Docstoc

mof4_2010_1842

Document Sample
mof4_2010_1842 Powered By Docstoc
					                         PARTEA     A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 1842       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Miercuri, 28 aprilie 2010
         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                Consiliul de administrație adoptă prezenta hotărâre.
 VIV IULICRIS - S.R.L., comuna Segarcea-Vale           1. Se revocă din funcția de director general al SC
    satul Olteanca, județul Teleorman            COMALEX SA domnul Corbea Florea, începând cu data
                                de 1.04.2010.
         HOTĂRÂREA NR. 1                 2. Se numește în funcția de director general al SC
                                COMALEX SA doamna Preda Luminița Diana, începând
            1.04.2010
                                cu data de 1.04.2010.
  Subsemnații, Cuclea Costel CNP 1571118343255,          3. La cererea domnului Corbea Florea, în
Cuclea Vasilica CNP 2590702343228, Cuclea Cristian-       conformitate cu prevederile art. 9.1 lit. d. din contractul de
Ionuț CNP 1820805340021, Cuclea Iulian-Dorin CNP        mandat nr. 143 din 4.05.2009, se aprobă numirea
1840927340011 asociați ai firmei S.C. VIV IULICRIS       acestuia în funcția de contabil șef al SC COMALEX SA
S.R.L. cu sediul social în comuna Segarcea-Vale, sat      începând cu data de 1.04.2010.
Olteanca, județul Teleorman, suntem de acord cu          4. Directorul general al SC COMALEX SA și
deschiderea unui punct de lucru în comuna Segarcea-       Departamentul Resurse umane vor duce la îndeplinire
Vale, sat Segarcea-Vale, județul Teleorman.           prezenta hotărâre.
  (1/1.603.771)                         Data 31.03.2010.
                                  (2/1.603.772)
     Societatea Comercială
COMALEX - S.A., Alexandria, județul Teleorman                Societatea Comercială
                                   MARINA TURISM - S.R.L., Turnu Măgurele
         HOTĂRÂREA NR. 96                       județul Teleorman
  a consiliului de administrație din 31.03.2010
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
  Consiliul de administrație al SC COMALEX SA, în
prezența tuturor membrilor săi, față de dispozițiile actului          din data de 14.04.2010
constitutiv, constată că este legal întrunit putând decide     a adunării generale a asociaților SC MARIANA
în orice problemă de competența sa.                  TURISM SRL, cu sediul în Turnu Măgurele,
  În conformitate cu:                              județul Teleorman
  - prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și        Subsemnații, Bugica Neli Marinela legitimată cu CI
modificată                           seria TR nr. 051880, CNP 2690427343244 și Bugica
  - prevederile actului constitutiv              Irina legitimată cu CI seria TR nr. 180558, CNP
  - prevederile art. 9.1 litera d. din contractul de mandat  2910209330218, în calitate de asociați, am hotărât
nr. 143 din 4.05.2009                      următoarele:
  2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  1. Se deschide un punct de lucru situat în Turnu      suspendarea temporară a activității societății pe o
Măgurele, Str. Liliacului nr. 1, jud. Teleorman, conform    perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.05.2010.
contractului de comodat.                      Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
  În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prezentei hotărâri a semnării mențiunilor la ORC se       Teleorman.
împuternicește administratorul societății Bugica Neli        (6/1.603.776)
Marinela.
  Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi 14.04.2010,          Societatea Comercială
într-un număr de 4 exemplare.                       RAMOCRIS COMEXIM - S.R.L.
   (3/1.603.773)                           comuna Putineiu, județul Teleorman

     Societatea Comercială                          HOTĂRÂREA NR. 1
 PROFESIONAL BUSINESS CONSULT - S.R.L.
                                            14.04.2010
   comuna Nanov, județul Teleorman
                                  Subsemnatul, Olteanu Ionel, în calitate de asociat
         HOTĂRÂREA NR. 1                unic, am hotărât:
                                  1. Se deschide un punct de lucru situat în com.
 din data de 19.03.2010 a adunării generale a         Putineiu, jud. Teleorman.
  asociaților SC PROFESIONAL BUSINESS               (7/1.603.777)
CONSULT SRL, cu sediul în Nanov, jud. Teleorman
  Subsemnații, Popa Maria Magdalena și Gonț Bogdan             Societatea Comercială
Mihail, în calitate de asociați și administratori, am hotărât      DAVA COM - S.R.L., comuna Sîrbeni
următoarele:                               satul Sîrbeni, județul Teleorman
  1. Se deschide un punct de lucru în București, situat în
str Postăvarul nr. 3C, ap. 67, et. 9, sector 3.                  HOTĂRÂREA NR. 1
  În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor
                                            14.04.2010
prezentei hotărâri a semnării mențiunilor la ORC, se
împuternicește Gonț Mihai, care se va legitima cu CI        Subsemnatul, Rizea Ion, în calitate de asociat unic,
seria TR nr. 283126.                      conform Legii nr. 31/1990, R modificată am hotărât
  Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 19.03.2010,   suspendarea temporară a activității societății, pe o
într-un număr de 3 exemplare.                  perioadă de 3 ani, începând cu data de 14.04.2010.
                                  Reluarea activității va fi menționată de asemenea la
   (4/1.603.774)
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      Societatea Comercială                Teleorman.
  MADIALEX COMSERV - S.R.L., Alexandria              (8/1.603.778)
       județul Teleorman
                                       Societatea Comercială
         HOTĂRÂREA NR. 1                    CRISMAD COM - S.R.L., Alexandria
                                        județul Teleorman
            14.04.2010
  Subsemnata, Boldișor Magdalena, în calitate de                  ACT ADIȚIONAL
asociat unic, am hotărât:
                                 la actul constitutiv al SC CRISMAD COM SRL,
  1. Se deschide un punct de lucru situat în Roșiori de
                                Alexandria, str. București, nr. 65, județul Teleorman
Vede, Str. Rahovei, bl. 102-103, jud. Teleorman.
                                      J34/339/2007, CUI 21708329
  (5/1.603.775)
                                  Tanase Anghel-Cristian, de cetățenie română, născut
     Societatea Comercială                 la data de 14.12.1976 în București, sector 8, domiciliat în
 FLORIDANA SERVCOM - S.R.L., comuna Islaz            sat Dudu (com. Chiajna), str. Bisericii nr. 37, jud. Ilfov,
    sat Islaz, județul Teleorman              legitimat cu CI seria IF nr. 114077 eliberată de SPCLEP
                                Buftea la data de 30.05.2006, CNP 1761214471044 și
         HOTĂRÂREA NR. 1                  Mateiaș Mădălina, de cetățenie română, născută la
                                data de 21.03.1982 în Galați, jud. Galați, domiciliată în
            14.04.2010                București, sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17, sc. H, et.
 Subsemnatul, Florica Emil, în calitate de asociat unic,    10, ap. 339, legitimată cu CI seria RT nr. 590913 eliberată
conform Legii nr. 31/1990 R modificată, am hotărât       de SPCEP S6, la data de 18.08.2008, CNP
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                  3

2820321170060, reprezentată de avocat Buliga Petrina       Maniu nr. 13D, bl. D6, sc. 4, ap. 32, sector 6, legitimat cu
Maria, în baza contractului de asistență și delegației      CI seria RX nr. 309625 eliberată de Secția 20 la data de
avocațiale nr. 46277/28.12.2009                 20.05.2005, CNP 1700113461526, asociat persoană
  în calitate de asociați cedenți la SC CRISMAD COM       fizică, va deține 50 % din capitalul social, respectiv 10
SRL, cu sediul în Alexandria, str. București, nr. 65, județul  părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, în valoare
Teleorman, J34/339/2007, CUI 21708329, pe de o parte       totală de 100 lei, participare la beneficii și pierderi;
și                                  Toader Ilie, de cetățenie română, născut la data de
  Mogoseanu Marian Robert, de cetățenie română,         19.07.1973 în Răcari, jud. Dâmbovița, domiciliat în
născut la data de 13.01.1970 în București, sector 8,       București, bd. Iuliu Maniu, nr. 13, bl. R2, sc. 1, ap. 12,
domiciliat în București, bd. Iuliu Maniu, nr. 13D, bl. D6, sc.  sector 6, legitimat cu cartea Provizorie seria PC nr.
4, ap. 32, sector 6, legitimat cu CI seria RX nr. 309625     423589 eliberată de DLEPS6B1 la data de 28.09.2009,
eliberată de Secția 20 la data de 20.05.2005, CNP        CNP 1730719416011, asociat persoană fizică, va deține
1700113461526 și                         50 % din capitalul social, respectiv 10 părți sociale cu
  Toader Ilie, de cetățenie română, născut la data de      valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei,
19.07.1973 în Răcari, jud. Dâmbovița, domiciliat în       participare la beneficii și pierderi;
București, bd. Iuliu Maniu nr. 13, bl. R2, sc. 1, ap. 12,      Art. 5. Revocarea din funcția de administratori a lui
sector 6, legitimat cu cartea Provizorie seria PC nr.      Tănase Anghel-Cristian și a lui Mateiaș Mădălina.
423589 eliberată de DLEPS6B1 la data de 28.09.2009,         Mandatul de administrator va fi preluat de către
CNP 1730719416011                        Mogoseanu Marian Robert, de naționalitate și cetățenie
  în calitate de asociați cesionari, pe de altă parte,     române, născut la data de 13.01.1970 în București,
  în baza hotărârii AGA din data de 22.03.2010, au       sector 8, domiciliat în București, bd. Iuliu Maniu, nr. 13D,
decis următoarele:                        bl. D6, sc. 4, ap. 32, legitimat cu CI seria RX nr. 309625
  Art. 1. Recodificarea obiectului principal de activitate   eliberată de Secția 20 la data de 20.05.2005, CNP
al societății, în sensul ca din cod CAEN 554 baruri,       1700113461526.
activitatea principală cod CAEN 5540 baruri devine          Mandatul de administrare este pe o perioadă
  Domeniu principal: cod CAEN 563 - baruri și alte       nelimitată.
activități de servire a băuturilor;                 Art. 6. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte    neschimbate.
activități de servire a băuturilor;                  (9/1.603.812)
  Art. 2. Modificarea art. 4 din actul constitutiv, în sensul
că în prezent societatea va avea un singur obiect de               Societatea Comercială
activitate, respectiv activitatea principală - baruri și alte          CRISMAD COM - S.R.L.
activități de servire a băuturilor, celelalte obiective
secundare fiind eliminate.                               NOTIFICARE
  Art. 3. Cesiunea dreptului de proprietate asupra celor      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
10 părți sociale, fiecare în valoare de 10 RON și cu o      Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art.
valoare totală de 100 RON deținute de Tanase Anghel-       204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cristian, în calitate de asociat cedent la SC CRISMAD      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
COM SRL, către Mogoseanu Marian Robert, în calitate       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
de asociat cesionar, la prețul total de 100 lei, calitatea de  CRISMAD COM S.R.L., cu sediul în municipiul
asociat al cedentului încetând.                 Alexandria, județ Teleorman, str. București, nr. 65,
  Cesiunea dreptului de proprietate asupra celor 10       înregistrată sub nr. J34/339/2007, cod unic de
părți sociale, fiecare în valoare de 10 RON și cu o valoare   înregistrare 21708329, care a fost înregistrat sub nr.
totală de 100 RON deținute de Mateiaș Mădălina, în        10564 din 13.04.2010.
calitate de asociat cedent la SC CRISMAD COM SRL           (10/1.603.813)
către Toader Ilie, în calitate de asociat cesionar, la prețul
total de 100 lei, calitatea de asociat al cedentului             Societatea Comercială
încetând.                                 ALETRADING - S.R.L., Timișoara
  Art. 4. În urma cesiunii dreptului de proprietate asupra
părților sociale ale SC CRISMAD COM SRL, cu sediul în                ACT ADIȚIONAL
Alexandria, str. București, nr. 65, județul Teleorman,
J34/339/2007, CUI 21708329, vor fi deținute astfel:           de modificare a actului constitutiv al
  Mogoseanu Marian Robert, de naționalitate și         S.C. ALETRADING S.R.L., din data de 22.03.2010
cetățenie române, născut la data de 13.01.1970 în          Asociații Societății Comerciale ALETRADING S.R.L.,
București, sector 8, domiciliat în București, bd. Iuliu     persoană juridică de drept român, cu sediul în Timișoara,
  4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

Pța Sfântul Nicolae, nr. 12, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată    În urma cesiunii părților sociale, capitalul social total al
la ORC Timiș sub nr. J35/566/2007, având CUI           societății rămâne neschimbat, în valoare nominală totală
21043268, denumită în continuare societatea, respectiv      de 200,00 lei, cotele de participare la capitalul social
  - dl. Sposito Alessandro, cetățean italian, născut la    devenind următoarele:
data de 22.01.1970 în Italia - San Giorgio a Cremano        • Arialen Limited deține un număr de 16 părți sociale
(NA), domiciliat în Italia, loc. Roma (NA), str. Alessandria,  având valoarea nominală de 10 lei fiecare, în valoare
nr. 174, identificat cu cartea de identitate numărul AR     totală de 160 lei, echivalentul a 46,99 euro sau 60,70
1927068, eliberată la data de 30 decembrie 2008 de        USD, conform curs oficial BNR de la data subscrierii,
autoritățile din San Giorgio a Cremano (NA), reprezentat     reprezentând 80 % din capitalul social, profit, pierderi și
de mandatar dl Albișoru Elvis Sorin, cetățean român,       drept de vot în luarea deciziilor și
născut la data de 9.05.1974 în Drobeta-Turnu Severin,        • Gurban Florin-Vasile deține un număr de 4 părți
județul Mehedinți, domiciliat în Timișoara, str. Vasile     sociale având valoarea nominală de 10 lei fiecare, în
Goldiș, nr. 4-6, sc. A, ap. 2, jud. Timiș, identificat cu C.I.  valoare totală de 40,00 RON, reprezentând 20 % din
seria TM nr. 377008, CNP 1740509352356 eliberată de       capitalul social, profit, pierderi și drept de vot în luarea
Pol. Timișoara la data de 20.01.2004, conform procură      deciziilor.
specială tradusă și legalizată sub nr. 432/15 februarie       Art. 2. Revocarea din funcția de administrator a dlui
2010, la Biroul notarului public Ana Valentina Claici din    Sposito Alessandro și numirea în funcția de administrator
Timișoara, și                          a dlui Gurban Florin-Vasile, având puteri depline, fiind
  Arialen Limited, persoană juridică de drept maltez, cu    numit pe o perioadă nelimitată.
sediul în Malta, Floriana-FRN 1400, str. St. Anne, et. 2,      Prezentul act adițional s-a emis în 4 exemplare
Europa Centre, nr. de înregistrare C45475, prin         originale în limba română, astăzi, 22.03.2010.
reprezentant Albisoru Gabriela, cetățean român, născută        (11/1.604.392)
la data de 13.12.1974 în loc. Timișoara, jud. Timiș,
                                         Societatea Comercială
domiciliată în Timișoara, str. Regimentul 5 Vânători, nr. 4-6,
                                         ALETRADING - S.R.L.
sc. A, et. 1, ap. 2, identificată cu CI seria TM nr. 491169
eliberată de Poliția Timișoara la data de 12.09.2005 (cnp
                                            NOTIFICARE
2741213354731), conform procesului-verbal al adunării
societății din 16.02.2010 tradusă și legalizată sub nr.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1175 din 22.03.2010 la Biroul notarilor publici asociați     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Cimpoesu din Timișoara, în baza hotărârii adunării        (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
generale a asociaților din data de 22.03.2010 se emite      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
prezentul act adițional de modificare a actului constitutiv   actului constitutiv al Societății Comerciale ALETRADING
al Societății Comerciale ALETRADING S.R.L., după cum       S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara,
urmează:                             P-ța, Sfântul Nicolae nr. 12, ap. 1, înregistrată sub nr.
  Art. 1. Cesiunea la valoarea nominală a tuturor celor 4   J35/566/2007, cod unic de înregistrare 21043268, care a
părți sociale deținute de asociatul Sposito Alessandro,     fost înregistrat sub nr. 17447 din 8.04.2010.
cetățean italian, născut în San Giorgio a Cremano (NA),        (12/1.604.393)
Italia, la 22.01.1970, domiciliat în Italia, Roma, via
                                       Societatea Comercială
Alessandria nr. 174, identificat cu cartea de identitate
                                   FLOREBIA COMPANY - S.R.L., Timișoara
numărul AR 1927068, eliberată la data de 30 decembrie
2008 de autoritățile din San Giorgio a Cremano (NA), la
                                           ACT ADIȚIONAL
Societatea Comercială ALETRADING SRL, cu sediul în
Timișoara, Piața Sfântul Nicolae nr. 12, ap. 1, județul      la actul constitutiv al S.C. FLOREBIA COMPANY
Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr.      S.R.L. autentificat sub nr. 3506/9.07.1999 de
J35/566/2007, cod unic de înregistrare și cod fiscal       notarul public Golban Curuți Mariana din Timișoara
21043268, având valoarea nominală de 10 RON fiecare,         Asociatul unic care adoptă prezentul:
în total 40 RON reprezentând 20 % din capitalul social al      Wotsch Gunther Erich cetățean german, născut la
societății care iese astfel din societate, lui Gurban Florin-  data de 19.05.1940 în localitatea Mediaș, domiciliat în
Vasile, cetățean român, născut la 16.06.1972 în         Dusseldorf str. Georg Daniel Teutsch nr. 20, Germania,
Timișoara, județul Timiș, domiciliat în Timișoara, str.     posesor al pașaportului nr. 500483308/06.03.2007
Martir Ovidiu Munteanu, bl. C10, ap. 6, identificat cu      eliberat de autoritățile germane,
cartea de identitate seria TM nr. 497047, eliberată de        În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990, modificată și
SPCLEP Timișoara la data de 12.10.2005, CNP           republicată și în baza hotărârii asociatului unic nr. 1 din
1720610354813, care devine astfel asociat al societății.     2.04.2010, a hotărât modificarea statutului S.C.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                    5

FLOREBIA COMPANY S.R.L. persoană juridică română,         C.I. seria SM nr. 180965/13.07.2004 eliberată de Poliția
cu sediul în Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu      municipiul Satu Mare, CNP 2840222303916. Mandatul
nr. 70, sc. B, județul Timiș,înmatriculată la Oficiul       administratorului este pe o perioadă nedeterminată.”
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub        II. Restul dispozițiilor din actul constitutiv al societății
nr. J35/430/1996, CUI 8759627, după cum urmează:         rămâne nemodificat.
  • Revocarea mandatului de administrator a dlui Bala        III. Având în vedere modificările mai sus menționate la
Dan Gheorghe                           actul constitutiv al societății, asociatul unic a hotărât și
  • numirea unui nou administrator unic al societății cu    adoptarea unui act constitutiv actualizat și unitar.
puteri depline în persoana lui Silvășan Anca pe durată        Prezentul act adițional conține 3 puncte și a fost
nedeterminată                           tehnoredactat de av. Farkas László din Baroul Cluj în 3
  • completarea obiectului secundar de activitate al      (trei)( exemplare din care, după semnare și certificare, 2
societății cu următoarele coduri CAEN:              (două) exemplare s-au eliberat părții.
  4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și     (13/1.604.394)
nerezidențiale;
  4321 - lucrări de instalații electrice;                   Societatea Comercială
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de         FLOREBIA COMPANY - S.R.L.
aer condiționat;
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;                NOTIFICARE
  4331 - lucrări de ipsosărie;
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;      Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
geamuri;                             completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  4339 - alte lucrări de finisare;               actului constitutiv al Societății Comerciale FLOREBIA
  • Adoptarea actului constitutiv actualizat al societății în  COMPANY S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul
conformitate cu prezenta hotărâre.                Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, sc. B,
  I. Urmare a hotărârilor mai sus adoptate se modifică     înregistrată sub nr. J35/430/1996, cod unic de
prevederile actului constitutiv al S.C. FLOREBIA         înregistrare 8759627, care a fost înregistrat sub nr. 17834
COMPANY S.R.L. după cum urmează:                 din 9.04.2010.
  Art. 4 alin. 2 privind activitățile secundare din actul      (14/1.604.395)
constitutiv al societății se completează și vor avea
următoarea formulare:                             Societatea Comercială
  „1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;         HITEXIM PROD-AGRO - S.R.L., Bodo
  4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și       comuna Balint, Județul Timiș
nerezidențiale;
  4321 - lucrări de instalații electrice;                    ACT ADIȚIONAL NR. 1
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de               24.03.2010
aer condiționat;
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;      Subsemnații Hiticas Remus, domiciliat în Bodo (com.
  4331 - lucrări de ipsosărie;                 Balint) nr. 301, jud. Timiș și Rujan Alexandru, domiciliat în
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;           Lugoj, Aleea Pinilor nr. 3, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Timiș,
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;      în calitate de asociați aducem următoarele modificări
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de     actelor constitutive ale societății:
geamuri;                               Art. 1. În urma cesiunii aportul asociaților la capitalul
  4339 - alte lucrări de finisare;               social este următorul: Hiticas Remus deține 19 părți
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine            sociale, în valoare de 190 lei, reprezentând 95 % din
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse        capitalul social, iar Rujan Alexandru deține 1 parte
alimentare, băuturi și tutun”                   socială, în valoare de 10 lei, reprezentând 5 % din
  Art. 13 din actul constitutiv al societății se modifică și  capitalul social.
va avea următoarea formulare:                    Art. 2. Se revocă din funcția de administrator Hiticas
  „Societatea va fi administrată și reprezentată de 1 (un)   Simona-Ana și se numește în această funcție Hiticas
administrator unic de Silvășan Anca, cetățean român,       Remus cu puteri depline pe durată nelimitată.
născută la data de 22.02.1984 în mun. Satu Mare, jud.        Redactat și imprimat în 3 (trei) exemplare, la sediul
Satu Mare, domiciliată în mun. Satu Mare, str. Preot       social.
Gheorghe Mureșan nr. 11, jud. Satu Mare, posesoare a         (15/1.604.396)
  6        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

        Societatea Comercială               sub nr. J35/1912/2003, cod unic de înregistrare
      HITEXIM PROD-AGRO - S.R.L.              15686404, care a fost înregistrat sub nr. 17923 din
                                 9.04.2010.
           NOTIFICARE                   (18/1.604.399)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.        Societatea Comercială
                                    GARAGE DOORS - S.R.L., comuna Șag
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                         județul Timiș
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale HITEXIM
                                           ACT ADIȚIONAL
PROD AGRO SRL, cu sediul în județul Timiș, Bodo, com.
Balint, înregistrată sub nr. J35/319/2009, cod unic de       Redactat la 1.04.2010, pentru consemnarea hotărârii
înregistrare 25115502, care a fost înregistrat sub nr.      asociaților Dumitru Marian, Crișan Tiberiu Alexandru și
17905 din 9.04.2010.                       Adam Florin, cu privire la modificarea actelor de
                                 constituire ale SC GARAGE DOORS - S.R.L., cu sediul
   (16/1.604.397)
                                 în Timișoara, str. Oituz nr. 57B, jud. Timiș, înmatriculată
      Societatea Comercială                 la ORC Timiș sub nr. J 35/3206/2004, CUI 16906079,
  IMMOREC - S.R.L., Timișoara, județul Timiș          după cum urmează:
                                  Art. 1. Asociatul Dumitru Marian se retrage din
          ACT ADIȚIONAL                societate și cedează la valoarea nominală 4 (patru) părți
                                 sociale, în valoare de 40 RON, în favoarea asociatului
    la actul constitutiv al S.C. IMMOREC S.R.L.        Crișan Tiberiu Alexandru și 3 (trei) părți sociale, în
  Asociații S.C. IMMOREC S.R.L., respectiv:           valoare de 30 RON, în favoarea asociatului Adam Florin.
  1. Marchesi Bruno, cetățean italian născut la         Cesiunea se face cu întregul activ și pasiv al societății,
12.08.1975 în Slovenia, Capodistria, domiciliat în Italia,    așa cum se găsește aceasta la data cesiunii.
Trieste via Dell’Istria nr. 89, identificat cu CI seria AJ nr.   Art. 2. Se majorează capitalul social societății de la
7688497 eliberată de autoritățile italiene la data de      suma de 210 RON la aceea de 220 RON. Majorarea
29.10.2004, în calitate de asociat unic și administrator al   capitalului social se efectuează prin aportul în numerar
subscrisei societăți comerciale,                 de 10 RON al asociatului Adam Florin.
  am hotărât încheierea prezentului act adițional la actul     Art. 3. După cesiune și majorarea capitalului social,
constitutiv din data de 24.06.2008 prin care:          acesta va avea valoarea totală de 220 RON, împărțit în
                                 22 părți sociale, de câte 10 RON fiecare, deținute de
  se modifică art. 6 schimbându-se obiectul de activitate
                                 către asociați astfel: asociatul român Crișan Tiberiu
al subscrisei societăți din domeniul principal 3101 -
                                 Alexandru deține 11 părți sociale, în valoare totală de 110
fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine conf. act
                                 RON, și asociatul român Adam Florin deține 11 părți
constitutiv din 24.06.2008 în obiectul de activitate și
                                 sociale, în valoare totală de 110 RON. Participarea la
domeniul principal 7022 - activități de consultanță pentru
                                 pierderi și beneficii va fi proporțională cu aportul la
afaceri și management și respectiv activitate principală:
                                 capitalul social.
7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
                                  Art. 4. Se revocă din calitatea de administrator domnul
management.                           Dumitru Marian și rămân în calitatea de administratori al
  25.03.2010 Timișoara.                     societății asociații Crișan Tiberiu Alexandru și Adam
   (17/1.604.398)                       Florin, pe un mandat nelimitat.
                                  Art. 5. Se schimbă sediul social în localitatea Șag nr.
        Societatea Comercială              164/b. Restul mențiunilor rămân neschimbate.
         IMMOREC - S.R.L.                  (19/1.604.400)
        Timișoara, județul Timiș
                                      Societatea Comercială
           NOTIFICARE                    GARAGE DOORS - S.R.L., comuna Șag
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             județul Timiș
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și               NOTIFICARE
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actului constitutiv al Societății Comerciale IMMOREC       Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
SRL, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, Str.   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
3 August 1919 nr. 3, et. 2, ap. 7, camera 4, înregistrată    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                  7

actului constitutiv al Societății Comerciale GARAGE         Art. 1. Referitor la activitatea societății
DOORS - S.R.L., cu sediul în comuna Șag, județul Timiș,       Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
înregistrată sub nr. J 35/3206/2004, cod unic de        (trei) ani, începând din data de 2.04.2010 și până la data
înregistrare 16906079, care a fost înregistrat sub nr.     de 2.04.2013.
18065 din data de 12.04.2010.                    Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân
  (20/1.604.401)                       neschimbate. Prezentul act adițional s-a redactat și
                                semnat în 3 (trei) exemplare originale, în data de
      Societatea Comercială                2.04.2010, de către asociați.
  IMOBILIAR - NORMAND - S.R.L., Timișoara              (23/1.604.404)
         județul Timiș
                                      Societatea Comercială
     ACT ADIȚIONAL NR. 2/9.04.2010              BLUE SCRAP TRADING - S.R.L., Constanța
  Subsemnații Miron Dorel, în calitate de asociat, și
Miron Sorina Bogdana, în calitate de asociat, referitor la                ROMÂNIA
S.C. PENSIUNEA NORMANDIA - S.R.L., anunțăm, în
temeiul hotărârii nr. 1/9.04.2010, modificarea actului              MINISTERUL JUSTIȚIEI
constitutiv al societății astfel:
  Art. 1. Referitor la denumirea societății:           OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Denumirea societății se schimbă în IMOBILIAR -
NORMAND - S.R.L.                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Art. 2. Referitor la activitatea principală                TRIBUNALUL CONSTANȚA
  Activitatea principală se schimbă în: agenții imobiliare    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4338/17.03.2010
- cod CAEN 6831.
  Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân       Director/persoană desemnată
neschimbate. Prezentul act adițional s-a redactat și        onform O.U.G. nr. 116/2009
semnat în 3 (trei) exemplare originale, în data de         prin Decizia D.G. nr. 20
9.04.2010, de către asociați.                   din 14.01.2010      -
  (21/1.604.402)                         În baza cererii nr. 13320 din data de 16.03.2010 și a
                                actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
      Societatea Comercială                constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  IMOBILIAR - NORMAND - S.R.L., Timișoara           următoarele date:
        județul Timiș                    - fondator: Sali Turkian, asociat unic, aport la capital
                                200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
           NOTIFICARE                reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    participare la beneficii și pierderi de 100 %;
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    - administrator persoană fizică:
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Sali Turkian, data numirii 17.03.2010, durata
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    mandatului nelimitată;
actului constitutiv al Societății Comerciale IMOBILIAR -      - denumire: BLUE SCRAP TRADING - S.R.L.;
NORMAND - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara,        - sediul social: mun. Constanța, Str. Interioară 3, nr. 1,
Str. Salcâmilor nr. 35, județul Timiș, înregistrată sub nr.   cam. 10, et. 1, județul Constanța;
J 35/1222/2007, cod unic de înregistrare 21447983, care       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 383 -
a fost înregistrat sub nr. 18127 din data de 12.04.2010.    recuperarea materialelor;
   (22/1.604.403)                         - activitatea principală: cod CAEN 3832 - recuperarea
                                materialelor reciclabile sortate;
      Societatea Comercială                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
 GEORGI - MAG - S.R.L., Biled, județul Timiș          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                10,0000 RON fiecare;
     ACT ADIȚIONAL NR. 2/9.04.2010               - durata de funcționare: nelimitată;
  Subsemnatul Nicoară Gheorghe, în calitate de           - cod unic de înregistrare: 26667980/18.03.2010;
asociat, și subsemnata Nicoară Florica, în calitate de       - numărul de ordine în registrul comerțului:
asociat, referitor la S.C. GEORGI - MAG - S.R.L.,        J 13/495/17.03.2010.
anunțăm, în temeiul hotărârii nr. 2/2.04.2010, modificarea     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
actului constitutiv al societății astfel:            din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  8        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Executorie de drept.                      Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din   Executorie de drept.
O.U.G. nr. 116/2009.                        Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.        Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
  (24/1.566.190)                       O.U.G. nr. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
       Societatea Comercială                 (25/1.566.191)
    PRO SAMAS TEN - S.R.L., Mangalia
        județul Constanța                      Societatea Comercială
                                   HERȚA AURELIEAN - S.R.L., Medgidia
             ROMÂNIA                       județul Constanța

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                          ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                    MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
        TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4493/18.03.2010                    TRIBUNALUL CONSTANȚA
  Director/persoană desemnată
  onform O.U.G. nr. 116/2009                   EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4510/18.03.2010
  prin Decizia D.G. nr. 20                    Director/persoană desemnată
  din 14.01.2010      -                   onform O.U.G. nr. 116/2009
                                  prin Decizia D.G. nr. 20
  În baza cererii nr. 13469 din data de 17.03.2010 și a
                                  din 14.01.2010      -
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       În baza cererii nr. 13498 din data de 17.03.2010 și a
următoarele date:                        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Apreotesei Maria Nicoleta, asociat unic,    constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți       următoarele date:
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota      - fondator: Herța Aureliean, asociat unic, aport la
de participare la beneficii și pierderi de 100 %;        capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  - administrator persoană fizică:              reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  Apreotesei Maria Nicoleta, data numirii 18.03.2010,     participare la beneficii și pierderi de 100 %;
durata mandatului nelimitată;                    - administrator persoană fizică: Herța Aureliean, data
  - denumire: PRO SAMAS TEN - S.R.L.;             numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată;
  - sediul social: mun. Mangalia, Str. Maramureșului nr.     - denumire: HERȚA AURELIEAN - S.R.L.;
14, județul Constanța;                       - sediul social: Medgidia, Str. Eternității nr. 9A, lotul nr.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -    1, județul Constanța;
activități de consultanță în management;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de   comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor
consultanță pentru afaceri și management excepție        și al produselor din tutun, în magazine specializate;
reorganizare și lichidare judiciară;                - activitatea principală: cod CAEN 4721 - comerț cu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  magazine specializate;
10,0000 RON fiecare;                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - cod unic de înregistrare: 26673795/19.03.2010;      10,0000 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - durata de funcționare: nelimitată;
J 13/504/18.03.2010.                        - cod unic de înregistrare: 26673817/19.03.2010;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                 9

  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 13/507/18.03.2010.                      J 13/505/18.03.2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                      Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din  Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
O.U.G. nr. 116/2009.                      O.U.G. nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.          Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
  (26/1.566.192)                         (27/1.566.193)

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   ELMA HAPPY-FOOD - S.R.L., Constanța               LEVY MEDIA PRESS - S.R.L., Cernavodă
                                       județul Constanța
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL CONSTANȚA                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                       TRIBUNALUL CONSTANȚA
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4486/18.03.2010
  Director/persoană desemnată                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4482/18.03.2010
  onform O.U.G. nr. 116/2009                   Director/persoană desemnată
  prin Decizia D.G. nr. 20                    onform O.U.G. nr. 116/2009
  din 14.01.2010      -                   prin Decizia D.G. nr. 20
                                  din 14.01.2010      -
  În baza cererii nr. 13614 din data de 17.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         În baza cererii nr. 13620 din data de 17.03.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu     actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:                        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - fondator: Acai Selma, asociat unic, aport la capital   următoarele date:
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,             - fondator: Popa Ferhan, asociat unic, aport la capital
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
participare la beneficii și pierderi de 100 %;         reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - administrator persoană fizică:              participare la beneficii și pierderi de 100 %;
  Acai Selma, data numirii 18.03.2010, durata           - administrator persoană fizică: Popa Ferhan, data
mandatului nelimitată;                     numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată;
  - denumire: ELMA HAPPY-FOOD - S.R.L.;              - denumire: LEVY MEDIA PRESS - S.R.L.;
  - sediul social: Constanța, str. Vânători nr. 43, județul    - sediul social: oraș Cernavodă, Aleea Libertății nr. 4,
Constanța;                           camera 1, bl. D 4, sc. A, et. 2, ap. 11, județul Constanța;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 562 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
activități de alimentație (catering) pentru evenimente și    restaurante;
alte servicii de alimentație;                    - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
  - activitatea principală: cod CAEN 5621 - activități de     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
alimentație (catering) pentru evenimente;            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       10,0000 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    - durata de funcționare: nelimitată;
10,0000 RON fiecare;                        - cod unic de înregistrare: 26673841/19.03.2010;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 26673736/19.03.2010;      J 13/503/18.03.2010.
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       - cod unic de înregistrare: 26673744/19.03.2010;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - numărul de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        J 13/500/18.03.2010.
  Executorie de drept.                      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
O.U.G. nr. 116/2009.                      Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.          Executorie de drept.
  (28/1.566.194)                         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
       Societatea Comercială               O.U.G. nr. 116/2009.
    CARDIOMEDSAL - S.R.L., Constanța              Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
                                   (29/1.566.195)
             ROMÂNIA
                                      Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                LAND ECO GREEN - S.R.L., Constanța

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                       ROMÂNIA

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
       TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4484/18.03.2010
  Director/persoană desemnată                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  onform O.U.G. nr. 116/2009                        TRIBUNALUL CONSTANȚA
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010      -                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4483/18.03.2010
                                  Director/persoană desemnată
  În baza cererii nr. 13644 din data de 17.03.2010 și a
                                  onform O.U.G. nr. 116/2009
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                  prin Decizia D.G. nr. 20
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                  din 14.01.2010      -
următoarele date:
  - fondatori:                          În baza cererii nr. 13710 din data de 17.03.2010 și a
  1. Salim Camer, asociat, aport la capital 100,00 RON,    actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la beneficii și   următoarele date:
pierderi de 50 %;                          - fondator: Burcea Mircea, asociat unic, aport la
  2. Salim Belgin, asociat, aport la capital 100,00 RON,   capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
capitalul social total, cota de participare la beneficii și   participare la beneficii și pierderi de 100 %;
pierderi de 50 %;                          - administrator persoană fizică: Burcea Mircea, data
  - administrator persoană fizică:              numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată;
  Salim Camer, data numirii 18.03.2010, durata          - denumire: LAND ECO GREEN - S.R.L.;
mandatului nelimitată;                       - sediul social: Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr. 140 bis,
  - denumire: CARDIOMEDSAL - S.R.L.;             demisol, camera 1, județul Constanța;
  - sediul social: Constanța, str. Constantin Brătescu      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
nr. 72, lot. 2, județul Constanța;               comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 869 -      - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
alte activități referitoare la sănătatea umană;         amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - activitatea principală: cod CAEN 8690 - alte activități  predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
referitoare la sănătatea umană;                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  10,0000 RON fiecare;
10,0000 RON fiecare;                        - durata de funcționare: nelimitată;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                 11

  - cod unic de înregistrare: 26673779/19.03.2010;        - cod unic de înregistrare: 26668047/18.03.2010;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 13/502/18.03.2010.                      J 13/491/17.03.2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                      Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din  Tribunalul Constanța în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
O.U.G. nr. 116/2009.                      O.U.G. nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.          Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.
   (30/1.566.196)                         (31/1.566.198)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   IULY & MERY DIVERS - S.R.L., Hârșova                 ANDALOR TEAM - S.R.L., Iași
        județul Constanța
                                             ROMÂNIA
             ROMÂNIA
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                  TRIBUNALUL IAȘI
       TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2077/16.02.2010
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4339/17.03.2010             Director
  Director/persoană desemnată                   la Oficiul Registrului
  onform O.U.G. nr. 116/2009                   Comerțului de pe lângă
  prin Decizia D.G. nr. 20                    Tribunalul Iași        - Gina-Manuela Șindilă
  din 14.01.2010      -
                                  În baza cererii nr. 8107 din data de 15.02.2010 și a
  În baza cererii nr. 9852 din data de 26.02.2010 și a    actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu     următoarele date:
următoarele date:                          - fondator: Zegrea Andra Irene, asociat unic, aport la
  - fondator: Paraschiv Iulian, asociat unic, aport la    capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,       reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       participare la beneficii și pierderi de 100 %;
participare la beneficii și pierderi de 100 %;           - administrator persoană fizică: Zegrea Andra Irene,
  - administrator persoană fizică: Paraschiv Iulian, data   data numirii 10.02.2010, durata mandatului nelimitată,
numirii 17.03.2010, durata mandatului nelimitată;        având puteri depline;
  - denumire: IULY & MERY DIVERS - S.R.L.;            - denumire: ANDALOR TEAM - S.R.L.;
  - sediul social: oraș Hârșova, Str. Amurgului nr. 22,      - sediul social: Iași, Șos. Nicolina nr. 8, bl. 937A, et.
construcția C1, județul Constanța;               1, ap. 1, județul Iași;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu     specializate;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare          - activitatea principală: cod CAEN 4779 - comerț cu
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                      10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  - cod unic de înregistrare: 26528730;               - cod unic de înregistrare: 26541336;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/219/16.02.2010.                       J 22/237/18.02.2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.  Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
nr. 116/2009.                           nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 16.02.2010.           Pronunțată în ședința din data de 18.02.2010.
   (32/1.566.496)                          (33/1.566.497)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       PAMERIMPEX - S.R.L., Iași                    MAD - MIR - PUB - S.R.L., Iași

             ROMÂNIA                              ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL IAȘI                          TRIBUNALUL IAȘI

 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2290/18.02.2010             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2609/23.02.2010
  Director                             Director
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă      Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă
  În baza cererii nr. 8861 din data de 17.02.2010 și a       În baza cererii nr. 10118 din data de 22.02.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  - fondator: Rîndașu Paul Ionuț, asociat unic, aport la      - fondator: Miron Mădălina, asociat unic, aport la
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,        capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii și pierderi de 100 %;          participare la beneficii și pierderi de 100 %;
  - administrator persoană fizică: Rîndașu Paul Ionuț,       - administrator persoană fizică:
data numirii 17.02.2010, durata mandatului nelimitată,        Miron Mădălina, data numirii 22.02.2010, durata
având puteri depline;                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: PAMERIMPEX - S.R.L.;                 - denumire: MAD - MIR - PUB - S.R.L.;
  - sediul social: Iași, Str. Răzoarelor nr. 10, bl. 962,      - sediul social: Iași, Fundac Valter Mărăcineanu nr. 5,
parter, ap. 1, camera 1, județul Iași;              camera 2, județul Iași;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor    publicitate;
și al tutunului;                           - activitatea principală: cod CAEN 7311 - activități ale
  - activitatea principală: cod CAEN 4632 - comerț cu      agențiilor de publicitate;
ridicata al cărnii și produselor din carne;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   10,0000 RON fiecare;
10,0000 RON fiecare;                         - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 26559910;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                  13

  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/266/2010.                          J 22/265/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.  Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
nr. 116/2009.                           nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 23.02.2010.           Pronunțată în ședința din data de 23.02.2010.
   (34/1.566.498)                          (35/1.566.499)

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   ANISHK20 UNGHENI-PRUT - S.R.L., Iași                  INLAND PROJECTS - S.R.L., Iași

             ROMÂNIA                              ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL IAȘI
                                            TRIBUNALUL IAȘI
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2608/23.02.2010
                                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4280/16.03.2010
  Director
                                   Director
  la Oficiul Registrului
                                   la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                   Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă
                                   Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă
  În baza cererii nr. 10126 din data de 22.02.2010 și a
                                   În baza cererii nr. 14588 din data de 8.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                 constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:
                                 următoarele date:
  - fondator: Morariu Ana Maria, asociat unic, aport la
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          - fondator: Pintilie Silvia Alexandra, asociat unic, aport
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        la capital 200,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
participare la beneficii și pierderi de 100 %;          reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - administrator persoană fizică: Morariu Ana Maria,      participare la beneficii și pierderi de 100 %;
data numirii 22.02.2010, durata mandatului nelimitată,        - administrator persoană fizică:
având puteri depline;                         Pintilie Silvia Alexandra, data numirii 4.03.2010,
  - denumire: ANISHK20 UNGHENI-PRUT - S.R.L.;          durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: Iași, Șos. Moara de Foc nr. 6, bl. 405,     - denumire: INLAND PROJECTS - S.R.L.;
sc. A, et. 1, ap. 5, județul Iași;                  - sediul social: Iași, str. Prof. A. Șesan nr. 6, bl. H3-
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -     6, sc. H3, et. 4, ap. 14, camera 2, județul Iași;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      activități de design specializat;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare           - activitatea principală: cod CAEN 7410 - activități de
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       design specializat;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                       20,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26559937;               - cod unic de înregistrare: 26658361;
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/377/2010.                          J 22/360/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.  Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
nr. 116/2009.                           nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 16.03.2010.           Pronunțată în ședința din data de 12.03.2010.
   (36/1.566.500)                          (37/1.566.501)

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     LIS AFFAIR - S.R.L., satul Tomești                  DEEA - DREAM - S.R.L., Iași
      comuna Tomești, județul Iași
                                              ROMÂNIA
             ROMÂNIA
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                   TRIBUNALUL IAȘI
        TRIBUNALUL IAȘI
                                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4376/17.03.2010
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4010/12.03.2010              Director
  Director                             la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă
  Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă
                                   În baza cererii nr. 17057 din data de 16.03.2010 și a
  În baza cererii nr. 14669 din data de 9.03.2010 și a     actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      următoarele date:
următoarele date:                           - fondator: Perju Andreea, asociat unic, aport la
  - fondator: Ștefan Petronela, asociat unic, aport la     capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,        reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        participare la beneficii și pierderi de 100 %;
participare la beneficii și pierderi de 100 %;            - administrator persoană fizică:
  - administrator persoană fizică:                 Perju Andreea, data numirii 12.03.2010, durata
  Ștefan Petronela, data numirii 8.03.2010, durata       mandatului nelimitată, având puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - denumire: DEEA - DREAM - S.R.L.;
  - denumire: LIS AFFAIR - S.R.L.;                 - sediul social: Iași, str. Mitropolit Varlaam nr. 8,
  - sediul social: satul Tomești nr. 85, comuna Tomești,    camera 6, et. 1, județul Iași;
județul Iași;                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 682 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 431 -     închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
lucrări de demolare și de pregătire a terenului;         sau închiriate;
  - activitatea principală: cod CAEN 4312 - lucrări de       - activitatea principală: cod CAEN 6820 - închirierea și
pregătire a terenului;                      subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                       10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26644749;               - cod unic de înregistrare: 26664800;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                  15

  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/389/2010.                          J 22/390/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.  Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
nr. 116/2009.                           nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.           Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.
   (38/1.566.502)                          (39/1.566.503)

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    EXPERT AUTOMOTIVE - S.R.L., Iași                  BEST SUN SOLUTION - S.R.L., Iași

             ROMÂNIA                              ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL IAȘI                          TRIBUNALUL IAȘI

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4378                   EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 4598
          din 17 martie 2010                        din 18 martie 2010
  Director                             Director
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă      Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă
  În baza cererii nr. 17088 din data de 16.03.2010 și a      În baza cererii nr. 17394 din data de 17.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  - fondator: Neamțu Elena Irina, asociat unic, aport la      - fondatori: 1. Pavel Mihai, asociat, aport la capital
capital 1.000,00 RON, echivalând cu 100 părți sociale       100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        50 % din capitalul social total, cota de participare la
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            beneficii/pierderi de 50 %;
  - administrator persoană fizică: Neamțu Elena Irina,       2. Toma Andrei, asociat, aport la capital 100,00 RON,
data numirii 16.03.2010, durata mandatului nelimitată,      echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
având puteri depline;                       capitalul social total, cota de participare la
  - denumire: EXPERT AUTOMOTIVE S.R.L.             beneficii/pierderi de 50 %;
  - sediul social: municipiul Iași, aleea Tudor Neculai, nr.    - administratori persoane fizice:1. Pavel Mihai, data
31, bl. 955, sc. A, et. 9, ap. 37;                numirii 17.03.2010, durata mandatului nelimitată, având
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -     puteri depline;
comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;          2. Toma Andrei, data numirii 17.03.2010, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 4532 - comerț cu      mandatului nelimitată, având puteri depline;
amănuntul cu piese și accesorii pentru autovehicule;         - denumire: BEST SUN SOLUTION S.R.L.
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat        - sediul social: municipiul Iași, str. Doftoreanu nr. 7, et.
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  3, ap. 28;
10,0000 RON fiecare;                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
  - durata de funcționare: nelimitată;             comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
  - cod unic de înregistrare: 26664819;             magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  - activitatea principală: cod CAEN 4799 - comerț cu        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,       comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
chioșcurilor și piețelor;                     piețe;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - activitatea principală: cod CAEN 4789 - comerț cu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
10,0000 RON fiecare;                       produse;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - cod unic de înregistrare: 26673426;             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - număr de ordine în registrul comerțului:          10,0000 RON fiecare;
J 22/400/2010.                            - durata de funcționare: nelimitată;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - cod unic de înregistrare: 26669042;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.        - număr de ordine în registrul comerțului:
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     J 28/131/2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Executorie de drept.                     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Tribunalul Iași în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.  Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
nr. 116/2009.                             Executorie de drept.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.           Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
   (40/1.566.504)                       Tribunalul Olt, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                 116/2009.
     Societatea Comercială                    Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
 CONSECVENT MAR-KAT - S.R.L., satul Dienci               (41/1.567.347)
   comuna Vulturești, județul Olt
                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA                     REZAN BARI - S.R.L., satul Jitaru
                                       oraș Scornicești, județul Olt
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                              ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL OLT                   OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1046               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
          din 18 martie 2010                      TRIBUNALUL OLT

  Director                                EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1047
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                              din 18 martie 2010
  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria        Director
                                   la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 5377 din data de 15.03.2010 și a
                                   Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                   Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                          În baza cererii nr. 5392 din data de 15.03.2010 și a
  - fondator: Roșu D. Marian, asociat unic, aport la       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 15.03.2010,      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %         următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la            - fondatori:
beneficii/pierderi de 100 %;                     1. Bari Hussein, asociat, aport la capital 100,00 RON,
  - administrator, persoană fizică: Roșu D. Marian, data     echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
numirii 15.03.2010, durata mandatului nelimitată, având      capitalul social total, cota de participare la
puteri depline;                          beneficii/pierderi de 50 %;
  - denumire: CONSECVENT MAR-KAT S.R.L.;              2. Bari V. Gherghina, asociat, aport la capital 100,00
  - sediul social: sat Dienci, comuna Vulturești;        RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                 17

din capitalul social total, cota de participare la       reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
beneficii/pierderi de 50 %;                   participare la beneficii/pierderi de 100 %;
  - administrator, persoană fizică: Bari V. Gherghina,      - administrator, persoană fizică: Vlădescu N. Ștefania,
data numirii 15.03.2010, durata mandatului nelimitată,     data numirii 16.03.2010, durata mandatului nelimitată,
având puteri depline;                      având puteri depline;
  - denumire: REZAN BARI S.R.L.;                 - denumire: ELEGANCE GARDEN GS S.R.L.;
  - sediul social: sat Jitaru, oraș Scornicești;         - sediul social: oraș Drăgănești-Olt, str. General
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 236 -    Teiușeanu nr. 60;
fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
  - activitatea principală: cod CAEN 2361- fabricarea     comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
produselor din beton pentru construcții;            specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - activitatea principală: cod CAEN 4776 - comerț cu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu
10,0000 RON fiecare;                      amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru
  - durata de funcționare: nelimitată;            acestea, în magazine specializate;
  - cod unic de înregistrare: 26669123;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - număr de ordine în registrul comerțului:         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
J 28/132/2010.                         10,0000 RON fiecare;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       - cod unic de înregistrare: 26669115;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - număr de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        J 28/133/2010.
  Executorie de drept.                      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
116/2009.                            Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.          Executorie de drept.
   (42/1.567.348)                        Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
       Societatea Comercială               116/2009.
     ELEGANCE GARDEN GS - S.R.L.                Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
      Drăgănești-Olt, județul Olt                (43/1.567.349)

             ROMÂNIA                     Societatea Comercială
                                 ANGHELINA TRANS CG - S.R.L., sat Enoșești
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                 oraș Piatra-Olt, județul Olt

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                       ROMÂNIA

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
        TRIBUNALUL OLT
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1048
          din 18 martie 2010               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL OLT
  Director
  la Oficiul Registrului                        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1049
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria                din 18 martie 2010
                                  Director
  În baza cererii nr. 5479 din data de 16.03.2010 și a
                                  la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                  Comerțului de pe lângă
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria
următoarele date:
  - fondator: Vlădescu N. Ștefania, asociat unic, aport la    În baza cererii nr. 5511 din data de 16.03.2010 și a
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                        următoarele date:
  - fondator: Anghelina V. Cristian-George, asociat unic,     - fondator: Purcea M. Traian, asociat unic, aport la
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți       capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale
sociale reprezentând 100 % capitalul social total, cota de   reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %;           participare la beneficii/pierderi de 100 %;
  - administrator, persoană fizică: Anghelina V. Cristian-    - administrator, persoană fizică: Purcea M. Traian,
George, data numirii 16.03.2010, durata mandatului       data numirii 17.03.2010, durata mandatului nelimitată,
nelimitată, având puteri depline;                având puteri depline;
  - denumire: ANGHELINA TRANS CG S.R.L.;             - denumire: DUG TRANS UNIC S.R.L.;
  - sediul social:sat Enoșești, oraș Piatra-Olt, str.       - sediul social:sat Izbiceni, comuna Izbiceni;
Nițulești, nr. 38;                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -    transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;       - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi   rutiere de mărfuri;
rutiere de mărfuri;                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  10,0000 RON fiecare;
10,0000 RON fiecare;                        - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - cod unic de înregistrare: 26669107;
  - cod unic de înregistrare: 26669050;              - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         J 28/135/2010.
J 28/134/2010.                           Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          Executorie de drept.
  Executorie de drept.                      Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.  116/2009.
116/2009.                              Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.           (45/1.567.351)
   (44/1.567.350)
                                       Societatea Comercială
      Societatea Comercială                    ALEXIA PUBLICITY - S.R.L., Slatina
  DUG TRANS UNIC - S.R.L., satul Izbiceni                    județul Olt
     comuna Izbiceni, județul Olt
                                             ROMÂNIA
            ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL OLT                         TRIBUNALUL OLT

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1050                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1051
          din 18 martie 2010                       din 18 martie 2010
  Director                            Director
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria        Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria
  În baza cererii nr. 5652 din data de 17.03.2010 și a      În baza cererii nr. 5689 din data de 17.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                 19

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                        următoarele date:
  - fondator: Tomescu F. Ionuț-Claudiu, asociat unic,       - fondatori:
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți         1. Guicin A. Leontina, asociat, aport la capital
sociale reprezentând 100 % capitalul social total, cota de   11.320,00 RON, echivalând cu 1132 părți sociale
participare la beneficii/pierderi de 100 %;           reprezentând 37,74 % din capitalul social total, cota de
  - administrator, persoană fizică: Tomescu F. Ionuț-     participare la beneficii/pierderi de 37,74 %;
Claudiu, data numirii 17.03.2010, durata mandatului         2. Nițulescu I. D. Codruț-Cătălin, asociat, aport la
nelimitată, având puteri depline;                capital 8.490,00 RON, echivalând cu 849 părți sociale
  - denumire: ALEXIA PUBLICITY S.R.L.;            reprezentând 28,30 % din capitalul social total, cota de
  - sediul social: municipiul Slatina, str. Dimitrie     participare la beneficii/pierderi de 28,30 %;
Caracostea nr. 1, camera 1;                     3. Comănceanu Florentina-Claudia, asociat, aport la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -    capital 4.530,00 RON, echivalând cu 453 părți sociale
publicitate;                          reprezentând 15,10 % din capitalul social total, cota de
  - activitatea principală: cod CAEN 7311 - activități ale  participare la beneficii/pierderi de 15,10 %;
agențiilor de publicitate;                     4. Mogoș V. Paula-Virginia, asociat, aport la capital
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       2830,00 RON, echivalând cu 283 părți sociale
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  reprezentând 9,43 % din capitalul social total, cota de
10,0000 RON fiecare;                      participare la beneficii/pierderi de 9,43 %;
  - durata de funcționare: nelimitată;              5. Glogoveanu P. Ionel, asociat, aport la capital
  - cod unic de înregistrare: 26669069;            2830,00 RON, echivalând cu 283 părți sociale
  - număr de ordine în registrul comerțului:         reprezentând 9,43 % din capitalul social total, cota de
J 28/136/2010.                         participare la beneficii/pierderi de 9,43 %;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - administratori, persoane fizice:
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       1. Guicin A. Leontina, data numirii 17.03.2010, durata
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    mandatului nelimitată, având puteri depline;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          2. Nițulescu I. D. Codruț-Cătălin, data numirii
  Executorie de drept.                    17.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       depline;
Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    3. Comănceanu Florentina-Claudia, data numirii
116/2009.                            17.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.        depline;
   (46/1.567.352)                        4. Mogoș V. Paula-Virginia, data numirii 17.03.2010,
                                durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
      Societatea Comercială                  5. Glogoveanu P. Ionel, data numirii 17.03.2010,
  SMARTSLOT GAMBLING - S.R.L., Caracal            durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
         județul Olt                    - denumire: SMARTSLOT GAMBLING S.R.L.;
                                  - sediul social: municipiul Caracal, P-ța Victoriei nr. 4,
            ROMÂNIA
                                et. 1;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 920 -
                                activități de jocuri de noroc și pariuri;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            - activitatea principală: cod CAEN 9200 - activități de
                                jocuri de noroc și pariuri;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            - capitalul social subscris: 30.000,00 RON, vărsat
        TRIBUNALUL OLT                 integral; capitalul social este divizat în 3000 părți sociale
                                a 10,0000 RON fiecare;
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1052               - durata de funcționare: nelimitată;
          din 18 martie 2010                - cod unic de înregistrare: 26669093;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  Director
                                J 28/137/2010.
  la Oficiul Registrului
                                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Comerțului de pe lângă
                                din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  În baza cererii nr. 5703 din data de 17.03.2010 și a     Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         Executorie de drept.
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         - cod unic de înregistrare: 26669077;
Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    - număr de ordine în registrul comerțului:
116/2009.                            J 28/138/2010.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  (47/1.567.353)                       din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
      Societatea Comercială                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
 SELING FARM E & G - S.R.L., satul Găneasa            Executorie de drept.
    comuna Găneasa, județul Olt                Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
             ROMÂNIA                116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                (48/1.567.354)
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     Societatea Comercială
                                 BĂDOI MATCON - S.R.L., Slatina, județul Olt
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL OLT
                                            ROMÂNIA
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1053
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
          din 18 martie 2010
  Director                            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria              TRIBUNALUL OLT

  În baza cererii nr. 5736 din data de 17.03.2010 și a         EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1054
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu               din 18 martie 2010
următoarele date:                         Director
  - fondatori: 1. Iordache I. Ghică-Eugen, asociat, aport    la Oficiul Registrului
la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale       Comerțului de pe lângă
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de       Tribunalul Olt        - Barbulescu Maria
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                  În baza cererii nr. 5737 din data de 17.03.2010 și a
  2. Nedelea F. Iulian, asociat, aport la capital 100,00
                                actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
din capitalul social total, cota de participare la       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 50 %;                   următoarele date:
  - administratori, persoane fizice:               - fondatori:
  1. Iordache I. Ghică-Eugen, data numirii 17.03.2010,      1. Bădoi P. Dragoș-Florin, asociat, aport la capital
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;       100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
  2. Nedelea F. Iulian, data numirii 17.03.2010, durata    50 % din capitalul social total, cota de participare la
mandatului nelimitată, având puteri depline;          beneficii/pierderi de 50 %;
  - denumire: SELING FARM E & G S.R.L.;             2. Bădoi M. Patricia, asociat, aport la capital 100,00
  - sediul social: sat Găneasa, comuna Găneasa;        RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -    din capitalul social total, cota de participare la
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine        beneficii/pierderi de 50 %;
specializate;                           - administratori persoane fizice: 1. Bădoi P. Dragoș-
  - activitatea principală: cod CAEN 4773 - comerț cu     Florin, data numirii 17.03.2010, durata mandatului
amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine        nelimitată, având puteri depline;
specializate;                           2. Bădoi M. Patricia, data numirii 17.03.2010, durata
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       mandatului nelimitată, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   - denumire: BĂDOI MATCON S.R.L.;
10,0000 RON fiecare;                        - sediul social: municipiul Slatina, Aleea
  - durata de funcționare: nelimitată;            Independenței nr. 12, bl. M1, sc. 1, ap. 10;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                 21

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -      - sediul social: sat Găneasa, comuna Găneasa;
comerț cu ridicata specializat al altor produse;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4673 - comerț cu     comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de      și al tutunului;
construcție și echipamentelor sanitare;               - activitatea principală: cod CAEN 4631 - comerț cu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       ridicata al fructelor și legumelor;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
10,0000 RON fiecare;                      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - durata de funcționare: nelimitată;            10,0000 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 26669085;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - cod unic de înregistrare: 26674146;
J 28/139/2010.                           - număr de ordine în registrul comerțului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   J 28/140/2010.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.                    Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Executorie de drept.
Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
116/2009.                            Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.        116/2009.
   (49/1.567.355)                        Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
                                   (50/1.567.356)
     Societatea Comercială
 STEMAR FRUIT IMPEX - S.R.L., satul Găneasa                 Societatea Comercială
    comuna Găneasa, județul Olt                  ENJOY LUCA FASHION - S.R.L., Corabia
                                         județul Olt
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL OLT                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL OLT
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1093
                                     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1094
          din 19 martie 2010
  Director                                    din 19 martie 2010
  la Oficiul Registrului                     Director
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria        Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria
  În baza cererii nr. 5799 din data de 18.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         În baza cererii nr. 5818 din data de 18.03.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu     actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:                        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - fondator: Idrez Ș. Ștefan, asociat unic, aport la     următoarele date:
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale         - fondator: Zegreanu C. Cristina-Antoaneta, asociat
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       unic, aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți
participare la beneficii/pierderi de 100 %           sociale reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - administrator, persoană fizică: Idrez Ș. Ștefan, data   participare la beneficii/pierderi de 100 %;
numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată, având      - administrator, persoană fizică: Zegreanu C. Cristina-
puteri depline;                         Antoaneta, data numirii 18.03.2010, durata mandatului
  - denumire: STEMAR FRUIT IMPEX S.R.L.;            nelimitată, având puteri depline;
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  - denumire: ENJOY LUCA FASHION S.R.L.;             - administrator, persoană fizică: Nae F. Ionela-
  - sediul social:oraș Corabia, str. Cuza Vodă nr. 75;    Mihaela, data numirii 18.03.2010, durata mandatului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -    nelimitată, având puteri depline;
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine          - denumire: SHIBA ERY-MIK S.R.L.;
specializate;                            - sediul social: sat Slătioara, comuna Slătioara;
  - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;      comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
10,0000 RON fiecare;                      predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - cod unic de înregistrare: 26674219;            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - număr de ordine în registrul comerțului:         10,0000 RON fiecare;
J 28/141/2010.                           - durata de funcționare: nelimitată;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - cod unic de înregistrare: 26674154;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       - număr de ordine în registrul comerțului:
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    J 28/142/2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Executorie de drept.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                  Executorie de drept.
116/2009.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
                                Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
   (51/1.567.357)                      116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
      Societatea Comercială
                                   (52/1.567.358)
   SHIBA ERY-MIK - S.R.L., satul Slătioara
     comuna Slătioara, județul Olt
                                     Societatea Comercială
                                 ECOLAND AGRAR - S.R.L., satul Pescărești
             ROMÂNIA                    comuna Vulpeni, județul Olt

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                             ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
           TRIBUNALUL OLT
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1095
                                        TRIBUNALUL OLT
          din 19 martie 2010
                                     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1137
  Director
  la Oficiul Registrului                             din 22 martie 2010
  Comerțului de pe lângă                     Director
  Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria        la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 5857 din data de 18.03.2010 și a      Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         Tribunalul Olt         - Barbulescu Maria
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       În baza cererii nr. 5938 din data de 19.03.2010 și a
următoarele date:                        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Nae F. Ionela-Mihaela, asociat unic, aport    constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale      următoarele date:
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de         - fondator:Almăjanu C. Constanța, asociat unic, aport
participare la beneficii/pierderi de 100 %;           la capital 2.000,00 RON, echivalând cu 200 părți sociale
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                   23

reprezentând 100 % capitalul social total, cota de          - administrator persoană fizică: Broboană P.
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            Sebastian-Cosmin, data numirii 19.03.2010, durata
  - administrator, persoană fizică: :Almăjanu C.        mandatului nelimitată, având puteri depline;
Constanța, data numirii 19.03.2010, durata mandatului         - denumirea: ECOGRALIS - S.R.L.;
nelimitată, având puteri depline;                   - sediul social: municipiul Slatina, str. Ghiocei nr. 8;
  - denumire: ECOLAND AGRAR S.R.L.;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
  - sediul social:sat Pescărești, comuna Vulpeni;        fabricarea produselor de brutărie și a produselor
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 016 -     făinoase;
activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;    - activitatea principală: cod CAEN 1072 - fabricarea
  - activitatea principală: cod CAEN 0161- activități      biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a
auxiliare pentru producția vegetală;               produselor conservate de patiserie;
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale a  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
10,0000 RON fiecare;                       RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26681682;               - codul unic de înregistrare: 26681658;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 28/148/2010.                          J 28/146/2010
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                 din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.
                                   Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Olt în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                 Tribunalul Olt, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr.
116/2009.
                                 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.
                                   Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.
   (53/1.567.359)
                                    (54/1.567.360)
      Societatea Comercială
   ECOGRALIS - S.R.L., Slatina, județul Olt                  Societatea Comercială
                                     CILIAN ELECTRIC COMPANY - S.R.L.
                                       comuna Cilieni, județul Olt
             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                           ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ             OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
        TRIBUNALUL OLT
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1135/22.03.2010                       TRIBUNALUL OLT
  Director
                                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1136/22.03.2010
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Director
  Tribunalul Olt          - Barbulescu Maria        la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 5916 din data de 19.03.2010 și a
                                   Tribunalul Olt          - Barbulescu Maria
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu        În baza cererii nr. 5926 din data de 19.03.2010 și a
următoarele date:                         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Broboană P. Sebastian-Cosmin, asociat       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
unic, aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți     următoarele date:
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de     - fondator: Oliță A. Laurențiu-Renato, asociat unic,
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți
  24        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de     20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
participare la beneficii/pierderi de 100 %;             cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  - administrator persoană fizică: Oliță A. Laurențiu-       domiciliat în județul Prahova, loc. Ploiești, str. Făurari nr. 2;
Renato, data numirii 19.03.2010, durata mandatului           - administrator persoană fizică: Radu Răzvan, cod
nelimitată, având puteri depline;                  numeric personal 1850126297248, data numirii
  - denumirea: CILIAN ELECTRIC COMPANY - S.R.L.;          26.02.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: comuna Cilieni;                 depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -        - denumirea: REVORASIG AGENT DE ASIGURARE
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte     - S.R.L.;
lucrări de instalații pentru construcții;               - sediul social: municipiul Ploiești, str. Făurari nr. 2,
  - activitatea principală: cod CAEN 4321 - lucrări de       valabil pe durată nelimitată conform contract de comodat
instalații electrice;                        din data de 28.01.2010;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000     activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
RON fiecare;                              - activitatea principală: cod CAEN 6622 - activități ale
  - durata de funcționare: nelimitată;               agenților și broker-ilor de asigurări;
  - codul unic de înregistrare: 26681690;               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
J 28/147/2010.                           RON fiecare;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor       - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.         - codul unic de înregistrare: 26587368/1 mar. 2010;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,        - număr de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          J 29/283/2010.
  Executorie de drept.                        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Tribunalul Olt, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr.   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
116/2009.                              Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.            Executorie de drept.
   (55/1.567.361)                          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                  Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
     Societatea Comercială                   O.U.G. nr. 116/2009.
 REVORASIG AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.                Pronunțată în ședința din data de 1.03.2010.
     Ploiești, județul Prahova                    (56/1.567.560)

             ROMÂNIA                        Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                  APACOC-MISLII - S.R.L., satul Goruna
                                    comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                               ROMÂNIA
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
       TRIBUNALUL PRAHOVA
                                    OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2546/1.03.2010
  Persoana desemnată                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  conform O.U.G. nr. 116/2009                          TRIBUNALUL PRAHOVA
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010      - Otilia Chiriță            EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3686/18 MAR. 2010
                                    Persoana desemnată
  În baza cererii nr. 13413 din data de 26.02.2010 și a
                                    conform O.U.G. nr. 116/2009
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                    prin Decizia D.G. nr. 20
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                    din 14.01.2010      - Otilia Chiriță -
următoarele date:
                                                  consilier juridic
  - fondator: Radu Răzvan, cod numeric personal
1850126297248, asociat unic, aport la capital 200,00          În baza cererii nr. 14912 din data de 2.03.2010 și a
RON, data vărsării aportului 15.02.2010, echivalând cu       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010               25

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu            Societatea Comercială
următoarele date:                           MNG REPRESENTATIVES - S.R.L.
                                    satul Măgureni, comuna Măgureni
  - fondator: Consiliul Local al Comunei Cocorăștii
                                        județul Prahova
Mislii, CUI 2845753, prin primar Alexandru Daniel, în
calitate de asociat unic, cu sediul în județul Prahova, sat              ROMÂNIA
Goruna, comuna Cocorăștii Mislii, nr. 217 A, aport la
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
capital 1000,00 RON, data vărsării aportului 24.02.2010,
echivalând cu 100 părți sociale, reprezentând 100 %       OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
capitalul social total, cu sediul în județul Prahova,
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
localitatea Goruna, nr. 217 A;
                                        TRIBUNALUL PRAHOVA
  - administrator persoană fizică: Iordan Ion Mihăiță,
cod numeric personal 1730315295881, în calitate de        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3846/22.03.2010
administrator până la data de 27.01.2011, durata         Persoana desemnată
                                 conform O.U.G. nr. 116/2009
mandatului 1 an, având puteri legale;
                                 prin Decizia D.G. nr. 20
  - reprezentanți: Alexandru Daniel, cod numeric         din 14.01.2010      - Georgiana Baraniuc
personal 1680417295893, având puteri legale, durata
                                 În baza cererii nr. 16119 din data de 5.03.2010 și a
mandat nelimitată, reprezentant Consiliul Local al       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Comunei Cocorăștii Mislii;                   constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - denumirea: APACOC-MISLII - S.R.L.;            următoarele date:
                                 - fondator: Banu Mirela, asociat unic, cod numeric
  - sediul social: sat Goruna, comuna Cocorăștii Mislii,
                                personal 2841201394427, aport la capital 200,00 RON,
nr. 217A, conform contract de comodat din 25.02.2010,     data vărsării aportului 15.01.2010, echivalând cu 20 părți
tip act: temporar, data expirării sediului: 24.02.2020;    sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 360 -    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
                                județul Vrancea, com. Golești, sat Golești;
captarea, tratarea și distribuția apei;
                                 - administrator persoană fizică: Banu Mirela, cod
  - activitatea principală: cod CAEN 3600 - captarea,     numeric personal 2841201394427, data numirii
tratarea și distribuția apei;                 5.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - capital social subscris: 1000,00 RON, vărsat integral;  depline;
capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10,0000   - denumirea: MNG REPRESENTATIVES - S.R.L.;
                                 - sediul social: sat Măgureni, comuna Măgureni, nr.
RON fiecare;
                                889, valabil până la data de 3.03.2012, conform contract
  - durata de funcționare: nelimitată;            de comodat din 4.03.2010;
  - codul unic de înregistrare: 26670500/18.03.2010;       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
  - număr de ordine în registrul comerțului:         activități de consultanță în management;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
J 29/380/18.03.2010.
                                consultanță pentru afaceri și management;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                 - codul unic de înregistrare: 2668605/22 mar. 2010;
  Executorie de drept.                      - număr de ordine în registrul comerțului:
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       J 29/341/2010.
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
O.U.G. nr. 116/2009.
                                 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Pronunțată în ședința din data de 18 mar. 2010.       Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  (57/1.567.561)                        Executorie de drept.
  26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 -
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    alte forme de învățământ;
O.U.G. nr. 116/2009.                         - activitatea principală: cod CAEN 8559 - alte forme de
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.         învățământ n.c.a.;
  (58/1.567.562)                          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 10 părți sociale a 20,0000
        Societatea Comercială               RON fiecare;
      INFO ACCRP - S.R.L., Ploiești               - durata de funcționare: nelimitată;
         județul Prahova                   - codul unic de înregistrare: 26670365/18.03.2010;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
             ROMÂNIA                 J 29/381/18.03.2010.
                                   Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   Executorie de drept.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ             Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
       TRIBUNALUL PRAHOVA                 Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3685/18 MAR. 2010            O.U.G. nr. 116/2009.
                                   Pronunțată în ședința din data de 18 mar. 2010.
  Persoana desemnată
                                    (59/1.567.563)
  conform O.U.G. nr. 116/2009
  prin Decizia D.G. nr. 20                          Societatea Comercială
  din 14.01.2010      - Otilia Chiriță                TEXYDA ROM - S.R.L., Ploiești
  În baza cererii nr. 16602 din data de 8.03.2010 și a              județul Prahova
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu                  ROMÂNIA
următoarele date:
  - fondatori:                                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
  1. Velea Gheorghe, asociat, cod numeric personal
1760104031864, aport la capital 100,00 RON, data          OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
vărsării aportului 4.03.2010, echivalând cu 5 părți
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
                                        TRIBUNALUL PRAHOVA
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
județul Argeș, localitatea Costești, Str. Victoriei, bl. C4A,    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR.3553/17.03.2010
sc. A, et. 4, ap. 11;
                                   Persoana desemnată
  2. Bădescu Florin, asociat, cod numeric personal
                                   conform O.U.G. nr. 116/2009
1680117034994, aport la capital 100,00 RON, data
                                   prin Decizia D.G. nr. 20
vărsării aportului 4.03.2010, echivalând cu 5 părți
                                   din 14.01.2010      - Otilia Chiriță
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în     În baza cererii nr. 16679 din data de 8.03.2010 și a
județul Argeș, localitatea Pitești, Str. Frasinului nr. 11, bl.  actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
17 bis, sc. B, et. 2, ap. 17;                   constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - administratori persoane fizice:               următoarele date:
  1. Velea Gheorghe, cod numeric personal              - fondator: Ghiță Ion, asociat unic, cod numeric
1760104031864, data numirii 8.03.2010, durata           personal 1560815293116, aport la capital 200,00 RON,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           data vărsării aportului 2.03.2010, echivalând cu 20 părți
  2. Bădescu Florin, cod numeric personal            sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
1680117034994, data numirii 8.03.2010, durata           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
mandatului nelimitată, având puteri depline;           județul Prahova, localitatea Ploiești, bd. București nr.
  - denumirea: INFO ACCRP - S.R.L.;               24A, bl. 1C, sc. A, et. 7, ap. 25;
  - sediul social: municipiul Ploiești, str. Cerceluș nr. 37,    - administrator persoană fizică: Ghiță Ion, cod numeric
camera 1, conform contract de închiriere nr.           personal 1560815293116, data numirii 8.03.2010, durata
1992C/4.03.2010, valabil până la 28.02.2011;           mandatului nelimitată, având puteri depline;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                 27

  - denumirea: TEXYDA ROM - S.R.L.;              părți sociale, reprezentând 33 % din capitalul social total,
  - sediul social: municipiul Ploiești, bd. București nr.   cota de participare la beneficii/pierderi de 33 %, domiciliat
24A, bl. 1C, sc. A, et. 7, ap. 25, valabil până la 1.03.2015,  în Italia, localitatea Narmi, Strada di Corgneda nr. 2/A;
conform contract de comodat din data de 1.03.2010;         2. Sassu Claudio, asociat, aport la capital 330,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
                                RON, data vărsării aportului 9.03.2010, echivalând cu 33
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;             părți sociale, reprezentând 33 % din capitalul social total,
  - activitatea principală: cod CAEN 4799 - comerț cu     cota de participare la beneficii/pierderi de 33 %, domiciliat
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,      în Italia, localitatea Porto Torres, str. Reg. Ilioni nr. 34/B;
chioșcurilor și piețelor;                      3. Rossi Giovanni, asociat, aport la capital 340,00
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   RON, data vărsării aportului 9.03.2010, echivalând cu 34
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   părți sociale, reprezentând 34 % din capitalul social total,
RON fiecare;
                                cota de participare la beneficii/pierderi de 34 %, domiciliat
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                în Italia, localitatea Pagnacco, str. Via Monte Canin nr.
  - codul unic de înregistrare: 26663481/17 mar. 2010;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          35;
J 29/372/2010.                           - administrator persoană fizică: Zăbavă Corina-
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   Georgia, cod numeric personal 2820922297294, în
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     calitate de administrator, domiciliată în județul Prahova,
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     localitatea Mărginenii de Jos, nr. 392, durata mandatului
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        nelimitată, având puteri legale, domiciliată în județul
  Executorie de drept.
                                Prahova, comuna Filipeștii de Târg, sat Mărginenii de
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Jos, nr. 392;
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
O.U.G. nr. 116/2009.                        - denumirea: CGM BEST SERVICES &
  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.        TECHNOLOGY - S.R.L.;
   (60/1.567.564)                         - sediul social: sat Filipeștii de Pădure, comuna
                                Filipeștii de Pădure, str. Cătun nr. 920, construcția C1,
      Societatea Comercială                camera 3, conform contract de comodat din 20.12.2009,
CGM BEST SERVICES & TECHNOLOGY - S.R.L.             valabil până la 31.12.2011;
     satul Filipeștii de Pădure
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 205 -
 comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova
                                fabricarea altor produse chimice;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 2059 - fabricarea
             ROMÂNIA
                                altor produse chimice n.c.a.;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - capital social subscris: 1000,00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10,0000
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                RON fiecare;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
       TRIBUNALUL PRAHOVA                  - codul unic de înregistrare: 26677347/19 mar. 2010;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3780/19.03.2010           J 29/386/2010.
  Persoana desemnată                        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  conform O.U.G. nr. 116/2009                 din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  prin Decizia D.G. nr. 20
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  din 14.01.2010      - Georgiana Baraniuc
                                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  În baza cererii nr. 17183 din data de 9.03.2010 și a       Executorie de drept.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
următoarele date:
  - fondatori:                         O.U.G. nr. 116/2009.
  1. Magistretti Michele, asociat, aport la capital 330,00     Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
RON, data vărsării aportului 9.03.2010, echivalând cu 33      (61/1.567.565)
  28       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

      Societatea Comercială               Pădure, conform contract de închiriere nr. 3257 din
     HABBE-TURNO-AL - S.R.L.               8.03.2010, tip act temporar, data expirării sediului
     satul Filipeștii de Pădure             6.03.2011;
 comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 244 -
                               producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase;
            ROMÂNIA                 - activitatea principală: cod CAEN 2442 - metalurgia
                               aluminiului;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                               RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 - cod unic de înregistrare: 26663597/17.03.2010;
         TRIBUNALUL PRAHOVA
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3552             J 29/371/2010.
                                 Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
           din 17.03.2010
                               din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Persoana desemnată                      Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  prin Decizia D.G. nr. 20                   Executorie de drept.
  din data de 14.01.2010  - Otilia Chiriță -         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                consilier juridic       Tribunalul Prahova în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) din
  În baza cererii nr. 18674 din data 15.03.2010 și a     O.U.G. 116/2009.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       (62/1.567.566)
următoarele date:
  - fondatori:                             Societatea Comercială
  1. Yavuz Mustafa, asociat, cod numeric personal      RINUS DISTRIBUTIONS - S.R.L., satul Potigrafu
7760108290015, domiciliat în localitatea Yomra, Turcia și      comuna Gorgota, județul Prahova
cu reședința în România, localitatea Filipeștii de Pădure,
județul Prahova, aport la capital 100,00 RON, data                  ROMÂNIA
vărsării aportului 12.03.2010, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota          MINISTERUL JUSTIȚIEI

de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  2. Yildiz Mustafa, asociat, cod numeric personal
7600510290018, domiciliat în localitatea Macka, Turcia și    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
cu reședința în România, localitatea Dițești, județul             TRIBUNALUL PRAHOVA
Prahova, aport la capital 100,00 RON, data vărsării
aportului 12.03.2010, echivalând cu 10 părți sociale,         EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3551
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
                                          din 17.03.2010
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                 Persoana desemnată
  - administratori persoane fizice:
                                 conform O.U.G. nr. 116/2009,
  1. Yavuz Mustafa, cod numeric personal
                                 prin Decizia D.G. nr. 20
7760108290015, data numirii 15.03.2010, durata
                                 din data de 14.01.2010  - Otilia Chiriță -
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                               consilier juridic
  2. Yildiz Mustafa, cod numeric personal
7600510290018, data numirii 15.03.2010, durata          În baza cererii nr. 18992 din data 15.03.2010 și a
mandatului nelimitată, având puteri depline;         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - denumirea: HABBE-TURNO-AL - S.R.L.;           constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - sediul social: satul Filipeștii de Pădure, Str.     următoarele date:
Principală nr. 941, depozit vopsele, comuna Filipeștii de    - fondatori:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                 29

  1. Marin Nicolae, asociat, cetățean român, domiciliat         Societatea Comercială
în localitatea comuna Gorgota, satul Potigrafu nr. 199,        EDBO CONSTRUCT - S.R.L., Ploiești
județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 205574 la          județul Prahova
data de 21.12.2000, cod numeric personal
1861014297293, aport la capital 100,00 RON, data                    ROMÂNIA
vărsării aportului 12.03.2010, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota           MINISTERUL JUSTIȚIEI
de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  2. Dobrică Marius, asociat, cetățean român, domiciliat
în municipiul Bucureşti, str. Sold. Ilie Mihail nr. 13, bl.   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
M132A, sc. 1, ap. 53, sect. 5, identificat cu C.I. seria RT           TRIBUNALUL PRAHOVA
nr. 504306, eliberată de SPCEP S5, bir nr. 3 la data de
7.08.2007, cod numeric personal 1831111341187, aport          EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3550
la capital 100,00 RON, data vărsării aportului
                                          din 17.03.2010
12.03.2010, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
                                 Persoana desemnată
50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                 conform O.U.G. nr. 116/2009,
beneficii/pierderi de 50 %;
                                 prin Decizia D.G. nr. 20
  - administrator persoană fizică: Marin Nicolae, CNP
                                 din data de 14.01.2010  - Otilia Chiriță -
1861014297293, data numirii 15.03.2010, durata
                                               consilier juridic
mandatului nelimitată, având puteri depline de
administrare și reprezentare;                   În baza cererii nr. 19064 din data 15.03.2010 și a
  - denumirea: RINUS DISTRIBUTIONS - S.R.L.;         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - sediul social: satul Potigrafu nr. 199, comuna      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Gorgota, conform contract de comodat din 1.03.2010,      următoarele date:
valabil pe durată nelimitată;                   - fondator: Delescu George Ciprian, asociat unic, cod
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -    numeric personal 1811111297263, domiciliat în
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor   localitatea Ploiești, B-dul Republicii nr. 104, bl. 12C, et.
și al tutunului;                        10, ap. 37, județul Prahova, aport la capital 200,00 RON,
  - activitatea principală: cod CAEN 4639 - comerț cu    data vărsării aportului 12.03.2010, echivalând cu 20 părți
ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și    sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
tutun;                             participare la beneficii/pierderi de 100 %;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - administrator persoană fizică: Delescu George
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  Ciprian, cod numeric personal 1811111297263, data
RON fiecare;                          numirii 15.03.2010, durata mandatului nelimitată, având
  - durata de funcționare: nelimitată;            puteri depline;
  - cod unic de înregistrare: 26663600/17.03.2010;       - denumirea: EDBO CONSTRUCT - S.R.L.;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - sediul social: municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr.
J 29/370/2010.                         104, bl. 12C, et. 10, ap. 37, conform contract de comodat
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor  din 9.03.2010, tip act permanent;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        nerezidențiale;
  Executorie de drept.                     - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
Tribunalul Prahova în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) din   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
O.U.G. 116/2009.                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.       RON fiecare;
  (63/1.567.567)                        - durata de funcționare: nelimitată;
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

  - cod unic de înregistrare: 26663554/17.03.2010;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
  - număr de ordine în registrul comerțului:          lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
J 29/369/2010.                          lucrări de instalații pentru construcții;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  Executorie de drept.                     RON fiecare;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          - durata de funcționare: nelimitată;
Tribunalul Prahova în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) din    - cod unic de înregistrare: 26663562/17.03.2010;
O.U.G. 116/2009.                          - număr de ordine în registrul comerțului:
  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.         J 29/374/2010.
   (64/1.567.568)                         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
      Societatea Comercială                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
   GREEN PUNCT INSTAL - S.R.L., Ploiești            Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
        județul Prahova                   Executorie de drept.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Prahova în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) din
             ROMÂNIA
                                 O.U.G. 116/2009.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.
                                   (65/1.567.569)
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      Societatea Comercială
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ             NANO PHILOSOFT - S.R.L., satul Sângeru
       TRIBUNALUL PRAHOVA                    comuna Sângeru, județul Prahova

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3573                          ROMÂNIA
           din 17.03.2010
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Persoana desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din data de 14.01.2010  - Otilia Chiriță           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL PRAHOVA
  În baza cererii nr. 19074 din data 15.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea            EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3549
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                                   din 17.03.2010
  - fondator: Doican Alexandru Doru, asociat unic, cod       Persoana desemnată
numeric personal 1780910297323, aport la capital          conform O.U.G. nr. 116/2009,
200,00 RON, data vărsării aportului 9.03.2010,           prin Decizia D.G. nr. 20
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         din data de 14.01.2010  - Otilia Chiriță -
capitalul social total, cota de participare la                         consilier juridic
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea       În baza cererii nr. 19081 din data 15.03.2010 și a
Ploiești, Aleea Profesorilor nr. 9, bl. 61G, sc. A, et. 3, ap.  actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
16, județul Prahova;                       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - administrator persoană fizică: Doican Alexandru       următoarele date:
Doru, cod numeric personal 1780910297323, data           - fondator: Sava Constantin, asociat unic, cod numeric
numirii 15.03.2010, durata mandatului nelimitată, având     personal 1890926295027, aport la capital 200,00 RON,
puteri legale;                          data vărsării aportului 15.03.2010, echivalând cu 20 părți
  - denumirea: GREEN PUNCT INSTAL - S.R.L.;           sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - sediul social: municipiul Ploiești, str. Nicolae      participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
Bălcescu nr. 33, camera nr. 1, valabil până la 7.03.2015,    satul Sângeru nr. 343, comuna Sângeru, județul
conform contract de comodat nr. 1/7.03.2010;           Prahova;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010                31

  - administrator persoană fizică: Sava Constantin, cod    constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
numeric personal 1890926295027, data numirii          următoarele date:
15.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri       - fondatori:
depline;
                                  1. Georgescu Valentina Alexandra, asociat, cod
  - denumirea: NANO PHILOSOFT - S.R.L.;
                                numeric personal 2910527297320, domiciliată în
  - sediul social: satul Sângeru nr. 343, comuna
Sângeru, valabil până la data de 12.03.2030 conform      localitatea Ploiești, str. Brâncoveanu Vodă nr. 28, județul
contract de comodat nr. 1 din 12.03.2010;           Prahova, aport la capital 190,00 RON, data vărsării
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 631 -    aportului 15.03.2010, echivalând cu 19 părți sociale,
activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor,     reprezentând 95 % din capitalul social total, cota de
administrarea paginilor web și activități conexe;       participare la beneficii/pierderi de 95 %;
  - activitatea principală: cod CAEN 6311 - prelucrarea      2. Panaitescu Maria, asociat, cod numeric personal
datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
                                2500112293123, domiciliată în localitatea Ploiești, str.
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  Brâncoveanu Vodă nr. 28, județul Prahova, aport la
RON fiecare;                          capital 10,00 RON, data vărsării aportului 15.03.2010,
  - durata de funcționare: nelimitată;            echivalând cu o parte socială, reprezentând 5 % din
  - cod unic de înregistrare: 26663589/17.03.2010;      capitalul social total, cota de participare la
  - număr de ordine în registrul comerțului:         beneficii/pierderi de 5 %;
J 29/368/2010.                           - administrator persoană fizică: Georgescu Valentina
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                Alexandra, cod numeric personal 2910527297320, data
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    numirii 16.03.2010, durata mandatului nelimitată, având
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        puteri depline;
  Executorie de drept.                      - denumirea: AVI BIONA & CO - S.R.L.;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         - sediul social: satul Gheaba nr. 594, comuna
Tribunalul Prahova în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) din  Măneciu, conform contract de comodat din 10.03.2010,
O.U.G. 116/2009.                        tip act permanent;
  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
   (66/1.567.570)
                                comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
      Societatea Comercială                 - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
   AVI BIONA & CO - S.R.L., satul Gheaba           amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
    comuna Măneciu, județul Prahova             predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
            ROMÂNIA                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
                                RON fiecare;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            - cod unic de înregistrare: 26670527/18.03.2010;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          J 29/382/18.03.2010.
       TRIBUNALUL PRAHOVA
                                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3684             din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
           din 18.03.2010
                                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Persoana desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                  Executorie de drept.
  prin Decizia D.G. nr. 20                    Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  din data de 14.01.2010  - Otilia Chiriță -        Tribunalul Prahova în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) din
                consilier juridic        O.U.G. 116/2009.
  În baza cererii nr. 19171 din data 16.03.2010 și a       Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         (67/1.567.571)
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1842/28.IV.2010

        Societatea Comercială                       - administrator persoană fizică: Calcan Ioan Florinel,
    PRIME IFC CONTROL - S.R.L., Ploiești                 cod numeric personal 1541222293095, data numirii
         județul Prahova                       16.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                       depline;
               ROMÂNIA                       - denumirea: PRIME IFC CONTROL - S.R.L.;
                                         - sediul social: municipiul Ploiești, str. Petrarca nr. 22,
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       valabil nelimitat conform contract de comodat din
                                       15.03.2010;
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 comerț cu ridicata specializat al altor produse;
          TRIBUNALUL PRAHOVA                      - activitatea principală: cod CAEN 4671 - comerț cu
                                       ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși, și al
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 3688
                                       produselor derivate;
             din 18.03.2010                      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Persoana desemnată                             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                        RON fiecare;
  prin Decizia D.G. nr. 20                            - durata de funcționare: nelimitată;
  din data de 14.01.2010  - Otilia Chiriță -                  - cod unic de înregistrare: 26670390/18.03.2010;
                consilier juridic                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                       J 29/378/18.03.2010.
  În baza cererii nr. 19221 din data 16.03.2010 și a
                                         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                       din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                                 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  - fondator: Calcan Ioan Florinel, asociat unic, cod            Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
numeric personal 1541222293095, aport la capital                 Executorie de drept.
200,00 RON, data vărsării aportului 15.03.2010,                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %              Tribunalul Prahova în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) din
capitalul social total, cota de participare la                O.U.G. 116/2009.
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea              Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
Ploiești, str. Petrarca nr. 22, județul Prahova;                  (68/1.567.572)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                                 &JUYDGY|421257|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1842/28.IV.2010 conține 32 de pagini.     Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:43
posted:8/16/2010
language:Romanian
pages:32