Ques pangea

Document Sample
Ques pangea Powered By Docstoc
					Comunicació per a la Cooperació - PangeaPangea
Memòria 2007
Presentació                                            Pangea pretén promoure que les organitzacions i moviments socials comparteixin informació,
                                                 coneixement i recursos tècnics per a l'ús efectiu i estratègic de les TIC, especialment d'Internet, de
El 2007 ha estat un any de canvis, nous esforços, reorganització, mantenint estabilitzant i    forma sostenible i respectuosa amb la diversitat i els valors de la cultura i societat local i global.
ampliant segons les demandes la plataforma de serveis Internet als socis.
                                                 Pertànyer a Pangea significa compartir i contribuir a que aquesta missió pugui portar-se a terme
S'ha iniciat una etapa de grans esforços, tant econòmics com de treball, per renovar,       donant suport a serveis, programes i campanyes.
millorar i ampliar els equipaments informàtics que conformen l'estructura de Pangea. S'han
                                                 Pangea està formada a finals de 2007 per uns 300 socis/ies personals i unes 412 entitats
adquirit nous servidors pels serveis de correu, llistes, web i bases de dades, s'han allotjat a
                                                 (associacions, escoles, col·lectius, fundacions, …).
un proveïdor de housing a Anglaterra, en col·laboració amb GreenNET – un dels membres
                                                 Pangea és membre de la xarxa internacional APC (Associació per al Progrés de les
d'APC -, per obtenir millors condicions econòmiques per l'ample de banda que consumim
                                                 Comunicacions) i participa a través d'APC i en col·laboració amb altres membres d'APC en
tots els socis de Pangea.
                                                 iniciatives i projectes internacionals.
En quant a programes, cal destacar l'esforç a mantenir i desenvolupar el programa de dona,
                                                 Segons els seus estatuts, revisats l’any 2003, l'activitat de la organització quedarà plasmada en el
la participació en el GISW-07, l'estudi per a establir col·laboracions i nous projectes entre
                                                 compliment dels objectius següents:
membres europeus d'APC a nivell europeu i la participació habitual en el funcionament i
activitats d’APC.                                         Promoure l'ús de les telecomunicacions i la informàtica entre persones i organitzacions que
                                                 treballen per l'educació, la salut, la pau, la cooperació, el desenvolupament, el medi ambient, els
Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració i participació de treballadors i
                                                 drets humans, la no discriminació per raons de sexe, ètnia, procedència o creences, i la justícia
treballadores, d'usuàries i usuaris, voluntàries i voluntaris, col·laboradores i col·laboradors
                                                 social en general.
que ho han fet possible.
                                                 Fomentar la participació en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) de les
Gràcies per formar part d'aquesta comunitat,
                                                 dones, les persones immigrades, els habitants de les zones rurals o dels països en
Francisco Cascón Soriano, president.
                                                 desenvolupament, o qualsevol col·lectiu exclòs o en risc d’exclusió de les TICs.
Leandro Navarro Moldes, vice-president.
                                                 Oferir els avenços en telecomunicacions i informàtica al menor cost possible, facilitant al màxim
                                                 l'accés i ús d'aquests serveis, amb la finalitat d’agilitzar i ampliar els contactes amb persones i
                                                 organitzacions locals i d'àmbit internacional.
Què és Pangea
                                                 Qualsevol altre fi, no específicament assenyalat en aquests Estatuts, però que contribueixi al
Pangea és una organització privada, independent i sense ànim de lucre fundada al 1993
                                                 coneixement, aplicació i desenvolupament de les activitats relacionades amb l'ús de la informàtica
per a promoure l'ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la
                                                 i les telecomunicacions.
informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia social i convertir-se en
una eina que ajudi a complir els objectius de col·lectius socials, organitzacions i moviments   Un ampli equip de persones treballa a Pangea per a oferir serveis, dur a terme activitats d'interès

socials en el entorn local.                                    per als seus socis/ies i la societat en general.
Les persones
                                                  Aquest grup de persones, algunes de les quals són membres de la Junta de Pangea, formen
Durant el 2007 a Pangea van treballar diàriament 5 persones a mitja jornada. Dos tècnics,
                                                  l'Equip de Pangea que s'encarrega de portar el dia a dia de l'entitat, i que juntament amb la resta
un que s'encarrega del manteniment dels servidors i dels serveis, i un que s'encarrega dels
                                                  de membres de la Junta s'encarreguen de la gestió de l'entitat.
temes de programació. Una persona que porta tota la comptabilitat i part de l'administració
de l'entitat. Una persona que porta una altra part de l'administració i tota l'àrea de suport als  A més a més, també treballen de forma ocasional per alguns projectes varies persones tant
socis/ies. Una persona amb la funció de tècnica de projectes i tasques de difusió.         contractades com de forma voluntària.

A més a més hi ha un ampli grup de voluntaris fixes que treballen en diferents àrees de
Pangea, com ara l'Espai de Dones, en altres tasques de programació i administració de
servidors, en altres tasques administratives, etc.Rol:                                                 Nom
President:                                              Francisco Cascón (voluntari)
Vice-president:                                            Leandro Navarro (voluntari)
Secretaria:                                              Clara Massip (voluntària)
Tècnic sistemes:                                           Carlos Acedo
Tècnic programació:                                          Marc Aymerich
Administració:                                            Maite Antolínez
Atenció a usuaris/ies i administració:                                Lorena Merino
Tècnica de projectes i Coordinadora programa dona:                          Assumpció Guasch
Responsable continguts programa dona:                                 Maria Jesús Querol (voluntària)
Webmastera programa dona:                                       Maite Segura (voluntària)
Tècnic                                                Marc Montañés (voluntari)
Col·laboradors voluntaris:                                      Roc Messeguer, Maite Muñoz, Pep Turró, Ramon Acedo, Carles Sanz,
Infraestructura que dona suport als serveis                           Ofereix serveis bàsics que poden trobar-se en qualsevol proveïdor d'Internet però sempre des
                                                d'una vessant solidària i amb un enfoc especialment pensat pel sector als que van dirigits.

En l'actualitat Pangea disposa d'un local allotjat en el recinte del Campus Nord de la UPC.   Pangea ofereix des de bústies de correu electrònic fins a programació a mida de webs, passant
En aquest local és on l'equip de Pangea treballa generalment, malgrat que és també       per allotjament de webs, registre i allotjament de dominis, llistes de distribució, agendes, sistemes
habitual el tele-treball des de casa.                              de noticies, servidor segur, allotjament de bases de dades, PHP, etc.

En el local està l'aula en la que es realitzen els cursos. Aquesta aula compta amb 11 PCs    A més a més, Pangea sempre ha anat ampliant els seus serveis en funció de les necessitats dels
tots ells amb Linux i Windows i amb un projector.                        seus socis/ies i de com ha anat evolucionant el món de les noves tecnologies. Avui en dia, Pangea
                                                continua seguint la mateixa política i continua oberta a ampliar els serveis en funció de com
A més Pangea compta amb un servidor de copies de seguretat remotes i amb un servidor
                                                segueixen creixent i evolucionant les necessitats dels seus socis/ies. Sempre es pot fer un truc o
d'aplicacions d'ús intern de Pangea.
                                                escriure un correu per demanar/comunicar una necessitat de l'entitat i Pangea buscarà les millors
Els servidores de Pangea estan allotjats en l'ISP (Proveïdor de Serveis d'Internet) privat   opcions per cobrir-la.
Hotchilli ubicat a Anglaterra. Els servidors de Pangea estan allà allotjats juntament amb els
                                                Suport gratuït a campanyes
de GreenNET, una altra associació membre d'APC, aquesta col·laboració ens permet
gaudir d'un gran ample de banda i de bones condicions d'allotjament per totes dues entitats.  Pangea proporciona recolzament a col·lectius en la seva activitat i en el desenvolupament de les
En aquest ISP Pangea te allotjats 3 servidors; el de correu, el de web i un servidor per al   seves campanyes de sensibilització mitjançant l'aportació de recursos tècnics (p. ex. bústies i
sistema d'alta disponibilitat i backups.                            llistes de correu gratuïtes, allotjament de pàgines web, assessorament tècnic)

                                                Suport i assessorament

                                                Pangea ofereix un servei de suport, telefònic i per correu electrònic, dedicat a ajudar als seus socis
Activitats
                                                en totes les necessitats que puguin tenir en relació amb els serveis d'Internet (des de configurar

Pangea reparteix la seva activitat entre serveis d'Internet, suport a campanyes, suport i    una bústia de correu en un programa de correu electrònic fins a assessorar/aconsellar sobre

assessorament, projectes interns i externs, així com cursos de formació. L'objectiu és que   temes diversos sempre relacionats amb la informàtica), procurem conèixer al màxim als nostres

les activitats siguin auto-sostenibles, que es financin amb els recursos que aporten els    soci/ies per tal de poder-los ajudar eficaçment i amb rapidesa quan ho necessitin.

propis usuaris/ies i que siguin independents de financiació externa com poden ser        Formació
subvencions o publicitat. En conseqüència el preu ha de ser ajustat als costos per tal que
                                                Pangea ofereix formació de baix cost i alta qualitat als seus socis/ies, i també al públic en general.
resulti lo més assumible per als usuaris/ies.
                                                La formació que dona sempre està relacionada amb les temes d'Internet, noves tecnologies i
Serveis Internet                                        programari lliure. En els darrers anys els cursos de formació que ha ofert Pangea han anat

Pangea ofereix serveis d'Internet a les ONGs, associacions, entitats i persones en general   evolucionant tal i com han anat evolucionant els coneixements i les necessitats dels socis/ies i del

que formen part dels moviments socials.
món associatiu. L'objectiu dels cursos de Pangea és sempre facilitar als socis/ies i entitats
els coneixements i les eines necessàries per ser “autònoms”.

Activitats puntuals i projectes de Pangea

La nostra entitat desenvolupa diversos projectes interns, dedicats en gran mesura a la
difusió de les activitats de les entitats i moviments socials. Així mateix treballem els eixos de
gènere i de drets civils des de l'òptica de l´ús de les eines de comunicació de la xarxa.
També fem incidència en la difusió de l'us del programari lliure.Enguany Pangea ha participat en diversos projectes dins d'APC. Per una banda en diversos
projectes relacionats amb les polítiques de les TIC, com per exemple el National ICT Policy
website CIPP project, el EED - National ICT policy portals, CIPP , i el National ICT policy
research. Pangea també ha participat en l'elaboració de l'informe del Global Information
Society Watch que és pot consultar a -http://www.giswatch.org/– i del qual s'ha editat un
llibre disponible a la mateixa web.

S'ha participat també en:

   •Internet Global Congress "Innovación y Conocimiento a la Sociedad Digital"
     Intervención de Pangea en la mesa redonda panel: "Formación digital:
     herramienta para combatir la fractura digital" 2007
   •Proyecto "Potenciación de la participación de Pangea en la red europea de APC".
     Subvención de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona 2007
   •Estudio de acciones para la cohesión de los miembros europeos. Organización
     logística y participación en las Jornadas "APC Meeting Barcelona 2007".
     Presentación de ponencias
Programes de treball                                       Durant el 2007 s'ha treballat molt especialment el tema de gènere i polítiques de les TICs
                                                 conjuntament amb els projectes sobre polítiques de les TIC realitzats amb APC. Aquest fet ha
Gràcies a l'impuls donat per la cofinanciació externa, pel personal i en tots els casos pel
                                                 possibilitat participar en activitats i conferencies relacionades amb el tema com la que va tenir lloc
treball voluntari i l'entusiasme de moltes persones compromeses amb cada programa,
                                                 a la Universitat d'Estiu Ramon Llull:
durant el 2007 s'ha continuat avançant en les mateixes línies de treball dels darrers anys. Si
bé que, en aquest període els esforços s'han centrat sobretot en les polítiques de les TIC    "Mujer y TIC". Conferencia sobre "Las redes de mujeres y el aprovechamiento de las TIC para la

conjuntament amb APC i la formació i assessorament en temes de programari lliure i l'Espai    Igualdad de Género". "Universidad de verano Ramon Llull 2007". Arenys de Mar. 29 y 30 de junio

de dones de Pangea.                                       2007.


Espai de Dones de Pangea
L’Espai de Dones de Pangea te com a finalitat promoure l'accés i l'ús estratègic de les     Programa de formació i programari lliure
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) a les dones i els grups de dones de     Al llarg dels seus 12 anys de funcionament Pangea sempre ha ofert cursos de formació per facilitar
Catalunya per tal de facilitar l'intercanvi d'informació i recursos, i enfortir les accions   a les associacions i moviments socials els coneixements necessaris per poder fer un bon ús,
conjuntes en campanyes i activitats de solidaritat per la defensa del drets de les dones.    pràctic i eficaç, de les eines d’Internet i dels recursos que les noves tecnologies posen al seu
                                                 abast.
Els objectius principals són:
                                                 Als començaments, quan Internet encara era poc coneguda, els cursos que s’oferien des de
-l'ús de les TICs per promoure el canvi social des d'un enfoc de gènere
                                                 Pangea, eren per donar a conèixer Internet i les seves eines principals (correu electrònic,
-participació a jornades i grups de treball
                                                 conferències –news-, la web...) i donar els coneixements bàsics per fer-ne un bon ús i treure’n
-plantejament d'estratègies per la col·laboració en la xarxa APCWOMEN              rendiment en la feina diària de les associacions. També es van començar a donar cursos de
                                                 llenguatge HTML per ensenyar a la gent de les associacions com fer i mantenir la seva pròpia
-participació en les activitats del PARM APC
                                                 web. Amb el temps, Internet es va anar fent més coneguda i més accessible per tothom i això va
Aquest any l’Espai de Dones s’ha consolidat a nivell local i hem començat a treballar a     fer evolucionar els cursos de Pangea per cobrir les noves necessitats de les entitats; es van
Catalunya en dues de les línies estratègiques d’APC WNSP (Women’s Networking Support       començar a ensenyar altres eines com les videoconferències, els xats, etc, i a nivell de cursos de
Programme):                                           creació de pàgines web es va anar avançant i explicant cada cop com fer webs més completes i
-La violència contra les dones i l’ús de la tecnologia, terreny en el que es presenten nous   fins i tot amb programació. Des de ja fa uns anys s'estan fent cursos de GNU/Linux i llenguatge
   reptes i oportunitats per a les dones que lluiten contra aquestes violències.        PHP, amb la idea de fer arribar el programari lliure i els seus avantatges a tot el món associatiu.

-Sensibilitzar localment sobre les problemàtiques que es generen en el terreny de les      Els cursos de formació solen ser cursos presencials d’entre 12 i 20 hores, depenent del curs, i
   polítiques de les TIC amb perspectiva de gènere.                      s’acostumen a fer en cap de setmana per afavorir la possibilitat d’assistència al màxim nombre de
                                                 persones. També es fan cursos on-line de creació de pàgines web, que tenen una durada de dos
                                                 mesos i l’alumne els pot realitzar des de casa seva en el temps que tingui disponible.
Els cursos de Pangea sempre tenen un preu especial, menys de la meitat, pels socis/ies de  Informe econòmic
Pangea i un descompte important per tots aquells que pertanyen al món associatiu.      La nostra entitat ha dedicat els seus recursos a donar serveis a entitats de caràcter social i a socis

Aquest any s'han realitzat un curs on-line de creació de pàgines web amb el programa     individuals, per tal de recolzar-los en l'ús d'eines de comunicació en xarxa.

Dreamweaver, el qual van seguir amb interès més de 25 persones durant dos mesos. I      Per una banda, hem donat als socis serveis d'Internet generals i projectes tècnics específics, i hem
també s'ha fet un curs sobre CMS per mostrar les possibilitats d'aquests programes a les   ofert cursos de formació en programari lliure (GNU Linux, PHP) a preus assequibles.
entitats socials per la utilitzar-los en les seves feines quotidianes.
                                               Per una altra banda hem continuat donant atenció a consultes i assessoraments i serveis gratuïts
Més informació dels cursos a: http://www.pangea.org/pangea/curs.shtml            a campanyes. Així mateix hem dut a terme projectes de sensibilització en l'ús de noves
                                               tecnologies i del programari lliure per al món associatiu, que han estat possibles gràcies a les
                                               subvencions rebudes.

                                               La principal àrea d'ingressos són les quotes de soci, seguit pels serveis a entitats. L'elevat
                                               percentatge dels recursos propis ens permet mantenir una gestió independent i auto-sostenible. A
                                               tot això s'afegeix un control ajustat de les despeses d'infraestructura que ens dóna marge per a
                                               poder destinar la major part dels nostres recursos al desenvolupament dels objectius de Pangea.

                                               El superàvit resultant en el balanç de 2007 es destinarà a continuar amb les tasques de
                                               sensibilització i al desenvolupament d'eines i continguts relacionats amb el pla estratègic.
                                     Aula de formació.
             Orígen dels Recursos 2007                         ORÍGEN DELS RECURSOS

             Alt res ingressos                              Recursos propis                   86,702.97 €
             2%            Project es subvencionat s             Quot es socis                     50,061.33 €
                          18%                        Serveis d'int ernet a ent it at s           26,347.00 €
                            Donacions                  Project es t ècnics a ent it at s           1,748.91 €
                            1%
                                                   Project es sensibilit zació a ent it at s       6,000.00 €
                             Inscripcions cursos
Quot es socis                      1%                     Inscripcions cursos                  1,610.00 €
46%                           Project es sensibilit zació a ent it at s  Donacions                        935.73 €
                             6%
                             Project es t ècnics a ent it at s     Projectes subvencionats                19,296.48 €
                             2%
                                                   Project es de Sensibilit zació Subvencionat s     19,296.48 €
                         Serveis d'int ernet a ent it at s
                         24%                        Altres ingressos                    2,430.38 €
                                                   Ingressos f inancers                  1,740.33 €
                                                   Ingressos ext raordinaris i exercicis ant eriors     690.05 €                                                   T OT AL                      108,4 29.83 €
             Destinació dels recursos 2007


            Gest ió serveis a socis
            33%               Formació
                             1%Project es t ècnics a ent it at s     DEST INACIÓ DELS RECURSOS
                              4%
                               Desenvolupament d'eines
                               4%
                                                   Gest ió serveis a socis                32,458.14 €
                                Serveis i assessorament grat uit s
                                5%                  Project es sensibilit zació              27,077.71 €
                                                   Inf rast ruct ura i administ ració          24,137.55 €
                                                   Serveis i assessorament grat uit s           4,814.40 €
Project es sensibilit zació                Inf rast ruct ura i administ ració     Desenvolupament d'eines                4,308.90 €
28%                            25%                    Project es t ècnics a ent it at s           3,968.65 €
                                                   Formació                        1,452.59 €


                                                   T OT AL                       98,217.95 €

                                                   SUPERÀVIT EXERCICI                 10,211.88 €
                                                 Programes d'APC
                                                 APC ha estat pionera en l'ús significatiu i pràctic de les TIC per a la societat civil, particularment en
                                                 els països en desenvolupament, i serveix a nivell internacional per a facilitar que la societat civil
Sobre APC
Pangea pertany a la xarxa APC (Associació per al Progrés de les Comunicacions) i treballa     s'involucri en temes relacionats amb les TIC, tant en temes polítics com pràctics.

en col·laboració amb altres membres d'APC en diversos programes i projectes. Una         Els tres eixos d'actuació d'APC són actualment:
motivació important del naixement de Pangea fou proporcionar accés a les conferències
                                                 Polítiques de comunicació i informació
electròniques que oferia les organitzacions Greennet i IGC, membres d'APC, en aquell
moment. Pangea va entrar a formar part d'APC primer com a associat al 1995 per a         APC defensa i promou Internet com una eina i un espai molt poderós per a la justícia social i

convertir-se poc després en membre.                                mediambiental, per al desenvolupament i la democràcia per la conscienciació, i creant recursos
                                                 informatius i oportunitats per a la discussió i l'aprenentatge sobre l'impacte de les decisions sobre
El lema d'APC és: “Internet i TIC pel Desenvolupament i la Justícia Social”. L'APC és una
                                                 polítiques d'Internet en la societat civil (Drets d'Internet).
xarxa internacional d'organitzacions cíviques que faciliten i assisteixen a grups i particulars
que treballen per la pau, els drets humans, el desenvolupament i la protecció del medi      Usos estratègics i formació

ambient, a través de l'ús estratègic de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC),     El poder del coneixement està en el seu vincle a la pràctica i a l'acció. APC ajuda a enfortir
inclosa Internet.                                         comunitats de formació locals, regionals i temàtiques, creant oportunitats per al desenvolupament i
                                                 l'intercanvi d'habilitats i metodologies i produint eines perdurables i intercanviables.
La tecnologia: pràctiques i polítiques
                                                 APC construeix comunitats que promouen que la societat civil faci un ús estratègic de les TIC
Els membres d'APC han estat en general els primers proveïdors d'Internet en els seus
                                                 (ITrainOnline i el centre de formació d'APC).
països. Avui continuem essent pioners en l'ús estratègic de les TIC per a la societat civil, en
especial en països en vies de desenvolupament. APC és un facilitador internacional del      Assistència a las xarxes de dones
compromís de la societat civil amb les TIC i qüestions relacionades, en teoria i en pràctica.
                                                 El programa d'assistència a xarxes de dones ajuda a les xarxes de dones que a Internet treballen
La visió d'APC: "Un món on totes les persones tinguin un accés fàcil, equitatiu i accessible   per al canvi social i contra les desigualtats que solen trobar les dones quan adopten tecnologies
al potencial creatiu de les Tecnologies de la Informació i Comunicació per a millorar les     electròniques. Les àrees de treball inclouen formació, investigació participativa, polítiques en
seves vides i crear societats més igualitàries i democràtiques."                 gènere i tecnologia de la informació, i suport a programes regionals. (www.apcwomen.org)

La missió d'APC: "L'Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC) és una xarxa
                                                 Membres a tot el món
global de xarxes la missió de les quals és apoderar i donar suport a organitzacions
                                                 APC i els seus membres han estat treballen des de 1990 com a organització internacional. La
moviments socials i individus en l'ús de la informació i en les tecnologies de comunicació
                                                 combinació d'organitzacions del sud i del nord sumat al seu saber i experiència sobre l'ús i
per a construir comunitats i iniciatives estratègiques que tinguin el propòsit de realitzar
                                                 promoció de les TIC en l'àmbit local, nacional i regional, es el que diferencia la nostra xarxa i el
aportacions significatives al desenvolupament humà, la justícia social, les democràcies
                                                 nostre treball del d'altres.
participatives i les societats sostenibles."
El valor únic d'APC ve de les visions locals i del contacte amb organitzacions de base que  Àfrica del Nord i Oest:
resulta del contacto amb, i entre, els nostres membres.                   ArabDev, Egypt; www.arabdev.org

Amèrica del Nord:                                      Enda-Tiers Monde, Senegal; www.enda.sn
                                               Fantsuam Foundation, Nigeria; www.fantsuam.org
Alternatives, Canada; www.alternatives.ca
Institute for Global Communications (IGC), USA; www.igc.org                 Àfrica del Sud i Est:
LaborNet, United States of America; www.labornet.org                     Arid Lands Information Network (East Africa), Kenya; www.alin.or.ke
LaNeta, Mexico; www.laneta.apc.org                              Community Education Computer Society, South Africa; www.cecs.org.za
Web Networks, Canada; www.web.net                              SANGONeT, South Africa; www.sangonet.org.za

Amèrica del Sud:                                       Ungana-Afrika, South Africa; www.ungana-afrika.org
                                               Women'sNet, South Africa; www.womensnet.org.za
CEPES, Peru; www.cepes.org.pe
                                               WOUGNET - Women of Uganda Network, Uganda; www.wougnet.org
Colnodo, Colombia; www.colnodo.apc.org
Escuela Latinoam. De Redes (ESLARED), Venezuela; www.eslared.org.ve             Àsia-Pacífic:
INTERCOM Nodo Ecuanex, Ecuador; www.ecuanex.net.ec/                     Bytes for All.org, South Asia; www.bytesforall.org
NODO TAU, Argentina; www.tau.org.ar                             Community Communication Online (c2o), Australia; www.c2o.org
RITS (Information Network for the Third Sector), Brazil; www.rits.org.br           Foundation for Media Alternatives (FMA), Philippines; www.fma.ph
Third World Institute (ITeM), Uruguay; www.item.org.uy                    JCA-NET, Japan; www.jca.apc.org/
Wamani, Argentina; www.wamani.apc.org                            Korean Progressive Network Jinbonet, South Korea; www.jinbo.net

Europa:                                           Open Forum of Cambodia, Cambodia; www.forum.org.kh

BlueLink Information Network, Bulgaria; www.bluelink.net                   WomensHub, Philippines; www.womenshub.net

ChangeNet, Slovakia; www.changenet.sk
ComLink, Germany; www.comlink.org
Computer Aid International, United Kingdom; www.computeraid.org
Econnect, Czech Republic; www.ecn.cz
GreenNet, United Kingdom; www.gn.apc.org
GreenSpider, Hungary; www.zpok.hu
Pangea, Spain; www.pangea.org
StrawberryNet, Romania; www.sbnet.ro
Unimondo, Italy; www.unimondo.org
ZaMirNet, Croatia; www.zamirnet.hr
Agraïments
Al llarg de la seva història Pangea ha rebut subvencions i ajudes de diverses institucions.
La Universitat Politècnica de Catalunya ha contribuït amb la seva inestimable ajuda al
desenvolupament de l’entitat al llarg de tots aquests anys. L’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat, l’Institut Català de les Dones, la Fundació Jaume Bofill han contribuït amb la
seva ajuda a la realització de diversos projectes vitals per l’entitat. Volem fer arribar el
nostre més sincer agraïment a tots aquests que ens ha ajudat i recolzat durant tot aquest
temps.

Durant l’any 2007 Pangea va comptar amb una subvenció de la Regidoria de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona per duur a terme el projecte “Potenciació de la
participació de Pangea en la xarxa europea d'APC” . I una subvenció de l’Institut Català de
les Dones per dur a terme el projecte “Transversalitzant les TIC amb perspectiva de
gènere”.

Als socis i sòcies de Pangea, gràcies pel seu compromís, per les seves aportacions
econòmiques i per creure en el valor de l'ús estratègic de les TIC com a eina per a la
comunicació i el desenvolupament social.

Als treballadors i treballadores de Pangea i col·laboradors, gràcies per treballar amb
voluntat, entusiasme i compromís, també per contribuir temps i energies en tot moment i en
especial quan el volum de treball i les presses s'acumulen.

Als voluntaris i voluntàries, gràcies per ajudar-nos amb el generós regal del seu valuós
temps, dedicació i coneixements.

A totes les organitzacions que pertanyen a la xarxa APC, gràcies per compartir tantes idees,
treball, projectes, ideals, il·lusions, amistat.
Contraportada

                  Pangea.org
                  Internet solidari

           Existim per a servir a les organitzacions i persones que treballen
                               pel canvi i la justícia social

      Jordi Girona, 31
      Edifici PL-Pangea
      08034-Barcelona
      Tel: 934015664

        Vine en Bus: 7, 63, 67, 68, 74, 75, 114

         Vine en Metro: L3-Palau Reial
        Contacta amb Pangea: suport@pangea.org

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:8/13/2010
language:Catalan
pages:12