Docstoc

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Document Sample
Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành Powered By Docstoc
					          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA
                                              1
           CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH
                                                      2
               Kính gửi:.............................................................


Tôi tên : .........................................................Sinh năm :.............................
Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số : ......................đường ...................................
phường (xã) : ......................................quận (huyện) : ................................
được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng
số :.............ngày........tháng........năm........do ……………………2.cấp.
    - Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công : ...................................................
    - Đơn vị thi công : ................................................................................
...................................................................................................................
đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày ...


    Tôi đề nghị ………………………………… 2 kiểm tra và lập biên bản công
trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng.

                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm .......
                                       Chủ đầu tư
                                    (ký và ghi rõ họ và tên)
1
 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: ___/2004/QĐ-UB
ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
2
 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp
giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:36
posted:8/21/2010
language:Vietnamese
pages:1