Docstoc

Thư mời _Mẫu 2 _

Document Sample
Thư mời _Mẫu 2 _ Powered By Docstoc
					    ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/
                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7
       HOẶC
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)...
   CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ

     Số:____/_______


                          THƯ MỜI1

        Kính gửi: Ông (Bà).................................................................
   Ngày.....tháng......năm......., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)...….../thành
phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển
quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:.... đường:..........phường (xã, thị trấn):.................
quận (huyện):...............

   Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà .....…….....................đến ký hợp đồng
mua nhà ở:
   - Thời gian:.............................................................................................
   - Địa điểm:.............................................................................................
   - Cán bộ tiếp:.........................................................................................

   Khi đi Ông/Bà.....................................vui lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên
quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này.

    Trân trọng.


                             GIÁM ĐỐC
               .............................................................................2
1
 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
2
 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy
theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:34
posted:8/21/2010
language:Vietnamese
pages:1