Docstoc

Đề cương Luật đất đai

Document Sample
Đề cương Luật đất đai Powered By Docstoc
					C©u 1: H·y ph©n tÝch luËn ®Ò: "§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn dan do Nhµ n-íc thèng nhÊt qu¶n lý". LuËn ®Ò nµy ngµy tõ LuËt §Êt ®ai n¨m 1987 ®· ®-îc kh¼ng ®Þnh. Qua c¸c lÇn söa ®æi bæ sung. LuËt ®Êt ®ai 1993, LuËt söa ®æi bá sung n¨m 1998 vµ 2001. LuËn ®Ò ®ã vÉn tiÕp tôc ®-îc nhÊn m¹nh. Nh- sËy cã thÓ thÊy luËn ®Ò nµy lµ phï hîp, ®óng ®¾n thÓ hiÖn ®-îc "ý §¶ng, lßng d©n" vÒ vÊn ®Ò ®Êt ®ai. "§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n..." lµ nguyªn t¾c hiÕn ®Þnh, ®-îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 17 - HiÕp ph¸p 1992 "§Êt ®ai, rõng nói, s«ng hå, nguån n-íc tµi nguyªn trong lßng ®Êt, nguån lîi ë vïng biÓn, thÒm lôc ®Þa vµ vïng trêi... cïng c¸c tµi s¶n kh¸c mµ ph¸p luËt quy ®Þnh lµ cña Nhµ n-íc, ®Òu thuéc së h÷u toµn d©n". Víi t- c¸ch lµ chñ thÓ trong quan hÖ së h÷u ®Êt ®ai, nh©n d©n cã quyÒn chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cña m×nh. Nh-ng nh©n d©n kh«ng thÓ tù m×nh thùc hiÖn mµ chuyÓn giao c¸c quyÒn nµy cho Nhµ n-íc. Nhµ n-íc ta lµ Nhµ n-íc cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n kh«ng cã môc ®Ých tù th©n. Nhµ n-íc chØ lµ c«ng cô lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn chñ thÎ trong quan hÖ së h÷u tµi s¶n thuäc së h÷u toµn d©n nãi chung ®Êt ®ai nãi riªng. ViÑc quy ®Þnh "®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n" thùc chÊt b¾t nguån tõ tÝnh lÞch sö cña ®Êt ®ai nãi riªng. ViÖc quy ®Þnh "®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n" thùc chÊt b¾t nguån tõ tÝnh lÞch sö cña ®Êt ®ai n-íc ta. §Êt ®ai n-íc ta lµ thµnh qu¶ tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ nh©n d©n ta ®· tèn bao c«ng søc, x-¬ng m¸u míi t¹o lËp vµ abá vÖ ®-îc vèn ®Êt ®ai nh- ngµy nay. "§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ n-íc thèng nhÊt qu¶n lý". Nh- ®· kh¼ng ®Þnh nh©n d©n ®· trao quyÒn chñ së h÷u ®Êt ®ai cho Nhµ n-íc. V× vËy Nhµ n-íc víi t- c¸ch ®¹i diÖn së h÷u toµn d©n qu¶n lý ®Êt ®ai. Toµn bé ®Êt dï ë ®Êt liÌn hay ë l·nh h¶i, dï ®Êt ®ang sö dông hay ®Êt ch-a sö dông ®Òu thuéc Nhµ n-íc. Nhµ n-íc cã trän vÑn ba quyÒn: quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông, quyÒn ®Þnh ®o¹t. Môc ®Ých cña quy ®Þnh "Nhµ n-íc thèng nhÊt qu¶n lý" lµ nh»m sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶, phôc vô tèt c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. Nhµ n-íc thèng nhÊt qu¶n lý ®Êt ®ai còng lµ quy ®Þnh cÇn thiÕt khi Nhµ n-íc thõa nhËn ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt, xóc tiÕn viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n. C©u 2: T¹i sao Nhµ n-íc ViÖt Nam quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt. Môc ®Ých? §iÒu 12 - LuËt ®Êt ®ai 1993 ®· ®-îc söa ®æi bæ sung n¨m1998 vµ n¨m 2001 quy ®Þnh "C¨n cø vµo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ khung gi¸ vµ nguyªn t¾c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt,UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph-¬ng ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn kh giao ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, tiÒn thuÕ ®Êt, lÖ phÝ tr-íc b¹, tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n khi giao ®Êt, båi th-¬ng khi Nhµ n-íc thu håi ®Êt".

1

Nh÷ng quy ®Þnh nµy cã thÓ phÇn nµo cho chóng ta thÊy lý do cïng môc ®ãch cña Nhµ n-íc khi quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt. Ngoµi ra Nhµ n-íc quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt cßn v× c¸c lý do cô thÓ sau ®©y: -§ã lµ sù cô thÓ xo¸ sù thõa nhËn cña Nhµ n-íc coi ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt, phôc vô cho viÖc h×nh thµnh thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n. -T¸c ®éng vµo ý thøc th¸i ®é cña ng-êi sö dông ®Êt ®Ó hä sö dông ®Êt tiÕt kiÖm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña viÖc sö dông ®Êt. ViÖc quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt lµ c«ng cô tµi chÝnh cña Nhµ n-íc. ViÖc Nhµ n-íc sö dông phèi hîp c¸c lîi Ých kinh tÕ tõ c¸c quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi ®Êt ®ai nh»m môc ®Ých cao nhÊt lµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶, cho phÐp thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®èi t-îng sö dông ®Êt kÕt hîp hai hoµ c¸c lîi Ých. C©u 3: Ph©n tÝch luËn ®Ò: "Nhµ n-íc kh«ng thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®· giao cho ng-êi kh¸c sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña Nhµ n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, XhÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam vµ Nhµ n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam". LuËn ®Ò nµy võa mang tÝnh nguyªn t¸c võa mang tÝnh ®Þnh h-íng. Quy ®Þnh nµy lµ c¬ së ph¸p lý kh¼ng ®Þnh Nhµ n-íc lµ chñ thÓ duy nhÊt ®èi víi ®Êt ®ai. §ång thêi nã còng cã ý nghÜa nhiÒu mÆt ®èi víi ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi. Tr-íc hÕt, Nhµ n-íc kh«ng thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng khiÕu kiÖn vÒ c¸c tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt mang tÝnh lÞch sö. C¸c khiÕu kiÖn ®ßi l¹i ®Êt cã ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn nhiÒu mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. V× vËy, viÖc quy ®Þnh nh- vËy lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt triÖt ®Ó c¸c khiÕu kiÖn l©u nay. Thø hai, quy ®Þnh nµy lµ c¬ së ®Ó Nhµ n-íc n¾m v÷ng sè l-îng, chÊt l-îng sù biÕn ®éng ®Êt ®ai trong ph¹m vi c¶ n-íc vµ ë tõng ®Þa ph-¬ng. NÕu chÊp nhËn cho ®ßi l¹i ®Êt kh«ng nh÷ng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p mµ Nhµ n-íc khã cã thÓ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ sù thay ®æi vÒ chñ sö dông ®Êt sÏ lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý tèn kÐm vÒ thêi gian, søc ng-êi, søc cña. Thø ba, tr¶i qua c¸c thêi kú c¸c Nhµ n-íc ®Òu xuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng. V× vËy, c¸c chÝnh s¸ch ruéng ®Êt nh×n chung lµ phï hîp, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi, nghÜa vô cña ng-êi sö dông ®Êt ®ai. TÊt nhiªn quy ®Þnh trªn còng cã nh÷ng ®iÓn h¹n chÕ riªng: vÒ tÝnh lÞch sö cña ®Êt ®ai, vÒ chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. ThiÕt nghÜ sù bæ sung mét sè v¨n b¶n vÒ c¸c vÊn ®Ò nµy sÏ cã thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông vai trß cña LuËn ®Ò ®· nªu. C©u 4: Ph©n biÖt ngµnh LuËt ®Êt ®ai víi LHC.

2

LuËt hµnh chÝnh lµ ngµnh luËt trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam bao gåm toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ ph¸t sinh trong qu¸ trinh h×nh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n-íc. LuËt ®Êt ®ai lµ ngµnh luËt ®éc lËp träng hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam bao gåm toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai vµ quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®ai cña tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n. Râ rµng cã sù ph©n biÖt vÒ ®èi t-îng ®iÒu chØnh c¶u hai ngµnh luËt. §èi víi LuËt hµnh chÝnh ®èi t-îng ®iÒu chØnh lµ c¸c quan hÖ x· héi xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh cña Nhµ n-íc.LuËt hµnh chÝnh lµ ngµnh luËt vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n-íc. §èi t-îng ®iÒu chØnh cña LuËt ®Êt ®ai lµ c¸c quan hÖ x· héi trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai vµ qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®ai cña ng-êi sö dông ®Êt. Trong ®èi t-îng ®iÒu chØnh cña LuËt hµnh chÝnh lu«n cã sù hiÖn diÖn cñac¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n-íc, cßn ë LuËt ®©t ®ai th× kh«ng hoµn toµn nh- vËy,cã thÓ cã trong quan hÖ qu¶n lý nh-ng trong quan hÖ sö dông ®Êt th× kh«ng cã c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n-íc(nÕu xuÊt hiÖn th× chØ víi t- c¸ch ng-êi sö dông ®Êt). LuËt Hµnh chÝnh vµ LuËt ®Êt ®ai.Cã ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh võa t-¬ng ®ång, võa kh¸c biÖt.LuËt hµnh chÝnh ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh chñ yÕu la mÖnh lÖnh ®¬n ph-¬ng,cßn LuËt ®Êt ®ai cã hai ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh chñ yÕu: mÖnh lÖnh hµnh chÝnh vµ b×nh ®¼ng.Giíi LuËt ®Þnh cho r»ng LuËt ®Êt ®ai cã sù giao kÕt víi LuËt hµnh chÝnh vµ LuËt d©n sù cã thÓ v× lý do ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña ngµnh LuËt nµy. C©u 5: H·y nªu nh÷ng ®iÒu cÊm trong LuËt ®Êt ®ai 1993 vµ ph©n tÝch c¸c ®iÒu kho¶n cÊm ®ã. §iÒu 6 LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: "Nghiªm cÊm viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp, sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®-îc giao, huû ho¹i ®Êt". Tr-íc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng nh÷ng ®iÒu cÊm nµy lµ cÇn thiÕt ®ª Nhµ n-íc qu¶n lý ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶, ®Êt ®ai ®-îc sö dông h÷u Ých phôc vô tèt cho môc tiªu kinh tÕ x· héi do Nhµ n-íc ®Ò ra. 5.1."Nghiªm cÊm viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai.."Nhµ n-íc quy ®Þnh viÖc nµy nh»m nhiÒu môc ®Ých .XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai th× ®Êt ®ai lµ tµi s¶n quèc gia, lµ l·nh thæ bÊt kh¶ x©m ph¹m cña quèc gia,kh«ng thÓ cã bÊt kú c¸ nh©n,tæ chøc nµo ®-îc tù ý chiÕm h÷u, sö dông mµ kh«ng ®-îc sù ®ång sý (cho phÐp) cña Nhµ n-íc.§iÒu cÊm nµy còng nh»m b¶o ®¶m vÒ sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn chiÕm h÷u ®Êt ®ai cña ng-êi kh¸c ®· ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt. Mét ®iÒu ®¸ng l-u ý lµ ®iÒu cÊm nµy cÇm ph¶i ®-îc quy ®Þnh cô thÓ h¬n n÷a lµ ®Êt bÞ lÊn chiÕm lµ ®Êt nµo: ®Êt cña c¸ nh©n, tæ chøc, hé gia ®×nh ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt, cho thª ®Êt hay ®Êt ch-a sö dông...

3

5.2."Nghiªm cÊm...chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp". Nhµ n-íc ph¶i nghiªm cÊm chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp ®Ó qu¶n lý sè l-îng vµ sù biÕn ®éng ®Êt ®ai. Nhµ n-íc nghiªm cÊm ®iÒu nµy còng chÝnh lµ biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m cho quy ®Þnh vÒ h¹n mùc sö dông ®Êt, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Êt ®ai tËp trung vµo mét sè c¸ nh©n cßn nhiÒu ng-êi kh«ng cã ®Êt ®Ó sö dông. Cô thÓ ho¸ viÖc nghiªm cÊm chuyÓn quyÒn sö dông t¸i phÐp §iÒu 30 LuËt ®Êt ®ai 1993 quy ®Þnh kh«ng ®-îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trong nh÷ng tr-êng hîp sau d©y. 1.§Êt ®· sö dông kh«ng cã giÊy tê hîp ph¸p. 2.§Êt giao cho c¸c tæ chøc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng ®-îc chuyÓn quyÒn sö dông. 3.§Êt ®ang cã tranh chÊp. 5.3.Nghiªm cÊm "Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®-îc giao". Môc ®Ých sö dông ®Êt cã liªn quan ®Õ quy häch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt.§Êt ®-îc sö dông vµo môc ®Ých nµo ®· ®-îc ®iÒu tra, nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x· héi, tiÒm n¨ng cña ®Êt. Môc ®Ých sö dông ®· tÝnh to¸n, v× vËy kh«ng ®-îc sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc dÝch ®-îc giao. §Ó t¹o c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh nghiªm cÊm nµy nªn ch¨ng "môc ®Ých ®-îc giao" ph¶i ®-îc lµm râ lµ môc ®Ých trong quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt... 5.4.Nghiªm cÊm "huû ho¹i ®Êt". Mét nguyªn t¾c cña LuËt ®Êt ®ai lµ nguyªn t¾c c¶i t¹o vµ båi bæ vµ b¶o vÖ m«i tr-êng. §Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n, lµ m«i tr-êng sèng cña hµng triÖu ng-êi, lµ mét trong c¸c thµnh phÇn quan träng cña m«i tr-êng sèng, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng cña con ng-êi. V× vËy cÇn ph¶i nghiªm cÊm huû ho¹i ®Êt. Kh«ng ai cã quyÒn huû ho¹i ®Êt. C©u 6: Ph©n tÝch ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a quyÕt ®Þnh giao ®Êt vµ hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. QuyÕt ®Þnh giao ®Êt lµ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n do c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒ ban hµnh x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt ë c¸ nh©n, tæ chøc, c¸c nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ hµnh vi cña mét chñ thÓ sö dông ®Êt hîp ph¸p chuyÓn giao quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh cho ng-êi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ h×nh thøc cña chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. §iÓm chung c¬ b¶n nhÊt gi÷a quyÕt ®Þnh giao ®Êt vµ hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt ë c¸c chñ thÓ cã ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt. Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau: *QuyÕt ®Þnh giao ®Êt -Chñ thÓ: C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn -TÝnh chÊt: Mang tÝnh mÖnh lÖnh ®¬n ph¬ng -Néi dung do LuËt ®Êt ®ai ®iÒu chØnh *Hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt -Chñ thÓ: C¸ nh©n, tæ chøc, hé gia ®×nh (ngêi sö dông). -TÝnh chÊt: tho¶ thuËn, b×nh ®¼ng, tù nguyÖn

4

-Néi dung: LuËt d©n sù ®iÒu chØnh C©u 7: ë ViÖt Nam ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n. Theo anh(chÞ) viÖc hoµn thiÖn chÕ ®é së h÷u toµn d©n trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay nh- thÕ nµo? ë n-íc ta, ®Êt ®ai lµ tµi s¶n chung cña quèc gia vµ Nhµ n-íc lµ ®¹i diÖn cho nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u trong viÖc chiÕm h÷u, sö dông vµ ®Þnh ®o¹t toµn bé ®Êt ®ai trªn l·nh thæ n-íc.V× vËy cã thÓ coi hoµn thiÖn chÕ ®é së h÷u toµn d©n chÝnh lµ viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u cña Nhµ n-íc, c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ n-íc ®èi víi ®Êt ®ai. Thø nhÊt ph¸p luËt ®Êt ®ai cÇn ph¶i ®-îc x©y dùng, bæ xung toµn diÖn vµ æn ®Þnh trong thêi kú dµi víi møc ®é s©u s¾c h¬n. Thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êt ®ai cÇn ®-îc ghi nhËn trong Bé LuËt ®Êt ®a, kh«ng ®Ó c¸c quy ®Þnh r¶i r¸c ë Bé luËt d©n sù vµ mét sè luËt chuyªn nhµnh cã liªn quan. Ph¸p luËt ®Êt ®ai cÇn ph¶i thÓ hiÖn râ néi dung kinh tÕ trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt t¹o c¬ së cho thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn métc¸c lµnh m¹nh.Quy ®Þnh hîp lý h¬n vÒ gi¸ ®Êt, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Êt ®ai trong mét trËt tù nhÊt ®Þnh. LuËt ho¸ c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®· ®-îc chÝnh s¸ch chÊp nhËn b¶o ®¶m cña tÝnh thèng nhÊt trong hÖ thèng ph¸p luËt, gi¶m bít c¸c v¨n b¶n d-íi luËt, tr¸nh t×nh träng v¨n b¶n chång chÐo, "giËt gÊu v¸ vai", "sù vô c¸ biÖt". Thø hai, c«ng t¸c quy ho¹ch viÖc sö dông ®Êt ph¶i ®-îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n thiÕt thùc h¬n.Quy ho¹c ph¶i ®-îc c«ng khai. Trong tËp quy ho¹ch ph¶i cã quy tr×nh tham gia ý kiÕn cña nhan d©n, tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu c«ng khai lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cña tÖ tham nhòng, hèi lé. Thø ba, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai ph¶i n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é qu¶n lý sö dông phèi hîp cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô qu¶n lý. Thø t-, thay ®æi c¬ chÕ giao ®Êt.ViÖc quy ®Þnh giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n-íc chñ yÕu thùc hiÖn theo c¬ chÕ "xin cho". Thùc chÊt lµ ch-a tró träng tíi c¸c yÕu tè kinh tÕ cña ®Êt ®ai, ch-a thùc sù thÊy ®-îc ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr-êng.Tõ ®ã viÖc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn chi t×nh tr¹ng tham nhòng vµ l·ng phÝ ®Êt ngµy cµng t¨ng, trang khi Nhµ n-íc khong thu ®-îc thuÕ cho ng©n s¸ch, th©m chÝ kÓ c¶ 1% lÖ phÝ ®Þa chÝnh. Trong v¨n kiÖn §¹i héi IX nªu râ: "Ph¸t triÓn thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n trong ®ã cã thÞ tr-êng quyÒn sö dông ®Êt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt...,më réng thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ng-êi ViÖt Nam ë n-íc ngoµi, ng-êi n-íc ngoµi ë ViÖt Nam tham gia ®Çu t-...". §©y cã thÓ coi lµ mét xu h-íng hoµn thiÖn chÕ ®é së h÷u toµn d©n ®èi víi ®Êt ®ai.

5

C©u 8: T¹i sao Nhµ n-íc quy ®Þnh h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi tõng vïng. H¹n møc ®Êt lµ giíi h¹n diÖn tÝch tèi ®a mµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®-îc sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp trªn c¬ së Nhµ n-íc giao vµ ®-îc nhËn quyÒn chuyÓn nh-îng ®Êt hîp ph¸p tõ ng-êi kh¸c. H¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y hµng n¨m: C¸c tØnh ë §ång b»ng s«ng Cöu long, B×nh D-¬ng, B×nh Ph-íc, §ång Nai Bµ RÞa - Vòng Tµu vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh kh«ng qu¸ 3 ha. C¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng kh¸c kh«ng qua 2 ha. H¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y l©u n¨m. -C¸c x· ®ång b»ng kh«ng qu¸ 10 ha. -C¸c x· trung du miÒn nói kh«ng qu¸ 20 ha. ViÖc ¸p dông chÕ ®é h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®êi sèng kinh tÕ ë n«ng th«n, nã b¶o ®¶m cho ng-êi n«ng d©n cã ®Êt ®ai ®Ó s¶n xuÊt,thùc hiÖn ®-îc chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta lµ:"ng-êi cµy cã ruéng". ViÖc ph¸p luËt ®-a ra h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cßn xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n nh- t×nh tr¹ng d- thõa lao ®éng trong n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, phÇn lín ng-êi n«ng d©n kh«ng cã ®ñ viÖc lµm. MËt ®é d©n c- n«ng th«n qu¸ dµy ®Æc trªn 1 ha, ®Êt canh t¸c(kho¶ng 2 ng-êi/ ha ®Êt canh t¸c).T×nh tr¹ng khan hiÕm ruéng ®Êt trong n«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ ë miÒn B¾c ®· dÉn ®Õn mèi t-¬ng quan gi÷a ruéng ®Êt-d©n sè-lao ®éng trë lªn hÕt søc c¨ng th¼ng.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mÆc dï s¶n l-îng l-¬ng thùc cña c¶ n-íc nãi chung lµ t¨ng nh-ng ®a sè n«ng d©n vÉn cã møc thu nhËp thÊp v× nguån sèng cña hé chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp.T¸ch khái ruéng ®Êt ng-êi n«ng d©n mÊt lu«n nguån sèng chÝnh. §a sè n«ng d©n cã thu nhËp thÊp,chØ ®ñ trang tr¶i cho nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu hµng ngµy, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu tthªm chos¶n xuÊt trªn quy m« lín vµ còng kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu tõ vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c, bëi vËy viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµ cÇn thiÕt. C©u 9: Chøng minh LuËt ®Êt ®ai 1993, LuËt söa ®æi bæ sung 1998 vµ 2001 quan t©m ®Õ quyÒn vµ lîi Ých cña ng-êi sö dông ®Êt. Tr-íc LuËt ®Êt ®ai 1993 chóng ta ®· cã LuËt ®Êt ®ai 1987.LuËt ®Êt ®ai 1987 kh¼ng ®Þnh.§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ n-íc thong snhÊt qu¶n lý, Nhµ n-íc giao ®©t cho c¸c n«ng tr-êng, l©m tr-êng, hîp t¸c x·, tËp ®oµn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, xÝ nghiÖp ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan Nhµ n-íc, tæ chøc x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó sö dông æn ®Þnh l©u dµi hoÆc cã h¹n hoÆc t¹m thêi. Nhµ n-íc b¶o ®¶m cho ng-êi sö dông ®Êt ®-îc h-ëng quyÒn lîi hîp ph¸p trªn ®Êt ®-îc giao kÓ c¶ quyÒn chuyÓn nh-îng, b¸n thµnh qu¶ lao ®éng, kªt qu¶ ®Çu t- khi thÊy cßn sö dông ®Êt vµ ®Êt ®ã ®-îc giao cho ng-êi kh¸c sö dông theo tr×nh tù thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh. LuËt ®Êt ®ai 1993 më réng h¬n h×nh thøc giao quyÒn cho ng-êi sö dông ®Êt. Ngoµi viÖc Nhµ n-íc giao ®Êt

6

cho tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi, Nhµ n-íc cßn cho tæ chøc, hé gia ®×nh c¸ nh©n thuª ®Êt. LuËt ®Êt ®ai 1993 më réng h¬n c¸c quyÒn ®èi víi ng-êi sö dông ®Êt. Ngoµi quyÒn sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých ®-îc giao hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt cã quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nh-îng, cho thª, thõa kÕ, thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt trong thêi hËngio ®Êt. LuËt ®Êt ®ai söa ®æi bá sung 1998 cho phÐp gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thuª cïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, cho thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt trong thêi h¹n thuª ®Êt. Tæ chøc kinh tÕ ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi th× ®-îc thÕ chÊp tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®ã t¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam ®Ó vay vèn ®-îc gãp b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l©m nghiËp nu«i trång thuû s¶n lµm muèi më réng c«ng nghiÖp chÕ biªn dÞch vô n»hm ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Tæ chøc kinh tÕ ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt cã thu tiÒn cã quyÒn chuyÓn nh-îng, quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi c«ng tr×nh kiÕn tróc, víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®· ®-îc x©y dùng trªn ®Êt ®ã cho thuª quyÒn sö dông g¾n liÒn víi c«ng tr×nh kiÕn tróc, víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®· ®-îc x©y dùng trªn ®Êt ®ã, thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt l¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam; gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt. Tæ chøc kinh tÕ ®-îc Nhµ n-íc cho thuª ®Êt mµ tr¶ tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m cã quyÒn thÕ chÊp tµi s¶n thuéc së dh÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuÕ t¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam ®Ó vay tiÒn chuyÓn nh-îng tµi s¶n thuèc ë h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª; Doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã quyÒn gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông thuª ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc. Tæ chøc kinh tÕ ®-îc Nhµ n-íc cho thuª ®Êt mµ tr¶ tiÒn thuª cho c¶ thêi gian thuª, ®· tr¶ tr-íc tiÒn thuª ®Êt nhiÒu n¨m nÕu thêi h¹n thuª ®Êt ®· tr¶ tiÒn cßn l¹i Ýt nhÊt lµ 5 n¨m cã quyÒn: thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª t¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam ®Ó vay vèn chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt thuª cïng víi tµi s¶n thuäc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª ïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª, cho thuª l¹i quúen sö dông. LuËt ®Êt ®ai söa ®æi, bæ sung 2001 quy ®Þnh thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt cho phÐp tæ chøc kinh tÕ hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt cã quyÒn thÕ chÊp haîc b¶o l·nh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt ®ã t¹i

7

ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt ®ã lµ tæ chøc tÝn dông ®ã lµ cña ViÖt Nam hay cña n-íc ngoµi. C©u 10: C¨n cø ®ª ph©n biÖt lo¹i ®Êt theo LuËt ®Êt ®ai 1993 lµ g×? Theo anh (chÞ) c¸ch ph©n lo¹i ®· khoa häc ch-a? C¨n cø ®Ó ph©n lo¹i ®Êt theo LuËt ®Êt ®ai 1993 lµ mcô ®Ých sö dông chñ yÕy cña ®Êt. §iÒu 11 LuËt ®Êt ®ai 1993 nªu râ: "C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chñ yÕu ®-îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau ®©y": 1.§Êt n«ng nghiÖp. 2.§Êt l©m nghiÖp. 3.§Êt khu d©n c- n«ng th«n. 4.§Êt ®« thÞ 5.§Êt chuyªn dïng. 6.§Êt ch-a sö dông. Nh×n chung cho ®Õn nay c¸ch ph©n lo¹i nµy vÉn ®-îc c¸c nhµ lµm luËt c¸c nhµ qu¶n lý chÊp nhËn xem lµ khoa häc. Tr¶i qua c¸c lÇn söa ®æi bæ sung n¨m 1998 vµ 2001. §iÒu 11-LuËt ®Êt ®ai 1993 vÉn ®-îc gi÷ nguyªn ®· nãi lªn ®iÒu ®ã. MÆt kh¸c c¸c lo¹i ®Êt còng cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i theo mét c¸ch kh¸c gåm 5 lo¹i sau ®©y: 1.§Êt n«ng nghiÖp. 2.§Êt l©m nghiÖp. 3.§Êt ë 4.§Êt chuyªn dïng. 5.§Êt ch-a sö dông. C¸ch ph©n lo¹i nµy sÏ kh«ng ph©n biÖt ®Êt d©n c- n«ng th«n vµ ®Êt ®o thÞ thuÇn tuý c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cña ®Êt.Môc ®Ých n«ng nghiÖp l©m nghiÖp ®Êt ë râ rµng nªn ph©n thµnh mét lo¹i ®Êt.C¸c môc ®Ých kh¸c tËp trung vµo lo¹i ®Êt chuyªn dïng cßn c¸c lo¹i ®Êt ch-a ®-îc sö dông ë c¸c vïng s÷ quy m« vµo lo¹i ®Êt ch-a sö dông. C©u 11: Nhµ n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai th«ng qua hai c«ng cô quan träng lµ quy ho¹ch vµ ph¸p luËt. Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ hai c«ng cô qu¶n lý nµy trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ph¸p luËt vµ quy ho¹ch lµ hai c«ng cô quan träng trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai: Ph¸p luËt cã vai trß duy tr× mäi trËt tù kû c-¬ng cÇn thiÕt cho qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trong x· héi. Quy ho¹ch ®Êt ®ai chÝnh lµ sù tÝnh to¸n ph©n bæ ®Êt ®ai cô thÓ vµ hîp lý vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, vÞ trÝ kh«ng gian cho c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña c¶ n-íc vµ tõng ®Þa ph-¬ng ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Quy ho¹ch lµ sù tÝnh to¸n sö dông quü ®Êt sao cho tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Ph¸p luËt vµ quy ho¹ch ®· ®-îc Nhµ n-íc x¸c ®Þnh lµ c«ng cô qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai.Tuy nhiªn trong thùc tÕ hai c«ng cô nµy cßn nhiÒu bÊt cËp.

8

§Êt ®ai lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p vµ rÊt nh¹y c¶m trong ®êi sèng x· héi, do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ tr-êng nh÷ng n¨m gÇn ®©y n¶y sanh nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p mµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®Êt ®ai hoÆc lµ kh«ng cã, ch-a ®-îc ban hµnh kÞp thêi hoÆc cã nh-ng nh-ng kh«ng phï hîp chßng chÐo g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông ®Êt. C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®-îc ban hµnh nhiÒu: ë Trung -¬ng cã 100 v¨n b¶n trong ®ã cã 19 v¨n b¶n cña Quèc héi vµ UBTVQH, v¨n b¶n cña ChÝnh phñ gåm 23 NghÞ ®Þnh,6 c«ng v¨n,3 NghÞ quyÕt,12 chØ thÞ,10 QuyÕt ®Þnh thong t- vµ Th«ng tliªn bé.Tuy nhiªn thùc tÕ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt trªn vÉn ch-a bao qu¸t toµn diÖn nh÷ng vÊn ®Ò, nh÷ng néi dung qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai. MÆt kh¸c do t×nh tr¹ng ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai tõ Trung -¬ng ®Õn ®Þa ph-¬ng nªn kÓ c¶ ng-êi qu¶n lý lÉn ng-êi sö dông ®Êt khã mµ cËp nhËt, kiÓm kü, n¾m ch¾c ®-îc khÕt nh÷ng quy ®Þnh trong lÜnh vùc nµy. Quy ho¹ch ®Êt ®ai qu¶ thùc ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém ë n-íc ta.Bëi v× thùc tÕ cho thÊy viÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt cßn trµn lan (hiÖn trong c¶ n-íc cã tíi 9 viÖn quy ho¹ch chuyªn tr¸ch hµng tr¨m C«ng ty t- vÊn võa thiÕt kÕ c«ng tr×nh võa quy ho¹ch), ch-a s¸t thùc tÕ, thiÕu tÝnh kh¶ thi.Nh×n chung c«ng t¸c quy ho¹ch míi chØ dõng l¹i ë môc tiªu vÒ giao th«ng, ph©n khu chøc n¨ng mµ ch-a cã sù tÝnh to¸n sao cho sö dông ®Êt cã qu¶.Thêi gian thùc hiÖn quy ho¹ch cßn ch-a râ hoÆc bÞ kÐo dµi lµm cho hiÖu qu¶ qu¶n lý thÊp. HiÖn nay trong 61 tØnh thµnh phè míi cã 47 tØnh thµnh phè ®-îc ChÝnh phñ xÐt duyÖt viÖc lËp quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt.Cßn vÒ quy ho¹ch chi tiÕt cho quËn huyÖn, thÞ x·, x·, ph-êng ®Õn nay nhiÒu ®Þa ph-¬ng ch-a lµm. do ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch ch-a trë thµnh c«ng cô qu¶n lý thùc sù cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh nh÷ng bÊt cËp trong ph¸p luËt, quy ho¹ch sö dông ®Êt hai c«ng cô nµy còng ®· cã nh÷ng mÆt tiÕn bé phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ.VÒ c¬ b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai ®· t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc giao quyÒn sö dông ®Êt æn ®Þnh vµ l©u dµi cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ng-êi sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn quan träng cho viÖc sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶ vµ h×nh thµnh thÞ tr-êng quyÒn sö dông ®Êt... C©u 12: H·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai theo LuËt ®Êt ®ai 1993. §iÒu 13 - LuËt ®Êt ®ai 1993 quy ®Þnh: "Néi dung qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai bao gåm". 1.§iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸ vµ ph©n h¹ng ®Êt,lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. 2.Quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ho¸ viÖc sö dông ®Êt. 3.Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý,sö dông ®Êt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã. 4.Giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt.

9

5.§¨ng ký ®Êt ®ai, lËp vµ qu¶ lý sæ ®Þa chÝnh, qu¶n lý c¸c hîp ®ång sö dông ®Êt, thèng kª kiÓm kª ®Êt,cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 6.Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, thÓ kÖ vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt. 7.Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c vi ph¹m trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. -Ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ ®Êt vµ lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh.§©y lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng,nã t¹o c¬ së ban ®Çu cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, ®Æc biÖt träng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµ x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt. -Quy ho¹ch kÕ ho¹ch hoµ viÖc sö dông ®Êt.Quyho¹ch sö dông ®Êt lµ sù tÝnh to¸n ph©n bæ ®Êt ®ai cô thÓ vÒ sè l-îng,chÊt l-îng, vÞ trÝ, kh«ng gian...cho c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi.Quy ho¹ch sö dông ®Êt bao giê còng g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch sö dông ®Êt bëi b× kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ biÖn ph¸p ®Ó thùch hiÖn quy ho¹ch. -Ho¹t ®éng cña Nhµ n-íc trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt:Qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai kh«ng thÓ thiÕu v¨n b¶n ph¸p luËt.Nã lµ c¬ së ph¸p lý trng quy tr×nh qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai.ChÝnh v× vËy v¨n b¶n y©u cÇu cña thùc tÕ. -Giao ®Êt,cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt. +Giao ®Êt lµ ho¹t ®éng cña c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ®Ó chuyÓn giao trªn thùc tÕ ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc,hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông ®Êt.C¨n cø ®Ó giao ®Êt,cho thuª ®Êt lµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt vµ yªu cÇu sö dông ®Êt ghi trong dù ¸n ®Çu t-, ghi trong thiÕt kÕ d· ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt hoÆc chÊp nhËn b»ng v¨n b¶n vÒ ®Þa diÓm diÖn tÝch ®Êt, ®¬n xin giao ®Êt. +Thuª ®Êt lµ viÖcNhµ n-íc thùc hiÖn cho ng-êi cã nhu cÇu sö dông ®Êt thuª ®Êt trong thêi h¹n vµ theo môc ®Ých mµ Nhµ n-íc quy ®Þnh.Trong mét sè tr-êng hîp Nhµ n-íc cho phÐp ng-êi sö dông ®Êt ®-îc quúen cho thuª l¹i ®Êt ®· thuª cña Nhµ n-íc. +Thu håi ®Êt:Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt v× lý do an ninh quèc phßng, lîi Ých c«ng céng,lîi Ých quèc gia Nhµ n-íc thu håi ®Êt ®ang sö dông cña ng-êi sö dông ®Êt.Ng-êi sö dông ®Êt ®-îc båi th-êng hoÆc hç trî. Ngoµi ra,Nhµ n-íc thu håi ®Êt theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Tæ chøc sö dông ®Êt bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n chuyÓn ®i n¬i kh¸c, gi¶m nhu cÇu sö dông ®Êt, c¸ nh©n sö dông ®Êt chÕt mµ kh«ng cã ng-êi tiÕp tôc sö dông ®Êt ®ã. §Êt kh«ng ®-îc sö dông trong thêi h¹n12th¸ng liÒn mµ kh«ng ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quúen cho phÐp. Ng-êi sö dông ®Êt tù nguyÖn tr¶ l¹i ®Êt ®-îc giao. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®-îc giao. Ng-êi sö dông ®Êt cè ý kh«g thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. §Êt giao kh«ng ®óng thÈm quyÒn. -§¨ng ký ®Êt ®ai:Khi c¬ quan Nhµ n-íc cã thÇm quyÒn giao ®Êt cho phÐp thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt hoÆc ®ang sö dông ®Êt

10

mµ ch-a ®¨ng ký th× ng-êi sö dông ®Êt ph¶i ®¨ng ký t¹i c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn. -CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ chøng thùc ph¸p lý x¸c nhËn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña ng-êi sö dông ®Êt lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô liªn quan ®Õn ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ëTrung -¬ng ph¸t hµnh.C¬ quan nµo cã thÈm quyÒn quyÕt dÞnh giao ®Êt th× cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt.C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã thÈm quyÒn thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai: Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai lµ tæng hîp c¸c sè liÖu tËp hîp tõ viÖc theo dâi qu¸ tr×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai, tõ qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®ai viÖc thãng kª ®Êt ®ai tiÕn hµnh mét n¨m mét lÇn, kiÓm kª ®Êt ®ai ®-îc tiÕn hµnh 5 n¨m mét lÇn do UBND c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn. -Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ qu¶ lý sö dông ®Êt.Ho¹t ®éng nµy cã ý nghÜa nhiÒu mÆt trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi ®Êt dai. Nã b¶o ®¶m cho c¸c v¨n b¶n qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt dai,c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai ®-îc thùc hiÖn nghiªm chØnh bëi c¸c chñ thÓ qu¶n lý vµ ng-êi sö dông ®Êt.Ho¹t ®éng nµy cho phÐp Nhµ n-íc cã sù ®iÒu chØnh cÇn thiÕt cho phï hîp víi thùc tÕ. -Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai: ®Êt ®ai lµ vÊn ®Ò phùct¹p.Trong thùc tiÔn tranh chÊp vÒ ®Êt dai th-êng xuyªn x¶y ra.C¸c c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai ph¶i t×m ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ tõng b-íc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. C©u 13: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a LuËt ®Êt ®ai víi LuËt d©n sù. LuËt d©n sù lµ mét ngµnh luËt trog hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam bao gåm toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ tµi s¶n vµ c¸c qun hÖ nh©n th©n. XÐt vÒ b¶n chÊt, quyÒn së h÷u ®Êt ®ai lµ mét quyÒn ®Æc biÖt, chØ thuéc vÒ Nhµ n-íc.MÆc dï nã kh«ng thuéc së h÷u cña chñ sö dông ®Êt,nh-ng hä ®-îc Nhµ n-íc cho phÐp chiÕm h÷u, sö dông khai thøc c¸c lîi Ých tõ ®Êt ®-îc phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tõ chñ sö dông ®Êt nµy sang chñ sö dông ®Êt kh¸c. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ thÓ sö dông ®Êt (Tæ chøc, c¸ nh©n hé gia ®×nh) ®-îc quy ®Þnh trong hiÕn ph¸p 1993, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai 1995, 2001 vµ trong Bé LuËt d©n sù 1995. C¸c quy ®Þnh cña ngµnh LuËt ®Êt ®ai lµ c¬ së cho c¸c quy ®Þnh cña ngµnh LuËt d©n sù vÒ quyÒn sö dông ®Êt. Bé LuËt d©n sù cô thÓ ho¸ quyÒn n¨ng cña chñ sö dông ®Êt trong ngµnh LuËt ®Êt ®ai. Bé LuËt d©n sù lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai vÒ quyÒ sö dông ®Êt ®i vµo cuéc sèng, hiÖn thùc ho¸ trong ®êi sèng. C©u 14: H·y ph©n tÝch khÝa c¹nh kinh tÕ trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai.

11

Trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai, Nhµ n-íc sö dông nhiÒu ph-¬ng ph¸p qu¶n lý, nhiÒu c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. §ã lµ ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh, gi¸o dôc thuyÕt phôc, ph-¬ng ph¸p c-ìng chÕ vµ bªn c¹nh ®ã cã ph-¬ng ph¸p kinh tÕ. C¸c c«ng cô quan träng ®ã lµ c«ng cô tµi chÝnh. Sù hiÖn diÖn cña ph-¬ng ph¸p kinh tÕ, c«ng cô tµi chÝnh trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai ®· ph¶n ¸nh khÝa c¹nh kinh tÕ trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Ph-¬ng ph¸p kinh tÕ lµ c¸ch thøc Nhµ n-íc t¸c ®éng gi¸n tiÕp vµo c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt th«ng qu c¸c lîi Ých kinh tÕ ®Ó hä tù lùa chän ph-¬ng ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt, nh-ng ph¶i b¶o ®¶m sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých theo quyªt ®Þnh giao ®Êt haîc thuª ®Êt cña c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn. BiÓu hiÖn thµnh c«ng nhÊt cña ph-¬ng ph¸p kinh tÕ trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai lµ viÖc ¸p dông kho¸n s¶n phÈm trong n«ng nghiÖp phèi hîp víi viÖcgiao quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi cho tæ chøc c¸ nh©n, hé gia ®×nh ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. §©y thùc sù lµ ®éng lùc to lín thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai. KhÝa c¹nh kinh tÕ trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai ®-îc biÓu hiÖn cô thÓ nhÊt trong viÖc Nhµ n-íc sö dông c«ng cô tµi chÝnh lµm c«ng cô qu¶n lý. Sö dông c«ng cô tµi chÝnh trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai lµ viÖc Nhµ n-íc sö dông phèi hîp c¸c lîi Ých kinh tÕ tõ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi ®Êt ®ai ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c chñ thÓ sö dông ®Êt ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu qu¶n lý. Nhµ n-íc ®· sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh.C«ng cô tµi chÝnh ®-îc sö dông réng r·i nhÊt tr-¬ng c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai lµ thuÕ .Theo LuËt ®Êt ®ai kiÖn hµnh Nhµ n-íc sö dông c¸c lo¹i thuÕ.ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. -ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. -ThuÕ nhµ ®Êt. Bªn c¹nh c«ng cô thuÕ Nhµ n-íc cßn quy ®Þnh lÖ phÝ ®Þa chÝnh, gi¸ c¶ cho tõng lo¹i ®Êt ®Ó qu¶n lý. LÖ phÝ ®Þa chÝnh lµ kho¶n tiÒn ng-êi sö dông ®Êt ph¶i nép khi ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc phôc vô c¸c c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh ®ã lµ khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, trÝch lôc hå s¬ ®Þa chÝnh, chøng nhËn biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai. Gi¸ c¶ ®Êt ®ai lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña viÖc thõa nhËn "®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt" ®Ó t¹o c¬ së ®Ó tÝnh c¸c lo¹i thuÕ ®Æc biÖt lµ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Ngoµi c¸c c«ng cô tµi chÝnh v¬ b¶n trªn tÝn dông ng©n hµng còng ®ang ®-îcnghiªn cøu øng dông vµo qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai vµ b-íc ®Çu ph¸t huy t¸c dông trªn thùc tÕ. C©u 15: Ng-êi sö dông ®Êt n«ng nghiÖp muèn chuyÓn dæi ph¶i lµm thñ tôc t¹i c¬ quan nµo? Nhµ n-íc cã khuyÕn khÝch viÖc chuyÓn ®æi hay kh«ng?

12

Ph¸p luËt ®Êt ®ai quy ®Þnh hé gia ®×nh c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp ®Êt ë ®-îc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt cho nhau khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: -ThuËn tiªn cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. -Sau khi chuyÓn ®æi ®Êt ph¶i sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng thêi h¹n theo quy dÞnh cña ph¸p luËt. Theo kho¶n1-§iÒu31-LuËt ®Êt ®ai1993: "Thñ tôc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt ë n«ng th«n lµm t¹i UBND x·, ë ®« thÞ lµm t¹i UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh". ViÖc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ph¶i th«ng qua hîp ®ång chuyÓn ®æi theo mÉu do tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh.Hås¬ chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp gåm:Hîp ®ång chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt; giÊy chøn nhËn quyÒn sö dông ®Êt.Hå s¬ chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt nép t¹iUBND x·,ph-êng,ThÞ trÊn n¬i cã ®Êt chuyÓn ®æi.Sau khi c¸c nhËn vµo v¨n b¶n hîp ®ång chuyÓn ®æ quyÒn sö dông ®Êt trong tr-êng hîp ®-¬c chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt c¸c bªn chuyÓn ®æi quúen sö dông ®Êt (nép thuÕ chuyÓn quyÒn) nép lÖ phÝ tr-íc b¹ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt chñ yÕu diÔn ra víi ®Êt n«ng nghiÖp.Trong qu¸ tr×nh giao ®Êt n«ng nghiÖp tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt xÊu, tèt, xa, gÇn ®en ra chia ®Òu cho c¸c hé n«ng d©n, v× vËy sù manh món vÒ ®Êt n«ng nghiÖp lµ phæ biÕn. Mét hé gia ®×nh cã tíi 20 thöa ruéng, ë trung du miÒn nói cã hé ®¹t møc kû lôc 53 thöa tæng diÖn tÝch céng l¹i kho¶ng d-íi 2 ha. ViÖc chia ®Êt manh món ¶nh h-ëng lín ®Õn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ t¸c cña ng-êi nong d©n, lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng g©y c¶n trë trong viÖc s¶n xuÊt kinh tÕ hµng ho¸ n«ng nghiÖp. Bëi vËy Nhµ n-íc khuyÕn khÝch c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n chuyÓn ®æi ruéng cho nhau. *ChuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn.§Êt ë ph¶i nép thuÕ. C©u 16: QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng-êi sö dông ®Êt ®-îc quy ®Þnh trong ph¸p luËt ®Êt ®ai. NhËn xÐt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô trong thùc tÕ. §iÒu73-LuËt ®Êt ®ai1993 söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu n¨m1998vµ2001 quy ®Þnh ng-êi sö dông ®Êt cã nh÷ng quyÒn sau ®©y: 1.§-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2.H-ëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t- trªn ®Êt ®-îc giao. 3.§-îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.H-ëng c¸c lîi Ých do c«ng tr×nh c«ng céng vÒ b¶o vÖ c¶i t¹o ®Êt mang l¹i. 5.§-îc Nhµ n-íc h-íng dÉ vµ gióp ®ì trong viÖc c¶i t¹o vµ båi bæ ®Êt. 6.§-îc Nhµ n-íc b¶o vÖ khi bÞ ng-êi kh¸c x©m ph¹m ®Õ quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh, ®-¬c båi th-êng vÒ ®Êt khi bÞ thu håi. 7.§-îc quyÒn gãp ®Êt ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt phï hîp víi môc ®Ých khi giao ®Êt.

13

8.§-¬c quyÒn khiÕu n¹i tè c¸o vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p lu©t vÒ ®Êt ®ai. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh ng-êi sö dông ®Êt kh«ng chØ cã quyÒn chiÕm h÷u sö dông mµ cßn cã c¸c quyÒn ¨ng kh¸c lµ: quyÒn chuyÓn nh-îng, quyÒn chuyÓn ®æi, cho thuª cho thuª l¹i, thõa kÕ, thÕ chÊp hoÆc b¶o l·nh vµ gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó liªn doanh liªn kÕt. C¸c quyÒn nµy ®-îc biÓu hiÖn ë hé gia ®×nh c¸ nh©n tæ chøc sö dông ®Êt kh¸c nhau Tr-íc LuËt ®Êt ®ai 1993 chóng ta ®· cã LuËt ®Êt ®ai 1987.LuËt ®Êt ®ai 1987 kh¼ng ®Þnh.§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ n-íc thong snhÊt qu¶n lý, Nhµ n-íc giao ®©t cho c¸c n«ng tr-êng, l©m tr-êng, hîp t¸c x·, tËp ®oµn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, xÝ nghiÖp ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan Nhµ n-íc, tæ chøc x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó sö dông æn ®Þnh l©u dµi hoÆc cã h¹n hoÆc t¹m thêi. Nhµ n-íc b¶o ®¶m cho ng-êi sö dông ®Êt ®-îc h-ëng quyÒn lîi hîp ph¸p trªn ®Êt ®-îc giao kÓ c¶ quyÒn chuyÓn nh-îng, b¸n thµnh qu¶ lao ®éng, kªt qu¶ ®Çu t- khi thÊy cßn sö dông ®Êt vµ ®Êt ®ã ®-îc giao cho ng-êi kh¸c sö dông theo tr×nh tù thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh. LuËt ®Êt ®ai 1993 më réng h¬n h×nh thøc giao quyÒn cho ng-êi sö dông ®Êt. Ngoµi viÖc Nhµ n-íc giao ®Êt cho tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi, Nhµ n-íc cßn cho tæ chøc, hé gia ®×nh c¸ nh©n thuª ®Êt. §iÒu79-LuËt ®Êt ®ai 1993 quy ®Þnh: "Ng-êi sö dông ®Êt cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y". 1.Sö dông ®Êt ®ón môc ®Ých, ®ón ranh giíi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®· ®-îc quy ®Þnh khi giao ®Êt. 2.Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ vµ t¨ng kh¶ nang sinh lîi cña ®Êt. 3.Tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vÌ b¶o vÖ m«i tr-êng khong lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng-êi sö dông ®Êt xung quanh. 4.Nép thuÕ sö dông ®Êt; thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt. 5.Nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®-îc nhµ n-íc giao ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.Båi th-êng cho ng-êi cã ®Êt bÞ thu hæi ®Ó giao cho m×nh. 7.Giao l¹i ®Êt khi Nhµ n-íc cã quyÕt ®Þnh thu håi. Trong thùc tÕ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ng-êi sö dông ®Êt cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu xem xÐt. Ng-êi sö dông ®Êt nhiÒu khi ch-a sö dông c¸c quyÒn n¨ng cña m×nh.VÝ dô nh- quyÒn chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp. C¸c hé n«ng d©n Ýt s¶n xuÊt trªn quy m« lín. Ngoµi ra cßn cã t×nh tr¹ng ng-êi sö dông ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn cña m×nh khong ®óng tr×nh tù thñ tôc quy ®Þnh (chuyÓn nh-îng ngÇm quyÒn sö dông ®Êt). Ng-êi sö dông ®Êt nh×n chung cßn cã sù vi ph¹m vÒ nghÜa vô.T×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt, "nh¶y dï" xuèng c¸c diÖn tÝch ®Êt ch-a sö dông kh¸ phæ biÕn. Ng-êi sö dông ®Êt do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ ch-a thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt, chËm trÔ trong viÖc giao l¹i ®Êt khi bÞ thu håi.

14

C©u 17: Ng-êi sö dông ®Êt ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh nµo víi Nhµ n-íc. Môc ®Ých cña viÖc quy ®Þnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh. C¸c nghÜa vô tµi chÝnh mµ ng-êi sö dông ®Êt ph¶i thùc hiÖn víi Nhµ n-íc. -TiÒn sö dông ®Êt khi ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt, ng-êi sö dông ®Êt ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých.Hé gia ®×nh c¸ nh©n lµm nhµ ë.Tæ chøc kinh tÕ ®Çu tx©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. Tæ chøc kinh tÕ ®Çu tõ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh-îng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¸n liÒn víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®ã.Tæ chøc kinh tÕ ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt cã thu tiÒn ®Ó chi phÝ quyÕt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt cho ng-êi bÞ thu håi ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt vµ tr-êng hîp båi th-êng ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt th× ®-îc trõ sè tiÒn thùc tÕ ®· ®Òn bï nh-ng møc ®é tèi ®a kh«ng qu¸ 90% tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch. -TiÒn sö dông ®Êt khi ®-îc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. +§èi víi hé gia ®×nh c¸ nh©n. Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Êt l©m ngiÖp, ®Êt cã mÆt n-íc nu«i trång thuû vµ ®Êt lµm muèi khi ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang lµm ®Êt ë theo quy ho¹ch ®-îc duyÖt ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt trong h¹n møc ®Êt ë. +§èi víi tæ chøc. Tæ chøc ®an sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trong thñy s¶n vµ lµm muèi, ®Êt sö dông vµo môc ®Ých an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng,®Êt chuyªn dïng khi ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sang thµnh ®Êt ë, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ph¶i né 100% tiÒn sö dông. +Tæ chøc ®ang sö dông ®Êt thuª khi ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cho phÐp snag x©y dùng nhµ ë, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh-îng cho thuª ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc tr-êng hîp tæ chøc ®· nép tiÒn thuª ®Êt tÝnh ®Õn thêi ®iÓm chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt mµ cßn d- th× ®-îc trõ sè tiÒn thuª cßn d- ®ã vµo tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch, tr-êng hîp ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt thuª th× ®-îc trõ sè tiÒn thùc tÕ ®· ®Õn bï nh-ng kh«ng qua 90% sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép vµo ng©n s¸ch. -LÖ phÝ ®Þa chÝnh khi ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, trÝch lôc hå s¬ ®Þa chÝnh, chøng nhËn biÕn ®äng vÒ ®Êt ®ai. Ng-êi sö dông ®Êt mµ kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt nh-ng phï hîp víi quy ho¹c, kh«ng cã tranh chÊp khi ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt nh- sau: +§èi víi ®Êt ®« thÞ: Tr-êng hîp sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tr-íc ngµy18/12/1980 th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt.

15

Tr-êng hîp sö dông ®Êt ë æn ®inh tõ ngµy18/12/1980 ®Õn tr-íc ngµy 15/10/1993 (ngµy LuËt ®Êt ®ai cã hiÖu lùc) th× ph¶i nép 20% tiÒn sö dông ®Êt. Tr-êng hîp sö dông æn ®Þnh tõ ngµy 15/10/1993 trë vÒ tr-íc sau th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. NÕu do chuyÓn nh-îng cña ng-êi sö dông ®Êt tr-íc ®ã kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ chØ cã giÊy tê mua,b¸n chuyÓn nh-îng gi÷a hai bªn ®-îc UBND x·, ph-êng thÞ trÊn x¸c nhËn ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. -§èi víi ®Êt khu d©n c- n«ng th«n. Tr-êng hîp sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tr-íc ngµy31/5/1990 th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. Tr-êng hîp sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tõ ngµy31/5/1990 ®Õn tr-íc ngµy15/10/1993 th× ph¶i nép 20% tiÒn sö dông ®Êt. Tr-êng hîp sö dông æn ®Þnh tõ ngµy 15/10/1993 trë vÒ tr-íc sau th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. NÕu do nhËn chuyÓn nh-îng cña ng-êi sö dông ®Êt tr-íc ®ã kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ chØ cã giÊy mua, b¸n, chuyÓn nh-îng giøa hai bªn UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn x¸c nhËn th× ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt. -ThuÕ: +ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. +ThuÕ chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt. +ThuÕ nhµ ®Êt. Môc ®Ých cña quy ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh. -Sö dông lµm c«ng cô tµi chÝnh phôc vô cho qu¶nlý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai. -T¸c ®éng vµo ý thøc ng-êi sö dông ®Êt ®Î hä sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶. -Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®èi t-îng sö dông ®Êt kÕt hîp hµi hoµ c¸c líiich. -T¹o ra nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc phôc vô cho phóc lîi x· héi.

C©u 18: LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: "Trong tr-êng hîp thËt cÇn thiÕt,Nhµ n-íc thu håi ®Êt ®ang sö dông cña ng-êi sö dông ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh,v× lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng th× ng-êi bÞt hu håi ®Êt ®-îc båi th-êng hoÆc hç trî "Ph©n tÝch quy ®Þnh nµy. Thùc chÊt quy ®Þnh nµy lµ mét biÓu hiÖn cô thÓ cña nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi ®Êt ®ai.Nguyªn t¾c b¶o ®¶m sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c lîi Ých. Trong qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kinh tÕ nãi chung vµ vÒ ®Êt ®ai nãi riªng cÇn ph¶i tró träng viÖc kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña Nhµ n-íc lîi Ých cña ng-êi s¶n xuÊt ®Êt bëi v× ®©t ®ai kh«ng chñ lµ tµi s¶n chung cña quèc gia cña céng ®ång, mµ cßn lµ t- liÖu s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së vËt chata quan träng cña b¶n th©n ng-êi sö dông ®Êt.

16

Quy ®Þnh trªn nh»m môc ®Ých xö lý tèt mèi quan hÖ gi÷a c¸c lîi Ých ®Ó táa ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi gi¶m bít xung ®ét gi÷a ng-êi qu¶n lý vµ ng-êi sö dông ®Êt ®ai lo¹i trõ dÇn nh÷ng nguyªn nh©n lµm n¶y sinh tiªu cùc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. Quy ®Þnh nµy cu·ng ®Ó gi¸n tiÕp kh¼ng ®Þnh quy ®Þnh Nhµ n-íc giao ®Êt æn ®Þnh l©u dµi cho hé gia ®×nh , c¸ nh©n tæ chøc sö dông.ViÖc quy ®Þnh vÒ thu håi ®Êt cã ®Òn bï nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng-êi sö dông ®Êt æn ®Þnh ®êi sèng cña ng-êi cã ®Êt bÞ thu håi. Quy ®Þnh nµy còng cho thÊy ®-îc b¶n chÊt cña Nhµ n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ Nhµ n-íc cña nh©n d©n, do d©n vµ v× nh©n d©n. C©u 19: Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh giao ®Êt, cho thuª ®Êt hiÖn nay. Giao ®Êt lµ ho¹t ®éng cña c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ®Ó chuyÓn giao trªn thùc tÕ ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông ®Êt. Thuª ®Êt lµ Nhµ n-íc trùc tiÕp cho ng-êi cã nhu cÇu sö dông ®Êt ®-îc thuª ®Êt theo thêi h¹n vµ theo môc ®Ých mµ Nhµ n-íc cho phÐp sö dông ®Êt ®-îc quyÒn cho thuª l¹i ®Êt ®· thuª cña Nhµ n-íc. Trong thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. C¸c quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®· x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt cho nhiÒu hé gia ®×nh, c¸ nh©n tæ chøc phï hîp nguyÖn väng mong muèn cña ng-êi sö dông ®Êt, tõ ®ã ®Êt ®ai ®-îc giao sö dông cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. ViÖc cho thuª ®Êt còng cã nhiÌu c¶i tiÕn. Thêi gian gi¶i quyÕt ®¬n xin thuª ®Êt ®-îc rót ng¾n phï hîp víi nhu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. Tuy nhiªn trong viÖc giao ®Êt cho thuª ®Êt vÉn cßn nh÷ng v-íng m¾c. ViÖc giao ®Êt cho thuª ®Êt c¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trong khi quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña chóng ta cßn qu¸ nhiÒu h¹n chÕ ®iÒu chØnh liªn tôc lµm cho viÖc giao ®Êt cho thuª ®Êt gÆp khã kh¨n hiÖu qu¶ thÊp. §Êt ®· giao, ®· cho thuª chËm ®-îc ®-a vµo sö dông. Mét vÊn ®Ò n÷a lµ sù vi ph¹m thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt. Cã t×nh tr¹ng UBND ph-êng x· ®· cã n¬i ra quyÕt ®inh giao ®Êt... ViÖc giao ®Êt ch-a ®-îc quy ®Þnh cô thÓ râ rµng vÒ môc ®Ých sö dông dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng-êi thùc hiÖn ®îc giao ®Êt råi ®Ó ®Êt ®ã mµ kh«ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. §Êt ®« thÞ khi quy ho¹ch c¸c khu ®o thÞ c¸c khu c«ng nghiÖp giao ®Êt rõng cho d©n dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ ng-êi sö dông ®Êt cã c¬ héi chuyÓn môc ®Ých ®Êt tr¸i phÐp. C©u 20: Khi ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n-êi sö dông ®Êt ph¶i cã giÊy tê g×? Nh©n xÐt vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. (Theo c«ng v¨n sè 1427/§C ngµy 3.10.1995 cña Tæng côc §Þa chÝnh).

17

Ng-êi sö dông ®Êt cã mét trong c¸c giÊy tê sau ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc c¬ thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quúen theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. -Nh÷ng lo¹i giÊy tê ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÓm quyÒn giao ®Êt cho thuª ®Êt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Êt ®ai trong tõng thêi kú cña Nhµ n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ,ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ miÒn nam ViÖt Nam, Nhµ n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam mµ ng-êi ®-îc giao ®Êt, thuª ®Êt vÉn liªn tôc sö dông ®Êt, tõ ®ã ®Õn nay. -GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi do c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc cã tªn trong sæ ®Þa chÝnh mµ kh«ng cã tranh chÊp. -GiÊy tê do c¬ quan thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ng-êi sö dông ®Êt ë mµ ng-êi ®ã vÉn sö dông ®Êt liªn tôc tõ ®ã ®Õn nay vµ kh«ng cã tranh chÊp. -GiÊy tê thõa kÕ nhµ ®Êt, tÆng, cho nhµ ®Êt ®-a UBND x· ph-êng thÞ trÊn x¸c nhËn vµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp. -B¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña TAND ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt. -GiÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa. -GiÊy tê chuyÓn nh-îng ®Êt ®ai mua b¸n nhµ ë kÌm theo chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt ®-îc UBND x· ph-êng, thÞ trÊn thÈm tra lµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp vµ ®-îc UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh x¸c nhËn kÕt qu¶ thÈm tra cña UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn. Tham kh¶o: Ng-êi sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê hîp ph¸p ®-îc xem xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -Ng-êi ®-îc thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi nhµ ë hoÆc tµi s¶n mµ khong cã tranh chÊp vÒ thõa kÕ nh-ng ch-a lµm thñ tôc sang tªn tr-íc b¹. -Ng-êi khai hoang ®Êt ®ai tõ 1980 trë vÒ tr-íc phï hîp víi quy ho¹ch liªn tôc sö dông vµ kh«ng cã tranh chÊp ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. -Ng-êi nhËn chuyÓn nh-îng ®Êt ë thùc sù cã yªu cÇu ®-îc chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng x¸c nhËn. -Ng-êi sö dông ®Êt æn ®Þnh kh«ng cã tranh chÊp, phï hîp víi quy ho¹ch ®-îc chÝnh quyÒn cÊp x· x¸c nhËn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n-íc. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hiÖn nay nh×n chung lµ tiÕn ®é chËm. Theo b¸o c¸o c«ng t¸c 9 th¸ng ®Çu n¨m cña Tæng côc ®Þa chÝnh n¨m 2001 míi kho¶ng 641.000 hé trong tæng sè4.547.000 hé sö dông ®Êt ®« thÞ ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®¹t 14% tæng sè Qua thùc tÕ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng th× nhiÒu tØnh phÝa nam trong tæng sè100% nhµ ®Êt ®-îc ®Òn bï chØ30% lµ cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt...Cã thÓ kh¼ng ®Þnh rõng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn xem xÐt, gi¶i quyÕt. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ng-êi d©n kh«ng muèn nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt còng lµ ®iÒu cÇn ph¶i ®-îc lý gi¶i cÆn kÏ vµ s©u s¾c.

18

C©u 21: C¨n cø ®Ó c¸c c¬ quan Nhµ n-íc ra quyÕt ®Þnh giao ®Êt cho thuª ®Êt. C¨n cø chung nhÊt ®Ó Nhµ n-íc ra quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt. -V¨n cø vµo quü ®Êt cña ®Þa ph-¬ng. -Trªn c¬ së quy ho¹ch sö dông ®Êt cña tõng ®Þa ph-¬ng ®· ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. -C¨n cø vµo nhu cÇu, kh¶ n¨ng sö dông ®©t cña ng-êi sö dông ®Êt ®-îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ , kü thuËt, ghi trong dù ¸n ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn. -§¬n xin giao ®Êt cña ng-êi sö dông. +C¨n cø ®Ó c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt l©m nghiÖp. -Tuú thuéc voµ quü ®Êt l©m nghiÖp cña ®Þa ph-¬ng. -Trªn c¬ së quy ho¹ch ®Êt l©m nghiÖp, quy ho¹ch rõng c¸c lo¹i cña tõng ®Þa ph-¬ng ®· ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. -C¨n cø vµo nhu cÇu kh¶ n¨ng sö dông ®Êt l©m nghiÖp cña tæ chøc ®-îc ghi trong dù ¸n qu¶n lý x©y dùng khu rõng ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. -C¨n cø vµo ®¬n xin giao ®Êt l©m nghiÖp cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®-îc UBND x·, ph-êng, thÞ trÊn n¬i c- tró x¸c nhËn. +C¨n cø ®Ó giao ®Êt ë khu d©n c- n«ng th«n. -Dùa vµo quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt khu d©n c- n«ng th«ng ®· ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. -C¨n cø vµo møc ®Êt ë n«ng th«n cho mçi hé gia ®×nh theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. -C¨n cø vµo ®¬n xin giao ®Êt cña hé gia ®×nh cã nh©n khÈu th-êng tró t¹i ®Þa ph-¬ng. +C¨n cø ®Ó giao ®Êt ®o thÞ: C¬ b¶n giãng nh- giao ®Êt khu d©n c- n«ng th«n. C©u 22: §èi t-îng nµo ®-îc giao ®Êt l©m ngiÖp. Nhµ n-íc giao ®Êt l©m nghiÖp kh«ng thu tiÒn CD § cho c¸c ®èi t-îng sau: -Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp lao ®éng n«ng nghiÖp l©m nghiÖp, ng- nghiÖp, lµm muèi mµ cã nguån sèng chÝnh (chñ yÐu) lµ thu nhËp cã ®-äctwf c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã, ®-îc UBND x·, phwongf, thÞt rÊ n¬i cã ®Êt l©m nghiÖp x¸c nhËn. -Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông, rõng phßng hé. -Doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®ang sö dông ®Êt l©m nghiÖp do Nhµ n-íc giao tr-íc ngµy01/01/1999. -Tr¹m, tr¹i, xÝ nghiÖp gièng l©m nghiÖp, tr-êng häc tr-êng d¹y nghÒ. -Tæ chøc kh¸c thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· ®-îc Nhµ n-íc giao ®Êt l©m nghiÖp theo nghÞ ®Þnh sè02/N§ChÝnh phñ ngµy15/10/1994 cña ChÝnh phñ tr-íc ngµy 01/01/1995 ®-îc tiÕp tôc sö dông cho ®Õn hÕt thêi h¹n giao ®Êt khi hÕt thêi h¹n ®· giao ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt. -§¬n vÞ thuéc lùc l-îng vò trang nh©n d©n sö dông ®Êt l©m nghiÖp kÕt hîp víi quèc phßng.

19

-Nhµ n-íc cho tæ chøc, hé gia ®×nh c¸c nh©n trong n-íc, tæ ch-c vµ c¸ nh©n n-íc ngoµi thuª ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Þch l©m nghiÖp. -§Êt ®-îc quy ho¹ch ®Ó g©y dùng, ph¸t triÓn rõng s¶n xuÊt. -§Êt rõng phßng hé ®Çu nguån Ýt rung yÕu. -§Êt rõng ®Æc dông ®Ó kinh doanh c¶nh quan du lÞch sinh thanÝ d-íi t¸n rõng theo quy ®Þnh cña Bé n«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ n«ng th«n. C©u 23: Néi dung qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai quan träng nhÊt, yÕu nhÊt. Néi dung qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi ®Êt ®ai xem c©u 12. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng trong c¸c néi dung qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai, th× lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Nhµ n-íc trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lµ néi dung quan träng nhÊt. Nã quan träng nhÊt bëi c¸c lý do sau ®©y: -C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lµ n¬i c¸c chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña §¶ng ®-îc quy ph¹m ho¸.Chóng ta kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt lµ c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó qu¶n lý nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai th× ho¹t ®éng ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai kh«ng thÓ khong chiÕm vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu. -Qu¶n lý Nhµ n-íc nãi chung, qu¶n lý Nhµ n-íc v× ®Êt ®ai nãi riªng kh«ng thÓ thiÕu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt. Nã æn ®Þnh c¸c quan hÖ x· héi trong lÜnh vùc ®Êt ®ai, nã lµ c¬ së ph¸p lý trong quy tr×nh qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai. -C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cßn chi phèi ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c néi dung qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai. MÆc dï ho¹t ®éng ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt lµ néi dung quan träng nhÊt trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai nh-ng nã còng lµ mét trong nh÷ng kh©u yÕu nhÊt. V¨n b¶n ban hµnh nhiÒu mµ kh«g ®ång bé, toµn diÖn. -C¸c v¨n b¶n cã t×nh tr¹ng chång chÐo, m©u thuÉn. -NhiÒu v¨n b¶n ban hµnh kh«ng phï hîp víi thùc tÕ, thiÕu tÝnh kh¶ thi. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ë n-íc ta còng lµ mét néi dung qu¶n lý cßn nhiÒu yÕu kÐm.C¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cßn t¶n m¹n, tÝnh kh¶ thi thÊp chØ tró träng ph©n khu chøc n¨ng mµ ch-a tÝnh to¸n ®Ó sö dông ®Êt tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ vµ hîp lý.

C©u 24: Khi thu håi ®Êt Nhµ n-íc dÒn bï theo nguyªn t¾c nµo? C¸c nguyªn t¾c ®Òn bï khi Nhµ n-íc thu håi ®Êt. -Nguyªn t¾c c«ng b»ng, d©n chñ: §©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ®Òn bï khi thu håi ®Êt. ViÖc thu håi ®Êt ph¶i dùa vµo hiÖn tr¹ng quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ®èi xö c«ng b»ng víi c¸c ®èi t-îng sö dông ®Êt cã ®Êt bÞ tu håi. Ph¶i qu¸n triÖt tõ t-ëng lÊy d©n lµm gèc ®Ò bµn b¹c d©n chñ, c«ng khai, c«ng khai ho¸ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt

20

®Î t×m ra gi¶i ph¸p mùc ®Òn bï hîp lý khi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ch-a phï hîp. -Nguyªn t¾c ph¸p chÕ: ViÖc ®Òn bï cho ng-êi sö dông ®¸t cã ®Êt bÞ thu håi ph¶i b¶o ®¶m tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn, ®èi t-îng ®-îc ®Òn bï kh«ng ®-îc "t¸ch luËt" ®Ó lµm sai ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ qu¶n lý, chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. -Nguyªn t¾c kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých cña Nhµ n-íc, lîi Ých céng ®ång vµ lîi Ýc cña ng-êi sö dông ®Êt. Khi ®Òn bï nÕu chØ coi träng lîi tÝch cña Nhµ n-íc th× viÖc thu håi ®Êt khã thùc hiÖn.Ng-îc l¹i chØ quan t©m ®Õn lîi Ých cña ng-êi sö dông ®Êt th× sÏ lµm ¶nh h-ëng ®Õn lîi Ých cña quèc gia.Nguyªn t¾c nµy nÕu ®-îc thùc hiÑn tèt sÏ gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng ng-êi sö dông ®Êt bÞt hu håi ®Êt ®ång thêi chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®-îc thùc hiÖn hiÖu qu¶. -Nguyªn t¾c ®Òn bï hîp lý. C©u 25: Ph©n tÝch thÈm quyÒn cña c¬ quan Nhµ n-íc trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai. HiÖn nay tranh chÊp lo¹i nµo hay x¶y ra nhiÒu nhÊt. Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai lµ mét näi dung quan träng trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÌ ®Êt ®ai. Theo kho¶n 2,3 §iÒu 38 LuËt ®Êt ®ai 1993 thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai cña c¬ quan Nhµ n-íc ®-îc quy ®Þnh nhsau: C¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mµ ng-êi sö dông ®Êt kh«g cã giÊy chøng nhËn cña c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn th× do UBND gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh: -UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp gi÷a c¸ nh©n hé gia ®×nh víi nhau, gi÷a c¸ nh©n, hé gia ®×nh víi tæ chøc gi÷a tæ chøc víi tæ chøc nÕu tæ chøc ®ã thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh. -UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp gi÷a tæ chøc víi tæ chøc, gi÷a tæ chøc, hé gia ®×nh c¸ nh©n nÕu tæ chøc ®ã thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh hoÆc cña Trung -¬ng. Trong tr-êng hîp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®inh cña UBND ®· gi¶i quyÕt tranh chÊp, ®-¬ng sù cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n-íc cÊp trªn. QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n-íc cÊp trªn cÝ hiÖu lùc thi hµnh. C¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mµ ng-êi sö dông ®Êt ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn vµ tranh chÊp vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi viÖc sö dông ®Êt ®ã th× do toµ ¸n quyÕt ®Þnh. Qu¸n triÖt tõ t-ëng lÊy d©n lµm gèc Nhµ n-íc khuyÕn khÝch hoµ gi¶i ®Êt ®ai trongnh©n d©n. ViÖc quy ®Þnh thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cho c¸c c¬ quan Nhµ n-íc ®Ó tr¸nh t×nh t¹n ®¬n tõ khiÕu kiÖn khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai, chuyÓn lßng vßng chËm ®-îc gi¶i quyÕt ¶nh h-ëng ®Õn ®êi sèng, kinh tÕ cña nh©n d©n. VÒ tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt cã liªn quan ®Õn ®Þa giíi hµnh chÝnh.§39 LuËt ®Êt ®ai1993 quy ®Þnh do ®ã UBND c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã tranh chÊp còng phèi hîp gi¶i quyÕt.Trong tr-êng hîp

21

kh«ng ®¹t ®-îc sù nhÊt trÝ haîc viÑc tù gi¶i quyÕt lµm thay ®æi ®Þa giíi hµnh chÝnh th× thÈm quyÒn gi¶i quyÕt ®-îc quy ®Þnh. -NÕu viÖc tranh chÊp liªn quan ®Õn ®Þa giíi cña ®¬n vÞ hµnh chÝnh d-íi cÊp tØnh th× do chÝnh phñ quyÕt ®Þnh. -NÕu viÖc tranh chÊp liªn quan ®Õn ®Þa giíi hµnh chÝnh cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng do Quèc héi quyÕt ®Þnh. -HiÖn nay c¸c tranh chÊp vÒ ®Þa giíi lµ tranh chÊp x¶y ra nhiÒu nhÊt do tÝnh lÞch sö cña ®Êt ®ai. C©u 26: Khi nµo mét hîp ®ång chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p.T¹i sao trªn thùc tÕ th-êng x¶y ra hiÖn t-îng chuyÓn nh-îng ngÇm ®Êt ®ai? Hîp ®ång chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn, néi dung h×nh thøc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®-îc Bé luËt d©n sù vµ ph¸p luËt ®Êt ®ai quy ®Þnh theo ®ã ng-êi sö dông ®Êt (gäi lµ bªn nhËn quyÒn sö dông ®Êt) cßn ng-êi ®-îc chuyÓn nh-îng tr¶ tiÒn cho ng-êi chuyÓn nh-îng. Mét hîp ®ång chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt ®-îc coi lµ hîp ph¸p khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn: -Hîp ®ång chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông dÊt ph¶i ®-îc lËp thµnh v¨n b¶n theo mÉu do Tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh, ®èi t-îng cña hîp ®ång hîp ph¸p. -Chñ thÓ hîp ®ång hîp ph¸p: +Ng-êi ®-îc chuyÓn nh-îng cã giÊy chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt vµ ®-îc phÐp chuyÓn nh-îng. +Ng-êi ®-îc chuyÓn nh-îng cã quyÒn nhËn chuyÓn nh-îng. Thùc tÕ th-êng x¶y ra hiÖn t-îng chuyÓn ngÇm ®Êt ®ai lµ do c¸c nguyªn nh©n: -C¸c bªn muèn trèn kho¶n thuÕ chuyÓn quyÒn. -Do thñ tôc chuyÓn nh-îng r-êm rµ, phøc t¹p. -Do bªn chuyÓn nh-îng kh«ng cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nÕu kh«ng chuyÓn nh-îng ngÇm th× viÖc chuyÓn nh-îng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc. §©y lµ hËu qu¶ cña c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ch¹m trÔ g©y khã kh¨n cho ng-êi sö dông ®Êt trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn. C©u 27: H·y nªu c¸c ®iÒu kiÖn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt cña ng-êi ViÖt Nam ®Þnh c- ë n-ín ngoµi. Ng-êi n-íc ngoµi cã ®-îc nhËn chuyÓn nh-îng ®Êt ®ai ë ViÖt Nam. Theo §iÒu6-NghÞ dÞnh sè81/2001/N§-CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÑc ng-êi ViÖt Nam ®Þnh c- ë n-íc ngoµi mu nhµ ë t¹i ViÖt Nam th× ®iÒu kiÖn ®Ó ®-îc mua nµh t¹i ViÖt Nam ph¶i cã ®ñ c¸c giÊy tê sau: -Hé chiÕu hîp lÖ cña ViÖt Nam haîc hä chiÕu, giÊy tê hîp lÖ cña n-íc ngoµi cÊp.Trong tr-êng hîp sö dông hé chiÕu giÊy tê hîp lÖ cña ng-êi n-íc ngoµi th× ph¶i cã giÊy chøng nhËn cã qu«c tÞch ViÖt Nam haîc giÊy x¸c nhËn mÊt quèc tÝch ViÖt Nam hoÆc giÊy x¸c nhËn ®¨ng ký c«ng d©n.GiÊy tê ®-îc c¸c c¬ quan

22

Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn thuéc c¸c ®èi t-îg ®-îc mua nhµ ë ViÖt Nam. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh Nhµ n-íc chØ cho phÐp chuyÓn nh-îng: ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp vµ ®Êt ë. §iÒu kiÖn ®-îc nhËn chuyÓn quúen sö dông ®Êt ®-îc quy ®Þnh: cã nhu cÇu sö dông ®Êt, ®Êt d-íi h¹n møc vÊn ®Ò vÒ hé khÈu.ChÝnh v× vËy ng-êi n-¬c ngoµi kh«ng ®-îc nhËn chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt. C©u 28: Khi ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, ng-êi sö dông ®Êt ph¶i nép c¸c kho¶n tiÒn g×?T¹i sao hiÑn nay cã hiÖn t-îng ng-êi d©n kh«ng muèn nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt? Khi ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ng-êi sö dông ®Êt nép c¸c kho¶n tiÒn sau ®©y: -LÖ phÝ ®Þa chÝnh (tiÒn sö dông ®Êt). -Tr-êng hîp nhËn chuyÓn nh-îng quyÒn sö dông ®Êt ch-a nép tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i nép tiÒu sö dông ®Êt, thuÕ chuyÓn quyÒn. -Chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc ®¨ng ký kª khai ®o vÏ nhµ, ®Êt. Ng-êi d©n kh«ng muèn nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt do: -T×nh tr¹ng vi ph¹m ph¸p luËt cña nh÷ng c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.Thùc tÕ lµ vÊn ®Ò h¹n møc ®Êt theo quy ®Þnh chØ ¸p dông cho c¸c tr-êng hîp giao ®Êt míi mµ kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c tr-êng hîp ®· giao tr-íc NghÞ ®Þnh 04n¨m2002 nhiÒu ®Þa ph-¬ng l¹i Êp dông h¹n møc khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi nh÷ng tr-êng hîp tr-íc ®ã kÓ c¶ ®ã lµ dÊt thæ c- gia ®×nh ®· sinh sèng nhiÒu ®êi. -Thñ tôc ®Ó ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -TiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép khi ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. C©u 29: Quy ho¹ch sö dông ®Êt nh»m môc ®Ých g×? T¹i sao mét quy ho¹ch sö dông ®Êt cã thÓ ®-îc ®iÒu chØnh nhiÒu lÇn. Ph©n tÝch -u vµ nh-îc ®iÓm cña viÖc ®iÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt. Quy ho¹ch sö dông ®ÊtchÝnh µ sù tÝnh to¸n phÇn ®Êt ®ai côt hÓ vµ hîp lý vÒ sã l-îng, chÊt l-îng vÞ trÝ kh«ng gian cho c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña c¶ n-íc vµ tõng ®Þa ph-¬ng ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Nhµ n-íc ®Æt vÊn ®Ò quy ho¹ch sö dông ®Êt v× c¸c môc ®Ých c¬ b¶n sau ®©y. -Sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. -B¶o ®Èm ®Êt ®-îc sö dông tiÕt kiÖm. -B¶o ®¶m cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t-¬ng lai. -§-a vµo sö dông c¸c diÖn tÝch ch-a sö dông. -Ph©n khu chøc n¨ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò giao th«ng. -Chùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t-, x©y dùng s¶n xuÊt theo ý ®å cña Nhµ n-íc ...

23

Thùc tÕ lµ c¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt ¬ n-íc ta th-êng bÞ ®iÒu chØnh nhiÒu lÇn. HiÖn tr¹ng trªn b¾t nguån tõ sù thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú kh¸c nhau, sù biÕn ®éng vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn, sù yÕu kÐm trong c«ng t¸c quy ho¹ch dÉn ®Õn c¸c quy ho¹ch khi thùc hiÖn kh«ng hiÖu qu¶ vµ ph¶i ®iÒu chØnh. ViÖc ®iÒu chØnh c¸c quy ho¹ch chi tiÕt cã nh÷ng -u vµ nh-îc ®iÓm riªng. *¦u ®iÓm: -T¹o ra tÝnh thiÕt thùc, tÝnh kh¶ thi cña quy ho¹ch.Quy ho¹ch ngµy cµng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi. *Nh-îc ®iÓm: -Chi phÝ tèn kÐm cho c«ng t¸c -uy ho¹ch. -Lµm cho c¸c dù ¸n chËm ®-îc triÓn khai, ®ãng b¨ng c¸c dù ¸n. -T¹o kÏ hë cho nh÷ng tiªu cù trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai. -Thêi gian ®iÒu chØnh quy ho¹ch kÐo dµi cã thÓ quy ho¹ch ®-îc x©y dùng l¹i kh«ng cßn thiÕt thùc kh¶ thi vµ ph¶i tiÕp tôc ®iÒu chØnh. C©u 30: Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n ë n-íc ta hiÖn nay? ThÞ tr-êng bÊt ®«ng s¶n ë n-íc ta ®· ®-îc h×nh thµnh tõ cuèi nh÷ng n¨m 1980 d-íi c¸c h×nh thøc chuyÓn nh-îng mua b¸n d-íi d¹ng "x¸c nhË tay" mµ kh«ng cÇn th«ng qua c¸c thñ tôc ph¸p lý. §iÒu ®ã ®· lµm cho thÞ tr-êng bÊt ®«ng s¶n vèn ®· phøc t¹p l¹ cµng thªm rèi ren. §Ó ®iÒu tiÕt thÞ tr-êng bÊt ®«ng s¶n ho¹t ®éng theo ®óng quy luËt thÞ tr-êng Nhµ n-íc ®· cã nh÷ng c«ng cô vµ ph-¬ng thøc ®iÒu tiÕt thiÕt thùc, thõa nhËn ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký bÊt ®«ng s¶n, thuÕ chuyÓn quyÒn, gi¸ ®Õn bï ®Êt khi thu håi gi¶i phãng mÆt b»ng..Tuy vËy thÞ tr-êng bÊt ®«ng s¶n cña n-íc ta vÉn cßn nhiÒu "vÊn ®Ò". Cho ®Õn nay thÞ tr-êng bÊt ®«ng s¶n ë n-íc ta vÊn lµ thÞ tr-êng phi chÝnh quy. ViÖc mua b¸n,trao ®æi ®Êt ®ai, nhµ ë chñ yÕu diÔn ra d-íi c¸c h×nh thøc viÕt trao tay mµ khong cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn së t¹i ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n vµ c¶ ë nh÷ng n¬i ®· quy ho¹ch ®ang quy ho¹ch vµ cßn ch-a quy ho¹ch. ViÖc chËm chÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµm cho c¸c chñ sö dông ®Êt kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó tham gia giao dÞch chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Do ®ã h×nh thøc chuyÓn nh-îng nµy ®Çy nh÷ng yÕu tè rØu ro mµ Nhµ n-íc kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸t triÓn tù ph¸t, giao dich ngÇm - phi chÝnh quy vÒ bÊt ®«ng s¶n, ph¸t triÓn theo h-íng ®Çu c¬, thiÕu lµnh m¹nh g©y thÊt thu lín cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc, ®ång thêi lµm ph¸t sinh nhiÒu tranh chÊp dÉn ®Õn khiÕu kiÖn nhÊt lµ khiÕu kiÖn trong viÖc båi th-êi thiÖt h¹ khi Nhµ n-íc thu håi ®Êt. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ h÷u hiÖu mµ cac chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng th× chóng ta l¹i thiÕt mét yÕu tè hÕt søc c¬ b¶n lµ vÊn ®Ò th«ng tin thÞ tr-êng bÊt ®éng

24

s¶n nh- th«ng tin vÒ quy h¹ch, vÒ giao ®Êt, thu håi ®Êt. Nh÷ng th«ng tin sai lÖch vÒ quy ho¹ch vÒ kÕ ho¹ch, vÒ sù thay ®æi chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®· lµm cho c¸c quan hÖ cung cÇu biÕn ®«ng m¹nh t¹o ra c¸c "c¬n sèt" vÒ ®Êt trong ®ã cã c¶ nh÷ng "c¬n sèt ¶o" vÒ ®Êt. ThÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n ë n-íc ta ch-a ®-îc ®Þnh h-íng bëi mét hÖ thèng ph¸p luËt hoµn chØnh, bëi hÖ thèng c¸c c¬ quan qu¶n lý cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn lµnh m¹nh. C¸c gi¶i ph¸p. -§Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. -Quy ®Þnh râ rµng vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai. -X©y dùng khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt phï hîp. C©u 31: ChÝnh quyÒn x· cã nhiÖm vô g× trong qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ ®Êt ®ai. Nh©n xÐt vÒ t×nh h×nh qu¶n lý cña chÝnh quyÒn cÊp x·. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh th× UBND x· lµ cÊp qu¶n lý vµ sö dông 5% ®Êt c«ng Ých do HDND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng quyÕt ®Þnh. UBND x· cã thÓ cho hé gia ®×nh, c¸ nhËn thuª ®Ó sö dông vµo sö dông n«ng nghiÖp nu«i trång thuû d¶n . TiÒn thu ®-îc tõ viÖc cho thuª ®Êt ®-îc sö dông cho nhu cÇu c«ng Ých cña cÊp x· theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc lÊy tiÒn ®ã x©y dùng c¸c c«ng tr×nh t¹i x· khi ®-îc c¬ quan Nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. UBND kh«ng ®-îc dïng quü ®Êt 5% ®Ó giao cho nh©n khÈu t¨ng thªm hµng n¨m trong x·. UBND cÊp x· cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam, Héi n«ng d©n, c¸c tæ chøc thµnh viªn kh¸c cña MÆt trªn tæ quèc vµ c«ng d©n hoµ gi¶i c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai. UBND x· lËp vµ qu¶n lý sæ ®Þa chÝnh, ®¨ng ký vµo sæ ®Þa chÝnh ®Êt ch-a sö dông vµ sù biÕn ®éng vÒ viÖc sö dông ®Êt. ChÝnh quyÒn cÊp x· trong nh÷ng n¨m qua nh×n chung ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý cña m×nh. DiÖn tÝch quü ®Êt c«ng Ých ®· ®-îc cho thuª ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n. Tuy nhiªn, vÊn ®Òn lµ cã nh÷ng chÝnh quyÒn cÊp x· ®· cÊp ®Êt tr¸i ph¸p luËt, sö dông tiÒn cho thuª 5% quü ®Êt c«ng tÝch cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i nghiªn cøu, xem xÐt.

25


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: land
Stats:
views:902
posted:3/24/2009
language:Vietnamese
pages:25