mof4_2010_1060 by tradetrek

VIEWS: 152 PAGES: 32

									                       PARTEA A IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 1060                                    Miercuri, 17 martie 2010
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială           republicată, Actul constitutiv se modifică și se
        DIGITAL-SERVICE - S.R.L.          completează astfel:
                               I. Se înființează următoarele puncte de lucru:
    ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 18.02.2010
                               1. Societatea înființează un punct de lucru în Ploiești,
 DE MODIFICARE AL ACTULUI CONSTITUTIV AL         Pța Victoriei nr. 1, incinta Complexului Mall Shopping
  S.C. DIGITAL-SERVICE S.R.L., CU SEDIUL ÎN        Center, punct nr. 1, județul Prahova, unde societatea
  MUN. BISTRIȚA, STR. DORNEI NR. 9, JUD.         desfășoară următoarele activități comerciale:
 BISTRIȚA-NĂSĂUD, J06/1284/1994, C.U.I. 6775430      9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri.
  În temeiul art. 237 al. (2) din Legea nr. 31/1990,    Prezentul Act adițional face parte integrantă din Actul
republicată, se redactează prezentul act:         constitutiv al societății comerciale, pe care îl
  1. Se suspendă temporar activitatea societății pe o  modifică/completează în mod corespunzător.
perioadă de 3 ani, începând cu data de 28.02.2010.      Drept pentru care s-a încheiat prezentul Act Adițional
Celelalte clauze rămân nemodificate. Drept pentru care   în 4 (patru) exemplare la data de 23.02.2010.
s-a redactat prezentul act în 5 exemplare, azi,
                                (2/1.534.967)
18.02.2010, și s-a semnat de asociați după citirea lui
integrală.
  (1/1.534.966)                             Societatea Comercială
                                       MET&MET - S.R.L.

         Societatea Comercială                      NOTIFICARE
          MET&MET - S.R.L.
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      ACT ADIȚIONAL DIN 23.02.2010          Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
                              art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
 DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A ACTULUI          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
                              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 MET&MET S.R.L., AVÂND SEDIUL ÎN BISTRIȚA,
                              MET&MET S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița,
   STR. MIHAI EMINESCU NR. 1-4, MEZANIN,
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, AVÂND C.U.I. RO21082879,       județ Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu nr. 1-4,
 NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI          înregistrată sub nr. 16/154/2007, cod unic de înregistrare
     BISTRIȚA-NĂSĂUD J06/154/2007           21082879, care a fost înregistrat sub nr. 3459
                              din 24.02.2010.
 În temeiul prevederilor art. 192 al. (2) art. 204, din
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,       (3/1.534.968)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        METROPOLIS - S.R.L.                     VALORO ARIDOR - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                     ACT ADIȚIONAL DIN 23.02.2010

                                DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A ACTULUI
         DIN 23.02.2010
                                 CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
    DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE               VALORO ARIDOR S.R.L., AVÂND SEDIUL ÎN
     A ACTULUI CONSTITUTIV AL                BISTRIȚA, STR. MIHAI EMINESCU NR. 1-4,
 SOCIETĂȚII COMERCIALE METROPOLIS S.R.L.,           MEZANIN, CAMERA 2, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
AVÂND SEDIUL ÎN BISTRIȚA, STR. MIHAI EMINESCU          AVÂND C.U.I. 21486281, NR. DE ORDINE ÎN
                                REGISTRUL COMERȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD
    NR. 1-4, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
                                        J06/338/2007
  AVÂND C.U.I. 15027063, NR. DE ORDINE ÎN
                                 În temeiul prevederilor art. 192 al. (2) art. 204, din
  REGISTRUL COMERȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD
                               Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
          J06/393/2002                republicată, Actul constitutiv se modifică și se
  În temeiul prevederilor art. 192 al. (2) art. 204, din   completează astfel:
                                 I. Se înființează următoarele puncte de lucru:
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,        Societatea înființează un punct de lucru în Ploiești,
republicată, Actul constitutiv se modifică și se       Pța Victoriei nr. 1, incinta Complexului Mall Shopping
completează astfel:                      Center, punct nr. 2, județul Prahova, unde societatea
                               desfășoară următoarele activități comerciale:
  I. Se înființează următoarele puncte de lucru:
                               9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri.
  1. Societatea înființează un punct de lucru în Ploiești,   Prezentul Act adițional face parte integrantă din Actul
Pța Victoriei nr. 1, incinta Complexului Mall Shopping    constitutiv al societății comerciale, pe care îl
Center, punct nr. 3, județul Prahova, unde societatea     modifică/completează în mod corespunzător.
                                 Drept pentru care s-a încheiat prezentul Act adițional
desfășoară următoarele activități comerciale:
                               în 5 (cinci) exemplare la data de 23.02.2010.
9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri.
                                 (6/1.534.971)
  Prezentul Act adițional face parte integrantă din Actul
constitutiv al societății comerciale, pe care îl
                                       Societatea Comercială
modifică/completează în mod corespunzător.                  VALORO ARIDOR - S.R.L.
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul Act Adițional
în 4 (patru) exemplare la data de 23.02.2010.                    NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (4/1.534.969)
                               Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
                               art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        METROPOLIS - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               VALORO ARIDOR S.R.L., cu sediul în .unicipiul Bistrița,
                               județ Bistrița-Năsăud, str. Mihai Emlnescu nr. 1-4,
           NOTIFICARE
                               înregistrată sub nr. J6/338/2007, cod unic de înregistrare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   21486281, care a fost înregistrat sub nr. 3463
                               din 24.02.2010.
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     (7/1.534.972)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          Societatea Comercială
                                      THEA DEBT EXPERT - S.R.L.
METROPOLIS S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița,
județ Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu nr. 1-4,         ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
înregistrată sub nr. J6/393/2002, cod unic de înregistrare
                                    AL S.C. THEA DEBT EXPERT S.R.L.
15027063, care a fost înregistrat sub nr. 3462
din 24.02.2010.                         Subsemnata
                                 ANGHELUTA ANA, cu domiciliul în Târgu Neamț,
  (5/1.534.970)                       str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 7, jud. Neamț,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010                 3

identificată cu C.I. seria NT nr. 019592, eliberată               Societatea Comercială
de Poliția Tg. Neamț la data de 07.04.2000,                   ENTREPINOS - S.R.L.
C.N.P. 2480227274781, în calitate de unic asociat al
                                            ROMÂNIA
S.C. THEA DEBT EXPERT S.R.L., cu sediul în Bistrița,
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
str. Garoafei nr. 6, bl. 6, parter, ap. 87, județul Bistrița
Năsăud, înmatriculată la Registrul Comerțului sub        OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
nr. J06/819/1991, având C.U.I. RO 3697531,              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  am decis următoarele:                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  1. Se desființează punctul de lucru al societății de la
                                         DOSAR NR: 3544/2010
Tasnad, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, jud. Satu-Mare,
începând cu data de 01.02.2010.                          REZOLUȚIE NR. 783
  Încheiat astăzi, 22.01.2010, în 6 exemplare originale.
                                     PRONUNȚATĂ ASTĂZI 26-02-2010
  (8/1.534.973)
                                TURC IOAN - DIRECTOR LA OFICIUL REGISTRULUI
        Societatea Comercială                COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
       THEA DEBT EXPERT - S.R.L.                    BISTRIȚA-NĂSĂUD.
                                 RATIU ANA - REFERENT ÎN CADRUL OFICIUL
            NOTIFICARE                 REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                    TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile    ENTREPINOS S.R.L., cu sediul ales în Năsăud,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    str. Miron Cristea, bloc A6, sc. B, etaj 2, ap. 11, prin care
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   privind radierea ENTREPINOS S.R.L., cod unic de
                                înregistrare 24321911, număr de ordine în registrul
THEA DEBT EXPERT S.R.L., cu sediul în municipiul
                                comerțului J6/826/2008.
Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, Str. Garoafei nr. 6, bloc 6,              DIRECTORUL
scara C, etaj P, ap. 87, înregistrată sub nr. J6/819/1991,     Asupra cererii de față:
cod unic de înregistrare 3697531, care a fost înregistrat      Prin cererea înregistrată sub nr. 3544 din 25.02.2010
sub nr. 3491 din 24.02.2010.                  s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a
                                mențiunii cu privire la radierea ENTREPINOS S.R.L.
  (9/1.534.974)                          În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
                                menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
                                cărora DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite
         Societatea Comercială             cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
          DANY-S - S.R.L.               nr. 116/2009, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990
     ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 10.02.2010           republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                urmează a admite prezenta cerere de radiere.
    AL S.C. DANY-S S.R.L., CU SEDIUL ÎN                     PENTRU ACESTE MOTIVE
 MUN. BISTRIȚA, STR. NĂSĂUDULUI NR. 2, SC. A,                    ÎN CONDIȚIILE LEGII
                                              DISPUNE
     AP. 8, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD
                                  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
  ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI            dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
    SUB NR. J06/488/1992, C.U.I. 3537506           firmei ENTREPINOS S.R.L., cu datele de identificare mai
                                sus menționate.
  1. Societatea comerciala înființează un punct de lucru     Motivul radierii este dizolvare.
situat în: loc. Mintiu, com. Nimigea, nr. 24, jud. Bistrița-    Admite raportul de repartizare a activului rămas în
Năsăud.                             urma lichidării.
  2. Se radiază punctul de lucru:                 Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
  - Stand carne și mezeluri situat în mun. Bistrița, Calea  Oficial al României, Partea a IV-a.
                                  Executorie de drept.
Moldovei nr. 17, stand 19, jud. Bistrița-Năsăud.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
  3. Celelalte clauze ale actului constitutiv nu se      art. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009.
modifică.                              Pronunțată astăzi 26-02-2010.
  (10/1.534.975)                         (11/1.534.976)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
        Societatea Comercială                6. Se radiază punctul de lucru Magazin electrocasnice
      INSTALMAR CONSTRUCT - S.R.L.             și instalații situat în com. Josenii Birgaului, sat Josenii
                                Birgaului, nr. 384, jud. Bistrița-Năsăud.
    CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL             7. În baza acestor modificări și a prevederilor legale se
                                adoptă actul constitutiv actualizat al societății.
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
 S.C. INSTALMAR CONSTRUCT S.R.L., CU SEDIUL            (12/1.534.977)
  ÎN MUN. BISTRIȚA, STR. ANDREI MURESANU
  NR. 3, SC. A, AP. 13, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,                 Societatea Comercială
  ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI                  INSTALMAR CONSTRUCT - S.R.L.
    SUB NR. J06/197/2006, C.U.I. 18488592
  În temeiul art. 202 și art. 204 din Legea nr. 31/1990               NOTIFICARE
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic, se  Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
încheie prezentul contract de cesiune și act adițional,     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
procedându-se la actualizarea actului constitutiv:       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Se reia activitatea societății cu începere de la data  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
prezentului act.                        INSTALMAR CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
  2.1. Asociatul unic Huzmezan Cătălin-Marian, născut     municipiul Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, str. Andrei
la data de 13.04.1982 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-     Muresanu nr. 3, scara A, ap. 13, înregistrată sub
Năsăud, domiciliat în mun. Bistrița, str. Andrei Muresanu    nr. J6/197/2006, cod unic de înregistrare 18488592, care
nr. 3, sc. A, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud,           a fost înregistrat sub nr. 3563 din 25.02.2010.
C.N.P. 1820413060011, în calitate de cedent, și
  Asociatul nou cooptat Gănău Marius-Ioan, născut la       (13/1.534.978)
data de 29.09.1971 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud,
domiciliat în com. Livezile, sat Livezile, nr. 316,               Societatea Comercială
jud.   Bistrița-Năsăud,     cetățenie    română,          21 MEDIA STUDIO - S.R.L.
C.N.P. 1710929060808, în calitate de cesionar;
  2.2. Asociatul unic Huzmezan Cătălin-Marian           CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL
cesionez la valoare nominală, un număr de 15 părți
sociale, deținute în societate, în valoare totala de 150 lei,       AL ACTULUI CONSTITUTIV AL
în numerar, asociatului nou cooptat Gănău Marius-Ioan.       S.C. 21 MEDIA STUDIO S.R.L., CU SEDIUL ÎN
Asociatul cedent declară că a primit de la asociatul        MUN. BISTRIȚA, STR. APICULTORILOR NR. 4,
cesionar întreaga valoare a cesiunii, respectiv 150 lei.           JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
  2.3. Asociații declară că au luat la cunoștință de       ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificat       SUB NR. J06/322/2004, C.U.I. 16373839
și completat și ale Legii 241/2005 pentru combaterea
evaziunii fiscale.                         În temeiul art. 202 și art. 204 din Legea nr. 31/1990
  În urma cesiunii, clauzele actului constitutiv privitoare  privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
la asociați și capitalul social sunt:              și completările ulterioare, a hotărârii asociaților, se
  3. Capitalul social este de 300 lei, în numerar, divizat  încheie prezentul act adițional și contract de cesiune,
în 30 părți sociale egale, cu valoarea nominală de 10 lei    procedându-se la actualizarea actului constitutiv:
și se compune din aportul asociaților astfel:           1.1. Asociații Șolderea Claudiu-Ioan, născut la data
  - Huzmezan Cătălin-Marian deține 150 lei,          de 21.02.1977 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud,
reprezentând 15 părți sociale (50%);              domiciliat în mun. Bistrița, str. Apicultorilor nr. 4,
  - Gănău Marius-Ioan deține 150 lei, reprezentând      jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1770221060762, și Șolderea
15 părți sociale (50%).                     Florentina-Elena, născută la data de 30.03.1972 în com.
  Asociații participă la beneficii și pierderi proporțional  Prundu Birgaului, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliată în
cu aportul la capitalul social.                 mun. Bistrița, str. Apicultorilor nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud,
  4. Administrarea și reprezentarea societății se va     C.N.P. 2720330060761, în calitate de cedenți, și
realiza, pe durată nelimitată, de către asociații Huzmezan     Asociatul nou cooptat Sângeorzan Toma-Sorin,
Cătălin-Marian și Gănău Marius-Ioan. Administratorii au     născut la data de 22.02.1974 în mun. Bistrița,
puteri depline și pot lucra separat având obligația de a se   jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în mun. Bistrița,
informa reciproc cu privire la activitățile întreprinse.    Ale. Rotunda nr. 2, bl. 2A, sc. A, ap. 4, jud. Bistrița-Năsăud,
  5. Se schimbă obiectul principal de activitate cu      cetățenie română, C.N.P. 1740222060816, în calitate de
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor.      cesionar;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010                 5

  1.2. Asociatul Șolderea Claudiu-Ioan cesionez        lucrări speciale de construcții n.c.a., 4673 - Comerț cu
integral, la valoare nominală cele 12 părți sociale,      ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
deținute în societate, în valoare totală de 120 lei,      construcții și echipamentelor sanitare, 4674 - Comerț cu
asociatului nou cooptat Sângeorzan Toma-Sorin.         ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru
  Asociatul Șolderea Florentina-Elena cesionez        instalații sanitare și de încălzire, 4752 - Comerț cu
integral, la valoare nominala cele 8 părți sociale, deținute  amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă
în societate, în valoare totală de 80 lei, asociatului nou   și a celor pentru vopsit, în magazine specializate,
cooptat Sângeorzan Toma-Sorin.                 5210 - Depozitări, 7732 - Activități de închiriere și leasing
  Asociații cedenți declară că au primit de la asociatul   cu mașini și echipamente pentru construcții.
cesionar întreaga valoare a cesiunii, respectiv 200 lei.      7. Se radiază punctul de lucru situat în mun. Bistrița,
  1.3. Asociații cedenți se retrag din societate și din    str. Apicultorilor nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud.
funcția de administratori și reprezentanți, declarând că nu     8. Se adoptă actul constitutiv actualizat cu clauzele
au pretenții față de asociatul cesionar și societate.      legale specifice societății cu răspundere limitată cu
  1.4. Asociații declară că au luat la cunoștință de     asociat unic.
prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificat
și completat și ale Legii 241/2005 pentru combaterea        (14/1.534.979)
evaziunii fiscale.
  În urma cesiunii, clauzele actului constitutiv privitoare          Societatea Comercială
la asociatul unic și capitalul social sunt:                  21 MEDIA STUDIO - S.R.L.
  2. Capitalul social al societății este de 200 lei în
numerar, divizat în 20 părți sociale, cu valoarea nominală               NOTIFICARE
de 10 lei și aparține asociatului unic Sângeorzan Toma-
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sorin. Asociatul unic participă la beneficii și pierderi
                                Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
proporțional cu aportul la capitalul social - 100%.
                                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  3. Administrarea și reprezentarea societății se va
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
realiza, pe durată nelimitată de către asociatul unic
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale 21
Sângeorzan Toma-Sorin. Administratorul va asigura
                                MEDIA STUDIO S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița,
îndeplinirea tuturor obligațiilor pentru realizarea
                                județ Bistrița-Năsăud, Aleea Rotunda nr. 2A, scara A,
obiectului de activitate al societății.
                                etaj 1, ap. 4, înregistrată sub nr. J6/322/2004, cod unic de
  4. Se schimbă sediul social al societății în
                                înregistrare 16373839, care a fost înregistrat sub nr. 3572
mun. Bistrița, Ale. Rotunda nr. 2A, et. 1, sc. A, ap. 4,
                                din 25.02.2010.
jud. Bistrița-Năsăud.
  5. Se schimbă obiectul principal de activitate cu        (15/1.534.980)
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale.
  6. Se completează obiectul secundar de activitate cu             Societatea Comercială
                                          REZISTENTA - S.R.L.
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și
tâmplărie, pentru construcții, 2223 - Fabricarea articolelor
                                      ACT ADIȚIONAL NR. 1/24.02.2010
din material plastic pentru construcții, 2511 - Fabricarea
de construcții metalice și părți componente ale structurilor   DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A ACTULUI
metalice, 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal,      CONSTITUTIV AL S.C. REZISTENTA S.R.L.
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4211 - Lucrări    CU SEDIUL ÎN ORAȘ NĂSĂUD, STR. VASILE NASCU
de construcții a drumurilor și autostrăzilor, 4212 - Lucrări   NR. 18, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ
de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane,
                                 SUB J06/384/2002, AVÂND C.U.I. RO 15017663
4213 - Construcția de poduri și tuneluri, 4221 - Lucrări de
construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,         În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru  comerciale, republicată, și cu respectarea prevederilor
electricitate și, 4291 - Construcții hidrotehnice        actului constitutiv, se redactează prezentul act
telecomunicații, 4299 - Lucrări de construcții a altor     modificator:
proiecte inginerești n.c.a., 4311 - Lucrări de demolare a     1. Se numește în funcția de administrator și
construcțiilor, 4312 - Lucrări de pregătire a terenului,    reprezentant cu puteri depline asociatul RUSTI DAN-
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții,      OVIDIU, cetățean român, născut la data de 25.03.1979 în
4331 - Lucrări de ipsoserie, 4332 - Lucrări de tâmplărie și   municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în oraș
dulgherie, 4333 - Lucrări de pardosire și placare a       Năsăud, str. Vasile Nascu nr. 18, județul Bistrița-Năsăud,
pereților, 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări  identificat cu C.I. seria XB nr. 096137/26.09.2003,
de geamuri, 4339 - Alte lucrări de finisare, 4391 - Lucrări   eliberată de Poliția Năsăud, C.N.P. 1790325062978.
de învelitori, șarpante și terase la construcții, 4399 - Alte  Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și cele           Societatea Comercială
special prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile           I.C.P.E. BISTRITA - S.A.
comerciale. Durata mandatului administratorului este
                                           NOTIFICARE
nelimitată.
  2. Obiectul principal de activitate se schimba în:        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
5610 - Restaurante, 561 - Restaurante.
                                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  3. Obiectul secundar se completează cu:           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
băuturi și tutun, 4618 Intermedieri în comerțul specializat   I.C.P.E. BISTRITA S.A., cu sediul în municipiul Bistrița,
în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.,      județ Bistrița-Năsăud, Str. Parcului nr. 7, înregistrată sub
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse,        nr. J6/254/2000, cod unic de înregistrare 13355153, care
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de     a fost înregistrat sub nr. 3753 din 25.02.2010.
scurtă durată, 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și      (18/1.534.983)
tabere, 5590 Alte servicii de cazare, 5621 Activități de
alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 Alte               Societatea Comercială
servicii de alimentație n.c.a., 6820 Închirierea și               MONDOLIGHT - S.R.L.
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,
                                      ACT ADIȚIONAL NR. 1/23.02.2010
7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri
recreaționale și echipament sportiv 7911 Activități ale      DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A ACTULUI
agențiilor turistice, 7912 Activități ale tur-operatorilor,     CONSTITUTIV AL S.C. MONDOLIGHT S.R.L.
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică,     ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor,        NR. J06/249/2009, C.U.I. 25569967, CU SEDIUL ÎN
8122 Activități specializate de curățenie, 8129 Alte       BISTRIȚA, STR. AVRAM IANCU NR. 8, SC. E, AP. 54,
                                    CAMERA 2, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD
activități de curățenie, 9312 Activități ale cluburilor
sportive, 9313 Activități ale centrelor de fitness, 9319 Alte   În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată
                                și a hotărârii adunării generale a asociaților, actul
activități sportive, 9609 Alte activități de servicii n.c.a.,
                                constitutiv se modifică și se completează după cum
9820 Activități ale gospodăriilor private de producere de
                                urmează:
servicii pentru scopuri proprii.                  I. Asociatul POPA GHEORGHE FLORIAN
  5. Celelalte clauze rămân nemodificate. Drept pentru     cesionează, la valoarea nominală, întregul capital social
care se redactează un act constitutiv actualizat. Drept     deținut, respectiv transmite 57 părți sociale în valoare
pentru care s-a redactat prezentul act în 4 (patru)       totală de 570 RON asociatului VAIDA CONSTANTIN
exemplare originale azi, data de 24.02.2010.          FLORIN. Urmare a cesionării capitalului social deținut,
                                asociatul Popa Gheorghe Florian se retrage din societate
  (16/1.534.981)                       și îi încetează orice calitate avută în societate.
                                Administrarea și reprezentarea societății se va face, pe
                                durată nedeterminată, de asociatul unic Vaida Constantin
         Societatea Comercială             Florin. Asociatul cedent declară că a fost despăgubit la
         REZISTENTA - S.R.L.              valoarea nominală a părților sociale și nu mai are nicio
                                pretenție de la asociatul cesionar sau de la societate.
            NOTIFICARE                 II. Celelalte clauze rămân nemodificate.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (19/1.534.984)
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           MONDOLIGHT - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
REZISTENTA S.R.L., cu sediul în oraș Năsăud,                     NOTIFICARE
județ Bistrița-Năsăud, str. Vasile Nascu nr. 18, înregistrată    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sub nr. J6/384/2002, cod unic de înregistrare 15017663,     Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
care a fost înregistrat sub nr. 3685 din 25.02.2010.      art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (17/1.534.982)                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010                7

MONDOLIGHT S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița,               Societatea Comercială
județ Bistrița-Năsăud, str. Avram Iancu nr. 8, scara E,             ILVCARAIMONT - S.R.L.
ap. 54, înregistrată sub nr. J6/249/2009, cod unic de
înregistrare 25569967, care a fost înregistrat sub nr. 3838    CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT MODIFICATOR
din 26.02.2010.
                                      AL ACTULUI CONSTITUTIV AL
  (20/1.534.985)                          S.C. ILVCARAIMONT S.R.L., CU SEDIUL ÎN
                                  MUN. BISTRIȚA, STR. URSULUI NR. 8, SC. B,
                                 PARTER, AP. 3, CAMERA 2, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
        Societatea Comercială
                                  ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
      QUALITY PARTS MOBIL - S.R.L.
                                   SUB NR. J06/352/2000, C.U.I. 13534280
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV               În temeiul art. 202 și art. 204 din Legea nr. 31/1990
                                 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
    AL S.C. IBERIA MSI S.R.L., CU SEDIUL ÎN          și completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic, se
 MUN. BISTRIȚA, STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 55,          încheie prezentul contract de cesiune și act adițional,
 ET. 1, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNMATRICULATĂ ÎN          procedându-se la actualizarea actului constitutiv:
      REGISTRUL COMERȚULUI SUB                 1.1. Asociatul unic Rognean Rodica-Mirela, născută la
     NR. J06/303/2009, C.U.I. 25677853           data de 06.03.1964 în com. Mariselu, jud. Bistrița-
                                 Năsăud, domiciliată în mun. Bistrița, str. Caraiman nr. 17,
  În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind
                                 jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 2640306060794, în calitate
societățile comerciale, republicată, cu modificările și
                                 de cedent, și
completările ulterioare, a hotărârii asociatului unic, se      Asociatul nou cooptat Mândru Adrian, născut la data
încheie prezentul act adițional, procedându-se la        de 19.05.1982 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud,
actualizarea actului constitutiv:                domiciliat în mun. Bistrița, cart Viisoara, nr. 63 C,
  1. Se schimbă denumirea societății în S.C. “QUALITY     jud.   Bistrița-Năsăud,     cetățenia    română,
PARTS MOBIL” S.R.L.                       C.N.P. 1820519060011, în calitate de cesionar;
  2. Societatea comercială înființează un punct de lucru      1.2. Asociatul unic Rognean Rodica-Mirela cesionez
situat în com. Rodna, sat Rodna (str. Sportului) nr. 101,    integral, la valoare nominală cele 20 părți sociale,
jud. Bistrița-Năsăud.                      deținute în societate, în valoare totală de 200 lei, în
  3. Se schimbă obiectul principal de activitate cu      numerar, asociatului nou cooptat Mândru Adrian.
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru     Asociatul cedent declară că a primit de la asociatul
autovehicule.                          cesionar întreaga valoare a cesiunii, respectiv 200 lei.
  4. În baza acestor modificări și a prevederilor legale se    1.3. Asociatul cedent se retrage din societate și din
adoptă actul constitutiv actualizat.               funcția de administrator și reprezentant declarând că nu
                                 are pretenții față de asociatul cesionar și societate.
  (21/1.534.986)                          1.4. Asociații declară că au luat la cunoștință de
                                 prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, modificat
        Societatea Comercială               și completat și ale Legii 241/2005 pentru combaterea
      QUALITY PARTS MOBIL - S.R.L.             evaziunii fiscale.
                                   În urma cesiunii, clauzele actului constitutiv privitoare
            NOTIFICARE                la asociatul unic și capitalul social sunt:
                                   2. Capitalul social al societății este de 200 lei, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 numerar, divizat în 20 părți sociale, cu valoarea nominală
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
                                 de 10 lei și aparține asociatului unic nou cooptat Mândru
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    Adrian. Asociatul unic participă la beneficii și pierderi
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   proporțional cu aportul la capitalul social - 100%.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      3. Administrarea și reprezentarea societății se va
QUALITY PARTS MOBIL S.R.L., cu sediul în municipiul       realiza, pe durată nelimitată de către asociatul unic nou
Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, str. Împăratul Traian nr. 55,  cooptat Mândru Adrian, în condițiile legii și ale actului
etaj 1, înregistrată sub nr. J6/303/2009, cod unic de      constitutiv.
înregistrare 25677853, care a fost înregistrat sub nr. 3840     4. În urma acestor modificări și a prevederilor legii se
din 26.02.2010.                         adoptă actul constitutiv actualizat al societății.
  (22/1.534.987)                          (23/1.534.988)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
         Societatea Comercială             GEO și IORDACHE MARIA ELENA, în calitate de
        ILVCARAIMONT - S.R.L.              asociați, am hotărât următoarele:
                                  Dată fiind lipsa condițiilor concrete pentru realizarea
            NOTIFICARE                obiectului de activitate al S.C. “ROLEMN PROD” S.R.L.,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    încetarea activității societății și trecerea acesteia în
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile    inactivitate temporară, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    începând cu data de 19.02.2010 până la data
                                de 19.02.1013.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                la data de 19.02.2010.
ILVCARAIMONT S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița,
județ Bistrița-Năsăud, Str. Ursului nr. 8, scara B, etaj P,     (26/1.534.992)
ap. 3, înregistrată sub nr. J6/352/2000, cod unic de
înregistrare 13534280, care a fost înregistrat sub nr. 3917          Societatea Comercială
din 01.03.2010.                               EUROPEAN HOLLIDAY - S.R.L.
  (24/1.534.989)
                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

         Societatea Comercială                  AL S.C. EUROPEAN HOLLIDAY S.R.L.
          BATISTIL - S.R.L.                        NR. 1/22.02.2010
                                  Subsemnata MORAR MIHAELA, în calitate de asociat
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                unic al S.C. EUROPEAN HOLLIDAY S.R.L., în temeiul
 AL S.C. BATISTIL S.R.L. DIN DATA DE 23.02.2010        prevederilor actului constitutiv și al Legii 31/1990 privind
                                societățile comerciale, decid:
  Asociatul unic Lechințan Lucian, de cetățenie română,      1. Înființarea unui punct de lucru situat în Bistrița,
domiciliat în oraș Beclean, str. Grigore Silasi nr. 7, sc. 1,  str. Dragoș Voda nr. 9, parter, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud.
ap. 19, jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1820828060435,
                                  (27/1.534.993)
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
100% din capitalul social al societății prin împuternicit
Frișan Valeria cu procura nr. 1530/C - 1457/17.02.2010,             Societatea Comercială
            HOTĂRĂȘTE:                        ALGECOR 2002 - S.R.L.
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
de 23.02.2010 și până la data de 22.02.2013.
                                       AL S.C. ALGECOR 2002 S.R.L.
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                        DIN DATA DE 17.02.2010
neschimbate.
                                  Subsemnata Algeorge Cornelia, de cetățenie română,
  (25/1.534.991)
                                domiciliată în mun. Bistrița, str. Panait Cerna nr. 1, sc. B,
                                ap. 2, jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 2640412060768,
        Societatea Comercială              identificată cu C.I. seria XB nr. 114557, emisă de pol.
        ROLEMN PROD - S.R.L.              mun. Bistrița la data de 31.03.2004, deținând un număr
                                de 50 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul
       HOTĂRÂREA NR. 1/19.02.2010             social al societății,
                                             HOTĂRĂȘTE:
   A ASOCIAȚILOR, PRIVIND INACTIVITATEA              Art. 1. Radierea punctului de lucru Magazin
  TEMPORARĂ A S.C. ROLEMN PROD S.R.L.,            îmbrăcăminte second-hand situat în oraș Singeorz-Bai,
 CU SEDIUL ÎN BISTRIȚA, STR. NASAUDULUI NR. 5,         str. Izvoarelor nr. 14, jud. Bistrița-Năsăud.
   AP. 14, J/06/1063/1996, C.U.I. RO 5124239           Art. 2. Înființarea unui punct de lucru situat în oraș
  În temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990,      Singeorz-Bai, str. Izvoarelor nr. 12, jud. Bistrița-Năsăud.
privind societățile comerciale, republicată cu modificările     Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
și completările ulterioare și în temeiul O.G. nr.92/2003    neschimbate.
(Cod de procedură fiscală), subsemnații IORDACHE          (28/1.534.994)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               9

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         NIMPEXSAV - S.R.L.                      ALEXBICA - S.R.L.

           HOTĂRÂRE:                          HOTĂRÂREA

    PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
     S.C. NIMPEXSAV S.R.L. MARISELU             S.C. ALEXBICA S.R.L. DIN DATA DE 22.02.2010
  Subsemnații BUTA FLOAREA și BUTA ARGHIL, în         Adunarea generală, în prezența dIui Rus Sebastian-
calitate de asociați și administratori ai firmei       Leonida, domiciliat în mun. Bistrița, str. Valeriu Braniște
S.C. NIMPEXSAV S.R.L. Mariselu, hotărâm de comun       nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1861114060058,
acord suspendarea activității firmei pe o perioadă de    deținând 50% din capitalul social al societății și dlui Rus
3 ani, începând cu data de 23.02.2010.            Alexandru-Cristian, domiciliat în mun. Bistrița, str. Valeriu
  (29/1.534.995)                      Braniște nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1890627060045,
                               deținând 50% din capitalul social al societății, în
                               unanimitate
        Societatea Comercială
                                            HOTĂRĂȘTE:
       STEAUA VESTULUI - S.R.L.
                                Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC            pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data
                               de 22.02.2010 și până la data de 21.02.2013.
     AL S.C. STEAUA VESTULUI S.R.L.            Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
       DIN DATA DE 17.02.2010             neschimbate.
  Subsemnatul Bulz Vasile, de cetățenie română,         (32/1.534.998)
domiciliat în com. Romuli, sat Romuli, nr. 318,
jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1690601062954, identificat
                                       Societatea Comercială
cu C.I. seria XB nr. 089823, emisă de pol. oraș. Năsăud
                                        DEMETER - S.R.L.
la data de 25.07.2003, deținând un număr de 20 părți
sociale, reprezentând 100% din capitalul social al            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
societății,
            HOTĂRĂȘTE:                      AL S.C. DEMETER S.R.L.
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,          DIN DATA DE 04.02.2010
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data
                                 Subsemnatul Demeter Francisc, de cetățenie română,
de 24.02.2010 și până la data de 23.02.2013.
                               domiciliat în mun. Bistrița, cart. Viisoara nr. 309,
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                               jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1561222060773, identificat
neschimbate.
                               cu C.I. seria XB nr. 130533, emisă pol. mun. Bistrița la
  (30/1.534.996)                      data de 09/08/2004, deținând un număr de 100 părți
                               sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
        Societatea Comercială            societății, prin împuternicit Demeter Maria cu procura
         OLIMPEX - S.R.L.              1283/04.03.2002,
                                           HOTĂRĂȘTE:
           HOTĂRÂRE                  Art. 1. Radierea punctului de lucru Magazin
  Subsemnații FAGARASAN MARIN și FAGARASAN         îmbrăcăminte și încălțăminte situat în mun. Bistrița,
OLIMPIU, administratori ai S.C. OLIMPEX S.R.L. Bistrița,   str. Rodnei, bl. 1, sc. C, parter, ap. 26, jud. Bistrița-
am hotărât suspendarea activității societății începând cu  Năsăud.
data de mai sus pentru o perioadă de 3 (trei) ani.        Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Bistrița, 23.02.10.                    neschimbate.

  (31/1.534.997)                        (33/1.534.999)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       TIMPURI NOI COM - S.R.L.                  BENDEARCRIS PRODCOM - S.R.L.

            HOTĂRÂRE                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  În temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990, modificată,
se redactează prezenta hotărâre:                   AL S.C. BENDEARCRIS PRODCOM S.R.L.
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă            DIN DATA DE 24.02.2010
de 3 ani, începând cu data de 22.02.2010 până la data       Subsemnata Bendean Anca-Alina, de cetățenie
de 21.02.2013.
                                română, domiciliată în com. Micestii de Cimpie,
  (34/1.535.000)                       sat Micestii de Cimpie, nr. 115, jud. Bistrița-Năsăud,
                                C.N.P. 2860423060060, identificata cu C.I. seria XB
         Societatea Comercială             nr. 253067, emisă de S.P.C.L.E.P. Bistrița la data
         EL RINCON - S.R.L.              de 23.05.2008, deținând un număr de 3.020 părți sociale,
                                reprezentând 100% din capitalul social al societății,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                         HOTĂRĂȘTE:
                                 Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în
 AL S.C. EL RINCON S.R.L. DIN DATA DE 22.02.2010
                                mun. Bistrița, str. Someșului nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud.
  Subsemnata Pușcaș Olimpia-Maria, de cetățenie         Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
română, domiciliată în mun. Bistrița, Intr. Cireșului nr. 2,  neschimbate.
sc. B, ap. 15, jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 2820115060032,
identificată cu C.I. seria XB nr. 199698, emisă de         (37/1.535.003)
S.P.C.L.E.P. Bistrița la data de 10.11.2006, deținând un
număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% din
                                         Societatea Comercială
capitalul social al societății,
                                         EXTO SPORT - S.R.L.
              HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în mun.
                                           HOTĂRÂREA
Bistrița, Calea Moldovei nr. 17, în incinta Centrului
Comercial, stand 231, jud. Bistrița-Năsăud.
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 S.C. EXTO SPORT S.R.L. DIN DATA DE 24.02.2010
neschimbate.
  (35/1.535.001)                        Adunarea generală a asociaților în prezența dlui Ioan
                                Onorel, de cetățenie română, domiciliat în mun. Bistrița,
                                Ale. Tihuta nr. 1, sc. E, ap. 91, jud. Bistrița-Năsăud,
         Societatea Comercială
                                C.N.P. 1631126170360, deținând un număr de 10 părți
          FOREXCO - S.R.L.
                                sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             societății și dnei Ioan Gabriela, de cetățenie română,
                                domiciliată în mun. Bistrița, Ale. Tihuta nr. 1, sc. E, ap. 91,
 AL S.C. FOREXCO S.R.L. DIN DATA DE 24.02.2010         jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 2700919170381, deținând
  Subsemnatul Cocean Ioan, de cetățenie română,        un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din
domiciliat în com. Tirlisua, sat Tirlisua, nr. 210,      capitalul social al societății, legal și statutar întrunită, în
jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1661214060016, identificat    unanimitate,
cu C.I. seria XB nr. 182170, emisă de S.P.C.L.E.P.                   HOTĂRĂȘTE:
Beclean la data de 20.04.2006, deținând un număr de        Art. 1. Radierea punctului de lucru Magazin
20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al  îmbrăcăminte, situat în mun. Bistrița, str. Gheorghe
societății,
                                Șincai nr. 33, ap. 2, jud. Bistrița-Năsăud.
            HOTĂRĂȘTE:
                                 Art. 2. Înființarea unui punct de lucru Magazin
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data   îmbrăcăminte, situat în mun. Bistrița, str. Gheorghe
de 24.02.2010 și până la data de 23.02.2013.          Șincai nr. 9, parter, jud. Bistrița-Năsăud;
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                          neschimbate.
  (36/1.535.002)                         (38/1.535.004)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               11

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         AGRO-ARDEAL - S.R.L.                      ASSA MARKISE - S.R.L.

      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                   HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

                                         DIN DATA DE 17.02.2010
         NR. 1 DIN 23.02.2010
                                   Asociatul unic al societății comerciale ASSA
  În temeiul art. 204 din Legea 31/1990, republicată,     MARKISE S.R.L., cu sediul Bistrița, Str. Libertății nr. 50,
modificată și completată și ale prevederilor actului       jud. Bistrița-Năsăud, J06/340/2008, C.U.I. 23553140, a
constitutiv, asociatul unic PEICA VIOREL IOAN, a hotărât     hotărât următoarele modificări ale actului constitutiv:
următoarele:                             Art. 1. Se schimbă sediul social în Bistrița, str. Valea
  1. Se înființează următoarele puncte de lucru:        Jelnei nr. 33A, jud. Bistrița-Năsăud.
                                   Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 17.02.2010,
  a) localitatea Teaca, nr. 602, județul Bistrița-Năsăud;
                                 într-un număr de 5 (cinci) exemplare.
  b) localitatea Lechinta, Str. Gării nr. 389, județul
                                   (41/1.535.007)
Bistrița-Năsăud;
  c) municipiul Bistrița, str. Mihai Eminescu nr. 16, bl. 2,
județul Bistrița-Năsăud;                             Societatea Comercială
                                         ASSA MARKISE - S.R.L.
  d) orașul Năsăud, Piața Noua nr. 1, județul Bistrița-
Năsăud;                                        NOTIFICARE
  2) Se radiază punctul de lucru situat în municipiul
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bistrița, Str. Năsăudului nr. 1, sc. C, parter.         Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
  3) Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 23.02.2010,    art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
într-un număr de 5 (cinci) exemplare.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (39/1.535.005)                        ASSA MARKISE S.R.L., cu sediul în municipiul Bistrița,
                                 județ Bistrița-Năsăud, str. Valea Jelnei nr. 33A,
         Societatea Comercială              înregistrată sub nr. J6/340/2008, cod unic de înregistrare
                                 23553140, care a fost înregistrat sub nr. 3468
          GRANITO - S.R.L.
                                 din 24.02.2010.
       HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2010               (42/1.535.008)

  A ASOCIAȚILOR PRIVIND INACTIVITATEA                     Societatea Comercială
   TEMPORARĂ A S.C. GRANITO S.R.L.,                    ATIULIAN COMPANY - S.R.L.
 CU SEDIUL ÎN BISTRIȚA, STR. COLIBITEI NR. 24A,
     J/06/418/2005, C.U.I. 17545401                        HOTĂRÂREA

  În temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990,         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
privind societățile comerciale, republicată cu modificările        S.C. ATIULIAN COMPANY S.R.L.
și completările ulterioare și în temeiul O.G. nr. 92/2003           DIN DATA DE 24.02.2010
(Cod de procedură fiscală), subsemnații ZAGREAN           Adunarea generală, în prezența dlui Fazakas Atila,
ANGELA-EMILIA și ZAGREAN DANILA-DUMITRU în            domiciliat în com. Chiochis, sat Bozies, nr. 202,
                                 jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1820610060430, deținând
calitate de asociați, am hotărât următoarele:
                                 50% din capitalul social al societății și dlui Postelnicu
  Dată fiind lipsa condițiilor concrete pentru realizarea   Iulian, domiciliat în com. Livezile, sat Livezile, nr. 542,
obiectului de activitate al S.C. “GRANITO” S.R.L.,        jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1750613330762, deținând
încetarea activității societății și trecerea acesteia în     50% din capitalul social al societății în unanimitate,
inactivitate temporară, pentru o perioadă de 3 (trei) ani,                HOTĂRĂȘTE:
începând cu data de 24.02.2010 până la data             Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
                                 pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data
de 24.02.2013.
                                 de 24.02.2010 și până la data de 23.02.2013.
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare,      Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
la data de 24.02.2010.                      neschimbate.
  (40/1.535.006)                          (43/1.535.009)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
       Societatea Comercială               Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
    FORVIGALUS INTERNATIONAL - S.R.L.           neschimbate.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                (46/1.535.012)

        DIN DATA DE 12.02.2010                    Societatea Comercială
  Asociatul unic al societății FORVIGALUS                 CASA BORGOVAN - S.R.L.
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Lunca Ilvei,
str. Principala nr. 111, jud. Bistrița-Năsăud, J06/704/2003,             HOTĂRÂRE
C.U.I. 15911867, prin împuternicit GALUSCA VICTORIA,
                                 Adunarea generală a asociaților a societății
conform procură specială nr. 461/28.09.2009, a hotărât
                                comerciale S.C. “CASA BORGOVAN” S.R.L., formată din
următoarele modificări ale actului constitutiv:
                                asociat unic BORGOVAN IOAN, act de identitate C.I.
  Art. 1. Se schimbă sediul social în Lunca Ilvei,
str. Silhoasa nr. 272A, jud. Bistrița-Năsăud.         seria XB numărul 181535, eliberată la data
  Art. 2. Se radiază punctul de lucru din Lunca Ilvei,    de 13.04.2006 de Poliția mun. Bistrița, am hotărât:
str. Principala nr. 111, jud. Bistrița-Năsăud.          - Suspendarea activității S.C. “CASA BORGOVAN”
  Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 12.02.2010,    S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
într-un număr de 5 (cinci) exemplare.             de 24.02.2010 până la 24.02.2013.
                                 Data: 24.02.2010.
  (44/1.535.010)
                                  (47/1.535.013)
       Societatea Comercială
    FORVIGALUS INTERNATIONAL - S.R.L.                   Societatea Comercială
                                        STEELTEC - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        HOTĂRÂRE NR. 225 DIN 23.02.2010
Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile     Subsemnata Kiss Ildiko, în calitate de asociat unic,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   hotărăsc suspendarea activității firmei S.C. STEELTEC
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  S.R.L. Bistrița pe perioadă de 3 ani, începând cu data
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   de 01.03.2010.
FORVIGALUS INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
sat Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei, județ Bistrița-        (48/1.535.014)
Năsăud, str. Silhoasa nr. 272A, înregistrată sub
nr. J6/704/2003, cod unic de înregistrare 15911867, care
                                       Societatea Comercială
a fost înregistrat sub nr. 3489 din 24.02.2010.
                                     EVERLAST CAR WASH - S.R.L.
  (45/1.535.011)
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
         Societatea Comercială
                                    AL S.C. EVERLAST CAR WASH S.R.L.
          DRAGOS - S.R.L.
                                       DIN DATA DE 25.02.2010
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               Subsemnatul Ureche Vasile, de cetățenie română,
                                domiciliat în com. Maieru, sat Maieru, nr. 142,
 AL S.C. DRAGOS S.R.L. DIN DATA DE 24.02.2010         jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1800413062391, identificat
  Subsemnatul PODINA DRAGOS AUGUSTIN, de           cu C.I. seria XB nr. 268205, emisă de S.P.C.L.E.P.
cetățenie română, domiciliat în mun. Bistrița,         Singeorz-Bai la data de 24.12.2008, deținând un număr
str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 1, sc. F, ap. 71,       de 20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul
jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 1840715060020, identificat    social al societății,
cu C.I. seria XB nr. 088946, emisă de pol. mun. Bistrița la              HOTĂRĂȘTE:
data de 18.07.2003, deținând un număr de 20 părți         Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
sociale, reprezentând 100% din capitalul social al       pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data
societății,                          de 25.02.2010 și până la data de 24.02.2013.
            HOTĂRĂȘTE:
                                 Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Art. 1. Se suspendă temporar activitatea societății pe
                                neschimbate.
o perioadă de 3 ani, începând cu data de 24.02.2010-
23.02.2013.                            (49/1.535.015)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               13

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         RIBESDIVA - S.R.L.                    TURC G&D COMPANY - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂRE
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIVE
  S.C. RIBESDIVA S.R.L. DIN DATA DE 24.02.2010
                                   AL S.C. TURC G&D COMPANY S.R.L.
  Adunarea generală, în prezența dlui JOSE CORTES
RIBES, domiciliat în Spania, Tremp Provincia Lleida,       În temeiul articolului 204 din Legea nr. 31/1990 privind
str. Cer Seiz Faya nr. 23, deținând 50% din capitalul     societățile comerciale cu modificările și completările
social al societății prin împuternicit SANTIONEAN       ulterioare, se redactează prezentul act:
MARIA-VALERINA cu procura nr. 2837/01.11.2005 și         1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
dnei SANTIONEAN MARIA-VALERINA, domiciliată în        3 (trei) ani, începând cu data de 01.01.2010 și până la
mun. Bistrița, Intr. Vișinului nr. 5, sc. B, ap. 28,     data de 31.12.2012.
jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 2690710060801, deținând       Celelalte clauze rămân nemodificate.
50% din capitalul social al societății în unanimitate
            HOTĂRĂȘTE:                (53/1.535.019)
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data
de 24.02.2010 și până la data de 23.02.2013.                  Societatea Comercială
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân           REALDATA - S.R.L.
neschimbate.
                                           HOTĂRÂRE
  (50/1.535.016)
                                 Subsemnații Ilies Nicolae, posesor al C.I. seria XB
                               nr. 120534 și Ilies Ramona, posesoare a C.I. seria XB
        Societatea Comercială
                               nr. 199488, în calitate de asociați ai S.C. REALDATA S.R.L.
         JULIA STEO - S.R.L.
                               hotărâm deschiderea unui punct de lucru în loc. Telciu,
   HOTĂRÂRE ASOCIAT NR. 1 DIN 25/02/2010          nr. 797 și a unui punct de lucru în loc. Jelna, nr. 37, având
                               ca obiect de activitate recuperarea deșeurilor reciclabile.
  Subsemnatul STEOPAN MIHAI, în calitate de
administrator și reprezentant al S.C. JULIA STEO S.R.L.      (54/1.535.020)
FELDRU, am hotărât suspendarea activității societății
sus-menționate, pentru o perioadă de 3 ani, de la
25/02/2010 până la 24/02/2013.                         Societatea Comercială
                                       TINMAG-CONST - S.R.L.
  (51/1.535.017)
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
       Societatea Comercială
    G & M MANTIS FASHION WEAR - S.R.L.                 AL S.C. TINMAG-CONST S.R.L.
                                       DIN DATA DE 25.02.2010
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                 Subsemnatul BURBULEA CONSTANTIN-PETRU, de
  AL S.C. G & M MANTIS FASHION WEAR S.R.L.         cetățenie română, domiciliat în com. Tiha Birgaului,
        DIN DATA DE 25.02.2010             sat Tureac, nr. 588, jud. Bistrița-Năsăud,
  Subsemnatul Mantis Georgios, de cetățenie greacă,     C.N.P. 1750115060831, identificat cu C.I. seria XB
domiciliat în Grecia, Atena, Peristeri, Akakias, nr. 40    nr. 038045, emisă de pol. mun. Bistrița la data
identificat cu PA nr. AB2015493, emis de aut. Grecia la    de 18.09.2001, deținând un număr de 50 părți sociale,
data de 07.11.2006, deținând un număr de 20 părți       reprezentând 100% din capitalul social al societății,
sociale, reprezentând 100% din capitalul social al                  HOTĂRĂȘTE:
societății                            Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
            HOTĂRĂȘTE:
                               pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în
mun. Bistrița, str. Rodnei nr. 2B, jud. Bistrița-Năsăud.   de 25.02.2010 și până la data de 24.02.2013.
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                         neschimbate.
  (52/1.535.018)                        (55/1.535.021)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
         Societatea Comercială              C.N.P. 1750629062950, deținând 33,333333% din
         FREGATA COM - S.R.L.              capitalul social al societății, toți fiind reprezentați de
                                 Sabău Vasile cu procura 1.814/11.11.2009,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                            HOTĂRĂSC:
       AL S.C. FREGATA COM S.R.L.               Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
        DIN DATA DE 25.02.2010              pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data
                                 de 25.02.2010 și până la data de 24.02.2013.
  Subsemnatul IUGA CAMELIA, de cetățenie română,
                                  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
domiciliat în oraș Năsăud, str. Iacob Muresianu, bl. 6,
sc. B, ap. 1, jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 2640403330011,    neschimbate.
identificat cu C.I. seria XB nr. 040598, emisă de pol. oraș     (58/1.535.024)
Năsăud la data de 24.10.2001, deținând un număr de
95 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
societății,                                   Societatea Comercială
              HOTĂRĂȘTE:                    ALIDIP CONSULTING - S.R.L.
  Art. 1. Se înființează punct de lucru Drogherie - situat
în oraș Năsăud, str. Libertății nr. 12, jud. Bistrița-Năsăud.         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                               AL S.C. ALIDIP CONSULTING S.R.L.
  (56/1.535.022)                               DIN DATA DE 22.02.2010
                                  Subsemnata MARICA ALINA-MARIA, de cetățenie
         Societatea Comercială              română, domiciliată în com. Salva, Sat Salva, nr. 374,
         NUMBER 9 - S.R.L.               jud. Bistrița-Năsăud, C.N.P. 2851010060591, identificată
                                 cu C.I. seria XB nr. 134857, emisă de pol. mun. Năsăud
      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 31.01.2010             la data de 15.09.2004, deținând un număr de 20 părți
  Subsemnatul Moldovan Dinu Viorel, în calitate de       sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
administrator și asociat unic al S.C. NUMBER 9 S.R.L.,      societății,
cu sediul în loc. Bistrița,str. Rodnei nr. 20, sc. B, et. 3,              HOTĂRĂȘTE:
ap. 18, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind      Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin    pe o durată de 3 ani, cu începere de la data
actul constitutiv al societății prin prezenta,
                                 de 26.02.2010 până la data de 25.02.2013.
               DECID
                                  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  suspendarea (întreruperea temporară) a activității
societății, ca urmare a lipsei de activitate până în acest    neschimbate.
moment.                               (59/1.535.025)
  Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
3 ani, începând cu data de 25.02.2010.
                                         Societatea Comercială
  (57/1.535.023)
                                         GENTLE GIANT - S.R.L.

         Societatea Comercială                    HOTĂRÂREA NR. 1/18.02.2010
         IROPOPTIN - S.R.L.
                                  Adunarea generală a S.C. GENTLE GIANT S.R.L., la
            HOTĂRÂREA                 care a participat asociatul unic Popa Florin în temeiul
                                 actului constitutiv al societății, precum și în condițiile
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              legii 31/1990 privind societățile comerciale modificată, a
  S.C. IROPOPTIN S.R.L. DIN DATA DE 25.02.2010         hotărât:
  Asociații Epure Ironim, domiciliat în com. Zagra,        Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe perioadă
sat Poienile Zagrei, nr. 46, jud. Bistrița-Năsăud,        de trei ani începând cu data de 18.02.2010.
C.N.P. 1830122060589, deținând 33,333333% din            Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la
capitalul social al societății, Epure Valentin, domiciliat în  Oficiul Registrului Comerțului.
com. Zagra, sat Poienile Zagrei, nr. 46, jud. Bistrița-Năsăud,   Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, azi,
C.N.P. 1520503062952, deținând 33,333333% din
                                 18.02.2010.
capitalul social al societății și Pop Petru, domiciliat în
com. Feldru, sat Nepos, nr. 132, jud. Bistrița-Năsăud,        (60/1.535.280)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010              15

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         TURI-BETA - S.R.L.                       ENDEGA - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 1/18.02.2010                    HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  Adunarea generală a S.C. TURI-BETA S.R.L., la care      Subsemnatul ROTTA GIUSEPPE-NICCOLO, în
au participat asociații TURI ATILA și TURI SAROLTA, în    calitate de asociat unic al societății mai sus menționate,
temeiul actului constitutiv al societății, precum și în    având în vedere dispozițiile legii 31/1990 republicată și
condițiile legii 31/1990 privind societățile comerciale    modificată, am decis următoarele:
modificată, au hotărât:                     Art. 1 suspendarea activității societății pe o perioadă
                               de 3 ani, începând cu data de 18.02.2010, până la data
  Art. 1 Începând cu data de 18.02.2010 se închide
                               de 18.02.2013.
punctul de lucru din localitatea Lopadea Nouă, nr. 96,
                                 Redactat azi, 18.02.2010.
județul Alba.
  Art. 2 Începând cu data de 18.02.2010 se deschide       (63/1.535.283)
punctul de lucru din localitatea sat Beta, nr. 129, județul
Alba.                                     Societatea Comercială
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la           TRINITY FORTH - S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului.
  Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, azi,               HOTĂRÂREA
18.02.2010.
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (61/1.535.281)                            DIN DATA DE 18.02.2010
                                 DI HATEGAN VALERIU SIMION, asociat unic al
        Societatea Comercială             S.C. TRINITY FORTH S.R.L., cu sediul în Alba Iulia,
         SICA DECOR - S.R.L.             Str. Brândușei numărul 22, C.U.I. 26274620, având în
                               același timp și calitatea de administrator al S.C. TRINITY
           HOTĂRÂREA                FORTH S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății
                               comerciale),
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              DECIDE:
      DIN DATA DE 17.02.2010                - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
  Dl CHIOREAN CLAUDIU, asociat unic al S.C. SICA       societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
                               actul constitutiv al societății, asociatul unic
DECOR S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei
                               (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
nr. 17, bl. 16, ap. 45, C.U.I. RO 24393160, având în
                               temporară) a activității societății, ca urmare a
același timp și calitatea de administrator al S.C. SICA
                               următoarelor motive:
DECOR S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății     - climatul economic actual,
comerciale);                           - ultimele modificări legislative,
  DECIDE:                            - lipsa activității până în acest moment.
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind      - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin   3 ani (începând cu data înregistrării O.R.C.).
actul constitutiv al societății, asociatul unic         Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea      dl HATEGAN VALERIU SIMION, pentru efectuarea
temporară) a activității societății, ca urmare a       tuturor formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de
următoarelor motive:                     pe lângă Tribunalul Alba.
  - climatul economic actual,                  (64/1.535.284)
  - ultimele modificări legislative,
  - lipsa activității până în acest moment.
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de           Societatea Comercială
3 ani (începând cu data de 17.02.2010).            GEMEL IMPORT EXPORT - S.R.L. CLUJ NAPOCA
                                  SUCURSALA CETATEA DE BALTA
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
dl CHIOREAN CLAUDIU, administratorul societății, care          HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
va avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul               NR. 1/11.02.2010
Alba.
                                 Dl Toader George Mircea Dan, posesor al C.I. seria KX
  (62/1.535.282)                      nr. 137351, eliberată de Pol. mun. Cluj Napoca la data
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
de 18.05.2001, C.N.P. 1600328120679, domiciliat în Cluj             Societatea Comercială
Napoca, str. Oltului nr. 19, jud. Cluj, asociat unic al              SEBI TRANS - S.R.L.
S.C. GEMEL IMPORT EXPORT S.R.L., având în același
timp și calitatea de administrator:                          NOTIFICARE
             DECIDE:                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - radierea GEMEL IMPORT EXPORT S.R.L. CLUJ          Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
NAPOCA SUCURSALA CETATEA DE BALTA - cu sediul          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cetatea de Baltă, str. Gazului F.N., jud. Alba,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J01/303/1995, C.U.I. 12455081.                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                SEBI TRANS S.R.L., cu sediul în oraș Câmpeni,
  (65/1.535.285)                       județ Alba, Str. Catedralei nr. 9, înregistrată sub
                                nr. J1/727/2007, cod unic de înregistrare 21861305, care
                                a fost înregistrat sub nr. 3537 din 19.02.2010.
         Societatea Comercială
         SEBI TRANS - S.R.L.                (67/1.535.287)

      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 17.02.2010
                                         Societatea Comercială
  Asociații S.C. Sebi Trans S.R.L. domnii Selagea Ioan,             DIA GOTA - S.R.L.
Selage Nicolae Iulius și Luca Florin Dorin, luând act de
prevederile legii 31/1990 cu modificările ulterioare,                 HOTĂRÂREA
              HOTĂRĂSC                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
  Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri se retrage   S.C. DIA GOTA S.R.L. NR. 1 DIN DATA DE 19.02.2010
din societate, din calitatea de asociat domnul Luca Florin
Dorin                                Adunarea generală a asociaților în prezența:
                                  Dnei GOȚA ELENA, de cetățenie română, domiciliată
  Art. 2. Odată cu retragerea sa, domnul Luca Florin
                                în municipiul Alba Iulia, str. Oituz nr. 16, județ Alba,
Dorin cesionează partea sa de aport la capitalul social de
                                C.N.P. 2690822010316, identificată cu C.I. seria AX
60 lei respectiv 6 părți sociale la valoarea nominală      nr. 178342, eliberată de Pol. Alba la data de 20/01/2004.
asociaților Selagea Ioan, Selage Nicolae Iulius, după        Dlui GOȚA GHEORGHE SABIN, de cetățenie
cum urmează:                          română, domiciliat în municipiul Alba Iulia, str. Oituz
  - 20 lei respectiv 2 părți sociale domnului Selagea Ioan  nr. 16, județ Alba, C.N.P. 1700427011094, identificat cu
  - 40 lei respectiv 4 părți sociale domnului Selagea     C.I. seria AX nr. 264667, eliberată de S.p.c.l.e.p. Alba la
Nicolae Iulius.                         data de 18/07/2006,
  Art. 3. În urma cesiunii domnul Selagea Ioan deține un                HOTĂRĂȘTE:
aport la capital de 100 lei respectiv 10 părți sociale, iar     Art. 1. Schimbarea sediului social la adresa: com.
domnul Selagea Nicolae Iulius deține un aport la capital    Sîntimbru, sat Sîntimbru, KM 387+325, jud. Alba.
de 100 lei respectiv 10 părți sociale. Capitalul social se     Art. 2. Închiderea punctelor de lucru de la:
                                  - oraș Cîmpeni, Pța Avram Iancu nr. 5, ap. 1, jud. Alba.
menține la valoarea de 200 lei, 20 părți sociale.
                                  - mun. Sebeș, str. Călărași nr. 2D, jud. Alba.
  Art. 4. Asociatul retras, domnul Luca Florin Dorin,
                                  - mun. Aiud, str. Stadionului nr. 9, jud. Alba.
declară că nu mai are niciun drept și nicio obligație față     - mun. Alba Iulia, Bd. Revoluției, bl. CF4, ap. 44,
de societate în urma retragerii.                jud. Alba.
  De asemenea asociații Selagea Ioan și Selage          - mun. Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 28,
Nicolae Iulius, declară că preiau toate drepturile și      jud. Alba.
obligațiile aferente cotei de participare la capitalul social    Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
preluate în urma cesiunii.                   neschimbate.
  Art. 5. Se precizează de asemenea că asociatul și        (68/1.535.288)
administratorul Selagea Ioan și-a schimbat actul de
identitate, care în momentul de față este C.I. seria AX
                                         Societatea Comercială
nr. 327673, eliberată de S.P.C.L.E.P. Câmpeni la data
                                          DIA GOTA - S.R.L.
de 22.05.2008, domiciliul în Câmpeni, str. Catedralei
nr. 9, jud. Alba, născut la data de 23.01.1964 în localitatea             NOTIFICARE
Vadu Moților, jud. Alba, C.N.P. 1640123012533.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Redactat astăzi, 17.02.2010, în 3 exemplare.
                                Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (66/1.535.286)                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               17

modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            CFD PROJECT - S.R.L.
DIA GOTA S.R.L., cu sediul în sat Sântimbru,
comuna Sântimbru, județ Alba, KM 387+325, înregistrată          HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 19.02.2010
sub nr. J1/66/1997, cod unic de înregistrare 9306020,
                                  Noi, Pop Dan Doru, Fanea Ana și Mărginean Ioan-
care a fost înregistrat sub nr. 3545 din 19.02.2010.
                                Claudiu, în calitate de asociați ai S.C. CFD PROJECT S.R.L.,
  (69/1.535.289)                       în baza actului constitutiv al societății și în condițiile
                                Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
        Societatea Comercială              am hotărât:
      AUTOGENIAL SERVICE - S.R.L.               Art. 1. suspendarea activității S.C. CFD PROJECT S.R.L.
                                pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 19.02.2010
      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 11.02.2010            și până în 18.02.2013.
  Asociatul unic al S.C. AUTOGENIAL SERVICE S.R.L.,        Redactat la sediul societății, în 3 exemplare originale.
domnul Popa Robert, luând act de prevederile            (73/1.535.293)
legii 31/1990 cu modificările ulterioare,
            HOTĂRĂȘTE
  Articol unic începând cu data de 11.02.2010 se               Societatea Comercială
suspendă activitatea S.C. AUTOGENIAL SERVICE S.R.L.           TRANS FLORA DISTRIBUTION - S.R.L.
pentru o perioadă de trei ani de zile.
  Redactat astăzi, 11.02.2010, în 3 exemplare.           HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 16.02.2010
  (70/1.535.290)
                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Adunarea generală a Asociaților S.C. TRANS FLORA
        Societatea Comercială
                                DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Cugir, jud. Alba,
        MONA FOREST - S.R.L.
                                str. M. Sadoveanu nr. 22, constatând că au fost
       HOTĂRÂREA NR. 1/19.02.2010             îndeplinite prevederile legale, precum și cele ale Actului
                                Constitutiv cu privire la convocare, respectiv validitatea
  Adunarea generală a societății de mai sus, la care au
                                constituirii și a deliberărilor adunărilor generale ale
participat asociații BORDEA MARILENA și BORDEA
                                societăților cu răspundere limitată,
ADRIAN, având în vedere dispozițiile legii 31/1990
republicată și a actului constitutiv al societății, hotărăsc:              HOTĂRĂȘTE
  Art. 1. - suspendarea temporară a activității societății     1. Deschiderea unui punct de lucru în Cugir, str. Al.
pe o perioadă de 3 ani, cu începere de la data înregistrării  Sahia nr. 10, ap. 1 și 2, în baza contractului de închiriere
prezentei mențiuni.                       nr. 4746 din 08.02.2010.
  Prezentul act a fost redactat în 3 exemplare originale,     2. Împuternicirea domnului Muntean Ilie Bogdan,
azi, 19.02.2010, la sediul societății.             având C.I. cu seria AX 328506, C.N.P. 1810507014679,
  (71/1.535.291)                       în calitate de administrator, pentru întocmirea și
                                semnarea oricăror documente necesare îndeplinirii
                                scopului prevăzut la punctul 1 al prezentei hotărâri.
         Societatea Comercială
          ITALICO - S.R.L.                 (74/1.535.294)

       HOTĂRÂRE NR. 1/19.02.2010
                                        Societatea Comercială
  Asociatul unic al S.C. ITALICO S.R.L., domnul                RASEDA PLUS - S.R.L.
STRAPPAZZON SIMONE, luând act de prevederile
legii 31/1990 cu modificările ulterioare,                  HOTĂRÂREA NR. 1/19.02.2010
            HOTĂRĂȘTE
                                  Subsemnatele Toma Mihaela Georgeta și Marincaș
  Art. Unic. Începând cu data de 19.02.2010 se
suspendă activitatea S.C. ITALICO S.R.L. pentru o        Santiana Georgeta, am hotărât:
perioadă de trei ani.                       Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Precizăm că domnul Strappazzon Simone este          de 3 ani începând cu data de 19.02.2010, până la data
cunoscător al limbii române.                  de 18.02.2013.
  Redactat astăzi, 19.02.2010, în 3 exemplare.          Redactată azi, data de 19.02.2010.
  (72/1.535.292)                         (75/1.535.295)
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        ELECTRIC UNU - S.R.L.                      GESCO ARDIS - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 1/19.02.2010               ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
  Adunarea generală a S.C. ELECTRIC UNU S.R.L., la        Dna Burcă Petronela Maria și dl Burcă Iliuță, asociați
care au participat asociații CAZAN TIBERIU și CAZAN      ai S.C. Gesco Ardis S.R.L., cu sediul în Alba Iulia,
ALEXANDRU, în temeiul Actului constitutiv al societății,   str. V. Goliș nr. 14, bl. 7A, C.U.I. RO 15364530, având în
în condițiile Legii 31/1990, am hotărât:           același timp și calitatea de administratori ai S.C. Gesco
  Art. 1. - Suspendarea activității societății comerciale  Ardis S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății
ELECTRIC UNU S.R.L., pe o perioadă de 3 ani începând     comerciale), hotărăsc următoarele:
cu data de 19.02.2010, până la data de 19.02.2013.        1. suspendarea activității S.C. Gesco Ardis S.R.L. pe
  Redactat și dact. în 3 ex. la sediul societății.      o perioadă de 3 ani, începând cu 20.02.2010 până
                               la 20.02.2013.
  (76/1.535.296)
                                 (79/1.535.299)

        Societatea Comercială
         EMILENA - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                         EROL MALL - S.R.L.
      HOTĂRÂREA NR. 1/19.02.2010
                                           HOTĂRÂREA
  Adunarea generală a S.C. EMILENA S.R.L., la care
au participat asociații BRANESCU EMILIA, BRANESCU          ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
EMILIAN, BRANESCU DUMITRU, în temeiul actului            S.C. EROL MALL S.R.L. NR. 3/22.02.2010
constitutiv al societății, precum și în condițiile
legii 31/1990 privind societățile comerciale modificată, au    Noi, asociații
hotărât:                             ALI TUNAN GHIURSEL, cetățean român, născut la
  Art. 1 Începând cu data de 19.02.2010 se deschide     data de 17.06.1963 în loc. Ada - Kaleh, jud. Mehedinți,
punctul de lucru din localitatea sat Gârbova de Sus,     domiciliat în Alba Iulia, Pța Iuliu Maniu nr. 2, bl. 31D,
strada Gheorghe Baritiu nr. 31, județul Alba.         ap. 12, jud. Alba - România, posesor al cărții de identitate
  Prezentul act se va înregistra în termen de 15 zile la   seria AX numărul 289780, emisă de S.P.C.L.E.P. Alba
                               Iulia la data de 30.03.2007, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comerțului.
                               1630617011094,
  Tehnoredactat în limba română, în 5 exemplare, azi,
                                 Și
19.02.2010.
                                 ALI EROL, cetățean român, născut la data
  (77/1.535.297)                      de 19.04.1990 în loc. Alba Iulia, jud. Alba, domiciliat în
                               Alba Iulia, Pța Iuliu Maniu nr. 2, bl. 31D, ap. 12, jud. Alba
                               - România, posesor al cărții de identitate seria AX
        Societatea Comercială
                               numărul 190261, emisă de pol. Alba Iulia la data
        ANIMAL FERMA - S.R.L.
                               de 23.04.2004, cod numeric personal 1900419011185,
         HOTĂRÂREA NR. 1                 am hotărât deschiderea a două noi puncte de lucru, cu
                               profil restaurant (cod CAEN 5610), la următoarele
     ANUL 2010, LUNA FEBR., ZIUA 20           adrese:
                                 1. Pizzeria Erol 1, situat în Alba Iulia, Calea Moților
  Asociatul unic al societății: SANDRU CONSTANTIN,      nr. 3A (Pasaj Magazin Unirea) înscris în CF 31426 Alba
în Ad. ge. din 20.02.2010,                  Iulia, nr. Ord A+8 cu top 2197/13/1/3/1.
            HOTĂRĂȘTE:                2. Pizzeria Erol 2, situat în Alba Iulia, bd. Transilvaniei
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru și desfacere în  nr. 17A, înscris în CF 75652-C1-U1 Alba Iulia, nr. ord A1
Blaj, str. Republicii nr. 4, jud. Alba, cu următoarele    cu nr. top. 3626/2/10/II/2.
activități secundare:
  - 4711 Comerț cu amănuntul în magazine             (80/1.535.300)
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun.                          Societatea Comercială
  - 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse                 ALEX TRAVEL - S.R.L.
alimentare, în magazine specializate
  - 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara             HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 01.02.2010
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
                                 În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și
  (78/1.535.298)                      a prevederilor actului constitutiv al societății comerciale.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010                 19

  Adunarea generală a Asociaților S.C. ALEX TRAVEL                     HOTĂRĂȘTE,
S.R.L., întrunită în ședința în data de 01.02.2010, la          ART. 1 Înființarea unui punct de lucru, în imobilul situat
prima convocare, în baza deliberărilor consemnate în         în loc. Baia de Arieș, str. Arieșului, spațiu comercial nr. 3,
procesul verbal de ședință, emite prezenta,             înscris în CF 1674 și 1651, în suprafața de 470 m2,
              HOTĂRÂRE                 proprietate a S.C. Ariesul Prodimex S.R.L.
  Art. 1 - Cesionarea cu titlu gratuit și la valoarea         ART. 2 Un exemplar din prezenta hotărâre se va
nominală a 1 (unu) părți sociale, a 10 lei, reprezentând       depune la Oficiul Registrului Comerțului Alba.
5% din capitalul social, deținut de Feneser Alexandra
Sorana, drei Ciorogar Viorica, C.N.P. 28580308014660,          (83/1.535.303)
născută la data de 08.03.1985 în loc. Sebeș, jud. Alba,
C.I. seria AX nr. 293709, domiciliată în Alba Iulia,
                                           Societatea Comercială
str. Vasile Goldiș nr. 4 B, jud. Alba, care înțelege să preia
                                           GIDA ELECTRA - S.R.L.
drepturile și obligațiile aferente cotei de participare la
capitalul social. Părțile declară stingerea a toate                     HOTĂRÂREA
obligațiile dinte ele.
  Art. 2. - Atribuirea calității asociat unic al societății drei     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
Ciorogar Viorica                                S.C. GIDA ELECTRA S.R.L.
  Art. 3. - Se actualizează actul constitutiv al societății
                                        NR. 1 DIN DATA DE 22.02.2010
  Art. 4. - Retragerea calității de asociat a drei Feneser
Alexandra Sorana                             Adunarea generală a asociaților în prezența:
  Art. 5. - Se deschide punct de lucru în localitatea         Dlui RIZZO DANIELE, de cetățenie străină, domiciliat
Sebeș, str. Bistrei nr. 8, ap. 3, jud. Alba.             în Bicinicco, Str. Iv Novembre nr. 8A, identificat cu
  Art. 6. Prezenta hotărâre se va depune la Registrul       Pașaport seria T nr. 426036, eliberat de Questura Di
Comerțului.                             Udine la data de 06/04/1999,
  Art. 7. - Se împuternicește dna Istrate Tatiana să          Dlui PERCEC VIRGILIU CONSTANTIN, de cetățenie
reprezinte S.C. ALEX TRAVEL S.R.L. Registrului            română, domiciliat în Cugir, Str. Biruinței nr. 15,
Comerțului pentru îndeplinirea formalităților legale.        județ Alba, C.N.P. 1740520013521, identificat cu C.I.
  (81/1.535.301)                          seria AX nr. 003745, eliberată de Pol. Cugir la data
                                   de 26/02/1999,
         Societatea Comercială                          HOTĂRĂȘTE:
         ALEX TRAVEL - S.R.L.                  Art. 1 Completarea obiectului secundar de activitate
                                   cu:
            NOTIFICARE                    4110, 4120, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322,
                                   4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           neschimbate.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       (84/1.535.304)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ALEX TRAVEL S.R.L., cu sediul în sat Câlnic,
comuna Câlnic, județ Alba, nr. 240, înregistrată sub                 Societatea Comercială
nr. J1/1390/2007, cod unic de înregistrare 22675076,                 GIDA ELECTRA - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 3730 din 22.02.2010.
                                              NOTIFICARE
  (82/1.535.302)
                                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială
                                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       ARIESUL PRODIMEX - S.R.L.
                                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       HOTĂRÂREA NR. 62/22.02.2010               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   GIDA ELECTRA S.R.L., cu sediul în municipiul Alba Iulia,
  Adunarea generală a asociaților de la S.C. ARIESUL        județ Alba, Str. Livezii nr. 35 E, înregistrată sub
PRODIMEX S.R.L. Baia de Aries, din data
                                   nr. J1/253/2000, cod unic de înregistrare 14346382, care
de 22.02.2010, reprezentată din Burlan Sabina, C.I.
                                   a fost înregistrat sub nr. 3743 din 22.02.2010.
seria AX nr. 250758, C.N.P. 2541220012535 și Mucea
Daniela, C.I. seria KX nr. 303970, C.N.P. 2780722012533,         (85/1.535.305)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
    DUMBRAVA IMPORT EXPORT - S.R.L.                    PREST COM PACLISA - S.R.L.

      HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/2010                         HOTĂRÂREA

  Subsemnații BOTA LIVIA, BENDEA MARIA, NEGRU          ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2010
EMILIA și BOTA NICOLAE, în calitate de asociați ai
                                   Subsemnatul ZDRÂNC POMPEI, în calitate de
S.C. “DUMBRAVA IMPORT EXPORT” S.R.L., în             asociat unic al S.C. PREST COM PÂCLIȘA” S.R.L., în
Adunarea Generală a Asociaților întrunită cu respectarea     Adunarea Generală a Asociaților întrunită cu respectarea
prevederilor legale și ale actului constitutiv, din data     prevederilor legale și ale actului constitutiv, din data
de 15.02.2010, hotărăsc următoarele:               de 25.01.2010, hotărăște următoarele:
  Art. 1. Se închide punctul de lucru din Câmpeni,         Art. 1. Se revocă din calitatea de administrator a
str. Gării, nr. 25, jud. Alba.                  doamnei ZDRÂNC EUGENIA CLAUDIA.
                                   Art. 2. Schimbare date de identitate asociat unic și
  Art. 2. Schimbare date de identitate: asociat și
                                 administrator ZDRÂNC POMPEI, cetățean român,
administrator BOTA LIVIA, cetățean român, născută la       născut la data de 13.10.1947 în municipiul Alba Iulia,
data de 08.02.1963 în Câmpeni, jud. Alba, domiciliată în     localitatea Pâclișa, jud. Alba, domiciliat în municipiul Alba
Câmpeni, str. Gării nr. 35, jud. Alba, posesoare a cărții de   Iulia, localitatea Pâclișa, str. Carpenului nr. 55, jud. Alba,
identitate seria AX nr. 224753, eliberată de Poliția       posesor al cărții de identitate seria AX nr. 290505,
Câmpeni la data de 08.03.2005, C.N.P. 2630208012533;       eliberată de S.P.C.L.E.P. Alba Iulia la data de 12.04.2007,
asociații GHEORGHE EMILIA (fostă NEGRU), cetățean         C.N.P. 1471013011092.
                                   Art. 3. Se completează obiectul secundar de activitate
român, născută la data de 21.03.1985 în Abrud, jud. Alba,
                                 cu codul: 8129 - Alte activități de curățenie n.c.a.
domiciliată în Alba Iulia, str. Ioan Alexandru nr. 37B, etj. 2,    Toate celelalte prevederi ale actelor societății rămân
ap. 8, jud. Alba, posesoare a cărții de identitate seria AX    în vigoare.
nr. 381885, eliberată de S.P.C.L.E.P. Alba Iulia la data       Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 02.02.2010, în
de 14.01.2010, C.N.P. 2850321015576 și BOTA NICOLAE,       prezența părților, în 5 exemplare.
cetățean român, născut la data de 20.05.1965 în            (88/1.535.308)
Câmpeni, jud. Alba, domiciliat în Câmpeni, str. Gării
nr. 35, jud. Alba, posesor al cărții de identitate seria AX
                                         Societatea Comercială
nr. 329046, eliberată de S.P.C.L.E.P. Câmpeni la data
                                        PREST COM PACLISA - S.R.L.
de 04.06.2008, C.N.P. 1650520012554.
  Art. 3. Prelungirea mandatului administratorului BOTA                NOTIFICARE
LIVIA, pe o perioadă nedeterminată.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Redactat în limba română, în cinci exemplare, azi,      Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
15.02.2010, de către avocat Drăgoiu Horea-Virgil, la       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cabinetul de avocat din Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 1A, bl. 9, sc. B, ap. 33, jud. Alba.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 PREST COM PACLISA S.R.L., cu sediul în loc. Pâclișa,
  (86/1.535.306)                        municipiul Alba Iulia, județ Alba, Str. Carpenului nr. 55,
                                 înregistrată sub nr. J1/425/1993, cod unic de înregistrare
                                 3909952, care a fost înregistrat sub nr. 3755
       Societatea Comercială
                                 din 22.02.2010.
    DUMBRAVA IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                   (89/1.535.309)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204               EUROTRANS - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                        HOTĂRÂRE NR. 1/19.02.2010
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Adunarea generală a Asociaților întrunită în ședința
DUMBRAVA IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în oraș         din 19.02.2010 la sediul societății, la care au participat
                                 asociații Gherasim Gheorghe Petru și Gherasim Irina,
Câmpeni, județ Alba, Str. Gării nr. 35, înregistrată sub                   Hotărăște:
nr. J1/1329/1992, cod unic de înregistrare 2823321, care       1. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea
a fost înregistrat sub nr. 3749 din 22.02.2010.          Reghin, str. Școlii nr. 2, ap. II, jud. Mureș.
  (87/1.535.307)                          (90/1.535.310)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010                21

         Societatea Comercială              nr. J1/453/1999, cod unic de înregistrare 12558753, care
          SALMEN - S.R.L.                a fost înregistrat sub nr. 3768 din 22.02.2010.

       HOTĂRÂREA NR. 2/22.02.2010               (93/1.535.313)

  Adunarea generală a S.C. SALMEN S.R.L. la care au
participat asociații Fățan Gabriela Ana și Pănescu             Societatea Comercială
Cristina Elena, având în vedere prevederile actului       SA.KA CONFEZIONI - S.R.L. ITALIA FILIALA SEBES
constitutiv, în condițiile Legii 31/1990 privind societățile
comerciale, a hotărât:                            HOTĂRÂREA NR. 1/03.02.2010
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Alba Iulia,        Asociatul unic al S.C. SA.KA CONFEZZIONI S.R.L.
str. Iașilor nr. 93, jud. Alba.                 ITALIA FILIALA SEBES, în data de 02.03.2010, cu
  Redactată azi, 22.02.2010, la sediul societății în trei   respectarea condițiilor legale și ale actului constitutiv, prin
exemplare în limba română.                    reprezentant legal dl Brutti Vittorio - administrator - care
  (91/1.535.311)                        este cunoscător al limbii române - hotărăște următoarele:
                                   Art. 1 - Se închide punctul de lucru al societății din
                                 loc. Sebeș, str. Călărași nr. 71, jud. Alba.
         Societatea Comercială                Art. 2 - Se actualizează datele de identitate ale
          GARORI - S.R.L.                administratorului Tabarelli Arrigo din data de 07.10.2009,
                                 acesta fiind posesorul cărții de identitate seria AO
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.02.2010
                                 nr. 7297102, emisă de Primăria din Bardolino (VR).
  Asociatul unic al S.C. GARORI S.R.L., dl Tabarelli        Art. 3 - Se închide punctul de lucru al societății, din
Arrigo, vorbitor de limba română, cu respectarea         loc. Sebeș, str. Călărași FN, jud. Alba.
prevederilor legale și statutare, hotărăște:             Art. 4 - Se împuternicește avocat Tomescu Felicia,
  Art. 1. Începând cu data de 01.03.2010, se revocă din    posesor al C.I. seria AX nr. 150845, eliberată de Poliția
funcția de administrator dna Chiroiu Minerva - Felicia,     Sebeș la data de 20.05.2003, să semneze în numele
născută la data de 09.06.1961 în loc. Spring, jud. Alba,     societății actele necesare în vederea înscrierii
legitimată cu C.I. seria AX nr. 037782/2000.           prezentelor mențiuni la O.R.C. Alba, precum și să
  Art. 2. Începând cu data de 01.03.2010 se numește în     întreprindă cuvenitele demersuri în acest sens.
funcția de administrator dl Perobelli Alberto, cetățean
italian, născut la data de 19.10.1959 în loc. Isola della      (94/1.535.314)
Scala (VR), Italia, legitimat cu C.I. seria AJ nr. 3979911,
eliberată la data de 08.08.2003 de Primăria din               Societatea Comercială
Buttapietra (VR), Italia, domiciliat în loc. Buttapietra (VR),  SA.KA CONFEZIONI - S.R.L. ITALIA FILIALA SEBES
str. Magnano nr. 4/A, Italia.
  Art. 3. - Se actualizează datele de identitate ale                 NOTIFICARE
asociatului unic Tabarelli Arrigo din data de 07.10.2009,
acesta fiind posesorul cărții de identitate seria AO         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 7297102, emisă de Primăria din Bardolino (VR).        Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 4. Se împuternicește av. Tomescu Felicia,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
posesoare a C.I. seria AX nr. 150845/2003. eliberată de     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Poliția Sebeș, să efectueze cuvenitele modificări la       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
O.N.R.C. Alba, în baza prezentei hotărâri.            SA.KA CONFEZIONI S.R.L. ITALIA FILIALA SEBES, cu
                                 sediul în municipiul Sebeș, județ Alba, str. Călărași
  (92/1.535.312)                        nr. 45 C, înregistrată sub nr. J1/368/2006, cod unic de
                                 înregistrare 18564258, care a fost înregistrat sub nr. 3771
         Societatea Comercială              din 22.02.2010.
          GARORI - S.R.L.                  (95/1.535.315)
            NOTIFICARE
                                         Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                      IFN CASĂ DE IMPRUMUT - S.R.L.
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                       HOTĂRÂREA NR 5/16/02/2010
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Dna ELENA COSERIU, cu domiciliul în Alba Iulia,
GARORI S.R.L., cu sediul în municipiul Sebeș,          str. Iașilor nr. 29, în calitate asociat unic al S.C. IFN CASĂ
județ Alba, str. Călărași nr. 45 C, înregistrată sub       DE IMPRUMUT S.R.L., hotărăște:
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
  Art. 1. Societatea închide punctul de lucru din                Societatea Comercială
localitatea Aiud, str. Unirii bl. A16, ap. 5.                    TYPU CERG - S.R.L.
  Art. 2. Societatea deschide două puncte de lucru: în
localitatea Abrud, str. Lct Virgil Anca nr. 2, jud. Alba și în              NOTIFICARE
localitatea Câmpeni, str. Turzii nr. 1, jud. Alba.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 3. Schimbare date de identitate ale           Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
administratorului și asociatului unic Elena Coseriu în      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.I. seria AX nr. 290643, eliberată de S.P.C.L.E.P. Alba     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Iulia la 13.04.2007.                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Redactat azi, 16/02/2010, în 3 exemplare originale, la    TYPU CERG S.R.L., cu sediul în sat Cergău Mare,
sediul societății.                        comuna Cergău, județ Alba, nr. 115, înregistrată sub
                                 nr. J1/590/2009, cod unic de înregistrare 25962469, care
  (96/1.535.316)                        a fost înregistrat sub nr. 3785 din 23.02.2010.
                                   (99/1.535.319)
         Societatea Comercială
           UDAR - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 1/22.02.2010                      CONNIC DESIGN - S.R.L.

  Asociații RADU CRISTIAN ADRIAN, domiciliat în Alba                  HOTĂRÂRE
Iulia, str. V. Alecsandri nr. 105, bl. 51, et. 2, ap. 6, născut   Asociații:
în Alba Iulia la data de 11.02.1983, C.N.P. 1830211011151,      Cojanu Nicolae, cetățean român, născut
posesor al C.I. seria AX nr. 296163, emisă de S.P.C.L.E.P.    la 27.01.1959 în mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în
Alba la data de 11.06.2007, și RADU DAN CIPRIAN,         mun. Alba Iulia, bd. Transilvaniei nr. 11, bl. 54, ap. 23,
domiciliat în Alba Iulia, str. Iașilor nr. 39, născut la data   jud. Alba, posesor al C.I. seria AX nr. 197709, elib.
de 04.03.1987 în Alba Iulia, C.N.P. 1870304011191,        de mun. Alba Iulia la data de 16.06.2004,
posesor al C.I. seria AX nr. 281577, de S.P.C.L.E.P. Alba     C.N.P. 1590127011123,
Iulia la data de 23.01.2007,                     și
              HOTĂRÂM                  Alexandru Arina Roxana, cetățean român, născută la
                                 10.05.1963 în mun. Sebeș, jud. Alba, domiciliată în
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Alba Iulia,
                                 mun. Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. 280, sc. A,
str. Orizontului bl. B1, ap. 2, jud. Alba.            ap. 15, jud. Alba, posesoare a C.I. seria AX nr. 179199,
  (97/1.535.317)                        elib. de mun. Alba Iulia la data de 26.01.2004,
                                 C.N.P. 2630510011093,
                                   hotărăsc:
         Societatea Comercială               art. 1. să se înființeze punctul de lucru la Mănăstirea
          TYPU CERG - S.R.L.               Sf. Ioan Botezătorul din Alba Iulia, str. Valea Călugărului
                                 nr. 10, cod fiscal 4765847, reprezentată prin stareț
          HOTĂRÂREA NR. 1                Protos. Ioan Cojanu.
  Asociatul unic al societății ILIES VASILE, cetățean        (100/1.535.320)
român, născut la 12.04.1970 în Blaj, jud. Alba, domiciliat
în Cergau, sat Cergau Mare, nr. 115, jud. Alba, posesor a
                                          Societatea Comercială
C.I. seria AX nr. 193439, eliberată de Poliția Blaj la               OVIDEN IMPEX - S.R.L.
17.05.2004, C.N.P. 1700412011845.
  În adunarea generală din 22.02.2010,                     HOTĂRÂRE NR. 1/18.02.2010
             HOTĂRĂȘTE:
                                   Asociații societății comerciale OVIDEN IMPEX S.R.L.
  Art. 1 Completarea obiectului de activitate cu
                                 domnii Cojocariu Ovidiu, Cojocariu Maria, Sacadat
următoarele activități secundare:                 Ovidiu Marin, luând act de prevederile legii 31/1990 cu
  3812 Colectarea deșeurilor periculoase,            modificările ulterioare,
  8121 Activități generale de curățenie a clădirilor,                   HOTĂRĂSC
  8122 Activități specializate de curățenie,            Art. 1. Începând cu data de 18.02.2010 se suspendă
  8129 Alte activități de curățenie.               activitatea S.C. OVIDEN IMPEX S.R.L. pentru o perioadă
  Art. 2. Prezenta Hotărâre se va înregistra la O.R.C. de    de trei ani.
pe lângă Tribunalul Alba.                      Redactat astăzi, 18.02.2010, în 3 exemplare.
  (98/1.535.318)                          (101/1.535.321)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               23

         Societatea Comercială               - Suspendarea activității societății pentru o durată de
         AUTOMANIA - S.R.L.              trei ani începând cu data depunerii documentelor.
                                  - Redactat și dactilografiat azi, 18.02.2010, în
           HOTĂRÂREA                 4 exemplare.
                                  (104/1.535.324)
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
    S.C. AUTOMANIA S.R.L. NR 1/22.02.2010
                                         Societatea Comercială
  Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în               INFO CONSULT - S.R.L.
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale
Legii.                                   HOTĂRÂREA NR. 1/23.02.2010
  Subsemnații Khereches Andreea, având C.I. seria AX       Subsemnații
nr. 296761, C.N.P. 2821106014664 și Khereches Florin        Rusan Claudiu Florin, născut la data de 26.04.1975 în
Petru, având C.I. seria AX nr. 296758,             Alba Iulia, jud. Alba, domiciliat în mun. Alba Iulia,
C.N.P. 1780320014324, asociați ai S.C. AUTOMANIA        str. Energiei nr. 11, bl. 7A, ap. 10, jud. Alba, posesor al
S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str. Livezii nr. 45. bl. 7A,  C.I. seria AX nr. 259913, emisă de S.P.C.L.E.P. Alba Iulia
ap. 12, C.U.I. 18437505, am hotărât următoarele:        la data de 24.05.2006, C.N.P. 1750426011148, și Rusan
  Suspendarea activității S.C. AUTOMANIA S.R.L.,       Aurelia, născută la data de 10.01.1952 în Totoi, jud. Alba,
                                domiciliată în mun. Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 26,
începând cu data de 23.02.2010 până la data
                                bl. 11 AB, ap. 14, jud. Alba, posesoare a C.I. seria AX
de 28.04.2012.                         nr. 114716, emisă de Pol. Alba la data de 13.06.2002,
  Redactat azi, 22.02.2010, în (localitatea) Alba Iulia.   C.N.P. 2520110011141, în calitate de asociați, am hotărât:
  (102/1.535.322)                         Art. 1 Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
                                începând cu data de 28.02.2010 până la data
                                de 27.02.2013.
         Societatea Comercială               Redactată azi, data de 23.02.2010.
          HORATIU - S.R.L.                 (105/1.535.327)

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                        Societatea Comercială
        AL S.C. HORATIU S.R.L.                     ANNE MOBILE GSM - S.R.L.
       NR. 1 DIN DATA DE 23.02.2010
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/23.02.2010
  Subsemnatul
                                  Subsemnatul Chirilă Dumitru, domiciliat în
  PĂCURAR FLORIN HORAȚIU, de cetățenie română,        mun. Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 50, ap. 19,
domiciliat în Sat Ungurei, Comuna Roșia de Secaș,        jud. Alba, posesor al C.I. seria AX nr. 214803,
nr. 115, județ Alba, C.N.P. 1570119014309, identificat cu    emisă de Pol. Sebeș la data de 19.11.2004,
C.I. seria AX nr. 066407, eliberată de Pol. Blaj la data    C.N.P. 1800930014680, și Nagy Ana Maria, domiciliată în
de 13/03/2001, deținând un număr de 412 părți sociale,     mun. Sebeș, str. Șurianu nr. 12, ap. 1, jud. Alba,
reprezentând 100 % din capitalul social al societății,     posesoare a C.I. seria AX nr. 136253, emisă de Pol.
               DECIDE:              Sebeș la data de 24.01.2003, C.N.P. 2821230014668, în
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru la: mun. Sebeș,   calitate de asociați, am hotărât:
str. Pieții nr. 6, jud. Alba.                   Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru la:
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân        - loc. Deva, bd. Decebal, bl. 15, parter, jud. Hunedoara.
                                  Redactată azi, data de 23.02.2010, în 2 exemplare la
neschimbate.
                                sediul societății.
  (103/1.535.323)                         (106/1.535.328)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        ADEMAR PROD - S.R.L.                     KARMA IMOBILIARE - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

         NR. 1 DIN 18.02.2010                  AL S.C. KARMA IMOBILIARE S.R.L.
                                      NR. 1 DIN DATA DE 15.02.2010
  Adunarea generală a asociaților formată din Scheau
Gheorghe 60 % și Scheau Maria 40% cu respectarea         Subsemnatul
actului constitutiv și ale Legii 31/1990 modificată și      BÂTE VASILE, de cetățenie română, domiciliat în
republicată, au hotărât următoarele:              oraș Teiuș, str. Avram Iancu nr. 53, județ Alba,
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
C.N.P. 1710505015142, identificat cu C.I. seria AX               Societatea Comercială
nr. 239907, eliberată de S.p.c.l.e.p. Teiuș la data               BETA PROIECT - S.R.L.
de 13/09/2005,
              DECIDE:                     HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2010
  Art. 1 Retragerea din societate din calitatea de asociat    Adunarea generală a S.C. BETA PROIECT S.R.L., la
unic a dlui Bâte Vasile.                    care au participat în calitate de moștenitori ai asociatului
  Primirea în societate în calitate de asociat unic a dlui  decedat Vasile Bîrjac, conform Certificatului de
Stănuș Beniamin Adrian, român, născut la data         Moștenitor nr. 195/11.11.2009, Bîrjac Mihaela, Bîrjac
de 20.05.1989 în mun. Alba Iulia, jud. Alba, domiciliat în   Radu Alexandru și curator Roff Aurel, respectând Actul
mun. Sebeș, str. Mircea cel Mare nr. 103, jud. Alba,      Constitutiv al societății și legea 31/1990, a hotărât:
posesor al C.I. seria AX nr. 155480, emisă de Poliția mun.     Art. 1 Pierderea calității de asociat și administrator a
Sebeș la dala de 27.06.2003, C.N.P. 1890520011160.       defunctului Bîrjac Vasile și a dobândirii calității de asociat
  Cesionarea - la valoarea nominală - întregului capital   pentru Bîrjac Mihaela și Bîrjac Radu Alexandru, conform
                                Dispoziției nr. 542/14.10.2009, eliberată de Primăria
social deținut de asociatul retras Bâte Vasile, respectiv
                                municipiului Alba Iulia prin curator Roff Aurel, cetățean
200 lei, reprezentând 20 de părți sociale a 10 lei fiecare,
                                român, născut la data de 12.03.1946 în loc. Feneș,
în favoarea noului asociat Stănuș Beniamin Adrian, care
                                jud. Alba, domiciliat Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 13,
prin semnarea prezentului act, a înțeles să preia       bl. G1, ap. 8, posesor al C.I. seria AX nr. 289120,
societatea cu întreg activul și pasivul acesteia, părțile   eliberată de Poliția Alba Iulia la data de 26.03.2007,
declarând stinse toate obligațiile dintre ele.         C.N.P. 1460312011091.
  Art. 2 Retragerea din calitatea de administrator a dnei    Art. 2 Ca urmare a acestor operațiuni are loc
Maieu Simona Cozmina.                     transmiterea capitalului social subscris de 200 lei divizat
  Numirea în calitatea de administrator a noului asociat   în 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare
Stănuș Beniamin Adrian având datele de identificare mai    astfel:
sus menționate, pe o perioadă nedeterminată începând        • Bîrjac Mihaela, cetățean român, născută la data
cu data semnării prezentului act.               de 05.02.1968 în loc. Mizil, jud. Prahova, domiciliată în
  Art. 3 Schimbarea sediului social la adresa:        Alba Iulia, str. Tulnicului nr. 1, bl. C1B, ap. 10, jud. Alba,
mun. Sebeș, str. Mircea cel Mare nr. 103, jud. Alba.      posesoare a C.I. AX seria 126328, eliberată de Pol. Alba
(conform nomenclatorului străzilor - adresa Primăriei     Iulia la data de 16.10.2002, C.N.P. 2680205011091 -
Sebeș nr. 3779/08.02.2006).                  125 lei.
  Art. 4 Redefinirea activității principale ca fiind:      • Bîrjac Radu Alexandru, cetățean român, născut la
                                data de 02.05.1997 în Alba Iulia, jud. Alba, domiciliat în
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                Alba Iulia, str. Tulnicului nr. 1, bl. C1B, ap. 10, jud. Alba,
nerezidențiale. Fosta activitate 4711 trece în obiectul
                                posesor al certificatului de naștere seria NT nr. 588564,
secundar de activitate.
                                eliberată de consiliul Local Alba Iulia la data
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân      de 07.05.1997, C.N.P. 1970502011165 - 75 lei
neschimbate.                            Art. 3 În vederea echilibrării părților sociale Bîrjac
  (107/1.535.329)                      Mihaela transmite 5 părți sociale către Bîrjac Radu
                                Alexandru, iar în urma acestor operațiuni capitalul social
                                de 200 lei va fi deținut de către asociați astfel:
        Societatea Comercială                • Bîrjac Mihaela - 120 lei în numerar, divizat în 12 părți
       KARMA IMOBILIARE - S.R.L.             sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare
                                  • Bîrjac Radu Alexandru - 80 lei în numerar, divizat în
           NOTIFICARE                8 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 4 Bîrjac Mihaela, cu datele de identificare de mai
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     sus, este administrator al firmei pe durată nelimitată.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          (109/1.535.331)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                        Societatea Comercială
KARMA IMOBILIARE S.R.L., cu sediul în județul Alba,               BETA PROIECT - S.R.L.
municipiul Sebeș, str. Mircea Cel Mare nr. 103,
înregistrată sub nr. J01/764/2006, cod unic de                    NOTIFICARE
înregistrare 18877824, care a fost înregistrat sub nr. 3945
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din 23.02.2010.
                                Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (108/1.535.330)                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010                  25

modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 5 Se deschide punctul de lucru la Mănăstirea “Sf.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Ioan Botezătorul” Alba Iulia, str. Valea Călugărului nr. 10,
BETA PROIECT S.R.L., cu sediul în județul Alba,         cod fiscal 4765847, reprezentată prin Stareț Protos. Ioan
municipiul Alba Iulia, Str. Tulnicului nr. 1, bl. C1b, ap. 10,
                                 Cojanu.
înregistrată sub nr. J01/556/2004, cod unic de
înregistrare 16440520, care a fost înregistrat sub nr. 3972      (111/1.535.333)
din 24.02.2010.
  (110/1.535.332)                               Societatea Comercială
                                     BETA STRUCTURAL DESIGN - S.R.L.
        Societatea Comercială
     BETA STRUCTURAL DESIGN - S.R.L.                         NOTIFICARE

       HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2010               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Adunarea generală a S.C. BETA STRUCTURAL
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
DESIGN S.R.L., la care au participat în calitate de
moștenitori ai asociatului decedat Vasile Bîrjac, conform    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Certificatului de Moștenitor nr. 195/11.11.2009, Bîrjac     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Mihaela, Bîrjac Radu Alexandru și curator Roff Aurel       BETA STRUCTURAL DESIGN S.R.L., cu sediul în
respectând Actul Constitutiv al societății și          municipiul Alba Iulia, județ Alba, Str. Tulnicului nr. 1, bloc C1B,
legea 31/1990, a hotărât:                    etaj 2, ap. 10, înregistrată sub nr. J1/1068/2007, cod unic
  Art. 1 Pierderea calității de asociat și administrator a   de înregistrare 22293823, care a fost înregistrat sub
defunctului Bîrjac Vasile și a dobândirii calității de asociat
                                 nr. 3973 din 24.02.2010.
pentru Bîrjac Mihaela și Bîrjac Radu Alexandru, conform
Dispoziției nr. 542/14.10.2009, eliberată de Primăria         (112/1.535.334)
municipiului Alba Iulia prin curator Roff Aurel, cetățean
român, născut la data de 12.03.1946 în loc. Feneș,
jud. Alba, domiciliat Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 13,            Societatea Comercială
bl. G1, ap. 8, posesor al C.I. seria AX nr. 289120,                 PAL TECHNIK - S.R.L.
eliberată de Poliția Alba Iulia la data de 26.03.2007,
C.N.P. 1460312011091.                             HOTĂRÂREA NR. 2/16.02.2010
  Art. 2 Ca urmare a acestor operațiuni are loc
                                  Asociatul unic al S.C. PAL TECHNIK S.R.L. Herlea
transmiterea capitalului social subscris de 200 lei divizat
în 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare    Maria Mirabela, cetățean român, născută la data
astfel:                             de 28.08.1982 în Cugir, jud. Alba, domiciliată în orașul
  • Bîrjac Mihaela, cetățean român, născută la data      Cugir, str. Nuferilor nr. 26, jud. Alba, legitimată cu C.I.
de 05.02.1968 în loc. Mizil, jud. Prahovă, domiciliată în    seria AX nr. 089070, eliberată de Pol. Cugir la data
Alba Iulia, str. Tulnicului nr. 1, bl. C1B, ap. 10, jud. Alba;  de 02.11.2001, C.N.P. 2820828013647, în baza
posesoare a C.I. AX seria 126328, eliberată de Pol. Alba     prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al
Iulia la data de 16.10.2002; C.N.P. 2680205011091 -
                                 societății,
125 lei,
  • Bîrjac Radu Alexandru, cetățean român, născut la                    a Hotărât:
data de 02.05 1997 în Alba Iulia, jud. Alba, domiciliat în     Art. 1. Revocarea din funcția de administrator a
Alba Iulia, str. Tulnicului nr. 1, bl. C1B, ap. 10, jud. Alba,  doamnei Herlea Maria Mirabela.
posesor al certificatului de naștere seria NT nr. 588564,      Art. 2. Numirea în funcția de administrator a domnului
eliberată de consiliul Local Alba Iulia la data         Herlea Daniel, cetățean român, născut la data
de 07.05.1997, C.N.P. 1970502011165 - 75 lei.          de 24.09.1971 în Petroșani, jud. Hunedoara, domiciliat în
  Art. 3 În vederea echilibrării părților sociale Bîrjac
                                 Cugir, str. Nuferilor nr. 26, jud. Alba, legitimată cu C.I.
Mihaela transmite 5 părți sociale către Bîrjac Radu
Alexandru, iar în urma acestor operațiuni capitalul social    seria AX nr. 377024, eliberată de S.P.C.L.E.P. Cugir la
de 200 lei va fi deținut de către asociați astfel:        data de 18.11.2009, C.N.P. 1710924013520.
  • Bîrjac Mihaela - 120 lei în numerar, divizat în 12 părți   Art. 3. Durata mandatului noului administrator este de
sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare,          3 ani, începând cu data de 17.02.2010, prelungindu-se în
  • Bîrjac Radu Alexandru - 80 lei în numerar, divizat în   condițiile din actul constitutiv al societății.
8 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare.       Redactată în 3 exemplare originale la sediul societății.
  Art. 4 Bîrjac Mihaela, cu datele de identificare de mai
sus, este administrator al firmei pe durată nelimitată.        (113/1.535.335)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
         Societatea Comercială              județul Alba, C.U.I. R7177647, J01/1645/29.12.1994,
         PAL TECHNIK - S.R.L.              aflat la sediul social azi, 02.02.2010, ora 12.30, hotărăsc:
                                   Art. 1. Suspendarea activității S.C. Timplarie Cioban
            NOTIFICARE                 S.R.L. pe o perioadă de trei ani, începând cu data
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de 25.02.2010 și până la data de 25.02.2013.
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204        Se anexează prezentei hotărâri, anexa nr. 1 - raportul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         de caractere, ce face parte integrantă din prezenta
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    hotărâre.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (117/1.535.339)
PAL TECHNIK S.R.L., cu sediul în oraș Cugir, județ Alba,
Str. Nuferilor nr. 26, înregistrată sub nr. J1/196/2005, cod
unic de înregistrare 17246159, care a fost înregistrat sub            Societatea Comercială
nr. 3983 din 24.02.2010.                             SENESAN MED - S.R.L.
  (114/1.535.336)                                   HOTĂRÂREA

         Societatea Comercială                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
          INTER SOFT - S.R.L.                    S.C. SENESAN MED S.R.L.
                                      NR. 1 DIN DATA DE 24.02.2010
       HOTĂRÂRE NR. 1/22.02.2010
                                   Adunarea generală a asociaților în prezența:
  Subsemnații VARZARU LUCICA FELICIA și               Dnei SENEȘAN MARIA LUCREȚIA, de cetățenie
PARASCHIV CONSTANTINA, în calitate de asociați ai         română, domiciliată în oraș Teiuș, Str. Primăverii nr. 25,
S.C. INTER SOFT S.R.L., având în vedere dispozițiile       județ Alba, C.N.P. 2570221010319, identificată cu B.I.
Legii nr. 31/1990 republicată,                  seria DA nr. 560421, eliberată de Pol. Teiuș la data
             Hotărăsc:                de 07.10.1986,
  Art. 1. Suspendarea activității societății pentru o        Dlui SENEȘAN VASILE, de cetățenie română,
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data înregistrării      domiciliat în municipiul Aiud, str. Popa Șapcă nr. 8,
prezentei hotărâri.                        județ Alba, C.N.P. 1570529010336, identificat cu C.I.
  (115/1.535.337)                        seria AX nr. 112654, eliberată de Pol. Aiud la data
                                 de 22.05.2002,
                                            HOTĂRĂȘTE:
         Societatea Comercială                Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
         FLY SPOR 2008 - S.R.L.              de 3 ani, începând cu data de 24.02.2010 până la data
                                 de 23.02.2013.
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 24.02.2010
                                   Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Subsemnații Furdui Cristian-Florin și Albu Violeta-Liliana,  neschimbate.
în calitate de asociați ai S.C. FLY SPOR 2008 S.R.L., am
hotărât:                               (118/1.535.340)
  Art. 1 suspendarea activității societății pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 24.02.2010 până la data              Societatea Comercială
de 23.02.2013.                               CENTRU-TOUR MILENIUM - S.R.L.
  Redactată azi, data de 24.02.2010, în cinci exemplare
la sediul societății, în limba română.                    HOTĂRÂREA NR. 1/23.02.2010
  (116/1.535.338)                         Adunarea generală a S.C. CENTRU-TOUR
                                 MILENIUM S.R.L. la care au participat asociații Pătrașcu
         Societatea Comercială              Nicolaie, domiciliat în Drâmbar, nr. 110, jud. Alba,
       TIMPLARIE CIOBAN - S.R.L.              posesor al C.I. seria AX 269222, emisă de Pol. Alba la
                                 05.09.2006, C.N.P. 1310919011108, având în vedere
      HOTĂRÂREA NR. 002/02.02.2010             prevederile actului constitutiv, în condițiile Legii 31/1990
                                 privind societățile comerciale, a hotărât:
  Subsemnatul Cioban Constantin, domiciliat în
                                   Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
localitatea Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 11, județul Alba,
                                 de 3 ani, începând cu 24.02.2010.
identificat prin C.I. seria AX nr. 210299/2004, eliberată de
                                   Redactată azi, 23.02.2010, la sediul societății în trei
S.P.C.L.E.P. Alba Iulia, C.N.P. 1500831011095, în calitate
                                 exemplare în limba română.
de asociat unic al S.C. Timplarie Cioban S.R.L., cu sediul
social în localitatea Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 11,      (119/1.535.341)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               27

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          CRISMED - S.R.L.                      CERNIȚA FOREST - S.R.L.

       HOTĂRÂREA NR. 1/23.02.2010                   HOTĂRÂRE NR. 1/18.02.2010
  Asociații CRISTEA IRIMIE VASILE, domiciliat în         Subsemnatul CIOARA GHEORGHE COSTINEL,
Sebeș, str. Tineretului nr. 9, născut în Sebeș, jud. Alba la  domiciliat în Ciuruleasa, nr. 21A, jud. Alba, posesor al C.I.
data de 20.01.1974, C.N.P. 1740120014308, posesor al      seria AX nr. 128251, emisă de Pol. Abrud la data
C.I. seria AX nr. 005874, emisă de Pol. Sebeș la data      de 25.10.2002, C.N.P. 1830816012659 și JURCA
de 19.03.1999 și CRISTEA IRIMIE MIRONELA TATIANA,        MARCELA, domiciliată în Abrud, str. Mecea nr. 2B,
domiciliată în Sebeș, str. Tineretului nr. 9, născută la data  jud. Alba, posesoare a C.I. seria AX nr. 266702, emisă
de 16.12.1975 în Sebeș, jud. Alba, C.N.P. 2751216014303,    de S.P.C.L.E.P. Abrud la data de 09.08.2006,
                                C.N.P. 2790721010017, asociați, am hotărât:
posesoare a C.I. seria AX nr. 008419, emisă de Pol. Alba
                                  Art. 1. Ieșirea din societate a dnei JURCA MARCELA,
la data de 16.04.1999,
                                cesionarea la valoarea nominală a celor 10 părți sociale
             HOTĂRÂM
                                definite, reprezentând 100 lei, în favoarea asociatului
  Art. 1. Suspendarea activității S.C. CRISMED S.R.L.     Cioara Gheorghe Costinel, care prin semnarea
pe o perioadă de 3 ani începând cu data înregistrării      prezentului act, a înțeles să preia societatea cu întreg
prezentei hotărâri.                       activul și pasivul acesteia, părțile declarând stinse toate
  (120/1.535.342)                       obligațiile dintre ele.
                                  Art. 2. În urma acestei operațiuni, capitalul social total
                                de 200 lei, divizat în 20 părți sociale, cu valoare nominală
         Societatea Comercială             de 10 lei fiecare, va fi deținut astfel: Cioara Gheorghe
         MORGANA - S.R.L.               Costinel - 200 lei, aport numerar, reprezentând 20 părți
                                sociale a 10 lei fiecare (100% din capitalul social).
        DECIZIA NR. 1/23.02.2010              Data: 18.02.2010.
  Asociatul unic Moga Ioan, a decis în condițiile Legii      (123/1.535.345)
nr. 31/1990 modificată, suspendarea activității societății
pe o perioadă de 3 ani respectiv până în data
de 24.02.2013.                                 Societatea Comercială
                                        CERNIȚA FOREST - S.R.L.
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 exemplare în
limba română.
                                            NOTIFICARE
  (121/1.535.343)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        TRANS PĂSTESTI - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              CERNIȚA FOREST S.R.L., cu sediul în sat Ciuruleasa,
                                comuna Ciuruleasa, județ Alba, nr. 21A, înregistrată sub
      AL S.C. TRANS PĂSTEȘTI S.R.L.            nr. J1/1011/2008, cod unic de înregistrare 24317201 care
      NR. 1 DIN DATA DE 24.02.2010            a fost înregistrat sub nr. 4056 din 24.02.2010.
  Subsemnatul                           (124/1.535.346)
  POPA NICOLAE, de cetățenie română, domiciliat în
sat Bistra, comuna Bistra, Calea Turzii nr. 6, județ Alba,
C.N.P. 1641002012537, identificat cu C.I. seria AX                Societatea Comercială
                                         CORYS LUX - S.R.L.
nr. 278109, eliberată de S.p.c.l.e.p. Câmpeni la data
de 11/12/2006, deținând un număr de 20 părți sociale,
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2010
reprezentând 100 % din capitalul social al societății,
             DECIDE:                  Subsemnata Bucea Corina Ileana, domiciliată în
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă   Bistra, str. Scurtă nr. 4, jud. Alba, posesoare a C.I.
de 3 ani, începând cu data de 24.02.2010 până la data      seria AX nr. 245585, emisă de S.P.C.L.E.P. Cîmpeni la
de 23.02.2013.                         data de 17.11.2005, C.N.P. 2830404015562 și Bustan
                                Livia, domiciliată în Bistra, nr. 346, jud. Alba, posesoare a
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                B.I. seria GX nr. 725104, emisă de Pol. Cîmpeni la data
neschimbate.
                                de 29.10.1997, C.N.P. 2640826012539, În calitate de
  (122/1.535.344)                       asociate, am hotărât:
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru la: - Cîmpeni,      Art. 1. Începând cu data de 01.03.2010, se suspendă
str. Avram Iancu nr. 1, jud. Alba.                toata activitatea desfășurată de către societate pe
  Art. 2. Închiderea punctului de lucru de la: Cîmpeni,     termen de trei ani.
str. Revoluției 1848 F.N., jud. Alba.                 (127/1.535.349)
  Redactată azi, data de 24.02.2010, în 2 exemplare la
sediul societății.
                                          Societatea Comercială
  (125/1.535.347)                                OLIMP PLAST - S.R.L.

                                        HOTĂRÂREA NR. 1/15.02.2010
         Societatea Comercială
          ARMITRON - S.R.L.                 Subsemnații Bogdan Daniel, cu C.N.P. 1650521011096
                                 și Bogdan Angela, cu C.N.P. 2691126011090, asociați,
            HOTĂRÂREA                 ambii cu domiciliul în loc. Alba Iulia, str. Detunata nr. 5,
                                 jud. Alba, hotărâm suspendarea activității pe trei ani,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              începând cu data înregistrării la O.R.C.
      NR. 5 DIN DATA DE 25.02.2010                (128/1.535.350)
  Dl Bela Virgil Silviu, domiciliat în Alba Iulia, str. Petru
Maior nr. 7, bl. 13, ap. 7, legitimat cu C.I. seria AX               Societatea Comercială
nr. 287691, C.N.P. 1830412011192, eliberată la data                 BRUTUS - S.R.L.
de 14.03.2007 de S.P.C.L.E.P. Alba Iulia și dna Manoliu
Marcela, domiciliată în Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918             HOTĂRÂREA NR. 1/2010
nr. 37, bl. M9, ap. 23, legitimată cu C.I. seria AX
                                   Subsemnații
nr. 225285, C.N.P. 2840524011170, eliberată la data
                                   FILIMON FLORIN, domiciliat în Alba Iulia,
de 16.03.2005 de Pol. mun. Alba Iulia, asociați ai
                                 str. Izvorului nr. 11, jud. Alba, născut în Alba Iulia la data
S.C. ARMITRON S.R.L., cu sediul în Alba Iulia,
                                 de 1 mai 1975, posesor al Cărții de identitate seria AX
str. Petru Maior nr. 13, ap. 7, C.U.I. RO 25011986, Nr.      nr. 170055/17.10.2003, emisă de Poliția mun. Alba Iulia,
Înreg. J01/48/2009, având în același timp și calitatea de     C.N.P. 1750501011112, și
administrator Ia S.C. ARMITRON S.R.L. (în baza actului        HÜTTEMANN BETTINA, cetățean german,
constitutiv al societății comerciale);              cunoscătoare a limbii române, domiciliată în Germania,
  Art. 1:                            33449 Langenberg, Stukendamm, născută în Gütersloh
  - În temeiul prevederilor legii ar. 31/1990 privind      (Germania) la data de 6 august 1971, posesoare a Cărții
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin     de identitate nr. 5521093478, eliberată de autoritățile
actul constitutiv al societății, asociații (administratorii)   germane,
decid suspendarea (întreruperea temporară) a activității       în calitate de asociați ai S.C. BRUTUS S.R.L., având
societății.                            în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și
  - Suspendarea se realizează pe o perioadă de 3 ani      modificată, am decis următoarele:
de la data înregistrării prezentei hotărâri.             Art. 1. Închiderea punctelor de lucru din
  Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei se             mun. Blaj, str. Gării, ap. 3, jud. Alba și
însărcinează dna Manoliu Marcela, care va avea ca           mun. Alba Iulia, str. Clujului nr. 1, jud. Alba.
sarcină efectuarea tuturor formalităților la Oficiul         Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru al societății în
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba.        mun. Alba Iulia, str. Livezii nr. 54, jud. Alba, unde se vor
                                 putea desfășura oricare dintre activitățile cuprinse în
  (126/1.535.348)                        actul constitutiv al societății, cu condiția să fie autorizate
                                 în condițiile legii.
        Societatea Comercială                 Întocmit astăzi, 25.02.2010, în 4 exemplare, în limba
       DIAMANTUL PREST - S.R.L.              română.
                                   (129/1.535.351)
       HOTĂRÂREA NR. 1/22.02.2010
  Subsemnatul DETESAN GHEORGHE, în calitate de                  Societatea Comercială
asociat unic al Societății Comerciale DIAMANTUL                   CADISOLA - S.R.L.
PREST S.R.L., în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 -
republicată - precum și a prerogativelor acordate prin             HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2010
actul constitutiv, am adoptat azi, 22.02.2010, prezenta       Adunarea generală a S.C. CADISOLA S.R.L. la care
             HOTĂRÂRE                 au participat asociații Cutean Silviu Petru, domiciliat în
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               29

Sebeș, Aleea Lacului, bl. T9, ap. 2, jud. Alba, posesor al   Iulia, jud. Alba, C.N.P. 8821112010013, posesoare a
C.I. seria AX nr. 294430, emisă de Pol. Sebeș          permisului de ședere seria RO 0185124, eliberat de oficiu
la 18.05.2007, C.N.P. 1760826014314 și Cutean Emilia,      pt. imigrări Alba la data de 7.03.2009,
domiciliată în Sebeș, Aleea Lacului, bl. 6, ap. 2, jud. Alba,    Dul DOGAN ONUR, cetățean turc, cu reședința în
posesoare a C.I. seria AX nr. 176116, emisă de Pol.       România, str. Moldovei nr. 8, loc. Alba Iulia, jud. Alba
Sebeș la 17.12.2003, C.N.P. 2790618014305, având în
                                C.N.P. 7830616010018, posesor al permisului de ședere
vedere prevederile actului constitutiv, în condițiile
Legii 31/1990 privind societățile comerciale, a hotărât:    seria RO 0182559, eliberat de oficiu pt. imigrări Alba la
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Sebeș,        data de 10.02.2009.
str. Drumul Sibiului nr. 3, jud. Alba.               În baza Legii31/1990, republicată, și a actului
  Redactată azi, 24.02.2010, la sediul societății în trei   constitutive al societății, Adunarea generală a Asociaților,
exemplare în limba română.                                HOTĂRĂȘTE
  (130/1.535.352)                         Art. 1. Societatea înființează punct de lucru în Alba-
                                Iulia, str. Scărișoara nr. 99, jud. Alba.

       Societatea Comercială                 (132/1.535.354)
    OTTAVIO DICESARE ATELLIER - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 23.02.2010
                                       HOLZ CONSTRUCT - S.R.L.
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
    OTTAVIO DICESARE ATELLIER S.R.L.                   HOTĂRÂREA NR. 1/25.02.2010

  Subsemnații asociați                      Subsemnații Făcăleț Stelian Ionel, domiciliat în Cugir,
  CHESCHES IRINA, domiciliată în Alba Iulia,         str. Gheorghe Asachi nr. 13, sc. C, et. 2, ap. 11, jud. Alba,
bd. Transilvaniei 1A, bl. M6A, ap. 27, legitimată cu C.I.    posesor al C.I. seria AX nr. 185617, emisă de Pol. Cugir
seria AX nr. 291091, eliberată de pol. Alba Iulia deținând   la data de 10.03.2004, C.N.P. 1720828013526, Făcăleț
18,1818% din capitalul social al societății,          Maria Aurelia, domiciliată în Cugir, str. Gheorghe Asachi
  și                             nr. 13, sc. C, et. 2, ap. 11, jud. Alba, posesoare a C.I.
  SCALIA SALVATORE, domiciliat în Italia, Piossasco,
                                seria AX nr. 185618, emisă de Pol. Cugir la data
Torino, via Tevere nr. 2, legitimat cu pașaport nr. 312356,
                                de 10.03.2004, C.N.P. 2760105013526 și Bolko Goetz
deținând 81,8182% din capitalul social al societății,
reprezentat de asociata Chesches Irina, prin procura      Holz, cunoscător al limbii române, domiciliat în Spania,.
nr. 239/2010,                          str. Cova Ampla nr. 7, Jesus Pobre/Denia, asociați, am
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      hotărât:
republicată și ale Actului Constitutiv al societății,        Ari. 1. suspendarea activității societății pe o perioadă
    Am hotărât următoarele:                 de 3 ani, începând cu data de 26.02.2010.
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății
                                  (133/1.535.355)
S.C. OTTAVIO DICESARE ATELLIER S.R.L., începând
cu data de 01.03.2010 pe o perioadă de 3 ani.
  Redactat azi, 23.02.2010, la sediul societății în              Societatea Comercială
3 exemplare originale.                              BIGI LEGNO - S.R.L.
  (131/1.535.353)
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/25.02.2010

         Societatea Comercială               Subsemnatul Lupu Ioan, domiciliat în Petrești,
           DWIN - S.R.L.               str. 1Mai nr. 113, jud. Alba, posesor al C.I. seria AX
                                nr. 103305, emisă de Pol. Sebeș la data de 07.03.2002,
       HOTĂRÂREA NR. 1/10.02.2010             C.N.P. 1680106014301, și Cheșcheș Hăprian Delia
  Administratorii S.C. DWIN S.R.L.              Cristina, domiciliată în Bărăbanț, str. Mureșului nr. 3A,
  Dul DOGAN ANIL, cetățean turc, cu reședința în       jud. Alba, posesoare a C.I. seria AX nr. 228457,
România, pța Iuliu Maniu bl. 31E, ap. 43, et. 11, loc. Alba-  emisă de Poliția Alba Iulia la data de 26.04.2005,
Iulia, jud. Alba, C.N.P. 7890318010011, posesor al       C.N.P. 2710813011105, asociați, am hotărât:
permisului de ședere seria RO 0200866, eliberat de oficiu      Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
pt. imigrări Alba la data de 1.11.2009,
                                de 3 ani, începând cu data de 01.03.2010.
  Dna DOGAN TUGBA, cetățean turc, cu reședința în
România, pța Iuliu Maniu, bl. 31E, ap. 43, et. 11, loc. Alba    (134/1.535.356)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
         Societatea Comercială             sociale, reprezentând 65% din capitalul social al
          PAPIRUS - S.R.L.               societății,
                                  Dnei BĂIDAN DOINA, de cetățenie română,
       HOTĂRÂREA NR. 1/25.02.2010             domiciliată în municipiul Pitești, str. I. C. Brătianu, bl. B1,
  Subsemnatul Bota Ioan Gheorghe, domiciliat în Cugir,    sc. A, et. 6, ap. 21, județ Argeș, C.N.P. 2690412034991,
str. 21 Decembrie 1989 nr. 68, jud. Alba, posesor al B.I.    identificată cu C.I. seria AS nr. 193772, eliberată de
seria GN nr. 709388, emisă de Pol. Cugir la data de       Pol. Pitești la data de 15/05/2002, deținând un număr
07.12.1994, C.N.P. 1570510013542, și Sântu Mihai        de 24.500 părți sociale, reprezentând 35% din capitalul
Alexandru, domiciliat în Cugir, str. M. Sadoveanu nr. 2,    social al societății,
jud. Alba, posesor al C.I. seria AX nr. 067230,           legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al
emisă de Poliția Cugir la data de 21.03.2001,          societății, conform Procesului-verbal numărul 8 din data
C.N.P. 1581113013549, asociați, am hotărât:           de 01.03.2010,
  Art. 1 suspendarea activității societății pe o perioadă                HOTĂRĂȘTE:
de 3 ani, începând cu data de 26.02.2010.              Art. 1 Înființarea unui punct de lucru în Mioveni,
                                str. Pieței, bl. F1, parter, jud. Argeș.
  (135/1.535.357)                         Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                neschimbate.
        Societatea Comercială                (138/1.535.751)
       GRANIT CONSTRUCT - S.R.L.

       HOTĂRÂRE NR. 1/23.02.2010                      Societatea Comercială
                                           CLUB4 - S.R.L.
  Subsemnatul Bujenita Adrian Ionuț, cu domiciliul în
Alba Iulia, str. Gemenilor nr. 34, C.N.P. 1860827012651,           HOTĂRÂREA NR. 1/18.02.2010
C.I. seria AX nr. 343998, eliberată de Poliția Alba Iulia la
data de 10.12.2008,                        Subsemnații COSTEA CONSTANTIN și COSTEA
             Hotărăște:              ELENA DANIELA, în calitate de asociați și administratori
  Art. 1. Suspendarea activității pe o durată de 3 ani,    al S.C. CLUB4 S.R.L., am hotărât următoarele:
începând cu data de 01.03.2010 până la data            1. Extinderea obiectului de activitate cu următoarea
de 01.03.2013.                         activitate: Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii
                                suport pentru întreprinderilor.
  (136/1.535.358)                        Prezenta hotărâre s-a încheiat în trei exemplare.
                                  (139/1.535.752)
         Societatea Comercială
        ADRAL SERVICE - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/25.02.2010                      CLUB4 - S.R.L.
  Asociații S.C. Adral Service S.R.L., hotărăsc
                                            NOTIFICARE
următoarele:
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății, începând cu      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
data de 26.02.2010 pentru o perioadă de 3 ani.         Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (137/1.535.359)
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         Societatea Comercială             CLUB4 S.R.L., cu sediul în sat Vărzaru, comuna Merișani,
         STAR M.D. - S.R.L.              județ Argeș, nr. 123, înregistrată sub nr. J3/88/1992, cod
                                unic de înregistrare 167360, care a fost înregistrat sub
           HOTĂRÂREA                 nr. 8817 din 01.03.2010.

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A               (140/1.535.753)
S.C. STAR M.D. S.R.L. NR. 8 DIN DATA DE 01.03.2010
  Adunarea generală a asociaților în prezența:                 Societatea Comercială
  Dnei BĂIDAN MARIANA, de cetățenie română,               MINI - SHOP VALENTIN 2005 - S.R.L.
domiciliată în municipiul Pitești, str. Tache Ionescu nr. 19,
județ Argeș, C.N.P. 2610216034965, identificată cu              HOTĂRÂRE NR. 2/25.02.2010
C.I. seria AS nr. 152794, eliberată de Pol. Pitești, la data   Subsemnații POPESCU JENI PĂPUȘA și POPESCU
de 19/09/2001, deținând un număr de 45.500 părți        GHEORGHE, în calitate de asociați ai S.C. “MINI - SHOP
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010               31

VALENTIN 2005” S.R.L., azi, 25.02.2010, am hotărât               Societatea Comercială
următoarele:                              MINI - SHOP VALENTIN 2005 - S.R.L.
  1. Schimbarea de asociați și administratori.
  2. Cooptarea în societate în calitatea de asociat unic              NOTIFICARE
a dlui COMĂNESCU RĂZVAN NICOLAE.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  3. Retragerea din societate a dlor POPESCU JENI      Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
PĂPUȘA și POPESCU GHEORGHE, renunțând la            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
calitatea de asociați prin cesionarea părților sociale     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
deținute către asociatul cooptat, conform contractului de   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
cesiune.                            MINI - SHOP VALENTIN 2005 S.R.L., cu sediul în
  4. Renunțarea la funcția de administrator a dnei      municipiul Pitești, județ Argeș, str. Mircea Vodă nr. 42,
POPESCU JENI PĂPUȘA.                      înregistrată sub nr. J3/651/2005, cod unic de înregistrare
  5. Numirea în funcția de administrator a dlui       17423854, care a fost înregistrat sub nr. 8863 din 01.03.2010.
COMĂNESCU RĂZVAN NICOLAE.                     (142/1.535.755)
  6. Schimbarea sediului social.
  7. Extinderea obiectului de activitate.
                                        Societatea Comercială
  8. Schimbarea domeniului și activității principale.
                                         SENSI DENT - S.R.L.
  9. Reactualizarea statutului.
  Urmare celor hotărâte statutul se modifică și              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
completează astfel:
  1. Cap. I art. 1: Asociatul unic al societății este           AL S.C. SENSI DENT S.R.L.
COMĂNESCU RĂZVAN NICOLAE, cetățean român,                  NR. 1 DIN DATA DE 18.02.2010
născut la data de 01.12.1989 în mun. Pitești, jud. Argeș     Subsemnatul
domiciliat în mun. Pitești, str. Dromichete nr. 2, bl. D3,    BRANIȘTE MIHAIL, de cetățenie română, domiciliat
sc. D, et. 1, ap. 6, jud. Argeș identificat cu C.I. seria AS  în municipiul Pitești, str. Victoriei, bl. A5, sc. A, et. 1,
nr. 400005, eliberată de mun. Pitești la data de 15.02.2005,  ap. 4, județ Argeș, C.N.P. 1761001034991, identificat cu
C.N.P. 1891201035287.                     C.I. seria AS nr. 094682, eliberată de Pol. Pitești la data
  2. Cap. II art. 3: Sediul social al societății este în   de 21/09/2000, deținând un număr de 20 părți sociale,
mun. Pitești, str. Mircea Vodă nr. 42, cam. 13, jud. Argeș.  reprezentând 100% din capitalul social al societății,
  3. Cap. II art. 4: Societatea extinde obiectul de                   DECIDE:
activitate cu următoarele activități: 4636 Comerț cu       Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;   de 3 ani cu începere de la data de 18.02.2010.
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,       Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
băuturi și tutun; 4619 Intermedieri în comerțul cu produse   neschimbate.
diverse; 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul         (143/1.535.756)
caselor de comenzi sau prin internet; 4799 Comerț cu
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
                                        Societatea Comercială
chioșcurilor și piețelor. Domeniul principal este:
                                       DENIS STEF COM - S.R.L.
463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al
băuturilor și al tutunului și activitatea principală este               HOTĂRÂREA
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
produselor zaharoase.                        ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
  4. Cap. III art. 5: Capitalul social total de 200 lei se       S.C. DENIS ȘTEF COM S.R.L.
împarte în 10 părți sociale egale în valoare de 20 lei          NR. 1 DIN DATA DE 01.03.2010
fiecare, numerotate de la 1 la 10 și este deținut de       Adunarea generală a asociaților în prezența:
asociatul unic COMĂNESCU RĂZVAN NICOLAE.             dlui ȘTEFAN ION COSMIN, de cetățenie română,
Participarea la beneficii și pierderi este de 100%.      domiciliat în sat Hârtiești, comuna Hârtiești, județ Argeș,
  5. Cap. VI art. 13: Societatea este administrată și    C.N.P. 1750318030032, identificat cu C.I. seria AS
reprezentată cu puteri depline de COMĂNESCU          nr. 070296, eliberată de Pol. Cîmpulung la data
RĂZVAN NICOLAE, care se identifică cu datele de mai      de 27/03/2000, deținând un număr de 4 părți sociale,
sus, pe o perioadă nedeterminată.               reprezentând 20% din capitalul social al societății,
  Prezenta hotărâre modifică, completează și face parte     dlui ȘTEFAN GHEORGHE, de cetățenie română,
integrantă din statutul societății.              domiciliat în sat Hârtiești, comuna Hârtiești, județ Argeș,
                                C.N.P. 1521115030022, identificat cu B.I. seria GX
  (141/1.535.754)                      nr. 990119, eliberat de Pol. Câmpulung la data
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1060/17.III.2010
de 19/02/1998, deținând un număr de 16 părți sociale,             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
reprezentând 80% din capitalul social al societății,              DENIS ȘTEF COM S.R.L., cu sediul în sat Hârtiești,
  legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al         comuna Hârtiești, județ Argeș, înregistrată sub
societății, conform Procesului-verbal numărul 1 din data            nr. J3/1039/2005, cod unic de înregistrare 17627455,
de 01.03.2010,                                 care a fost înregistrat sub nr. 8691 din 01.03.2010.
              HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1 Schimbarea domeniului și activității principale și            (145/1.535.758)
extinderea obiectului de activitate cu următoarele
activități:
                                                   Societatea Comercială
  - Domeniul principal de activitate este Exploatarea
                                                  MICROMEDIA RBS - S.R.L.
forestieră, căruia îi corespunde grupa CAEN 022,
  - activitatea principală: Exploatarea forestieră, clasa
                                                  DECIZIA NR. 1/01.03.2010
CAEN 0220.
  - activități secundare:                            Subsemnatul LEFTER ADRIAN ROMEO, în calitate
  0210: Silvicultură și alte activități forestiere.             de asociat unic al S.C. MICROMEDIA RBS S.R.L., am
  0124: Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase.            hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de
  0125: Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi,             3 ani, cu începere de la data de 01.03.2010.
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi.
  0147: Creșterea păsărilor.                            (146/1.535.759)
  0141: Creșterea bovinelor de lapte.
  0142: Creșterea altor bovine.
                                                 Societatea Comercială
  0143: Creșterea cailor și a altor cabaline.
                                              VALAHIA RURAL HERITAGE - S.R.L.
  0145: Creșterea ovinelor și caprinelor.
  0146: Creșterea porcinelor.
  0150: Activități în ferme mixte (cultura vegetală                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/04.02.2010
combinată cu creșterea animalelor).                        Subsemnatul
  0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală.             VLADU VALENTIN, cetățean român, fiul lui Dumitru și
  0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor.          Vasilica, născut la data de 03.09.1959 în mun. Craiova,
  0170: Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului             jud. Dolj, domiciliat în București, sect. 2, str. Stefan
și activități de servicii anexe vânătorii.                   Greceanu nr. 12, sc. 1, et. 2, ap. 7, posesor C.I. seria RT
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                        nr. 088123, eliberată de Secția 6 Poliție la data
neschimbate.
                                        de 28.04.2000, C.N.P. 1590703170365,
   (144/1.535.757)                               în calitate de asociat unic al S.C. VALAHIA RURAL
                                        HERITAGE S.R.L., cu sediul în Berevoiesti, Punctul
          Societatea Comercială                    “Lunca”, județul Argeș, înmatriculată la Registrul
         DENIS STEF COM - S.R.L.                   Comerțului sub nr. J03/136/2006, C.U.I. 18326060, am
                                        decis următoarele:
              NOTIFICARE                       Articolul 1:
                                         S.C. VALAHIA RURAL HERITAGE S.R.L., își va
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        suspenda activitatea de la data de 04.02.2010 până la
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                        data de 04.02.2013.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului             (147/1.535.760)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|413436|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1060/17.III.2010 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top