TUGASAN 2 by aziziwahab30

VIEWS: 2,057 PAGES: 6

									TUGASAN 2 : PENGAJARAN BERBANTUKAN BAHAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB
AZIZI BIN WAHAB [ M20091000317]
SARJANA PENDIDIKAN [KEPIMPINAN PEDAGOGI]
FAKULTI SAINS KOGNITIF & PEMBANGUNAN MANUSIA
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISA.Menggunakan Model ASSURE dalam menentukan perancangan pengajaran Matematik
Tambahan Tingkatan 4
Model ASSURE adalah akronim bagi analisis ciri-ciri murid (analyze learners), sediakan objektif
pengajaran (state objectives), seleksi kaedah, media dan bahan sumber (select methods, media
& materials), urus penggunaan media dan bahan sumber (utilize media & materials), respon
dan penglibatan murid (require learner participation) dan evaluasi/ penilaian serta semakan
semula (evaluate & revise).

Model ASSURE dapat membantu guru memilih dan menentukan penggunaan pelbagai media
dan bahan sumber pendidikan pada tahap optima. Model berbentuk prosedural ini
menyediakan panduan kepada guru untuk merancang, melaksana dan menilai pengajaran
menggunakan media dan bahan sumber pendidikan. Matlamat utama Model ASSURE adalah
untuk membantu guru merancang pemilihan dan penilaian penggunaan media dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.

Model ASSURE menyenaraikan enam langkah iaitu analisis ciri-ciri murid, sediakan objektif
pengajaran, seleksi kaedah, media dan bahan, urus penggunaan media dan bahan sumber,
respon dan penglibatan murid, dan evaluasi / penilaian serta semakan semula.
1. Analisis Murid

  Bilangan pelajar di dalam kelas terdiri daripada 39 orang pelajar, 19 orang pelajar lelaki
  (11 Melayu, 1 Cina dan 7 India ) dan 20 orang pelajar perempuan (12 Melayu, 2 Cina dan
  6 India ) . Seramai 2 orang pelajar yang memperolehi gred A dalam setiap peperiksaan
  yang diadakan. Manakala seramai 5 orang pelajar dalam kelompok gred B, 4 orang
  dalam kelompok gred C dan 8 orang dalam kelompok gred D , 11 orang dalam
  kelompok gred E dan 9 orang dalam kelompok gred F. Kebanyakkan pelajar didalam
  kelas ini datangnya daripada keluarga yang sederhana. Sebahagian besar pelajar
  didalam kelas ini tidak mempunyai kemahiran yang kukuh dalam mata pelajaran
  matematik. Hanya sejumlah kecil sahaja pelajar yang boleh mempunyai asas matematik
  yang kukuh. Gaya pembelajaran pelajar lebih tertumpu kepada pemusatan guru dan
  motivasi pelajar agaklah kurang rendah kerana mereka beranggapan subjek Matematik
  Tambahan merupakan subjek yang memeningkan dan susah. Bagi tajuk Mean, Mode ,
  Median of Ungrouped Data , yang akan diajar pelajar mesti memahami asas-asas
  statistik ‘mean, median dan mode’.

2. Sediakan Objektif / Hasil Pembelajaran
     2.1 Objektif Matapelajaran
       Diharap pelajar dapat memahami dan menggunakan konsep pengukuran
       pusat kecenderungan dalam menyelesaikan masalah
     2.2 Objektif Kemahiran

       Diakhir pengajaran dan pembelajaran pelajar diharapkan dapat

       a. Mengira nilai mean, median dan mode data tak terkumpul
       b. Menentukan mean, median dan mode data tak terkumpul
     2.3 Nilai Murni
       Nilai-nilai murni yang diterapkan didalam pengajaran dan pembelajaran tajuk
       mean, median dan mode data tak terkumpul seperti dibawah:
       a. Bersedia
       b. Memberi perhatian semasa penerangan disampaikan oleh guru
       c. Memberi tumpuan sepenuhnya semasa proses pengajaran dan
          pembelajaran bermula
3. Memilih Kaedah, Media dan Bahan

  Bagi menjayakan pengajaran tajuk mean, median dan mode data tak terkumpul, alat
  bantuan mengajar yang digunakan terdiri daripada buku teks Matematik Tambahan
  Tingkatan 4, sukatan pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 4, komputer, paparan
  slide power point dan lembaran kerja. Bahan-bahan ini bersesuaian dengan tajuk yang
  diajar dan dapat membantu serta sesuai dengan objektif dan tajuk bagi menarik minat
  murid untuk belajar dan menguasai pelajaran dengan sepenuhnya .
     3.1 Mengandungi unsur-unsur menghiburkan
       Alat bantu mengajar persembahan power point yang digunakan mempunyai
       daya tarikan dan menghiburkan dengan adanya animasi dan pautan kepada
       bahan yang diolah dan dimanipulasi dari laman-laman web yang berkaitan
       dengan tajuk mean, median dan mode data tak terkumpul
     3.2 Menarik minat dan mencetuskan motivasi
       Alat bantu mengajar persembahan power point dan lembaran kerja yang
       dibina untuk pengajaran bersesuaian dengan tahap kebolehan pelajar. Ini
       bertujuan untuk menarik minat pelajar dan memberi motivasi. Bahan
       persembahan power point itu menggunakan bahasa yang mudah dan contoh
       yang jelas. Manakala dari segi lembaran kerja yang diedarkan kepada pelajar
       merangkumi kesemua objektif pengajaran yang telah disampaikan


4. Menggunakan Media dan Bahan

  Bahan bantu mengajar disusun dengan kemas supaya proses pengajaran dan
  pembelajaran dapat berjalan dengan lancer. Sebelum bahan paparan slide power point
  diguna untuk dipra tonton kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran
  dilihat oleh guru supaya bahan dapat digunakan dengan sepenuhnya dan membantu
  guru untuk memudahkan proses Pnp. Semasa bahan sedang digunakan bagi mencapai
  objektif matapelajaran, dalam langkah kedua bagi memastikan pelajar memberi
  perhatian yang sepenuhnya kepada perisian pembelajaran yang dipaparkan melalui
  komputer yang dipancarkan ke layar melalui LCD kerana kandungannya merupakan isi
  pelajaran mengenai konsep mengira dan menentukan mean, median dan mode data tak
  terkumpul yang berbantukan komputer seperti ini menambah minat murid untuk
  meneroka isi pelajaran yang akan disampaikan. Rio Sumarji Sharifuddin (1997) dalam
  kajiannya ‘Pengajaran dan Pembelajaran Sains Berbantukan Komputer’ mendapati
  pembelajaran yang menggunakan kaedah perayauan (exploratory) dan penemuan lebih
  berjaya berbanding pelajar yang hanya didedahkan dengan kaedah tradisional.
  Sementara kajian ilmiah yang dijalankan oleh Kulik (1983, 1984, 1986) dan Robyler
  (1988) telah membuktikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berbantukan
  komputer (PPBK) atau dengan erti kata lain penggunaan perisian pendidikan
  (courseware) telah meningkatkan mutu dan pencapaian pelajar.

5. Memerlukan Penyertaan Pelajar

  Menurut Wan Abdul Kadir (2005) bagi memastikan proses pembelajaran berlaku, murid
  perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti membuat latihan, perbincangan,
  latih tubi, kuiz, projek dan sebagainya. Media pengajaran yang baik membolehkan
  penyertaan respon pelajar dalam berinteraksi dengan bahan yang disediakan serta
  mendapatkan maklumbalas. Penglibatan pelajar boleh berlaku secara individu atau
  berkumpulan menggunakan berbagai teknik pengajaran.

  Kaedah perbincangan boleh digunakan untuk melibatkan murid dalam proses
  pengajaran seperti dalam set induksi seterusnya sehingga langkah ke dua dan ke empat.
  Dalam langkah ini pelajar berbincang dengan guru dan rakan sekelas mengenai konsep
  mengira dan menentukan mean, median dan mode data tak terkumpul bagi
  menentukan pusat kecenderungan .Melalui langkah pertama semasa induksi pelajar
  diajak berbincang dengan dorongan guru untuk menyatakan penggunaan konsep
  statistik melalui soalan-soalan yang diajukan kepada mereka. Melalui langkah ke dua
  pula selepas meneliti perisian pembelajaran murid berbincang dengan guru mengenai
  konsep mengira dan mengenalpasti nilai-nilai min, median dan mode data tak
  terkumpul. Melalui langkah empat, pelajar diminta untuk berbincang bersama rakan
  yang terdiri daripada dua orang pelajar berkaitan dengan mengira dan menentukan
  kecenderungan data tak terkumpul. Dalam sesi ini pelajar tidak dibenarkan mengkritik,
  atau mentertawakan hasil kerja pelajar lain. Ia adalah untuk menggalakkan penglibatan
  murid dalam proses perbincangan dan menyelesaikan masalah dari lembaran kerja
  yang diberikan seperti mana dalam langkah pengajaran ke empat.

6. Menilai dan Mengulangkaji

  Menurut Heinich (1982) penilaian perlu dibuat secara berterusan dan bersepadu serta
  menyeluruh disemua peringkat untuk memberi gambaran sejauh mana keberkesanan
  media yang dipilih terhadap prestasi pelajar serta bertepatan dengan objektif atau hasil
  pembelajaran yang dikehendaki. Jika murid-murid dapat memahaminya ini bererti
  objektif pengajaran telah tercapai. Kita dapat mengetahui pencapaian dan aras
  kefahaman murid melalui tindak balas dan perlakuan yang baik, iaitu hasil daaripada
  aktiviti termasuklah latihan bertulis atau soalan lisan

  Dalam rancangan pelajaran, pelajar dikehendaki menyelesaikan lembaran kerja
  berkenaan dengan min, median dan mode data tak terkumpul dalam masa yang
  ditetapkan bersama rakan dengan bimbingan guru. Dalam lembaran kerja terdapat
  soalan-soalan yang perlu diselesaikan oleh pelajar di mana ia mengandungi intipati
  pelajaran yang telah disampaikan mengenai tajuk ‘Understand and use the concept of
  measures of central tendecy to solve problems’. Melalui penelitian guru terhadap
  keupayaan pelajar meyelesaikan lembaran kerja, guru dapat menilai pencapaian murid
  dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang terkandung dalam objektif
  pengajaran. Dengan itu, guru juga dapat menilai keberkesanan kaedah, media dan
  bahan yang digunakan dalam pengajaran seterusnya merancang strategi pengajaran
  yang akan datang.
Rujukan

Heinich, R., Molenda M., Russel J.D dan Smaldino, S.E. 2002. Instructional Media and
   Technologies for Learning. Edisi 7. New Jersey: Prentice Hall.

Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM). (1997). The Malaysian Smart School: A Conceptual
   Blueprint, Kuala Lumpur. Ministry of Education.

Kulik, J., Bangert, R. & Williams, G. (1983). Effect of computer based teaching on secondry
   students. Journal of educational Psychology, 75 (1): 19-26.

Wan Abd Kadir Wan Ahmad, Ramlah Hamzah, Rosini Abu (2005). Prinsip teknologi
   Pengajaran. Kuala Lumpur. OUM

								
To top