Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Ministry of

Document Sample
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Ministry of Powered By Docstoc
					150
Aprilie                                                        April
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene       Ministry of Foreign Affairs and European Integration
        al Republicii Moldova                      of the Republic of Moldova
 11 aprilie, Luxemburg - Cea de-a VIII-a reuniune a        April 11, Luxembourg - The VIII meeting of EU-
 Consiliului de Cooperare RM-UE a avut loc la Luxemburg.     Moldova Cooperation Council took place in Luxemburg.

 Delegaţia Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul     The delegation of the Republic of Moldova, headed by Mr
 Vasile Tarlev şi delegaţia Uniunii Europene, condusă de     Vasile Tarlev, Prime Minister, and the EU delegation,
 dna Ursula Plassnik, Ministrul Afacerilor Externe al       headed by Ms Ursula Plassnik, Minister of Foreign Affairs
 Austriei, au abordat subiecte de interes comun, precum      of Austria, discussed subjects of common interest such
 implementarea Planului de Acţiuni RM-UE, activitatea       as the implementation of the EU-Moldova Action Plan, the
 Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la hotarul moldo-    activity of the European Union Border Assistance Mission
 ucrainean, asistenţa Uniunii Europene pentru Moldova, un     to Moldova and Ukraine (EUBAM), the EU assistance for
 şir de subiecte privind situaţia politică şi economică din    Moldova, as well as a range of issues related to political
 ţară.                              and economic situation in the country.

 Delegaţia Republicii Moldova a avut întrevederi bilaterale    The Moldovan delegation also had bilateral meetings with
 cu dl Jean-Claude Juncker, Prim-ministrul Marelui Ducat     Mr Jean-Claude Juncker, Prime Minister of Luxemburg,
 de Luxemburg, dna Benita Ferrero-Waldner, Comisarul       and Mrs Benita Ferrero-Waldner, European Commissioner
 pentru Relaţiile Externe şi Politica Europeană de        for External Relations and European Neighbourhood
 Vecinătate, Dr. Javier Solana, Secretarul general al       Policy, Mr Javier Solana, Secretary General of the Council
 Consiliului UE, Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă   of the EU, High Representative for Common Foreign and
 şi de Securitate Comună.                     Security Policy.

 În cadrul întrevederilor, discuţiile s-au axat pe        Within the meetings, the discussions focused on
 aprofundarea dialogului politic dintre Uniunea Europeană     deepening the political dialogue between the EU and the
 şi Republica Moldova, aspectele principale în procesul de    Republic of Moldova, the main aspects in the process of
 integrare europeană a Republicii Moldova şi soluţionarea     European integration of the Republic of Moldova and the
 problemei transnistrene.                     transnistrian conflict settlement.

 18 aprilie, Budapesta - Dl Valeriu Ostalep, Viceministrul    April 18, Budapest - Mr Valeriu Ostalep, Deputy
 Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii     Minister of Foreign Affairs and European Integration of
 Moldova, a participat la consultări politice cu dl Ferenc    the Republic of Moldova, participated in the political
 Somogyi, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Ungare,   consultations with Mr Ferenc Somogyi, Minister of
 şi cu Secretarul de Stat în probleme politice, dl Andras     Foreign Affairs of the Republic of Hungary and with the
 Barsony.                             Secretary of State, Mr Andras Barsony.

 În cadrul consultărilor au fost evaluate relaţiile bilaterale  Within the consultations the Moldovan–Hungarian
 moldo-maghiare, precum şi modalităţile de susţinere a      bilateral relations were assessed as well as the ways and
 eforturilor întreprinse de Republica Moldova pe calea      methods for supporting the Moldova’s efforts on the path
 integrării europene. Părţile au examinat, în acelaşi timp,    of European integration. The parties also discussed the
 domeniile în care Ungaria ar putea acorda asistenţă       fields in which Hungary could provide assistance to the
 statului nostru în procesul de implementare a Planului de    Republic of Moldova in the process of EU-Moldova Action
 Acţiuni RM-UE.                          Plan implementation.

 Baza colaborării dintre ambele state o vor constitui       The basis for this cooperation will be the concrete
 proiectele  concrete  privind acordarea  asistenţei    projects for providing assistance to public authorities
 autorităţilor publice din Republica Moldova în contextul     from the Republic of Moldova in the context of the
 propunerilor de cooperare înaintate de partea maghiară în    cooperation proposals presented by the Hungarian side
 cadrul vizitei dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru,      during the visit of Mr Andrei Stratan, Deputy Prime
 Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la    Minister, Minister of Foreign Affairs and European
 Budapesta, în noiembrie 2005.                  Integration, to Budapest in November 2005.

 De asemenea, părţile au discutat posibilităţile extinderii    The parties also discussed the possibilities of regional
 cooperării regionale în Europa de Sud-Est inclusiv cu ţările   cooperation in the South-Eastern Europe inclusively with
 din Grupul Vişegrad (Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria).    the countries from Visegrad Group (Czech Republic,
                                 Poland, Slovak Republic and Hungary)
25 aprilie, Bruxelles - Şedinţa Delegaţiei Parlamentului        April 25, Brussels - The meeting of the Delegation to
European la Comitetul de Cooperare Parlamentară RM-UE          the EU-Moldova Parliamentary Cooperation Committee
a avut loc la Bruxelles. Şedinţa a fost condusă de           headed by Mrs Marianne Mikko, Head of Delegation,
Preşedintele Delegaţiei, dna Marianne Mikko.              was held in Brussels.

În cadrul acestei reuniuni, grupul parlamentar al            Within the meeting, the parliamentary group of the
Delegaţiei a adoptat Declaraţia privind embargoul impus         Delegation adopted the Statement on the embargo of
vinurilor moldoveneşti de către Federaţia Rusă şi            Moldovan wines by Russia and the Statement on the
Declaraţia privind activitatea cu succes a Misiunii UE de        successful work of the EU Border Assistance Mission in
Asistenţă la frontiera moldo-ucraineană. Prin aceste          Ukraine. In the statements, the prohibition of Moldovan
declaraţii a fost condamnată interzicerea exporturilor         wine exports to the Russian market was condemned, and
vinurilor moldoveneşti pe piaţa rusă, precum şi apreciate        the results of the European Union Border Assistance
pozitiv rezultatele activităţii Misiunii UE de Asistenţă la       Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM) were positively
hotarul moldo-ucrainean. Textul declaraţiilor poate fi         assessed. The texts of the declarations can be accessed
accesat       pe       site-ul     MAEIE:       at http://www.mfa.md/En/home.html
http://www.mfa.md/Ro/home.html

26 aprilie - Conferinţa Naţională „Consolidarea dialogului       April 26 - The National Conference “Strengthening the
între Guvern şi Societatea Civilă din Republica Moldova în       dialogue between the Government and the Civil Society
contextul implementării coordonate a Planului de Acţiuni        from Moldova” took place in the context of a coordinated
UE – Moldova, SCERS şi a Programului „Provocările            implementation of the EU-Moldova Action Plan, EGPRSP
Mileniului” a avut loc la Palatul Republicii din Chişinău.       (Economic Growth and Poverty Reduction Strategy
Conferinţa a fost organizată de către Ministerul Afacerilor       Paper) and of the “Millennium Challenge” Programme.
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova în         The conference was organised by the Ministry of Foreign
parteneriat cu Fundaţia EURASIA şi cu sprijinul USAID.         Affairs and European Integration in partnership with
                                    EURASIA Foundation and with the support of USAID.
Evenimentul   a  întrunit  membri   ai  Guvernului,       The event gathered members of the Government,
reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova,        representatives of civil society from the Republic of
reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi organizaţiilor        Moldova, representatives of diplomatic missions and
internaţionale acreditate la Chişinău, precum şi donatori        international organisations accredited in the Republic of
naţionali şi internaţionali. Participanţii au abordat          Moldova, as well as national and international donors.
problemele şi oportunităţile de colaborare între Guvern şi       The participants tackled the problems and opportunities
societatea civilă în procesul de realizare a celor trei         for cooperation between the Government and the civil
programe strategice: Planul de Acţiuni Moldova-UE,           society in the process of achieving the three strategic
SCERS şi Programul „Provocările Mileniului”.              programmes: EU-Moldova Action Plan, EGPRSP, and
                                    Millennium Challenge Programme.

Conferinţa a finalizat cu adoptarea unor Concluzii privind       The Conference ended with the adoption of some
mecanismul de colaborare între Guvern şi societatea           Conclusions regarding the cooperation mechanism
civilă. A fost luată decizia creării unui grup mixt de lucru      between the Government and the civil society. The
care va definitiva un cadru de cooperare în conformitate        decision was taken to create a joint Working Group,
cu principiile şi bunele practici europene.               which will work out a framework for cooperation
                                    according to the European principles and good practices.
2 - 4 aprilie, Belgrad, Serbia şi Muntenegru -             April 2 - 4, Belgrade, Serbia and Montenegro – The
Reuniunea Grupului Multinaţional Consultativ al Centrului        Multinational Advisory Group Meeting of the Regional
Regional de Asistenţă în Implementarea şi Verificarea          Arms Control Verification and Implementation Assistance
asupra Controlului Armelor (RACVIAC) a avut loc la           Center (RACVIAC) took place in Belgrade. During the
Belgrad. În cadrul Reuniunii au fost discutate proiectele        Meeting, the projects carried out under the RACVIAC
realizate sub auspiciul RACVIAC şi a fost stabilit programul      auspices were discussed, as well as the program of
de activitate pînă la sfîrşitul anului 2006.              activity till the end of 2006 was set.

8 aprilie - Dl Valeriu Ostalep, Viceministrul Afacerilor        April 8 - Mr Valeriu Ostalep, Deputy Minister of Foreign
Externe şi Integrării Europene, a avut o întrevedere cu         Affairs and European Integration, met with Sir Dubs,
Lordul Dubs, Preşedinte al Grupului de prietenie cu           Chairman of All Party Group with Moldova of the
Moldova al Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii şi      Parliament of the United Kingdom of Great Britain and
Irlandei de Nord, şi Lordul McCluskey, Membru al Camerei        Northern Ireland, and Sir McCluskey, Member of the
Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii.       House of Lords of the UK Parliament.

În cursul întrevederii, dl Valeriu Ostalep a prezentat         During the meeting, Mr Valeriu Ostalep made a
obiectivele pe termen scurt şi mediu de cooperare între         presentation of the short and medium term objectives of
Republica Moldova şi    Uniunea Europeană. În acest         the cooperation between Moldova and the European
context, Viceministrul a solicitat sprijinul britanic în scopul     Union. In this context, the Deputy Minister of Foreign
realizării obiectivelor Republicii Moldova de integrare         Affairs and European Integration requested the UK
europeană.                               support in order to carry out the Moldova’s objectives for
                                    the European integration.

                                 -2-
În acelaşi timp, Viceministrul moldovean al Afacerilor        At the same time, the Moldovan Deputy Minister of
Externe şi Integrării Europene i-a informat pe membrii        Foreign Affairs and European Integration informed the
Camerei Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit al Marii       Members of the House of Lords of the UK Parliament
Britanii despre mersul reformelor şi recentele evoluţii în      about the course of reforms in our country and latest
procesul de negocieri privind reglementarea problemei        developments in the negotiation process for the
transnistrene. În acest context, dl Valeriu Ostalep a        settlement of the transnistrian problem. In this context,
solicitat  susţinerea  britanică pentru  soluţionarea      Mr Valeriu Ostalep also requested the British support for
conflictului transnistrean.                     the settlement of the transnistrian conflict.

La rîndul lor, membrii Camerei Lorzilor au exprimat         In their turn, the Members of the House of Lords of the
disponibilitatea Parlamentului britanic de a dezvolta şi       UK Parliament expressed the readiness of the UK
extinde relaţiile cu Parlamentul Republicii Moldova şi de a     Parliament to further develop and extend the relations
susţine statul nostru în procesul de integrare europeană şi     with the Parliament of the Republic of Moldova as well as
în procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului      support our country in the process of European
transnistrean.                            Integration and the negotiation process for the
                                   settlement of the transnistrian conflict.
Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a      The Deputy Minister of Foreign Affairs and European
exprimat mulţumiri atît pentru asistenţa tehnică oferită       Integration expressed his gratitude both for the technical
Republicii Moldova de Guvernul Marii Britanii, cît şi pentru     assistance offered to the Republic of Moldova by the
susţinerea acordată ţării noastre în procesul de integrare      United Kingdom Government and the support provided
europeană.                              for Moldova in the process of European Integration.

10 - 13 aprilie - O delegaţie reprezentativă din Carolina      April 10 - 13 - A delegation from the state of North
de Nord (SUA), condusă de Secretarul de Stat, dna Elaine       Carolina (USA), lead by the Secretary of State Elaine
Marshall, a efectuat o vizită în Republica Moldova în scopul     Marshall, visited the Republic of Moldova with the view to
participării la Reuniunea anuală a Comitetului Bilateral de     participating in the Bilateral Affairs Republic of Moldova –
Cooperare RM – Carolina de Nord.                   North Carolina Committee Meeting.

Discuţiile în cadrul celor patru Subcomitete create pe        The discussions held in the framework of the four
dimensiunile comercial-economică, umanitară, educaţie şi       Subcommittees    covering  trade  and   economic,
cultură au permis evaluarea realizărilor înregistrate pe       humanitarian, educational and cultural dimensions
parcursul anului 2005 în procesul de implementare a mai       allowed the parties to assess the success achieved during
multor proiecte comune, precum şi identificare a noilor       the year 2005 in the process of implementation of a
posibilităţi de cooperare.                      great number of joint projects as well as identify new
                                   possibilities for cooperation.

O înaltă apreciere şi recunoştinţă a fost exprimată         High appreciation and gratitude had been expressed to
delegaţiei americane pentru donaţia de echipament          the American delegation for the donation of medical
medical oferită în valoare de aproximativ 500 000 dolari       equipment, evaluated at approximately 500.000 US
SUA şi destinată instituţiilor medicale şi de menire socială     dollars, which will be distributed to the medical and social
din Republica Moldova. În cadrul Reuniunii a fost parafat      institutions of the Republic of Moldova. During the
Acordul între Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al     Meeting, the Minister of Health and Social Protection of
Republicii Moldova şi Departamentul Sănătăţii şi Serviciilor     the Republic of Moldova, Mr Ion Ababii, and the Secretary
Sociale din Carolina de Nord cu privire la cooperarea în       of State Mrs Elaine Marshall sealed an Agreement on co-
domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale.              operation with the North Carolina Department of Health
                                   and Human Services in the field of health and medical
                                   sciences.
Programul vizitei a inclus şi întrevederi oficiale cu Prim-     The agenda of the visit also included official meetings
ministrul, dl Vasile Tarlev, Preşedintele Parlamentului, dl     with the Prime Minister, Mr Vasile Tarlev, the Speaker of
Marian Lupu, şi Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor       Parliament, Mr Marian Lupu, and the Deputy Prime
Externe şi Integrării Europene, dl Andrei Stratan. De        Minister, Minister of Foreign Affairs and European
asemenea, delegaţia americană a vizitat mai multe          Integration Mr Andrei Stratan. The American delegation
instituţii beneficiare de asistenţă acordată de Carolina de     also visited a number of institutions that benefited from
Nord: Ospiciul „Angelus” pentru bolnavii incurabili,         the assistance offered by North Carolina: the “Angelus”
Laboratorul    Universităţii  Agrare  post-recoltare,     Hospice for incurable patients, Post-Harvest Laboratory
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică          of the Agrarian University of Moldova, “Nicolae
„Testimiţanu”, Liceul Tehnologic pentru copii cu handicap      Testimitanu”  Medical   and  Pharmaceutical   State
vizual, Spitalul „Sfînta Treime”, Şcoala nr.12 din mun.       University, Technological Lyceum for Students with Poor
Chişinău, Azilul pentru bătrîni din satul Zubreşti raionul      Eyesight, the Holy Trinity Hospital, the School No. 12
Străşeni, etc.                            from Chisinau, the Hospice for the elderly in the village of
                                   Zubresti, Straseni district, and other establishments.

11 - 13 aprilie – Dl Alpo Rusi, Preşedintele Grupului        April 11 - 13 - Mr Alpo Rusi, the Chairman of the Senior
Superior de Revizuire (Senior Review Group) al Pactului de      Review Group of the Stability Pact for the South-Eastern
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, a întreprins o vizită     Europe, undertook a working visit to the Republic of
de lucru în Republica Moldova.                    Moldova.

Vizita a avut loc în contextul transformărilor regionale       The visit of Mr Rusi to the Republic Moldova took place in
iniţiate în vederea reorganizării Pactului de Stabilitate în     context of regional changes initiated with a view to
Europa de Sud-Est.                          reorganising the Stability Pact for South Eastern Europe.

                                -3-
Recomandările Grupului Superior de Revizuire pentru          The recommendations of the Senior Review Group for the
viitorul forum al cooperării regionale în Europa de Sud-Est      future regional cooperation forum in the South-Eastern
includ subiecte ce ţin de priorităţile de viitor pentru        Europe comprise issues regarding the prospective
cooperarea regională, crearea viitorului cadru de           priorities for the regional cooperation, creation of a
cooperare, consolidarea parteneriatului regional în          cooperation framework, strengthening of regional
procesul de cooperare, procesul de tranziţie şi termenii de      partnership in the cooperation process, transition process
implementare, precum şi statutul ţărilor membre ale          and terms of implementation, as well as the statute of
Pactului de Stabilitate în viitorul forum regional.          the Stability Pact member states in the future regional
                                   forum.

13 aprilie – Dl Andrei Stratan, Viceprim-ministru           April 13 - Mr Andrei Stratan, Deputy Prime Minister,
Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a avut o     Minister of Foreign Affairs and European Integration met
întrevedere cu dl Tapio Kalevi Saarela, Ambasador al         with Mr Tapio Kalevi Saarela, Ambassador of Finland to
Republicii Finlanda în Republica Moldova, cu reşedinţă la       the Republic of Moldova, with residence in Bucharest.
Bucureşti.
În cursul întrevederii, dl Andrei Stratan l-a informat pe       During this meeting, Mr Andrei Stratan informed the
diplomatul finlandez cu privire la mersul reformelor în        Finnish diplomat about the course of reforms in Moldova
Moldova şi recentele evoluţii în procesul de negocieri        and latest developments in the negotiation process for
privind reglementarea problemei transnistrene.            the settlement of the transnistrian problem.

Viceprim-ministrul   a exprimat   voinţa Guvernului       The Deputy Prime Minister expressed the willingness of
Republicii Moldova de a intensifica dialogul politic şi        the Government of the Republic of Moldova to intensify
relaţiile comercial-economice cu Finlanda.              the political dialogue, economic and trade relations with
                                   Finland.
La rîndul său, Ambasadorul Finlandei a exprimat            In his turn, Mr Tapio Kalevi Saarela expressed the
disponibilitatea Guvernului finlandez de a dezvolta şi        readiness of the Finnish Government to develop and
extinde cooperarea cu Republica Moldova şi de a acorda        extend the co-operation with the Republic of Moldova and
susţinere ţării noastre în procesul de integrare europeană.      provide support for Moldova in the process of European
                                   Integration.

Referindu-se la preşedinţia finlandeză a UE din a doua        Referring to the Finnish Presidency of the EU, in the
jumătate a anului 2006, dl Andrei Stratan a solicitat         second half of the year 2006, Mr Andrei Stratan
sprijinul Finlandei pentru implementarea Planului de         requested the Finland’s support for the implementation of
Acţiuni RM – UE.                           the EU – Moldova Action Plan.

21 aprilie, Moscova - Delegaţia Republicii Moldova,          April 21, Moscow - The delegation of the Republic of
condusă de dna Eugenia Kistruga, Viceministrul Afacerilor       Moldova, headed by the Deputy Minister of Foreign
Externe si Integrării Europene, a participat la şedinţa        Affairs and European Integration, Mrs Eugenia Kistruga,
ordinară a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al CSI     participated  in the  ordinary  meeting  of  the
(CMAE).                                Commonwealth of Independent States (CIS) Council of
                                   Foreign Ministers.
În cadrul şedinţei, delegaţia moldovenească a prezentat o       During the meeting, the Moldovan delegation presented a
Declaraţie, prin care a solicitat susţinerea de către CMAE      Declaration by which requested the support of the CIS
al CSI a iniţiativei de convocare a şedinţei extraordinare a     Council of Foreign Ministers for the initiative to convoke
Consiliului Economic al CSI, care să examineze problema        an extraordinary meeting of the CIS Economic Council,
reluării livrărilor de vinuri şi producţiei agricole din       that would examine the problem of the resumption of
Moldova în Federaţia Rusa, cu abordarea ulterioară a         exports of wine and agricultural products from Moldova
acestui subiect la şedinţa ordinară a Consiliului Şefilor de     to the Russian Federation. The Moldovan delegation also
Guverne CSI, din 25 mai 2006.                     requested a further examination of this issue at the next
                                   ordinary meeting of the CIS Heads of Government, which
                                   will take place on May 25, 2006.

26 aprilie, Bucureşti – Cea de-a XIV-a Reuniune a           April 26, Bucharest - The 14th Meeting of the Council
Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre     of Ministers of Foreign Affairs of the Black Sea Economic
ale Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră         Cooperation Organisation (BSEC) took place in
(OCEMN) a avut loc la Bucureşti.                   Bucharest.

Scopul reuniunii a fost evaluarea activităţii OCEMN pe        The aim of the meeting was the review of the BSEC
durata preşedinţiei române, precum şi transmiterea de         activity during the Romanian Chairmanship as well as the
către România, a mandatului de Preşedinte al OCEMN          handing over, by Romania, of the mandate of the BSEC
Federaţiei Ruse, pentru perioada mai – octombrie 2006.        Chairmanship to the Russian Federation, for the period
                                   May – October, 2006.
În cadrul Reuniunii a fost aprobat bugetul PERMIS al         During the meeting, the budget of the BSEC Permanent
OCEMN pentru anul 2007 şi reînnoit statutul de observator       International Secretariat (PERMIS) for 2007 was
al OCEMN Republicii Egipt şi Austriei. A fost, în acelaşi       approved; the BSEC observer status of the Republic of
timp, ales candidatul Republicii Moldova în postul de         Egypt and Austria was renewed. The candidate of the
manager executiv al Secretariatului OCEMN, precum şi         Republic of Moldova for the position of Executive
semnată Declaraţia Comună „OCEMN în perspectiva celei         Manager of the BSEC Secretariat was also elected and
de-a 15-a aniversări”.                        the Bucharest Statement “BSEC towards its 15th
                                   anniversary” was signed.

                                -4-
27 aprilie - În cadrul proiectului trilateral Marea Britanie-      April 27 – In the framework of the trilateral project
Lituania-Moldova de acordare a asistenţei pentru             Great Britain-Lithuania-Moldova for providing assistance
Republica Moldova în procesul de implementare al Planului        to the Republic of Moldova in the Action Plan EU-Moldova
de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, la 15         implementation process, on 15 May 2006, Mr Alvydas
mai curent, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi         Stancikas will start his activity, as Lithuanian advisor on
Integrării Europene îşi va începe activitatea consilierul        European issues, in the Ministry of Foreign Affairs and
lituanian în afaceri europene, dl Alvydas Stancikas.           European Integration of the Republic of Moldova.

Dl Alvydas Stancykas va activa în cadrul MAEIE timp de 10        Mr Alvydas Stancykas will provide expertise on European
zile lucrătoare în fiecare lună în perioada mai 2006 -          issues during 10 working days each month in the period
martie 2007. Expertul lituanian are o experienţă bogată,         May 2006 – March 2007. The Lithuanian expert has a
activînd în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al          wide experience working in the Ministry of Foreign Affairs
Republicii Lituania, Departamentul Integrare Europeană.         of the Republic of Lithuania, Department of European
Actuala funcţie a dlui Alvydas Stancikas este de Şef al         Integration. The present position of Mr Alvydas Stancikas
Departamentului de Coordonare şi Monitorizare a             is Director of the Department of Co-ordination and
Implementării acquis-ului comunitar, pe lîngă Oficiul          Monitoring of European Law implementation of the Office
Primului Ministru.                            of the Prime Minister.

Proiectul respectiv este finanţat în comun de către           The respective project is jointly financed by the British
Ambasada Marii Britanii la Chişinău şi Ministerul Afacerilor       Embassy in Chisinau and the Ministry of Foreign Affairs of
Externe al Republicii Lituania.                     the Republic of Lithuania.

În perioada mai 2005 – martie 2006, un expert britanic a         In the period May 2005 - March 2006, a British expert
activat în cadrul MAEIE graţie sprijinului oferit de Marea        provided expertise in the Ministry of Foreign Affairs and
Britanie.                                European Integration of the Republic of Moldova thanks
                                     to the support offered by the Great Britain.

28 aprilie – Consultări privind tematica afacerilor           April 28 - Consultations regarding European affairs at
europene la nivel de Directori au avut loc între             the level of Head of Directorate took place between the
reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării       representatives of the Ministry of Foreign Affairs and
Europene al Republicii Moldova şi reprezentanţi ai            European Integration of the Republic of Moldova and the
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Estonia în         Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia with
vederea studierii experienţei şi celor mai bune practici         a view to studying the experience and the best Estonian
estoniene în procesul de integrare europeană.              practices in the process of European integration.

În cadrul discuţiilor s-a efectuat un schimb de opinii şi        During the consultations, an exchange of opinions and
informaţii privind prezentul şi viitorul relaţiilor Moldovei cu     information took place regarding the present and the
Uniunea Europeană şi strategia politică naţională de           future of the relations between Moldova and European
integrare europeană a Estoniei.                     Union and the national political strategy of European
                                     integration of Estonia.
Partea moldovenească a solicitat informaţie detaliată          The Moldovan side requested detailed information
privind experienţa Estoniei în abordarea unor aspecte în         regarding the Estonian experience in approaching such
procesul de integrare europeană, precum colaborarea cu          aspects in the process of European integration as the
UE în diverse domenii sectoriale, armonizarea legislaţiei        cooperation with the EU in different sector fields,
naţionale cu acquis-ul comunitar, cooperarea cu societatea        adjustment of national legislation with the acquis
civilă, implicarea autorităţilor locale în procesul de          communautaire, cooperation with the civil society,
integrare europeană, etc.                        involvement of local authorities in the process of
                                     European integration, etc.

Au avut loc consultări privind proiectele identificate de        The consultations also touched upon the jointly identified
ambele părţi în scopul acordării asistenţei de către Estonia       projects for providing Estonian assistance in the
în procesul de implementare a Planului de Acţiuni Moldova        implementation process of the EU-Moldova Action Plan.
– UE.
Consultări de acest gen sînt organizate de către Ministerul       Consultations of this kind are organised by the Ministry of
Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu statele           Foreign Affairs and European Integration with the EU
membre ale UE şi cele candidate în vederea informării          Member States and candidate countries with a view to
acestora cu privire la recentele evoluţii în procesul de         informing them about the latest developments in the
integrare europeană, promovarea viziunii ţării noastre          process of European integration, promotion of Moldova’s
privind viitorul relaţiilor cu UE şi identificarea asistenţei ce     vision in regard to the future relations with the European
ar putea fi acordată în implementarea Planului de Acţiuni        Union and identification of assistance which could be
Moldova – UE.                              provided for the implementation of the EU-Moldova
                                     Action Plan.
                                  -5-
18 aprilie - Reuniunea comună a Comitetului Politic al         April 18 – The Meeting of NATO’s Political Committee
NATO (PC) şi Comitetului director politic-militar al          (PC) and Political-Military Steering Committee on
Parteneriatului  pentru  Pace  (PMSC)  în formatul        Partnership for Peace (PMSC) in the format 26 + Republic
26+Republica Moldova a avut loc la Cartierul General al         of Moldova was held at the NATO Headquarters in
NATO de la Bruxelles. În cadrul reuniunii a fost discutat        Brussels. During the meeting, the finalised draft of the
proiectul definitivat al Planului individual de acţiuni al       Individual Partnership Action Plan (IPAP) the Republic of
Parteneriatului Republica Moldova - NATO.                Moldova - NATO was examined.

Republica Moldova a fost reprezentată de o delegaţie          The Moldovan delegation comprised representatives from
comună a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării         the Ministry of Foreign Affairs and European Integration
Europene şi Ministerului Apărării.                   and the Ministry of Defence.
                                    NATO’s International Secretariat and the member states
Secretariatul internaţional al NATO şi ţările aliate au         highly assessed the draft IPAP as a proof of the fact that
apreciat înalt proiectul IPAP, dovadă că Moldova în           Moldova as a partner state has a responsible approach to
calitatea sa de stat partener al NATO, are o abordare          the reform of the entire security and defence sector of
responsabilă faţă de sarcina de reformare a sectorului de        the country. The representatives of the Allied states also
apărare şi securitate al ţării. Reprezentanţii Alianţei au       noted the high level of cooperation and coordination
remarcat, de asemenea, nivelul înalt de cooperare şi          among different institutions of the state and civil society
coordonare între diversele instituţii de stat şi ale societăţii     in Moldova during the IPAP drafting process.
civile participante la elaborarea Planului individual.
Participanţii la reuniune au exprimat disponibilitatea         The participants in the meeting expressed the readiness
statelor aliate de a acorda asistenţă Moldovei în            of the NATO member states to provide assistance for
implementarea IPAP.                           Moldova in the implementation of the IPAP.

Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului urmează a fi      The Individual Partnership Action Plan is due to be
supus aprobării de către Consiliul Nord-Atlantic al NATO şi       approved by the North Atlantic Council of NATO and the
Guvernul Republicii Moldova către mijlocul lunii mai 2006.       Government of the Republic of Moldova by the middle of
                                    May 2006.

27 aprilie - Consiliul Permanent al OSCE a discutat           April 27 - The OSCE Permanent Council tackled different
diverse aspecte ale problematicii transnistrene cu ocazia        aspects of the transnistrian problem on the occasion of a
efectuării unei prezentării de către dl Adriaan Jacobovits       presentation made by Mr Adriaan Jacobovits de Szeged,
de Szeged, Reprezentantul Special al UE pentru Moldova         the EU Special Representative for Moldova, on the
cu privire la procesul de reglementare a conflictului.         conflict settlement process.

Reprezentantul Special al UE, Republica Moldova, SUA,          The EU Special Representative, the Republic of Moldova,
ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi statele          the USA, the EU member states as well as the GUAM
GUAM, au condamnat ferm acţiunile unilaterale şi            states, firmly condemned the unilateral actions
provocatoare întreprinse pe 21 aprilie anul curent de către       undertaken on 21 April 2006 by the transnistrian
structurile transnistrene, care au ocupat ilegal portul din       structures, which illegally seized by force the port from
localitatea Varniţa, aflată sub jurisdicţia Chişinăului.        the Varnitsa region which is under the jurisdiction of the
Regimul separatist de la Tiraspol a fost chemat să           Moldovan authorities. The separatist regime from
returneze   imediat  şi  necondiţionat  proprietatea       Tiraspol was called on to return immediately and
sechestrată şi să elibereze persoanele care au fost reţinute      unconditionally the sequestrated property and set free
în mod abuziv.                             the persons who were held abusively.

Reprezentanţii UE, SUA, GUAM şi Republica Moldova au          The representatives of the EU, the USA, GUAM and
evidenţiat necesitatea transformării actualului "mecanism        Moldova emphasized the need to transform the current
de pacificare" într-o Misiune multinaţională de menţinere a       "peacekeeping  mechanism"   into  a  multinational
păcii, cu mandat internaţional.                     peacekeeping mission, with international mandate.

Situaţia tensionată care persistă în Zona de Securitate şi       The tensioned situation persistent in the Security Zone
provocările continue ale regimului de la Tiraspol denotă        and the permanent defiance and provocations of the
faptul că acesta s-a transformat într-un mecanism de          regime from Tiraspol indicate that this one has
îngheţare a conflictului, servind astfel interesele regimului      transformed itself into a mechanism for freezing the
separatist, situaţie ce nu mai poate fi tolerată de către        conflict, thus serving the interests of the separatist
comunitatea internaţională.                       regime – a situation which cannot be tolerated more by
                                    the international community.
In context, a fost exprimată disponibilitatea UE, SUA,         In this context, the EU, the USA, Moldova and Ukraine
Republicii Moldova şi Ucrainei pentru reluarea cît mai         expressed their willingness to resume as soon as possible
curînd posibil a negocierilor în formatul "5+2". Printre        the negotiations in the 5+2 format. The main topics of
subiectele centrale care urmează să figureze pe agenda         the future agenda of negotiations should include:
viitoarelor negocieri au fost menţionate democratizarea şi       democratisation and demilitarisation of the transnistrian
demilitarizarea  regiunii  transnistrene,  monitorizarea      region, monitoring of the industrial and military
întreprinderilor   industrial-militare   din   regiune,      enterprises in the region, transformation of the
                                    peacekeeping mechanism. Tiraspol was called to
                                 -6-
transformarea mecanismului de pacificare. Tiraspolul a        participate in the next round of negotiations in the 5+2
fost chemat să participe la următoarea runda de negocieri      format.
în formatul "5+2".

Cu excepţia Federaţiei Ruse, ţările membre ale OSCE au        The OSCE participating states, with the exception of the
calificat ca fiind neîntemeiate şi contraproductive         Russian Federation, qualified as groundless the attempts
încercările regimului separatist de a autoizola regiunea, ca     of the separatist regime to self-isolate the region as a
răspuns la punerea în aplicare, începînd cu 3 martie 2006,      reaction to the implementation of the Moldovan-
a înţelegerilor moldo-ucrainene privind regimul vamal. In      Ukrainian agreements on customs regime of March 3,
acest scop, consolidarea spaţiului vamal unic al Republicii     2006. In this respect, strengthening the Moldova’s single
Moldova ramîne a fi un obiectiv prioritar. De asemenea,       customs area remains an important goal. At the same
Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră a primit asigurări de     time, the EU Border Assistance Mission to Moldova and
sprijin în vederea atingerii obiectivelor stabilite.         Ukraine received assurances of support for fulfilling its
                                   goals.
Republica Moldova, SUA şi GUAM au reiterat apelul către       Moldova, the USA and GUAM called on the Russian
Federaţia Rusa să reia neîntîrziat procesul de retragere a      Federation to immediately resume the withdrawal of its
trupelor şi armamentului său de pe teritoriul Republicii       troops and armament from the Moldovan territory, in
Moldova, în conformitate cu angajamentele pe care şi le-a      accordance with the commitments undertaken at the
asumat în cadrul Summit-ului OSCE de la Istambul din         Istanbul OSCE Summit from 1999.
1999.
3 mai, Thessalonniki, Grecia - Reuniunea Miniştrilor         May 3, Thessaloniki, Greece – Meeting of the Ministers
Afacerilor Externe ai Procesului de Cooperare în Europa de      of Foreign Affairs of the South East European
Sud-Est (SEECP). Republica Moldova va fi reprezentată de       Cooperation Process (SEECP). The Republic of Moldova
dl Valeriu Ostalep, Viceministrul Afacerilor Externe şi       will be represented by Mr Valeriu Ostalep, Deputy
Integrării Europene al Republicii Moldova.              Minister of Foreign Affairs and European Integration of
                                   the Republic of Moldova.

4 mai, Thessaloniki, Grecia - Summit-ul Şefilor de Stat       May 4, Thessaloniki, Greece – Summit of the Heads of
şi Guvern al Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est      State and Government of the South East European
(SEECP). Delegaţia Republicii Moldova va fi condusă de dl      Cooperation Process (SEECP). Delegation of the Republic
Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova.          of Moldova will be headed by Mr Vasile Tarlev, Prime
                                   Minister of the Republic of Moldova.

4 mai, Vilnius, Lituania - Summit-ul Preşedinţilor din        May 4, Vilnius, Lithuania – Summit of the Heads of
regiunea Mării Negre şi Mării Baltice. Delegaţia Republicii     State from the Black Sea and Baltic Sea regions. The
Moldova va fi condusă de dl Vladimir Vornin, Preşedintele      Delegation of the Republic of Moldova will be headed by
Republicii Moldova.                         Mr Vladimir Voronin, President of the Republic of
                                   Moldova.

11 – 12 mai, Chişinău – Vizita în Republica Moldova a        May 11 -    12, Chisinau – Visit to the Republic of
dlui Leif Arne Ulland, Ambasador al Regatului Norvegiei în      Moldova of   Mr Leif Arne Ulland, Ambassador of the
Republica Moldova cu reşedinţă la Bucureşti.             Kingdom of   Norway to the Republic of Moldova, with
                                   residence in  Bucharest.

12 mai, Viena, - Reuniunea Coordonatorilor Naţionali ai       May 12, Vienna, – Meeting of the National Coordinators
Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE).      of the Stability Pact for South Eastern Europe.

20 - 21 mai, Kiev – Reuniunea Coordonatorilor Naţionali       May 20 - 21, Kyiv, – The GUAM National Coordinators
GUAM.                                Meeting.

22 mai, Kiev - Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ai      May 22, Kyiv – Meeting of the GUAM Ministers of
GUAM.                                Foreign Affairs.

23 mai, Kiev - Summit-ul Şefilor de Stat ai GUAM.          May 23, Kyiv – The GUAM Heads of State Summit. The
Delegaţia Republicii Moldova va fi condusă de dl Vladimir      delegation of the Republic of Moldova will be headed by
Vornin, Preşedintele Republicii Moldova.               Mr Vladimir Voronin, President of the Republic of
                                   Moldova.

24 – 25 mai, Tirana, Albania - Reuniunea               May 24 – 25, Tirana, Albania – Meeting of the National
Coordonatorilor Naţionali ai Statelor Membre a ICE.         Coordinators of the CEI Member States

26 mai, Tirana, Albania – Reuniunea       Miniştrilor     May 26, Tirana, Albania - Meeting of the Ministers of
Afacerilor Externe ai Statelor Membre a ICE             Foreign Affairs of the CEI Member States.


                                -7-
29 mai, Belgrad, Serbia şi Muntenegru - Masa              May 29, Belgrade, Serbia and Montenegro – The
Regională a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-        Round Table of the Stability Pact for South Eastern
Est.                                  Europe.

31 mai, Liubliana Slovenia – Viceministrul Afacerilor          May 31, Ljubljana, Slovenia – The Deputy Minister of
Externe şi Integrării Europene, dl Valeriu Ostalep, va         Foreign Affairs and European Integration, Mr Valeriu
participa la consultările moldo-slovene.                Ostalep, will take part in the Moldovan - Slovenian
                                    consultations.

31 mai - 1 iunie – Vizita oficială în Republica Moldova a        May 31 – June 1, Chisinau – Official visit to the
dlui Jonas Gahr Store, Ministrul Afacerilor Externe al         Republic of Moldova of Mr Jonas Gahr Store, Minister of
Regatului Norvegiei.                          Foreign Affairs of the Kingdom of Norway.
                            31 August Nr. 80, Chişinău
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene   Republic of Moldova    Ministry of Foreign Affairs and European Integration
        al Republicii Moldova           Tel: (37322) 578 210           of the Republic of Moldova
    Departamentul Integrare Europeană         Fax: (37322) 232 302        Department of European Integration
                            www.mfa.md die@mfa.md
                                 -8-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:114
posted:8/11/2010
language:Romanian
pages:8