Docstoc

Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng (DOC)

Document Sample
Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng (DOC) Powered By Docstoc
					     Bộ, Sở: ……….
     Đơn vị: …………

                            SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG
                              Từ ngày :……………….Đến ngày :…………….
                         Phòng ban :....................................................................
                         Nhóm dụng cụ :.............................................................


   CHỨNG TỪ                     Ghi tăng dụng cụ                               Ghi giảm dụng cụ
Số hiệu     Ngày      Lý do ghi tăng    Đơn     Số     Đơn giá    Thành tiền    Lý do ghi giảm       Số lượng     Thành tiền
        tháng                 vị    lượng
Công cụ:.............................
Số đầu kỳ:


Cộng phát sinh:
Số dư cuối kỳ:


                                                                      Lập, ngày … tháng … năm …
             Người ghi sổ                    Phụ trách kế toán                    Thủ trưởng đơn vị
             (Chữ ký, họ tên)                    (Chữ ký, họ tên)                  (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)


Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:201
posted:8/21/2010
language:Vietnamese
pages:1