Báo cáo kiểm kê tài sản cố định (DOC) by tuangov

VIEWS: 142 PAGES: 1

									Bộ, Sở : ……….
Đơn vị : …………


                    BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
                           Năm :.……….


S  Tên, đặc điểm, ký  Nước  Năm   Số      Sổ sách       Kiểm kê thực   Chênh lệch  Đề nghị  Ghi chú
    hiệu TSCĐ     SX   sử  hiệu                   tế       SL    thanh lý
T
                dụng  TSCĐ
T                        Số  Thành   Giá trị   Số  Giá trị  Thừa Thiếu
                       lượng  tiền   đã hao  lượng  còn lại
                                 mòn
Loại :


Cộng :
Tổng cộng :


                                                   Ngày … tháng … năm …
     Người lập báo cáo              Ban kiểm kê              Chủ nhiệm lĩnh vực
        (Ký,họ tên)               (Ký,họ tên)                (Ký,họ tên)

								
To top