file=fileadmintemplatefrabrochurenotices_instGAMMA MILO 23 by cmn80761

VIEWS: 4 PAGES: 32

									*$00$
PRWRULVDWLRQ SRXU SRUWDLO FRXOLVVDQWV
1RWLFH G·LQVWDOODWLRQ
                                             5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                                3DJH 6200$5,2

  35(&$87,216 

   /(;,48( '(6 0276 7(&+1,48(6 
   35(&21,6$7,216 '·(03/2, 

  '(6&5,37,21 *e1e5$/( 

   86$*( 35e98 
   ',6326,7,)6 ,1&/86 '$16 /·(0%$//$*( 
   $&&(662,5(6 (1 237,21 
   &$5$&7(5,67,48(6 7(&+1,48(6 

  ,167$//$7,21 '( /·23e5$7(85 

   9e5,),&$7,216 35e/,0,1$,5(6 
   '(6&5,37,21 '( /·,167$//$7,21 67$1'$5' 
   352&e'85( '( 0217$*( 

  ,167$//$7,21 '(6 $&&(662,5(6 (1 237,21 

   ,167$//$7,21 '8 ',6326,7,) /80,1(8; '( 6,*1$/,6$7,21 
   ,167$//$7,21 '(6 3+272&(//8/(6 
   ,167$//$7,21 '8 6e/(&7(85 ­ &/e 

  &$%/$*( (/(&75,48( 

   6&+(0$ '·,03/$17$7,21 
   '(6&5,37,21 '( /·$502,5( e/(&7521,48( 
   %5$1&+(0(17 027(85 (7 ),1 '( &2856( 
   &Ç%/$*( '(6 $&&(662,5(6 (1 237,21 
    352*5$00$7,21 
   352*5$00$7,21 5$',2 
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH   35(&$87,216

 /(;,48( '(6 0276 7(&+1,48(6
02'( 3$6 ­ 3$6 02'( 6(0,$8720$7,48(
/RUVTXH OH SRUWDLO HQ SRVLWLRQ GH IHUPHWXUH XQH FRPPDQGH GRQQpH SDU XQH WpOpFRPPDQGH RX SDU WRXW DXWUH
JpQpUDWHXU G·LPSXOVLRQV SHUPHW O·RXYHUWXUH GX SRUWDLO ,O HVW QpFHVVDLUH G·HQYR\HU XQH GHX[LqPH LPSXOVLRQ
SRXU REWHQLU OD IHUPHWXUH GX SRUWDLO
02'( $8720$7,48(
/RUVTXH OH SRUWDLO HQ SRVLWLRQ GH IHUPHWXUH XQH FRPPDQGH GRQQpH SDU XQH WpOpFRPPDQGH RX SDU WRXW DXWUH
JpQpUDWHXU G·LPSXOVLRQV SHUPHW O·RXYHUWXUH GX SRUWDLO &HOXLFL VH UHIHUPHUD GH OXLPrPH DSUqV OH WHPSV
GH SDXVH SURJUDPPp
9(5528,//(5
0DQ±XYUH j H[pFXWHU FRPPH VXLW IHUPHU OH OHYLHU GX GLVSRVLWLI GH GpYHUURXLOODJH HW WRXUQHU OD FOp HQ VHQV
LQYHUVH KRUDLUH
UHWLUHU OD FOp HW UHPHWWUH OH ERXFKRQ GH SURWHFWLRQ HQ SODFH
'(9(5528,//(5
0DQ±XYUH j H[pFXWHU FRPPH VXLW HQOHYHU OH ERXFKRQ GH SURWHFWLRQ HW LQWURGXLUH OD FOp IRXUQLH GDQV OD
VHUUXUH
WRXUQHU OD FOp HQ VHQV KRUDLUH HW RXYULU OH OHYLHU GX GLVSRVLWLI GH GpYHUURXLOODJH
&<&/(
'XUpH SHQGDQW ODTXHOOH OH SRUWDLO RXYUH RX IHUPH
 35(&21,6$7,216 '·(03/2,
/LUH DWWHQWLYHPHQW OD QRWLFH G·LQVWDOODWLRQ DYDQW GH FRPPHQFHU OH PRQWDJH GH OD PRWRULVDWLRQ &RQVHUYHU
OD QRWLFH SRXU WRXWH FRQVXOWDWLRQ IXWXUH &HWWH PRWRULVDWLRQ D pWp FRQoXH SRXU O·XWLOLVDWLRQ LQGLTXpH VXU OD
SUpVHQWH QRWLFH 7RXWH DXWUH XWLOLVDWLRQ SRXUUDLW FRPSURPHWWUH VRQ HIILFDFLWp HW UHSUpVHQWHU XQH VRXUFH GH
GDQJHU

3UpYRLU XQH OLJQH G·DOLPHQWDWLRQ VHFWHXU SURWpJpH SDU GLVMRQFWHXU RX IXVLEOH $
9pULILHU OD SUpVHQFH G·XQ GLVMRQFWHXU GLIIpUHQWLHO GH P$ VXU YRWUH WDEOHDX pOHFWULTXH
9pULILHU O·HIILFDFLWp GH O·LQVWDOODWLRQ GH WHUUH

$'<; GpFOLQH WRXWH UHVSRQVDELOLWp HQ FDV G·XWLOLVDWLRQ LPSURSUH RX DXWUH TXH FHOOH SRXU ODTXHOOH OD PRWRULVDWLRQ
HVW GHVWLQpH

$'<; GpFOLQH WRXWH UHVSRQVDELOLWp HQ FDV GH QRQ UHVSHFW GHV FRQVLJQHV GH PRQWDJH HW GH WRXWHV OHV
SUpFRQLVDWLRQV VWLSXOpHV GDQV OD QRWLFH

/HV GLVSRVLWLIV GH VpFXULWp SKRWR FHOOXOHV ERUG GH VpFXULWp SHUPHWWHQW GH SURWpJHU GHV ]RQHV GH GDQJHU
FRQWUH WRXV ULVTXHV PpFDQLTXHV GH PRXYHPHQW GH OD PRWRULVDWLRQ

$'<; SUpFRQLVH O·LQVWDOODWLRQ GH OD VLJQDOLVDWLRQ OXPLQHXVH ODPSH FOLJQRWDQWH
8WLOLVHU H[FOXVLYHPHQW GHV SLqFHV HW FRPSRVDQWV G·RULJLQH $'<;
$'<; GpFOLQH WRXWH UHVSRQVDELOLWp TXDQW j OD VpFXULWp HW DX ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH OD PRWRULVD WLRQ GDQV
OH FDV G·XWLOLVDWLRQ GH FRPSRVDQWV G·XQH RULJLQH DXWUH TXH $'<;
1H SDV SURFpGHU j GHV PRGLILFDWLRQV RX UpSDUDWLRQ GHV FRPSRVDQWV GH OD PRWRULVDWLRQ /·XWLOLVDWHXU GRLW
V·DEVWHQLU GH IDLUH WRXWH WHQWDWLYH GH UpSDUDWLRQ SRXU UHPpGLHU j XQ GpIDXW
$'<; Q·HVW SDV UHVSRQVDEOH GX QRQUHVSHFW GH OD %RQQH 7HFKQLTXH GDQV OD FRQVWUXFWLRQ GHV IHUPHWXUHV j
PRWRULVHU QL GHV GpIRUPDWLRQV TXL SRXUUDLHQW LQWHUYHQLU ORUV GH O·XWLOLVDWLRQ

$YDQW WRXWH LQWHUYHQWLRQ VXU O·LQVWDOODWLRQ FRXSHU O· DOLPHQWDWLRQ FRXUDQW VHFWHXU YROWV HW GpFRQQHFWHU
OD EDWWHULH VL SUpVHQWV
,O HVW LPSpUDWLI GH WpOpSKRQHU j O·DVVLVWDQFH WpOpSKRQLTXH $'<; DX   DVVLVWHQFH WHOHSKRQLTXH
 77& OD PLQXWH
7RXWHV LQWHUYHQWLRQV RX UpSDUDWLRQV TXL QH VRQW SDV SUpYXHV H[SUHVVpPHQW GDQV OD SUpVHQWH QRWLFH QH VRQW
SDV DXWRULVpHV
                                    5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                    3DJH     '(6&5,37,21 *e1e5$/(

 86$*( 35e98
/· DXWRPDWLVPH HVW FRPSRVp G·XQ RSpUDWHXU pOHFWURPpFDQLTXH LGpDO SRXU O·DFWLRQQHPHQW GH SRUWDLOV
FRXOLVVDQWV MXVTX·j P HW NJ   5pI &2/ HW MXVTX·j P HW NJ   5pI &2/  SRXU OH
FRQWU{OH GH ]RQHV G·DFFqV GH YpKLFXOHV j PR\HQQH IUpTXHQFH GH WUDQVLW
/·RSpUDWHXU pOHFWURPpFDQLTXH WUDQVPHW OH PRXYHPHQW DX YDQWDLO FRXOLVVDQW SDU O·LQWHUPpGLDLUH G·XQ SLJQRQ
j FUpPDLOOqUH RSSRUWXQpPHQW DFFRXSOp DX SRUWDLO
/H IRQFWLRQQHPHQW GX SRUWDLO FRXOLVVDQW HVW JpUp SDU XQH DUPRLUH pOHFWURQLTXH GH FRPPDQGH ORJpH
j O·LQWpULHXU GH O·RSpUDWHXU
/H V\VWqPH LUUpYHUVLEOH JDUDQWLW OH EORFDJH PpFDQLTXH GX SRUWDLO TXDQG OH PRWHXU Q·HVW SDV HQ IRQFWLRQ HW LO
Q·HVW GRQF SDV QpFHVVDLUH G·LQVWDOOHU XQH VHUUXUH 8Q GpYHUURXLOODJH PDQXHO SHUPHW GH PDQ±XYUHU OH SRUWDLO
HQ FDV GH EHVRLQ

/·DXWRPDWLVPH D pWp FRQoX HW FRQVWUXLW SRXU FRQWU{OHU O·DFFqV GHV YpKLFXOHV (YLWHU WRXWH DXWUH XWLOLVDWLRQ

 ',6326,7,)6 ,1&/86 '$16 /·(0%$//$*(
/H NLW HVW FRPSRVp GH GHX[ HPEDOODJHV VpSDUpV FRPPH VXLW


                                     8Q HPEDOODJH HVW FRQVWLWXp SDU
   $                   %
                                     OHV GLVSRVLWLIV GH OD )LJXUH 
                                     OH VHFRQG HPEDOODJH HVW FRPSRVp
                                     GHV VHFWHXUV GH FUpPDLOOqUH
                                     LOOXVWUpV GDQV OD ILJXUH 
                                     9pULILHU LPPpGLDWHPHQW VD
                                     FRUUHVSRQGDQFH DX FRQWHQX GH
                                     O·HPEDOODJH DLQVL TXH OH SDUIDLW
                                     pWDW GHV GLVSRVLWLIV
                                     (0%$//$*( 
                                     $ 2SpUDWHXU
              &  '  (     %
                                    ) % 3ODTXH GH IRQGDWLRQ
'                                     & 7pOpFRPPDQGH
                                     ' 'LVSRVLWLI OXPLQHX[
'                                      ' 6XSSRUW GH O·DQWHQQH
                                       ' 6XSSRUW GX GLVSRVLWLI GH
                                          VLJQDOLVDWLRQ
                                    &   ' *XLGHFkEOHV HW YLV
'       '
            )                         ( 8QH SDLUH GH SKRWRFHOOXOHV
                                     ) 5pFHSWHXU UDGLR
                                     * 6DFKHWV DYHF DFFHVVRLUHV
                  $
                                       * *RXMRQV GH IL[DWLRQ
            *    +
                                       * 3ODTXHWWHV GH ILQ GH
+                    (      *            FRXUVH
                               *
                                       * 9LV pFURXV HW URQGHOOHV
                                     + 1RWLFH G·LQVWDOODWLRQ

                                       (0%$//$*( 
                                  *    , &UpPDLOOqUHV HQ Q\ORQ
                             *
                                     ,

      
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  $&&(662,5(6 (1 237,21

                                   $ 6pOHFWHXU j FOp
                                     $ (QWUHWRLVH JRPPpH
                                     $ &OpV
                                 $         $                                        $
 &$5$&7(5,67,48(6 7(&+1,48(6
3XLVVDQFH              &2/    ZDWWV &2/   ZDWWV
7HQVLRQ G·DOLPHQWDWLRQ        9   +]
7HPSpUDWXUH G·XWLOLVDWLRQ      ƒ & ƒ &
,QWHUYHQWLRQ GLVMRQFWHXU WKHUPLTXH ƒ &
6pFXULWp REVWDFOH          RXL
)UpTXHQFH G·XWLOLVDWLRQ       F\FOHV+
3RLGV GX PRWRUpGXFWHXU        NJ
                                      5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                       3DJH     ,167$//$7,21 '( /·23e5$7(85

 9e5,),&$7,216 35e/,0,1$,5(6
$X QLYHDX GH YRWUH SRUWDLO
3RXU XQ IRQFWLRQQHPHQW FRUUHFW GH YRWUH PRWRULVDWLRQ OD VWUXFWXUH GX SRUWDLO GRLW SUpVHQWHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV
VXLYDQWHV
‡ 6WUXFWXUH ULJLGH HW UREXVWH
‡ 6XUIDFH GX YDQWDLO OLVVH H[HPSOH VDQV SLqFHV VDLOODQWHV HW VDQV pOpPHQWV YHUWLFDX[
‡ 0RXYHPHQW UpJXOLHU HW XQLIRUPH GX YDQWDLO VDQV IURWWHPHQWV GXUDQW WRXWH OD FRXUVH
‡ $EVHQFH G·RVFLOODWLRQV ODWpUDOHV GX YDQWDLO SUpVHQFH GHV UDLOV GDQV OD SDUWLH VXSpULHXUH
‡ ([FHOOHQW pWDW GHV V\VWqPHV GH FRXOLVVHPHQW LQIpULHXU HW VXSpULHXU /·XWLOLVDWLRQ G·XQ UDLO GH JXLGDJH j
  JRUJH DUURQGLH DX VRO HVW SUpIpUDEOH SRXU REWHQLU GHV IURWWHPHQWV GH FRXOLVVHPHQW UpGXLWV
‡ 3UpVHQFH GH GHX[ URXHV GH JXLGDJH DX VRO
‡ 3UpVHQFH GHV EXWpHV PpFDQLTXHV GH VpFXULWp SRXU pYLWHU OHV ULVTXHV GH GpUDLOOHPHQW GX SRUWDLO FHV EXWpHV
  GRLYHQW rWUH VROLGHPHQW IL[pHV DX VRO RX VXU OH UDLO SRVp DX VRO HQYLURQ FP DXGHOj GH OD SRVLWLRQ GH ILQ
  GH FRXUVH
‡ $EVHQFH GH VHUUXUHV PpFDQLTXHV GH IHUPHWXUH

,O IDXW UDSSHOHU TXH O·pWDW GH OD VWUXFWXUH LQIOXH GLUHFWHPHQW VXU OD ILDELOLWp HW OD VpFXULWp GH OD PRWRULVDWLRQ
,O HVW UHFRPPDQGp G·HIIHFWXHU OHV WUDYDX[ QpFHVVDLUHV GH PDoRQQHULH GH JUDLVVDJH HW DXWUHV DYDQW
O·LQVWDOODWLRQ GH OD PRWRULVDWLRQ

                                        $ 2SpUDWHXU FRQWHQDQW O·DUPRLUH
                    +
                                          GH PDQ±XYUH pOHFWURQLTXH
                                   )     % /DPSH FOLJQRWDQWH
                                      %
                                        & 3KRWRFHOOXOH ePHWWULFH
                                        ' 3KRWRFHOOXOH 5pFHSWULFH
                                        ( 6pOHFWHXU j FOp (Q RSWLRQ
                                        ) %XWpH IHUPHWXUH
  *
                                        * %XWpH RXYHUWXUH
         $
                                        + 6\VWqPH GH FRXOLVVHPHQW
                                          VXSpULHXU j URXOHWWHV
                 &                     (  , 6\VWqPH GH FRXOLVVHPHQW
                                          LQIpULHXU GHX[ URXHV
                                      '
                                        1% /HV EXWpHV GH IHUPHWXUH HW
                              ,          G·RXYHUWXUH GRLYHQW rWUH
                                        REOLJDWRLUHPHQW SUpVHQWHV

                                        1% ,O HVW REOLJDWRLUH G·pOLPLQHU OD
                                        VHUUXUH GX SRUWDLO HWRX GH WRXW
                                        RUJDQH GH EORFDJH PpFDQLTXH
 '(6&5,37,21 '( /·,167$//$7,21 67$1'$5'
3UpYRLU XQ FkEOH GH [ PPò SRXU DPHQHU OH FRXUDQW 9 SURWpJp SDU XQ IXVLEOH RX SDU XQ
GLVMRQFWHXU GH $PSqUHV GH O·KDELWDWLRQ DX SRUWDLO

9pULILHU TX·HQ DPRQW GH O·LQVWDOODWLRQ VH WURXYH XQ LQWHUUXSWHXU GLIIpUHQWLHO DYHF XQ VHXLO GH $

9pULILHU TXH O·LQVWDOODWLRQ GH WHUUH HVW UpDOLVpH VXLYDQW OHV UqJOHV GH O·DUW HW \ FRQQHFWHU OHV SLqFHV PpWDOOLTXHV
GH OD IHUPHWXUH &RQQHFWHU pJDOHPHQW j OD WHUUH OH ILO -DXQH9HUW GH O·DXWRPDWLVPH
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  0$7(5,(/ (/(&75,48( ­ 35(92,5
*$,1(6
5pI ,&7$  P
&$%/(6
 &kEOH VHFWHXU ULJLGH JDLQH QRLUH W\SH 8 59
  [ PPò  WHUUH VXLYDQW ORQJXHXU GH O·LQVWDOODWLRQ
 &kEOH VRXSOH JDLQH QRLUH
  [ PPò &OLJQRWDQW  P
  [ PPò &HOOXOH 6pOHFWHXU  P
  [ PPò &HOOXOH  P
&$5728&+( 6,/,&21(
3RXU O·pWDQFKpLWp GX ERvWLHU GH O·pOHFWURQLTXH HW GHV DFFHVVRLUHV
 9,66(5,( ­ 35e92,5 121 &2035,6( '$16 /( .,7
&+(9,//(6 0e7$//,48(6
 FKHYLOOHV PpWDO 0 [ VL O·RQ VRXKDLWH LQVWDOOHU OD SODTXH GH IRQGDWLRQ DYHF GHV YLV HW OHV YLV
FRUUHVSRQGDQWHV

&+(9,//(6 3/$67,48(
 [ FKHYLOOHV ‘ SKRWRFHOOXOHV
 FKHYLOOHV ‘ ODPSH FOLJQRWDQWH
 YLV SRXU FKHYLOOHV SODVWLTXH

6&+(0$ '( &$%/$*( 3285 3257$,/6 $ %$77$176

$ ,QWHUUXSWHXU PDJQpWRWKHUPLTXH GLIIpUHQWLHO
% [  SRXU 9FD
  %
      $
                             5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                            3DJH  352&e'85( '( 0217$*(
6XLYUH OHV pWDSHV GH PRQWDJH FKURQRORJLTXHPHQW

 ,03/$17$7,21 '( /$ 3/$48( '( )21'$7,21
,167$//$7,21 '( /$ 3/$48( '( )21'$7,21 3$5 6&(//$*(

                               5pDOLVHU XQ WURX SRXU OD SODTXH GH
           $                    IRQGDWLRQ G·DSUqV OD ILJ $
                               5pDOLVHU OH WURX G·DSUqV OD ILJ
                               % IHUPHWXUH j GURLWH RX ILJ &
                               IHUPHWXUH j JDXFKH

                               1% RQ UHFRPPDQGH GH UpDOLVHU
                               XQ VRFOH HQ EpWRQ j HQYLURQ
                                FP GX VRO SRXU \ LQVWDOOHU OD
                               SODTXH G·DSUqV OD ILJ '

                               3RVHU OHV WX\DX[ IOH[LEOHV
                               QpFHVVDLUHV SRXU OH SDVVDJH
                               GHV FkEOHV GH FRQQH[LRQ HQWUH
                               O·RSpUDWHXU OHV DFFHVVRLUHV HW
                               O·DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH
                               /HV WX\DX[ IOH[LEOHV GRLYHQW
                               GpSDVVHU G·HQYLURQ FP GX WURX
                               SUpVHQW VXU OD SODTXH G·DSUqV OD
                               ILJ (

                               $VVHPEOHU OHV JRXMRQV IRXUQLV
         %                &
                               VXU OD SODTXH GH IRQGDWLRQ DYHF
                               OHV pFURXV VSpFLILTXHV G·DSUqV
                               OD ILJ )

                               6FHOOHU OD SODTXH SDUIDLWHPHQW
                               KRUL]RQWDOH HQ OD SRVLWLRQQDQW
                               G·DSUqV OD ILJ * IHUPHWXUH
       '                    (    j GURLWH RX ILJ + IHUPHWXUH
                               j JDXFKH SRXU JDUDQWLU XQ
                               HQJUqQHPHQW FRUUHFW HQWUH OH
                               SLJQRQ HW OD FUpPDLOOqUH

                               $WWHQGUH TXH OH EpWRQ DLW IDLW
                               SULVH GDQV OH WURX
                     )          'LVSRVHU OHV FkEOHV pOHFWULTXHV
                               SRXU OD FRQQH[LRQ DYHF OHV
                               DFFHVVRLUHV HW O·DOLPHQWDWLRQ
                               pOHFWULTXH
                               3RXU UpDOLVHU IDFLOHPHQW OHV
                               FRQQH[LRQV pOHFWULTXHV VXU
                               O·DUPRLUH pOHFWURQLTXH IDLUH HQ
                               VRUWH TXH OHV FkEOHV pOHFWULTXHV
                               GpSDVVHQW G·HQYLURQ FP GX
                               WURX VXU OD SODTXH GH IRQGDWLRQ         *                +
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  ,167$//$7,21 '( /·23e5$7(85

                      ([WUDLUH OH FDUWHU GH SURWHFWLRQ
                      )L[HU O·RSpUDWHXU VXU OD SODTXH
                      GH IRQGDWLRQ HQ XWLOLVDQW OHV YLV
                      HW OHV URQGHOOHV IRXUQLHV HW HQ OH
                      SRVLWLRQQDQW G·DSUqV OD ILJ $

                      3HUIHFWLRQQHU OH SRVLWLRQQHPHQW
                      LOOXVWUp GDQV OD ILJ $ ORUV GX
                      PRQWDJH GHV FUpPDLOOqUHV

                      'XUDQW FHWWH RSpUDWLRQ IDLUH
                      SDVVHU OHV FkEOHV pOHFWULTXHV j
                      WUDYHUV OH WURX SUpVHQW VXU OD EDVH
                      GX FRUSV GX PRWRUpGXFWHXU
                      (QVXLWH IDLUH SDVVHU OHV FkEOHV
                      j WUDYHUV OH WURX SUpVHQW VXU OD
                      EDVH GX VXSSRUW GH O·DUPRLUH HQ
                      XWLOLVDQW OH VHUUHFkEOH IRXUQL
                    $
                               5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                              3DJH  'e9(5528,//$*( '( /·23e5$7(85

                   $YDQW GH SURFpGHU DX PRQWDJH GH OD FUpPDLOOqUH GpYHUURXLOOHU
                   O·RSpUDWHXU FRPPH VXLW
                   $YHF XQH SLqFH GH PRQQDLH WRXUQHU OD VHUUXUH HQ VHQV KRUDLUH
                   MXVTX·j VRQ DUUrW
                   7LUHU OH OHYLHU G·DSUqV OD ILJXUH
                 'e9(5528,//(5


 0217$*( '( /$ &5e0$,//Ë5(

                                 $PHQHU PDQXHOOHPHQW OH SRUWDLO
                                 HQ SRVLWLRQ G·RXYHUWXUH
                                 3RVHU VXU OH SLJQRQ OH SUHPLHU
                                 pOpPHQW GH OD FUpPDLOOqUH
                                 )L[HU O·pOpPHQW GH OD FUpPDLOOqUH
                                 DX YDQWDLO DYHF XQ pWDX HQ
                                 YpULILDQW VRQ KRUL]RQWDOLWp DYHF
                                 XQ QLYHDX j EXOOH
                                 )HUPHU OH SRUWDLO PDQXHOOHPHQW
                                 HQ YpULILDQW TX·LO FRXOLVVH
                                 OLEUHPHQW MXVTX·DX SLJQRQ j
                                 SUR[LPLWp GH OD SDWWH GH IL[DWLRQ
                                 SRVWpULHXUH
                                 7UDFHU OHV SRVLWLRQV GHV WURXV
                                 j UpDOLVHU DYHF XQH SHUFHXVH
                                 PXQLH G·XQ IRUHW j PpWDX[
                                 )L[HU FH SUHPLHU pOpPHQW DYHF
                                 GHV YLV 0 OD ORQJXHXU GpSHQG
                                 GH O·pSDLVVHXU HW GH OD QDWXUH
                                 GX SRUWDLO
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH                           3ODFHU OH VHFRQG pOpPHQW GH OD
                          FUpPDLOOqUH j F{Wp GX SUpFpGHQW
                          HQ XWLOLVDQW XQ PRUFHDX GH
                          FUpPDLOOqUH SRXU PHWWUH HQ SKDVH
                          OD GHQWXUH GHV GHX[ pOpPHQWV
                          G·DSUqV OD ILJ $
                          $FWLRQQHU PDQXHOOHPHQW OH SRUWDLO
                          HW HIIHFWXHU OHV RSpUDWLRQV GH
                          IL[DWLRQ FRPPH SRXU OD SUHPLqUH
 %
                          SLqFH HQ FRPSOpWDQW OH SRUWDLO

                          $X WHUPH GH O·LQVWDOODWLRQ GH OD
                          FUpPDLOOqUH UpJOHU OD GLVWDQFH
                          HQWUH OHV GHQWV GX SLJQRQ HW
                          OD JRUJH GH OD FUpPDLOOqUH HQ
                          YpULILDQW TXH OD GLVWDQFH HVW GH
                          PP )LJ % GXUDQW WRXWH
                          OD FRXUVH HQ DJLVVDQW VXU OHV
                          pFURXV GH VXSSRUW GH OD SODTXH
                          GH IRQGDWLRQ

                          9pULILHU PDQXHOOHPHQW TXH OH
                          SRUWDLO DWWHLQW UpJXOLqUHPHQW OHV
                          EXWpHV SRXU O·DUUrW PpFDQLTXH GH
                          ILQ GH FRXUVH HW TX·LO Q·\ D SDV GH
                     $     IURWWHPHQWV GXUDQW OD FRXUVH

                          1H SDV XWLOLVHU GH JUDLVVH QL
                          G·DXWUHV SURGXLWV OXEULILDQWV
                          HQWUH
                          OH SLJQRQ HW OD FUpPDLOOqUH

                          0RQWHU OH FDUWHU GH SURWHFWLRQ HW
                          OH IL[HU DYHF OHV YLV IRXUQLHV
 %/2&$*( '( /·23e5$7(85
                    0HWWUH OH V\VWqPH KRUV WHQVLRQ
                    5HPHWWUH OH OHYLHU GH GpYHUURXLOODJH GDQV VD
                    SRVLWLRQ G·RULJLQH
                    $YHF XQH SLqFH GH PRQQDLH WRXUQHU OD VHUUXUH
                    HQ VHQV DQWLKRUDLUH MXVTX·j VRQ DUUrW
                    0HWWUH OH V\VWqPH VRXV WHQVLRQ

   9(5528,//(5
                                     5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                   3DJH  326,7,211(0(17 '(6 3/$48(77(6 '( ),1 '( &2856(
(IIHFWXHU O·RSpUDWLRQ GpFULWH FLDSUqV XQLTXHPHQW DSUqV DYRLU FRPSOqWHPHQW FkEOp HW GRQF DOLPHQWp OH
V\VWqPH
/·RSpUDWHXU HVW PXQL G·XQ ILQ GH FRXUVH PDJQpWLTXH TXL FRPPDQGH O·DUUrW GX PRXYHPHQW GX SRUWDLO DX
PRPHQW R O·DLPDQW IL[p GDQV OD SDUWLH VXSpULHXUH GH OD FUpPDLOOqUH DFWLYH OH FDSWHXU /HV DLPDQWV IRXUQLV
DYHF O·RSpUDWHXU VRQW VSpFLDOHPHQW SRODULVpV HW DFWLRQQHQW XQLTXHPHQW XQ FRQWDFW GX FDSWHXU OH FRQWDFW
GH IHUPHWXUH RX OH FRQWDFW G·RXYHUWXUH 6XU O·DLPDQW TXL DFWLRQQH OH FRQWDFW GH SRUWDLO RXYHUW HVW UHSURGXLW
XQ FDGHQDV RXYHUW YLFH YHUVD VXU O·DLPDQW TXL DFWLYH OH FRQWDFW GH SRUWDLO IHUPp HVW UHSURGXLW OH V\PEROH
G·XQ FDGHQDV IHUPp
3RXU XQ IRQFWLRQQHPHQW FRUUHFW GH O·RSpUDWHXU O·DLPDQW UHSUpVHQWDQW OH FDGHQDV RXYHUW GRLW rWUH SRVLWLRQQp
j JDXFKH GH O·RSpUDWHXU IDFH j O·DXWRPDWLVPH GH O·LQWpULHXU YLFH YHUVD O·DLPDQW DYHF OH FDGHQDV IHUPp GRLW
rWUH SRVLWLRQQp j OD GURLWH GH O·RSpUDWHXU G·DSUqV OD ILJ $
3RXU SRVLWLRQQHU FRUUHFWHPHQW OHV GHX[ SODTXHWWHV GH ILQ GH FRXUVH IRXUQLHV SURFpGHU FRPPH VXLW
3/$48(77( '( ),1 '( &2856( '·289(5785(
'pYHUURXLOOHU O·RSpUDWHXU G·DSUqV OH SDUDJUDSKH 
$PHQHU PDQXHOOHPHQW OH SRUWDLO HQ SRVLWLRQ G·RXYHUWXUH HQ ODLVVDQW FP j SDUWLU GH O·DUUrW PpFDQLTXH GH
ILQ GH FRXUVH
,QVWDOOHU OD SODTXHWWH PpWDOOLTXH GH ILQ GH FRXUVH G·RXYHUWXUH FRQWUH OD URXOHWWH GH ILQ GH FRXUVH GX
PRWRUpGXFWHXU OD /(' )&$ VXU O·DUPRLUH V·pWHLQW
7UDFHU OD SRVLWLRQ GHV WURXV ‘ j UpDOLVHU
)L[HU OD SODTXHWWH PpWDOOLTXH GH ILQ GH FRXUVH G·DSUqV OD ILJ %

3/$48(77( '( ),1 '( &2856( '( )(50(785(
$PHQHU PDQXHOOHPHQW OH SRUWDLO HQ SRVLWLRQ GH IHUPHWXUH HQ ODLVVDQW 
FP j SDUWLU GH O·DUUrW PpFDQLTXH                        $
,QVWDOOHU OD SODTXHWWH PpWDOOLTXH GH ILQ GH FRXUVH G·RXYHUWXUH FRQWUH OD
URXOHWWH GH ILQ GH FRXUVH GX PRWRUpGXFWHXU OD /(' )&& VXU O·DUPRLUH
V·pWHLQW
7UDFHU OD SRVLWLRQ GHV WURXV ‘ j UpDOLVHU
)L[HU OD SODTXHWWH PpWDOOLTXH GH ILQ GH FRXUVH G·DSUqV OD ILJ %
%ORTXHU O·RSpUDWHXU G·DSUqV OH SDUDJUDSKH 
$SUqV OD SURJUDPPDWLRQ GX WHPSV GH UDOHQWLVVHPHQW HWRX GH IUHLQDJH LO
SRXUUDLW rWUH QpFHVVDLUH GH FRUULJHU OpJqUHPHQW OD SRVLWLRQ GHV SODTXHWWHV
DX FDV R OHV SRLQWV G·DUUrW QH VHUDLHQW SDV FHX[ TXH O·RQ VRXKDLWH
6L O·RQ HIIHFWXH FHWWH RSpUDWLRQ LO HVW DEVROXPHQW QpFHVVDLUH GH YpULILHU
TXH OH SRUWDLO QH V·DUUrWH MDPDLV j PRLQV GH FP GHV ILQV GH FRXUVH
PpFDQLTXHV DJLU pYHQWXHOOHPHQW VXU OH WHPSV GH UDOHQWLVVHPHQW HWRX
HQ UpJODQW OpJqUHPHQW OD SRVLWLRQ GH OD SODTXHWWH PrPH
                           %
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH     ,167$//$7,21 '(6 $&&(662,5(6 (1 237,21

 ,167$//$7,21 '8 ',6326,7,) /80,1(8; '( 6,*1$/,6$7,21

         ;
                              $ &KRLVLU OD SRVLWLRQ GX GLVSRVLWLI
                 
                               OXPLQHX[ GH VLJQDOLVDWLRQ j SUR[LPLWp
                               GX SRUWDLO HW GH PDQLqUH j FH TX·LO VRLW
                               IDFLOHPHQW YLVLEOH RQ SHXW OH IL[HU VXU
                               XQH VXUIDFH KRUL]RQWDOH HQ XWLOLVDQW
  <
                    ;           OHV WURXV GH IL[DWLRQ ; DLQVL TXH
                               VXU XQH VXUIDFH YHUWLFDOH HQ UpDOLVDQW
                               GHX[ WURXV DX[ HQGURLWV < DYHF XQH
                               SHUFHXVH
                              % $YHF XQ WRXUQHYLV GpIRQFHU OH WURX
                                GH SDVVDJH GHV FkEOHV VXU OH IRQG
                               GH OD ODPSH FOLJQRWDQWH
                              & 7UDFHU OHV SRLQWV j SHUFHU HQ VH
                               VHUYDQW GX VXSSRUW FRPPH UpIpUHQFH
                              HW HQ YHLOODQW j FH TXH OH WURX VXU
                               OH IRQG FRUUHVSRQGH j OD VRUWLH GHV
                               FkEOHV
                              ' 5pDOLVHU OHV WURXV DX[ HQGURLWV IL[pV
                               DYHF XQ IRUHW j EpWRQ GH PP HW \
                               LQWURGXLUH OHV FKHYLOOHV GH PP
                              ( )L[HU OH VXSSRUW DYHF OHV YLV VSpFLILTXHV
                               
                              ) 'pPRQWHU OD FDORWWH  GH VD EDVH 
                               DYHF XQ WRXUQHYLV G·DSUqV OD ILJXUH HW
                              WRXUQHU VLPXOWDQpPHQW OD FDORWWH 
                               HQ VHQV KRUDLUH
                              * )L[HU OD EDVH GH OD FDORWWH  DX
                               VXSSRUW GH OD ODPSH FOLJQRWDQWH 
                               DYHF OHV GHX[ YLV IRXUQLHV 
                          
                              + 3RVLWLRQQHU OH VXSSRUW GH O·DQWHQQH
                               
                              , 3RVLWLRQQHU OD FDORWWH  VXU VD EDVH
                                HW OD WRXUQHU OpJqUHPHQW HQ VHQV
                          
                               LQYHUVH KRUDLUH MXVTX·j FH TX·HOOH
                               SpQqWUH GDQV VRQ ORJHPHQW
                               (QVXLWH OD WRXUQHU HQ VHQV KRUDLUH
               
                               MXVTX·DX EORFDJH FRPSOHW
                               1% VXU OD EDVH GH OD FDORWWH VH
                               WURXYH XQH ODQJXHWWH GH EORFDJH 
                              TX·LO IDXW DFFRXSOHU j O·HQFDVWUHPHQW
                                GH OD FDORWWH 
                             / 3RXU OD FRQQH[LRQ pOHFWULTXH FRQVXOWHU
               
                               OH SDUDJUDSKH 
                            
                      
                          
                     5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                    3DJH  ,167$//$7,21 '(6 3+272&(//8/(6
                   $ &KRLVLU OD SRVLWLRQ GHV GHX[ pOpPHQWV
                    TXL FRPSRVHQW OD SKRWRFHOOXOH 7; HW
                    5; HQ UHVSHFWDQW OHV SUHVFULSWLRQV
                    VXLYDQWHV
           
                    ‡ /HV SODFHU j XQH KDXWHXU GH
                      FP DXGHVVXV GX VRO VXU
                      OHV F{WpV GH OD ]RQH j SURWpJHU
                      GX F{Wp H[WpULHXU YHUV OD UXH HW OH
                      SOXV SUqV SRVVLEOH GX ERUG GX
                      SRUWDLO F·HVWjGLUH QRQ DXGHOj
                      GH FP
                    ‡ 'LULJHU O·pPHWWHXU 7; VXU OH
                      UpFHSWHXU 5; DYHF XQH WROpUDQFH
                      PD[LPDOH GH ƒ
                    ‡ $X[ GHX[ HQGURLWV SUpYXV GRLW
                      VH WURXYHU XQH JDLQH GH SDVVDJH
                      GHV FkEOHV
                   % 'pPRQWHU OD YLWUH IURQWDOH  HQ OD
                    VRXOHYDQW DYHF XQ WRXUQHYLV SODW
                    LQWURGXLW GDQV OD UDLQXUH SUpVHQWH
                    GDQV OD SDUWLH LQIpULHXUH
                   & 3RVLWLRQQHU OD SKRWRFHOOXOH VXU OH
                    SRLQW G·DUULYpH GH OD JDLQH GH SDVVDJH
                    GHV FkEOHV HQ YHLOODQW j FH TXH OH
                    WURX VXU OH IRQG  FRUUHVSRQGH j OD
                    VRUWLH GHV FkEOHV GX PXU WUDFHU OHV
                   SRLQWV GH SHUoDJH HQ VH VHUYDQW GX
                    IRQG FRPPH UpIpUHQFH
                   ' 3HUFHU OH PXU DYHF XQH SHUFHXVH j
                    SHUFXVVLRQ HW XQ IRUHW GH PP HW \
                    LQWURGXLUH OHV FKHYLOOHV GH PP
                   ( )L[HU OD SKRWRFHOOXOH DYHF OHV YLV
                    
                   ) 3RXU OD FRQQH[LRQ pOHFWULTXH
                    FRQVXOWHU OH SDUDJUDSKH 
                   * 5HPHWWUH OD YLWUH HQ SODFH  HW OD
                    IHUPHU SDU XQH OpJqUH SUHVVLRQ
                   + 5pSpWHU OHV RSpUDWLRQV GpFULWHV
                    FLGHVVXV SRXU OD SKRWRFHOOXOH VH
                    WURXYDQW GX F{Wp RSSRVp
                
                                     
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  ,167$//$7,21 '8 6e/(&7(85 ­ &/e

                         $ &KRLVLU OD SRVLWLRQ GX VpOHFWHXU DILQ
                          TX·LO VH WURXYH j O·H[WpULHXU j F{Wp GX
                           SRUWDLO j XQH KDXWHXU G·HQYLURQ 
                           FP DILQ TX·LO SXLVVH pJDOHPHQW rWUH
                           XWLOLVp SDU GHV SHUVRQQHV G·XQH WDLOOH
                           GLIIpUHQWH
                          % 3RXU VpSDUHU OH ERvWLHU GX FRXYHUFOH
                           HQOHYHU OHV ERXFKRQV  GpYLVVHU
                           OHV YLV  HW WLUHU OpJqUHPHQW HQ
                           WRXUQDQW OD FOp HQ VHQV KRUDLUH
                          & 'pIRQFHU OHV WURXV GH IL[DWLRQ  HW OH
                           WURX GH SDVVDJH GHV FkEOHV  VXU OH
                           IRQG GX ERvWLHU DYHF XQ WRXUQHYLV
                         ' 7UDFHU OHV SRLQWV GH SHUoDJH HQ VH
                           VHUYDQW GX ERvWLHU FRPPH UpIpUHQFH
                           HW HQ YHLOODQW j FH TXH OH WURX GX IRQG
                           FRUUHVSRQGH j OD VRUWLH GHV FkEOHV
                          ( 3HUFHU OH PXU DYHF XQH SHUFHXVH j
                           SHUFXVVLRQ HW XQ IRUHW GH PP HW \
                      
                           LQWURGXLUH OHV FKHYLOOHV GH PP
                          ) 3RVLWLRQQHU O·HQWUHWRLVH  HQWUH OH
                          PXU HW OH ERvWLHU HW OH IL[HU DYHF OHV
                           YLV 
                          * 3RXU OD FRQQH[LRQ pOHFWULTXH FRQVXOWHU
             
                           OH SDUDJUDSKH 
                          + 9pULILHU OD SUpVHQFH GX MRLQW  HQWUH
                           OH FRXYHUFOH HW OH ERvWLHU
                          , 3RXU SODFHU OH FRXYHUFOH VXU OH ERvWLHU
                           WRXUQHU OD FOp HQ VHQV KRUDLUH HW DSUqV
                           O·DYRLU LQVWDOOp UDPHQHU OD FOp DX
                           FHQWUH
                          , 6HUUHU OHV YLV  HW UHPRQWHU OHV
                           ERXFKRQV 
                                       
                                         
                    
                 
                            5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                              3DJH     &$%/$*( (/(&75,48(

 6&+(0$ '·,03/$17$7,21

                               $ 2SpUDWHXU FRQWHQDQW XQH
                                SODWLQH pOHFWURQLTXH
                               % [ PP 7 9DF
                               & 6pOHFWHXU j FOp (1 237,21
                               ' &OLJQRWDQW
                          '    ( &HOOXOHV LQIUDURXJH
     $

                               1RWHV
  %
                       &
                                3RXU OD SRVH GHV FkEOHV
                                p O H F WU L TX H V X WL O L VH U G H V
                       (         JDLQHV ULJLGHV HWRX IOH[LEOHV
                                DGpTXDWV
           (
 '(6&5,37,21 '( /·$502,5( e/(&7521,48(

 &$5$&7(5,67,48(6 7(&+1,48(6


                      3/$7,1( (/(&7521,48(       $ 
                      7HQVLRQ G·DOLPHQWDWLRQ      9 +]
                      3XLVVDQFH DEVRUEpH        :
                      &KDUJH PD[L PRWHXU        :
                      &KDUJH PD[L DFFHVVRLUHV     $
                      7HPSpUDWXUH XWLOLVDWLRQ       ƒ&
                      )XVLEOHV SURWHFWLRQ       ) $ ) P$
                      7HPSV RXYHUWXUH IHUPHWXUH   3URJUDPPDEOH GH 
                                       j PLQ
                      7HPSV GH SDXVH         H j PLQ
                      )RUFH GH SRXVVpH        5pJODEOH VXU 
                                       QLYHDX[
                      3URJUDPPDWLRQ          WRXFKHV  )
                                       HW PRGH EDVHµ RX
                                       DYDQFpHµ

                      )RQFWLRQV SURJUDPPDEOHV HQ PRGH EDVH
                      /RJLTXH GH IRQFWLRQQHPHQW 7HPSV SDXVH )RUFH
                      GH SRXVVpH 'LUHFWLRQ GX SRUWDLO
                      )RQFWLRQV SURJUDPPDEOHV HQ PRGH DYDQFp
                      &RXSOH DX GpPDUUDJH )UHLQDJH )DLOVDIH 
                      3UpFOLJQRWHPHQW /DPSH WpPRLQ6RUWLH WHPSRULVpH
                       /RJLTXH VpFXULWpV G·RXYHUWXUH HW GH IHUPHWXUH
                       (QFRGHXU 5DOHQWLVVHPHQWV 7HPSV G·RXYHUWXUH
                      SDUWLHOOH 7HPSV GH IRQFWLRQQHPHQW 'HPDQGH
                      G·DVVLVWDQFH &RPSWHXU GH F\FOHV
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  35e6(17$7,21 '(6 81,7e6
 )XVLEOHV   ) $ )  $             '(6&5,37,21 '(6 %251,(56
 -  %RUQLHU EDVVH WHQVLRQ                %251,(5 - %RUQLHU VHFWHXU 9
 -  &RQQHFWHXU UDGLR                  3( WHUUH VHFWHXU ILOV YHUW MDXQH
 - &RQQHFWHXU VpFXULWp REVWDFOH HQFRGHU         1  1HXWUH VHFWHXU ILO EOHX
 - &RQQHFWHXU ILQ GH FRXUVH                /  3KDVH VHFWHXU ILO PDUURQ
 - %RUQLHU PRWHXU HW FOLJQRWDQW
 - %RUQLHU VHFWHXU 9ROWV               %251,(5 -  %RUQLHU PRWHXU 9
 /' $IILFKHXU GH VLJQDOLVDWLRQ HW SURJUDPPDWLRQ      &20    &RPPXQ PRWHXU
 ) ERXWRQSRXVVRLU GH SURJUDPPDWLRQ ´)µ          23(1    2XYHUWXUH PRWHXU
 ² ERXWRQSRXVVRLU GH SURJUDPPDWLRQ ´µ          &/26(   )HUPHWXUH PRWHXU
 ERXWRQSRXVVRLU GH SURJUDPPDWLRQ ´µ          1     &OLJQRWDQW 9
                              /$03    &OLJQRWDQW 9
 /('6
 )&$ 9R\DQW ILQ GH FRXUVH RXYHUWXUH            %251,(5 -
 )&& )LQ GH FRXUVH IHUPHWXUH                &RQQHFWHXU EURFKHV SRXU UpFHSWHXU HPEURFKDEOH
 23(1 %   XYHUWXUH SDUWLHOOH               0+]
 23(1 $   2XYHUWXUH WRWDOH
 )6: 23   &HOOXOH VpFXULWp RXYHUWXUH          %251,(5 -
 )6: &/   &HOOXOH VpFXULWp IHUPHWXUH          &RQQHFWHXU VpFXULWp REVWDFOH
 6723UUrW G·XUJHQFH
 ('*( 6$)( 6pFXULWp EDUUH SDOSHXVH             %251,(5 -
                              &RQQHFWHXU HQWUpH ILQV GH FRXUVH 2XYHUWXUH HW
                              )HUPHWXUH

                              %251,(5 - %RUQLHU EDVVH WHQVLRQ
                              23(1 $ (QWUpH FRPPDQGH RXYHUWXUH WRWDOH
                              23(1 % (QWUpH FRPPDQGH RXYHUWXUH SDUWLHOOH
                              )6: 23 (QWUpH FHOOXOH VpFXULWp j O·RXYHUWXUH
                              )6: &/ (QWUpH FHOOXOH VpFXULWp j OD IHUPHWXUH
                              6723  (QWUpH FRPPDQGH DUUrW G·XUJHQFH
                              &267$ (QWUpH VpFXULWp EDUUH SDOSHXVH
                              &20  (QWUpH FRPPXQ QpJDWLI
                              &20  6RUWLH FRPPXQ QpJDWLI DFFHVVRLUHV
                                6RUWLH  Y DFFHVVRLUHV
                               6RUWLH  Y DFFHVVRLUHV
                              7; )6:6RUWLH  Y pPHWWHXU FHOOXOH
                              :/ 6RUWLH ODPSH Y pWDW SRUWDLO
 %5$1&+(0(17 '( /·$/,0(17$7,21
3UpYRLU XQ FkEOH GH [ PPò SRXU DPHQHU OH FRXUDQW 9 SURWpJp SDU XQ IXVLEOH RX SDU XQ
GLVMRQFWHXU GH $PSqUHV GH O·KDELWDWLRQ DX SRUWDLO

9pULILHU TX·HQ DPRQW GH O·LQVWDOODWLRQ VH WURXYH XQ LQWHUUXSWHXU GLIIpUHQWLHO DYHF XQ VHXLO GH $

9pULILHU TXH O·LQVWDOODWLRQ GH WHUUH HVW UpDOLVpH VXLYDQW OHV UqJOHV GH O·DUW HW \ FRQQHFWHU OHV SLqFHV PpWDOOLTXHV
GH OD IHUPHWXUH &RQQHFWHU pJDOHPHQW j OD WHUUH OH ILO -DXQH9HUW GH O·DXWRPDWLVPH
                                    5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                  3DJH  %5$1&+(0(17 027(85 (7 ),1 '( &2856(
(Q IRQFWLRQ GX VHQV G·RXYHUWXUH GX SRUWDLO YHUV OD GURLWH RX YHUV OD JDXFKH HQ OH UHJDUGDQW GH O·LQWpULHXU
VXLYUH OHV LQGLFDWLRQV GX SDUDJUDSKH SRXU OH UpJODJH GH OD GLUHFWLRQ G·RXYHUWXUH VXU O·$IILFKHXU GH
VLJQDOLVDWLRQ HW GH SURJUDPPDWLRQ
$ $OLPHQWDWLRQ 6HFWHXU 9ROWV YHQDQW GX WDEOHDX pOHFWULTXH GH OD PDLVRQ
  3URWpJpH SDU GLIIpUHQWLHO RX IXVLEOH $PSqUHV
  /LJQH [ PPò GH OD PDLVRQ DX SLOLHU 1RUPHV (')
% 0$5521
& %/(8
' 12,5
( 9(57-$81(
) &211(;,21 (1&2'(85
                 )
                    (
                                            $
            '

             &
                                              %
               %                               '

                                              &
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  32176 $ )$,5( ,03(5$7,9(0(17
%251,(5 - %5$1&+(0(17 6$16 &(//8/(
&HV SRQWV VRQW LPSpUDWLIV VLQRQ OD PRWRULVDWLRQ QH GpPDUUHUD SDV
 &Ç%/$*( '(6 $&&(662,5(6 (1 237,21


 6(/(&7(85 $ &/(
           
                                   $ 'pPRQWHU OHV ERXFKRQV  HW
                                     GpYLVVHU OHV YLV 
                                    % 7 R X U Q H U O D F O p H Q V H Q V
                                     KRUDLUH
                                    (QOHYHU OH FRXYHUFOH   


%5$1&+(0(17 3285 /·289(5785( 727$/( '( 3257$,/ 685 /( %251,(5 -
8WLOLVHU GX FkEOH GH PPò RX GX FkEOH WpOpSKRQH
(WDQFKHLVHU OHV HQWUHHV GH FDEOHV DYHF GX MRLQW VLOLFRQH
                            5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                         3DJH %5$1&+(0(17 3285 /·289(5785( 3$57,(//( '( 3257$,/ 685 /( %251,(5 -
8WLOLVHU GX FkEOH GH PPò RX GX FkEOH WpOpSKRQH
(WDQFKHLVHU OHV HQWUHHV GH FDEOHV DYHF GX MRLQW VLOLFRQH
 ',6326,7,) /80,1(8; '( 6,*1$/,6$7,21

 $ 'pPRQWHU OD FDORWWH  GH VD EDVH
   DYHF XQ WRXUQHYLV G·DSUqV OD
  ILJXUH HW WRXUQHU VLPXOWDQpPHQW OD
  FDORWWH  HQ VHQV LQYHUVH KRUDLUH             

 % /LEpUHU XQ WURX SUpFDVVp  VXU OD
  EDVH GH OD FDORWWH  DLQVL TXH OHV             
  WURXV GX SDVVHFkEOH 
  /H SDVVHFkEOH HVW GLVSRVp SRXU OH                
  SDVVDJH GHV ILOV XQLTXHPHQW LO HVW
  LPSRVVLEOH G·\ IDLUH SDVVHU WRXW OH               

  FkEOH
 & 3RVLWLRQQHU OH SDVVHFkEOH GDQV OH
  WURX OLEpUp
 ' &RQQHFWHU OH FkEOH GH PPò
  DX[ ERUQHV GH OD FDUWH GH OD ODPSH
  G·DSUqV OD )LJXUH
  ,O Q·HVW SDV QpFHVVDLUH GH UHVSHFWHU
  OD SRODULWp VXU OD ERUQH
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  3+272&(//8/(6
                              $ 'pPRQWHU OD YLWUH IURQWDOH  HQ OD
                                VRXOHYDQW DYHF XQ WRXUQHYLV SODW
                                LQWURGXLW GDQV OD UDLQXUH SUpVHQWH
                                GDQV OD SDUWLH LQIpULHXUH
                              % &RQQHFWHU OHV FkEOHV pOHFWULTXHV
                               GDQV OHV ERUQHV VSpFLILTXHV G·DSUqV
                                OD )LJXUH
&211(;,21 '( 81( 3$,5( '( 3+272&(//8/(6
8WLOLVHU GX FkEOH GH PPò RX GX FkEOH WpOpSKRQH
(WDQFKHLVHU OHV HQWUHHV GH FDEOHV DYHF GX MRLQW VLOLFRQH
   5e&(375,&(                                e0(775,&(
                            5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                            3DJH  %5$1&+(0(17 $17(11( (;7(5,(85( 0+= (1 237,21
%5$1&+(0(17 '8 &$%/( &2$;,$/ '( /·$17(11( (;7(5,(85(

                             'pPRQWHU O·DQWHQQH IRXUQLH
                               HW UpDOLVHU OHV FRQQH[LRQV
                              VXLYDQWHV
                              $ ' p E U D Q F K H U F R D [ L D O G H
                               O·DQWHQQH
                              % 75(66( GH 0$66(
            %
            $


 %5$1&+(0(17 3257,(5 28 9,'(2 (1 237,21
%251,(5 -

                              $ 3RUWLHU DYHF VRUWLH
                               $ FRQWDFW VHF VDQV WHQVLRQ 
                               28
                              % 3RUWLHU DYHF VRUWLH GpOLYUDQW
                               XQH WHQVLRQ GH 9
                         $
               $ RX %
                         %
              5(/$,6 9
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH   352*5$00$7,21
3RXU SURJUDPPHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH O·DXWRPDWLVPH DFFpGHU j OD PRGDOLWp ´352*5$00$7,21µ
2Q DFFqGH j OD 352*5$00$7,21 SDU O·LQWHUPpGLDLUH GX ERXWRQSRXVVRLU ´)µ
 ORUVTX·RQ O·HQIRQFH HW HQ OH PDLQWHQDQW HQIRQFp O·DIILFKHXU PRQWUH OH QRP GH OD SUHPLqUH IRQFWLRQ
 HQ UHOkFKDQW OH ERXWRQSRXVVRLU O·DIILFKHXU LQGLTXH OD YDOHXU GH OD IRQFWLRQ TXL SHXW rWUH PRGLILpH DYHF
 OHV WRXFKHV HW 
 HQ DSSX\DQW GH QRXYHDX VXU ´)µ HW HQ PDLQWHQDQW OD WRXFKH HQIRQFpH O·DIILFKHXU PRQWUH OH QRP GH OD
 IRQFWLRQ VXLYDQWH HWF $UULYpV j OD GHUQLqUH IRQFWLRQ XQH SUHVVLRQ VXU OH ERXWRQSRXVVRLU ´)µ HQWUDvQH OD
 VRUWLH GH OD SURJUDPPDWLRQ HW O·DIILFKHXU UHFRPPHQFH j DIILFKHU O·pWDW GX SRUWDLO
 %RXWRQSRXVVRLU FKDTXH SUHVVLRQ DXJPHQWH OHV YDOHXUV VL RQ OH PDLQWLHQW HQIRQFp OHV YDOHXUV GpILOHQW
 UDSLGHPHQW HQ DXJPHQWDQW
 %RXWRQSRXVVRLU FKDTXH SUHVVLRQ GLPLQXH OHV YDOHXUV VL RQ OH PDLQWLHQW HQIRQFp OHV YDOHXUV GpILOHQW
 UDSLGHPHQW HQ GLPLQXDQW
                                   352*5$00$7,216 3266,%/(6

                                     9,68$/,6$7,21 '(6 (7$76 '8 3257$,/
                                              
                                    6(/(&7,21 '(6 /2*,48(6 '( )21&7,211(0(17
                                             $3 (3
                                        5(*/$*( '8 7(036 '( 3$86(
                                     '( $ 6(&21'(6 (7 '( $ 0,187(6
                                      5(*/$*( '( /$ 38,66$1&( 027(85
                                            '( $ 
                                     5(*/$*( ',5(&7,21 289(5785( 027(85
                                        289(5785( 9(56 '52,7(
                                        289(5785( 9(56 *$8&+(
                                          5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                        3DJH  9,68$/,6$7,21 '(6 (7$76 '8 3257$,/
6RUWLH GH OD SURJUDPPDWLRQ HW UHWRXU j O·DIILFKDJH GH O·pWDW GX SRUWDLO
                          /( 3257$,/ (67 )(50e
                           /( 3257$,/ 6·2895(
                    /( 3257$,/ (67 $55(7( (175( /(6 ),16 '( &2856(
                          /( 3257$,/ (67 289(57
                     /( 3257$,/ (67 289(57 (1 7(036 '( 3$86(
                       /( 3257$,/ (67 (1 '()$87 6(&85,7(
                           /( 3257$,/ 6( )(50(
                      /( 3257$,/ (67 (1 ,19(56,21 6(&85,7(
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  6(/(&7,21 '(6 /2*,48(6 '( )21&7,211(0(17
$SSX\HU VXU OH SRXVVRLU ´)µ MXVTX·j DSSDULWLRQ GH ´/2µ VXU O·DIILFKHXU
&KRLVLU OH PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW GpVLUp $3 RX (3
                     5(/Ç&+(5 /( 328662,5 ) /·$)),&+(85 ,1',48( $
                     /2*,48( $3 $8720$7,48(
                     $338<(5 )2,6 685 /( 328662,5 
                     /·$)),&+(85 ,1',48( $3 )(50(785( $8720$7,48(
                     (1 289(5785( /$ &200$1'( $55È7( /$ &200$1'( 68,9$17( 5()(50(
                     (1 )(50(785( /$ &200$1'( 5e2895( )(50(785( $35Ë6 7(036 '( 3$86(
                     $338<(5 )2,6 685 /( 328662,5 
                     /·$)),&+(85 ,1',48( 6
                     $338<(5 )2,6 685 /( 328662,5 
                     /·$)),&+(85 ,1',48( (
                     /2*,48( (3 0$18(//( 3$6 $ 3$6
                     $338<(5 )2,6 685 /( 328662,5 
                     /·$)),&+(85 ,1',48( (3 )(50(785( &200$1'e(
                     (1 289(5785( /$ &200$1'( $55È7( /$ &200$1'( 68,9$17( 5()(50(
                     (1 )(50(785( /$ &200$1'( $55È7( /$ &200$1'( 68,9$17( 5e2895(
                                        5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                          3DJH  5e*/$*( '8 7(036 '( 3$86(
3RXU OD ORJLTXH ´$3µ
1·D G·HIIHW TXH VL O·RQ D VpOHFWLRQQp XQH ORJLTXH DXWRPDWLTXH DX UpJODJH GX SDU VpOHFWLRQ GHV ORJLTXHV
GH IRQFWLRQQHPHQW
$SSX\HU VXU OH SRXVVRLU ´)µ O·DIILFKHXU LQGLTXH 3$
                        5(/Ç&+(5 /( 328662,5 ) /·$)),&+(85 ,1',48( 
                        21 3(87 5e*/(5 /( 7(036 '( 3$86( '( ­ 0,187(6
                        (7 '( ­ 0,187(6
                        $338<(5 685 /( 328662,5 3285 ',0,18(5 '( ­ 6(&21'(
                        $338<(5 685 /( 328662,5 28 
                        $35Ë6 /·$)),&+(85 $//80( /( 32,17 (7 21 5Ë*/( '( ­ 0,187(6
                        '( 6(&21'(6 (1 6(&21'(6

     32,17 $//80e             685 /·(;(03/( /·$)),&+(85 ,1',48( 0,187( (7 6(&21'(6
                        $338<(5 )2,6 685 /( 328662,5  /·$)),&+(85 ,1',48( (
                        /2*,48( (3 0$18(//( 3$6 $ 3$6
                        $338<(5 )2,6 685 /( 328662,5  /·$)),&+(85 ,1',48( (3 )(50(785( &200$1'e(
                        (1 289(5785( /$ &200$1'( $55È7( /$ &200$1'( 68,9$17( 5()(50(
                        (1 )(50(785( /$ &200$1'( $55È7( /$ &200$1'( 68,9$17( 5e2895(
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  5e*/$*( 38,66$1&( 027(85
5qJOH OD SRXVVpH GX 0RWHXU GH j 
$SSX\HU VXU OH SRXVVRLU ) O·DIILFKHXU LQGLTXH ´)2µ
                     5(/Ç&+(5 /( 328662,5 ) /·$)),&+(85 ,1',48( 
                     3285 $8*0(17(5 /$ 38,66$1&( $338<(5 685 /( 328662,5  0$;,080
                     3285 3257$,/ /285' 28 7(036 )52,' $)),&+(5 
                     3285 ',0,18(5 /$ 38,66$1&( $338<(5 685 /( 328662,5  0,1,080
                                         5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                        3DJH  5e*/$*( ',5(&7,21 289(5785( 027(85
,QGLTXH OH PRXYHPHQW G·RXYHUWXUH GX SRUWDLO HW SHUPHW GH QH SDV PRGLILHU OHV FRQQH[LRQV VXU OH ERUQLHU GX
PRWHXU HW GX ILQ GH FRXUVH
,QGLFDWLRQ VXU O·DIILFKHXU DYHF    RXYHUWXUH YHUV OD GURLWH       RXYHUWXUH YHUV OD JDXFKH
$SSX\HU VXU OH SRXVVRLU ´)µ O·DIILFKHXU LQGLTXH ´GOµ
                        5(/Ç&+(5 /( 328662,5 ) /·$)),&+(85 ,1',48(
                        )/Ë&+( 9(56 /$ '52,7(
                        6, /( 3257$,/ 2895( 9(56 /$ '52,7( 98 '(
                        /·,17e5,(85 1( 5,(1 728&+(5
                        6, /( 3257$,/ 2895( 9(56 /$ *$8&+( 98 '( /·,17e5,(85
                        $338<(5 685 /( 328662,5 
                        /·$)),&+(85 ,1',48( )/Ë&+( 9(56 /$ *$8&+(
                        3285 5(9(1,5 ­ /·e7$7 3257$,/ $338<(5 685 ) (7 5(/Ç&+(5
                        /·$)),&+(85 ,1',48( 67 (7 9,68$/,6( /$ 6,78$7,21 '8 3257$,/
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH  352*5$00$7,21 5$',2
5(*/$*( 5(&(37(85 5$',2 %, &$1$/ HW 7(/(&200$1'( )21&7,216
/( &$1$/ (67 728-2856 87,/,6( 3285 /·289(5785( 727$/(
/( &$1$/ 3(87 (75( 87,/,6( 3285 /·289(5785( 3$57,(//(
 ,QVpUHU OH 5e&(37(85 HPEURFKDEOH  VXU OH FRQQHFWHXU j FLQT EURFKHV - SUpVHQW VXU OD SODWLQH
  pOHFWURQLTXH
                            -
                            
  7(/(&200$1'( )21&7,216 
  352*5$00$7,21 GX &$1$/ 
  6XU OH UpFHSWHXU DSSX\HU EULqYHPHQW VXU OH SRXVVRLU 6:
  /H YR\DQW /(' V·DOOXPH IL[H
  'DQV XQ GpODL GH VHFRQGHV DSSX\HU VXU OH ERXWRQ FKRLVL GH OD WpOpFRPPDQGH MXVTX·j FH TXH OH YR\DQW
  /(' FOLJQRWH
  7(1,5 OD 7pOpFRPPDQGH j 0(75( 0LQLPXP GX 5pFHSWHXU
  /H YR\DQW /(' UHVWH DOOXPp IL[H SHQGDQW VHFRQGHV
  6L RQ D SOXVLHXUV WpOpFRPPDQGHV 7DQW TXH OH YR\DQW /(' HVW DOOXPp DSSX\HU VXU OH ERXWRQ FKRLVL GHV
  DXWUHV WpOpFRPPDQGHV

  352*5$00$7,21 GX &$1$/ 
  6XU OH UpFHSWHXU DSSX\HU EULqYHPHQW VXU OH SRXVVRLU 6:
  /H YR\DQW /(' V·DOOXPH IL[H
  'DQV XQ GpODL GH VHFRQGHV DSSX\HU VXU OH GHX[LqPH ERXWRQ FKRLVL GH OD WpOpFRPPDQGH MXVTX·j FH
  TXH OH YR\DQW /(' FOLJQRWH
  7(1,5 OD 7pOpFRPPDQGH j 0(75( 0LQLPXP GX UpFHSWHXU
  /H YR\DQW /(' UHVWH DOOXPp IL[H SHQGDQW VHFRQGHV
  6L RQ D SOXVLHXUV WpOpFRPPDQGHV 7DQW TXH OH YR\DQW /(' HVW DOOXPp DSSX\HU VXU OH GHX[LqPH ERXWRQ
  FKRLVL GHV DXWUHV WpOpFRPPDQGHV

         


                                                    3           3
                                          /('
                                    
  3           3
                                          6:


                           /('  6:

                                  &$1$/  &$1$/ 
                                      5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
                                                   3DJH   352*5$00$7,21 G·XQH WpOpFRPPDQGH DFTXLVH SDU OD VXLWH VDQV DFFpGHU DX UpFHSWHXU
   3UHQGUH XQH WpOpFRPPDQGH GpMj SURJUDPPpH
   $SSX\HU SHQGDQW VHFRQGHV VXU 3 HW 3 j PqWUH GX UpFHSWHXU
   /HV /(' GX UpFHSWHXU FOLJQRWHQW
   $SSX\HU VXU OH ERXWRQ GpMj PpPRULVp OH FDQDO DFWLYp V·DOOXPH IL[H
   3UHQGUH OD WpOpFRPPDQGH j UDMRXWHU DSSX\HU VXU OH ERXWRQ FKRLVL GH OD QRXYHOOH WpOpFRPPDQGH

  87,/,6$7,21 HW 352*5$00$7,21 GX &$1$/ 
  ,O IDXW TXH OH ´FDYDOLHUµ -  VRLW HQ SRVLWLRQ 2)) VXU HW 
  /H GHX[LqPH FDQDO SHXW rWUH XWLOLVp SRXU O·RXYHUWXUH SDUWLHOOH
   %UDQFKHU OHV GHX[ ERUQHV &20 HW 12 HW  VXU OHV ERUQHV 23(1 % HW  GX ERUQLHU - GH OD
   SODWLQH pOHFWURQLTXH

  ())(&(0(17 GH OD 0(02,5( 5(&(37(85
  $SSX\HU VXU XQ GHV 6: RX 6: GX UpFHSWHXU HW UHVWHU DSSX\p MXVTX·j FH TXH /(' FOLJQRWHQW
   4XDQG OH FOLJQRWHPHQW V·DUUrWH OD PpPRULH HVW HIIDFpH
         


                                                      3           3
                                         /('
                                    
  3           3
                                         6:


                          /('  6:

                                 &$1$/   &$1$/ 
9RXV UHQFRQWUH] XQH GLIILFXOWp 9RXV QH SRXYH] SDV GpPDUUHU YRWUH PRWRULVDWLRQ $33(/(= $'<;
DX   3RXU YRXV DVVXUHU OH PHLOOHXU VHUYLFH YRXV GHYH] DSSHOHU $9$17 WRXWH LQWHUYHQWLRQ GH
YRWUH SDUW 9RXV PXQLU GH FHWWH QRWLFH G·LQVWDOODWLRQ
5HY  1RWLFH G·,QVWDOODWLRQ
3DJH 
, 5(9 
             /HV GHVFULSWLRQV HW OHV LOOXVWUDWLRQV GH FHWWH QRWLFH VRQW VHXOHPHQW LQGLFDWLYHV
             $'<; VH UpVHUYH OH GURLW G·DSSRUWHU GHV PRGLILFDWLRQV WHFKQLTXHV DX SURGXLW VDQV SUpDYLV

								
To top