Docstoc

Flyttebrief initialkurs utland_notary bond

Document Sample
Flyttebrief initialkurs utland_notary bond Powered By Docstoc
					   Flytting til utlandet
Særavtale om økonomiske vilkår for personell som
 tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i
          utlandet

          Vedlegg 5, pkt 4
      Forsvarets lønnsadministrasjon
      FLYTTESØKNAD
• Se FLAs hjemmeside på intranett for
 søknadsblankett og prosedyrebeskrivelse,
 finnes også på www.NOSU.no

• Søknad sendes på telefaks eller skannes og
 sendes pr e-post med følgende vedlegg:
 beordringsskriv, minst 3 anbud, vognkort,
 bostedsbevis/tilsv.
        Forsvarets lønnsadministrasjon
    VOLUMGRENSER I M³
 (kan økes med inntil 5 m³ pr barn)
             Ugift          Gift
Generalløytnant/
generalmajor/tilsv.   100           125

Brigader/tilsv. og
Attaché med oberst 80               100
grad/tilsv.
Oberst/oblt./tilsv.   60            78
Gradsninå fra
major/tilsv. og ned   50            65

           Forsvarets lønnsadministrasjon
         LAGRING
• Til utlandet:
 Dekkes bare dersom det ikke kan skaffes bolig ved
 tjenestestedet. Forsikring dekkes i maks 6 mnd.
 Lagring av deler av innbo som ikke ønskes tatt med ut,
 dekkes ikke.
• Fra utlandet:
 Forutsetter at Forsvaret ikke kan skaffe bolig ved nytt
 tjenestested (jfr Kompensasjonsavtalen).
• Behov for lagring skal fremkomme av tidsplan
 (flytteplan) og flyttesøknad og inngår som del av
 flytteanbud.

         Forsvarets lønnsadministrasjon
   TIDSPLAN (flytteplan)
• Tidsplan for gjennomføring av flyttingen til/fra
 utlandet, flyttereisen og opphold på hotell.

• Faxes eget støtteelement i utlandet som gir sin
 påtegning før videresending til FLA.
        Forsvarets lønnsadministrasjon
       FLYTTEREISEN
• Dekkes ”på for statens rimeligste måte”, innebærer
 nesten alltid bruk av fly.

• Bruk av egen bil:
 Innen Norge iht Kompensasjonsavtalen
 (kost/nattillegg ut fra distanse, kr 3,65 pr km,
 kr 0,90 pr passasjer).

 For utenlandsdelen av reisen gis reisestønadssats og
 1 kostdøgn for tjenestestedet pr person i bil ut fra
 alder.

 Enslig tjenestemann gis 50% økning av RST-satsen.
          Forsvarets lønnsadministrasjon
    FLYTTEREISEN (forts)

• Hotell dekkes kun etter regning.
• Kostdøgn iht vedkommende reiseregulativ (maks 17 døgn
 totalt).

• Forskudd for gjennomføring av reisen og hotellopphold
 utbetales på anmodning.         Forsvarets lønnsadministrasjon
  FORSIKRING/DIVERSE UTGIFTER
• Forsikring må tegnes særskilt for flyttingen, vanligst at
 det inngår i anbudet fra flyttebyrået som egen post.

• Forsikring inngår i definert sats på inntil
 kr 15 000 - sammen med utvask av bolig, flytting av
 telefon, elektriske arbeider mv. (Særavtalens pkt 4.9.1).
         Forsvarets lønnsadministrasjon
       ANDRE UTGIFTER

• Andre utgifter som dekkes:
 Overvekt på fly og utgifter til pass/ID-kort/bilder.

 Alt annet forutsettes dekket av utenlandstillegget.
          Forsvarets lønnsadministrasjon
      FLYTTEOPPGJØR
   (se prosedyrebeskrivelsen)
OPPGJØR AV FLYTTEREISEN        FAKTURAER SOM SKAL
                    BETALES AV FORSVARET
                      (fra flyttebyrå)
       ↓                   ↓

 Reiseregning med vedlegg         Sendes FRA i Bergen
  sendes FLA for oppgjør
         Forsvarets lønnsadministrasjon
  VISNINGSREISE TIL UTLANDET
• Stønad kan gis til tjenestemann med ektefelle/tilsv.
 og til barn som skal begynne på videregående skole med:
 Reisestønadssats og 1 kostdøgn som for tjenestestedet
 samt 1 hotellovernatting etter regning.

• FLA legger inn reisen i SAP med hjemmel i beordring og
 dokumentasjon på at reisen er gjennomført (kopi av
 hotellregning/tilsv.).
         Forsvarets lønnsadministrasjon
  VISNINGSREISE FRA UTLANDET
 VED SKIFTE AV TJ STED I NORGE
• Stønad kan gis til tjenestemann med ektefelle/tilsv.
 og til barn som skal begynne på videregående skole med
 reisestønadssats som for tjenestestedet i utlandet.
• FLA legger inn reisen i SAP med hjemmel i beordring og
 dokumentasjon på at reisen er gjennomført (kopi av
 billettstamme/tilsv.).
         Forsvarets lønnsadministrasjon
     Kontaktpunkter ved FLA

• S. kons Silja Nergård        77 01 40 81/0575-4081
 Kons Marit Gullvang         77 01 40 82/0575-4082
 Kons Audun Gaare          77 01 40 83/0575-4083
 F. kons Astrid Aronsen       77 01 40 84/0575-4084

 Telefaksnr             77 01 40 80/0575-4080

 E-post fisbasis:          FLA reise og flytteteam /
 E-post ugradert:          fla.flytting@mil.no

           Forsvarets lønnsadministrasjon
ORIENTERING
  SLUTTForsvarets lønnsadministrasjon

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:8/18/2010
language:Norwegian
pages:14