Docstoc

Chứng từ ghi sổ

Document Sample
Chứng từ ghi sổ Powered By Docstoc
					  Bộ (Sở) :........                             Mẫu số S02A-H
  Đơn vị :........                      CHỨNG TỪ GHI SỔ


Số : ................................... CTGS : ..................................Ghi chú : ....................
..........................................................................................................................
Ngày CTGS : ......................................................................................................


  Ngày    Số CT          Trích yếu             Nợ        Có       Số tiền
Kèm theo : ....................................................................................chứng từ gốc


                                        Lập, ngày … tháng … năm …
                Người lập                      Phụ trách kế toán
              (Chữ ký, họ tên)                      (Chữ ký, họ tên)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:750
posted:8/21/2010
language:Vietnamese
pages:1