Docstoc

Sổ tài sản cố định

Document Sample
Sổ tài sản cố định Powered By Docstoc
					   Bộ, Sở : ……….
   Đơn vị : …………

                            SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
                        Từ ngày :……………….Đến ngày :…………….
                 Loại tài sản cố định :.............................................................


  CHỨNG TỪ               Ghi tăng tài sản cố định                           Ghi giảm tài sản cố định
 Số hiệu  Ngày  Tên, đặc điểm, ký  Nước sản     Năm     Năm    Số hiệu    Giá trị       Lý do ghi giảm       Giá trị ghi
           hiệu TSCĐ      xuất      sản     sử     TSCĐ     ghi tăng                      giảm
                             xuất    dụng


 Cộng


Note : Group by FixedAssetClassID

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:20
posted:8/21/2010
language:Vietnamese
pages:1