IzCode Net Free Ebooks Tạo sitecucbo (PDF) by izcode

VIEWS: 51 PAGES: 10

IzCode.Net - Ebooks Developer - Webdesign - Template - Source Script - PHP - C# - .Net - Sliverlight

More Info
									BÀI 21 NGÀY 10.9.2007 utbinh soạn theo KS NGUYỄN
TRƯỜNG SINH SÁCH MACROMEDIA DREAMWEAVER PHẦN CƠ
BẢN TẬP 1.


Bài viết nầy rất quan trọng trong Thiết kế Web bằng
Macromedia Dreamweaver
Phải nhập đầy đủ các giá trị theo Bảng Hướng Dẫn để Tạo
Site Cục Bộ và Test xem nó có Connect được với HostServer
hay không . Nếu không thành công bạn không thể nào tiếp
tục với các bài khác để thiết kế Web được vì không thể
Upload được Folders hay Files nào đến Server . Macromedia
Dreamweaver có vai trò FTP là upload trực tiếp các Folders
và Files lên Host mà không cần qua một phần mềm FTP nào
cả. Vậy utbinh viết rất kỷ bài nầy để bạn dễ hiểu.

       CÁCH THỨC TẠO SITE CỤC BỘ
I.TỔNG QUÁT :

 1. Dreamweaver được dùng để xây dựng các Site .Nó có các công cụ
   cần thiết để tạo Trang Web hấp dẫn . Tuy nhiên , khối xây dựng
   cơ bản là SITE chớ không phải là Trang Web . Các bạn cần tìm
   hiểu rõ Site trong Dreamweaver vì nó là thành phần chủ yếu chứa
   tất cả Files và Folders để tạo thành WEBSITE.
 2. Bạn bắt đầu tạo và kiểm tra SITE trên máy cục bộ ( Ổ Cứng ) .Khi
   tạo SITE hoàn tất hãy tải nó lên Internet đến Máy Chủ (HOST
   SERVE) , nơi nầy Site sẽ có hiệu lực để mọi người trên thế giới có
   thể truy xuất.
 3. Bạn bắt đầu xây dựng và kiểm tra Website trong 1 Folder trên Ổ
   cứng của bạn . Dreamweaver gọi là THƯ MỤC GỐC CỤC BỘ ( Local


                                   1
   root folder ) Folder chứa tất cả các Files và Folders để xây dựng
   Site .
    Ví dụ : Xây dựng Website cho 1 Công Ty , bạn tạo 3 Folders :
    • Folder Products ( Thông tin về sản phẩm ).
    • Folder Companyinfo ( Thông tin về Công Ty ).
    • Folder Images ( Mỗi Folder đều có dùng chung 1 số hình ảnh
      ).
    Cả 3 Folders nầy đặt trong FOLDER CỤC BỘ ( Ví dụ có tên
    Mycompany ) Có 1 Trang Chủ , đây là Trang mà mọi người sẽ
    nhìn thấy trước tiên khi mở Trang Web nầy . Trang nầy gọi là :
    Trang Chỉ Mục : indexpage .Nó nằm trong FOLDER CỤC BỘ.
 4. Các giai đoạn :
    Sau khi xây dựng các Trang cho Web , Dreamweaver sao chép
    tất cả các tập tin và thư mục ( Thường thông qua đường truyền
    Internet ) đến máy chủ Web . Dreamweaver xem bản sao trên
    Máy Chủ Web là SITE Ở XA ( Remote Site ) .Site ở xa luôn luôn
    là là 1 bản sao của Site Cục bộ . Dreamweaver có các công cụ
    để đồng bộ hóa 2 Site .
 5. Site Tỉnh và Site Động :
   • Site Tỉnh : Nơi xây dựng các Trang của Site trên máy tính cục
    bộ rồi tải lên máy chủ Web.
   • Site Động : Nơi tất cả các Trang được tạo từ thông tin cơ sở dữ
    liệu
    ( Nhiều Site Thương Mại Điện Tử là Site Động ) .
 1. HỘP THOẠI SITE DEFINITION ( ĐỊNH NGHĨA SITE ) :
    • Nhấp Shortcut của Chương Trình > Cột giữa là Create New >
      Nhấp Dreamweaver Site > Ra bảng Site Definition .
    • Dreamweaver cung cấp HT Site Definition có 2 Tab là Basic
      và Advanced , Tab Basic giúp bạn thực hiện các bước , sử
      dụng nhiều màn hình ( Giống như Witzard - một loại biểu
      mẫu kích hoạt dùng hướng dẫn người dùng thực hiện từng
      bước ) và Tab Advanced .

II.TẠO SITE CỤC BỘ ( SITE LOCAL ):

 1  Tạo 1 Folder tại Desktop .Ví dụ : Site_1 .Để tiện theo dõi bạn nên
   tạo 1 Folder tại Host cũng giống tên như trên .
 2. Mở Dreamweaver 8 > Cột giữa nhấp Dreamweaver Site .
 3. Ra Bảng Editing Files , đang mở mặc định TAB BASIC > Nếu đang
   ở TAB ADVANCED , hãy nhấp Tab Basic .
    • Trường : What would you like to name your site ? ( Bạn
     muốn đặt tên site là gì ? ) . Nhập : Site_1 ( Nên gỏ chữ dính
     liền nhau . Nếu muốn rời ra nên có gạch nối như Site_1) .
    • Trường : What is HTTP Address (URL) of your Site ? ( Địa chỉ
     HTTP (URL) của Site là gì ?). Nhập : http://utbinh .com. ( Đây


                                   2
     là Host utbinh mua , nếu dùng Host Free như
     www.freewebtown.com thì nhập :
     http://freewebtown.com/utbinh61 . utbinh61 là username
     khi tạo Account ) > Next.(H1).
4.    Ra                       bảng
   Editing Files , Part 2 > Trường : Do you want to work with a
   server technology such as Cold Fusion , ASP.NET , ASP , JSP or
   PHP ?
   (  Bạn  có                  muốn làm việc
   với   công                  nghệ máy chủ
   như   Cold                  Fusion    ,
   ASP.NET   ,                  ASP , JSP or
   PHP ?) Chọn                   mặc định là : “
   No , I do not                  want to use a
   server                     technology ’’ (
   Không , tôi                   không cần sử
   dụng  công                  nghệ    máy
   chủ ) Các                    công   nghệ
   máy    chủ                  được liệt kê ở
   trên sẽ được                  dùng cho Site
   có   những                  trang   được

                                  3
 tạo ĐỘNG , nghĩa là nội dung của Trang được xây dựng từ CƠ SỞ
 DỮ LIỆU khi Trang được yêu cầu bởi người dùng.> Next . (H2).
5. Ra bảng Editing Files , Part 3 > Trường : “ How do you want to
  work with your files during development ? ” ( Bạn muốn làm việc
  với các Tập Tin trong quá trình phát triển theo cách nào ? ‘’) :
   • Chọn mặc định : “ Edit local copies on my machine , then
     upload to server when ready ( Recommended ) ’’ ( Chỉnh
     sửa các bản sao cục bộ trên máy tính của tôi , rồi tải lên
     máy chủ khi đã sẵn sàng ) > Còn lựa chọn kia :
   • “ Edit directory on server using local network’’ ( Chỉnh sửa
     trực tiếp trên máy chủ bằng cách sử dụng mạng cục bộ ) .
     Được dùng trong những tình huống đặc biệt khi máy chủ
     Web hoạt động trên máy Cục bộ , chứ không thể truy xuất
     trên Internet .
   • Where on your computer do you want to store your files ?
     ( Bạn muốn lưu các tập tin ở vị trí nào trên máy tính ? ) .Đã
     hiện đường dẫn là :     C/Documents and Settings
     /utbinh/Desktop/Site_1>Next. (H3).
                                  4
6. Ra Bảng Sharing Files :
   • How do you connect to your remote server > Chọn : FTP .
   • What is the hostname or FTP address of your Web Server?
    Nhập : ftp.utbinh.com ( Nếu xài Hostfree nhập :
    ftp.freewebtown.com ).Tên máy chủ hoặc địa chỉ FTP của
    máy chủ Web là gì ? Tên máy chủ có thể giống như
    :www.domain.com hoặc ftp.domain.com .Nhập tên đó vào
    một trình duyệt web mà không có http:// . Nó phải bắt đầu
    với www hoặc ftp và không đơn giản chỉ là tên miền , chẳng
    hạn như domain.com . tên nầy nên chứa đường dẫn hoặc
    dấu gạch chéo , ví dụ : www.negrino.com/books/.Các bạn cũng có
     thể nhập địa chỉ IP bằng số vào trường nầy , ví dụ :
     66.39.104.128.
   •  What folder on the server do you want to store your files in ?
     .Câu hỏi nầy rất quan trọng , nếu các bạn không chú ý và thực
     hiện nhập không đúng sẽ không connect với Server được khi
     Test.Các bạn phải tạo trước 1 Filder trên Server ( Ví dụ : Trước đó
     utbinh đã tạo 1 Folder trong HostServer utbinh.com có tên :
     Site_1 và trong HostFree freewebtown có 1 Folder tên : Site_2 ).
     Do đó utbinh đã nhập trong trường nầy : public_html/Site_1 .
     Trước khi nhập các giá trị vào bảng tạo Site Cục Bộ ( BASIC ) Bạn
     đã tạo 1 Folder trên Host mà bạn sắp sử dụng .Folder nầy được
     gọi là Folder Chủ và thường là đường dẫn từ Folder FTP đến
     Folder Gốc trong Ổ cứng của bạn .
     Tùy thuộc vào Công Ty ký gởi Web , đường dẩn nầy có thể được
     đặt tên theo nhiều phần khác nhau . ( Khi bạn mở Host sẽ thấy có
     sẵn 1 số Folder và Files đã được tạo sẵn trong Host nầy ).

                                     5
  Những Folder đường dẫn đăng ký điển hình      là : htdocs ,
  public_html hoặc www/public/docs/. Nếu không chắc chắn tên
  Folder chủ , hãy kiểm tra với Hostserver mà bạn đã đăng ký..Đôi
  khi máy chủ FTP sẽ tự động kết nối đúng đường dẫn và chúng ta
  có thể giữ nguyên trướng nầy.
•  What is your FTP login ? : utbinhco ( username của utbinh.com ).
    ( Freewebtown là utbinh61 ).
•  What is your FTP Password ? : 00000000.
•  Nhấp Ô Save .Nên nhấp Hộp kiểm nầy .
•  Nhấp Thẻ TEST CONNECTION .(H4).
•                               File


  Activity Site_1 chạy Test kết nối > Nếu kết nối thành công
  sẽ ra Bảng Macromedia Dreamweaver có ghi : Macromedia
  Dreamweaver connected to your web server successfully >
  Ok > Next.(H5).
                                 6
7. Ra Bảng SHARING FILES , PART 2 : “ Do you want to enable
  checking in and checking out files , to ensure that you and your
  co-workers cannot edit the same file at the same time ?” ( Bạn có
  muốn kiểm nhập và kiểm xuất các tập tin để bảo đãm bạn và
  đồng nghiệp của mình không thể cùng lúc chỉnh sửa cùng 1 tập
  tin hay không ? ) . Nhấp vào nút “ No , do nót enable check in
  and check out ’’. ( Không cần kiểm nhập và kiểm xuất ).> Next
  .(H6) .
8. Ra   Bảng
  SUMMARY                        ( Tóm tắt
  ) : Hiện ra                      thông tin
  đã   nhập                      cho Site
  Cục bộ >                        Done
  .(H7).
                                 7
10. Trong Tab Files hiện ra Site_1 và đường dẫn .(H8).
  Thiết Kế Web DREAMWEAVER 8
  utbinh 1.11.2006

  Giáo Trình DREAMWEAVER 8
  Giáo Trình DREAMWEAVER 8 Utbinh biên soạn dựa theo sách của
  KS Trần Việt An Bắt đầu từ ngày 19.7.2006 đến 20.8.2006 được
  17 Bài . Còn Tiếp.
  Trong thời gian qua Utbinh sử dụng Host Free là
  FREEWEBTOWN.COM có 1 Gigabites BandWidth được bạn đọc vào


                               8
xem quá nhiều nên có 1 số bài bị DIE . Nay có Host mới mua 50
GIG utbinh Post lại thân tặng các bạn xem lại toàn bộ 17 bài nầy
tính đến 20.8.2006.

LINK DOWN 17 Bài nầy :
http://utbinh.com/AUGUST/DREAMWEAVER8.rar
Dung Lượng 9.67 MB. Giải nén bạn sẽ có nội dung các bài dưới
đây

1.StartPage.doc
2.CuaSoTaiLieu.doc
3.Document.doc
4.Statu bar,property Inspector- Panel.doc
5.LAYOUT.doc
6.Sit cucbo.doc
7.Sitetuxa.doc
8.FTP-SFTP-WEB DAVlagi.doc
9.FTP-SFTP-WEBDA lagi2.doc
10.HieuchinhSite.doc
11.PanelFiles.doc
12.PanelFile 2.doc
13.SynchronizeDon BoHoa.doc
14.TaotrangDauTien.doc
15.Hyperlin SieuLienKet.doc
16.InsertAnh.doc
17.PageProperties 1.doc
18.Thuộc Tính TRANG Page Properties.doc
19.Tim hieu META TAG.doc
20.Text 1.doc

LINK 20 bài DREAMWEAVER 8
Utbinh upload lần thứ 2 lên Host Server 20 bài soạn
DREAMWEAVER 8 có tách từng URL của từng bài soạn để giúp cho
các bạn tiện Download về để tham khảo . Sau đây là Link của
từng bài :

http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/1.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/2.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/3.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/4.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/5.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/6.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/7.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/8.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/9.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/10.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/11.doc

                                  9
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/12.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/13.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/14.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/15.doc
Bài 16 , link mới , Sure 100% :
http://utbinh.com/DECEMBER/16bis.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/17.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/18.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/19.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/20.doc
                         10

								
To top