Chi tiết nguồn vốn đầu tư by tuangov

VIEWS: 19 PAGES: 1

									Cơ quan cấp trên :…………………..               Mẫu số F02-CĐT
Đơn vị chủ đầu tư :…………………        (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC
Ban quản lý dự án :………………..          ngày 28/12/2000 của bộ tài chính)


               CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
                 Tên nguồn vốn đầu tư :….
                  Quý……..năm…………….


                                       Đơn vị tính:….
                     Phát sinh tăng      Phát sinh giảm
                   Quý  Luỹ   Luỹ kế  Quý Luỹ kế Luỹ kế
                   báo kế từ từ khởi     báo từ đầu     từ
               Số   cáo  đầu    công   cáo  năm    khởi  Số dư
   Tên dự án, công trình  dư      năm    đến       đến   công  cuối
   hạng mục công trình   đầu      đến    cuối      cuối   đến   quý
               quý      cuối    quý       quý   cuối
                      quý    báo       báo    quý
                      báo    cáo       cáo    báo
                      cáo                 cáo
       A        1   2    3     4    5    6     7  8
  1. Dự án A
  -Công trình
  +HMCT
  +HMCT
  +…
  -Công trình
  +HMCT
  +HMCT
  +…
  2. Dự án B
  -Công trình
  +HMCT
  +HMCT
  +…
  -Công trình
  +HMCT
  +HMCT
  +…
  3. …
  -…
  -…
      Tổng cộng

                             Lập, ngày … tháng … năm …
     Người lập      Phụ trách kế toán         Thủ trưởng đơn vị
    (Chữ ký, họ tên)    (Chữ ký, họ tên)       (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

								
To top