GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA by jqy64044

VIEWS: 31 PAGES: 4

									                G U V E R N U L R E P U B L I C I I M O L D O VA
                        ORDONANŢĂ
                privind stabilirea cuantumului taxelor consulare
                     Nr. 1 din 26 septembrie 2000
         Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28 septembrie 2000, nr.121-123, art.1076.
    În vigoare de la 28 septembrie 2000. Cu modificările şi completările introduse prin legea nr. 260-XV din 15 iunie 2001
     (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-80 din 12 iulie 2001) şi Legea nr. 430-XV din 31 octombrie 2003
            (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 239-242 din 5 decembrie 2003, art. 956)
  În temeiul art. 1062 al Constituţiei Republicii Mol-      sau în valuta ţării de reşedinţă, conform cursului oficial
dova şi în baza Legii privind abilitarea Guvernului de a      existent în statul în cauză. Confirmarea plăţii taxei con-
emite ordonanţe nr. 1211-XIV din 31 iulie 2000 (Moni-        sulare se efectuează prin aplicarea vizei-timbru, elibera-
torul Oficial, 2000, nr. 102-105, art. 749), Guvernul        rea chitanţei sau în alt mod, stabilit de Ministerul Finan-
Republicii Moldova adoptă prezenta ordonanţă.            ţelor în comun cu Ministerul Afacerilor Externe.
Articolul 1. Noţiunea taxelor consulare                 Mijloacele băneşti obţinute de punctele consulare şi
  Taxele consulare constituie plăţile efectuate în buge-     de Direcţia generală consulară ale Ministerului Afaceri-
tul de stat de către diferite persoane fizice ori juridice în    lor Externe prin prestarea de servicii consulare pe teri-
schimbul serviciilor, prestate de Ministerul Afacerilor       toriul Republicii Moldova se transferă zilnic la bugetul
Externe şi subdiviziunile acestuia.                 de stat.
                                     Persoanele, care încasează taxele consulare, poartă
Articolul 2. Tratatele internaţionale                răspundere pentru corectitudinea perceperii, precum şi
  Dacă tratatele internaţionale, la care Republica        pentru depunerea deplină şi la timp a taxelor consulare.
Moldova este parte, conţin alte dispoziţii decît cele pre-     Modul de încasare, decontare şi evidenţă a acestor su-
văzute în prezenta ordonanţă, se vor aplica prevederile       me băneşti se stabileşte de Ministerul Finanţelor, de
tratatelor internaţionale.                     comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe.
Articolul 3. Serviciile consulare şi cuantumul           Articolul 5. Plăţi pentru acoperirea unor cheltuieli afe-
        taxelor consulare                          rente exercitării acţiunilor consulare
  Se aprobă serviciile consulare, prestate de Ministe-         Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de ser-
rul Afacerilor Externe şi subdiviziunile lui şi cuantumul      vicii consulare, pe lîngă plata taxelor consulare, acoperă
taxelor consulare percepute pentru acestea, conform         cheltuielile aferente, suportate de Ministerul Afacerilor
anexelor nr. 1 şi 2, care sînt parte integrantă a prezentei     Externe şi subdiviziunile acestuia pentru deplasarea la
ordonanţe.                             locul efectuării acţiunii consulare, pentru coresponden-
  Pentru prestarea de către Ministerul Afacerilor Ex-       ţă, telefon, fax, păstrarea averii, comercializarea ei etc.
terne a serviciilor consulare în interesul persoanelor          Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se
fizice şi juridice, care-şi au reşedinţa în statele în care     atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.
Republica Moldova nu dispune de misiuni diplomatice           Modul de determinare, încasare, decontare, evidenţă
sau consulare, se percep taxele consulare respective        şi utilizare a acestor sume băneşti se stabileşte printr-un
prevăzute în anexa nr.2 la prezenta ordonanţă, evaluate       regulament, aprobat de Ministerul Afacerilor Externe în
în lei conform cursului oficial.                  comun cu Ministerul Finanţelor.
  Pentru prestarea serviciilor consulare în regim de          Cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor
urgenţă sau în afara programului de lucru taxa consula-       aferente este stabilit de către Ministerul Afacerilor Ex-
ră se percepe cu o majorare de 50% a cuantumului sta-        terne şi de fiecare misiune diplomatică sau consulară -
bilit.                               în baza preţurilor existente în statul respectiv.
Articolul 4. Perceperea taxelor consulare              Articolul 6. Servicii scutite de taxe consulare
  Taxele consulare se percep atît de la persoanele fizi-        Sub rezerva prevederilor articolelor 2 şi 3 ale pre-
ce şi juridice ale Republicii Moldova, cît şi de la per-      zentei ordonanţe, taxa consulară nu se percepe:
soanele fizice şi juridice străine. Pentru apatrizi sînt         a) pentru prestarea serviciilor consulare în cazurile
prevăzute aceleaşi taxe ca şi pentru cetăţenii statului de     cînd se acţionează în numele Republicii Moldova pen-
reşedinţă al acestora.                       tru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea
  Serviciile consulare prestate de Ministerul Afaceri-      unor drepturi patrimoniale de stat;
lor Externe şi de subdiviziunile acestuia nu sînt supuse         b) pentru acordarea vizelor pentru funcţionarii orga-
taxei de stat.                           nizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Mol-
  Perceperea taxei consulare de la solicitant se face       dova, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
pînă la efectuarea acţiunii consulare.                  c) pentru acordarea în condiţii de reciprocitate a vi-
  În ţară perceperea taxei consulare se efectuează în       zelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consula-
lei, cu excepţia taxei pentru perfectarea vizelor percepu-     re străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
te de către oficiile consulare de la punctele de trecere a        d) la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor
frontierei care se încasează în lei, dolari SUA sau orice      guvernamentale sau parlamentare străine şi alte persoa-
altă valută forte. În afara hotarelor Republicii Moldova,      ne invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor
taxa consulară se percepe în valută liber convertibilă       acestora;

                                                                1
   e) la perfectarea vizelor şi înregistrarea acţiunilor de    Conducerea Ministerului Afacerilor Externe, şeful
evidenţă consulară a persoanelor care nu au împlinit      Direcţiei generale consulare, precum şi şefii misiunilor
vîrsta de 16 ani;                        diplomatice şi consulare au dreptul de a scuti integral
   f) la eliberarea şi prelungirea vizelor pentru titularii  sau parţial de plata taxelor consulare cetăţenii Republi-
paşapoartelor diplomatice;                   cii Moldova, aflaţi în imposibilitatea de plată a acestora
   g) la perfectarea notei verbale privind solicitarea vi-  din motive obiective, în baza documentelor respective
zei unui stat străin pentru titularii paşapoartelor diplo-   confirmătoare.
matice şi de serviciu, precum şi pentru membrii delega-     Articolul 7. Dispoziţii finale
ţiilor oficiale prezidenţiale, parlamentare şi guverna-
mentale;                               Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţe-
   h) de la cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi tempo-    lor îşi vor aduce actele normative în corespundere cu
rar în statul de reşedinţă pentru înregistrarea actelor de   prezenta ordonanţă şi vor elabora, după caz, noi acte
naştere sau deces;                       orientate spre executarea ei, prezentîndu-le Guvernului
   i) în cazurile legate de expedierea ajutorului umani-   spre aprobare.
tar în Republica Moldova;                      În termen de trei luni Ministerul Afacerilor Externe
   j) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.   va prezenta Guvernului spre aprobare proiectele actelor
   La perfectarea vizelor persoanelor originare din Re-    normative privind ajustarea legislaţiei în vigoare la pre-
publica Moldova domiciliate peste hotare, inclusiv per-     vederile prezentei ordonanţe.
soanelor specificate în alin.2) al art.12 al Legii cetăţeni-     Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publică-
ei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000,       rii.
taxa consulară se percepe cu o reducere de 50 % din
cuantumul stabilit.
   La perfectarea vizelor grupurilor turistice, de creaţie  Prim-ministru
sau sportive organizate, în număr de zece şi mai multe     al Republicii Moldova        Dumitru BRAGHIŞ
persoane, taxa consulară se percepe cu o reducere de 50     Chişinău, 26 septembrie 2000.
% din cuantumul stabilit.                    Nr. 1.

                                       Anexa nr. 1
                                 la Ordonanţa Guvernului Republicii
                                 Moldova nr. 1 din 26 septembrie 2000

                 Serviciile consulare, prestate în ţară de Ministerul
                 Afacerilor Externe, şi cuantumul taxelor consulare

     I. Taxele consulare, percepute în lei                      1              2
                                 8. Examinarea şi autorizarea de către Direc-
            1                2    ţia generală consulară a demersului, formulat
 1. Perfectarea unui paşaport de serviciu per-          de instituţii din sfera nebugetară, privind
 soanelor, care activează în altă sferă decît          invitarea cetăţenilor străini în Republica
 cea bugetară                     250    Moldova                       100
                                 9. Eliberarea altor certificate           50
 2. Prelungirea valabilităţii unui paşaport de
 serviciu persoanelor, care activează în altă          Notă. Taxa consulară, prevăzută pentru prestarea ser-
 sferă decît cea bugetară               100    viciilor indicate la pct.7, nu se restituie, dacă actul sau
                                informaţiile respective nu au fost depistate.
 3. Întocmirea şi dactilografierea unei note
 verbale privind solicitarea vizelor pentru               II. Taxele pentru perfectarea vizelor,
 persoanele care activează în altă sferă decît                 percepute în dolari SUA
 cea bugetară                     100    1. Perfectarea vizelor simple, turistice şi de
 4. Legalizarea fiecărui act:                  serviciu (business) pentru:
                                 a) o singură călătorie (pe durata unei luni)    60 $
 a) pentru persoane fizice               20    b) două călătorii (pe durata unei luni)      75 $
 b) pentru persoane juridice             100    c) mai multe călătorii (pe durata unei luni)   105 $
 5. Legalizarea unui document, întocmit de            d) mai multe călătorii (pe durata a două luni)  150 $
 către autorităţile statului străin sau cu parti-        e) mai multe călătorii (pe durata a trei luni)  180 $
 ciparea acestora, şi destinat pentru utilizare         f) mai multe călătorii (pe durata a şase luni)
 pe teritoriul Republicii Moldova:                cu şedere permanentă de pînă la 90 zile      240 $
                                 g) mai multe călătorii (pe durata a do-
 a) pentru persoane fizice              300    uăsprezece luni) cu şedere permanentă
 b) pentru persoane juridice             400    de pînă la 90 zile                300 $
 6. Legalizarea invitaţiei persoanei fizice           2. Perfectarea vizei de tranzit:
 pentru intrarea în Republica Moldova a unui           a) tranzit simplu                 30 $
 cetăţean străin                   100    b) tranzit dublu                  60 $
 7. Solicitarea unui act, a unei informaţii      50    Notă. Vizele turistice pot fi perfectate numai în con-
                                formitate cu lit. a) şi b) ale pct. 1.

2
                                     Anexa nr. 2
                               la Ordonanţa Guvernului Republicii
                               Moldova nr. 1 din 26 septembrie 2000
         Serviciile consulare, prestate de misiunile diplomatice şi consulare
            ale Republicii Moldova, şi cuantumul taxelor consulare
  I. Perfectarea şi eliberarea paşapoartelor,        10. Perfectarea vizei de        pentru cetăţenii:
      vizelor şi altor documente            tranzit:               Turciei: altor state:
                       (dolari SUA)  a) tranzit simplu           15 $    20 $
1. Eliberarea paşaportului de serviciu pentru         b) tranzit dublu           30 $    40 $
persoanele care activează în altă sferă decît         11. Prelungirea vizei simple, turistice şi de
cea bugetară şi paşaportului simplu:             serviciu (business), pînă la o lună         20 $
a) în Germania şi SUA                100 $
b) în alte ţări                   40 $   12. Eliberarea altor documente           35 $
2. Prelungirea valabilităţii paşaportului de ser-      Notă. Vizele turistice pot fi perfectate numai în con-
viciu pentru persoanele care activează în altă        formitate cu lit. a) şi b) ale pct. 9.
sferă decît cea bugetară şi paşaportului simplu 25 $
3. Aplicarea fotografiei şi consemnarea nu-            II. Perfectarea actelor privind cetăţenia
melui copilului în paşaport             20 $   1. Examinarea cererii cu privire la dobîndirea
4. Perfectarea materialelor privind cererile         cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea
cetăţenilor Republicii Moldova referitoare la         setului respectiv de documente            10 $
stabilirea permanentă cu traiul în străinătate:        2. Examinarea cererii cu privire la renunţarea
a) în statele membre ale CSI şi România       30 $   la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea
b) în Germania şi SUA                300 $   setului respectiv de documente            200 $
c) în alte ţări                   100 $
                               3. Examinarea cererii cu privire la
5. Includerea în evidenţa consulară perma-          redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi
nentă a cetăţenilor Republicii Moldova, do-          perfectarea setului respectiv de documente      10 $
miciliaţi permanent în străinătate:              4. Eliberarea adeverinţei despre renunţarea la
a) în statele membre ale CSI şi România       10 $   cetăţenia Republicii Moldova             50 $
b) în alte ţări                   50 $
                               5. Perfectarea declaraţiei comune a părinţilor
6. Includerea în evidenţa consulară temporară         cu privire la obţinerea cetăţeniei copiilor     10 $
a cetăţenilor Republicii Moldova, a căror şe-
dere în statul de reşedinţă depăşeşte 90 zile:        6. Perfectarea certificatului solicitat cu privi-
a) în statele membre ale CSI şi România        5$   re la cetăţenia persoanei              50 $
b) în alte ţări                   25 $      III. Perfectarea actelor de stare civilă
7. Eliberarea titlului de călătorie:
a) în Germania, Israel, SUA             50 $   1. Înregistrarea naşterii şi eliberarea certifica-
b) în statele membre ale CSI şi România       20 $   tului de naştere                  20 $
c) în alte ţări                   40 $   2. Examinarea cererii privind încheierea sau
8. Întocmirea şi dactilografierea unei note în        desfacerea căsătoriei                20 $
adresa misiunilor diplomatice şi consulare          3. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certifi-
străine pentru acordarea de vize sau alte ser-        catului de căsătorie                 100 $
vicii consulare pentru persoanele ce activează
în altă sferă decît cea bugetară           10 $   4. Înregistrarea desfacerii căsătoriei pe cale
9. Perfectarea vizelor simple,     pentru cetăţenii:   extrajudiciară şi eliberarea certificatului de
turistice şi de serviciu (business): Turciei: altor state:  divorţ                        200 $
a) o singură călătorie (pe durata               5. Înregistrarea desfacerii căsătoriei cu per-
unei luni)               30 $    40 $    soanele declarate în modul stabilit de lege
b) două călătorii (pe durata unei               dispărute fără veste, incapabile din motivul
luni)                 40 $    50 $    alienării sau debilităţii mintale, sau cu per-
c) mai multe călătorii (pe durata               soanele condamnate pentru săvîrşirea unei
unei luni)               50 $    70 $    infracţiuni la privaţiune de libertate pe un
d) mai multe călătorii (pe durata               termen de cel puţin trei ani             15 $
a două luni)              60 $    100 $    6. Perfectarea materialelor despre schimbarea
e) mai multe călătorii (pe durata               numelui, prenumelui şi patronimicului şi(sau)
a trei luni)              80 $    120 $    eliberarea certificatului respectiv         20 $
f) mai multe călătorii (pe durata
a şase luni) cu şedere permanentă               7. Înregistrarea stabilirii paternităţii şi elibe-
de pînă la 90 zile          120 $    160 $    rarea certificatului respectiv            50 $
g) mai multe călătorii (pe durata               8. Eliberarea certificatelor de adopţie       30 $
a douăsprezece luni) cu şedere                9. Eliberarea duplicatelor certificatelor de
permanentă de pînă la 90 zile     180 $    200 $    stare civilă                     30 $
IV. Legalizarea şi autentificarea notarială a actelor        V. Acţiuni succesorale şi patrimoniale
1. Legalizarea fiecărui act:                  1. Întocmirea unui act despre
a) pentru persoanele fizice care sînt:             numirea tutorelui bunurilor
  (I) cetăţeni ai Republicii Moldova        30 $    succesorale                15 $
  (II) cetăţeni străini              40 $    2. Întocmirea sechestrului asu-    1% din costul
b) pentru persoanele juridice:                 pra bunurilor succesorale şi păs-  bunurilor, dar nu
  (I) rezidente în Republica Moldova        40 $    trarea acestor bunuri        mai puţin de 15 $
  (II) nerezidente în Republica Moldova      50 $
                                3. Autentificarea notaria-
2. Autentificarea notarială a procurilor:           lă a testamentului             20 $
a) pentru beneficierea şi dispunerea de
avere (inclusiv de mijloacele de transport           4. Eliberarea adeverinţei despre   1% din valoarea
şi efectuarea operaţiunilor creditare)       30 $    dreptul de succesiune legală sau   bunurilor moşte-
b) pentru primirea sumelor băneşti de la            conform testamentului           nite
persoane fizice şi juridice prin mandate            5. Vînzarea la licitaţie a mărfu-   3% din suma
poştale şi în băncile de economii, primi-           rilor sau a altor bunuri       încasată, dar nu
rea coletelor, corespondenţei, pentru dis-                             mai puţin de 20 $
punerea de depuneri, etc.              25 $
                                6. Predarea bunurilor căutate    1% din valoarea
3. Autentificarea notarială:                  sau solicitate            bunurilor, dar nu
a) a contractelor de evaluare    5% din suma indica-                      mai puţin de 20 $
                   tă în contract, dar nu
                    mai puţin de 10 $    7. Păstrarea în sediul misiunii
b) a contractelor de donare a                 diplomatice sau consulare:
mijloacelor de transport:                   a) a unui pachet cu documente      5 $ pe lună
  (I) copiilor, soţului, părinţilor 3% din preţul real    b) a unui testament            10 $
  (II) altor persoane        7% din preţul real    c) a banilor, hîrtiilor de valoare  0,1% lunar din
c) a contractelor de împărţire                 şi altor obiecte de preţ        suma totală
a bunurilor, contractelor de                  8. Primirea la păstrare a bunuri-
garanţie şi altor contracte, ce                lor pe termene de pînă la 6 luni
nu pot fi evaluate:                      pentru remitere către destinatari,
  (I) de la persoanele fizice        10 $       valoarea cărora constituie:
  (II) dacă cel puţin una din                 a) pînă la 100 $             5 $ pe lună
  părţi este persoană juridică       100 $       b) mai mult de 100 $           15 $ pe lună
d) a contractelor şi tran-     5% din suma indicată
zacţiilor de închiriere a      în document, dar nu   Note: 1. Pentru întocmirea sechestrului asupra bunuri-
bunurilor               mai puţin de 10 $   lor succesorale şi păstrarea acestor bunuri în conformi-
4. Certificarea semnăturii              15 $   tate cu pct.2, succesorii de drept (moştenitorii) acoperă
                               suplimentar cheltuielile aferente prestării serviciilor,
5. Certificarea autenticităţii duplicatelor          legate de păstrarea bunurilor succesorale: închirierea
actelor şi extraselor (pentru o pagină)       15 $   încăperii, de pază, transport, deplasare, corespondenţă
6. Certificarea autenticităţii fotocopiilor     15 $   etc.
7. Eliberarea extraselor sau duplicatelor           2. La primirea obiectelor spre păstrare de către misiu-
actelor din oficiul consular (pentru o pa-          nea diplomatică sau consulară în conformitate cu pct.7
gină)                         5$   şi 8, taxa se încasează anticipat pentru întreaga perioa-
8. Traducerea şi certificarea simultană a           dă prevăzută de păstrare şi nu se restituie dacă acestea
actelor (pentru fiecare pagină)           30 $   vor fi ridicate înainte de termen.
9. Certificarea exactităţii traducerii, efec-                 VI. Solicitarea actelor
tuate fără participarea oficiului consular,
pentru fiecare pagină                15 $   Solicitarea unui act, a unei informaţii     30 $
10. Efectuarea titlului execu-    2% din suma per-
toriu                 cepută, dar nu mai   Notă. Taxa consulară nu se restituie dacă actul sau
                     puţin de 5 $    informaţiile respective nu au fost depistate.
11. Eliberarea adeverinţelor despre echi-
valenţa (corespunderea) actelor de studii
din Republica Moldova cu actele respec-
tive din ţara de reşedinţă              10 $
12. Perfectarea actelor, ce      1% din preţul sta-
confirmă procurarea mijloace-     bilit de unitatea
lor de transport           comercială, dar nu
                   mai puţin de 100 $
4

								
To top