INSTRUKCJA_OBS£UGI_ DH_42

Document Sample
INSTRUKCJA_OBS£UGI_ DH_42 Powered By Docstoc
					          DH 42


BG  ИЗСУЧАВАЧ НА ВЪЗДУХ  ИИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CZ  ODVLHČOVAČ VZDUCHU      NÁVOD K OBSlUZE
DE   LUFTENTFEUCHTER     GEBRAUCHSANWEISUNG
EE     ÕHUKUIVATI       KASUTAMISJUHEND
GB    DEHUMIDIFIER      OPERATING MANUAL
HR    SUŠNICA ZRAKA   INSTRUKCIJA OBSLUŽIVANJA
HU    PÁRÁTLANÍTÓ      HASZNÁLATI UTASITÁS
IT   DEUMIDIFICATORE     MANUALE OPERATIVO
LT   ORO SAUSINTUVAS   EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA
LV   GAISA SAUSINĀTĀJS   LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PL  OSUSZACZ POWIETRZA     INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO    DEUMIDIFICATOR   INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE
RS   SUŠNICA VAZDUHA   INSTRUKCIJA OBSLUŽIVANJA
RU  ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ   ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
SI    SUŠILNIK ZRAKA    NAVODILO ZA UPORABO
SK  ODVLHČOVAČ VZDUCHU      NÁVOD NA POUŽITIE
BG ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИ / CZ TECHNICKÉ ÚDAJE / DE TECHNISCHE DATEN / EE TEHNILISED ANDMED/ GB TECHNICAL DATA / HR TEHNIČKI PODACI / HU
  MŐSZAKI ADATOK / IT DATI TECNICI / LT TECHNINIAI DUOMENYS / LV TEHNISKIE DATI / PL DANE TECHNICZNE / RO INFORMAłII TEHNICE / RS
          TEHNIČKI PODACI / RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / SI TEHNIČNE PODATKE / SK TECHNICKÉ PARAMETRE
                            DH 42
 1  Humidity operating range       [%]    40-95
 2  Temperature operating range     [0C]    5-32
                       3
 3  Air displacement          [m /h]    460
 4  Dehumidification rate       [l/24h]    36
                            R407c
 5  Refrigerant
                     GWP     1526
 6  Quantity of the refrigerant    [kg]     0,44
            a phase              ~1
 7  Power supply b voltage        [V]    220-240
            c frequency     [Hz]     50
 8   Power consumption          [W]     800
 9   Dimensions:            [mm]   630x540x840
 10  Weight               [kg]     41

 BG РИСУНКА / CZ OBRÁZKY / DE ZEICHNUNGEN / EE JOONISED / GB PICTURES / HR CRTEŽI / HU RAJZOK / IT FIGURE / LT PIEŠINIAI / LV ZĪMĒJUMI /
             PL RYSUNKI / RO DESENE TEHNICE / RU РИСУНКИ / SK OBRÁZKY / SI RISBE / RS CRTEŽI

1.
2.
                                  2
3.    4.
5.    6.
7.    8.
   3
                                  поставя в близост до източници на топлина като нагреватели,
BG                                 печки, както и близо до врати и прозорци, които по време на
1. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (Фиг.2):                    работата трябва да са затворени. Сушилната уредба DH
   1)   Обхват на действие – влажност             следва да работи в затворени помещения.
   2)   Обхват на действие – температура
   3)   Преминаване на въздух                 ВНИМАНИЕ: По време на работата на сушилната уредба
   4)   Отстраняване на влага (T = 30° C, UR = 80 %)     върху нея не трябва да се поставят никакви предмети.
   5)   Охладителен фактор
   6)   Количество на фактора                 Резервоарът за вода може да се замени чрез пряко
   7)   Електрическо захранване                свързване на накрайника с отвеждащ маркуч.
          a)  фаза
          b)  напрежение                ВНИМАНИЕ: Съоръжението трябва да се експлоатира,
          c)  Честота                 съхранява и транспортира във вертикално положение.
   8)   Консумирана мощност                  Обратното може да доведе до некачествена работа на
   9)   Размер дължина x ширина x височина.          съоръжението и дори до повреда на хладилната система.
   10)  Тегло
2. ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛEНИЕ (Фиг.1)                   4. ПЪРВО МОНТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
   a. главен прекъсвач                     Всяка сушилна уредба се доставя в индивидуална опаковка,
   b. контролна лампичка                    състояща се от палета и кашон. След изваждане на
   c. лампичка, сигнализираща размразяване           съоръжението от опаковката, трябва да се монтира горният
   d. лампичка, сигнализираща напълване на резервоара      държач.
   e. часови брояч                       Монтиране на горния държач:
   f. върток за регулиране на хигростата               1)  Да се откачи горния държач от долните, с които е
3. ОПИСАНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО                          бил съединен по време на транспортирането
ИзсушителитеИзсушителите на въздух DH се употребяват в            (Фиг. 3)
места (помещения), които изискват бързо сушене, а също с         2)  Да се вмъкне горният държач върху долните
цел предпазване от неконтролирано нарастване влажността            (Фиг. 4),
на въздуха. Принципът на действие на сушилните DH се           3)  Да се съедини държачът с корпуса на сушилната
състои в                                   уредба (Фиг. 5), с помощта на присъединените
понижаване на съдържанието на водната пара във въздуха            към уреда винтове, винтовете да се затягат с 5-
чрез кондензирането й.                            мм шестоъгълен ключ, да се провери дали
На Фиг.2 е представен устройствотоустройството на уреда.           държачът не се движи спрямо корпуса - в случай
Главните му елементи са охлаждащ компресорен цикъл и             на нужда да се притегнат винтовете.
вентилатор. Въздухът, всмукван от вентилатора (2),         5. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ
преминава през филтъра (5), а след това през изпарителя (4),       •  да се включи съоръжението към източник на
където се охлажда до температура, по-ниска от точката на            захранване ~230 V, 50 Hz;
кондензиране. В резултат част от водната пара, съдържаща         •  да се включи превключвателят (а) в положение
се във въздуха, кондензира върху стените на изпарителя.
При по-ниски температури кондензиращата вода замръзва
                                        ON (означено със символ     ), което ще
върху стените на изпарителя. Тогава – от време на време –
                                        предизвика задвижване на вентилатора и
електронната система (7) изключва компресора и отваря
                                        компресора. Компресорът е предпазен от
електронен клапан, като започва със това премахване на
                                        прекалено   често  пускане  в  действие
леда от изпарителя с помощта на поток горещи газове.
                                        посредством едноминутно забавяне;
Благодарение на това водата започва да се стича към
                                     •   да се настрои желаната влажност на въздуха.
резервоара (6). От изпарителя охладеният и изсушен въздух
                                  6. ИЗКЛЮЧВАНЕ
преминава през кондензатора (3), където се нагрява до
                                  За да се изключи сушилната уредба, трябва да се премести
температура, по-висока от температурата на помещението.
                                  превключвателят в положение OFF.
Фиг.2. УстройствоУстройство на изсушителяизсушителя на
                                  7. РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДАТА
въздуха:
                                  Когато резервоарът е пълен с вода, уредът автоматично
   1)   компресор;
                                  спира да работи и светва лампичката, сигнализираща
   2)   вентилатор;
                                  напълване (d). За да се пусне отново в действие сушилната
   3)   кодензиращ елемент;
                                  уредба, резервоарът трябва да се изпразни.
   4)   изпарител;
   5)   филтър;
                                  ВНИМАНИЕ: Преди изваждане на резервоара, уредът
   6)   съд за водата;
                                  трябва да се изключи чрез главния прекъсвач, както и от
   7)   електронна система.
                                  източника на захранване. Само тогава има възможност за
Уредът се задейства самостоятелно чрез вграден хигростат в
                                  повторно пускане в действие.
момента, в който влажността на въздуха е по-висока от
необходимото ниво. Уредът е защитензащитен от употреба
                                  Резервоарът за вода може да се замени чрез пряко
при твърде ниски и твърде високи температури.
                                  свързване на маркуча, отвеждащ кондензата към накрайника
Електронната
                                  на отвеждащия маркуч. Това е от полза, когато уредът остава
система контролира температурата на околната среда и при
                                  включен  за  продължителен   период от   време,  а
настъпване на неподходящи условия на работа изключва
                                  контролирането на напълването на резервоара е затруднено.
компресора и вентилатора. В такива случаи потребителят се
                                  За да се съедини маркучът, трябва да се издърпа резервоара
информира чрез включване на контролната лампичка (b).
                                  за кондензата от уреда, след което върху накрайника да се
                                  постави маркуч с диаметър 13-15 мм.
ВНИМАНИЕ: Сушилната уредба не се включва, ако
                                  Фиг.6:
температурата в мястото на употреба е по-ниска от 5º С
                                     A.  максимална височина на положението на
или по-висока от 32 ºС.
                                        маркуча по цялата му дължина,
                                     B.  накрайник за свързване на маркуча.
За да се постигне най-ефективна работа на сушилната
уредба, тя трябва да се намира в средата на помещението.
                                  ВНИМАНИЕ: Маркуч, чрез който тече кодндензираната
Това осигурява свободното преминаване на
                                  вода, не може се намира по-високо от накрайника на
въздух през уреда. Минималното разстояние до стените
                                  сушилната. Инсталиране на маркуча по-високо от
възлиза на 20 - 30 см. Сушилната уредба не бива да се
                                  накрайника може доведе до повреждане на

                                4
съоръжението и може също да причини удар от ток.         може да се изхвърля на сметището. Той трябва да се
                                 демонтира, а отделните части да се предадат за вторична
8. СЪХРАНЯВАНЕ                          преработка или на отпадъци.

ВНИМАНИЕ: Преди да пристъпим към процедурата за          ВНИМАНИЕ: Хладилните вещества да не се изпускат в
консервиране, следва да се изключи уредът с помощта        атмосферата. Веществото трябва да се отстрани от
на прекъсвача (а), както и да се изключи от източник на      квалифицирани лица.
захранване.
                                 За отстраняване на хладилното вещество необходими са:
За гарантиране на ефективна работа трябва периодично да         •   клещи за отстраняване на хладилни елементи;
се почиства филтърът и вътрешните елементи на сушилната.        •   агрегат за изпомпване на течности;
Филтърът на въздуха трябва да се продуха със сгъстен          •   съд под налягане.
въздух или да се измие с хладка вода и сапун.
                                 Отстраняването на елемента да се извърши по следния
ВНИМАНИЕ: За да се свали филтъра, трябва да се          начин:
развият винтове закрепващи решетката на филтъра.            •  да се свържат клещите и съда под налягане с
                                       агрегата,
За да се почисти вътрешността на уреда, трябва да се          •  с клещите да се пробие изпускателната тръба на
развият и да се снемат предните капаци и филтърът.              компресора и да се остави затисната с клещите,
Замърсяванията да се почистват с прахосмукачка, като се         •  да се отворят двата клапана на агрегата и той да
внимава да не се повредят ребрата на кондензатора и             се задейства, като се изпразни използваната
изпарителя, както и перките на вентилатора.                 сушилна от хладилния елемент,
9. ТРАНСПОРТИРАНЕ                            •  да се изключи агрегата и да се затворят двата
                                       клапана, след което да се затвори клапана на
ВНИМАНИЕ: За да се премести или пренесе сушилната,              съда под налягане,
трябва  предварително да  се изключи  уредът
                                    •  да се свалят клещите от тръбата
посредством главния прекъсвач и да се извади
                                    •  ако съдът под налягане е пълен, той трябва да
щепселът от контакта.
                                       се  занесе  в  специализиран   пункт  за
                                       отстраняване на течни отпадъци.
За да се премести сушилната, тя трябва да се наклони, което
дава възможност да се транспортира на колелца (Фиг.7).
                                 За да се отстрани маслото от компресора, той трябва да се
                                 разпои или да се отреже от хладилната система и да се
ВНИМАНИЕ: Да не се пренася изсушителяизсушителя в
                                 развие от поставката. След това в корпуса на компресора (от
хоризонтално положение.
                                 долната му страна) да се пробие със свредел отвор, през
                                 който може да се излее маслото.
Начинът на пренасяне на изсушителяизсушителя по стълба
или стръмна повърхност е представен на (Фиг.8).
                                 ВНИМАНИЕ: Употребеното масло трябва да се занесе в
10. ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ДЕМОНТИРАНЕТО
                                 пункт за отстраняване на масла.
В хладилния компресорен цикъл, под налягане, участвува
хладилно вещество R407C. Допълнително в компресора има
                                 Останалите части (главно стоманени, медни и алуминиеви)
масло. Затова уред, чиято експлоатация е завършила, не
                                 може да се занесат за вторична преработка.
                 11. ДИАГНОСТИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИТЕ
 ПРИЗНАК               ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ          НАЧИН НА ПPОЦEДИPAHE
 Уредът не се включва         1  Липса на захранващо напрежение 1a  Да се провери дали главният
                                        прекъвач работи и дали е в
                                        положение ON

                                          1b  Да се провери захранващото
                                             напрежение (230 V, 1~, 50 Hz)

                   2   Грешно настроен хигростат        2   Да се постави хигростата на ниво
                                             на влажност, по-ниско от
                                             влажността в помещението

                   3   Резервоарът за водата е пълен      3   Да се изпразни резервоарът до
                      (свети сигнализационната           положение Резервоар за вода
                      лампичка)

                   4   Твърде ниска температура на       4   Да се провери дали
                      околната среда (свети             температурата на околната среда
                      контролната лампичка С)            е по-висока от 5 º С

                   5   Твърде висока температура на      5   Да се провери дали
                      околната среда (свети             температурата на средата е по-
                      контролната лампичка С)            ниска от 32 º С
 Вентилаторът и компресорът      1   Твърде малък приток на въздух      1a  Да се провери дали нещо не
 работят, но по стените на                                блокира притока или изтичането
 изпарителя не се появява нито                              на въздух
 вода, нито лед
                                          1b  Да се провери дали върху
                                             филтъра или оребрените блокове
                                             на кондензатора или изпарителя
                                             не се е образувала утайка


                               5
                 2  Твърде ниска температура на   2  Да се провери дали
                   помещението и/или относителна    температурата е в интервала 5-
                   влажност на въздуха         32ºС, а относителната влажност-
                                      в рамките на 40 - 95%

                 3  Дефекти в работата на      3  Да се повика обслужващия сервиз
                   охлаждащия цикъл
Уредът е спрял да работи, свети  1  Резервоарът за вода е пълен   1  Да се изпразни резервоарът
сигнализационната лампичка (d)
Уредът е спрял да работи и е   1  Блокиран приток на въздух    1  Да се отстранят предметите,
светнала контролната лампичка                       затрудняващи притока на въздух
(b) –прегряване на оребрения
блок на изпарителя

                 2  Температурата на въздуха е по-  2  Уредът трябва да се използва
                   ниска от 5ºС или по-висока от    само ако температурата в
                   32ºС                 помещението е в интервал от 5ºС
                                      до 32ºС

                 3  Повреда в задвижването на    3  Да се извика оторизиран техник
                   вентилатора

                 4  Повреда в задвижването на    4  Да се извика оторизиран техник
                   охлаждащия цикъл
Уредът е спрял да работи и    1  Повреда в индикатора за     1  Да се извика оторизиран техник
сигнализационната лампичка (b)    температурата на средата
пулсира
Уредът е спрял да работи,     1  Повреда в индикатора за     1  Да се извика оторизиран техник
сигнализационната лампичка (c)    температурата на изпарителя
пулсира
Уредът е спрял да работи,     1  Повреда в индикатора за     1  Да се извика оторизиран техник
сигнализационната лампичка (d)    температурата на кондензатора
пулсира
                           6
                                      4. PRVNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
CZ                                     Každý odvlhčovač je dodávaný v individuální obalu, který se
1. TECHNICKÉ ÚDAJE (str. 2):                        skládá s palety a kartonové krabice. Po rozbalení, namontujte
    1)   Rozsah působení – vlhkost                  horní držadlo.
    2)   Rozsah působení – teplota                  Montáž horní držadla:
    3)   Průtok vzduchu                       1) odpojit horní držák od spodních, se kterými byl sepnutý po
    4)   Odvlhčování (T = 30° C, UR = 80 %)             dobu přepravy (Obr. 3).
    5)   Chladící látka                       2) horní držák nasunout na dolní držáky (Obr. 4),
    6)   Monžství chladící látky                   3) Přípojte držadlo k kostře zařízení (obr. 5) pomocí přípojených
    7)   Elektrické napájení                     šroubů. Šrouby zašroubujte šestihranným klíčem 5 mm, a
           a)   Fáze                     zkontrolujte připevnění držadla, dotáhněte volné spojení.
           b)   Napětí                    5. SPOUŠTĚNÍ
           c)   Kmitočet                   Zařízení spouštějte dle následujícího postupu:
    8)   Příkon                               •   přípojte zařízení k napájecí sítě 230V, 50 Hz
    9)   Rozměry délka x šířka x výška                   •   přepněte vypínač (a) do polohy ON (označené
    10)   Hmotnost
2. ŘÍDÍCÍ PANEL (obr. 1):
                                            symbolem    ), zapne se ventilátor a kompresor.
    a.   hlavní vypínač
                                            Kompresor je chráněný proti častému zapínání
    b.   vypínač ohřívače
                                            pomocí zpožďovací relé se zpožděním jedné
    c.   kontrolka
                                            minuty.
    d.   kontrolka rozmrazování
                                         •   nastavte požadovanou vlhkost vzduchu.
    e.   kontrolka naplnění nádrže vody
                                      6. VYPÍNÁNÍ
    f.   počitadlo hodin
                                      Zařízení vypněte přestavením vypínače (a) do polohy OFF.
    g.   otočný knoflík hygrostatu.
                                      7. NÁDRŽ NA VODU
3. POPIS ZAŘÍZENÍ
                                      Zařízení automatický přeruší práce v případě naplnění vodní
Odvlhčovač vzduchu DH je určený pro místa (místnosti), která
                                      nádrže a se rozsvítí kontrolka přeplnění (d). Další spouštění je
vyžadují rychlého vysušení a ochranu proti nežádoucímu růstu
                                      možné pouze po odstranění kondenzátu.
vlhkosti vzduchu. Princip působení odvlhčovače DH je založený
na snížení obsahu vodní páry ve vzduchu pomocí její
                                      POZOR: Dříve něž vytáhněte nádrž, vypněte zařízení pomocí
kondenzace. Na výkrese 2 je zobrazená konstrukce zařízení. Její
                                      hlavního vypínače a odpojte od napájecí sítě. Pouze v
hlavní prvky
                                      takovém případě je možné opětovní spouštění.
jsou obvod kompresoru chlazení a ventilátor. Vzduch je čerpaný
ventilátorem (2) a proudí filtrem (5) a výparníkem (4) a je tady
                                      Vodní nádrž lze nahradit přímým přípojením vypouštěcí hadice
chlazené na teplotu nižší něž rosný bod. V důsledku toho část
                                      na vypouštěcí hrdlo. Tento způsob práce se používá v případě,
vodní páry se kondenzuje na stěnách výparníku.
                                      že zařízení pracuje delší dobu, a je obtížná kontrola naplnění
Tehdy v určitých časových intervalech elektronický obvod (7)
                                      nádrže.Pro zapojení hadice vytáhněte nádrž na kondenzát a na
vypíná kompresor a také otevírá elektroventil a tímto začíná
                                      vypouštěcí hrdlo nasunete hadice o průměru 13-15 mm.
rozmrazování výparníku horkými plyny.
                                      Obr. 6:
Rozmrazená voda teče do nádrže (6). Ochlazený a osušený
                                          A. maximální výška polohy hadice na její celkové délce,
vzduch proudi k kondenzátoru (3), na kterém je ohřívané na
                                          B. maximální výška koncovky hadice.
teplotu větší něž teplota v místnosti.
Obr. 2. Konstrukce odvlhčovače
                                      POZOR: Hadice, kterou vytéká zkapalněná voda, se nemůže
    1)   kompresor;
                                      nacházet výše než hrdlo odvodňovače. Umístění hadice nad
    2)   ventilátor;
                                      hrdlem způsobí poškození zařízení nebo také může způsobit
    3)   kondenzátor;
                                      úraz elektrickým proudem.
    4)   výparník;
    5)   filtr;
                                      8. ÚDRŽBA
    6)   nádrž na vodu;
    7)   elektronický obvod.
                                      POZOR: Před zahájením údržbářských práci vypněte zařízení
Zařízení se spouští automatický hygrostatem, v případě že
                                      pomocí hlavního vypínače (a) a odpojte od napájecí sítě.
vlhkost vzduchu stoupne nad nastavenou hodnotu. Zařízení je
chráněné proti zapnutí v příliš nízké nebo příliš
                                      Pro zajištění bezvadní práce zařízení lze pravidelně čistit filtr a
vysoké teplotě. Elektronický obvod snímá teplotu okolí a v
                                      vnitřní prvky zařízení. Filtr profoukněte stlačeným vzduchem
případě nepříznivých podmínek vypne kompresor a ventilátor.
                                      nebo umyjete ve vlažné vodě s mýdlem.
Tento stav je hlášený rozsvícenou kontrolkou (b).
                                      POZOR: Za účelem demontáže filtru je třeba odšroubovat
POZOR: Odvlhčovač ne je možné spustit pokud teplota v
                                      šrouby upevňující mřížku filtru.
         C      C.
místnosti je pod 5° nebo nad 32°
                                      Za účelem vyčistění vnitřku zařízení je třeba odšroubovat a
Pro zvětšení účinnosti postavte zařízení uprostřed místnosti.
                                      sejmout přední kryty
Tomto způsobem zajistěte neomezené proudění vzduchu kolem
                                      a také filtr. Znečistění odstraníte vysavačem. Během čistění dejte
zařízení. Minimální vzdálenost od stěny je 20-30 cm. Nestavějte
                                      pozor abyste nepoškodili žebra kondenzátoru a výparníku a
zařízení v blízkosti zdrojů tepla např. ohřívače, pece a v blízkosti
                                      lopatky ventilátoru.
oken a dveří. Během práce zařízení zavřete dveře a okna.
                                      9. DOPRAVA
Odvlhčovač lze používat v uzavřených místnostech.
                                      POZOR: Před přemístěním nebo přepravou zařízení vypněte
POZOR: Během     práce  nestavějte  na  zařízení  žádné
                                      hlavní vypínačem a vytáhněte zástrčku ze sítové zásuvky.
předměty.
                                      Zařízení přepravujte na kolečkách, mírně nakloněné (obr.7).
Vodní nádrž lze nahradit přímým přípojením vypouštěcí hadice
na vypouštěcí hrdlo.
                                      POZOR: Nepřenášejte zařízení ve vodorovné poloze.
POZOR: Zařízení používejte, skladujte a přepravujte ve
                                      Způsob přemístění po schodech nebo šikmém povrchu je
svislé poloze. V pačném případě zařízení může nesprávně
                                      zobrazený na obr. 8.
pracovat a dokonce se může poškodit chladící obvod.                                    7
10. POZNÁMKY TYKAJÍCÍ SE DEMONTÁŽE                       •   otevřete ventily čerpadla, spustíte čerpadlo a
V chladícím obvodu je stlačené chladící medium R407C a                odstraníte chladící látku z odvlhčovače,
kompresoru olej. Proto opotřebené zařízení se nesmí vyvážet na         •   vypněte čerpadlo a uzavřete ventily, pak zavřete
smetiště. Zařízení demontujte a jednotlivé součástky odevzdejte           ventil tlakové nádoby,
k recyklace nebo skladu odpadových surovin.                   •  sundejte kleště s vodiče,
                                        •  v případě, že tlaková nádoba je naplněná
POZOR: Chladící medium nevypouštějte do vzduchu.                   odevzdejte ji k specializovanému skladu
Chladící činitel může odstranit pouze zaškolená osoba.          odpadových kapalin.
                                     Olej z kompresoru se odstraňuje vyvrtáním otvoru naspodu
Pro odstranění chladícího medium potřebujete:              kostry kompresoru, kterým se vypouští opotřebený olej. Dřív lze
   •   kleště pro odstraňování chladící činitelů,          kompresor odřezat od chladícího obvodu.
   •   čerpadlo k přelévaní kapalin,
   •   tlaková nádoba.                       POZOR: Opotřebený olej odevzdejte ke skladu odstraňování
Odstranění chladícího činitele udělejte dle následující procedury:    olejů.
   •   přípojte kleště a tlakovou nádobu k čerpadlu,
   •   pomocí klešti propíchněte vypouštěcí vodič          Zbývající prvky (ocelové, měděné a hliníkové) odevzdejte k
      kompresoru a nechejte na vodiči,               recyklace.

                       11. ZPŘÍČINA A ODSTRANĚNÍ PORUCHY
 PŘÍZNÁKY                 MOŽNÉ PŘÍČINY            ŘEŠENÍ
 Zařízení nelze spustit          1   výpadek napájení       1a  Zkontrolujte funkce hlavního
                                            vypínače a polohu ON

                                              1b   Zkontrolujte napiec napětí (230 V,
                                                  1~, 50 Hz)

                      2   nesprávné nastavení hygrostatu       2   Nastavte hygrostat na nížší vlhkost,
                                                  nížší něž vlhkost v místnosti

                      3   plná vodní nádrž (svítí kontrolka d)    3   Vyprázdníte nádrž dle bodu Nádrž
                                                  na vodu

                      4   příliš nízká teplota okolí (svítí      4   Zkontrolujte je-li teplota okolí vyšší
                         kontrolka b)                      C
                                                  něž 5°

                      5   příliš vysoká teplota okolí (svítí     5   Zkontrolujte je-li teplota okolí nížší
                         kontrolka b)                   něž 32°C

 Ventilátor a kompresor pracují,      1   příliš malý průtok vzduchu         1a   Zkontrolujte přívod a výstup
 avšak na stěnách výparníku                                    vzduchu
 nevzniká voda nebo led
                                              1b   Zkontrolujte nejsou-li na žebrach
                                                  výparníku nebo kondenzátoru
                                                  usaeniny

                      2   příliš nízka teplota místnostií a/nebo   2   Zkontrolujte je-li teplota v rozmezi
                         relativní vlhkost vzduchu             5º- 32ºC, a relativní vlhkost v
                                                  rozmezí 40- 95%

                      3   chybné fingování chladícího obvodu     3   Zavolejte autorizovaný serwis

 Zařízení přerušilo práce, svítí      1   Plná nádrž na vodu             1   Vyprázdníte nádrž
 kontrolka (d)
 Zařízení přerušilo práce, svítí      1   zacpaný průtok vzduchu           1   Odstraníte předmety, které ztěžují
 kontrolka (b) – přehřátí radiátoru                                průtok vzduchu, opět zapněte
 kondenzátoru                                           zařízení

                      2   teplota vzduchu nížší něž 5ºC nebo     2   Použivejte zařízení v místností ve
                         vyšší něž 32ºC                  které teplota je od 5ºC do 32ºC

                      3   poškozený pohon ventilátoru         3   Zavolejte autorizovaný servis

                      4   poškozený chladící obvod          4   Zavolejte autorizovaný servis

 Zařízení přerušilo práce, svítí      1   Poškozené čídlo teploty okolí        1   Zavolejte autorizovaný servis
 kontrolka (b) blíka
 Zařízení přerušilo práce, svítí      1   Poškozené čídlo teploty výparníku      1   Zavolejte autorizovaný servis
 kontrolka (c) blíka
 Zařízení přerušilo práce, svítí      1   Poškozené čídlo teploty           1   Zavolejte autorizovaný servis
 kontrolka (d) blíka               kondenzátoru
                                   8
                                   betrieben werden.
DE
1. TECHNISCHE DATEN (Seite 2)                     ACHTUNG: Während des Betriebs         dürfen  auf  dem
    1)   Arbeitsbereich - Feuchtigkeit             Entfeuchter keine Gegenstände liegen.
    2)   Arbeitsbereich - Temperatur
    3)   Luftvolumenstrom                    Das Kondensat kann durch einen Schlauch abgeleitet werden,
    4)   Entfeuchtungsleistung (T = 30° C, UR = 80 %)      dabei ist der Wasserbehälter durch einen direkten Anschluss des
    5)   Kühlmittel                       Schlauches an den Stutzen zu ersetzen.
    6)   Kühlmittelmenge
    7)   Stromversorgung                    ACHTUNG: Das Gerät soll stehend betrieben, transportiert
            a)  Phase                   und gelagert werden. Andernfalls kann es zu Störungen oder
            b)  Spannung                 sogar zu einer Beschädigung des Kältekreislaufes kommen.
            c)  Frequenz
    8)   Leistungsaufnahme                   4. ERSTE MONTAGE DES GETRÄTS
    9)   Maße Tiefe x Breite x Höhe               Jeder Luftentfeuchter wird in einem Karton und auf einer Palette
    10)   Gewicht                        geliefert. Nach dem Auspacken des Geräts ist der obere
2. BEDIENUNGSFELD (Abb. 1):                      Handgriff zu montieren.
    a.   Hauptschalter                     Montage des oberen Handgriffes:
    b.   Heizelementschalter                      1)  den oberen Handgriff von den unteren Handgriffen,
    c.   Kontrollleuchte                           mit Hilfe deren er für den Transport gesichert war,
    d.   Signalleuchte - Abtauen                       lösen (Abb. 3),
    e.   Signalleuchte - Wasserbehälter ist voll            2)  den oberen Handgriff auf die unteren aufsetzen
    f.   Betriebsstundenzähler                        (Abb. 4),
    g.   Hygrostatregler                        3)  den   Handgriff  auf  das   Gehäuse   des
3. BESCHREIBUNG DES GERÄTS                             Luftentfeuchters (Abb. 5) mit Hilfe der mitgelieferten
Die DH-Luftentfeuchter sind für die Nutzung im Räumen, die             Schrauben einbringen; die Schrauben mit einem
schnell entfeuchtet werden müssen, um eine unkontrollierte             Sechskantschlüssel    5  mm   festschrauben;
Feuchtigkeitserhöhung vorzubeugen, geeignet.                    überprüfen ob der Handgriff festsitzt, wenn nötig
Das Funktionsprinzip der DH-Luftentfeuchter beruht darauf, dass          müssen die Schrauben angezogen werden.
der in der Luft enthaltene Wasserdampf am Verdampfer         5. INBETRIEBNAHME
kondensiert wird.                           Um den Luftentfeuchter anzuschalten sind folgende Tätigkeiten
Das Schema 2 zeigt den Aufbau des Geräts. Der             durchzuführen:
Verdichterkreislauf und der Ventilator gehören zu den            •   das Gerät an das Stromnetz ~230 V, 50 Hz
Hauptbestandteilen des Gerätes. Die Luft wird mittels des             anschließen;
Ventilators (2) angesaugt, an den Filter (6) geleitet und am         •   den Schalter (a) auf die ON-Stellung (mit
Verdampfer (5) unter den Taupunkt gekühlt. In Folge dessen wird
ein Teil des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes zu
                                          entsprechendem    Symbol   gekennzeichnet )
Wassertropfen kondensiert. Bei niedrigeren Temperaturen lagert
                                          bringen; der Ventilator und der Kompressor werden
sich an dem Verdampfer Eisbeschlag ab. Die elektronische
                                          angeschaltet. Der Kompressor ist durch eine
Steuerung (3) schaltet dann den Kompressor aus, öffnet das
                                          Verzögerung der Inbetriebsetzung (eine Minute
Elektroventil und beginnt demzufolge das Abtauen des
                                          lang) vor einem häufigen Aus- und Einschalten
Verdampfers mittels heißen Gasen. So kann das Wasser in den
                                          geschützt;
Wasserbehälter (7) abgeleitet werden. Die gekühlte Luft wird
                                       •   die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen.
durch den Kondensator (4) geleitet und bis zu einer Temperatur,
                                   6. DAS AUSSCHALTEN DES ENTFEUCHTERS
die über der Raumtemperatur liegt, erwärmt.
                                   Das Ausschalten des Gerätes geschieht durch Umschalten des
Abb. 2. Aufbau des Geräts:
                                   Schalters (a) auf die OFF-Stellung.
    1)   Kompressor;
                                   7. WASSERBEHÄLTER
    2)   Ventilator;
                                   Sobald der Wasserbehälter vollständig gefüllt ist, schaltet das
    3)   Kondensator;
                                   Gerät automatisch aus; die Signalleuchte (d) leuchtet auf. Um
    4)   Verdampfer;
                                   das Gerät wieder einzuschalten, muss der Wasserbehälter
    5)   Filter;
                                   entleert werden.
    6)   Wasserbehälter;
    7)   elektronische Steuerung.
                                   ACHTUNG: Vor dem Herausnehmen des Behälters ist das
Der eingebaute Hygrostat steuert das Gerät automatisch. Der
                                   Gerät mit dem Hauptschalter auszuschalten und vom
Luftentfeuchter wird angeschaltet, sobald die Raumtemperatur
                                   Stromnetz zu trennen. Nur dann darf das Gerät wieder in
über dem eingestellten Wert liegt.
                                   Betrieb gesetzt werden.
Das Gerät ist vor einem Betrieb in einer zu niedriger oder zu
hoher Temperatur gesichert. Die elektronische Steuerung
                                   Der Wasserbehälter kann durch eine direkte Verbindung eines
kontrolliert die Raumtemperatur und schaltet den Kompressor
                                   Ablassschlauches an den Stutzen ersetzt werden. Diese Lösung
und Ventilator, sobald die Bedienungen auf den Betrieb des
                                   erweist sich als sehr hilfreich, wenn das Gerät über eine längere
Entfeuchters einen ungünstigen Einfluss haben, aus. In einer
                                   Zeit eingeschaltet bleibt und die Kontrolle des Wasserbehälters
solchen Situation leuchtet die Kontrollleuchte (b).
                                   erschwert ist.
                                   Um den Schlauch anzuschließen, ist der Wasserbehälter
ACHTUNG: Der Luftentfeuchter lässt sich bei Temperaturen,
die niedriger als 5ºC oder höher als 32ºC sind, nicht         herauszunehmen und der Schlauch (Durchmesser 13 -15 mm)
                                   an den Stutzen aufzusetzen.
einschalten.
                                   Abb. 6
                                       A.   die maximale Höhe, auf der sich der Schlauch in
Der Entfeuchter sollte, soweit dies möglich ist, mitten im Raum
                                           seiner ganzen Länge befinden kann,
aufgestellt werden, damit seine Höchstleistung erreicht werden
                                       B.   der Stutzen, an den der Schlauch angeschlossen
kann. Eine solche Aufstellung wird eine ungehemmte
                                           werden kann
Luftzirkulation gewährleisten. Der Abstand zur Wand sollte
mindestens 20-30 cm betragen. Der Luftentfeuchter darf nicht in
                                   ACHTUNG: der Schlauch darf sich nicht höher als der
der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper oder Öfen sowie
                                   Stutzen befinden. Wird der Schlauch höher als der Stutzen
Türen und Fenster aufgestellt werden. Während des Betriebs des
                                   angebracht, kann es zur Beschädigung des Gerätes führen.
Gerätes sollten die Türen und Fenster geschlossen sein. Der DH-
                                   Es besteht auch Stromschlaggefahr.
Luftentfeuchter ist ausschließlich in geschlossenen Räumen

                                 9
8. WARTUNG                             Bestandteile an entsprechende Sammelstellen abgeben.

ACHTUNG: Vor jeglichen Wartungsarbeiten ist das Gerät mit      ACHTUNG: Die Kühlmittel dürfen nicht in die Atmosphäre
dem Hauptschalter (a) auszuschalten und von Stromnetz zu      gelangen. Das Kühlmittel darf nur durch qualifiziertes
trennen.                              Fachpersonal entsorgt werden.

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes zu gewährleisten, müssen
der Filter und die inneren Bestandteile des Gerätes in       Für die Entsorgung des Kühlmittels benötigt man:
regelmäßigen Zeitabständen gereinigt werden. Der Filter ist mit      •   Zange für die Kühlmittelentsorgung (Aggregat),
Druckluft oder in lauwarmer Seifenlauge zu reinigen.            •   Bypass-Reinigungs-Anlage,
                                      •   Druckbehälter.
ACHTUNG: Um den Filter herauszunehmen, muss das           Die Kühlmittelentsorgung ist folgendermaßen durchzuführen:
Filtergitter ausgeschraubt werden.                     •   Die Zange sowie den Druckbehälter an das
                                         Aggregat einbringen,
Vor dem Reinigen des Geräteinneren müssen die vorderen           •   die Abflussleitung des Kompressors mit der Zange
Hauben und der Filter ausgeschraubt und abgenommen werden.            durchlöchern; die Zange an der Leitung klemmen,
Die Verschmutzung soll mit Hilfe eines Staubsaugers entfernt        •   die beiden Ventile des Aggregats öffnen und das
werden, wobei man vorsichtig vorgehen soll, damit der              Aggregat anschalten; der sich im Luftentfeuchter
Rippenkühler des Kondensators und des Verdampfers nicht             befindliche Kühlmittel wird entleert;
beschädigt wird.                              •   das Aggregat ausschalten, die beiden Ventile
9. TRANSPORT                                   schließen und anschließend das Ventil am
                                         Druckbehälter dicht machen;
ACHTUNG: Vor dem Transport ist der Luftentfeuchter mit
                                      •   die Zange von der Leitung lösen;
dem Hauptschalter (a) auszuschalten und von Stromnetz zu
                                      •   wird der Druckbehälter voll, soll der an der
trennen.
                                         Sammelstelle für flüssige Abfälle abgegeben
                                         werden.
Den Luftentfeuchter leicht neigen    und  mit  Hilfe  der
                                  Um das Öl aus dem Kompressor auszuleeren, muss dieser vom
Transportrollen umstellen (Abb. 7).
                                  Kühlkreislauf ausgelötet oder durch Abschneiden getrennt und
                                  vom Gestell abgeschraubt werden. Anschließend in dem
ACHTUNG: Der Luftentfeuchter darf auf keinen Fall im
                                  Kompressorgehäuse ein Loch bohren (unten) und das Öl
Liegen transportiert werden.
                                  ablassen.
Wie das Gerät die Treppen hoch oder runter sowie bei steilen
                                  ACHTUNG:    Das  Altöl   muss    an   ensprechende
Flächen zu transportieren ist, wurde auf der Abb. 8 dargestellt.
                                  Ölsammelstellen abgegeben werden.
10. ENTSORGUNG DES GERÄTES
Im Kältekreislauf des Kompressors ist das unter Druck stehende
                                  Die restlichen Bestandteile (Bestandteile aus Stahl, Kupfer und
Kühlmittel R407C enthalten. Im Kompressor ist Öl enthalten.
                                  Aluminium) können zum Stahl- und NE-Metall-Recycling
Deswegen darf das Altgerät über den normalen Haushaltsabfall
                                  abgegeben werden.
nicht entsorgt werden. Das Gerät abbauen und die einzelnen
                       11. STÖRUNGSSUCHE UND -BEHEBUNG
        SYMPTOM               MÖGLICHE URSACHEN               VORGEHENSWEISE
 Der Entfeuchter kann nicht in       1   Keine Speisespannung         1a   Überprüfen, ob der Hauptschalter
 Betrieb gesetzt werden                                    richtig funktioniert und in der
                                                ON-Stellung steht

                                            1b   Die Speisespannung überprüfen
                                               (230 V, 1~, 50 Hz)

                     2   Falsche Einstellung des         2   Den Hygrostatregler so einstellen,
                        Hygrostaten                  dass die eingestellte Luftfeuchtigkeit
                                               unter der Raumfeuchtigkeit liegt.

                     3   Der Wasserbehälter ist vollständig   3   Den Wasserbehälter gemäß
                        gefüllt (die Kontrollleuchte d        Abschnitt `Wasserbehälter`
                        leuchtet)                   entleeren

                     4   Die Raumtemperatur ist zu niedrig    4   Überprüfen, ob die Raumtemperatur
                        (die Kontrollleuchte b leuchtet)          C
                                               über 5° liegt

                     5   Die Raumtemperatur ist zu hoch     5   Überprüfen, ob die Raumtemperatur
                        (die Kontrollleuchte b leuchtet)            C
                                               unter 32° liegt
 Der Ventilator und Kompressor      1   Der Luftstrom ist zu niedrig      1a   Überprüfen, ob der
 laufen, aber auf dem Verdampfer                               Lufteintritt und der Luftaustritt
 lagert sich weder Wasser noch Eis                              nicht abgedeckt sind
 ab
                                            1b   Überprüfen, ob sich auf dem Filter
                                               oder Rippenkühler des
                                               Kondensators und/oder des
                                               Verdampfers kein Beschlag
                                               abgelagert hat

                     2   Zu niedrige Raumtemperatur       2   Überprüfen, ob die Temperatur in
                        und/oder verhältnismäßige           dem Bereich 5º- 32ºC, und die
                        Luftfeuchtigkeit               verhältnismäßige Luftfeuchtigkeit in
                                               dem Bereich 40- 95% liegt


                                  10
                    3  Fehler im              3  Der Fehler muss durch eine
                      Kältekreislauf              autorisierte
                                          Werkstattstelle behoben werden.
Das Gerät ist außer Betrieb geraten,  1  Der Wasserbehälter ist vollständig  1  Den Wasserbehälter entleeren
die Signalleuchte (d) leuchtet       gefüllt
Das Gerät ist außer Betrieb geraten,  1  Der Luftstrom ist          1  Gegenstände, die
die Signalleuchte (b) leuchtet –      versperrt                die Luftzirkulation erschweren,
Überhitzung des Rippenkühlers des                          wegräumen; den Luftentfeuchter
Kondensators                                    wieder einschalten

                    2  Die Temperatur liegt         2  Das Gerät darf nur
                      unter 5ºC oder über 32ºC         betrieben werden, wenn die
                                          Raumtemperatur
                                          zwischen 5ºC und 32ºC liegt

                    3  Der Ventilatorantrieb        3  Der Fehler muss durch eine
                      ist defekt                autorisierte
                                          Werkstattstelle behoben werden.

                    4  Fehler im              4  Der Fehler muss durch eine
                      Kältekreislauf              autorisierte
                                          Werkstattstelle behoben werden.
Das Gerät ist außer Betrieb geraten,  1  Der Temperaturfühler ist defekt   1  Der Fehler muss durch eine
die Signalleuchte (b) pulsiert                           autorisierte
                                          Werkstattstelle behoben werden.
Das Gerät ist außer Betrieb geraten,  1  Der Temperaturfühler am       1  Der Fehler muss durch eine
die Signalleuchte (c) pulsiert       Verdampfer ist defekt          autorisierte
                                          Werkstattstelle behoben werden.
Das Gerät ist außer Betrieb geraten,  1  Der Temperaturfühler am       1  Der Fehler muss durch eine
die Signalleuchte (d) pulsiert       Kondensator ist defekt          autorisierte
                                          Werkstattstelle behoben werden.
                              11
                                    seadme  ebakorrektse  töötamiseni       ja  isegi  kuni
EE                                   jahutusseadme kahjustusteni.
1. TEHNILISED ANDMED (lk 2):
    1)  Töö parameetrid – niiskus                4. SEADME ESMANE PAIGALDUS
    2)  Töö parameetrid – temperatuur              Iga õhukuivati tuuakse kohale individuaalses pakendis mis
    3)  Õhu pealevool                      koosneb alusest ja pappkastist. Peale seadme väljavõtmist
    4)  Niiskuse likvideerimine (T = 30° C, UR = 80 %)      pakendist tuleb kokku panna ülemine käepide.
    5)  Külmutusaine                       Ülemise käepideme paigaldus:
    6)  Aine kogus                        1) vabastada ülemine käepide alumistest, mille külge oli ta
    7)  Elektrivool                       kinnitatud transportimise
           a)   faas                   ajaks (Joon. 3),
           b)   pinge                   2) suruda ülemine käepide alumistele peale (Joon. 4),
           c)   sagedus                  3) ühendada käepide kuivati korpusega (Joon.5), seadme külge
    8)  Võimsuse tarbimine                    kinnitatud kruvide abil,
    9)  Mõõdud: sügavus x laius x kõrgus             Kruvid keerata kinni 5 mm kuuskant võtme abil, veenduda,
    10)  Kaal                           et käepide ei liigu korpuse suhtes, vajadusel keerata kruvid
2. JUHTPANEEL (Joonisel 1)                       üle.
    a.  pealüliti,                        5. KÄIVITAMINE
    b.  kontrolllamp,                      Kuivati käivitamiseks tuleb:
    c.  härmatise signaallamp,                     •    ühendada seade vooluallikaga ~230 V, 50 Hz;
    d.  veepaagi täitumise signaallamp,                 •    lülitada lüliti (a) asendisse ON (märgistatud
    e.  ajaloendur,
    f.  reostaadi reguleerija.
                                            sümboliga     ) , mis põhjustab ventilaatori ja
3. SEADME KIRJELDUS
                                            kompressori käivitumise. Kompressor on kaitstud
Õhukuivati DH leiab kasutust kohtades (ruumides), mis vajavad
                                            liiga kiire käivitumise eest üheminutilise viivitusega;
kiiret kuivatamist ja kaitset kontrollimatu õhuniiskuse kasvu eest.
                                        •    määrata nõutav niiskuse tase.
Kuivati DH tööprintsiip põhineb veeaurude mahu vähendamisel
                                    6. VÄLJALÜLITAMINE
õhus, nende kondenseerimise läbi.
                                    Kuivati väljalülitamiseks tuleb lüliti (a) lülitada asendisse OFF.
Joonisel 2 on kujutatud seadme korpus. Selle peamisteks
                                    7. VEEPAAK
elementideks on suruõhu külmutusringvool ja ventilaator.
                                    Kui veepaak on veega täitunud, katkestab seade automaatselt
Ventilaatori (2) poolt sisseimetud õhk liigub läbi filtri (5) ja
                                    töö ja süttib lambike, mis signaliseerib täitumisest (d). Seadme
järgnevalt läbi aurutaja (4), kus toimub jahutamine
                                    taaskäivitamiseks tuleb veepaak tühjendada.
kondenseerumistemperatuuri     punktist  madalamale.   Selle
tulemusena sadestub osa õhus sisalduvatest veeaurudest kuivati
                                    TÄHELEPANU: Enne veepaagi väljavõtmist tuleb seade,
seintele. Madalamate temperatuuride korral kuivatile sadestunud
                                    pealüliti ja vooluallikast lahti ühendamise abil, välja lülitada.
vesi külmub. Sel juhul lülitab elektrooniline seade (3) teatud ajal
                                    Ainult sel juhul on võimalik see taaskäivitada.
kompressori välja ja avab elektriklapi, alustades sellega
kondensaatori ülessulatamist kuumade gaasidega. Tänu sellele
                                    Veepaaki võib asendada vahetult äravoolutoru külge ühendatud
hakkab vesi veepaaki (6) ära voolama. Jahutatud ja kuivatatud
                                    kondensaadiäravooluvoolikuga.
õhk liigub läbi kondensaatori (3), kus toimub selle soojendamine
                                    See on abiks juhul, kui seade jääb sisselülitatuks pikemaks ajaks
ruumi temperatuurist kõrgemale temperatuurile.
                                    ja kontroll paagi täitumise üle on raskendatud.
Joon. 2. Õhukuivati korpus:
                                    Vooliku ühendamiseks tuleb kondensaator seadmest välja võtta,
    1)  kompressor;
                                    järgnevalt asetada äravoolutorule voolik läbimõõduga 13-15 mm.
    2)  ventilaator;
                                    Joon. 6:
    3)  kondensaator;
                                        A. vooliku asendi maksimaalne kõrgus kogupikkuses
    4)  aurutaja;
                                        B. äravoolutoru vooliku ühendamiseks.
    5)  filter;
    6)  veepaak;
                                    TÄHELEPANU: Kondensaati välja juhtiva vooliku ots ei tohi
    7)  elektrooniline seade.
                                    olla kuivati äravoolutorust kõrgemal. Vooliku otsa asetamine
Kui õhuniiskus on kõrgem kui ettenähtud tase hakkab seade
                                    äravoolutorust kõrgemale võib viia seadme kahjustusteni,
sisseehitatud hügrostaadi tõttu iseseisvalt tööle. Seade on
                                    võib põhjustada ka elektrilööki.
kaitstud töötamiseks madalate või kõrgete temperatuuride
tingimustes. Elektrooniline süsteem kontrollib ruumi temperatuuri
                                    8. HOOLDAMINE
ja ebasobivate töötingimuste ilmnemise korral lülitab välja
kompressori ja ventilaatori. Sellise juhul teavitatakse kasutajat
                                    TÄHELEPANU: Enne hooldusega seotud toiminguid tuleb
kontroll-lambi (b) süttimisega.
                                    seade välja lülitada, lüliti (a) abil ja ühendada lahti
                                    vooluallikast.
TÄHELEPANU: Kuivati ei lülitu sisse, kui ümbruskonna
temperatuur on madalam kui 5ºC või kõrgem kui 32ºC.
                                    Efektiivse funktsioneerimise kindlustamiseks tuleb kuivati filtrit ja
                                    siseelemente perioodiliselt puhastada. Õhufilter tuleb suruõhu
Kuivati töö efektiivsuse maksimaalseks suurendamiseks tuleb
                                    abil läbi puhuda või pesta leige vee ja seebiga.
see asetada ruumi keskele. Kindlustage õhu vaba liikumine läbi
seadme. Miinimumkaugus seintest võib olla 20-30 cm. Kuivatit ei
                                    TÄHELEPANU: Filtri mahavõtmiseks tuleb keerata lahti filtri
tohi paigutada küttekehade nagu radiaatorid ja ahjud lähedusse
                                    võret kinnitavad kruvid.
ning uste ja akende lähedusse, mis peavad olema seadme
töötamise ajal suletud. Kuivati DH peab töötama suletud
                                    Seadme sisemuse puhastamiseks tuleb esikatted ja filter lahti
ruumides.
                                    keerata ning maha võtta.
TÄHELEPANU: Kuivati töötamise ajal ei tohi sellele asetada       Mustus tuleb eemaldada tolmuimejaga olles ettevaatlik, et mitte
                                    vigastada kondensaatori ja aurutaja ribisid ning ventilaatori
mingisuguseid esemeid.
                                    labasid.
                                    9. TRANSPORT
Veepaaki võib asendada vahetult aravoolutoru külge ühendatud
äravooluvoolikuga.
                                    TÄHELEPANU: Kuivati ümberpaigutamiseks või viimiseks
                                    mujale tuleb seade esiteks pealüliti abil välja lülitada ja
TÄHELEPANU: Seadet tuleb kasutada, turustada, ja
                                    eemaldada voolujuhtme pistik vooluvõrgust.
transportida ainult vertikaalasendis. Muud viisid võivad viia

                                   12
Kuivati asukoha muutmiseks tuleb seda kallutada, mis võimaldab         •    surveanumat.
ratastel veeretamist. (joon. 7).                    Jahutusaine eemaldamine tuleb läbi viia järgmisel meetodil:
                                        •    ühendada näpitsad ja surveanum agregaadi külge,
TÄHELEPANU:     Kuivatit     ei  tohi   transportida       •    augustada äravoolutoru näpitsatega ja jätta need
horisontaalasendis.                                  kinnipigistatult toru peale,
                                        •    avada agregaadi mõlemad kraanid ja käivitada see,
Kuivati transportimise moodus treppidel või järskudel kallakutel            agregaat    hakkab    kuivatit külmutusainest
on esitatud joonisel 8.                                tühjendama,
10. LAHTIVÕTMIST KÄSITLEVAD HOIATUSED                     •    lülitada agregaat välja ja sulgeda mõlemad kraanid,
Külmutuse kompressor-ringvoolus voolab surve all jahutusaine              järgnevalt sulgeda surveanuma kraan,
R407C. Kompressoris leidub lisaks sellele õli. Sel põhjusel ei tohi      •    eemaldada näpitsad äravoolutoru küljest,
pruugitud seadet ühes tükis ära visata. See tuleb lahti võtta ja        •    kui surveanum saab täis, tuleb see viia vedeljääkide
toimetada erinevad elemendid kas taastootmisesse või                  hävitamisele spetsialiseerunud vastuvõtupunkti.
lammutusse.                              Õli eemaldamiseks kompressorist tuleb see jahutussüsteemi
                                    küljest lahti joota või lõigata ja keerata aluselt välja. Järgnevalt
TÄHELEPANU: Jahutusaineid ei tohi atmosfääri vabaks          puurida kompressori korpusesse (altpoolt) auk, mille kaudu võib
lasta. Jahutusaine tuleb eemaldada kvalifitseeritud isiku       õli välja kallata.
poolt.
                                    TÄHELEPANU: Kasutatud      õli  tuleb  ära  anda   õlide
Jahutusaine eemaldamiseks läheb vaja:                 likvideerimise punkti.
   •   jahutusainete eemaldamise näpitsaid,
   •   agregaati vedelike üleviimiseks,           Ülejäänud elemendid (peamiselt terasest, vasest ja alumiiniumist)
                                 võib anda ümbertöötlusesse.
                      11. HÄIRETE DIAGNOOS JA LIKVIDEERIMINE
 PROBLEEM                 VÕIMALIKUD PÕHJUSED            KUIDAS KÄITUDA
 Seade ei käivitu             1  voolupinge puudumine         1a   kontrollida, kas pealüliti töötab
                                              korralikult ja on asendis ON

                                              1b   kontrollida voolupinget (230 V, 1~,
                                                  50 Hz)

                      2   hügrostaadi vale seadistus        2   seadistada hügrostaat ruumi
                                                  niiskusest madalamale niiskuse
                                                  tasemele

                      3   veepaak on täis              3   tühjendada veepaak vt. punkti
                          (põleb kontroll-lambike d)            Veepaak

                      4   liiga madal keskkonna temperatuur     4   veenduda et keskkonna
                          (põleb kontroll-lambike b)                         C
                                                  temperatuur on kõrgem kui 5°

                      5   liiga kõrge keskkonna temperatuur     5   veenduda et keskkonna
                          (põleb kontroll-lambike b)                          C
                                                  temperatuur on madalam kui 32°

 Ventilaator ja kompressor töötavad    1   puudulik õhu juurdevool         1a   veenduda, et miski ei takista õhu
 kuid aurutaja seintele ei ilmu ei vett                              juurde- või äravoolu
 ega jääd
                                              1b   veenduda, et filtrile või
                                                  kondensaatori või aurutaja ribitatud
                                                  plokkide pole kogunenud setet

                      2   liiga madal ruumi temperatuur ja/või   2   veenduda, et koha temperatuur
                          keskmine õhuniiskus               mahub 5º- 32ºC piiridesse ja niiskus
                                                  40- 95% piiridesse

                      3   külmutusringvoolu vilets toimimine    3   kutsuda välja autoriseeritud
                                                  teenindus
 Seade katkestas töö, põleb        1   veepaak on                1   tühjendada veepaak
 signaallambike (d)                täis
 Seade katkestas töö ja süttis       1   õhu juurdevool on takistatud       1   Eemaldada esemed, mis takistavad
 kontroll-lambike (b) – kondensaatori                               õhu juurdevoolu, lülitada kuivati
 ribitatud ploki kuumenemine                                    uuesti tööle

                      2   õhutemperatuur on madalam kui       2   seadet võib kasutada ainult siis, kui
                          5ºC või kõrgem kui 32ºC             temperatuur ruumis püsib piirides
                                                  5ºC kuni 32ºC

                      3   ventilaatori töö häired          3   kutsuda välja autoriseeritud
                                                  teenindus

                      4   külmutusringvoolu vilets toimimine    4   kutsuda välja autoriseeritud
                                                  teenindus

 Seade katkestas töö,           1   keskkonna temperatuuri sensor on     1   kutsuda välja autoriseeritud
 signaallambike (b) pulseerib           kahjustatud                   teenindus

                                   13
Seade katkestas töö,      1  aurutaja temperatuuri sensor on   1  kutsuda välja autoriseeritud
signaallambike (c) pulseerib    kahjustatud               teenindus
Seade katkestas töö,      1  kondensaatori temperatuuri sensor  1  kutsuda välja autoriseeritud
signaallambike (d) pulseerib    on kahjustatud             teenindus
                         14
                                    NOTE: Operate, store and transport the device in a vertical
GB                                   position. Otherwise irregularities in the operation of the
1. TECHNICAL DATA (page 2):                       device may occur, or even the refrigerating system may be
    1)   Humidity operating range                 damaged.
    2)   Temperature operating range
    3)   Air displacement                     4. FIRST ASSEMBLY OF THE DEVICE
    4)   Dehumidification rate (T = 30 0C, UR = 80 %)       Each dehumidifier is delivered in an individual packaging
    5)   Refrigerant                       consisting of a pallet and a cardboard box. After the device is
    6)   Quantity of the refrigerant               taken out of the packaging, mount the upper holder.
    7)   Power supply                       Assembly of the upper holder:
           a)   phase                       1)   detach the upper holder from the bottom ones, to
           b)   voltage                          which it was attached during the transport (Fig. 3),
           c)   frequency                     2)   slide the upper holder on the bottom holders (Fig.
    8)   Power consumption                            4),
    9)   Dimensions:                           3)   connect the holder with the dehumidifier housing
    10)  Weight                                 (Fig. 5) by means of screws attached to the device,
2. CONTROL PANEL (Figure 1)                              tighten the screws with a 5 mm hexagonal key,
    a.  main switch                               check whether the holder is not loose in relation to
    b.  control lamp                               the housing, if needed, tighten the screws.
    c.   defrosting indicator lamp                5. START OF THE DEHUMIDIFIER
    d.  water reservoir filling indicator lamp          In order to start the dehumidifier:
    e.  hour counter                           •   connect the device to ~230 V, 50 Hz power supply;
    f.  humidistat adjustment knob                    •   activate the switch (a) to the ON position (marked
3. DESCRIPTION OF THE DEVICE                              with symbol), which will start the fan and the
DH dehumidifiers are applied at places (rooms) requiring rapid             compressor. The compressor is protected from
drying in order to provide protection from an uncontrolled               being started too frequently by a one-minute delay;
increase in air humidity. The principle of operation of the DH         •   set the required air humidity level.
dehumidifiers consists in lowering the content of water steam in    6. DEHUMIDIFIER STOPPING
air by its condensation.                        In order to switch off the drier, the switch (a) must be adjusted to
Figure 2 presents the construction of the device. Its main       the OFF position.
elements are the compressor refrigerating system and the fan.      7. WATER RESERVOIR
The air sucked by the fan (2) flows through the filter (5) and then   When the reservoir is filled with water, the device stops the
through the evaporator (4), where it is cooled to a temperature     operation and lights the filling indicator lamp (d). In order to
lower than the dew point temperature. As a consequence of this,     restart the dehumidifier, empty the reservoir.
part of the water steam contained in air is condensed on the walls
of the evaporator. In the case of lower temperatures, the water     NOTE: Before the removal of the reservoir, switch off the
condensing on the evaporator freezes on it. Then, the electronic    device by means of the main switch and disconnect it from
system (7) switches off the compressor and opens the solenoid      the mains. Only then, will it be possible to re-start the
valve every now and then, starting to defrost the evaporator with    device.
hot gases. Owing to this, water flows down into the reservoir (6).
The cooled and dried air from the evaporator flows through the     The water reservoir may be replaced by connecting the
condenser (3), where it is heated to a temperature higher than     condensate discharge hose to the connector. It is helpful in the
the room temperature.                          situation, when the device is switched on for a longer period of
Figure 2. construction of the dehumidifier:               time, and the control of the reservoir filling level is difficult. In
    1)  compressor;                        order to connect the hose, the condensate reservoir must be
    2)  fan;                           removed from the device. Then, slide the hose of 13-15 mm in
    3)  condenser;                        diameter over the connector.
    4)  evaporator;                        Fig. 6:
    5)  filter;                              A.  maximal height of the hose end position along its
    6)  water reservoir;                            total length,
    7)  electronic system.                        B.  connector for the hose connection.
The device is started automatically by a built-in humidistat, at the
moment, when the air humidity is higher than the required level.    NOTE: The hose end, through which the condensed water
The device is protected from use in too low or too high         flows out, may not be placed higher than the connector of
temperatures. The electronic system controls the ambient        the drier. The placement of the hose end above the
temperature and switches off the compressor and the fan in the     connector will lead to the damage of the device, it may also
event of unfavourable operating conditions. In such a situation,    cause electric shock.
the user is notified about this fact by a back-lit control lamp (b).
                                    8. MAINTENANCE
NOTE: The drier may not be started, if the temperature at the
place of use is lower than 5ºC or higher than 32ºC.           NOTE: Before starting the maintenance activities, switch off
                                    the device by means of the switch (a) and disconnect it from
In order for the drier to operate most effectively, place it in the   the mains.
middle of the room. This will ensure a free air flow through the
device. The minimal distance from the walls amounts to 20-30      In order to ensure efficient operation, clean the filter as well as
cm. Do not position the drier near sources of heat such as       the internal elements of the dehumidifier periodically. The air filter
heaters, ovens or near the doors and windows, which should be      should be blown through with compressed air or washed in warm
closed during the operation of the device. The DH drier should     water with soap.
operate in closed rooms.
                                    NOTE: In order to remove the filter, loosen the lock screws
NOTE: No objects should lie on the drier during its           which fasten the filter grille.
operation.
                                    In order to clean the inside of the device, unscrew and remove
The water reservoir may be replaced by a direct connection of      the front covers and the filter. The pollution must be removed
the discharge hose to the connector.                                    15
by means of a vacuum cleaner, making sure that the ribs of the     The following items are necessary to remove the refrigerant:
condenser, evaporator and fan blades are not damaged in the          •    pliers for a removal of refrigerants,
process.                                   •    unit for forcing through the liquids,
9. TRANSPORT                                 •    pressure vessel.
                                    The refrigerant should be removed in the following way:
NOTE: In order to move or transfer the dehumidifier, switch          •    connect the pliers and the pressure vessel to the
off the device by means of the main switch and pull the plug             unit,
out of the mains socket.                           •    puncture the drain pipe of the compressor with the
                                           pliers and leave them clamped on the pipe,
In order to move the dehumidifier, tilt it. This enables the         •    open both valves of the unit and start it, emptying
transport of the device on wheels (fig. 7).                      the used refrigerant from the drier,
                                       •    switch off the unit and shut both valves, then shut
NOTE: Do not transfer the dehumidifier in a horizontal                the pressure vessel valve,
position.
                                       •    remove the pliers from the pipe,
                                       •    if the pressure vessel is filled up, deliver it to a
The method of transfer of the dehumidifier along the stairs or a
                                           specialist liquid waste removal point.
steep surface is presented in fig. 8.
                                    In order to remove the oil from the compressor, solder it out or
10. NOTES REGARDING THE DISASSEMBLY
                                    cut it off from the refrigerating system and unscrew it from the
In the compressor circulation system, there is a R407C
                                    base. Then, drill a hole in the compressor housing (from the
pressurized refrigerant.Additionally, there is oil inside the
                                    bottom), through which the oil may be poured out.
compressor. For these reasons, throwing the exploited device
away is not allowed. Disassemble it, and the respective elements
                                    NOTE: Deliver the used oil to the oil removal point.
must undergo secondary processing or scrapping.
                                    The remaining elements (mainly steel, copper and aluminium
NOTE: The refrigerants must not be emitted into the
                                    elements) may be delivered for secondary processing.
atmosphere. The refrigerant should be removed by qualified
persons.
                     11. FAULT DETECTION AND TROUBLE-SHOOTING
 SYMPTOM                  POSSIBLE CAUSES          PROCEDURE
 The device cannot be started        1  Lack of supply voltage    1a Check whether the main switch
                                          functions properly and whether it is
                                          in the ON position

                                              1b   Check the supply voltage (230 V,
                                                  1~, 50 Hz)

                      2  Improper humidistat setting         2   Set the humidistat to the humidity
                                                  level lower than the room
                                                  temperature

                      3  The water reservoir is filled up (the    3   Empty the reservoir as specified in
                         d control lamp is back-lit)            the section entitled Water reservoir

                      4  Too low ambient temperature (the b     4   Check whether the ambient
                         control lamp is back-lit)                           C
                                                  temperature is higher than 5°

                      5  Too high ambient temperature (the      5   Check whether the ambient
                         b control lamp is back-lit)                          C
                                                  temperature is lower than 32°

 The fan and the compressor are       1  Too little air flow             1a   Check whether the air inlet or air
 operable, but neither water nor ice                                outlet is not blocked
 appears on the walls of the
 evaporator                 2  Too low room temperature and/or       1b   Check whether there is deposit on
                         relative air humidity               the filter or ribbed condenser or
                                                  evaporator blocks

                                               2   Check whether the temperature is
                                                  within the range of 5º- 32ºC, and
                                                  whether the relative humidity ranges
                                                  from 40 to 95%

                      3  Faulty operation of the refrigerating    3   Call the authorised service
                         system
 The device stopped the operation,     1  The water reservoir is filled up       1   Empty the reservoir
 the indicator lamp is back-lit (d)
 The device stopped the operation,     1  The air flow is blocked           1   Remove the objects which obstruct
 the control lamp is back-lit (b) – the                               the airflow, switch on the
 ribbed condenser block is                                     dehumidifier again
 overheated
                      2  The air temperature is lower than      2   Apply the device only, when the
                         5ºC or higher than 32ºC              room temperature ranges from 5ºC
                                                  to 32ºC

                      3  Failure of the fan drive           3   Call the authorised service


                                  16
                   4  Faulty operation of the cooling   4  Call the authorised service
                     system
The device stopped the operation,   1  Failure of the ambient temperature  1  Call the authorised service
the indicator lamp (b) is pulsating    sensor
The device stopped the operation,   1  Failure of the evaporating      1  Call the authorised service
the indicator lamp (c) is pulsating    temperature sensor
The device stopped the operation,   1  Failure of the condensing      1  Call the authorised service
the indicator lamp (d) is pulsating    temperature sensor
                             17
                                      4. PRVA MONTAŽA UREDJAJA
HR                                    Svaka sušnica zraka dobavljana je u individualni embalaži –
1. TEHNIČKI PODACI (str. 2):                       paleta i karton. Poslje izvadjenja iz embalaže treba montirati
    1)   Opseg djelatnosti – vlažnost                gorni hvat (dršku).
    2)   Opseg djelatnosti – temperatura              Montiranje gornjega hvata:
    3)   Proticanje zraka                      1) odcepiti gornji hvat od donjih, sa kojima bio je povezan za
    4)   Uklonjevanje vlažnosti (T = 30° C, UR = 80 %)       vrijeme transporta (crtež 3),
    5)   Sredstvo za hladjenje                   2) pomicati hvat gornji na donje hvate (crtež 4),
    6)   Količina sredtsva                     3 ) povezati hvat sa kučiščem sušnice sa pomoću šrafa - koje su
    7)   Napojni električni vod                   u kompletu sa sušnicom. Za šrafe upotrebljavati šestokutni ključ
            a)   faza                    5 mm, provjeriti da li
            b)   napon                    dobro se drži kučišta (crtež 5).
            c)   frekvencija                 5. PUŠTANJE U RAD
    8)   Utrošak energije                      Za puštenje sušnice u rad treba:
    9)   Dimenzije dužina x širina x visina             • priključiti uredjaj do instalacije struje ~230 V, 50 Hz;
    10)  Uteg                            • prekidač (a) staviti na poziciju ON (označenu simbolom ), šta
2. PANEL UPRAVLJANJA (Crtež 1)                      izaziva rad ventilatora i kompresora. Kompresor ima ugradjenu
    a.   glavni isključnik                     jedno minutu usporavaču, šta zaščiča pred previše čestim
    b.   kontrolna svetiljka                    uključivanjem uredjaja;
    c.   signalna svetiljka za razmrazivanje            • nastaviti željeni nivo vlažnosti spoljašnega zraka.
    d.   signalna svetijlka – napunjenje rezervoara za vodo     6. IZKLJUČIVANJE
    e.   brojač satova rada uredjaja                Prestaviti prekidač (a) na poziciju OFF.
    f.   okretna regulacija higrostata               7. POSUDA – REZERVOAR ZA VODU
3. OPIS UREDJAJA                             Kada rezervoar je napunjen sa vodom, uredjaj automatski
Sušnice zraka DH upotrebljava se u prostorijama koje treba brzo      prekida rad i uključa signalizacijsku svetiljku (d). Da bi ponovno
osušiti ili obezbjediti nekontroliran porast vodosadržlivosti zraka.   pustiti sušnicu u rad,treba rezervoar isprazniti.
Princip djelovanja sušnic DH to snižanje količine vodne pare v
zraku putem njene kondenzacije (utečnjenja). Crtež 2 predstavlja     PAŽNJA: prije izvodjena rezervoara, uredjaju treba prekiniti
izgradnju uredjaja. Glavni elementi su kompresno kružno          dotok struje sa glavnim prekidačem i odvezati od napojnega
hladjenje i ventilator. Zrak zasisan kroz ventilator (2) prepilva kroz  voda. Samo tada postoji mogućnost ponovnega puštenja u
filter (5) i dalje kroz isparovač (4), gdje postaje shladjen do      rad.
temperature nižje od temperature rosišta. Ovim putem, dijo
vodne pare iz zraka utečnjuje se na stenama isparovača. U         Rezevoar može se zamenjati na cijev, koju se poveže sa donjom
slučaju nizkih temperatura voda, koja se utečnjuje na isparovaču,     vadom. Ovo je vrlo ugodno, kada uredjaj dugo radi a težko je
zamrzne za njim. Onda s vrijemena na vrijeme elektronski sistem      kontrolirati napunjenje rezervoara. Da bi se moglo naložiti cijev
(7) izključa kompresor i otvara električnu cev šta dovodi do faze     treba izvaditi rezervoar iz uredjaja i pomicati na donju vadu
razmrzovanja isparovača vrućim gasovima. Zbog toga voda          savitljivu cijev o presjeku 13-15 mm.
započina splivati do posude – rezervoara (6). Iz isparovača        Crtež 6:
shladjeni i osušeni zrak prepilva kroz utečnivač – kondenzator           A. maksimalna visina položaja crijeva na njihovoj
(3), gdje se zagrije do temperature višje od temperature prostora.           celokupnoj dužini,
Crtež 2. Izgradnja sušnice zraka:                          B. donja vada do priključenja creva.
    1)   kompresor;
    2)   ventilator;                        PAŽNJA: Crijevo, kroz koje teče voda ne sme biti na višem
    3)   utečnjivač (kondenzator);                 nivou nego donja vada sušnice. Postavljanje crijeva više od
    4)   isparovač;                         donje vade može dovijesti do kvara na ureñaju i do
    5)   filter;                          opasnosti po život zbog električkog napona.
    6)   rezervoar;
    7)   elektronski sistem.                    8. KONZERVIRANJE
Uredjaj se automatsko uključuje – jer ima ugradjen higrostat – u
trenutku, kada vlažnost zraka je viša od zaželjenog nivoa. Uredjaj    PAŽNJA: prije konzervacijskih radova treba uzključiti uredjaj
je zaščičen pred upotrebom pri preniski ili previsoki temperaturi.    prekidačem (a) i odvezati od napojnego voda.
Elektronski sistem kontrolira temperaturu sredine i
kada radni uslovi su nekorisni isključa kompresor i ventilator, u     Da bi uredjaj radio efektivno, treba pročiščavati filter i unutrašnje
tome slučaju kontrolna svetiljka (b) informira korisnika.         elemente sušnice. Filter zraka treba prepihati sa zrakom pod
                                     pritiskom ili umiti sa vodom sa sapunom.
PAŽNJA: Sušnica neće se ukjučiti kada temperatura sredine
prostora je nižja od 5ºC ili višja od 32ºC.                PAŽNJA: za skidanje filtera treba odviti zaštitni šraf, koji je
                                     nad filtrom.
Da bi rad sušnice bio bolje efektivni treba staviti nju na sredini
prostora. Ima tada slobodni prepilv zraka kroz uredjaj. Minimalna     Za pročiščenje unutrašnosti uredjaja, treba odviti i skinuti prednje
udaljenost od stene iznaša 20-30 cm. Sušnice ne stavljati u blizini    poklopce i filter. Prljavštine odsisati usisačem, paziti ne oštetiti
izvora toplote – ogrevača, radiatora, peći i u blizini prozora i     reber kondenzatora i isparnika pa krila ventilatora.
vrata, koje kad uredjaj radi neka budu zatvorene. Sušnica DH       9. TRANSPORT
tera da radi u zatvorenim prostorijama.
                                     PAŽNJA: prije prenošenja sušnice izključiti uredjaj s glavnim
PAŽNJA: kada uredjaj radi, ne sme ležati na njim bilo koji        prekidačem i izvaditi električni vodič iz utikača.
predmet.
                                     Nasloniti uredjaj sa bi se moglo ga premičiti na točkovima (crtež
Rezervoar za vodu može se zameniti kroz privezanje direktno do      7).
donje vade odvodne cijevi.
                                     PAŽNJA: ne    sme   se  prenositi  sušnice   u  poziciji
PAŽNJA: uredjaj treba upotrebjlati, ustovarištavati i           horizontalnoj.
transportirati vertikalno. U drugome slučaju uredjaj može
nepravilno djelovati eventualno može se povrediti rashladni        Način prenošanja sušnice po stepenicama ili strmoj površni
sistem.                                  predstavljeno na crtežu 8.


                                     18
10. RAZLAGANJE UREDJAJA                                kompresora i pustiti je stisnjene na cijevi,
U rashladnim sistemu nalazi se pod pritiskom sredstvo (tekućina)         •  otvoriti oba ventila agregata i pustiti ga u pogon, da
za hladjenje R407C. U kompresoru nalazi se ulje. To je uzrok da            sušnica isprazni se od sredstva za hladjenje,
se ne sme uredjaja izbaciti u smeće. Treba uredjaj demontirati a        •   izključiti agregat i zatvoriti oba ventila, zatvoriti ventil
posebne elemente predati za recykling ili kao staro gvoždje.             na plinodržlivoj posudi,
                                        •   skiniti kliješte iz cijevi,
PAŽNJA: sredstava za hladjenje ne sme puštati u atmosferu.           •   kada posuda je puna, predati ju u specjalizirano
Sredstvo mora uklonivati kvalificirana osoba.                     skladište za odpad tekućina.
                                     Za odstranjevanje ulja iz kompresora, treba odrezati kompresor
Za uklonjenje sredstva za hladjene potrebna su:             od razhladnega sistema i odviti od temelja. Na donjem djelu
   •   kliješta za uklonjevanje tekućina,             kučista kompresora srediti rupicu da izteče ulje.
   •   agregat do pretoka tekućina,
   •   plinodržliva posuda.                    PAŽNJA: potrošeno ulje predati za specjalizirano skladište
Uklonjevanje sredstva:                          ulja.
   •   priključiti kliješta i plinodržlivu posudu do agregata,
   •   s kliještami srediti rupicu u odvodnoj cijevi        Ostale elemente (čelik, bakar, aluminij) predati za recykling.

                    11. DIJAGNOZA I UKLONJEVANJE NEDOSTATKA (MANA)
 SIMPTOM                  UZROCI               NAČIN POSTUPANJA
 Uredjaj neće ići u rad           1  nema napetosti struje     1a provjeriti, da li glavni prekidač dobro
                                           djeluje i je na poziciji ON

                                                1b   provjeriti napetost struje  (230 V,
                                                    1~, 50 Hz)

                       2   nepravilno nastavljen            2   nastaviti higrostat na nivo vlažnosti
                           higrostat                     nižji kao je u prostoru

                       3   rezervoar za vodu je napunjen (gori     3   izprazniti rezervoar – gledaj točku:
                           kontrolna svetlijka d)               Rezervoar za vodu

                       4   prenizka spoljna temperatura (gori     4   provjeriti da li spoljna temperatura je
                           kontrolna svetlijka b)               viša od 5° C

                       5   previsoka spoljna temperatura (gori     5   provjeriti da li spoljna temperatura je
                           kontrolna svetlijka b)               nižja od 32° C
 Ventilator i kompresor radi, ali na     1   premali pretok zraka            1a   gledaj, da li nešto ne blokira dotoka
 stenama isparivača nema vode ni                                    ali odtoka zraka
 leda
                                                 1b   gledaj, da li na filtru ili na rebrastim
                                                    blokovima izparevača nema
                                                    prljavštine

                       2   prenizka temperatura u prostoru i /ili   2   gledaj, da li temp. je u okviru 5º-
                           relativna vlažnost zraka              32ºC i vlažnost u okviru 40- 95%

                       3   djelovanje hladilnog sistema        3   pozvati autorizirani servis
                           sa mano
 Uredjaj ne radi, gori signalizacijska    1   vodni rezevrvoar je napunjen        1   izprazniti posudu (rezervoar)
 svetiljka (d)
 Uredjaj ne radi, gori signalizacijska    1   blokiran pretok zraka            1   odstraniti predmete koje zagušavaju
 svetiljka (b) – pregrejan rebrasti blok                                pretok zraka, ponovno uključiti
 kondenzatora                                             sušnicu

                       2   temperatura zraka je nižja od 5ºC ili    2   uredjaj radi samo u predelu temp.
                           višja od 32ºC                   od 5ºC do 32ºC

                       3   ne radi pogon ventilatora          3   pozvati kvalificiran servis

                       4   djelovanje hladilnog sistema        4   pozvati kvalificiran servis
                           sa mano
 Uredjaj ne radi, signalizacijska      1   povredjenje osjetila spoljne        1   pozvati kvalificiran servis
 svetiljka (b) pulzacijsko gori           temperature
 Uredjaj ne radi, signalizacijska      1   povredjenje osjetila temperature      1   pozvati kvalificiran servis
 svetiljka (c) pulzacijsko gori           izparevača
 Uredjaj ne radi, signalizacijska      1   povredjenje osjetila temperature      1   pozvati kvalificiran servis
 svetiljka (d) pulzacijsko gori           kondenzatora
                                    19
                                    A víztartály használatát mellızhetjük, ha közvetlenül a csıidomra
HU                                   egy elvezetı tömlıt csatlakoztat.
1. MŐSZAKI ADATOK (2. old.):
       1) Mőködési tartomány - nedvesség             VIGYÁZAT: A berendezést függıleges pozícióban kell
       2) Mőködési tartomány - hımérséklet            üzemeltetni, tárolni és szállítani. Ellenkezı esetben a
       3) Légszállítás                      berendezés nem megfelelı üzemeltetését, vagy akár a
       4) Párátlanítási kapacitás (T = 30° C, UR = 80 %)     hőtırendszer sérülését okozhatja.
       5) Hőtıközeg
       6) Közeg mennyisége                    4. A BERENDEZÉS ELSİ ÖSSZESZERELÉSE
       7) Elektromos hálózat                   Minden párátlanító saját csomagolásban kerül kiszállításra,
           a)   fázis                   amely raklapból és kartonból áll. Miután kivette a berendezést a
           b)   feszültség                tartályból, szerelje fel a felsı fogantyút.
           c)   frekvencia                Felsı fogantyú felszerelése:
       8) Áramfelvétel                         1.   kapcsolja le a felsı fogantyút az alsóról, amellyel
       9) Méret hosszúság x szélesség x magasság                össze volt kapcsolva a szállítás során (3 sz. rajz.)
       10) Súly                             2.   tolja fel a felsı fogantyút az alsó fogantyúra (4 sz.
2. VEZÉRLİPANEL (1. rajz):                               rajz.)
       a. fıkapcsoló                          3.   kapcsolja össze a fogantyút a párátlanító házával
       b. ellenırzı lámpa                            (5. rajz) a berendezéshez mellékelt csavarok
       c. leolvasztás ellenırzı lámpa                      segítségével, csavarja be a csavarokat 5 mm-es
       d. víztartály telítettség ellenırzı lámpa                hatlapú kulccsal, ellenırizze, hogy a fogantyú nem
       e. üzemóra számláló                           mozog-e a házhoz viszonyítva, szükség esetén
       f. páratartalom beállító gomb                      húzza meg a csavarokat.
3. BERENDEZÉS LEÍRÁSA                          5. ÜZEMBEHELYEZÉS
A DH párátlanítók olyan helyeken használatosak (helyiségekben)     A levegıszárító üzembe helyezéséhez:
ahol gyors levegı szárításra van szükség, illetve ahol védekezni        •    csatlakoztassa a berendezést a tápforráshoz ~230
kell a levegı nedvesség tartalmának ellenırizetlen növekedése             V, 50 Hz;
ellen. A DH párátlanítók mőködési elve a levegıben lévı vízpára        •    kapcsolja a kapcsolót ON helyzetbe (jellel
tartalom cseppfolyósítással történı csökkenésén alapul.
A 2. sz. ábra a berendezés felépítését mutatja be. A fı elemei a
                                           megjelölt   ), ami a ventilátor és a kompresszor
kompresszoros hőtıkör és a ventilátor. A ventilátor (2) által
                                           bekapcsolását eredményezi. A kompresszor a túl
beszívott levegı áthalad a szőrın (5), majd az elpárologtatón (4),
                                           gyakori bekapcsolás ellen egy perces késleltetéssel
ahol harmatpont alatti hımérsékletre hől le. Ebbıl kifolyólag a
                                           van bebiztosítva;
levegıben lévı vízpára egy része kicsapódik az párologtató
                                        •   állítsa be a kívánt levegı nedvesség tartalom
falain.
                                           szintet.
Alacsonyabb hımérsékletek esetén a párologtatóból kicsapódó
                                    6. KIKAPCSOLÁS
víz a párologtatóra fagy.
                                    A levegıszárító kikapcsolása céljából állítsa a kapcsolót OFF
Ilyenkor idınként az elektromos rendszer (7) kikapcsolja a
                                    helyzetbe.
kompresszort, valamint megnyitja az elektromos szelepet,
                                    7. VIZTARTÁLY
megkezdve ezáltal a párologtató forró gázokkal történı
                                    Amikor a víztartály megtelik, a berendezés automatikusan
leolvasztását. Ennek köszönhetıen a víz kezd lefolyni a tartályba
                                    kikapcsol és világít a telítettséget jelzı lámpa (d). A párátlanító
(6). A lehőtött és szárított levegı a párologtatóból átáramlik a
                                    ismételt üzembehelyezéséhez ürítse ki a tartályt.
kondenzátoron (3), ahol a helyiség hımérsékleténél magasabb
hımérsékletre kerül felmelegítésre.
                                    FIGYELEM: a tartály kivétele elıtt kapcsolja ki a berendezést
2. rajz Levegıszárító felépítése:
                                    a fıkapcsoló segítségével, valamint kapcsolja le a
       1) kompresszor,
                                    tápforrásról. Csak ekkor van lehetıség az újból történı
       2) ventilátor,
                                    beindításra.
       3) kondenzátor,
       4) elpárologtató,
                                    A víztartályt lecsepegtetett vizet elvezetı tömlı csıidomra való
       5) szőrı,
                                    csatlakoztatással helyettesítheti. Ez akkor célszerő, amikor a
       6) víztartály,
                                    berendezés hosszabb ideig folyamatosan üzemel, mert így a
       7) elektronikus rendszer.
                                    víztartály telítettség ellenırzıje ki van iktatva. A tömlı
A   berendezés   a  beépített   páratartalom  érzékelınek
                                    csatlakozásához vegye ki a víztartályt a berendezésbıl, majd
köszönhetıen automatikusan elindul, amikor a levegı nedvesség
                                    helyezze fel a csıidomra a 13-15 mm tömlıt.
tartalma magasabb a kívánt értéknél. A berendezés túl alacsony
                                    6. rajz:
vagy túl magas hımérsékleten történı használat elleni
                                         A.  tömlı  maximális magassága annak teljes
védelemmel van ellátva. Az elektronikus rendszer ellenırzi a
                                            hosszúságán,
környezeti hımérsékletet és elınytelen munkafeltételek esetén
                                         B.  csıidom tömlı csatlakozására.
kikapcsolja a kompresszort és a ventilátort. Ilyen esetben a
felhasználót a világító ellenırzı lámpa értesíti (b).
                                    FIGYELEM: a tömlı, amelyen a víz távozik, nem lehet
                                    magasabban, mint a párátlanító csıidoma. A tömlı
VIGYÁZAT: A párátlanítót nem lehet elindítani, amennyiben a
                                    csıidomnál magasabbra történı elhelyezése a berendezés
helyiség hımérséklete kevesebb, mint 5ºC vagy több, mint
                                    károsodását okozhatja, vagy áramütést is eredményezhet.
32ºC
                                    8. KARBANTARTÁS
Ahhoz, hogy a párátlanító mőködése a lehetı leghatékonyabb
legyen, a helyiség közepére kell állítani. Ez szabad légáramlást
                                    FIGYELEM: Karbantartási munkálatok megkezdése elıtt
biztosít a berendezésen keresztül. A falaktól való minimális
                                    kapcsolja le a berendezést a kapcsolóval és kapcsolja le a
távolság 20-30 cm. A párátlanító berendezést nem szabad
                                    tápforrásról.
főtıtestek, kemencék vagy egyéb főtıberendezések közelében
elhelyezni. Az ajtókat és ablakokat a készülék mőködése alatt be
                                    A jó hatékonyságú munka biztosításához szükséges idınként
kell zárni, a készüléket lehetıleg tılük távolabb kell elhelyezni. A
                                    megtisztítani a szőrıt és a levegıszárító belsı elemeit. A
DH párátlanító berendezést zárt helyiségekben kell használni.
                                    levegıszőrıt át kell fújni sőrített levegıvel vagy át kell mosni
VIGYÁZAT: A párátlanító berendezés mőködése során            szappanos langyos vízben.
semmilyen tárgyat nem szabad ráhelyezni.

                                    20
FIGYELEM: A szőrı kivételéhez csavarja ki a szőrırácsot       légkörbe. A hőtıközeget szakképzett személyek távolíthatják
erısítı biztosító csavarokat.                    el.

A berendezés belsejének a megtisztításához csavarja ki és      A hőtıközeg eltávolításához szükséges:
vegye le az elülsı fedelet és a szőrıt. A szennyezıdéseket         •   hőtıközeg eltávolítására alkalmas fogó,
porszívóval kell eltávolítani, ügyelve rá, hogy ne sérüljenek meg     •   folyadék szivattyúzó aggregate,
a kondenzátor bordái és a párologtató, valamint a ventilátor        •   nyomótartály.
lapátjai.                              A közeg eltávolítását a következıképen kell elvégezni:
9. SZÁLLITÁS                                •   csatlakoztassa a fogót és a nyomótartályt az
                                         aggregátra
FIGYELEM:   A   levegıszárító   áthelyezéséhez   vagy       •   a fogóval lyukassza át a kompresszor leeresztı
szállításához elıbb ki kell kapcsolni a berendezést a               vezetékét és hagyja összeszorítva a vezetéken
fıkapcsolóval és ki kell húzni a hálózati aljzatból a dugaszt.       •   nyissa ki az aggregát mindkét szelepét és indítsa el,
                                         kiürítve  a   levegıszárítóból az   elhasznált
A levegıszárító áthelyezéséhez azt meg kell dönteni, ami             hőtıközeget,
lehetıvé teszi a kerekeken történı szállítást. (7 sz. Ábra).        •   kapcsolja ki az aggregátot és zárja be mindkét
                                         szelepét, majd zárja el a nyomótartály szelepét,
FIGYELEM:   A levegıszárítót nem szabad vízszintes
                                      •   vegye le a fogót a vezetékrıl,
helyzetben áthelyezni.
                                      •   ha a nyomótartály megtelt, át kell adni folyékony
                                         hulladékok szakosított begyőjtı pontra.
A levegıszárító lépcsın vagy meredek felületen történı
                                   Az olaj a kompresszorból való eltávolításához le kell forrasztani
áthelyezését a 8. ábra ábrázolja.
                                   vagy kapcsolni a hőtırendszerrıl és le kell csavarni az alapról.
10. SZÉTSZERELÉSRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK
                                   Ezután fúrjon ki kompresszor házán (alulról) egy nyílást,
A kompresszoros hőtıkörben az R407C hőtıközeg, a
                                   amelyiken át kiöntheti az olajat.
kompresszorban továbbá olaj található. Az elhasznált
berendezést a veszélyes hulladékokra vonatkozó elıírások
                                   FIGYELEM: A fáradt olajat olajbegyőjtı helyre kell leadni.
szerint kell elhelyezni.
                                   A többi elemet (fıleg acél, réz és alumínium elemeket) át lehet
FIGYELEM: A hőtıközeget nem szabad kiengedni a
                                   adni újrafeldolgozás céljából..
                       11. HIBA FELISMERÉSE ÉS JAVITÁSA
 TÜNET                  LEHETİ OKOK             ELJÁRÁSI MÓD
 A berendezést nem lehet beinditani    1  Betáp feszültség hiány    1a  Ellenırizni a fıkapcsoló müködését
                                            és hogy ON helyzetbe van-e,

                                                 Ellenırizni a betáp feszültséget
                                             1b   (230 V, 1~, 50 Hz)

                      2   Higrosztát rossz beállitás        2   Higrosztát beállitása alacsonyabb
                                                 szintre mint a helyiség nedvessége

                      3   A viztartály megtelt( ég a d       3   Kiüriteni a tartályt Viz tartály fejezet
                         jelzılámpa)                   szerint

                      4   Tul alacsony a környezı          4   Ellenırizni, hogy a helyiség
                         hımérséklet ( ég a b jelzılámpa )        hımérséklete magasabb-e 5°  C

                      5   Tul magas a környezı hımérséklet     5   Ellenırizni, hogy a helyiség
                         ( ég a b jelzılámpa)              hımérséklete alacsonyabb-e 32°C
 A ventilátor és a kompresszor      1   Tul kicsi a légáramlás          1a   Ellenırizni, hogy valami nem
 müködik, de a párologtató falán                                akadályozza-e a levegı be vagy ki
 nem jelenik meg sem viz sem jég                                áramlását

                                             1b   Ellenırizni, hogy a szürı vagy a
                                                 csepfolyósitó vagy párologtató
                                                 bordázatán nem alakult-e ki
                                                 lerakódás

                      2   Tul alacson a helyiség          2   Ellenırizni, hogy a hımérséklet
                         hımérséklete és/vagy a helyiség         belefér-e az   5º- 32ºC
                         relativ nedvessége               intervalumba és a relativ
                                                 nedvesség
                                                  40- 95%

                      3   A hütırendszer hibás müködése       3   Kihivni a márka szervizt
 A berendezés leállt, ég az (d)      1   A viztartály megtelt           1   A viztartályt kiüriteni
 jelzılámpa
 A berendezés leállt és ég a(b)      1   Légáramlás akadályoztatása        1   Távolitani a tárgyakat amelyek
 jelzılámpa– a csepfolyósitó                                  akadályozzák a légáramlást; ujból
 bordázat tulfütése                                       bekapcsolni a berendezést

                      2   A levegı hımérséklete alacsonyabb     2   A berendezést csak akkor lehet
                         mint 5ºC vagy magasabb mint           használni mikor a helyiség
                         32ºC                      hımérséklete 5ºC és 32ºC között
                                                 van


                                  21
                    3  A ventilátor hajtásának      3  Kihivni a márka szervizt
                      meghibásodása

                    4  A hütırendszer hibás müködése   4  Kihivni a márkaszerviz
A berendezés leállt a (b)       1  Környezeti hımérséklet érzékelı  1  Kihivni a márkaszervizt
jelzılámpa pulzál             meghibásodása
A berendezés leállt a (c) jelzılámpa  1  Párologtató hımérséklet érzékelı  1  Kihivni a márkaszervizt
pulzál                   meghibásodása
A berendezés leállt az (d)       1  A csepfolyósitó érzékelı      1  Kihivni a márkaszervizt
jelzılámpa pulzál             meghibásodása
                              22
                                     La vaschetta dell’acqua può essere eliminata e si può utilizzare il
IT                                    sistema di drenaggio continuo.
1. DATI TECNICI (pag. 2):
    1)   Campo d’azione – umidità                 ATTENZIONE: L’apparecchio deve essere usato, conservato
    2)   Campo d’azione – temperatura               e trasportato in posizione verticale. Non rispettando questa
    3)   Portata d’aria                      regola l’apparecchio può non funzionare oppure può
    4)   Capacità deumidificatrice (T = 30° C, UR = 80 %)     danneggiarsi il gruppo refrigerante.
    5)   Tipo di refrigerante
    6)   Quantità di refrigerante                 4. PRIMO MONTAGGIO DELL’APPARECCHIO
    7)   Alimentazione elettrica                  Ogni deumidificatore è imballato singolarmente in un contenitore
          a) fase                        di cartone su un pancale. Dopo aver tolto l’imballo bisogna
          b) tensione                      montare la maniglia superiore.
          c) frequenza                     Montaggio della maniglia superiore:
    8)   Potenza                             1)  staccare la maniglia superiore da quella inferiore
    9)   Dimensioni (L x P x H)                         alla quale era attaccata durante il trasporto (fig. 3),
    10)   Peso                               2)  mettere la maniglia superiore sulla maniglia
2. PANELLO DI CONTROLO (Fig. 1):                            inferiore (fig. 4),
a. interruttore generale                             3)  attaccare la maniglia al contenitore (fig. 5) con l’uso
b. interruttore luminoso LED                              delle viti fornite dal produttore; avvitare le viti con
c. Spia di sbrinamento                                 l’uso della chiave esagonale 5 mm e controllare se
d. Spia di segnalazione della vaschetta dell’acqua piena                la maniglia è fissata bene.
e. timer                                 5. MESSA IN FUNZIONE
f. manopola per la regolazione dell’unidostato              Per mettere in funzione il deumidificatore bisogna:
3. DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO                          •   collegare l’apparecchio all’alimentazione ~230 V,
I deumidificatori dell’aria DH possono essere usati in ambienti             50 Hz;
(locali) che devono essere velocemente asciugati e prottetti           •   collocare l’interruttore (a) sulla posizione ON
dall’aumento dell’umidità dell’aria.
I deumidificatori DH abbassano il livello dell’umidità nell’aria
                                             (marcato con un simbolo     ) al fine di mettere in
tramite il processo di condensazione.
                                             funzione la ventola e il compressore. Il
La fig. 2 riporta la costruzione dell’apparecchio. Gli elementi
                                             compressore è protetto dall’uso frequente tramite il
principali dell’apparecchio sono: un compressore con il gruppo
                                             ritardo di 1 minuto;
refrigerante e una ventola. L’aria aspirata dalla ventola (2) passa
                                          •   selezionare il livello di umidità dell’aria richiesto.
attraverso il filtro (6). Successivamente attraversa il vaporizzatore
                                     6. SPEGNIMENTO
(4) dove viene raffreddata a temperatura più bassa del punto di
                                     Per spegnere il deumidicatore bisogna posizionare l’interruttore
condensazione. Una parte del vapore dell’aria condensa sulle
                                     (a) sulla posizione OFF.
pareti del vaporizzatore; in caso di temperature più basse l’acqua
                                     7. VASCHETTA DELL’ACQUA
condensata sul vaporizzatore congela e in questo caso il sistema
                                     Quando la vaschetta dell’acqua è piena l’apparecchio interrompe
elettronico (8) mette in funzione il compressore e comincia lo
                                     il lavoro e si accende l’interruttore luminoso riempimento
sbrinamento del vaporizzatore. Grazie a questo procedimento
                                     vaschetta dell’acqua (d). Per rimettere in funzione il
l’acqua si raccoglie nella vaschetta (6). L’aria raffreddata e
                                     deumidificatore, bisogna svuotare la vaschetta dell’acqua.
deumidificata passa attraverso il condensatore (3), dove viene
riscaldata alla temperatura più alta di quella dell’ambiente.
                                     ATTENZIONE: Prima di togliere la vaschetta dell’acqua
Fig. 2. Componenti del deumidificatore
                                     bisogna spegnere l’apparecchio attraverso l’interrurrore
    1)   compressore;
                                     generale o staccando la spina; solo in questo modo sarà
    2)   ventola;
                                     possibile rimettere in funzione l’apparecchio.
    3)   condensatore;
    4)   vaporizzatore;
                                     La vaschetta dell’acqua può essere eliminata e l’apparecchio può
    5)   riscaldatore;
                                     lavorare con il sistema di drenaggio continuo. Questo è molto
    6)   filtro;
                                     utile quando s’intende deumidificare un ambiente per lungo
    7)   galleggiante;
                                     tempo ed il controllo del riempimento della vaschetta è
    8)   vaschetta dell’acqua.
                                     impossibile.
L’apparecchio si accende autonomamente tramite un’igrostato
                                     Rimuovere la vaschetta dell’acqua e fissare il tubo di drenaggio
incorporato quando l’umidità dell’ambiente è più alta di quella
                                     di diametro 10-12 mm nell’apposito beccuccio di scolo.
programmata.
                                     Fig. 6:
L’apparecchio non funziona in ambienti a temperatura troppo
                                         A.  altezza massima per collocare la parte finale del
bassa e troppo alta; il sistema elettronico controlla la temperatura
                                            tubo di drenaggio,
dell’ambiente e spegne il compressore e la ventola se le
                                         B.  beccuccio di scolo.
condizioni di lavoro non sono corrette; in queste condizioni si
accende l’interruttore luminoso (b).
                                     ATTENZIONE: La parte finale del tubo di drenaggio dalla
                                     quale fuoriesce l’acqua condensata non può essere
ATTENZIONE: Il deumidificatore non funziona se la
                                     collocato sopra il beccuccio di scolo dell’umidificatore. In
temperatura dell’ambiente è più bassa di 5ºC o più alta di
                                     caso contrario può verificarsi il danneggiamento
32ºC.
                                     dell’apparecchio con corto circuito.
Per rendere efficace il funzionamento del deumidificatore
                                     8. MANUTENZIONE
bisogna collocarlo al centro del locale al fine di assicurare il libero
passaggio dell’aria. Le distanze minime dalle pareti sono 20-30
                                     ATTENZIONE: Prima della manutenzione bisogna spegnere
cm.
                                     l’apparecchio con l’uso dell’interruttore (a) e staccare la
Il deumidifatore non deve essere collocato nelle vicinanze di fonti
                                     spina dalla presa elettrica.
di calore come radiatori, stufe e nelle vicinanze delle porte e delle
finestre che possono rimanere chiuse durante il funzionamento
                                     Per assicurare il corretto funzionamento bisogna pulire
dell’apparecchio. Il deumidificatore DH deve essere collocato in
                                     periodicamente il filtro e le parti interne dell’umidificatore. Il filtro
ambienti chiusi.
                                     dell’aria deve essere pulito con aria compressa oppure lavato
                                     con acqua tiepida e sapone.
ATTENZIONE: Durante il funzionamento dell’apparecchio
non coprirlo con oggetti.

                                   23
ATTENZIONE: Per rimuovere il filtro bisogna svitare la vite di      Per smaltire il refrigerante si necessita di:
protezione collocata sopra il filtro.                       • pinze per lo smaltimento dei fattori refrigeranti,
                                          • apparecchio per il travaso dei liquidi,
Per pulire la parte interna dell’apparecchio bisogna svitare e           • contenitore a pressione.
rimuovere il coperchio anteriore e il filtro. Pulire l’interno      Lo smaltimento del refrigerante deve essere eseguito nel
dell’aparecchio con l’aspirapolvere facendo attenzione a non       seguente modo:
danneggiare il condensatore, il vaporizzatore e le ventole.            • attacare le pinze ed il contenitore a pressione
9. TRASPORTO                                      all’apparecchio,
                                          • bucare con l’uso delle pinze il tubo del compressore e
ATTENZIONE: Prima di spostare il deumidificatore bisogna                lasciarle strette sul tubo,
spegnerlo con l’uso dell’interruttore generele e togliere la            • aprire entrambe le valvole dell’apparecchio e metterlo
spina dalla presa di corrente.                             in funzione eliminando dal deumidificatore il fattore
                                            refrigerante,
Per facilitare lo spostamento dell’apparecchio bisogna inclinarlo         • spegnere l’apparecchio e chiudere entrambe le
ed usare le rotelle (fig. 7).                             valvole, chiudere la valvola del contenitore di
                                            pressione,
ATTENZIONE: Non spostare l’apparecchio in posizione
                                          • rimuovere le pinze dal tubo,
orizzontale.
                                          • se il contenitore di pressione è pieno bisogna
                                            consegnarlo in un centro di raccolta di rifiuti liquidi.
I modi di spostamento dell’apparecchio sono riportati sulla fig. 8.
                                     Per rimuovere l’olio dal compressore bisogna dissaldarlo e
10. MONTAGGIO
                                     svitarlo alla base; dopo bisogna fare con un trapano un foro nella
Il gruppo refrigerante contiene il refrigerante R407C e il
                                     parte inferiore del compressore ed eliminare l’olio.
compressore contiene al suo interno dell’olio per cui
l’apparecchio non può essere smaltito insieme agli altri rifiuti ma,
                                     ATTENZIONE: Bisogna portare l’olio negli appositi centri di
dev’essere smontato e consegnato negli appositi centri di
                                     raccolta per lo smaltimento.
raccolta.
                                     Gli elementi costitutivi dell’umidificatore in acciaio, rame e
ATTENZIONE:   É  vietato smaltire  il refrigerante
                                     alluminio devono essere consegnati negli appositi centri per il
nell’atmosfera. Questo deve essere smaltito da persone
                                     loro riciclaggio.
qualificate.

                       11. DIAGNOSI E RIMEDI IN CASO DI GUASTI
 GUASTO                  POSSIBILI CAUSE            RIMEDIO
 Il deumidificatore non parte        1   Mancata alimentazione      1a Controllare se l’interruttore generale
                                            funziona correttamente e se è sulla
                                            posizione ON
                                          1b Controllare l’alimentazione
                                            (230 V, 1~, 50 Hz)

                      2   Non corretta impostazione          2   Impostare l’igrostato su un valore
                          dell’igrostato                   minore di quello dell’ambiente in cui
                                                    si lavora

                      3   La vaschetta dell’acqua è piena (il     3   Svuotare la vaschetta dell’acqua
                          led (d) è acceso)                  come descritto nel punto ‘Vaschetta
                                                    dell’acqua’

                      4   La temperatura dell’ambiente è        4   Controllare se la temperatura
                          troppo bassa (il led (b) è acceso)                        C
                                                    dell’ambiente è superiore ai 5°

                      5   La temperatura dell’ambiente è        5   Controllare se la temperatura
                          troppo alta (il led (b) è acceso)          dell’ambiente è inferiore ai 32° C
 La ventola e l’aspiratore funzionano    1   Il flusso dell’aria è troppo basso      1a   Controllare se è ostruito il flusso
 ma sulle pareti del vaporizzatore                                   dell’aria
 non si crea nè acqua nè ghiaccio
                                                1b   Controllare se qualcosa si è
                                                    depositato sul filtro, sul
                                                    vaporizzatore o sul condensatore

                      2   La temperatura dell’ambiente e/o       2   Controllare se la temperatura
                          l’umidità relativa dell’aria sono          dell’ambiente è superiore ai 5ºC ed
                          troppo basse                    inferiore ai 32ºC e l’umidità relativa
                                                    è superiore ai 40 % ed inferiore ai
                                                    95%
                      3   Il gruppo refrigerante non funziona      3   Chiamare il Centro assistenza
                          correttamente
 L’apparecchio ha smesso di         1   La vaschetta dell’acqua è piena        1   Svuotare la vaschetta dell’acqua
 funzionare, il led (d) è acceso
 L’apparecchio ha smesso di         1   Il flusso dell’aria è ostruito        1   Rimuovere gli oggetti che
 funzionare, il led (b) è acceso – il                                 ostruiscono il passaggio dell’aria e
 condensatore è troppo riscaldato                                   riaccendere l’apparecchio

                      2   La temperatura dell’aria è inferiore     2   Usare l’apparecchio solo se la
                          ai 5ºC o superiore ai 32ºC             temperatura dell’aria è superiore ai
                                                    5ºC e inferiore ai 32ºC


                                   24
                  3  La ventola è rotta          3  Chiamare il Centro assistenza

                  4  Il gruppo refrigerante non funziona  4  Chiamare il Centro assistenza
                    correttamente
L’apparecchio ha smesso di     1  Il rilevatore di temperatura     1  Chiamare il Centro assistenza
funzionare, il led (b) lampeggia    dell’ambiente è rotto
L’apparecchio ha smesso di     1  Il rilevatore di temperatura del   1  Chiamare il Centro assistenza
funzionare, il led (c) lampeggia    vaporizzatore è rotto
L’apparecchio ha smesso di     1  Il rilevatore di temperatura del   1  Chiamare il Centro assistenza
funzionare, il led (d) lampeggia    condensatore è rotto
                            25
                                     DöMESIO: Eksploatuokite, laikykite bei transportuokite oro
LT                                    sausintuvą vertikalioje pad÷tyje. Kitu atveju įrenginys gali
1. TECHNINIAI DUOMENYS (psl. 2):                     prad÷ti blogai veikti, galima pažeisti šaldymo agregatą.
    1)   Darbo aplinkos parametrai – santykin÷ oro dr÷gm÷
    2)   Darbo aplinkos parametrai - oro temperatūra         4. PIRMAS ĮRENGINIO MONTAVIMAS
    3)   Oro srautas                         Kiekvienas sausintuvas yra įpakuotas atskiroje pakuot÷je,
    4)   Dr÷gm÷s surinkimas (T = 30° C, SR = 80 %)          susidedančioje iš palet÷s ir d÷ž÷s. Iš÷mus įrenginį iš pakuot÷s,
    5)   Šaldymo reagentas                      reikia įmontuoti viršutinį laikiklį.
    6)   Reagento kiekis                       Viršutinio laikiklio montavimas:
    7)   Elektros maitinimas                        1) atkabinti viršutinį laikiklį nuo apatinių, su kuriais jis buvo
            a)   faz÷                         sukabintas transportavimo metu (pav. 3),
            b)   įtampa                      2) sujungti viršutinį laikiklį su apatiniais laikikliais (pav. 4),
            c)   dažnis                      3) prijungti laikiklį prie sausintuvo korpuso (pav. 5)
    8)   Galingumas                              panaudojant prid÷tus varžtus. Varžtus prisukite
    9)   Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)                  šešiakampiu 5mm raktu, patikrinkite, ar laikiklis nejuda.
    10)  Svoris                                Jeigu reikia, dar kartą prisukite varžtus.
2. VALDYMO SKYDELIS (Paveiksl÷lis nr.1)                  5. ĮJUNGIMAS
    a.   pagrindinis jungiklis                    Norint įjungti, reikia:
    b.   kontrolin÷ lemput÷                         •    įjungti įrenginį į elektros tinklą ~230 V, 50 Hz;
    c.   atitirpinimo indikatorius                      •    pasukti reguliatorių (a) į poziciją ON (paženklintą
    d.   vandens rezervuaro kontrolin÷ lemput÷
    e.   darbo valandų skaitiklis
                                             simboliu    ), tuo būdu įjungiant ventiliatorių ir
    f.   higrostato reguliatorius
                                             kompresorių. Kompresorius yra apsaugotas nuo per
3. ĮRENGINIO APRAŠYMAS
                                             dažno įjungimo – jis įsijungia minute v÷liau;
Oro sausintuvai DH yra naudojami tose vietose (patalpose), kur
                                         •    nustatyti norimą dr÷gm÷s lygį.
yra reikalingas greitas patalpų išdžiovinimas bei apsauga prieš
                                     6. IŠJUNGIMAS
nekontroliuojamą oro dr÷gm÷s did÷jimą. Oro sausintuvų DH
                                     Norint išjungti, reikia pasukti reguliatorių (a) į poziciją OFF.
veikimo principas remiasi vandens garų kiekio ore sumažinimu
                                     7. VANDENS REZERVUARAS
kondensacijos būdu.
                                     Kuomet vandens rezervuaras prisipildo, įrenginys automatiškai
Paveiksl÷lis nr.2 rodo įrenginio konstrukciją. Jos pagrindiniais
                                     išsijungia ir užsidega lemput÷, parodanti pilną rezervuarą (d).
elementais yra šaldymo kompresorius bei ventiliatorius.
                                     Norint įjungti sausintuvą iš naujo, reikia rezervuarą ištuštinti.
Ventiliatoriaus (2) įtraukiamas oras keliauja per filtrą (5), o v÷liau
per garintuvą (4), kur yra atšaldomas iki žemesn÷s už rasos
                                     DöMESIO: Prieš išimant rezervuarą, reikia išjungti įrenginį
tašką temperatūros. To proceso d÷ka dalis vandens garų,
                                     pagrindiniu jungikliu bei išjungti įrenginį iš elektros tinklo.
esančių ore, susikaupia lašelių pavidalu ant garintuvo sienelių.
                                     Tiktai tada bus galima įrenginį įjungti iš naujo.
Jeigu temperatūra yra žemesn÷, susikaupiantis garintuve vanduo
užšąla ant jo sienelių. Tuomet elektronin÷ sistema (7) tam tikrais
                                     Vandens rezervuaras gali būti pakeistas vandens nupylimo
laiko tarpais išjungia kompresorių bei atidaro elektros vožtuvą,
                                     angoje prijungiant vandens žarną. Tai yra patogu, kuomet
tuo prad÷dama garintuvo atitirpinimo procesą karštomis dujomis.
                                     įrenginys dirba ilgą laiką ir n÷ra galimyb÷s kontroliuoti vandens
Tuomet vanduo pradeda tek÷ti į vandens rezervuarą (6). Iš
                                     kiekį rezervuare. Norint prijungti žarną, reikia ištraukti vandens
garintuvo atšaldytas ir nusausintas oras teka per garų
                                     rezervuarą iš įrenginio, o po to vandens nupylimo angoje prijungti
kondensatorių (3), kur yra pašildomas iki temperatūros
                                     13 – 15 mm vandens žarną.
aukštesn÷s už patalpos temperatūrą.
                                     Pav. 6:
Paveiksl÷lis 2. Oro sausintuvo konstrukcija:
                                         A.  maksimalus žarnos pad÷ties aukštis visame žarnos
    1)   kompresorius;
                                            ilgyje,
    2)   ventiliatorius;
                                         B.  vandens nupylimo anga.
    3)   garų kondensatorius
    4)   garintuvas;
                                     DöMESIO: Žarnos, iš kurios išb÷ga surinktas vanduo,
    5)   filtras;
                                     antgalis negali būti aukščiau nei sausintuvo vandens
    6)   vandens rezervuaras;
                                     nupylimo anga. Jeigu žarnos antgalis bus aukščiau nei
    7)   elektronin÷ sistema.
                                     vandens nupylimo anga,
Įmontuoto higrostato d÷ka įrenginys pats įsijungia tuomet, kai
                                     įrenginys gali sugesti, taip pat gali trenkti elektra.
patalpos dr÷gm÷ yra aukštesn÷ už norimą lygį.
Įrenginys yra apsaugotas nuo eksploatacijos labai žemoje ar
                                     8. VALYMAS
labai aukštoje temperatūroje. Elektronin÷ sistema kontroliuoja
patalpos temperatūrą ir esant netinkamoms sąlygoms išjungia
                                     DöMESIO: Prieš valydami oro sausintuvą, išjunkite jį
kompresorių ir ventiliatorių. Vartotojas apie tai yra informuojamas
                                     jungikliu (a) bei iš elektros tinklo.
degančia kontroline lempute (b).
                                     Tam kad sausintuvas dirbtų našiai, reikia laikas nuo laiko valyti
DöMESIO:   Sausintuvo  neįjungsite,  jeigu  patalpos
                                     filtrą bei vidinius sausintuvo elementus. Oro filtrą reikia prapūsti
temperatūra yra žemesn÷ nei 5 ºC arba aukštesn÷ nei 32ºC.
                                     suspaustu oru bei išplauti šiltame vandenyje su muilu.
Tam kad sausintuvo darbas būtų efektyviausias, jį reikia pastatyti
                                     DöMESIO: Norint nuimti filtrą, reikia atsukti filtro grotelių
patalpos viduryje. Tai leis oro srautui laisvai jud÷ti per įrenginį.
                                     varžtus.
Minimalus atstumas nuo sienų turi būti mažiausiai 20 – 30cm.
Nenaudokite oro sausintuvo prie šilumos šaltinių, tokių kaip
                                     Norint išvalyti įrenginio vidų, reikia atsukti ir nuimti priekinius
radiatoriai, krosnys, bei arti durų ar langų, kurie sausintuvui
                                     dangčius bei filtrą. Nešvarumus reikia valyti dulkių siurbliu taip,
veikiant turi būti uždaryti. Sausintuvas DH turi veikti uždarose
                                     kad nesugadinti kondensatoriaus bei garintuvo grotelių ir
patalpose.
                                     ventiliatoriaus menčių.
                                     9. TRANSPORTAVIMAS
DöMESIO: Sausintuvo darbo metu negali ant jo gul÷ti jokie
daiktai.
                                     DöMESIO: Prieš perstumiant ar pernešant sausintuvą, reikia
                                     jį pirma išjungti pagrindiniu jungikliu, o po to ištraukti
Vietoj vandens rezervuaro vandens nupylimo angoje galima
                                     kištuką iš rozet÷s.
prijungti vandens žarną.                                     26
Norint pernešti sausintuvą, reikia jį palenkti, tokiu būdu galima jį   Reagento pašalinimą reikia atlikti taip:
transportuoti ant ratukų (pav. 7).                       •   prijungti reples bei spaudimo talpą prie šaldymo
                                           agregato,
DöMESIO: Negalima transportuoti sausintuvo horizontalioje           •   repl÷mis perdurti kompresoriaus žarnelę ir palikti jas
pad÷tyje.                                       užspaustas ant žarnel÷s,
                                        •   atidaryti abu agregato ventilius ir jį paleisti, tuo būdu
Sausintuvo pernešimo laiptais arba stačiu paviršiumi būdas yra            ištraukiant iš sausintuvo visą šaldymo reagentą,
parodytas pav. 8.                               •   Išjungti agregatą ir užsukti abu ventilius, o po to
10. IŠMONTAVIMAS                                   užsukti spaudimo talpos ventilį,
Šaldymo kompresoriuje suspaustas dideliu sl÷giu yra šaldymo          •   nuimti reples nuo žarnel÷s,
reagentas R407C. Be to, kompresoriuje yra alyva. D÷l tų            •   jeigu spaudimo talpa yra pilna, reikia ją atiduoti į
priežasčių.                                      atitinkamą skystų atliekų utilizavimo punktą.
                                     Norint pašalinti alyvą iš kompresoriaus, reikia jį atjungti nuo
DöMESIO: Šaldymo reagentų negalima išleisti į atmosferą.         šaldymo agregato ir atsukti nuo pagrindo. Po to kopresoriaus
Tik kvalifikuoti asmenys gali išimti reagentus.             korpuso apačioje reikia išgręžti skylę, per kurią galima išpilti alyvą.
Šaldymo reagentų iš÷mimui yra reikalingi:             DöMESIO: Panaudotą alyvą         reikia utilizuoti pagal
    •   specialios repl÷s, skirtos šaldymo reagentų     aplinkosaugos reikalavimus.
       iš÷mimui,
    •   skysčių perpumpavimo agregatas,           Likusius elementus (ypač plieninius, varinius ir aliuminio) galima
    •   spaudimo talpa.                   atiduoti atliekų perdirbimui.
                    11. GEDIMO PROBLEMŲ IEŠKOJIMAS IR ŠALINIMAS
  PROBLEMA                GALIMOS PRIEŽASTYS               TAISYMAS
  Įrenginys neveikia           1   n÷ra maitinimo įtampos          1a   patikrinti, ar pagrindinis
                                                jungiklis tinkamai veikia ir
                                                ar yra pozicijoje ON

                                                1b    patikrinti maitinimo įtampą (230 V,
                                                    1~, 50 Hz)

                       2    netinkamai nustatytas           2    nustatyti higrostatą taip, kad
                           higrostatas                    dr÷gm÷s lygis būtų mažesnis už
                                                    patalpos dr÷gmę

                       3    vandens rezervuaras yra pilnas      3    ištuštinti vandens rezervuarą
                           (šviečia kontrolin÷ lemput÷ d)           pagal punkto Vandens
                                                    rezervuaras nurodymus

                       4    per žema patalpos temperatūra       4    patikrinti, ar patalpos temperatūra
                           (šviečia kontrolin÷ lemput÷ b)           yra aukštesn÷ nei 5° C

                       5    per aukšta patalpos temperatūra      5    patikrinti, ar patalpos temperatūra
                           (šviečia kontrolin÷ lemput÷ b)           yra žemesn÷ nei 32°  C

  Ventiliatorius ir kompresorius dirba,   1    per mažas oro srauto jud÷jimas      1a    patikrinti, ar kas nors
  bet ant garintuvo sienelių n÷ra nei                                 neužkimšo oro padavimo ar
  vandens, nei ledo                                          išmetimo angos

                                                1b    patikrinti, ar ant filtro arba
                                                    kondensatoriaus ar garintuvo
                                                    grotelių n÷ra apnašų

                       2    per žema patalpos temperatūra       2    patikrinti, ar temperatūra yra 5º-
                           ir / arba per žema patalpos oro          32ºC ribose, o oro dr÷gm÷ yra 40-
                           dr÷gm÷                       95% ribose

                       3    netinkamas šaldymo agregato        3    Iškviesti autorizuotą
                           veikimas                      servisą
  Įrenginys nutrauk÷ darbą, šviečia     1    vandens rezervuaras yra pilnas      1    Ištuštinti vandens rezervuarą
  signalin÷ lemput÷ (d)
  Įrenginys nutrauk÷ darbą, užsideg÷    1    užsikimšusios oro             1    nuimti daiktus,
  kontrolin÷ lemput÷ (b) – grotelin÷s        angos                       trukdančius oro srauto
  kondensatoriaus dalies perkaitimas                                  jud÷jimui; v÷l įjungti
                                                    sausintuvą

                       2    oro temperatūra yra            2    įrenginį reikia naudoti
                           žemesn÷ nei 5ºC arba aukštesn÷           tik tada, kai temperatūra
                           nei 32ºC                      patalpoje yra nuo 5ºC iki 32ºC

                       3    ventiliatoriaus variklio gedimas     3    Iškviesti autorizuotą servisą

                       4    netinkamas šaldymo agregato        4    iškviesti autorizuotą servisą
                           veikimas
  Įrenginys nutrauk÷ darbą, mirga      1    aplinkos temperatūros sensoriaus     1    Iškviesti autorizuotą servisą
  signalin÷ lemput÷ (b)               gedimas

                                    27
Įrenginys nutrauk÷ darbą, mirga  1  garintuvo temperatūros sensoriaus  1  Iškviesti autorizuotą servisą
signaline lempute (c)         gedimas
Įrenginys nutrauk÷ darbą, mirga  1  kondensatoriaus temperatūros    1  Iškviesti autorizuotą servisą
signalin÷ lemput÷ (d)         sensoriaus gedimas
                          28
                                      4. PIRMĀ IERĪCES UZSTĀDĪŠANA
LV                                     Katrs sausinātājs tiek piegādāts individuālā iepakojumā, kas
1. TEHNISKIE DATI (2. lpp.):                        sastāv no paletes un kartona kastes. Pēc ierīces izĦemšanas no
    1)   Darbības diapazons – mitrums                 iepakojuma vajag uzstādīt augšējo rokturi.
    2)   Darbības diapazons – temperatūra               Augšējā roktura uzstādīšana:
    3)   Gaisa plūsma                            1)   atvienot augšejo rokturi no apakšējiem, ar kuriem
    4)   Mitruma novēršana (T = 30 0C, UR = 80 %)                  tas bija savienots transporta laikā (Zīm. 3),
    5)   Dzesējošā viela                           2)   uzlikt augšējo rokturi uz apakšējiem rokturiem (Zīm.
    6)   Vielas daudzums                              4),
    7)   Elektroapgāde                            3)   savienot rokturi ar sausinātāja apvalku (Zīm. 5) ar
            a)   faza                            ierīcei pievienotām skrūvēm, skrūves pieskrūvēt ar
            b)   spriegums                          5. mm sešstūra atslēgu, pārbaudīt vai rokturis
            c)   frekvence                          nekustās attiecībā pret apvalku, vajadzībās
    8)   Enerăijas patēriĦš                             gadījumā stiprāk pieskrūvēt skrūves.
    9)   Izmēri Gr x Pl x Au                     5. IEDARBINĀŠANA
    10)   Svars                            Lai iedarbinātu sausinātāju ir:
2. VADĪBAS PULTS (Zīmējums 1.):                          •   jāpieslēdz ierīci pie enerăijas avota ~230 V, 50 Hz;
    a.   galvenais slēdzis                          •   jāpārslēdz slēdzi (a) uz ON pozīcīju (apzīmētu ar
    b.   kontrollampiĦa
    c.   atkausēšanas signāllampiĦa
                                             simbolu   ), kas iedarbinās ventilatoru un
    d.   ūdens tvertnes piepildīšanas signāllampiĦa
                                             kompresoru. Kompresors no pārāk biežām
    e.   stundu skaitītājs
                                             iedarbināšanām    aizsargā   vienas   minūtes
    f.   higrostata regulācijas kloėis
                                             aizkavēšanās;
3. IERĪCES APRAKSTS
                                          •   jāuzstāda vēlamo gaisa mitruma līmeni.
Gaisa sausinātāji DH atrod pielietojumu vietās (telpās), Kuras
                                      6. IZSLĒGŠANA
nepieciešama ir ātra sausināšana, kā arī lai pasargātos no
                                      Lai izslēgtu sausinātāju vajag pārslēgt slēdzi (a) uz OFF pozīcīju.
nekontrolētā gaisa mitruma pieauguma.
                                      7. ŪDENS TVERTNE
DH sausinātāju darbības princips ir ūdens tvaiku satura
                                      Kad tvertne ir pilna ar ūdeni, ierīce automātiski apstādina darbību
samazināšana gaisā ar kondensācijas palīdzību.
                                      un iededzina lampiĦu, kura signalizē piepildīšanu (d). Lai vēlreiz
Zīmējums 2. attēlo ierīces uzbūvi. Tās galvenie elementi ir
                                      iedarbinātu sausinātāju, tvertni vajag iztukšot.
kompresora atvēsināšanas cikls un ventilators. Gaiss, kuru uzsūc
ventilators (2) pārplūst caur filtru (5) un vēlāk caur iztvaikotāju (4),
                                      UZMANĪBU: Pirms tvertnes izĦemšanas, ierīci vajag izslēgt
kur tas tiek atvēsināts līdz temperatūrai, kas ir zemāka par rasas
                                      ar galveno slēdzi un atslēgt no enerăijas avota. Tikai tad var
temperatūru. Tādejādi daĜa gaisā pastāvošo ūdens tvaiku
                                      atkārtoti ieslēgt sausinātāju.
kondensējās uz iztvaikotāja sienām. Zemāku temperatūru
gadījumā, kondensējies ūdens sasalst uz iztvaikotāja. Tādā
                                      Ūdens tvertni var aizvietot, savienojot ūdens izvades šĜūteni ar
gadījumā, elektroniskā sistēma (7) ik pa laikam izslēdz
                                      ligzdu. Tas ir noderīgi situācijā, kad ierīce ir ieslēgta ilgāku laika
kompresoru , un atver elektroventīli ,uzsākot tādā veidā sarmas
                                      posmu, bet tvertnes pilnuma kontrole ir apgrūtināta. Lai
atkausēšanu ar karstām gāzēm. Pateicoties tam, ūdens sāk tecēt
                                      pievienotu šĜūteni, no ierīces ir jāizĦem kondensāta tvertni un
tvertnē (6). Atvēsīnāts un izsausināts gaiss no iztvaikotāja virzās
                                      ligzdai jāpievieno 13-15 mm diametra šĜūteni.
caur kondensatoru (3), kur tas tiek sasildīts līdz temperatūrai, kas
                                      Zīm.6:
Ir augstāka par telpas temperatūru.
                                          A.   maksimālais šĜūtenes gala novietojuma augstums,
Zīm. 2. Gaisa sausinātāja uzbūve:
                                          B.   ligzda šĜūtenes pievienošanai.
    1)   kompresors;
    2)   ventilators;
                                      UZMANĪBU: ŠĜūtenes gals, pa kuru iztek kondensēts ūdens
    3)   kondensators;
                                      nedrīkst atrasties augstāk par sausinātāja ligzdu. ŠĜūtenes
    4)   iztvaikotājs;
                                      gala novietošana virs ligzdas novedīs pie ierīces defekta, var
    5)   filtrs;
                                      arī izraisīt strāvas triecienu.
    6)   ūdens tvertne;
    7)   elektroniskā sistēma.
                                      8. UZTURĒŠANA
Ierīci automātiski ieslēdz iebuvēts higrostats, brīdī kad gaisa
mitrums ir augstāks par vēlamo līmeni. Ierīce ir aizsargāta no
                                      UZMANĪBU: Pirms uzturēšanas darbu uzsākšanas, ierīci
lietošanas pārak zemā, vai pārāk augstā temperatūrā.
                                      vajag izslēgt ar galveno slēdzi (a) un atslēgt no enerăijas
Elektroniskā sistēma kontrolē vides temperatūru un nelabvēligo
                                      avota.
darba apstākĜu gadījumā izslēdz kompresoru un ventilatoru. Par
tādu situāciju lietotāju informē iedegta kontrollampiĦa (b).
                                      Lai nodrošinātu ražīgu darbību, periodiski ir jāiztīra filtru un
                                      iekšējos sausinātaja elementus. Gaisa filtru var iztīrīt ar saspiestu
UZMANĪBU: Sausinātājs nestrādās, ja darbības           vides
                                      gaisu vai izmazgāt remdenā ziepju ūdenī.
temperatūra ir zemāka par 5ºC vai augstāka par 32ºC.
                                      UZMANĪBU: Lai noĦemtu filtru vajag atskrūvēt drošības
Lai sausinātāja darbība būtu visefektīvāka, to jānovieto telpas
                                      skrūvi, kas atrodās virs filtra.
vidū. Tas nodrošinās brīvu gaisa plūsmu caur ierīci. Minimāls
attālums no sienām ir 20-30 cm. Sausinātāju nedrīkst novietot
                                      Lai iztīrītu iekārtas iekšieni, vajag atskrūvēt un noĦemt priekšējo
tuvu siltuma avotiem, tādiem kā radiatori un krāsnis, kā arī blakus
                                      vāku un filtru. Netīrumus jāiztīra ar putekĜu sūcēju, uzmanoties lai
durvīm un logiem, kurus ierīces darbības laikā vajag aizvērt.
                                      nesabojātu kondensatora un iztvaikotāja ribas un ventilatora
Gaisa sausinātājam DH jāstrādā slēgtās telpās.
                                      lāpstiĦas.
                                      9. TRANSPORTS
UZMANĪBU: Nekādi priekšmeti        nedrīkst   atrasties  uz
sausinātāja, tā darbības laikā.
                                      UZMANĪBU: Pirms ierīces pārvietošanas vai pārnešanas,
                                      ierīci vajag izslēgt ar galveno slēdzi un izvilkt kontaktdakšu
Ūdens tvertni var aizvietot, tieši savienojot ūdens izvades šĜūteni
                                      no elektrotīkla rozetes.
ar ligzdu.
                                      Ierīces pārvietošanas nolūkā, ierīci ir jānoliec vajadzīgajā leĦėī lai
UZMANĪBU: Ierīci    jāeksplautē, jāglabā un jātransportē
                                      to varētu transportēt uz riteĦiem (Zīm. 7).
vertikālā stāvoklī. Citā gadījumā var rasties nepareiza ierīces
darbība, vai pat atvēsināšanas sistēmas defekts.

                                      29
UZMANĪBU:   Sausinātāju  nedrīkst  pārnest  horizontālā       •    spiediena tvertne.
pozīcijā.                              Vielu ir jāutilizē sekojošā veidā:
                                      •    pievienot knaibles un spiediena tvertni pie agregāta,
Veids, kā pārnest sausinātāju pa trepēm vai pa slīpu virsmu ir       •    ar knaiblēm pārdūrt kompresora novadcauruli un
redzams uz zīm. 8.                                  atstāt tās saspiestas uz caurules,
10. PIEZĪMES SAISTĪTAS AR DEMONTĀŽU                     •    atvērt abus agregāta vārstus un ieslēgt agregātu,
Kompresora atvēsināšanas ciklā atrodās dzesējošā viela R407C.            atbrīvojot nolietoto sausinātāju no dzesējošās vielas,
Bez tam kompresorā atrodās eĜĜa. TādēĜ nolietoto ierīci nedrīkst      •    izslēgt agregātu un aizvērt abus vārstus, tad aizvērt
izmest atkritumos. Ierīci vajag demontēt, un atseviš÷us               spiediena tvertnes vārstu,
elementus ir jānodod otrkārtējai apstrādei vai metāllūžĦos.         •    noĦemt knaibles no caurules,
                                      •    ja spiediena tvertne ir pilna, to janodod specializēta
UZMANĪBU: Dzesējošās vielas nedrīkst izlaist atmosfērā.               škidro atkritumu utilizācijas punktā.
Vielu būtu jāutilizē kvalificētāi personai.             Lai atbrīvotu kompresoru no eĜĜas, kompresoru vajag atlodēt, vai
                                  atvienot no atvēsināšanas sistēmas. Tad kompresora apvalkā (no
Lai utlizētu dzesējošo vielu ir nepieciešamas:           apakšas) ir jāizurbj caurumu, pa kuru var izliet eĜĜu.
dzesējošās vielas utilizācijas knaibles,
hidrauliskais agregāts,                       UZMANĪBU: Nolietoto eĜĜu ir janodod eĜĜas utilizācijas punktā.
spiediena tvertne.
Lai utlizētu dzesējošo vielu ir nepieciešamas:            Pārējos elementus (galvenokārt tērauda, vara un alumīnija) var
    •   dzesējošās vielas utilizācijas knaibles,       nodot otrkārtējai apstrādei.
    •   hidrauliskais agregāts,
                        11. KěŪDU NOTEIKŠANA UN NOVĒRŠANA
PAZĪME                   IESPĒJAMIE IEMESLI              ATRISINĀJUMA VEIDI
Ierīci nevar ieslēgt             1   sprieguma trūkums           1a   pārbaudīt vai galvenais slēdzis
                                                 strādā pareizi un atrodās ON
                                                 pozīcijā
                                             1b   pārbaudīt elektrospriegumu (230 V,
                                                 1~, 50 Hz)

                     2  nepareiza higrostata uzstādīšana      2   uzstādīt higrostatu uz mitruma
                                                līmeni, kas ir zemāks par vides
                                                mitrumu

                     3  ūdens tvertne ir pilna (iedegta      3   iztukšot ūdens tvertni, sk. punktā
                       kontrollampiĦa d)                 Ūdens tvertne

                     4  pārak zema vides temperatūra        4   pārbaudīt vai vides temperatūra ir
                       (iedegta kontrollampiĦa b)            augstāka par 5° C

                     5  pārak augsta vides temperatūra       5   pārbaudīt vai vides temperatūra ir
                       (iedegta kontrollampiĦa b)            zemāka par 32° C
Ventilators un kompresors strādā,    1  pārāk maza gaisa plūsma          1a   pārbaudīt vai kaut kas nebloėē
bet uz iztvaikotāja sienām                                   gaisa ieplūdi vai izplūdi
neparādās ne ūdens, ne ledus
                                             1b   pārbaudīt vai uz kondensātora vai
                                                iztvaikotāja rievotiem blokiem, vai
                                                uz filtra nav nosēdumu

                     2  pārak zema vides temperatūra        2   pārbaudīt vai temperatūra ir
                       un/vai                      diapazonā no 5ºC līdz 32ºC, bet
                       pārak zems relatīvs gaisa mitrums         relatīvs gaisa spiediens no 40% līdz
                                                95%

                     3  nepareiza atvēsināšanas cikla        3   izsaukt autorizētā servisa darbinieku
                       darbība
Ierīce apstādināja darbību, deg     1  udens tvertne ir pilna           1   iztukšot ūdens tvertni
signāllampiĦā (d)
Ierīce apstādināja darbību, deg     1  nobloėēta gaisa plūsma           1   aizvākt priekšmetus, kas bloėē
signāllampiĦā (b) – rievotā                                   gaisa plūsmu, vēlreiz ieslēgt
kondensātora bloka pārkarsēšana                                 sausinātāju

                     2  gaisa temperatūra ir zemāka         2   ierīci var lietotot tikai tad, ja telpas
                       par 5ºC, vai augstāka par 32ºC          temperatūra ir diapazonā no 5ºC
                                                līdz 32ºC

                     3  ventilatora piedziĦas defekts        3   izsaukt autorizētā servisa darbinieku

                     4  nepareiza atvēsināšanas cikla        4   izsaukt autorizētā servisa darbinieku
                       darbība
Ierīce apstādināja darbību, mirgo    1  vides temperatūras sensora defekts     1   izsaukt autorizētā servisa darbinieku
signāllampiĦa (b)
Ierīce apstādināja darbību, mirgo    1  iztvaikotāja temperatūras sensora      1   izsaukt autorizētā servisa darbinieku
signāllampiĦa (c)               defekts
Ierīce apstādināja darbību, mirgo    1  kondensatora temperatūras sensora      1   izsaukt autorizētā servisa darbinieku
signāllampiĦa (d)               defekts

                                  30
                                   Zbiornik na wodę moŜe zostać zastąpiony, przez bezpośrednie
PL                                  podłączenie do króćca, węŜa odprowadzającego.
1. DANE TECHNICZNE (str. 2):
    1)   Zakres działania – wilgotność             UWAGA: Urządzenie naleŜy eksploatować, magazynować
    2)   Zakres działania – temperatura             oraz transportować w pozycji pionowej. W innym przypadku
    3)   Przepływ powietrza                   moŜe dojść do nieprawidłowego działania urządzenia, a
    4)   Usuwanie wilgoci (T = 30 0C, UR = 80 %)        nawet do uszkodzenia układu chłodniczego.
    5)   Czynnik chłodniczy
    6)   Ilość czynnika                     4. PIERWSZY MONTAś URZĄDZENIA
    7)   Zasilanie elektryczne                 KaŜdy osuszacz powietrza dostarczany jest w indywidualnym
           a)   faza                  opakowaniu składającym się z palety oraz kartonu. Po wyjęciu
           b)   napięcie                urządzenia z opakowania, naleŜy zamontować uchwyt górny.
           c)   częstotliwość              MontaŜ uchwytu górnego:
    8)   Pobór mocy                          1)   odczepić uchwyt górny od dolnych, z którymi był
    9)   Wymiary dł x sz x wys                        spięty na czas transportu (Rys. 3),
    10)  Waga                             2)   nasunąć uchwyt górny na uchwyty dolne (Rys. 4),
2. PANEL STEROWANIA (Rys. 1):                       3)   połączyć uchwyt z obudową osuszacza (Rys. 5), za
    a.   wyłącznik główny                          pomocą dołączonych do urządzenia śrub, śruby
    b.   lampka kontrolna                          przykręcać kluczem sześciokątnym 5 mm,
    c.   lampka sygnalizująca odszranianie                  sprawdzić czy uchwyt nie porusza się względem
    d.   lampka sygnalizująca napełnienie zbiornika wody           obudowy, w razie potrzeby dokręcić śruby,
    e.   licznik godzin                     5. URUCHAMIANIE
    f.   pokrętło regulacji higrostatu             W celu uruchomienia osuszacza, naleŜy:
3. OPIS URZĄDZENIA                             •   podłączyć urządzenie do źródła zasilania ~230 V,
Osuszacze powietrza DH znajdują zastosowanie w miejscach             50 Hz;
(pomieszczeniach) wymagających szybkiego osuszenia oraz w         •   załączyć przełącznik (a) na pozycję ON (oznaczoną
przypadku konieczności ochrony przed niekontrolowanym
wzrostem wilgotności powietrza.
                                         symbolem   ,  co  spowoduje   uruchomienie
Zasada działania osuszaczy DH polega na obniŜaniu zawartości
                                         wentylatora   oraz   spręŜarki.  SpręŜarka
pary wodnej w powietrzu poprzez jej wykroplenie.
                                         zabezpieczona   jest  przed  zbyt  częstymi
Rysunek 2 przedstawia budowę urządzenia. Jego głównymi
                                         uruchomieniami   poprzez   opóźnienie  jedno
elementami są spręŜarkowy obieg chłodniczy oraz wentylator.
                                         minutowe;
Powietrze zasysane przez wentylator (2) przepływa przez filtr (5)
                                      •   ustawić wymagany poziom wilgotności powietrza.
a następnie przez parownik (4), gdzie zostaje ochłodzone do
                                   6. WYŁĄCZANIE
temperatury niŜszej od temperatury punktu rosy. Wskutek tego,
                                   W celu wyłączenia osuszacza naleŜy przestawić przełącznik (a)
część pary wodnej zawartej w powietrzu skrapla się na ściankach
                                   na pozycję OFF.
parownika. W przypadku niŜszych temperatur woda wykraplająca
                                   7. ZBIORNIK NA WODĘ
się na parowniku zamarza na nim. Wówczas co pewien czas
                                   Kiedy zbiornik jest wypełniony wodą, urządzenie automatycznie
układ elektroniczny (7) wyłącza spręŜarkę oraz otwiera
                                   przerywa pracę i zapala lampkę sygnalizującą napełnienie (d). W
elektrozawór rozpoczynając tym samym odszranianie parownika
                                   celu ponownego uruchomienia osuszacza, naleŜy opróŜnić
gorącymi gazami. Dzięki temu woda zaczyna spływać do
                                   zbiornik.
zbiornika (6). Z parownika wychłodzone i osuszone powietrze
przepływa przez skraplacz (3), gdzie zostaje ogrzane do
                                   UWAGA: Przed wyjęciem zbiornika, naleŜy wyłączyć
temperatury wyŜszej od temperatury pomieszczenia.
                                   urządzenie za pomocą wyłącznika głównego oraz odłączyć
Rys. 2. Budowa osuszacza powietrza:
                                   je od źródła zasilania. Tylko wówczas istnieje moŜliwość
    1)   spręŜarka;
                                   ponownego uruchomienia.
    2)   wentylator;
    3)   skraplacz;
                                   Zbiornik na wodę moŜna zastąpić przez podłączenie węŜa
    4)   parownik;
                                   odprowadzającego skropliny do króćca. Jest to pomocne w
    5)   filtr;
                                   sytuacji kiedy urządzenie pozostaje włączone przez dłuŜszy
    6)   zbiornik na wodę;
                                   okres czasu, a kontrola napełnienia zbiornika jest utrudniona.
    7)   układ elektroniczny.
                                   W celu podłączenia węŜa, naleŜy wyciągnąć zbiornik skroplin z
Urządzenie jest uruchamiane samoczynnie przez wbudowany
                                   urządzenia, następnie na króciec nałoŜyć wąŜ o średnicy 10-12
higrostat, w momencie, kiedy wilgotność powietrza jest wyŜsza
                                   mm.
niŜ Ŝądany poziom. Urządzenie zabezpieczone jest przed
                                   Rys. 6:
uŜyciem w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze. Układ
                                      A.  maksymalna wysokość połoŜenia końca węŜa,
elektroniczny kontroluje temperaturę otoczenia i w razie
                                      B.  króciec do podłączenia węŜa.
wystąpienia niekorzystnych warunków pracy wyłącza spręŜarkę i
wentylator. W takiej sytuacji uŜytkownik informowany jest przez
                                   UWAGA: Końcówka węŜa, przez którą wypływa skroplona
zapaloną lampkę kontrolną (b).
                                   woda nie moŜe znajdować się wyŜej niŜ króciec osuszacza.
                                   Umieszczenie końcówki powyŜej króćca doprowadzi do
UWAGA: Osuszacz nie daje się uruchomić, jeśli temperatura
                                   uszkodzenia urządzenia, moŜe teŜ spowodować poraŜenie
w miejscu uŜytkowania jest niŜsza od 5ºC lub wyŜsza od
                                   prądem.
32ºC.
                                   8. KONSERWACJA
Aby praca osuszacza była najbardziej efektywna naleŜy ustawić
go na środku pomieszczenia. Zapewni to swobodny przepływ
                                   UWAGA:    Przed   przystąpieniem do czynności
powietrza przez urządzenie. Minimalna odległość od ścian
                                   konserwacyjnych naleŜy
wynosi 20-30 cm. Osuszacza nie naleŜy ustawiać w pobliŜu
                                   wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika (a) oraz
źródeł ciepła takich jak, grzejniki, piece oraz w pobliŜu drzwi i
                                   odłączyć je od źródła zasilania.
okien, które podczas pracy urządzenia powinny być zamknięte.
Osuszacz DH powinien pracować w pomieszczeniach
                                   Dla zapewnienia wydajnej pracy, naleŜy okresowo oczyszczać
zamkniętych.
                                   filtr oraz wewnętrzne elementy osuszacza. Filtr powietrza naleŜy
UWAGA: Podczas pracy osuszacza nie powinny na nim          przedmuchać spręŜonym powietrzem lub umyć w letniej wodzie z
                                   mydłem.
leŜeć Ŝadne przedmioty.

                                  31
UWAGA: W celu zdjęcia filtra, naleŜy odkręcić śruby        Do usunięcia czynnika chłodniczego potrzebne są:
mocujące kratkę filtra.                         •   szczypce do usuwania czynników chłodniczych,
                                     •   agregat do przetłaczania płynów,
W celu oczyszczenia wnętrza urządzenia, naleŜy odkręcić i zdjąć     •   naczynie ciśnieniowe.
pokrywy przednie oraz filtr. Zanieczyszczenia naleŜy usuwać    Usuwanie czynnika naleŜy przeprowadzać w następujący sposób:
odkurzaczem, uwaŜając by nie uszkodzić Ŝeber skraplacza i        •   podłączyć szczypce oraz naczynie ciśnieniowe do
parownika oraz łopatek wentylatora.                       agregatu,
9. TRANSPORT                               •   szczypcami przedziurawić przewód spustowy
                                        spręŜarki i pozostawić je zaciśnięte na przewodzie,
UWAGA: Aby przemieścić lub przenieść osuszacz, naleŜy          •   otworzyć oba zawory agregatu i uruchomić go,
przedtem wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika                opróŜniając wyeksploatowany osuszacz z czynnika
głównego i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.                 chłodniczego,
                                     •   wyłączyć agregat i zamknąć oba zawory, następnie
W celu przemieszczenia osuszacza naleŜy go przechylić co            zamknąć zawór naczynia ciśnieniowego,
umoŜliwia transport na kółkach (Rys. 7).
                                     •   zdjąć szczypce z przewodu,
                                     •   jeśli naczynie ciśnieniowe jest zapełnione, naleŜy je
UWAGA: Nie    moŜna  przenosić  osuszacza  w  pozycji
                                        oddać do wyspecjalizowanego punktu usuwania
poziomej.
                                        odpadów ciekłych.
                                  W celu usunięcia oleju ze spręŜarki naleŜy ją wylutować lub
Sposób przenoszenia osuszacza po schodach lub stromej
                                  odciąć od układu chłodniczego i odkręcić od podstawy. Następnie
powierzchni przedstawiono na rys. 8.
                                  wywiercić w obudowie spręŜarki (od dołu) otwór przez, który
10. UWAGI DOTYCZĄCE DEMONTAśU
                                  moŜna wylać olej.
W spręŜarkowym obiegu chłodniczym znajduje się pod
ciśnieniem czynnik chłodniczy R407C. W spręŜarce znajduje się
                                  UWAGA: ZuŜyty olej naleŜy oddać do punktu usuwania
dodatkowo olej. Z tych powodów wyeksploatowanego urządzenia
                                  olejów.
nie wolno wyrzucać śmieci. NaleŜy je zdemontować, a
poszczególne elementy oddać do wtórnego przerobu lub na
                                  Pozostałe elementy (głównie stalowe, miedziane i aluminiowe)
złom.
                                  moŜna oddać do wtórnego przerobu.
UWAGA: Czynników chłodniczych nie wolno wypuszczać do
atmosfery. Czynnik powinien być usuwany przez osoby
wykwalifikowane.
                    11. DIAGNOZA I USUWANIE USTEREK
 OBJAW               MOśLIWE PRZYCZYNY         SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 Urządzenie nie daje się uruchomić 1  brak napięcia zasilającego  1a sprawdzić, czy wyłącznik
                                      główny działa poprawnie i
                                      czy jest w pozycji ON

                                            1b   sprawdzić napięcie zasilające (230
                                                V, 1~, 50 Hz)

                     2   nieprawidłowe ustawienie         2   ustawić higrostat na poziom
                        higrostatu                   wilgotności mniejszy niŜ wilgotność
                                                pomieszczenia

                     3   zbiornik wody jest zapełniony      3   opróŜnić zbiornik wg punktu
                        (świeci się lampka sygnalizująca d)      Zbiornik na wodę

                     4   za niska temperatura otoczenia      4   sprawdzić czy temperatura
                        (świeci się lampka kontrolna b)                     C
                                                otoczenia jest wyŜsza od 5°

                     5   za wysoka temperatura otoczenia     5   sprawdzić czy temperatura
                        (świeci się lampka kontrolna b)                      C
                                                otoczenia jest niŜsza od 32°
 Wentylator i spręŜarka pracują, ale   1   zbyt mały przepływ powietrza      1a   sprawdzić, czy coś nie
 na ściankach parownika nie pojawia                              blokuje wlotu lub wylotu
 się ani woda, ani lód                                     powietrza

                                            1b   sprawdzić, czy na filtrze lub
                                                Ŝebrowanych blokach skraplacza
                                                bądź parownika nie utworzył się
                                                osad

                     2   zbyt niska temperatura          2   sprawdzić, czy temperatura mieści
                        pomieszczenia i/lub względna          się w przedziale  5º- 32ºC, a
                        wilgotność powietrza              wilgotność względna w przedziale
                                                40- 95%

                     3   wadliwe działanie obiegu         3   wezwać autoryzowany
                        chłodzącego                  serwis
 Urządzenie przerwało pracę, świeci   1   zbiornik wody jest zapełniony      1   opróŜnić zbiornik
 się lampka sygnalizacyjna (d)
 Urządzenie przerwało pracę i      1   zablokowany przepływ           1   usunąć przedmioty
 zaświeciła się lampka kontrolna (b)      powietrza                   utrudniające przepływ
 – przegrzanie Ŝebrowanego bloku                                powietrza; ponownie włączyć
 skraplacza                                          odwilŜacz


                                 32
                  2  temperatura powietrza jest      2  urządzenie naleŜy stosować
                    niŜsza niŜ 5ºC lub wyŜsza niŜ 32ºC    tylko wtedy, gdy temperatura
                                         w pomieszczeniu zawiera się w
                                         przedziale od 5ºC do 32ºC

                  3  uszkodzenie napędu          3  wezwać autoryzowany serwis
                    wentylatora

                  4  wadliwe działanie obiegu       4  wezwać autoryzowany serwis
                    chłodzącego
Urządzenie przerwało pracę,     1  uszkodzenie czujnika temperatury   1  wezwać autoryzowany serwis
lampka sygnalizacyjna (b) pulsuje    otoczenia
Urządzenie przerwało pracę,     1  uszkodzenie czujnika temperatury   1  wezwać autoryzowany serwis
lampka sygnalizacyjna (c) pulsuje    parownika
Urządzenie przerwało pracę,     1  uszkodzenie czujnika temperatury   1  wezwać autoryzowany serwis
lampka sygnalizacyjna (d) pulsuje    skraplacza
                            33
                                     Recipientul pentru apă poate fi înlocuit prin ataşare directă la
RO                                    ştuŃul de racordare a unui tub de scurgere.
1. DATE TECHNICE (pag. 2):
    1)   Amplitudine de funcŃionare - umiditate          ATENłIUNE: Uscătorul trebuie utilizat, depozitat şi
    2)   Aplitudine de funcŃionare – temperatura          transportat în poziŃie verticală. În caz contrar, utilajul va
    3)   Debit de aer                       funcŃiona în mod nesatisfăcător, sau chiar poate fii periclitat
    4)   Îndepărtarea umidităŃii (T = 30 0C, UR = 80 %)      sistemul de răcire.
    5)   Agent refrigerator
    6)   Cantitatea de agent                    4. PRIMUL MONTAJ
    7)   Alimentare cu curent                   Fiecare uscător este livrat într-un ambalaj propriu compus dintr-o
            a)   faza                    paletă şi o cutie din carton. După desfacerea din ambalaj se va
            b)   tensiunea                 monta mânerul superior.
            c)   frecvenŃa                 Montajul mânerului superior:
    8)   Puterea absorbită                        1.   desprindeŃi mânerul superior de cele inferioare cu
    9)   Dimensiuni: lung.x lăŃ.x înălŃ.                     care a fost cuplat pentru transport (Des. 3),
    10)  Masa                               2.   trageŃi mânerul superior pe cele inferioare (Des. 4),
2. TABLOUL DE CONTROL (Desenul 1):                       3.   ataşaŃi mânerul la carcasa uscătorului (Des. 5), cu
a. întrerupătorul principal                              ajutorul şuruburilor livrate împreună cu utilajul, fixaŃi
b. lampa de control                                  şuruburile cu cheia 5mm cu şase laturi, verificaŃi ca
c. lampa de semnalizare a dezgheŃării                         mânerul să nu se deplaseze faŃă de carcasă, la
d. lampa de semnalizare a umplerii a recipientului cu apă               nevoie strângeŃi şuruburile.
e. contor de ore                             5. PUNEREA ÎN FUNCłIUNE
f. comutatorul higrostatului                       Pentru punerea în funcŃiune a uscătorului:
3. PREZENTAREA UTILAJULUI                            •   conectaŃi utilajul la sursa de alimentare ~230 V, 50
Uscătoarele de aer DH sunt folosite în locurile (încăperile) care           Hz;
solicită o uscare imediată precum si pentru evitarea unei cresteri       •   stabiliŃi comutatorul (a) îm poziŃia ON (marcată cu
necontrolate a umidităŃii aerului.
Principiul de funcŃionare a uscătoarelor DH constă în micsorarea
                                            simbolul    , - ventilatorul şi compresorul intră în
conŃinutului de aburi de apă aflaŃi în aer prin condensarea
                                            funcŃiune. Compresorul este protejat împotrivă unei
acestora.
                                            conectări prea dese prin întârziere de un minut;
Desenul 2 prezintă construcŃia uscătorului. Elementele lui de
                                        •   potriviŃi nivelul de umiditate preferat.
bază sunt circuitul de răcire cu compresie si ventilatorul. Aerul
absorbit de ventilator (2) trece prin filtru (5) iar apoi prin
                                     6. OPRIRE
evaporator (4), unde este răcit sub temperatura punctului de
                                     Pentru oprirea uscătorului e deajuns orientarea comutatorului (a)
rouă. În consecinŃă, o parte din aburii de apă din aer se
                                     în poziŃia OFF.
condensează pe pereŃii
                                     7. RECIPIENTUL PENTRU APĂ
evaporatorului. În cazul unor temperaturi mai scăzute, apa care
                                     Când recipientul se umple cu apă, instalaŃia se opreşte automat
se prelinge pe pereŃii evaporatorului îngheaŃă. Atunci, la anumite
                                     şi se aprinde lampa care semnalizează umplerea (d). Pentru
intervale, dispozitivul electronic (7) deconectează compresorul si
                                     repunerea în funcŃiune a uscătorului, recipientul trebuie golit.
deschide supapa electrică în felul acesta se începe
dezgheŃarea evaporatorului cu gaze fierbinŃi. Datorită acestui
                                     ATENłIUNE: Înainte de scoaterea recipientului, trebuie
fapt, apa începe să
                                     deconectat utilajul de la întrerupătorul principal şi detaşat de
se scurgă în recipient (6). Din evaporator, aerul răcit si uscat
                                     sursa de alimentare. Numai procedând astfel uscătorul va
trece prin
                                     putea fii repus în funcŃiune.
condensator (3), unde este încălzit la tamperaturi mai ridicate
decât temperatura încăperii.
                                     Recipientul pentru apă poate fi înlocuit prin ataşare directă la
Des. 2. ConstrucŃia uscătorului de aer:
                                     ştuŃul de racordare a unui tub de scurgere a apei. Acest lucru
    1)   compresor;
                                     este indicat atunci când instalaŃia rămâne în funcŃiune o perioadă
    2)   ventilator;
                                     mai îndelungată iar controlul umplerii întâmpină dificultăŃi.
    3)   condensator;
                                     Pentru montarea tubului, trbuie scos din uscător recipientul de
    4)   evaporator;
                                     apă şi aplicat pe ştuŃ un tub cu diametru de 13-15 mm.
    5)   filtru;
                                     Des.6
    6)   recipient pentru apă ;
                                         A.   înâlŃimea maximă la care poate fi situat tubul pe
    7)   dispozitiv electronic.
                                             toată lungimea lui,
Utilajul se autoconectează instantaneu acŃionat de higrostat în
                                         B.   ştuŃ de racordare ştuŃ.
momentul în care umiditatea aerului depăşeşte nivelul stabilit.
Aparatul este prevăzut să nu funcŃioneze în temperaturi prea
                                     ATENłIUNE: Tubul prin care se scurge apa condensată nu
joase sau prea ridicate. Dispozitivul electronic controlează
                                     poate fi mai sus decât ştuŃul uscătorului. Situarea tubului
temperatura exterioară şi în caz de condiŃii nefavorabile de lucru
                                     mai sus decât ştuŃul duce la deteriorarea utilajului, sau chiar
deconectează compresorul şi ventilatorul. Beneficiarul este
                                     la electrocutări.
informat de lampa de control (b).

ATENłIUNE: Uscătorul nu funcŃionează când temperatura          8. ÎNTREłINERE
exterioară este sub 5ºC sau depăşeşte 32ºC.
                                     ATENłIUNE: Înainte de lucrările de întreŃinere utilajul se
                                     deconectează cu ajutorul întrerupătorului (a) şi se detaşează
Pentru ca uscătorul să funcŃioneze cât mai eficient se recomandă
                                     de la sursele de alimentare.
instalarea lui în centrul încăperii. Aceasta asigură o circulaŃie
liberă a aerului prin instalaŃie. DistanŃa minimă faŃă de perete
                                     Pentru o funcŃionare eficientă, se va curăŃa periodic filtrul şi
este de 20-30 cm. Uscătorul nu trebuie aşezat în apropierea
                                     elementele interioare ale uscătorului. Filtrul de aer trebuie suflat
surselor de căldură cum sunt calorifere, sobe, şi nici în apropiere
                                     cu aer comprimat sau spălat cu apă caldă şi săpun.
de uşi şi ferestre care în timpul funcŃionării instalaŃiei trebuie să
fie închise. Uscătorul DH trebuie să lucreze în încăperi închise.
                                     ATENłIUNE: Pentru scoaterea filtrului, trebuie deşurubate
                                     şuruburile de fixare de la grila filtrului.
ATENłIUNE: Nu aşezaŃi alte obiecte pe uscător în timpul
funcŃionării acestuia.
                                     Pentru curăŃarea interiorului utilajului, trebuie deşurubate si


                                    34
scoase capacele din faŃă si filtrul. ImpurităŃile trebuie îndepărtate       •    agregat de pompare lichide,
cu aspiratorul de praf urmărind să nu se deterioreze nervurile          •    recipient de presiune.
condensatorului şi evaporatorului precum şi paletele            Îndepărtarea agentului se face după cum urmează:
ventilatorului.                                  •    se conectează cleştele şi recipientul de presiune la
10. TRANSPORT                                       agregat,
                                         •    cu cleştele se găureşte conducta de scurgere a
ATENłIUNE: Înainte de mutarea uscătorului trebuie                     compresorului şi se lasă strâns pe conductă,
deconectat de la întrerupătorul principal după care se scoate           •    se deschid ambii robineŃi ai agregatului, apoi acesta
fişa din priza de la reŃeaua de alimentare.                        se pune în funcŃiune pentru eliminarea agentului
                                              refrigerator din utilajul epuizat,
Pentru mutarea uscătorului, acesta trebuie aplecat ceeace             •    se oreşte agregatul, se închid robineŃii, apoi se
uşurează transportul pe roŃi (des. 7).                           închide robinetul recipientului de presiune, se
                                              opreşte agregatul, se închid robineŃii, apoi se
ATENłIUNE: Se interzice mutarea uscătorului în poziŃie                   închide robinetul recipientului de presiune,
orizontală.                                    •    se detaşează cleştele de la conductă,
                                         •    dacă recipientul de presiune este plin, acesta
Desenul 8 prezintă modul de deplasare cu uscătorul pe scări sau
                                              trebuie predat la un punct specializat în anihilarea
pe teren abrubt.
                                              rezidurilor lichide.
10. OBSERVAłII PRIVIND DEMONTAJUL
                                      Pentru îndepărtarea uleiului din compresor acesta trebuie dezlipit
În circuitul de răcire cu compresie se află un agent refrigerator
                                      cu staŃia lipit/dezlipit sau taiată de sistemul de răcire şi deşurubată
sub presiune R407C. În plus, în compresor se găseşte ulei. Din
                                      de la bază. Apoi se execută un orificiu în carcasa compresorului
aceste motive, utilajul uzat nu se va arunca la gunoi. El trebuie
                                      (din partea de jos) prin care se scurge uleiul.
demontat, iar elementele asfel pregătite – predate pentru
reciclare sau ca deşeuri.
                                      ATENłIUNE: Uleiul uzat se predă la punctele speciale de
                                      colecŃionare a uleurilor.
ATENłIUNE: Se interzice eliberarea în atmosferă a agenŃilor
refrigeratori. Ele trebuie eliminate de un personal calificat.
                                    Restul de elemente (în special din oŃel, cupru şi aluminiu) pot fii
                                    predate pentru reciclare.
Pentru îndepărtarea agentului refrigerator se folosesc:
   •   cleşte pentru îndepărtarea agenŃilor refrigeratori,
                   11. DIAGNOSTICAREA ŞI ELIMINAREA DEFECłIUNILOR
 SIMPTOM                  CAUZE POSIBILE                  PROCEDARE
 Uscătorul nu poate fii pus în       1   lipseşte tensiunea de alimentare     1a   verificaŃi funcŃionarea comutatorului
 funcŃiune                                             principal şi dacă este în poziŃia ON

                                                 1b   verificaŃi tensiunea de
                                                     alimentare(230 V, 1~, 50 Hz)

                       2   higrostatul greşit potrivit         2   potriviŃi higrostatul la un grad de
                                                     umiditate mai scăzut decât
                                                     umiditatea încăperii

                       3   recipientul pentru apă este plin       3   goliŃi recipientul procedând conform
                           (semnalizare- lampa de control d)          punctului Recipent pentru apă


                       4   temperatura înconjurătoare prea       4   verificaŃi dacă temperatura
                           scăzută (semnalizare- lampa de           exterioară depăşeşte 5° C
                           control b)

                       5   temperatura înconjurătoare prea       5   verificaŃi dacă temperatura
                           ridicată (semnalizare- lampa de           exterioară este sub 32°C
                           control b)
 Ventilatorul şi compresorul lucrează,    1   fluxul de aer prea mic           1a   verificaŃi dacă ceva nu
 însă pe pereŃii evaporatorului nu                                   blochează intrarea sau ieşirea
 apare nici nici apă, nici gheaŃă                                    aerului;

                                                 1b   verificaŃi dacă nu s-au depus
                                                     impurităŃi în filtru sau pe nervurile
                                                     condensatorului şi evaporatorului

                       2   temperatura încăperii şi/sau         2   verificaŃi dacă temperatura se
                           umiditatea relativă a aerului sunt         încadrează în amplitudinea 5º -
                           prea scăzute                    32ºC, iar umiditatea relativă între
                                                     40- 95%

                       3   circuitul de răcire funcŃionează în     3   chemaŃi serviciul autorizat
                           mod necorespunzător
 Uscătorul s-a oprit, s-a aprins lampa    1   recipientul pentru apă este plin       1   goliŃi recipientul
 de semnalizare (d)
 Uscătorul s-a oprit şi s-a aprins      1   circulaŃia aerului este blocată       1   ÎnlăturaŃi obiectele care împiedică
 lampa de control (b) –                                         circulaŃia aerului; repuneŃi în
 supraîncălzirea nervurilor blocului                                  funŃiune uscătorul
 condensatorului
                       2   temperatura aerului este sub 5ºC       2   Utilajul poate fii folosit numai când


                                    35
                      sau peste 32ºC                în încăpere temperatura este între
                                             5ºC şi 32ºC

                    3  defectarea propulsiei ventilatorului   3  chemaŃi serviciul autorizat

                    4  perturbaŃii în funcŃionarea circuitului  4  chemaŃi serviciul autorizat
                      refrigerator

Utilajul şi-a întrerupt lucrul, lampa  1  defectarea detectorului de        1  chemaŃi serviciul autorizat
de semnalizare (b) pulsează         temperatură a mediului
Utilajul şi-a întrerupt lucrul, lampa  1  defectarea detectorului de        1  chemaŃi serviciul autorizat
de semnalizare (c) pulsează         temperatură a evaporatorului
Utilajul şi-a întrerupt lucrul, lampa  1  defectarea detectorului          1  chemaŃi serviciul autorizat
de semnalizare (d) pulsează         detemperatură a condensatorului
                               36
                                     pravilno raditi i eventualno pokvariti se rashladni sistem.
RS
1. TEHNIČKI PODACI (str. 2):                       4. PRVA MONTAŽA UREDAJA
    1)    Opseg delatnosti – vlažnost                Svaki isušivač vazduha isporučen je u individualnim pakovanju –
    2)    Opseg delatnosti – temperatura              paleta i karton. Posle vañenja iz ambalaže treba montirati gorni
    3)    Proticanje vazduha                    rukohvathvat (dršku).
    4)    Uklonjevanje vlažnosti (T = 30 0C, UR = 80 %)       Montiranje gornjega rukohvatahvata:
    5)    Sredstvo za hladjenje                      1)   odvojiti gorni rukohvat od donjih, sa kojima je bio
    6)    Količina sredtsva                            povezan za vreme transporta (slika 3),
    7)    Napojni električni vod                      2)   navući gornji rukohvat na donje rukohvate (slika 4),
            a)   faza                       3)   spojiti rukohvat sa kućištem isušivač sa pomoću
            b)   napon                          vijaka - koji su u kompletu sa isušivačem. Za vijke
            c)   frekvencija                       upotrebljavati šestougaoni ključ 5 mm, proveriti da li
    8)    Utrošak energije                            dobro spojeno za kućište (slika 5).
    9)    Dimenzije duž x šir x viš                 5. PUŠTANJE U RAD
    10)   Uteg                           Za puštenje isušivača u rad treba:
2. UPRAVLJAČKA TABLA (Slika 1):                         •   priključiti ureñaj do instalacije struje ~230 V, 50 Hz;
    a.    glavni prekidač                         •   prekidač (a) staviti na poziciju ON (označenu
    b.    kontrolna lampica
    c.    signalna lampica za odmrzavanje
                                             symbolom     ), čime se pokreće ventilator i
    d.    signalna lampica – količina tečnosti u rezervoaru
                                             kompresor. Kompresor ima ugrañenu jedno minutu
    e.    brojač radnih sati ureñaja
                                             usporivač, što zaštićuje od previše čestih
    f.    regilacija vlažnosti
                                             uključivanja ureñaja;
3. OPIS UREðAJA
                                         •   nastaviti željeni nivo vlažnosti spoljašneg vazduha.
Isušivač vazduha DH upotrebljava se u prostorijama koje teba
                                     6. ISKLJUČIVANJE
brzo osušiti ili obezbediti ne kontrolisan porast vlažnosti vazduha.
                                     Postaviti prekidač (a) na poziciju OFF.
Princip rada isušivač DH snižava količinu vodne pare u vazduhu
                                     7. POSUDA – REZERVOAR ZA VODU
putem njene kondenzacije.
                                     Kada rezervoar je napunjen sa vodom, ureñaj automatski prekida
Slika 2 predstavlja delovi sklopa ureñajaa. Glavni elementi su
                                     rad i uključuje signalnu lampicu (d). Da bi ponovno pustili isušivač
kompresno kružno hladjenje i ventilator. Vazduh uvučen kroz
                                     u rad, treba rezervoar isprazniti.
ventilator (2) prolazi kroz filter (5) i dalje kroz isparivač (4), gde
postaje ohladjen do temperature niže od temperature rošenja.
                                     PAŽNJA: pre vañenja rezervoara, ureñaju treba prekinuti
Ovim putem, deo vodne pare iz vazduha utečnjuje se na
                                     dotok toka sa glavnim prekidačem i odvezati od napajajućeg
zidovima isparivača. U slučaju nizkih temperatura voda, koja se
                                     voda. Samo tada postoji mogućnost ponovnog puštanja u
utečnjuje na isparivaču, zamrzne za njim.
                                     rad.
Onda s vremena na vreme elektronski sistem (7) isključuje
kompresor i otvara električnu cev šta dovodi do faze
                                     Rezevoar može se postavljati na cev, koja se poveže sa donjim
odmrzavanja isparivača vrućim gasovima.
                                     vodom. Ovo je vrlo ugodno, kada ureñaj dugo radi a teško je
Zbog toga voda započinje slivati do posude – rezervoara (6). Iz
                                     kontrolisati punjenje rezervoara. Da bi se mogla postaviti cev
isparivača ohlaneni i osušeni vazduh prolazi kroz utečnivač –
                                     treba izvaditi rezervoar iz ureñaja i pomicati na donji nivo
kondenzator (3), gde se zagreje do temperature više od
                                     savitljivu cev preseka 13-15 mm.
temperature prostora.
                                     Slika 6:
Slika 2. Izgradnja sušnice zraka:
                                          A.  maksimalna visina položaja creva na njihovoj
    1)    kompresor;
                                             celokupnoj dužini,
    2)    ventilator;
                                          B.  donja vada do priključenja creva.
    3)    utečnjivač (kondenzator);
    4)    ispirovač;
                                     PAŽNJA: Crevo, kroz koje teče voda ne sme biti na višem
    5)    filter;
                                     nivou nego donja vada isušivača. Postavljanje creva više od
    6)    rezervoar;
                                     donje vade može dovesti do kvara na ureñaju i do opasnosti
    7)    elektronski sistem.
                                     po život zbog električkog napona.
Ureñaj se automatski uključuje – jer ima ugrañen higrostat – u
trenutku, kada vlažnost vazduha je viša od željenoga nivoa.
                                     8. SKLADIŠTENJE
Ureñaj je zaštićen od upotrebe pri preniskim ili previsokim
temperaturama. Elektronski sistem kontroliše temperaturu
                                     PAŽNJA: pre skladišnih radova treba isključiti ureñaj
sredine i kada radni uslovi su ne korisni isključi kompresor i
                                     prekidačem (a) i iskopčati ga iz struje.
ventilator, u tome slučaju kontrolna lampica (b) obaveštava
korisnika.
                                     Da bi uredjaj radio efikasno, treba čistiti filter i unutrašnje
PAŽNJA: Isušivač neće se uključiti kada temperatura sredine        elemente isušivača. Filter vazduha treba izduvati sa vazduhom
                                     pod pritiskom ili oprati sa vodom i sapunom.
je niža od 5ºC ili viša od 32ºC.
                                     PAŽNJA: za skidanje filtera treba odviti sigurnosne vijke,
Da bi rad isušivača bio više efikasniji treba staviti na sredinu
                                     koje se nalaze iznad filtera.
prostora. Tada ima slobodan protok vazduha kroz ureñaj.
Minimalna udaljenost od zida iznosi 20-30 cm. Isušivač ne
                                     Za čišćenje unutrašnosti ureñaja, treba odviti i skinuti prednje
stavljati u blizini izvora toplote – zagrevača, radiatora, peći i u
                                     poklopce i filter. Prljavštine usisati usisivačem, paziti da ne oštetiti
blizini prozora i vrata, koje kad ureñaj radi neka budu zatvoreni.
                                     reber kondenzatora i isparivača pa krila ventilatora.
Isušivač DH treba da radi u zatvorenim prostorijama.
                                     9. TRANSPORT
PAŽNJA: kada ureñaj radi, ne sme na njemu biti bilo koji
                                     PAŽNJA: pre prenošenja isušivača isključiti ureñaj glavnim
predmet.
                                     prekidačem i izvaditi električni kabel iz struje.
Rezervoar za vodu može se zameniti kroz povezivanje direktno
                                     Nasloniti se ureñaj da bi se mogao premeštati na točkovima
do donje odvodne cevi.
                                     (slika 7).
PAŽNJA: ureñaj treba upotrebljvati, skladištiti i
                                     PAŽNJA: ne sme se prenositi isušivač u horizontalnom
transportovati vertikalno. U drugom slučaju ureñaj može ne
                                     položaju.

                                     37
Način prenošenja isušivača po stepenicama ili strmoj površini        •   sa klještima srediti rupicu u odvodnoj cevi
predstavljeno na slici 8.                             kompresora i pustiti je u spoj na cevi,
10. RASKLAPANJE UREDAJA                           •   otvoriti oba ventila agregata i pustitit ga u pogon, da
U rashladnom sistemu nalazi se pod pritiskom sredstvo               isušivač se isprazni od sredstva za hlañenje,
(tekućina) za hlañenje R407C. U kompresoru nalazi se ulje. To je      •   isključiti agregat i zatvoriti oba ventila, zatvoriti ventil
razlog da se ne sme ureñaj izbaciti u djubre. Treba ureñaj            na boci za gas,
demontirati a posebne elemente predati za otpad ili kao staro       •   skinuti klješta sa cevi,
gvoždje.                                  •   kada je boca puna, predati je u specijalizovano
                                         skladište za odpad tečnosti.
PAŽNJA: sredstvo za hlañenje ne sme puštati u atmosferu.       Za odstranjivanje ulja iz kompresora, treba odvojiti kompresor od
Sredstvo mora uklanjati kvalifikovana osoba.             razhladnog sistema i odviti od temelja. Na donjem delu kućišta
                                   kompresora otvoriti rupicu da istekne ulje.
Za uklonjanje sredstva za hlañene potrebna su:
   •   klješta za uklonjanje tečnosti,             PAŽNJA: potrošeno ulje predati za specjalizovanom skladištu
   •   agregat za pretakanje tečnosti,             ulja.
   •   boca za gas.
Uklanjanje sredstva:                         Ostale elemente (čelik, bakar, aluminijum) predati za reciklažu.
   •   priključiti klješta i bocu za gas za agregata,
                     11. DIJAGNOZA I UKLANJANJE NEDOSTATAKA (MANA)
 SIMPTOM                   UZROCI                   NAČIN POSTUPANJA
 Ureñaj neće da radi             1   nema dovoljno napona struje      1a   proveriti, da li glavni prekidač
                                                 ispravan i da li je na poziciji ON

                                              1b   proveriti napon struje    (230 V, 1~,
                                                  50 Hz)

                      2   ne pravilno postavljen           2   postaviti higrostat na nivo vlažnosti
                         higrostat                     niži nego koji je u prostoru


                      3   rezervoar za vodu je napunjen (gori     3   izprazniti rezervoar – gledaj odeljak:
                         kontrolna lampica d)                Rezervoar za vodu

                      4   preniska spoljna temperatura (gori     4   proveriti da li je spoljna temperatura
                         kontrolna lampica b)                viša od 5° C


                      5   previsoka spoljna temperatura (gori     5   proveriti da li spoljna temperatura je
                         kontrolna lampica b)                niža od 32° C
 Ventilator i kompresor radi, ali na   1   premali protok vazduha           1a   proveriti, da li nešto ne blokira ulaz
 zidovima isparivača nema vode ni                                 ili izlaz vazduha
 leda
                                               1b   proveriti, da li na filteru ili rebrastim
                                                  blokovima kondenzatora ili
                                                  isparivača nema taloga

                      2   preniska temperatura u postoru i/ili    2   proveriti, da li je temperatura
                         relativna vlažnost vazduha             izmeñu 5º-32ºC a vlažnost relativna
                                                  izmeñu 40- 95%

                      3   rad rashladnog sistema s          3   pozvati kvalifikovan servis
                         nedostatkom
 Ureñaj je prekinuo rad, gori       1   Rezervoar za vodu je napunjen        1   isprazniti posudu
 signalizacijska lampica (d)
 Ureñaj je prekinuo rad i gori      1   prepliv vazduha je blokiran         1   odstraniti predmete koje zagušavaju
 signalizacijska lampica (b) –                                   protok vazduha, ponovo uključiti
 pregrevanje rebrastoga bloka                                   isušivač
 kondenzatora
                      2   temperatura vazduha je niža od 5ºC     2   ureñaj upotreljavati samo tada, kada
                         ili viša od 32ºC                  temperatura u prostoru je izmeñu
                                                  5ºC do 32ºC

                      3   oštećenje pogona ventilatora        3   pozvati kvalifikovan servis

                      4   delovanje cirkulacije hlañenja sa      4   pozvati kvalifikovan servis
                         nedostatkom
 Ureñaj je prekinuo rad, kontrolna    1   kvar senzora spoljne temperature      1   pozvati kvalifikovan servis
 lampica (b) pulsira
 Ureñaj je prekinuo rad, kontrolna    1   oštećenje senzora temperature        1   pozvati kvalifikovan servis
 lampica (c) pulsira              isparivača
 Ureñaj je prekinuo rad, kontrolna    1   oštećenje senzora temperature        1   pozvati kvalifikovan servis
 lampica (d) pulsira              kondenzatora
                                  38
                                вблизи дверей и окон, которые во времия работы устройства
RU                               должны быть закрыты. Воздухоосушитель DH должен
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (стр. 2):                работать в закрытых помещениях.
    1)  Рабочий диапазон – влажность
    2)  Рабочий диапазон – температура          ВНИМАНИЕ: Во времия работы осушителя не должны
    3)  Расход воздуха                  лежать на нем никакие предметы.
    4)  Удаление влажности (T = 30 0C, UR = 80 %)
    5)  Хладагент                    Резервуар для воды можно заменить, посредственно
    6)  Количество хладагента              подключая отводящий шланг к потрубку.
    7)  Электропитане
          a)  фаза                 ВНИМАНИЕ: Устройство следует эксплуатировать,
          b)  напряжение              складировать а также транспортировать в вертикальном
          c)  частота               положении. В другом случае может дойти до
    8)  Потребляемая мощность              неправильного действования осушителя, а даже до
    9)  Размеры Д x Ш x В                повреждения охладительной системы.
    10)  Масса
2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Рисунок №1):               4. ПЕРВЫЙ МОНТАЖ УСТРОЙСТВА
a. главный выключатель                     Каждый воздухоосушитель поставляется в индивидуальной
b. контрольная лампочка                    упаковке, которая состоит из палеты, а также картонной
c. лампочка, сигнализирующая о оттаивании           коробки. После вынятия устройства из упаковки, надо
d. лампочка, сигнализирующая о наполнении резервуара      установить транспортировочную верхнюю ручку. Монтаж
  для воды                          транспортировочной верхней ручки:
e. счeтчик часов                           1)   одцепить верхнюю ручку от нижних, с которыми
f. регулятор гигростата                           она была сцеплена во время транспортировки
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА                           (Рис. 3),
Воздухоосушители DH применяются в местах (помещениях)        2)   навести верхнюю ручку на нижние ручки (Рис. 4),
требующих быстрой просушки, а также с целью защиты от        3)   соединить транспортировочную ручку с
неконтролированного повышения влажности воздуха.              корпусом осушателя воздуха (Рис. 5), при
Принцип работы воздухоосушителей DH основан на               помощи приложенных к устройству гаек, гайки
снижении содержания водяного пара в воздухе через его            подкручивать 5-миллиметровым гаечным
конденсацию.                                шестиугольным ключем, проверить зажим,
Рисунок №2 изображает структуру устройства. Его главные           двигается ли он относительно к корпуса
элементы это холодильная система компрессора и               осушителя, в случае необходимости надо
вентилятор. Всасыванный вентилятором (2) атмосферный            подкрутить крепче гайки.
воздух, протекает через фильтр (6) а затем через испаритель   5. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
(5), где наступает его охлаждение до температуры ниже        •   подключить устройство в источник питания ~230
температуры точки росы. Вследствие того, часть водяного           В, 50 Гц;
пара, который содержится в воздухе, конденсируется на        •   переключить переключатель (a) в положение ON
стенках испарителя. В случае более низких температур вода,
конденсирующаяся на испарителе, замерзает на нем. Тогда,
                                      (означенное символом    ), что запустит
время от времени электронная система (3) выключает и
                                      вентилятор, а также компрессор Одноминутное
открывает электроклапан, начиная тем самым оттаивание
                                      опоздание предохраняет компрессор перед
испарителя горячими газами. Благодоря тому вода начинает
                                      слишком частыми запусками;
стекать в резервуар для воды (7). Охложденный и
                                   •  установить требуемый уровень влажности
осушенный воздух из испарителя протекает через
                                      воздуха.
конденсатор (4), где наступает его обогрение до
                                6. ВКЛЮЧАНИЕ
температуры выше температуры помещения.
                                Чтобы выключить осушитель, надо повернуть переключатель
Рис. 2. Структура воздухоосушителя:
                                (а) в положение OFF.
    1)  компрессор;
                                7. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ
    2)  вентилятор;
                                Когда резервуар для воды полон, устройство автоматически
    3)  конденсатор;
                                прерывает работу и зажигает лампочку сигнализирующую о
    4)  испаритель;
                                наполнении (d). Чтобы вновь запустить осушитель
    5)  фильтр;
                                необходимо освободить резервуар.
    6)  резервуар для воды;
    7)  электронная система.
                                ВНИМАНИЕ: Перед тем, как вытянуть резервуар
Устройство приводится в действие автоматичкски через
                                необходимо выключить
встроенный гигростат, когда влажность воздуха выше
                                устройство с помощью главного выключателя, а также
требующего уровня. Устройство предохранено от
                                отключить его от источника электропитания. Только
применения в слишком низкой или слишком высокой
                                тогда существует способ повторного приведения в
температуре. Электронная система
                                действие.
контролирует температуру окружения и в случае появления
неблагоприятных условий работы, выключает компрессор и
                                Резервуар для воды можно заменить подключая к потрубку
вентилятор. На это указывает пользователю заженная
                                шланг отводящий конденсат. Это полезное в ситуации, когда
контрольная лампочка (b).
                                устройство оставается включенным через некоторое время,
                                а контроль наполнения резервуара осложнена. С целью
ВНИМАНИЕ: Воздухоосушителя не сможем привести в
                                подключения отводящего шланга, необходимо вытянуть
действие если температура в месте исользования ниже
                                резервуар для сбора конденсата из устройства, затем
5ºC или выше 32ºC.
                                наложить на потрубок отводящий шланг диаметром 13-15
                                мм.
Чтобы работа воздухоосушителя стала
                                Рис. 6:
найболееэффективной, следует его поставить в центре
                                   A.  максимальная высота расположения шланга на
помещения. Это загарантирует свободное протекание
                                      всей его длине,
воздуха через
                                   B.  потрубок, к которому надо подключить шланг.
устройство. Минимальное расстояние от стен должно быть
                                ВНИМАНИЕ: Шланг, через который вытекает конденсат,
20-30 cм. Нельзя устанавливать воздухоосушителя вблизи
                                не может находиться выше потрубка осушителя.
источников тепла, таких как, обогреватели, печи а также
                                Расположение окончания выше потрубка приведет к

                               39
повреждению устройства, а также может вызвать        10. ПРИМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕМОНТАЖА
поражение электрическим током.                В холодильной системе компрессора находится под
                               давлением хладагент R407C. В компрессоре находится
8. КОНСЕРВАЦИЯ                        дополнительно машинное масло. Поетому нельзя
                               выбросывать на свалку использованное устройство. Следует
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как консервировать необходимо      сделать его демонтаж, а отдельные компоненты отдать на
выключить устройство с помощью выключателя (а) а       вторичную переработку или выбрасить на злом.
также отключить его от источника лектропитания.
                               ВНИМАНИЕ: Хладагентов нельзя выпускать в атмосферу.
Для эффективности работы осушителя следует          Их должны удалять квалифицированные
периодически очищать фильтр а также его внутренние      лица.
компоненты. Фильтр воздуха надо продуть сжатым воздухом
или помыть в мыльной воде комнатной температуры.       Для того, чтобы удалить хладагент нужны:
                               • клещи до удаления хладагентов,
ВНИМАНИЕ: С целью снятия фильтра, необходимо         • агрегат для перекачивания жидкостей,
открутить гайки, которые крепят решетку фильтра.       • сосуд под давлением.
                               Хладагент надо удалять следующим способом:
С целью очищения внутренних компонентов устройства,     • подключить клещи а также сосуд под давлением к агрегату,
следует открутить и снять передние крышки и фильтр.     • при помощи клещей продырявитьвыпускной канал
Загрязнения следует чистить пылесосом, но в этом случае   компрессора и оставить их сжатыми на выпускном канале,
нужно соблюдать большую осторожность, чтобы не        • открыть оба клапаны агрегата и запустить его, освобождая
повредить ребра конденсатора и испаритель а также лопасти  использованный осушитель от хладагента,
вентилятора.                         • выключить агрегат и закрыть оба клапаны, затем закрыть
9. ТРАНСПОРТИРОВКА                      клапан сосуда под давлением
                               • снять клещи с выпускного канала,
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как переместить или           • если сосуд под давлением заполнен, следует его отдать до
передвинуть осушитель, надо выключить устройство с      выспецялизированного пункта очистки жидких отходовю
помощью главного выключателя и вынуть вилку из        С целью удаления машинного масла из компрессора,надо его
розетки сети питания.                    отпаять или отрезать от охладительной системы и открутить
                               от основания. После того, высверлить в корпусе компрессора
С целью перемещения осушителя следует наклонить его, что   (в низу) отверстие, через которое можна вылить машинное
дает возможность транспортировки на колесиках. (Рис. 7).   масло.

ВНИМАНИЕ: Нельзя передвигать осушитель в           ВНИМАНИЕ: Использованное машинное масло следует
горизонтальном положении.                  отдать до пункта удаления масел.

Способ перемещения осушителя по лестнице или по крутой   Остальные компоненты (главным образом сталевые, медные
поверхности изображен на рис. 8.              и аллюминевые) можно отдать на вторичную переработку.
              11. ДИАГНОЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ(НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
 ПРОБЛЕМА              ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ            РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
 Устройство не запускается     1   нет подачи электропитания    1a   проверить, работает ли
                                          правильно главный выключатель
                                          и находится ли он в положении
                                          ON

                                       1b   проверить подачиу
                                           электропитания (230В, 1~, 50 Гц)


                  2   неправильная установка      2    уставить гигростат так,чтобы
                      гигростата                уровень влажности был меньше
                                           уровня влажности в помещении

                  3   резервуар для воды полон     3    освободить резервуар согдасно
                      (контрольная лампочка           пункту Резервуар для воды
                      загоряется d)

                  4   слишком низкая температура в   4    проверить, есть ли в помещении
                      помещении (контрольная          температура выше 5° C
                      лампочка загоряется b)

                  5   слишком высокая температура в   5    проверить, есть ли в помещении
                      помещении (контрольная          температура ниже 32° C
                      лампочка загоряется b)
 Вентилятор и компрессор      1   слишком малое протекание      1a   проверить, не блокирует ли что-
 работают, но на стенках          воздуха                  нибудь впуск или выход воздуха
 испарителя не появляется ни
 вода ни лед.                                 1b   проверить, не образовался ли на
                                           фильтре или на ребристом блоке
                                           конденсатора либо испарителя
                                           осадок

                  2   слишком низкая температура в    2   проверить, находится ли
                      помещении и/или относительная       температура в диапазоне 5º-
                      влажность воздуха             32ºC, а относительная влажность


                              40
                                       в диапазоне 40% - 95%

                    неправильное функционирование    вызвать авторизованное
                  3  оладительной системы       3  обслуживание
Устройство прервало работу,     1  резервуар для воды полон     1  освободить резервуар
индикаторная лампочка
загоряется (d)
Устройство прервало работу и    1  заблокировано протекание     1  удалить предметы,
загорела контрольная лампочка      воздуха               препятствующие протеканию
(b) – перенагрев ребристого блока                      воздуха; опять включить
конденсатора                                 осушитель

                  2  температура воздуха ниже 5ºC   2  устройством можно пользоваться
                    или выше 32ºC            тогда, когда температура в
                                       помещении находится в
                                       диапазоне от 5ºC дo 32ºC

                  3  повреждение привода         вызвать авторизованное
                    вентилятора           3  обслуживание

                  4  неправильное функционирование    вызвать авторизованное
                    оладительной системы       4  обслуживание
Устройство прервало работу,     1  повреждение датчика       1  вызвать авторизованное
индикаторная лампочка          температуры окружения czujnika    обслуживание
пульсирует (b)
Устройство прервало работу,     1  повреждение датчика       1  вызвать авторизованное
индикаторная лампочка          температуры испарителя        обслуживание
пульсирует (c)
Устройство прервало работу,     1  повреждение датчика       1  вызвать авторизованное
индикаторная лампочка          температуры конденсатора       обслуживание
пульсирует (d)
                           41
                                      4. MONTAŽA NAPRAVE
SI                                    Izsuševalnik zraka je dobavljen v posebni embalaži – na paleti, v
1. TEHNIČNI PODATKI (str. 2):                       kartonu. Ko odstranite karton, montirajte zgornji ročaj. Montaža
    1)   Področje delovanja – vlažnost               zgornjega ročaja (glej slike):
    2)   Področje delovanja – temperatura                 1)   Zgornji ročaj ločite od spodnjega, s katerim je bil
    3)   Pretok zraka                               spojen med transportom (Slika 3).
    4)   Izsuševanje vlage (T = 30 0C, UR = 80 %)             2)   Zgornji ročaj vtaknite v spodnjega (Slika 4).
    5)   Hladilno sredstvo                         3)   S pomočjo vijakov, ki so sestavni del naprave,
    6)   Količina hladilnega sredstva                       montirajte ročaj na pokrov izsuševalnika. Uporabite
    7)   Električno omrežje                            šesterokotni 5 mm ključ. Preverite, da so vijaki
            a)  faze                            dovolj tesno priviti (Slika 5).
            b)  napetost                   5. VKLOP NAPRAVE
            c)  frekvenca                  Za vklop naprave sledite naslednjemu postopku:
    8)   Poraba električne energije                    •   Napravo priključite v električno omrežje ~ 230 V, 50
    9)   Dimenzije d x š x v                           Hz.
    10)  Teža                               •   Vključite stikalo (a) na pozicijo ON (označeno s
2. KONTROLNA PLOŠČA (Slika 1):
    a.   glavno stikalo,
                                            simbolom    ), kar vključi ventilator in kompresor).
    b.   kontrolna lučka,
                                            Kompresor je zavarovan pred pogostim
    c.   opozorilna lučka za taljenje,
                                            vklapljanjem z eno-minutnim časovnim zamikom.
    d.   opozorilna lučka rezervoarja vode,
                                         •   Naravnajte stikalo higrometra na želeno stopnjo.
    e.   števec delovnih ur,
                                     6. IZKLOP NAPRAVE
    f.   ročica za regulacijo higrostata.
                                     Za izklop izsuševalnika stikalo (a) naravnajte na pozicijo OFF.
3. OPIS NAPRAVE
                                     7. REZERVOAR ZA VODO
Sušilnike zraka DH se uporablja v prostorih, ki jih je treba hitro
                                     Ko je rezervoar za vodo poln, se naprava avtomatsko izklopi in
osušiti ter za zaščito pred nekontroliranim porastom vlažnosti
                                     zasveti opozorilna lučka (d). Pred ponovnim zagonom izpraznite
zraka. Izsuševalniki zraka DH delujejo po principu znižanja
                                     rezervoar.
vsebnosti vodne pare v zraku s pomočjo kondenzacije
(utekočinjenja) le - te.
                                     POZOR: Preden odstranite rezervoar za vodo, izključite
Slika 2 prikazuje sestavne dele naprave. Njena poglavitna
                                     napravo pri glavnem stikalu in iz električnega omrežja, sicer
elementa sta hladilni kompresor in ventilator. Zrak, ki potuje
                                     je ne boste mogli ponovno vključiti.
preko ventilatorja (2), skozi filter (6) in skozi izparilnik (5), je
ohlajen na temperaturo nižjo od temperature točke rosenja. Na ta
                                     Rezervoar za vodo lahko nadomestite s cevjo, ki jo priključite na
način se del vodne pare iz zraka utekočini na stenah izparilnika.
                                     odvodno kratko cev na spodnjem delu kondenzatorja. To je
V primeru, da je temperatura vode na izparilniku še nižja, le – ta
                                     priporočljivo v primeru, ko je naprava vključena dalj časa in je
zamrzne. Takrat elektronski sistem (3) občasno vklopi kompresor
                                     nadzor nad polnjenjem rezervoarja za vodo omejen. Za priklop
in prične s postopkom taljenja izparilnika. Voda nato teče do
                                     odvodne cevi morate odstraniti rezervoar za vodo iz naprave ter
zbiralnika (7). Ohlajeni in osušeni zrak iz izparilnika NATO potuje
                                     na priključek kratke odvodne cevi namestiti cev dimenzije 13–15
preko kondenzatorja (4), kjer se ogreje do temperature višje od
                                     mm.
temperature prostora.
                                     Slika 6:
Slika 2: Sestavni deli izsuševalnika zraka:
                                         A.   maksimalni nivo konca cevi,
    1)   kompresor
                                         B.   priključek za odvodno cev na spodnjem delu
    2)   ventilator
                                             kondenzatorja.
    3)   kondenzator
    4)   izparilnik
                                     POZOR: Konec odvodne cevi za vodo ne sme biti na nivoju
    5)   filter
                                     višjem od priključka odvodne cevi kondenzatorja. V
    6)   rezervoar za vodo
                                     nasprotnem primeru lahko pride do okvar na izsuševalniku.
    7)   elektronski sistem
Naprava se vključuje avtomatsko preko vgrajenega higrostata in
                                     8. SKLADIŠČENJE NAPRAVE
sicer takoj, ko je vlažnost zraka višja od tiste, ki smo jo nastavili.
Naprava je zaščitena pred uporabo v primeru prenizkih ali
                                     POZOR: Pred skladiščenjem naprave obvezno izključite
previsokih temperatur. Elektronski sistem spremlja temperaturo
                                     napravo pri stikalu (a) in iz električnega omrežja.
okolja in v primeru izrednih pogojev zasveti kontrolna lučka (b).
                                     Za učinkovito delovanje naprave je občasno treba očistiti filter in
POZOR: Izsuševalnika zraka ni mogoče vključiti, če je
                                     notranje dele izsuševalnika. Filter je treba prepihati z zrakom pod
temperatura okolja nižja od 5ºC oziroma višja od 32ºC.
                                     pritiskom oziroma ga umiti z mlačno milnico.
Za zagotovitev optimalne učinkovitosti izsuševalnika ga je treba
                                     POZOR: Za odstranitev filtra je treba odviti varnostni vijak, ki
namestiti v sredino prostora, kar omogoči nemoten pretok zraka
                                     je nad filtrom.
skozi napravo. Minimalna oddaljenost od sten prostora naj bo 20
- 30 cm. Izsuševalnika ne nameščajte v bližino virov toplote –
                                     Pred čiščenjem notranjosti naprave pa je treba odviti vijake in
radiatorjev, peči in blizu vrat ter oken (med delovanjem naprave
                                     sneti sprednji pokrov ter filter. Morebitno nečistočo odstranite s
naj bodo vrata in okna prostora zaprta). Sušilnik DH naj deluje le
                                     pomočjo sesalnika. Pazite, da ne poškodujete reber
v zaprtih prostorih.
                                     kondenzatorja in lopatic ventilatorja.
                                     9. TRANSPORT
POZOR: Med delovanjem izsuševalnika zraka nanj ne
polagajte nikakršnih predmetov.
                                     POZOR: Pred premeščanjem oziroma transportom
                                     izsuševalnika je treba izključiti glavno stikalo in izvleči vtič iz
Namesto rezervoarja za vodo lahko priključite odvodno cev za
                                     električne napeljave.
vodo.
                                     Pri premeščanju izsuševalnka le – tega naslonite nazaj, tako da
POZOR: Napravo uporabljajte, skladiščite in prevažajte v
                                     ga lahko vozite po kolesih (Slika 7).
vertikalni poziciji. V nasprotnem primeru lahko pride do
okvare hladilnega sistema ali drugih delov naprave.
                                     POZOR: Izsuševalnika zraka ne premeščajte v horizontalnem
                                     položaju.


                                     42
Način premeščanja naprave po stopnicah je prikazan na sliki 8.       •   S ščipalkami naredite luknjo na odtočni cevi
11. NAPOTKI OB ODSTRANITVI NAPRAVE IZ UPORABE                  kompresorja in jih pustite stisnjene na cevi. Odprite
V krožnem hladilnem ciklu se uporablja hladilno sredstvo R407C          oba ventila agregata. Vključite agregat in izprazniti
pod pritiskom, v kompresorju pa se nahaja olje. Zaradi tega tudi         izsuševalnik.
takrat, ko nam naprava dokončno odsluži, le – te ne smete          •  Izključite agregat in zaprite oba ventila agregata ter
zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo je ustrezno         ventil posode.
demontirati in določene sestavne dele predati v postopek          •  Odstranite ščipalke s cevi.
recikliranja.                                •  Ko je posoda polna, jo predajte na za to namenjeno
                                         zbirno mesto.
POZOR: Hladilnega sredstva se ne sme puščati v okolje. Z      Olje iz kompresorja se odstrani tako, da se pod kompresorjem s
njim naj ravna in ga odstrani pooblaščena oseba.          svedrom naredi luknjo in izpusti olje.

Za odstranitev hladilnega sredstva potrebujete:         POZOR: Staro olje je treba predati na za to namenjeno zbirno
   •   ščipalke za odstranjevanje tekočih hladilnih    mesto.
       sredstev,
   •   agregat za pretok tekočin,             Ostale elemente (jeklo, baker, aluminij) predajte v postopek
   •   posodo za tekočine pod pritiskom.         recikliranja.
Način odstranjevanja hladilnega sredstva:
   •   Priključite ščipalke in posodo do agregata.
                     11. UGOTAVLJANJE IN ODPRAVA TEHNIČNIH NAPAK
 NAPAKA                  MOŽNI VZROKI               ODPRAVA NAPAK
 Naprava se ne vključi           1  Ni napetosti.           1a   Preverite, ali je glavno stikalo na
                                              poziciji ON.

                                             1b   Preverite napetost električnega toka
                                                 (230 V, 1~, 50 Hz)

                     2   Nepravilno naravnana vrednost na      2   Nastavite higrostat na nivo
                        higrostatu.                   vlažnosti, ki je nižji od tistega v
                                                 prostoru.

                     3   Rezervoar za vodo je poln (sveti     3   Izpraznite rezervoar za vodo – glej
                        kontrolna lučka d).               poglavje: Rezervoar za vodo

                     4   Prenizka temperatura okolja (sveti    4   Preverite, ali je temperatura v okolju
                        kontrolna lučka b)                     C.
                                                 višja od 5°

                     5   Previsoka temperatura okolja (sveti    5   Preverite, ali je temperatura v okolju
                        kontrolna lučka b)                nižja od 32°C.
 Ventilator in kompresor delujeta,    1   Premajhen pretok zraka          1a   Preverite, ali kaj blokira dotok oz.
 vendar na stenah izparilnika ni ne                               odtok zraka.
 vode, ne ledu
                                             1b   Preverite, ali so na filtru oziroma na
                                                 rebrih izparilnika usedline.

                     2   Prenizka temperatura in / ali       2   Preverite, ali je v prostoru
                        vlažnost zraka v prostoru            temperatura od 5ºC - 32ºC in
                                                 vlažnost od 40 - 95%.

                     3   Napačno delovanje hladilnega        3   Obrnite se na pooblaščeni servis.
                        sistema
 Naprava ne deluje, sveti opozorilna   1   Rezervoar za vodo je poln         1   Izpraznite rezervoar za vodo.
 lučka (d)
 Naprava ne deluje, sveti kontrolna    1   Blokiran pretok zraka           1   Odstranite predmete, ki
 lučka (b) – pregreta rebra                                   onemogočajo pretok zraka in
 kondenzatorja                                          ponovno vključite izsuševalnik.

                     2   Temperatura zraka je nižja od 5ºC     2   Naprava deluje samo pri
                        oz. višja od 32ºC                temperaturah zraka od 5ºC do 32ºC.

                     3   Pogon ventilatorja ne deluje        3   Obrnite se na pooblaščeni servis.

                     4   Nepravilno delovanje hladilnega      4   Obrnite se na pooblaščeni servis.
                        sistema
 Naprava ne deluje, kontrolna lučka    1   Okvarjena sonda temperature okolja     1   Obrnite se na pooblaščeni servis.
 (b) utripa
 Naprava ne deluje, opozorilna lučka   1   Okvarjena sonda temperature        1   Obrnite se na pooblaščeni servis.
 (c) utripa                   izparilnika
 Naprava ne deluje, opozorilna lučka   1   Okvarjena sonda temperature        1   Obrnite se na pooblaščeni servis.
 (d) utripa                   kondenzatorja
                                  43
                                     4. PRVˇA MONTÁŽ ZARIADENIA
SK                                   Každý odvlhčovač je dodávaný v individuálnom obale, ktorý sa
1. TECHNICKÉ ÚDAJE (str. 2):                      skladá z palety a kartónu. Po rozbalení namontujte hornú
    1)   Rozsah pôsobenia – vlhkosť                rukoväť. Montáž hornej rukoväti:
    2)   Rozsah pôsobenia – teplota                   1)   odpojiť od spodnej, s ktorou bola spojená počas
    3)   Prietok vzduchu                            doby prepravy (Obr. 3),
    4)   Odvlhčovanie (T = 30 0C, UR = 80 %)              2)   hornú nasunúť na spodnú rukoväť (Obr. 4),
    5)   Chladiaca látka                        3)   priskrutkujte rukoväť k kostre zariadenia (obr. 5)
    6)   Monžstvo chladiacej látky                       použitím pripojených skrutiek. Skrutky priskrutkujte
    7)   Elektrické napájanie                          pomocou šesťhranného kľúča 5 mm a skontrolujte
            a)   Fáza                          pripevnenie, voľné skrutky dotiahnete.
            b)   Napätie                  5. ZAPNUTIE ZARIADENIA
            c)   Kmitočet                 Zariadenie spustíte podľa nasledujúceho postupu:
    8)   Príkon                             •    pripojte zariadenie k napájacej sietí 230V, 50Hz
    9)   Rozmery d x š x v                       •    prepnete vypínač (a) do polohy ON (označenú
    10)  Hmotnosť
2. OVLADÁCÍ PANEL (Obr. 1):
                                           symbolom    ), zapne sa ventilátor a kompresor.
    a.   hlavný vypínač
                                           Kompresor je chránený proti príliš častým zapnutí
    b.   kontrolka
                                           pomocou 1. minútového oneskorenia zapnutia.
    c.   kontrolka rozmrazovania
                                        •   nastavte zvolenú vlhkosť vzduchu.
    d.   kontrolka naplnenia nádrži vody
                                    6. VYPÍNANIE ZARIADENIA
    e.   počítadlo hodín
                                    Zariadenie vypnete prestavením vypínača (a) do polohy OFF.
    f.   otočný gombík higrostatu
                                    7. NÁDRŽ NA VODU
3. POPIS ZARIADENIA
                                    Zariadenie automatický prerušuje prácu v prípade naplnenia
Odvlhčovač vzduchu je určený pre miesta (miestnosti), ktoré
                                    nádrži na kondenzát a sa rozsvieti kontrolka preplnenia (d).
vyžadujú rýchle vysušenie a ochranu proti nežiaducemu rastu
                                    Nasledujúce spustenie je možne len po odstránení kondenzátu.
vlhkosti vzduchu. Princíp pôsobenia odvlhčovača DH je založený
na zníženiu obsahu vodnej pary vo vzduchu v dôsledku
                                    POZOR: Pred vytiahnutím nádrži vypnite zariadenie
kondenzácie. Na výkrese (Obr. 2) je zobrazená konštrukcia
                                    pomocou hlavného vypínača a odpojte od napájacej sietí.
zariadenia. Hlavnými prvkami zariadenia sú obvod kompresora a
                                    Len v tomto prípade je možne opätovné spustenie.
ventilátor. Vzduch je čerpaný ventilátorom (2) a prúdi filtrom (6) a
výparníkom (5) a v ňom je chladený pod teplotu rosného bodu. V
                                    Vodnú nádrž je možno nahradiť pripojením vypúšťacej hadice
dôsledku toho časť vodnej pary sa kondenzuje na stenách
                                    priamo na vypúšťacie hrdlo. Tento spôsob práce sa používa v
výparníka. Vtedy v určitých časových intervaloch elektronický
                                    prípade, že zariadenie pracuje dlhšiu dobu a je obtiažna kontrola
obvod vypína kompresor ako aj otvára elektroventil a tým začína
                                    naplnenia nádrže. S cieľom montáže hadicu, vytiahnite nádrž na
rozmrazovanie výparníku horúcimi plynmi. Rozmrazená voda
                                    kondenzát a na vypúšťacie hrdlo nasuňte hadicu o priemere 13-
tečie do nádrží (7). Ochladený a vysušený
                                    15 mm.
vzduch prúdi k kondenzátoru (4), na ktorom je ohrievaný na
                                    Obr.6:
teplotu väčšiu ako teplota v miestnosti.
                                        A.  maximálna výška polohy hadice na jej celkovej
Obr. 2. Konštrukcia odvlhčovača
                                           dĺžke,
    1)   kompresor;
                                        B.  maximálna výška koncovky hadice.
    2)   ventilátor;
    3)   kondenzátor;
                                    POZOR: Hadica, cez ktorú vyteká skvapalnení kondenzát, sa
    4)   výparník;
                                    nemôže nachádzať vyššie než hrdlo odvodňovača.
    5)   filter;
                                    Umiestnenie hadice nad hrdlom spôsobí poškodenie
    6)   nádrž na vodu;
                                    zariadenia a môže tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
    7)   elektronický obvod.
V prípade že vlhkosť stúpne nad nastavenú hodnotu, zariadenie
                                    8. ÚDRŽBA
sa spustí automatickým hygrostatom.
Zariadenie je chránené proti zapnutiu, v prípade že teplota je
                                    POZOR: Pred zahájením údržbárskych práci vypnite
príliš nízka alebo príliš vysoká. Elektronický obvod kontroluje
                                    zariadenie pomocou hlavného vypínača (a), a odpojte od
teplotu okolia a v prípade nepriaznivých podmienok vypne
                                    napájacej sieti.
kompresor a ventilátor. Tento stav je hlásený rozsvietením
kontrolky (b).
                                    Pre zaistenie bezporuchovej práci zariadenia je potrebné
                                    pravidelne čistiť filter a vnútro zariadenia. Filter prefúknite
POZOR: Odvlhčovač nie je možné spustiť pokiaľ teplota v
                                    stlačeným vzduchom alebo umyte teplou vodou s mydlom.
          C       C.
miestnosti je pod 5° alebo nad 32°
                                    POZOR: Za účelom demontáže filtra je potrebné
Za účelom zväčšenia výkonnosti zariadenie postavte uprostred
                                    odskrutkovať skrutky upevňujúce mriežku filtra.
miestnosti. Týmto spôsobom zaistite neobmedzené prúdenie
vzduchu okolo zariadenia. Minimálna vzdialenosť od stien je 20-
                                    Za účelom vyčistenia vnútra zariadenia je treba odskrutkovať a
30 cm. Nedávajte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla napr.
                                    sňať predné kryty
ohrievačov, pecí a do blízkosti okien a dverí. Zavriete okná a
                                    ako aj filter.
dvere. Odvlhčovač sa nesmie používať v uzatvorených
                                    Znečistenie odstráňte vysávačom. Čistenie urobte veľmi opatrne
miestnostiach.
                                    aby sa nepoškodili rebrá kondenzátora a výparníka, alebo
                                    lopatky ventilátora.
POZOR: Počas práce neukladajte na zariadenie žiadne
                                    9. DOPRAVA
predmety
                                    POZOR: Pred premiestnením alebo prepravou, zariadenie
Nádrž na vodu je možno nahradiť pripojením vypúšťacej hadice
                                    vypnite hlavným vypínačom a vytiahnete zástrčku zo sieti.
priamo na vypúšťacie hrdlo.
                                    Zariadenie prepravujte na kolieskach mierne naklonené (obr.7)
POZOR: Zariadenie používajte, skladujte a prepravujte v
zvislej polohe. V opačnom prípade zariadenie môže
                                    POZOR: Neprenášajte zariadenie vo vodorovnej polohe.
nesprávne pracovať a do konca sa môže poškodiť chladiaci
obvod.

                                    44
Spôsob prenášania po schodoch alebo šikmom povrchu je         Chladiacu látku odstráňte podľa nasledujúceho postupu:
zobrazený na obr. 8.                             •    pripojte kliešte a tlakovú nádobu k agregátu
                                       •    pomocou kliešti prepichnete vypúšťací rúrku
10. POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA DEMONTÁŽI                          kompresora a nechajte ich na rúrke
                                       •    otvorte ventily agregátu, spustite agregát a vypusťte
V chladiacom obvode je stlačená chladiaca látka R407C a                chladiacu látku z odvlhčovača
kompresorový olej. Preto opotrebené zariadenie sa nesmie           •    vypnite agregát a uzavrite ventily
vychodiť na smetisko. Zariadenie demontujte a jednotlivé           •    potom zatvorte kohút tlakovej nádoby
súčiastky odovzdajte k recyklácií alebo do skladu odpadových         •    môžete odložiť kliešte
surovín.                                   •    pokiaľ tlaková nádoba je plná, odovzdajte nádobu
                                           do skladu odpadových kvapalín
POZOR: Chladiacu látku nevypúšťajte do vzduchu.            Pre odstránenie oleja odrežte kompresor od chladiaceho obvodu,
Chladiacu látku môže odstrániť len odborná firma.           vyvŕtajte dieru na spodku kompresora a otvorom vypustíte olej.
K odstránení chladiacej látky sú potrebné:               POZOR: Opotrebený olej odovzdajte k skladu odpadových
   •   kliešte na odstraňovanie chladiacej látky,        olejov.
   •   agregát na prelievanie kvapalín,
   •   tlaková nádoba.                    Ostatné prvky (oceľové, medené a hliníkové) odovzdajte k
                                  recyklácii.
                       11. PRÍČINA A ODSTRÁNENIE PORUCHY
 PŘOBLÉM                 MOŽNÁ PRÍČINA                RIEŠENIE
 Zariadenie neprácuje           1   výpadok napájania           1a  skontrolujte funkciu hlavného
                                               vypínača a polohu ON

                                               1b   skontrolujte napájace napätie (230
                                                  V, 1~, 50 Hz)

                      2   nesprávne nastavenie hygrostatu      2   nastávte hygrostat na nížšiu
                                                  vlhkosť, nížšiu ako vlhkosť v
                                                  miestnosti

                      3   plná nádrž na vodu (svietí kontrolka    3   vyprázdnite nádrž podľa bodu nádrž
                         d)                        na vodu

                      4   příliš nízka teplota okolia (svietí    4   skontrolujte je teplota okolia nad
                         kontrolka b)                   5°C

                      5   příliš vysoká teplota okolia (svietí    5   skontrolujte je teplota okolia pod
                         kontrolka b)                   32°C
 Ventilátor a kompresor pracujú,      1   příliš malý prietok vzduchu        1a   skontrolujte prívod a vystup
 avšak na stenách výparníka                                    vzduchu
 nevzniká voda alebo ľad
                                               1b   skontrolujte či sú čisté rebra
                                                  výparníka a kondenzátora

                      2   příliš nízka teplota miestností      2   skontrolujte či teplota je v rozmedzi
                         a/alebo relativná vlhkosť vzduchu         5º- 32ºC, a relativná vlhkosť v
                                                  rozmedzí 40- 95%

                      3   chybné fingovanie chladiaceho       3   zavolajte autorizovaný servis
                         obvodu
 Zariadenie prerušilo prácu, svietí    1   plná nádrž na vodu             1   vyprázdnite nádrž
 kontrolka (d)
 Zariadenie prerušilo prácu, svietí    1   zanesený prietok vzduchu          1   odstraňte predmety, ktoré
 kontrolka (b) – prehriatie radiátora                               obmedzujú prietok vzduchu, opäť
 kondenzátora                                           zapnete zariadenie

                      2   teplota vzduchu nížšia ako 5ºC       2   používajte zariadenie v miestností, v
                         alebo vyššia ako 32ºC               ktorej teplota je 5ºC až 32ºC

                      3   poškodený pohon ventilátora        3   zavolajte autorizovaný servis

                      4   poškodený chladiaci obvod         4   zavolajte autorizovaný servis
 Zariadenie prerušilo prácu, svietí    1   poškodené čídlo teploty okolia       1   zavolajte autorizovaný servis
 kontrolka (b) bliká
 Zariadenie prerušilo prácu, svietí    1   poškodené čídlo teploty výparníka     1   zavolajte autorizovaný servis
 kontrolka (c) bliká
 Zariadenie prerušilo prácu, svietí    1   poškodené čídlo teploty          1   zavolajte autorizovaný servis
 kontrolka (d) bliká               kondenzátoru
                                  45
 BG ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА / CZ ELEKTRICKÉ SCHÉMA / DE ELEKTRISCHES SCHALTBILD / EE ESQUEMA ELÉCTRICO / GB WIRING DIAGRAM / HR
ELEKTRIČNA ŠEMA / HU ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI SÉMA / IT SCHEMA ELETTRICO / LT ELEKTRINö SCHEMA / LV ELEKTRISKĀ SHĒMA / PL SCHEMAT
ELEKTRYCZNY / RO SCHEMĂ ELECTRICĂ / RS ELEKTRIČNA ŠEMA / RU ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА / SI ELEKTRIČNA SHEMA / SK ELEKTRICKÁ SCHÉMA
                              46
 BG ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ              CZ OSVĚDČENÍ SHODNOSTI S              DE KONFORM BESCHEINIGUNG
        С НОРМИ ЕУ                      NORMAMI EU              DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a
 DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a      DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a            62-023 Gądki, Polska
      62-023 Gądki, Polska                 62-023 Gądki, Polsko          erklärt auf eigene Verantwortung, dass das
С това заявяваме, на нашата отговорност, че    Prohlašuje, s plnou zodpovědností, že spotřebič:  Produkt: Luftentfeuchter, Typ: DH42 den Normen
   изделието: Изсушавач на въздух:       Odvlhčovač vzduchu: DH 42, odpovídají normám                EN
  Модел – DH 42, е съгласно с нормата        EN 60335-2-40:2003+A1:2006+A11:2004+           EN 60335-2-40:2003+A1:2006+
   EN 60335-2-40:2003+A1:2006+                A12:2005+AC:2006,               A11:2004+A12:2005+AC:2006,
    A11:2004+A12:2005+AC:2006,           EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,          EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,
  EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,             EN 50366:2003+A1:2006,                EN 50366:2003+A1:2006,
     EN 50366:2003+A1:2006,                 EN 55014-1:2006,                  EN 55014-1:2006,
  EN 55014-1:2006,EN 61000-3-2:2006,              EN 61000-3-2:2006,                 EN 61000-3-2:2006,
     EN 55014-2:1997+A1:2001,              EN 55014-2:1997+A1:2001,               EN 55014-2:1997+A1:2001,
    EN 61000-3-3:1995+A1:2001+         EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005     EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005
       A2:2005+IS1:2005                                              entsprechen EE EL STANDARDITELE VASTAVUSE            GB CERTIFICATE OF COMPLIANCE              HR IZJAVA O SUGLASNOSTI SA
        KINNITUS                   WITH CE STANDARTS                    NORMAMA EU
 DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a      DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a        DESA Poland d.d. ul. Magazynowa 5a
      62-023 Gądki, Poola,                62-023 Gądki, Polska                62-023 Gądki, Poljska
avaldab käesolevaga oma vastutusel, et toode:    Declare on their own responsibility that the:   Ovim se izjavljuje sa punom odgovornošću da je
Õhukuivati, mudel – DH 42, vastab standardile   Product labelled "Dehumidifier", Models DH 42   proizvod: Sušnica zraka: Model DH 42 suglasan sa
        EN 60335-2-                complies with the Directives No.             normama EN 60335-2-
40:2003+A1:2006+A11:2004+A12:2005+AC:           EN 60335-2-40:2003+A1:2006+         40:2003+A1:2006+A11:2004+A12:2005+AC:2006
          2006,                 A11:2004+A12:2005+AC:2006,                      ,
  EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,          EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,          EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,
     EN 50366:2003+A1:2006,                EN 50366:2003+A1:2006,               EN 50366:2003+A1:2006,
       EN 55014-1:2006,                   EN 55014-1:2006,                  EN 55014-1:2006,
      EN 61000-3-2:2006,                  EN 61000-3-2:2006,                 EN 61000-3-2:2006,
    EN 55014-2:1997+A1:2001,               EN 55014-2:1997+A1:2001,              EN 55014-2:1997+A1:2001,
        EN 61000-3-            EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005     EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005
  3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005


   HU EU SZABVÁNYOKKAL VALÓ           IT CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CON LE             LT ATITIKIMO ES NORMOMS
    EGYEZSÉGI NYILATKOZAT                 DIRETTIVE DELL’UE                     DEKLARACIJA
 DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a      DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a       DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a
     62-023 Gądki, Lengyelország              62-023 Gądki, Polonia                 62-023 Gądki, Lenkija
Ezennel nyilatkozik saját felelıségére, hogy a   Dichiara sotto la propria responsabilità che il  pareiškia, prisiimdama atsakomybę, kad gaminys:
  termék: Levegı száritó: Modell – DH 42     prodotto: Deumidificatore: Modello – DH 42 è     Oro sausintuvas: Modelis DH 42 atitinka EN
 megfelel az EN 60335-1/2003 valamint EN      conforme alla direttiva EN 60335-2-40:2003+               60335-2-
         60335-2-              A1:2006+A11:2004+A12:2005+AC:2006,        40:2003+A1:2006+A11:2004+A12:2005+AC:2006
40:2003+A1:2006+A11:2004+A12:2005+AC:         EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,                    ,
          2006,                   EN 50366:2003+A1:2006,             EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,
  EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,               EN 55014-1:2006,                 EN 50366:2003+A1:2006,
     EN 50366:2003+A1:2006,                EN 61000-3-2:2006,                   EN 55014-1:2006,
       EN 55014-1:2006,               EN 55014-2:1997+A1:2001,                  EN 61000-3-2:2006,
       EN 61000-3-2:2006,          EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005           EN 55014-2:1997+A1:2001,
     EN 55014-2:1997+A1:2001,                                   EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005
        EN 61000-3-
   3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005

 LV DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU             PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z             RO DECLARAłIE DE CONFORMITATE
       ES DIREKTĪVĀM                    NORMAMI UE                      CU NORMELE UE
 DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a      DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a       DESA Poland S.R.L. ul. Magazynowa 5a
       62-023 Gądki, Polska               62-023 Gądki, Polska                  62-023 Gądki, Polska
Līdz ar šo pasludina uz personīgu atbildību, ka      Oświadcza niniejszym na własną         Prin prezenta declar pe proprie răspundere că
 produkts: Gaisa sausinātāji: Modelis DH 42    odpowiedzialność, Ŝe produkt: Osuszacz powietrza:   produsul : Deumidificator: Model – DH 42 este
        atbilst direktīvām         Model – DH 42 jest zgodne z normą EN 60335-2-    realizat în conformitate cu norma EN 60335-2-
 EN 60335-2-40:2003+A1:2006+A11:2004+              40:2003+A1:2006+           40:2003+A1:2006+A11:2004+A12:2005+AC:2006
       A12:2005+AC:2006,               A11:2004+A12:2005+AC:2006,                      ,
  EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,         EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,           EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,
     EN 50366:2003+A1:2006,               EN 50366:2003+A1:2006,                EN 50366:2003+A1:2006,
       EN 55014-1:2006,                  EN 55014-1:2006,                   EN 55014-1:2006,
       EN 61000-3-2:2006,                 EN 61000-3-2:2006,                  EN 61000-3-2:2006,
     EN 55014-2:1997+A1:2001,              EN 55014-2:1997+A1:2001,               EN 55014-2:1997+A1:2001,
         EN 61000-3-           EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005     EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005
  3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005


                                    47
 RS CERTIFIKAT O USKLADJENOSTI SA         RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ              SI IZJAVA O SKLADNOSTI S
      CE STANDARDAMI                 СТАНДАРТАМ ЕС                    STANDARDI EU
 DESA Poland S.R.L. ul. Magazynowa 5a     ООО «DESA Poland», ул. Magazynowa 5a       DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a
       62-023 Gądki, Polska            62-023 Gądki, Польша                62-023 Gądki, Poljska
 Deklariše na sopstvenu odgovornost da je:    Настоящим заявляет под собственную       S polno odgovornostjo izjavlja, da je izdelek:
Proizvod označen kao "Isušivač" model DH42      ответственость, что продукт:         Sušilnik zraka: Model – DH 42 skladen s
  uskladjen sa direktivom br: EN 60335-2-     Воздухоосушитель, Модель - DH 42                standardom
40:2003+A1:2006+A11:2004+A12:2005+AC:         соответствует стандартам            EN 60335-2-40:2003+A1:2006+
           2006,           EN 60335-2-40:2003+A1:2006+A11:2004+          A11:2004+A12:2005+AC:2006,
  EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,            A12:2005+AC:2006,            EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,
     EN 50366:2003+A1:2006,         EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,            EN 50366:2003+A1:2006,
       EN 55014-1:2006,             EN 50366:2003+A1:2006,                 EN 55014-1:2006,
       EN 61000-3-2:2006,               EN 55014-1:2006,                 EN 61000-3-2:2006,
     EN 55014-2:1997+A1:2001,             EN 61000-3-2:2006,              EN 55014-2:1997+A1:2001,
         EN 61000-3-              EN 55014-2:1997+A1:2001,        EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005
  3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005      EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005


                          SK PREHLÁSENIE ZHODNOSTI S
                               NORMAMI EU
                        DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a
                              62-023 Gądki, Poľsko
                       Týmto na vlastnú zodpovednosť prehlasujeme, že
                          výrobok: Odvlhčovač vzduchu typu:
                            DH 42 zodpovedajú normám
                           EN 60335-2-40:2003+A1:2006+
                           A11:2004+A12:2005+AC:2006,
                         EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004,
                            EN 50366:2003+A1:2006,
                               EN 55014-1:2006,
                              EN 61000-3-2:2006,
                            EN 55014-2:1997+A1:2001,
                       EN 61000-3-:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005
                                 48
BG                                 CZ                                DE
   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА                INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH             INFORMATIONEN BETREFFS DER BESEITIGUNG
   ИЗНОСЕНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО                ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ                DES ABGENUTZTEN ELEKTRISCHEN UND
         ОБОРУДВАНЕ                                                           ELEKTRONISCHEN GERÄTS
Указаният по-горе знак поместен върху дадения уред         Výše uvedený znak umístěný na zařízení informuje, že se     Das obenstehende Zeichen auf dem Gerät informiert, dass
информира, че това е електрическо или електронно          jedná o zařízení elektrické nebo elektronické, které nelze    das ein elektrisches oder elektronisches Gerät ist, das man
оборудване, което - след износване - не бива да се събира     umisťovat s jiným odpadem.                    nach der Abnutzung nicht mit anderen Abfällen unterbringen
заедно с други видове отпадъци.                                                   darf.

Износено електрическо и електронно оборудване съдържа       Použité elektrické a elektronické zařízení obsahuje příměsi   Das abgenutzte elektrische und elektronische Gerät enthält
вещества вредни за околната среда. Такова оборудване не      pro životní prostředí škodlivé. Takováto zařízení se nesmějí   umweltschädliche Substanzen. Ein solches Gerät darf man
бива да се складира по обикновените сметища, то трябва       uskladňovat na odpadních skládkách, ale musejí být předány    nicht auf Mülldeponien lagern. Es muss recycelt werden.
да бъде подложено на рециклинг.                  do recyklace.
                                                                  Informationen über das Sammelsystem des abgenutzten
Информация относно система събиране на износеното         Informace o systému sběru použitých elektrických a        elektrischen und elektronischen Geräts sind bei der
електрическо и електронно оборудване е достъпна по         elektronických zařízení je možné obdržet v prodejnách      Verkaufsstelle sowie beim Hersteller oder Importeur zu
местата на продаване на тези уреди,   както и у         zařízení a u producenta nebo dovozce.              erlangen.
производителя или вносителя.
                                  Apel je určen zejména uživatelům zařízení v domácnostech.    Es wird besonders an Verbraucher des aus dem privaten
Тук призоваваме особено потребители на домашни уреди        Vzhledem k tomu, že do tohoto sektoru směřuje většina těchto   Haushalt kommenden Geräts appelliert, weil in diesen Sektor
в частни домакински стопанства. Тяхното участие в         zařízení, je jejich účast při třídění použitých zařízení velmi  die größte Zahl des Geräts gelangt. Das bedeutet, dass ihr
селективно събиране на износените уреди е особено         důležitá.                            Anteil an selektivem Sammeln des abgenutzten Geräts von
значимо, понеже в този сектор се намира мнозинството от                                       großer Bedeutung ist.
такова оборудване.
                                  Zákaz umisťovat spolu s jiným odpadem použitá elektrická a    Das Verbot der Unterbringung des abgenutzten elektrischen
Забрана на поместване заедно с други отпадаци на          elektronická zařízení ukládá uživatelům evropská směrnice    und elektronischen Geräts mit anderen Abfällen wird dem
износеното електрическо и електронно оборудване се         2002/96/ES.                           Verbraucher durch die europäische Richtlinie 2002/96/WE
налага върху потребителя от Европейската директива                                         aufgezwungen.
2002/96/WE.
EE                                 GB                                HR
 INFORMATSIOON KASUTATUD ELEKTROONILISTE JA                 INFORMATION RELATED TO WASTE                INFORMACIJE KOJE SE TIČU UKLONJEVANJA
   ELEKRTISEADMETE LIKVIDEERIMISE KOHTA                ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT              POTROŠENIH ELEKTRIČNIH ILI ELEKTRONSKIH
                                                                            UREDJAJA
See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on         If a device is marked with the above sign, it means this     Gornji znak smješten na uredjaju informira, da ovo je uredjaj
elektrooniliste või elektriseadmetega, mida pärast lõplikku    electrical or electronic equipment must be collected separate  električni ili elektronski kojega poslije potrošnje ne smije se
kasutamist ei tohi hoida koos teiste jäätmetega.          from other waste materials.                   smještati sa drugim otpacima.

                                                                  Potrošeni uredjaj električni ili elektronski sadrži tvari štetne za
Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on     Waste electrical and electronic equipment contains        prirodnu okolinu. Ne smije se takvih uredjaja stavljati na
keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi    substances harmful for the natural environment. As such, it   stovarištima za smeće samo mora se predati za recykling.
hoida prügilates, need tuleb anda ümbertöötlemiseks.        cannot be disposed in a landfill; it must be recycled.
                                                                  Informacije o sistemu skupljanja potrošenih uredjaja
Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete    Information related to the collection of waste electrical and  električnih ili elektronskih možete dobiti kod prodavaća i kod
kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades     electronic equipment can be obtained from the retail outlet or  proizvodjača ili uvoznika.
ja tootjalt või maaletoojalt.                   the producer/importer.
                                                                  Posebnu pažnju molimo neka imaju potrošači uredjaja u
Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes   kasutavad  This is especially addressed to individual households as most  privatnom domaćinstvu jer do ovog sektora ide najveći broj
nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades    asjaoluga,  of such devices are sold to that sector. This means that     uredjaja. Znači, ih učešče u selektivnom zbiranju potrošenih
et sellesse sektorisse satub kõige rohkem       seadmeid,  individual users have a very significant contribution in the   uredjaja ima bitan značaj.
tähendab see, et nende osavõtt selektiivsest      kasutatud  collection of such waste equipment.
seadmete kogumisest on eriti tähtis.                                                Po direktivi evropskoj 2002/96/WE zabrajeno je smještavanje
                                  The ban on the disposal of waste electrical and electronic    potrošenih električnih ili elektronskih uredjaja zajedno sa
Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos     equipment is enforced by the 2002/96/EC directive.        drugim otpacima.
teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa Liidu
Direktiivile 2002/96/EB.
                                                49
HU                                  IT                                   LT
   INFORMÁCIÓ A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS                  INFORAMAZIONI RIGUARDANTI RIMOZIONE DEI               INFORMACIJA APIE PANAUDOTOS ELEKTRINöS IR
 ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK MEGSEMMÍTÉSÉRE                CONSUMATI IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI                 ELEKTRONINöS ĮRANGOS ŠALINIMĄ
         VONATKOZÓAN
A berendezésen elhelyezett fenntebb ábrázolt jel tájékoztat     Il segno di sopra messo sul dispositivo indica che questo e       Šis ženklas, pavaizduotas ant įrenginio, informuoja, kad tai yra
arról, hogy ez egy elektromos vagy elektronikai eszköz, melyet    impianto elettrico o elettronico, il quale dopo consumo è        elektrin÷ arba elektronin÷ įranga, kuri panaudota negali būti
elhasználódás után nem szabad más hulladékokkal közös        vietato di mettere con altri rifiuti.                  laikoma kartu su kitomis atliekomis.
hulladékgyőjtı helyeken tárolni.
                                   Impianti elettrici e elettronici consumati contengono sostanze     Panaudotos elektrin÷s ir elektronin÷s įrangos sud÷tyje yra
A használt elektromos és elektronikai eszköz a természeti      nocive per ambiente naturale. È vietato mettere tali impianti      natūraliai aplinkai kenksmingų medžiagų. Tokios įrangos
környezetre káros anyagokat tartalmaz. Ilyen berendezést       sull’immondezzaio, deve essere sottoposta al riciclaggio.        negalima laikyti sąvartynuose, ji turi būti atiduota perdirbimui.
nem szabad a szemétlerakó helyekre kitenni,
újrafeldolgozásnak kell alávetni.                                                      Informaciją apie panaudotos elektrin÷s ir elektronin÷s įrangos
                                   Informazioni sul sistema di raccolta degli impianti elettrici e     rinkimo sistemą galima gauti įrenginių pardavimo vietose bei
A használt velektromos és elektronikai eszközök begyőjtési      elettronici consumati si può ottenere nel punto di vendita       iš gamintojo arba importuotojo.
rendszerérıl információ kapható a berendezés eladási helyén,     oppure dal produttore o dall’importatore.
valamint a gyártónál vagy importernél                                                    Ypatingą d÷mesį tur÷tų atkreipti vartotojai, naudojantys
                                                                       įrenginius privačiuose namų ūkiuose. Atsižvelgiama į tai, kad į
Külön felhívással fordulunk a háztartási berendezések                                            šį sektorių patenka daugiausia įrenginių; tai reiškia, kad jų
felhasználóihoz. Tekintettel arra, hogy ebben a szektorban      Si fa appello specialmente agli utenti degli impianti provenienti
                                   dalle case private, dato che a questo settore capita il         dalyvavimas selektyviame panaudotos įrangos rinkime yra
található a legtöbb ilyen készülék, ami azt jelenti, hogy nagyon                                       labai svarbus.
fontos a részvételük a használt berendezések szelektív        maggiore numero degli apparecchi. Questo vuol dire che la
győjtésében.                             loro parte nella raccolta degli impianti consumati è molto
                                   significante.                              Panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą laikyti su kitomis
                                                                       atliekomis vartotojams draudžiama pagal Europos Sąjungos
A 2002/96/EK európai direktíva a felhasználóra nézve                                             Direktyvą 2002/96/EB.
kötelezıen írja elı a használt elektromos és elektronikai      Il divieto di mettere insieme agli altri rifiuti impianti elettrici e
eszközök más hulladékokkal való közös tárolásának tilalmát.     elettronici consumati detta all’utente direttiva europea
                                   2002/96/WE
LV                                  PL                                   RO
   INFORMĀCIJA PAR IZLIETOTO ELEKTRISKO UN               INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUśYTEGO               INFORMAłII CU PRIVIRE LA ÎNLĂTURAREA UTILAJULUI
     ELEKTRONISKO IERĪČU UTILIZĒŠANU                 SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO                   ELECTRIC ŞI ELECTRONIC UZAT
Šis simbols, attēlots uz ierīces, informē, ka tā ir elektriska vai  PowyŜszy znak umieszczony na urządzeniu informuje, Ŝe jest       Simbolul de mai sus consemnat pe utilaj informează că avem
elektroniska ierīce, kuru pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā   to sprzęt elektryczny lub elektroniczny, którego po zuŜyciu nie     de a face cu echipament electric sau electronic, care după
ar citiem atkritumiem.                        wolno umieszczać z innymi odpadami.                   uzare nu poate fi depozitat împreună cu alte deşeuri.

Izlietotu elektrisko un elektronisko ierīču sastāvā ir dabai     ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje      Echipamentul electric sau electronic uzat conŃine substanŃe
kaitīgas vielas. Tādas ierīces nedrīkst izmest izgāztuvēs, bet    szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie wolno takiego         dăunătoare pentru mediul înconjurător natural. Se interzice
tās ir jānodod pārstrādei.                      sprzętu składować na wysypiskach śmieci, musi zostać on         aruncarea acestui echipament la depozitele de gunoaie. El
                                   poddany recyklingowi.                          trebuie supus proceselor de reciclare.
Informāciju par izlietotu elektrisko un elektronisko ierīču
savākšanas kārtību var saĦemt šo ierīču pārdošanas vietās, kā    Informacje na temat systemu zbiórki zuŜytego sprzętu          InformaŃii privind organizarea sistemului de colectare a
arī no ražotāja vai importētāja.                   elektrycznego i elektronicznego moŜna uzyskać w punkcie         echipamentului electric şi electronic uzat pot fi obŃinute la
                                   sprzedaŜy urządzeń oraz u producenta lub importera.           punctele de desfacere a utilajelor precum şi la producător sau
Īpašu uzmanību tam vajadzētu pievērst lietotājiem, kas                                            importator.
izmanto šīs ierīces mājsaimniecībā. JāĦem vērā tas, ka šim      Apeluje się szczególnie do uŜytkowników urządzeń
sektoram nākas visvairāk šādu ierīču; tas nozīmē, ka         pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych. Ze           Apelăm cu deosebire la beneficiarii utilajelor din gospodăriile
iedzīvotāju piedalīšanās izlietotu ierīču selektīvajā savākšanā ir  względu na to, iŜ do tego sektora trafia największa ilość        particulare casnice.
īpaši svarīga.                            urządzeń; oznacza to, Ŝe ich udział w selektywnym zbieraniu       Având în vedere faptul că acest sector are ponderea cea mai
                                   zuŜytego sprzętu jest bardzo istotny.                  ridicată în utilizarea acestui utilaj, rolul lui la colectarea
Izlietotas elektriskās un elektroniskās ierīces izmest ar citiem                                       selectivă a echipamentului uzat este deosebit de important.
atkritumiem lietotājiem ir aizliegts saskaĦā ar Eiropas       Zakaz umieszczania wraz z innymi odpadami zuŜytego
Savienības Direktīvu 2002/96/EB.                   sprzętu elektrycznego i elektronicznego narzuca na           InterdicŃia de depozitare a echipamentului electric şi electronic
                                   uŜytkownika dyrektywa europejska 2002/96/WE.              împreună cu alte deşeuri este impusă beneficiarului de
                                                                       directiva europeană nr 2002/96/WE.
                                                    50
RS                                 RU                                SI
   INFORMACIJE KOJE SE TIČU UKLONJEVANA                СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УТИЛИЗАЦИИ                 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ODSTRAŇOVANIA
   POTROŠENIH ELEKTRIČNIH ILI ELEKTRONSKIH               ИСПОЛЬЗОВАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И                  OPOTREBOVANÉHO ELEKTRICKÉHO
          UREDJAJA.                        ЭЛЕКТРОНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                    A ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA
Gornji znak smešten na uredjaju informira, da ovo je električni   Электрического или электронного устройства с           Hore uvedená značka umiestená na zariadeniu informuje, že
ili elektronski uredjaj, kojega posle potrošnje ne sme se      вышеуказанным значком нельзя выбрасывать вместе с        to jest elektrický alebo elektronický prístroj, ktorý sa po
smeštavati sa drugim djubrem.                    другим мусором.                         opotrebeniu nesmie miešať s iným odpadom.

Potrošeni uredjaj električni ili elektronski sadrži sredstva koja  Использованные электрические и электронные устройства
oštećavaju prirodnu sredinu. Ne sme se takvog uredjaja       содержат субстанции вредящие окружающей среде. Такое       Opotrebované elektrické a elektronické zariadenie obsahuje
smeštati na skladištima za djubre već mora se ga predati za     оборудование нельзя выбрасывать на свалку, его надо       škodlivé látky pre životné prostredie. Nie je povolené takéto
recykling.                             отдавать для переработки.                    zariadenia odkladať na smetiska, musia byť recyklované.
Informacije o sistemu skupljanja potrošenih uredjaja električnih  Сведения о том, как собирать и сдавать использованное      Informácie týkajúce sa systému zberu opotrebovaného
ili elektronskih možete da dobijete kod prodavaća i kod       электрическое и электронное оборудование, Вы получите      elektrického a elektronického zariadenia je možné získať
proizvodjača ili uvoznika.                     у продавца, производителя или импортера такого          v predajni zariadenia a u výrobcu alebo dovozcu.
                                  оборудования.
Posebnu pažnju obraćamo na privatnih potrošača uredjaja u                                      Osobitne sa vyzývajú na selektívny zber opotrebovaných
domaćinstvu jer tamo dolazi najveći broj takvih uredjaja. Znači,  Прежде всего, обращаемся к частным пользователям         zariadení užívatelia domácností. Z dôvodu, že v tomto sektore
ih učešče u selektivnom skupljanju potrošenih uredjaja ima u    оборудования в обычных домохозяйствах, так как          je najväčšie množstvo zariadení je ich účasť v selektívnom
suštini bitan značaj.                        большее количество устройств попадет именно в этот        zbere opotrebovaných zariadení veľmi dôležitá.
                                  рыночный сегмент. Поэтому участие частных
Po evropskoj direktivi 2002/96/WE zabrajeno je skupjanje      пользователей в раздельном сборе использованного         Zákaz   umiestňovania  opotrebovaného  elektrického
potrošenih električnih ili elektronskih uredjaja zajedno sa     оборудования чрезвычайно существенно.              a elektronického zariadenia spolu s inými odpadmi vydáva
drugim djubrem (otpacima).                                                      európska direktíva 2002/96/WE.
                                  Запрет на утилизацию обычного мусора вместе с
                                  отработанным   электрическим  и электронным
                                  оборудованием   накладывается  на пользователя
                                  европейской директивой № 2002/96/WE.
                                  SK
                                     INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ODSTRÁNENIA
                                   OPOTREBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
                                           ZARIADENÍ
                                  Uvedená značka umiestnená na zariadeniu informuje, že tieto
                                  elektrické alebo elektronické zariadenie sa po opotrebeniu
                                  nesmie dávať spolu s inými odpadmi.

                                  Opotrebené elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje
                                  látky nebezpečné pre životné prostredie. Tieto zariadenie sa
                                  nesme vychodiť na smetisko, je treba je dať k recyklácií.

                                  Informácie týkajúce sa systému zbierky opotrebených
                                  elektrických alebo elektronických zariadení môžete obdržať u
                                  predavača, výrobcu alebo dovozcu.

                                  Touto cestou sa obraciame na súkromných užívateľov.
                                  Pretože je to hlavná skupina odberateľov týchto zariadení, ich
                                  podiel na selektívnej zbierke opotrebených zariadení je veľmi
                                  dôležitý.

                                  Zákaz umiestnenia elektrických a elektronických zariadení
                                  spolu s inými odpadmi je nariadený smernicou Európskej únií
                                  2002/96/ES.
                                                 51
  DESA Poland Sp.z o.o.
   ul. Magazynowa 5a
   62-023 Gądki , Poland
   www.desapoland.pl
  DESA EUROPE BV
Postbus 271, 4700 AG Roosendaal,
     The Netherlands
     www.desa.nl
   DESA Italia SRL
     Via Tione 12
   Pastrengo, Verona (VR)
      Italy 37010
   www.desaitalia.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:181
posted:8/17/2010
language:Bulgarian
pages:52