Docstoc

Sổ chi tiết mua hàng

Document Sample
Sổ chi tiết mua hàng Powered By Docstoc
					                                   SỔ CHI TIẾT MUA HÀNG
                              Từ ngày.............Đến ngày.....................


Mã hàng :...........................Tên hàng.........................................
Ngày    Số   Loại            Diễn giải             Số lượng  Đơn giá    Thành tiền  Giảm giá  Số lưọng  Giá trị trả
                                          mua                       trả lại    lại


Cộng
Tổng cộng

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:153
posted:8/21/2010
language:Vietnamese
pages:1