HBML4303SMP Kurikulum Dan Perkaedahan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu by nuefail

VIEWS: 13,172 PAGES: 17

More Info
									HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                        OUMClub

 Topik 1 Pengenalan Konsep 5P
 PENGENALAN                                Bentuk-bentuk Penggabungjalinan
 Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta           Rpenggabungjalinan turut terdiri daripada tiga bentuk, iaitu:
 Pendidikan 1996, Bahasa Melayu (kini Bahasa Malaysia) ialah sebagai    — Penggabungjalinan Kemahiran
 mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah         Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, guru perlu mengajar
 Rberperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan        kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu kemahiran lisan, kemahiran
 rakyat di Malaysia.                            membaca dan kemahiran menulis.
 R berhasrat membina rasa bangga terhadap       bahasa  yang   — Penggabungjalinan kemahiran dalam mata pelajaran Bahasa
 mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat;               Malaysia ini ditunjukkan dalam Ketika guru mengajar mata
 Rberperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah      pelajaran lain seperti Muzik dan Pendidikan Seni, selain daripada
 air yang dikongsi bersama dengan satu wawasan.              menggabungjalinkan kemahiran muzik dan seni, guru turut
 Rmempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke          menggabungjalinkan kemahiran bahasa ketika menyampaikan
 peringkat antarabangsa khususnya menerusi teknologi maklumat       pengajaran.
 dan komunikasi                              (b) Penggabungjalinan Aktiviti
 — bertujuan   untuk  memenuhi   hasrat Falsafah   Pendidikan   — menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua aktiviti atau
 Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis        lebih mengikut keperluan dan kesesuaian. Aktiviti-aktiviti itu
 dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani.               merangkumi aspek lisan, bacaan dan kefahaman dan tulisan.
 Rmenyediakan murid dalam menguasai kecekapan berbahasa dan        Rancangkan penggabungjalinan itu dengan aktiviti-aktiviti yang
 berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa yang        mempunyai urutan yang baik, contohnya:
 betul dan tepat.                             R Berceramah - mencatat isi
 Rmurid mampu mengungkapkan bidang ilmu daripada pelbagai         R Bercerita - berbincang - menulis karangan
 disiplin atau mata pelajaran di samping mengembangkan           R Membaca - mengesan isi - mengulas - menulis ulasan
 kemahiran ber_kir secara kritis dan kreatif.               — lisan berceramah misalnya, aktiviti penulisan, iaitu dengan
 penekanan kepada nilai-nilai murni, semangat patriotik dan        mencatat isi-isi penting dapat digabungjalinkan.
 RStrategi pengajaran dan pembelajaran itu perlu berlandaskan       — aktiviti lisan bercerita, perbincangan dan seterusnya aktiviti
 kepada penyepaduan Konsep 5P, iaitu penggabungjalinan,          penulisan dengan menulis karangan dapat dilakukan oleh murid-
 penyerapan, pemulihan, pengayaan dan penilaian              murid.   — aktiviti membaca penggabungjalinan aktiviti membaca
 KONSEP 5P                                 lain, iaitu mengesan isi dengan aktiviti lisan, iaitu mengulas isi
 RKonsep 5P adalah strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa       tersebut dan — aktiviti penulisan, - menulis ulasan berdasarkan isi-isi
 Malaysia di peringkat sekolah-sekolah                   yang diperkatakan.
 Rmerupakan satu saranan supaya bidang-bidang kemahiran atau
 bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara        Penggabungjalinan Bahan
 bersepadu.                                — memberikan tumpuan kepada bahan-bahan atau tema pengajaran
 Rsemua elemen dalam Konsep 5P dijalankan secara bersepadu         dan pembelajaran.
 dan tidak secara berasingan.                       — terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan. Perancangan
 Rterdiri  daripada  strategi penggabungjalinan,   penyerapan,   harus dibuat bagi menentukan bahan yang dipilih sesuai dengan
 penilaian, program pengayaan dan pemulihan.                keperluan, pengalaman dan tahap pencapaian pelajar.
                                      (i) Berita - ulasan
 PENGGABUNGJALINAN                             (ii) Iklan - surat permohonan - temu duga - surat jawapan
 — proses dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang
 menyarankan supaya bidang-bidang kemahiran yang berkait rapat       PENYERAPAN
 atau bahan-bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang baik        Apa pula yang dimaksudkan oleh proses penyerapan? Penyerapan
 tidak disampaikan secara berasingan.                   merupakan
 — untuk menjadikan aspek-aspek kemahiran saling memperkukuh        proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur
 dan                                    pengetahuan
 bahan-bahan pengajaran saling melengkapi. Dalam hal ini, sesi       daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi
 pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bererti          sesuatu mata pelajaran yang diajar
 Tujuan                                  Aspek-Aspek Penyerapan
 RTujuan strategi penggabungjalinan mengikut adalah seperti yang      Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum
 berikut:                                 Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) - penyerapan
 — Kemahiran berbahasa dapat dikuasai secara serentak, iaitu        R boleh dilihat dalam empat aspek, iaitu aspek pembelajaran,
 kemahiran lisan, yang terdiri daripada kemahiran mendengar dan      aspek komunikasi, pengetahuan atau isi pelajaran dan nilai murni.
 bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.            Mari kita teliti satu persatu keempat-empat aspek tersebut
 — Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan kerana guru        dengan terperinci
 dapat mempelbagai kaedah dan teknik P&P.
 — Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi,       RAspek Pembelajaran
 kemahiran guru dalam cara penyampaian secara individu yang        — membantu murid-murid untuk menambahkan kefahaman dan
 berbeza daripada guru lain.                        kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui aktiviti
 — melibatkan pelbagai kemahiran, iaitu kemahiran lisan, membaca      yang dijalankan; membentuk sikap ingin menambahkan ilmu
 dan menulis serta kemahiran tersendiri yang dimiliki oleh guru      pengetahuan; meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang
 dalam cara penyampaian.                          mereka minati; memupuk corak pemikiran yang terbuka dan
 — melibatkan ramai pelajar.                        sentiasa ingin tahu; membentuk pemikiran yang rasional, logik,
                                      objektif dan positif; dan meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu
 Prinsip-prinsip                              yang diminati.
 R mempunyai empat prinsip utama yang perlu dipatuhi mengikut       RAspek Komunikasi
 R Empat prinsip utama tersebut adalah seperti berikut:          — dapat membantu murid-murid menguasai pengetahuan tentang
 —Prinsip pertama - ialah penggabungjalinan yang dilakukan mestilah    penggunaan perbendaharaan kata, pemilihan laras bahasa,
 mudah ubah serta bergantung kepada matlamat dan objektif P&P       tatabahasa, kegunaan intonasi dan perlakuan bukan bahasa yang
 yang hendak dicapai.                           lain  mengikut   konteks; memahami   dan  menerima serta
 RPrinsip kedua - guru mesti mengetahui apa dan berapa kemahiran      mengamalkan aspek-aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan
 yang ingin digabungjalinkan.                       diri;  dan  menguasai serta mengamalkan tingkah laku yang
 R Prinsip ketiga - guru mestilah merancang kemahiran fokus dan      bersesuaian dan diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat.
 sampingan dengan baik.
 R Prinsip keempat - penggabungjalinan yang dilakukan oleh guru       R Aspek Pengetahuan atau Isi Pelajaran
 mestilah berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar.
                             http://OUMClub.blogspot.com/                                 1
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                         OUMClub
— meliputi bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata      (b) Penilaian Sumatif
pelajaran lain seperti Agama Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan   — mengukur pencapaian terhadap objektif yang luas merangkumi
Seni, Matematik, Kajian Tempatan, Muzik, Sains, dan Pendidikan    kesemua tajuk dan bidang yang diajar dalam satu jangka masa
Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan      tertentu.
dalam satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain.         — guru dapat menentukan setakat mana objektif pengajaran sudah
RPenyerapan pengetahuan am - hal ehwal semasa dan hal ehwal      dicapai di samping dapat membandingkan pencapaian seseorang
dalam negeri pula dilakukan dalam mata pelajaran Bahasa        murid dengan murid lain.
Malaysia dan mata pelajaran lain yang tidak mengajar topik      — dilakukan secara formal dengan menggunakan ujian kertas-
tersebut. Begitu juga dengan penyerapan topik hal ehwal budaya,    pensel, kemahiran amali atau soal jawab secara lisan. Sebaik sahaja
warisan dan kemasyarakatan.                      selesai memeriksa jawapan murid, markah dan gred akan diberi
R Aspek Nilai Murni                          untuk direkodkan dalam senarai semak dan rekod profil.
— boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang        PENGAYAAN
pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. Strategi — sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk
utama untuk pembinaan nilai-nilai murni ialah melalui aktiviti secara memberi peluang kepada murid-murid mengembangkan sifat ingin
individu, berkumpulan atau kelas. Kadangkala nilai murni tidak    tahu,   semangat   berdikari,  daya   kreativiti  dan  semangat
dinyatakan secara terus, tetapi boleh disampaikan secara       kepimpinan.
terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran.        — disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas,
— boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid-murid    sederhana atau lemah.
secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek.      — Aktiviti pengayaan berlainan daripada aktiviti pembelajaran
                                   kemahiran asas kerana diberikan kepada murid-murid selepas
PENILAIAN                               mereka berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. Murid-murid
— merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi     menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan
memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu       aktiviti  pengayaan.   Aktiviti  pengayaan     akan   meluaskan
prestasi.                               pengalaman dan pengetahuan murid sejajar dengan kebolehan dan
— Dalam KBSR, penilaian merupakan satu proses untuk menguji,     minat mereka dalam bidang tertentu (
mengukur dan membuat pertimbangan mengenai kebolehan atau       Objektif
kemahiran dan kefahaman murid berdasarkan objektif pengajaran dan   Objektif program pengayaan :-
pembelajaran                             R Menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam
Jenis Aktiviti Penilaian                       pelajaran   biasa   untuk   memperluaskan     pengalaman   dan
— terdapat tiga jenis aktiviti penilaian, iaitu            pengetahuan mereka dalam pelajaran tertentu yang lain;
Rpenilaian mengesan penguasaan;                    R Melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik dan mencabar
dijalankan ketika guru berada di dalam bilik darjah.         kebolehan mereka;
— mengesan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu          R Melahirkan daya cipta melalui pemikiran dan kegiatan serta
kemahiran matematik yang sedang diajarkan, supaya kelemahan itu    kebolehan untuk menilai sesuatu hasil kerja sendiri;
dapat dibetulkan dengan serta merta                  (d) Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat
R penilaian mengesan kemajuan;                    rujukan terhadap pelbagai bahan dan sumber pengetahuan; dan
— dilakukan selepas beberapa kemahiran dalam sesuatu topik      R Berminat    untuk  belajar  sendiri  dan    berdikari untuk
telah selesai diajarkan.                       membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.
— bertujuan untuk mengesan kemajuan murid tentang kemahiran-     Prinsip Perancangan Program Pengayaan
kemahiran yang telah dipelajari supaya menentukan siapa yang     — mengambil kira beberapa perkara semasa merancang
memerlukan aktiviti pengayaan dan pemulihan.             aktiviti pengayaan Antaranya adalah seperti yang berikut:
Rpenilaian mengesan pencapaian                    RMenggunakan daya usaha sendiri;
— dijalankan selepas guru telah mengajar beberapa topik        RMembuat kerja sendiri dan hasilan kendiri;
pelajaran, biasanya dalam tempoh satu penggal.            RMemberikan penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan
—Tujuan penilaian ini diadakan adalah untuk mengesan pencapaian    eksperimental;
murid dalam beberapa topik pelajaran untuk menentukan         RMenggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah;
kedudukan murid-murid dalam kumpulan masing-masing.          RMelibatkan pembacaan luas; dan
                                   RMemberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinan sosial.
Jenis Penilaian                            — program pengayaan boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti
penilaian mengesan pencapaian boleh digolongkan kepada dua      iaitu:
jenis, iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif         RPembelajaran akses kendiri;
(a) Penilaian Formatif                        RKerja projek;
— melibatkan penaksiran yang sistematik yang dilakukan        RBacaan tambahan;
sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran sebaik sahaja       RPermainan dan rekreasi; dan
guru dapat mengesan tahap penguasaan sesuatu unit kemahiran      R Pembelajaran menggunakan komputer.
pelajaran muridnya.                          —Pembelajaran akses kendiri boleh dijalankan
— Maklumat yang dikumpulkan boleh digunakan dengan segera       —Kertas projek melibatkan sesuatu topik yang diberi oleh guru dan
dan berterusan untuk membimbing murid dan membantu guru        murid-murid menulis tentang topik tersebut, contohnya penyediaan
dalam mencapai matlamat sesuatu pengajaran dan pembelajaran.     buku skrap.
— menggunakan pemerhatian, latihan dan senarai semak untuk      —Bacaan tambahan berkenaan sesuatu topik dilakukan oleh murid-
mengesan dengan segera sama ada murid itu sudah menguasai       murid dengan merujuk internet atau pergi ke perpustakaan.
sesuatu kemahiran yang sedang diajar.                 — aktiviti permainan dan rekreasi berkenaan topik yang diajar oleh
— bukan   bermaksud   untuk   mengukur  atau  menggredkan guru dilaksanakan untuk menambah pengetahuan murid-murid
pencapaian dan kebolehan murid, sebaliknya boleh menjadi alat     tentang sesuatu topik.
dorongan untuk pembelajaran seterusnya. Murid yang lemah       — aktiviti penulisan karangan tentang permainan tradisional.
sepatutnya mendapat     bimbingan sementara murid yang pintar   —Aktiviti  pembelajaran   berasaskan    komputer    - melibatkan
seharusnya disajikan dengan aktiviti pengayaan yang mencabar.     penggunaan CD ROM, program komputer dan sebagainya serta
Semasa melakukan penilaian formatif secara tak formal, guru      bahan yang dimuat turun daripada internet berkenaan topik yang
perlu melaksanakan langkah-langkah yang berikut:           diajar oleh guru.
R Menentukan unit atau tajuk pembelajaran;
R Menentukan tahap atau peringkat pencapaian yang dikehendaki;    PEMULIHAN
R Menyusun perkara-perkara yang akan diuji dalam unit;        — Program pemulihan dihubungkan dengan kanak-kanak yang
R Membina item-item ujian; dan                    menghadapi kesulitan pembelajaran.
R Mengesyorkan langkah-langkah pemulihan, pengukuhan dan       — pemulihan merupakan langkah khas yang guru lakukan untuk
pengayaan bagi kemahiran yang berkaitan.               membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran

                           http://OUMClub.blogspot.com/                              2
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                             OUMClub
tertentu dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan           — strategi mediatif ini sesuai digunakan untuk aktiviti dialectical
mengira (3M).                                   reasoning, iaitu memberi penjelasan tentang penggunaan
— Murid-murid pemulihan perlu diberikan pengajaran pemulihan yang         struktur tatabahasa sesuatu teks, misalnya dengan menggunakan
sesuai supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid             media cetak, iaitu akhbar Berita Harian.
lain dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali (               — perbincangan terbuka tentang sesuatu isu, misalnya dalam
Objektif                                     aktiviti penulisan  karangan   jenis  pendapat, murid- murid
Antara objektif program pemulihan ini adalah untuk membolehkan          berbincang untuk mengenal pasti isi-isi penting karangan itu
murid-murid:                                   secara berkumpulan sebelum menulis karangan itu (
R Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti         — boleh digunakan untuk topik-topik lain, iaitu pemahaman, membina
yang sesuai dengan mereka;                            ayat, membetulkan kesalahan ayat, merumuskan karangan dan
R Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan            sebagainya.
kemampuan dan perkembangan mental individu;                    Strategi Pengajaran Direktif
R Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru;            — Direktif bermaksud arahan. Arahan yang dimaksudkan di sini
R Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke R           ialah arahan yang diberi oleh guru
R Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti-        — hanya berpusatkan guru semata-mata kerana murid-murid perlu
aktiviti sosial sama ada di dalam atau di luar bilik darjah;           mendengar dan mengikut arahan yang diberi oleh guru
R Membina, memperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri           — Fokus pengajaran adalah kepada kemahiran asas, iaitu
sendiri dan berdikari; dan                            kemahiran lisan (termasuk mendengar dan bertutur), kemahiran
R Dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan           membaca dan menulis dalam bahasa Malaysia.
biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.              — menerangkan dan melakukan demonstrasi tentang topik
                                         pelajaran yang diajar terlebih dahulu sebelum memberi murid-
Topik 2 - Strategi dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran           murid soalan- soalan latih tubi dan latihan kecekapan.
                                         — strategi ini sesuai untuk topik tatabahasa. Contohnya membina
PENGENALAN                                    ayat berdasarkan perkataan, pengimbuhan dan kata ganda. Guru
— Strategi pengajaran dan pembelajaran merupakan rancangan            yang mengajar akan menerangkan terlebih dahulu maksud
untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam           perkataan, jenis-jenis imbuhan dan kata ganda dalam bahasa
sesuatu pelajaran.                                Malaysia sebelum     mengarahkan murid-murid membina ayat
— Strategi melibatkan pendekatan, kaedah dan teknik mengajar           berdasarkan perkataan tersebut.
untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran dengan cara yang             Strategi Pengajaran Generatif
berkesan.                                     — Strategi pengajaran   ini melibatkan kaedah pemudahcaraan dan
— Pemilihan pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai akan            sumbang saran.
menjamin keberkesanan penyampaian sesuatu pengajaran dan             — fokus utamanya diberi kepada kaedah pemudahcaraan. Ketika
pencapaian objektifnya secara optima.                       melaksanakan strategi pengajaran ini, guru menyediakan soalan
— Untuk melaksanakan langkah-langkah penyampaian yang telah            bermasalah dan murid-murid diberi pilihan penyelesaian yang
dirancangkan dengan licin dan berkesan, guru harus memilih strategi,       sesuai.
pendekatan, kaedah dan teknik berdasarkan mata pelajaran, objektif        — Guru pula akan membantu murid- murid di sepanjang proses
pelajaran, isi pelajaran, langkah-langkah mengajar, peruntukan masa,       penyelesaian masalah itu.
kebolehan murid-murid serta kemudahan-kemudahan yang sedia ada.          — berpusatkan guru kerana guru menyediakan soalan bermasalah
R Strategi pengajaran dan pembelajaran itu ialah mediatif, direktif,       untuk diselesaikan oleh murid-murid.
generatif, kolaboratif, koperatif, kontekstual, masteri dan belajar        — juga turut berpusatkan murid-murid kerana mereka
cara belajar. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang             menetapkan pilihan dalam penyelesaian masalah dengan bantuan
sesuai digunakan pula ialah deduktif, induktif, eklektik dan komunikatif     daripada guru
— kriteria-kriteria tertentu untuk memilih strategi pengajaran dan        Strategi Pengajaran Kolaboratif
pembelajaran yang boleh di gunakan. Kriteria-kriteria tersebut terdiri      — Kolaboratif bermaksud kerjasama erat antara dua pihak
daripada tujuh criteria, iaitu:                          atau lebih. Strategi ini menitikberatkan kaedah projek dan
R merujuk kepada mata pelajaran yang akan diajar.                 sumbang saran dan berpusatkan murid-murid sepenuhnya.
Misalnya, strategi pengajaran dan pembelajaran mediatif, direktif,        — membahagikan    murid- murid kepada kumpulan tertentu dan
generatif, kolaboratif, koperatif, kontekstual, masteri dan belajar        bertindak sebagai fasilitator. Murid-murid    menetapkan objektif
cara belajar serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran             pembelajaran dan peranan masing-masing dalam kumpulan
deduktif, induktif, eklektik dan komunikatif untuk mata pelajaran         yang dibentuk. Murid-murid juga bertindak mengurus sesuatu
bahasa Malaysia;                                 projek secara berkumpulan dengan merujuk kepada guru jika ada
R berdasarkan kepada objektif pelajaran;                     masalah
R berdasarkan kepada kebolehan murid-murid;
R berdasarkan kepada jenis aktiviti pelajaran yang akan diajarkan;        Strategi Pengajaran Koperatif
R berdasarkan kepada aktiviti pembelajaran murid-                 — strategi pengajaran koperatif berpusatkan kedua-dua pihak, iaitu
murid;                                      murid- murid dan guru-guru.
R berdasarkan kepada prinsip bersepadu; dan                    — Koperatif bermaksud kerjasama, iaitu kerjasama antara
R merangkumi akses kendiri                            murid-murid dalam bilik darjah. Strategi ini dimulakan dengan guru
                                         mengajar sesuatu topik. Setelah selesai, murid-murid membentuk
STRATEGI PENGAJARAN                                kumpulan untuk membincangkan secara koperatif pelajaran yang
— Terdapat enam strategi pengajaran yang sesuai                  telah disampaikan oleh guru.
digunakan ketika mengajar bahasa Malaysia di peringkat sekolah          — Selepas selesai sesi perbincangan, ujian diedarkan oleh guru
rendah dan menengah                                untuk mengesan kemajuan atau pencapaian murid-murid dalam
Strategi Pengajaran Mediatif                           setiap kumpulan.
—.Mediatif bermaksud penggunaan media dalam proses pengajaran           Guru akan memberi peneguhan sosial kepada kumpulan yang
dan pembelajaran                                 menunjukkan prestasi yang cemerlang (
— Media yang digunakan dalam strategi ini ialah media cetak dan          — strategi pengajaran ini boleh digunakan untuk mengajar topik
yang terkini ialah media elektronik melalui penggunaan komputer dan        penulisan karangan berformat dan karangan berdasarkan bahan
internet.                                     rangsangan.
— penggunaan surat khabar untuk mengajar mata pelajaran
tertentu, misalnya program Akhbar Dalam Darjah (ADD).               Strategi Pengajaran Kontekstual
— Media elektronik melalui penggunaan komputer pula                — Strategi ini menekankan pengajaran berdasarkan konteks
misalnya buku elektronik yang digunakan untuk menggantikan            tertentu, iaitu isi pelajaran yang dirancang berasaskan kurikulum
buku teks dalam bilik darjah. Dengan penggunaan buku               dan objektif pelajaran yang ditentukan.
elektronik, seorang murid boleh membaca bahan pelajaran dari satu
topik ke topik yang lain bergantung kepada tahap kebolehannya.
                               http://OUMClub.blogspot.com/                              3
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                             OUMClub
— menggabungjalinkan isi pelajaran berasaskan KBSR dan KBSM            R Contoh yang diberi hendaklah betul dan pelajar meniru contoh
dengan pengalaman harian murid-murid di sekolah dan alam sekitar.         dan menghafalnya kemudian membentuk contoh-contoh lain melalui
— melibatkan aktiviti hands on dan minds on, iaitu secara             latih tubi;
kerja praktik. Di samping itu, strategi ini melibatkan pelbagai          R.Latihan tidak seharusnya memakan masa yang panjang;
kemudahan seperti bilik darjah, makmal, alat bantu mengajar dan          R Kesimpulan dibuat berdasarkan bukti yang ada;
alam sekitar.                                   R Keputusan digunakan untuk menyelesaikan masalah        situasi
— dihuraikan     berdasarkan   akronim    REACT.     Relating    semasa;
(menghubungkait), iaitu aktiviti pembelajaran menghubungkaitkan          R Pemahaman generalisasi haruslah dinilai dengan meminta
pengetahuan baru dengan pengalaman murid-murid. Experience            pelajar menggunakan generalisasi dalam situasi yang serupa; dan
(mengalami), iaitu aktiviti pembelajaran melalui inkuiri, penerokaan,       R Peningkatan kognitif yang akan dilaksanakan adalah dengan
penemuan dan reka cipta. Applying (mengaplikasi), iaitu aktiviti         mengemukakan generalisasi, menganalisa konsep dan mencuba
pembelajaran yang digunakan untuk pelbagai situasi nyata.             generalisasi tersebut.
Cooperating (bekerjasama), iaitu pembelajaran secara kerjasama
melalui aktiviti kumpulan. Transferring (memindahkan), iaitu           RMerancang
menggunakan ilmu yang dipelajari untuk situasi baru                   —  mengenalpasti matlamat yang ingin dicapai
— boleh mengajar latihan tatabahasa, iaitu membina ayat                 —  menyediakan contoh yang sesuai dan mencukupi
berdasarkan perkataan atau mengenal pasti perkataan tertentu               —  Menstruktur isi pelajaran dengan baik
seperti kata majmuk berdasarkan teks dengan membawa murid-                —  Membantu membuat generalisasi untuk memudahkan
murid ke makmal bahasa. Guru juga boleh mengajar topik menulis                pembelajaran
karangan keperihalan dan karangan jenis laporan dengan              ii. Melaksanakan aktiviti
membawa murid-murid melawat ke satu destinasi menarik.              — memulakan pelajaran dengan generalisasi
                                         —   generalisasi  berupadefinisi/konsep/peraturan-peraturan  yang
PENDEKATAN PENGAJARAN                               berkaitan dengan pelajaran
— Pendekatan ialah proses pengendalian pengajaran secara             — utamakan pemahaman murid
keseluruhannya dalam bilik darjah.                        — murid-murid menenruskan pembelajaran berdasarkan genaralisasi
— seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan            — penerangan dilanjutkan dengan contoh
murid-murid agar suasana pembelajaran lebih sempurna, menarik           — murid-urid mencuba membuat genaralisasi
dan berkesan. Oleh itu, guru digalakkan menjalankan pelbagai aktiviti       — muird-murid boleh memberikan ilustrasi dan contoh.
dan memilih bahan-bahan pembelajaran yang sesuai mengikut             iii. Menilai aktiviti
kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid-murid (Juriah Long,          — meluhat keberkesanan pg-pb
et al.1992:34).                                  — menulis refleksi
— terdapat empat pendekatan pengajaran yang sesuai digunakan           — membuat pengayaan- murid murid yang bagus
oleh guru, iaitu pendekatan deduktif, induktif, eklektik dan           — membuat pemulihan – murid lemah
komunikatif.
Pendekatan Pengajaran Deduktif                          Langkah-langkah pengajaran deduktif
— pendekatan deduktif memperlihatkan hukum-hukum atau sesuatu           Terdapat tiga langkah kesemuanya, iaitu:
teori atau peraturan tertentu dan dari sini, pembelajaran akan          R Menentukan masa pengajaran, kelas, bilangan pelajar, umur
diteruskan dengan menganalisisa hukum-hukum tadi melalui             pelajar, perkara, tajuk, bidangan bahasa yang akan diajarkan, aspek
contoh-contoh yang konkrit (Kamarudin Haji Husin, et al.1997:22-         atau penggabungjalinan
24). Konsep pendekatan deduktif secara lebih khusus dapat             dan penyerapan, pengetahuan sedia ada dan objektif;
diperlihatkan seperti yang berikut:                        R Menentukan struktur kognitif, iaitu isi, yang diceraikan atau
RMempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum;                  dipecah- pecahkan kepada beberapa komponen dan disusun semula
R Satu proses penaakulan yang tinggi seperti dalam pendekatan           mengikut urutan yang sesuai agar pelajar mudah memahaminya; dan
induktif;                                     R. Penentuan kebolehan kognitif dapat dilakukan dengan
R Satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan umum;           melibatkan pemberian maklumat atau peraturan-peraturan pada
R Menganalisa fakta atau isi yang membentuk generalisasi; dan           awal bahagian pengajaran.
R Membuat satu pencerakinan: daripada yang umum kepada yang            Dalam pengajaran melalui pendekatan deduktif,       guru  boleh
spesifik.                                     mengemukakan generalisasi kemudian menganalisis konteks dan
— ciri-ciri pendekatan deduktif pula adalah seperti berikut:           akhirnya guru mencuba generalisasinya. Selain langkah-langkah di
R Bermatlamatkan pemerolehan struktur kognitif. Pembelajaran           atas, prosedur yang berikut boleh digunakan oleh guru, iaitu:
sentiasa mementingkan pengetahuan yang akan diperoleh dan bukan
pembentukan kebiasaan;                              i. Peringkat awal generalisasi
R Bersifat idealisionalisme untuk mendapatkan ilmu pengetahuan;          — tidak mendedahkan perkara yang hendak diajar
R Permulaaannya daripada keseluruhan yang dipermudah kepada            — Menegaskan tujuan pengajaran
keseluruhan yang lebih kompleks sifatnya;                     — memberikan tajuk pelajaran
R Struktur isi (pembelajaran) dan kognitif dapat memudahkan            — Memberikan rangka kasar seluruh idea
pembelajaran;
R Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada            ii. Peringkat mengemukakan generalisasi
menghafal;                                    — dilakukan dalam langkah pertama pg.
R Memulakan pengajaran dengan mengemukakan contoh dan               — menerangkan peraturan/rumus-rumus/pengertian yang berbentuk
kemudian diikuti dengan teori;                          hokum
R Pendekatan ini selaras dengan linguistik tradisional dan            — penerangan jelas
transformasi generatif; dan                            — Gunakan carta untuk memperjelaskan struktur
R Menekankan aspek penulisan berbanding dengan kemahiran yang           iii. Peringkat menganalisis konsep
lain.                                       — biasanya dilakukan dalam langkah kedua
— prinsip penggunaan pendekatan deduktif.                     — berikan contoh-contoh
R Sesuatu masalah dikemukakan dan ditakrifkan;                  — wujudkan pelbagai aktiviti dan situasi- untuk meningkatkan
R Pelbagai    hipotesis  atau    penyelesaian    dikemukakan.     pemahaman terhadap isi pelajaran yang disampaikan
Generalisasi yang akan disampaikan pada permulaan pengajaran           — guru menggunakan teknik , bbm yang tertentu.
mestilah dinyatakan secara eksplisit, iaitu jelas, tepat dan mudah.        iv. Peringkat mencuba generalisasi
Data dikumpul dengan cara sistematik;                       — diajakankan dalam bentuk aktiviti kumpulan
R Perkara atau hubungan dalam data tersebut dicari;                — boleh melihat kebolehan pelajar
R Guru dan murid boleh mengemukakan contoh;                    — Boleh menjalankan aktiviti gerak kerja bertulis/latihan yang dapat
R Latihan yang diberi perlulah beraneka jenis, konteks, dan situasi;       menggambarkan penguasaan kemahiran murid/
                                         v. Peringkat penutup
                                         — Membuat kesimpulan
                               http://OUMClub.blogspot.com/                               4
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                       OUMClub
— Aktiviti tambahan sebagai pengukuhan                bolehlah menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang
— latihan tambahan yang difikirkan perlu               logik bagi memudahkan pemahaman pelajar;
Pendekatan Pengajaran Induktif                    R Satu strategi penyoalan haruslah disediakan supaya guru dapat
— satu pendekatan pengajaran bahasa yang melibatkan satu proses   membantu murid-murid membentuk konsep-konsep dengan jelas
penaakulan yang tinggi. Dalam proses penaakulan ini, murid-murid   dan mudah, dan seterusnya membuat generalisasi yang sesuai;
tidak diajarkan sesuatu bahan pengajaran itu secara langsung, iaitu R Kemahiran-kemahiran intelektual yang akan terlibat ialah
diberitahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran tersebut pembentukan konsep, membuat generalisasi (interpretasi) dan
tetapi mereka digalakkan mencari, meneliti dan mempelajarinya    mencubakan generalisasi tersebut (aplikasi);
sendiri.                               R harus   merancang    dan   mempelbagaikan   aktiviti untuk
— Selepas itu mereka akan mengemukakan satu rumusan hasil      menjadikan pengajaran guru lebih menarik dan memikat serta
daripada kajian yang telah dilakukan oleh mereka. Pendekatan     dapat menggalakkan pelajar belajar secara aktif dan melibatkan diri
induktif dimulakan dengan sesuatu bab atau contoh dan bergerak    sepenuhnya;
ke hadapan kepada satu generalisasi. Dalam hal ini, guru akan    R perlu menyediakan bahan bantu belajar untuk mewujudkan satu
mengumpulkan contoh-contoh daripada teks, menunjukkan dan      bentuk pembelajaran secara konkrit;
menerangkan bagaimana sesuatu itu bekerja dan berfungsi, dan     R Contoh- yang dipilih - sesuai dan mencukupi;
membantu murid-murid untuk merumuskan satu kesimpulan yang      R Contoh-contoh tidak seharusnya datang daripada guru sahaja,
sesuai                                tetapi murid- murid juga haruslah boleh dan digalakkan
— lebih    terkenal sebagai   pendekatan  gramatikal  yang mengemukakannya;
mendahulukan sesuatu pengajaran dengan contoh-contoh struktur    R Bantuan dan bimbingan guru adalah diperlukan di sepanjang
penggunaan unsur-unsur tatabahasa yang dipelajari terlebih      proses pengajaran dan pembelajaran berlaku; dan
dahulu sebelum sesuatu kesimpulan mengenainya dilakukan.       R Pengajaran harus didasarkan kepada proses pemikiran induktif
— menggunakan kaedah pencarian atau discovery method yang      yang melibatkan kegiatan-kegiatan mencari, memperhati, mengkaji,
melibatkan proses memperhatikan, mengkaji dan menganalisis      mengemukakan contoh-contoh dan sebagainya pada awal pengajaran.
sesuatu aspek bahasa itu pada awal pembelajaran dan kemudian     Prosedur pendekatan induktif melibatkan langkah-langkah yang telah
dikaitkan dengan satu kesimpulan umum daripada data-data       dirancang untuk satu pengajaran yang berkesan. Hal-hal yang
yang dipelajari.                           terlibat ialah struktur isi dan peringkat-peringkat kebolehan
— dalam pendekatan ini guru akan berbuat seperti yang berikut, iaitu kognitif.
guru tidak digalakkan:
RMemberi de_nisi;                          — Prosedur pengajaran itu diperlihatkan seperti yang berikut:
RMenerangkan peraturan-peraturan;                  (a) Peringkat pendedahan
RMenerangkan isi kandungan keseluruhan pelajaran yang        R mendedahkan unsur-unsur bahasa yang hendak disampaikan
hendak disampaikan; dan                       kepada pelajar-pelajar secara tidak langsung;
RMemberitahu objektif pengajaran pada awal pengajaran.        R menggunakan contoh yang melibatkan unsur-unsur bahasa;
Namun demikian, guru boleh:                     R dilakukan pada peringkat set induksi, iaitu bahagian permulaan
RMengemukakan soalan;                        pengajaran;
RBertanya;                              R menggunakan teknik perbualan atau bersoal jawab bagi
RBerbincang;                             memulakan pengajaran tersebut. Pada peringkat ini, seboleh-bolehnya
RMemperhatikan;                           guru: jangan    menerangkan objektif;     jangan menerangkan
RMengkaji; dan                            peraturan, konsep-konsep, tajuk, idea keseluruhan; dan sebagainya
RMemberikan contoh-contoh.                      pada permulaan pengajaran; dan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, guru bolehlah membuat    R Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada (PSA).
kesimpulan.                             (b) Peringkat pembentukan konsep
— Konsep pendekatan induktif pula dapat dijelaskan melalui      R Pembentukan konsep melalui contoh-contoh yang dikemukakan;
perincian yang berikut:                       R Mendengar ayat yang dibina oleh murid;
RMempelajari sesuatu untuk mendapatkan hukum;            R Mendengar ayat yang dibina oleh guru;
RMemperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman;         R Lakukan beberapa usaha untuk pelajar menguasai pelajaran; dan
RMengumpulkan maklumat untuk membentuk hukum;            RGuru memandu pelajar langkah demi langkah sehingga
RMembentuk satu kesimpulan umum daripada contoh-contoh tertentu;   kesimpulan diperoleh.
RMendapatkan satu kesimpulan daripada satu urutan pemikiran;     (c) Peringkat mencuba generalisasi
RMembuat justi_kasi daripada yang spesi_k (khusus) kepada      R Dijalankan dalam bentuk gerak kerja bertulis; dan
yang umum; dan                            R Pelajar diberikan latihan dalam kumpulan;
R. Merupakan kaedah penaakulan yang bertujuan mendapatkan      (d) Peringkat penutup
peraturan umum daripada fakta-fakta atau contoh-contoh tertentu.   R menutup pengajarannya;
                                   R membuat rumusan berdasarkan topik yang diajarnya; dan
                                   R . Murid-murid diberi aktiviti susulan sebagai pengukuhan.

— Ciri-ciri pendekatan induktif adalah seperti yang berikut:           Pendekatan Pengajaran Eklektik
RBermatlamatkan pembentukan kebiasaan;                      — Pendekatan eklektik ialah gabungan antara beberapa pendekatan
RMenggunakan pengantara deria (pengalaman deria) untuk              yang sesuai untuk murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan
memperoleh pengetahuan;                             dan pencapaian.
RMementingkan kekerapan ulangan beraneka konteks dan situasi           — Pendekatan ini biasanya diambil daripada pelbagai ciri yang baik
untuk menguasai sesuatu kemahiran;                        dan ini akan meyakinkan murid- murid. Sifat pendekatan ini juga
RMenekankan kepada pengajaran yang berbentuk konkrit;              luwes dan mudah ubah     (Kamarudin Haji Husin,   1991:37).
RSelaras dengan linguistik struktural. Pengajaran tatabahasa menurut       Pendekatan  eklektik  terbentuk  hasil  daripada gabungan
analisis struktural;                               pendekatan induktif dengan deduktif .
RMemberikan murid belajar sepenuhnya di bawah bimbingan guru;
RMenekankan penglibatan pelajar secara aktif;                  Pendekatan Pengajaran Komunikatif
R Bersifat saintifik yang mampu menyediakan satu situasi             Secara dasarnya, pendekatan komunikatif ini memfokuskan pelajar.
pengajaran yang menarik;                             Prinsip pendekatan komunikatif menekankan perkara-perkara yang
RMenekankan aspek lisan; dan                           berikut:
RMenggunakan model, iaitu contoh kepada generalisasi.              RMurid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya;
— prinsip yang dianggap penting dan utama. Antaranya termasuklah:        RPengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana;
RDalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa, guru             RPengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar; dan
perlulah menyediakan satu struktur isi (struktur kognitif) yang hendak      RMempelbagaikan aktiviti komunikasi.
disampaikan. Berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling
berkaitan yang telah disediakan dalam satu struktur itu, guru
                              http://OUMClub.blogspot.com/                             5
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                       OUMClub
— berpusatkan kepada bentuk-bentuk komunikatif seperti meminta    — ciri-ciri strategi ini adalah seperti yang berikut:
maaf, bercerita, melapor, menyampaikan maklumat dan lain-lain     R Murid-murid mempunyai peranan yang penting manakala guru
aktiviti berkomunikasi yang diperlukan dan berlaku dalam amalan    hanya pemimpin yang membimbing murid-murid dalam aktiviti
masyarakat sehari-hari.                        pembelajaran;
— menekankan kepada penyerapan bentuk- bentuk gramatikal, iaitu    RKomunikasi antara murid-murid dan guru adalah secara dua
fonologi, morfologi, sintaksis dan sebagainya bagi tujuan       hala. Guru menggunakan kaedah menyoal untuk membimbing
berkomunikasi.   Dengan   perkataan  lain, murid-murid  perlu murid-murid supaya berfikir sebelum memberi jawapan;
mempunyai pengetahuan tentang kegunaan         bahasa serta  R Guru bersikap demokratik kerana murid-murid digalakkan
penggunaannya.                            mengemukakan pendapat. Guru kerap menggunakan kaedah
— Kegunaan bahasa merujuk kepada murid-murid boleh membina      perbincangan dalam aktiviti P&P;
ayat yang tepat dengan menggunakan pengetahuan tentang rumus-     (d) Strategi P&P lebih mengutamakan pencapaian objektif
rumus tatabahasa (Kamarudin Husin, et al. 1998:38-40).        pembelajaran murid- murid;
— pendekatan komunikatif mempunyai kaitan dengan           R Perkembangan murid-murid adalah secara menyeluruh dan
komunikasi.                              seimbang dari segi intelek, rohani, sosial dan jasmani;
— memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalam        RUjian formatif diutamakan dan keputusan ujian digunakan untuk
aktiviti pembelajaran bahasa.     Hal ini dilakukan sebelum   mengenal pasti kelemahan murid-murid;
seseorang itu menguasai kemahiran-kemahiran yang lain         R Pengajaran ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna
seperti membaca dan menulis.                     agar murid- murid memahami fakta-fakta yang disampaikan serta
                                   berupaya membuat rumusan;
PEMBELAJARAN MASTERI                         RTerdapat banyak peluang interaksi antara murid-murid, iaitu
Konsep Pembelajaran Masteri                      tolong- menolong, bekerjasama dan bertolak ansur;
— didefinisikan sebagai pembelajaran penguasaan. Perkataan      R Mementingkan pengelolaan kaedah kumpulan serta memberi
masteri berasal daripada bahasa Inggeris yang mempunyai erti     tumpuan    kepada perbezaan murid-murid dari segi minat dan
kepakaran atau mampu menguasai sesuatu kemahiran dengan        kebolehan; dan
cekap dan lengkap.                          R Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.
— Berdasarkan huraian ini, pembelajaran masteri boleh
didefinisikan sebagai kepakaran dalam pembelajaran ketika         Strategi Pemusatan Bahan
menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran                  — bahan pelajaran yang digunakan untuk P&P terdiri daripada
— pembelajaran masteri merupakan pendekatan pengajaran           dua jenis, iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. —
dan pembelajaran yang penting untuk memastikan murid-murid         Bahan pengajaran ialah bahan yang digunakan oleh guru seperti
menguasai apa yang diajar serta mencapai objektif pelajaran        carta, graf, peta, spesimen, model, gambar, slaid, radio, perakam pita,
yang ditentukan dengan berkesan.                      video, televisyen, projektor, komputer, laptop serta LCD. Bahan
—Tujuan pembelajaran masteri adalah untuk mendapat maklum         pembelajaran pula digunakan oleh murid-murid dalam aktiviti
balas terhadap pembelajaran dan membuat pengubahsuaian bagi        pembelajaran.
meningkatkan keberkesanannya.                       — Bahan-bahan pembelajaran ini terdiri daripada buku teks, kad
— memberi bantuan dan masa yang diperlukan oleh murid-murid        kerja, bahan bercetak, radas, alat-alat uji kaji dan komputer
mencapai objektif pelajaran yang ditentukan dengan berkesan.        — memainkan peranan yang penting dalam proses P&P. Dengan
                                      menggunakan strategi ini, guru boleh menyampaikan pelajarannya
Strategi pengajaran/ pembelajaran terdiri daripada empat langkah      dengan lebih mudah, menarik serta berkesan. Murid-murid pula
yang berikut:                               boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna serta boleh
R Tentukan hasil pembelajaran dengan merangka objektif           menjalankan aktiviti pembelajaran secara individu atau kumpulan
pembelajaran secara eksplisit, iaitu berdasarkan hasil perlakuan      tanpa kehadiran guru. Antara kaedah yang sesuai untuk strategi ini
murid-murid   setelah mereka   didedahkan  kepada   proses    ialah kaedah audiovisual dengan penggunaan televisyen, perakam
pengajaran/pembelajaran.   Objektif  pelajaran  eksplisit  ini   pita, projektor dan video
mengandungi unsur-unsur yang boleh diukur dalam proses
penilaian;                                 Topik 3 Kaedah, Teknik Pengajaran dan Kepelbagaian Sumber
R Beri pendedahan kepada murid-murid tentang kaedah dan          PENGENALAN
teknik mengajar yang berkesan serta penggunaan bahan-bahan         — Kaedah ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan
pelajaran yang sesuai;                           sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik.
R Lakukan penilaian hasil pembelajaran dengan ujian formatif        — Kaedah merupakan langkah-langkah atau peringkat-peringkat
(diagnostik) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran untuk    pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus
menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid-murid selepas       dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran.
aktiviti P&P; dan                             — teknik pula adalah pengendalian suatu organisasi yang benar-
R Laksanakan aktiviti pemulihan untuk murid-murid yang belum        benar berlaku dalam bilik darjah dan digunakan untuk mencapai
menguasai kemahiran yang diajarkan sepenuhnya. Berikan aktiviti      sesuatu objektif.
pengayaan untuk mereka yang telah mencapai objektif pelajaran       —Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa
dengan berkesan.                              bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih
                                      untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan
BELAJAR CARA BELAJAR                            kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang
— Pendekatan ini menekankan isi pelajaran harus dirancang         dianuti (Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam, 1985:3-4).
berasaskan  kepada  pembelajaran pelajar  dan   bukannya
pengajaran seseorang guru. Ini bermakna, perancangan            KAEDAH PENGAJARAN BAHASA
pengajaran dan pembelajaran harus berasaskan strategi pemusatan      Pendekatan pengajaran bahasa wujud berlandaskan teori linguistik
murid-murid dan bahan di samping penggunaan strategi            dan psikologi.    Berdasarkan pendekatan tersebut terdapat
berasaskan tugasan atau aktiviti                      prosedur-prosedur mengajar yang dikenali sebagai kaedah
                                      pengajaran. Sesuatu kaedah itu tidak boleh bercanggah dengan
Strategi Pemusatan Pelajar                         pendekatan. Tegasnya, kaedah ini bersifat prosedur yang terdiri
— Murid-murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti    daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur
pembelajaran. Guru hanya bertindak sebagai pemimpin yang          yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu.
membimbing murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran sama       Maklumat yang terperinci tentang kaedah pengajaran digambarkan
ada secara kumpulan atau secara individu. Kaedah yang           berdasarkan yang berikut:
bersesuaian  untuk strategi pemusatan pelajar ini ialah kaedah
kumpulan,  inkuiri-penemuan,   perbincangan,    penyoalan,
penyelesaian masalah, bermain, simulasi, main peranan dan
sumbang saran

                            http://OUMClub.blogspot.com/                               6
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6              OUMClub
                            menggunakan kaedah ini perlu benar-benar menguasai bahasa
                            yang diajar supaya boleh menjadi rujukan kepada murid-murid.
                            — merupakan satu kaedah yang popular terutamanya untuk
                            pengajaran lisan. Ini kerana, murid- murid menggunakan terus
                            bahasa tersebut tanpa terjemahan. Kesalahan yang
                            berpunca daripada gangguan bahasa ibunda dapat dikurangkan
                            kerana murid- murid telah dibiasakan dengan cara berfikir dan
                            bertutur secara terus dalam bahasa sasaran.

                                      Kaedah Fonetik/Linguistik
                                      — dikenali sebagai kaedah lisan atau kaedah reform dan berkait
                                      rapat dengan kaedah terus. Pengajaran berdasarkan kaedah ini
                                      dimulakan dengan latihan pendengaran kemudian diikuti dengan
Kaedah Nahu Terjemahan                           latihan penyebutan. Latihan penyebutan tersebut dimulakan
— merupakan kombinasi aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kaedah    dengan penyebutan bunyi, perkataan, frasa dan ayat-ayat. Ayat-
nahu dan kaedah terjemahan. Menurut kaedah nahu, tatabahasa         ayat yang dibina berdasarkan kaedah ini kemudiannya
diajarkan secara formal dengan kumpulan perkataan. Perkataan-        digabungkan menjadi dialog dan cerita.
perkataan itu kemudiannya disusun mengikut peraturan nahu atau       — tidak menggunakan ejaan biasa tetapi menggunakan simbol-
tatabahasa yang telah diajarkan.                      simbol fonetik
— Dengan perkataan lain, pengetahuan tentang nahu atau           — Nahu atau tatabahasa diajar secara induktif, iaitu contoh-contoh
tatabahasa    lebih   dipentingkan    daripada   latihan   penggunaan   tatabahasa itu dikemukakan kepada murid-murid
mengaplikasikannya. Kaedah terjemahan dalam pengajaran           sebelum peraturan dan rumus- rumus tatabahasa itu diajar
bahasa mengandungi latihan-latihan terjemahan teks yang disusun
mengikut   aras  kesukarannya.   Kaedah   ini mengutamakan     Kaedah Eklektik
penterjemahan baris demi baris dalam teks. Oleh sebab kaedah        — Kaedah eklektik mengambil ciri-ciri yang baik daripada kaedah
nahu terjemahan ini adalah kombinasi antara kaedah nahu dan         lain dan menggabungkannya menjadi kaedah eklektik. Kaedah yang
kaedah terjemahan, maka ciri-cirinya ialah tatabahasa            digabungkan misalnya, ialah kaedah nahu dan kaedah terjemahan
atau nahu yang tepat amat dipentingkan dalam        pengajaran;   yang diubah suai mengikut situasi dalam pengajaran.
perbendaharaan kata bergantung kepada teks yang dipilih;          — dikenali sebagai kaedah aktif kerana gabungan ciri-ciri yang baik
pengajaran   bermula  dengan   peraturan-peraturan  bahasa,    daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya.
perbendaharaan kata secara terasing, paradigma dan terjemahan;       — kemahiran-kemahiran bahasa diajar mengikut susunan, iaitu
perbendaharaan kata dibahagikan kepada beberapa senarai           bertutur, menulis, memahami dan membaca. Kaedah ini juga
perkataan untuk dihafal; terdapat perkaitan dari segi perbendaharaan    bersifat  fleksibel  kerana   guru  boleh  mengubah   kaedah
kata dalam setiap topik yang diajarkan; sebutan tidak diajarkan       pengajarannya    berdasarkan   keperluan  murid-murid.  Aspek
langsung, jika adapun terhad kepada bahagian pengenalan sahaja;       tatabahasa pula diajar mengikut situasi, iaitu sama ada secara
dan nahu dihafal dalam bentuk unit-unit yang selalunya termasuk       deduktif   ataupun   induktif. Terjemahan  dan  latihan-latihan
ayat-ayat contoh                              terjemahan boleh digunakan oleh guru tetapi tidak diberi
                                      penekanan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan
Kaedah Bacaan                                meliputi latihan lisan, bacaan kuat dan bersoal jawab.
— sesuai sekiranya matlamat pengajaran dan pembelajaran hanya
semata-mata untuk memperoleh kemahiran membaca sahaja. —          Kaedah Audiolingual
sesuai digunakan jika dalam proses pengajaran dan pembelajaran       — merupakan gabungan dua kemahiran, iaitu kemahiran
itu aktiviti yang diutamakan ialah bacaan serta diikuti oleh        mendengar (audio) dan kemahiran bertutur (lingual). — kaedah ini
latihan-latihan kefahaman.                         amat sesuai untuk menjalankan aktiviti lisan. Kaedah ini
— Teks-teks bacaan yang disediakan berdasarkan kaedah ini          mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat
dibahagikan kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian itu          audio seperti radio, pita rakaman, cakera padat atau compact disc
didahului dengan senarai perkataan-                     (audio) dan piring hitam. Bahan-bahan yang diperdengarkan
perkataan yang akan diajarkan melalui konteks, terjemahan          kepada murid-murid ialah petikan bunyi haiwan, bunyi sesuatu
ataupun gambar.                               suasana
— Apabila murid-murid sudah mencapai tahap kemahiran yang          — murid-murid lebih mudah mengingat maklumat yang didengar.
baik khususnya daripada segi perbendaharaan kata, mereka akan        Ingatan murid-murid juga dapat dikukuhkan dengan cara
diberikan bacaan tambahan yang lebih panjang seperti cerita dan       mendengar semula rakaman dan berbincang dengan rakan-rakan.
novel yang dipermudahkan untuk meluaskan perbendaharaan           — mudah mempelajari bunyi-bunyi linguistik yang berbeza serta nada
kata.                                    dan intonasi bahan yang diperdengarkan.
— Murid-murid juga digalakkan menggunakan kamus untuk mencari
makna perkataan yang sukar .Guru-guru boleh menggunakan           TEKNIK
bahan bantu mengajar seperti gambar, objek dan lain-lain yang        Teknik Soal Jawab
bersesuaian. Guru tidak semestinya mahir dalam bahasa yang         — teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama
diajarkannya khususnya dari segi kemahiran bertutur dan menulis       dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.
ketika menggunakan kaedah ini. Setelah selesai mengajar, guru boleh     — mudah dilaksanakan, tetapi kerana bentuknya yang berupaya
memberi latihan- latihan terjemahan untuk mengukuhkan pemahaman       mewujudkan interaksi guru dengan murid-murid secara berkesan.
murid-murid.                                — mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi
                                      pelajaran dan murid-murid dikehendaki memberi tindak balas yang
Kaedah Terus                                sewajarnya. Soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan murid-
— Kaedah terus merujuk kepada pengajaran dan                murid befikir di samping dapat menguji dan menilai apa yang
pembelajaran seseorang dalam menguasai bahasa pertama secara        telah diajar.
natural.                                  — tiga tujuan utama teknik soal jawab, iaitu untuk mengesan
— bermaksud belajar secara terus, iaitu menggunakan terus bahasa      pengetahuan berbahasa murid; untuk menggalakkan murid berfikir
sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa ibunda. Bahasa lisan        secara kreatif, inovatif, logik dan kritis; dan untuk mendorong
turut diutamakan kerana perkataan yang diajar ialah perkataan        murid menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar Teknik
yang digunakan sehari-hari. Tatabahasa tidak diajar secara         Main Peranan
langsung tetapi melalui situasi atau keadaan. Kaedah ini juga        — Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu
memerlukan penggunaan pelbagai alat bantu mengajar             situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.
— mengutamakan kemahiran bahasa, bukannya pengetahuan            — murid-murid diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak
tentang bahasa. Oleh itu, guru yang mengajar dengan             yang ditentukan   dalam satu situasi yang disediakan. Walau

                            http://OUMClub.blogspot.com/                               7
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                             OUMClub
bagaimanapun, teknik main peranan ini ialah satu bentuk drama         serta    tugasnya dalam situasi yang menggunakan perkataan-
yang tidak memerlukan penghafalan skrip.                    perkataan itu.
— Murid-murid yang berlakon dalam teknik ini pula cuba             — berasaskan kaedah pengajaran bahasa dengar dan sebut
menyelesaikan atau menjelaskan sesuatu situasi kepada murid-          (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa
murid lain. Murid-murid yang lain akan mempraktikkan peranan          kedua.
murid-murid yang berlakon tadi secara spontan (Kamarudin Haji         — perhatian akan diberikan kepada lima aspek kebolehan
Husin, 1989:34). Teknik main peranan biasanya dimulakan            menggunakan bahasa, iaitu
dengan pemikiran masalah yang sesuai misalnya, amalan berbudi            (i)    sebutan (accent) – menyebut patah perkataan atau
bahasa. Masalah ini dikemukakan kepada murid-murid        dengan             suku kata dengan betul     termasuk intonasi yang
cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui _lem,                     membawa makna dalam sesuatu situasi,
televisyen, memperdengarkan rakaman        dan   sebagainya.        (ii)    (ii) tatabahasa (grammar) – penggunaan bahasa
Berdasarkan apa yang dibaca, dilihat dan didengar, murid-                    yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada
murid akan melakukan main peranan untuk menunjukkan amalan                   semua aspek,
berbudi bahasa tersebut. Murid-murid lain pula akan mempraktikkan          (iii)   perbendaharaan kata (vocabulary) – meluaskannya
peranan yang telah dimainkan secara spontan.                          dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut
                                                konteksnya dalam situasi tertentu,
Teknik Lakonan/Drama                                 (iv)    (iv) kefasihan (_uency) – menggunakan perkataan dan
— sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang                   lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan
berasaskan pendekatan induktif, iaitu kaedah terus, elektif dan                 apakah maksudnya, dan
audiolingual.                                    (v)    (v) kefahaman (comprehension) – latihan memahami
— Tujuan utama teknik ini adalah untuk melatih murid-murid                   soalan dan memberikan jawapan yang wajar
menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan
intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala)       Teknik Perbincangan
dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.         — didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas
— murid-murid berlakon berdasarkan skrip yang disediakan oleh         pendapat tentang sesuatu tajuk.
mereka. Misalnya, murid-murid berlakon untuk drama yang            — melatih murid-murid mengeluarkan pemikiran dan pendapat dengan
bertemakan penagihan dadah dalam kalangan remaja                bernas.
— dapat mendorong dan merangsang murid-murid untuk               — satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan
menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang              yang dilakukan oleh murid-murid dengan penyeliaan dan kawalan
dipelajarinya. Murid- murid bebas meluahkan sesuatu, membuat          seorang guru.
penemuan, memberi dan berkongsi        sesuatu. Drama/lakonan      — melibatkan aktiviti perbincangan antara murid-murid secara
berperanan sebagai ragam pembelajaran, iaitu sebagai              bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing
salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.               tentang sesuatu perkara atau topik yang diberi misalnya,
— menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran            mesyuarat, forum, seminar, bengkel dan perbahasan
kepada pelajar, di samping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.         — boleh dijalankan mengikut empat langkah, iaitu guru menarik
                                        perhatian murid-murid kepada tajuk perbincangan yangakan
Teknik Permainan Bahasa                            dijalankan, guru membahagikan murid-murid kepada beberapa
— satu cara dalam mempelajari bahasa melalui permainan.            kumpulan    dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh
Penglibatan dalam permainan memberi peluang kepada murid-murid         dipertanggungjawabkan untuk      memastikan    semua   aspek
memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai         perbincangan dapat dijalankan dan dicapai, guru kemudian
alat pengesanan (diagnostik).                         menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan
— menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa murid-murid, iaitu         cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. Ketika perbincangan guru
kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.              harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain,
                                        menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan
Jenis-jenis permainan bahasa yang boleh digunakan oleh guru          mengarahkan perbincangan menghala ke arah perkara yang betul
untuk mengajar bahasa Malaysia ialah                      dan setelah tamat perbincangan, guru boleh meminta laporan
Rpermainan menyampaikan pesanan.                        daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan di
Rpermainan tekalah saya.                            papan tulis mengikut mana-mana yang penting.
Rpermainan menikam angka.                           — Setelah perbincangan selesai, guru bolehlah menjalankan aktiviti
Rpermainan memerhati dan mengingat                       penulisan dan sebagainya.
Rpermainan berpasangan                             Teknik Penyelesaian Masalah
R permainan slip undian                            — merupakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan masalah berbentuk
                                        perkataan, teka teki, teka silang kata dan kuiz. Teknik ini
Teknik Hafazan                                 memerlukan murid-murid menggunakan kemahiran, prinsip atau
—dikenali   sebagai  teknik  latih tubi informan.  Pengajaran     teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah
dibahagikan kepada dua bahagian: demonstrasi dan latih tubi.          yang ditimbulkan.
Pembahagian itu mempunyai nisbah 1:2, iaitu satu bahagian           — melibatkan beberapa aktiviti seperti membimbing murid-murid
demonstrasi dan dua bahagian latih tubi. Dalam demonstrasidiajarkan      memahami dan      mengenal   pasti ciri- ciri  masalah  yang
tentang tatabahasa atau nahu, sebutan dan perbendaharaan kata.         dikemukakan, mengingati semula pengalaman lalu yang
Demonstrasi itu dilakukan oleh guru atau informan yang terdiri         berkaitan, memilih strategi yang sesuai dan menggunakan
daripada penutur jati. Dalam latih tubi pula, informan jati atau        kemahiran mereka untuk menjalankan aktiviti penyelesaian
guru membacakan beberapa ayat manakala murid-murid mengajuk          — memahami dan mematuhi lima prinsip,
sebutan tersebut sehingga ayat-ayat itu dapat dihafal             iaitu sesuatu masalah harus diberikan sebaik sahaja murid-murid
— tatabahasa atau nahu diajar secara induktif atau melalui           memperoleh ilmu pengetahuan atau menguasai kemahiran yang
ayat-ayat contoh. Selepas tatabahasa, pelajaran diteruskan           berkaitan, soalan bermasalah harus dibina berdasarkan kebolehan
dengan memberi kuliah, mengadakan pementasan drama dan             dan pengetahuan lepas murid-murid serta        sesuai  dengan
perbincangan.                                 pengalaman mereka, sebelum proses penyelesaian masalah
Teknik Latih Tubi                               dimulakan,
— ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari.           — membimbing murid-murid memahami dan mengenal pasti
— untuk mencapai penguasaan kemahiran di samping menjamin           masalah
ketekalannya.                                 — berbincang dengan murid tentang pelbagai cara untuk
— boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti           menyelesaikan masalah
kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-         — mengelakkan      daripada  memberi   tunjuk  cara  untuk
fakta penting. Melalui teknik ini murid-murid akan mengalami proses      menyelesaikan masalah. Proses pemikiran untuk menyelesaikan
mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan           masalah yang diberi oleh guru harus dilakukan oleh murid-
                                        murid sendiri.
                             http://OUMClub.blogspot.com/                                8
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                    OUMClub
— memberi sedikit bimbingan kepada murid yang berfikir agak lambat antara bahan sastera ini terdiri daripada komponen sastera dalam
secara individu.                          mata pelajaran bahasa Malaysia serta menjadi rujukan wajib untuk
                                  murid-murid tingkatan satu hingga lima. Guru boleh menggunakan
Penggunaan Pusat Sumber                      bahan-bahan sastera untuk mengajar topik menulis karangan,
— penggunaan pusat sumber bermaksud penggunaan perpustakaan    pemahaman dan merumuskan karangan. Teknik pengajaran yang
sekolah oleh guru dan murid-murid ketika proses pengajaran dan   boleh digunakan oleh guru pula ialah soal jawab, latih tubi, hafazan,
pembelajaran, khususnya ketika mempelajari bahasa Malaysia     perbincangan, main peranan,    lakonan/drama dan penyelesaian
                                  masalah.
(a) Bahan-bahan ADD/NIE                      (f) Bahan Bukan Sastera
RBahan-bahan ADD tergolong dalam jenis bahan rujukan khas     — terdiri daripada bahan rujukan am seperti biografi tokoh, buku
yang terdapat di pusat sumber. Bahan tersebut ialah akhbar     panduan dan bahan rujukan khas seperti laporan perjalanan
harian seperti Berita Harian dan Utusan Malaysia yang boleh    seseorang atau catatan perjalanan, modul dan kertas seminar. Semua
digunakan oleh guru untuk mengajar topik pemahaman, tatabahasa   bahan ini boleh dimanfaatkan oleh guru dan murid-murid untuk
dan menulis karangan bahasa Malaysia. Ada antara akhbar ini,    menjalankan aktiviti penulisan karangan, menulis ayat berdasarkan
misalnya Berita Harian yang menerbitkan edisi khas untuk murid-  bahan rangsangan dan merumuskan karangan. Manakala teknik
murid misalnya Didik untuk murid sekolah rendah dan soalan-soalan pengajaran yang boleh digunakan oleh guru pula ialah latih tubi,
latih tubi untuk peperiksaan UPSR, PMR dan SPM. Guru boleh     perbincangan, soal jawab dan penyelesaian masalah
memilih untuk menggunakan edisi khas ini ketika mengajar atau
memilih mana-mana petikan yang sesuai dalam akhbar tersebut.    TEKNIK PENGAJARAN BAHASA DAN PENGGUNAAN BAHAN
RSetiap murid perlu merujuk kepada petikan atau topik yang     ELEKTRONIK
dipilih oleh guru dalam akhbar tersebut sebelum aktiviti penulisan
karangan, menjawab soalan pemahaman atau menulis ayat dapat    Teknik Sumbang Saran
dilaksanakan. Teknik pengajaran yang boleh digunakan oleh guru   — dikenali sebagai teknik percambahan fikiran (brainstorming)
dengan menggunakan bahan-bahan ADD ini ialah teknik soal      — merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan
jawab, permainan bahasa, latih tubi, perbincangan, hafazan, main  setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
peranan, lakonan/drama dan penyelesaian masalah.          — menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif,
                                       iaitu murid- murid saling memberi pendapat masing-masing
(b) Buku Rujukan                               berkenaan sesuatu isu.
RBuku rujukan yang terdapat di pusat sumber terdiri daripada         — memberi satu isu untuk dibincangkan oleh murid-murid dalam
dua jenis: buku rujukan am dan buku rujukan khas. Buku rujukan am       kumpulan kecil.
ialah ensiklopedia, kamus, buku panduan, buku laporan tahunan,        — Setiap ahli kumpulan perlu mengemukakan cadangan, pendapat
buku rasmi tahunan, atlas, biogra_, bibliogra_, indeks, dokumen        serta idea masing-masing berkenaan isu yang diberi.
kerajaan dan buku tahunan statistik. Manakala buku rujukan khas        — ketua kumpulan atau pengerusi kumpulan perlu membentangkan
pula ialah akhbar, keratan akhbar, fail tegak, brosur, risalah,        dapatan kumpulannya dalam sesi umum
iklan, laporan, majalah, modul, panduan kurikulum, kertas seminar       — mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu
dan gambar.                                  Rtopik perbincangan perlulah sesuai dengan kebolehan dan minat
RBuku rujukan boleh digunakan oleh murid-murid untuk mencari         murid, garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas,
maklumat tentang sesuatu topik, misalnya topik menulis karangan        Rsemua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat
yang diberi oleh guru. Guru boleh menggunakan gambar untuk topic       untuk dibincangkan dalam sesi umum,
menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan. Teknik             R setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak,
pengajaran                                  R setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan,
yang boleh digunakan oleh guru dengan menggunakan bahan rujukan        Rmurid-murid digalakkan mengemukakan seberapa banyak idea,
ialah teknik latih tubi, perbincangan, soal jawab dan penyelesaian      Rsuasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan,
masalah.                                   Rguru perlu memastikan peruntukan masa untuk sesi sumbang
(c) Majalah                                  saran adalah patut dan mencukupi,
— tergolong dalam jenis buku rujukan khas yang terdapat di pusat       R guru boleh menggunakan prinsip 5W, iaitu (What? Why?
sumber. Koleksi majalah yang diterbitkan secara bulanan serta sesuai     Who?Where? How?) untuk memandu murid-murid mengemukakan
untuk mata pelajaran bahasa Malaysia ialah Dewan Siswa, Dewan         idea berkenaan sesuatu isu,
Masyarakat, Dewan Budaya, Pelita Bahasa dan sebagainya.            R guru tidak boleh mengkritik cadangan dan idea yang dikemukakan
—i amat sesuai untuk mengajar topik merumuskan karangan,           oleh murid- murid dan
menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan, menulis karangan          R setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai
berdasarkan bahan rangsangan dan penulisan karangan yang lain.        kebolehan agar pendapat yang dikemukakan juga pelbagai tahapnya.
Manakala teknik pengajaran yang sesuai digunakan ialah soal
jawab, main peranan, lakonan/drama, latih tubi, perbincangan dan       Teknik Projek
penyelesaian masalah.                             — menjadikan alam pendidikan menjadi lebih berkesan tetapi juga
(d) Kamus                                   lebih selesa, menarik dan berkualiti.
Rtergolong dalam koleksi bahan rujukan am. Kamus yang             — diberi tugasan tertentu sama ada secara individu atau kumpulan
terdapat di pusat sumber terdiri daripada kamus ekabahasa           dan mengikut tahap kebolehan mereka.
misalnya, kamus bahasa Malaysia-Bahasa Malaysia dan kamus dwi         — mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber untuk
bahasa misalnya kamus bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris.            menyiapkan projek yang diberi oleh guru.
Penggunaan kamus boleh digabungkan dengan penggunaan             — digalakkan sentiasa berhubung dengan guru.
bahan lain yang terdapat di Pusat Sumber, iaitu bahan ADD,          — guru berperanan sebagai fasilitator dan satu perkara yang perlu
majalah, buku rujukan, bahan sastera dan bukan sastera. Murid-        diberi perhatian ialah guru mesti memantau proses penyediaan projek
murid boleh menggunakan kamus jika ingin mencari makna atau          oleh murid-murid secara berterusan.
definisi sesuatu perkataan, iaitu sinonim dan makna perkataan         — memastikan diri mereka mudah diakses oleh murid-murid pada
berlawan, iaitu antonim. Aktiviti yang boleh dijalankan dengan        setiap masa dan untuk tujuan tersebut, penggunaan e-mel boleh
penggunaan    kamus termasuklah mencari maksud rangkai kata        dimaksimumkan.
berdasarkan petikan dan membina ayat berdasarkan perkataan          — Langkah terakhir - ialah pembentangan hasil tugasan. Komputer
sama maksud (sinonim) dan yang berlawan maksudnya (antonim).         boleh digunakan sebagai salah satu alat untuk pembentangan.
Teknik pengajaran yang boleh digunakan oleh guru pula ialah soal       — digalakkan memberi pendapat, pandangan atau mengemukakan
jawab, latih tubi, hafazan, permainan bahasa, perbincangan dan        soalan. Ini akan menggalakkan pemikiran secara kreatif dan kritis di
penyelesaian masalah.                             kalangan murid-murid.
(e) Bahan Sastera                               — Tajuk projek - kajian teks tentang ciri-ciri dan asal usul pantun,
— terdiri daripada novel, antologi cerpen, sastera klasik seperti Hikayat   syair, gurindam, seloka dan sajak. Projek yang diberi juga boleh
Malim Deman, cerita rakyat seperti Pak Pandir, koleksi sajak, pantun,     berupa kajian kes
syair, seloka, gurindam dan lagu-lagu rakyat seperti Bongai. Ada
                             http://OUMClub.blogspot.com/                             9
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                        OUMClub
— faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid lemah dalam       — Tugas utama guru hanya mereka bentuk program perisian
aspek penulisan bahasa Malaysia atau kajian tentang teknik      manakala murid-murid menggunakan program
pengajaran yang paling berkesan untuk kemahiran membaca.       tersebut untuk belajar. Modul-modul dalam program perisian yang
— projek - menyediakan folio atau buku skrap berdasarkan topik    disediakan
oleh guru.                              oleh guru berbentuk pelajaran formal, latihan terkawal, pengajaran
                                   secara
Teknik Simulasi                            individu, permainan dan penyelesaian masalah;
— ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir       — Komputer Mengurus Pengajaran - merujuk kepada penggunaan
menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid-murid        komputer untuk mengumpul data dan membuat analisis serta
berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing     menilai keberkesanan pengajaran, penggunaan bahan- bahan
bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu atau        pelajaran, situasi pengajaran dan pembelajaran serta interaksi
tugasan   semula.  Melalui   teknik  ini, murid-murid dapat murid- murid dalam bilik darjah. Hasil dari kajian ini akan digunakan
menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat,     untuk mengubah suai rancangan pelajaran dan membaiki
menjalankan temu ramah dengan individu tertentu dan mencatat     kelemahan   yang   terdapat  dalam   aktiviti pengajaran dan
isi-isi penting.                           pembelajaran
—digalakkan memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan       — Komputer Membantu Pengujian, iaitu - digunakan untuk menguji
dan   menyelesaikan  masalah   berdasarkan   peranan yang keberkesanan pembelajaran.
dipertanggungjawabkan. Murid-murid juga diberi peluang untuk     — dikendalikan dengan dua cara, iaitu murid-murid menjawab
mengalami sendiri sesuatu situasi dan masalah. Teknik ini juga    soalan dengan memberi jawapan dalam borang komputer,
menggabungjalinkan pelbagai kemahiran terutamanya kemahiran      jawapan murid- murid kemudiannya diperiksa dan diberi markah oleh
lisan, membaca dan menulis.                      komputer dan komputer digunakan untuk memilih soalan-soalan dari
— mewujudkan aktiviti menarik yang menjadi              bank item yang menayangkan soalan tersebut melalui skrin monitor
sumber motivasi kepada murid-murid untuk meneruskan proses      komputer. Murid-murid menggunakan komputer untuk menjawab
pengajaran dan pembelajaran                      semua soalan yang kemudiannya diperiksa dan diberi markah
                                   oleh komputer. Dengan cara ini, pencapaian murid-murid dapat
Teknik Inkuiri Berasaskan Pembelajaran Kajian             dikesan dalam masa yang singkat.
Masa Depan                              — pengajaran yang sesuai dengan penggunaan VCD           ialah
— merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan       sumbang saran, projek, simulasi dan teknik inkuiri berasaskan
jawapan atau kesimpulan daripada soalan atau masalah yang       pembelajaran Kajian Masa Depan (KMD), Disk Video Decoder.
dikemukakan.                             — Internet (singkatan internetwork dalam bahasa Inggeris).
— murid-murid mengenal pasti soalan bermasalah, membentuk       berfungsi sebagai   jaringan perantaraan, iaitu    sejenis sistem
hipotesis, merancang aktiviti kajian, menjalankan kajian       komunikasi yang membolehkan pengguna komputer berkomunikasi
siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan.         secara global dengan pengguna-pengguna lain, membekal dan
kemahiran membaca.                          saling bertukar maklumat, gambar dan sebagainya. Melalui
— merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh murid-murid untuk     Perkhidmatan Pembekal Internet (Internet Service Provider, ISP),
mengenal pasti sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada    pengguna internet dapat berkomunikasi secara global (tanpa had)
masa lampau, masa kini dan masa depan. Ini bermakna, murid-      misalnya melalui e-mel antara satu sama lain ataupun
murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat         serta memperoleh maklumat yang dikehendaki melalui WWW (World Wide
mengendalikan perubahan supaya murid-murid mendapat manfaat      Web).
yang maksimum
— dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan   PEMILIHAN DAN KESESUAIAN BAHAN
permasalahan itu berlaku dan cara mengatasinya misalnya        —bahan ADD/NIE (Akhbar Dalam Darjah/ Newspaper In Education),
dengan pembinaan modul-modul tertentu supaya murid-murid       buku rujukan, majalah, kamus, bahan sastera dan bukan sastera.
yang terlibat mendapat manfaat yang maksimum             Manakala bahan-bahan elektronik pula terdiri daripada radio,
                                   televisyen, VCD, DVD, komputer, disket dan internet
Penggunaan Bahan Elektronik                      — guru perlu memilih bahan-bahan yang         sesuai digunakan
— bahan bantu mengajar yang terdiri daripada media elektronik seperti berdasarkan jantina, peringkat umur, bidang, pencapaian serta
radio, televisyen, VCD, DVD, komputer, disket dan internet (Haji   budaya murid-muridnya (Faridah A. Manaff, 1990:30-31).
Ridzuan Ahmad, 1990:10- 12).                     .— Pemilihan bahan-bahan perlulah sesuai dengan murid-murid
— digunakan sejak lama dahulu, iaitu sekitar tahun 1970-an dalam   yang lemah, sederhana dan yang cemerlang.
bidang pendidikan; manakala bahan elektronik yang lain seperti    — bahan yang dipilih itu mestilah tidak menyentuh sensitiviti
cakera padat, VCD, DVD, komputer dan disket telah mula digunakan   sesuatu kaum. tidak menghina kaum atau budaya sesuatu kaum.
sejak tahun 1980-an.
— bahan elektronik berupa alat multimedia, iaitu internet hanya    Topik 4 Konsep KBSR dan KBSM
digunakan dalam pendidikan bermula awal 1990-an.
— Antara teknik pengajaran yang boleh menggunakan radio sebagai    PENGENALAN
bahan bantu mengajar ialah projek, simulasi dan sumbang saran.    — Kurikulum ialah suatu perancangan yang merangkumi aktiviti
— televisyen merupakan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan    akademik seperti mata pelajaran dan kegiatan luar bilik darjah
dalam penyampaian ilmu. melatih murid-murid mendengar, murid-     seperti kelab, persatuan, pergerakan beruniform dan permainan.
murid juga boleh menggunakan deria penglihatan mereka untuk      — mengandungi aktiviti-aktiviti sama ada akademik dan bukan
mengikuti pelajaran yang khusus.                   akademik    yang    boleh membantu murid-murid mencapai
— komputer yang telah banyak membawa perkembangan kepada       perkembangan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
sistem pendidikan yang semakin canggih.                — hendaklah selaras dengan umur,       kebolehan, minat    dan
— dibahagikan kepada empat bidang, iaitu Pengajaran          kematangan murid-murid.
Berbantukan Komputer yang merujuk kepada penggunaan          — dirancang berdasarkan empat aspek, iaitu objektif, kandungan,
komputer untuk melaksanakan tugas mengajar dan belajar        kaedah pelaksanaan dan penilaian.
misalnya melalui aplikasi Microsoft Word, Excel dan PowerPoint.    — KBSR bertujuan untuk memastikan perkembangan murid-murid
— Literasi komputer mempunyai kepentingan yang sama dengan      secara menyeluruh, iaitu dari aspek intelek, rohani, jasmani,
penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira. Dengan       bakat, akhlak, sosial dan nilai-nilai estetik.
perkataan lain, murid-murid yang yang tidak cekap menggunakan     — KBSM berhasrat untuk membantu murid-murid mengembangkan
komputer dianggap sebagai buta huruf;                 potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara
— Membantu Pengajaran yang merujuk kepada penggunaan         menyeluruh dan bersepadu.
teknologi dan sistem komputer dalam proses pengajaran.        — dapat menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan diri
— membolehkan murid-murid mengikuti pelajaran terancang secara    supaya dapat berfungsi secara berkesan dan produktif dalam
sendiri tanpa kehadiran guru.                     proses pembangunan

                           http://OUMClub.blogspot.com/                              10
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                             OUMClub
— kandungan KBSR dan KBSM telah dirancang dengan teliti. KBSR           dari segi teori, amali dan nilai-nilai murni bagi melahirkan insan
dirancang untuk membolehkan tiga bidang asas, iaitu komunikasi,          yang seimbang perkembangannya.
manusia dengan alam sekitarnya dan perkembangan diri individu           — aspek nilai dan amalan dilanjutkan dan diperkukuhkan melalui
berlaku.                                     kegiatan kokurikulum. Oleh itu, pendidikan di sekolah menjadi
— KBSM - mata pelajaran dirancang secara bersepadu dan              lebih bermakna dan berkaitan dengan kehidupan seharian
menyeluruh serta menekankan semua aspek perkembangan               murid-murid.
seseorang individu.                                — Aspek penghayatan dan amalan nilai-nilai murni ialah nilai-nilai
— Kandungan KBSM - terdiri daripada tiga bidang utama, iaitu           kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan.
komunikasi, manusia dan alam sekeliling dan perkembangan diri.          utama dalam bidang kajian Agama Islam dan Pendidikan Moral,
— mula dilaksanakan secara percubaan pada tahun 1982 di 302            — pemupukan nilai- nilai murni turut diserapkan dalam setiap mata
buah sekolah rendah di Semenanjung Malaysia, Sabah dan              pelajaran yang diajar berdasarkan KBSM
Sarawak.                                     — aspek penguasaan bahasa Malaysia dalam semua mata pelajaran
— 1983, KBSR telah dilaksanakan di Tahun 1 untuk semua              penting kerana bahasa Malaysia menjadi satu alat dalam usaha
sekolah rendah secara berperingkat-peringkat.                   untuk mencapai perpaduan rakyat di negara kita. Sesuai dengan
 — KBSM dilaksanakan pada tahun 1988 dengan mata pelajaran            matlamat ini, bahasa Malaysia telah dijadikan bahasa komunikasi
bahasa.                                      utama dan bahasa ilmu.
— 1989, KBSM dilaksanakan dengan memperkenalkan semua               — memberi tumpuan khas dalam mempertingkatkan penguasaan
mata pelajaran di sekolah-sekolah menengah di negara ini. Mata          bahasa Malaysia dalam semua mata pelajaran.
pelajaran itu ialah bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, Matematik,
Pendidikan Agama Islam, Pengetahuan Moral, Sejarah, Geografi           PENGISIAN KURIKULUM PERINGKAT
Sains, Kemahiran Hidup, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan           RENDAH DAN MENENGAH
Pendidikan Seni. Manakala mata pelajaran tambahan pula ialah           — mempunyai lima ciri yang mempengaruhinya
Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.                           —  bermaksud   ciri-ciri yang   menjadi acuan utama kepada
— Peringkat akhir dalam perancangan KBSR dan KBSM ialah              pembentukan sesuatu kurikulum yang bersesuaian dengan tahap,
penilaian. Penilaian dapat mengesan sejauh mana pelaksanaan KBSR         latar belakang, budaya dan kemahiran murid-murid
dan KBSM itu berkesan dan mencapai objektif-objektifnya.             — Kelima-lima komponen yang mendasari kurikulum di peringkat
                                         rendah   dan  menengah    di  negara  kita  ialah  ilmu,
ORGANISASI KANDUNGAN KBSR DAN KBSM                        kewarganegaraan, nilai, peraturan sosiobudaya dan kemahiran
— KBSR dirancang untuk mengisi tiga bidang asas: komunikasi;           bernilai tambah .
manusia dan alam kelilingnya; dan perkembangan diri
individu.                                     Ilmu
— KBSM -     meliputi ketiga-tiga bidang tersebut tetapi dengan       — Pelbagai ilmu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran
penekanan    yang   berlainan   kerana  meliputi  aspek-aspek     sesuatu mata pelajaran dalam KBSR dan KBSM. Ilmu lain
kesepaduan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni serta            contohnya Sejarah, turut dikemukakan kepada murid-murid ketika
penguasaan bahasa Malaysia dalam semua mata pelajaran               pengajaran mata pelajaran bahasa Malaysia melalui kaedah
— Komunikasi    melibatkan   kemahiran-kemahiran    asas,  iaitu    penyerapan.
membaca, menulis dan mengira (3M) yang merupakan keperluan            — Penerapan ilmu ini merujuk kepada proses menyatukan isi atau
hidup yang asasi.                                 kandungan daripada beberapa mata pelajaran.
— bidang komunikasi dikenali sebagai Komponen Kemahiran Asas.
—Aspek- aspek yang terkandung dalam 3M ini bukanlah setakat            Kewarganegaraan
kemahiran    berbentuk   mekanis   tetapi  meliputi  kemahiran     — Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam
pertuturan, pendengaran, pembacaan dan pemahaman serta              pengajaran   dan   pembelajaran   mengutamakan    pemupukan
penulisan.                                    semangat cinta dan taat akan tanah air.
— bidang komunikasi ini dilaksanakan melalui perantaraan bahasa dan        — bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan
melibatkan aktiviti mengira.                           meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.
— Bidang manusia dan alam kelilingnya dijadikan Komponen             — Unsur kewarganegaraan ini secara tidak langsung merujuk
Kemanusiaan dan Persekitaran dalam KBSR.                     kepada kehendak masyarakat terhadap individu yang bakal
— Komponen ini dipadukan terus dengan Komponen Kemahiran             dilahirkan daripada sisitem pendidikan di negara kita.
Asas pada peringkat permulaan dan peringkat kemudiannya, iaitu          teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan bermasyarakat. —
apabila kemahiran-kemahiran asas dapat dikuasai oleh murid-            KBSR telah digubal dengan tujuan untuk membolehkan murid-murid:
murid dengan baik. Bidang manusia dan alam kelilingnya              R Menguasai bahasa Malaysia dengan memuaskan, sesuai
melibatkan    banyak   aspek   yang  berkaitan dengan hal-hal      dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
kerohanian, nilai, sikap, kemanusiaan dan persekitaran, Pendidikan        rasmi negara;
Agama Islam, Pendidikan Moral serta Alam dan Manusia. Semua            R Menguasai kemahiran asas berbahasa, iaitu bertutur, membaca
aktiviti yang berkaitan dengannya melibatkan perhubungan antara          dan menulis dalam bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah;
manusia,   perhubungan    antara  manusia  dengan   alamnya,    R Menguasai kemahiran mengira;
perhubungan antara unsur- unsur alam dan perhubungan manusia           R Berupaya memahami, membaca, menulis dan bertutur dalam
dengan Tuhan.                                   bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa
— Bidang ini berhasrat membiasakan diri murid-murid dengan            kedua;
pengalaman-pengalaman asas yang dapat membina sikap serta             R Membina sikap dan perlakuan baik berpandukan nilai-nilai
peribadi yang mulia dalam kalangan mereka.                    kemanusiaan dan kerohanian yang diterima oleh masyarakat
— Bidang    perkembangan diri individu melibatkan semua aspek         berlandaskan Rukun Negara;
termasuk aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, moral,           R Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat dan kepekaan
nilai-nilai estetika dan sosial.                         terhadap manusia dan alam sekitar;
— jasmani dan nilai-nilai estetika telah dipisahkan dan dijadikan         R Bergaul, menghormati hak orang lain dan mempunyai
unsur-unsur yang terkandung dalam komponen         ketiga,  iaitu    semangat toleransi dan bekerjasama;
komponen Kesenian dan Rekreasi                          R Mengembangkan bakat, asas keyakinan, daya kepimpinan untuk
— Organisasi kandungan KBSM - terdiri daripada aspek-aspek            meluaskan pengetahuan serta mempertingkatkan kebolehan; dan
kesepaduan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni serta            R Memahami, meminati dan menyertai aktiviti-aktiviti kesenian serta
penguasaan bahasa Malaysia dalam semua mata pelajaran. —             rekreasi   yang  tergolong   dalam  lingkungan   kebudayaan
Aspek    kesepaduan    bermakna,    unsur-unsur   pengetahuan,     kebangsaan
kemahiran    dan  nilai-nilai  dalam   kandungan   KBSM   itu    — KBSM pula, hasrat untuk melahirkan warganegara yang
digabungjalinkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek            baik adalah pemupukan nilai-nilai kewarganegaraan dengan tujuan
(pengetahuan), rohani dan emosi (afektif) dan jasmani (psikomotor). —       untuk mewujudkan perpaduan rakyat dan identiti kaum; mendidik
Kesepaduan dalam bidang- bidang kajian juga turut diadakan terutama        murid-murid supaya berkebolehan untuk menghadapi cabaran
                                         hidup;   dan  mengembangkan     kemahiran   teknologi,  sifat
                               http://OUMClub.blogspot.com/                               11
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                           OUMClub
keusahawanan, pengetahuan pengurusan waktu, pemikiran kreatif         memperoleh maklumat melalui internet.
dan etika kerja supaya murid-murid dapat memainkan peranan          — Kemahiran belajar cara belajar - diajar kepada murid supaya
yang sejajar dengan proses pemodenan dan perindustrian            mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan.
                                       — membolehkan    murid   meningkatkan   pengetahuan,  cekap
Nilai                                     bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan
— nilai murni turut diserapkan ketika pengajaran dan pembelajaran       mengamalkan pembelajaran seumur hidup.
— Penerapan nilai murni dalam pendidikan bertujuan        untuk    — Kajian Masa Depan - satu pendekatan pengajaran untuk mendidik
melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. —           murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang
membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi         berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan.
mulia.                                    — murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta
— Nilai-nilai murni bersifat global dan selaras dengan agama, budaya     mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang
dan norma masyarakat                             maksimum.
— Nilai-nilai ini juga berteraskan kerohanian, kemanusiaan dan        — Kecerdasan pelbagai - merangkumi kecerdasan verbal-linguistik,
kewarganegaraan. Nilai-nilai tersebut adalah baik hati, berdikari,      logik- matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal,
hemah tinggi, hormat–menghormati, kasih sayang, keadilan,           intrapersonal dan naturalis.
                                       — mengembangkan      potensi   kecerdasan   murid   dengan
Peraturan Sosiobudaya                             menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan
— sistem pendidikan di sekolah terikat dengan peraturan serta         kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai
amalan, iaitu peraturan sosiobudaya yang perlu dipatuhi oleh         kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.
murid-murid. Peranan sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil         — Pembelajaran konstruktivisme - melahirkan murid yang boleh
serta peraturan sosiobudaya yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahlinya       membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri
meliputi:                                   berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
RMurid-murid dan guru-guru menjadi anggotanya (masyarakat kecil);       Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok
RPengetua, Penolong Kanan dan Guru-Guru Kanan menjadi             untuk belajar sepanjang hayat.
pemimpin-pemimpinnya;                             — pembelajaran kontekstual, iaitu kaedah pembelajaran      yang
RSekolah seperti juga masyarakat, mempunyai peraturan atau          mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid,
undang-undang yang perlu dipatuhi oleh anggota-anggotanya;          masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan
R Sekolah turut mempunyai beberapa nilai serta norma yang           dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta
perlu disampaikan kepada murid-muridnya;                   melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran
R Sekolah seperti juga masyarakat, mempunyai tujuan dan objektif       berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan
yang jelas untuk dicapai oleh anggota-anggotanya;               baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran
R Budaya saling menghormati dan tolong-menolong dalam kalangan        dengan kehidupan mereka
anggota masyarakat jelas terdapat dalam kalangan murid-murid;
R Pelbagai adat resam, kebudayaan dan agama yang terdapat dalam        HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
sesebuah masyarakat terdapat juga di sekolah;                 — huraian sukatan pelajaran ialah dokumen yang memperinci
R Sesebuah masyarakat menyebarkan ilmu pengetahuan dan            sukatan pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni
kemahiran kepada anggota-anggotanya melalui pelbagai jenis          dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan
latihan, taklimat dan bengkel. Keadaan seperti ini jelas terdapat di     — menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi
sesebuah sekolah;                               berasaskan pengetahuan pada abad ke-21 serta menyarankan
R Pelbagai perasaan terdapat di kalangan anggota-anggota           strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pendekatan
masyarakat. Begitu juga dengan perasaan yang terdapat dalam          berpusatkan murid, serta kepelbagaian teknik dan
kalangan murid-murid, iaitu ada kala gembira dan kadangkala          — berfungsi sebagai panduan guru dalam proses pengajaran dan
berduka cita; dan                               pembelajaran. Huraian sukatan pelajaran ini disediakan bagi
R Persamaan antara anggota masyarakat dan anggota sekolah           setiap tingkatan, iaitu dari tingkatan satu hingga tingkatan lima.
adalah nyata.                                 — digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan
R Murid-murid berpakaian seragam ke sekolah, begitu juga anggota-       mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid.
anggota masyarakat seperti bomba, polis dan sebagainya;            — diharapkan dapat memberikan penekanan kepada kemahiran
kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kejujuran,       bernilai tambah. Di samping itu, nilai murni, semangat patriotik
kerajinan,   kerjasama,  kesederhanaan,   kesyukuran,  rasional,    dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini
semangat bermasyarakat dan semangat kewarganegaraan.             diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid-murid dan
R Struktur pentadbiran dalam sesebuah masyarakat adalah teratur        boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.
dan tersusun rapi. Begitu juga dengan pentadbiran di sekolah; dan       Hasil Pembelajaran
R Sistem demokrasi diamalkan dalam kebanyakan masyarakat.           — pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum sesuatu
                                       mata pelajaran bagi membantu guru dalam proses pengajaran dan
Kemahiran Bernilai Tambah                           pembelajaran
— mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi        — membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber
kehidupan dunia sebenar murid-murid serta senario dunia yang         dan prosedur pengajaran serta memberi petunjuk tentang
global.                                    kemahiran   yang   perlu  dikuasai oleh  murid-murid.  Hasil
— terdiri daripada tujuh komponen Kemahiran bernilai tambah yang       pembelajaran turut membantu guru menjalankan pengukuran dan
dimaksudkan ialah                               penilaian pencapaian murid. Hasil pembelajaran ini dapat dicapai
R kemahiran berfikir,                             dengan menggabungjalinkan kemahiran bahasa, sistem bahasa
R kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi,                dan pengisian kurikulum.
R kemahiran belajar cara belajar,                       — Hasil pembelajaran bahasa Malaysia untuk peringkat sekolah
R kajian masa depan,                             rendah hanya dikategorikan sebagai     hasil pembelajaran sahaja,
R kecerdasan pelbagai,                            manakala di peringkat sekolah menengah terdiri daripada
R pembelajaran konstruktivisme dan                      hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus.
R pembelajaran kontekstual                          — Hasil pembelajaran utama ialah pernyataan kecekapan berbahasa
— Kemahiran berfikir diajar kepada murid melalui soalan dan aktiviti     yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa Malaysia.
yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti          Pernyataan   kecekapan   berbahasa ini merangkumi bidang
mendengar, bertutur, membaca dan menulis.                   interpersonal, maklumat dan estetik.
Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea,          — Manakala hasil pembelajaran khusus pula ialah perincian
menyelesaikan masalah atau membuat keputusan                 kecekapan berbahasa bagi hasil pembelajaran
— Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi - diajar kepada         utama. Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis
murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan          terangkum dalam pernyataan hasil pembelajaran khusus. Hasil —
komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel,menggunakan         disusun dari peringkat mudah ke peringkat yang lebih sukar dan harus
aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian dan           dikuasai oleh murid-murid. Setiap bidang penggunaan bahasa
                             http://OUMClub.blogspot.com/                              12
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                            OUMClub
mempunyai sejumlah hasil pembelajaran utama, manakala setiap          sosiobudaya dan tatasusila untuk menjamin kesejahteraan
hasil pembelajaran utama terbina daripada sejumlah hasil            hubungan.
pembelajaran khusus yang perlu dikuasai oleh murid-              — Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur ialah
murid.                                     berbual, bercerita, menyampaikan maklumat dan berbincang.
Huraian Hasil Pembelajaran                           — Kemahiran membaca merupakan kebolehan murid membaca
— ialah pernyataan tentang aras kemahiran secara jelas dan perlu        bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi
dicapai oleh murid-murid mengikut tahap keupayaan dan kemajuan         yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca.
mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2 atau Aras 3.                — Hasil pembelajaran bagi kemahiran membaca ialah membaca
— Aras 1 ialah aras paling asas yang harus dicapai oleh semua murid.      kuat, memahami maklumat, menaakul dan menghayati teks.
— Aras 2 - berpencapaian sederhana,                      Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan
— Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi murid yang berpencapaian        dan membina ayat, serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai
cemerlang                                   jenis penulisan. Ini termasuk penulisan tentang pengalaman
Pemeringkatan kemahiran berdasarkan aras ini sejajar dengan          peribadi yang dilalui, bahan sastera serta bahan berunsur
konsep pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang             — Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta
cemerlang    terus   maju   tanpa mengabaikan murid yang        tanda baca dan ejaan yang betul.
berpencapaian rendah                              — Tulisan berangkai yang jelas dan cantik hendaklah digalakkan.
Aplikasi dalam Pengajaran                           — Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis - keupayaan
— Hasil pembelajaran dan huraian hasil pembelajaran menjadi dua        menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana, mencatat dan
daripada tiga komponen dalam Huraian Sukatan Pelajaran             menyusun maklumat, menghasilkan penulisan kreatif dan bukan
Bahasa Malaysia.                                kreatif dan membuat ulasan.
— panduan kepada guru untuk menentukan kemahiran serta aras
yang ingin dicapai untuk murid-murid mereka.                  Pengajaran Bahasa Malaysia di Peringkat Sekolah Menengah
— Komponen lain dalam huraian sukatan pelajaran, iaitu cadangan        — tiga bidang penggunaan bahasa, iaitu bidang interpersonal,
aktiviti juga menjadi panduan tentang aktiviti yang boleh dijalankan      bidang maklumat dan bidang estetik.
                                        — membolehkan murid menggunakan bahasa Malaysia secara
Pengajaran Bahasa Malaysia di Peringkat Sekolah Rendah             berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai
— Matlamat kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah adalah           bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup.
untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan           — Komponen Wajib Kesusasteraan Melayu turut diajar yang
berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu,         diharapkan dapat memupuk minat membaca dan melahirkan
perhubungan sosial dan urusan harian.                     kenikmatan membaca serta penghayatan terhadap bahan sastera.
 — Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia di           — memberikan pertimbangan pada pelbagai gaya pembelajaran,
sekolah rendah adalah agar murid-murid dapat:                 minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. —
R Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta            Matlamat kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Menengah adalah
menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi        untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan
formal;                                    berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang
R Bertutur petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul          pendidikan, pekerjaan, dan urusan harian.
dalam pelbagai situasi;                            — Objektif kurikulum ini :-
R Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan            R Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan;
masalah, mencapai persetujuan dan membuat keputusan tentang          R Perbincangan dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan
sesuatu perkara;                                hubungan    dan berurusan untuk mendapatkan barangan dan
R Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur              perkhidmatan;
pengetahuan, menggunakan teknik membaca yang sesuai dan            R Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada
berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara          pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk
kritis;                                    memperoleh ilmu dan maklumat;
R Memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah              (d) Menggunakan serta menyebarkan maklumat dalam bentuk
membina budaya pembelajaran berterusan;                    lisan dan tulisan;
R Memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis        R Mendengar, membaca, menonton dan memberikan respons kepada
dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca dan       pelbagai bahan sastera dan bukan sastera;
menulis;                                    R Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan
R Mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan       penulisan secara kreatif dan berkesan; dan
berunsur pengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses        R Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat
penulisan yang sesuai dan betul;                        patriotik dan perasaan cinta akan negara
R Menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata,           — Penggunaan bahasa bagi bidang interpersonal merujuk kepada
tatabahasa   dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar,        kebolehan murid memulakan, membina dan mengekalkan
bertutur, membaca dan menulis;                         persahabatan serta perhubungan dengan orang lain.
R Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya           — Penggunaan bahasa bagi bidang maklumat merujuk kepada
sastera dan karya berunsur ilmu; dan                      keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan maklumat serta
R Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,            ilmu.
semangat patriotisme dan perasaan cinta akan negara.              —   Penggunaan bahasa bagi bidang estetik merujuk kepada
— Kurikulum Bahasa Malaysia sekolah rendah digubal dengan           keupayaan murid menikmati karya sastera, melahirkan idea serta
memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu dikuasai         perasaan secara kreatif.
oleh murid.                                  — Kemahiran yang perlu dicapai oleh murid-murid dalam ketiga-
— berteraskan kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan         tiga bidang tersebut ialah:
bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.               R Hasil pembelajaran bidang interpersonal;
— Hasil pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam sistem         R Hasil pembelajaran bidang maklumat; dan
bahasa dan disokong oleh elemen pengisian kurikulum, iaitu:          R Hasil pembelajaran bidang estetik
(i) Kemahiran mendengar dan bertutur; dan                   — Hasil pembelajaran bidang interpersonal berfokus kepada
(ii) Kemahiran membaca dan kemahiran                      keupayaan murid berkomunikasi berasaskan bahasa dengan
— Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan keupayaan             menggunakan kata, frasa, rangkai kata, ungkapan, dan ayat yang
murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam           betul dan tepat secara bertatasusila.
pelbagai situasi pengucapan sama                        — bertujuan untuk mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau
ada perbualan harian atau situasi formal.                   orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi atau berurus
— bertujuan menimbulkan      kemesraan    dan   mengeratkan     bagi tujuan komersial.
persahabatan serta dapat membincangkan topik yang lebih            — Hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus yang
mencabar. Semua perbualan harus mengambil kira aspek              boleh   dicapai  oleh murid dalam bidang interpersonal ialah
                                        berinteraksi, memberikan pendapat,        berunding, membuat
                             http://OUMClub.blogspot.com/                              13
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                           OUMClub
pertimbangan, memujuk, dan berurus untuk mendapatkan barangan        — Pendekatan ini juga menitikberatkan murid-murid menggunakan
dan perkhidmatan.                              dengan betul dan tepat sesuatu aspek dan kemudian tatabahasa itu.
— hasil pembelajaran bidang maklumat pula berfokus pada           — Murid-murid diberi latihan melalui latih tubi akan aspek dan
keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai             kemahiran tatabahasa yang diajar.
pengetahuan dalam bidang ilmu. Pemerolehan maklumat didapati         — menyediakan banyak persediaan dan bahan bantu mengajar supaya
melalui aktiviti mendengar, berbual, membaca, serta mengakses        muridmurid mudah mengikuti pelajaran.
maklumat daripada multimedia.                        — mementingkan kefahaman dan penggunaan kemahiran dan aspek
— Hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus yang        tatabahasa itu.
dapat dicapai oleh murid dalam bidang maklumat ialah mendapat,        — sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dalam
memproses dan menyampaikan maklumat.                     bahasa ibunda di sekolah rendah
— Hasil pembelajaran bidang estetik pula berfokus pada keupayaan
murid menguasai aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan          R Pengajaran tatabahasa secara deduktif
bahasa.                                   — dimulakan dengan guru mendedahkan hukum dan peraturan
— Bidang estetik mementingkan penikmatan hasil karya yang indah,       tatabahasa
pelahiran perasaan, membuat apresiasi dan penghayatan.            — diikuti oleh contoh-contoh untuk menerangkan peraturan tersebut.
— Hasil pembelajaran utama dan hasil pembelajaran khusus yang        — tatabahasa diajar secara formal, iaitu menerangkan hukum dan
perlu dicapai oleh murid dalam bidang estetik ialah memahami,        peraturan tatabahasa itu.
menguasai dan menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.       — Bahan pengajaran dan pembelajaran tatabahasa boleh disampaikan
                                       dengan mudah secara berperingkat.
Pendekatan Pedagogi untuk Tahap Satu Sekolah Rendah             — Guru mengajar, murid pula mengingat dan menghafal hukum dan
— Pedagogi merujuk kepada sains pengajaran terutamanya kajian        peraturan tatabahasa serta memberi contoh yang berkaitan. Murid-
tentang prinsip dan kaedah dalam pendidikan formal              murid perlu mengingat hukum, peraturan, generalisasi dan fungsi
— kajian pedagogi ini adalah luas. - pedagogi merangkumi konsep       tatabahasa itu.
pengajaran dan pembelajaran, iaitu organisasi sekolah, kurikulum       — sesuai untuk murid-murid di sekolah menengah serta menjimatkan
sekolah,   pengaliran,  pengumpulan,  pendidikan   pemulihan,    masa kerana guru boleh berterusan mengajar dan murid mendengar
pengajaran, pengujian dan penilaian. Walaupun bidang kajian         Kepelbagaian Penggunaan Tatabahasa
pedagogi itu luas,                              — Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis
                                       Aspek morfologi yang diberi tumpuan di peringkat sekolah rendah dan
Topik 5 Penggunaan Tatabahasa yang Tepat                   menengah (Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah
Pengenalan                                  Rendah Tingkatan Satu Bahasa Melayu, 2003:6) adalah seperti
— Tatabahasa ialah nahu atau peraturan penggunaan bahasa dalam        berikut:
mata pelajaran Bahasa Malaysia.                       RStruktur kata merujuk kepada pola suku kata bagi:
— penting dipelajari untuk menjadikan seseorang itu fasih dalam       —Kata asli bahasa Malaysia;
sesuatu bahasa yang dituturkannya                      —Kata pinjaman bahasa Malaysia.
— Pemilihan aspek tatabahasa - merujuk kepada ciri tatabahasa yang      RBentuk kata:
diberi penekanan dalam pengajaran Bahasa Malaysia di peringkat        —Kata tunggal;
sekolah rendah dan menengah.                         — Kata terbitan;
— perlu dirujuk kepada Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia yang        — Kata majmuk;
disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian          — Kata ganda.
Pelajaran Malaysia. Berdasarkan Sukatan Pelajaran ini, aspek         RGolongan kata:
tatabahasa untuk peringkat sekolah rendah dan menengah dijadikan       —Kata nama;
dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam        —Kata kerja;
konteks untuk ketepatan berbahasa                      —Kata adjektif; dan
— Kandungan pemilihan aspek tatabahasa berdasarkan Sukatan          —Kata tugas.
Pelajaran Bahasa Malaysia dibahagikan kepada dua bidang, iaitu
R morfologi                                 — aspek sintaksis yang diberi tumpuan di peringkat sekolah rendah
— bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk             pula adalah seperti yang berikut:
kata dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi       R Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa, dan aspek
ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang         pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat;
bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada        RJenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat
bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan      seruan;
dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan         RRagam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif;
perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan          RSusunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang;
anggota lain dalam golongan yang sama. Manakala sintaksis pula        RBinaan dan proses penerbitan ayat:
ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan      — Ayat dasar;
atau konstruksi ayat. Ini bermakna,                     — Ayat tunggal; dan
Rsintaksis.                                 — Ayat terbitan atau ayat majmuk; dan
— bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau     — Aspek tanda baca.
konstruksi ayat.
— kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa                 Aspek sintaksis yang diberi tumpuan di peringkat sekolah menengah
 yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan         pula adalah seperti yang berikut:
atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat                 RUnsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek
                                       pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat;
Pemilihan aspek tatabahasa                          RJenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat
R Pengajaran Tatabahasa Secara Induktif                   seruan;
— bermula dengan guru mendedahkan beberapa contoh bahan           RRagam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif;
pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan tajuk.           RSusunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang;
— Langkah ini diikuti pula oleh tindak balas murid-murid           RBinaan ayat:
mengemukakan contoh yang tepat dan sesuai.                  —Ayat dasar;
— Guru memandu murid-murid langkah demi langkah sehingga           —Ayat tunggal; dan
mendapat satu hukum, peraturan dan generalisasi tentang tajuk dan      — Ayat terbitan atau ayat majmuk;
bahan tatabahasa yang diajar.
— memerlukan guru mengemukakan contoh-contoh bahan tatabahasa        RProses penerbitan ayat:
dalam situasi yang sesuai.                          — Konsep ayat terbitan;
— Bahan tatabahasa itu pula disampaikan secara tidak langsung.        — Proses pengguguran;
                                       — Proses penyusunan semula; dan
                            http://OUMClub.blogspot.com/                              14
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                           OUMClub
—e Proses peluasan; dan                           meliputi bidang ilmu, hal persendirian, dan kemasyarakatan serta isu
— Aspek tanda baca.                             semasa.
Kegiatan berbahasa yang bermakna                       — Pendekatan ini bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang
— Guru boleh merancang kegiatan berbahasa yang bermakna dengan        dijalankan oleh guru berdasarkan tema umum dan tema khusus yang
melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia      telah ditetapkan dalam Rancangan Pelajaran
bagi mencungkil, menyubur dan menyerlahkan kecerdasan murid-         Pengajaran dan pembelajaran bertema
murid yang berguna dalam kerjaya masa depan mereka              — merangkumi pengajaran dan pembelajaran untuk kemahiran bahasa,
— Kegiatan berbahasa yang bermakna untuk setiap ciri kecerdasan       pembelajaran bahasa dan tatabahasa, kosa kata dan penyerapan
pelbagai boleh dijalankan oleh guru                     disiplin lain.
R Pemetaan konsep                              — diajarkan berdasarkan satu tema umum dan satu tema khusus untuk
R Mengarang cerita, berdrama, berpuisi                    setiap minggu dalam Rancangan Pelajaran        Tahunan Bahasa
R Teka silang kata                              Malaysia.
RPengucapan awam                               — berubah-ubah untuk setiap minggu dalam setahun
Pemilihan Bahan-Bahan Bacaan
— menjadi perangsang terhadap pembelajaran seseorang murid.         Tema Kemahiran, Pembelajaran Bahasadan Tatabahasa
— memilih bahan bahan bacaan yang sesuai untuk murid-murid di        — Kemahiran bahasa yang terangkum dalam pengajaran dan
peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah.                pembelajaran bertema ialah kemahiran mendengar, bertutur,
— mengenal pasti kategori dan jenis bahan bacaan iaitu:           membaca dan menulis.
R Bahan Sastera (kreatif)                          — digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran,
— Novel, cerpen, cerita rakyat, hikayat, lipur lara, pantun, syair,     sekurangkurangnya antara dua kemahiran.
mantera, gurindam, seloka dan sebagainya.                  — Kemahiran mendengar - keupayaan murid mendengar dengan teliti
RBahan Bukan Sastera                             dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi
— Berita, rencana, anekdot, esei, teks ucapan, risalah, surat, catatan    pengucapan seperti soal jawab, perbincangan, ucapan, lakonan dan
pengembaraan dan sebagainya                         temu bual.
R Bahan Grafik                                — Kemahiran bertutur- merujuk kepada keupayaan murid
Carta, graf, gambar rajah, peta minda, jadual dan sebagainya.        menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis
R Bahan Bukan Grafik                             dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul
 — Lukisan, kartun, gambar foto dan sebagainya                secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan
Pembentukan Kebiasaan Membaca                        yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.
— Kebiasaan membaca ini terdiri daripada empat jenis,            — kemahiran membaca - keupayaan murid membaca dengan sebutan,
R bacaan mekanis (kuat),                           intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan
R bacaan mentalis/akaliah (kefahaman),                    pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan
R bacaan intensif (mendalam) dan                       sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. —
R bacaan ekstensif (meluas).                         kemahiran menulis - keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis
— Bacaan mekanis (bersuara)                         penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
R Bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut        pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda
sistem bunyi.                                baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas
RMembaca dengan gaya dan intonasi yang betul.                — Penggunaan bahasa bagi bidang interpersonal membolehkan murid
— Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman                    memulakan, membina dan mengekalkan hubungan dengan rakan
RBacaan dalam hati tanpa suara.                       rapat atau dengan orang lain melalui perkongsian idea semasa
RDijalankan selepas pelajar menguasai bacaan bersuara.            berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial.
R Membaca untuk memahami maklumat/ idea/ buah fikiran.            —Penggunaan bahasa bagi bidang maklumat membolehkan murid
— Bacaan intensif(mendalam)                         memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu kepada pihak
R Dilaksanakan dengan tujuan memperkembang kebolehan meneliti,        tertentu.
memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca.                — Penggunaan bahasa bagi bidang estetik pula membolehkan murid
R Bacaan yang memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa.            menikmati karya sastera, bercerita, melahirkan idea serta perasaan
R Bacaan yang meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam        secara kreatif.
konteks dan situasi yang berlainan.                     — Bidang interpersonal memberikan fokus pada kemahiran lisan iaitu,
— Bacaan ekstensif (meluas)                         kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Namun begitu,
RBacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik                kemahiran membaca dan menulis perlu juga diterapkan di mana-mana
darjah.                                   yang sesuai.
RBacaan yang menikberatkan pengukuhan asas bacaan, menambah         — Bidang maklumat dan estetik pula memberikan fokus dan penekanan
kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan               kepada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan
membaca.                                   kemahiran mendengar dan bertutur.
R Bacaan yang membolehkan pelajar mencari isi-isi penting.          — Bidang maklumat menekankan topik ilmu, manakala estetik lebih
                                       bertumpu kepada topik imaginatif (
Topik 6 Pengajaran dan Pembelajaran Bertema                 Manakala tema tatabahasa untuk bahasa Malaysia peringkat rendah
— Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, kemahiran bahasa,       dan menengah pula terdiri daripada aspek morfologi dan sintaksis.
pembelajaran bahasa dan tatabahasa serta pengembangan kosa kata       — Aspek morfologi yang diberi tumpuan di peringkat sekolah rendah
dapat disepadukan dan dikukuhkan                       dan adalah seperti yang berikut:
— ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah         (a) Struktur kata merujuk kepada pola suku kata bagi:
diserapkan.                                 RKata asli bahasa Malaysia; dan
—Topik-topik utama dan sampingan ini berubah ubah              RKata pinjaman bahasa Malaysia.
untuk setiap minggu dan mengandungi kemahiran, pembelajaran         (b) Bentuk kata:
bahasa, kosa kata dan ilmu daripada pelbagai disiplin yang          RKata tunggal;
diserapkan.                                 RKata terbitan;
— memudahkan pengajaran guru kerana guru boleh menyediakan          RKata majmuk; dan
bahan pengajaran berdasarkan tema yang telah ditentukan.           RKata ganda.
— dapat belajar dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan di       (c) Golongan kata:
samping boleh menambah pengetahuan tentang bidang ilmu yang lain.      RKata nama;
— menambah pengetahuan tentang bidang ilmu lain serta hal ehwal       RKata kerja;
semasa.                                   RKata adjektif; dan
— Murid-murid juga turut berpeluang memperkembangkan minda dan        RKata tugas.
pemikiran mereka untuk disiplin ilmu lain serta isu semasa yang       — aspek sintaksis yang diberi tumpuan di peringkat sekolah rendah
berlaku di dalam serta di luar negara.                    pula adalah sepertiyang berikut:
                                       (a) Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa, dan aspek
                            http://OUMClub.blogspot.com/                               15
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6                           OUMClub
pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat;              RMembuat kesimpulan;
(b) Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat    RMenginterpretasikan, mentafsirkan;
seruan;                                    RMenilai;
(c) Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif;               RMenjanakan idea;
(d) Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang;              RMereka cipta; (xxii) Merumuskan, meringkaskan;
(e) Binaan dan proses penerbitan ayat:                    RMembuat keputusan; dan
RAyat dasar;                                 RMenyelesaikan masalah.
RAyat tunggal; dan                              (d) Kemahiran bernilai yang lain, iaitu kemahiran teknologi maklumat
RAyat terbitan atau ayat majmuk; dan                     dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan,
RAspek tanda baca.                              kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran
                                       kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira
— aspek sintaksis yang diberi tumpuan di peringkat sekolah menengah      kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai,
pula adalah seperti yang berikut:                       kebolehan murid serta sumber yang ada.
(a) Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan      Penentuan tema
aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat;           — ditentukan oleh guru-guru dalam Rancangan Pelajaran Tahunan
(b) Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat    yang disediakan pada setiap awal tahun.
seruan;                                    — Tema yang ditentukan berhubung kait dengan kemahiran bahasa,
(c) Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif;               pembelajaran bahasa, kosa kata yang akan diajarkan kepada murid-
(d) Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang;              murid.
(e) Binaan ayat:                               Perancangan Penentuan Tema
R Ayat dasar;                                 — Ketua Panitia bahasa Malaysia biasanya akan merancang tema
RAyat tunggal; dan                              yang akan diajarkan kepada murid-murid bersama dengan guru-guru
RAyat terbitan atau ayat majmuk;                       Bahasa Malaysia yang lain. Perancangan penentuan tema ini
(f) Proses penerbitan ayat:                          dilakukan pada awal tahun serta dimasukkan ke dalam Rancangan
RKonsep ayat terbitan;                            Pelajaran Tahunan Bahasa Malaysia. Setiap minggu akan ditentukan
RProses pengguguran;                             dengan tema daripada disiplin ilmu yang tertentu,
RProses penyusunan semula; dan
RProses peluasan; dan                             Tema Pelbagai Ilmu, Kemasyarakatan dan Isu Semasa
RAspek tanda baca.                              — melibatkan pelbagai ilmu, unsur kemasyarakatan dan isu semasa.
Tema Pengembangan Kosa Kata                          — tema perlu menampilkan disiplin ilmu yang berlainan daripada
— merujuk kepada perkataan atau rangkai kata yang diperkenalkan        bahasa Malaysia misalnya kesihatan dan ekonomi.
kepada murid-murid.                              — unsur kemasyarakatan boleh diserapkan dalam tajuk bagi setiap
—berbeza mengikut setiap minggu berdasarkan Rancangan             tema dan kosa kata yang diajarkan.
Pelajaran Tahunan. Kosa kata yang dijadikan tema terdiri daripada       — tema juga boleh memperkatakan isu semasa yang berlaku dalam
disiplin ilmu yang berbeza untuk mata pelajaran bahasa Malaysia        negara
— terdiri daripada kata umum dan istilah.                   Bacaan luas
—Kata umum - kepada perkataan yang tidak menjurus kepada           — Bacaan luas juga dikenali sebagai bacaan ekstensif.
manamana disiplin ilmu atau laras bahasa. Contohnya perkataan
panorama, riadah dan rekreasi.                        Konsep dan Aplikasi
— istilah, - laras bahasa yang menjurus kepada disiplin ilmu tertentu     — bermaksud kegiatan membaca secara luas. Sasaran
misalnya protein, karbohidrat dan virus yang terdiri daripada laras      bacaan luas ini meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu
bahasa sains                                 yang singkat.
                                       — Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan
Tema Penyerapan Disiplin Lain                         menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan.
— tema penyerapan disiplin lain dalam mata pelajaran bahasa Malaysia     — biasanya melibatkan perkara-perkara yang berikut:
mencakupi unsur-unsur yang berikut:                      (a) Membaca tinjauan;
(a) Isi pelajaran bahasa Malaysia menyerapkan pelbagai bidang ilmu      (b) Membaca sekilas; dan
mencakup pelbagai tema, hal-hal persendirian dan kemasyarakatan;       (c) Membaca dangkal.
(b) Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia       — Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan.
yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan           — meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara
diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia.         memeriksa, meneliti indeks, daftar kata yang terdapat dalam buku,
Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang namun        atau melihat judul, bab, rangka kasar, kandungan dan sebagainya.
murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara semula jadi;          Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau
(c) Kemahiran berfikir diserapkan secara terancang dengan kemahiran      tidaknya, cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan.
mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Huraian Sukatan          — Membaca sekilas pula adala - sejenis kegiatan membaca yang
Pelajaran Bahasa Malaysia memberikan penekanan kepada             melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat, memerhati
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran dan       bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan
pembelajaran.                                 penerangan.
— Antara kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran      — tiga tujuan utama dalam membaca sekilas.
dan pembelajaran bahasa adalah :-                       R untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan.
RMencirikan;                                 R untuk mendapat hal-hal tertentu daripada sesuatu bacaan.
RMengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan;                 R untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan.
RMenghubungkaitkan;                              — Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang
RMembandingkan dan membezakan;                        dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu
RMenyusun mengikut keutamaan;                         bahan yang dibaca
RMenentukan urutan;                              — tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan
RMengenal pasti kenyataan benar atau palsu;                  membaca karya-karya ilmiah.
RMembezakan fakta dengan pendapat;                      — konsep bacaan luas ini merujuk kepada aktiviti-aktiviti membaca
RMenganalisis;                                yang dilakukan di luar kelas.
RMengesan kecondongan pendapat;                        — menekankan aspek pengukuhan asas bacaan, menambah
RMengenal pasti sebab akibat;                         kemahiran memahami, dan menaakul isi bacaan, meningkatkan
RMeramalkan;                                 kepantasan membaca, membina dan mengukuh minat membaca dan
RMensintesiskan;                               kebolehan memetik isi-isi penting
RMengitlak;                                  — kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu
RMenganalogikan;                               pengetahuan
RMembuat inferens;
                             http://OUMClub.blogspot.com/                              16
HBML4303SMP – KURIKULUM & PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU TOPIK 1 – 6  OUMClub
Kekangan
— bacaan luas ini dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa
bimbingan guru,
— dua kemungkinan yang akan berlaku ialah
R murid tidak mengetahui maksud sesuatu konsep atau rangkai kata.
Walaupun murid-murid boleh merujuk kamus, akan tetapi jika murid-
murid melakukan penafsiran yang salah maka bacaan akan menjadi
tidak bermakna.
R murid-murid perlu mempunyai inisiatif yang lahir dari dalam diri
mereka sendiri untuk bersedia melakukan bacaan luas.
R murid perlu mempunyai minat yang mendalam untuk membaca dan
mencari masa yang sesuai untuk melaksanakan bacaan luas ini.
R Kesukaran dalam memahami bahan yang dibaca ini tentunya akan
menyebabkan murid-murid yang sederhana dan
lemah ini hilang minat untuk melakukan bacaan luas

Kesan kepada Perkembangan Mental Murid-Murid
— Bacaan luas memberi banyak manfaat kepada perkembangan
mental murid murid.
— amat bermanfaat untuk murid-murid yang cerdas. Ini disebabkan
oleh murid-murid yang cerdas boleh membaca sendiri tanpa
bimbingan kerana tidak menghadapi sebarang kesukaran.
— memberi kesan positif terhadap perkembangan mental murid-murid
disebabkan oleh bahan bacaannya adalah luas dari segi
perbendaharaan kata, sesuai dengan minat, umur, jantina,
pengalaman, sikap dan cita-cita murid-murid.
— menambah pengetahuan tentang pelbagai disiplin baru serta isu
semasa.
— memperkaya penguasaan bahasa mereka khususnya dari segi
perbendaharaan kata, ungkapan, struktur ayat dan sebagainya
— membina pemikiran yang kreatif dengan bacaan luas di
samping membina daya berfikir yang positif.
— menambah pengetahuan tentang pelbagai istilah dan laras bahasa
seperti lara bahasa sains, matematik, ekonomi dan agama melalui
bacaan luas.
                          http://OUMClub.blogspot.com/       17

								
To top