Docstoc

đề cuong on tap c

Document Sample
đề cuong on tap c Powered By Docstoc
					NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH Chƣơng 1. Kiến trúc của C# & .Net               .Net Framework Một số thành phần chính

Chƣơng 2. Cơ bản về C# Kiểu dữ liệu, cách chuyển, ép kiểu dữ liệu Khai báo biến Khởi tạo và phạm vi hoạt động của biến C#'s predefined data types Các cấu trúc lệnh điều khiển (Rẽ nhánh , lặp..). Gọi và hiển thị lớp và phương thức Mảng Toán tử Enumerations Namespaces Phương thức của hàm Main( ) Các dạng ứng dụng trên .Net: o Cấu trúc một ứng dụng o Cơ bản trình biên dịch dòng lệnh trong C# o Using System.Console để thực hiện I/O o Sử dụng chú thích trong C# và Visual Studio . NET         Các định danh và từ khoá trong C# Các khái niệm cơ bản về Hướng đối tượng: lớp, thuộc tính, phương thức, sự kiện…. Thừa kế, các chức năng ảo, và các tính năng liên quan. Nạp chồng phương thức. Construction và Destruction. Struct. Nạp chồng toán tử. Indexers: Cho phép một lớp được xử lý chỉ mục khi nó là một mảng và có thể đơn giản hoá cách sử dụng những lớp chứa các tập đối tượng. Chƣơng 3. Hƣớng đối tƣợng trên .Net

     


Giao diện, thừa kế giao diện

Chƣơng 4. Các lớp cơ sở String Chuỗi và biểu thức chính quy ( regular expression) Allray (Mảng), Collections (Tập hợp) và từ điển Các attribute tùy chọn và cách dùng Reflection Thread (Luồng) Delegate SDI – MDI Các điều khiển cơ bản (Control) Hộp thoại (Dialog) Các điều khiển cấp cao: Menu, ToolBar,…. Các bước xây dựng ứng dụng Winform Xử lý lỗi - bẫy lỗi Quản lý bộ nhớ Quản lý mã nguồn Các chỉ thị tiền xử lý Đối tương ADO.Net Các kết nối cơ sở dữ liệu Các lệnh thực thi Cách thức sử dụng ADO.Net xây dựng ứng dụng CSDL

Chƣơng 5. Lập trình Window Form trên .Net               

Chƣơng 6. Lập trình CSDL với ADO.Net

Chƣơng 7. Làm việc với Report Xây dựng biểu mẫu báo cáo với Crystal Report Xây dựng biểu mẫu báo cáo với ComponentOne Report CÂU HỎI ÔN TẬP Lý thuyết: Bài tập Sử dụng các cú pháp lệnh điều khiển Sử dụng các lớp cơ sở Cách thức xây dựng các lớp Xây dựng form làm việc cơ sở dữ liệu Ôn tập theo nội dung môn học

Một số bài tập mẫu:

1. Xây dựng lớp sử dụng Delegate thực hiện việc sắp xếp một dãy số nguyên theo một trong các thuật toán sắp xếp sau: a. Thuật toán sắp sếp Chọn b. Thuật toán sắp sếp Chèn c. Thuật toán sắp sếp Nổi bọt d. Thuật toán sắp sếp Vun đống 2. Xây dựng Lớp đa thức và nạp chồng các toán tử +, - hai đa thức 3. Xây dựng các điều khiển thừa kế và nạp chồng các phương thức từ các điều khiển đã có của .Net 4. Xây dựng lớp Nhân sự và ứng dụng trong giải quyết một số vấn đề về quản lý Nhân sự: sắp xếp danh sách nhân viên, tìm kiếm nhân viên.... 5. Xây dựng Form thực hiện các chức năng Thêm, Sửa, Xoá, tìm kiếm dữ liệu trên CSDL Quản lý Cán bộ


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2007
posted:3/27/2009
language:Vietnamese
pages:3
Description: đề cương C#