Rozkład materiału - Blockbuster 3 - NPP

Document Sample
Rozkład materiału - Blockbuster 3 - NPP Powered By Docstoc
					        Dorota Ostaszewska
  Rozkład materiału
(opracowany zgodnie z nową podstawą programową
    obowiązującą od września 2009 roku)
    BLOCKBUSTER 3

     Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)
                     Wstęp

    Blockbuster to seria podręczników przygotowana z myślą o uczniach gimnazjów.
Zarówno dobór tematyki, jak i sposób prezentacji materiału, odpowiadają zainteresowaniom
i potrzebom nastolatków, a podział na krótkie rozdziały umożliwia szybkie zmiany tematyki
zajęć, co gwarantuje, że wymagający uczniowie, jakimi niewątpliwie są gimnazjaliści,
na pewno nie zdążą się znudzić.
    Trzecia część serii przeznaczona jest dla uczniów na poziomie pre-intermediate
(B1 w skali ESOKJ). Podobnie jak dwa poprzednie podręczniki, podzielona została na osiem
modułów, z których każdy zawiera pięć rozdziałów i dwie jednostki dodatkowe: jedną
o  charakterze  kulturoznawczym  i  drugą  poświęconą  rozwijaniu  wiedzy ogólnej
gimnazjalistów. Zamknięciem modułu jest zawsze zbiór ćwiczeń umożliwiających uczniowi
samodzielną ocenę własnych postępów. Jest to, z wielu względów, istotny element
podręcznika. Przede wszystkim obecność zestawów powtórzeniowych narzuca nauczycielowi
regularne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów, co z kolei wymusza na nich
systematyczne powtarzanie materiału. Ponadto ćwiczenia pełnią funkcję motywującą – uczeń
uzyskujący dobre wyniki ma poczucie, że osiągnął sukces, i nie obawia się nadchodzącej
klasówki; jednocześnie uczeń, którego rezultaty nie są zadowalające, ma jeszcze szansę
na uzyskanie dobrej oceny na sprawdzianie i wie, do których części materiału powinien
wrócić, by poprawić swoje wyniki.
    Na uwagę zasługuje także fakt, że Blockbuster daje nauczycielowi możliwość pełnej
realizacji celów i zadań edukacyjno-wychowawczych szkoły dzięki odpowiedniemu
doborowi tematyki poszczególnych rozdziałów. W podręczniku poruszono zarówno problemy
współczesnego świata, jak i typowe rozterki i dylematy wieku dojrzewania, dostarczając
pedagogom licznych okazji do uwrażliwienia uczniów na innych ludzi i środowisko
naturalne, a także do rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności za samych siebie oraz
za otaczającą ich rzeczywistość. Nie znaczy to, że podręcznik ma charakter moralizatorski
i nadmiernie poważny – zadbano w nim również o elementy rozrywki, zgodnie z zasadą,
że im lżejsza atmosfera panuje podczas zajęć, tym bardziej są one efektywne.
    Inną jeszcze zaletę podręcznika stanowi systematyczne i konsekwentne podejście
autorek do wszechstronnego doskonalenia językowego. Poszerzanie wiedzy i zwiększanie
kompetencji gramatycznej ucznia idzie w parze z rozwijaniem jego umiejętności w zakresie
szeroko pojętej komunikacji – od rozumienia informacji podanych w formie pisemnej lub
ustnej po formułowanie własnego przekazu. Ponadto wiele zadań w książce stwarza


                                            2
możliwość pracy w parach lub grupach, co pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu
lekcyjnego przez każdego ucznia. Ponadto umiejętność pracy zespołowej to jedna
z ważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia w gimnazjum
i szkole ponadgimnazjalnej. Podręcznik pozwala uczniowi i nauczycielowi również
na rozwijanie innych – wyróżnionych w nowej podstawie programowej – umiejętności,
do których należą m.in. wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji
z różnych źródeł oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi (szczególnie w zadaniach typu projekt lub portfolio).
    W postulaty nowej podstawy programowej wpisują się doskonale sekcje Culture
Corner i Curricular Cuts pozwalające na kształtowanie postaw poczucia własnej wartości,
szacunku do innych ludzi, ciekawości poznawczej, kreatywności, a także poszanowania
tradycji i kultury własnego oraz innych narodów.
    Towarzyszący książce Zeszyt ćwiczeń podzielono na dwie części, z których druga
zawiera właściwie wyłącznie objaśnienia i ćwiczenia gramatyczne, a i w pierwszej zadań
gramatycznych pojawia się dość dużo. Ponadto zeszyt ten stanowi idealne wręcz źródło prac
domowych, a także umożliwia uczniowi powtarzanie zagadnień gramatycznych. Oprócz
zadań gramatycznych pierwsza część zeszytu zawiera dodatkowe ćwiczenia na słownictwo,
zadania rozwijające czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu oraz pisanie i mówienie.
    Ponadto kurs uzupełniają: książka nauczyciela (Teacher’s Book), CD-ROM, płyty CD
do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs), płyta dla ucznia (Student’s Audio CD) oraz
Portfolio językowe (My Language Portfolio).


    Prezentowany tu rozkład materiału podzielony został na sześć rubryk:
  – słownictwo;
  – umiejętności: mówienie;
  – umiejętności: rozumienie ze słuchu;
  – umiejętności: czytanie ze zrozumieniem;
  – umiejętności: pisanie;
  – gramatyka.


Głównym celem takiego podziału jest zapewnienie nauczycielowi swoistej mapy
podręcznika, która ułatwi planowanie zajęć i pomoże w przygotowaniu testów.
                                             3
   Zaproponowany w rozkładzie orientacyjny czas realizacji materiału przewiduje
poświęcenie każdemu z czterdziestu rozdziałów dwóch godzin lekcyjnych. Założono także,
iż na zajęcia kulturoznawcze i międzyprzedmiotowe potrzeba po czterdzieści pięć minut.
Zestawy powtórzeniowe, ze względu na ich przystosowanie do samodzielnej pracy, mogą
stanowić pracę domową, a testy nie powinny przekraczać czasu jednej godziny lekcyjnej.
Warto jednak zwrócić uwagę, że realizacja podręcznika w ciągu jednego roku szkolnego
wymagać będzie ogromnej motywacji ze strony uczniów i dużej konsekwencji ze strony
nauczyciela; dlatego, biorąc także pod uwagę materiały dodatkowe zawarte w Zeszycie
ćwiczeń, pracę z podręcznikiem można zaplanować na okres trzech semestrów.
                                          4
                              ROZKŁAD MATERIAŁU – Blockbuster 3

                                            Umiejętności:
Unit       Słownictwo                                                                   Gramatyka
                                                     czytanie
                        mówienie        rozumienie ze słuchu                      pisanie
                                                   ze zrozumieniem
                                       Moduł 1 – The way we live

      -  nazwy przedmiotów    -  opisywanie pokoju;   -  rozmowa matki z synem bałaganiarzem:         -  opis własnego pokoju   -  użycie so i such
        związanych        -  negocjowanie:        przewidywanie treści dialogu na podstawie         (Portfolio)         w zdaniach;
        z zainteresowaniami     rozmowa           pojedynczych zdań;                                 -  czasowniki złożone:
        nastolatków         ze współlokatorem      słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań;                     take
wrzesień
        (computer games,       bałaganiarzem        czytanie – wyszukiwanie informacji,
        stamp album,                       wnioskowanie (uzupełnianie zdań – wybór
  1
        stereo itd.);                      prawidłowej możliwości z dwóch podanych)
      -  przymiotniki
        używane do opisu                  -  ćwiczenie wymowy           –
        pomieszczeń                       i intonacji: wyrażanie
        (tidy, messy)                      irytacji

      -  zainteresowania     -  wyrażanie opinii,   -  wypowiedź Roberta    -  e-mail do przyjaciela:  -  e-mail do przyjaciela:  -  czas teraźniejszy
        i hobby (skiing,       uzasadnianie: sposoby    na temat           przewidywanie treści     informacja          prosty (Present
        surfing the Net itd.);    spędzania czasu       zainteresowań jego      tekstu na podstawie     o zainteresowaniach     Simple);
      -  przymiotniki         wolnego;          przyjaciół:         zdjęć; uzupełnianie     i formach spędzania   -  przysłówki
wrzesień
        wyrażające opinię    -  udzielanie informacji:   dopasowywanie        luk pojedynczymi       wolnego czasu        częstotliwości;
  2
        o różnych formach      preferowane formy                    wyrazami           (Portfolio)       -  użycie przyimków
        spędzania wolnego      spędzania wolnego                                                 z przymiotnikami
        czasu (dull, tiring,     czasu
        dangerous, exciting
        itd.)
                                                                                           5
                                          Umiejętności:
Unit       Słownictwo                                                              Gramatyka
                                                  czytanie
                       mówienie       rozumienie ze słuchu                   pisanie
                                                ze zrozumieniem
                                     Moduł 1 – The way we live

      -  obowiązki domowe   -  udzielanie informacji:       –       -  Helping Hands for  -   lista prac domowych  -  czas teraźniejszy
        (wash the dishes,     zakres własnych                   Household Chores –     do wykonania       ciągły (Present
        mop the floor itd.)    obowiązków                      oferta pomocy       w ciągu tygodnia     Continuous);
                     domowych;                      w pracach domowych:               -  wyrażanie irytacji
wrzesień
                   -  proponowanie,                    określanie rodzaju                  przy użyciu czasu
                     przyjmowanie                     i celu tekstu na                   Present Continuous;
  3
                     i odrzucanie                     podstawie tytułu;                -  czasowniki
                     propozycji;                     uzupełnianie luk                   nieużywane w czasie
                   -  wyrażanie irytacji                  w tekście wyrazami                  Present Continuous
                     za pomocą czasu                   wybranymi spośród
                     Present Continuous                  trzech opcji

           –       -  opisywanie stylu   -  Being 14 – wywiad z nastolatkiem: określanie   -  zapis wywiadu     -  czasy teraźniejsze:
                     życia;           narodowości nastolatka na podstawie obrazków,    przeprowadzonego     porównanie
                   -  uzyskiwanie        przygotowanie pytań do niego;            z partnerem
                     i udzielanie        słuchanie i czytanie – wyszukiwanie odpowiedzi    (Portfolio)
                     informacji: wywiad     na przygotowane pytania;
wrzesień
                     z partnerem na temat    czytanie – dopasowywanie nagłówków
  4
                     stylu życia        do poszczególnych części wywiadu
                     (szkoła, czas wolny,
                     kieszonkowe,
                     miejsce zamieszkania,
                     relacje z rodzicami
                     itd.) (Portfolio)
                                                                                     6
                                             Umiejętności:
 Unit       Słownictwo                                                                  Gramatyka
                                                     czytanie
                        mówienie       rozumienie ze słuchu                       pisanie
                                                   ze zrozumieniem
                                       Moduł 1 – The way we live

       -  przymiotniki      -  opisywanie wyglądu          –       -  Simply the Best –    -  streszczenie       -  spójniki;
         opisujące wygląd      i charakteru postaci                  charakterystyka                    -  słowotwórstwo:
         zewnętrzny;        z filmu Władca                     sportowca:                        tworzenie
       -  przymiotniki        Pierścieni;                       przewidywanie treści                   przymiotników
 wrzesień
         opisujące charakter  -  udzielanie                       tekstu na podstawie
         i osobowość        i uzyskiwanie                      tytułu, fotografii
  5
                      informacji: sławny                   i pierwszego akapitu;
                      sportowiec                       uzupełnianie luk
                      (na podstawie tekstu)                  podanymi słowami
                                                  i zwrotami; analiza
                                                  treści tekstu

       Culture Corner – Time Off! – święta narodowe i sposoby spędzania wakacji w USA: czytanie i słuchanie – przewidywanie treści tekstu na podstawie towarzyszących
       mu zdjęć (popularne miejsca wakacyjne w USA), sprawdzanie trafności przewidywań, odpowiadanie na pytania otwarte; przygotowanie krótkiego artykułu na temat
 wrzesień
       sposobów spędzania wakacji preferowanych przez Polaków (Portfolio)
       Curricular Cuts (Literature) – krótkie streszczenie i fragment powieści Robinson Crusoe: streszczenie – pytania typu prawda/ fałsz; fragment powieści: czytanie
       i słuchanie – przewidywanie treści fragmentu na podstawie pierwszego zdania, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – wielokrotny wybór, streszczanie,
       wykonanie portretu Piętaszka, przygotowanie pisemnego opisu Robinsona Crusoe z punktu widzenia Piętaszka (Project)

Powtórzenie materiału, sprawdzian – październik
                                                                                        7
                                           Umiejętności:
Unit        Słownictwo                                                             Gramatyka
                                                    czytanie
                        mówienie        rozumienie ze słuchu                    pisanie
                                                 ze zrozumieniem
                                      Moduł 2 – Crime doesn’t pay

       -  rodzaje przestępstw  -  relacjonowanie,    -  rozmowa dwóch przyjaciółek na temat artykułu   -  zeznanie świadka   -  czas przeszły prosty
         (czasowniki        wyrażanie         w gazecie opisującego wyjątkowo nieudany napad    napadu (Portfolio)    (Past Simple):
         i rzeczowniki:      zainteresowania,      na bank: przewidywanie treści dialogu na                   czasowniki regularne
         mug, mugger,       zaskoczenia (nieudane   podstawie pojedynczych zdań;                         i nieregularne
         mugging itd.)       przestępstwo)       słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań;
                      (Portfolio)        czytanie – odnajdowanie i poprawianie błędnych
                                    informacji w podanym zeznaniu świadka
październik
                                 -  ćwiczenie wymowy          –
  6
                                    i intonacji: zwroty
                                    używane do
                                    przygotowania
                                    rozmówcy na
                                    zaskakujące nowiny,
                                    zwroty wyrażające
                                    zainteresowanie
                                    i zaskoczenie

       -  profesje związane   -  odgrywanie ról:   -   Anything Can Happen – wspomnienia policjanta   -  wspomnienia     -  czas przeszły ciągły
         z wymiarem        relacjonowanie       i sklepowego detektywa: przewidywanie treści     „superbohatera”     (Past Continuous)
         sprawiedliwości      wydarzeń opisanych     tekstu na podstawie tytułu i pierwszego zdania    (Portfolio)
         i ochroną obywateli    w tekstach z punktu    z każdej jego części;
         (judge, store       widzenia uczestników    słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności
         detective, private    (Portfolio)        przewidywań; czytanie – pytania typu prawda/
październik
         investigator itd.)                  fałsz/ brak informacji, nadawanie tytułów
                                    poszczególnym częściom tekstu
   7
                                 -  program radiowy          –
                                    na temat wystawy
                                    prezentującej
                                    „superbohaterów”
                                    z komiksów:
                                    uzupełnianie luk


                                                                                      8
                                             Umiejętności:
Unit        Słownictwo                                                                 Gramatyka
                                                      czytanie
                        mówienie        rozumienie ze słuchu                       pisanie
                                                   ze zrozumieniem
                                       Moduł 2 – Crime doesn’t pay

       -  typy powieści     -  odgrywanie ról:    -   ciąg dalszy       -  Millionaire Writer    -  komiks kryminalny   -  czasy przeszłe ciągły
         (romance, science     przesłuchanie        opowiadania         Murdered – notatka      (Portfolio)        i prosty – porównanie;
         fiction, detective     świadka;          kryminalnego:        prasowa i komiks:                  -  zdania podrzędne
         story);        -  spekulowanie: próba     sprawdzanie         przewidywanie treści                   okolicznikowe czasu;
październik
       -  słownictwo         rozwiązania zagadki     trafności          komiksu na podstawie                 -  użycie przyimków
         spotykane         kryminalnej         zaproponowanego       notatki i pierwszego                   z przymiotnikami
   8
         w kryminałach                     rozwiązania         obrazka, dopasowanie
         (victim, suspect,                                 bohaterów komiksu
         greedy, inherit,                                  do podanych zdań,
         investigate,                                    próba rozwiązania
         question itd.)                                   zagadki

       -  wyposażenie      -  streszczanie;     -  Bobbies on the Beat – artykuł o historii angielskiej  -  zasady obowiązujące  -  użycie
         policjanta       -  wyrażanie pewności     policji: przewidywanie treści tekstu na podstawie     w klasie (na wesoło)    used to i would
         (handcuffs, whistle,    i wątpliwości       tytułu i ilustracji;                                 do opisywania
         flashlight itd.)                   słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności                     przeszłości
październik
                                    przewidywań; czytanie – wielokrotny wybór,
                                    przygotowanie podpisów pod ilustracje
   9
                                  -  rozmowa dwojga            –
                                    przyjaciół na temat
                                    niezwykłych zapisów
                                    prawnych:
                                    dopasowywanie
                                                                                            9
                                             Umiejętności:
 Unit        Słownictwo                                                                  Gramatyka
                                                      czytanie
                         mówienie        rozumienie ze słuchu                     pisanie
                                                   ze zrozumieniem
                                        Moduł 2 – Crime doesn’t pay

              –       -  relacjonowanie     -  opowiadanie      -  Almost a crime –    -  opowiadanie        -  czasowniki złożone:
                       wydarzeń;          o zabawnej pomyłce:    opowiadanie         (na podstawie         break
                     -  odgrywanie ról:       układanie obrazków     o pomyłce          wysłuchanej
                       wyjaśnianie         w odpowiedniej       w interpretacji       historyjki) (Portfolio)
                       nieporozumienia       kolejności,        wydarzeń:
                       (na podstawie tekstu)    relacjonowanie       przewidywanie treści
                                                   opowiadania na
                                                   podstawie ilustracji i
 październik
                                                   tytułu; uzupełnianie
   10
                                                   luk
                                                   w tekście
                                                   pojedynczymi
                                                   wyrazami, układanie z
                                                   podanej listy
                                                   wydarzeń
                                                   w kolejności
                                                   chronologicznej,
                                                   analiza struktury
                                                   tekstu

        Culture Corner – Fighting Animal Cruelty. The RSPCA – organizacja przeciwdziałająca okrucieństwu wobec zwierząt: słuchanie i czytanie – przewidywanie treści
        strony internetowej organizacji, sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – wyszukiwanie informacji, pytania otwarte; przygotowanie prezentacji celów i form
październik/
        działalności organizacji; przygotowanie „strony internetowej” polskiej organizacji o podobnym charakterze (Project)
 listopad
        Curricular Cuts (Citizenship) – Neighbourhood Watch – informacje na temat „straży sąsiedzkiej” (zorganizowanych grup sąsiedzkich współpracujących z policją
        i dbających o bezpieczeństwo okolicy): czytanie – przewidywanie rodzaju i treści tekstu na podstawie tytułu i ilustracji, dopasowanie nagłówków do poszczególnych
        akapitów tekstu, tworzenie pytań do tekstu i odpowiadanie na nie; przekonywanie: zachęcanie do przystąpienia do podobnej grupy; przygotowanie ulotki na temat grupy
        strzegącej bezpieczeństwa w szkole (Project)

Powtórzenie materiału, sprawdzian – listopad
                                                                                           10
                                          Umiejętności:
Unit      Słownictwo                                                               Gramatyka
                                                  czytanie
                      mówienie       rozumienie ze słuchu                    pisanie
                                               ze zrozumieniem
                                     Moduł 3 – Changing World

      -  znaki zodiaku    -  uzyskiwanie      -  rozmowa dwóch przyjaciółek na temat ich marzeń  -  horoskop         -  wyrażanie
                    i udzielanie        o przyszłości: przewidywanie treści dialogu                    przewidywań: will;
                    informacji:        na podstawie pojedynczych zdań;                        -  zdania podrzędne
                    marzenia          słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności                    okolicznikowe czasu
                    o przyszłości;       przewidywań; czytanie – wyszukiwanie                        (użycie czasu
listopad
                  -  przewidywanie,       informacji/ streszczanie, dopasowywanie zdań                    teraźniejszego
  11
                    zgadzanie się/       z dialogu do podanych zdjęć                            w zdaniach
                    niezgadzanie się                                               dotyczących
                    z przewidywaniami   -  rozmowa dwojga           –                        przyszłych wydarzeń)
                                  przyjaciół na temat
                                  horoskopów:
                                  wielokrotny wybór

      -  nazwy zwierząt    -  wyrażanie opinii,   -  rozmowa sióstr     -  Animal Welfare –    -  plakat zachęcający    -  will a konstrukcja
        (zagrożone gatunki);   uzasadnianie:       na temat planu       Take Action! –       do włączenia się       be going to –
      -  nazwy grup zwierząt   zwierzęta lubiane     adoptowania zwierząt    ulotka zachęcająca     w działalność na rzecz    porównanie;
        (mammals,        i nielubiane;       w ramach programu     do włączenia się      zagrożonych gatunków   -  słowotwórstwo:
        amphibians,     -  wyrażanie intencji:    ochrony zagrożonych    w działalność na rzecz   (Project)          tworzenie
        reptiles itd.)      sposoby chronienia     gatunków:         zagrożonych                       rzeczowników
                    zagrożonych        dopasowanie imion     gatunków:                        odczasownikowych
listopad
                    gatunków          osób do zwierząt,     przewidywanie
  12
                                  które chcą adoptować    rodzaju i celu tekstu;
                                               czytanie –
                                               uzupełnianie luk
                                               pojedynczymi
                                               wyrazami,
                                               wyszukiwanie
                                               informacji,
                                               streszczanie
                                                                                       11
                                           Umiejętności:
Unit      Słownictwo                                                                Gramatyka
                                                    czytanie
                      mówienie         rozumienie ze słuchu                     pisanie
                                                 ze zrozumieniem
                                      Moduł 3 – Changing World

      -  słownictwo      -  przewidywanie:     -  Global Warming – internetowy artykuł na temat   -  ogłoszenie o akcji   -  zdania warunkowe
        związane         skutki efektu        efektu cieplarnianego: przewidywanie odpowiedzi    sadzenia drzew       typu 0 i 1;
        z problemami       cieplarnianego        na pytania stanowiące nagłówki poszczególnych     w parku (Project)    -  czasowniki złożone:
        ekologicznymi                     części artykułu;                                 turn;
        (fossil fuels,                     słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności                 -  użycie przyimków
listopad
        deforestation,                     przewidywań; czytanie – pytania typu prawda/                   z czasownikami
  13
        global warming itd.)                  fałsz/ brak informacji

                                 -  informacja o kampanii       –
                                   propagującej użycie
                                   surowców wtórnych:
                                   uzupełnianie luk

      -  nazwy urządzeń    -  opisywanie funkcji          –       -  Gadgets – artykuł  -  reklama urządzenia   -  zdania warunkowe:
        (mobile phone,      urządzeń;                        reklamujący cztery    (Portfolio – Project)    typ 2
        DVD player itd.);   -  przekonywanie,                      urządzenia:
      -  słownictwo        nakłanianie do zakupu                  przewidywanie treści
                     urządzenia
listopad
        potrzebne                                     tekstu na podstawie
                                                 nazw urządzeń;
  14
        do opisania funkcji
        urządzeń                                      czytanie –
        (play movies,                                   uzupełnianie luk
        send pictures itd.)                                w tekście słowami
                                                 wybranymi z trzech
                                                 podanych opcji
                                                                                       12
                                             Umiejętności:
Unit        Słownictwo                                                                    Gramatyka
                                                      czytanie
                        mówienie         rozumienie ze słuchu                      pisanie
                                                   ze zrozumieniem
                                        Moduł 3 – Changing World

       -  słownictwo      -  udzielanie informacji:  -  porada dla nastolatka  -  Teen Help Net –     -  e-mail zawierający           –
         związane z opisem     typowe zachowania       z problemem:        strona internetowa,     rady dla nastolatka
         typowych          polskich nastolatków;     dopasowywanie        gdzie nastolatki mogą    z problemem
         problemów       -  prośba o radę,                      prosić o radę:
                                                   określanie rodzaju
 listopad
         nastolatków        udzielanie rad
   15
         (argue with adults,                                 zasygnalizowanych
         obey rules,                                     problemów;
         moody itd.)                                   -  e-mail zawierający
                                                   rady dla nastolatka:
                                                   analiza treści i formy
                                                   listu

       Culture Corner – Seeds of Hope – The Royal Botanic Gardens – artykuł o ogrodzie botanicznym Kew Gardens: nazwy roślin, przewidywanie treści artykułu
       na podstawie tytułu i ilustracji; słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – układanie pytań do tekstu i udzielanie odpowiedzi, streszczanie;
 grudzień
       artykuł na temat polskiej instytucji/ organizacji zajmującej się ochroną zagrożonych gatunków roślin lub zwierząt (Project)
       Curricular Cuts (Science) – Disappearing Habitats – lekcja na temat niszczenia naturalnego środowiska życia różnych gatunków zwierząt: słuchanie – dopasowanie
       zwierząt do ich naturalnego środowiska życia; czytanie – uzupełnianie luk w tekście o przyczynach niszczenia środowiska i sposobach zapobiegania zniszczeniu terenów,
       gdzie żyją zwierzęta; przygotowanie prezentacji na temat terenów, gdzie w Polsce żyją niezwykłe gatunki zwierząt (Project)

Powtórzenie materiału, sprawdzian – grudzień
                                                                                            13
                                           Umiejętności:
Unit       Słownictwo                                                                 Gramatyka
                                                    czytanie
                      mówienie        rozumienie ze słuchu                       pisanie
                                                 ze zrozumieniem
                                      Moduł 4 – Out & About

      -  słownictwo związane -  opisywanie obrazka;  -   rozmowa dwojga przyjaciół podczas pikniku       -  plakat z polskimi    -  wyrażanie
        z opisem krajobrazu -  zwracanie uwagi,      na wsi:                          znakami drogowymi      nakazu i zakazu:
        wiejskiego        przepraszanie,       słuchanie – wyszukiwanie informacji;           i objaśnieniem       must, mustn’t;
        i zasadami        tłumaczenie się       czytanie – uzupełnianie podanych zdań           ich znaczenia      -  czasowniki złożone:
        zachowania podczas    (Portfolio)                                      (Portfolio)         pick
grudzień
        pobytu na wsi                 -   ćwiczenie wymowy     -  plakat z instrukcjami
  16
        (wild flowers,                    i intonacji: zwracanie    na temat właściwego
        hedges, fences, gates,                uwagi, przepraszanie,     zachowania na
        damage plants,                    tłumaczenie się        terenach wiejskich:
        disturb animals itd.)                               wskazanie, które
                                                 z reguł łamią osoby
                                                 na obrazku

      -  słownictwo związane -  relacjonowanie:   -   strona internetowa z poradami dla turysty na temat  -  wskazówki dla turysty  -  czasowniki modalne:
        z odwiedzaniem      zagraniczna podróż;     obyczajów w Tokio: określanie typu tekstu,        wybierającego się      must, mustn’t, should
        obcych krajów    -  udzielanie wskazówek    przewidywanie treści tekstu na podstawie         do Polski (Project)     (wyrażanie nakazu,
        i przestrzeganiem                  pojedynczych zwrotów i postawionego                          zakazu, sugestii);
        panujących w nich                  na początku tekstu pytania;                            -  użycie przyimków
styczeń
        obyczajów                      słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności                     w zwrotach
  l7
        (currency,                      przewidywań; czytanie – dopasowywanie                         związanych
        table manners,                                                               z nazwami środków
        fares itd.);                  -   cztery krótkie dialogi:        –                        transportu
      -  środki transportu                  wielokrotny wybór
                                  (opcje w postaci
                                  obrazków)
                                                                                         14
                                           Umiejętności:
Unit      Słownictwo                                                                Gramatyka
                                                   czytanie
                      mówienie        rozumienie ze słuchu                     pisanie
                                                ze zrozumieniem
                                      Moduł 4 – Out & About

     -  przedmioty szkolne;  -  udzielanie informacji: -   rozmowa dwojga     -  Churchill House    -  lista zasad       -  wyrażanie obowiązku,
     -  nazwy zajęć        przedmioty szkolne      przyjaciół na temat    Summer School –      obowiązujących       braku obowiązku,
       pozalekcyjnych      w Polsce;          różnych form zajęć     artykuł o szkole      w szkole          pozwolenia, braku
       (DJ work,       -  wyrażanie opinii,      pozalekcyjnych:      proponującej kursy                   pozwolenia
       salsa dancing,      uzasadnianie:        dopasowanie imion     wakacyjne:                       (have to,
       archery itd.)       przedmioty, które      osób do zajęć, jakie    przewidywanie treści                  don’t have to,
                    powinny zostać        wybrały          tekstu na podstawie                  need to, don’t need to,
styczeń
                    włączone w polski                    zdjęć, tytułu                     can, can’t)
  18
                    program nauczania;                   i nagłówków;
                    zajęcia pozalekcyjne;                  czytanie –
                  -  wyrażanie prośby                    uzupełnianie luk
                    o pozwolenie,                      w tekście
                    dawanie i odmawianie                  pojedynczymi
                    pozwolenia;                       wyrazami
                  -  udzielanie informacji:
                    zasady szkolne

     -  sporty ekstremalne;  -  odgrywanie ról:           –       -  Would you dare to...? -  krótki tekst na temat  -  stopniowanie
     -  wyposażenie        wywiad ze                        – artykuł         ulubionego sportu      przymiotników;
       sportowców        sportowcem                       o sportowcach       (Portfolio)       -  słowotwórstwo:
                    uprawiającym                      uprawiających sporty                  przymiotniki
                                                                            zakończone
styczeń
                    ekstremalny sport;                   ekstremalne:
                                                przewidywanie treści
  19
                  -  porównywanie                                                  na -ed i -ing
                                                tekstu na podstawie
                                                wstępu; czytanie –
                                                układanie fragmentów
                                                tekstu w odpowiedniej
                                                kolejności
                                                                                         15
                                           Umiejętności:
 Unit       Słownictwo                                                                Gramatyka
                                                   czytanie
                        mówienie       rozumienie ze słuchu                     pisanie
                                                 ze zrozumieniem
                                       Moduł 4 – Out & About

      -  rodzaje wyjazdów    -  proponowanie,    -   wypowiedzi czterech  -  e-mail do przyjaciela  -  e-mail               –
        wakacyjnych         przyjmowanie        osób na temat       zawierający         ze wskazówkami
        (sailing holiday,      i odrzucanie        sposobów spędzania    wskazówki na temat     dotyczącymi wakacji
        skiing hoilday itd.);    propozycji         wakacji:         rodzaju rzeczy, jakie    spędzanych na rowerze
      -  wyposażenie turysty                  dopasowywanie       należy zabrać, jadąc    w górach
        (tent, first-aid kit,                              na narty:
 styczeń
        sunscreen itd.)                                 przewidywanie treści
  20
                                                 tekstu na podstawie
                                                 pierwszego akapitu;
                                                 czytanie –
                                                 uzupełnianie luk
                                                 w tekście słowami
                                                 wybranymi z trzech
                                                 opcji

      Culture Corner – The Rulet of Behaviour! – informacje na temat właściwych form zachowania w Wielkiej Brytanii: kwiz na temat dobrych manier, udzielanie rad
      turyście wybierającemu się do Wielkiej Brytanii, przygotowanie ulotki na temat dobrych manier w Polsce (Project)
 styczeń
      Curricular Cuts (History) – What did Victorians do for fun? – artykuł o formach rozrywki w czasach wiktoriańskich: analiza ilustracji towarzyszących tekstowi;
      czytanie – dopasowanie nagłówków do poszczególnych akapitów tekstu; przygotowanie prezentacji na temat form rozrywki w czasach wiktoriańskich; przygotowanie
      plakatu reklamującego wakacje dla członków klasy średniej z epoki wiktoriańskiej (Project)

Powtórzenie materiału, sprawdzian – styczeń
                                                                                       16
                                               Umiejętności:
Unit         Słownictwo                                                                Gramatyka
                                                       czytanie
                          mówienie         rozumienie ze słuchu                    pisanie
                                                     ze zrozumieniem
                                          Moduł 5 – Money, Money...

        -  ubrania;        -  opisywanie odzieży;   -   rozmowa dwojga    -  rozmowa w sklepie   -  komiks (na podstawie       –
        -  przymiotniki      -  kupowanie odzieży;       młodych ludzi       z odzieżą:        dialogu w sklepie
          używane do opisu    -  uzyskiwanie          na temat zakupu,     uzupełnianie luk     z odzieżą)
          ubrań (floral, plain,    i udzielanie informacji:    jakiego jedno z nich   w dialogu
styczeń/ luty
          baggy, trendy itd.)     cena artykułu, formy      dokonało:         wypowiedziami
                        zapłaty za zakupy
   21
                                        wielokrotny wybór;    z podanej listy;
                                     -   ćwiczenie wymowy     wyszukiwanie
                                        i intonacji: zwroty    w dialogu zwrotów
                                        związane z zakupami    o podanych
                                        (wypowiedzi        znaczeniach
                                        sprzedawcy i klienta)

        -  artykuły, jakie można -   uzyskiwanie       -   rozmowa w biurze   -  napisy informacyjne  -  list do kierownika   -  kolejność
          nabyć w domu        i udzielanie informacji:    rzeczy znalezionych:   w domu towarowym:     hotelu: opis        przymiotników
          towarowym: odzież,     odnajdywanie          wybieranie        dopasowywanie       pozostawionej       w opisie
          artykuły sportowe,     właściwego stoiska;      znalezionych                    w hotelu torby
          dodatki, artykuły   -   opisywanie           przedmiotów
          gospodarstwa        przedmiotów          z podanej grupy zdjęć
          domowego itd.);
        -  stoiska w domu
luty
 22
          towarowym;
        -  przymiotniki
          opisujące kształt;
        -  nazwy materiałów,
          z jakich wykonuje się
          różne przedmioty
          (metal, rubber,
          cotton itd.)
                                                                                       17
                                                Umiejętności:
Unit         Słownictwo                                                                  Gramatyka
                                                        czytanie
                         mówienie         rozumienie ze słuchu                     pisanie
                                                      ze zrozumieniem
                                         Moduł 5 – Money, Money...

        -  formy płatności   -   uzyskiwanie       -   kwiz na temat form płatności i ich historii:  -   kwiz na temat polskiej  -  strona bierna
          (gift voucher,       i udzielanie informacji:    czytanie – próba odpowiedzi na pytania kwizu;     waluty (Project)       (Present Simple,
          cheque, banknote      artykuły najchętniej      słuchanie – sprawdzanie poprawności odpowiedzi                   Past Simple,
          itd.);           kupowane;                                                     Present Perfect,
luty
          czasowniki związane -
 23
        -               udzielanie informacji,                                              will);
          z zarabianiem       wyrażanie opinii,                                               -  użycie przyimków
          i wydawaniem        uzasadnianie:                                                   z czasownikami
          pieniędzy (earn,      preferowane formy
          cost, spend itd.)     płatności

        -  rodzaje sklepów    -  udzielanie informacji: -    Getaways – artykuł na temat centrum handlowo-  -  krótki artykuł      -  strona bierna: użycie
          (charity shop, mall,    rodzaje sklepów        -rozrywkowego w Kanadzie: przewidywanie treści    opisujący centrum      strony biernej
          antique shop itd.)     w Polsce;           tekstu na podstawie tytułu, wstępu i podtytułów;   handlowe w Polsce      w przypadku
                     -  udzielanie informacji,     słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności                    nieznanego lub
luty/ marzec
                       zachwalanie:          przewidywań; czytanie – pytania typu prawda/                    oczywistego
                                       fałsz/ brak informacji
   24
                       odgrywanie roli agenta                                              wykonawcy
                       biura podróży                                                   czynności;
                       polecającego zakupy                                              -  czasowniki złożone:
                       w centrum handlowo-                                                come
                       rozrywkowym
                       (na podstawie tekstu)

        -  słownictwo używane   -  składanie zażaleń,    -  cztery zażalenia:     -  e-mail z zażaleniem -  e-mail z zażaleniem   -  słowotwórstwo:
          do opisu wadliwych     odpowiadanie         dopasowywanie         z powodu zakupu                   antonimy
          produktów         na zażalenia                         wadliwego produktu                  przymiotników
          (damaged, torn,                                     w sklepie
marzec
          missing button,                                     internetowym:
                                                      przewidywanie treści
 25
          cracked lid itd.)
                                                      tekstu na podstawie
                                                      pierwszego akapitu;
                                                      czytanie – analiza
                                                      treści i struktury
                                                      tekstu


                                                                                            18
                                            Umiejętności:
 Unit      Słownictwo                                                                  Gramatyka
                                                    czytanie
                       mówienie        rozumienie ze słuchu                      pisanie
                                                  ze zrozumieniem
                                      Moduł 5 – Money, Money...

      Culture Corner – Flea Markets – artykuł o jednym z najsłynniejszych pchlich targów w Londynie: przewidywanie treści tekstu na podstawie wstępu i zdjęć;
      słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – układanie pytań do tekstu i udzielanie odpowiedzi; przygotowanie ustnej prezentacji na temat
 marzec
      Camden Lock Market; przygotowanie ulotki reklamującej znany pchli targ w Polsce (Project)
      Curricular Cuts (Maths) – słownictwo związane z obliczeniami matematycznymi (plus, multiplied by, equals, subtraction, division itd.); obliczanie wydatków trojga
      klientów zamawiających artykuły z katalogu; przygotowanie zestawienia własnych wydatków z ostatniego tygodnia (Project)

Powtórzenie materiału, sprawdzian – marzec
                                                                                        19
                                          Umiejętności:
Unit      Słownictwo                                                                Gramatyka
                                                   czytanie
                      mówienie         rozumienie ze słuchu                    pisanie
                                                ze zrozumieniem
                                      Moduł 6 – Festive Time

     -  lokale        -  zamawianie dań      -  rozmowa w restauracji – zamawianie posiłku:   -  komiks na podstawie         –
       gastronomiczne      w restauracji,        przewidywanie treści dialogu na podstawie      dialogu w restauracji
       (restaurant,       przyjmowanie         pojedynczych zwrotów;                przygotowanego
       canteen itd.);      zamówienia          słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności     podczas lekcji
                                   przewidywań; czytanie – uzupełnianie podanej
marzec
     -  nazwy produktów      (Portfolio);                                    (Portfolio)
       spożywczych                       karty dań na podstawie dialogu
 26
                  -  uzyskiwanie
       i napojów;        i udzielanie informacji:
     -  nazwy dań         lubiane i nielubiane   -  ćwiczenie wymowy         –
       (smoked fish salad,    produkty, potrawy       i intonacji: zwroty
       roast lamb,                       i frazy związane
       rice pudding itd.)                   z tematyką zajęć

     -  nazwy świąt            –        -  Shrove Tuesday – artykuł na temat obchodzenia  -  pocztówka z festynu   -  rzeczowniki
       (Shrove Tuesday,                    zapustów w różnych krajach: przewidywanie treści                 policzalne
       Thanksgiving,                      tekstu na podstawie tytułu i ilustracji;                     i niepoliczalne;
       Easter itd.);                      słuchanie/ czytanie – sprawdzanie trafności                 -  zaimki nieokreślone
     -  nazwy potraw                      przewidywań; czytanie – pytania otwarte,                     (some, any, a lot,
marzec
       podawanych z okazji                   wyszukiwanie true friends (słów wyglądających                  [a] few, [a] little)
 27
       różnych                         lub brzmiących podobnie do polskich słów o tym
       uroczystości/ świąt                   samym znaczeniu, np. mask)
       (birthday cake,
       toffee apples,                   -  dopasowanie imion         –
       roast turkey itd.)                   osób do nazw potraw,
                                   jakie lubią

     -  nazwy uroczystości  -  zapraszanie,       -  uzupełnianie luk    -  e-mail        -  e-mail z zaproszeniem  -  czas Present Perfect;
       (birthday,        przyjmowanie         w krótkiej notatce     z zaproszeniem:                  -  użycie since i for
marzec
       graduation itd.)     i odrzucanie zaproszeń    przypominającej      uzupełnianie luk
 28
                                   o przyjęciu        w tekście
                                                pojedynczymi
                                                słowami
                                                                                       20
                                              Umiejętności:
Unit        Słownictwo                                                                 Gramatyka
                                                       czytanie
                          mówienie         rozumienie ze słuchu                   pisanie
                                                    ze zrozumieniem
                                          Moduł 6 – Festive Time

       -  ludzie z branży      -  streszczanie       -  People to Remember – artykuł przedstawiający  -  krótka biografia    -  zaimki względne;
         rozrywkowej                         sylwetki Houdiniego i Chaplina: przewidywanie    znanego polskiego    -  słowotwórstwo:
 kwiecień
         (flamenco dancer,                      treści tekstu na podstawie zdjęć;          artysty z branży      rzeczowniki
                                       słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności
  29
         fire-eater,                                                   rozrywkowej         i przymiotniki
         escape artist itd.)                     przewidywań; czytanie – pytania typu prawda/    (Portfolio)         odczasownikowe;
                                       fałsz/ brak informacji                           -  czasowniki złożone:
                                                                               give

       -  nazwy atrakcji      -  uzyskiwanie       -  rozmowa dwojga     -  Birthday Surprise – -  opowiadanie       -  czasy Present Perfect
         w parku rozrywki       i udzielanie informacji,   przyjaciół         opowiadanie:       (Portfolio)         i Simple Past –
         (merry-go-round,       wyrażanie opinii,       o wycieczce do parku    przewidywanie treści                 porównanie
         roller coaster,        uzasadnianie:         rozrywki:         tekstu na podstawie
         fairytale castle itd.);    preferowane atrakcje     dopasowanie imion     tytułu i nagranych
 kwiecień
       -  przymiotniki         w parku rozrywki;       dzieci do atrakcji,    dźwięków; czytanie –
  30
         opisujące odczucia    -  wyrażanie zaskoczenia,    które najbardziej     uzupełnianie luk
         towarzyszące         zdziwienia          im się podobały      w tekście
         wizycie w parku                                    pojedynczymi
         rozrywki (exciting,                                  słowami; analiza
         frightening, amazing                                  struktury tekstu
         itd.)

       Culture Corner – Annual Festivals – artykuł o amerykańskim Dniu Niepodległości: burza mózgów – informacje o Dniu Niepodległości i obchodach z nim związanych;
       słuchanie i czytanie – sprawdzanie poprawności posiadanych informacji; czytanie – pytania otwarte; przygotowanie artykułu na temat polskiego święta narodowego
 kwiecień
       (Project)
       Curricular Cuts (History) – We will remember them – informacje na temat brytyjskiego Dnia Pamięci: przewidywanie treści tekstu na podstawie pojedynczych słów
       i zwrotów; słuchanie i czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań; czytanie – pytania otwarte; przygotowanie ustnej prezentacji na temat podobnego polskiego święta
       (Project)

Powtórzenie materiału, sprawdzian – kwiecień
                                                                                           21
                                           Umiejętności:
Unit       Słownictwo                                                                Gramatyka
                                                    czytanie
                       mówienie        rozumienie ze słuchu                    pisanie
                                                 ze zrozumieniem
                                      Moduł 7 – Getting it across

      -  metody         -  udzielanie informacji -   ćwiczenie wymowy   -  dwie rozmowy     -  powitanie do nagrania  -  czasowniki say i tell
        komunikowania się     na temat metod        i intonacji: zwroty    telefoniczne:       na automatycznej       – porównanie;
        (make a phone call,    porozumiewania się      i frazy związane      określanie stopnia,    sekretarce (Portfolio)  -  użycie przyimków
        send an e-mail itd.)    preferowanych        z rozmowami        w jakim rozmówcy                    w zwrotach
                     w różnych sytuacjach;    telefonicznymi;      się znają,                       związanych
                   -  rozmowa przez telefon: -   powitanie         na podstawie                      z tematyką zajęć
kwiecień
                     pozostawianie        na automatycznej      pierwszych
                     wiadomości;
 31
                                    sekretarce,        i ostatnich
                   -  telefoniczne umawianie    wiadomość         wypowiedzi
                     spotkania (Portfolio)    pozostawiona przez     w rozmowach;
                                    dzwoniącego:        czytanie
                                    uzupełnianie luk   -  uzupełnianie luk
                                                 w dialogach
                                                 wypowiedziami
                                                 z podanej listy

      -  części telefonu    -  wymiana informacji:         –       -  quiz na temat sms-ów: -  wiadomość tekstowa    -  mowa zależna:
        komórkowego        korzystanie z telefonu                 próba odpowiedzi     z użyciem          zdania twierdzące
        i związane z nim      komórkowego;                      na pytania quizu;     charakterystycznych
        akcesoria       -  wyjaśnianie                    -  wiadomości tekstowe:   skrótów
maj
32
        (screen, battery,     nieporozumień                      odczytywanie skrótów
        antenna, charger,                                 używanych w sms-
        hands-free set itd.)                                ach, odpowiadanie
                                                 na pytania otwarte
                                                                                         22
                                           Umiejętności:
Unit     Słownictwo                                                                 Gramatyka
                                                    czytanie
                     mówienie          rozumienie ze słuchu                    pisanie
                                                 ze zrozumieniem
                                     Moduł 7 – Getting it across

    -  przymiotniki     -  udzielanie informacji:   -   trzy krótkie dialogi:  -  fragment rozmowy   -  rozmowa internetowa   -  mowa zależna:
      opisujące nastroje    przyczyny konfliktów       wielokrotny wybór      z internetowego                   pytania;
      i stany emocjonalne    między rodzicami         (opcje w postaci      czatu: określanie                -  słowotwórstwo:
      (depressed, fed up,    a nastolatkami;         obrazków)          rodzaju tekstu,                   tworzenie
      surprised itd.)    -  uzyskiwanie                         odczytywanie                     rzeczowników
maj
33
                   i udzielanie informacji,                   emotikonów;                     odczasownikowych
                   relacjonowanie:                       czytanie –
                   konflikty z rodzicami;                    uzupełnianie luk
                 -  wyrażanie uczuć                       w tekście zdaniami
                   negatywnych,                         z podanej listy
                   pocieszanie

    -  części ciała     -  objaśnianie: język     -   Bubble Talk – artykuł na temat języka gestów   -  wiadomość zapisana   -  mowa zależna:
      (thumb, wrist,      gestów stosowany         używanego przez nurków: przewidywanie treści     w alfabecie Braille’a    nakazy, zakazy;
      chest itd.)        przez nurków           tekstu na podstawie pojedynczych zwrotów;                  -  czasowniki złożone:
                   (na podstawie tekstu)      słuchanie – sprawdzanie trafności przewidywań;                  look
                   (Portfolio);           czytanie – pytania typu prawda/ fałsz/ brak
maj
34
                 -  udzielanie instrukcji      informacji

                                -   program radiowy          –
                                   na temat Braille’a
                                   i jego alfabetu:
                                   uzupełnianie luk
                                                                                       23
                                          Umiejętności:
Unit     Słownictwo                                                                Gramatyka
                                                   czytanie
                      mówienie        rozumienie ze słuchu                     pisanie
                                                ze zrozumieniem
                                     Moduł 7 – Getting it across

    -  media: telewizja,    -  wyrażanie opinii,   -  rozmowa na temat wad -   rozprawka na temat   -  rozprawka (opinion  -  spójniki, budowanie
      radio, prasa, Internet;   zgadzanie/         i zalet Internetu:     telewizji jako źródła    essay)           zdań
    -  typy programów       niezgadzanie się,      przyporządkowanie      informacji:
      telewizyjnych        uzasadnianie: zalety    opiniom imion        porównanie własnego
      (documentary,        i wady telewizji,      wyrażających je osób    punktu widzenia
      quiz show, news,      Internetu                        z poglądami
 maj
                                                wyrażonymi
 35
      soap operas itd.)
                                                w tekście,
                                                uzupełnianie luk
                                                w tekście
                                                pojedynczymi
                                                wyrazami, analiza
                                                struktury tekstu

    Culture Corner – Say it with a Puff! – dawne metody komunikowania się: interpretacja dowcipu rysunkowego; słuchanie i czytanie – artykuł na temat sygnałów
    dymnych: przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, próba odgadnięcia znaczenia sygnałów przedstawionych na rysunkach; słuchanie i czytanie – sprawdzanie
    trafności przewidywań; czytanie – pytania otwarte; przygotowanie ustnej prezentacji na temat innych sposobów komunikowania się na odległość używanych
    w przeszłości (Project)
 maj
    Curricular Cuts (Science) – Sound & hearing – informacje na temat dźwięku i zmysłu słuchu: ocenianie prawdziwości podanych zdań na temat dźwięku i słuchu;
    słuchanie i czytanie – sprawdzanie słuszności poczynionych założeń; czytanie – układanie podanych zdań w odpowiedniej kolejności (opisanie mechanizmu słyszenia),
    uzupełnianie podpisów na podanym rysunku; przygotowanie wypowiedzi na temat funkcjonowania ludzkiego słuchu (Portfolio)

Powtórzenie materiału, sprawdzian – maj
                                                                                       24
                                              Umiejętności:
Unit         Słownictwo                                                                 Gramatyka
                                                       czytanie
                          mówienie        rozumienie ze słuchu                      pisanie
                                                     ze zrozumieniem
                                         Moduł 8 – Supernatural

        -  słownictwo       -  opowiadanie       -  komiks: przewidywanie treści komiksu         -  przekształcanie    -  zwroty typu
maj/ czerwiec
          związane z UFO                     na podstawie pierwszego i ostatniego obrazka;      komiksu          Question Tags
          (flying saucer,                     czytanie – sprawdzanie trafności przewidywań,      w opowiadanie
   36
          aliens, hatch itd.)                   dopasowanie poszczególnych obrazków do opisu       (Portfolio)
                                      ich treści; słuchanie – analiza intonacji Question
                                      Tags w komiksie

        -  nazwy dyscyplin    -  przekazywanie      -   Sporting superstitions – artykuł o przesądach -    kwiz na temat     -  sprawcze have
          sportowych         ciekawych informacji,     sportowców z elementami quizu:             polskich przesądów
          (golf, basketball,     okazywanie          czytanie – próba odpowiedzi na pytania quizu;      (Project)
          bowling itd.);       zainteresowania        słuchanie – sprawdzanie poprawności odpowiedzi
czerwiec
        -  wyposażenie
          używane przez                                        –
  37
                                    -  program radiowy
          sportowców                       na temat przesądów
          (mitt, racquet,                     w różnych krajach
          jersey itd.)                      świata: wybór
                                      właściwej z dwóch
                                      opcji

        -  istoty         -  definiowanie      -  wywiad na temat     -  Ghosts of Hollywood -    artykuł na temat   -  czas zaprzeszły
          nadprzyrodzone                     zjawisk           – artykuł na temat     opowieści o duchach    (Past Perfect)
          (ghost, poltergeist,                  paranormalnych:       duchów widzianych      (Portfolio)
          goblin itd.)                      wielokrotny wybór      przez gwiazdy kina:
                                                     przewidywanie treści
czerwiec
                                                     tekstu na podstawie
                                                     tytułu i zdjęć aktorów;
  38
                                                     czytanie – uzupełnia-
                                                     nie luk w tekście
                                                     pojedynczymi
                                                     słowami, tworzenie
                                                     pytań do tekstu
                                                     i udzielanie
                                                     odpowiedzi


                                                                                         25
                                             Umiejętności:
Unit        Słownictwo                                                                  Gramatyka
                                                      czytanie
                        mówienie         rozumienie ze słuchu                     pisanie
                                                   ze zrozumieniem
                                        Moduł 8 – Supernatural

       -  przymiotniki      -  wyrażanie opinii,    -   Vote of the Week – strona internetowa       -  krótkie opisy kilku   -  czasowniki
         opisujące cechy      uzasadnianie: postacie     o ulubionych dobrych i złych postaciach z filmów:   postaci filmowych      make i let;
czerwiec
         charakteru         z filmów;           przewidywanie treści tekstu na podstawie       (Project)        -  słowotwórstwo:
                                      ilustracji; słuchanie i czytanie – sprawdzanie
  39
         (sensitive, loyal,   -  uzyskiwanie                                                   antonimy
         sincere)          i udzielanie informacji:    trafności przewidywań; czytanie – pytania typu                  czasowników;
                      opisywanie osobowości     prawda/ fałsz                                 -  użycie przyimków
                                                                               z przymiotnikami

             –       -  opowiadanie       -   opowiadanie o duchu: -   opowiadanie o duchu -   opowiadanie       -  czasowniki złożone:
                                      układanie obrazków     Indianina:         (Portfolio)         make
                                      we właściwej        przewidywanie treści
                                      kolejności         opowiadania
                                                   na podstawie
czerwiec
                                                   ilustracji i nagranych
                                                   dźwięków;
  40
                                                   czytanie –
                                                   sprawdzanie trafności
                                                   przewidywań,
                                                   dobieranie tytułu,
                                                   analiza struktury
                                                   tekstu

       Culture Corner – Folklore – legendy szkockich wysp: czytanie – uzupełnianie luk w tekście słowami wybranymi z trzech podanych opcji, streszczanie; przygotowanie
 czerwiec
       wypowiedzi na temat baśniowych istot charakterystycznych dla polskiego folkloru (Project)
       Curricular Cuts (Literature) – Dracula – fragment książki B. Stokera: przewidywanie treści tekstu na podstawie pierwszego akapitu; słuchanie i czytanie – pytania typu
       prawda/ fałsz; przygotowanie inscenizacji sceny opisanej w tekście (Portfolio)
                                                                                           26
Powtórzenie materiału, sprawdzian – czerwiec

Lekcje okolicznościowe:
May Day: mówienie: w jaki sposób zdjęcia wiążą się z tytułem tekstu?; czytanie/ słuchanie: przewidywanie treści tekstu i sprawdzanie trafności przewidywań (Celebration of
Flowers), uzupełnianie tekstu brakującymi zdaniami; słownictwo: wyjaśnianie znaczenia wytłuszczonych wyrazów; mówienie/ pisanie: przygotowanie prezentacji o tym, jak
Brytyjczycy świętują May Day oraz jak obchodzimy święto 1-go Maja w Polsce; przygotowanie May Day Basket (Project)
St Patrick’s Day: kwiz na temat Dnia Św. Patryka; słuchanie/ czytanie: przewidywanie treści tekstu i sprawdzanie trafności przewidywań (Ireland’s Patron Saint);
czytanie: pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji; mówienie: zadawanie pytań i odpowiadanie na nie (na podstawie tekstu); słownictwo: układanie słów z podanych liter;
Project – przygotowanie plakatu z okazji dnia Św. Patryka i zaprezentowanie go w klasie
                                                                                       27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:329
posted:8/17/2010
language:Polish
pages:27