Docstoc

Cong ty Cao su Kontum

Document Sample
Cong ty Cao su Kontum Powered By Docstoc
					TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum

QUY TRÌNH MUA HAØNG COÂNG TY CAO SU KON TUM

Ngöôøi trình baøy : LEÂ HÖÕU DUÕNG Chöùc vuï : TP . KD - TM

Kon tum, tháng 02 năm 2009

TAØI LIEÄU BAO GOÀM :
Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
1

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
I/. QUY TRÌNH - THUÛ TUÏC MUA HAØNG : 1/. Xaùc ñònh nhu caàu mua haøng : 2/. Laäp keá hoaïch nguyeân vaät lieäu : 3/. Xem xeùt pheâ duyeät : 4/. Kieåm tra kho : 5/. Ñaùnh giaù löïa choïn nhaø cung öùng : 6/. Mua haøng : 7/. Kieåm tra : 8/. Nhaäp kho : 9/. Thanh lyù hôïp ñoàng : 10/. Ñaùnh giaù theo doõi nhaø cung öùng : 11/. Löu hoà sô : II/. BIEÅU MAÃU ÑÍNH KEØM : Bieåu maãu 1: BM 01/ TT-KD-01 : öùng. Bieåu maãu 2: BM 02/ TT-KD-01 : Bieåu maãu 3: BM 03/ TT-KD-01 : Bieåu maãu 4: BM 04/ TT-KD-01 : Bieåu maãu 5: BM 05/ TT-KD-01 : öùng. Bieåu maãu 6: BM 06/ TT-KD-01 : Bieân baûn löïa choïn nhaø cung Hôïp ñoàng mua haøng. Bieân baûn nghieäm thu. Bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng Baûng theo doõi thoâng tin Nhaø cung Giaáy ñeà nghò caáp phaùt vaät tö

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
2

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

1. MUÏC ÑÍCH:

Thuû tuïc naøy quy ñònh caùch thöùc mua haøng hoùa, dòch vuï nhaèm ñaûm baûo saûn phaåm mua vaøo ñaùp öùng yeâu caàu mua.

2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

-

Ñoái töôïng aùp duïng: Taát caû caùc loaïi haøng hoùa, dòch vuï aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm nhö: hoùa chaát, phaân boùn, thuoác tröø saâu, nguyeân lieäu, maùy moùc thieát bò, dòch vuï ñaøo taïo, dòch vuï kieåm ñònh, hieäu chuaån, kieåm tra xaùc nhaän, kieåm nghieäm saûn phaåm, dòch vuï baûo trì söûa chöõa… Traùch nhieäm aùp duïng: Ban Giaùm ñoác, Phoøng kinh doanh thöông maïi, phoøng keá hoaïch, phoøng taøi chính keáâ toaùn, phoøng kyõ thuaät, phoøng KCS, Nhaø maùy cô khí cheá bieán, noâng tröôøng.

-

3. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:

-

Tieâu chuaån TCVN ISO 9001 Tieâu chuaån TCVN ISO 9000

I/. QUY TRÌNH THUÛ TUÏC MUA HAØNG : 1/. Xaùc ñònh nhu caàu mua haøng :
Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
3

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
Nhu caàu mua haøng ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû: - Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty thoâng qua vieäc döï truø nguyeân vaät lieäu, caân ñoái löôïng toàn kho, yeâu caàu cung caáp nguyeân vaät lieäu cuûa ñôn vò saûn xuaát theo keá hoaïch hay trong tröôøng hôïp ñoät xuaát vaø yeâu caàu chuaån hoùa thieát bò, phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng, yeâu caàu baûo trì, söûa chöõa maùy moùc thieát bò, yeâu caàu ñaøo taïo… - Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Coâng ty thoâng qua yeâu caàu ñaàu tö maùy moùc thieát bò, cô sôû haï taàng, ñaøo taïo… 2/. Laäp keá hoaïchø nguyeân vaät lieäu/ giaáy ñeà nghò xuaát kho vaät tö : - Ñònh kyø haøng naêm caùc ñôn vò coù nhu caàu söû duïng nguyeân vaät lieäu coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch nguyeân vaät lieäu ñoái vôùi caùc loaïi nguyeân vaät lieäu chuû yeáu caàn thieát cho quaù trình saûn xuaát. - Trong tröôøng hôïp caàn söû duïng, caùc ñôn vò phaûi laäp giaáy ñeà nghò xuaát kho vaät tö theo bieåu maãu BM06/TT-KD-01. - Keá hoaïch nguyeân vaät lieäu/ phieáu yeâu caàu cung caáp saûn phaåm phaûi ñöôïc caùc ñôn vò laäp chuyeån cho P. Kinh doanh thöông maïi vaø Phoøng Kyõ thuaät xem xeùt vaø Ban giaùm ñoác pheâ duyeät. 3/. Xem xeùt/ Pheâ duyeät : P.KD-TM vaø P. TCKT/ Ban giamù ñoác neáu ñoàng yù seõ pheâ duyeät ñeå ñôn vò coù lieân quan tieán haønh mua haøng theo keá hoaïch, hay cung caáp haøng hoùa theo phieáu yeâu caàu, neáu khoâng ñoàng yù seõ chuyeån traû cho ñôn vò coù lieân quan ñeå ñieàu chænh hay huûy boû. 4/. Kieåm tra kho : P.KD-TM, P.TCKT, tieán haønh kieåm tra kho, neáu coù khaû naêng cung caáp haøng hoùa theo phieáu yeâu caàu seõ laøm thuû tuïc caáp, neáu khoâng seõ baùo cho boä phaän mua haøng ñeå mua haøng. 5/. Ñaùnh giaù löïa choïn Nhaø cung öùng : Tuøy vaøo caùc chuûng loaïi nguyeân vaät lieäu vaø giaù trò mua haøng, vieäc löïa choïn nhaø cung öùng seõ thoâng qua hình thöùc ñaáu thaàu hay chaøo giaù caïnh tranh. Vieäc thoâng baùo ñaáu thaàu hay chaøo giaù caïnh tranh seõ ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng (baùo chí, truyeàn hình). Quaù trình ñaáu thaàu ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh phaùp luaät. Quaù trình chaøo giaù caïnh tranh phaûi coù toái thieåu 3 baùo giaù. Nhaø cung öùng ñöôïc choïn seõ ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua hoäi ñoàng baèng bieân baûn löïa choïn nhaø cung öùng theo bieåu maãu BM01/TT-KD-01. 6/. Mua haøng :
Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
4

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
Boä phaän mua haøng thöïc hieän vieäc kyù keát hôïp ñoàng theo bieåu maãu BM02/TT-KD-01 vaø mua haøng hoùa theo taïi nhaø cung öùng ñaõ ñöôïc löïa choïn. Hôïp ñoàng mua haøng caàn xaùc ñònh roõ vaø cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin veà saûn phaåm caàn mua (soá löôïng, chuûng loaïi, tieâu chuaån saûn phaåm, thôøi gian - ñòa ñieåm giao haøng, phöông thöùc thanh toaùn, caùc giaáy chöùng nhaän chaát löôïng (neáu coù)…) 7/. Kieåm tra : Boä phaän mua haøng, thuû kho, P. KD-TM, P. KT, KCS, P.TCKT… vaø caù nhaân lieân quan tieán haønh kieåm tra haøng hoùa mua vaøo theo höôùng daãn kieåm tra nguyeân vaät lieäu. Keát quaû kieåm tra phaûi theå hieän ñaït hay khoâng ñaït so vôùi yeâu caàu vaø phaûi ñöôïc ghi nhaän laïi ñeå laøm baèng chöùng. Tuøy vaøo möùc ñoä aûnh höôûng cuûa haøng hoùa ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm seõ quy ñònh caùch thöùc, taàn suaát kieåm tra. Khi caàn thieát phaûi laäp Bieân baûn nghieäm thu coù söï xaùc nhaän cuûa caùc beân lieân quan theo BM 03/ TT-KD-01 Haøng hoùa mua vaøo khoâng ñaït theo yeâu caàu seõ ñöôïc kieåm soaùt theo Thuû tuïc Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp TT-CT-04. 8/. Nhaäp kho : Thuû kho/ ñôn vò coù lieân quan tieán haønh laøm thuû tuïc nhaäp kho cho caùc loaïi haøng hoùa ñöôïc pheùp nhaäp kho. Haøng hoùa trong kho phaûi ñöôïc baûo quaûn, baûo veä ñeå traùnh tình traïng hö hoûng, thaát thoaùt laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng. Saûn phaåm mua phaûi ñöôïc nhaän daïng vaø truy tìm nguoàn goác khi caàn thieát. 9/. Thanh lyù hôïp ñoàng : Sau khi keát thuùc quaù trình mua haøng, ñôn vò mua haøng coù traùch nhieäm thanh lyù hôïp ñoàng theo bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng BM04/TT-KD-01 10/. Ñaùnh giaù theo doõi nhaø cung öùng : Boä phaän mua haøng seõ ghi nhaän caùc thoâng tin lieân quan ñeán quaù trình cung caáp saûn phaåm cuûa Nhaø cung öùng theo BM05/TT-KD-01. Ñònh kyø haøng naêm seõ tieán haønh ñaùnh giaù ñeå xem xeùt vieäc löïa choïn caùc nhaø cung öùng tham gia chaøo giaù caïnh tranh hay ñaáu thaàu cho naêm tieáp theo. 11/. Löu hoà sô.
Caùc hoà sô lieân quan ñeán quaù trình mua haøng vaø ñaùnh giaù Nhaø cung öùng phaûi ñöôïc caùc ñôn vò lieân quan löu tröõ.

STT 1

Teân hoà sô Phieáu yeâu caàu cung caáp

KMH

Thôøi gian löu 10 naêm

Traùch nhieäm löu ÑVSD, Ñôn
CSKT

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
5

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
nguyeân vaät lieäu. Keá hoaïch nguyeân vaät lieäu Hoà sô thaàu, baùo giaù Bieân baûn löïa choïn nhaø BM 01/ TTcung öùng KD-01 Hôïp ñoàng mua haøng BM 02/ TTKD-01 Baûng theo doõi thoâng tin BM 05/ TTNhaø cung öùng. KD-01 Hoà sô kieåm tra haøng hoùa BM 03/ TTmua vaøo/ Bieân baûn kieåm KD-01 nghieäm nguyeân vaät lieäu. Hoà sô nhaäp nguyeân vaät lieäu Bieân baûn thanh lyù hôïp BM 04/ TTñoàng KD-01 vò mua ÑVSD, Ñôn vò mua Ñôn vò mua P.TCKT Ñôn vò mua P.TCKT Ñôn vò mua P.TCKT Ñôn vò mua P.TCKT Ñôn vò mua P.TCKT Ñon vò nghieäm thu Ñôn vò mua P.TCKT Ñôn vò mua P.TCKT

2 3 4 5 6 7

10 naêm 10 naêm 10 naêm

10 naêm Theo quy ñònh keá toaùn Theo quy ñònh keá toaùn Theo quy ñònh keá toaùn

8 9

BM 01/TT-KD-01
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CÔNG TY CAO SU KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
“V/v chọn nhà thầu ” - Căn cứ vào kế hoạch sản xuất năm 200 . - Căn cứ vào giá cả thị trường và phiếu báo giá của các nhà thầu kinh doanh...
Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
6

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
Hôm nay, vào lúc......ngày.....tháng......năm 200.... Tại văn phòng Công ty cao su Kon Tum, hội đồng chọn thầu gồm có : 1/. Ông :................................................. 2/. Ông :................................................. 3/. Ông :................................................. 4/. Ông :................................................. Qua xem xét các phiếu báo giá của các nhà thầu như sau : I/- NHÀ THẦU A: 1/- Số lượng 2/- Đơn giá 3/- Hàng giao tại Giá trên không bao gồm thuế VAT . II/- NHÀ THẦU B: 1/- Số lượng 2/- Đơn giá 3/- Hàng giao tại Giá trên không bao gồm thuế VAT . III/- NHÀ THẦU C: 1/- Số lượng 2/- Đơn giá 3/- Hàng giao tại Giá trên không bao gồm thuế VAT . Căn cứ vào các phiếu báo giá trên, Hội đồng nhất trí chọn các nhà thầu cung cấp cho Công ty : 1/ Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
7

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
Đơn vị này có đầy đủ pháp nhân và năng lực cung cấp, đáp ứng nhu cầu của bên mua và có giá thấp nhất. Biên bản kết thúc lúc....h cùng ngày, các thành viên trong Hội đồng đều nhất trí với nội dung trên. HỘI ĐỒNG CHỌN THẦU 1/.......................................... 2/.......................................... 3/.......................................... 4/.......................................... GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
8

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
BM: 02/TT – KD 02
TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VIEÄT NAM NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KONTUM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Soá:......./HÑKT

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
- Caên cöù Luaät thöông maïi Nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ñöôïc Quoác Hoäi ban haønh ngaøy 27/06/2005 vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/01/2006. - Caên cöù Boä Luaät daân söï nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ñöôïc Quoác Hoäi ban haønh ngaøy 27/06/2005 vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/01/2006. - Caên cöù vaøo nhu caàu vaø khaû naêng cuûa hai beân: Hoâm nay, ngaøy... thaùng... naêm 200.. taïi Coâng ty Cao su Kon Tum. Chuùng toâi goàm: I/BEÂN A(Beân mua): COÂNG TY CAO SU KONTUM. -Ñòa chæ :258 – Phan Ñình Phuøng – TX Kontum – Tænh Kontum. -Ñieän thoaïi :060.862.223 - Fax: 060.864520 -Maõ soá thueá: 6100104839. -Taøi khoaûn :62510000000013. Taïi NH Ñaàu tö & Phaùt trieån Kontum. -Ñaïi dieän OÂng(Baø):....................................Chức vụ :.................................. II/BEÂN B(Beân baùn):............................................................................................... -Ñòa chæ :............................................................................................... -Ñieän thoaïi :..........................- Fax:....................-Maõ soá thueá:................... -Taøi khoaûn :........................... Taïi NH:...................................................... -Ñaïi dieän OÂng(Baø):....................................Chức vụ :.................................. Sau khi thoaû thuaän hai beân thoáng nhaát kyù heát hôïp ñoàng mua baùn.........vôùi caùc ñieåu khoaûn sau: ÑIEÀU I: Beân B ñoàng yù baùn cho A maët haøng nhö sau: -Teân maët haøng :........................................................................................... -Quy caùch:................................................................................................... -Soá löôïng :.............................................(taán) -Ñôn giaù:......................................(ñoàng/taán) -Thaønh tieàn :........................................VNÑ -Thueá VAT:................................................% ÑIEÀU II: Yeâu caàu kyõ thuaät vaø chaát löôïng haøng hoaù: - Thoâng soá kyõ thuaät cuûa haøng hoùa:............................................................. - Qui ñònh veà troïng löôïng:........................................................................... - Qui ñònh veà kích thöôùc:.............................................................................. - Qui ñònh veà bao bì ñoùng goùi: .....................................................................
Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
9

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
ÑIEÀU III: Thôøi gian ñòa ñieåm, phöông thöùc giao nhaän boác xeáp haøng. -Ñòa ñieåm giao haøng: Giao haøng taïi kho beân A. Boác xeáp moãi beân chòu moät ñaàu. Thöïc hieän töø ngaøy ……/ ……/ 200.. ñeán …… /……/ 200.. ÑIEÀU IV: Phöông thöùc thanh toaùn. -Beân A seõ thanh toaùn cho beân B sau khi nhaän ñuû haøng, hoaù ñôn taøi chính. -Hình thöùc thanh toaùn theo thoaû thuaän hai beân(tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn) vaø ñuùng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu V : Traùch nhieäm cuûa moãi beân. Beân A: - Laäp keá hoaïch ñaët haøng cho beân B. - Taïo ñieàu kieän cho beân B boác dôõ haøng hoaù, giao nhaän nhanh choùng. - Thanh toaùn theo ñuùng caùc quy ñònh ñaõ neâu treân. Beân B: - Giao haøng ñuùng chaát löôïng, chuûng loaïi, thôøi gian vaø ñòa ñieåm quy ñònh. Ñieàu VI : Ñieàu khoaûn chung. Hai beân cam keát thöïc hieän nghieâm tuùc, ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn ghi trong hôïp ñoàng. Trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng neáu coù vaán ñeà gì phaùt sinh khoù khaên thì hai beân cuøng nhau baøn baïc giaûi quyeát treân tinh thaàn hôïp taùc cuøng coù lôïi. Neáu beân naøo vi phaïm seõ chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät Nhaø Nöôùc veà HÑKT, beân sai seõ chòu traùch nhieäm boài thöôøng caùc khoaûn toån thaát do beân ñoù gaây ra. Neáu coù tranh chaáp xaûy ra maø khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì seõ khieáu naïi leân Toøa Aùn Tænh Kon tum ñeå giaûi quyeát vaø quyeát ñònh cuûa Toøa Aùn Tænh Kon tum seõ coù giaù trò thi haønh cuoái cuøng raøng buoäc hai beân. Caùc chi phí lieân quan seõ do beân loãi chòu. Hôïp ñoàng coù giaù trò töø ngaøy kyù ñeán heát ngaøy… thaùng …naêm 200..., sau 15 ngaøy keå töø ngaøy heát hieäu löïc hôïp ñoàng neáu hai beân khoâng coù gì thaéc maéc thì hôïp ñoàng maëc nhieân coi nhö ñöôïc thanh lyù. Hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh 04 baûn, moãi beân giöõ 02 baûn coù giaù trò phaùp lyù nhö nhau.

ÑAÏI DIEÄN BEÂN A BEÂN B

ÑAÏI DIEÂN

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
10

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
BM/ 03 -TT/KD-02
TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VIEÄT NAM NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM PHUÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH

BIEÂN BAÛN NGHIEÄM THU VAÄT TÖ HAØNGHOAÙ NHAÄP KHO Hoâm nay, ngaøy ….. thaùng ….. naêm 200.. – Taïi kho Coâng ty cao su Kon tum chuùng toâi tieán haønh kieåm tra haøng hoaù nhaäp kho. A.HOÄI ÑOÀNG NGHIEÄM THU: 1/-OÂâng: 2/-OÂâng: 3/-OÂng: 4/-OÂng B.BEÂN NHAÂÏN SÖÛ DUÏNG: NHAÄP KHO COÂNG TY. 1/-Baø: Caên cöù vaøo Hôïp ñoàng soá :......ngaøy / /200. Do :…………………………………………..kyù. Chuùng toâi tieán haønh nghieâm thu chaát löôïng vaät tö haøng hoaù nhö sau: I/ GIAÙ TRÒ NGHIEÄM THU: STT Teân haøng hoaù ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 01 02 03 Coäng (Baèng chöõ: ………………….....………………………………………………) II/ YÙ KIEÁN CUÛA CAÙC BEÂN: Qua kieåm tra chuùng toâi ñi ñeán thoáng nhaát veà quy caùch vaø phaåm chaát ñuùng nhö trong hôïp ñoàng. Cuï theå : 1/Nhaát trí nghieäm thu baøn giao. Nhaäp kho, ñöa vaøo söû duïng. Bieân baûn ñoïc thoâng qua cho moïi ngöôøi cuøng nghe vaø thoáng nhaát kyù teân vaø laäp thaønh 02 baûn moãi beân giöõ 01 baûn nhö nhau. HOÄI ÑOÀNG NGHIEÄM THU BEÂN NHAÄN SÖÛ DUÏNG 1/……………………………………………….. 2/……………………………………………….. 3/………………………………………………. GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
11

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
BM04/TT-KD-01
TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CÔNG TY CAO SU KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:.......ngày …………..200. Căn cứ vào số lượng hàng hóa, tiền hàng hai bên đã giao nhận . Hôm nay, ngày ….. tháng……... năm 200..- Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng như sau: I/BEÂN A: COÂNG TY CAO SU KONTUM. (Beân mua) -OÂng:.............................................Chức vụ :........................(laøm ñaïi dieän) -Ñòa chæ: 258 – Phan Ñình Phuøng – TX Kontum – Tænh Kontum. -Ñieän thoaïi: 060.862.223 - Fax: 060.864520 -Maõ soá thueá: 6100104839. -Taøi khoaûn: 62510000000013. Taïi NH Ñaàu tö & Phaùt trieån Kontum. II/BEÂN B: (Beân baùn) -OÂng (Baø)ø :...................................Chức vụ :........................(laøm ñaïi dieän) -Ñòa chæ: .................................................................................................... -Ñieän thoaïi:.....................- Fax:................... -Maõ soá thueá: ....................... -Taøi khoaûn:................................................................................................ Hai bên thống nhất các điều khoản: Bên B đã giao cho bên A. -Số lượng:...........(tấn) Thành tiền: ……………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………..). Số tiền Bên A thanh toán hết cho bên B theo hợp đồng đã ký đến ngày....tháng... năm..... Bên B đã giao đủ hồ sơ giấy tờ cho bên A. Hai bên không nợ lẫn nhau và thống nhất thanh lý hợp đồng số : ngày / /200 . Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
12

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum
BM05/TT-KD-01
CÔNG TY CAO SU KON TUM PHÒNG KD - TM Số:____/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kon tum, ngày ........tháng.......năm 200...

BAÛNG THEO DOÕI THOÂNG TIN NHAØ CUNG ÖÙNG

Loaïi Nguyeân vaät lieäu: Teân nhaø cung öùng: Ngaøy nhaän haøng Ñaùnh giaù Chaát Tieán ñoä löôïng Ghi chuù

STT

Hôïp ñoàng/ ñôn haøng

Kon tum, ngày .......tháng.......năm....... NGƯỜI THEO DÕI

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
13

CSKT

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM COÂNG TY CAO SU KON TUM 258 Phan Ñình Phuøng - Kon Tum

BM 06/ TT-KD-01
COÂNG TY CAO SU KON TUM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM NT : ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC

GIAÁY ÑEÀ NGHÒ CẤP PHAÙT VAÄT TÖ
Kính göûi: - Laõnh ñaïo Coâng ty - Caùc phoøng ban chöùc naêng.

Toâi teân: ………………………………………………. -Phuï traùch coâng taùc:………………………………………………….. Hieänñang coâng taùc:…………………………………………………………………….: Caên cöù vaøo:…………………………………………………………………………… Ñeà nghi caáp phaùt vaät tö nhö sau: STT Noäi dung ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn

Coäng ............. , ngaøy…….. thaùng……naêm 2008. GIAÙM ÑOÁC NOÂNG TRÖÔØNG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

CAÙC PHOØNG BAN COÂNG TY TY

GIAÙM ÑOÁC COÂNG

Taøi lieäu : Quy trình mua haøng
14

CSKT


				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:1184
posted:3/24/2009
language:Vietnamese
pages:14