Docstoc

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Document Sample
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Powered By Docstoc
					 Bộ (Sở):........                         Mẫu số S02B-H
 Đơn vị :........               SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ


      Từ ngày................................Đến ngày......................................


  Chứng từ ghi sổ       Số tiền                Ghi chú
  Ngày    Số CT
Kèm theo : ..............................................................................chứng từ gốc


                                   Lập, ngày … tháng … năm …
               Người lập                   Phụ trách kế toán
             (Chữ ký, họ tên)                  (Chữ ký, họ tên)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4658
posted:8/21/2010
language:Vietnamese
pages:1