Bien ban thoa thuan Boc Vo Lua _LVC by chiphongimex

VIEWS: 1,496 PAGES: 2

									CTY CÔ PHÂN DÂU THƯC VÂT ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ BÌNH ĐỊNH 

CÔNG HOA XA HÔI CHU NGHĨ A VIÊT NAM ̣ ̀ ̃ ̣ ̉ ̣
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc ̣ 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN
“V/v Quản lý sản xuất bộ phận Bóc vỏ lụa tại xã Mỹ Hiệp-Phù Mỹ” Hôm nay , ngày 17 tháng 09 năm 2008 tại văn phong Công ty Cô phân Dâu thưc vât Bì nh Đị nh ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ chúng tôi gồm có: Bên A:CÔNG TY CÔ PHÂN DÂU THƯC VÂT BÌ NH ĐỊ NH ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ Đị a chỉ : Khu vưc 04 Phương Quang Trung – TP Quy nhơn – Bình Định ̣ ̀ Đ.thoại số : (056) 846683 Fax (056)846318 Do Ông : Lê Duy Trung Chưc vu: Giám đốc làm đại diện . ́ ̣ Bên B : (Ông/Bà) : BÙI THỊ ĐANG KHANH Đị a chỉ : Đội 2 –Thôn An Trinh - Mỹ Hiệp – Phù Mỹ - Bình Định . CMND số : câp ngay ́ ̀ Công an Bì nh Đị nh . Đa tiên hanh ban bac đi đên thông nhât vê viêc quan ly tai san va tô chưc công đoan Bóc vỏ lụa ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ nhân hạt điều tại xã Mỹ Hiệp – Phù Mỹ nhăm giai quyêt công ăn viêc lam cho môt sô ba con trong xã. ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ Bản thoả thuận gồm những nội dung sau: Điêu1: Công Ty Cô Phân Dâu T hưc Vât Bì nh Đị nh giao cho Bà ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ nhân va quan ly môt sô tai san sau (có kèm biên bản bàn giao tài sản) ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ BÙI THỊ ĐANG KHANH tiêp ́

Điêu 2: Tô chưc san xuât, giao nhân nguyên liêu và sản phẩm ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ Bà BÙI THỊ ĐANG KHANHquản lý sản xuất nhằm huy động nguồn lao đông tai đị a phương , tô ̣ ̣ ̉ chưc Boc vo lua nhân điêu theo hương dân va yêu câu cua công ty . ́ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̉ Hàng ngay công ty cung câp nhân hat điêu sau sây va thu hôi san phâm lam ra ngay hôm trươc ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ (Nhân hat điêu sau boc ).Viêc giao nhân phai qua cân va co sư xac nhân cua bên giao và bên nhận để làm ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ căn cư quyêt toán tiên công hang tha ng. ́ ́ ̀ ̀ ́ Điêu 3: Đị nh mưc san xuât va đơn gia tiên công ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ 1- Đơn gia boc vo lua: ́ ́ ̉ ̣ Loại B: 3.100đ/kg nhân sau sấy. Thu hôi ̀ ≥ 90 (± 1% tuỳ theo từng lô hàng) Tỷ lệ bể vỡ ≤ 7, 5 % (± 1% tuỳ theo từng lô hàng) * Đơn gia tiên lương khoán của quản lý: ́ ̀ Thanh toán tiền lương cho quản lý là 5% trên tông quy lương san lượng thưc nhận của công nhân ̉ ̃ ̉ ̣ bóc lụa. Mỗi ngày sản xuất được tính them tiền ăn ca theo quy định của công ty Sau khi công nhân bóc vỏ lụa xong thì quản lý phải thu hồi nhân nguyên để riêng và nhân vỡ để riêng, không phải phân nhân nguyên ra Nám, Vàng… Chi phí bôc xêp : ́ ́ 8.000đ/tân ́ Tiền điện thoại: 50.000đ/tháng Tiền điện + Nước: căn cứ theo thông báo số: 141/TB-DTV ngày 18/08/2008 của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Bình Định. Điêu 4 : Thanh toan va xư ly vi pham đị nh mưc ky thuât san xuât. ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ́ Thanh toan: ́ Hàng tháng bên A thanh toán tiền công một lần vào ngày 15 của tháng kế tiếp . Tiên công tí nh theo ̀ tông sô san sản lượng phát ra của tháng (căn cư vao kêt qua tông số giao nhân) ̉ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ Trách nhiệm xử lý vi phạm định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất : Điêu 5 : Cam kêt : ̀ ́ * Bên B cam kêt : ́ Sản lượng thu hồi Bóc lụa thâp hơn đị nh mưc phat: 90.000đ/kg nhân thiêu ́ ́ ̣ ́

- Bê vơ (kê ca hang cao got) vươt đị nh mưc phat 50.000đ/kg nhân bê vươt đị nh mưc. ̉ ̃ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ - Sản phẩm còn sót lụa Công ty làm lại trừ tiền lương quản lý tổ. - Nhân bê lân trong nhân nguyên khi giao cho công ty vượt quá 1% thì phạt 50.000đ/kg nhân bê ̃ ̃ ̉ vươt va trư vao tiên lương cua quan ly tô . ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ - Không được dán nhân điều bị vỡ lại dưới mọi hình thức. Nếu trong quá trình giao nhận mà quản lý phát hiện có dán lại thì phạt 20% trên tổng số tiền công làm của tháng đó. - Tiêp nhân quan ly , giư gì n tai san và sư dung đung muc đí ch yêu câu cua công ty , sư dung vât tư ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ công cu lao đông đươc tí nh theo đị nh mưc tiêu hao sư dung công cu lao đông cua công ty . ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ - Báo cáo phản hồi kịp thời t ình hình sản xuất , sư dung vât tư , công cu lao đông đê công ty co ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ hương giai quyêt. ́ ̉ ́ - Tiêp nhân nguyên liêu va giao san phâm đung thơi han qui đị nh. ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ - Bảo đảm chất lượng sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn định mức của công ty. - Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an ninh trât tư khu vưc. ̣ ̣ ̣ - Lâp bang thanh toan tiên công theo san phâm va nhân tiên công san phâm lam ra trong thang đê ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ thanh toan cho ngươi lao đông đung va chí nh xac. ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ * Bên A cam kết: - Cung ưng nguyên liêu, vât tư kị p thơi bao đam cho qua trì nh san xuât . ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ́ - Hương dân ky thuât san xuât, sư dung vât tư, công cu lao đông theo đị nh mưc cua Cty. ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ - Nhân san phâm va thanh toan san phâm lam ra đung thơi gian qui đị nh. ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ - Thông bao kị p thơi cho cơ sơ nhưng yêu câu hoăc thay đôi trong kê hoach san xuât đê cơ sơ co ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ́ hương giai quyêt. ́ ̉ ́ Hai bên cam kêt thưc hiên theo thoa thuân trên .Nêu co gì vương măc cung nhau ban bac giai quyê t ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ trên tinh thân hơp tac giup đơ lân nhau. ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̉ Hiêu lưc hơp đông thưc hiên tư ngay ký đến ngày 31/12/2008. ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ Biên ban nay đươc lâp thanh 03 bản, bên A giư 02 bản, bên B giư 01 bản, có giá trị pháp lý như ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ̃ nhau. ĐAI DIỆN BÊN B ̣ Đ AI DIÊN BÊN A ̣ ̣ Giám đốc

BÙI THỊ ĐANG TRINH

Lê Duy Trung


								
To top