Docstoc

mof4_2010_0978

Document Sample
mof4_2010_0978 Powered By Docstoc
					                         PARTEA     A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 978       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Luni, 15 martie 2010
         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                 Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 8.02.2010,
     INTERGAMES - S.R.L., Constanța             în 5 (cinci) exemplare originale, sub semnătură privată.
                                   (2/1.513.544)
         HOTĂRÂREA NR. 59
        la actele constitutive ale                  Societatea Comercială
       S.C. INTERGAMES - S.R.L.                 CONSTANTIN STAR DELFINUL - S.R.L.
  Subsemnații, Macarie Ion, Racoviceanu Emilian și           Mamaia-Sat, județul Constanța
Nicolae Ionel, în calitate de asociați la S.C.
INTERGAMES - S.R.L., am hotărât:                        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  1. Deschiderea a 2 (două) puncte de lucru situate la       Subsemnații, Constantin George, născut la
următoarele adrese:                       10.06.1983 în Constanța, domiciliat în Năvodari, str. M8,
  - loc. Constanța, Str. Cibinului nr. 18C, jud. Constanța;   nr. 3, jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr.
  - loc. Constanța, str. Dispensar/Dobrilă Eugeniu, lot 6,   761009/27.01.2009/SPCLEP Năvodari, CNP
jud. Constanța.                         1830610134199 și Constantin Radu, născut la 4.08.1955
  Prezenta hotărâre s-a încheiat astăzi, 8.02.2010, în
                                 în Livada, jud. Buzău, domiciliat în Mamaia-Sat, str. M8,
5 exemplare originale, sub semnătură privată.
                                 nr. 3, jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr.
   (1/1.513.543)
                                 630031/10.04.2007/SPCLEP Năvodari, CNP
       Societatea Comercială               1550804135051, asociați în cadrul societății comerciale
     INTERTOMIS - S.R.L., Constanța             sus-menționate, am hotărât:
                                  1. Se închid punctele de lucru din:
        HOTĂRÂREA NR. 3/2010                 - Năvodari, Str. Salcâmilor nr. 22A, jud. Constanța;
                                  - Năvodari, Str. Vacanței nr. 1, amplasament
        la actele constitutive ale
                                 alimentație publică Tabăra Lebăda, jud. Constanța.
       S.C. INTERTOMIS - S.R.L.
                                  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  Subsemnații, Nicolae Ionel și Racoviceanu Emilian, în
                                 începând cu data de 29.01.2010.
calitate de asociați la S.C. INTERTOMIS - S.R.L., am
                                  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
hotărât:
                                 ORCT Constanța astăzi, 8.02.2010, în 4 exemplare, din
  1. Deschiderea a 2 (două) puncte de lucru situate la
următoarele adrese:                       care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
  - loc. Constanța, Str. Arcului nr. 22, bl. B1, parter, jud.  emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
Constanța;                            potrivit cererii de servicii nr. 249/29.01.2010.
  - loc. Constanța, Str. Brizei, FD 7, jud. Constanța.        (3/1.513.545)
  2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

       Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    POPAS NEIM GRUP - S.R.L., Medgidia            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        județul Constanța                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                MADIXI S.R.L., cu sediul în municipiul Medgidia, județ
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010               Constanța, Str. Poporului nr. 51, bloc 6, etaj 1, ap. 6,
                                înregistrată sub nr. J13/966/2008, cod unic de
  Subsemnații, Crutu Ioan, Crutu Ionuț și Crutu
                                înregistrare 23509489, care a fost înregistrat sub nr. 6356
Elisabeta, asociați în cadrul societății comerciale sus-
                                din 10.02.2010.
menționate, am hotărât:
  1. Se suspendă temporar activitatea societății pe o       (7/1.513.549)
perioadă de 3 (trei) luni, începând cu 1.02.2010.
                                      Societatea Comercială
  Redactată și listată astăzi, 5.02.2010, în 3 exemplare,
                                   LIFTELECTROK 2000 - S.R.L., Medgidia
sub semnătură privată.
                                       județul Constanța
  (4/1.513.546)

       Societatea Comercială                      HOTĂRÂREA NR. 1/2010
    FLOR MED EXIM - S.R.L., Medgidia                        a asociaților
        județul Constanța                  Subsemnații Vasiliu Gheorghe și Vasiliu Luciana,
                                asociați ai societății mai sus menționată, am hotărât:
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010                1. Completarea obiectului de activitate cu 2822 -
  Subsemnații, Cioti Finca și Cioti Mihăiță, asociați ai    fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 3312 -
societății sus-menționate, am hotărât deschiderea unui     repararea mașinilor; 3317 - repararea și întreținerea altor
punct de lucru în București, bd. Iuliu Maniu nr. 59, bloc    echipamente de transport n.c.a.; 3319 - repararea altor
10A, sc. 4, et. 3, ap. 156, sector 6.              echipamente; 3320 - instalarea mașinilor și
  Redactată și listată astăzi, 5.02.2010, în 3 exemplare,   echipamentelor industriale.
sub semnături private.                       2. Schimbarea obiectului principal de activitate în
  (5/1.513.547)                        3312 - repararea mașinilor.
                                  Redactată și semnată astăzi, 8.02.2010, în 3
       Societatea Comercială               exemplare, sub semnături private.
 MADIXI - S.R.L., Medgidia, județul Constanța            (8/1.513.550)

        HOTĂRÂREA NR. 1/2010                     Societatea Comercială
  Subsemnatul Munteanu Florin Tiberiu, asociat unic al       LIFTELECTROK 2000 - S.R.L., Medgidia
societății mai sus menționată, am hotărât:                  județul Constanța
  1. Cooptarea în societate a doamnei Munteanu
Mădălina-Elena, fiica lui Niculae și Gica-Marioara,                 NOTIFICARE
născută în Constanța, jud. Constanța la 8.06.1986,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliată în Medgidia, Str. Poporului nr. 51, bl. 6, sc. A,  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
et. 1, ap. 6, posesoare a C.I. seria KT nr.           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
727153/28.07.2008/SPCLEP Medgidia, CNP             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
2860608134124, cu cesiunea la valoarea nominală a 2       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
părți sociale a 10 lei (20 lei), devenind asociat.       LIFTELECTROK 2000 S.R.L., cu sediul în municipiul
  2. Participarea la capitalul social total de 200 lei     Medgidia, județ Constanța, Aleea Păcii nr. 5, înregistrată
precum și la profit și pierderi va fi de 90 % pentru      sub nr. J13/1894/2000, cod unic de înregistrare
Munteanu Florin-Tiberiu care deține 180 lei (18 părți      13512096, care a fost înregistrat sub nr. 6359 din
sociale) și 10 % pentru Munteanu Mădălina-Elena care      10.02.2010.
deține 20 lei (2 părți sociale).
                                  (9/1.513.551)
  Redactată și semnată astăzi, 5.02.2010, în 4
exemplare, sub semnături private.                      Societatea Comercială
   (6/1.513.548)                           AVIA LEX GRUP - S.R.L., Medgidia
                                        județul Constanța
       Societatea Comercială
 MADIXI - S.R.L., Medgidia, județul Constanța
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2010
           NOTIFICARE                          a asociatului unic
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnatul Peteu Vergil, asociat unic al societății
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   sus menționată, am hotărât:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                3

  Suspendarea temporară a activității pe o perioadă de      7111 - activități de arhitectură;
3 ani începând cu data de 1.02.2010.                7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
  Redactată și semnată astăzi, 1.02.2010, în 3         legate de acestea - care devine și obiect principal de
exemplare, sub semnături private.                activitate.
  (10/1.513.552)                         Întocmit și semnat azi, 10.02.2010, în 4 exemplare
                                originale, sub semnătură privată.
      Societatea Comercială                   (13/1.513.555)
 ACCES G.S.M. - S.R.L., Mihail Kogălniceanu
       județul Constanța                        Societatea Comercială
                                     IANCU BAC - S.R.L., Constanța
        HOTĂRÂREA NR. 2/2010                      județul Constanța

      la actul constitutiv al societății                    NOTIFICARE
  Subsemnatul Isop Mihai-Teodor - asociat unic în         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât:    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Se schimbă obiectul principal de activitate al societății:  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
(sub 3,5 tone).                         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Redactată și semnată sub semnătură privată în 4       IANCU BAC - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
exemplare originale azi, 29.01.2010.              bd. Al. Lăpușneanu nr. 66, bl. LE9, sc. A, et. 1, ap. 3,
  (11/1.513.553)                       județul Constanța, înregistrată sub nr. J 13/1309/2005,
                                cod unic de înregistrare 17509980, care a fost înregistrat
       Societatea Comercială               sub nr. 6379 din 10.02.2010.
        ACCES G.S.M. - S.R.L.                (14/1.513.556)
       satul Mihail Kogălniceanu
      comuna Mihail Kogălniceanu                    Societatea Comercială
         județul Constanța                     ABILITY - S.R.L., Constanța
                                        județul Constanța
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          HOTĂRÂREA NR. 3/4.01.2010
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            a asociatului unic
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  Subsemnatul Buha Gheorghe Adrian, asociat unic și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                administrator al S.C. ABILITY - S.R.L., am hotărât
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   următoarele:
ACCES G.S.M. S.R.L., cu sediul în sat Mihail            Art.. 1 Deschiderea unui punct de lucru în Constanța,
Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județ         str. Traian nr. 51, et. 2, camera 201, începând cu data de
Constanța, Str. Libertății, bloc L5, scara C, ap. 14,      4.01.2010.
înregistrată sub nr. J13/1856/2002, cod unic de           Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare
înregistrare 14837797, care a fost înregistrat sub nr. 6370   originale, astăzi, 4.01.2010, sub semnătură privată.
din 10.02.2010.                            (15/1.513.557)
  (12/1.513.554)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                   EXCLUSIV E.N.B. ALIMENT - S.R.L.
     IANCU BAC - S.R.L., Constanța                  Constanța, județul Constanța
        județul Constanța
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2010
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                  Subsemnatul Apti Orhan, născut la data de
  Subsemnatul Bacula Iancu, asociat unic în cadrul       29.08.1974 în Medgidia, jud. Constanța, domiciliat în
societății mai sus menționată, am hotărât:           Constanța, bd. Tomis nr. 132, bl. LE2, ap. 4, cu C.I. seria
  Completarea obiectului de activitate cu:           KT nr. 631188/17.04.2007/SPCLEP Constanța, CNP
  7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor   1740829134008, asociat unic în cadrul societății
publice și al comunicării;                   comerciale sus-menționată, am hotărât:
  7022 -activități de consultanță pentru afaceri și        1. Se schimbă sediul în Constanța, Intrarea Mangaliei
management;                           nr. 78A.
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

  2. Se închide punctul de lucru din Călărași,           - asociatul Botezatu Iuliana deține 10 părți sociale cu
Prelungirea Sloboziei nr. 1-3, Depozit Mic. jud. Călărași.    valoarea nominală de 10 lei, adică 100 lei, reprezentând
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din        0,31 % din capitalul social; participare la profit și pierdere
cadrul ORCT Constanța astăzi, 5.02.2010, în 4           0,31 %;
exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un          - asociatul Gherasim Mihaela Elvira deține 10 părți
exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea       sociale cu valoarea nominală de 10 lei, adică 100 lei,
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 287/3.02.2010.  reprezentând 0,31 % din capitalul social; participare la
   (16/1.513.558)                        profit și pierdere 0,31 %.
                                   Redactată azi, 20.08.2009, în 5 exemplare originale,
       Societatea Comercială                valabile sub semnătură privată.
    EXCLUSIV E.N.B. ALIMENT - S.R.L.                (18/1.513.560)
     Constanța, județul Constanța
                                      Societatea Comercială
            NOTIFICARE                 POZITRON MEDICAL INVESTIGATION - S.R.L.
                                     Constanța, județul Constanța
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204               NOTIFICARE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
EXCLUSIV E.N.B. ALIMENT - S.R.L., cu sediul în
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
municipiul Constanța, Intrarea Mangaliei nr. 78A, județul
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Constanța, înregistrată sub nr. J 13/1390/2000, cod unic
                                 POZITRON MEDICAL INVESTIGATION - S.R.L., cu
de înregistrare 13344294, care a fost înregistrat sub nr.
                                 sediul în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân
6390 din 10.02.2010.
                                 nr. 102, județul Constanța, înregistrată sub nr.
  (17/1.513.559)                        J 13/2556/2007, cod unic de înregistrare 22183847, care
                                 a fost înregistrat sub nr. 6395 din 10.02.2010.
      Societatea Comercială
                                   (19/1.513.561)
 POZITRON MEDICAL INVESTIGATION - S.R.L.
    Constanța, județul Constanța                     Societatea Comercială
                                     CAMICIE BUSINESS GROUP - S.R.L.
          HOTĂRÂREA NR. 2                     Constanța, județul Constanța
           din 20.08.2009
                                         HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  Asociații Botezatu Iuliana și TALMAGE OVERSEAS
LTD, reprezentată de împuternicit Botezatu Iuliana,              la actul constitutiv al societății
reprezentând 100 % capitalul social, împreună cu           Subsemnatul Tufa George-Cosmin și Andone
asociatul cooptat Gherasim Mihaela Elvira, cu domiciliul     Gheorghița, asociați în cadrul societății comerciale sus
în Constanța, Aleea Lirei nr. 3B, bl. OB9, et. 1, ap. 8,     menționate, am hotărât:
legitimată cu C.I. seria KT nr. 799016 eliberată de         Se schimbă sediul social al societății în Constanța,
SPCLEP Constanța la data de 6.08.2009, CNP            Aleea Ortensiei nr. 13, bl. G6, sc. A, et. 8, ap. 33,
2770206361690, în calitate de cesionar, au hotărât:        jud. Constanța.
  cesiunea către asociatul Gherasim Mihaela Elvira de        (20/1.513.562)
către asociatul TALMAGE OVERSEAS LTD a 10 părți
sociale, reprezentând 0,31 % din capitalul social al S.C.           Societatea Comercială
POZITRON MEDICAL INVESTIGATION - S.R.L.                 CAMICIE BUSINESS GROUP - S.R.L.
Cesiunea părților sociale se face la valoarea nominală a          Constanța, județul Constanța
acestora.
  După cesiunea părților sociale, capitalul social al                 NOTIFICARE
societății (3.200 părți sociale cu valoarea nominală de 10      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lei, adică 32.000 lei) este deținut astfel:            Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - asociatul TALMAGE OVERSEAS LTD deține 3.180         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei, adică 31.800    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
lei, reprezentând 99,38 % din capitalul social; participare    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
la profit și pierdere 99,38 %;                  CAMICIE BUSINESS GROUP - S.R.L., cu sediul în
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 5

municipiul Constanța, aleea Ortensiei nr. 13, bl. G6, sc.           Societatea Comercială
A, et. 8, ap. 33, județul Constanța, înregistrată sub nr.         IMOBAGENT - S.R.L., Constanța
J 13/894/2009/, cod unic de înregistrare 25388324, care             județul Constanța
a fost înregistrat sub nr. 6414 din 10.02.2010.
  (21/1.513.563)                               HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                  Subsemnații Onaca Dorel Constantin, născut la data
       Societatea Comercială               de 8.07.1965 în Apa, jud. Satu Mare, domiciliat în
      PSIHOMAG - S.R.L., Constanța             Constanța, str. Traian nr. 62, bl. K4, ap. 4, identificat cu
        județul Constanța                C.I. seria KT nr. 424978/27.04.2004/Poliția Constanța,
                                CNP 1650708131234, și Lungeanu Stela, născută la
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                data de 11.01.1965 în Galați, jud. Galați, domiciliată în
  Subsemnații Magura Laurențiu-Ion, născut la data de     Constanța, bd. I. Gh. Duca nr. 85, bl. L40, sc. B, ap. 85,
29.10.1974 în Drăgășani, jud. Vâlcea, domiciliat în       identificată cu C.I. seria KT nr. 398186/17.12.2003/Poliția
Constanța, Str. Dezrobirii nr. 155, bl. ID2, sc. A, et. 3,   Constanța, CNP 2650111170342, asociați în cadrul
ap. 12, jud. Vâlcea, identificat cu C.I. seria KT nr.      societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
267186/20.04.2002/Poliția       Constanța,    CNP     1. Se completează obiectul de activitate cu:
1741029381464, și Magura Adriana-Mioara, născută la         0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
data de 27.10.1978 în Mangalia, jud. Constanța,         leguminoase și a plantelor producătoare de semințe,
domiciliată în Constanța, Str. Dezrobirii nr. 155, bl. ID2,   oleaginoase;
sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Vâlcea, identificată cu C.I. seria    0112 - cultivarea orezului;
KT nr. 267187/20.04.2002/Poliția Constanța, CNP           0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
2781027131249, asociați în cadrul societății comerciale     rădăcinoaselor și tuberculilor;
sus-menționate, am hotărât:                     0114 - cultivarea trestiei de zahăr;
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,       0115 - cultivarea tutunului;
începând cu data de 3.02.2010.                   0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile;
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul      0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
ORCT Constanța astăzi, 10.02.2010, în 4 exemplare, din       0121 - cultivarea strugurilor;
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru         0122 - cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,        0123 - cultivarea fructelor citrice;
potrivit cererii de servicii nr. 294/3.02.2010.
                                  0124 - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;
   (22/1.513.564)                         0125 - cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
                                căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
       Societatea Comercială
                                  0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;
    ALENIC TRADE - S.R.L., Constanța
                                  0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea
        județul Constanța
                                băuturilor;
                                  0128 - cultivarea condimentelor, plantelor
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                aromatice,medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
  Cucone Hristu, asociat unic în cadrul societății sus-      0129 - cultivarea altor plante permanente;
menționate, am hotărât:                       0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;
  Se închide punctul de lucru din Constanța, Str. Unirii     0141 - creșterea bovinelor de lapte;
nr. 70, sc. D, parter, jud. Constanța.               0142 - creșterea altor bovine;
  Întocmit și semnat azi, 10.02.2010, în 4 exemplare       0143 - creșterea cailor și a altor cabaline;
originale, sub semnătură privată.                  0144 - creșterea cămilelor și a camelidelor;
   (23/1.513.565)                         0145 - creșterea ovinelor și caprinelor;
                                  0146 - creșterea porcinelor;
       Societatea Comercială                 0147 - creșterea păsărilor;
    INJECT SISTEM - S.R.L., Constanța              0149 - creșterea altor animale;
        județul Constanța                  0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală
                                combinată cu creșterea animalelor);
      HOTĂRÂREA NR. 1/31.01.2010                0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
  Adunarea generală a asociaților S.C. INJECT           0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
SISTEM - S.R.L. a hotărât următoarele:               0163 - activități după recoltare;
  1. Se închide sediul secundar din satul Costinești,       0164 - pregătirea semințelor;
comuna Costinești, jud. Constanța, începând din data de       0170 - vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului
1.02.2010.                           și activități de servicii anexe vânătorii;
  (24/1.513.566)                         0210 - silvicultură și alte activități forestiere;
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

  0220 - exploatarea forestieră;                   1106 - fabricarea malțului;
  0230 - colectarea produselor forestiere nelemnoase         1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
din flora spontană(exclusiv material lemnos;            producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
  0240 - activități de servicii anexe silviculturii;         1200 - fabricarea produselor din tutun;
  0311 - pescuitul maritim;                     1310 - pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile;
  0312 - pescuitul în ape dulci;                   1320 - producția de țesături;
  0321 - acvacultura maritimă;                    1330 - finisarea materialelor textile;
  0322 - acvacultura în ape dulci;                  1391 - fabricarea de metraje prin tricotare sau
  0811 - extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru    croșetare;
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei      1392 - fabricarea de articole confecționate din textile
și a ardeziei;                           (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);
  0812 - extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei    1393 - fabricarea de covoare și mochete;
și caolinului;                             1394 - fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase;
  1011 - prelucrarea și conservarea cărnii;             1395 - fabricarea de textile nețesute și confecțiilor de
  1012 - prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;      îmbrăcăminte;
  1013 - fabricarea produselor din carne (inclusiv din        1396 - fabricarea de articole tehnice și industriale din
carne de pasăre);                         textile;
  1020 - prelucrarea și conservarea peștelui;            1399 - fabricarea altor articole textile n.c.a.;
  1031 - prelucrarea și conservarea cartofilor;           1411 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
  1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;          1412 - fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
  1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și         lucru;
legumelor n.c.a.;                           1413 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
  1041 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor;          (exclusiv lenjeria de corp);
  1042 - fabricarea margarinei și a altor produse          1414 - fabricarea de articole de lenjerie de corp;
comestibile similare;                         1419 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
  1051 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;    accesorii n.c.a.;
  1052 - fabricarea înghețatei;                   1420 - fabricarea articolelor din blană;
  1061 - fabricarea produselor de morărit;              1431 - fabricarea prin tricotare sau croșetare a
  1062 - fabricarea amidonului și a produselor din        ciorapilor și articolelor de galanterie;
amidon;                                1439 - fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor
  1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a     articole de îmbrăcăminte;
produselor proaspete de patiserie;                   1511 - tăierea și finisarea pieselor; prepararea și
  1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea   vopsirea blănurilor;
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;         1512 - fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și
  1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului    a articolelor de harnașament;
și a altor produse făinoase similare;                 1520 - fabricarea încălțămintei;
  1081 - fabricarea zahărului;                    1610 - tăierea și rindeluirea lemnului;
  1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și      1621 - fabricarea de furnituri și a panourilor din lemn;
a produselor zaharoase;                        1622 - fabricarea parchetului asamblat în panouri;
  1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei;              1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și
  1084 - fabricarea condimentelor și ingredientelor;       tâmplărie pentru construcții;
  1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;             1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
  1086 - fabricarea preparatelor alimentare             1629 - fabricarea altor produse din lemn: fabricarea
omogenizate și alimentelor dietetice;               articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
  1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;       împletite;
  1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana            1711 - fabricarea celulozei;
animalelor de fermă;                          1712 - fabricarea hârtiei și cartonului;
  1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana            1721 - fabricarea hârtie și cartonului ondulat și a
animalelor de companie;                      ambalajelor din hârtie și carton;
  1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor         1722 - fabricarea produselor de uz gospodăresc și
alcoolice;                             sanitar, din hârtie sau carton;
  1102 - fabricarea vinurilor din struguri;             1723 - fabricarea articolelor de papetărie;
  1103 - fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe;      1724 - fabricarea tapetului;
  1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin     1729 - fabricarea altor articole din hârtie și carton
fermentare;                            n.c.a.;
  1105 - fabricarea berii;                      1811 - tipărirea ziarelor;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 7

  1812 - alte activități de tipărire n.c.a.;             2344 - fabricarea altor produse tehnice din ceramică;
  1813 - servicii pregătitoare pentru pretipărire;          2349 - fabricarea altor produse ceramice n.c.a.;
  1814 - legătorie și servicii conexe;                2351 - fabricarea cimentului;
  1820 - reproducerea înregistrărilor;                2352 - fabricarea varului și ipsosului;
  1910 - fabricarea produselor de cocserie;              2361 - fabricarea produselor din beton pentru
  1920 - fabricarea produselor obținute din prelucrarea      construcții;
țițeiului;                               2362 - fabricarea produselor din ipsos pentru
  2011 - fabricarea gazelor industriale;             construcții;
  2012 - fabricarea coloranților și a pigmenților;          2363 - fabricarea betonului;
  2013 - fabricarea altor produse chimice anorganice,         2364 - fabricarea mortarului;
de bază;                                2365 - fabricarea produselor din azbociment;
  2014 - fabricarea altor produse chimice organize, de        2369 - fabricarea altor elemente din beton, ciment și
bază;                                ipsos;
  2015 - fabricarea îngrășămintelor și a produse           2370 - tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
azotoase;                                2391 - fabricarea de produse abrazive;
  2016 - fabricarea materialelor plastice în forme          2399 - fabricarea altor produse din minerale metalice,
primare;                              n.c.a.;
  2017 - fabricarea cauciucului sintetic în forme primare;      2410 - producție de metale feroase sub forme primare
  2020 - fabricarea pesticidelor și a altor produse        și de feroaliaje;
agrochimice;                              2420 - producție de tuburi, țevi, profile tubulare și
  2030 - fabricarea vopselelor, lacurilor,            accesorii pentru acestea, din oțel;
cerneliitipografice și masticurilor;                  2431 - tragere la rece a barelor;
  2041 - fabricarea săpunurilor, detergenților și a          2432 - laminare la rece a benzilor înguste;
produselor de întreținere;
                                    2433 - producția de profile obținute la rece;
  2042 - fabricarea parfumurilor și a produselor
                                    2434 - trefilarea firelor la rece;
cosmetice (de toaletă);
                                    2441 - producția metalelor prețioase;
  2052 - fabricarea cleurilor;
                                    2442 - metalurgia aluminiului;
  2053 - fabricarea uleiurilor esențiale;
                                    2443 - producția plumbului, zincului și cositorului;
  2059 - fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
                                    2444 - metalurgia cuprului;
  2060 - fabricarea fibrelor sintetice și artificiale;
                                    2445 - producția altor metale neferoase;
  2110 - fabricarea produselor farmaceutice de bază;
                                    2451 - turnarea fontei;
  2120 - fabricarea preparatelor farmaceutice;
                                    2452 - turnarea oțelului;
  2211 - fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer;
reșaparea și refacerea anvelopelor;                   2453 - turnarea metalelor neferoase ușoare;
  2219 - fabricarea altor produse din cauciuc;            2454 - turnarea altor metale neferoase;
  2221 - fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor    2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
din material plastic;                        componente ale structurilor metalice;
  2222 - fabricarea articolelor de ambalaj din material        2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
plastic;                                2521 - producție de radiatoare și cazane pentru
  2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru    încălzire centrală;
construcții;                              2529 - producția de rezervoare, cisterne și conteinere
  2229 - fabricarea altor produse din material plastic;      metalice;
  2311 - fabricarea sticlei plate;                  2530 - producția generatoarelor de aburi (cu excepția
  2312 - prelucrarea și fasonarea sticlei plate;         cazanelor pentru încălzire centrală);
  2313 - fabricarea articolelor din sticlă;              2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin
  2314 - fabricarea fibrelor din sticlă;             deformare plastică; metalurgia pulberilor;
  2319 - fabricarea de sticlărie tehnică;               2561 - tratarea și acoperirea metalelor;
  2320 - fabricarea de produse refractare;              2562 - operațiuni de mecanică generală;
  2331 - fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;         2571 - fabricarea produselor de tăiat;
  2332 - fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse     2572 - fabricarea articolelor de feronerie;
pentru construcții, din argilă arsă;                  2573 - fabricarea uneltelor;
  2341 - fabricarea articolelor ceramice pentru uz          2591 - fabricarea de recipienți, conteinere și alte
gospodăresc și ornamental;                     produse similare din oțel;
  2342 - fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;         2592 - fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
  2343 - fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din       2593 - fabricarea articolelor din fire metalice,
ceramică;                              fabricarea de lanțuri și arcuri;
  8        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

  2594 - fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole    2830 - fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
filetate; fabricarea de nituri și șaibe;            agricultură și exploatări forestiere;
  2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a.;       2841 - fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru
  2611 - fabricarea subansamblelor electronoce        prelucrarea metalului;
(module);                             2849 - fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;
  2612 - fabricarea altor componente electronice;        2891 - fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
  2620 - fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor     2892 - fabricarea utilajelor pentru extracție și
perifcerice;                          construcții;
  2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații;        2893 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
  2640 - fabricarea produselor electronice de larg      produselor alimentare, băuturilor și tutunului;
consum;                              2894 - fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a
  2651 - fabricarea de instrumente și dispozitive pentru   îmbrăcămintei și pielăriei;
măsură, verificare, control, navigație;              2895 - fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și
  2652 - producția de ceasuri;                cartonului;
  2660 - fabricarea de echipamente pentru radiologie,      2896 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor
electrodiagnostic și electroterapie;              plastice și a cauciucului;
  2670 - fabricarea de instrumente optice și           2899 - fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
echipamente fotografice;                      2910 - fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
  2680 - fabricarea suporților magnetici și optici        2920 - producție de caroserii pentru autovehicule;
destinați înregistrărilor;                   fabricarea de remorci și semiremorci;
  2711 - fabricarea motoarelor, generatoarelor și        2931 - fabricarea de echipamente electrice și
transformatoarelor electrice;                  electronice pentru autovehicule și pentru motoare de
  2712 - fabricarea aparatelor de distribuție și control al  autovehicule;
electricității;
                                  2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru
  2720 - fabricarea de acumulatori și baterii;
                                autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
  2731 - fabricarea de cabluri cu fibră optică;
                                  3011 - construcția de nave și structuri plutitoare;
  2732 - fabricarea altor fire și cabluri electrice și
                                  3012 - construcția de ambarcațiuni sportive și de
electronice;
                                agrement;
  2733 - fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru
                                  3020 - fabricarea materialului rulant;
fire și cabluri electrice și electronice;
                                  3030 - fabricarea de aeronave și nave spațiale;
  2740 - fabricarea de echipamente electrice de
                                  3091 - fabricarea de motociclete;
iluminat;
                                  3092 - fabricarea de biciclete și de vehicule pentru
  2751 - fabricarea de aparate electrocasnice;
  2752 - fabricarea de echipamente casnice neelectrice;    invalizi;
  2790 - fabricarea altor echipamente electrice;         3099 - fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;
  2811 - fabricarea de motoare și turbine (cu excepția      3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și
celor pentru avioane, autovehicule și motociclete);       magazine;
  2812 - fabricarea de motoare hidraulice;            3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării;
  2813 - fabricarea de pompe și compresoare;           3103 - fabricarea de saltele și somiere;
  2814 - fabricarea de articole de robinetărie;         3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.;
  2815 - fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de     3212 - fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din
viteză și a elementelor mecanice de transmisie;         metale și pietre prețioase;
  2821 - fabricarea cuptoarelor, furnalelor și          3213 - fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole
arzătoarelor;                          similare;
  2822 - fabricarea echipamentelor de ridicat și         3220 - fabricarea instrumentelor muzicale;
manipulat;                             3230 - fabricarea articolelor pentru sport;
  2823 - fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou     3240 - fabricarea jocurilor și jucăriilor;
(exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor      3250 - fabricarea de dispozitive, aparate și
periferice);                          instrumente metalice stomatologice;
  2824 - fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate     3291 - fabricarea măturilor și periilor;
electric;                             3299 - fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
  2825 - fabricarea echipamentelor industriale de        3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz     3312 - repararea mașinilor;
casnic;                              3313 - repararea echipamentelor electronice și optice;
  2829 - fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare     3314 - reproducerea echipamentelor electrice;
generală n.c.a.;                          3315 - repararea și întreținerea navelor și bărcilor;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 9

  3316 - repararea și întreținerea aeronavelor și navelor     4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase de
spațiale;                            construcții;
  3317 - repararea și întreținerea altor echipamente de      4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
transport n.c.a.;                          4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
  3319 - repararea altor echipamente;             (sub 3,5 tone);
  3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor          4519 - comerț cu autovehicule;
industriale;                             4520 - întreținerea și repararea autovehicuelor;
  3511 - producția de energie electrică;              4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
  3512 - transportul energiei electrice;            autovehicule;
  3513 - distribuția energiei electrice;              4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii
  3514 - comercializarea energieie electrice;         pentru autovehicule;
  3521 - producția gazelor;                    4540 - comerț cu motociclete, piese și accesorii
  3522 - distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;  aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
  3523 - comercializarea combustibililor gazoși, prin       4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
conducte;                            furajelor și tutunului neprelucrat;
  3530 - furnizarea de abur și aer condiționat;          4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
  3600 - captarea, tratarea și distribuția apei;          4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;
  3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;           4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și
  3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase;         al pieilor prelucrate;
  3812 - colectarea deșeurilor periculoase;            4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
  3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;     4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
  3822 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;    carne;
  3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și          4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
                                 uleiurilor și grăsimilor comestibile;
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
                                   4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;
materialelor;
                                   4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;
  3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
                                   4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
  3900 - activități și servicii de decontaminare;
                                 produselor zaharoase;
  4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
                                   4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
  4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                 condimente;
nerezidențiale;
                                   4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
  4211 - lucrări de construcții a drumurilor și
                                 inclusiv pește, crustacee și moluște;
autostrăzilor;
                                   4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse
  4212 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață  alimentare, băuturi și tutun;
și subterane;                            4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;
  4213 - construcția de poduri și tuneluri;            4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
  4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare    încălțămintei;
pentru fluide;                            4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
  4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare    gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
pentru electricitate și telecomunicații;               4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
  4291 - lucrări hidrotehnice;                 sticlărie și produse de întreținere;
  4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești    4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
n.c.a.;                             parfumerie;
  4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;           4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
  4312 - lucrări de pregătire a terenului;             4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
  4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;    articolelor de iluminat;
  4321 - lucrări de instalații electrice;             4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de    4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
aer condiționat;                         gospodăresc;
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;      4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,
  4331 - lucrări de ipsosărie;                 echipamentelor periferice și software-lui;
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;            4652 - comerț cu ridicata de componente și
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;     echipamente electronice și de telecomunicații;
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de      4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
geamuri;                             echipamentelor și furniturilor;
  4339 - alte lucrări de finisare;                 4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

  4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria      4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
minieră și construcții;                      articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
  4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria    specializate;
textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;            4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
  4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;         tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
  4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și          specializate;
echipamente de birou;                         4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
  4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și          electrocasnice, în magazine specializate;
echipamente;                              4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
  4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi  de luminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în
și gazoși, și al produselor derivate;               magazine specializate;
  4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor       4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
metalice;                             specializate;
  4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a       4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;      papetărie, în magazine specializate;
  4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și           4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de     magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
încălzire;                             magazine specializate;
  4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;          4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
  4676 - comerț cu ridicata al altor produse           sportive, în magazine specializate;
intermediare;                             4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
  4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;     magazine specializate;
  4690 - comerț cu ridicata nespecializat;              4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
                                  magazine specializate;
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine
                                    4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                  articolelor din piele, în magazine specializate;
alimentare, băuturi și tutun;
                                    4773 - comerț cu amănuntul al produselor
  4719 - comerț cu amănuntul în magazine
                                  farmaceutice, în magazine specializate;
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                    4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
nealimentare;
                                  ortopedice, în magazine specializate;
  4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
                                    4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
proaspete, în magazine specializate;
                                  și de parfumerie, în magazine specializate;
  4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
                                    4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
din carne, în magazine specializate;                semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
  4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor      companie și a hranei pentru acestea, în magazine
și moluștelor, în magazine specializate;              specializate;
  4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de        4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
patiserie și produselor zaharoase, în magazine           în magazine specializate;
specializate;                             4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine     magazine specializate;
specializate;                             4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în     vândute prin magazine;
magazine specializate;                         4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
  4729 - comerț cu amănuntul al altor produse          băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
alimentare, în magazine specializate;               chioșcuri și piețe;
  4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru         4782 - comerț cu amănuntul al textilelor,
autovehicule în magazine specializate;               îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,
  4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,         chioșcuri și piețe;
unităților periferice și software-lui în magazine           4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
specializate;                           piețe al altor produse;
  4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru        4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
telecomunicații în magazine specializate;             de comenzi sau prin Internet;
  4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor            4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
audio/video în magazine specializate;               magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
  4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine       4931 - transporturi urbane, suburbane și
specializate;                           metropolitane de călători;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 11

  4932 - transporturi cu taxiuri;                 6130 - activități de telecomunicații prin satelit;
  4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.;      6190 - alte activități de telecomunicații;
  4941 - transporturi rutiere de mărfuri;             6201 - activități de realizare a soft-ului la comandă
  4942 - servicii de mutare;                  (software orientat client);
  4950 - transporturi prin conducte;                6202 - activități de consultanță în tehnologia
  5010 - transporturi maritime și costiere de pasageri;    informației;
  5020 - transporturi maritime și costiere de marfă;        6203 - activități de management (gestiune și
  5030 - transporturi de pasageri pe căi navigabile      exploatare) a mijloacelor de calcul;
interioare;                             6209 - alte activități de servicii privind tehnologia
  5040 - transportul de marfă pe căi navigabile        informației;
interioare;                             6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor
  5110 - transporturi aeriene de pasageri;           web și activități conexe;
  5121 - transporturi aeriene de marfă;              6312 - activități ale portalurilor web;
  5210 - depozitări;                        6391 - activități ale agențiilor de știri;
  5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi     6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
terestre;                              6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare,
  5222 - activități de servicii anexe transporturilor pe    exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
apă;                                 7010 - activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor
  5223 - activități de servicii anexe transporturilor     administrative centralizate;
aeriene;                               7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
  5224 - manipulări;                      publice și al comunicării;
  5229 - alte activități anexe transporturilor;          7111 - activități de arhitectură;
  5320 - alte activități poștale și de curier;           7120 - activități de testări și analize tehnice;
  5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare;
                                   7211 - cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
  5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
                                   7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
de scurtă durată;
                                 inginerie;
  5530 - parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
                                   7220 - cercetare-dezvoltare în științe sociale și
  5590 - alte servicii de cazare;
                                 umaniste;
  5610 - restaurante;
                                   7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
  5621 - activități de alimentație (catering) pentru
                                   7312 - servicii de reprezentare media;
evenimente;
                                   7410 - activități de design specializat;
  5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
                                   7420 - activități fotografice;
  5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  5811 - activități de editare a cărților;             7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
  5812 - activități de editarea de ghiduri, compendii, liste  n.c.a.;
de adrese și similare;                        7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme
  5813 - activități de editare a ziarelor;           și autovehicule rutiere ușoare (excepție leasing);
  5814 - activități de editare a revistelor și periodicelor;    7712 - activități de închiriere și leasing cu
  5819 - alte activități de editare;              autovehicule rutiere grele (excepție leasing);
  5821 - activități de editare a jocurilor de calculator;     7721 - activități de închiriere și leasing cu bunuri
  5829 - activități de editare a altor produse software;    recreaționale și echipament sportiv (excepție leasing);
  5911 - activități de producție cinematografică, video și     7722 - închirierea de casete video și discuri (CD-uri,
de programe de televiziune;                   DVD-uri);
  5912 - activități post-producție cinematografică, video     7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
și de programe de televiziune;                  personale și gospodărești n.c.a. (excepție leasing);
  5913 - activități de distribuție a filmelor           7731 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
cinematografice, video și a programelor de televiziune;     echipamente agricole (excepție leasing);
  5914 - proiecția de filme cinematografice;            7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
  5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și  echipamente pentru construcții (excepție leasing);
activități de editare muzicală;                   7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
  6010 - activități de difuzare a programelor de radio;    echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (excepție
  6020 - activități de difuzare a programelor de        leasing);
televiziune;                             7734 - activități de închiriere și leasing cu
  6110 - activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;  echipamente de transport pe apă (excepție leasing);
  6120 - activități de telecomunicații prin rețele fără      7735 - activități de închiriere și leasing cu
cablu (exclusiv prin satelit);                  echipamente de transport aerian (excepție leasing);
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

  7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,   9003 - activități de creație artistică;
echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (excepție leasing);     9004 - activități de gestionare a sălilor de spectacole;
  7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de     9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri (cele
muncă (excepție plasare forță de muncă în străinătate);     permise de lege);
  7820 - activități de contractare, pe baze temporare, a     9311 - activități ale bazelor sportive;
personalului (excepție plasare forță de muncă în          9312 - activități ale cluburilor sportive;
străinătate);                            9313 - activități ale centrelor de fitness;
  7830 - servicii de furnizare și management a forței de     9319 - alte activități sportive;
muncă (excepție plasare forță de muncă în străinătate);       9321 - bâlciuri și parcuri de distracții;
  7911 - activități ale agențiilor turistice;           9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.;
  7912 - activități ale tur-operatorilor;             9511 - repararea calculatoarelor și a echipamentelor
  7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;  periferice;
  8110 - activități de servicii suport combinate;         9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
  8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;      9521 - repararea aparatelor electronice de uz casnic;
  8122 - activități specializate de curățenie;          9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și
  8129 - alte activități de curățenie;             a echipamentelor pentru casă și grădină;
  8130 - activități de întreținere peisagistică;         9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;
  8211 - activități combinate de secretariat;           9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
  8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a        9525 - repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
documentelor și alte activități specializate de secretariat;    9529 - repararea articolelor de uz personal și
  8220 - activități ale centrelor de intermediere       gospodăresc n.c.a.;
telefonică (call center);                      9601 - spălarea și curățarea (uscată) a articolelor
  8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor  textile și a produselor din blană;
și congreselor;                           9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
  8291 - activități ale agențiilor de colectare și a       9603 - activități de pompe funebre și similare;
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;          9604 - activități de întreținere corporală.
  8292 - activități de ambalare;                 2. Se declară obiectul principal de activitate:
  8299 - alte activități de servicii suport pentru        7022 -activități de consultanță pentru afaceri și
întreprinderi n.c.a.;                      management (fără lichidare și reorganizare juridică).
  8510 - învățământ preșcolar (grădiniță);            3. Se deschide punct de lucru în Eforie Sud, Str.
  8520 - învățământ primar (alfabetizare);           Falezei nr. 16, Hotel Splendid, jud. Constanța.
  8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional;       Act redactat de Compartimentul de asistență din
  8541 - învățământ superior non-universitar;         cadrul ORCT Constanța astăzi, 29.01.2010, în 4
  8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;    exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
  8552 - învățământ în domeniul cultural (limbi străine,    exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea
muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);            solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
  8553 - școli de conducere (pilotaj);             229/28.01.2010.
  8559 - alte forme de învățământ n.c.a.;
                                   (25/1.513.567)
  8560 - activități de servicii suport pentru învățământ;
  8710 - activități ale centrelor de îngrijire medicală;           Societatea Comercială
  8720 - activități ale centrelor de recuperare psihică și
                                      IMOBAGENT - S.R.L., Constanța
de dezintoxicare, exclusiv spitale;
                                         județul Constanța
  8730 - activități ale căminelor de bătrâni și ale
căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
                                            NOTIFICARE
îngriji singure;
  8790 - alte activități de asistență socială, cu cazare      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
n.c.a.;                             Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  8810 - activități de asistență socială, fără cazare,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de a se îngriji singure;                     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  8891 - activități de îngrijire zilnică pentru copii;     IMOBAGENT - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
  8899 - alte activități de asistență socială, fără cazare,  str. Traian nr. 62, bl. K4, sc. A, et. 9, ap. 54, județul
n.c.a.;                             Constanța, înregistrată sub nr. J 13/3454/2008, cod unic
  9001 - activități de interpretare artistică (spectacole);  de înregistrare 24523732, care a fost înregistrat sub nr.
  9002 - activități suport pentru interpretarea artistică   6427 din 10.02.2010.
(spectacole);                             (26/1.513.568)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 13

       Societatea Comercială               exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea
    RTC RADU GRUP - S.R.L., Constanța            solicitantului,   potrivit cererii  de  servicii
        județul Constanța                nr. 355/10.02.2010.
                                   (29/1.513.571)
      HOTĂRÂREA NR. 3/9.02.2010
  Subsemnații Busila Alexandru și Busila Virginia,             Societatea Comercială
asociați ai societății sus-menționate, având în vedere        EL-NINO 99 - S.R.L., Slatina, județul Olt
dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată,
am decis următoarele:                            HOTĂRÂREA NR. 4/7.01.2010
  Art. 1. Suspendarea activității S.C. RTC RADU GRUP                 a asociaților
- S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, începând cu 1.03.2010
                                  Subsemnații Nicolae Paul și Vegliach Doru Florian,
până la 28.02.2013 și închiderea punctului de lucru din
                                asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
Constanța, Str. Caiuți nr. 39.
                                am hotărât:
  Întocmită astăzi, 9.02.2010, în 4 exemplare originale,
în prezența ambilor asociați.                   Art. 1. Schimbarea sediului societății din Constanța,
                                Incintă Port Constanța, Zona Poarta 5, jud. Constanța, în
   (27/1.513.569)
                                Slatina, Aleea Bradului nr. 2, bl. G2, sc. A, et. 3, ap. 36,
      Societatea Comercială                județul Olt.
   POWER INSURANCE BROKER - S.R.L.               Încheiată și semnată în trei exemplare, astăzi,
     Constanța, județul Constanța              7.01.2010, sub semnătură privată.
                                   (30/1.514.941)
      HOTĂRÂREA NR. 1/29.01.2010
                                        Societatea Comercială
      a adunării generale a asociaților               EL-NINO 99 - S.R.L., Constanța
  Subscrisa S.C. POWER HOLDING - S.R.L.                    județul Constanța
(reprezentată de asociat Radulescu Andrei-Dumitru), în
calitate de asociat unic, am hotărât următoarele:                   NOTIFICARE
  Art. 1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
I. G. Duca nr. 32, colț cu Str. Sabinelor nr. 46, birouri.   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 2. Se deschide punct de lucru în Constanța, str.    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Ciprian Porumbescu nr. 60, et. 2.                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actele     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
constitutive ale societății și a fost încheiată astăzi,     EL-NINO 99 - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
29.01.2010, în 3 (trei) exemplare originale și semnată     Incintă Port Constanța, Zona Poarta 5, județul Constanța,
sub semnătură privată.                     înregistrată sub nr. J 13/2049/1999, cod unic de
   (28/1.513.570)                       înregistrare 12424565, care a fost înregistrat sub nr. 3599
                                din 25.01.2010.
       Societatea Comercială
                                   (31/1.514.942)
     COOL DOORS - S.R.L., Constanța
        județul Constanța
                                       Societatea Comercială
                                     EFECT SKIN - S.R.L., Constanța
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                        județul Constanța
  Subsemnatul Pascu Răzvan-Nicolae, născut la data
de 18.08.1974 în Constanța, domiciliat în Constanța,            HOTĂRÂREA NR. 2/25.01.2010
str. Mihail Kogălniceanu nr. 38, identificat cu C.I. seria KT
nr. 796146/27.07.2009/SPCLEP Constanța, CNP                    a adunării generale
1740818131274, asociat unic în cadrul societății          Subsemnații Mihaiu (fostă Cristian) Alexandra Cristina
comerciale sus-menționate, am hotărât:             și Rusei Monica Valentina, în calitate de asociați la
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța, str. Ștefan   societatea mai sus menționată, am hotărât:
cel Mare nr. 112.                         Art. 1. Mihaiu (fostă Cristian) Alexandra Cristina
  Se închide punctul de lucru din Constanța, str. Ștefan   cesionează la valoarea nominală 1 (una) parte socială,
cel Mare nr. 117.                        din totalul celor 7 părți sociale pe care le deține, către
  Act redactat de Compartimentul de asistență din       Rusei Monica Valentina. După cesiune Mihaiu (fostă
cadrul ORCT Constanța astăzi, 10.02.2010, în          Cristian) Alexandra Cristina va avea 6 părți sociale (a
4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un      câte 10 lei fiecare, 60 lei, din totalul capitalului social de
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

200 lei), participarea la profit și pierderi fiind de 25 %, și        Societatea Comercială
Rusei Monica Valentina va avea 14 părți sociale (140 lei)        DIAMONDS DANCE CLUB - S.R.L.
participarea la profit și pierderi fiind de 75 %.             Constanța, județul Constanța
   (32/1.514.943)
                                       HOTĂRÂRE AGA NR. 1/2010
       Societatea Comercială
     EFECT SKIN - S.R.L., Constanța              Subsemnatul Cristiu Constantin, în calitate de asociat
        județul Constanța                 unic al societății mai sus-menționate, am hotărât:
                                  - deschiderea unui punct de lucru în Constanța, Str.
           NOTIFICARE                 Poștei 2 - Aristide Karatzali 19, jud. Constanța.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Întocmit în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   astăzi, 1.02.2010.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (35/1.514.946)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale         Societatea Comercială
EFECT SKIN - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,         PANTA RHEI SHIPPING, AGENCY
bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 117, bl. AL4, sc. C, ap. 55,       AND FORWARDING - S.R.L., Constanța
județul Constanța, înregistrată sub nr. J 13/2618/2009,
                                       județul Constanța
cod unic de înregistrare 26300800, care a fost înregistrat
sub nr. 3916 din 26.01.2010.
                                         HOTĂRÂREA NR. 2
  (33/1.514.944)
                                         din data de 9.02.2010
      Societatea Comercială
  ENTIRELY SHIPPING & TRADING - S.R.L.              a asociatului unic al SC Panta Rhei Shipping,
     Constanța, județul Constanța                 Agency and Forwarding SRL, Constanța,
                                    str. Ștefan Mihăileanu nr. 71, et. 1,ap. 7,
          HOTĂRÂREA NR. 1                      J13/154/2010, CUI 18801273
         din data de 20.01.2010               Mîndru Laurențiu, în calitate de asociat unic al SC
                                 Panta Rhei Shipping, Agency and Forwarding SRL,
  a adunării generale a asociaților/acționarilor
                                 persoană juridică română, cu sediul în Constanța, str.
  Subsemnații:
                                 Ștefan Mihăileanu nr. 71, et. 1,ap. 7, înregistrată la
  Căpușan Daniel, cetățean român, născut la data de
                                 Registrul Comerțului Constanța cu nr. J13/154/2010, CUI
29.07.1965 în mun. Constanța, Romania, sex bărbătesc,
domiciliat în mun. Constanța, Str. Dezrobirii nr. 66, jud.    18801273, decide următoarele:
Constanța, posesor al C.I. seria KT nr. 512344 eliberată      1. Începând cu data de 15.02.2010 până la data de
de Poliția Constanța la data de 21.07.2005, CNP         15.01.2013 se suspendă activitatea SC Panta Rhei
1650729135913, și                        Shipping, Agency and Forwarding SRL.
  Căpușan Danielă, cetățean român, născută la data de        (36/1.514.947)
6.11.1967 în comuna Mircea Vodă, jud. Constanța,
Romania, sex femeiesc, domiciliată în mun. Constanța,             Societatea Comercială
Str. Dezrobirii nr. 66, jud. Constanța, posesoare a C.I.          CHEMRO - S.R.L., Constanța
seria KT nr. 512346 eliberată de Poliția Constanța la data           județul Constanța
de 21.07.2005, CNP 2671106134012,
  am hotărât deschiderea unui nou punct de lucru cu
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
destinația atelier mecanic, în baza contractului de
asociere în participațiune nr. 01 din data de 20.01.2010.             a asociatului unic
  Noul punct de lucru este situat la vest de silozurile 2-3,    Subsemnata Mihailov Liana Felicia - asociat unic în
în incinta Portului Constanța și are următoarele
                                 cadrul societății sus menționate, am hotărât:
vecinătăți:
                                   Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
  - la Sud: drum de acces CN A.P.M.C. Constanța;
  - la Nord: cale ferată;                    3 (trei) ani începând cu data de 9.02.2010.
  - la Est: Hală producție SC Macnav SRL;              Redactată și semnată sub semnătură privată, în
  - la Vest: Magazie Cooperativa Navoservice.          3 (trei) exemplare, astăzi 9.02.2010.
   (34/1.514.945)                         (37/1.514.948)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                15

       Societatea Comercială                Retragerea noastră din societate și cesionarea
     RUSTICA OVIDIU - S.R.L., Ovidiu           integrală a societății și a capitalului social - 200 lei - 20
        județul Constanța               părți sociale a 10 lei fiecare, la valoarea nominală (fiecare
                               asociat cesionează câte 100 lei - 10 părți sociale)
       HOTĂRÂREA NR. 1/2010              domnului Orzan Alin Elvis, cetățean român, fiul lui
          a asociatului unic            Nicolae și Gica, născut la 18.03.1983 în Corabia, județul
  Subsemnatul Mihailov Mihail - asociat unic în cadrul   Olt, domiciliat în Constanța, str. Spătar Preda Buzescu nr.
societății sus menționate, am hotărât:            6, CNP 1830318282234, posesor al C.I. seria KT nr.
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de   659921/28.08.2007 / Poliția Constanța, acesta devenind
3 (trei) ani începând cu data de 9.02.2010.         asociat unic și administrator, însuțindu-și integral actele
  Redactată și semnată sub semnătură privată, în      constitutive ale societății.
3 (trei) exemplare, astăzi 9.02.2010.              Administrarea se va face pe perioadă nedeterminată.
   (38/1.514.949)                       Domnul Coatu Silviu Daniel se retrage și din funcția de
                               administrator.
       Societatea Comercială                Se schimbă sediul societății în Năvodari, Str.
     ROLTRANS - S.R.L., Cenavodă            Panseluțelor nr. 3, bl. 15SUD, sc. B, mansardă, ap. M3,
        județul Constanța               județul Constanța.
                                 La data semnării prezentului înscris s-a făcut
         HOTĂRÂREA 1/2010
                               desocotirea între părți, nemaifiind nici un fel de pretenții
  Subsemnatul Rolea Marian, născut la 23.08.1967 în     anterioare sau ulterioare.
Cernavodă, jud. Constanța, domiciliat în Cernavodă, str.     Redactată și semnată sub semnătură privată în patru
Medgidiei nr. 4, bl. H2, sc. B, ap. 36, jud. Constanța, cu  exemplare, astăzi, 8 februarie 2010.
C.I. seria KT nr. 221457/13.09.2001/Poliția Cernavodă,
CNP 1670823130598, asociat unic în cadrul societății       (41/1.514.952)
comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se închide punctul de lucru din Cernavodă, jud.           Societatea Comercială
Constanța.                               RD HIT CONSTRUCTOR - S.R.L.
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul        Năvodari, județul Constanța
ORCT Constanța astăzi, 4.02.2010, în 4 exemplare, din
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru                NOTIFICARE
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
potrivit cererii de servicii nr. 298/4.02.2010.
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (39/1.514.950)
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     TUDOR MANAGEMENT - S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
      Constanța, județul Constanța           RD HIT CONSTRUCTOR - S.R.L., cu sediul în oraș
                               Năvodari, Str. Panseluțelor, nr. 3, bloc 15SUD, scara B,
       HOTĂRÂREA NR. 1/2010              ap. M3, județ Constanța, înregistrată sub nr.
  Subsemnații: Tudor Ionela-Luminița și Tudor George,    J13/1099/2009, cod unic de înregistrare 25496059, care
asociați în cadrul societății mai sus menționată, am     a fost înregistrat sub nr. 6622 din 11.02.2010.
hotărât:                             (42/1.514.953)
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
ani, începând cu data de 10.02.2010.                   Societatea Comercială
  Redactată și semnată azi 10.02.2010 în patru           NADOLEANU CONSTRUCT - S.R.L.
exemplare originale, sub semnătură privată.              Constanța, județul Constanța
   (40/1.514.951)
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/2010
       Societatea Comercială
     RD HIT CONSTRUCTOR - S.R.L.                  la actul constitutiv al societății
      Năvodari, județul Constanța              Subsemnatul Nadoleanu Daniel - asociat unic în
                               cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât:
       HOTĂRÂREA NR. 1/2010                Suspendarea activității societății pentru o perioadă de
      la actul constitutiv al societății        trei ani începând cu 10 februarie 2010.
 Subsemnații Coatu Silviu Daniel și Calota Adrian        Redactată și semnată sub semnătură privată în patru
Răzvan - asociați în cadrul societății comerciale sus    exemplare, astăzi 10 februarie 2010.
menționată, am hotărât:                      (43/1.514.954)
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

        Societatea Comercială               Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
       RUBIO COMPANY - S.R.L.              ORCT Constanța astăzi, 11.02.2010, în 4 exemplare, din
       Ovidiu, județul Constanța            care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010              potrivit cererii de servicii nr. 255/1.02.2010.
                                  (46/1.514.957)
      la actul constitutiv al societății
  Subsemnații Ionita Constantina Simona și Ionita Florin         Societatea Comercială
Cătălin - asociați în cadrul societății comerciale sus        VAL PRODUCT FRECH - S.R.L., Agigea
menționată, am hotărât:                           județul Constanța
  Se retrage din societate și din funcția de administrator
dna Ionita Constantin Simona care cesionează la                HOTĂRÂREA NR. 1/2010
valoarea nominală, aportul său la capitalul social în sumă
                                      la actul constitutiv al societății
de 100 lei - 10 părți sociale dlui Ionita Florin-Cătălin,
acesta devenind asociat unic deținând întreg capitalul       Subsemnații: Lupescu Valentina-Doina și Lupescu
social al societății în sumă de 200 lei - 20 părți sociale.  Răzvan-Raul - asociați în cadrul societății comerciale sus
  Redactată și semnată sub semnătură privată în patru     menționată, am hotărât:
exemplare, astăzi 10.02.2010.                   Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
                                (trei) ani de zile începând cu data de 10.02.2010.
  (44/1.514.955)
                                  Redactată și semnată sub semnătură privată în patru
                                exemplare, astăzi 10.02.2010.
       Societatea Comercială
     RUBIO COMPANY - S.R.L., Ovidiu               (47/1.514.958)
        județul Constanța
                                      Societatea Comercială
                                   BRAVA RESOURCES - S.R.L., Năvodari
           NOTIFICARE
                                       județul Constanța
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          HOTĂRÂREA NR. 1/2010
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Iorgu Florin și Toma Aurelian, asociați în cadrul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  societății sus menționate, au hotărât:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     - se deschide un punct de lucru - spațiu în Năvodari,
RUBIO COMPANY - S.R.L., cu sediul în oraș Ovidiu,       str. Albatros nr. 2, bl. 22 Est, sc. D, ap. 32, jud. Constanța.
județ Constanța, înregistrată sub nr. J13/3101/2007, cod      Întocmită și semnată azi, 10.02.2010 în 4 exemplare
unic de înregistrare 22407391, care a fost înregistrat sub   originale, sub semnătură privată.
nr. 6641 din 11.02.2010.                       (48/1.514.959)
   (45/1.514.956)
                                      Societatea Comercială
        Societatea Comercială                  BOBYLEX STAR - S.R.L., Constanța
       FABO TOTAL - S.R.L., Lazu                    județul Constanța
         județul Constanța
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
         HOTĂRÂREA 1/2010                 Subsemnatul Drugă Bogdan, în calitate de asociat
  Subsemnatul Boncota Decebal, născut la 1.01.1948      unic la S.C. BOBYLEX STAR - S.R.L., am hotărât
în sat Viroaga, com. Cerchezu, jud. Constanța, domiciliat   deschiderea unui punct de lucru în Constanța, Str. Arcului
în sat Lazu, com. Agigea, str. Miron Cristea nr. 22-24, jud.  nr. 22, bl. I, parter, județul Constanța.
Constanța, cu C.I. seria KT nr. 251764/14.02.2002/Poliția     Semnat de asociatul unic sub semnătură privată,
Techirghiol, CNP 1480101131251, asociat unic în cadrul     astăzi 5.02.2010, în 4 (patru) exemplare.
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:          (49/1.514.960)
  1. Se închid punctele de lucru din:
  - Constanța, Str. Jiului nr. 4, bl. O.                 Societatea Comercială
  - Cuza Vodă, nr. 0, sat Cuza Vodă, com. Cuza Vodă,         CRISAL TRANS - S.R.L., Constanța
jud. Constanța.                                județul Constanța
  - Movila Verde, nr. 0, sat Movila Verde, com.
Independența, jud. Constanța.                           HOTĂRÂREA NR. 1
  - Lazu, nr. 0, sat Lazu, com. Agigea, jud. Constanța.     Subsemnatul Enache Cristian, în calitate de asociat
  - sat Lazu, com. Agigea, jud. Constanța.          unic la S.C. CRISAL TRANS - S.R.L., am hotărât:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                17

  1) Cooptarea în societate a domnului Gheorghe Iliuta,          Societatea Comercială
cetățean român, domiciliat în comuna Saraiu, județul            FREE SOLUTIONS AGENT
Constanța, născut la data de 16.05.1987 în oraș            DE ASIGURARE - S.R.L., Constanța
Hârșova, județul Constanța, fiul lui Dumitru și Vera,             județul Constanța
legitimat cu C.I. seria K.T. nr. 234079 eliberată la data de
15.11.2001 de Pol. Techirghiol, având c.n.p.                 HOTĂRÂREA NR. 1/2010
1870516133264 și cesionarea celor 20 părți sociale a               a asociatului unic
câte 10 lei partea, adică întreg capitalul social de 200 lei
                                 Subsemnatul Ionescu Lucian, asociat unic în cadrul
către domnul Gheorghe Iliuta, care devine astfel asociat
                                SC FREE SOLUTIONS AGENT DE ASIGURARI -
unic. Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală. Odată cu
                                S.R.L., am hotărât:
dobândirea întregului pachet de părți sociale Gheorghe
                                 1. Se suspendă temporar activitatea societății, pentru
Iliuta, va prelua întreg patrimoniul (activul și pasivul)
                                o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
societății CRISAL TRANS S.R.L.                 1.02.2010.
  2) Retragerea din funcția de administrator a doamnei     2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
Enache Alina și numirea în funcție pe perioadă nelimitată   societății rămân nemodificate.
a domnului Gheorghe Iliuta.                    Hotărâre redactată în patru exemplare, azi 1.02.2010,
  3) Schimbarea sediului social în Constanța, str.      sub semnătură privată.
Luptători nr. 13, construcție C3, jud. Constanța.         (53/1.514.964)
  Redactată și semantă de asociați sub semnătură
privată, astăzi 5.02.2010, în 5 (cinci) exemplare.             Societatea Comercială
   (50/1.514.961)                        LSD PARTENER GRUP - S.R.L., Constanța
                                       județul Constanța
       Societatea Comercială
    CRISAL TRANS - S.R.L., Constanța                   HOTĂRÂREA 1/10.02.2010
        județul Constanța
                                      a adunării generale a asociaților
           NOTIFICARE                  Subsemnații Stan Bogdan și Dima Laurențiu-Marian,
                                asociații societății, am hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  1. Cedarea la valoarea nominală a celor 20 părți
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                sociale a 10 lei fiecare în valoare totală de 200 lei adică
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        100 % capitalul social către Zaharcu Corneliu, domiciliat
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  în Constanța, str. Ahile Mihail nr. 91, jud. Constanța, CNP
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   1520523131292, posesor al BI/DA/034457/Pol.
CRISAL TRANS - S.R.L., cu sediul în municipiul         Constanța/4.02.1996, care va prelua drepturile și
Constanța, str. Luptători, nr. 13, județ Constanța,      obligațiile care decurg din deținerea acestora, Zaharcu
înregistrată sub nr. J13/766/2008, cod unic de         Corneliu devenind asociat unic și singurul administrator
înregistrare 23420089, care a fost înregistrat sub nr. 6658  al societății pe termen nelimitat, va deține cele 20 părți
din 11.02.2010.                        sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei, adică
   (51/1.514.962)                      100 % capitalul social, participarea profit/pierderi 100 %.
                                  2. Revocarea administratorilor Stan Bogdan și Dima
       Societatea Comercială               Laurențiu-Marian.
     TNS LUCIAN CADASTRU - S.R.L.               3. Schimbarea sediului societății în Constanța, str.
     Constanța, județul Constanța             Aviator Belghiru nr. 1, jud. Constanța.
                                  4. Completarea obiectului de activitate cu:
      HOTĂRÂREA NR. 1/29.01.2010               2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
                                componente ale structurilor metalice;
     a adunării generale a acționarilor
                                  3011 - construcția de nave și structuri plutitoare;
  Subsemnații Tanase Gheorghe și Tanase Daniela, în        3012 - construcția de ambarcațiuni sportive și de
calitate de asociați, am hotărât următoarele:         agrement;
  Art. 1. Suspendarea activității societății pentru o       4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.02.2010.         7830 - servicii de furnizare și management a forței de
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semantă sub      muncă. Exclus în străinătate.
semnătură privată în 5 (cinci) exemplare originale de       Redactată și semnată, sub semnătură privată, în 5
valoare juridică egală, astăzi 29.01.2010.           (cinci) exemplare azi, 10.02.2010.
   (52/1.514.963)                         (54/1.514.965)
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

       Societatea Comercială                2. Celelalte clauze din actul constitutiv al societății,
      LSD PARTENER GRUP - S.R.L.              rămân neschimbate.
      Constanța, județul Constanța               (56/1.514.967)

           NOTIFICARE                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        RAPID INSTAL - S.R.L., Constanța
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          județul Constanța
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului             NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
LSD PARTENER GRUP - S.R.L., cu sediul în municipiul        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța, aleea Aviator Belghiru, nr. 1, județ Constanța,   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrată sub nr. J13/278/2006, cod unic de         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înregistrare 18352115, care a fost înregistrat sub nr. 6722   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
din 11.02.2010.                         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
   (55/1.514.966)                       RAPID INSTAL - S.R.L., cu sediul în municipiul
                                Constanța, Aleea Lirei, nr. 1, bloc FC11, scara B, etaj 2,
       Societatea Comercială               ap. 21, județ Constanța, înregistrată sub nr.
     RAPID INSTAL - S.R.L., Constanța
                                J13/1868/2002, cod unic de înregistrare 14845480, care
        județul Constanța
                                a fost înregistrat sub nr. 6747 din 11.02.2010.
      HOTĂRÂREA NR. 1/19.01.2010                (57/1.514.968)

          a asociatului unic                   Societatea Comercială
  Bucur Gabriel, asociat unic al S.C. RAPID INSTAL -        GOLDEN LAND INTERNATIONAL - S.R.L.
S.R.L., hotărăște:                           Constanța, județul Constanța
  1. Se completează obiectul secundar de activitate al
societății cu următoarele activități:                    HOTĂRÂREA NR. 1/2.02.2010
  4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale;                                  a asociatului unic
  4211 - lucrări de construcții a drumurilor și          Subsemnatul Cherim Enghin, asociat unic și
autostrăzilor;                         administrator al societății, am hotărât:
  4212 - lucrări de construcție a căilor ferate de        1. Se suspendă activitatea societății începând cu data
suprafață și subterane;
                                de 2.02.2010 pentru o perioadă de 3 ani.
  4213 - construcția de poduri și tuneluri;
                                  Redactată azi, 2.02.2010, în 3 exemplare, ca act sub
  4221 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare
pentru fluide;                         semnătură privată.
  4222 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare      (58/1.514.969)
pentru electricitate și telecomunicații;
  4291 - construcții hidrotehnice;                     Societatea Comercială
  4299 - lucrări de construcțe a altor proiecte inginerești       ECOPANONIA - S.R.L., Constanța
n.c.a.;                                    județul Constanța
  4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
  4312 - lucrări de pregătire a terenului;                HOTĂRÂREA NR. 1/11.02.2010
  4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
  4331 - lucrări de ipsoserie;                      a adunării generale a asociaților
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;            Subsemnatul Szucs Istvan, în calitate de asociat unic,
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;     am hotărât:
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de      Art. 1. Se schimbă obiectul principal de activitate în:
geamuri;                              3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase.
  4339 - alte lucrări de finisare;
                                  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actele
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
construcții;                          constitutive ale societății și a fost încheiată astăzi,
  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;     11.02.2010 în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub
  4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a    semnătură privată.
materialelor .                           (59/1.514.970)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                19

       Societatea Comercială                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     ECOPANONIA - S.R.L., Constanța             modific  rile și completările ulterioare, depunerea
        județul Constanța                 textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                                 Comerciale CONECT ACTIV - S.R.L., cu sediul în oraș
           NOTIFICARE                 Cernavodă, str. Avram Iancu, bloc H2, scara A, etaj 4, ap.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     19, județ Constanța, înregistrată sub nr. J13/953/2006,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   cod unic de înregistrare 18532876, care a fost înregistrat
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         sub nr. 6776 din 11.02.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (62/1.514.973)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ECOPANONIA - S.R.L., cu sediul în municipiul                Societatea Comercială
Constanța, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 187, bloc 6,        AGRONAV HOLDING - S.R.L., Constanța
scara D, etaj P, ap. 63, județ Constanța, înregistrată sub          județul Constanța
nr. J13/208/2010, cod unic de înregistrare 26491815,
care a fost înregistrat sub nr. 6775 din 11.02.2010.              HOTĂRÂREA NR. 1/2010
   (60/1.514.971)
                                       la actul constitutiv al societății
      Societatea Comercială                  Subsemnatul Baluta Adrian-Bogdan - asociat unic în
    CONECT ACTIV - S.R.L., Cernavodă             cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât:
       județul Constanța                   Se completează obiectul de activitate al societății cu:
                                  2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
     HOTĂRÂREA AGA NR. 1/3.02.2010              componente ale structurilor metalice;
  Încheiată astăzi, 3.02.2010 în ședința AGA convocată      2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
de Cascatau Paraschiva, asociat și administrator și         2562 - operațiuni de mecanică generală.
Oproescu Dan-George, asociat la SC CONECT ACTIV           Redactată și semnată sub semnătură privată în patru
SRL, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, hotărăsc:    exemplare, astăzi, 11.02.2010.
  Art. 1 - Cascatau Paraschiva cesionează la valoarea       (63/1.514.974)
nominală 19 părți sociale a 10 lei fiecare adică 190 lei
reprezentând 95 % și Oproescu Dan-George cesionează             Societatea Comercială
la valoarea nominală o parte socială de 10 lei            AGRONAV HOLDING - S.R.L., Constanța
reprezentând 5 % din capital către Alupoae Vasile,              județul Constanța
cetățean român, născut la data de 23.03.1965 în com.
Gârceni, jud. Vaslui, domiciliat în Cernavodă, str. Avram               NOTIFICARE
Iancu, nr.14, bl. H2, sc. A, et. 4, ap. 19, jud. Constanța, CI
seria KT nr. 274006 oraș Cernavodă 30.05.2002, CNP          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1650323374070, care va deține 20 de părți sociale a       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
10 lei adică 200 lei, respectiv 100 % capital.          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Cascatau Paraschiva se retrage din funcția de asociat    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și administrator și Oproescu Dan-George se retrage din      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
funcția de asociat. Alupoae Vasile preia pe răspunderea     AGRONAV HOLDING - S.R.L., cu sediul în municipiul
sa întregul activ și pasiv al societății și funcția de      Constanța, bd. Ferdinand, nr. 96, bloc F19A, scara B,
administrator cu mandat pe termen nelimitat, participarea    etaj 7, ap. 45, județ Constanța, înregistrată sub
la profit și pierderi fiind de 100 %.              nr. J13/2487/2008, cod unic de înregistrare 24182627,
  Art. 2 - Se schimbă sediul social în: oraș Cernavodă,    care a fost înregistrat sub nr. 6782 din 11.02.2010.
str. Avram Iancu, bl. H2, sc. A, et. 4, ap. 19, jud.         (64/1.514.975)
Constanța.
  Art. 3 - Prezenta hotărâre face parte integrantă din            Societatea Comercială
actul constitutiv al SC CONECT ACTIV SRL și va fi dusă              IMOFINANCE - S.A.
la îndeplinire de Cascatau Paraschiva.                        Cluj-Napoca
   (61/1.514.972)
                                          HOTĂRÂRE NR. 2
      Societatea Comercială
    CONECT ACTIV - S.R.L., Cernavodă                       din 13.11.2009
       județul Constanța                   Cu ocazia întrunirii adunării generale extraordinare a
                                 asociaților S.C. IMOFINANCE - S.R.L., la actul constitutiv
           NOTIFICARE                 al S.C. IMOFINANCE - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     str. Horea nr. 3, jud. Cluj, având număr de ordine în
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj J
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

12/2264/203, C.U.I. 15657204, consemnată în procesul-          Obiectul secundar de activitate:
verbal al ședinței în unanimitate, întrunită în ședința         0240 - activități de servicii anexe silviculturii;
statutară din data de 13.11.2009, la sediul menționat mai        6420 - activități ale holdingurilor;
sus, hotărăște:                             6612 - activități de intermediere a tranzacțiilor
  Subsemnații asociați, reprezentând minim 51% din         financiare;
capitalul social al societății, procent necesar și suficient       6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare,
pentru modificarea actelor constitutive, în temeiul art. 6      exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
din actul constitutiv al societății.                   7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
  Structura acționariatului este formată din persoane       publice și al comunicării;
fizice și persoane juridice, aceasta va fi ținută de către        7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
societate conform registrului de acționariat.            management;
  Pe baza acestor modificări se adoptă actul constitutiv        7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
actualizat.
                                   n.c.a.;
  În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri
                                     8211 - activități combinate de secretariat;
adoptată de adunarea generală extraordinară a
                                     8291 - activități ale agențiilor de colectare și a
asociaților și a efectuării tuturor formalităților necesare
                                   birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
înregistrării hotărârilor luate la Oficiul Registrului
Comerțului Cluj se mandatează Pop Iosif, posesor al CI          8299 - alte activități de servicii suport pentru
seria KX nr. 647015, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca         întreprinderi n.c.a.;
la 30.12.2008, CNP 1500110120678.                    8560 - activități de servicii suport pentru învățământ.
  I. Se schimbă forma juridică a societății din societate       (4) Societatea este administrată de un consiliu de
cu răspundere limitată în societate pe acțiuni de tip        administrație alcătuit din 7 membri. Administratorii
închis. Valoarea nominală a unei acțiuni va fi de 10 lei.      societății sunt numiți pe o perioadă de 4 (patru) ani
  II. Se majorează capitalul social al societății cu suma     începând cu data prezentei hotărâri, 13.11.2009, cu
de 4.965.460 lei, prin încorporarea rezervelor constituite      posibilitatea de a fi realeși pe aceeași perioadă.
din profiturile obținute în anul 2008 în valoare de           Componența consiliului de administrație este
3.451.968,23 lei și a altor rezerve constituite în anii       următoarea:
anteriori (2007 în valoare de 3.451.968,23 lei). Suma va         1. Pop Iosif, cetățean român, cu domiciliul în Cluj-
fi repartizată asociaților prin acordarea de 496.546         Napoca, str. Predeal nr. 24, jud. Cluj, născut la
acțiuni, distribuite proporțional cu cota procentuală        10.01.1950 în sat Ghirișu Roman, com. Mociu, jud. Cluj,
deținută din capitalul social.                    posesor al CI seria KX nr. 647015, eliberată de SPCLEP
  III. Se înființează următoarele puncte de lucru:         Cluj-Napoca la 30.12.2008, CNP 1500110120678,
  - Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, et. II, ap. 8, jud.       președinte al consiliului de administrație;
Maramureș;                                2. Nicola Olimpiu-Valentin, cetățean român, cu
  - Oradea, Str. Independenței nr. 24, ap. 2, jud. Bihor;     domiciliul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu
  - Sibiu: str. Intrarea Siretului nr. 2A, bl. B1, sc. 2, ap.   nr. 27A, jud. Cluj, născut la 23.03.1960 în com. Lupșa,
17, jud. Sibiu.                           jud. Alba, posesor al CI seria KX nr. 203798, eliberată de
  Se radiază punctele de lucru:                  mun. Cluj-Napoca la 18.06.2002, CNP 1600323120683,
  - Baia Mare, Bd. Republicii nr. 3, ap. 1, jud.          vicepreședinte al consiliului de administrație;
Maramureș;                                3. Ghite Sorin Voicu, cetățean român, cu domiciliul în
  - Oradea, Str. Independenței nr. 24, ap. 14B, jud.
                                   Cluj-Napoca, str. Gral Eremia Grigorescu nr. 98B, jud.
Bihor;
                                   Cluj, posesor al CI seria KX nr. 610862, eliberată de
  - Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 16, jud. Sibiu.
                                   SPCLEP Cluj-Napoca la 26.05.2008, CNP
  (1) Denumirea societății: IMOFINANCE - S.A.
                                   1580705120729, vicepreședinte al consiliului de
  (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în
alte înscrisuri emanând de la societate, denumirea          administrație;
acesteia este urmată de cuvintele „societate pe acțiuni”         4. Istrate Sanda-Maria, cetățean român, cu domiciliul
sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul    în Arad, str. Ion I.C. Brătianu nr. 2-4, ap. 3/a, jud. Arad,
din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.       născută la 22.07.1956 în com. Baia de Criș, jud.
  (3) Forma juridică a societății: societate comercială pe     Hunedoara, posesoare a CI seria AR nr. 156282,
acțiuni, persoană juridică română, organizată ca           eliberată de mun. Arad la 23.04.2003, CNP
societate tip holding.                        2560722020036;
  Obiectul principal de activitate:                  5. Ster Radu Voicu, cetățean român, domiciliat în Cluj-
  7010 - activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor   Napoca, str. Iancu de Hunedoara nr. 26D, jud. Cluj,
administrative centralizate (dobândirea, administrarea și      născut la 7.02.1955 în Cehu Silvaniei, jud. Sălaj, posesor
controlul participațiilor deținute la societățile          al CI seria KX nr. 043523, emisă de Poliția Cluj-Napoca
subordonate);                            la 3.08.1999, CNP 1550207120705,
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 21

  6. Martin Miron, cetățean român, cu domiciliul în Baia           Societatea Comercială
Mare, Str. Soarelui nr. 7, jud. Maramureș, născut la               IMOFINANCE - S.A.
16.11.1941 în sat Pericei, com. Pericei, jud. Sălaj,                 Cluj-Napoca
posesor al CI seria MM nr. 167523, eliberată de mun.
Baia Mare la 27.03.2003, CNP 1411116240027,                      NOTIFICARE
  7. Aldea Iacob, cetățean român, cu domiciliul în Cluj-     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Napoca, str. Octavian Goga nr. 6, ap. 2, jud. Cluj, născut   Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
la 2.09.1952 în com. Căianu, jud. Cluj, posesor al CI seria   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
KX nr. 427399, eliberată de Poliția Mun. Cluj-Napoca la     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
23.05.2005, CNP 1520902120649.                 actului constitutiv al Societății Comerciale IMOFINANCE
  (5) Auditorul financiar al societății este S.C. ECULDA   - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr.
- S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, atr. Al. Vaida-Voivod    3, județul Cluj, înregistrată sub nr. J 12/2264/2003, cod
nr. 2, cam. 54, jud. Cluj, ORC J 12/2278/2005, CUI       unic de înregistrare 15657204, care a fost înregistrat sub
17696242, reprezentată prin Culda Emil, cetățean        nr. 2841 din 15.01.2010.
român, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 60,      (66/1.542.678)
bl. P12, ap. 43, jud. Cluj, posesor al CI seria KX nr.
430102, eliberată de mun. Cluj-Napoca la 7.06.2005,             Societatea Comercială
CNP 1551122120654.                           ALASS GROUP - S.R.L., Cluj-Napoca
  (6) Art. 36-38 din actul constitutiv vor avea următorul
conținut:                                        HOTĂRÂRE
  Art. 36. Calculul și repartizarea profitului                   din 17.02.2010
  (1) Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor
financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor.         a adunării generale a asociaților
Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.       Societății Comerciale ALASS GROUP - S.R.L.,
                                    înmatriculată cu nr. J 12/3916/2005,
  (2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe
                                        CIF RO 18112201
profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în
vigoare.                              Salanta Vasile, persoană fizică, în calitate de asociat,
  (3)Societatea comercială își constituie fondurile de    a convocat la data de 17.02.2010 o adunare generală a
rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.          asociaților a S.C. ALASS GROUP - S.R.L., cu sediul
  (4) Plata dividendelor cuvenite se face de către      social în Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 39, jud. Cluj,
societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor   de completare a hotărârii din 9.10.2009, datată cert sub
financiare anuale de către adunarea generală a         nr. 21/2009, la care au participat:
acționarilor.                            1. Salanță Vasile, domiciliat în Cluj-Napoca, str. M.
                                Eliade nr. 40, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr.
  (5) În cadrul înregistrării de pierderi, adunarea
                                554167, eliberată de SCLEP Cluj-Napoca la data de
generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în
                                21.06.2007, având CNP 1680303125214,
consecință.
                                  2. Apostoaie Adrian Viorel, domiciliat în Cluj-Napoca,
  Art. 37. Registrele societății
                                str. Madach Imre nr. 86, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria
  Societatea va ține:
                                KX nr. 427247, eliberat de SCLEP Cluj-Napoca la data de
  (1) registrul acționarilor;
                                20.05.2005, CNP 1630227070011;
  (2) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor
                                  3. Pop-Pușcaș Teodor, domiciliat în Cluj-Napoca, Str.
generale;
                                Olteniei nr. 13, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr.
  (3) registrul deliberărilor auditorilor interni;      000540, eliberat de SCLEP Cluj-Napoca la data de
  (4) registrul obligațiunilor;                29.06.2001, CNP 1541205120665,
  (5) alte registre prevăzute de acte normative speciale.     Asociații, de comun acord, au hotărât următoarele:
  Art. 38. Prevederile prezentului act constitutiv se       I. Majorarea capitalului social cu suma de 810 lei. În
completează cu dispozițiile legale imperative aplicabile    consecință, capitalul social al societății va fi de 1.110 lei,
societăților comerciale.                    structurat în 111 părți sociale, cu o valoare nominală de
  Luând act de modificările succesive aduse actului      10 lei fiecare.
constitutiv, asociații decid actualizarea acestuia, în       II. După majorare, aportul la capitalul social al
conformitate cu prevederile art. 204 din Legea nr.       asociaților și structura capitalului sunt următoarele:
31/1990.                              a. Salanță Vasile - deține 37 părți sociale a câte 10
  Textul actualizat este anexat prezentului act adițional.  RON fiecare, în valoare totală de 370 lei, reprezentând
   (65/1.542.677)                       33,4 % din capitalul social total.
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

  b. Apostoaie Adrian Viorel - deține 37 părți sociale a    grele; 7721 - activități de închiriere și leasing cu bunuri
câte 10 RON fiecare, în valoare totală de 370 lei,        recreaționale și echipament sportive; 7722 - închirierea
reprezentând 33,3 % din capitalul social total.         de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri); 7729 -
  c. Pop-Pușcaș Teodor - deține 37 părți sociale a câte    activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale
10 RON, în valoare totală de 370 lei, reprezentând 33,3     și gospodărești n.c.a.; 7911 - activități ale agențiilor
% din capitalul social total.                  turistice; 7912 - activități ale tur-operatorilor; 8292 -
  III. Asociatul cedent Apostoaie Adrian Viorel        activități de ambalare; 9002 - activități suport pentru
cesionează, la valoarea nominală, 8 părți sociale, cu o     interpretarea artistică (spectacole); 9003 - activități de
valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 80 lei, pe   creație artistică; 9604 - activități de întreținere corporală;
care le deține în capitalul social al S.C. ALASS GROUP -     9609 - alte activități de servicii n.c.a.; 9602 - coafură și
S.R.L. și care reprezintă 7,20% din capitalul social,      alte activități de înfrumusețare; 9311 - activități ale
cesionarului Salanță Vasile.                   bazelor sportive; 9312 - activități ale cluburilor sportive;
  IV. Asociatul cedent Pop-Pușcaș Teodor cesionează      9313 - activități ale centrelor de fitness; 9319 - alte
la valoarea nominală 12 părți sociale cu o valoare        activități sportive; 9321 - bâlciuri și parcuri de distracții;
nominală de 10 lei, în valoare totală de 120 lei, pe care o   9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.; 8122 -
deține în capitalul social al S.C. ALASS GROUP - S.R.L.     activități specializate de curățenie; 8129 - alte activități de
și care reprezintă 10,81 % din capitalul social,         curățenie.
cesionarului Salanță Vasile.                    Restul prevederilor rămân neschimbate. Cu acestea
  V. După cesiune, aportul la capitalul social al       adunarea generală a asociaților se încheie.
asociaților și structura capitalului sunt următoarele:        (67/1.542.679)
  a. Salanță Vasile deține 57 părți sociale a câte 10
RON fiecare, în valoare totală de 570 lei, reprezentând             Societatea Comercială
51,36 % din capitalul social total.                       ALASS GROUP - S.R.L.
  b. Apostoaie Adrian Viorel deține 29 părți sociale a            Cluj-Napoca, județul Cluj
câte 10 RON fiecare, în valoare totală de 290 lei,
reprezentând 26,12 % din capitalul social total.                    NOTIFICARE
  c. Pop-Pușcaș Teodor deține 25 părți sociale a câte 10     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
RON fiecare, în valoare totală de 250 lei, reprezentând     Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
22,52 % din capitalul social total.               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  VI. Participarea la beneficii și pierderi a asociaților se  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
face proporțional cu cota-parte din capitalul social       actului constitutiv al Societății Comerciale ALASS
deținută de fiecare. Asociații adoptă actul constitutiv     GROUP - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str.
actualizat.                           Liviu Rebreanu nr. 39, județul Cluj, înregistrată sub nr.
  VII. Asociații cedenți declară că asociatul cesionar     J 12/3916/2005, cod unic de înregistrare 18112201, care
le-a achitat contravaloarea părților sociale cedate și nu    a fost înregistrat sub nr. 9606 din 10.02.2010.
mai există alte pretenții față de cesionar cu privire la       (68/1.542.680)
acestea.
  VIII: Completarea obiectelor secundare de activitate             Societatea Comercială
cu următoarele:                                   MARNIC - S.R.L.
  3312 - repararea mașinilor; 4520 - întreținerea și             Cluj-Napoca, județul Cluj
repararea autovehiculelor; 4634 - comerț cu ridicata al
băuturilor; 4635 - comerț cu ridicata al produselor din                 HOTĂRÂRE
tutun; 4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice            din data de 2 februarie 2010
și de parfumerie; 4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și
bijuteriilor; 4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în           a Adunării Generale a Asociaților
magazine specializate; 4762 - comerț cu amănuntul al               S.C. MARNIC - S.R.L.
ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine          La această Adunare Generală a Asociaților au
specializate; 4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și    participat:
benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în     1. Nicoară Marta, cetățean român, domiciliată în Cluj-
magazine specializate; 4764 - comerț cu amănuntul al       Napoca, Calea Dorobanților nr. 102, ap. 57, județul Cluj,
echipamentelor sportive, în magazine specializate; 4765     identificată cu C.I. seria KX nr. 341701, eliberată de
- comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în       Poliția Cluj-Napoca la data de 19.03.2004, având CNP
magazine specializate; 4775- comerț cu amănuntul al       2480716120650,
produselor cosmetice și de parfumerie în magazine          2. Nicoară Vasile-Lucian, cetățean român, domiciliat
specializate; 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și   în Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 117, ap. 7,
perioade de scurtă durata; 5629 - alte activități de       județul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 418188,
alimentație n.c.a.; 7420 - activități fotografice; 7712 -    eliberată de Poliția Cluj-Napoca, la data de 25.03.2005,
activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere   având CNP 1690918120679,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 23

  3. Feldman Carmen Lucica, cetățean român,            4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
domiciliată în Canada Langley, BC V2Y3E4 nr. 14,         condimente;
20589, 66 Avenue, identificată cu Pașaport nr.           7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
JU061134, eliberat de către Autoritățile Canadiene la      publice și al comunicării;
data de 7.04.2005, având CNP 2710110120662,             7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
  În calitate de succesori legali ai defunctului Nicoară    management;
Vasile, cu ultimul domiciliu în Cluj-Napoca, Calea         4299 - lucrări de construcții cu alte proiecte inginerești
Dorobanților nr. 102, ap. 57, județul Cluj, CNP         neclasificate în altă parte;
1440901120689, decedat la data de 8.01.2010 conform         4399 - alte lucrări speciale de construcții neclasificate
Certificatului de deces seria DS nr. 912765 emis de către    în altă parte;
Primăria Comunei Jucu la data de 9.01.2010.             7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
  În conformitate cu Certificatul de moștenitor nr. 4, din   neclasificate în altă parte;
data de 28.01.2010 eliberat de Notarul Public Fornade        7410 - activități de design specializat;
Teodora Maria, cele trei persoane menționate în calitate      9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
de participanți, dobândesc pe cotele părți legale de        4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;
moștenire, părțile sociale ale societății S.C. MARNIC -       3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri și
S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea          magazine;
Dorobanților nr. 102, ap. 57, județul Cluj, înregistrată la     3102 - fabricarea de mobilă pentru bucătării;
ORC Cluj sub nr. J12/1899/2005, CUI 17607628, al cărei       3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.;
asociat unic a fost până în data de 8.01.2010 defunctul       Noii asociați vor adopta Actul Constitutiv actualizat al
Nicoară Vasile. Prin urmare, noii asociați Nicoară Marta,    S.C. MARNIC - S.R.L. format din Contract de societate și
Nicoară Vasile-Lucian și Feldman Carmen Lucica îl vor      Statut.
substitui în calitate de asociați ai S.C. MARNIC - S.R.L.      Părțile semnatare declară că au înțeles în întregime
pe fostul asociat unic Nicoară Vasile care va pierde       conținutul prezentului act, că sunt de acord cu acesta și
această calitate și totodată sunt de acord să aducă       în consecință vor proceda la semnarea sa.
următoarele modificări structurii societății:            Cu acestea Adunare Generală a Asociaților se
  1. Se va majora capitalul social al societății cu suma    încheie.
de 40 lei. Așadar, în urma majorării capitalul social total      (69/1.542.681)
va fi de 240 lei, divizat în 24 părți sociale cu o valoare de
10 lei fiecare. Aportul la capitalul social al asociaților, în         Societatea Comercială
urma majorării, va fi:                               MARNIC - S.R.L.
  - Nicoară Marta va deține 6 părți sociale cu o valoare           Cluj-Napoca, județul Cluj
nominală de 10 lei fiecare, adică 60 lei, reprezentând
25 % din capitalul social.                               NOTIFICARE
  - Nicoară Vasile-Lucian va deține 9 părți sociale cu o      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
valoare nominală de 10 lei fiecare, adică 90 lei,        Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
reprezentând 37,5 % din capitalul social.            (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  - Feldman Carmen Lucica va deține 9 părți sociale cu     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
o valoare nominală de 10 lei fiecare, adică 90 lei,       actului constitutiv al Societății Comerciale MARNIC -
reprezentând 37,5 % din capitalul social.            S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.
  Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională   102, ap. 57, înregistrată sub nr. J 12/1899/2005, cod unic
cu noua participare a asociaților la structura capitalului    de înregistrare 17607628, care a fost înregistrat cu nr.
social.                             11637 din 17.02.2010.
  2. Defunctul Nicoară Vasile își va pierde și calitatea de     (70/1.542.682)
administrator al societății, locul acestuia fiind luat de
Nicoară Vasile-Lucian, cetățean român, domiciliat în Cluj-           Societatea Comercială
Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 117, ap. 7, județul Cluj,          TUTANKHAMON - S.R.L.
identificat cu C.I. seria KX nr. 418188, eliberată de către          Cluj-Napoca, județul Cluj
Poliția Cluj-Napoca, având CNP 1690918120679, al
cărui mandat va avea o durată nelimitată.                  HOTĂRÂREA NR. 3/18.02.2010
  3. Se va completa obiectul secundar de activitate al
societății cu următoarele:                         a Adunării Generale a Asociaților
  4211 - lucrări de construcții a drumurilor și               S.C. TUTANKHAMON - S.R.L.
autostrăzilor;                           Lang Istvan, cetățean român, născut în Cluj-Napoca,
  4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și     județul Cluj la 15.02.1969, dom. în Cluj-Napoca, str.
materiale de construcții;                    Iugoslaviei nr. 71, ap. 3, identificat cu C.I. seria KF nr.
  4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;      392856, eliberată de Pol. Cluj la 12.11.2004, CNP
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

1690215120640, și Lang Carol, cetățean român, născut        Napoca la data de 6.08.2007, CNP 2670504124048, în
în Cluj-Napoca, județul Cluj la data de 30.07.1965, dom.      calitate de asociat unic la S.C. ALI IMPEX - S.R.L. cu
în Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei nr. 71, ap. 35, identificat    sediul în Cluj-Napoca, Str. Arinilor nr. 21, ap. 18, județul
cu C.I. seria KX nr. 238972, eliberată de Mun. Cluj-        Cluj, având un capital social de 200 lei, înmatriculată la
Napoca la 16.01.2003, CNP 1650730120694, asociați ai        ORCT Cluj sub nr. J12/1840/2003, CUI RO 15570468,
Societății Comerciale TUTANKHAMON - S.R.L. cu sediul        am hotărât dizolvarea voluntară a societății conform art.
în Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei nr. 71, ap. 3, având un      235 din Legea nr. 31/1990, republicată.
capital social de 200 lei (RON), înmatriculată la O.R.C.       Asociatul unic declară pe proprie răspundere că a citit
Cluj sub număr J12/3779/2004, am hotărât următoarele:       și că este de acord cu conținutul întregului act. Restul
  majorarea capitalului social al societății cu suma de      clauzelor din statut rămân nemodificate. Prezenta
299.800 lei, aport în numerar adus de către unul dintre      hotărâre a fost redactată de către Mike Nadia din cadrul
asociați, în persoana dlui Lang Istvan. Urmare a acestei      serviciului juridic al Oficiul Registrului Comerțului de pe
modificări, articolele din statut și contract referitoare la    lângă Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea
capitalul social și la părțile sociale vor avea următorul     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
conținut: Art. referitor la capitalul social se modifică astfel:  530/17.02.2010, în 5 exemplare originale din care 4
Capitalul social subscris și vărsat este de 300.000 lei.      exemplare au fost eliberate asociatului după certificare.
Aportul asociaților la constituirea capitalului social este       (73/1.542.685)
următorul: Lang Istvan - 299.990 lei: Lang Carol - 10 lei.
Capitalul social subscris și vărsat este divizat în 30000             Societatea Comercială
părți sociale, egale, a 10 lei fiecare care se repartizează              RENGO - S.R.L.
astfel: Lang Istvan - 29.999 părți sociale; Lang Carol - 1            Cluj-Napoca, județul Cluj
parte socială.
  Restul clauzelor din statut rămân nemodificate.                     DECIZIE
Asociații au hotărât adoptarea actului constitutiv           a asociatului unic privind dizolvarea voluntară
actualizat și reformulat.                                 a societății
   (71/1.542.683)                          Dna Vereș Gabriela-Cornelia, domiciliată în Cluj-
                                  Napoca, Str. Someșului nr. 48, ap. 2, născută la data de
        Societatea Comercială               26.11.1984, în Cluj-Napoca, județul Cluj, cu CNP
        TUTANKHAMON - S.R.L.                2841126125771, C.I. seria KX nr. 658742, eliberată de
        Cluj-Napoca, județul Cluj              SPCLEP Cluj-Napoca la data de 5.03.2009, asociat unic
                                  al S.C. RENGO - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21
            NOTIFICARE                 Decembrie nr. 129, ap. 8, județul Cluj, J12/1040/2007, CF
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      RO21261688, în calitate de administrator al S.C. RENGO
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    - S.R.L., în baza actului constitutiv al societății,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și       Decide Dizolvarea Voluntară a societății conform art.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     235/Legea nr. 31/1990 republicată, începând cu data
actului constitutiv al Societății Comerciale            depunerii hotărârii.
TUTANKHAMON - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.          Încheiat în 3 exemplare originale.
Iugoslaviei nr. 71, et. 1, ap. 3, județul Cluj, înregistrată      (74/1.542.686)
sub nr. J 12/3779/2004, cod unic de înregistrare
16863873, care a fost înregistrat cu nr. 12340 din                Societatea Comercială
19.02.2010.                                     MEGA A Z - S.R.L.
   (72/1.542.684)                               Cluj-Napoca, județul Cluj

        Societatea Comercială                        HOTĂRÂREA NR. 1
         ALI IMPEX - S.R.L.                        din 25 februarie 2010
        Cluj-Napoca, județul Cluj
                                    a asociatului unic al S.C. MEGA A Z - S.R.L.
      HOTĂRÂREA NR. 1/23.02.2010                Chiș Cosmin, cetățean român, născut în Cluj-Napoca,
                                  județul Cluj la data de 8.06.1982, domiciliat în Cluj-
           a asociatului unic              Napoca, Str. Dâmboviței nr. 45, ap. 40, județul Cluj,
  Subsemnata, Sâncrăian Liuța-Susana, cetățean          identificat cu C.I. seria KX nr. 319169 eliberată de Mun.
român, născută în satul Țaga, comuna Țaga, județul Cluj      Cluj-Napoca la data de 16.12.2003, CNP
la data de 4.05.1967, domiciliată în Cluj-Napoca, Str.       1820608125837, în calitate de asociat unic la S.C. MEGA
Arinilor nr. 21, bl. B8, ap. 18, județul Cluj, identificată cu   A Z - S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dâmboviței nr.
C.I. seria KX nr. 562950, eliberată de SPCLEP Cluj-        45, ap. 40, județul Cluj, firmă în suspendare activitate,
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                 25

având un capital social de 200 lei, înmatriculată la ORCT    Mareșal Ion Antonescu nr. 4, bl. S3, ap. 275, jud. Cluj,
Cluj sub nr. J12/2523/2003, CUI R15736294 am hotărât      identificat prin C.I. seria KX nr. 294262, eliberată de Pol.
dizolvarea voluntară a societății conform art. 235 din     Mun. Cluj-Napoca la data de 4.09.2003, CNP
Legea nr. 31/1990, republicată.                 1520201120640, în calitate de asociat unic la S.C.
  Asociatul unic declară pe proprie răspundere că a citit   FEERIC - S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str.
și că este de acord cu conținutul întregului act. Restul    Rucăr nr. 2-4, ap. 275, jud. Cluj, având un capital social
clauzelor din statut rămân nemodificate. Prezenta        de 200 lei, înmatriculată la ORCT Cluj sub nr. J
hotărâre a fost redactată de către Bunda Mariana din      12/3255/2004, CUI 16744406, am hotărât dizolvarea
cadrul Serviciului juridic al Oficiul Registrului Comerțului  voluntară a societății conform art. 235 din Legea nr.
de pe lângă Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea    31/1990, republicată.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.          Asociatul unic declară pe proprie răspundere că a citit
562/19.02.2010, în 5 exemplare originale din care 4       și că este de acord cu conținutul întregului act. Restul
exemplare au fost eliberate asociatului după certificare.    clauzelor din statut rămâne nemodificat. Prezenta
   (75/1.542.687)                       hotărâre a fost redactată de către Mike Nadia din cadrul
                                serviciului juridic al Oficiului Registrului Comerțului de pe
       Societatea Comercială
                                lângă Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea
     SERVPROINSTAL EXIM - S.R.L.
                                solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
      Cluj-Napoca, județul Cluj
                                603/22.02.2010, în 5 exemplare originale, din care 4
                                exemplare au fost eliberate asociatului după certificare.
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                  (77/1.542.689)
         din 25 februarie 2010
           a asociatului unic                    Societatea Comercială
    al S.C. SERVPROINSTAL EXIM - S.R.L.                  ELECTROCERAMICA - S.A.
                                        Turda, județul Cluj
  Subsemnatul, Bangur Iván, cetățean român, născut în
Cluj-Napoca, județul Cluj la data de 6.01.1957, domiciliat
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
în Cluj-Napoca, Str. Primăverii nr. 2, ap. 325, județul Cluj,
identificat cu C.I. seria KX nr. 361338, eliberată de Pol.           din data de 20.02.2010
Mun. Cluj-Napoca la data de 8.06.2004, CNP
1570106120641, în calitate de asociat unic la S.C.        a adunării generale extraordinare a acționarilor
SERVPROINSTAL EXIM - S.R.L. cu sediul în Cluj-            S.C. ELECTROCERAMICA - S.A., Turda
Napoca, str. Mareșal Ion Antonescu nr. 2, bl. S4, sc. 8, et.    Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
X, ap. 325, județul Cluj, având un capital social de 200 lei,  ELECTROCERAMICA - S.A. Turda, cu sediul în mun.
înmatriculată la ORCT Cluj sub nr. J12/1086/1999, CUI      Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 19, județul Cluj, având nr.
12074362, am hotărât dizolvarea voluntară a societății     de ordine la O.R.C. J 12/25/25.01.1991, CUI/CIF
conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată.      RO201586 și capitalul social subscris și vărsat de
  Asociatul unic declară pe proprie răspundere că a citit   2.529.050 lei, reprezentat de un număr total de 1.011.620
și că este de acord cu conținutul întregului act. Restul    acțiuni deținute de 2 acționari, respectiv BARBERI
clauzelor din statut rămân nemodificate. Prezenta        RUBINETTERIE INDUSTRIALI - S.R.L., cu sediul în
hotărâre a fost redactată de către Mike Nadia din cadrul    Italia, Valduggia (VC), str. Via Monte Fenera 7, care
Serviciului juridic al Oficiul Registrului Comerțului de pe   deține un număr de 1.011.580 acțiuni, reprezentând
lângă Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea       99,9960 % din capitalul social, și Murășan Valeria,
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.        domiciliată în Turda, Str. Libertății nr. 10, care deține un
600/22.02.2010, în 5 exemplare originale din care 4       număr de 40 acțiuni, reprezentând 0,0040 % din capitalul
exemplare au fost eliberate asociatului după certificare.
                                social, fiind legal constituită și ținută în data de
   (76/1.542.688)                       20.02.2010, conform prevederilor art. 121 din Legea nr.
                                31/1990, republicată, prin participarea ambilor acționari,
        Societatea Comercială
                                cu totalitatea voturilor pe care acționarii le dețin,
          FEERIC - S.R.L.
                                hotărăște:
       Cluj-Napoca, județul Cluj
                                  1. Se constată și se ia act de retragerea de la
      HOTĂRÂREA NR. 1/25.02.2010              tranzacționare pe piața Bursa de Valori București
                                categoria nelistate acțiunile emise de S.C.
         a asociatului unic               ELECTROCERAMICA - S.A.Turda (CUI 201586)
  Subsemnatul Abrudan Ioan, cetățean român, născut       începând cu data de 17.02.2010, conform deciziei
în satul Căpușu Mare, com. Căpușu Mare, jud. Cluj, la      C.N.V.M. nr. 203/10.02.2010 și atestatului C.N.V.M. nr.
data de 1.02.1952, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str.     22/10.02.2010, emise la finalizarea procedurii de
  26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

retragere a acționarilor societății în conformitate cu             Societatea Comercială
dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004.                 ELECTROCERAMICA - S.A.
  2. Se modifică actul constitutiv al S.C.                   Turda, județul Cluj
ELECTROCERAMICA - S.A. Turda, astfel:
  a) Art. 2/1 privind tipul societății va avea următorul             HOTĂRÂREA NR. 2
cuprins: „Societatea Comercială ELECTROCERAMICA -                din data de 20.02.2010
S.A. este societate de tip închis”.
  b) La art. 7, alineatul al doilea privind structura       a adunării generale extraordinare a acționarilor
acționariatului va avea următorul cuprins:                S.C. ELECTROCERAMICA - S.A., Turda
  „Capitalul social este deținut astfel:              Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
  - BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI - S.R.L.,         ELECTROCERAMICA - S.A. Turda, cu sediul în mun.
cu sediul în Italia, Valduggia (VC), Via Monte Fenera 7,     Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 19, județul Cluj, având nr.
deține un număr de 1.011.580 acțiuni, în valoare totală de    de ordine la O.R.C. J 12/25/25.01.1991, CUI/CIF
2.528.950 lei, ceea ce reprezintă 99,9960 % din capitalul    RO201586 și capitalul social subscris și vărsat de
social al societății emitente;                  2.529.050 lei, reprezentat de un număr total de 1.011.620
  - Murășan Valeria, domiciliată în Turda, Str. Libertății   acțiuni deținute de 2 acționari, respectiv BARBERI
nr. 10, bl. U, sc. B, et. II, ap. 21, județul Cluj, cetățean   RUBINETTERIE INDUSTRIALI - S.R.L., cu sediul în
român, deține un număr de 40 acțiuni, în valoare totală de    Italia, Valduggia (VC), str. Via Monte Fenera 7, care
100 lei, ceea ce reprezintă 0,0040 % din capitalul social    deține un număr de 1.011.580 acțiuni, reprezentând
                                 99,9960 % din capitalul social, și Murășan Valeria,
al societății emitente”.
                                 domiciliată în Turda, Str. Libertății nr. 10, care deține un
  c) Art. 8 va avea următorul cuprins: „Acțiunile sunt
                                 număr de 40 acțiuni, reprezentând 0,0040 % din capitalul
nominative, emise în formă dematerializată și se
                                 social, fiind legal constituită și ținută în data de
înregistrează în registrul acționarilor ținut în conformitate
                                 20.02.2010, conform prevederilor art. 121 din Legea nr.
cu legea prin grija președintelui consiliului de
                                 31/1990, republicată, prin participarea ambilor acționari,
administrație al societății, la sediul acesteia sau pe bază   cu totalitatea voturilor pe care acționarii le dețin,
contractuală la o societate de registru independent       hotărăște:
privat”.                               1. Se aprobă contractarea unei noi linii de credit în
  3. Se mandatează președintele consiliului de         sumă de 1.000.000 lei RON, precum și garanțiile
administrație, chim. Murășan Valeria, să semneze actul      aferente, de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA - S.A.
constitutiv actualizat al societății și actele necesare în    SUC. CLUJ-NAPOCA 21 DECEMBRIE 1989, pe termen
vederea depunerii lor și a hotărârilor A.G.E.A. la O.R.C.    de 12 luni, având următoarea destinație:
și a efectuării publicării prevăzute de lege în Monitorul      - rambursare sold restant în sumă de 755.125,83 lei
Oficial al României, Partea a IV-a; se mandatează dna      RON, aferent liniei de credit acordată societății în sumă
Tonca Ana, consilier juridic, pentru redactarea de acte,     de 1.000.000 lei RON de către BC INTESA SANPAOLO
depunerea și ridicarea de acte la/de la O.R.C.          ROMANIA - S.A. SUC. CLUJ-NAPOCA 21 DECEMBRIE
  Hotărârile s-au luat cu 1.011.620 voturi pentru, fără    1989, în baza contractului de credit nr. 21/5.03.2008,
voturi împotrivă și fără abțineri.                care a fost scadentă în data de 4.03.2009;
   (78/1.542.690)                         - rambursare dobânzi curente și restante în sumă
                                 totală de 39.307,19 RON aferente liniei de credit
        Societatea Comercială               acordată societății în sumă de 1.000.000 lei RON de
       ELECTROCERAMICA - S.A.               către BC INTESA SANPAOLO ROMANIA - S.A. SUC.
        Turda, județul Cluj               CLUJ-NAPOCA 21 DECEMBRIE 1989, în baza
                                 contractului de credit nr. 21/5.03.2008;
           NOTIFICARE                   - utilizarea diferenței rămase până la suma de
                                 1.000.000 lei RON, respectiv a sumei de 205.566,98 lei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 RON, pentru finanțarea activității curente, inclusiv plata
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   comisioanelor pentru acordarea liniei de credit.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      2. Se mandatează președintele consiliului de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    administrație, chim. Murășan Valeria, să semneze actele
actului constitutiv al Societății Comerciale           necesare în vederea depunerii lor și a hotărârilor
ELECTROCERAMICA - S.A., cu sediul în municipiul         A.G.E.A. la O.R.C. și a efectuării publicării prevăzute de
Turda, str. Ștefan cel Mare nr. 19, județul Cluj, înregistrată  lege în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; se
sub nr. J 12/25/1991, cod unic de înregistrare 201586,      mandatează dna Tonca Ana, consilier juridic, pentru
care a fost înregistrat sub nr. 14865 din 25.02.2010.      redactarea de acte, depunerea și ridicarea de acte la/de
   (79/1.542.691)                       la O.R.C. Cluj.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                   27

  Hotărârile s-au luat cu 1.011.620 voturi pentru, fără         Capitalul social subscris și vărsat este divizat în 211
voturi împotrivă și fără abțineri.                  părți sociale, egale, a 500 lei fiecare, care se repartizează
  (80/1.542.692)                          astfel: Jucan Anca - 95 părți sociale; Strazzacappa
                                   Graziano - 105 părți sociale; Iacob Bogdan - 11 părți
        Societatea Comercială                sociale. Art. referitor la participarea asociaților la beneficii
         B S A ROM - S.R.L.                 și pierderi va avea următorul conținut:
        Cluj-Napoca, județul Cluj                 Participarea asociaților la beneficii și pierderi este
                                   următoarea:
             HOTĂRÂRE                    Jucan Anca                45 %
                                     Strazzacappa Graziano          50 %
      a adunării generale a asociaților
                                     Iacob Bogdan               5 %.
        S.C. B S A ROM - S.R.L.
                                     Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.
  Jucan Anca, cetățean român, născută în Cluj-Napoca,       Asociații au hotărât adoptarea actului constitutiv
la 16.07.1970, dom. în Cluj-Napoca, Str. Bistriței nr. 27-      actualizat și reformulat.
31, ap. 24, identif. prin C.I. seria KX nr. 457611, elib. de       (81/1.542.693)
Pol. Cluj la 16.11.2005, CNP 2700716120662, în nume
propriu și în calitate de mandatar pentru Strazzacappa                Societatea Comercială
Graziano, cetățean italian, născut în Italia, la 13.01.1938,              B S A ROM - S.R.L.
dom. în Italia, Albignasego, Via U. Foscolo nr. 34, identif.            Cluj-Napoca, județul Cluj
prin carte de identitate seria și nr. AO3482546, valabilă
până la 11.10.2012, în baza procurii speciale având                     NOTIFICARE
încheiere de autentificare nr. 1901/16.12.2009, și
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Iacob Bogdan, cetățean român, născut în Miercurea-
                                   Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Ciuc, jud. Harghita, la 12.01.1987, dom. în Cluj-Napoca,
                                   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Str. Lunii nr. 2, ap. 2, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX
                                   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
nr. 696619 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de
                                   actului constitutiv al Societății Comerciale B S A ROM -
25.09.2009, CNP 1870112190461,
                                   S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str.
  asociați ai Societății Comerciale B S A ROM - S.R.L.,
                                   Luceafărului nr. 10, ap. 7, județul Cluj, înregistrată sub nr.
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Luceafărului nr. 10, ap. 7,
                                   J 12/2692/2003, cod unic de înregistrare 15772980, care
având un capital social de 1.000 lei (RON), înmatriculată
                                   a fost înregistrat sub nr. 15168 din 26.02.2010.
la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/2692/2003, au hotărât
                                     (82/1.542.694)
următoarele: majorarea capitalului social al societății cu
suma de 104.500 lei, respectiv prin conversia parțială a
                                           Societatea Comercială
datoriilor societății către asociatul Jucan Anca și asociatul              CENTRAL - S.A.
Strazzacappa Graziano, înscrise în contractele de                  Cluj-Napoca, județul Cluj
creditare anexate, contracte în valoare totală de 20.275
euro, la cursul de schimb valutar de 1 euro = 4,1287 lei              DECIZIA NR. 04/23.02.2010
din data de 18.02.2010, contravaloarea a 83.709,39 lei,
în părți sociale, conform raportului de expertiză contabilă            a consiliului de administrație
anexat. Restul de 20.790,61 lei vor fi aduși cu titlu de         al S.C. CENTRAL S.A., cu privire la numirea
majorare a capitalului social prin aport în numerar astfel:       Președintelui Consiliului de Administrație și
5.450 lei aport în numerar adus de către asociatul Iacob          director general al S.C. CENTRAL S.A.
Bogdan, 498,91 lei aport în numerar adus de către            Consiliul de Administrație al S.C. CENTRAL S.A.,
asociatul Jucan Anca, și 3.528 euro, contravaloarea a          în baza hotărârilor nr. 1 și nr. 2 ale Adunării Generale
14.566,05 lei și încă 275,65 lei adus de către asociatul       Ordinare a Acționarilor consemnate în Procesul-verbal
Strazzacappa Graziano. De asemenea, se modifică           nr. 35 din data de 23.02.2010, prin care au fost aleși cei
numărul de părți sociale și valoarea unei părți sociale.       cinci membri ai Consiliului de Administrație pentru
Urmare a acestor modificări, articolele din statut și        mandatul 1.03.2010-1.03.2014,
contract referitoare la capitalul social și la părțile sociale,     în conformitate cu prevederile și atribuțiile stabilite prin
vor avea următorul conținut: Art. referitor la capitalul       Statutul societății și Legea nr. 31/1990 republicată,
social se modifică astfel: Capitalul social subscris și       decide:
vărsat este de 105.500 lei. Aportul asociaților la            Art. 1. Pentru mandatul 1.03.2010-1.03.2014 este
constituirea capitalului social este următorul: Jucan Anca      numit în funcția de Președinte al Consiliului de
- 47.500 lei; Strazzacappa Graziano - 52.500 lei; Iacob       Administrație și director general al S.C. CENTRAL S.A.,
Bogdan - 5.500 lei.                         dl Maier Vasile Marius, cetățean român, domiciliat în
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

localitatea Cluj-Napoca, bd. Constantin Brâncuși nr. 36      către Președintele Consiliului de Administrație, dl Maier
A, CNP 1521201120651, identificat prin CI seria KX nr.      Marius.
528024 eliberată de Poliția Cluj la data de 5.02.2007.        (Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu 13.534
  (83/1.542.695)                        voturi pentru, 535 voturi împotrivă și 130 abțineri).
                                   Hotărârea nr. 4. Auditorul financiar S.C.
        Societatea Comercială               ROMCONTROL GRUP S.R.L., reprezentată prin
          CENTRAL - S.A.                administrator Liviu Sebeni, este numit pentru perioada
        Cluj-Napoca, județul Cluj             1.03.2010, până la 1.03.2014.
                                   (Hotărârea a fost adoptată cu 13.194 voturi pentru,
           HOTĂRÂRILE                 1005 voturi împotrivă).
                                   Hotărârea nr. 5. Se împuternicește dna Adina-Simona
         din data de 23.02.2010              Ucenic - consilier juridic al societății, identificată prin CI
  ale adunării generale ordinare a acționarilor         seria KX nr. 331384, eliberată la data de 18.02.2004,
 consemnate în procesul-verbal nr. 35/23.02.2010         având domiciliul în Cluj-Napoca, str. Donath nr. 13, ap.
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.        26, CNP 2800529125912, pentru îndeplinirea și
CENTRAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele        semnarea în numele societății a tuturor formalităților și a
Ferdinand nr. 22-26, având cod fiscal RO 199230,         actelor necesare pentru efectuarea modificărilor și
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J     înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului
                                 Cluj.
12/150/1991, legal convocată și întrunită în ședința
                                   (Hotărârea a fost adoptată cu 14.199 voturi pentru).
ordinară, prin prezența a 14.762 acțiuni, reprezentând
70,59 % din capitalul social,                     (84/1.542.696)
  în conformitate cu prevederil Legii nr. 31/1990 și a
                                         Societatea Comercială
statutului societății, au fost adoptate următoarele
                                          VATEX - S.R.L.
hotărâri:
                                        Câmpia Turzii, județul Cluj
  Hotărârea nr. 1. Pentru mandatul 1.03.2010-
1.03.2014, Consiliul de Administrație al S.C. CENTRAL                HOTĂRÂREA NR. 2
S.A. va fi format din 5 (cinci) membri.
  (Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis, cu 12.951              din 29 dec. 2009
voturi pentru, 1248 voturi împotrivă).                 a adunării generale a asociaților din cadrul
  Hotărârea nr. 2. Au fost realeși ca membri ai                  S.C. VATEX SRL
Consiliului de Administrație al S.C. CENTRAL S.A.,
                                   Asociații din cadrul SC VATEX SRL, persoană juridică
pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu 1.03.2010 și      română, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Horea nr. 16, jud.
până la 1.03.2014, următorii administratori:           Cluj, nr. de ordine în Reg. Com. J 12/940/2004, cod fiscal
  1. Maier Vasile Marius (vot secret, 13856 voturi       16239153:
pentru, 297 voturi împotrivă, 46 abțineri)              1. Vómosi László, cetățean ungar, născut în Mohács,
  2. Chihaia Victor (vot secret, 12284 voturi pentru,      Ungaria, la 1.06.1950, adresa: Mohács, Vörösmarty utca
1517 voturi împotrivă, 97 abțineri)                32/a, pașaport emis de autoritățile ungare: ZF 154727;
  3. Garba Teodor (vot secret, 11734 voturi pentru, 2221      2. Vómosi Tamás, cetățean ungar, născut în Mohács,
voturi împotrivă, 244 abțineri)                  Ungaria, la 19.05.1972, adresa: Mohács, Vörösmarty
  4. Cimpoiu Valentin (vot secret, 11981 voturi pentru,     utca 32/a, pașaport emis de autoritățile ungare: ZF
1726 voturi împotrivă, 192 abțineri)               775674;
  4. Vida-Simiti Ioan (vot secret, 12829 voturi pentru,      3. Vámosi Ákos, cetățean ungar, născut în Mohács,
1273 voturi împotrivă, 97 abțineri).               Ungaria, la 7.09.1973, adresa: Mohács, Dózsa György
  Hotărârea nr. 3. Se numește în funcția de auditor       utca 14, pașaport emis de autoritățile ungare: ZF 773958,
financiar S.C. ROMCONTROL GRUP S.R.L., cu sediul în         hotărăsc în unanimitate următoarele:
Cluj-Napoca, piața Cipariu nr. 9, bl. 1A, sc. 2, et. 1, ap. 11,   1. dizolvarea Societății Comerciale VATEX SRL,
ORC J 12/820/2000, cod fiscal RO 13251829,              2. numirea lichidatorului SC RTZ&PARTNERS IPURL,
reprezentată prin administrator Liviu Sebeni, domiciliat în    cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 97, nr. evidență
Cluj-Napoca, str. București nr. 70A, bl. D20, ap. 23,       IIA0339 RSP0339, pentru efectuarea demersurilor
identificat prin CI seria KX nr. 267149, CNP           financiare necesare, prin care încetează mandatul
1511109060785 eliberată la data de 22.05.2003 de         administratorului Vámosi Ákos.
Poliția Cluj-Napoca, cu care se va semna un contract de        (85/1.542.697)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                29

       Societatea Comercială                  Art. 6. Obiectul de activitate se completează cu
    RISTOMAGIC DISTRIBUTION - S.R.L.              codurile: 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147,
    satul Glimboca, comuna Glimboca              0149, 0150, 1011, 1012, 1013, 1051, 1089, 4722, 4729,
       județul Caraș-Severin                7120, 7500.
                                   Art. 7. Activitatea principală se modifică în 0145 -
           ACT ADIȚIONAL                creșterea ovinelor și caprinelor.
  Subsemnații:                           Prezentul act adițional a fost redactat în 4 exemplare
  1. Bara Aurel-Vasile - domiciliat în Oțelu Roșu, Str.     la sediul BNP din Caransebeș.
Republicii nr. 86, jud. CS, posesor al C.I. seria KS nr.        (86/1.542.793)
140296/3.11.2003 emisă de Oțelu Roșu, CNP
1700730054678, în calitate de asociat,                     Societatea Comercială
  2. Ursulescu Marius-Romeo - domiciliat în              RISTOMAGIC DISTRIBUTION - S.R.L.
Caransebeș, str. Protopop Ioan Tomici nr. 38A, jud. CS,          satul Glimboca, comuna Glimboca
posesor al C.I. seria KS nr. 175837/8.09.2004 emisă de             județul Caraș-Severin
Caransebeș, CNP 1600430110644, în calitate de
asociat,                                        NOTIFICARE
  3. Muntean Alin-Cuzma - cetățean român, fiul lui         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cuzma și Maria, născut la data de 17.11.1973 în Oțelu       Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Roșu, județ Caraș-Severin, stare civilă - căsătorit, sex     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
bărbătesc, domiciliat în Glimboca, nr. 106, județ Caraș-     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 246067/11.01.2007,     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
emisă de SPCLEP Caransebeș, CNP 1731117110651, în         RISTOMAGIC DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în satul
calitate de nou asociat,                     Glimboca, comuna Glimboca, nr. 298, județul Caraș-
  4. Griober Oana-Maria - cetățean român, fiica lui
                                 Severin, înregistrată sub nr. J 11/279/2009, cod unic de
Marius-Romeo și Georgeta-Ana, născută la data de
                                 înregistrare 25589760, care a fost înregistrat sub nr. 4639
9.06.1982 în Timișoara, județ Timiș, stare civilă -
                                 din 25.02.2010.
căsătorită, sex femeiesc, domiciliată în Glimboca, nr.
176, județ Caraș-Severin, posesoare a C.I. seria KS nr.        (87/1.542.794)
309314/30.01.2009, emisă de SPCLEP Oțelu Roșu, CNP
2820609350024, în calitate de nou asociat,                   Societatea Comercială
  în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și          PANDY FOREST - S.R.L.
modificată prin Legea nr. 441/2006 cu privire la societățile         Reșița, județul Caraș-Severin
comerciale am stabilit să efectuăm următoarele
modificări la actul constitutiv:                             ROMÂNIA
  Art. 1. Sediul societății se modifică în Glimboca, nr.
298, județ Caraș-Severin.                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Art. 2. Începând cu data prezentei, se anulează datele
personale ale domnului Bara Aurel-Vasile, care se          OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
retrage din societate și se completează cu datele noilor
asociați, Muntean Alin-Cuzma și Griober Oana-Maria.         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Art. 3. Capitalul social al societății se majorează de la        TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
200 RON la 210 RON, conform foii de vărsământ anexate
și va fi împărțit în 21 ps, valoarea nominală fiind de 10             DOSAR NR. 4716/2010
RON fiecare.                                    REZOLUȚIA NR. 593
  Art. 4. Aportul asociaților la capitalul social se modifică
ca urmare a intrării noilor asociați, a cesionării de părți          Pronunțată astăzi, 26.02.2010
sociale și a majorării capitalului social și va arăta astfel:    Director
  Ursulescu Marius-Romeo participă cu 70 RON, în          la Oficiul Registrului
numerar, care reprezintă 33,34 % din capitalul social total     Comerțului de pe lângă
și care se divide în 7 ps numerotate de la 1-7 inclusiv;       Tribunalul Caraș-Severin   - Szleacsan Georgeta
  Muntean Alin-Cuzma participă cu 70 RON, în            Referent în cadrul
numerar, care reprezintă 33,33 % din capitalul social total     Oficiului Registrului
și care se divide în 7 ps numerotate de la 8-14 inclusiv       Comerțului de pe lângă
   Griober Oana-Maria participă cu 70 RON, în numerar,       Tribunalul Caraș-Severin   - Loth Ioana
care reprezintă 33,33 % din capitalul social total și care
se divide în 7 ps numerotate de la 15-21 inclusiv.          Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
  Art. 5. Se revocă din funcția de administrator domnul     PANDY FOREST - S.R.L., cu sediul ales în Reșița, bd. Al.
Bara Aurel-Vasile și se numește domnul Muntean Alin-       I. Cuza, bloc E1, sc. 1, ap. 7, prin care se solicită
Cuzma pentru o perioadă nelimitată.                înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

radierea PANDY FOREST - S.R.L., cod unic de             Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului
înregistrare 16608722, număr de ordine în registrul       fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după
comerțului J 11/557/2004.                    trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în
                                Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
           DIRECTORUL
                                  Restul articolelor rămâne neschimbat.
  Asupra cererii de față:                     Act redactat în 5 exemplare azi, 26.02.2010, la
  Prin cererea înregistrată sub nr. 4716 din 25.02.2010,   Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
mențiunii cu privire la radierea PANDY FOREST - S.R.L.     Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile      potrivit cererii de servicii nr. 456/26.02.2010.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza      (89/1.542.796)
cărora directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.           Societatea Comercială
116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,           LABOR MULTI - S.R.L.
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.           Reșița, județul Caraș-Severin
26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.                ROMÂNIA
  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii     OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
firmei PANDY FOREST - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate.                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Motivul radierii este lichidare.                    TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.                       DOSAR NR. 5150/2010
  Executorie de drept.                             REZOLUȚIA NR. 644
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
art. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009.            Pronunțată astăzi, 3.03.2010
  Pronunțată astăzi, 26.02.2010.                 Director
   (88/1.542.795)                        la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
        Societatea Comercială                Tribunalul Caraș-Severin   - Szleacsan Georgeta
        CTC GABRIEL - S.R.L.                Referent în cadrul
      Reșița, județul Caraș-Severin             Oficiului Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
          ACT ADIȚIONAL                 Tribunalul Caraș-Severin   - Udrea Tatiana
  Subsemnatul Tănasă Gabriel-George, domiciliat în                        Adriana
Reșița, Aleea Narcisei nr. 4, sc. 3, et. 1, ap. 8, județul     Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 190866       LABOR MULTI - S.R.L., cu sediul ales în Reșița, aleea
eliberată de Poliția Reșița la data de 7.02.2005, CNP      Tușnad, bloc 4, sc. B, ap. 16, prin care se solicită
1691125113676, asociat unic al S.C. CTC GABRIEL -        înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de   radierea LABOR MULTI - S.R.L., cod unic de înregistrare
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J 11/329/2003,    6029030, număr de ordine în registrul comerțului J
am hotărât în data de 26.02.2010 dizolvarea Societății     11/116/1994.
Comerciale CTC GABRIEL - S.R.L. și anularea actului
                                           DIRECTORUL
constitutiv al societății.
  Este numit lichidator S.C. CONTA IPURL, cod de         Asupra cererii de față:
identificare fiscală 3063836, cu nr. de ordine în tabloul     Prin cererea înregistrată sub nr. 5150 din 2.03.2010,
practicienilor RSP 0238 reprezentată de dl Bagiu        s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Gheorghe, cetățean român, fiul lui Gheorghe și Ana,       mențiunii cu privire la radierea LABOR MULTI - S.R.L.
născut la data de 7.04.1956 în satul Dezești (com.         În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Fârliug), jud. Caraș-Severin, domiciliat în mun. Reșița,    menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
aleea Gheorghe Șincai nr. 6, sc. 2, ap. 6, identificat cu    cărora directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele
C.I. seria KS nr. 010299 eliberată de Pol. Reșița la data    legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
de 24.03.2000, CNP 1560407113696.                116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010                  31

cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.              Societatea Comercială
26/1990, republicată, cu modificările și completările               EDIL PIARO - S.R.L.
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.           Bocșa, județul Caraș-Severin

  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:                ACT ADIȚIONAL
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și       Subsemnatul Iova Ionel-Petrică, domiciliat în Bocșa,
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii     str. Mircea cel Bătrân, nr. 13, județul Caraș-Severin,
firmei LABOR MULTI - S.R.L., cu datele de identificare
                                 posesor al C.I. seria KS nr. 317936, eliberată de Poliția
mai sus menționate.
                                 Bocșa la data de 1.07.2009, CNP 1700220113694,
  Motivul radierii este lichidare.
                                 asociat unic al S.C. EDIL PIARO - S.R.L., înmatriculată la
  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
                                 Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
Oficial al României, Partea a IV-a.
                                 Severin sub nr. J 11/610/2007, am hotărât modificarea
  Executorie de drept.
                                 actului constitutiv al societății ca urmare a schimbării
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
                                 datelor de identificare și majorării capitalului social, astfel:
art. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009.
                                   a) Preambulul actului constitutiv se completează cu
  Pronunțată astăzi, 3.03.2010.
                                 noile date de identificare ale dlui Iova Ionel-Petrică,
   (90/1.542.797)
                                 asociat, așa cum rezultă din preambulul actului adițional.
                                   b) Art. 6 referitor la actul constituitiv referitor la
        Societatea Comercială
                                 capitalul social se modifică în urma majorării acestuia cu
         ESENTZA - S.R.L.
      satul Fizes, comuna Berzovia             suma de 300.000 lei, creanțe lichide și exigibile, asupra
        județul Caraș-Severin               societății, astfel: „Capitalul social al societății comerciale
                                 este de 321.000 lei, din care 21.000 lei (respectiv 7.000
           ACT ADIȚIONAL                lei și 5.860 dolari), aport în numerar și 300.000 lei aport
                                 în natură, conform dispozițiilor art. 16 alin. 3 coroborat cu
  Subsemnatul Almăjan Ioan-Raul-Nicolae, domiciliat în     art. 221 și art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Capitalul
satul Fizes nr. 303, comuna Berzovia, posesor al C.I.       social este împărțit în 32.100 părți sociale, numerotate de
seria KS nr. 011381, eliberată de Bocșa la data de
                                 la 1 la 32.100, fiind deținut în totalitate de asociatul unic,
6.04.2000, CNP 1860407350030, asociat unic al S.C.
                                 dl Iova Ionel-Petrică.”
ESENTZA - S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului
                                   Restul articolelor rămâne neschimbat.
de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J
                                   Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
11/635/2007, am hotărât în data de 2.03.2010 dizolvarea
                                 azi, 1.03.2010, în 5 exemplare, de Biroul de asistență al
S.C. ESENTZA - S.R.L. și anularea actului constitutiv cu
                                 Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
data certă nr. 2682 de Oficiul Registrului Comerțului de
                                 Caraș-severin, la cererea și pe răspunderea
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin din 5.07.2007.
                                 solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 449/
  Este numit lichidator S.C. CONTA IPURL, cod de
                                 26.02.2010.
identificare fiscală 3063836, cu nr. de ordine în tabloul
practicienilor RSP 0238 reprezentată de Bagiu             (92/1.542.799)
Gheorghe, cetățean român, fiul lui Gheorghe și Ana,
                                         Societatea Comercială
născut la data de 7.047.1956 în satul Dezești, comuna
                                         EDIL PIARO - S.R.L.
Fârliug, județul Caraș-Severin, domiciliat în Reșița, aleea
                                       Bocșa, județul Caraș-Severin
Gheorghe Șincai nr. 6, sc. 2, ap. 6, posesor al C.I. seria
KS nr. 010299 eliberată de Reșița la data de 24.03.2000,
                                             NOTIFICARE
CNP 1560407113696.
  Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după     Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Restul articolelor rămân neschimbate.             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Prezentul înscris a fost redactat azi, 2.03.2010, în 5    EDIL PIARO - S.R.L., cu sediul în orașul Bocșa, str.
exemplare, de către Compartimentul de Asistență din        Mircea cel Bătrân nr. 13, județul Caraș-Severin,
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă        înregistrată sub nr. J 11/610/2007, cod unic de
Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea      înregistrare 22051951, care a fost înregistrat sub nr. 5203
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 488/2.03.2010.  din 2.03.2010.
   (91/1.542.798)                          (93/1.542.800)
  32          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 978/15.III.2010

         Societatea Comercială                   pentru care dobândește 5.025 părți sociale, numerotate
        PACOMIR SERVICE - S.R.L.                   de la 1 la 25, 51 la 3.050 și de 6.051 la 8.050;
       Bocșa, județul Caraș-Severin                   2. Ciula Liliana-Rodica - prin aportul său de 50.250 lei,
                                      din care 30.250 lei aport în numerar și 20.000 lei aport în
            ACT ADIȚIONAL                    natură, ceea ce reprezintă 50 % din capitalul social
  Subsemnații Ciulă Cornel-Mircea, domiciliat în Bocșa,          pentru care dobândește 5.025 părți sociale, numerotate
Str. Cireșilor nr. 1, județul Caraș-Severin, posesor al C.I.        de la 26 la 50, 3.051 la 6.050 și de la 8.051 la 10.050.”
seria KS nr. 106433 eliberată de Poliția Bocșa la data de           Restul articolelor rămâne neschimbat.
4.03.2003, CNP 1680729110131, și Ciulă Liliana-Rodica,             Prezentul act a fost redactat azi, 2.03.2010, în 5
domiciliată în Bocșa, Str. Cireșilor nr. 1, județul Caraș-         exemplare, de către Compartimentul de asistență din
Severin, posesoare a C.I. seria KS nr. 106115 eliberată           cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
de Poliția Bocșa la data de 28.02.2003, CNP                 Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
2680124113676, asociați ai S.C. PACOMIR SERVICE -              solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 473/1.03.2010.
S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă            (94/1.542.801)
Tribunalul Caraș-Severin subnr. J 11/129/2006, am
convenit, de comun acord, în data de 1.03.2010, să                      Societatea Comercială
modificăm art. 5 din actul constitutiv al societății ca                  PACOMIR SERVICE - S.R.L.
urmare a majorării lui cu suma de 40.000 lei aport în                   Bocșa, județul Caraș-Severin
natură (reprezentând creanțe lichide și exigibile conform
notei contabile și balanței de verificare anexate) astfel:                       NOTIFICARE
  „Capitalul social subscris și vărsat este de 100.500 lei,
din care 60.500 lei aport în numerar și 40.000 lei aport în           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
natură, conform dispozițiilor art. 16 alin. 3, coroborat cu         Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
art. 221 și art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Capitalul        204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
social este împărțit în 10.050 părți sociale cu o valoare          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 10.050.          actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Participarea asociaților la constituirea capitalului          PACOMIR SERVICE - S.R.L., cu sediul în orașul Bocșa,
social este următoarea:                           Str. Cireșilor nr. 1, județul Caraș-Severin, înregistrată sub
  1. Ciula Cornel-Mircea - prin aportul său de 50.250 lei,        nr. J 11/129/2006, cod unic de înregistrare 18383049,
din care 30.250 lei aport în numerar și 20.000 lei aport în         care a fost înregistrat sub nr. 5294 din 3.03.2010.
natură, ceea ce reprezintă 50 % din capitalul social               (95/1.542.802)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                                  &JUYDGY|412613|
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 978/15.III.2010 conține 32 de pagini.    Prețul: 6,40 lei          ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:95
posted:8/16/2010
language:Romanian
pages:32