BIEN BAN BAN GIAO KHO

Document Sample
BIEN BAN BAN GIAO KHO Powered By Docstoc
					COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – töï do – Haïnh phuùc BIEÂN BAÛN BAØN GIAO KHO Hoâm nay, ngaøy 04 thaùng 04 naêm 2008 Taïi vaên phoøng Coâng ty coå phaàn Daàu thöïc vaät Bình Ñònh. Chuùng toâi goàm coù: Beân A ( beân cho thueâ kho) COÂNG TY COÅ PHAÀN DAÀU THÖÏC VAÄT BÌNH ÑÒNH Do oâng: Löu Chí Phong Chöùc vuï: P/ phoøng Nghieäp vuï laøm ñaïi dieän Beân B ( beân thueâ kho) COÂNG TY TNHH SAØI GOØN VEWONG Do oâng: DƯƠNG HOÀNG NHƠN Chöùc vuï: Cuøng nhau tieán haønh baøn giao kho nhö sau: 1-Nhaø kho: Dieän tích kho 180m2, töôøng xaây, cöûa saét keùo söû duïng toát, neàn gaïch hoa môùi hö hoûng, ñoùng la phong nhöïa. 2-Nhaø vaên phoøng laøm vieäc: Dieän tích nhaø vaên phoøng 20m2 , töôøng xaây , neàn gaïch hoa môùi khoâng hö hoûng, ñoùng la phong nhöïa, cöûa soå vaø cöûa ra vaøo laøm baèng nhoâm coù kính, ñang söû duïng toát.(kính cuûa moät caùnh cuûa soå bò nöùc) Trong ñoù: trong phoøng coù 1 maùy ñieàu hoaø ñang söû duïng toát. Beân B (beân thueâ kho) coù traùch nhieäm giöõ gìn vaø baûo quaûn vaät kieán truùc ban ñaàu cho beân A, neáu beân B laøm hö hoûng phaûi boài thöôøng thieät haïi cho beân A theo giaù trò taïi thôøi ñieåm. Bieân baûn keát thuùc luùc 10h cuøng ngaøy./. BEÂN GIAO NHAÄN BEÂN


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4165
posted:3/23/2009
language:Vietnamese
pages:1