Sierra Leone Youth Initiative

Document Sample
Sierra Leone Youth Initiative Powered By Docstoc
					       Infoboekje
  Sierra Leone Youth Initiative
1
2
  Voorwoord

  Sierra Leone is tien jaar in oorlog geweest. Met behulp van de Verenigde Naties (vn) is
  daar in 2003 een officieel einde aan gekomen. De oorlog heeft niet alleen veel mensen
  het leven gekost, maar heeft ook gebouwen verwoest en de infrastructuur van het
  land vernietigd. Veel families zijn uit elkaar gedreven, kinderen hebben hun ouders
  verloren en talrijke mensen zijn gedesoriënteerd geraakt. Vooral kinderen en jongeren
  zullen weer moeten gaan geloven in de toekomst. Van essentieel belang daarbij is dat
  de maatschappij hen goed en toegankelijk onderwijs kan bieden. Dat onderwijs moet
  een bijdrage leveren aan de vorming van kritische en zelfredzame burgers, die kun-
  nen meedoen en meedenken tijdens het inrichten van een nieuwe maatschappelijke
  orde. Aan deze uitdaging werkt The Sierra Leone Youth Initiative (slyi).

  De stichting is in 2005 in Nederland opgericht om kinderen en jongeren in Sierra
  Leone te ondersteunen bij het leren van een vak, zodat zij later zelfstandig in de maat-
  schappij kunnen functioneren. De belangrijkste drijfveer en motivatie zijn daarbij het
  willen leveren van een bijdrage aan de naoorlogse ontwikkeling van het land en het
  versterken van de relatie tussen Sierra Leone en Nederland. Dit is geen gemakkelijke
  taak, gezien de dynamische politiek en de maatschappelijke veranderingen in beide
  landen en de hele wereld. Dankzij actieve en betrokken vrijwilligers en sponsoracties
  van vrienden, familieleden, scholen en organisaties kunnen wij onze activiteiten
  voorzetten. Al die mensen en organisaties willen we van harte bedanken. Hun hulp
  en inzet zijn van groot belang om de doelen van de stichting te kunnen verwezen-
  lijken. Wij hopen dat deze mensen en organisaties zich ook in de komende tijd voor
  de Sierra Leone Youth Initiative willen en kunnen blijven inzetten. En natuurlijk zijn
  anderen die ons nog niet kennen en die ons willen ondersteunen van harte welkom.

  Het presenteren van de resultaten van onze projecten aan een breed publiek én het
  betrekken van migranten in ontwikkelingssamenwerking staan bij ons hoog in het
  vaandel geschreven. Wij maken ons op verschillende manieren bekend: via een web-
  site (ww.slyi.nl), presentaties, op discussiebijeenkomsten voor specifieke doelgroepen
  en door het publiceren van evaluaties en jaarlijkse verslagen over de voortgang van
  onze werkzaamheden. Op deze manier willen wij het vertrouwen van de donateurs
  blijven houden en hun betrokkenheid vergroten. Zo laten wij zien, dat wat men aan
  de stichting geeft, direct voor de doelgroep wordt ingezet. Onze aanpak blijkt succes-
  vol, leidt tot de gewenste resultaten en draagt bij aan het verdiepen en vergroten van
  het draagvlak voor internationale samenwerking in de Nederlandse samenleving.
  Gezamenlijk kunnen wij een verschil maken. We kunnen dit doen door ons actief in
  te zetten en bij te dragen aan de armoedebestrijding in Sierra Leone. Door het garan-
  deren van goed onderwijs voor kinderen en jongeren, versterken wij de toekomst van
  de mensen. Zo kunnen wij er met ons allen aan bijdragen Sierra Leone de mdg’s 1 en 2
  te laten behalen in 2015.

3
Hierna worden de resultaten van de projecten kort beschreven. Wilt u na het lezen
van deze informatie nog meer wilt weten? Bezoek dan onze website: ww.slyi.nl. Daar
zijn onder andere een videodocumentaire, foto’s en recente verslagen over de voort-
gang van onze projecten te vinden.

Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van dit infoboekje


Abuabakarr Bangura, voorzitter slyi
Tilburg, 10 september 2008
    Abuabakarr ontvangt de Vredesprijs uit handen van Dennis Hendrickx, 26 september 2008
                                                4
 Ontwikkelingsprogramma om de milleniumdoelen in Makonkarie
 en omgeving te behalen

 Achtergrondinformatie
 Sierra Leone Youth Initiative (slyi) is een ontwikkelings- en draagvlakorganisatie
 die op professionele wijze actief bijdraagt aan het behalen van de millenniumdoelen
 in Sierra Leone. Om dit te bereiken verstrekt slyi kennis aan mensen in Nederland
 door het organiseren van voorlichtingen, debatten en symposia voor verschillende
 doelgroepen en ondersteunt zij onderwijs- en werkprojecten in Sierra Leone.
 In het afgelopen jaar hebben wij besloten om onze werkzaamheden in Sierra Leone
 te richten op de ontwikkeling van het dorp Makonkarie en omgeving. Hier wonen
 ongeveer 1880 mensen en het is te verwachten dat dit aantal verder zal toenemen.
 Het dorp ligt op het platteland in het Tonkolili district in het noorden van Sierra
 Leone. De bewoners zijn met name boeren die producten verbouwen die deels voor
 lokale consumptie en deels voor de verkoop bestemd zijn. Het dorp is tijdens de oor-
 log verwoest en sterk achteruit gegaan. Met name jongeren hebben geen kansen om
 na het basisonderwijs ook middelbaar onderwijs te volgen, omdat dat vooral buiten
 het dorp te vinden is. Dit was de reden om in 2007 samen met de bewoners van het
 dorp en omgeving te starten met een duurzaam ontwikkelingsprogramma.
 Hierbij worden meer dan 1880 mensen in het dorp en omgeving uit de armoede naar
 zelfredzaamheid geholpen en dat draagt bij aan het behalen van de millennium-
 doelen in Sierra Leone.


 Makonkari en omgeving gegevens:
 Bevolking 1880
 Oppervlakte 6 km2
 Basisschool 2
 Leerlingen 550
 Middelbare school geen
 Medische post 1          Ma-conte
 Elektriciteit geen
 Postkantoor geen
 Wegconditie slecht


 Bevolking
    600                         Plantage
    350
    240
    410     Rocent           Rolijn 1
    180                               Mabgasa
    100                   Rolijn 2
 Totaal 1880
5
Doelstelling
De slyi streeft in dit programma naar het behalen van de millenniumdoelen in 2015.
Dat kan door het ondersteunen van het opzetten van een leergemeenschap voor 1500
mensen in de omgeving van het dorp. Zowel jongeren als ouderen kunnen hier na
de basisschool een vak leren om vervolgens door het uitoefenen van een beroep bij te
kunnen dragen aan een beter functionerende samenleving.

De leergemeenschap zal bestaan uit:
•	 de	reeds	aanwezige	basisschool	in	het	dorp
•	 opleidingen	voor	ambachtslieden,	zoals	timmerlieden,	kappers(-sters);	naaisters	en	
  opleidingen op het gebied van communicatie, marketing, administratie, bestuurs-
	 kunde,	et	cetera;
•	 voorlichting	en	cursussen	over	opvoeding,	duurzame	landbouw	en	andere	sociale,	
	 economische	en	politiek	gerelateerde	onderwerpen;
•	 een	bibliotheek;
•	 cursussen	computervaardigheden,	internet	en	ontmoetingsruimtes	voor	kinderen,	
  jongeren en ouders.

Methodologie
1 Wij sluiten aan bij de behoeften van de mensen door het houden van een behoefte-
 onderzoek en het gebruiken van de uitkomsten bij het ontwerpen en uitvoeren van
 een programma.
2 Wij werken samen met individuele personen en organisaties die zich ook bezig-
 houden met de ontwikkeling van het dorp en omgeving.
3 Wij gebruiken de millenniumdoelen en Vision 2025 van Sierra Leone als anker
 bij onze werkzaamheden, om het beleid van de overheid in Sierra Leone en de inter-
 nationale gemeenschap ten aanzien van de naoorlogse ontwikkeling in Sierra
 Leone, te ondersteunen en de onderlinge samenhang en coherentie te stimuleren.
4 Wij organiseren draagvlakactiviteiten in Nederland door middel van voorlichtings
 bijeenkomsten, presentaties, debatten en symposia voor verschillende doelgroepen.
 Op deze manier willen wij informatie over Sierra Leone en de projecten geven, en
 geld en materiaal verzamelen voor onze projecten in Sierra Leone.
5 Wij meten het effect en de duurzaamheid van ons programma en onze projecten
 door middel van effectonderzoek zowel in Sierra Leone als in Nederland, en wij
 gebruiken de uitkomsten om onze werkzaamheden bij het opzetten en uitvoeren
 van projecten te verbeteren. Zo werken wij in een cyclisch proces.

Strategie
Om dit programma te realiseren, werken wij met verschillende projecten die de ont-
wikkeling in het dorp stimuleren. Hieronder worden de resultaten van de projecten
kort beschreven. Indien men na het lezen over deze projecten meer informatie wil,
dan kan men inloggen op: www.slyi.nl en een video en foto’s bekijken of recente
verslagen over de voortgang van deze projecten lezen.
                                             6
  1 Naam project: Makonkarie Palmolieproject

  Doelgroep
  Meer dan 1500 inwoners van het dorp Makonkarie en omgeving.

Doelstelling
De slyi streeft er in het plantageproject naar, om in samenwerking met de lokale
bevolking in Makonkarie en omgeving een palmolieplantage van 2000 bomen op te
zetten. De opbrengst daarvan wordt na drie jaar gebruikt om de huidige basisschool
in het dorp en een leergemeenschap in het dorp op te zetten. Deze leergemeenschap
moet het doorstromen van kinderen uit de basisschool naar het beroepsonderwijs
stimuleren.
Dit project werd van mei t/m november 2007 door Linkis1 als beste project in Neder-
land genomineerd.

Financiering
Om dit project te realiseren is ongeveer € 20.000,– investering nodig.
Cordaid Nederland en het Willem II College in Tilburg hebben financieel bijgedragen
aan de uitvoering. In totaal hebben wij € 9000,– gekregen en € 4000,– als toezegging
van Stichting Vivant in Tilburg. De resterende bijdrage is € 7000,–.

Resultaten
In 2007 hebben wij dertig hectare land klaargemaakt voor het planten van 2000
bomen in Makonkarie. Het is belangrijk om te weten, dat dit land geen jungle is, maar
een open en ongebruikt terrein waar geen landbouwactiviteiten meer plaatsvonden.
Wij hebben in juli van het afgelopen jaar 500 palmoliebomen geplant en dit jaar gaan
wij verder met het planten van nog eens 600 bomen. In het volgend jaar planten wij de
rest.
Om dit te bereiken hebben meer dan vijftig mensen uit het dorp en omgeving vijf
dagen (50 × 5 = 250) hard gewerkt aan het klaarmaken van het land, het boren van
gaten, het planten en het onderhoudswerk. Verder hebben wij veel werkgereedschap
zoals messen, schoppen en nog vier dozen materiaal voor de plantage vanuit Neder-
land naar Sierra Leone verzonden.
Linkis is een samenwerkingsverband tussen Cordaid, ncdo, Plan Nederland, Hivos, Icco en Novib
7
Evaluatie
In december 2007 hebben wij een tussenevaluatie over de voortgang van het project
met een video-opname van de plantage en de dorpsbewoners gemaakt
(zie www.slyi.nl).
De mensen daar zijn zeer positief over het plantageproject en tonen ook de bereidheid
om er verder aan mee te werken. In de videofilm is ook te zien, dat de palmbomen
zich zeer goed ontwikkelen.
Helaas hebben we ook een paar flinke tegenvallers gehad. Bijna tachtig palmoliebo-
men zijn door dieren opgegeten en tijdens het droge seizoen zijn er nog eens twintig
bomen dood gegaan. Na deze ervaringen hebben wij meteen netten gekocht en elke
boom daarmee omheind. Deze beschermingsmaatregel gaan we voortaan meteen
inzetten.
                                            8
2 Naam project: Studiebeurs

Doelgroep
Meer dan tien studenten van de Makonkarie-basisschool, die nu middelbaar onder-
wijs volgen, waarvan minstens de helft meisjes moeten zijn.

Doelstelling
Een kans geven aan tien jongeren uit het dorp om vijf jaar lang een beroepsopleiding
te volgen na het basisonderwijs.

Financiering
Wij hebben € 20.000,– nodig voor dit project.

Resultaten
Het afgelopen jaar hebben wij ongeveer € 2000,– vrijgemaakt om een studiebeurs aan
tien jongeren te kunnen geven. Wij hebben nog meer ondersteuning nodig voor dit
project.

Evaluatie
Wij hebben positieve ervaringen met dit project. Met name doordat wij een deel van
de studiebeurs aan de ouders geven om een eigen zaak te starten, zodat zij de winst
kunnen gebruiken om bij te dragen aan bijkomende studiekosten. Een voorbeeld
hiervan is Fatama Bangura. Ze heeft drie kinderen. Zij kreeg van ons geld om een
winkel te starten. De winst gebruikt zij voor het betalen van een schoolfeest, boeken
en extra lessen voor haar kinderen.
9
3 Naam project: Sportproject

Doelgroep
Leerlingen en docenten van de
Makonkarie-basisschool en jongeren
uit andere scholen in de regio.

Doelstelling
Ondersteuning van een jaarlijkse
sportactiviteit waaraan jongeren,
docenten en leerlingen uit het dorp
en leerlingen van andere scholen in
de regio actief kunnen deelnemen, en
hun sportieve talenten op een creatieve
manier kunnen ontwikkelen.

Financiering
Wij hebben afgelopen jaar € 500,– be-
steed aan het organiseren van de eerste
sportwedstrijd en volgend jaar willen
wij € 1000,– besteden om de kwaliteit
van de activiteiten te verhogen.

Resultaten
In mei dit jaar heeft de slyi financi-
ele ondersteuning verleend voor het
organiseren van een sportwedstrijd in
het dorp Makonkarie. Zes basisscholen
en een middelbare school hebben hier-
aan deelgenomen. In totaal hebben wij
meer dan 700 leerlingen de kans gege-
ven om deel te nemen aan verschillen-
de sportactiviteiten. Hun ouders, het
gehele dorp en mensen uit de andere
dorpen hebben er erg van genoten.

Evaluatie
Wij hebben positieve ervaringen met dit project en daarom gaan wij in 2009 verder
met het financieren van sportactiviteiten. Ondanks het feit dat we veel problemen
hadden om op tijd informatie voor de organistoren in Nederland te krijgen. Omdat ze
deze activiteit belangrijk vinden, willen wij de activiteiten verder ondersteunen. Wel
eisen wij van de partners in Sierra Leone dat wij op tijd een project met begroting,
zodat wij in Nederland ook tijdig fondsen kunnen inzamelen.
                                             10
   4 Naam project: Uitbreiding Basisschoolproject

   Doelgroep
   Zestig leerlingen en vijf docenten van de Makonkarie-basisschool

   Doelstelling

   korte termijn
   •	De	uitbreiding	van	de	bestaande	basisschool	met	vier	extra	ruimtes.	Twee	ruimtes	
    worden klaslokalen, de andere twee ruimtes worden een bibliotheek en een lokaal
    voor lesvoorbereiding, vergaderingen en ontmoetingen tussen docenten en ouders.
   •	Het	maken	van	honderd	stoelen	en	tafels	voor	de	nieuwe	en	oude	school.
   •	Het	scheppen	van	een	pedagogische	sfeer	waarin	zestig	kinderen	in	groep	1 en 2
    de gelegenheid krijgen om les te volgen.
   •	Ruimte	geven	aan	een	instroom	van	nieuwe	leerlingen	uit	het	dorp	en	de	
    omgeving.
   •	Stimuleren	van	betere	kwaliteit	van	het	onderwijs	door	aanwezigheid	van	extra	
    lesmaterialen en ruimte.

   lange termijn
   •	De	kwaliteit	van	het	basisonderwijs	van	de	betreffende	school	verbeteren	en	de	
    aantrekkelijkheid van het onderwijs vergroten om de persoonlijke en maatschap-
    pelijke ontwikkeling te stimuleren. Zo draagt dit project bij aan mdg 2.
   Financiering
   Wij hebben ongeveer € 25.000,– nodig voor dit project.

   Resultaten
   We hebben een videodocumentaire over de school gemaakt en een project geschreven
   om bij ncdo financiële ondersteuning aan te vragen.
   Verder heeft het schoolbestuur een vergadering met ouders bijeen geroepen om de
   verbouwing van de school te bespreken. Een video van de school is te vinden op onze
   website.
   De Fontys Hogeschool voor Pedagogiek te Tilburg heeft tot nu toe € 300,– voor dit
   project beschikbaar gesteld en ncdo heeft € 16.350,– toegezegd voor dit project.

   Evaluatie
   Wij zijn nog in de voorbereidingsfase en hebben positieve ervaringen wat betreft de
   samenwerking met de dorpsbewoners en hun bereidheid actief mee te werken.
11
12
 5 Naam project: Waterproject (vervolg palmolieproject)

 Doelgroep
 Inwoners van Makonkarie en omgeving.

 Doelstelling
 Het aanleggen van twee waterputten in het dorp om te voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater
 en water voor de plantage en andere landbouwplaatsen. Zo draagt dit project bij aan het behalen van
 mdg 1 en 7.

 Financiering
 Wij hebben €2 0.000,– nodig voor dit project.

 Resultaten
 Wij hebben dit project uitgewerkt en naar Cordaid Nederland gestuurd. Verder hebben wij contact met
 een lokale organisatie Civil Action 4 Change gevestigd in Mile 91, vijftien kilometer van Makonkarie.
 Wij gaan samenwerken om dit project uit te voeren.

 Evaluatie
 Nog geen.
13
Gerealiseerde projecten in Sierra Leone
1 Naam project: Naaimachines en timmergereedschap voor een doelgroep in
 de hoofdstad Freetown

Doelgroep
Dertig jongeren aan de rand van de hoofdstad die geen kans hebben om een verdere
opleiding te volgen.

Doelstelling
Beschikbaar stellen van gereedschap om het vakmanschap onder de jongeren te
verbeteren.

Financiering
Financiële hulp vanuit de slyi, in samenwerking met de Derdewereld Werkplaats te
Teteringen.

Resultaten
Wij hebben in 2007 zes gereedschapssets voor twee timmerlieden en drie naaima-
chines voor een naaimachineworkshop bij elkaar gebracht en verzonden naar drie
werkplekken in Freetown. Er werken nu in totaal vijftien jongeren in de verschil-
lende workshops in Freetown.

Evaluatie
Zeer positief. Er werken nu in totaal vijftien jongeren in de verschillende workshops
in Freetown.
We hebben foto’s van die workshops ontvangen en een dankwoord van de leiding-
gevenden van drie workshops in Freetown.
                                            14
 2 Naam project: Computerproject

 Doelgroep
 Studenten en docenten van het Milton Maggai College of Education.

 Doelstelling
 Het bevorderen van het leerproces door het beschikbaar stellen van dertig computers
 en twee printers voor het Milton Maggai College of Education.

 Financiering
 Wij hebben € 1000,– bij elkaar gebracht en aan de Derdewereld Werkplaats gegeven
 om de computers te maken. Cordaid heeft het genoemde bedrag verhoogd.

 Bericht resultaten
 In december 2007 werden dertig computers en twee printers naar Sierra Leone ge-
 stuurd. Maar tot nu toe heeft de administratie van de universiteit geen actie onderno-
 men om de computers op te halen.

 Evaluatie
 Dit project verloopt slecht en moeizaam, doordat de contactpersoon geen stappen
 onderneemt om de computers op te halen. Er is een waarschuwingsbrief naar de uni-
 versiteit	gestuurd;	wanneer	geen	concrete	actie	wordt	ondernomen	om	de	computers	
 op te halen, zullen wij als alternatief de computers overdragen aan het Dibiyya
 Development project. Deze organisatie heeft zich dit jaar ten doel gesteld om een
 school voor beroepsonderwijs in het noorden van Sierra Leone op te zetten. De com-
 puters zijn uitstekend geschikt voor de computerafdeling van deze nieuwe school.
15
16
 3 Naam project: Draagvlakactiviteiten voor Nederlandse en Sierra Leoonse
  jongeren in Tilburg

 Doelgroep
 Nederlandse en Sierra Leoonse jongeren die in Tilburg wonen.

 Doelstelling
 •	 Meer	kennis	en	begrip	verschaffen	met	betrekking	tot	de	voortgang	van	de	
  Millenniumdoelen in Sierra Leone.
 •	 Meer	kennis	over	de	sociale,	culturele	en	economische	situatie	van	Sierra	Leone	aan
  de jongeren verstrekken.
 •	 Meer	interesse	en	een	positief	imago	over	de	Stichting	uitdragen,	waardoor	jonge
  ren gemotiveerd worden om zich actief in te zetten voor de Stichting. Dit kan door
  vrijwilliger te worden of door sponsoractiviteiten te organiseren voor de Stichting.

 Financiering
 Wij hebben € 3000,– subsidie van de ncdo gekregen voor de uitvoering van drie draag-
 vlakactiviteiten.

 Bericht resultaten
 In het afgelopen jaar hebben wij drie draagvlakactiviteiten gehouden. In het schema
 hiernaast zijn ze opgenomen.

 Draagvlak is een containerbegrip (2005, Contextmaster Coöperation). Draagvlak voor
 is wordt door ncdo gedefinieerd als de betrokkenheid van Nederlanders bij doelen van
 is. Draagvlak kan observeerbaar en meetbaar blijken uit kennis, mening, houding en
 gedrag ten aanzien van doelen van is (ncdo Beleidskader 2007–2010:6). Op basis van
 deze definitie worden resultaten op de verschillende niveaus hieronder opgenomen.

 Kennisniveau
 Om kennis over te brengen op de doelgroep, hebben wij zowel papierwerk als de website
 ingezet. Posters werden in openbare ruimten opgehangen en folders werden in de
 bibliotheek gelegd. Jongeren kunnen op de website kennis nemen van actuele infor-
 matie, verslagen van onze uitgevoerde activiteiten en aankondigingen van activiteiten.
 Als gevolg hiervan weten nu veel Sierra Leoonse jongeren in Tilburg en omgeving de
 doelstelling van de Stichting en haar projecten en kunnen ze deze zelf verwoorden.
17
Opinieniveau
Tijdens deze activiteiten worden meningen met de jongeren uitgewisseld. Het feit dat
Sierra Leone net een oorlog achter de rug heeft, betekent ook dat het land hulp nodig
heeft. De belemmeringen voor hulp zijn onder andere corruptie en de hoge import-
belasting van materialen uit Nederland die bedoeld zijn voor projecten in het land.
De recente democratische verkiezingen en de aandacht voor de rol van de diaspora
door de overheid biedt een kans om hulp te verstrekken.
Andere problemen zijn: het niet verkrijgen van een verblijfsvergunning, het niet
beheersen van de Nederlandse taal, onkunde ten aanzien van het schrijven van pro-
jecten en het werven van fondsen. Het Generaal Pardon biedt nu een kans voor veel
jongeren om langdurige en structurele projecten met behulp van actieve begeleiding
op te zetten.

Gedragsniveau
1 Meer dan 200 folders werden door de doelgroep meegenomen.
2 Meer dan 450 bezoekers hebben onze activiteiten bezocht.
3 Ongeveer 100 flyers zijn door bezoekers meegenomen.
4 De stichting kreeg € 4300,– waarvan € 4000,– een toezegging is van stichting
  Vivant te Tilburg.
5 Vijf vrijwilligers hebben zich bij de stichting aangesloten, waarvan een meisje en
  vier jongens.
6 Twee sponsors steunen de stichting periodiek.
7 Drie persberichten zijn in Tilburgse kranten gepubliceerd. Eén in de Tilburgse
  Koerier en twee in het Stadsnieuws (zie bijlage).
8 Meer dan dertig posters over de stichting zijn in verschillende instellingen in
  Tilburg opgehangen. Deze instellingen zijn: cos Brabant, snv Tilburg, Fontys
  Hogeschool Tilburg, een Afrikaanse belwinkel en een Afrikaanse supermarkt, een
  kapsalon en de Openbare Bibliotheek.
9 Wij hebben in 2006 en 2007 4180 bezoekers op onze website gehad. Een aantal van
  deze bezoekers heeft contact gezocht met de stichting. Voorbeelden hiervan zijn:
  Foundation-imagine: Imagine organiseert jaarlijks een scholierenwedstrijd voor
  leerlingen in het middelbare onderwijs. Op 18 december van circa 9:30 tot 16:00 uur
  in de aula van de tugeven wij informatie over onze stichting. Twee groepen leer-
  lingen zijn bezig om met behulp van de stichting een waterproject in Sierra Leone
  op te zetten. www.foundation-imgine.org.
•	 Mirjam Vossen freelance auteur/journalist die een boek over ontwikkelingssamen
  werking wil schrijven.
•	 De projectleider Bijzondere Ontmoetingen in Tilburg vraagt de stichting om infor-
  matie te geven aan kleine groepen mensen uit het bedrijfsleven over onze werk
  zaamheden.
•	 Communicare: www.communicare.cc. Deze organisatie heeft een onderzoek
  gehouden naar de informatie op onze website en aanbevelingen gegeven.

                                             18
   Naam activiteit en inhoud          datum      plaats       aantal mensen
                                           direct bereikt


   Huiskamer                  14 en 15 juni  Tilburg      350
   •	 Discussie	met	bezoekers	     	    2007      Festival Mundial
   •	 Activiteiten	(zie	foto)	onder	
     het genot van hapjes en drankjes


   Symposium                  14 juli     Tilburg      40
   •	 Twee	presentaties	van		    	     2007      Harmonie
     deskundigen van Cordaid en Afroneth
   •	 Twee	workshops	onder	leiding	van	
     twee universiteitsstudenten
   •	 Een	comedie
   •	 Eten	van	hapjes


   Debat                    14 december   Tilburg      60
   •	 Een	paneldiscussie	met		     	    2007      Carré 16
     vertegenwoordigers van vier stichtingen
   •	 Modeshow
   •	 Rap
   •	 Muziek	en	dans	onder	het	genot	
     van een hapje


   Figuur 1: gehouden activiteiten   •	 Fedor Ikelaar, student culturele antropologie te Amsterdam. Op de vraag, hoe hij
    onze stichting tegenkwam, vertelde hij: ‘Ik heb internet afgespeurd op zoek naar
    informatie over Sierra Leone en de verschillende organisaties die daar actief zijn.
    Dit om een beter beeld te vormen van het land en wat er allemaal speelt op het
    gebied van ontwikkelingshulp. Zowel organisaties die vanuit Nederland opereren
    alsmede internationale zoals Peace Child. Daarbij ben ik via google ook jullie web-
    site tegengekomen en had daar een goed gevoel bij.’ Fedor is in juli naar Sierra
    Leone gereisd voor een effect- en behoefte-onderzoek naar wat wij in Makonkarie
    doen.
19
Evaluatie
•	 Bezoekers	hebben	onze	activiteiten	zeer	gewaardeerd.
  Bij de eerste en derde activiteit zijn kwalitatieve gesprekken gevoerd met de
  bezoekers. De bezoekers werd gevraagd om hun waardering voor deze activiteiten
  en aanbevelingen voor vervolgactiviteiten te geven. Alle activiteiten werden positief
  beoordeeld. ‘Soortgelijke activiteiten moeten vaker plaatsvinden en niet eenmalig’,
  vertelde een respondent. Deze gegevens werden vergeleken met de gegevens ver-
  kregen uit de vragenlijst bij de tweede activiteit. De uitkomst hiervan wijst ook op
  een positieve houding van de bezoekers.

•	 De	doelgroep	bestaat	uit	zowel	Sierra	Leoonse	als	Nederlands	jongeren	in	Tilburg,	
  maar bij de uitvoering komt de meerderheid van de bezoekers uit Sierra Leone.
  Wij hebben bij de uitvoering meer contact gehad met Sierra Leoonse jongeren dan
  met hun Nederlandse leeftijdgenoten. De reden hiervoor is dat de samenwerking
  met de jongerenorganisaties in Tilburg niet goed liep. Wij hebben geen mogelijk-
  heid gehad om onze activiteiten bij hen uit te voeren en er waren geen mogelijk-
  heden om met hen samen te werken. Hierdoor waren we niet in staat om de belang-
  stelling van Nederlandse jongeren voor het project te wekken.
                                              20
   •	 Minder	geld	dan	verwacht	Wij	hadden	€	10.000,– verwacht bij de fondsenwerving
    tijdens deze activiteiten, maar wij zijn niet in staat geweest om dit bedrag bij elkaar
    te krijgen. Het totale bedrag dat wij dit jaar hebben gekregen naast het geld voor
    deze activiteiten is € 5200,–.

   En verder
   1 Leerlingen van het Koning Willem II-college in Tilburg gaat een vriendschaps-
    verband aan met leerlingen van de Makonkarie-basischool. De stichting zal dit
    proces verder stimuleren.
    Recent hebben leerlingen van de basisschool in Makonkarie, brieven en een zelf-
    gemaakte auto aan de leerlingen hier gestuurd. In november dit jaar gaan de lee-
    lingen van het Willem II-college ook brieven schrijven en lesmaterialen verzamelen
    en deze opsturen naar de docenten en leerlingen in Makonkarie. Het is de bedo-
    ling dat de beide scholen een duurzame relatie met elkaar opbouwen.

   2 Samenwerking met andere organisaties versterken.
    Er zijn veel organisaties werkzaam in Afrika en in het bijzonder in Sierra Leone,
    maar wij kennen elkaar vaak niet. De samenwerking met deze organisaties zal
    worden geïntensiveerd. Dit kan door het leggen van contact ten einde kennis uit te
    wisselen of door samen draagvlakken en ontwikkelingsprojecten op te zetten.

   3 Begeleiding geven aan Sierra Leoonse jongeren die een project willen opzetten.
    Wij willen dit jaar interventies opzetten om jongeren te helpen bij het schrijven van
    een project. Hierbij wil de stichting met het cos samenwerken om een training
    voor de doelgroep op te zetten. Zo hoopt de stichting bij te dragen aan de kennis,
    meningsvorming en het gedrag van jongeren met betrekking tot het draagvlak.
21
Hoe betrouwbaar is slyi?
Wij hebben in eerste instantie in het afgelopen jaar € 3000,– gekregen van ncdo voor
het uitvoeren van een draagvlakproject en € 7000,– van Cordaid voor de uitvoeren
van het plantageproject. Wij hebben de goedkeuring van beide organisaties gekregen
na de succesvolle uitvoering van beide projecten. Hierdoor heeft onze stichting een
betrouwbare relatie met beide organisaties opgebouwd. Een goede en professionele
uitvoering van het project en een financiële verantwoording aan beide organisaties, is
nodig voor het financieren van een nieuw draagvlak en ontwikkelingsprojecten. Wij
zijn erin geslaagd om dit zowel in Nederland als in Sierra Leone concreet te bewijzen.
De inhoudelijke verslagen en financiële verantwoording zijn aan onze donoteurs
gestuurd. Zo houden wij hen op de hoogte van wat wij doen. Verder hebben wij de
verslagen op de website gezet. Hier kunnen bezoekers deze verslagen lezen of zelf
downloaden en daarop reageren. Tot nu hebben wij positieve feedback gekregen.

Ervaring
Het sturen van geld naar landen van herkomst is soms moeilijk en in veel gevallen
relatief duur. In het afgelopen jaar hebben wij € 7000,– van Cordaid gekregen om het
plantageproject uit te voeren. Van dit geld hebben wij in de Nederland meer dan €
600,– betaald aan het betalingsverkeer. Dat is bijzonder veel, aangezien het gehele be-
drag bedoeld was voor de plantage. Ontwikkelingsorganisaties zijn terughoudend om
deze verzendingskosten te betalen, wat financiële tekorten oplevert bij het daadwer-
kelijk uitvoeren van een project. De uitdaging ligt in het terugdringen van de kosten.
Dat is niet alleen belangrijk voor mensen en ngo’s die legaal geld naar Sierra Leone
sturen, maar het kan ook het illegaal sturen van geld verminderen. Het is belangrijk
dat overheden er naar streven het sturen van geld goedkoper en makkelijker te maken
door het stimuleren van eerlijke concurrentie in de markt voor geldovermakingen
en door kritisch te blijven kijken naar de wet- en regelgeving. Wij hopen dat hier snel
actie ondernomen wordt om deze situatie te verbeteren.
                                             22
   Hoe professioneel is slyi?
   Onze stichting werkt met vrijwilligers, voornamelijk studenten van hogescholen en
   universiteiten in Nederland. Wij hebben in de loop der tijd veel kennis en ervaring
   opgedaan op het gebied van het duurzaam draagvlak vergroten en ontwikkelings-
   werk stimuleren. Deze kennis willen wij overdragen aan personen en organisaties die
   zich bezighouden met draagvlak in Nederland en ontwikkelingshulp in Afrika.
   Onze stichting kan op basis van eigen kennis en ervaringen bij het opzetten, uitvoe-
   ren en evalueren van draagvlak en ontwikkelingsprojecten op professionele wijze
   vorm en inhoud geven aan het proces van begeleiding van medewerkers en vrijwil-
   ligers binnen diverse Afrikaanse en Nederlandse instanties werkzaam in Afrika.

   Uitdaging
   Om de mdg’s in Makonkarie en omgeving te behalen vinden wij duurzaam onder-
   krantenknipsel vredesprijsnemerschap onder de inwoners belangrijk. Dat kan door
   bewustwording en ecomomische zelfstandigheid op te voeren. Het zoeken naar een
   goede aanpak voor het verwerven van subsidies en het maken van een handelsmodel
   blijft onze drijfkracht.

   Sponsoren
 U kunt sponsoren door:
 - donaties te sturen naar giro 4611147
 - het attent maken van anderen op onze stichting
 - het aanbieden van materialen
 - vrijwilliger te worden bij de stichting

 Als donateur kunt u een of meerdere projecten maandelijks of jaarlijks ondersteunen.
 U wordt dan vriend(in) van de stichting.

 Als vriend(in) van de stichting:
 1 Krijgt u een nieuwsbrief en jaarlijks een jaarverslag om u over de voortgang van
  de projecten in Sierra Leone, en de werkzaamheden in Nederland in het bijzonder,
  te informeren.
 2 Kunt u vrijwilliger worden of deelnemen aan vergaderingen.
 3 Heeft u de mogelijkheid om de projecten in Sierra Leone te komen bezoeken.

 Zonder uw hulp zal het moeilijk zijn om de doelen van de stichting te verwezenlijken.
 Om die reden vragen wij uw ondersteuning.

 Girorekening 461114
23
24
25
26
   colofon

   Tekst
   Abubakrr Bangura

   Correcties
   Jaques Weijters

   Vormgeving
   Louise Donjacour

   Printwerk
27
28