decentralisatie, financieel, overheid, suriname, ahmadali

Document Sample
decentralisatie, financieel, overheid, suriname, ahmadali Powered By Docstoc
					m
                  Ministerie van Regionale Ontwikkeling                 Ministerie van Financiën


  Media  en  Decentralisatie             FINANCIËLE DECENTRALISATIE
                          DE ZICHTBARE RESULTATEN

                                       van het

                      DECENTRALISATIEPROGRAMMA

                      VAN DE REGERING VAN SURINAME
                           (“Decentralization and Local Government
                             Strengthening Program” DLGP)

                                      2003-2007


                                       25 juni 2007
                                  Uitgave: DLGP-Projectbureau
                              Samengesteld door mr. B. Ahmadali, Managing Director         20
                      Anton Dragtenweg 210, Paramaribo, Suriname, Telefoon: (597)551403, Fax: (597)550244,
                            Email:dlgp@decentralisatie.org, Site: www.decentralisatie.org
        DE ZICHTBARE RESULTATEN
                VAN HET
       DECENTRALISATIEPROGRAMMA
                VAN DE
         REGERING VAN SURINAME


INHOUD
Introductie
I.   Interim Wettelijk Kader Financiële Decentralisatie
    voor de districten                     Media  en  Decentralisatie
II.   Ontwerp-definitief Wettelijk Kader Financiële
    Decentralisatie voor de districten
III.  Capaciteit van de districtsoverheden voor het voeren
    van zelfstandig begrotingsbeleid en financieel beheer
IV.   Operationalisering van autonome bevoegdheden en de
    Districtsfondsen
V.   Capaciteit van de districtsoverheden voor het zelfstandig
    voorbereiden en uitvoeren van civieltechnische werken

VI.   Capaciteit van de districtsoverheden om eigen Meerjaren
    Districtsontwikkelingsplan (DOP) voor te bereiden en uit
    te voeren
VII.  Algemene Projectinformatie


Figuren:
Fig. 1: Het nieuwe bestuursmodel van de districten
Fig. 2: De districtshuishouding en de financiële decentralisatie
Fig. 3: De interim organisatiestructuur van de pilot districten                   2                      19
Figuur 3 -
       2                                                                           Introductie

De interim organisatiestructuur. Zie de vernieuwingen: 1,5,6,7,10,9,11                             Resultaten in een Notedop ter gelegenheid van de presentatie van de
       ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DISTRICTS-COMMISSARIATEN VAN DE DISTRICTEN
        TER UITVOERING VAN DE INTERIMREGELING FINANCIËLE DECENTRALISATIE
                                                                financiële decentralisatie aan de Regering van Suriname op 28 juni 2007.
                      (S.B. 2003 No. 33)
     (Behorende bij de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling van...................................
                                                                Voor de oriëntatie bevat deze brochure enige informatie over hetgeen het
                                                                Ministerie van Regionale Ontwikkeling in samenwerking met het Ministerie
     6. DISTRICTSBESTUUR           4. DISTRICTS-COMMISSARIS             3.DISTRICTSRAAD      van Financiën middels implementatie van het DLGP in de vijf pilot
          (DB)                    (DC)                     (DR)        districten Wanica, Para, Nickierie, Commewijne en Marowijne heeft
          12. Kabinet DC                                          13.Secr.
                                                                bereikt en ook ten aanzien van hetgeen is voorbereid voor de vervolgfase. De
                                                                belangrijkste strategie van de Regering is het operationeel maken van de
                                                    2.RESSORTRAAD     Wet Regionale Organen (S.B. 1989, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005
                              5.Distr. Mgt Team
                                 DMT                             no. 28) om te komen tot:
                                                      1. Burgers
                                                                  • Spreiding van bevoegdheden en middelen
                                                7. Districts Financiën en
                                                                  • Spreiding en vergroting van uitvoeringscapaciteit
                                                    Planning
                                                     (DFP)
                                                                  • Verbeteren van de kwaliteit van het leven van de burgers in
         8.           9.           10. Beheer
     Administratieve      Civieltechnisc        Bestuurs           Districts-Administrateur        stad, district en binnenland met participatie van de burgers.
      Diensten (AD)       he Dienst         Ressorten             (Afdelingshoofd)
     Districts          (CTD)        Districts Secretaris           PLANNING
     Secretaris         Diensthoofd      (Afdelingshoofd)        -Voorbereiden districts
     (Afdelingshoofd)                                 strategisch, Jaarplan,
                  Regulier        -Bestuursressorten       Meerjaren Districts
     -Administratie      onderhoud        -Bevolkings-          Ontwikkelingsplan
     -Agenda en                    participatie          -Informatie, Communicatie
     expeditie         -Gebouwen        Commissie            Technologie
     -Archief en        -Zandwegen       -Bevolkings Info           BEGROTING EN
     documentatie       -Bruggen        Center               FINANCIEEL BEHEER
     -Vergunningen       -Sluizen        -Voorlichting          -Voorbereiden Districts-
     -Domeinzaken       -Dammen en                       begroting
                              -Hoorzitting
     -HRM           dijken                         -Zelfstandig Begroting &
     - Toezicht                                    Financieel beheer
     -Logistieke        Ontwikke-                        DISTRICTSINKOMSTEN
     zaken           lingsdienst                       -Inning, registratie en
                                 11. Milieu en       administratie belasting- en
     -Coördinatie en      (sectoren)         Gezondheids-Dienst
     bemiddeling                                    niet- belasting middelen
                                   (MGD)
                  -Wegennet                        -Beheer Districtsfonds
                                Districts-Secretaris
                  -Vuilophaal         (Afdelingshoofd)
                  -Drinkwater         Reguliere taken
                  -Openbare
                  markten         -Vuilophaal
                               -Onderhoud
                                pleinen,
                                plantsoenen en
                               openbare ruimten
                               -Beheer markten
                               -Beheer
                                begraafplaatsen
                               -Toezicht op
                               openbare
                               gezondheidszorg
                                                                De wettelijke Level-1 certificering van de pilot districten op 9-11-2006 door de Regering.
2                                                               De start voor het voeren van zelfstandig financieel begrotingsbeleid en financieel beheer
 De districts-organisatiestructuur doorstaat de toets op grond waarvan City of
Savannah, Georgia (USA), werd onderscheiden met een ‘award’ in 2004.
                               18                                                      3
                                              Algemene doelstellingen :
                                              Om de districten in Suriname:
                                                •  een eigen wettelijk kader te geven en een institutionele versterking
                                                •  noodzakelijk voor het voeren van een zelfstandig fiscaal, begrotings- en
                                                  financieel beheer van het district
                                                •   zodanig dat de pilot-districten in staat worden gesteld taken voor de eigen
                                                  huishouding, alsmede hun eigen ontwikkelingsprogramma’s, zelfstandig uit
                                                  te voeren.
                                              Om de districtsbevolking:
                                                •  op ‘grass-root-level and demand driven’ te betrekken in het
                                                  besluitvormingsproces op lokaal niveau
                                                •  bij de voorbereiding en uitvoering van hun:
                                                  MEERJAREN (5-jaar) districtsontwikkelingsplan (autonome en
                                                  medebewindstaken), en van hun
                                                  MEERJAREN ontwikkelingsprogramma (in de sectoren onderhoud en
                                                  verbetering van zandwegen, vuilophaal en vuilverwerking, openbare
                                                  markten en drinkwatervoorziening)

                                              Fasen van voorbereiding
                                              25-03-1998: Project Identification
                                              15-11-1998 tot 28-04-2000.PPF (Project Preparation Facilities):
De wettelijke Level-2 certificering van de pilot districten op 21-12-2006. De start voor  15-11-1998 : PPT (Project Preparation Team)
het zelfstandig uitvoeren van bouwwerken e.a. civieltechnische werken (proefprojecten).  01-08-1999: PPIU (Project Preparation and Implementation Unit)
                                              01-05-2001: PIU (Project Implementation Unit / Technical Cooperation)
                         1 Wet                   Implementatieperiode
     Ministerie               3 Staatsbesluiten             > TCP (Technical Cooperation Program): 17-01-2002 tot 27-11-2002
       Van                 5 Resoluties               > Implementatie-fase (DLGP): 27-11-2002 tot 27-12-2005
  Regionale Ontwikkeling            18 Ministeriële              > Verlengd: 27-12-2005 tot 13-11-2006
                                              > Verlengd: 13-11-2006 tot 11 november 2007
                          Beschikkingen             Doelgroep:
     De Voorlopige Bundel
                         5 Districtsverordeningen           De districtsbevolking, gefaseerd als volgt:
                                               •  5 pilot-districten: Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie
                                                 (DLGP-I): complete project cycle (2007).
  UITVOERINGSREGELINGEN
                                               •  Stadsdistrict Paramaribo (DLGP-I en II): studie bestuursmodel en fase 1
FINANCIËLE DECENTRALISATIE
                         Studies in proces:                van de project cycle (2007-2009)
                                               •  Sipaliwini: studie bestuursmodel met optie van fase 1 van de project cycle .
                         1. Bestuursmodel Paramaribo           (DLGP-I en II) (2007-2009)
    IN DE INTERIMFASE                                     De overige districten Saramacca, Coronie en Brokopondo: fase 1 van de
                         2. Bestuursmodel Sipaliwini
     1 november 2006                                     project cycle en completering project cycle gedurende het
                         3. Traditioneel Gezag Marrons          vervolgprogramma (DLGP-II) (2008-2010).
       Uitgave                en Inheemsen Binnenland
    DLGP-Projectbureau            4. Model Personeelsbeleid
 Decentralization and Local Government
     Strengthening Program           Districten


                      4                                            17
         VII. Algemene projectinformatie                 I. Interim Wettelijk Kader Financiële Decentralisatie
                                                  voor de districten
Implementatie periode
3 jaar (2002-2005) met budgetneutrale verlenging tot november 2007        Er is een INTERIM WETTELIJK KADER FINANCIËLE
                                         DECENTRALISATIE gecreëerd, waarbinnen de pilot districten de ruimte
                                         hebben gehad hun autonome bevoegdheden uit te oefenen, w.o.:
Totale projektkosten                               • De budgettaire bevoegdheid;
Totaal bedrag US$ 7.000.000 (100%)
                                         • De financiële bevoegdheid;            Zie de BUNDEL
Financiering                                   • De verordenende bevoegdheid.          Uitvoeringsregelingen
                                                                Financiële Decentralisatie
a) IDB Lening
Inter-American Development Bank US$ 4,900,000 (70%)               Tot dit kader behoren de interimregelingen:     in de interimfase
b) Counterpart Fund Regering US$ 2,100,000 (30%)                     De Interimregeling Financiële Decentralisatie (IR), regelende de
 (uit de staatsbegroting)                                 districtsinkomsten, hoorzittingen bij de totstandkoming van de
                                             districtsbegrotingen en het invoeren van positie van de Districts-
Financiële en technische bijstand                             Administrateur (DA),
Inter-American Development Bank (IaDB)
                                             De staatsbesluiten Financiële Decentralistie voor het aanwijzen
Vertegenwoordiger IDB – Field Office, Mr. Ancile Brewster
Sector Specialist, Drs. Silvano Tjong Ahin                        van de pilot districten,
                                             de resoluties van de President met betrekking tot de aanstelling
Uitvoerend Ministerie                                   van de DA’s,
Ministerie van Regionale Ontwikkeling                           de beschikkingen van de Ministers van Regionale Ontwikeling en
Minister, M. FELISI                                    van Financiën voor de vaststelling van (i) het Reglement voor de
Directeur: mw. mr. J.D. van Varsseveld                          DA, (ii) het organogram van de pilot districten, (iii) de Richtlijnen
Onderdirecteur: drs. Leo van Varsseveld                          voor het voeren van zelfstandig begrotingsbeleid en financieel
In samenwerking met                                    beheer der districten, (iii) de Richtlijnen voor CLAD, (iv) de
Ministerie van Financiën
                                             Richtlijnen voor het storten van begrotingsmiddelen uit de
Minister, Drs. H. Hildenberg
Wnd. Directeur, Mw. A. Wijnerman                             begroting van R.O., belastingmiddelen (opbrengsten uit de
Directeur Belastingdienst, mr. Roy May                          huurwaardebelasting en de vermakelijkheidsbelasting) en niet-
Manager Clad, drs. R. Resida                               belastingmiddelen (vergunningsrechten beroepen en bedrijven,
                                             marktgelden, gedistilleerd recht, recognities, etc.) (de zgn artikel 4
Executive Unit                                      middelen van de IR) in de districtsfondsen;
Het DLGP-Projectbureau (PIU) met als bezetting:                      voorts: de vijf districtsverordeningen voor de instellling en het
  •  Mr. Basharat Ahmadali, DLGP-Managing Director                   beheer van de districtsfondsen, de instelling van de
  •  Task manager Districtsinkomsten, begrotingsbeleid en financieel beheer      Districtsbesturen, de vaststelling van het Handboek voor
    Drs. Mahender Pershad                               begrotings-en financieel beheer der districten, alsmede overige
  •  Task manager Civil Works, Ing. Martin Blenman                   Handleidingen met betrekking tot het beheren van inkomsten, het
  •  Task manager Citizen Participation, Mw. Iris Gilliad MA
                                             inrichten en opstellen van de districtsbegroting, het uitvoeren van
  •  Financial Administrator, Drs. Albert Poeketie
                                             civieltechnische werken, en het betrekken van de bevolking
  •  System Manager/IT, Riaz Ahmadali
                                             middels hoorzittingen en met toepassen van de ontwikkelde
  •  Secretary, Wnd Mw. Alice Komisie
                                             burgerparticipatieve plannings- en budgettaire methodologie.

                    16                                        5
                                        VI. Capaciteit van de Districtsoverheden om eigen
Fig. 1 Het nieuwe bestuursmodel districten1
    Zie Ontwerpwet tot wijziging van de Wet Regionale Organen       Meerjaren Districts Ontwikkelings Programma (D.O.P.)
                                            voor te bereiden en uit te voeren

                                       Volgens de doelen van het Programma is er CAPACITEIT ontstaan in de pilot
                                       districten door het realiseren van de complete project cycle van Level 1
                                       (zelfstandig financieel beheer), Level 2 (management systemen, structuren en
                                       management tools) en het met succes uitvoeren van proefprojecten.
                                       Er   ligt  een   MEERJAREN      DISTRICTSONTWIKKELINGS
                                       PROGRAMMA (D.O.P.) tot een bedrag van US$ 30,000,000 gereed,
                                       voorbereid door de Districts Management Teams, met ondersteuning van het
                                       DLGP-projectbureau en onder begeleiding van een ingenieursbureau. Dit
                                       projectvoorstel is in de huidige Leningsovereenkomst overeengekomen tussen
                                       de IDB en de Regering, die zich gecommitteerd hebben voor een lange termijn
                                       decentralisatie strategie. In dit kader schrijft het DLGP-I voor om een DLGP-
                                       II voor te bereiden als een vervolg decentralisatieprogramma.
                                       Het DLGP-I I (2008-2011) omvat:
                                       (i)    een Capaciteitsopbouwprogramma voor de overige districten:
                                            Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Brokopondo:
                                            US$ 4,059,900;
                                       (ii)   een meerjaren Districts Ontwikkelingsprogramma (DOP) voor de
                                            gecertificeerde pilot districten: Wanica, Para, Nickerie,
                                            Commewijne en Marowijne: US$ 25,940,100, te investeren in de
                                            sectoren:
                                       a. Rehabiliteren van alle secundaire en tertiare wegen.
                                         Doelstelling: In 5 tot 10 jaar moeten alle zandwegen zijn ontwaterd en
                                         verhard (geasfalteerd of bestraat);
                                       b. Vuilophaal en vuilverwerking (binnen 5 jaar structureel opgelost);
                                       c. Openbare Markten (binnen 3 jaar structureel geordend);
                                       d. Drinkwatervoorziening (binnen 5 jaar alle niet-commerciële gebieden
                                         voorzien).
                                       De onderhandelingen over de financiering moeten nog beginnen met de IDB,
                                       de Minister van Financiën over het leningsplafond en met de Minister van
                                       Plos voor eventuele financiering met donormiddelen. Aanbevolen wordt het
                                       DLGP-project team binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in te
                                       zetten om het Ministerie ook gedurende het DLGP-II bij te staan in het
                                       realiseren van (i) het capaciteitsopbouwprogramma en (ii) het D.O.P. De
                                       overheid profiteert hierdoor van de voordelen van het neergezet model tegen
1                                      de laagste overheadkosten (3-4%), die alleen een ‘local government’ eigen
 Zie Presentatie Mr. Hans Lim Apo. Toelichting in Leidraad Decentralisatie
                                       kunnen zijn.
2003-2007 van 15-01-2007.
                    6                                     15
                                              II. Ontwerp definitief Wettelijk Kader Financiële
                                                  Decentralisatie voor de districten

                                          Er is intussen ook een ONTWERP-DEFINITIEF WETTELIJK KADER
                                          FINANCIËLE DECENTRALISATIE als wettelijk grondslag ontworpen
                                          voor: een nieuw BESTUURMODEL, de DISTRICTSHUISHOUDING en het
                                          nieuw FINANCIEEL STELSEL. Zie presentatie van Mr. Hans Lim Apo.
                                          Toelichting van het ontworpen stelsel in Leidraad Decentralisatie 2003-2007. Tot dit
                                          pakket behoren: (i) Wijziging Wet Regionale Organen, (ii) Algemene Wet
                                          Districtsbelastingen, (iii) Wet Financiële Verhoudingen tussen de Staat en de
                                          Districten, (iv) Staatsbesluit invoering heffing waardevermeerdering,
                                          (v) Ontwerp Districtsverordening Districtsheffing op waardevermeerdering.

                                                   Fig. 2
Districtsoverheden klaar voor uitvoering eigen Districts Ontwikkelings Plan (DOP)
                         Sluis in Commewijne zakt in

                   14                                           7
                           V. Capaciteit Districtsoverheden voor het zelfstandig
                           voorbereiden en uitvoeren van civieltechnische werken

                         Er is CAPACITEIT VOOR HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN
                         CIVIELTECHNISCHE WERKEN neergezet in de districten, en ook management
                         systemen ontwikkeld, die intussen zijn geactiveerd.
                         De nieuw ingevoerde en goed getrainde structuren zijn:
                           • Het District Management Team (DMT), bestaande uit de DC en de
                             diensthoofden;
                           • De afdeling Districts Financiën en Planning (DFP) onder leiding van de
                             DA;
                           • De Civieltechnische Dienst (CTD), verantwoordelijk voor het
                             voorbereiden en uitvoeren van infrastructurele werken;
Districtsoverheden gemoderniseerd en versterkt    • De Bevolkingsparticipatie Commissie, die het Districtsbestuur
                             ondersteunt bij de communicatie en voorlichting om de burgers te doen
                             participeren in de besluitvorming vanaf de planning;
                           • Het Bevolkings Informatie Centrum (B.I.C.) om informatie tussen
                             bestuur en burgers over en weer uit te wisselen.
                         De pilot districten zijn sinds kort in staat civieltechnische werken voor te
                         bereiden, bestekklaar te maken, openbaar aan te besteden, contracten met aannemers
                         te ondertekenen, werken te gunnen, controle en toezicht te houden en te rapporteren,
                         de oplevering en de nazorg te begeleiden, een transparante financiële afwikkeling te
                         plegen, alsook om het regulier onderhoud daarvan te incorporeren in de
                         districtsbegroting.
                         District Wanica is woensdag 13 juni 2007 gestart met het eerste
                         wegenproefproject tot een bedrag van US$ 130,000 (SRD 369,600); het betreft een
                         bestratingsproject (van een secundaire zandweg binnen de Tuinstad Lelydorp). De
                         nieuwe structuren tezamen met de ressortraden en de districtsraad hebben dit project
                         voorbereid met participatie van de bevolking, die aan de hand van vooraf opgestelde
                         criteria zelf de keuze hebben gemaakt. Hierbij is vanuit het projectbureau met inzet
                         van een ingenieursbureau en Nimos trainingen en technische ondersteuning
                         verleend.
                         Volgens ditzelfde model is in Nickerie al een openbare aanbesteding gehouden
                         door het team van Nickerie. Hetzelfde is geprogrammeerd voor Para, Commewijne
                         en Marowijne. In totaal investeert het Ministerie van R.O. via het projectbureau
                         DLGP in de proefrojecten een bedrag van US$ 660,000. Dit is een leerproces en
                         is de voorloper op het Meerjaren Districts Ontwikkelings Programma (D.O.P.).

         8                                     13
                                        III. Capaciteit Districtsoverheden voor zelfstandig
                                           begrotingsbeleid en financieel beheer

                                      Er is CAPACITEIT VOOR HET VOEREN VAN ZELFSTANDIG
                                      FINANCIEEL BEHEER neergezet in de pilot districten. Op elk
                                      districtscommissariaat    is  er   een   nieuwe    afdeling
                                      DISTRICTSFINANCIËN EN PLANNING (DFP) operationeel.
                                      Volledig ingericht met meubilair, equipment, financieel hard-, en
                                      software, en transport. De afdeling staat onder leiding van een
                                      technocraat, de Districts-Administrateur, met bijbehorend goed getraind
                                      en gekwalificeerd personeel van de financiële administratie. De DFP
                                      houdt zich bezig met het voorbereiden van ressortplannen,
                                      distrctsplannen, districtsbegrotingen via hoorzittingen. De DFP wordt
                                      daarbij ondersteund door nieuwe technologische netwerken (DLGP-
                                      ICT-netwerk)   en   nieuwe  democratische   structuren,  zoals
                                      Bevolkingsparticipatie Commissie, Burger Informatie Centra (BIC). Het
                                      geheel zorgt voor de adequate functionering van het Districtsbestuur, de
                                      Districtsraad, de Ressortraden, het Districts Management Team (DMT)
                                      (nieuw), bij het beheer van het Districtsfonds en voeren van een
                                      transparant financieel beheer.

Verhoogde activiteiten in eigen beheer in de versterkte pilot districten
                    Projectbord “Werk in uitvoering”
               12                                       9
                                                   IV. Operationalisering van autonome bevoegdheden en
                                                             de Districtsfondsen

                                                  De AUTONOME BEVOEGDHEDEN en de DISTRICTSFONDSEN
                                                  zijn – op basis van breed draagvlak - geactiveerd. Dit heeft voor de eerste
                                                  keer sinds het bestaan van de Wet Regionale Organen (28 jaar), geresulteerd
                                                  in:
                                                  1. Voorbereiden en opstellen van ressortplannen middels hoorzittingen
                                                    tijdens openbare vergaderingen;
                                                  2. Voorbereiden en opstellen van de districtsplannen op basis van de
                                                    ressortplannen (intussen aangeboden aan de Minister van Plos en de
                                                    Directeur van Planbureau);
                                                  3. Voorbereiden en opstellen van districtsbegrotingen op basis van de
                                                    districtsplannen, waarin zijn opgenomen de apparaatskosten en de
                                                    beleidsgebieden van ALLE ministeries conform artikel 54 van de Wet
                                                    Regionale Organen (WRO); deze zijn in behandeling bij het Ministerie
                                                    van Regionale Ontwikkeling, dat moet kunnen zorgen voor de
                                                    inbedding van de districtsbegrotingen in de staatsbegroting 2008 (zie de
                                                    presentatie van Mw. Drs. Wonny Boedhoe);
                                                  4. De storting - voor de eerste keer in de Surinaamse historie (sinds de
                                                    instelling van het instituut van de districtscommissaris 114 jaar geleden)
                                                    – van de begrotingsmiddelen van de begroting 2007 van R.O. in de
                                                    vijf districtsfondsen, ingevolge art. 4 van de Interimregeling. Dit zal
                                                    kwartaalsgewijs gebeuren, na de verantwoording van de bestedingen en
                                                    het indienen van bestedingsplannen voor het volgend kwartaal. Wanica
BREED DRAAGVLAK voor ressortplannen, districtsplannen en districtsbegrotingen              SRD 205.092, Para SRD 276,156, Nickerie SRD 324,274,
                                                    Commewijne SRD 202,403, Marowijne SRD 115,065. Met aftrek van
                                                    de apparaatkosten, zijn de middelen bestemd voor de autonome taken
                                                    volgens de Wet Regionale Organen, zoals onderhoud van wegen,
                                                    lozingen, kokers, sluizen, dammen, dijken, pleinen, plantsoenen,
                                                    waterkeringswerken, vuilophaal, etc.
                                                  5. Het proces voor de inning en storting van de belasting- en niet
                              Districtsplannen-begrotingen bij MinRo    belastingmiddelen is ingezet met de ondertekening van
Hoorzitting > inputs voor ressort-en distrplan                             overeenkomsten tussen Directeur der belastingen en de D.C’s van de
Districtsplannen bij Plos-Minister          Districtsfondsen operationeel           pilot districten, en met het in uitvoering nemen van de actieplannen.
                         10                                           11