PENGAMBILAN PEKERJA ASING DI TAPAK BINA by oyc99684

VIEWS: 873 PAGES: 23

									“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
 adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah
     Sarjana Muda/Sarjana/Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam”.
        Tandatangan   : __________________________
        Nama Penyelia I : PM WAN ZULKIFLI BIN WAN YUSOF
        Tarikh     : __________________________
        Tandatangan   : __________________________
        Nama Penyelia II: EN.BACHAN SINGH
        Tarikh     : __________________________
PENGAMBILAN PEKERJA ASING DALAM INDUSTRI PEMBINAAN
        NORZAMZILA BINTI MUSTAFA
Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat
  penganugerahan ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)
          Fakulti Kejuruteraan Awam
          Universiti Teknologi Malaysia
              MAC, 2005
“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
       yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.
       Tandatangan   : __________________________
       Nama Penulis   : NORZAMZILA BINTI MUSTAFA
       Tarikh      : __________________________
           Teristimewa buat


     Abah yang dihormati (En Mustafa Hassan)
    Mak yang disayangi (Pn Maznah Abdul Majid)
     Along yang dikasihi (Mohd Firdaus Mustafa)
     Adik yang dimanjai (Mohd Asraf Mustafa)


serta teman istimewa yang memahami…Junaidi Mohamad Nasir…


            Terima Kasih..
   Kalian semua adalah sumber inspirasiku selama ini...
                PENGHARGAAN
    Bismillahirrahmanirrahim, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan
limpah dan kurnia serta keizinanNya, akhirnya saya dapat menyiapkan Projek
Sarjana yang bertajuk Pengambilan Pekerja Asing Dalam Industri Pembinaan.


    Jutaan terima kasih dirakamkan khas buat kedua-dua penyelia yang dihormati
PM Wan Zulkifli Wan Yusof dan Encik Bachan Singh a/l Besawa Jagar Singh di atas
segala kerjasama, tunjuk ajar dan nasihat yang diberikan.


    Setinggi penghargaan ditujukan kepada semua pihak yang sudi meluangkan
masa dan memberi kerjasama dalam menjawab soal selidik yang diperlukan dalam
kajian ini.


    Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada Cik Rubiatun Adawiah Ali selaku
rakan seperjuangan yang turut sama membantu serta bertungkus lumus secara
langsung dalam menjayakan kajian ini.


    Seterusnya, ucapan terima kasih juga dirakamkan khas buat keluarga
tersayang atas dorongan, galakan dan bantuan kewangan yang diberikan serta semua
pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan
kemajuan projek ini. Segala pengorbanan dan sumbangan kalian amatlah dihargai
dan diakhiri dengan setinggi-tinggi ucapan terima kasih.
                   ABSTRAK
    Industri pembinaan merupakan salah sebuah sektor yang memerlukan
pengambilan pekerja asing bagi memenuhi kerja-kerja pembinaan di tapak bina.
Walau bagaimanapun, seringkali kedengaran masalah-masalah yang berkaitan
dengan pengambilan pekerja-pekerja asing. Oleh yang demikian, tujuan kajian ini
dijalankan adalah untuk mengkaji prosedur pengambilan pekerja asing di Malaysia,
kemudahan-kemudahan kebajikan pekerja-pekerja asing yang disediakan oleh pihak
kontraktor, masalah-masalah yang dihadapi kontraktor dalam menguruskan pekerja-
pekerja asing serta menilai kesan yang timbul akibat daripada pengambilan pekerja-
pekerja asing di tapak bina. Sejumlah 100 set borang soal selidik telah diedarkan
kepada kontraktor-kontraktor serta pekerja-pekerja asing di kawasan pembinaan
sekitar Johor Bahru bagi mendapatkan tindak balas mereka berkaitan dengan topik
yang dikaji. Hasil analisis mendapati bahawa kemudahan-kemudahan kebajikan
yang disediakan oleh pihak kontraktor berada dalam keadaan sederhana memuaskan.
Begitu juga dengan isu produktiviti, komunikasi, kesihatan dan keselamatan pekerja-
pekerja asing masih di tahap sederhana memuaskan dan perlu dipertingkatkan lagi
dari semasa ke semasa. Selain itu, hasil kajian juga mendapati bahawa pengambilan
pekerja asing telah menimbulkan pelbagai kesan kepada industri pembinaan itu
sendiri. Oleh yang demikian, pelbagai aspek perlu dipertimbangkan seperti faktor
ekonomi, pembangunan, politik, keselamatan dan sebagainya dalam membuat
keputusan sama ada sektor pembinaan benar-benar memerlukan khidmat pekerja-
pekerja asing ini atau sebaliknya.
                   ABSTRACT
    Construction industry is one of the sectors that require the employment of
foreign workers to fulfil the work site. However, we always hear the problems
related to the employment of foreign workers. Therefore, the purpose of this study
are to identify the employment procedure of the foreign workers, to study the
worker‟s welfare facilities, to identify the problems faced by the contractors in
managing the foreign workers on site and also to identify the impact of the
employment of foreign workers at site. A total of 100 sets of questionnaires have
been distributed to the contractors in Johor Bahru to get their feedbacks related to this
topic. From the findings, the results show that the worker‟s facilities provided by the
contractors are on the average. However, the contractors have no problems in
managing the foreign workers on site in terms of productivity, communication and
also health. But, the application of the safety procedures needs to be improved to
achieve zero accidents. From the findings also, it was found that the employment of
the foreign workers gave rise to several effects to the construction industry.
Therefore, we need to carefully decide and consider whether we really need the
services of the foreign workers in our construction industry.
                KANDUNGAN
BAB   PERKARA              MUKA
                      SURAT
    JUDUL                 i
    PENGAKUAN              ii
    DEDIKASI               iii
    PENGHARGAAN             iv
    ABSTRAK               v
    ABSTRACT               vi
    KANDUNGAN              vii
    SENARAI JADUAL            xvi
    SENARAI RAJAH            xix
    SENARAI LAMPIRAN           xxi
BAB I  PENGENALAN
    1.1. Pendahuluan           1
    1.2. Kenyataan Masalah        3
    1.3. Objektif Kajian         5
    1.4. Skop Kajian           5
    1.5. Metodologi Kajian        6
BAB II  TENAGA BURUH BINAAN DI MALAYSIA
     2.1. Pengenalan                      7
     2.2. Definisi Tenaga Buruh                 8
     2.3 Pengelasan Tenaga Buruh                8
        2.3.1  Buruh Mahir                 9
        2.3.2  Buruh Separa Mahir              9
        2.3.3  Buruh Tidak Mahir              10
     2.4 Pekerja-Pekerja Lain di Tapak Bina           10
        2.4.1  Juruteknik                  10
        2.4.2  Ahli Teknologi                10
     2.5  Permintaan Buruh dan Guna Tenaga           11
        2.5.1  Konsep Permintaan Buruh           11
        2.5.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan  13
            Tenaga Kerja
            2.5.2.1 Faktor Persekitaran         13
            2.5.2.2 Faktor Organisasi          15
            2.5.2.3 Faktor Tenaga Kerja         16
        2.5.3  Keperluan Tenaga Kerja Sehingga 2005     17
        2.5.4  Guna Tenaga di Negeri Johor         18
        2.5.5  Laporan Pasaran Buruh            19
     2.6 Pengurusan Sumber Manusia               20
        2.6.1  Kepimpinan                  21
        2.6.2  Motivasi                   22
            2.6.2.1 Ilmu Pengetahuan          22
            2.6.2.2 Keinginan              22
            2.6.2.3 Kebolehan              23
     2.7 Peruntukan Undang-Undang                28
        2.7.1  Akta Kerja 1955               28
        2.7.2  Akta Kesatuan Sekerja 1959          29
            2.7.2.1 Takrif dan Pendafataran       30
            2.7.2.2 Susunan dan Keanggotaan       31
            2.7.2.3 Hak dan Kuasa            32
        2.7.3  Akta Standard-Standard Minimum Perumahan  33
             dan Kemudahan Pekerja 1990
        2.7.4  Akta Pampasan Pekerja 1952         34
        2.7.5  Akta (Penggajian) Kanak-Kanak dan Orang  35
             Muda 1966
        2.7.6  Akta Majlis Penetapan Gaji 1947      35
        2.7.7  Akta Cuti Mingguan 1950          36
             2.7.7.1 Cuti Rehat Mingguan        36
             2.7.7.2 Cuti Kelepasan Am         38
             2.7.7.3 Cuti Tahunan            40
             2.7.7.4 Cuti Sakit             41
             2.7.7.5 Cuti Bersalin           42
        2.7.8  Akta Maklumat Pekerjaan 1953        42
        2.7.9  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  43
             1994
        2.7.10  Undang-Undang Bangunan Seragam 1984    44
     2.8  Tanggungjawab Majikan               45
     2.9  Tanggungjawab Pekerja               46


BAB III  METODOLOGI KAJIAN
     3.1  Pengenalan                     48
     3.2  Kajian Literatur                  48
     3.3  Soal Selidik                    49
     3.4  Kaedah Temubual                  53
     3.5  Penganalisisan Data                54
         3.5.1  Analisis Frekuensi             55
         3.5.2  Analisis Indeks Purata           55
         3.5.3  Analisis Korelasi             56
     3.6  Batasan Kajian                   57
BAB IV  BURUH ASING DALAM INDUSTRI PEMBINAAN DI
     MALAYSIA
     4.1  Pengenalan                    59
     4.2  Sejarah Migrasi ke Malaysia            60
        4.2.1  Definisi Buruh Asing           61
        4.2.2  Pengelasan Buruh Asing          62
            4.2.2.1 Buruh Tidak Mahir        62
            4.2.2.2 Buruh Separa Mahir        62
        4.2.3  Faktor Penarik Kemasukan dan Penggunaan  63
            Buruh Asing
        4.2.4  Peranan Buruh Asing Dalam Industri    64
            Pembinaan
     4.3  Kaedah Pengambilan Pekerja Asing         65
     4.4  Dasar dan Peraturan Pengambilan Pekerja Asing   66
        4.4.1  Keutamaan Kepada Pekerja Tempatan     66
        4.4.2  Tempoh Kerja               67
        4.4.3  Negara Sumber               67
        4.4.4  Pemeriksaan Kesihatan           67
        4.4.5  Had Umur                 69
        4.4.6  Gaji Asas                 69
        4.4.7  Urusan Permohonan Pengambilan Pekerja   70
     4.5  Prosedur Permohonan Pekerja Asing         72
        4.5.1  Permohonan Baru              72
        4.5.2  Permohonan Gantian Pekerja Asing     73
        4.5.3  Permohonan Pekerja Asing di Sabah     73
        4.5.4  Permohonan Pekerja Asing di Sarawak    74
        4.5.5  Permohonan Pekerja Asing di Wilayah    74
            Persekutuan Labuan
     4.6  Tempoh Pekerja Asing Dibenarkan Bekerja      76
     4.7  Bayaran yang Perlu Dikemukakan          76
     4.8  Tanggungjawab Majikan dan Pekerja Asing      78
   4.8.1  Tanggungjawab Majikan            78
       4.8.1.1 Pembiayaan             78
       4.8.1.2 Dokumen               78
       4.8.1.3 Kebajikan              79
   4.8.2  Tanggungjawab Pekerja Asing         80
4.9  Syarat-Syarat Majikan yang Menggaji Pekerja Asing  80
4.10 Kebajikan Buruh Asing                81
   4.10.1 Peruntukan Kemudahan Kebajikan        83
       4.10.1.1 Tujuan               83
       4.10.1.2 Pengawalan             83
       4.10.1.3 Peruntukan Perundangan       84
       4.10.1.4 Peruntukan Proses Mengemukakan   84
             Pelan
       4.10.1.5 Peruntukan Kehendak-Kehendak    85
             Minimum
   4.10.2 Taraf Kesihatan               86
   4.10.3 Keselamatan Pekerja Asing          88
       4.10.3.1 Polisi Keselamatan         88
       4.10.3.2 Jawatankuasa Keselamatan      89
       4.10.3.3 Langkah-Langkah Keselamatan    91
   4.10.4 Skim Pampasan Pekerja Asing         95
   4.10.5 Pelaksanaan Kursus Induksi          97
       4.10.5.1  Kursus 1             99
       4.10.5.2  Kursus 2             100
       4.10.5.3  Kursus 3             101
   4.10.6 Kesatuan Sekerja               103
   4.10.7 Perhubungan dan Komunikasi          104
       4.10.7.1  Definisi Komunikasi       104
       4.10.7.2  Pengelasan Komunikasi      105
       4.10.7.3  Kepentingan Komunikasi     105
       4.10.7.4  Proses Komunikasi        106
       4.10.7.5  Kegagalan Komunikasi      107
4.11 Masalah-Masalah yang Dihadapi Pekerja Asing    109
   4.11.1  Isu Gaji                 110
   4.11.2  Isu Keadaan Bekerja yang Melarat     111
   4.11.3  Ahli Kesatuan Pekerja           112
   4.11.4  Pengeksploitasian Pekerja Perempuan    112
4.12 Implikasi Kedatangan Buruh Asing ke Malaysia    113
   4.12.1  Menggalakkan Pelaburan Asing       114
   4.12.2  Mempengaruhi Tenaga Tempatan       115
   4.12.3  Peningkatan Pengangguran di Malaysia   115
   4.12.4  Pengaliran Keluar Mata Wang        116
   4.12.5  Peningkatan Kes Jenayah          117
   4.12.6  Masalah Kualiti              118
   4.12.7  Pengaliran Kemahiran           119
   4.12.8  Kejatuhan Upah              120
   4.12.9  Ekonomi Negara Terjejas          120
   4.12.10 Projek Terbengkalai            121
4.13 Langkah-Langkah Mengelakkan Kebergantungan     121
   Pekerja Asing
   4.13.1  Sistem Kuota Ambil Pekerja Asing     122
   4.13.2  Pengiklanan Jawatan Kosong        124
   4.13.3  Sistem Pengambilan Pekerja Asing Antara  124
       Kerajaan Dengan Kerajaan
   4.13.4  Kempen “Kerja Untuk Semua Rakyat     126
       Malaysia”
   4.13.5  Operasi Pembersihan            127
   4.13.6  Penguatkuasaan Undang-Undang       129
   4.13.7  Konsep Layan Diri             131
   4.13.8  Program Kesedaran Belia          131
   4.13.9  Program Keselamatan dan Kesihatan     132
       Pekerjaan
   4.13.10 Pengaplikasian Kaedah IBS dan MC di    133
       Tapak Bina
BAB V  ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN
    5.1  Pengenalan                      135
    5.2  Analisis Awalan                   136
       5.2.1   Jawatan Responden             136
       5.2.2   Jenis Syarikat (Kelas Kontraktor)     137
       5.2.3   Projek Semasa               139
    5.3  Analisis Terperinci                 140
       5.3.1   Jumlah dan Purata Bilangan Pekerja Asing  141
       5.3.2   Negara Sumber Pekerja Asing        141
       5.3.3   Kaedah Pengambilan Pekerja Asing      141
       5.3.4   Purata Umur Pekerja Asing         141
       5.3.5   Status Pekerja Asing            142
       5.3.6   Masalah yang Dihadapi Kontraktor Dalam   142
            Mendapatkan Pekerja Asing
    5.4  Kebajikan Pekerja Asing di Tapak Bina        144
       5.4.1   Pemahaman Responden Berkaitan Akta     144
            dan Undang-Undang
              5.4.1.1  Analisis Indeks Purata    144
              5.4.1.2  Analisis Frekuensi      147
              5.4.1.3  Analisis Korelasi       148
       5.4.2   Peruntukan Kos Bagi Kemudahan       148
            Kebajikan Pekerja
       5.4.3   Tahap Kemudahan Kebajikan Pekerja     149
              5.4.3.1  Analisis Indeks Purata    149
              5.4.3.2  Analisis Frekuensi      152
       5.4.4   Masalah-Masalah yang Dihadapi       153
            Responden Dalam Menyediakan
            Kemudahan Kebajikan Pekerja-Pekerja
    5.5  Masalah-Masalah Pekerja Asing di Tapak Bina     154
       5.5.1   Produktiviti dan Kualiti Kerja       154
              5.5.1.1   Analisis Indeks Purata   155
              5.5.1.2   Analisis Frekuensi     158
       5.5.2   Komunikasi Pekerja Asing          159
        5.5.2.1  Kefasihan Pertuturan Pekerja  159
              Asing
        5.5.2.2  Kekerapan Jenis Komunikasi   163
              yang Digunakan
        5.5.2.3  Kekerapan Penggunaan      166
              Komunikasi Bertulis
        5.5.2.4  Kekerapan Penggunaan      169
              Komunikasi Lisan
        5.5.2.5  Kekerapan Penggunaan      171
              Komunikasi Bukan Lisan
        5.5.2.6  Soalan-Soalan Umum       174
        5.5.2.7  Faktor-Faktor Kegagalan    178
              Komunikasi
   5.5.3  Kesihatan Pekerja Asing          180
        5.5.3.1  Punca Pekerja Asing      181
              Berpenyakit
        5.5.3.2  Pemeriksaan Kesihatan     184
        5.5.3.3  Penerangan dan Pendidikan   185
              Kesihatan
        5.5.3.4  Soalan-Soalan Umum       185
   5.5.4  Keselamatan Pekerja Asing         188
        5.5.4.1  Kekerapan Pelaksanaan     188
              Pemeriksaan Kesihatan
        5.5.4.2  Aspek Penyediaan Polisi    189
              Keselamatan
        5.5.4.3  Langkah-Langkah        190
              Keselamatan
        5.5.4.4  Soalan-Soalan Umum       193
5.6  Kesan Pengambilan Buruh Asing            197
   5.6.1   Analisis Indeks Purata          197
   5.6.2   Analisis Frekuensi            199
   5.6.3   Analisis Korelasi             200
     5.7  Kesan Pengurangan Buruh Asing    200
        5.7.1   Analisis Indeks Purata  200
        5.7.2   Analisis Frekuensi    203


BAB VI  KESIMPULAN DAN CADANGAN
     6.1  Kesimpulan             204
        6.1.1   Objektif 1        204
        6.1.2   Objektif 2        205
        6.1.3   Objektif 3        205
        6.1.4   Objektif 4        208
     6.2  Cadangan              210


RUJUKAN                       212


LAMPIRAN                      218
               SENARAI JADUAL
NO. JADUAL           TAJUK          MUKA SURAT


 2.1  Guna Tenaga dan Buruh (1998-2002)          12
 2.2  Guna Tenaga Profesional dan Teknikal serta      17
    Penawarannya
 2.3  Guna Tenaga Mengikut Sektor Negeri Johor       18
    1995-2001 („000)
 2.4  MALAYSIA: Bilangan Pendaftar (Pencari Kerja)     19
    Baru Berdaftar dan Kekosongan yang Dilaporkan
 2.5  Bilangan Dan Keahlian Kesatuan Sekerja Pekerja    31
    Yang Berdaftar Dengan Jabatan Hal Ehwal
    Kesatuan Sekerja 2000-2003
 2.6  Bilangan Dan Keahlian Kesatuan Sekerja Pekerja    32
    Mengikut Sektor Yang Berdaftar Dengan Jabatan
    Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Januari 2002-
    September 2004
 4.1  Bayaran Levi, PL(KS) Dan Proses Yang Perlu      77
    Dikemukakan Bagi Permohonan Baru Dan
    Lanjutan
 4.2  Bayaran Visa Dan Wang Cagaran Yang Perlu       77
    Dikemukakan Bagi Permohonan Baru Dan
    Lanjutan
 4.3  Tenaga Buruh, Guna Tenaga dan Pengangguran      116
5.1  Jawatan Responden                  136
5.2  Jenis Syarikat / Kontraktor             138
5.3  Projek Semasa                    139
5.4  Nilai Indeks Purata Bagi Setiap Akta dan      146
   Undang-Undang
5.5  Nilai Indeks Purata Bagi Kemudahan-Kemudahan    151
   Kebajikan Pekerja Di Tapak Bina
5.6  Nilai Indeks Purata Bagi Produktiviti dan Kualiti  157
   Pekerja Asing
5.7  Nilai Indeks Purata Bagi Kefasihan Pertuturan    161
   Pekerja Asing
5.8  Nilai Indeks Purata Bagi Bentuk atau Jenis     164
   Komunikasi yang Digunakan
5.9  Nilai Indeks Purata Bagi Kaedah Komunikasi     167
   Bertulis yang Digunakan
5.10 Nilai Indeks Purata Bagi Kaedah Komunikasi      170
   Lisan yang Digunakan
5.11 Nilai Indeks Purata Bagi Kaedah Komunikasi      172
   Bukan Lisan yang Digunakan
5.12 Nilai Indeks Purata Bagi Masalah Komunikasi Di    176
   Kalangan Pekerja Asing
5.13 Nilai Indeks Purata Bagi Faktor-Faktor        179
   Kegagalan Komunikasi
5.14 Nilai Indeks Purata Bagi Punca-Punca Pekerja     182
   Asing Berpenyakit
5.15 Nilai Indeks Purata Bagi Masalah Kesihatan Di    187
   Kalangan Pekerja-Pekerja Asing
5.16 Kekerapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan     189
5.17 Nilai Indeks Purata Bagi Langkah-Langkah       192
   Keselamatan yang Dipraktikkan Di Tapak Bina
5.18 Nilai Indeks Purata Bagi Aspek Keselamatan Di    195
   tapak Bina
5.19 Nilai Indeks Purata Bagi Setiap Kesan  198
   Pengambilan Buruh Asing di Tapak Bina
5.20 Nilai Indeks Purata Bagi Setiap Kesan  202
   Pengurangan Buruh Asing di Tapak Bina
                SENARAI RAJAH
NO. RAJAH             TAJUK            MUKA SURAT


 2.1  Hierarki Keperluan Asas Manusia               25
 4.1  Carta Aliran Kerja Bagi Peraturan Permohonan        75
    Membawa Masuk Buruh Asing Untuk Bekerja Di Sektor
    Ladang Dan Pembinaan Di Malaysia.
 4.2  Proses Kerja Kursus Induksi Wajib Untuk Pekerja Asing   102
    yang Sedang Bekerja di Malaysia
 5.1  Jawatan Responden                     137
 5.2  Jenis Syarikat / Kelas Kontraktor             138
 5.3  Projek Semasa                       140
 5.4  Pemahaman Responden Berkaitan Akta dan Undang-       147
    Undang
 5.5  Tahap Kemudahan Kebajikan Pekerja             152
 5.6  Produktiviti dan Kualiti Kerja Pekerja Asing        158
 5.7  Kefasihan Penggunaan Bahasa Pekerja-Pekerja Asing     162
 5.8  Kekerapan Jenis Komunikasi Yang Digunakan         165
 5.9  Kekerapan Penggunaan Komunikasi Bertulis          168
 5.10 Kekerapan Penggunaan Komunikasi Lisan            169
 5.11 Kekerapan Penggunaan Komunikasi Bukan Lisan         173
 5.12 Komunikasi Pekerja Asing di Tapak Bina           175
 5.13 Faktor Kegagalan Komunikasi                 178
 5.14 Punca-Punca Pekerja Asing Berpenyakit            183
 5.15 Kesihatan Pekerja Asing Di Tapak Bina            186
 5.16 Kekerapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan         189
 5.17 Langkah-Langkah Keselamatan Di Tapak Bina          191
5.18 Keselamatan Pekerja Asing Di Tapak Bina       194
5.19 Kesan-Kesan Pengambilan Buruh Asing di Tapak Bina  199
5.20 Kesan-Kesan Pengurangan Buruh Asing di Tapak Bina  201
              SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN             TAJUK            MUKA
                                SURAT
 A.  Berita Harian - Kontraktor Terengganu Diutama Bina LPT  218
   Fasa 2
 B.  Berita Harian - Pekerja Asing Wajib Kuasai BM       219
 C.  Kelulusan Segera Ambil 369,021 Pekerja Asing       221
 D.  Jadual Guna Tenaga Dan Buruh               223
 E.  Borang Soal Selidik                    224
 F.  Berita Harian - Kaedah Baru Ambil Pekerja Asing      237
 G.  Kad Pintar Untuk Pekerja Asing              239
 H.  Utusan Malaysia - Majikan Setuju Dasar Kawal Pekerja   240
   Asing

								
To top