Uighur Nationalism, Turkey and the CIA by tdl18804

VIEWS: 18 PAGES: 13

									            http://www.terrorism-illuminati.com/uighur-nationalism-turkey-and-the-cia
    Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
                David Livingstone, fredagen 31/7 - 2009
                      Översättning / bearbetning
                      Traducteur Sans Frontiéres
                      Uiguriskt upplopp i Kina

Media gjorde stort väsen, tidigare denna månad (juli 2009), av en serie våldsamma sammandrab-
bningar som bröt ut i ...
                               ... Xinjiang provinsen i nordvästra Kina, mellan
                               den kinesiska statspolisen, hankineser och
                               uighurer, en turkisk och övervägande muslimsk,
                               etnisk minoritetsgrupp i Kina.

                               Men den senaste tidens mediala uppmärksamhet i
                               saken bör ses i belysningen av en större geo-
                               politisk strategi, involverande Turkiet och CIA,
                               som ett led i en pågående fortsättning av ...      Xinjiang provinsen Kina
… Bernard Levis-planen, ursprungligen satt i stånd av
Carteradministrationen under överinseende av ...
                                                Bernard Lewis
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
                      ... Zbigniew Brzezinski, baserades planen på
                      Bernard Lewis idé om ...
     Zbigniew Brzezinski
... en “båge av kriser”, skap-
ad runt Sovjetunionens södra
gränser. Detta skulle möjlig-
göra för muslimska radikaler
att göra uppror mot kommu-
nisterna, för att få till stånd
sovjetimperiets fall. Nyckel-
aspekten i den här strategin
under de sista 30 åren, vilken
avslöjades i boken och filmen,
“Charlie Wilson´s krig”, start-
ade med stöd till Mujahideen i
Afghanistan, vilket blev CIA:s
största hemliga operation nå-
gonsin.

Som skisserades i Brzezin-
skis bok “Grand Chessboard”,
är kontroll över Centralasien,
som förutom Afghanistan be-
står av de fem tidigare sovjet-
                       En båge av kriser runt södra Ryssland
republikerna Kazakstan, Kyr-
gyzstan, Tajikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, en nyckelfaktor i herraväldet av Eurasien och
därmed över hela världen.
                           Det är är allmänt känt att Centralasien har
                           stora energitillgångar, däremot är dess
                           roll i världens narkotikahandel mindre
                           känd. Sedan realiserandet av Bernard-
                           Lewisplanen och USA:s inblandning i
                           Afghanistan, står nu landet för nästan
                           95% av världens opiumproduktion. Det är
                           mestadels stora delar av vinster från den
                           här olagliga handeln, som nyttjas för att
                           finansiera en medvetet avsiktlig spridning,
                           av en lögnaktig art av islamisk funda-
                           mentalism.
 Amerikanska soldater säkrar skörd av opiumvallmo


                        2
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
                  Som tidigare påpekats av Sibel Edmonds, “whistleblower”*
                  och f.d. översättare hos FBI, “kommer du till ett läge då det
                  hela blir väldigt komplext, då du har att göra med med pen-
                  ningtvättaktiviteter, knarkrelaterade aktiviteter och stöd för ter-
                  roristaktiviteter, sammanstrålande vid speciella tillfällen i en
                  enda operation ..1
                  * Whistleblower - Närmast “visselblåsare”, engelskt uttryck
                   för någon som avslöjar korruption inom en organisation el
                   företag. Se tex. lagstiftningen ´Lex Sara´ i Sverige.

                  Trots att åratal av hennes vittnesmål har nedtystats genom
                  den amerikanska statens rätt att hemlighålla information, är
                  det hennes avslöjanden, baserade på hennes arbete för FBI,
                  som nu hjälper till att förklara betydelsen av ett immigra-
                  tionsärende mot en turkisk religiös ledare, ...
    Sibyl Edmonds... Fethullah Gülen, boende i självpå-
tagen exil i Pennsylvania. Genom
detta avslöjas nu hela detta komplex
av amerikansk utrikespolitik i Meller-
sta Östern och Centralasien och dess
vidare konsekvenser för den islamska
världen.

Medan Fethullah Gülen är ledaren
bakom rörelsen för Turkiets nuvar-
ande islamiska renessans, är han
också en av de nyckelmän som stått
som frontfigurer åt CIA i radikaliser-
ingen av Centralasien, involverande             Fethullah Gülen
aktiviteter som knarkhandel, penning-
växling, svarthandel med nukleär teknik (kärnvapenteknik), och falskflaggad terrorism.

Ett antal källor avslöjar att Gülens organisation har nyttjats som ett verktyg av den turkiska
polismaktens avdelning för specialoperationer, vilken har sitt ursprung i ´Anti-Gerilla´, den tur-
kiska grenen av Operation Gladio.2 Denna var ett hemligt initiativ uppbackat av USA, som efter
andra världskriget sysselsatte tidigare nazistiska SS-män för att skapa en antikommunistisk
“stanna-bakom linjerna” organisation.                            Den var ansvarig för den ökända “strategi
                            av spänning”, i Italen under 1970-talet, vilk-
                            en nyttjade falskflaggade terroroperationer,
                            som dem utförda av Röda brigaderna, för
                            att destabilisera landet.3

                            I Turkiet tror man allmänt att det är Anti-
                            Gerillan som är ansvarig för en mängd olös-
                            ta fall av våld och att den har utövat ett stort
                            inflytande över landets historia under kalla
                            kriget, mest märkbart för att ha frambringat
                            militärkupperna 1971 och 1980.4
  Terrordåd utfört av Operation Gladio, Italien                          3
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
                 Bland de dokument som USA:s utrikesdepartement visade
                 upp som stöd för ett avslag på Gülens ansökan om permanent
                 uppehållstillstånd, finns påståeenden angående Gülenrörel-
                 sens finansiella uppbyggnad, där det framhålls att dess eko-
                 nomiska resurser uppgick till 25 miljarder dollar. Departemen-
                 tets jurist sade:

                 “På grund av de stora penningbelopp som Gülens rörelse
                 använder för att finansiera sina projekt, finns påståenden om
                 att han har hemliga överenskommelser med regeringarna i
  Chefen för US State Dept.
                 Saudi Arabien, Iran och med regeringar i turkisktalande län-
der. Det finns misstankar om att CIA är delfinansiär i dessa projekt.”5

Mest komprometterande är den lista på referensnamn som Gülen tillhandahöll, i ett uppenbart
försök att bädda för sin ansökan, nämligen George Fidas, Graham Fuller, och Morton Abramo-
witz.

Graham Fuller råkar ingå som en av förbrytarna inom den
amerikanska ´stat-i-staten´*, i Sibel Edmonds lista över per-
soner under rubriken; ´Priviligerad statshemlighet´. Graham E.
Fuller är en amerikansk författare och politisk analytiker, speci-
aliserad på “islamsk extremism”. Tidigare vice-ordförande i
USA:s Nationella Säkerhetsråd (National Intelligence Council -
NIC), han tjänstgjorde också tidigare som chef för CIA i Kabul.
En faktaartikel som Fuller skrev för CIA, ansågs ha varit bi-
dragande till Iran-contras-affären.6 Denna affär var det nätverk
av aktiviteter, där Israel på uppdrag av amerikanarna sålde
vapen till Iran för att finansiera Contras, och där sedan en         Graham Fuller
storskalig narkotikasmugglingsoperation, involverande kokain
från Nicaragua, nyttjades för att finansiera mujahideen I Afghanistan.7
* Artikelförfattaren nyttjar det turkista uttrycket ´Deep State´ (turkiska derin devlet), närmast
 motsvarande det svenska uttrycket ´stat-i-staten´.                                  George Fidas arbetade i
                                  trettioett år för CIA, medan ...
                     George Fidas
              ... Morton Abramowitz även var djupt involverad med afghanska
              Mujahideen och rebeller i Kosovo. Abramowitz efterträddes som
              ambassadör I Turkiet av ...
 Morton Abramowitz


                        4
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
                 ... Marc Grossman, efter att denne under ett antal år hade
                 arbetat under Abramowitz i Ankara. Under den perioden, start-
                 ade USA en spionutredning angående ambassadens aktiviteter
                 involverande ...
   Marc Grossman


... Major Douglas Dickerson, en individ specialiserad på
anskaffning av vapen för Centralasien. Dickerson och hans
fru, en FBI-översättare, blev senare omtalade när de försökte
rekrytera Sibel att spionera för deras kriminella nätverk. Gros-
sman tar för närvarande emot 1,2 miljoner dollar per år från
Ihlas Holding, en turkisk bolagsgrupp kopplad till Gülen.8

TurkPulse informerar angående de separatistiska intressena
i Xinjiang, att: “Ett av huvudverktygen som Washington nyttjar
I den här affären för att dra in Turkiet i Xinjang-affären, är
några turkamerikaner, huvudsakligen Fetula Gülen.”9          Major Douglas Dickerson
                  En annan turk nyttjad i den här affären är Enver Yusuf
                  Turani, också han uppvisad i Sibels lista, vilken är ´premiär-
                  minister´ i Xinjiang, med USA varande det enda landet att
                  erkänna det som ´Östturkestan´. Denna ´provins´ är bas för
                  den “Öst-Turkiska Islamska Rörelsen,” en av FN nominerad
                  terroristorganisation “finansierad huvudsakligen genom Osa-
                  ma bin Ladens al-Qaeda nätverk, och vilken erhöll träning,
                  stöd och personal, från både al-Qaida och afghanistans tali-
                  banrörelse.”10


   Enver Yusuf Turani
Hela 22 st. av fångarna i fånglägret på Guantanamo
utgörs av uigurer. Fem av dessa har frigivits och skick-
ades så småningom till Albanien, under mycket kontro-
versiella omständigheter.
                                Amerikanska fångar på Guantanamo


                         5
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
                          I själva verket var Abramovitz och Fuller nyck-
                          elspelare i etablerandet av ´Östturkestan´,
                          med start i maj (2004) och fullbordande det
                          hela, med utropande av exilregeringen i mitten
                          av september. Ceremonin hölls under ameri-
                          kanska flaggor vid USA-kongressens hus på
                          Capitol Hill i Washington.”11


        USA Kongressen
FSB, den ryska säkerhetstjänsten tidigare kallad KGB, har upprepade
gånger ingripit mot Gulenrörelsen för att ha fungerat som en frontorga-
nisation för CIA. FSB har hävdat att ´Nurcus´ religiösa broderskap i
Turkiet, genom bolag kopplade till Fethulla Gülen, är engagerat i spion-
age för CIA:s räkning. Ryssland har förbjudit alla Gülens madrassas* ,
och förbjöd helt Nurcurörelsen I april 2009.12
* Religiösa muslimska skolor.


                                        FSB (f.d. KGB) logo

                              Gülenrörelsen grundade madrassas
                              över hela världen under 1990-talet,
                              de flesta av dem I nyligen oberoende
                              ´turkiska´republiker I centralasien, in-
                              kluderande Azerbaijan, Turkmeni-
                              stan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyr-
                              gystan och Ryssland. En skribent vid
                              namn Lukery, säger att “Madrassas”;
                              “verkar nyttjas som en front för att
                              möjliggöra för tjänstemän inom CIA
                              och USA:s utrikesdepartement, att
                              arbeta hemligt i regionen, med mån-
                              ga av lärarna verksamma under
                              skydd av diplomatpass.”13Lukery ringde upp Sibel Edmonds för att höra hennes kommentar
angående de senaste avslöjandena. Hennes uttömmande svar var följande:

    Du behöver titta på den större bilden. Efter Sovjetunionens fall bör-
    jade supermakterna slåss om kontrollen över Centralasien, speciellt
    då rikedomarna i olja och gas, såväl som områdets strategiska
    värde.
                                         Sibyl Edmonds
    Med hänsyn till historien och misstron gentemot västvärlden, förstod
    USA att det inte kunde få direkt kontroll och att man därför skulle behöva nyttja
    ett ombud för att snabbt och effektivt skaffa sig kontroll över området. Turkiet
    var den perfekta ställföreträdaren; en NATO-allierad och en marionettregim.


                        6
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
    Turkiet delar samma arv/ras som befolkningen i hela Centralasiens, samma
    språk (turkiska), samma religion (Sunni muslim/islam), och naturligtvis, det
    strategiska läget och närheten.

    Detta påbörjade en, mer än ett decennium lång, olaglig hemlig operation i
    Centralasien, av en liten grupp i USA inställda på att gynna oljeindustrin och det
    militärindustriella komplexet, nyttjande turkiska agenter, saudiarabiska partners
    och pakistanska allierade, för att i islams namn befrämja denna målsättning.

    Det är därför jag upprepade gånger har sagt att dessa olagliga hemliga opera-
    tioner, av turkarna och vissa amerikanare, härrör sig tillbaks till 1996 och omfat-
    tar terroristaktiviteter, narkotika, vapensmuggling och penningtvätt, samman-
    strålande runt samma operationer och involverande samma aktörer.

    Och jag vill poängtera att detta är “olagligt”, eftersom större delen, om inte all
    finansiering av de här operationerna, inte har skett med medel från USA-
    kongressen, utan med inkomster från illegala aktiviteter.

    Och en sista sak, ta en titt på personerna listade under ´Priviligerad statshem-
    lighet´ på min hemsida och du kan se hur dessa individer kan spåras till följan-
    de; Turkiet, Centralasien, Pakistan och Saudiarabien – och de aktiviteter som
    innefattar dessa länder el. områden.REFERENSER (engelska och turkiska länkar):
1. Rasti, Gulen, the CIA and the American Deep State
2. Fethullah Gulen, Wikipedia. Citerade källor: a b c Dilipak, Abrurrahman.
  "Washington’dan Ankara’ya yol gider!" (på turkiska). Vakit.
  Ozturk, Saygi. "Emniyette Fethullahçı liste krizi" (på turkiska). Hürriyet.
  Özcelik, Can.
  "Emin Çölaşan: Emniyet'teki Fetullahçı örgütlenme TSK'ya karşı silahlı güç oluşturmak" (på turkiska).
  Ulusal Kanal.
  Ergenekon İddianamesi. (på turkiska).
  "Gladyo örgütlenmesi Ordunun içinden çıkarılıyor. Emniyet teşkilatında yayılıyor.";
  Çetin, Muhammed.
  "Protectionist Ideology in Turkey and Its Cheap, Polarizing Bloggers Abroad". Today's Zaman
  (Fethullah Gülens personliga hemsida).
3. Timewatch: Operation Gladio - Behind False Flag Terrorism & 9/11 (parts 1, 2 and 3)
4. Alexandrovna, Larisa; Kane, Muriel. "New documents link Kissinger to two 1970s coups".
  GlobalResearch.ca.
5. Rumi, Raza; Ataturk’s Turkish Republic in Danger.
6. Graham Fuller, Wikipedia
7. Livingstone, David; Terrorism and the Illuminati, Guns, Drugs and Jihad
8. Lukerly, Court Documents Shed Light on CIA Illegal Operations in Central Asia Using_Islam &
  Madrassa:
9. Turkish-American Relations With the Second Bush
10. Terror list with links to al-Qaeda unveiled
11. Turkish-American Relations With the Second Bush
12. Court Documents Shed Light on CIA Illegal Operations in Central Asia Using Islam & Madrassas;
13 Ibid.
                          7
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism

KOMMENTARER TILL ARTIKELN
Gulen and Harun Yahya
Inlägg av David Livingstone, söndag 2/8 - 2009 - 12:18.
                  Det är intressan att notera att en annan populär muslimsk
                  författare, Adnan Oktar, alias Harun Yahaya, omfamnar Fet-
                  hullah Gülen och delar en del kompromenterande intressen
                  med honom, huvudsakligen en beundran för ...
     Adnan Oktar


... Said Nursi Beddiuzaman, en turkisk dissident på 1900-talet och
Sufi-troende. Denna beundran finns beskriven I en bok som heter
The School of Yusuf.

Här kan vi läsa hur en skribent förklarar betydelsen av Nursi:

"När någon nämner Gülens namn är Said Nursi det första namn
som slår hans studenter. Känd bland kurderna som Saidi Keri, är
denne ett verktyg som nyttjas för att rekrytera muslimer till Gülen’s
religiösa rörelse. Dess ledare använder Said Nursi som en förkläd-
nad. Först får hans studenter läsa och studera Risale-i-nur, Said
Nursis böcker, men sedan lite i taget, introduceras studenterna till
Fethullah Gülen, en avgud som ersätter Said Nursi i aktning, och till
en underkastelse av hans skrifter.”                      Said Nursi Beddiuzaman

Det här är vad Harun Yahya sade om om Gülen i en intervju i tidningen Le Nouvel Observateur:

"Jag håller mycket av Fettullah Gülen, han är en ljusets student och läser Said Nursis böcker.
Han är demokrat, återhållsam och älskvärd. Ja, jag beundrar hans idéer. Jag betraktar Fettullah
Gülens tankar och idéer, hans uppfattning om demokrati, och hans omfamnande och tillgiven-
het gentemot mänskligheten, som högst utmärkt.”

Yahya erkänner också i intervjun att han vårdats på ett mentalsjukhus 1986. Han avfärdar att in-
spärrningen skulle ha varit en form av förföljelse av honom för hans idéer, men sundheten i
hans mentala hälsa kan ifrågasättas när han skryter med att hans böcker skall anses ha
förorsakat kollapsen för Darvins teorier I Europa. “Jag visade dem att Darvinism var ett påhitt,
ett bedrägeri.” (Le Nouvel Observateur)

Angående hur han ser på Sufi, så har han författat en bok med titeln, Massa: Det andra namnet
för villfarelse, vilken kan sammanfattas som att: “Alla händelser och objekt som vi träffar på i det
verkliga liver – byggnader, folk, städer, bilar, platser – i själva verket, alltting som vi kan se, hålla
i, känna, lukta, smaka på och höra – skapas som visioner och känslor i våra hjärnor”. Hans
idéer kan också karakteriseras som pantheism, en lära som är vanlig inte bara hos sufister, utan
i de flesta hedniska och okulta doktriner, inkluderande Kabbalan.

Det finns mer att säga om saken, t.e.x. hävdar Yahya och hans talespersoner alltid att anklagel-
serna mot dem är påhittade, men detta syns osannolikt. En mer fullständig genomlysning finns
på Wikipedia:


                          8
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
Rättsaspekter (Legal issues), arrest, rättegång och dom
Under de senaste åren har Oktar ett flertal gånger kommit i delo med rättskipningen. 1991 arre-
sterades han för innehav av kokain, vilket han påstod hade placerats i hans mat av säkerhets-
agenter.[53] Han friades senare.[53] Efter flera skandaler och ytterligare påståenden som till fullo
täcktes av turkiska media, arresterades Adnan Oktar i september 1999. [65][66] I rättegången an-
klagades Oktar för att ha skapat en organisation med kriminell målsättning och för att ha nyttjat
hotelser för att främja sin sak.[67]

               En av dem som krävde rättvisa var fotomodellen Ebru Simsek, som
               hade utsatts för utpressning[53][68] och sedan förtalats som "prosti-
               tuerad" i ett faxmeddelande som skickades ut i hundratal exemplar
               till olika tidningar, TV-kanaler, stora företag, utländska konsulat och
               regeringskontor – för att ha vägrat ha sex med Oktar. Den juridiska
               processen pågick i två år, under vilken de flesta av dem som kommit
               med anmälningar drog tillbaks dessa. Enligt vad som rapporterades,
               på grund av mutor och hot från SRF-medlemmar. Detta resulterade i
               att målet mot Oktar och andra SRF-medlemmar ogillades, och
               endast två medlemmar erhöll fängelsestraff på vardera ett år.[30][69] En
               anklagelseakt från åklagarkontoret 2008, citerad av dagstidningen
               Cumhuriyet, beskriver hur Oktars organisation använde kvinnliga
               medlemmar för att attrahera unga akademikerstuderande från rika
               familjer med löfte om sex, mot att de närvarade vid möten.[70]
   Ebru Simsek


Enligt anklagelseakten hade ett av offren tvingats att ha sex med 16 olika män, vilket filmades
med dolda kameror vartefter filmerna gavs till Oktar.[70]
De flickor som ville lämna gruppen hotades med att
filmerna skulle spridas offentligt.[70]

På grund av tvetydiga omständigheter, lade domstolen
ned alla anklagelser, bara för att åtta år senare åter-
upptas av en annan domstol. Oktar dömdes i maj 2008
för flera olika brott, inkluderande kriminella hot.[59][67][71]
Han och 17 andra medlemmar av hans organisation
erhöll i domen tre års fängelse.[67] Oktar har överklagat
domarna.[72]                            Adnan Oktar i turkiskt fängelse

Philip Jones
Inlägg av Philip Jones, söndag 2/8-2009 - 14:30.

Hej David,

Ytterligare en fantastisk artikel, som ställer vad som händer I Centralasien I perspektiv på ett
mycket lättförståeligt sätt.

Vidare, jag fann dina anmärkningar angående `Harun Yahya` ganska ílluminerande* (naturligt-
vis på ett icke-illuminatiskt sätt). Jag har läst en del av hans skrifter och sett några av hans
DVD- filmer].

Jag kände inte till att han var en företrädare till vad som nyligen har kommit att bli känt som
´attraktionslagen**´, hycklande nog sprungen ur kvantmekanik. Jag skrev en artikel om detta för
inte så länge sedan, vilken kan läsas här: http://www.rense.com/general85/jones.htm
* Belysande - Anspelar på det engelska ordets relation till den organisation som anses stå
  högst upp I hierarkin inom NWO-konspirationen, dvs. Illuminaterna.
** Attraktionslagen nyttjas vid mental träning, t.e.x. av idrottsmän och går ut på att vi med våra
  tankar kan påverka våra fysiska liv.                           9
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
Den här iden marknadsförs nu i stor skala i filmer som ´Hemligheten´ och ´Världen finns inuti ditt
huvud´, och är till 100 % ockult.

Om detta är vad Yahaya står för, då missleder han muslimerna här i Europa i stor skala, efter-
som han är väldigt populär här.

Hur som helst, tack för ytterligare en oerhört viktig artikel och som alltid har du min respekt.
http://righteousalliance.blogspot.com/

Gulenrörelsen är sponsrad
Inlägg av anonym, Tisdag 4/8 - 2009 - 11:36.

Gulenrörelsen sponsras av CIA. Den har ingenting att göra med en turkisk ´stat-i-staten´. I själ-
va verket anses Gulen vara homsexuell. Deras mål är att få till stånd en marionettregim i Eur-
asia, och självklart med USA dragande i trådarna. Men de kommer att misslyckas.

Adnan Oktar
Inlägg av anonym, Onsdag 5/8/ -2009 - 17:55.
Vad exakt tror Hr. Livingstone angående Adnan Oktar. Är han inte en seriös författare och per-
son?

Han använder ´ahadees´ (profetens ord) för att täcka upp allt och går glödande emot frimurarna,
sionsterna och de olika humanistiska rörelserna.

Är han inte en ´Sayyid´?
Rekommenderas läsning av hans arbeten, eller inte?
Slutligen, har någon läst något på hans hemsida angående Imamen Mahdi´s ankomst, den
stora reformatorn?

Yahya a sayyid?
Inlägg av David Livingstone, Onsdag, 5/8 - 2009 - 18:24.

Koranen säger:
“Och bland människorna finns han, vars tal om den här världen kommer att imponera på dig,
och han kallar på Gud som vittne till vad hans hjärta känner. Ändå är han den mest övertyg-
ande av motståndare.” (Kapitel 2: 204)

Jag dömer inte Oktar. Gud vet bäst. En del av vad han säger är bra. Andra saker är direkt kon-
stiga. Vi behöver inte bestämma om han är god eller inte. Vi bör acceptera vad han säger som
är bra och förkasta det som inte är det.

Källor?
Inlägg av Stephan Larose, Söndag, 9/8 - 2009 - 11:31.

Jag ser att du, för din information om kontakter mellan uighurer och al Queda, citerar den stat-
liga kinesiska nyhetsagenturen ´China Daily´. Jag har bott I Kina I 7 år och känner många uig-
hurer. Som ett folk existerande under en totalitär regim, vilken försöker marginalisera deras kul-
tur, har de en mängd legitima klagomål. Citerande från den kinesiska totalitära myndighetens
propagandaarm, ´China Daily´, är inte bara en stor otjänst gentemot en kultur som får utstå
tvångsmässig, ekonomisk och politisk diskriminering, utan ställer också trovärdigheten av hela
den här artikeln allvarligt i fråga. Skulle du också citera nazisternas S.S. för att försvara holo-
caustförnekare*?

Ditt förlitande på en statligt ägd propagandaagentur för “faktainformation” gör mig högst besvik-
en.
* Uttrycket ´holocaustförnekare´är ett begrepp ingående I den sionistiska propagandaapparat-
 ens nyttjande av nazismens förföljelse av judar för sin politiska agenda. Holocaust betyder
 brännelden, och i själva verket låg judiska organisationer och bankirer bakom tillkomsten så-


                         10
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
 väl av Hitler, som initieringen av andra världskriget och förföljelsen av de europeiska judar-
 na. Den agenda man följde var Albert Pikes och Mazzinis plan om tre världskrig. I denna
 ingick upprättande av en judisk stat och förföljelsen av de europeiska judarna behövdes då
 för att eliminera motvilja bland dessa att flytta till det `förlovade´ landet (Palestina).
                     Fysiska bevis för att s.k. gaskammare för ihjälgasning av
                     människor skulle ha existerat i de tyska koncentrations-
                     lägren saknas. Vad som finns är vittnesmål om ´holo-
                     caust´ tillkommna i fångläger efter kriget och sannolikt
                     under tortyr. Dessutom existerade i många länder under
                     andra världskriget koncentrationsläger, t.e.x. i Sverige för
                     kommunister och i USA för japaner. Under samma tid
                     förekom gaskammare i Sverige, likväl som i Tyskland och
                     andra länder, men dess ändamål var inte massmord utan
                     avlusning av flyktingar och krigsfångar. Siffrorna för avlid-
                     na judar i de tyska koncentrationslägren varierar från
                     Röda korsets uppgifter på några hundra tusen, upp till
                     sionisternas 6 milj.** För att vidmakthålla styrkan i holo-
                     caustpropagandan gör sionisterna allt för att hindra obe-
     Ett verkligt holocaust -    roende forskare att fastslå vart sanningen ligger, t.e.x.
       dagens Palestina       genom hemlighållande av historiska data, fängelsestraff
                     för ifrågasättande av siffran 6 milj. och genom förbud mot
  forskning i ämnet. Dvs. ett flertal länder som upprätthåller s.k. ´sanningslagar´ avseende
  holocaust, som t.e.x. Tyskland, har inte längre tanke och yttrandefrihet och har därmed också
  upphört att fungera som demokratier.
** Den verkliga ´sionistiska´ siffran för holocaust är 12 milj, eftersom sionisterna också vid tiden
  för första världskriget påstod att 6 milj. judar genomgick ett holocaust. Att just 6 miljoner
  nyttjas varje gång sionisterna påstår att judar utsatts för ett holocaust, beror på att denna
  siffra har en stor okult betydelse inom den judiska religionen.
 Anledningen till att sionisterna så hårt driver holocaust-propagandamaskineriet, är att deras
 plan för världserövring (NWO, Pike, Sions äldstes protokoll etc.) behöver ett psykologiskt
 vapen för att omvandla sig själva från angripare till offer och därmed neutralisera motstånd
 från världens befolkningar mot att successivt förslavas under sionisterna och NWO. Holoca-
 ust utgör sionisternas främsta propagandavapen och fyller denna uppgift lika effektivt som
 stämpeln ´antisemit´, vilket förvandlar varje kritiker av något judiskt el. sionistiskt (den politis-
 ka rörelse som ligger bakom stölden av Palestina från ursprungsbefolkningen), till en rasist
 (semit betecknar ättlingar till Noaks son Sem och därmed ursprungsbefolkningen i Palestina).
 Holocaustförnekare existerar inte, däremot sionistiska historieförnekare som är myckert
 skickliga i att föja i dr. Joseph Goebbels fotspår, och som genom lagstiftning och statliga
 propagandainstitut, t.e.x. Svenska Forum för nutidshistoria, arbetar hårt för att påtvinga Sver-
 iges, såväl som hela världens befolkning, en falsk historiesyn, med målet en global fascistisk
 diktatur.
 Källor: www.rense.com och www.HenryMakow.com
 Juri Linas bok, “Under Skorpionens Tecken”,
 David Icke´s artikel, “Vad handlar det här blodbadet egentligen om?”
 Professor Edwin M. Wright´s avhandling, “The Great Zionist Cover-Up”,
 Lars Adhleskogh – brev till FIB och intervju:
 http://alazerius.wordpress.com/2009/12/19/oppet-brev-till-folket-i-bild/#more-2822
 http://alazerius.wordpress.com/2009/10/09/vad-ar-revisionismen-intervju-med-lars-adelskogh/

Källor
Inlägg av David Livingstone Söndag, 9/8 - 2009 - 18:13.

Stephan, tack för ditt inlägg. Det är sant att en kinesisk källa som referens angående kontakter
mellan uighuriska terrorister och al Qaeda, bör betraktas med viss misstänksamhet. Men för det
första utgör inte den här referensen grund för artikelns påståenden. Även om det hela är sus-
pekt, så är det sannolikt sant.

                         11
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
                            Betänk också de senaste avslöjandena av
                            Sibel Edmonds, som hävdar att bin Laden
                            arbetade för USA och nyttjades för ´opera-
                            tioner´ i Central Asien, inkluderande Xinjiang,
                            ända fram till tidpunkten för 9/11 (attentatet
                            mot World Trade Center I New York 2001),

                            Eric Margolis, en utmärkt reporter med speci-
                            ell kunskap om händelser i Central Asien,
                            fastslår att uighurerna i träningslägren i Af-
                            ganistan, ända till 2001:

                            "tränades av Bin Laden för att åka och slåss
                            mot kommunistkineserna i Xinjiang, och det-
                            ta inte bara med CIA:s kännedom, utan ock-
                            så med dess stöd, eftersom de tänkte att de
     Terroristen Bin Laden under
                            kunde nyttja dem i händelse av att ett krig
    en av sina många videointervjuer
                            med Kina skulle bryta ut”.

Jag förnekar verkligen inte att det är sannolikt att uighurerna har legitima klagomål mot det
kinesiska styret. Tvärs om, förväntar jag mig att det förhåller sig så, som med så många andra
folk i världen vilka också nyttjas som brickor i det större geopolitiska spelet. De har haft oturen
av att vara bosatta i en gränsregion mellan supermakter, där en kamp om herravälde ound-
vikligen kommer att äga rum. En kamp, i det här fallet mellan två makter, vilka bägge inte ver-
kar ta någon större hänsyn till den vanliga medborgaren.

Adnan Oktar
Inlägg av Ummer Farooq, onsdag 2/8 - 2009 - 11:40.

Vad är Adnan Oktars del i allt detta? Är det att han omvänder muslimer till att bli någonting som
liknar de kristna missionärerna? Att muslimerna blir ensidiga, samtidigt som Koranen lär ut att
de skall utgöra en ´mittennation´ som håller att öga på alla andra nationer?

Pan-Turkism
Inlägg av David Livingstone, onsdag 2/8 - 2009 - 11:48.

Förståelse av Oktar´s senaste utalanden kan underlättas att om man gör det I ljuset av Pan-
Turkism, vilket är en dold agenda för att nyttja turkisk nationalism som ett bålverk mot Kina och
Ryssland. Det hela förkläs i en slöja av islamistisk retorik för att visa upp det som ett förnyat
kalifat*, påminnande om det ottomanska empiriet.
* Kalifat kallades de islamiska riken som styrdes av en kalif (på arabiska khalīfa ‫ ,)خليف ة‬egentligen
 'ställföreträdare', den titel som Abu Bakr, Muhammeds svärfar, tog när han efterträdde Muhammed
 som ledare för islam år 632.

Amerikanska regeringen, Donmeh & Turkiet
Inlägg av en icke-akademisk älskare av sanningen, fredag 4/9 - 2009 - 21:40.

Fred vare med dig.
David, det verkar som om du har mer rätt än de flesta kommentatorer ger dig erkännande för:
http://www.bradblog.com/Docs/SibelEdmondsDeposition_Transcript_080809.pdf
http://www.huffingtonpost.com/brad-friedman/formerly-gagged-fbi-whist_b_269787.html

Länkarna leder till avskrifter av Sibel Edmonds vittnesdeposition i domstol, vilken slutligen bring-
ades i dagen, tillsammans med en artikel sammanfattande en del av informationen i densamma.
Artikeln har också länkar till 4 - 5 timmars videoupptagning som gjordes av hennes vittnesutlåt-
ande. Några av namnen som nämns, som ingående i den omfattande kriminella sammansvär-
jningen, inkluderar flera amerikanska kongressmän som; Grossman, tidigare amerikansk am-
bassadör för Turkiet, delar av den turkiska regeringen o.s.v.


                         12
Turkiet, CIA och uigurisk nationalism
Du hade helt rätt, klart som korvspad, broder. Helt rätt.

Ramadan Karim.

Videofilm på Sibel´s vittnesutlåtande
Inlägg av David Livingstone, fredag 4/9 -2009 - 22:42.

Tack för det. Jag lade just in de 5 videoupptagningarna av hennes vittnesmål här:
Video 1:  http://www.terrorism-illuminati.com/node/194
Video 2:  http://www.terrorism-illuminati.com/node/195
Video 3:  http://www.terrorism-illuminati.com/node/196
Video 4:  http://www.terrorism-illuminati.com/node/197
Video 5:  http://www.terrorism-illuminati.com/node/198

Video 4 - Sibel avslöjar specifik information om Gülen
Inlägg av David Livingstone, onsdag 30/09 - 2009 - 17:35.
Sibel Edmonds vittnesdeposition, 8/8 -2009 – Video 4 av 5
En turkisk muslims synpunkter
Inlägg av en turk, torsdag 10/12 - 2009 - 20:39.

Som turk vill jag gratullera författaren till hans framställning av Gülen-rörelsen i mitt hemland
Turkiet och i andra turkiska länderi i Eurasien, baserad på en exakt och obetalbar forskning.
Naiva muslimer utnyttjas av Gülens ideologiskt styrda rörelse, vilken i grunden är en organisa-
tion och ett nätverk av folk, nyttjade av och för frimurarintressen.

Lyssna på informationen på nedanstående länk för att bättre förstå hur de muslimska folken,
inkluderande mina turkiska bröder utnyttjas:
http://www.redicecreations.com/radio/2009/01jan/RICR-090122-SUB.html

Det verkliga Islam, som det förkunnades av Adam, Abraham, Moses, Jesus and Muhammed
(frid vare med dem) finns att tillgå för de seriösa:

www.WhatsIslam.com
www.QuranMiracles.com
www.911Bible.com
www.AllahsQuran.com
www.youtube.com/watch?v=BLroyYtbf1o

Må Gud visa oss vägen till visdom och sanning, amen.

Tack
Inlägg av Anonym, tisdag 14/1-2010 - 03:36.
Festligt – tack för ett stort fniss, skam över omkullkastandet av verkligheten, men vi kan inte få
allt här livet.
                          13

								
To top