Thẻ kho by tuangov

VIEWS: 7,310 PAGES: 1

									  Bộ (Sở):........
  Đơn vị :........                          THẺ KHO
              Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................


Kho :...............................................................................................
Mã vật tư :.....................................................................................
Tên vật tư :.....................................................................................


    Chứng từ            Diễn giải         SL Nhập     SL Xuất      SL Tồn
   Số     Ngày
  Số lượng tồn


  Cộng


                                      Lập, ngày … tháng … năm …
      Người lập                Thủ kho            Phụ trách kế toán

    (Chữ ký, họ tên)            (Chữ ký, họ tên)           (Chữ ký, họ tên)
Note : Group by Stock,ItemID

								
To top