SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI by oem57078

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                             Sukatan Peperiksaan Khas (KPSL) Memasuki
                           Skim Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41


            SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS
         UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN
       PEGAWAI PERHUBUNGAN PERUSAHAAN GRED S41
               (SECARA KPSL)
           KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
     ______________________________________________________1.  Tarikh Sukatan Peperiksaan
   Diluluskan oleh Lembaga Peperiksaan  7 Jun 2007
   Kementerian Sumber Manusia :


2.  Matlamat Sukatan :          i.   Untuk   mengukur   kesesuaian
                         seseorang  pegawai  dari  segi
                         potensinya untuk menjawat jawatan
                         dalam Skim Perkhidmatan Pegawai
                         Perhubungan Perusahaan Gred S41.

                      ii.  Untuk menguji kemahiran seseorang
                         pegawai   berdasarkan   kepada
                         pengalaman dan tugas-tugas harian.


3.  Tujuan Peperiksaan :          Untuk memenuhi sebahagian daripada
                      syarat-syarat kelayakan masuk ke Skim
                      Perkhidmatan   Pegawai   Perhubungan
                      Perusahaan Gred S41 secara lantikan.

4.  Pegawai Yang Layak :          Penolong    Pegawai   Perhubungan
                      Perusahaan Gred S38 / S32 / S27 yang
                      telah disahkan dalam perkhidmatan.

5.  Sukatan Peperiksaan Khas
   (Termasuk Masa dan Soalan) :
                   1
                                 Sukatan Peperiksaan Khas (KPSL) Memasuki
                              Skim Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41


BAHAGIAN I – UNDANG-UNDANG BURUH

Soalan-soalan adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:


Pecahan I

1.   Akta Kerja 1955 dan Peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya

2.   Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)

3.   Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

4.   Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Peraturan-peraturan yang dibuat di
    bawahnya

5.   Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya

6.   Akta Pampasan Pekerja 1952 dan Peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya


Pecahan II

1.   Akta Standard-standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 dan
    Peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya

2.   Akta Majlis Penetapan Gaji 1947 dan Peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya

3.   Akta (Penggajian) Kanak-kanak dan Orang Muda 1966

4.   Akta Maklumat Pekerjaan 1953

5.   Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut:Pecahan I

Sebanyak LIMA (5) soalan disediakan dan calon-calon dikehendaki menjawab TIGA (3) soalan
daripadanya
                         2
                                 Sukatan Peperiksaan Khas (KPSL) Memasuki
                              Skim Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41


Pecahan II

Sebanyak LIMA (5) soalan disediakan dan calon-calon dikehendaki menjawab DUA (2) soalan
daripadanya
      Soalan dari Pecahan I dan II : 10 jawab 5 (Esei)
      Masa              : 2 ½ jam
      Markah            : 100

Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada undang-undang dan peraturan di atas semasa
peperiksaan.


BAHAGIAN II – PENGETAHUAN ISU-ISU SEMASA

Soalan-soalan adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:

1.   Ekonomi / Rancangan Malaysia Ke-9

2.   Dasar Pembangunan Negara

3.   Sosial

4.   Etika / Nilai-nilai Murni

5.   Politik Semasa

6.   K-Pekerja/K-Ekonomi

9.   Masalah Buruh Asing

10.  Wawasan 2020

11.  Globalisasi

12.  Pelan Integriti Nasional

13.  Sistem Upah Yang Dikaitkan Dengan Produktiviti (PLWS – Productivity Linked Wage
    System)

Calon-calon adalah dikehendaki menjawab LIMA (5) soalan.

        Soalan  :  8 Jawab 5 (Esei)
        Masa   :  2 ½ jam
        Markah  :  100

Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada bahan bacaan, undang-undang dan
peraturan berkenaan semasa peperiksaan.


                         3
                                  Sukatan Peperiksaan Khas (KPSL) Memasuki
                                Skim Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41


BAHAGIAN III – HAL EHWAL PERUNDANGAN

Soalan-soalan adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:

1.   Perlembagaan Persekutuan

2.   Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

3.   Criminal Procedure Code Bab 1, 2, 5 ,6, 8, 14, 15, 18, 19, 24, 29, 30, 37, 38, 41, dan 44

4.   Penal Code (Kanun Keseksaan) Bab 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, dan 22

5.   Akta Mahkamah Rendah 1948 (Akta 92)

6.   Delegation of Powers Act 1956 (Akta 358)

7.   Interpretation Act 1967

8.   Official Secrets Act (Akta Rahsia Rasmi) 1972

9.   Government Proceedings Act 1956 (Akta 359)

10.  Limitation Act 1953

11.  Akta Syarikat 1965


Calon-calon adalah dikehendaki menjawab SEPULUH (10) soalan.

       Soalan   : 15 jawab 10 (Esei)
       Masa    : 3 jam
       Markah    : 100

Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada undang-undang dan peraturan di atas semasa
peperiksaan.
                        4
                                 Sukatan Peperiksaan Khas (KPSL) Memasuki
                              Skim Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41


6.  Pengecualian :              Calon-calon  yang lulus mana-mana
                        bahagian di dalam sukatan peperiksaan ini
                        adalah dikecualikan daripada mengambil
                        semula bahagian tersebut sekali lagi.

7.  Keputusan :                Semua keputusan       akan dikeluarkan
                        dalam  bentuk        LULUS    atau
                        KANDAS sahaja.

8.  Pemeriksa :                Bahagian I, II dan III akan ditetapkan oleh
                        Panel Subjek Jabatan di Kementerian
                        Sumber Manusia.

9.  Bahasa :                 Bahasa Malaysia
   (Soalan dan Jawapan)

10.  Permohonan :               Bahagian I, II dan III - Urusetia
                        Peperiksaan, Kementerian Sumber
                        Manusia.

11.  Pusat Peperiksaan :            Bahagian I, II dan III akan ditetapkan
                        oleh Panel Subjek Jabatan Kementerian
                        Sumber Manusia.

12.  Kekerapan Peperiksaan :          1 kali setahun


13.  Tarikh Akhir untuk :           1 bulan sebelum tarikh peperiksaan
   Mengemukakan
   Permohonan


BAHAN-BAHAN RUJUKAN

Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Sukatan Peperiksaan.


Urus Setia Peperiksaan
Kementerian Sumber Manusia
                      5

								
To top