IzCode.Net - Free Ebooks - BaiTapPTTKtheoUML

Document Sample
IzCode.Net - Free Ebooks - BaiTapPTTKtheoUML Powered By Docstoc
					            Nguyen Gia Tuan Anh
                 BÀI TẬP
            PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
           HỆ THỐNG THÔNG TIN
                BAÈNG UML
            Tp Hoà Chí Minh 9/2003

Gv: Ng Gia Tuan Anh


Baøi 1
Ng Gia Tuan Anh                 BT PTTKHTTT - Trang 1
Baøi taäp moân PT TK HTTT :
Cho baøi toaùn Quaûn lí Phieáu Nhaäp sau
    Veõ moâ hình lôùp
    Veõ UC moâ taû caùc chöùc naêng
    Veõ bieåu ñoà trình töï cho caùc chöùc naêng

PHIEÁU NHAÄP

Teân nhaø cung öùng : Ng Van X
Ñòa chæ : 12 THD
SDT : 9234512
Ngaøy nhaäp : 12/10/2002
Kho nhaän haøng : 3D

Chi tieát

 STT    NÖÔÙC SX   MATHAØNG       SOÁLUÔÏNG      ÑÔN GIAÙ    ÑÔN VÒ
 1     MYÕ      SAÉT         10         10       TAÁN
 2     MYÕ      THEÙP         20         23       TAÁN
 3     YÙ      NHOÂM         10         45       TAÁN
 4     PHAÙP     GOÃ          30         32       M3

Ngöôøi nhaänNg Thò B
Bieát :
    Coâng Ty coù nhieàu kho taïi caùc ñiaï chæ khaùc nhau
    Coâng ty coù nhieàu NV coù nhieäm vuï nhaän haøng
    Coâng ty coù nhieàu Nhaø cung öùng
    Nhieàu nhaø Cung öùng cuøng cung caáp 1 MH , nhieàu kho haøng ?
    Coâng ty caàn nhaäp, tìm kieám, theâm , xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng
Gv: Ng Gia Tuan Anh

Baøi 2

Baøi taäp moân PT TK HTTT :
Cho baøi toaùn Quaûn lí Phieáu ñieåm
    Veõ moâ hình ERD
    Veõ UC moâ taû caùc chöùc naêng baøi toùan
    Veõ bieåu ñoà trình töï cho caùc chöùc naêng

PHIEÁU ÑIEÅM


Ng Gia Tuan Anh                            BT PTTKHTTT - Trang 2
Hoï teân : Ng Vaên A
NS : 12/12/1980
Queâ quaùn : Khaùnh hoøa
Ñòa chæ thöôøng truù : 23 LDH
Thi taïi tröôøng : DH KHTN TpHCM ngaøy 15//2002
Khoái : A
Ngaønh : CNTT

Keát quaû

 TOAÙN              LÍ              HOAÙ
 7                7               8

Nguyeän voïng 2 : DH KTCN Ngaønh : CNTT
Nguyeän voïng 3 : DH Ñaø Laït Ngaønh : CNTT


Thanh pho HCM Ngaøy 13/10/2002
Ngöôøi laäp

Traàn Thò M

Bieát :
     Moät SV thi nhieàu khoái , moãi khoái thi moät laàn
     SV coù theå ñaêng kí nguyeän voïng khaùc ngaønh nhöng chung khoái
     Coù theå Phieáu Dieåm ghi : Moân 1, Moân 2, Moân 3
     Caàn theâm, tìm kieám, xoùa, söûa treân caùc ñoái töôïng
Lôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan Anh

Baøi 3

Baøi taäp moân PT TK HTTT :
Cho baøi toaùn Quaûn lí : Lí Lòch NV
    Veõ moâ hình ERD
    Veõ UC moâ taû caùc chöùc naêng baøi toùan
    Veõ bieåu ñoà trình töï cho caùc chöùc naêng

LÍ LÒCH COÂNG NHAÂN VIEÂN

Hoï teân : Ng Vaên A
NS : 12/12/1978
Queâ quaùn : Khaùnh hoøa


Ng Gia Tuan Anh                           BT PTTKHTTT - Trang 3
Ñòa chæ thöôøng truù : 23 LDH
Toân giaùo : Phaät      Daân toäc : Kinh
Ngaøy vaøo ñoaøn : 12/2/2000

Quaù trình hoïc taäp

 Thôøi gian           Tröôøng              Taïi
 1984 –1993           PT caáp 1,2            Tieàn Giang
 1993 – 1996          PT Trung hoïc           Tieàn Giang
 1996 –2000           CÑ DL CNTTDL            Thanh pho HCM

Quaù trình coâng taùc

 Thôøi gian           Cô quan              Chöùc vuï
 2000 –2001           Ngaân haøng NT Tp HCM       Nhaân Vieân
 2001- 2001           Ngaân haøng Tieàn Giang      Phoù phoøng

Ngaøy 12/10/2002
Ngöôøi khai


Ng Vaên A
Bieát :
    Caàn theâm, tìm kieám, xoùa, söûa treân caùc ñoái töôïngLôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan Anh

Baøi 4


Baøi taäp moân PT TK HTTT :
Cho baøi toaùn Quaûn lí : Thôøi khoaù bieåu
    Veõ moâ hình ERD
    Veõ UC moâ taû caùc chöùc naêng baøi toùan
    Veõ bieåu ñoà trình töï cho caùc chöùc naêng


THÔØI KHOAÙ BIEÅU

Thôøi gian baét ñaàu : 10/9/2002
Taïi : 12 Ñieän bieân Phuû
Aùp duïng cho : Hoïc kì 1   Naêm hoïc : 2002 – 2003     Khoa : CNTT


 CA      THÖÙ       PHOØNG       LÔÙP        GIAÙO     MOÂN
                                    VIEÂNNg Gia Tuan Anh                             BT PTTKHTTT - Trang 4
 1       HAI         B10         TH01       Cöông     CSDL
 2       BA          C12         TH03       Anh      CTDL
 2       HAI         B01         TH01       Huy      MMT
 3       TÖ          B10         TH02       Nguyeät    DH


Thanh pho HCM Ngaøy 12/10/2002
Ngöôøi laäp


Ng Vaên M

Bieát :
     Tröôøng coù nhieàu cô sôû taïi caùc vò trí khaùc nhau
     Moãi cô sôû coù nhieåu daõy nhaø kí hieäu : A, B, C . . .
     Moãi daõy coù nhieàu taàng
     Moät Giaùo vieân coù theå daïy nhieàu moân
     Moät moân coù theå nhieàu GV
     Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng


Lôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan Anh

Baøi 5

Baøi taäp moân PT TK HTTT :
Cho baøi toaùn Quaûn lí : Phieáu nhaäp hoïc
    Veõ moâ hình lôùp
    Veõ UC moâ taû caùc chöùc naêng baøi toùan
    Veõ bieåu ñoà trình töï cho caùc chöùc naêng

PHIEÁU NHAÄP HOÏC
Ngaøy 23 Thaùng 10 Naêm 2002


Hoï teân : Ng Vaên A
NS : 12/12/1978
Queâ quaùn : Khaùnh hoøa
Ñòa chæ thöôøng truù : 23 LDH Caàn thô  SDT : 0903732974
Ñòa chæ taïm truù : 16/12/34 CMT8 Tp HCCM
Thi taïi tröôøng : TTTTTT Ngaønh : PPPP

Soá ñieåm 3 moân
 Moân 1              Moân 2               Moân 3
 6                 5                 9

Nguyeän voïng 2 : Tröôøng X ngaønh M
Nguyeän voïng 3 : Tröôøng K ngaønh N
Nguyeän voïng 4 : Tröôøng H ngaønh NNg Gia Tuan Anh                              BT PTTKHTTT - Trang 5
Tieàn hoïc phí ñoùng : 2.000.000
Tieàn hoïc phí nôï : 1.000.000 Ngaøy traû nôï :23/3/2003


Nhaân vieân nhaän     Ngöôøi khai              Keá toaùn


Ng Van B         Ng Van A               Tran Thi P

Bieát : Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïngTröôøng CNKT
Lôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan Anh

Baøi 6

Baøi taäp moân PT TK HTTT :
    Veõ moâ hình Lôùp cho baøi toaùn Quaûn lí : Hoaù dôn TIEÀN ÑIEÄN
    Moâ hình UC vaø trình töï
    Menu chính
    Moät soá form chính
    Phaùt hieän moät soá caùc raøng buoäc DL
    Caøi ñaët treân SQL server

HOAÙ ÑÔN TIEÀN ÑIEÄN
Ngaøy 12/10/2002


Cty ñieän löïc Tp HCM
Chi Nhaùnh : Chôï Lôùn 123 Chaân Vaên Lieâm SDT : 8756654


Oâng baø : Ng Van A
Ñòa chæ : 123 THD Phöôøng 1 Quaän 5
Soá ñieän keá : 12365432
Chæ tieâu : 50 KW

 Chæ soá cuõ   Chæ soá môùi Ñieän DM    Vöôït DM   Tieàn
 1234       1294     50       10

Ñôn giaù DM : 500/KW
Ñôn giaù vöôït DM caáp 1 50 KW :1000/KW
Ñôn giaù vöôït DM caáp 2 :2000/KW

Ngaøy noäp : 19/10/2002
Ng Gia Tuan Anh                           BT PTTKHTTT - Trang 6
Ngöôøi laäp


Ng Van A
Bieát : Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïngLôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan Anh

Baøi 7


Baøi taäp moân PT TK HTTT :
Cho baøi toaùn Quaûn lí : TKB
    Veõ moâ hình lôùp
    Veõ UC moâ taû caùc chöùc naêng baøi toùan
    Veõ bieåu ñoà trình töï cho caùc chöùc naêng

THÔØI KHOAÙ BIEÅU
Khai giaûng : 22/10/2002 vaø 23/10/2002

 Tieáng  Trình ñoä     Giaùo Trình     Giôø hoïc   Gvieân
     A         Stream Line     Saùng 3,5,7  Th Anh
               Tree or Three    Toái 2,4,6   Coâ Loan
                         Toái 3,5,7   Coâ Nguyeät
     B         New Concept     Saùng 3,5,7  Th Bích
 Anh
               HeadWay       Toái 2,4,6   Th Nam
               Meanning      Toái 3,5,7   Th Michel
                         Chieàu 2,4,6  Coâ Carol
     C         New Concept 2    Saùng 3,5,7  Th Anh
               HeadWay 3      Toái 2,4,6   Coâ Loan
               Meanning 3             Coâ Nguyeät
     A         Le Nouveau 1,2   Saùng 3,5,7  Coâ Mai
 Phaùp
                         Toái 2,4,6   Th Anh
     B         Le Nouveau 3,4   Saùng 3,5,7  Coâ Lan
                         Toái 2,4,6   Th Nam

Ñaêng kí taïi :
    280 An D Vöông Q5 SDT 8987654
    45 Buøi Thò Xuaân Q3 SDT 2345678
Hoïc taïi :
    280 An D Vöông Q5 SDT 8987654
    45 Buøi Thò Xuaân Q3 SDT 2345678
    112 Ng Vaên Cöø      Q3   SDT 2341234
Bieát : Moãi GV coù hoïc vò, ñòa chæ , SDT
    Giaùo trình coù taùc giaû , Soá tieàn
    Moãi buoåi coù giôø BD, KTNg Gia Tuan Anh                         BT PTTKHTTT - Trang 7
     Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng

Lôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan Anh

Baøi taäp moân PT TK HTTT : Quaûn    lí caùc ñeà taøi toát nghieäp cuûa 1
tröôøng DH.
Baøi 8

Ngöôøi ta caàn tin hoïc hoaù khaâu Quaûn lí caùc ñeà taïi toát nghieäp cuûa 1 tröôøng DD9H.
Vôùi caùc hoâng tin sau :

Moãi SV naêm 4 seõ laøm ñeà taøi TN . Moãi ñeà taøi bao goàm Teân DT, giaùo vieân Höôùng
daãn, thôøi gian baét ñaàu, keát thuùc thuoäc khoa naøo, do giaùo vieân naøo phaûn bieän.

Khoa seõ thaønh laäp hoäi ñoàng khoa hoïc , moãi HÑ goàm : Chuû tòch, 1 thaønh vieân thö kí ,
ngaøy baûo veä taïi ñòa chæ cuï theå. Moãi ñeà taïi seõ baûo veä taïi moät hoäi ñoàng , ñieåm ñeà
taøi laø trung bình coäng cuûa
Chuû tòch , GV phaûn bieän, GV höôùng daãn. Giaùo vieân cho ñieåm theo töøng Sinh vieân
maëc duø caùc sinh vieân coù theå laøm chung ñeà taøi

Trong ñôït baûo veä coù theå coù nhieàu hoäi ñoàng, 1 GV coù theå höôùng daãn nhieàu DT, hay
phaûn bieän nhieàu DT. Chuû tòch HD coù theå laø giaùo vieân. Moãi giaùo vieân caàn thoâng
tin : Teân , ñòa chæ ,SDT , hoïc vò , chuyeân ngaønh

Moãi DT coù theå do 1, 2 , 3 Sinh vieân thöïc hieän. SV coù ñieåm TB<5 seõ phaûi baûo veä laïi
vôùi khoùa sau vaø chæ ñöôïc baûo veä toái ña 2 laàn

Yeâu caàu :
    Veõ moâ hình lôùp
    Moâ hình UC vaø trình töï
    Menu chính
    Moät soá form chính
    Phaùt hieän moät soá caùc raøng buoäc DL
    Caøi ñaët treân SQL server

Bieát : Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng
Lôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan AnhNg Gia Tuan Anh                             BT PTTKHTTT - Trang 8
Baøi taäp moân PT TK HTTT : Quaûn     lí mua baùn taïi cöûa haøng baùn xe
maùy 2 baùnh
Baøi 9

Ngöôøi ta caàn tin hoïc hoaù khaâu Quaûn lí mua baùn taïi cöûa haøng baùn xe maùy 2 baùnh
vôùi caùc thoâng tin sau :

Khaùch haøng coù theå mua traû heát hay traû goùp nhieàu nhaát 3 laàn cho moãi chieác , thoâng
tin chieác xe goàm : Nöôùc SX, loïai xe, Soá PK, soá khung , soá söôøn, maøu xe

Khi mua xe khaùch haøng ñöôïc giao HD coù : SOÁ HD, Ngaøy HD, Thôøi gian baûo haønh,
Tieàn phaûi thanh toaùn, Tieàn ñaõ thanh toaùn, nhaân vieân laäp , keá toaùn. Ngoaøi ra coøn
thoâng tin KH : Teân , ñòa chæ, SDT.

Neáu traû nhieàu laàn treân HD seõ ghi roõ Ngaøy traû laàn 1, ngaøy traû laàn 2. Khi KH thanh
toaùn laàn 2 caàn ghi roõ : Thanh toaùn cho HD naøo, ngaøy traû , soá tieàn, ngöôøi nhaän vaø
ngöôøi traû

Vôùi caùc HD thanh toaùn 1 laàn seõ giaûm 2% cho moãi HD vaø tæ leä naøy coù theå thay
ñoåi.Vôùi khaùch haøng mua soá löôïng 1 laàn treân 3 chieác vaø thanh toaùn 1 laàn seõ giaûm
5% treân HD vaø tæ leä naøy coù theå thay ñoåi

 Tröôøng hôïp KH yeâu caàu baûo haønh seõ coù boä phaän kó thuaät kieåm tra vaø baùo caùo
baèng phieáu nhaän xeùt , ghi roõ teân caùc linh kieän, lí do BH, loãi thuoäc veà khaùch hay saûn
phaåm , gía tieàn

Cöû haøng coù nhieàu ñaïi lí naèm treân caùc vò trí khaùc nhau. Nhaân vieân bao goàm : Haønh
chaùnh ( chöùc vuï, thuoäc phoøng ban naøo,Trình ñoä hoïc vaán ) , Kó thuaät (chöùc vuï , baäc
thôï, soá naêm kinh nghieäm)

Yeâu caàu :
    Veõ moâ hình lôùp
    Moâ hình UC vaø trình töï
    Menu chính
    Moät soá form chính
    Phaùt hieän moät soá caùc raøng buoäc DL
    Caøi ñaët treân SQL server

Chuù yù : Neáu moãi chieác xe coù 1 phieáu tham gia boác thaêm truùng thöôûng thì moâ hình
ntn ?
Bieát : Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng
Lôùp : CNTT
Gv: Ng Gia Tuan Anh
Ng Gia Tuan Anh                             BT PTTKHTTT - Trang 9
Baøi taäp moân PT TK HTTT : Quaûn    lí thueâ vaø baùn aùo cöôùi cöûa haøng
Baøi 10

Ngöôøi ta caàn tin hoïc hoaù khaâu Quaûn lí thueâ vaø baùn aùo cöôùi cöûa haøng vôùi caùc
thoâng tin sau :

Cöûa haøng coù theå cho thueâ hay baùn. Cöûa haøng coù nhieàu saûn phaåm cho moãi loaïi. Ví
duï : aùo cöôùi bao goàm nhieàu kieåu,(moãi kieåu coù nhieàu caùi), moãi kieåu coù MS, coù
teân, maøu saéc, giaù tieàn thueâ moãi ngaøy, giaù baùn, giaù boài thuôøng theo maãu sau :

 Loaïi thueâ      Hö 10%          Hö 20%          Hö 30%
 Aùo Sere        100.000         150.000         200.000

Khi khaùch haøng thueâ , CH laäp hôïp ñoàng vôùi KH ghi :
Ngaøy thueâ, Ngaøy traû, caùc trang phuïc, soá löôïng , ñôn giaù thueâ/ ngaøy
Teân KH, ñòa chæ , SDT, ngöôøi laäp

Khi KH mua , CH laäp HD gioáng nhö caùc HD baùn haønh khaùc

Yeâu caàu:
    Veõ moâ hình lôùp
    Moâ hình UC vaø trình töï
    Menu chính
    Moät soá form chính
    Phaùt hieän moät soá caùc raøng buoäc DL
    Caøi ñaët treân SQL server

Môû roäng :
Neáu cöûa haøng coù nhieàu chi nhaùnh taïi caùc vò trí khaùc nhau ?
Cöûa haøng nhaän haøng töø caùc nhaø cung caáp khaùc nhau. Ñeå tieän cho vieäc baûo haønh,
CH caàn bieát moãi saûn phaåm do nhaø cung caáp naøo cung caáp. Moãi loaïi coù theå do
nhieàu nhaø cung caáp
Bieát : Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng
Cuoäc ñua xe ñaïp Ñoâng döông
GV: Leâ Ñình Thaéng

  Muïc tieâu
Haèng naêm, cuoäc ñua xe ñaïp Ñoâng döông ñöôïc toå chöùc bôûi ba nöôùc Ñoâng döông:
Vieät Nam, Laøo vaø Campuchia vaøø ñöôïc nhieàu nöôùc khaùc tham gia. Ban toå chöùc
döï tính duøng tin hoïc ñeå quaûn lyù caùc thoâng tin lieân quan ñeán cuoäc ñua, tính toaùn
keát quaû chính xaùc vaø nhanh choùng.


Ng Gia Tuan Anh                            BT PTTKHTTT - Trang 10
  Moâ taû
Moãi nöôùc döï thi seõ ñaêng kyù soá eâkíp tham gia döï thi. Thoâng thöôøng moãi nöôùc
ñaêng kyù töø moät ñeán hai eâkíp. Teân eâkíp seõ ñöôïc goïi baèng teân nöôùc vaø soá thöù
töï neáu nöôùc ñoù ñaêng kyù hai eâkíp. Ví duï Laøo (moät eâkíp), Vieät Nam 1, Vieät Nam
2 (hai eâkíp).
Moãi naêm, cuoäc ñua seõ coù caùc ñôn vò baûo trôï khaùc nhau. Caùc ñôn vò baûo trôï seõ
hoå trôï chi phí toå chöùc cuoäc ñua vaø cho caùc giaûi thöôûng cho vaän ñoäng vieân. Caùc
ñôn vò baûo trôï seõ ñöôïc öu tieân quaûng caùo trong suoát thôøi gian cuoäc ñua tieán
haønh.
Moãi cuoäc ñua, vaän ñoäng vieân seõ tham döï moät vaø chæ moät eâkíp. Moãi vaän ñoäng
vieân ñaêng kyù seõ cung caáp cho Ban toå chöùc bieát hoï, teân, ngaøy thaùng naêm sinh
vaø quoác tòch. Moät eâkíp thöôøng goàm 8 ñeán 10 vaän ñoäng vieân trong ñoù coù moät
laø tröôûng eâkíp. Ngoaøi ra, moãi moät eâkíp coøn moät huaán luyeän vieân, moät baùc só
chaêm soùc söùc khoûe cho vaän ñoäng vieân vaø moät taøi xeá laùi xe. Moãi eâkíp seõ
ñöôïc trang bò moät xe ñeå phuïc vuï cho vieäc tieáp teá vaø di chuyeûn; vaø moät ñieän
thoaïi di ñoäng ñeå lieân laïc vôùi ban Toå chöùc.
Cuoäc ñua toå chöùùc thaønh nhieàu chaëng. Moãi chaëng coù theå ñua dieãu haønh hay ñua
tính giôø. Moãi chaëng ñua tính giôø seõ quy ñònh thôøi gian toái ña ñeå vaän ñoäng vieân
ñeán ñích. Vaän ñoäng vieân naøo khoâng ñeán ñích tröôùc thôøi gian ñoù seõ bò phaït baèng
caùch coäng theâm thôøi gian vaøo baûng tính thôøi gian cuûa vaän ñoäng vieân ñoù. Thôøi
gian phaït seõ baèng hai laàn hieäu soá thôøi gian ñeán ñích tröø thôøi gian toái ña quy ñònh.
Thoâng tin veà moãi chaëng bao goàm: chaëng ñua tröôùc (neáu coù), chaëng ñua sau (neáu
coù), teân chaëng, ñòa ñieåm xuaát phaùt, ñòa ñieåm ñích, soá km, hình thöùc ñua (dieãu
haønh hay tính giôø), thôøi gian toái ña quy ñònh vaø ñòa ñieåm tieáp teá (neáu coù).
Vaän ñoäng vieân naøo veà ñích tröôùc tieân trong moät chaëng seõ ñöôïc maëc aùo vaøng
chung cuoäc cho chaëng ñoù vaø ñöôïc giaûi aùo vaøng chaëng do Ban toå chöùc caápù.
Tuøy theo ñòa phöông ôû ñòa ñieåm ñích, caùc vaän ñoäng vieân veà ñích thöù töï nhaát, hai
vaø ba coù theåõ ñöôïc giaûi thöôøng cuûa ñòa phöông ñoù.
Cuoái cuoäc ñua, vaän ñoäng vieân coù baûng tính thôøi gian ngaén nhaát seõ maëc aùo
vaøng chung cuoäc cho toaøn boä cuoäc ñua. Caùc vaän ñoäng vieân xeáp thöù nhaát (aùo
vaøng chung cuoäc) , hai vaø ba seõ ñöôïc nhaän giaûi thöôûng cuûa ban Toå chöùc. Sau
ñoù, toång thôøi gian cuûa moãi eâkíp seõ ñöôïc tính vaø xeáp haïng cho caùc eâkíp. Caùc
eâkíp xeáp thöù nhaát, nhì vaø ba seõ ñöôïc giaûi thöôûng cuûa ban Toå chöùc. Ekíp thöù
nhaát seõ ñöôïc giöõ Cuùp Ñoâng döông trong naêm ñoù. Ekíp naøo ba laàn giöõ cuùp
Ñoâng döông trong voøng 10 naêm trôû laïi seõ vónh vieãn giöõ Cuùp Ñoâng döông.
Thoâng tin veà giaûi thöôûng goàm coù teân giaûi thöôûng, ñoái töôïng ñöôïc thöôûng (caù
nhaân hay ñoàng ñoäi), loaïi giaûi thöôûng (cho chaëng hay toaøn cuoäc), nguoàn caáp giaûi
thöôûng (Ban Toå chöùc, ñòa phöông, baûo trôï...), loaïi giaûi thöôûng (tieàn hay hieän vaät),
trò giaù giaûi thöôûng, moâ taû giaûi thöôûng (neáu laø hieän vaät)

  Yeâu caàu
Xeáp loaïi vaän ñoäng vieân vaø eâkíp cho moãi chaëng vaø töø chaëng ñaàu ñeán chaëng
hieän thôøi
Quaûn lyù vieäc trao giaûi thöôûng cho caùc vaän ñoängvieân vaø eâkíp
Quaûn lyù vieäc tieáp teá cho vaän ñoäng vieân. Truy tìm nhanh soá ñieän thoaïi cuûa huaán
luyeän vieân trong thöôøng hôïp vaän ñoäng vieân cuûa eâkíp gaëp söï coá kyõ thuaät hay tai
naïn.

 Thöïc hieän
Laäp moâ hình lôùp, UC vaø trinh töï


Ng Gia Tuan Anh                             BT PTTKHTTT - Trang 11
Caøi ñaät hai moâ hình naøy treân Foxpro hay Access
Bieát : Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng
Ng Gia Tuan Anh                    BT PTTKHTTT - Trang 12
Quaûn lyù dòch vuï böu phaåm
GV: Leâ Ñình Thaéng


  Muïc tieâu
Ñeå ñaùp öùng toát hôn nhu caàu cuûa vieäc gôûi vaø nhaän böu phaåm, ban Quaûn lyù dòch
vuï böu phaåm muoán duøng tin hoïc quaûn lyù quy trình veà vieäc gôûi böu phaåm ñi nöôøc
ngoaøi vaø nhaän böu phaåm töø nöôùc ngoaøi.

  Moâ taû
Dòch vuï böu phaåm do böu ñieän keát hôïp vôùi haûi quan, kieåm dòch thöïc phaåm vaø
kieåm nghieäm vaên hoùa ñeå phuïc vuï vieäc gôûi vaø nhaän böu phaåm.
  Quy trình gôûi böu phaåm thoâng thöôøng nhö sau:
     Neáu haøng lieân quan ñeán vaên hoùa phaåm nhö baêng cassette, video, CD-
      ROM hay dóa töø thì ñaàu tieân khaùch haøng seõ khai baùo vaên hoùa phaåm
      goàm : hoï teân ñòa chæ ngöôøi gôûi, hoï teân ñòa chæ ngöôøi nhaän, chi tieát
      veà loaïi haøng, soá löôïng, noäi dung. Nhaân vieân kieåm tra vaên hoùa phaåm
      seõ cho soá tôø khai vaø heïn ngaøy nhaän laïi haøng cuøng leä phí phaûi noäp.
     Sau ñoù, ngöôøi gôûi seõ ñieàn vaøo phieáu gôûi böu phaåm goàm hoï teân ñòa
      chæ ngöôøi gôûi, hoï teân ñòa chæ ngöôøi nhaän, ngaøy vaø nôi gôûi, gôûi töø
      nöôùc, gôûi ñeán nöôùc, troïng löôïng, trò giaù haøng gôûi vaø moâ taû haøng
      gôûi. Nhaân vieân böu ñieän seõ theâm vaøo soá phieáu gôûi vaø soá hieäu böu
      phaåm.
     Cuoái cuøng, khaùch haøng laøm thuû tuïc haûi quan vaø ñieàn vaøo “Tôø khai
      haøng xuaát khaåu phi maäu dòch” goàm caùc thoâng tin sau: hoï teân ngöôøi
      gôûi, ñòa chæ, soá CMND hay soá hoä chieáu, hoï teân vaø ñòa chæ ngöôøi
      nhaän, soá böu phaåm lieân quan, danh saùch soá hieäu böu phaåm1, gôûi töø
      nöôùc, gôûi ñeán nöôùc, troïng löôïng töøng böu phaåm vaø toång coäng. Phaàn
      keâ haøng, kieåm keâ haøng vaø tính thueá do nhaân vieân haûi quan ghi cuøng
      vôùi ngöôøi gôûi. Phaàn chi tieát goàm: soá thöù töï, teân haøng vaø phaåm
      chaát, ñôn vò tính, soá löôïng, ñôn giaù tính thueá, trò giaù tính thueá, thueáù
      suaát2, tieàn thueá phaûi noäp. Phaàn toång hôïp goàm toång coäng tieàn thueá
      phaûi noäp, toång coäng soá tieàn baèng chöõ.

  Quy trình nhaän böu phaåm thoâng thöôøng nhö sau:
     Nhaân vieân böu ñieän seõ seõ ñieàn vaøo phieáu nhaän böu phaåm goàm hoï
       teân ñòa chæ ngöôøi gôûi, hoï teân ñòa chæ ngöôøi nhaän, ngaøy vaø nôi gôûi,
       gôûi töø nöôùc,gôûi ñeán nöôùc, troïng löôïng, troïng löôïng , trò giaù haøng
       gôûi vaø moâ taû haøng gôûi, soá phieáu gôûi vaø soá hieäu böu phaåm. Ngöôøi
       nhaän seõ kieåm tra phieáu vaø kyù nhaän. Sau ñoù ngöôøi nhaän seõ ñoùng leä
       phí löu kho vaø kieåm hoùa. Phieáu thu leä phí goàm soá phieáu thu, ngaøy, soá
       hieäu böu cuïc, hoï teân ngöôøi noäp tieàn, dieãn giaûi, soá tieàn baèng soá vaø
       baèng chöõ.
     Sau khi nhaän haøng, ngöôøi nhaän seõ laøm thuû tuïc haûi quan vaø ñieàn vaøo
       “Tôø khai haøng nhaäp khaåu phi maäu dòch” goàm caùc thoâng tin töông töï
       tôø khai haøng hoùa xuaát khaåu phi maäu dòch.

1
 Coù theû khai moät tôø khai haûi quan cho nhieøu böu phaàm cuøng ngöôøi gôøi cuøng moät
luùc
2
 Ñôn giaù tính thueá, thueá suaát caên cöù treân danh muïc haøng hoùa chòu thueá


Ng Gia Tuan Anh                            BT PTTKHTTT - Trang 13
      Neáu haøng lieân quan ñeán vaên hoùa phaåm, ngöôøi nhaän seõ laøm thuû tuïc
      nhö treân phaàn gôûi böu phaåm
      Neáu haøng lieân quan thöïc phaåm thì ngöôøi nhaän seõ laøm thuï tuïc kieåm
      dòch.Ngöôøi nhaän seõ khai baùo thöïc phaåm nhaän goàm : hoï teân ñòa chæ
      ngöôøi gôûi, hoï teân ñòa chæ ngöôøi nhaän, chi tieát veà loaïi thöïc phaåm, soá
      löôïng, noäi dung. Nhaân vieân kieåm dòch thöïc phaåm seõ cho soá giaáy khai
      vaø heïn ngaøy nhaän cuøng leä phí phaûi noäp.

  Yeâu caàu
Caùc coâng ñoaïn naøo trong quy trình gôûi vaø nhaän böu phaåm coù theå öùng duïng tin
hoïc vaø öùng duïng nhö theá naøo? Giaû söû öùng duïng seõ trieån khai treân moâi tröôøng
nhieàu ngöôøi söû duïng, thieát keá quy trình xöû lyù thích hôïp cho öùng duïng.
Quaûn lyù tieàn thueá haûi quan, tieàn goåi böu phaåm, kieåm hoùa vaø löu kho. Baùo caùo
nhanh treân maøn hình vaø in ra giaáy theo ngaøy.
Truy tìm nhanh thoâng tin veà böu phaåm khi bieát moät phaàn thoâng tin lieân quan ví duï
nhö hoï teân ngöôøi gôûi, ngöôøi nhaän...

  Thöïc hieän
Laäp moâ hình lôùp, UC vaø trình töï
Caøi ñaät hai moâ hình naøy treân Foxpro hay Access, SQL server
Bieát : Caàn theâm xoùa söûa treân caùc ñoái töôïng
Ng Gia Tuan Anh                           BT PTTKHTTT - Trang 14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:23
posted:8/17/2010
language:Vietnamese
pages:14
Description: IzCode.Net - Free Ebooks -