Docstoc

ocena_ryzyka_sgwn_pila

Document Sample
ocena_ryzyka_sgwn_pila Powered By Docstoc
					 OCENA RYZYKA
 ZAWODOWEGO NA
STANOWISKU NURKA
   MSWIA

 st. kpt. Krzysztof Klupś KW PSP Poznań
 kpt. Zbigniew Szukajło KP PSP Piła


   PIŁA 30 SIERPNIA 2007R.
  PROGRAM PREZENTACJI
1. Podstawy prawne
   • wymagania unijne
   • unormowania w prawie polskim

2. Podstawowe pojęcia i definicje

3. Ogólny algorytm oceny ryzyka zawodowego

4. Stosowane metody oceny ryzyka zawodowego

5. Wybór metody oceny ryzyka zawodowego dla
  stanowiska nurek MSWiA – METODA RISK SCORE
    1. PODSTAWY PRAWNE
Wymagania unijne
   Zagadnienia dotyczące ochrony człowieka
 w środowisku pracy regulują dyrektywy Unii
 Europejskiej, wydane na podstawie artykułów 100a i
 118     a    Traktatu     Rzymskiego
 Do grupy dyrektyw zajmujących się problematyką
 bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w miejscu
 pracy należą :
    PODSTAWY PRAWNE cd.
  Dyrektywa    Nr  90/394/EWG  dotycząca zapobiegania
  i kontroli ryzyka zawodowego spowodowanego przez substancje
  i czynniki rakotwórcze;


  Dyrektywa Nr 80/1107/EWG dotycząca ochrony pracowników
  przed ryzykiem    związanym z narażeniem na działanie
  czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych;


  Dyrektywa Nr 89/689/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów
  prawnych państw członkowskich, dotyczących środków ochrony
  indywidualnej.
    PODSTAWY PRAWNE cd.
  Dyrektywa Rady 89/391/EWG z 12.06.1989r.
  o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa
  i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, która wprowadza
  min. zasadę unikania ryzyka poprzez stosowanie środków
  zapobiegawczych na podstawie ogólnych zasad:
   – unikanie ryzyka,
   – ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,
   – zapobieganie ryzyku u źródła,
   – dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka,
   – stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
   - zastępowanie   niebezpiecznych  środków   bezpiecznymi
    lub mniej niebezpiecznymi,
   - prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej,
   - nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed
    środkami ochrony indywidualnej,
   – właściwe instruowanie pracowników.
    PODSTAWY PRAWNE cd.
Unormowania w prawie polskim

  Kodeks pracy , gdzie w art. 226 stwierdzono:

pkt.1) „Pracodawca ocenia i dokumentuje
  ryzyko zawodowe związane z wykonywaną
  pracą oraz stosuje niezbędne środki
  profilaktyczne zmniejszające ryzyko”

pkt.2) „Pracodawca informuje pracowników o
  ryzyku zawodowym, które wiąże się
  z wykonywaną pracą, oraz o zasadach
  ochrony przed zagrożeniami.”
    PODSTAWY PRAWNE cd.
  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  w sprawie ogólnych przepisów bhp, w którym
  w § 39.1 stwierdzono:

„Pracodawca zapewnia pracownikom
 bezpieczeństwo i higienę pracy, w
 szczególności poprzez ograniczanie ryzyka
 zawodowego
 w wyniku właściwej organizacji pracy
 oraz stosowania koniecznych środków
 profilaktycznych a także informowania
 i szkolenia pracowników”
    PODSTAWY PRAWNE cd.
  Polskiej Normie PN-EN-N-18002, „Systemy
  zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne
  wytyczne oceny ryzyka zawodowego”,
  w której stwierdzono:

  „Celem oceny ryzyka zawodowego jest
  zapewnienie poprawy warunków pracy oraz
  ochrony życia i zdrowia pracowników”
      PODSTAWY PRAWNE cd.
  Z wymienionych wyżej aktów prawnych, na szczególną
  uwagę zasługuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
  Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
  higieny pracy,
  w którym w dziale IV „Procesy Pracy” zawarte są wskazania
  dla pracodawcy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
  pracy dotyczące m.in. :
  Oceny i dokumentowania ryzyka
  Zapewnienie likwidacji zagrożeń dla życia i zdrowia
  Stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych
  i technicznych
  Zapewnienie systematycznej kontroli stanu BHP
  PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
  Analiza ryzyka -Badanie ryzyka obejmujące
  określenie charakterystyki obiektu, identyfikacje
             zagrożeń
  i szacowanie ryzyka.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy - Stan warunków
  i organizacji pracy oraz zachowań pracowników
  zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i
  życia przed zagrożeniami występującymi w
  środowisku pracy.

  Narażenie (ekspozycja) - Podleganie oddziaływaniu
  czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub
  PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
         cd.
  Obiekt oceny ryzyka - Przedmiot oceny ryzyka,
  którym może być człowiek, stanowisko pracy,
  jak i urządzenie, maszyna, instalacja, budynek; w
  ocenie ryzyka zawodowego jest to przede wszystkim
  pracownik.

  Ryzyko zawodowe - Prawdopodobieństwo wystąpienia
  niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną
  pracą powodujących straty,
  w szczególności wystąpienia u pracowników
  niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku
  zagrożeń zawodowych występujących w środowisku
  pracy
  PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
         cd.

  Ryzyko resztkowe - Ryzyko pozostające po
  zastosowaniu środków bezpieczeństwa

  Środki ochronne - Środki ochrony zbiorowej, środki
  ochrony indywidualnej lub inne środki (techniczne lub
  organizacyjne), stosowane w celu ograniczenia ryzyka
  zawodowego.

  Stanowisko pracy - Warunki środowiska
  materialnego, określone czynnikami fizycznymi,
  chemicznymi i biologicznymi, w którym odbywa się
  proces pracy.
  PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
         cd.
  Szacowanie ryzyka - Nadanie materialnej cechy
  elementom ryzyka; przyporządkowanie wartości
  parametrom ryzyka: ocenianie prawdopodobieństwa
  wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego powodującego
  określone straty, określenie stopnia możliwych
  skutków (strat, konsekwencji związanych ze
  zdarzeniem).

  Wartościowanie ryzyka - Formułowanie sądu o
  ryzyku; określenie wartości ryzyka według przyjętych
  kryteriów.

  Zagrożenie - Stan środowiska pracy mogący
  spowodować wypadek lub chorobę.

  Zarządzanie ryzykiem - Ciągły proces oceny oraz
     OGÓLNY ALGORYTM OCENY
      RYZYKA ZAWODOWEGO

Algorytm ten obejmuje:
  analizę ryzyka /określenie charakterystyki obiektu
  oceny ryzyka (stanowiska pracy), identyfikacje
  zagrożeń, szacowanie ryzyka/,

  wartościowanie ryzyka /określenie wartości ryzyka/,

  ograniczenie lub eliminowanie ryzyka /wybór
  działań ograniczających lub eliminujących ryzyko,
  realizację działań ograniczających lub eliminujących
  ryzyko/
     START

     Określenie
    granicy obiektu


 Identyfikacja zagrożeń  Analiza ryzyka    Szacowanie
     ryzyka               Ocena ryzyka

    Wartościowanie
    ryzyka zagrożeń      Czy
    wyeliminowano     KONIEC
    zagrożenie ?

NIE
   Zmniejszenie ryzyka
  STOSOWANE METODY OCENY RYZYKA
      ZAWODOWEGO
  Metody matrycowe, w których wartość ryzyka jest
  odczytywana ze specjalnie skonstruowanych tabel z wagami /
  matryc/.
  Przykładami tej metody są: wstępna analiza zagrożeń PHA,
  matryca ryzyka wg PN 18002.

  Metody wskaźnikowe, w których wartość ostateczna ryzyka
  jest mniej lub bardziej rozbudowanym iloczynem przyjętych
  szacunkowych wag. Przykładami tej metody są wskaźnik ryzyka
  Risk Score, metoda pięciu kroków Five Steps.

  Grafy ryzyka, gdzie wartość ryzyka jest wyliczona z
  odpowiednio skonstruowanego grafu. Przykładem tej metody jest
  Graf Ryzyka.

  Inne metody to przykładowo metody przy pomocy, których
  prowadzone są przeglądy według opracowanych procedur, list
  kontrolnych czy szczegółowe analizy procesów i systemów
  produkcyjnych. Przykładami w tej grupie metod mogą być:
        METODA RISK SCORE
 Jest metodą jakościową, pozwalającą ocenić ryzyko na
 podstawie zależności:

          R=S•E•P

gdzie parametrami ryzyka R są:
S -możliwe skutki zdarzenia (straty spowodowane przez
 zdarzenie)
E -ekspozycja na zagrożenie
P -prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
        S -skutki zdarzenia

Wartość Szacowanie  Straty ludzkie       Straty
 S straty                    materialne

 100  poważna    wiele ofiar śmiertelnych  > 30 mln zł
    katastrofa
 40  katastrofa  kilka ofiar śmiertelnych  10 - 30 mln zł

 15  bardzo duża  jedna ofiara śmiertelna   0,3 – 1,0 mln zł

  7  duża     ciężkie uszkodzenie ciała  30 – 300 tys. zł

  3  średnia    absencja          3 – 30 tys. zł

  1  mała     Udzielenie pierwszej    <3 tys zł
           pomocy
  E -ekspozycja na zagrożenie
Wartość  Charakterystyka  Opis ekspozycji
  E
  10  stała       cały czas pracy

   6  częsta      codzienna

   3  sporadyczna    raz na tydzień

   2  okazyjna     raz w miesiącu

   1  minimalna     kilka razy w roku

  0,5  znikoma      raz w roku
P -prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

Wartość               Szansa
     Charakterystyka          Prawdopodobieństwo
                   w%
 P
 10   bardzo prawdopodobne    50   0,5    5*10-1
  6   całkiem możliwe      10   0,1    10-1
  3   praktycznie możliwe    1   0,01    10-2
  1   mało prawdopodobne,    10-1  0,001   10-3
     możliwe
 0,5   tylko sporadycznie możliwe 10-2  0,0001   10-4
 0,2   możliwe do pomyślenia   10-3  0,00001  10-5
 0,1   teoretycznie możliwe    10-4  0,000001  10-6
                     R
  Po określeniu wskaźnika ryzyka , wartościowanie
   ryzyka odbywa się według przyjętej w metodzie
             skali.
 Wartość    Kategoria ryzyka  Działanie zapobiegawcze
  R
   R ≤ 20   akceptowalne    wskazana kontrola

20 < R ≤ 70   małe        potrzebna kontrola

 70 < R ≤ 200  istotne      potrzebna poprawa

200 < R ≤ 400  duże        potrzebna natychmiastowa poprawa

R > 400     bardzo duże    wskazane wstrzymanie pracy
    SZACOWANIE PARAMETRÓW I WARTOŚCIOWANIE RYZYKA
             /przykład 1/

   Zagrożenie    Potencjalne  Ekspozycja   Prawdopodobie       Ryzyko
   – możliwe     straty      na       ństwo          (R)
Lp
   niebezpiecz      (S)    zagrożenie   wystąpienia
.
     ne               (E)      zagrożenia
   wydarzenie                      (P)
1.    2.        3.        4.      5.           6.

   Upadek    1    mała        3       0,2      0,6  akceptowalne
   przedmiotó  udzielenie
1.                          możliwe do
   w       pierwszej     sporadycznie           wskazana kontrola
   z wysokości                   pomyślenia
          pomocy
            7   duża       3       0,5     10,5  akceptowalne
   Wypadek    ciężkie
2.                          tylko sporadycznie
   drogowy    uszkodzenie    sporadyczna            wskazana kontrola
                           możliwe
          ciała
            3  średnia      10      1       30      małe
   Obciążenie
9  psychonerw                   Mało
   owe      absencja      stała     prawdopodobne,   Potrzeba kontroli
                           możliwe
    SZACOWANIE PARAMETRÓW I WARTOŚCIOWANIE RYZYKA
             /przykład 2/
   Zagrożenie    Potencjalne  Ekspozycja   Prawdopodobie        Ryzyko
   – możliwe     straty      na       ństwo           (R)
Lp
   niebezpiecz      (S)    zagrożenie    wystąpienia
.
     ne               (E)      zagrożenia
   wydarzenie                      (P)
1.    2.        3.        4.       5.           6.

   Upadek    1    mała        3       0,2      0,6   akceptowalne
   przedmiotó  udzielenie
1.                          możliwe do
   w       pierwszej     sporadycznie            wskazana kontrola
                           pomyślenia
   z wysokości  pomocy
            7   duża       3       0,5      10,5  akceptowalne
   Wypadek    ciężkie
2.                          tylko sporadycznie
   drogowy    uszkodzenie    sporadyczna             wskazana kontrola
                           możliwe
          ciała
            3  średnia      10      0,5       15   akceptowalne
   Obciążenie
9  psychonerw                   tylko sporadycznie
   owe      absencja      stała                wskazana kontrola
                           możliwe
             WNIOSKI
  Określenie kategorii oceny zawodowego związanego z wykonywaną pracą
  jest niezbędne do określenia działań korygujących i prewencyjnych.
  Stanowi także podstawę przygotowania informacji o zagrożeniach na
  stanowisku pracy
  i sposobach minimalizacji stwierdzonych zagrożeń.

  Udokumentowane przekazanie pracownikom informacji o ryzyku
  zawodowym stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego nakładającego
  obowiązek informowania o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed
  zagrożeniami.

  Prowadzenie oceny ryzyka umożliwia identyfikację zagrożeń i ich analizę
  oraz umożliwia prowadzenie planowanych działań w zakresie poprawy
  stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Okresowe prowadzenie oceny ryzyka zawodowego uświadamia
  pracodawcy
  i pracownikom konieczność ciągłego monitorowania środowiska pracy
  jako najlepszego rozwiązania w zapobieganiu wypadkom i zdarzeniom
  potencjalnie wypadkowym. Tym samym przekłada się na aspekt
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
   NUREK MSWIA
SPECJALISTYCZNA GRUPA
 WODNO - NURKOWA
    w PILE
     CHARAKTERYSTKA
    SRODOWISKA PRACY 1

  Przez środowisko pracy rozumie się warunki
środowiska materialnego (określonego czynnikami
  fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi), w
    których odbywa się proces pracy [1].
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, §2, ust.11, /Dz. U. z
             2003, Nr 169, poz. 1650/.
 CHARAKTERYSTKA
SRODOWISKA PRACY 2
     CHARAKTERYSTKA
    SRODOWISKA PRACY 3
         Ciśnienie atmosferyczne
Oddychając na powierzchni w warunkach normalnych przy
ciśnieniu zbliżonym do 0,1 MPa organizm reaguje inaczej
niż podczas zanurzania się pod wodą gdzie oprócz ciśnienia
atmosferycznego na organizm człowieka oddziałuje
ciśnienie hydrostatyczne związane z masą słupa wody.

         Ciśnienie hydrostatyczne
Przyjmuje się, że podczas zanurzania na każde 10 metrów
 głębokości następuje wzrost ciśnienia o około 0,1 MPa (w
 zależności od zasolenia wody). Powoduje to, że na
 głębokości 30 metrów na organizm człowieka oddziałuje
 ciśnienie rzędu 0,4 MPa a więc trzykrotnie wyższe niż na
 powierzchni.
     CHARAKTERYSTKA
    SRODOWISKA PRACY 4
  Nurkowanie rekreacyjne odbywa    W PSP, podczas działań
  się z reguły w komfortowych
  warunkach hydrologiczno-       ratowniczych wykonywanych
  meteorologicznych i bez presji    pod wodą mamy do czynienia
  czasu. Występujące zagrożenia    z nurkowaniem zadaniowym.
  są znane i w większości
  przypadków ich skutki są
  przewidywalne.            W takiej sytuacji warunki
                     oraz miejsce nurkowania nie
                     jest znane. Dodatkowym
  Pozwala to na opracowanie      źródłem zagrożenia jest
  ogólnych zasad bezpiecznego
  nurkowania, których         wykonywanie działań w trybie
  przestrzeganie minimalizuje     pilnym i w systemie
  ryzyko wystąpienia skutków      całodobowym i całorocznym.
  zdarzenia.
 3 GŁÓWNE ETAPY PRCESU
  NURKOWANIA (PRACY)
1. Przygotowanie nurka MSWiA i zespołu pomocniczego – na tym
  etapie następuje określenie zadań, omówienie procedur
  awaryjnych, dobór i sprawdzenie sprzętu oraz wyznaczenie
  stref dekontaminacyjnych.
2. Wykonanie zadania – występują tu trzy fazy:
 – zanurzenia – w czasie którego mogą wystąpić zagrożenia
  związane ze wzrostem ciśnienia oraz z transportem obiektów,
 – pobytu na dnie lub w toni – występują tu zagrożenia związane z
  oddziaływaniem gazów oddechowych na organizm nurka, utratą
  ciepła oraz z użyciem narzędzi do wykonania pracy,
 – wynurzenia i dekompresji – mogące wystąpić tu zagrożenia
  związane są z malejącym ciśnieniem zewnętrznym i stanem
  nasycenia organizmu gazami, wychłodzeniem
  oraz z wydobyciem obiektów i narzędzi na powierzchnię.’
 3. Zakończenie nurkowania – na tym etapie wykonywane są
  czynności porządkowe ze sprzętem oraz sporządza się
  dokumentację z działań. Zagrożenia mogą wynikać z powodu
  niewłaściwie przeprowadzonej dekontaminacji sprzętu i ludzi.
     Identyfikacja zagrożeń
1.  choroba dekompresyjna (uraz ciśnieniowy płuc, barotrauma
   płuc, nadciśnienie w płucach),
2.  zatrucie tlenem,
3.  zatrucie azotem - narkoza gazów obojętnych (narkoza
   azotowa, „ekstaza głębin”),
4.  zatrucie CO2 oraz gazami spalinowymi,
5.  uraz ciśnieniowy płuc (barotrauma płuc, nadciśnienie w
   płucach),
6.  uraz ciśnieniowy ucha i zatok przynosowych,
7.  uduszenie nurka (ustanie wentylacji płuc zakończone śmiercią),
8.  utonięcie nurka (rodzaj uduszenia),
9.  przechłodzenie organizmu (HIPOTERMIA),
10.  przegrzanie organizmu,
11.  trudne warunki hydrologiczne,
12.  obciążenie psychiczne nurka,
13.  utrata łączności,
14.  ograniczenie dostępu do powierzchni - uwięzienie nurka,
15.  brak możliwości odczytu wskazań urządzeń pomiarowych,
16.  nurkowanie w akwenach skażonych: biologiczne i chemiczne.
  16. NURKOWANIE
W AKWENACH SKAŻONYCH
   BIOLOGICZNIE I
    CHEMICZNIE
      Karta informacji o zagrożeniach
 na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła

     Możliwe
Lp  niebezpieczne      Źródło zagrożenia       Możliwe skutki
                                            Sposoby zmniejszenia ryzyka
 .   wydarzenia,        (przyczyna)         zagrożenia
    zagrożenia
16  Nurkowanie w   skażenie wody fekaliami     poważna choroba skóry,  stosować ściśle określony plan
   akwenach     zawierającymi bakterie i wirusy  Powikłania        nurkowania,
   skażonych:    skażenie substancjami      pochorobowe,       asekuracja wzajemna nurków,
   - biologicznie,  ropopochodnymi          zatrucie.        rozpoznanie, określenie procedury
   - chemicznie                                 awaryjnej,
                                          stosowanie masek pełnych, skafandra
                                          suchego,
                                          stosowanie ubrań nurkowych
                                          odpornych chemicznie, szczepienia
                                          ochronne.
   Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
        nurek MSWiA w SGWN PSP Piła

                 II. OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO – METODĄ RISC SCORE

     Zagrożenia     Źródło    Potencjalne przyczyny    OSZACOWANIE RYZYKA           Sposoby zmniejszenia
Lp      oraz     zagrożenia       zagrożeń                    Kategori
                                                       ryzyka (środki ochrony
                                  C      E    P  WR=    a
   .  potencjalne                                   CxExP       indywidualnej, pomiary,
                                                  Ryzyka
       skutki    (przyczyna)                                    organizacja pracy)*

     Nurkowanie    --kontakt ze  -- skażenie wody                          -- ściśle określony plan
     na akwenach   skażeniami    fekaliami                             nurkowania,
     skażonych    biologicznymi  zawierającymi                           -- asekuracja wzajemna
     biologicznie i  i chemicznymi,  bakterie i wirusy,                         nurków,
     chemicznie    --upośledzenie  -- skażenie                            -- przeprowadzenie
             sprawności    substancjami                            rozpoznania,
     (skutki:     fizycznej,    ropopochodnymi                     Ryzyko   -- określenie procedury
     poważna     --poważna                15   2    6    180   istotne  awaryjnej,
     choroba,     choroba skóry,                                   -- stosowanie masek
     zatrucie)                                              pełnych i skafandrów
             --powikłania               15   2    3*   90   Ryzyko   suchych
             chorobowe,                                małe    -- stosowanie ubrań
             -- zatrucia                                     nurkowych odpornych
                                                       chemicznie,
                                                       -- szczepienia ochronne.
5. Uraz ciśnieniowy płuc
  (barotrauma płuc,
nadciśnienie w płucach),
          Karta informacji o zagrożeniach
    na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła
        Możliwe
L
       niebezpieczne     Źródło zagrożenia         Możliwe skutki
    p                                           Sposoby zmniejszenia ryzyka
       wydarzenia,       (przyczyna)           zagrożenia
    .
        zagrożenia


                                   mechaniczne        nie należy wstrzymywać oddechu
                 wynurzanie się nurka( po      rozerwania ścian,     podczas wynurzania się z każdej
                 oddychaniu aparatem ze       oskrzelików i       głębokości, gdyż uszkodzenie
                 sprężonym powietrzem) ze      pęcherzyków        płuc może wystąpić nawet przy
                 wstrzymanym oddechem, co      płucnych,         różnicy ciśnień 0,4 atm. czyli z
                 powoduje że rozprężające się    równocześnie z      głębokości 3 metrów,
      Uraz         powietrze w płucach nie       rozerwaniem tkanki    zapobieganie urazowi
      ciśnieniowy     może opuścić płuc na drodze     płucnej uszkodzeniu    ciśnieniowemu polega głównie na
      płuc         wydechu (zwiększenie        ulegają naczynia     wyćwiczeniu u nurka odruchu,
                 objętości - szczególnie od 10    krwionośne,        przy którym wynurzenie musi być
  5    (barotrauma     do powierzchni wody, od tej     powstanie odmy      nierozłącznie powiązane z
      płuc,        głębokości bowiem obj.       podskórnej,        prowadzonym wydechem,
      nadciśnienie w    gazów zgodnie z prawem       zatory          oraz na nie przekraczaniu
      płucach)       Boyle’a wzrasta o 100 %),      niedokrwienia       prędkości wynurzania
                 skurcz krtani po          różnych organów, w    praca w parze dwóch nurków,
                 zachłyśnięciu się wodą,       przypadku mózgu –     przy wystąpieniu objaw
                 awaria aparatu oddechowego     objawy          natychmiastowe leczenie w
                 panika,               neurologiczne       komorze dekompresyjnej – groźba
                 stres psychiczny.          utrata przytomności    utraty przytomności i zgonu,
                                   i zgon.          asekuracja wzajemna nurków
    Prawo Boylea-Mariotta- objętości stałej ilości gazu
  doskonałego (lub objętości wł.) przy stałej temperaturze są
    odwrotnie proporcjonalne do ciśnień bezwzględnych.

           -V1 /V2 = v1/v2 = p1/p2


            Przykład nr 1
  Nurek na głębokości 10 metrów oddycha powietrzem
z aparatu a następnie wypływa na bezdechu na powierzchnię
        v1/v2 = p1/p2
    v2= p2 x v1/p1 = 12 LITRÓW
     V1 – objętość płuc na głębokości 10 metrów (6 litrów)
         P1 – ciśnienia na powierzchni (0,1MPa)
      P 2 ciśnienie na głębokosci 10 metrów (0,2MPa)
V2 - objętość płuc nurka po wypłynięciu na powierzchnię na bezdechu z
głębokości 10 metrów (12litrów – 100 % zwiększona objętość !!!)
           Przykład nr 2
  Nurek na głębokości 20 metrów oddycha powietrzem
   z aparatu a następnie wypływa na bezdechu na
            powierzchnię
           v1/v2 = p1/p2

       v2= p2 x v1/p1 = 18 LITRÓW
V1 – objętość płuc na głębokości 20 metrów (6 litrów)
P1 – ciśnienia na powierzchni (0,1MPa)
P 2 ciśnienie na głębokości 20 metrów (0,3MPa)

V2 - objętość płuc nurka po wypłynięciu na powierzchnię na
   bezdechu z głębokości 20 metrów
 (18litrów – 200 % zwiększona objętość płuc !!!)
       Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nurek
               MSWiA w SGWN PSP Piła
                 II. OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO – METODĄ RISC SCORE

                        Potencjalne      OSZACOWANIE RYZYKA           Sposoby zmniejszenia
     Zagrożenia               przyczyny                            ryzyka (środki
L                                                Kategor
       oraz    Źródło zagrożenia     zagrożeń   C      E    P  WR=            ochrony
    p                                            ia
     potencjalne   (przyczyna)                          CxExP          indywidualnej,
    .                                            Ryzyka
      skutki                                                  pomiary,
                                                        organizacja pracy)
  5  Uraz      rozprężające się  wstrzymanie                          nie wstrzymywać
     ciśnienio   powietrze w     oddechu nurka                         oddechu podczas
            płucach nurka    oddychającego                         wynurzania się z każdej
     wy płuc
            oddychającego    sprężonym                           głębokości, gdyż
     (skutki:    sprężonym      powietrzem                           uszkodzenie płuc może
     utrata     powietrzem     podczas                            wystąpić nawet przy
     przytomn    podczas       wynurzania co                         różnicy ciśnień 0,4 atm
     ości i     wynurzania     powoduje że                          czyli z głębokości 3m),
     zgon)     (zwiększenie    powietrze nie                    Ryzyko  wyćwiczenie u nurka
            objętości -     może opuścić płuc  15    6    6    540   Duże   odruchu wydechu
            szczególnie od 10  na drodze                           podczas wynurzania się,
            m do powierzchni  wydechu                            prędkości wynurzania
            wody, od tej    skurcz krtani po  15    6    1*   90   Ryzyko  10m/min
            głębokości     zachłyśnięciu się                  Istotne  praca w parze nurków,
            bowiem obj.     wodą,                             przy objawach
            gazów zgodnie z   awaria aparatu                        natychmiastowe leczenie
            prawem Boyle’a   oddechowego                          w komorze
            wzrasta o 100 %),  panika                            dekompresyjnej
                      stres psychiczny                       – groźba utraty
                                                      przytomności i zgonu,
                                                      asekuracja wzajemna
                                                      nurków
 Ćwiczenie aplikacyjne dla SGWN
                ZAGROŻENIE
6. uraz ciśnieniowy ucha i zatok przynosowych – SGWN Kościan
3. zatrucie azotem - narkoza gazów obojętnych (narkoza azotowa, „ekstaza głębin”),’
  SGWN Piła
4. zatrucie CO2 oraz gazami spalinowymi – SGWN Konin
9. przechłodzenie organizmu (HIPOTERMIA) – SGWN Kalisz
                 ZADANIE
   Opracować Kartę informacji o zadanym zagrożeniu
   na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła,
   Opracować Kartę oceny ryzyka zawodowego (w zakresie zadanego
   zagrożenia) na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP
   Piła
         Karta informacji o zagrożeniach
    na stanowisku pracy nurek MSWiA w SGWN PSP Piła
        Możliwe
   L   niebezpieczne    Źródło zagrożenia     Możliwe skutki
                                       Sposoby zmniejszenia ryzyka
   p.   wydarzenia,      (przyczyna)       zagrożenia
       zagrożenia
      Uraz
      ciśnieniowy
      ucha i zatok
      przynosowych


Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nurek
        MSWiA w SGWN PSP Piła
          II. OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO – METODĄ RISC SCORE

                  Potencjalne     OSZACOWANIE RYZYKA             Sposoby
                  przyczyny                           zmniejszenia
   Zagrożeni           zagrożeń                           ryzyka (środki
           Źródło
 Lp  a oraz                                   Kategoria     ochrony
          zagrożenia            C    E    P   WR=
 .  potencjal                                  Ryzyka    indywidualnej,
         (przyczyna)                       CxExP
   ne skutki                                           pomiary,
                                                  organizacja
                                                   pracy)
       PODSUMOWANIE
I. Dzięki sporządzonej karcie     II. Oszacowanie ryzyka
 informacyjnej o zagrożeniach,      umożliwiło zdefiniowanie
 możliwe było szczegółowe        zagrożeń pod względem:
 określenie:
                    1.  potencjalnych skutków,
1.  możliwych niebezpiecznych
   wydarzeń i zagrożeń na
   stanowisku pracy nurka      2.  ekspozycji,
   MSWiA,
                    3.  prawdopodobieństwa
2.  źródeł zagrożeń i ich przyczyn,    wystąpienia.
3.  możliwych skutków zagrożeń,

4.  sposobów zmniejszenia ryzyka
   wynikającego z zagrożeń.
           WNIOSKI 1
I.  Wyniki analizy pokazują jak bardzo niebezpieczne w potencjalnych
   skutkach są zagrożenia związane z wykonywaniem prac podwodnych.

II.  Na szesnaście wymienionych zagrożeń aż w czternastu
   zidentyfikowanych zagrożeniach potencjalnym skutkiem może
   być ofiara śmiertelna.

I.  Jedynie choroba dekompresyjna oraz uraz ciśnieniowy ucha i zatok
   przynosowych w potencjalnych skutkach mogą przynieść ciężkie
   uszkodzenie ciała.

II.  Na uwagę zasługuje fakt że skutki ww. zagrożeń nie ulegają zmianie
   mimo zastosowania sposobów zmniejszenia ryzyka. Sposoby
   zmniejszenia ryzyka wpływają przede wszystkim
   na zmniejszenie prawdopodobieństwa oraz w znikomej ilości na
   zmniejszenie ekspozycji na zagrożenie.
       WNIOSKI 2
Do najważniejszych sposobów wpływających na
   zmniejszenie ryzyka zawodowego nurka
   MSWiA można zaliczyć znajomość przez
  nurków MSWiA podstawowych praw fizyki
    związanych z właściwościami wody i
  powietrza oraz znajomość urazów i chorób
    związanych z wykonywaniem prac
         podwodnych.
         WNIOSKI 3
Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nurek
 MSWiA należy przeprowadzać zespołowo w każdej
 SGWN, opierając się przede wszystkim na:

1.  szczegółowej analizie środowiska pracy nurka
   MSWiA,

2.  charakterystyce rejonu operacyjnego działania
   SGWN pod względem występujących akwenów,
   powierzchni i głębokości tych akwenów, powierzchni
   rejonu operacyjnego działania grupy oraz liczby
   mieszkańców na danym rejonie,

3.  analizie wyposażenia SGWN,

4.  analizie wyszkolenia członków SGWN.
        WNIOSKI 4

  Planowane ćwiczenia na akewnach w zakresie prac
  podwodnych poprzedzać oceną ryzyka zawodowego w
  zakresie konkretnego obszaru oraz wyznaczonych
  zadań.

  Ocena ryzyka zawodowego oparta na rzeczywistych
  miejscach i zadaniach do wykonania podczas
  organizowanych ćwiczeń i szkoleń pozwoli na lepsze
  zrozumienie występujących zagrożeń.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Kodeks, pracy
Stats:
views:203
posted:8/15/2010
language:Polish
pages:46