FAKULTET ZA POSLOVNI MENAD MENT BAR by out10937

VIEWS: 264 PAGES: 2

									       FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT
              BARPitanja za prvi kolokvijum iz predmeta - Osnovi menadžmenta

 I Dio

 1. Osnovna polazišta u predstavljanju menadžmenta
 2. Pojmovno određivanje menadžmenta
          Dijagram procesa menadžmenta
 3. Razvojne faze menadžmenta
          Pristupi menadžmenta koje razlikujemo
 4. Najstariji pristupi menadžmenta
 5. Naučni pristup, Naučno upravljanje, Klasična teorija organizacije
 6. Bihevioristički pristup, Kvantitativni pristup, Sistematski pristup
 7. Situacioni pristup, Kontigentni pristup, Upravljanje putem cilja
 8. Perspektive razvoja menadžmenta, Najnoviji institucionalni          okviri
 menadžmenta
          Preduzetništvo – preduzetnik, menadžment        –  menadžer,
          preduzetničko društvo i ekonomija
  9. Značenje preduzetništva, Prepreke preduzetništvu
 10. Restrukturiranje, TQM
 11. Benchmarking, Franšizing
 12. Međunarodni marketing, Menadžment danas II Dio

 1. Menadžment i menadžeri
 2. Organizacije i potreba za menadžmentom
            Dijagram Povezanost ljudi, organizacija i menadžmenta
 3. Proces menadžmenta
            Dijagrami Interaktivna priroda procesa    menadžmenta    i
            prošireni model procesa menadžmenta
 4. Tipovi menadžera, Nivoi menadžmenata i vještine
 5. Različiti pogledi na menadžment
            Dijagram Navođenje sistema ka željenom stanju
 6. Organizacija i prirodna sredina
            Dijagram Izgled organizacije i njihovo okruženje
 7. Organizacione sredine
            Elementi direktne i indirektne akcije
 8. Prirodna sredina
9. Okviri za razmatranje o prirodnoj sredini
           Model trošak – korist i održivi razvoj
10. Globalno okruženje i sile
11. Globalizacija i menadžment
12. Globalizacija i konkurentnost
             Kako vlada utiče na konkurentnost


III Dio

1. Planiranje
2. Biznis planovi,
          segmentiranje planskog procesa
3. Različiti pristupi organizacije procesa planiranja,
          grafik: Kontinuitet procesa planiranja
4. Procesi važni za planiranje,
          odnos planiranje i odlučivanje, planiranje i kontrola, osnovne
          aktivnosti procesa planiranja
5. Programirani ciljevi: primarna planska odluka,
          ciljna funkcija, maksimizacija tržišne vrijednosti dionica,
          indikatori uspješnosti, kritični faktori uspješnosti
6. Operativno planiranje,
          grafik: hijerarhija planova
7. Tehnike planiranja i predvidjanja
8. Planiranje i strateški menadžmenta,
          pristupi organizacije procesa planiranja, Razlike izmedju
          strateških i operativnih planova, uspon strateškog
          menadžmenta
9. Proces strateškog menadžmenta,
          nivoi strategija
10. Pristup korporativnog protfolia,
          korporativna strategija pet sila, strategija poslovanja
          korporacija
                                     Predavač:
                               Prof. dr Jagoš Bošković

                                    Asistent:
                           mr Dijana Medenica - Mitrović

								
To top