Báo cáo thu bảo hiểm xã hội _B05a - BH_ by tuangov

VIEWS: 17 PAGES: 1

									Bảo hiểm xã hội                      Mẫu số B 05 a – BH
...........................            Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –
                          BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài
                                Chính

       BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ( B 05 a – BH )
               Quý...............Năm.................STT                Chỉ tiêu               Quý này  Luỹ kế
 1   Số thu kỳ trước chưa nộp về tỉnh
 2   Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có )
    Thu BHXH bắt buộc
    Thu BHXH tự nguyện
 3   Số đã thu trong kỳ
    Thu BHXH bắt buộc
    Thu BHXH tự nguyện
 4   Số đã nộp về BHXH tỉnh trong kỳ
 5   Số còn phải nộp về BHXH tỉnh chuyển kỳ sau


                                Lập, ngày … tháng … năm …
       Phụ trách kế toán                 Giám đốc BHXH
         (Chữ ký, họ tên)             (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

								
To top