Thư mời _Mẫu 2 _ by tuangov

VIEWS: 34 PAGES: 1

									    ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/
                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7
       HOẶC
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)...
   CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ

     Số:____/_______


                          THƯ MỜI1

        Kính gửi: Ông (Bà).................................................................
   Ngày.....tháng......năm......., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)...….../thành
phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển
quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:.... đường:..........phường (xã, thị trấn):.................
quận (huyện):...............

   Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà .....…….....................đến ký hợp đồng
mua nhà ở:
   - Thời gian:.............................................................................................
   - Địa điểm:.............................................................................................
   - Cán bộ tiếp:.........................................................................................

   Khi đi Ông/Bà.....................................vui lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên
quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này.

    Trân trọng.


                             GIÁM ĐỐC
               .............................................................................2
1
 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
2
 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy
theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó

								
To top