TOPOLOGI LAN Definasi

Document Sample
TOPOLOGI LAN Definasi Powered By Docstoc
					                                        TOPOLOGI LAN
TOPOLOGI LAN

Definasi

Menurut kamus Dwibahasa Oxford Fajar, topologi bermaksud: pengkajian sifat-sifat
geometri yang tidak terjejasoleh perubahan bentuk atau saiz rajah atau
permukaan yang berkaitan.

Topologi adalah merupakan gambaran perhubungan antara peralatan dalam rangkaian
komputer. Apabila 2 atau lebih nod disambungkan maka terbentuklah topologi hybrid.

Ada tiga jenis topologi asas dalam LAN; Bus, Ring dan Star topologi. Terdapat
topologi lain seperti hybrid, mesh dan wireless.
TOPOLOGI BUS

Topologi bus menghubungkan semua peralalatan rangkaian seperti rajah dibawah.
Topologi bus digunakan untuk standard IEEE 802.3, 10base2, iaitu piawaian
Ethernet.

Antaramuka (Interface)

Antara muka bagi topologi bus adalah menggunakan peralatan pasif atau T
Connector. Peralatan ini tidak mempunyai kebolehan untuk menguat atau mengulang
signal yang dihatar. Oleh yang demikian. Semakin jauh data / signal bergerak, maka
semakin lemah signal yang berada dalam talian.

Sambungan Multipoint

Topologi bus mempunyai sambungan multipoint, dimana, satu medium penghantar
dikongsi oleh semua nod. Apa sahaja data yang dihantar akan dilongsi oleh semua
nod.                        Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 1 drpd 9
                                                 TOPOLOGI LAN
Addressing

Topologi ini membenarkan unicast, multicast dan broadcast addressing. Setiap nod
akan menyemak dan memeriksa alamat penerima pada frame yang diterima.

Jika alamat unicast, nod akan memeriksa alamat penerima pada frame. Jika padan nod
akan terima data jika tidak, frame akan di buang.

Jika alamat multicast, nod yang terlibat dalam group akan mengambil data dan nod
yang tidak berkaitan akan membuang frame.

Jika alamat broadcast, semua nod akan menyimpan frame yang dihantar.

Tatacara Penghataran dan Penerimaan Data

Rajah dibawah mengambarkan cara penghatara data dari PC1 ke PC 3.
                PC A      PC B          PC C
                   C

       Terminator                               Terminator

                PC A      PC B          PC C
              C       C
       Terminator                               Terminator

                PC A      PC B          PC C
                           C
                                 C
       Terminator                               Terminator
                             Trash

                PC A      PC B          PC C
                                       C

                                         C
       Terminator                               Terminator
                       Trash
                                         Data
                PC A      PC B          PC C
       Terminator                               Terminator
Medium Penghantar

Pada kebiasaannya medium penghantar untuk topologi bus ialah kabel coaxial.

Ciri-ciri lain Topologi Bus

                             Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 2 drpd 9
                                                  TOPOLOGI LAN
  1. Kerosakan pada kable akan mengakibatkan masalah yang serius kepada
   network.
  2. Disebabkan antaramuka pasif digunakan, maka tidak akan berlaku masalah
   sirius apabila berlaku kerosakan pada antaramuka nya.
  3. disebabkan antara muka bersifat pasif, data yang dihantar akan semakin lemah
   kecuali penguat amplifire atau pengulang / repeater digunakan.
  4. Delay penghantaran data bergantung kepada jumlah nod yang disambungkan.

     Ciri-Ciri      Kelebihan                          Kelemahan
Menggunakan satu kabel Murah                           Jika berlaku kerosakan
tunggal.                                     kabel akan mengganggu
                                         keseluruhan segmen.
Peralatan dirambung terus  Tidak memerlukan                   Sukar untuk
ke kabel.          peralatan tambahan.                  troubleshooting
Kabel mestilah di matikan  Tidak memerlukan kabel
di setiap hujung.      yang panjang.


TOPOLOGI RING

Topologi ring manghubungkan semua nod menggunakan medium penghatar seperti
rajah dibawah;

                            PC1
                          Antaramuka
               Antaramuka               Antaramuka       PC5                                     PC2
              Penghataran data sehala /
                 unidirectioanal
                 Antaramuka           Antaramuka        PC4                                   PC3
Topologi ring adalah topologi bus yang dambungkan pada hujung kabel.
                                   Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 3 drpd 9
                                          TOPOLOGI LAN
Addressing

Topologi ring membenarkan pengalamatan unicast, multicast dan broadcast. Setiap
nod akan memeriksa alamat penerima pada frame yang mereka terima.

Secara fizikal topologi ring dipasang seperti berikut;
Antaramuka

Antaramuka untuk topologi ini adalah bersifat aktif, dimana setiap kali frame atau
data melalui antaramuka, signal/data/frame akan di kuatkan semula supaya nod
seterusnya akan menerima signal yang baik.

Hubungan Point-to-Point

Dalam topologi Ring, hubungan antara nod adalah point-to-point.

Penghantaran Sehala

Cara penghantaran data melalui medium penghatar adalah sehala (unidirectional).

Baseband

Transmisi data dalam topologi ring adalah baseband (digital).

Midum penghataran

Pada kebiasaanya, medium penghantaran adalah kabel UTP, coaxial dan fiber optic.
                          Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 4 drpd 9
                                         TOPOLOGI LAN
     Ciri-ciri          Kelebihan           Kelemahan
Komputer disambungkan    Mudah untuk          Sukar untuk di
dalam satu close loop.    troubleshooting.        kembangkan.
Boleh guna konfigurasi    Boleh buat fault tolarance   Kable yang rosak akan
Dual Ring untuk fault                    mengakibatkan masalah
tolarance                          pada keseluruhan
                              rangkaian.

TOPOLOGI STAR

Dalam topologi star, komputer dan peralatan lain dihubungkan dengan satu alat di
tengah. Setiap komputer mempunyai satu kabel tunggal yang menghubungkan ke alat
di tengah.
Antaramuka

Network Interface card.

Point-to –Point Connection

Topologi starmenggunakan perhubungan poin-to-point dengan penghantaran data
secara full-duple.

Unidirectional

Data dihantar secara sehala (unidirectional) kerana 2 kable digunakan untuk membuat
satu sambungan.

Baseband?

Ya. Keseluruhan jalurlebar kabel digunakan untuk penghataran satu isyarat. Ia
menjadikan jenis penghantaran data pada kabel berjenis baseband.
                         Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 5 drpd 9
                                        TOPOLOGI LAN
Kabel

Kabel yang biasa digunakan adalah UTP, STP atau fiber optic.

Hub atau Switch?

Kedua-duanya boleh digunakan. Samada hub pasif/aktif dan juga switch.
           Penghantaran data jika menggunakan hub
          Penghantaran data jika menggunakan switch
                         Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 6 drpd 9
                                          TOPOLOGI LAN
     Ciri-ciri          Kelebihan           Kelemahan
Komputer disambungkan      Mudah diselenggara       Memerlukan hub
ke alat di tengah (central) -
hub.
Setiap komputer guna      Mudah ditambah baik      Penggunaan kable yang
kabel tunggal ke hub.      (upgrade)           banyak.
Boleh buat multi-star      Mudah untuk          Kalau hub rosak, seluruh
                troubleshooting        rangkaian akan rosak.
                  Hierarchical starTOPOLOGI MESH

Mesh topologi adalah unik. Setiap komputer atau peralatan disambungkan antara satu
samalin dengan menggunakan kabel tunggal.


    Ciri-ciri        Kelebihan               Kelemahan
Setiap nod disambungkan Fault Tolarance            Sukar untuk dilaksanakan.
dengan satu kable tunggal.
                           Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 7 drpd 9
                                        TOPOLOGI LAN
TOPOLOGI HYBRID

Apabila terdapat gabungan antara topologi maka akan terbentuklah topologi hybrid.
Kelebihan dan kelemahan untuk topologi ini adalah mengikut kelebihan dan
kelemahan topologi asal.
                         Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 8 drpd 9
                                         TOPOLOGI LAN
TOPOLOGI TANPA WAYAR (WIRELESS)

Topologi ini adalah topologi terbaru yang digunakan. Ianya boleh digunakan dengan
topologi yang lain.
     Ciri-ciri        Kelebihan             Kelemahan
Tiada sambungan fisikal.  Mudah dinaiktaraf.        Kelajuan rendah.
Digunakan bersama      Mudah di selenggara.
topologi lain.
                          Sudirman Suratin - ADTEC Melaka - Muka 9 drpd 9