; mof1_2002_847
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

mof1_2002_847

VIEWS: 1 PAGES: 16

 • pg 1
									                                    PARTEA     I
Anul XIV Ñ Nr. 847               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                            Luni, 25 noiembrie 2002


                                     SUMAR

Nr.                                  Pagina  Nr.                                            Pagina

      DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                        ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
Decizia nr. 231 din 10 septembrie 2002 referitoare la                     ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
    excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor            116.    Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
    art. 40 din Ordonanþa Guvernului nr. 55/1999 pri-
    vind executarea silitã a creanþelor bancare neper-                 ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind insti-
    formante preluate la datoria publicã internã ºi ale                 tuirea procedurii de administrare specialã la
    art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a                    Societatea Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A.
    Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor                  Bucureºti ...................................................................   6Ð7
    active bancare, aprobatã cu modificãri ºi com-
    pletãri prin Legea nr. 409/2001 .............................   1Ð4  938. Ñ Decizie a preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
                                           Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pri-
Decizia nr. 289 din 5 noiembrie 2002 referitoare la
    excepþia de neconstituþionalitate a Legii                   vind aprobarea Standardului de performanþã pentru
    nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a                serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat
    României, precum ºi a dispoziþiilor art. 60 din lege       4Ð6     de operatorii de distribuþie........................................         7Ð16


    DECIZII            ALE        CURÞII           CONSTITUÞIONALE
                              CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                                D E C I Z I A Nr. 231
                                din 10 septembrie 2002

  referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 40 din Ordonanþa Guvernului
   nr. 55/1999 privind executarea silitã a creanþelor bancare neperformante preluate la datoria
    publicã internã ºi ale art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active bancare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 409/2001
   Nicolae Popa           Ñ  preºedinte               Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionali-
   Nicolae Cochinescu        Ñ  judecãtor              tate a dispoziþiilor art. 40 din Ordonanþa Guvernului
   Constantin Doldur        Ñ  judecãtor              nr. 55/1999 ºi ale art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de
                                        urgenþã a Guvernului nr. 51/1998, aprobatã cu modificãri ºi
   Kozsok‡r G‡bor          Ñ  judecãtor              completãri prin Legea nr. 409/2001, excepþie ridicatã de
   Petre Ninosu           Ñ  judecãtor              Societatea Comercialã ”ITIAÒ Ñ S.A. Bucureºti în Dosarul
   ªerban Viorel Stãnoiu      Ñ  judecãtor              nr. 2.222/2001 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia a V-a
   Lucian Stângu          Ñ  judecãtor              comercialã.
                                          La apelul nominal rãspunde Autoritatea pentru
   Ioan Vida            Ñ  judecãtor              Valorificarea Activelor Bancare, prin avocat Luciana
   Gabriela Ghiþã          Ñ  procuror              Cãpuºan, lipsind autorul excepþiei, faþã de care procedura
   Laurenþiu Cristescu       Ñ  magistrat-asistent         de citare a fost legal îndeplinitã.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002

  Reprezentantul Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor    Prin dispoziþiile legale criticate se încalcã dispoziþiile con-
Bancare aratã cã excepþia este inadmisibilã în ceea ce       stituþionale privind obligaþia statului de a ocroti libertatea
priveºte dispoziþiile art. 40 din Ordonanþa Guvernului       comerþului, de a proteja concurenþa loialã ºi de a crea
nr. 55/1999, întrucât acestea au fost abrogate prin Legea      cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de pro-
nr. 409/2001, ºi nefondatã în ceea ce priveºte dispoziþiile     ducþie, asa cum s-a statuat prin art. 134 din Legea funda-
art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului       mentalã. În fine continuarea executãrii silite de cãtre AVAB,
nr. 51/1998, deoarece aceste dispoziþii nu sunt relevante în    în condiþiile arãtate, încalcã dreptul de proprietate al
soluþionarea cauzei. Considerã cã principiul constituþional al   societãþii debitoare consacrat de art. 135 din Constituþie.
accesului liber la justiþie nu este încãlcat, iar autorul        Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a V-a comercialã
excepþiei, susþinând aceasta, face, de fapt, confuzie ”între    aratã cã excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã
stabilirea condiþiilor în care se poate exercita un drept (în    din urmãtoarele considerente:
aºa fel încât sã împiedice abuzul de drept) ºi însuºi          Dispoziþiile legale invocate sunt constituþionale deoarece
accesul la justiþieÒ.                        accesul liber la justiþie nu este îngrãdit prin faptul cã s-au
  Raportarea la dispoziþiile art. 48 alin. (1) din Constituþie,  stabilit condiþii pentru soluþionarea anumitor cauze deduse
pe care o face autorul excepþiei, este nefondatã, deoarece     judecãþii. Stabilirea cauþiunii potrivit dispoziþiilor Legii
prevederile criticate se referã la posibilitatea contestãrii    nr. 409/2001 nu împiedicã accesul liber la justiþie.
mãsurilor dispuse de Autoritatea pentru Valorificarea          ”Faptul cã dispoziþiile legale au stabilit plata unei
Activelor Bancare, în timp ce dispoziþiile Legii fundamentale    cauþiuni demonstreazã cã, în condiþiile unei economii de
se referã la recunoaºterea dreptului pretins.            piaþã, statul asigurã valorificarea creanþelor ºi recuperarea
  Cât priveºte încãlcarea dispoziþiilor art. 134 alin. (1) ºi   acestora de cãtre creditori.
(2) din Constituþie, aratã cã libertatea comerþului nu          În ce priveºte respectarea dispoziþiilor art. 48 din
înseamnã exonerarea agenþilor economici de plata datori-      Constituþia României, acestea nu au fost încãlcate prin sta-
ilor, iar ”economia de piaþã nu înseamnã pãstrarea         bilirea unei cauþiuni în condiþiile Legii nr. 409/2001, deoa-
dezechilibrului dintre veniturile publice ºi datoria publicã în   rece reclamanta are posibilitatea recunoaºterii dreptului
dauna colectivitãþii ºi în beneficiul debitorilor rãu-platniciÒ.  pretins, anularea acþiunii ºi repararea pagubei, dacã sunt
  Referitor la încãlcarea dispoziþiilor art. 135 alin. (1) din  îndeplinite condiþiile legale.
Constituþie, aratã cã scopul cauþiunii este acelaºi din drep-      În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 135 din Constituþia
tul comun în materia executãrii silite, adicã acela de a      României, ºi anume faptul cã statul ocroteºte proprietatea,
garanta creditorului de buna-credinþã a debitorului contesta-    aceste dispoziþii sunt respectate, deoarece plata cauþiunii
tor ºi de a-l asigura pe cel dintâi cã eventualele prejudicii    s-a stabilit tocmai pentru a se acoperi prejudiciul ce ar
rezultate din întârzierea în executare pot fi acoperite.      putea fi suferit de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã prin
  Reprezentantul Ministerului Public aratã cã dispoziþiile    neexecutarea drepturilor sale legitime.
criticate nu încalcã nici una dintre dispoziþiile constituþionale    În speþã, reclamanta are obligaþia sã achite creditul
invocate de autor. Ele instituie o procedurã specialã de      datorat, potrivit titlului executoriu existent în cauzã.Ò
recuperare a creditelor neperformante. Cauþiunea instituitã       Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
prin dispoziþiile art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a   nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
Guvernului nr. 51/1998 nu încalcã principiul accesului liber    comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
la justiþie, ci, din contrã, este o mãsurã de protecþie a cre-   Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
ditorului faþã de reaua-credinþã a debitorului. Solicitã respin-  de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
gerea excepþiei, ca inadmisibilã, pentru dispoziþiile art. 40      Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã excepþia
din Ordonanþa Guvernului nr. 55/1999, arãtând cã aceastã      de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, arãtând cã ”or-
ordonanþã a fost abrogatã prin Legea nr. 409/2001, ºi ca      donanþa instituie o procedurã specialã, derogatorie de la
neîntemeiatã pentru dispoziþiile art. 25 alin. (1) din       dreptul comun, în vederea realizãrii creanþelor bancare
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998.           neperformante preluate de AVAB ºi a asigurãrii principiului
                                  celeritãþii în soluþionarea litigiilor ºi a oricãror cereri în
             C U R T E A,
                                  legãturã cu activele bancare supuse valorificãrii potrivit
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã       acestui act normativÒ.
urmãtoarele:                               Autorul excepþiei face confuzie între stabilirea unor
  Prin Încheierea din 16 noiembrie 2001, pronunþatã în      condiþii legale privitoare la exercitarea unor drepturi, pre-
Dosarul nr. 2.222/2001, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia      cum plata unei cauþiuni, care nu contravin accesului liber la
a V-a comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu        justiþie ºi care urmãresc sã împiedice abuzul de drept ºi
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 40 din    sã asigure celeritatea procedurii judecãtoreºti, ºi încãlcarea
Ordonanþa Guvernului nr. 55/1999 ºi ale art. 25 alin. (1) din    accesului la justiþie (reglementat prin art. 21 din Legea fun-
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998, aprobatã       damentalã). Faptul cã în speþã cauþiunea are o valoare de
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 409/2001,        aproximativ 26 miliarde lei, iar societatea nu dispune de
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ITIAÒ Ñ S.A.      resursele financiare necesare nu constituie o problemã de
într-un litigiu având ca obiect recuperarea unei creanþe      constituþionalitate.
bancare.                                 Faþã de susþinerea cã dispoziþiile art. 25 alin. (1) din
  În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul     Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998 ar încãlca
susþine cã prevederile legale atacate contravin dispoziþiilor    prevederile art. 48 din Legea fundamentalã, se apreciazã
art. 21 din Constituþie, deoarece stabilirea unei cauþiuni de    cã aceasta nu poate fi susþinutã, având în vedere cã nu
20% din valoarea creanþei, pentru contestarea în justiþie a     sunt întrunite elementele constitutive ale acestei dispoziþii
mãsurilor luate de AVAB, împiedicã accesul efectiv la        constituþionale. De altfel, potrivit prevederilor Legii conten-
justiþie, debitorul neavând posibilitatea sã plãteascã o      ciosului administrativ nr. 29/1990, persoana vãtãmatã
cauþiune atât de mare. Astfel, mãsurile abuzive luate de      într-un drept al sãu se poate adresa instanþei de judecatã,
AVAB nu pot fi atacate în contenciosul administrativ, fiind     în vederea recunoaºterii dreptului pretins, a anulãrii actului
astfel încãlcate dispoziþiile art. 48 din Legea fundamentalã.    administrativ contestat ºi reparãrii pagubei.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002                      3

  Din analiza dispoziþiilor legale criticate rezultã cã aces-   ºi alin. (2) lit. a) ºi celor ale art. 135 alin. (1) din
tea nu încalcã prevederile art. 134 ºi nici ale art. 135 din    Constituþia României, al cãror conþinut este urmãtorul:
Constituþie. Unul dintre scopurile Ordonanþei de urgenþã a       Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru
Guvernului nr. 51/1998 este de a asigura recuperarea de       apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime.
la debitori a creanþelor bancare, corespunzãtor obligaþiei       (2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
constituþionale a statului de a proteja, în cadrul economiei      Art. 48: ”(1) Persoana vãtãmatã într-un drept al sãu de o
de piaþã, interesele naþionale în activitatea economico-finan-   autoritate publicã, printr-un act administrativ sau prin
ciarã, în condiþiile ocrotirii egale ºi nediscriminatorii a pro-  nesoluþionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptãþitã
prietãþii, indiferent de titular. Dispoziþia înscrisã în art. 134  sã obþinã recunoaºterea dreptului pretins, anularea actului ºi
trebuie interpretatã în strânsã legãturã cu prevederea       repararea pagubei.
art. 101 alin. (1) din Legea fundamentalã, conform cãreia        (2) Condiþiile ºi limitele exercitãrii acestui drept se stabilesc
Guvernul asigurã realizarea politicii interne a þãrii.       prin lege organicã.
  Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate       (3) Statul rãspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudi-
este neîntemeiatã, arãtând cã reglementarea ”privind plata     ciile cauzate prin erorile judiciare sãvârºite în procesele
unei cauþiuni, pentru evitarea relei-credinþe în exercitarea    penale.Ò
drepturilor este prevãzutã ºi de unele dispoziþii din Codul       Art. 134 alin. (1) ºi alin. (2) lit. a): (1) ”Economia României
de procedurã civilã, de exemplu art. 279, 280, 384, 392,      este economie de piaþã.
403 ºi 420, ºi nu contravine art. 21 din Constituþie privind      (2) Statul trebuie sã asigure:
accesul liber la justiþie ºi nici art. 48 din Constituþie cu pri-    a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea
vire la recunoaºterea dreptului pretins, întrucât orice drept    cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
poate fi recunoscut ºi exercitat numai în condiþiile ºi cu     producþie;Ò
respectarea condiþiilor legale.                     Art. 135 alin. (1): ”Statul ocroteºte proprietatea.Ò
  În ce priveºte criticile de neconstituþionalitate raportate     Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea con-
la art. 134 ºi 135 din Constituþie, apar inadmisibile, întrucât   statã cã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 55/1999, deci
aceste dispoziþii nu sunt incidente în cauzã.Ò           ºi ale art. 40, au fost abrogate prin art. 35 din Ordonanþa
  Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de      de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998, dispoziþii introduse
vedere.                               prin Legea nr. 409/2001, lege intratã în vigoare la data de
                                  19 iulie 2001, anterior datei de 16 noiembrie 2001, datã la
             C U R T E A,               care instanþa a sesizat Curtea cu excepþia de
                                  neconstituþionalitate a acestora, situaþie în care instanþa
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
                                  avea datoria ca, printr-o încheiere motivatã, sã respingã
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi al Guvernului, raportul
                                  excepþia privind aceste dispoziþii legale.
judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþii prezente, concluziile
                                    În ceea ce priveºte excepþia de neconstituþionalitate a
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la preve-
                                  dispoziþiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
derile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
                                  Guvernului nr. 51/1998 Curtea constatã urmãtoarele:
reþine urmãtoarele:
                                    Prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998, cu
  Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este com-    modificãrile ºi completãrile ulterioare, s-a stabilit cadrul juri-
petentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,  dic pentru valorificarea unor active ale bãncilor la care sta-
precum ºi celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23    tul este acþionar majoritar, în vederea pregãtirii acestora
din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia     pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul
de neconstituþionalitate ridicatã.                 creºterii gradului de solvabilitate ºi a credibilitãþii interne ºi
  Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie    externe sau reglementãrii problemelor de naturã financiarã
dispoziþiile art. 40 din Ordonanþa Guvernului nr. 55/1999      ale acestora pentru menþinerea viabilitãþii sistemului bancar,
privind executarea silitã a creanþelor bancare neperformante    precum ºi pentru accelerarea procedurilor de recuperare a
preluate la datoria publicã internã, publicatã în Monitorul     debitelor restante.
Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999,       În vederea atingerii acestui obiectiv, prin Ordonanþa de
ºi ale art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a         urgenþã a Guvernului nr. 51/1998 s-a instituit o procedurã
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ban-    specialã, derogatorie de la dreptul comun, în vederea rea-
care, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,     lizãrii creanþelor bancare neperformante preluate de AVAB
nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobatã cu modificãri ºi      ºi a asigurãrii celeritãþii în soluþionarea litigiilor ºi a oricãror
completãri prin Legea nr. 409/2001, publicatã în Monitorul     cereri în legãturã cu activele bancare supuse valorificãrii
Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001,      potrivit acestui act normativ.
dispoziþii legale ce au urmãtorul cuprins:               Instituirea, prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
  Art. 40 din Ordonanþa Guvernului nr. 55/1999: ”Debitorii    nr. 51/1998, a obligaþiei la plata unei cauþiuni nu contravine
pot contesta în justiþie mãsurile dispuse de Agenþia de       prevederilor constituþionale invocate de autorul excepþiei,
Valorificare a Activelor Bancare potrivit prezentei ordonanþe ºi  dat fiind cã debitorului nu i se închide accesul la justiþie
pot face contestaþie la executare, numai cu depunerea unei     pentru apãrarea unui drept subiectiv, ci i se limiteazã
cauþiuni egale cu jumãtate din valoarea activului bancar supus   posibilitatea abuzului judiciar, asigurându-se celeritatea
valorificãrii.Ò                           soluþionãrii cauzei.
  Art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului       Nu sunt încãlcate nici prevederile art. 134 ºi nici cele
nr. 51/1998, introdus prin Legea nr. 409/2001: ”Debitorii pot    ale art. 135 din Constituþie, deoarece executarea obligaþiei
contesta în justiþie mãsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei  de platã Ñ fie ºi pe calea executãrii silite Ñ corespunde
ordonanþe de urgenþã ºi pot face contestaþie la executare      principiilor economiei de piaþã ºi, totodatã, garantãrii drep-
numai dupã depunerea unei cauþiuni egale cu 20% din valoa-     tului de proprietate, indiferent de titular.
rea activului bancar supus valorificãrii.Ò               Curtea, prin Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicatã
  Autorul excepþiei susþine cã prevederile legale criticate    în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din
sunt contrare dispoziþiilor art. 21, art. 48, art. 134 alin. (1)  11 septembrie 2000, a respins excepþia de neconstituþionalitate
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002

a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 55/1999, reþinând,   prevãzute de ordonanþã ºi nu constituie îngrãdiri ale acce-
între altele, cã, în ceea ce priveºte critica de         sului liber la justiþie. De altfel, în ceea ce priveºte obligarea
neconstituþionalitate, ”se face o confuzie între, pe de o     la cauþiune, Curtea constatã cã art. 401 din Codul de pro-
parte, stabilirea unor condiþii privind exercitarea unor drep-  cedurã civilã, în materia contestaþiei la executare, prevede
turi prevãzute în ordonanþã, care nu contravin principiului    o asemenea mãsurã chiar în cadrul procedurii obiºnuiteÒ.
accesului liber la justiþie, condiþii de naturã sã împiedice
abuzul de drept ºi, în acelaºi timp, sã asigure celeritatea    Având în vedere asemãnarea dintre cele douã texte:
procedurii de realizare a creanþelor prevãzute de ordo-      art. 40 din Ordonanþa Guvernului nr. 55/1999 ºi art. 25
nanþã, ºi, pe de altã parte, îngrãdirea accesului la justiþie.  alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
În realitate cele douã condiþii prevãzute în textele de lege   nr. 51/1998, considerentele ºi soluþia din acea decizie sunt
criticate sunt justificate în contextul mãsurilor derogatorii   valabile ºi în cauza de faþã.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                              CURTEA

                             În numele legii
                             D E C I D E:
    1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 40 din Ordonanþa
Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creanþelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ITIAÒ Ñ S.A. în Dosarul nr. 2.222/2001 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia
a V-a comercialã.
    2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate a art. 25 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 409/2001,
excepþie ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 10 septembrie 2002.

     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
        prof. univ. dr. NICOLAE POPA
                                            Magistrat-asistent,
                                           Laurenþiu Cristescu

                        CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 289
                           din 5 noiembrie 2002

          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a Legii nr. 101/1998
     privind Statutul Bãncii Naþionale a României, precum ºi a dispoziþiilor art. 60 din lege
  Nicolae Popa         Ñ  preºedinte          vederile art. 60 din aceasta sunt în concordanþã cu dis-
  Costicã Bulai        Ñ  judecãtor           poziþiile din Constituþie invocate ca fiind încãlcate.
  Constantin Doldur      Ñ  judecãtor
                                              C U R T E A,
  Kozsok‡r G‡bor        Ñ  judecãtor
  Petre Ninosu         Ñ  judecãtor           având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
  ªerban Viorel Stãnoiu    Ñ  judecãtor           urmãtoarele:
  Lucian Stângu        Ñ  judecãtor             Prin Încheierea din 10 aprilie 2002, pronunþatã în
  Ioan Vida          Ñ  judecãtor           Dosarul nr. 2.758/2000, Curtea Supremã de Justiþie Ñ
  Aurelia Popa         Ñ  procuror           Secþia de contencios administrativ a sesizat Curtea
  Gabriela Dragomirescu    Ñ  magistrat-asistent      Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a pre-
                                 vederilor art. 60 din Legea nr. 101/1998, precum ºi a preve-
  Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionali-  derilor Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale
tate a Legii nr. 101/1998, precum ºi a dispoziþiilor art. 60   a României, în integralitate. Excepþia a fost ridicatã de
din lege, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Delta    Societatea Comercialã ”Delta ExchangeÒ Ñ S.R.L. din
ExchangeÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul            Bucureºti într-o cauzã având ca obiect cererea de anulare
nr. 2.758/2000 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia de     a unei decizii a Bãncii Naþionale a României ºi a unei
contencios administrativ.                     hotãrâri a consiliului de administraþie al acestei bãnci.
  La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care    I. În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate a pre-
procedura de citare este legal îndeplinitã.            vederilor art. 60 din Legea nr. 101/1998 se susþine cã aces-
  Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea    tea încalcã art. 74 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 49 ºi 128
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, întrucât apreciazã  din Constituþie. Încãlcarea dispoziþiilor constituþionale ale
cã atât Legea nr. 101/1998, în ansamblul sãu, cât ºi pre-     art. 74 alin. (1) ºi ale art. 48 alin. (2) constã, în esenþã, în
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002                      5

aceea cã prin conþinutul sãu acest text de lege, care        nerespectarea reglementãrilor emise de cãtre Banca Naþionalã
reglementeazã sancþiunile ce pot fi aplicate de cãtre Banca     a României, în cazurile care nu cad sub incidenþa Legii ban-
Naþionalã a României, termenele în care trebuie sã fie for-     care, conducerea executivã a Bãncii Naþionale a României
mulate ºi soluþionate contestaþiile împotriva lor, precum ºi     poate aplica urmãtoarele sancþiuni:
competenþa Curþii Supreme de Justiþie de a se pronunþa în         a) avertisment scris;
legãturã cu deciziile Consiliului de administraþie al Bãncii       b) amendã de la 1 milion lei la 10 milioane lei; amenzile
Naþionale a României, ”are elemente de lege organicãÒ.        încasate se fac venit la bugetul de stat;
Totodatã, prin art. 60 alin. (3) din lege se încalcã ºi          c) suspendarea, pe un termen de pânã la 90 de zile,
art. 49 ºi 128 din Constituþie, întrucât contestaþia formulatã    parþialã sau totalã, a autorizaþiei acordate de Banca Naþionalã
la Curtea Supremã de Justiþie ”nu are natura unui recurs,      a României;
ea nereprezentând o cale de atac împotriva unei hotãrâri         d) retragerea autorizaþiei acordate de Banca Naþionalã a
judecãtoreºtiÒ, ceea ce lipseºte partea ”de cel puþin o cale     României.
ordinarã de atacÒ.                            (2) Contestaþiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la
  II. În motivarea neconstituþionalitãþii Legii nr. 101/1998    data comunicãrii sancþiunii ºi se soluþioneazã de Consiliul de
în integralitatea sa, se aratã cã aceasta ”a fost adoptatã      administraþie al Bãncii Naþionale a României în maximum
de cãtre Parlament în condiþiile legii ordinare, deºi în       30 de zile de la primirea acestora.
conþinutul sãu, prin art. 60, are elemente de lege orga-         (3) În termen de 15 zile de la comunicare, deciziile
nicãÒ, aºa încât contravine art. 74 alin. (1) din Constituþie.    Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României pot
  Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia de contencios        fi contestate la Curtea Supremã de Justiþie.Ò
administrativ apreciazã cã excepþia de neconstituþionali-         În opinia autorului excepþiei de neconstituþionalitate,
tate ridicatã este neîntemeiatã, întrucât art. 60 din Legea     aceste dispoziþii de lege contravin art. 74 alin. (1), art. 48
nr. 101/1998 nu încalcã dispoziþiile art. 74 alin. (1), art. 48   alin. (2), art. 49 ºi 128 din Constituþie, care prevãd:
alin. (2) ºi art. 49 din Constituþie, iar cât priveºte legea în      Ñ Art. 74 alin. (1): ”Legile organice ºi hotãrârile privind
integralitatea ei, nu sunt formulate motive de            regulamentele Camerelor se adoptã cu votul majoritãþii mem-
neconstituþionalitate.                        brilor fiecãrei Camere.Ò;
  Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea           Ñ Art. 48 alin. (2): ”Condiþiile ºi limitele exercitãrii acestui
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost       drept se stabilesc prin lege organicã.Ò;
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale              Ñ Art. 49: ”(1) Exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele      poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.    dupã caz, pentru: apãrarea siguranþei naþionale, a ordinii, a
  Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate     sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a libertãþilor
ridicatã este neîntemeiatã. În acest sens se aratã cã        cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea conse-
art. 60 din Legea nr. 101/1998 reglementeazã sancþiunile       cinþelor unei calamitãþi naturale ori ale unui sinistru deosebit de
aplicabile de cãtre Banca Naþionalã a României ºi proce-       grav.
dura de soluþionare a contestaþiilor împotriva acestora, iar       (2) Restrângerea trebuie sã fie proporþionalã cu situaþia
nu condiþiile ºi limitele exercitãrii dreptului persoanei      care a determinat-o ºi nu poate atinge existenþa dreptului sau
vãtãmate de o autoritate publicã printr-un act administrativ,    a libertãþii.Ò;
astfel cã nu sunt încãlcate prevederile art. 48 alin. (2) din       Ñ Art. 128: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile
Constituþie. Textul criticat nu restrânge exerciþiul unor drep-   interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în
turi sau al unor libertãþi, nefiind, aºadar, contrar dispoziþiilor  condiþiile legii.Ò
constituþionale ale art. 49, ºi, totodatã, stabilind competenþa      Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
de judecatã a unor decizii de sancþionare emise de Banca       Curtea Constituþionalã reþine urmãtoarele:
Naþionalã a României, este în deplinã concordanþã cu           I. Critica de neconstituþionalitate a Legii nr. 101/1998, în
art. 125 alin. (3) din Constituþie. În sfârºit, se considerã cã   ansamblul sãu, se întemeiazã, în esenþã, pe susþinerea cã
nu poate fi reþinutã nici încãlcarea art. 74 alin. (1) ºi      aceasta ”a fost adoptatã de cãtre Parlament, în condiþiile
art. 128 din Legea fundamentalã, deoarece dispoziþiile ce      legii ordinare, deºi în conþinutul sãu, prin art. 60, are ele-
fac obiectul excepþiei de neconstituþionalitate nu instituie o    mente de lege organicãÒ. Elementele de lege organicã
procedurã de votare a legilor organice ºi nici nu îngrãdesc     rezultã, în opinia autorului excepþiei, din cuprinsul alin. (3)
exercitarea cãilor de atac.                     al art. 60, care, stabilind ”competenþa Curþii Supreme de
  Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au      Justiþie de a judeca în calitate de primã instanþã
comunicat punctele lor de vedere.                  contestaþiile împotriva deciziilor Consiliului de administraþie
             C U R T E A,
                                   al Bãncii Naþionale a RomânieiÒ, modificã o lege organicã,
                                   ºi anume Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993. Se
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        considerã cã, în felul acesta, se încalcã prevederile art. 74
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor ºi con-    alin. (1) din Constituþie, potrivit cãrora legile organice se
cluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la  adoptã cu votul majoritãþii membrilor fiecãrei Camere.
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii          Analizând aceastã susþinere, Curtea constatã cã art. 72
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:                   alin. (3) din Constituþie stabileºte domeniile care sunt
  Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este com-    supuse reglementãrii prin lege organicã, iar, între acestea,
petentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,  lit. h) prevede domeniul organizãrii ºi funcþionãrii instanþelor
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din     judecãtoreºti. Curtea constatã însã cã nici art. 72 alin. (3)
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de      ºi nici alte texte din Constituþie, în care se specificã nece-
neconstituþionalitate ridicatã.                   sitatea adoptãrii de legi organice, nu prevãd cã procedura
  Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie    de judecatã ºi competenþa instanþelor judecãtoreºti sunt
prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii        supuse reglementãrii prin astfel de legi. Pe de altã parte,
Naþionale a României, în integralitatea sa, precum ºi ale      potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, ”Competenþa ºi pro-
art. 60 din aceasta. Art. 60 din lege prevede: ”(1) Pentru      cedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ. În consecinþã, dis-
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002

poziþiile legale privitoare la competenþa ºi procedura      sã fie înlãturatã. Art. 60 alin. (2) stabileºte procedura admi-
instanþelor judecãtoreºti nu intrã în materia legilor organice,  nistrativ-jurisdicþionalã de soluþionare de cãtre Consiliul de
astfel cã adoptarea de cãtre Parlament a Legii          administraþie al Bãncii Naþionale a României a contestaþiilor
nr. 101/1998 ca lege ordinarã nu contravine art. 74        formulate împotriva sancþiunilor aplicate de aceasta. Este o
alin. (1) din Constituþie.                    procedurã jurisdicþionalã, prealabilã procedurii în faþa
  II. Cea de a doua criticã vizeazã dispoziþiile art. 60 din  instanþelor judecãtoreºti, ce nu intrã în sfera contenciosului
lege, în legãturã cu care, în esenþã, se susþine cã sunt     administrativ, nefiind, aºadar, încãlcate prevederile art. 48
neconstituþionale, întrucât, pe de o parte, ”conþin elemente   alin. (2) din Constituþie.
de lege organicãÒ, încãlcând astfel art. 74 alin. (1) ºi       În legãturã cu constituþionalitatea art. 60 alin. (3) din
art. 48 alin. (2) din Constituþie, iar pe de altã parte, con-   Legea nr. 101/1998 prin raportare la dispoziþiile art. 128
testaþia formulatã, în temeiul acestui text, la Curtea      din Constituþie, referitoare la ”Folosirea cãilor de atacÒ,
Supremã de Justiþie ”nu are natura unui recurs, ea nere-
                                 Curtea s-a mai pronunþat, cu prilejul soluþionãrii excepþiei
prezentând o cale de atac împotriva unei hotãrâri
                                 de neconstituþionalitate ridicate de aceeaºi parte în acelaºi
judecãtoreºtiÒ, lipsind partea ”de cel puþin o cale ordinarã
                                 dosar ºi având acelaºi obiect, prin Decizia nr. 45 din
de atacÒ, ceea ce contravine art. 49 ºi 128 din Constituþie.
                                 12 februarie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al
  Cu privire la primul aspect al criticii, potrivit cãruia   României, Partea I, nr. 209 din 28 martie 2002. Prin acea
conþinutul reglementãrii art. 60 din Legea nr. 101/1998
                                 decizie, definitivã ºi obligatorie, s-a constatat cã ”nici o dis-
aparþine domeniului legii organice, Curtea constatã cã
                                 poziþie a Legii nr. 101/1998 nu îngrãdeºte exercitarea cãilor
acesta urmeazã a fi respins pentru aceleaºi considerente
                                 de atacÒ.
care au fundamentat ºi respingerea excepþiei de necon-
stituþionalitate referitoare la Legea nr. 101/1998, în ansam-     În sfârºit, Curtea constatã cã prevederile art. 49 din
blul sãu. De asemenea, invocarea încãlcãrii prin art. 60     Constituþie, privind restrângerea exerciþiului unor drepturi
alin. (2) din lege a dispoziþiilor art. 48 alin. (2) din     sau al unor libertãþi fundamentale ale cetãþenilor, nu sunt
Constituþie, potrivit cãrora condiþiile ºi limitele exercitãrii  incidente în aceastã cauzã ce are ca obiect aplicarea unor
dreptului persoanei vãtãmate într-un drept al sãu de o      sancþiuni persoanelor juridice care nu se conformeazã
autoritate publicã se stabilesc prin lege organicã, urmeazã    reglementãrilor emise de Banca Naþionalã a României.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                             CURTEA

                            În numele legii
                             D E C I D E:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, pre-
cum ºi a prevederilor art. 60 din lege, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Delta ExchangeÒ Ñ S.R.L. din
Bucureºti în Dosarul nr. 2.758/2000 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia de contencios administrativ.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 noiembrie 2002.

     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
        prof. univ. dr. NICOLAE POPA
                                           Magistrat-asistent,
                                          Gabriela Dragomirescu
 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
    AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
 ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI


                         ORDIN
       privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
                   ”GrantmetalÒ Ñ S.A. Bucureºti
    În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publi-
catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002                    7

    în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accele-
rarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”GrantmetalÒ Ñ S.A. Bucureºti,

    ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.

  Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare spe-       Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
cialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã       b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul insti-
”GrantmetalÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare       tuirii procedurii de administrare specialã în perioada de pri-
societate comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti,      vatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
Bd. Constructorilor nr. 16A, sectorul 6, înmatriculatã la     a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
Oficiul registrului comerþului sub nr. J 40/582/1991,       comerciale;
începând cu data de 15 noiembrie 2002.
                                    c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
  Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în peri-
oada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabi-  Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
lite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii    ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.   stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
  (2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va       administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,      elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
urmãtoarele atribuþii:                       bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
  a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a       d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
societãþii comerciale, cu accent pe:                graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
  Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economico-  acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
financiari ºi de performanþã;                     e) respectarea disciplinei economico-financiare prin lua-
  Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi trans-
                                  rea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
ferate/vândute;
  Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi    Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în peri-
a plãþilor restante, în structura lor;               oada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
  Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã    de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
le are de recuperat;                        societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
  Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra    ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
societãþii comerciale;                       Participaþiilor Statului.
                       Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
                      ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
                         Ovidiu Tiberiu Muºetescu

    Bucureºti, 15 noiembrie 2002.
    Nr. 116.
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE                      DECIZIE
 privind aprobarea Standardului de performanþã pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale,
                realizat de operatorii de distribuþie
     În temeiul prevederilor art. 5 lit. m) ºi ale art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 791/2001,

    preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptã prezenta decizie.

  Art. 1. Ñ Se aprobã Standardul de performanþã pentru      publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197
serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de opera-   din 19 aprilie 2001.
torii de distribuþie, prevãzut în anexa care face parte inte-
                                   Art. 3. Ñ Departamentul preþuri, tarife, reglementãri
grantã din prezenta decizie.
                                  comerciale, protecþia consumatorilor, Departamentul
  Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii
se abrogã Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de      inspecþie, control, sesizãri, reclamaþii, grupe teritoriale,
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 78/2001,       Departamentul licenþe, autorizãri, reglementãri tehnice ºi
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002

Serviciul legislaþie, contencios vor asigura ducerea la înde-     Art. 4. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
plinire a prevederilor prezentei decizii.              Oficial al României, Partea I.

           Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
                             Dan Pantilie

    Bucureºti, 12 noiembrie 2002.
    Nr. 938.
                                                                 ANEXÃ


                     STANDARD DE PERFORMANÞÃ
          pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distribuþie

            CAPITOLUL I                   Art. 5. Ñ În vederea urmãririi respectãrii standardului de
           Dispoziþii generale              performanþã furnizorul de gaze naturale trebuie sã asigure:
                                    a) gestiunea ºi mãsurarea cantitãþilor de gaze naturale
                                  furnizate;
             SECÞIUNEA 1
                                    b) evidenþa consumatorilor;
               Scop                    c) organizarea activitãþilor ºi a evidenþelor privind citirea,
  Art. 1. Ñ Prezentul standard de performanþã reglemen-      facturarea/decontarea ºi încasarea contravalorii gazelor
teazã indicatorii de performanþã pentru asigurarea serviciului   naturale vândute;
de furnizare a gazelor naturale, realizat de agenþii econo-       d) organizarea activitãþilor ºi a evidenþelor privind stocu-
mici titulari ai licenþei de distribuþie ºi, respectiv, de furni-  rile, verificarea ºi etalonarea contoarelor/sistemelor ºi echi-
zare a gazelor naturale.                      pamentelor de mãsurare;
  Art. 2. Ñ Prezentul standard de performanþã a fost         e) înregistrarea, investigarea ºi soluþionarea reclamaþiilor
emis în conformitate cu prevederile art. 5 lit. m) din       ºi sesizãrilor consumatorilor;
Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, orga-       f) efectuarea/investigarea verificãrilor (în cazul în care
nizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de          acestea sunt efectuate de alþi agenþi economici autorizaþi)
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),         ºi înregistrarea verificãrilor la instalaþiile de utilizare ale con-
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea           sumatorilor;
nr. 791/2001.                              g) prestarea de servicii aferente serviciului de furnizare
                                  a gazelor naturale: informare, consultanþã ºi altele asemenea.
            SECÞIUNEA a 2-a                 Art. 6. Ñ Prevederile prezentului standard de perfor-
           Domeniu de aplicare              manþã nu se aplicã în urmãtoarele condiþii:
  Art. 3. Ñ Prin prezentul standard de performanþã se         a) forþa majorã;
stabilesc indicatori de performanþã privind urmãtoarele acti-      b) defecþiuni din culpa terþilor;
vitãþi:                                 c) refuzul consumatorului de a permite accesul furnizo-
  a) racordarea consumatorilor la sistemul de alimentare     rului de gaze naturale la obiectivele sistemului de alimen-
cu gaze naturale;                          tare cu gaze naturale aflate pe proprietatea sa;
  b) contractarea gazelor naturale;                  d) alte cauze independente de capabilitatea furnizorului
  c) mãsurarea, facturarea ºi încasarea contravalorii gaze-    de a acþiona.
lor naturale furnizate;                                   SECÞIUNEA a 3-a
  d) asigurarea parametrilor tehnologici ºi a condiþiilor de
                                                 Definiþii
calitate a gazelor naturale;
  e) asigurarea continuitãþii în alimentarea cu gaze natu-      Art. 7. Ñ Lista cuprinzând termenii utilizaþi în prezentul
rale, în conformitate cu prevederile contractuale;         standard de performanþã ºi lista cuprinzând abrevierile sunt
  f) soluþionarea reclamaþiilor consumatorilor referitoare la   prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2.
serviciul de furnizare a gazelor naturale în scopul asigurãrii
unei relaþii transparente între furnizor ºi consumator, care                CAPITOLUL II
sã conducã la rezolvarea eficientã ºi obiectivã a probleme-      Indicatori de performanþã pentru serviciul de furnizare
lor, cu respectarea drepturilor ºi obligaþiilor fiecãrei pãrþi.             a gazelor naturale
  Art. 4. Ñ (1) Standardul de performanþã se aplicã în
relaþiile contractuale dintre agenþii economici titulari ai                  SECÞIUNEA 1
licenþei de distribuþie ºi, respectiv, de furnizare a gazelor
                                            Racordarea consumatorilor
naturale ºi consumatori, pentru instalaþii de utilizare care
funcþioneazã la presiune joasã ºi redusã, în limitele debite-     Art. 8. Ñ (1) Furnizorul de gaze naturale este obligat
lor instalate, aprobate conform reglementãrilor în vigoare.     sã analizeze posibilitãþile tehnice, eficienþa economicã a
  (2) Contractele de furnizare precizate la alin. (1) au la    activitãþii de furnizare ºi sã rãspundã la solicitarea scrisã
bazã contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pen-     privind racordarea la sistemul de distribuþie a gazelor
tru consumatorii captivi, emise de ANRGN ºi aprobate prin      naturale a oricãrui consumator existent sau potenþial,
decizie a preºedintelui ANRGN.                   aflat pe teritoriul pentru care furnizorul are obligaþia de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002                     9

furnizare a gazelor naturale la consumatorii captivi,         Art. 14. Ñ Oferta de furnizare a gazelor naturale, pre-
prevãzutã prin licenþa de furnizare.               cum ºi serviciul aferent se vor face în mod nediscrimi-
  (2) Termenul pentru rãspuns este de 30 de zile calen-     natoriu.
daristice de la înregistrarea cererii consumatorului.         Art. 15. Ñ Indicatorii anuali de performanþã la contrac-
  Art. 9. Ñ Debitul instalat ºi soluþia tehnicã de racordare  tare sunt:
se stabilesc prin avizul de racordare eliberat de furnizorul     a) numãrul de contracte încheiate, raportat la numãrul
de gaze naturale.                         total de solicitãri pentru contractare, calculat pe categorii de
  Art. 10. Ñ Indicatorii anuali de performanþã pentru acti-   consumatori;
vitatea de racordare a consumatorilor de gaze naturale        b) numãrul de contracte încheiate cu respectarea terme-
sunt:                               nului precizat la art. 11 alin. (2), raportat la numãrul total
  a) numãrul de avize de racordare emise de furnizorul     de solicitãri pentru contractare, calculat pe categorii de
de gaze naturale, raportat la numãrul de solicitãri ale con-   consumatori.
sumatorilor pentru racordarea la sistemul de distribuþie a
                                             SECÞIUNEA a 3-a
gazelor naturale, calculat pe categorii de consumatori;
  b) numãrul de solicitãri la care intervalul de timp dintre     Mãsurarea ºi gestiunea cantitãþilor de gaze naturale
momentul înregistrãrii cererii de racordare din partea con-      Art. 16. Ñ Furnizorul de gaze naturale este obligat sã
sumatorului ºi primirea de cãtre acesta a rãspunsului scris    asigure, în conformitate cu prevederile legale:
privind racordarea este mai mic de 30 de zile calendaris-       a) mãsurarea cantitãþilor de gaze naturale furnizate, prin
tice, raportat la numãrul de solicitãri ale consumatorilor    intermediul contoarelor/sistemelor ºi al echipamentelor de
pentru racordarea la sistemul de distribuþie a gazelor natu-   mãsurare, conform cerinþelor Regulamentului de mãsurare
rale.                               a cantitãþilor de gaze naturale tranzacþionate la consumato-
                                 rii captivi;
           SECÞIUNEA a 2-a
                                   b) gestiunea/evidenþa contoarelor/sistemelor ºi echipa-
        Contractarea gazelor naturale           mentelor de mãsurare;
  Art. 11. Ñ (1) Contractarea gazelor naturale cuprinde       c) instalarea, verificarea, întreþinerea, repararea ºi înlo-
urmãtoarele etape:                        cuirea contoarelor/sistemelor ºi ale echipamentelor de
                                 mãsurare.
  a) analiza tehnicã ºi economicã a documentaþiilor
                                   Art. 17. Ñ (1) Furnizorul de gaze naturale este obligat
depuse de consumatori, în vederea emiterii de cãtre furni-
                                 sã rãspundã la orice reclamaþie sau solicitare scrisã referi-
zorul de gaze naturale a acordului de utilizare;
                                 toare la înlocuirea contoarelor/sistemelor ºi a echipamente-
  b) avizarea racordãrii consumatorului;
                                 lor de mãsurare, schimbarea amplasamentului acestora,
  c) recepþia de cãtre furnizor a lucrãrilor de racordare    remedierea lor ºi altele asemenea, în termen de 15 zile
executate în conformitate cu reglementãrile legale în       lucrãtoare de la înregistrarea reclamaþiei sau a solicitãrii
vigoare;                             scrise a consumatorilor.
  d) încheierea contractelor de furnizare a gazelor natu-      (2) Rãspunsul va cuprinde soluþia propusã, costurile ºi
rale cu consumatorii, cu respectarea clauzelor prevãzute în    termenul de realizare.
contractele-cadru emise de ANRGN.                   Art. 18. Ñ (1) Reclamaþiile scrise privind funcþionarea
  (2) Termenul maxim pentru încheierea contractului de     deficitarã a contoarelor/sistemelor ºi echipamentelor de
furnizare este de 15 zile calendaristice de la depunerea     mãsurare vor fi soluþionate în termen de 10 zile lucrãtoare
documentaþiei complete.                      prin:
  Art. 12. Ñ Pentru îndeplinirea activitãþii de contractare a    a) inspectarea la consumator a contoarelor/sistemelor ºi
gazelor naturale furnizorul are urmãtoarele obligaþii:      echipamentelor de mãsurare ºi verificarea/remedierea celor
  a) sã rãspundã oricãrei solicitãri privind încheierea con-  semnalate/constatate;
tractelor de furnizare a gazelor naturale precizate la art. 4     b) prezentarea unei explicaþii care sã conþinã ºi eventu-
alin. (2), în termen de 15 zile calendaristice de la înregis-   alele soluþii de remediere, atunci când evenimentul semna-
trarea acesteia;                         lat de consumator are cauze cunoscute.
  b) sã nu refuze încheierea contractelor de furnizare a      (2) În cazul în care este necesarã verificarea de cãtre
gazelor naturale precizate la art. 4 alin. (2), sub condiþia   BRML a contoarelor/sistemelor ºi echipamentelor de
respectãrii de cãtre consumatorii potenþiali a etapelor preli-  mãsurare, rezultatul verificãrii va fi adus la cunoºtinþã con-
minare contractãrii, precizate la art. 11 alin. (1);       sumatorului în termen de 30 de zile calendaristice de la
  c) sã nu refuze prelungirea valabilitãþii contractelor de   data depunerii reclamaþiei.
furnizare a gazelor naturale precizate la art. 4 alin. (2), sub    Art. 19. Ñ În cazul în care se constatã defecte ale
condiþia respectãrii de cãtre consumator a obligaþiilor con-   contoarelor/sistemelor ºi echipamentelor de mãsurare se
tractuale.                            aplicã prevederile privind recalcularea consumului,
  Art. 13. Ñ Furnizorul de gaze naturale este obligat sã    prevãzute în contractul-cadru de furnizare a gazelor
asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, în     naturale.
condiþiile în care aceºtia se aflã pe teritoriul pentru care     Art. 20. Ñ Indicatorii anuali de performanþã pentru
furnizorul are obligaþia de furnizare a gazelor naturale la    mãsurarea ºi gestiunea cantitãþilor de gaze naturale sunt:
consumatorii captivi, prevãzutã prin licenþa de furnizare,      a) numãrul anual de reclamaþii privind funcþionarea defi-
sunt racordaþi la reþeaua de distribuþie ºi se încadreazã în   citarã a contoarelor/sistemelor ºi echipamentelor de
prevederile contractului-cadru de furnizare.           mãsurare, raportat la numãrul total de consumatori;
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002

  b) numãrul anual de reclamaþii privind funcþionarea defi-      (2) În acest scop furnizorul de gaze naturale asigurã
citarã a contoarelor/sistemelor ºi echipamentelor de        preluarea sesizãrilor telefonice prin compartimente speciali-
mãsurare, care au fost rezolvate în mai puþin de 10 zile      zate.
lucrãtoare, cu excepþia cazurilor prevãzute la art. 18         Art. 25. Ñ (1) Fiecare sesizare va fi înregistratã la fur-
alin. (2), raportat la numãrul total de reclamaþii privind     nizorul de gaze naturale, reclamantul fiind informat asupra
funcþionarea deficitarã a contoarelor/sistemelor ºi echipa-     numãrului de înregistrare a cererii.
mentelor de mãsurare;                          (2) Orice sesizare ulterioarã se va referi la numãrul de
  c) cantitatea de gaze naturale ieºitã din sistemul de      înregistrare iniþial.
distribuþie, pentru care furnizorul de gaze naturale deþine       Art. 26. Ñ (1) Personalul specializat al furnizorului de
licenþã, raportatã la cantitatea de gaze naturale intratã în    gaze naturale va aduce la cunoºtinþã reclamantului durata
sistem.                               estimatã a întreruperii furnizãrii.
                                    (2) Pentru acurateþea informaþiilor personalul din com-
            SECÞIUNEA a 4-a
                                  partimentele specializate de preluare a reclamaþiilor va tre-
    Facturarea cantitãþilor ºi încasarea contravalorii     bui sã monitorizeze permanent mersul lucrãrilor de
          gazelor naturale furnizate            remediere.
   Art. 21. Ñ (1) Furnizorul de gaze naturale este obligat      Art. 27. Ñ (1) Furnizorul de gaze naturale are obligaþia
sã asigure:                             de a asigura funcþionarea continuã a unor echipe de inter-
   a) stabilirea de comun acord cu consumatorul a modului     venþie care sã acþioneze în regim de urgenþã în scopul
de citire a contoarelor (de exemplu, prin cititori-constatatori,  limitãrii/eliminãrii efectelor incidentelor semnalate.
autocitiri, personal tehnic, contoare cu preplatã,           (2) Durata limitã pentru sosirea echipei de intervenþie,
telemãsurare sau alte modalitãþi);                 din momentul anunþãrii, este de maximum o orã atât pen-
   b) respectarea intervalului de citire a contoarelor ºi de   tru mediul urban, cât ºi pentru cel rural.
emitere a facturilor, conform contractului de furnizare;        (3) În cazul unor accidente tehnice care au avut ca
   c) respectarea modului de facturare ºi de calcul al valo-   urmãri victime ºi/sau pagube materiale, furnizorul de gaze
rii facturilor (de exemplu, valori prestabilite sau valori rezul-  naturale va notifica despre aceasta la ANRGN în 24 de
tate din telemãsurare, citire localã a contoarelor ºi altele    ore.
asemenea);                               Art. 28. Ñ Indicatorii anuali de performanþã în cazul
   d) încasarea contravalorii serviciilor prestate, pe baza    întreruperilor accidentale în furnizarea gazelor naturale sunt:
facturilor emise (de exemplu, prin cont bancar, cont C.E.C.,      a) numãrul de întreruperi accidentale, raportat la
poºtã, casieriile furnizorului de gaze naturale, cititori-încasa-  numãrul total de consumatori;
tori);                                 b) numãrul de întreruperi accidentale, raportat la lungi-
   e) evidenþa majorãrilor de întârziere/penalitãþilor ºi a    mea în kilometri a reþelei de distribuþie, aferentã teritoriului
consumatorilor deconectaþi/reconectaþi.               pentru care furnizorul de gaze naturale are obligaþia de fur-
   (2) Informaþiile referitoare la evidenþa majorãrilor de    nizare a gazelor naturale la consumatorii captivi, prevãzutã
întârziere/penalitãþilor se pun la dispoziþie consumatorului o   prin licenþa de furnizare;
datã cu emiterea facturii aferente lunii urmãtoare celei pen-      c) numãrul de consumatori afectaþi de întreruperile acci-
tru care au fost calculate.                     dentale, raportat la numãrul total de consumatori;
   Art. 22. Ñ În cazul unor reclamaþii privind factura        d) numãrul de consumatori reconectaþi într-un interval
emisã, furnizorul de gaze naturale va efectua, în termen de     mai mic de 12 ore, raportat la numãrul de consumatori
10 zile lucrãtoare de la data depunerii reclamaþiei, verifica-   afectaþi de întreruperile accidentale.
rea corectitudinii facturii emise, va asigura corectarea in-
                                              SECÞIUNEA a 6-a
exactitãþilor la urmãtoarea facturare ºi va informa
consumatorul despre constatãrile rezultate în urma            Întreruperi programate în furnizarea gazelor naturale
verificãrii, precum ºi despre modul de rezolvare a
                                    Art. 29. Ñ (1) Pentru lucrãri planificate furnizorul de
reclamaþiei.
                                  gaze naturale este obligat sã anunþe consumatorul cu pri-
   Art. 23. Ñ Indicatorii anuali de performanþã la facturarea   vire la întreruperea furnizãrii gazelor naturale.
cantitãþilor ºi încasarea contravalorii gazelor naturale furni-
                                    (2) Întreruperile programate vor fi aduse la cunoºtinþã
zate sunt:
                                  consumatorilor prin intermediul mass-media ºi/sau prin
   a) numãrul de reclamaþii justificate privind facturarea,    afiºare la sediul imobilelor afectate, cu cel puþin douã zile
raportat la numãrul de consumatori;                 calendaristice înainte de data întreruperii.
   b) numãrul de reclamaþii justificate privind facturarea,      Art. 30. Ñ Întreruperile programate, neanunþate în prea-
rezolvate în termen de 10 zile lucrãtoare, raportat la       labil, vor putea fi reclamate de consumator, iar furnizorul
numãrul de reclamaþii justificate privind facturarea.        de gaze naturale va plãti daunele cauzate acestuia, potrivit
            SECÞIUNEA a 5-a
                                  clauzelor contractului de furnizare.
                                    Art. 31. Ñ Indicatorii anuali de performanþã în cazul
   Întreruperi accidentale în furnizarea gazelor naturale
                                  întreruperilor programate sunt:
  Art. 24. Ñ (1) Furnizorul de gaze naturale este obligat       a) numãrul de întreruperi programate, raportat la
sã urmãreascã realimentarea în cel mai scurt timp posibil a     numãrul total de consumatori;
consumatorilor afectaþi de incidentele care au ca efect         b) durata totalã în ore a acestor întreruperi, raportatã la
întreruperea accidentalã a alimentãrii.               numãrul de întreruperi programate;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002                    11

  c) numãrul de consumatori afectaþi de aceste întreruperi,   neplatã ºi care ºi-au achitat integral obligaþiile de platã ºi
raportat la numãrul total de consumatori.             fac dovada acesteia.

           SECÞIUNEA a 7-a                          SECÞIUNEA a 10-a
   Întreruperi neprogramate convenite cu consumatorul          Parametrii tehnologici ºi condiþiile de calitate
                                          a gazelor naturale furnizate
  Art. 32. Ñ Întreruperea furnizãrii de gaze naturale a
consumatorilor industriali prin automatizãri de sistem sau în     Art. 38. Ñ Furnizorul de gaze naturale are obligaþia de
situaþii limitã în sistemul de distribuþie va fi dispusã cu    a asigura respectarea parametrilor tehnologici ºi a
acordul prealabil al acestora, prin contractele de furnizare a  condiþiilor de calitate a gazelor naturale stipulate în con-
gazelor naturale precizate la art. 4 alin. (2).          tractele de furnizare a gazelor naturale încheiate.
                                   Art. 39. Ñ La reclamaþia consumatorului privind neasi-
           SECÞIUNEA a 8-a               gurarea parametrilor tehnologici ºi a condiþiilor de calitate a
      Regimul de limitãri ºi restricþii în SNT       gazelor naturale, furnizorul va verifica ºi va analiza cauzele
  Art. 33. Ñ (1) În situaþiile în care este deficit de pre-   care au generat abaterile reclamate ºi va informa consu-
siune ºi/sau de debit în SNT, furnizorul de gaze naturale     matorul cu privire la rezultatele analizei efectuate ºi la
poate aplica consumatorilor tranºe de limitare a presiunii    mãsurile dispuse.
ºi/sau a debitului, comunicate de operatorul SNT.           Art. 40. Ñ Termenul pentru rãspuns la reclamaþii privind
  (2) Tranºele de limitare ºi, respectiv, durata de aplicare  nerespectarea parametrilor tehnologici ºi a condiþiilor de
trebuie comunicate consumatorului cu cel puþin 24 de ore     calitate a gazelor naturale este de 15 zile calendaristice.
înainte de aplicare.                         Art. 41. Ñ Indicatorii anuali de performanþã privind asi-
  Art. 34. Ñ În situaþiile de avarie sau pentru prevenirea   gurarea parametrilor tehnologici ºi respectarea condiþiilor de
unor avarii în SNT furnizorul de gaze naturale va comu-      calitate a gazelor naturale sunt:
nica în regim de urgenþã ºi va aplica consumatorilor         a) numãrul de reclamaþii privind neasigurarea parametri-
mãsurile de reducere a debitului/presiunii ºi/sau de sistare   lor tehnologici ºi a condiþiilor de calitate a gazelor naturale,
a livrãrilor solicitate de operatorul SNT, în conformitate cu   raportat la numãrul total de consumatori;
prevederile contractului-cadru de furnizare a gazelor natu-      b) numãrul de reclamaþii privind neasigurarea parametri-
rale, ale RPFD-SNTGN, precum ºi cu alte acte normative      lor tehnologici ºi a condiþiilor de calitate a gazelor naturale
în vigoare.                            la care s-a rãspuns în termen de 15 zile calendaristice,
                                 raportat la numãrul total de reclamaþii privind neasigurarea
           SECÞIUNEA a 9-a               parametrilor tehnologici ºi a condiþiilor de calitate a gazelor
   Reducerea sau sistarea alimentãrii pentru neplata      naturale.
           gazelor naturale
                                             SECÞUNEA a 11-a
  Art. 35. Ñ Furnizorul de gaze naturale va reduce sau,          Rãspunsuri la solicitãrile consumatorilor
dupã caz, va sista furnizarea gazelor naturale în situaþia în
care consumatorul nu îºi achitã obligaþiile de platã, conform     Art. 42. Ñ Furnizorii de gaze naturale sunt obligaþi sã
contractului, cu acordarea unui preaviz de 5 zile calenda-    rãspundã, prin rezolvarea solicitãrii sau prin notificare, la
ristice consumatorului ºi aplicarea efectivã în termen de     toate solicitãrile scrise ale consumatorilor.
6 ore dupã expirarea preavizului.                   Art. 43. Ñ Furnizorii de gaze naturale sunt obligaþi sã
  Art. 36. Ñ (1) Furnizorul de gaze naturale este obligat    înregistreze, sã analizeze ºi, dupã caz, sã intervinã la
ca în termen de maximum 24 de ore sã asigure reluarea       sesizãrile telefonice ale consumatorilor.
furnizãrii în situaþia în care consumatorul îºi achitã integral    Art. 44. Ñ Termenul maxim pentru rãspuns la
obligaþiile de platã ºi face dovada acesteia.           solicitãrile consumatorilor, altele decât cele prevãzute expli-
  (2) Termenul prevãzut la alin. (1) curge începând cu     cit în prezentul standard de performanþã, este de 30 de
ora 0 a zilei urmãtoare celei în care consumatorul face      zile calendaristice.
dovada cã ºi-a achitat obligaþiile de platã.             Art. 45. Ñ Furnizorii de gaze naturale organizeazã în
  (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ºi (2)     acest scop centre de relaþii cu clienþii, indicând consumato-
cazurile în care contractul de furnizare a gazelor naturale a   rilor numerele de telefon ºi programul de lucru ale
fost reziliat; în acest caz se va încheia un nou contract de   acestora.
furnizare a gazelor naturale, cu condiþia achitãrii în preala-    Art. 46. Ñ Fiecare sesizare sau reclamaþie va primi un
bil a tarifului de reconectare.                  numãr de înregistrare, acesta fiind comunicat petiþionarului.
  Art. 37. Ñ Indicatorii anuali de performanþã pentru        Art. 47. Ñ Indicatorii anuali de performanþã cores-
cazurile prevãzute la art. 35 ºi, respectiv, la art. 36 sunt:   punzãtori activitãþii prevãzute la art. 42Ñ44 sunt:
  a) numãrul de consumatori cãrora li s-a sistat furniza-      a) numãrul de sesizãri scrise, altele decât cele la care
rea gazelor naturale pentru neplatã, raportat la numãrul de    se referã expres prezentul standard de performanþã, rapor-
consumatori care nu ºi-au achitat obligaþiile de platã, con-   tat la numãrul total de consumatori;
form contractului, nici dupã acordarea preavizului de 5 zile     b) numãrul de sesizãri scrise, altele decât cele la care
calendaristice, calculat pe categorii de consumatori;       se referã expres prezentul standard de performanþã, la
  b) numãrul de consumatori cãrora li s-a reluat furnizarea   care s-a rãspuns într-un termen mai mic de 30 de zile
gazelor naturale în mai puþin de 24 de ore de la onorarea     calendaristice, raportat la numãrul de sesizãri scrise, altele
obligaþiilor de platã, raportat la numãrul de consumatori     decât cele la care se referã expres prezentul standard de
cãrora li s-a sistat furnizarea gazelor naturale pentru      performanþã.
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002

             CAPITOLUL III                  (2) Furnizorii de gaze naturale au obligaþia transmiterii
                                   informaþiilor prevãzute la alin. (1) la nivel de societate
         Dispoziþii finale ºi tranzitorii
                                   comercialã ºi la nivel de sucursale, dupã caz.
  Art. 48. Ñ (1) Pentru înregistrarea sesizãrilor ºi a         Art. 50. Ñ Calculul ºi analiza indicatorilor de perfor-
reclamaþiilor consumatorilor, furnizorii de gaze naturale sunt    manþã se fac de cãtre ANRGN pe baza datelor transmise
obligaþi sã asigure urmãtoarele:                   de furnizorii de gaze naturale, conform modelului prevãzut
                                   în anexa nr. 3 ºi, respectiv, în anexa nr. 4.
  a) cel puþin un centru de relaþii cu clienþii, prevãzut cu
registraturã; se va respecta norma minimã de un centru          Art. 51. Ñ Începând cu anul 2004, aprecierea perfor-
pentru fiecare 50.000 de consumatori, titulari de contracte      manþei activitãþii de furnizare a gazelor naturale, realizatã
de furnizare a gazelor naturale, în mediul urban ºi 10.000      de furnizorii de gaze naturale, se va face pe baza niveluri-
de consumatori în mediul rural;                    lor de performanþã stabilite de ANRGN în urma analizei
                                   indicatorilor de performanþã calculaþi, aferenþi activitãþii de
  b) un serviciu telefonic permanent;                furnizare a gazelor naturale.
  c) un compartiment specializat de sintezã a datelor.         Art. 52. Ñ La solicitarea ANRGN furnizorul de gaze
  (2) Pentru ceilalþi indicatori prevãzuþi în prezentul stan-    naturale va asigura accesul la documentele primare în ter-
dard de performanþã furnizorul de gaze naturale va garanta      men de 5 zile lucrãtoare de la data solicitãrii.
urmãrirea prin compartimentele specializate.               Art. 53. Ñ ANRGN va elabora ºi va da publicitãþii
  Art. 49. Ñ (1) Informaþiile privind date generale despre     rezultatele analizei indicatorilor de performanþã în furnizarea
clienþii furnizorului de gaze naturale ºi datele necesare pen-    gazelor naturale, în termen de 90 de zile calendaristice de
tru calcularea indicatorilor de performanþã prevãzuþi în pre-     la data limitã de transmitere.
zentul standard de performanþã vor fi transmise anual la         Art. 54. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
ANRGN pânã la data de 15 februarie a anului urmãtor.         prezentul standard de performanþã.                                                                ANEXA Nr. 1
                                                        la standardul de performanþã

                          DEFINIREA UNOR TERMENI

  a) acces la reþea Ñ dreptul unui producãtor, furnizor         g) consumator industrial Ñ consumatorul care utilizeazã
ºi/sau consumator de a utiliza, în condiþiile legii, sistemul     gazele naturale ca materie primã în industria chimicã sau
de transport ºi/sau de distribuþie;                  pentru procese tehnologice în industrie, sectorul extractiv,
  b) caracteristici tehnice Ñ totalitatea datelor ºi elemente-   sectorul materialelor de construcþii ºi altele asemenea, cla-
lor de naturã tehnicã, specifice unui obiectiv din sectorul      sificat astfel:
gazelor naturale;                             g1) consumator industrial mic Ñ cu un consum de gaze
  c) clasa de exactitate Ñ clasa de mijloace de mãsurare      naturale de maximum 100.000 m3/an;
care satisfac anumite condiþii metrologice, destinate sã         g 2) consumator industrial mare Ñ cu un consum de
menþinã erorile în limite specificate (definiþie conform       gaze naturale de minimum 100.000 m3/an;
SR 13251/1996);                              g 3) consumator din industria chimicã Ñ consumatorul
  d) consumator (final) de gaze naturale Ñ persoana fizicã     care utilizeazã gazele naturale ca materie primã în industria
sau juridicã, românã ori strãinã, care cumpãrã gaze natu-       chimicã de sintezã;
rale pentru propria utilizare;                      g4) consumator din sectorul producerii de energie electricã Ñ
  e) consumator potenþial Ñ consumatorul de gaze natu-       consumatorul care utilizeazã gazele naturale în scopul pro-
                                   ducerii de energie electricã pentru utilitãþi publice;
rale neracordat la reþeaua de distribuþie;
                                     h) consumator comercial Ñ consumatorul care utilizeazã
  f) consumator rezidenþial Ñ consumatorul care utilizeazã
                                   gaze naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri,
gazele naturale în scopul încãlzirii spaþiilor proprii, produce-
                                   centre de afaceri sau în agriculturã, sere ºi utilizãri simi-
rii apei calde pentru gãtit ºi pentru care furnizarea se face
                                   lare, pentru care furnizarea se face fãrã limitã de consum,
fãrã limitã de consum, pânã la nivelul debitului maxim        pânã la nivelul debitului maxim instalat;
instalat; în particular, termenul ”uz rezidenþialÒ face referire     i) consumator din sectorul distribuþiei districtuale a agentului
la consumul casnic în gospodãrii individuale, apartamente       termic Ñ consumatorul care utilizeazã gaze naturale pentru
de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sãnãtãþii,    producerea de energie termicã, în scopul distribuþiei
instituþii ºi altele asemenea;                    publice; furnizarea se realizeazã în limita cantitãþilor de
  f1) consumator rezidenþial individual Ñ consumul casnic      gaze naturale contractate ºi în conformitate cu graficul de
în gospodãrii individuale, apartamente de bloc sau cu un       furnizare prevãzut în contractul de furnizare;
consum de gaze naturale de maximum 10.000 m3/an;             j) contor de mãsurare Ñ aparat sau ansamblu de echi-
  f2) consumator rezidenþial colectiv Ñ consumul casnic în     pamente conectate între ele, destinate sã mãsoare volu-
gospodãrii ºi apartamente de bloc, cu contorizãri comune       mele de gaze naturale consumate ºi care îndeplinesc
ºi un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 m3/an;        cerinþele impuse de legislaþia metrologicã în vigoare;
  f3) alþi consumatori rezidenþiali Ñ instituþii publice, unitãþi    k) furnizor de gaze naturale Ñ persoana juridicã, românã
de învãþãmânt, spitale, creºe, grãdiniþe, servicii sociale, pre-   sau strãinã, titularã a licenþei de furnizare în baza cãreia
cum ºi altele asemenea;                        are dreptul sã comercializeze gaze naturale;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002                                 13

  l) indicatori de performanþã Ñ parametri ai serviciului de         normative care reglementeazã activitatea de mãsurare a
furnizare a gazelor naturale realizat de operatorii de             cantitãþilor de gaze naturale în sectorul gazelor naturale;
distribuþie, pentru care se stabilesc niveluri minime de cali-
                                         p) situaþia de avarie în SNT ºi distribuþie Ñ situaþia în
tate urmãrite la nivel de furnizor, titular al licenþei de
distribuþie;                                  care, datoritã avarierii unor instalaþii sau agregate din sec-
  m) instalaþie de utilizare Ñ ansamblul de conducte, apa-          torul extracþiei ºi transportului de gaze naturale, reducerii
rate ºi accesorii montate în incinta unui consumator, inclu-          importului de gaze naturale sau unor situaþii dificile gene-
siv focarul ºi coºul de evacuare a gazelor de ardere,             rate de temperaturi deosebit de scãzute, nu se mai pot
situate dupã staþia/postul de mãsurare a debitului ºi reglare         menþine principalii parametri ai SNT, respectiv în sistemul
a presiunii, dupã caz;                             de distribuþie;
  n) operator de distribuþie Ñ persoana juridicã autorizatã
ºi licenþiatã sã opereze capacitatea sistemului de distribuþie,          r) standard de performanþã Ñ standardul prin care se
în scopul menþinerii parametrilor funcþionali ai sistemului;          stabilesc indicatori cantitativi ºi niveluri calitative pentru acti-
  o) Regulamentul de mãsurare a cantitãþilor de gaze natu-          vitãþile incluse în serviciul de furnizare a gazelor naturale,
rale tranzacþionate la consumatorii captivi Ñ colecþie de acte         realizat de operatorii de distribuþie.


                                                                      ANEXA Nr. 2
                                                           la standardul de performanþã

                                     LISTA
                                  cuprinzând abrevierile

        ANRGN Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
        BRML Ñ Biroul Român de Metrologie Legalã
        RPFD-SNTGN Ñ Regulament de programare, funcþionare ºi dispecerizare a Sistemului naþional
      de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizie a preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
      Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
       SNT Ñ Sistemul naþional de transport al gazelor naturale.
                                                                      ANEXA Nr. 3
                                                           la standardul de performanþã
                                  DATE GENERALE
              despre clienþii furnizorului de gaze naturale în perioada ......................

                                                  Numãrul de consumatori/
       Nr.     Categoriile de consumatori                      cantitatea de gaze naturale livrate
       crt.                                              Luna
                                                                       Anual
                                             1     2     3     ....   12

       1.   Rezidenþiali              Individuali
       2.                      Colectivi
       3.                      Alþi rezidenþiali
       4.   Comerciali
       5.   Industriali              Industriali mici
       6.                      Industriali mari
       7.                      Din industria chimicã
       8.                      Pentru producerea
                              energiei electrice
       9.   Din sectorul distribuþiei
          districtuale a agentului
          termic

                    Director,                         ªef de compartiment,
              .....................................              ............................................
14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002
                                                        ANEXA Nr. 4*)
                                                  la standardul de performanþã

                             DATE
           necesare calculãrii indicatorilor de performanþã în furnizarea gazelor naturale
   *) Anexa nr. 4 este reprodusã în facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002  15
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 847/25.XI.2002
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847/25.XI.2002 conþine 16 pagini.       Preþul de vânzare 11.500 lei     ISSN 1453Ñ4495

								
To top