Docstoc

HUBUNGAN ETNIK - CABARAN HUBUNGAN ETNIK

Document Sample
HUBUNGAN ETNIK - CABARAN HUBUNGAN ETNIK Powered By Docstoc
					                  BAB 7
                  CABARAN HUBUNGAN ETNIK
                  DI MALAYSIA
                  CTU553 HUBUNGAN ETNIK
©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM              emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN
                                   2
Hasil Pembelajaran                  7.1
                              HUBUNGAN ETNIK D
                                MALAYSIA
• Mengenalpasti asas hubungan
 antara etnik-etnik di Malaysia
• Mengenalpasti cabaran-               7.2  FAKTOR KONFLIK

 cabaran hubungan etnik di    KANDUNGAN BAB 7
 Malaysia                           CABARAN
                           7.3
• Menghuraikan isu-isu penting               HUBUNGAN ETNIK
 dalam konteks cabaran
 hubungan etnik di Malaysia             7.4  FAKTOR KEJAYAAN
• Menjelaskan faktor-faktor
 pembinaan dan acuan jati diri
 rakyat Malaysia
                                   ©eMKAy
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
                                    3


  Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan
  Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957    HUBUNGAN ETNIK D
                                 MALAYSIA
  membolehkan rakyat menikmati kuasa politik yang
  sama rata dengan dasar perkongsian kuasa.
                               FAKTOR KONFLIK
  Begitu juga dasar pengagihan kekayaan, pembangunan
  masyarakat yang adil di sisi undang-undang, amalan
  demokrasi serta kontrak sosial di antara kepelbagaian    CABARAN
  kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia.    HUBUNGAN ETNIK

  Konsep perkongsian kuasa, pengagihan pendapatan
  negara secara adil, peluang pendidikan yang sama di    FAKTOR KEJAYAAN
  antara kaum, kebebasan beragama yang dijamin oleh
  perlembagaan negara, perlindungan terhadap kaum
  minoriti serta dasar-dasar yang lain, telah dapat
  menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan
  etnik di negara kita.

                                    ©eMKAy
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
                                             4HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA                     HUBUNGAN ETNIK D
                                          MALAYSIA
Zaman Penjajahan
 • Penjajahan meninggalkan kesan mendalam terhadap hubungan etnik dan      FAKTOR KONFLIK
  pembangunan politik Malaysia
 • Melalui penjajahan Inggeris, wujud masyarakat perlbagai etnik melalui
  kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh                   CABARAN
 • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan, tempat    HUBUNGAN ETNIK
  tinggal dan sistem persekolahan, dan menyukarkan untuk berinteraksi sesama
  kaum.
                                         FAKTOR KEJAYAAN
 • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas antara
  kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan akhirnya
  mencetuskan pergaduhan antara kaum.

Selepas Perang
 • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang
  ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama
  berkaitan dengan isu kewarganegaraan.
                                             ©eMKAy
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
                                                5Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia                       HUBUNGAN ETNIK D
 • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum        MALAYSIA
  Melayu dan Cina
 • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatan semula
  yang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan di kampung         FAKTOR KONFLIK
  Melayu dan Cina di kampung Baru
 • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang,
                                             CABARAN
  penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik
                                            HUBUNGAN ETNIK
  mempertahankan budaya, bahasa dan pendidikan.
 • Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan
  ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan                  FAKTOR KEJAYAAN
Hubungan Etnik Masa Kini
 • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan dan ekonomi
  bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia.
 • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Dasar
  Pendidikan Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-Rancangan Ekonomi dan
  sebagainya.

                                                ©eMKAy
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
                                                6
Sabah                                         HUBUNGAN ETNIK D
                                             MALAYSIA
 • Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan
  bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam.
 • Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan penduduk;     FAKTOR KONFLIK
  Bumiputera Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei dan Orang Sungai)
  dan Bumiputera bukan Islam(Dusun,Murut,Rungus)
 • Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaan      CABARAN
  kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaan
                                            HUBUNGAN ETNIK
  keagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama.

Sarawak
                                            FAKTOR KEJAYAAN
 • Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan
  kepada pentadbiran British di Sarawak
 • Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi.
 • Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan
  yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang
  membawa kepada pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal.
 • Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur, toleransi agama,
  kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya
                                                ©eMKAy
KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK
                             7
                        HUBUNGAN ETNIK D
             Fitrah           MALAYSIA
           kemanusiaan


                         FAKTOR KONFLIK


                          CABARAN
     Elak dari  Keperluan          HUBUNGAN ETNIK
    bergantung          Tuntutan
     dengan   Hubungan    keagamaan
    kuasa luar
            Etnik           FAKTOR KEJAYAAN
           Memenuhi
           keperluan
            hidup

                             ©eMKAy
 FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA
                                     8
                                HUBUNGAN ETNIK D
• Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa,      MALAYSIA
 agama dan adat resam.
• Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana    FAKTOR KONFLIK
 kurang interaksi.
• Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal.             CABARAN
• Prasangka dan prejudis yang menebal.             HUBUNGAN ETNIK
• Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial
 kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk        FAKTOR KEJAYAAN
 mengekalkan identiti masing-masing.
• Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti
 politik atau perniagaan.
• Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih
 kurang sama.

                                     ©eMKAy
  CABARAN HUBUNGAN ETNIK
                    9
               HUBUNGAN ETNIK D
         POLITIK    MALAYSIA


               FAKTOR KONFLIK


         EKONOMI    CABARAN
               HUBUNGAN ETNIK
  CABARAN
HUBUNGAN ETNIK        FAKTOR KEJAYAAN
          SOSIAL         AGAMA DAN
          BUDAYA
                    ©eMKAy
             POLITIK
                                  10 Politik  Perkauman:                  HUBUNGAN ETNIK D
  Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik    MALAYSIA
  masing-masing.
  Menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan   FAKTOR KONFLIK

  dan kelangsungan kaum masing-masing.
                               CABARAN
  Sukar menerima pemimpin dari kaum lain.
                              HUBUNGAN ETNIK
  Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal.

                              FAKTOR KEJAYAAN
                                  ©eMKAy
           EKONOMI
                                  11 Dominasi  Sektor Ekonomi:               HUBUNGAN ETNIK D
  Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan    MALAYSIA
  ketidakseimbangan pendapatan.
  Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan  FAKTOR KONFLIK

  keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan
  ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud.         CABARAN
                             HUBUNGAN ETNIK
 Perbezaan Pekerjaan:
  Menghalang interaksi  yang lebih kerap.       FAKTOR KEJAYAAN
  Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.
  Semangat perkauman terus menebal.
                                  ©eMKAy
                 SOSIAL
                                           12


  Pemisahan Fizikal
    Akibat dasar pecah perintah British.                HUBUNGAN ETNIK D
                                        MALAYSIA
    Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.
    Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.
                                       FAKTOR KONFLIK
  Sistem Pendidikan yang Berasingan
    Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang
    tersendiri                               CABARAN
    Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa     HUBUNGAN ETNIK
    ibunda menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri
    sahaja
                                       FAKTOR KEJAYAAN
  Polarisasi dalam Kalangan Pelajar
    Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah
    menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses
    hubungan etnik di Malaysia
  Kontrak Sosial
    Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat
    Malaysia seringkali di pertikaikan
                                           ©eMKAy
      AGAMA, ADAT ISTIADAT & BUDAYA
                                13  Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat   HUBUNGAN ETNIK D
  bahasa dan kebudayaan yang berlainan:        MALAYSIA

   Mudah  terjadinya konflik.           FAKTOR KONFLIK
   Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan
   kebudayaan mereka sendiri.             CABARAN
                           HUBUNGAN ETNIK
   Mengutamakan anggota dari etnik yang sama
   dalam mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat  FAKTOR KEJAYAAN
   dan mencari teman hidup.
                                ©eMKAy
FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA
                                  14             Keazaman politik (Political
                  Will)         HUBUNGAN ETNIK D
                               MALAYSIA

              Golongan sasaran yang
             dikenalpasti (Critical Mass)  FAKTOR KONFLIK               Kekukuhan Ekonomi        CABARAN
                             HUBUNGAN ETNIK
  MASYARAKAT MALAYSIA

                Peranan Islam       FAKTOR KEJAYAAN              Wawasan yang dikongsi
               (Shared Vision)


              Penggunaan Sains dan
                Teknologi (S&T)
                                  ©eMKAy
                               15 Pemimpin ada  niat untuk menginstitusikan    HUBUNGAN ETNIK D
 hubungan etnik.                    MALAYSIA

 Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang
                           FAKTOR KONFLIK
 pentingnya hubungan etnik.
 Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti    CABARAN
 dalam bentuk pelan tindakan yang berkesan.     HUBUNGAN ETNIK


                           FAKTOR KEJAYAAN
                               ©eMKAy
                                 16  Adanya badan induk yang menjadi faktor       HUBUNGAN ETNIK D
  pemangkin kepada semua program hubungan         MALAYSIA

  etnik dan integrasi yang melibatkan critical mass
                             FAKTOR KONFLIK
  seperti Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi
  Nasional (JPNIN) dan Institut Kajian & Latihan     CABARAN
                             HUBUNGAN ETNIK
  Integrasi Nasional (IKLIN).
                             FAKTOR KEJAYAAN
                                 ©eMKAy
                                17  Faktor ekonomi memainkan peranan penting     HUBUNGAN ETNIK D
  dalam menentukan kejayaan hubungan etnik di     MALAYSIA

  Malaysia. Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei
                           FAKTOR KONFLIK
  1969.
  Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh       CABARAN
                           HUBUNGAN ETNIK
  terhasil jika keperluan asas untuk survival
  manusia dipenuhi.                 FAKTOR KEJAYAAN
                                ©eMKAy
                               18  Islam telah memberi pengaruh yang mendalam   HUBUNGAN ETNIK D
  dalam pertumbuhan dan perkembangan         MALAYSIA

  Tamadun Malaysia.
                           FAKTOR KONFLIK
  Dengan majoriti penduduk beragama Islam,
  maka sewajar Islam menjadi asas hubungan      CABARAN
                           HUBUNGAN ETNIK
  etnik dan integrasi nasional kerana ia serasi
  dengan majoriti penduduk dan minoritinya.    FAKTOR KEJAYAAN

  Sebagai agama rasmi, Islam mestilah dihormati
  kerasmiannya namun ia tidak menghalang
  kebebasan beragama.

                               ©eMKAy
                               19  Mestilah mempunyai visi yang sama tentang   HUBUNGAN ETNIK D
  hala tuju dan hasil integrasi yang diingini.    MALAYSIA


  Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus    FAKTOR KONFLIK
  dijadikan salah satu paksi terpenting pada
  keseluruhan gagasan hubungan etnik dan       CABARAN
                          HUBUNGAN ETNIK
  integrasi nasional negara ini.
                          FAKTOR KEJAYAAN
                               ©eMKAy
                                20
                           HUBUNGAN ETNIK D
                             MALAYSIA
  Penggunaan Mykad untuk mengatasi masalah
  imigresen, interaksi virtual dengan penggunaan  FAKTOR KONFLIK
  teknologi tanpa wayar 3G, penerbangan yang
  lebih murah daripada Air Asia dan rangkaian     CABARAN
                           HUBUNGAN ETNIK
  sosial seperti Facebook dapat menangani
  masalah hubungan etnik dan integrasi nasional.  FAKTOR KEJAYAAN
                                ©eMKAy
PENGUKUHAN
                                         21


  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di Malaysia
                                    HUBUNGAN ETNIK D
  Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan masalah polarisasi    MALAYSIA
  kaum yang terdapat dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan
  Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan antara etnik dalam   FAKTOR KONFLIK
  menjalinkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia.
  TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969.       CABARAN
  TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat berintegrasi di Malaysia.  HUBUNGAN ETNIK

  Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik.
  Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai cabaran hubungan   FAKTOR KEJAYAAN
  etnik.
  Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani masalah
  perpaduan di kalangan masyarakat.                                         ©eMKAy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:8220
posted:8/22/2010
language:Malay
pages:21