Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200… by tuangov

VIEWS: 211 PAGES: 1

									 Đơn vị :………………                                  Mẫu số S71-SN
                                    (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC
                                      ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)               BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200…
STT   Tên tài sản cố  Số hiệu  Nguyên  Tỉ lệ khấu hao  Số khấu   Số khấu    Đối tượng sử dụng
    định cho sản    TSCĐ   giá TSCĐ  hoặc thời gian  hao năm   hao bình
                                              …      …  …
    xuất, cung ứng               ứng dụng          quân quý
      dịch vụ
 1.     2.       3.     4.      5.      6.      7.     8.     9.  10.
                                      Ngày …tháng…… năm 200…
       Người ghi sổ        Phụ trách kế toán           Thủ trưởng đơn vị
          (Ký)            (Ký)              (Ký, họ tên, đóng dấu)


      Họ tên :………………        Họ tên :………………            Họ tên :………………

								
To top