Docstoc

IzCode.Net - Free Ebooks - DCOTChinhTri

Document Sample
IzCode.Net - Free Ebooks - DCOTChinhTri Powered By Docstoc
					              TRỪƠNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                   TP HỒ CHÍ MINH
                     ---oOo---
KHOA CNTT

          NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
             MÔN CHÍNH TRỊ
    PHẦN 1: LỊCH SỬ ĐẢNG
  1. Sự ra đời của Đảng CSVN (1920 – 1930)
  2. Đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng CSVN trong các giai đọan:
       -    1930 – 1945
       -    1945 – 1954
       -    1954 - 1975
  3. Đường lối đổi mới: 1986 – nay
  4. Các bài học kinh nghiệm

    PHẦN 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Vấn đề 1: Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành TTHCM.
 1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
 2. Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
 3. Ý nghĩa việc học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vấn đề 2: TTHCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
 3. Vận dụng TTHCM về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Vấn đề 3: TTHCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của CNXH.
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường qúa độ lên CNXH ở Việt Nam.
 3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường qúa độ lên CNXH vào công cuộc đổi mới
   hiện nay.
Vấn đề 4: TTHCM về đại đoàn kết dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
 3. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay.
Vấn đề 5: TTHCM về Đảng cộng sản Việt Nam; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.
 1. Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân.
 3. Xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà nước theo TTHCM.
Vấn đề 6: TTHCM về đạo đức, nhân văn, văn hóa.
 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
 2. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.
Vấn đề 7: Mấy vấn đề vận dụng và phát triển TTHCM trong công cuộc đổi mới hiện nay.
 1. Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, điều kiện mới phải theo tấm gương
   sáng tạo của Hồ Chí Minh.
 2. Phương hướng, nội dung vận dụng, phát triển TTHCM trong sự nghiệp đổi mới.
                         ---Hết---

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:20
posted:8/17/2010
language:Vietnamese
pages:1
Description: IzCode.Net - Ebooks Developer - Webdesign - Template - Source Script - PHP - C# - .Net - Sliverlight