Docstoc

Nokia N82 Gebruiksaanwijzing (PDF download)

Document Sample
Nokia N82 Gebruiksaanwijzing (PDF download) Powered By Docstoc
					Gebruikershandleiding Nokia N82
          Uitgave 5
CONFORMITEITSVERKLARING
                  Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-313 in overeenstemming is met de essentiële eisen en
                  andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de
                  volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N82, Navi, N-Gage, Visual Radio en Nokia Care zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia
Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen
van de respectievelijke eigenaren zijn.
Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven
toestemming van Nokia is verboden.

        This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian
Ltd.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
    Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2002 The FreeType Project. All rights reserved.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which
has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in
connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.
Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die
is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in
verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch
impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en
commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.
Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen
en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.
DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT
GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ
IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE
HERROEPEN.
Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen
relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van
derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen
of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.
MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ
UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH
NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT
TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP
OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.
De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-
leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties.
Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere
landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.
MEDEDELING FCC/INDUSTRIE CANADA
Dit apparaat kan TV- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van de ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal
Communicatie Commision (FCC) of Industrie Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen
worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk
van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke storingen, en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf die een
ongewenste werking tot gevolg hebben accepteren. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het
recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.
/Uitgave 5
Inhoudsopgave
        Inhoudsopgave
        Voor uw veiligheid ....................................10                 N-Gage............................................................................26
        Over dit apparaat..........................................................11       Informatie over N-Gage.............................................26
        Netwerkdiensten...........................................................12        N-Gage-weergaven....................................................27
        Toebehoren, batterijen en laders................................13             Aan de slag..................................................................27
                                                       Een spelersnaam maken.........................................27
        Verbinding maken.....................................14                   Een game starten....................................................28
                                                       Uw voortgang bijhouden........................................28
        Nuttige informatie.....................................15                  Spelen met vrienden...............................................28
        Help.................................................................................15  Games spelen en beheren.........................................29
        Aan de slag....................................................................15     Profielgegevens bewerken........................................30
        Nokia-ondersteuning en contactgegevens................15                  Verbinding maken met andere spelers....................30
        Aanvullende toepassingen...........................................15            Vrienden zoeken en toevoegen.............................30
        Software-updates..........................................................16         Informatie over vrienden weergeven...................31
        Instellingen....................................................................16      Vriendenlijst sorteren.............................................31
        Toegangscodes..............................................................16        Een speler beoordelen............................................31
        Levensduur van de batterij verlengen........................17                Berichten verzenden...............................................31
        Geheugen vrijmaken.....................................................18         N-Gage-instellingen...................................................32
                                                     Hoofdtelefoon...............................................................32
        Het apparaat..............................................20               Volume- en luidsprekerregeling..................................33
        Welkom..........................................................................20    Het profiel Offline..........................................................33
        Overdracht.....................................................................20
         Inhoud overbrengen..................................................20         Camera.......................................................35
         Inhoud synchroniseren, ophalen of                            Informatie over de camera..........................................35
         verzenden...................................................................21     Foto's maken.................................................................35
        Schermsymbolen...........................................................22         Symbolen van de fotocamera...................................35
        Snel downloaden..........................................................23         Actieve werkbalk........................................................36
        Het toetsenblok vergrendelen.....................................24             Foto's maken..............................................................37
        Snelkoppelingen...........................................................24        Na het maken van een foto.......................................38
        Multimediamenu...........................................................25         Locatiegegevens.........................................................39
        Mobiel zoeken...............................................................26       Flitser...........................................................................39
 Scènes..........................................................................40    Afdrukvoorbeeld......................................................57
                                                                                       Inhoudsopgave
 Foto's nemen in een reeks........................................40           Afdrukinstellingen...................................................57
 Zelf op de foto met de zelfontspanner....................41              PrintOnline..................................................................57
 Tips voor het maken van goede foto's.....................41             Afbeeldingen en video's online delen.........................58
Video-opname...............................................................42     Eigen netwerk...............................................................58
 Symbolen voor video-opnamen...............................43              Informatie over het eigen netwerk..........................58
 Video's opnemen........................................................43       Belangrijke informatie over beveiliging..................59
 Na het opnemen van een video................................44             Instellingen voor eigen netwerk..............................60
Camera-instellingen......................................................45       Delen inschakelen en inhoud definiëren.................61
 Instellingen van fotocamera aanpassen..................45               Mediabestanden weergeven en delen.....................61
 Standaardinstellingen - kleur en belichting                      Mediabestanden kopiëren.........................................62
 aanpassen...................................................................46
 Video-instellingen......................................................47      Positionering (GPS)....................................63
                                            Informatie over GPS......................................................63
Galerij.........................................................49           GPS-ontvanger...............................................................64
Bestanden weergeven en organiseren.......................49              Over satellietsignalen...................................................64
Afbeeldingen en videoclips..........................................50         Positieaanvragen..........................................................66
 Afbeeldingen en video's weergeven........................50             Kaarten...........................................................................66
 Afbeeldingen en video's organiseren......................51              Informatie over Kaarten............................................66
 Actieve werkbalk........................................................51       Schuiven over kaarten...............................................67
 Albums.........................................................................52   Kaarten downloaden.................................................69
 Print basket.................................................................52    Een plaats zoeken......................................................70
 Diavoorstelling...........................................................53      Extra diensten voor Kaarten......................................71
Afbeeldingen bewerken...............................................53           Navigatie..................................................................71
 Afbeeldingseditor.......................................................53        Verkeersinformatie.................................................73
 Afbeeldingen bijsnijden............................................54          Gidsen.......................................................................73
 Rode ogen reduceren.................................................54        Plaatsen..........................................................................74
 Handige sneltoetsen..................................................54       GPS-gegevens................................................................74
Video's bewerken..........................................................55       Route-instructies........................................................75
TV out-modus................................................................55      Positiegegevens ophalen..........................................75
Presentaties...................................................................56    Tripmeter....................................................................76
Afbeeldingen afdrukken...............................................56
 Afbeeldingen afdrukken............................................56         Webbrowser..............................................77
  Printer selecteren....................................................57      Op internet surfen.........................................................77
Inhoudsopgave  Werkbalk in de browser...............................................79          Nokia Videocentrum..................................94
        Navigeren over pagina's...............................................79         Video's zoeken en weergeven.....................................94
        Webfeeds en blogs........................................................80        Internetvideo's..............................................................95
        Widgets..........................................................................80    Gedownloade video's afspelen....................................95
        Inhoud zoeken..............................................................80       Video's overbrengen van uw pc..................................96
        Items downloaden en aanschaffen.............................80              Instellingen....................................................................96
        Bookmarks.....................................................................81
        De cache wissen............................................................82       Muziekmap.................................................98
        De verbinding verbreken..............................................82          Muziekspeler..................................................................98
        Beveiliging van de verbinding.....................................82            Een liedje of podcast-episode afspelen...................98
        Webinstellingen............................................................83       Muziekmenu...............................................................99
                                                      Playlists.....................................................................100
        Verbindingen.............................................85                Podcasts....................................................................100
        WLAN..............................................................................85    Eigen netwerk met music player............................101
         WLAN...........................................................................85    Muziek overbrengen naar uw apparaat................101
         WLAN-verbindingen...................................................85           Muziek overbrengen vanaf de pc.........................102
         De WLAN-wizard.........................................................86         Muziek overbrengen met Windows Media
         WLAN-internettoegangspunten................................87               Player......................................................................102
         Bedieningsmodi.........................................................87        Nokia Muziekwinkel....................................................103
        Verbindingsbeheer.......................................................87        Radio............................................................................104
         Actieve gegevensverbindingen.................................87             Naar de radio luisteren............................................104
         Beschikbare WLAN-netwerken..................................88              Visuele inhoud weergeven......................................105
        Bluetooth-connectiviteit..............................................88          Opgeslagen zenders.................................................105
         Bluetooth-connectiviteit...........................................88          Instellingen...............................................................105
         Instellingen.................................................................89     Nokia Podcasting .......................................................106
         Beveiligingstips..........................................................89       Instellingen...............................................................106
         Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-                       Zoeken.......................................................................107
         connectiviteit..............................................................90      Mappen......................................................................108
         Apparaten koppelen..................................................90          Downloaden.............................................................108
         Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-                       Podcasts afspelen en beheren................................109
         connectiviteit..............................................................91
         Externe SIM-modus....................................................91         Mediamap................................................111
        USB..................................................................................92  RealPlayer ...................................................................111
        Pc-verbindingen............................................................92       Videoclips afspelen..................................................111
 Streaming inhoud afspelen.....................................111             Multimediaberichten...............................................127
                                                                                        Inhoudsopgave
 Instellingen voor RealPlayer...................................112            Gegevens, instellingen en
Adobe Flash Player .....................................................112        webdienstberichten.................................................128
Nokia Lifeblog ............................................................112      Mailbox.........................................................................128
Activeringssleutels......................................................113        E-mailinstellingen definiëren.................................128
Dictafoon .....................................................................114     De mailbox openen..................................................128
                                              E-mails ophalen........................................................129
Het apparaat personaliseren...................115                     E-mail verwijderen...................................................129
Thema's........................................................................115     De verbinding met de mailbox verbreken.............130
Profielen - tonen instellen.........................................116         Berichten op een SIM-kaart bekijken........................130
3D-tonen......................................................................116    Instellingen voor berichten.......................................130
Stand-by modus wijzigen..........................................117            Instellingen voor SMS-berichten.............................131
Het hoofdmenu aanpassen........................................117             Instellingen voor multimediaberichten.................131
                                              E-mailinstellingen....................................................132
Tijdmanagement.....................................119                    Mailboxen beheren...............................................132
Klok ..............................................................................119    Verbindingsinstellingen.......................................132
 Wekker......................................................................119      Gebruikersinstellingen..........................................133
 Wereldklok................................................................119       Instellingen voor ophalen van e-mail.................134
Agenda.........................................................................120      Automatisch ophalen instellen............................134
 Een agenda-item maken.........................................120            Instellingen voor webdienstberichten..................135
 Agendaweergaven...................................................121          Instellingen voor infodiensten...............................135
 Agenda-items beheren............................................121           Overige instellingen.................................................135

Berichten..................................................122              Oproepen plaatsen...................................136
Berichten, hoofdweergave.........................................122           Spraakoproepen..........................................................136
Tekst invoeren.............................................................123      Opties tijdens een oproep..........................................136
 Traditionele tekstinvoer..........................................123         Spraak- en videomailb................................................137
 Tekstvoorspelling.....................................................123       Een oproep beantwoorden of weigeren..................137
 Tips voor tekstinvoer...............................................124        Een conferentiegesprek voeren.................................138
 De invoertaal wijzigen.............................................124         Bellen met snelkeuze..................................................138
 Tekst en lijsten bewerken.......................................125          Oproep in wachtstand................................................139
Berichten invoeren en verzenden.............................125             Spraakoproepen..........................................................139
Inbox met ontvangen berichten...............................127             Een video-oproep plaatsen........................................140
 Berichten ontvangen...............................................127         Opties tijdens een videogesprek...............................141
Inhoudsopgave  Een video-oproep beantwoorden of weigeren.......141                 Notities.........................................................................156
        Video delen..................................................................142  Adobe PDF Reader.......................................................156
         Vereisten...................................................................142  Omrekenen..................................................................157
         Instellingen...............................................................143  Zipmanager.................................................................157
         Live videobeelden en videoclips delen..................143            Barcodelezer ...............................................................157
         Een uitnodiging accepteren....................................144
        Internetoproepen.......................................................145     Map Toepassingen...................................159
         Een internetgespreksprofiel maken.......................145            Rekenmachine ............................................................159
         Verbinding maken met de                              Toepassingsbeheer.....................................................159
         internetgespreksdienst...........................................146        Toepassingen en software installeren ..................160
         Internetoproepen plaatsen ....................................147         Toepassingen en software verwijderen................161
         Instellingen voor diensten......................................147        Instellingen...............................................................162
        Logboek.......................................................................148
         Recente oproepen....................................................148      Map Instrumenten...................................163
         Gespreksduur............................................................148    Bestandsbeheer..........................................................163
         Packet-gegevens......................................................149     Geheugenkaart............................................................163
         Alle communicatiegebeurtenissen                          Spraakopdrachten.......................................................164
         controleren...............................................................149   Synchronisatie.............................................................164
                                                  Apparaatbeheer..........................................................165
        Contacten (adressenlijst).........................151
        Namen en nummers opslaan en bewerken.............151                Instellingen..............................................166
        Namen en nummers beheren....................................151           Algemene instellingen...............................................166
        Standaardnummers en -adressen.............................152             Persoonlijke instellingen.........................................166
        Beltonen toevoegen voor contacten.........................152             Instellingen voor toebehoren.................................167
        Contacten kopiëren.....................................................152      Beveiligingsinstellingen..........................................168
        SIM-telefoonboek en andere SIM-diensten..............153                Telefoon en SIM.....................................................168
        Contactgroepen beheren...........................................153          Certificaatbeheer...................................................169
                                                    Beveiligingsmodule..............................................171
        Kantoormap.............................................155              Oorspronkelijke instellingen herstellen.................171
        Quickoffice...................................................................155   Instellingen voor positionering..............................171
         Quickword.................................................................155   Telefooninstellingen...................................................172
         Quicksheet................................................................155    Oproepinstellingen..................................................172
         Quickpoint.................................................................156    Oproepen doorschakelen........................................173
         Quickmanager..........................................................156      Oproepblokkering....................................................173
 Netwerkinstellingen................................................174      Explosiegevaarlijke omgevingen..............................192
                                                                              Inhoudsopgave
Verbindingsinstellingen.............................................174      Alarmnummer kiezen.................................................192
 Gegevensverbindingen en toegangspunten.........175                Informatie over certificatie (SAR)..............................193
 Toegangspunten......................................................175
  Een nieuw toegangspunt maken.........................175            Index........................................................195
  Toegangspunten voor packet-gegevens............176
  WLAN-internettoegangspunten...........................177
 Instellingen voor packet-gegevens........................178
 WLAN-instellingen....................................................179
 SIP-instellingen........................................................179
 Instellingen voor internetoproepen......................179
 Configuraties............................................................179
 Naamcontrole toegangspunt..................................179
Instellingen voor toepassingen.................................180

Problemen oplossen................................181

Informatie over de batterij......................185
Opladen en ontladen..................................................185
Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van
Nokia-batterijen..........................................................186
 De echtheid van het hologram controleren..........186
 Wat als de batterij niet origineel is?......................187

Behandeling en onderhoud.....................188
Verwijdering................................................................189

Aanvullende veiligheidsinformatie.........190
Kleine kinderen...........................................................190
Gebruiksomgeving......................................................190
Medische apparatuur..................................................190
 Geïmplanteerde medische apparatuur..................191
 Gehoorapparaten.....................................................191
Voertuigen...................................................................191
Voor uw veiligheid
           Voor uw veiligheid
           Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen   SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN
           van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.   VLIEGTUIGEN
           Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer    Houd u aan alle mogelijke beperkende
           informatie.                       maatregelen. Draadloze apparatuur kan
               SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET     storingen veroorzaken in vliegtuigen.
               VEILIG IS                    SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET
               Schakel het apparaat niet in als het gebruik  TANKEN
               van mobiele telefoons verboden is of als dit  Gebruik het apparaat niet in een
               storing of gevaar zou kunnen opleveren.     benzinestation. Gebruik het apparaat niet in
               VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG        de nabijheid van brandstof of chemicaliën.
               Houd u aan de lokale wetgeving. Houd      SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT
               terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig  VAN EXPLOSIEVEN
               te besturen. De verkeersveiligheid dient uw   Houd u aan alle mogelijke beperkende
               eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.  maatregelen. Gebruik het apparaat niet
               STORING                     waar explosieven worden gebruikt.
               Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig    GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG
               zijn voor storing. Dit kan de werking van het  Gebruik het apparaat alleen in de posities
               apparaat negatief beïnvloeden.         zoals deze in de productdocumentatie
               SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN           worden uitgelegd. Raak de antenne niet
               ZIEKENHUIZEN                  onnodig aan.
               Houd u aan alle mogelijke beperkende      DESKUNDIG ONDERHOUD
               maatregelen. Schakel het apparaat uit in de   Dit product mag alleen door deskundigen
   10            nabijheid van medische apparatuur.       worden geïnstalleerd of gerepareerd.
TOEBEHOREN EN BATTERIJEN                 gesprek pas wanneer u daarvoor
                                                     Voor uw veiligheid
Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren          toestemming hebt gekregen.
en batterijen. Sluit geen incompatibele
producten aan.
                        Over dit apparaat
WATERBESTENDIGHEID
                        Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt
Het apparaat is niet waterbestendig. Houd
                        beschreven, is goedgekeurd voor gebruik op de (E)GSM-
het apparaat droog.
                        netwerken 850, 900, 1800 en 1900 en op het UMTS-
MAAK BACK-UPS                 netwerk 2100. Neem contact op met uw
Maak een back-up of een gedrukte kopie van   serviceprovider voor meer informatie over netwerken.
alle belangrijke gegevens die in de telefoon  Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat
zijn opgeslagen.                aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken,
AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN         privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder
                        auteursrechten.
Wanneer u het apparaat op een ander
apparaat aansluit, dient u eerst de      Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen
handleiding van het desbetreffende       verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek
apparaat te raadplegen voor uitgebreide    (inclusief beltonen) en andere inhoud worden
veiligheidsinstructies. Sluit geen       gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of
incompatibele producten aan.          doorgestuurd.
ALARMNUMMER KIEZEN               Dit apparaat ondersteunt internetverbindingen en
                        andere verbindingsmethoden. Net als computers kan
Controleer of de telefoonfunctie van het
                        uw apparaat blootstaan aan virussen, schadelijke
apparaat ingeschakeld en operationeel is.
                        boodschappen en toepassingen, en andere schadelijke
Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om
                        inhoud. Wees voorzichtig en open boodschappen,
het scherm leeg te maken en terug te keren
                        accepteer verbindingsverzoeken, download content
naar de stand-by modus. Voer het
                        en accepteer installaties alleen van betrouwbare
alarmnummer in en druk op de beltoets.
                        bronnen. Overweeg de installatie van
Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het
                        antivirussoftware met een periodieke updateservice      11
                        en het gebruik van een firewall en andere relevante
Voor uw veiligheid  software op uw apparaat om de beveiliging van de     De afbeeldingen in deze handleiding kunnen
           apparaten te vergroten.                  verschillen van die op het display van uw apparaat.

              Waarschuwing: Als u andere functies van dit
           apparaat wilt gebruiken dan de wekker, moet het      Netwerkdiensten
           apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet   Als u de telefoon wilt gebruiken, moet u zijn
           in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur      aangemeld bij een provider van een draadloze
           storingen of gevaar kan veroorzaken.           verbindingsdienst. Veel van de functies vereisen
           De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke     speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle
           functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel     netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u
           (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle      specifieke regelingen met uw serviceprovider moet
           bestandsindelingen kunnen worden bekeken of        treffen voordat u gebuik kunt maken van de
           gewijzigd.                        netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies
                                        geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige
           Tijdens intensief gebruik, zoals bij een actieve sessie
                                        netwerken gelden beperkingen die het gebruik van
           waarin video's worden gedeeld of bij een snelle
                                        netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo
           gegevensverbinding, kan het apparaat warm
                                        bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor
           aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u
                                        bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.
           vermoedt dat het apparaat niet goed werkt, breng het
           dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.    Het kan zijn dat uw serviceprovider heeft verzocht om
                                        bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren
           Mogelijk bevat het apparaat vooraf geïnstalleerde
                                        in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet
           bookmarks en koppelingen voor websites van derden.
                                        in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw
           U kunt websites van derden ook bezoeken vanaf uw
                                        apparaat kan ook beschikken over een speciale
           apparaat. Nokia is niet gelieerd aan websites van
                                        configuratie, zoals veranderingen in menunamen,
           derden. Nokia ondersteunt deze sites niet en draagt er
                                        menuvolgorde en pictogrammen. Neem contact op
           geen aansprakelijkheid voor. Als u ervoor kiest om
                                        met uw serviceprovider voor meer informatie.
           dergelijke websites te bezoeken, dient u
           voorzorgsmaatregelen voor beveiliging of inhoud te    Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP
           treffen.                         en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Sommige
   12                                    functies van dit apparaat, zoals MMS, surfen en e-mail,
vereisen netwerkondersteuning voor deze
                             Voor uw veiligheid
technologieën.


Toebehoren, batterijen en
laders
Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader
voordat u de batterij verwijdert.
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u
deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld
voor gebruik met een lader van het type DC-4, AC-4 of
AC-5, of met een lader van het type AC-1, ACP-8, ACP-9,
ACP-12 of LCH-12 als de lader wordt gebruikt met de
laderadapter CA-44.
Het exacte modelnummer van de lader kan afhankelijk
zijn van het type aansluiting. Het type aansluiting
wordt als volgt aangeduid: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.
De batterij die voor gebruik met dit apparaat is
bedoeld, is BP-6MT.

    Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen,
laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd
voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle
andere typen kan de goedkeuring of garantie doen
vervallen en kan gevaarlijk zijn.
Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van
goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker      13
en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.
Verbinding maken
          Verbinding maken
                   De Nokia N82 ondersteunt de volgende
                   verbindingsmethoden:
                   ● 2G- en 3G-netwerken
                   ● Bluetooth-connectiviteit: om bestanden over te
                    brengen en verbinding te maken met
                    compatibele uitbreidingen. Zie 'Bluetooth-
                    connectiviteit', p. 88.
                   ● Nokia AV-aansluiting (3,5 mm): om verbinding te
                    maken met compatibele hoofdtelefoons,
                    televisies of stereosets. Zie 'TV out-
                    modus', p. 55.
                   ● USB-gegevenskabel: om verbinding te maken
                    met compatibele apparaten zoals printers en
                    pc's. Zie 'USB', p. 92.
                   ● WLAN: om verbinding te maken met apparaten
                    die WLAN gebruiken. Zie 'WLAN', p. 85.
                   ● GPS: om verbinding te maken met GPS-
                    satellieten en uw locatie te bepalen. Zie
                    'Positionering (GPS)', p. 63.
   14
                                                     Nuttige informatie
Nuttige informatie
Modelnummer: Nokia N82-1
                           Nokia-ondersteuning en
Hierna aangeduid als Nokia N82.
                           contactgegevens
Help                         Ga naar www.nseries.com/support of de lokale
                           Nokia-website voor de meest recente
Het apparaat beschikt over contextgevoelige Help.   handleidingen, aanvullende informatie, downloads
Selecteer Opties > Help als u vanuit een geopende   en diensten voor uw Nokia-product.
toepassing de Help voor de huidige weergave wilt   Zoek in de lijst met lokale contactcentrums van
openen.                        Nokia Care op www.nokia.com/customerservice
Tijdens het lezen van de instructies kunt u      wanneer u contact wilt opnemen met de
teruggaan naar de toepassing die op de        klantenservice.
achtergrond geopend is door    ingedrukt te    Raadpleeg voor onderhoud het dichtstbijzijnde
houden.                        Nokia Care-centrum op www.nokia.com/repair.
Selecteer Instrumenten > Hulpprogr. > Help als
u de Help wilt openen vanuit het hoofdmenu.
Selecteer de gewenste toepassing om de
                           Aanvullende toepassingen
bijbehorende helponderwerpen te bekijken.       Dankzij tal van toepassingen van Nokia en andere
                           softwareontwikkelaars kunt u optimaal gebruik
Aan de slag                      maken van alle mogelijkheden van het apparaat.
                           Deze toepassingen worden nader toegelicht in de
Zie de handleiding Aan de slag voor informatie over  handleidingen die beschikbaar zijn op de pagina's
toetsen en onderdelen, instructies voor het      voor productondersteuning op www.nseries.com/
instellen van het apparaat en andere essentiële    support of uw lokale Nokia-website.
                                                       15
informatie.
Nuttige informatie  Software-updates                   instellingen van de netwerkexploitanten
                                     ontvangen of aanvragen als speciaal bericht.
           Nokia kan software-updates vrijgeven die nieuwe   U kunt de algemene instellingen van het apparaat
           mogelijkheden, uitgebreidere functies of       wijzigen voor bijvoorbeeld taal, stand-by modus,
           verbeterde prestaties bieden. U kunt deze updates  weergave en toetsenblokvergrendeling. Zie
           aanvragen via de pc-toepassing Nokia Software    'Algemene instellingen', p. 166.
           Updater. Als u de software op het apparaat wilt
           bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software
           Updater nodig en een compatibele pc met Microsoft  Toegangscodes
           Windows 2000, XP of Vista, breedband
           internettoegang en een compatibele datakabel     Neem contact op met uw serviceprovider als u een
           voor de verbinding tussen het apparaat en de pc.   van de toegangscodes bent vergeten.
           Bezoek www.nokia.com/softwareupdate of uw      ● PIN-code (Personal Identification
           lokale Nokia-website als u meer informatie wilt en   Number) — Deze code beschermt uw SIM-kaart
           de toepassing Nokia Software Updater wilt       tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot
           downloaden.                      8 cijfers) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart
                                      geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter
             Tip: Voer in de stand by modus *#0000# in     elkaar foutief invoert, wordt de code
             als u wilt weten welke softwareversie er op    geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze
             het apparaat is geïnstalleerd.          blokkering op te heffen.
                                     ● UPIN-code — Deze code wordt mogelijk geleverd
           Instellingen                      bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een
                                      uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt
           In het apparaat zijn instellingen voor mobiel     ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.
           internet en MMS-, GPRS- en streaming-instellingen  ● PIN2-code — Deze code (vier tot acht cijfers)
           doorgaans automatisch geconfigureerd op basis     wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en
           van de gegevens van de netwerkexploitant. De      verschaft u toegang tot bepaalde functies op het
           instellingen van uw serviceproviders zijn mogelijk   apparaat.
           al op het apparaat geïnstalleerd of u kunt de    ● Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode
   16
                                      genoemd) — De blokkeringscode helpt u om uw
 apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te      de batterij. Houd rekening met het volgende als u
                                                        Nuttige informatie
 beveiligen. U kunt de code maken en wijzigen en   de batterij wilt sparen:
 het apparaat zodanig instellen dat om de code    ● Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of
 wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim       als dergelijke functies op de achtergrond worden
 en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het   uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt,
 apparaat). Als u de code vergeet en uw apparaat    vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel
 is geblokkeerd, is onderhoud aan het apparaat     Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet
 vereist. Hiervoor kunnen extra kosten in        nodig hebt.
 rekening worden gebracht. Neem voor meer
 informatie contact op met een Nokia Care-      ● Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke
 centrum of de leverancier van het apparaat.      functies op de achtergrond worden uitgevoerd
● PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-        terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra
 code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om    batterijcapaciteit. WLAN op het Nokia-apparaat
 respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-     wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert
 code te wijzigen. Neem contact op met de        om verbinding te maken, geen verbinding hebt
 operator van uw SIM-kaart als de codes niet bij    met een toegangspunt of niet aan het zoeken
 de SIM-kaart zijn geleverd.              bent naar beschikbare netwerken. Als u de
● UPUK-code — Deze code (acht cijfers) is vereist    batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet
 voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-      of minder vaak moet worden gezocht naar
 code. Neem contact op met de operator van uw      beschikbare netwerken op de achtergrond. Zie
 USIM-kaart als deze code niet bij de USIM-kaart is   'WLAN', p. 85. Wanneer Zoeken naar
 geleverd.                       netwerken is ingesteld op Nooit, wordt het
                             pictogram voor de beschikbaarheid van een
                             WLAN niet weergegeven in de stand-by modus.
Levensduur van de batterij                U kunt echter nog steeds handmatig zoeken naar
                             beschikbare WLAN's en hiermee normaal
verlengen                        verbinding maken.
Veel functies van het apparaat vergen extra      ● Als u Packet-ggvnsverb. hebt ingesteld op
batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van    Autom. bij signaal in de
                             verbindingsinstellingen en er geen dekking voor      17
Nuttige informatie   een packet-gegevensverbinding (GPRS) is,       Druk op   en selecteer Instrumenten >
            probeert het apparaat van tijd tot tijd een     Instell. > Algemeen > Persoonlijk >
            packet-gegevensverbinding tot stand te        Weergave en Time-out verlichting of
            brengen. Selecteer Packet-ggvnsverb. >        Lichtsensor.
            Wanneer nodig om de bedrijfsduur van het      ● Als toepassingen op de achtergrond worden
            apparaat te verlengen.                uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als
           ● Met de toepassing Kaarten worden nieuwe       u alle toepassingen wilt sluiten die u niet
            kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe      gebruikt, houdt u   ingedrukt en bladert u naar
            gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra   de toepassing in de lijst. Vervolgens drukt u op
            batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe   C.
            kaarten automatisch worden gedownload. Zie      Music Player wordt niet afgesloten als u op C
            'Kaarten', p. 66.                  drukt. Selecteer Music Player in de lijst en
           ● Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk    selecteer Opties > Afsluiten als u de toepassing
            erg varieert in uw gebied, moet het apparaat     wilt sluiten.
            herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare
            netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.
            Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode
                                     Geheugen vrijmaken
            in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat   Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen
            naar het UMTS-netwerk. Druk op   en selecteer  om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als
            Instrumenten > Instell. > Telefoon >        het apparaatgeheugen of de geheugenkaart
            Netwerk > Netwerkmodus > GSM als u alleen     (indien beschikbaar) bijna vol is.
            het GSM-netwerk wilt gebruiken.
                                     Druk op   en selecteer Instrumenten >
           ● De achtergrondverlichting van het scherm vergt   Best.beh. > Opties > Gegevens geheugen als u
            extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-     wilt bekijken welke gegevenstypen het apparaat
            instellingen kunt u de time-out wijzigen, waarna  bevat en hoeveel geheugen wordt gebruikt door de
            de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld   verschillende gegevenstypen. Bij Vrij geheugen
            en de lichtsensor aanpassen waarmee de       kunt u de hoeveelheid beschikbaar geheugen zien.
   18        hoeveelheid licht wordt gecontroleerd en de
            helderheid van het scherm wordt aangepast.
Breng gegevens over naar een compatibele       ● Onvoldoende geheugen voor bewerking.
                                                   Nuttige informatie
geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een     Wis eerst enkele gegevens.
compatibele pc als u apparaatgeheugen wilt      ● Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit
vrijmaken.                       het telefoongeheugen.
Als u gegevens wilt verwijderen om geheugen vrij
te maken, gebruikt u Bestandsbeheer om
bestanden te verwijderen die u niet meer nodig
hebt of gaat u naar de betreffende toepassing. U
kunt de volgende elementen verwijderen:
● E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die
 uit de mailbox zijn opgehaald
● Opgeslagen webpagina's
● Contactgegevens
● Agendanotities
● Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet
 nodig hebt
● Installatiebestanden (.sis of .sisx) voor
 toepassingen die u hebt geïnstalleerd op een
 compatibele geheugenkaart (indien
 beschikbaar).
● Afbeeldingen en videoclips in Galerij. Maak een
 back-up van de bestanden op een compatibele
 pc met behulp van Nokia Nseries PC Suite.
Als u meerdere items wilt verwijderen en u ziet een
van de volgende meldingen, verwijder de items dan
één voor één, te beginnen met het kleinste item:
                                                     19
Het apparaat
        Het apparaat
        Welkom                      Overdracht
        Als u het apparaat inschakelt, wordt de      Inhoud overbrengen
        welkomsttoepassing weergegeven.
                                 Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals
        Maak een keuze uit de volgende opties:      contacten, van het ene naar het andere compatibele
        ● Inst.wizard — Hiermee configureert u diverse  Nokia-apparaat overbrengen via Bluetooth.
         instellingen, zoals e-mail. Raadpleeg de    Het type inhoud dat kan worden overgedragen,
         handleidingen op de               hangt af van het model van het apparaat waaruit u
         productondersteuningspagina's van Nokia of op  de inhoud wilt overbrengen. Als het andere
         uw lokale Nokia-website voor meer informatie  apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de
         over de instellingswizard.           gegevens tussen het andere apparaat en uw
        ● Overdracht — Hiermee brengt u inhoud, zoals   apparaat ook synchroniseren. Er wordt een bericht
         contacten en agenda-items, over vanaf een    weergegeven als het andere apparaat niet
         compatibel Nokia-apparaat. Zie 'Inhoud     compatibel is.
         overbrengen', p. 20.
                                 Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart
        De welkomsttoepassing kan ook een demonstratie  kan worden ingeschakeld, kunt u deze plaatsen.
        van uw apparaat bevatten.             Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder
        Als u de welkomsttoepassing later wilt openen,  SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline
        drukt u op   en selecteert u Instrumenten >   geactiveerd.
        Hulpprogr. > Welkom. U kunt ook de        Inhoud overbrengen
        afzonderlijke toepassingen openen via de
        betreffende menuopties.              1. Selecteer Overdracht in de
                                  welkomsttoepassing of druk op en selecteer
  20                                Instrumenten > Hulpprogr. > Overdracht
  wanneer u voor het eerst gegevens van het    De tijd die benodigd is voor de overdracht, is
                                                     Het apparaat
  andere apparaat wilt ophalen naar uw apparaat.  afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.
2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt     De inhoud wordt overgedragen vanuit het
  gebruiken om de gegevens over te brengen.    geheugen van het andere apparaat naar de
  Beide apparaten moeten het geselecteerde     overeenkomstige locatie op uw apparaat.
  verbindingstype ondersteunen.
3. Ga als volgt te werk als u een Bluetooth-    Inhoud synchroniseren, ophalen
  verbinding gebruikt: selecteer Doorgaan als u  of verzenden
  met uw apparaat wilt zoeken naar andere
  apparaten met Bluetooth. Selecteer het      Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van
  apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U  de volgende opties om een nieuwe overdracht te
  wordt gevraagd een code in te voeren op uw    starten, afhankelijk van het model van het andere
  apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en   apparaat:
  selecteer OK. Voer dezelfde code ook in op het   om de inhoud tussen uw apparaat en het andere
  andere apparaat en selecteer OK. De apparaten  apparaat te synchroniseren, als het andere
  zijn nu gekoppeld. Zie 'Apparaten        apparaat synchronisatie ondersteunt. De
  koppelen', p. 90.                synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een
  Bij sommige apparaatmodellen wordt de      item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het
  toepassing Overdracht als bericht naar het    ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde
  andere apparaat verzonden. Open het bericht   items niet terugzetten via een synchronisatie.
  om de toepassing Overdracht te installeren op    om informatie van het andere apparaat naar uw
  het andere apparaat en volg de instructies op  apparaat te halen. Bij het ophalen worden
  het display.                   gegevens van het andere apparaat naar uw
4. Selecteer vanaf uw apparaat de inhoud die u   apparaat gedownload. U wordt mogelijk gevraagd
  vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.   om de oorspronkelijke gegevens op het andere
                          apparaat te houden of te verwijderen, afhankelijk
  Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze
                          van het model van het apparaat.
  annuleren en later verder gaan.
                            om gegevens van uw apparaat naar het andere      21
                          apparaat te verzenden
Het apparaat  Als Overdracht een item niet kan overdragen,    voegen. Wanneer dit niet mogelijk is, is er sprake
        afhankelijk van het type van het andere apparaat,  van een overdrachtsconflict. Selecteer 1 voor 1
        kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map (E:   controleren, Prioriteit deze telefoon of Priorit.
        \Data\Nokia of E:\Data\Nokia) en vanuit die map   andere telefoon om het conflict op te lossen.
        overbrengen. Wanneer u de map selecteert      Selecteer Opties > Help voor verdere instructies.
        waarnaar een item moet worden overgebracht,
        worden de items in de bijbehorende map in het
        andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.   Schermsymbolen
        Een overdracht herhalen met een            Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk
        snelkoppeling                    (netwerkdienst).
        Na een gegevensoverdracht kunt u een          Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-
        snelkoppeling met de instellingen voor de      netwerk (netwerkdienst).
        overdracht in de hoofdweergave opslaan om        Er staan een of meer ongelezen berichten in
        dezelfde overdracht later te herhalen.       de map Inbox in Berichten.
        Blader naar een snelkoppeling en selecteer       U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe
        Opties > Snelkoppellingsinstllngn om de       mailbox.
        snelkoppeling te bewerken. U kunt de
                                    De map Outbox bevat berichten die nog niet
        snelkoppeling bijvoorbeeld een naam geven of
                                  zijn verzonden.
        deze naam wijzigen.
                                    U hebt oproepen gemist.
        Na elke overdracht wordt een
        overdrachtslogbestand weergegeven. Blader naar     Het beltoontype is Stil en de signaaltonen voor
        een snelkoppeling in de hoofdweergave en      berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.
        selecteer Opties > Log bekijken om het          De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.
        logbestand van een vorige overdracht te bekijken.
                                   Er is een alarmsignaal actief.
        Omgaan met overdrachtsconflicten
                                   De tweede telefoonlijn wordt gebruikt
        Wanneer een item dat moet worden overgebracht    (netwerkdienst).
  22     op beide apparaten is bewerkt, probeert het
        apparaat de wijzigingen automatisch samen te
    Alle oproepen naar het apparaat worden     HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
                                                      Het apparaat
omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst).    wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst).
Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer   geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat
de actieve lijn aan.                 en dat een verbinding beschikbaar is. Zie 'Snel
  Er is een compatibele hoofdtelefoon        downloaden', p. 23.
aangesloten op het apparaat.               U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld
  Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten   en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst). Zie
op het apparaat.                   'WLAN', p. 85.
  Er is een compatibele teksttelefoon          Er is een WLAN-verbinding actief in een
aangesloten op het apparaat.             netwerk met codering.
 Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).    Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk
                           zonder codering.
 Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief
(netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in     Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld. Zie
de wachtstand staat en dat een verbinding       'Bluetooth-connectiviteit', p. 88.
beschikbaar is.                      Er worden gegevens verzonden met behulp van
 Er is een packet-gegevensverbinding actief in een  Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert,
gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt    probeert het apparaat verbinding te maken met een
(netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in    ander apparaat.
de wachtstand staat en dat een verbinding         Er is een USB-verbinding actief.
beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS
beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt
het apparaat geen gebruik van EGPRS tijdens de    Snel downloaden
gegevensoverdracht.                  High-speed downlink packet access (HSDPA, ook wel
 Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief   3.5G genoemd, aangegeven met    ) is een
(netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in    netwerkdienst in UMTS-netwerken en biedt een
de wachtstand staat en dat een verbinding       hoge snelheid voor gegevensdownloads. Wanneer
beschikbaar is.                    HSDPA-ondersteuning in het apparaat is          23
Het apparaat  ingeschakeld en het apparaat is verbonden met een  U kunt het toetsenblok automatisch vergrendelen
        UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, kunt u veel   na een time-out. Zie
        sneller gegevens downloaden via het mobiele     'Beveiligingsinstellingen', p. 168.
        netwerk, zoals berichten, e-mail en webpagina's.
        Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven
        met . Zie 'Schermsymbolen', p. 22.          Snelkoppelingen
        U kunt ondersteuning voor HSDPA in de        Wanneer u zich in het menu bevindt, kunt u in plaats
        apparaatinstellingen activeren of deactiveren. Zie  van de bladertoets ook de nummertoetsen, # en *
        'Instellingen voor packet-gegevens', p. 178.     gebruiken om de toepassingen snel te openen. Druk
        Neem contact op met uw serviceprovider voor meer   in het hoofdmenu bijvoorbeeld op 2 om Berichten
        informatie over de beschikbaarheid van en      te openen, of # om de toepassing of map in de
        abonnementen op services voor            bijbehorende locatie in het menu te openen.
        gegevensverbinding.                 Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen,
        HSDPA is alleen van invloed op de          houdt u   ingedrukt. Als toepassingen op de
        downloadsnelheid en niet op de verzending van    achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra
        gegevens naar het netwerk, zoals de verzending    batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de
        van berichten en e-mail.               batterij af.
                                  Als u Galerij wilt openen, drukt u eenmaal op
        Het toetsenblok                       .
                                  Druk op de multimediatoets om het
        vergrendelen                     multimediamenu te openen en multimedia-inhoud
        Als u de toetsen wilt vergrendelen, drukt u op de  te bekijken die u het meeste gebruikt in het
        linkerselectietoets en op *.             apparaat.

        Als u de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u op de  Als u een webverbinding wilt openen
        linkerselectietoets en op *.             (netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u 0
                                  ingedrukt.
  24                                In veel toepassingen kunt u ook op de bladertoets
                                  drukken om de meestgebruikte opties te bekijken
Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen
                                                     Het apparaat
                           Het zijn de volgende
en selecteer een profiel.               tegels:
Als u in de stand-by modus wilt schakelen tussen de  ● Muziek — Hiermee
profielen Algemeen en Stil, houdt u # ingedrukt.    gaat u naar
Als u twee telefoonlijnen heeft (netwerkdienst),    Muziekspeler en de
schakelt u met deze actie tussen de twee lijnen.    weergave Afspelen,
Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst)    kunt u door uw
in de stand-by modus, houdt u 1 ingedrukt.       liedjes en
                            afspeellijsten
Als u de lijst met laatstgebruikte nummers in de    bladeren, of
stand-by modus wilt openen, drukt u op de beltoets.   podcasts
Als u spraakberichten in de stand-by modus wilt     downloaden en
gebruiken, houdt u de rechterselectietoets       beheren.
ingedrukt.                      ● Galerij — Hiermee bekijkt u uw laatst
                            gemaakte foto, een diavoorstelling van uw
                            afbeeldingen of mediabestanden in albums.
Multimediamenu                    ● Kaarten — Bekijk uw favoriete locaties in de
Via het multimediamenu kunt u de multimedia-      toepassing Kaarten.
inhoud bekijken die u het vaakst gebruikt. De     ● Web — Hiermee bekijkt u uw favoriete
geselecteerde inhoud wordt in de bijbehorende      webkoppelingen in de browser.
toepassing weergegeven.                ● Contacten — Hiermee voegt u uw eigen
                            contacten toe, verstuurt u berichten of belt u
1. Druk op de multimediatoets om het
                            iemand op. Wanneer u een nieuwe
  multimediamenu te openen of te sluiten.
                            contactpersoon aan een lege positie in de lijst
2. U kunt naar links of naar rechts bladeren om de   wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en
  tegels te bekijken.                 selecteert u een contactpersoon. Wanneer u
                            een bericht wilt versturen, selecteert u in het
                            multimediamenu een contactpersoon en
                                                       25
Het apparaat    selecteert u SMS verzenden of Multim. ber.   Zoeken naar mijn inhoud
          verzenden.
                                  Voer in het zoekveld van het hoofdscherm de tekst
        3. Druk de bladertoets omhoog of omlaag wanneer   om te zoeken naar inhoud in het apparaat. De
         u op een tegel omhoog of omlaag wilt schuiven.  zoekresultaten worden weergegeven op het
         U kunt items selecteren met de bladertoets.   scherm terwijl u typt.
        Selecteer Opties > Tegels ordenen als u de
        volgorde van de tegels wilt wijzigen.
                                  N-Gage
        Druk op de multimediatoets als u vanuit een
        geopende toepassing naar het multimediamenu     Informatie over N-Gage
        wilt terugkeren.                  N-Gage is een platform voor mobile gaming dat
                                  voor verschillende compatibele mobiele Nokia-
        Mobiel zoeken                    apparaten beschikbaar is. De toepassing N-Gage op
                                  uw apparaat biedt toegang tot games, spelers en
        Druk op   en selecteer Zoekopdracht.       inhoud. U kunt ook games downloaden en op uw
        Gebruik Mobiel zoeken om toegang tot        computer toegang tot bepaalde functies krijgen via
        zoekmachines te krijgen, naar lokale diensten,   www.n-gage.com.
        websites, afbeeldingen en mobiele inhoud te     Met N-Gage kunt u games downloaden en kopen en
        zoeken en hiermee verbinding te maken. U kunt ook  deze vervolgens zelf of samen met vrienden spelen.
        gegevens in het apparaat zoeken, zoals agenda-   U kunt proefversies van nieuwe games downloaden
        items, e-mail en andere berichten.         en games die u leuk vindt vervolgens aanschaffen.
        Zoeken op het web (netwerkdienst)          Via N-Gage kunt u bovendien contact met andere
                                  spelers houden en scores en andere prestaties
        1. Selecteer in het hoofdscherm Zoeken op      bijhouden en met elkaar vergelijken.
         internet.
                                  U hebt een GPRS- of 3G-verbinding nodig om N-Gage
        2. Selecteer een zoekmachine.            te kunnen gebruiken. U kunt ook een WLAN-
        3. Voer de tekst in waarop u wilt zoeken.      verbinding gebruiken als deze beschikbaar is. U
                                  hebt de verbinding ook nodig om toegang te
  26
                                  krijgen tot online functies, zoals functies voor het
downloaden van games, game-licenties, games          In Mijn games kunt u de games spelen en
                                                        Het apparaat
voor meerdere spelers of chatten. U hebt de       beheren die u naar uw apparaat hebt gedownload.
verbinding ook nodig om te kunnen deelnemen aan     U kunt games installeren en wissen, games die u
online games of games voor meerdere spelers of om    hebt gespeeld beoordelen en bespreken en games
berichten naar andere spelers te verzenden.       bij uw N-Gage-vrienden aanbevelen.
Bij alle N-Gage-diensten waarvoor een verbinding      In Mijn profiel kunt u uw profielgegevens beheren
met N-Gage-servers is vereist, worden grote       en een overzicht van uw gamegeschiedenis
hoeveelheden gegevens verzonden. Dit geldt        bijhouden.
bijvoorbeeld voor het downloaden van game-          In Mijn vrienden kunt u andere N-Gage-spelers
bestanden, het aanschaffen van games, online
                             voor uw lijst met vrienden uitnodigen en zien welke
games, games voor meerdere spelers, het maken
                             vrienden online zijn en beschikbaar zijn om te
van een spelersnaam, chatten en het verzenden van
                             spelen. U kunt contact met N-Gage-vrienden maken
berichten.
                             door ze een persoonlijk bericht te sturen.
Uw serviceprovider brengt hiervoor kosten in
                               Showroom bevat informatie over N-Gage-
rekening. Neem contact op met uw serviceprovider
                             games, inclusief screenshots en recensies van
voor meer informatie over de kosten van
                             spelers. U kunt nieuwe games uitproberen door
gegevensoverdracht.
                             proefversies te downloaden en games die al op uw
                             apparaat zijn geïnstalleerd met Game Extras uit te
N-Gage-weergaven                     breiden.
De toepassing N-Gage bestaat uit vijf verschillende
modules. Elke module wordt aangegeven met een      Aan de slag
tabblad.
                             Een spelersnaam maken
  Home is de standaardweergave waarin de
                             U kunt zonder Player Name (spelersnaam) games
toepassing N-Gage wordt gestart. U kunt de game
                             downloaden, kopen en spelen, maar voor een
die u als laatste hebt gespeeld, starten of hervatten,
                             optimale N-Gage-ervaring wordt u aangeraden een
uw huidige aantal N-Gage-punten controleren,
                             spelersnaam te maken. Met een Player Name
meer games zoeken, uw berichten lezen of
                             (spelersnaam) kunt u deelnemen aan de N-Gage-
verbinding maken met een N-Gage-vriend die                                    27
                             community, verbinding maken met andere spelers
beschikbaar is om te spelen.
Het apparaat  en scores, aanbevelingen en beoordelingen       Wanneer u een spelersnaam hebt gemaakt, kunt u
        uitwisselen.                     uw instellingen en persoonlijke gegevens wijzigen
        U hebt ook een spelersnaam nodig als u uw       op het tabblad Private van de module My Profile.
        profielgegevens en N-Gage-punten naar een ander    Voor het maken van een spelersnaam op uw
        apparaat wilt overbrengen.              apparaat kunnen kosten voor gegevensoverdracht
        Wanneer u de toepassing N-Gage start en voor het   in rekening worden gebracht. Neem contact op met
        eerst verbinding met de N-Gage-dienst maakt,     uw serviceprovider voor meer informatie over de
        wordt u gevraagd om een N-Gage-spelersnaam te     kosten van gegevensoverdracht.
        maken. U kunt verbinding met het netwerk maken    Een game starten
        door bijvoorbeeld Opties > Set Availability >
        Available to Play te selecteren om aan te geven dat  Als er een of meerdere games op uw apparaat zijn
        u beschikbaar bent.                  geïnstalleerd, wordt in de Home-module de optie
                                   Start Game weergegeven.
        Als u al een N-Gage-spelersnaam hebt, geeft u aan
        dat u al een account hebt en u voert u uw       Als u de game wilt starten die u als laatste hebt
        gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te      gespeeld, opent u de Home-module en selecteert u
        melden.                        Start Game of Options > Start Game.
        Een nieuwe spelersnaam maken:             Selecteer Options > Resume Game als u een
        1. Selecteer Register new user.            onderbroken game wilt hervatten.

        2. Voer in het registratiescherm uw          Uw voortgang bijhouden
         geboortedatum, gewenste spelersnaam en       Als u uw huidige aantal N-Gage-punten wilt
         wachtwoord in. Als de spelersnaam al wordt     weergeven, opent u de Home-module en selecteert
         gebruikt, verschijnt een lijst van vergelijkbare  u Track My Progress of Options > View My
         namen die wel beschikbaar zijn.          Points. U kunt ook uw profiel weergeven door
        3. Als u uw spelersnaam wilt registreren, voert u   Options > View My Profile te selecteren.
         uw gegevens in, leest en accepteert u de
         voorwaarden en selecteert u Register.       Spelen met vrienden
        U kunt ook een spelersnaam maken op de website    Als uw vriendenlijst een of meerdere N-Gage-
  28
        van N-Gage op www.n-gage.com.             vrienden bevat, wordt in de Home-module de optie
Play With Friends weergegeven. Selecteer Play    ● Trial Games — Dit zijn volledige gamebestanden
                                                      Het apparaat
With Friends als u verbinding wilt maken met N-    die gedurende een beperkte periode
Gage-spelers en ze voor een game wilt uitnodigen.   toegankelijk zijn of waarvan de inhoud beperkt
N-Gage stelt automatisch een vriend waarmee u     is. Wanneer de proefperiode is verlopen, moet u
kunt spelen voor op basis van uw spelgeschiedenis   een licentie aanschaffen om de volledige game
en de beschikbaarheid van uw N-Gage-vrienden.     te ontgrendelen en verder te kunnen spelen.
                            Deze games worden in de lijst met games met
Als u een andere vriend wilt zoeken, selecteert u
                            een roze markering aangeduid.
Options > View My Friends om de module Mijn
                           ● Demo Games — Dit zijn delen van games met
vrienden te openen.
                            slecht een paar functies en niveaus. Deze games
Dit onderdeel wordt niet weergegeven als uw      worden in de lijst met games met een paarse
vriendenlijst geen vrienden bevat. Zie 'Verbinding   markering aangeduid.
maken met andere spelers', p. 30.          ● Full Expired — Deze games hebt u aangeschaft
                            met een beperkte licentie, die inmiddels is
Games spelen en beheren                verlopen. Deze games worden in de lijst met
Als u games wilt spelen en beheren, opent u My     games met een klok en pijl aangeduid.
Games. Hier vindt u een lijst van games die zijn   ● Not available — Dit zijn volledige games die u
gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. De     hebt verwijderd of die u hebt gedownload maar
games worden gesorteerd op de datum waarop u      niet volledig hebt geïnstalleerd. Bij deze games
ze voor het laatst hebt gespeeld. Games die u het   wordt in de lijst met games aangeduid dat ze niet
meest recentelijk hebt gespeeld, verschijnen boven   beschikbaar zijn. Als games op de geheugenkaart
in de lijst.                      zijn geïnstalleerd en de geheugenkaart is
                            verwijderd, wordt ook aangegeven dat deze
In Mijn games kunnen vijf typen games worden      games niet beschikbaar zijn.
weergegeven:
                           Als er een Game Extra is gedownload maar dit niet
● Full Games — Deze games hebt u met een       volledig is geïnstalleerd, is de bijbehorende
 volledige licentie aangeschaft. Mogelijk zijn er  afbeelding niet beschikbaar en kan de game niet
 verschillende licentietypen beschikbaar,      worden gespeeld totdat de Game Extra is
 afhankelijk van de game en uw regio.        geïnstalleerd.                      29
Het apparaat  Profielgegevens bewerken               ervoor te zorgen dat de profielwijzigingen met de
                                   N-Gage-server worden gesynchroniseerd.
        Als u uw openbare profielgegevens wilt bewerken,
        selecteert u Opties > Edit Profile, gaat u naar het
        tabblad Public en selecteert u een van de volgende
                                   Verbinding maken met andere
        opties:                        spelers
        ● User icon — Kies een afbeelding voor uzelf.     Ga naar My friends als u verbinding wilt maken met
         Wanneer u aangeeft dat u het symbool wilt      andere N-Gage-spelers en uw lijst met vrienden wilt
         wijzigen, verschijnt er een lijst van alle     beheren. U kunt een bepaalde N-Gage-speler
         afbeeldingen in de Galerij op het apparaat die u  zoeken en deze speler voor uw lijst met vrienden
         als symbool kunt gebruiken. Selecteer de      uitnodigen. Uw lijst met vrienden geeft aan welke
         gewenste afbeelding in de lijst of gebruik de    vrienden online zijn en beschikbaar zijn voor
         zoekfunctie om het gewenste symbool te       games. Ook kunt u persoonlijke berichten en
         zoeken.                       aanbevelingen voor games met vrienden
        ● Motto — Voeg een korte persoonlijke boodschap    uitwisselen.
         toe. Selecteer Change als u de tekst wilt
         wijzigen.                      Vrienden zoeken en toevoegen
        ● Favorite Game(s) — Hier kunt u de namen van     Als u een N-Gage-speler aan uw vriendenlijst wilt
         uw favoriete games toevoegen. Selecteer       toevoegen, geeft u uw vriendenlijst weer en voegt
         Change als u de tekst wilt wijzigen.        u de gewenste spelersnaam toe aan het veld Add a
        ● Device Model — Hier vindt u het modelnummer     Friend. U kunt een persoonlijke boodschap aan de
         van uw apparaat. Dit nummer wordt          uitnodiging toevoegen. Selecteer Send om de
         automatisch toegekend en kan niet worden      uitnodiging te verzenden.
         gewijzigd.                     De ontvanger kan uw uitnodiging accepteren of
        ● Show Location — Schakel het selectievakje in om   afwijzen. Als de uitnodiging wordt geaccepteerd,
         uw stad en land in uw openbare profiel op te    wordt de speler aan uw vriendenlijst toegevoegd.
         nemen. De locatie wordt standaard verborgen. U
                                   Als u nog geen N-Gage-vrienden hebt en andere
         kunt uw locatie wijzigen op het tabblad Privé.
                                   spelers wilt ontmoeten, gaat u naar de N-Gage
  30     Wanneer u uw profiel hebt bijgewerkt, moet u zich   Arena opwww.n-gage.com en bezoekt u de
        met uw spelersnaam bij de dienst aanmelden om     chatruimten of forums.
Informatie over vrienden weergeven           Berichten verzenden
                                                       Het apparaat
Als u informatie over een vriend wilt weergeven,    In My Friends kunt u persoonlijke boodschappen
zoals het huidige aantal N-Gage-punten of de laatst   uitwisselen met andere spelers in uw vriendenlijst.
gespeelde games, gaat u naar de gewenste speler     Als uw vriend momenteel bij de N-Gage-dienst is
in uw vriendenlijst. U moet online zijn en verbinding  aangemeld, kan deze uw bericht beantwoorden en
hebben met de N-Gage-dienst om de online status     kunt u met elkaar chatten.
van uw vrienden weer te geven.
                            Als u de nieuwe berichten wilt weergeven die u van
Het symbool naast de spelersnaam duidt de        een N-Gage-vriend hebt ontvangen, zoekt u de
beschikbaarheid van de speler aan.           gewenste vriend in uw vriendenlijst en selecteert u
U kunt altijd persoonlijke berichten naar uw N-     Options > View Message. Berichten die u hebt
Gage-vrienden verzenden, zelfs als u niet        gelezen worden automatisch gewist wanneer u N-
beschikbaar of offline bent.              Gage afsluit.
                            Selecteer Options > View Recommendation als
Vriendenlijst sorteren
                            u aanbevelingen voor games wilt weergeven.
Selecteer Options > Sort Friends By als u uw      Aanbevelingen voor games worden automatisch
vrienden wilt sorteren op basis van           een week na ontvangst gewist.
beschikbaarheid, spelersnaam of totaalaantal N-
Gage-punten.                      Als u een bericht naar een N-Gage-vriend wilt
                            verzenden, zoekt u de gewenste vriend in uw
Een speler beoordelen                  vriendenlijst en selecteert u Options > Bericht
Als u een speler wilt beoordelen, zoekt u de speler   zenden. De maximale grootte van een persoonlijk
in uw vriendenlijst en selecteert u Options > Rate   bericht is 115 tekens. Selecteer Submit om het
Player. U kunt een speler een beoordeling van      bericht te verzenden.
maximaal vijf sterren geven. Uw beoordeling       U hebt een GPRS-, 3G- of WLAN-verbinding nodig om
beïnvloedt de reputatie van de speler binnen de     de functie voor berichten te gebruiken. Mogelijk
community. (Dit wordt in het spelersprofiel       worden kosten voor gegevensoverdracht in
weergegeven bij Rep.)                  rekening gebracht. Neem voor meer informatie
                            contact op met uw serviceprovider.
                                                         31
Het apparaat  N-Gage-instellingen                   creditcardnummer) wilt opslaan, zodat u in de
                                    toekomst sneller aankopen kunt doen.
        Als u uw N-Gage-instellingen wilt wijzigen,
        selecteert u Options > Edit Profile en bladert u
        naar het tabblad Privé. Selecteer Options > N-    Hoofdtelefoon
        Gage Settings als u instellingen wilt wijzigen
        wanneer de toepassing N-Gage actief is.        U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon
                                   bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de
        Maak een keuze uit de volgende opties:        kabelmodus selecteren.
        ● Player Name — U kunt uw spelersnaam alleen
         wijzigen als u zich nog niet bij het netwerk hebt     Waarschuwing: Wanneer
         aangemeld. Bij uw eerste aanmelding wordt uw    u de hoofdtelefoon gebruikt, kan
         spelersnaam definitief vastgelegd.         uw vermogen om geluiden van
        ● Personal Settings — U kunt persoonlijke       buitenaf te horen negatief
         gegevens instellen, die niet in uw openbare     worden beïnvloed. Gebruik de
         profiel worden opgenomen, en een abonnement     hoofdtelefoon niet wanneer dit
         op de N-Gage-nieuwsbrief nemen. U kunt ook     uw veiligheid in gevaar kan
         aangeven of u tijdens het gamen berichten van    brengen.
         N-Gage-vrienden wilt ontvangen.
        ● Connection Settings — U kunt N-Gage zodanig     Sommige hoofdtelefoons worden
         instellen dat er indien nodig automatisch      geleverd in twee delen, een
         verbinding wordt gemaakt met het netwerk. Ook    externe afstandsbediening en
         kunt u het toegangspunt van uw voorkeur       een hoofdtelefoon. Een externe afstandsbediening
         instellen en een limiet voor gegevensoverdracht   bevat een microfoon en toetsen om een
         instellen waarbij een waarschuwing wordt      telefoongesprek te starten of te beëindigen, het
         weergegeven als de limiet wordt overschreden.    volume aan te passen en muziek of videobestanden
        ● Account Details — Hier worden uw voorkeuren     af te spelen. Als u de hoofdtelefoon in combinatie
         voor aankopen weergegeven. Wanneer u een      met een externe afstandsbediening wilt gebruiken,
         game aanschaft, wordt gevraagd of u uw       sluit u deze aan op de Nokia AV-aansluiting (3,5
         betalingsgegevens (inclusief uw           mm) in het apparaat en sluit u vervolgens de
  32
                                   hoofdtelefoon aan op de afstandsbediening.
Bevat de hoofdtelefoon geen microfoon voor
                           Volume- en
                                                        Het apparaat
handsfree telefoongesprekken, gebruik dan een
dergelijke hoofdtelefoon met een compatibele     luidsprekerregeling
externe afstandsbediening of de microfoon van het
apparaat.                      Druk op de volumetoets als u het volume wilt
                           verhogen of verlagen tijdens een actieve oproep of
Bij bepaalde hoofdtelefoons regelt u het volume   wanneer u naar een geluid luistert.
tijdens een oproep via de volumetoets aan de
                           Door de ingebouwde
zijkant van het apparaat. Sommige hoofdtelefoons
                           luidspreker kunt u vanaf
zijn voorzien multimediavolumeknoppen waarmee
                           een korte afstand spreken
u alleen het volume voor het afspelen van muziek
                           en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor
of video's kunt aanpassen.
                           hoeft te houden.
U kunt ook een compatibele TV Out-kabel aansluiten
op de Nokia AV-aansluiting (3,5 mm) van uw         Waarschuwing: Houd het apparaat niet
apparaat.                      dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt
Sluit geen producten aan die een uitvoersignaal   gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.
produceren; dit kan leiden tot schade aan het
                           Selecteer Opties > Luidspreker insch. als u de
apparaat. Sluit geen spanningsbron aan op de
                           luidspreker tijdens een gesprek wilt gebruiken.
Nokia AV-aansluiting.
Bij het aansluiten van een extern apparaat of een  Selecteer Opties > Telefoon insch. als u de
hoofdtelefoon op de Nokia AV-connector, anders    luidspreker wilt uitschakelen.
dan die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik
met dit apparaat, moet u vooral letten op het
geluidsvolume.
                           Het profiel Offline
                           Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer Offline
                           als u het profiel Offline wilt activeren. U kunt ook op
                             drukken en Instrumenten > Profielen >
                           Offline selecteren.
                           Met het profiel Offline kunt u het apparaat         33
                           gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het
Het apparaat  draadloze netwerk. Wanneer u het profiel Offline      apparaat wordt de draadloze overdracht opnieuw
        activeert, wordt de verbinding met het draadloze      ingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is).
        netwerk verbroken, zoals wordt aangegeven met
         in het gebied voor de signaalsterkte. Er zijn geen
        draadloze RF-signalen naar en van het apparaat
        mogelijk. Berichten die u wilt verzenden worden in
        de Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt
        verzenden.
        Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het
        apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

           Belangrijk: In het profiel Vlucht kunt u geen
        oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere
        functies waarvoor netwerkdekking vereist is niet
        worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het
        alarmnummer dat in het apparaat is
        geprogrammeerd kiezen. Als u wilt bellen, moet u
        de telefoonfunctie eerst activeren door een ander
        profiel te kiezen. Als het apparaat vergrendeld is,
        moet u de beveiligingscode invoeren.
        Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt
        u nog steeds het WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om
        uw e-mail te lezen of over internet te surfen. Zorg
        ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen
        wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt
        en gebruikt. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit
        gebruiken zolang het profiel Offline actief is.
  34     Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer een ander
        profiel als u het profiel Offline wilt verlaten. Via het
                                                      Camera
Camera
Informatie over de camera              online album. Zie 'Afbeeldingen en video's online
                           delen', p. 58.
De Nokia N82 heeft twee camera's: een camera met
een hoge resolutie achter op het apparaat (de
hoofdcamera, tot maximaal 5 megapixels, in de    Foto's maken
modus Liggend) en een camera met een lage      Voor het inschakelen van de hoofdcamera opent u
resolutie aan de voorkant (de tweede camera in de  de lensdop via de camera-activeringsschakelaar.
modus Staand). U kunt met beide camera's foto's
maken en video's opnemen.              Als u de hoofdcamera wilt inschakelen als de
                           lensdop al is geopend, drukt u de opnametoets in
Het apparaat ondersteunt een beeldresolutie van   en houdt u deze even ingedrukt.
2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze
documentatie anders zijn weergegeven.        Sluit de lensdop als u de hoofdcamera wilt sluiten.
De afbeeldingen en videoclips worden automatisch
opgeslagen in de map Afb. en video in Galerij. De  Symbolen van de fotocamera
foto's die u met de camera maakt, hebben de JPEG-  In de camerazoeker wordt het volgende
indeling. Videoclips worden opgenomen in de     weergegeven:
bestandsindeling MPEG-4 met de extensie .mp4 of
in de bestandsindeling 3GPP met de extensie .3gp
(kwaliteit voor delen). Zie 'Video-
instellingen', p. 47.
U kunt foto's en videoclips verzenden via een
multimediabericht, als e-mailbijlage of via andere
verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-
verbinding of een WLAN-verbinding (Wireless LAN).                              35
U kunt deze ook uploaden naar een compatibel
Camera  1 — Symbool voor opnamemodus              naar items en selecteer deze door op de bladertoets
     2 — Actieve werkbalk. Tijdens de opname wordt de    te drukken. U kunt ook opgeven wanneer de actieve
     werkbalk niet weergegeven. Zie 'Actieve        werkbalk moet worden weergegeven in het
     werkbalk', p. 36.                   scherm.
     3 — Symbool voor batterijniveau            De standaardinstellingen op de actieve werkbalk
                                worden hersteld zodra u de camera sluit.
     4 — Het symbool voor de afbeeldingsresolutie geeft
     de kwaliteit van de afbeelding aan. De kwaliteit van  Selecteer Opties > Pictogram weergaven als u de
     een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een  actieve werkbalk wilt weergeven voordat en nadat
     niet-gezoomde foto.                  u een foto hebt gemaakt of video opgenomen.
                                Selecteer Opties > Pictogram verbergen als u de
     5 — Afbeeldingsteller, die een schatting geeft van   actieve werkbalk alleen wilt weergeven wanneer u
     het aantal afbeeldingen dat u kunt maken met de    deze nodig hebt. Alleen de symbolen voor de
     ingestelde afbeeldingskwaliteit en het gebruikte    opnamemodus en het batterijniveau worden
     geheugen. Tijdens de opname wordt de teller niet    weergegeven in het scherm. U kunt de actieve
     weergegeven.                      werkbalk inschakelen door op de bladertoets te
     6 — De symbolen voor het apparaatgeheugen ( )     drukken. De werkbalk is gedurende vijf seconden
     en de geheugenkaart ( ) geven aan waar         zichtbaar.
     afbeeldingen worden opgeslagen.            Maak in de actieve werkbalk een keuze uit de
     7 — Het symbool voor de Xenon-flitser knippert     volgende opties voordat u een foto maakt of een
     alleen wanneer de Xenon-flitser wordt opgeladen.    video opneemt:
     8 — Het GPS-symbool wordt weergegeven wanneer       Hiermee schakelt u heen en weer tussen de
     Locatie vastleggen is geactiveerd in de camera-    video- en afbeeldingsmodus.
     instellingen. Zie 'Locatiegegevens', p. 39.        Hiermee selecteert u de scène.
                                  Hiermee selecteert u de flitsermodus (alleen
     Actieve werkbalk
                                afbeeldingen).
     De actieve werkbalk bevat snelkoppelingen naar
                                  Hiermee activeert u de zelfontspanner (alleen
     verschillende items en instellingen voordat en
 36                               afbeeldingen). Zie 'Zelf op de foto met de
     nadat u een foto maakt of een video opneemt. Ga
                                zelfontspanner', p. 41.
  Hiermee activeert u de reeksmodus (alleen     Foto's maken
                                                       Camera
afbeeldingen). Zie 'Foto's nemen in een
reeks', p. 40.                    Houd rekening met het volgende voordat u een foto
                           maakt:
  Hiermee selecteert u een kleureffect.
                           ● U kunt pas foto's maken wanneer de xenon-
  Hiermee kunt u het zoekerraster weergeven of    flitser volledig is opgeladen, tenzij u de flitser
verbergen (alleen afbeeldingen).            hebt ingesteld op Uit. Terwijl de flitser wordt
  Hiermee past u de witbalans aan.          opgeladen, knippert    in het display. Het
  Hiermee past u de belichtingscompensatie aan    opladen van de xenon-flitser duurt gewoonlijk
(alleen afbeeldingen).                 slechts enkele seconden.

  Hiermee past u de scherpheid van het beeld aan  ● Als u de instellingen voor belichting en kleur wilt
                            wijzigen, gebruikt u de bladertoets om over de
(alleen afbeeldingen).
                            actieve werkbalk te navigeren. Zie
  Hiermee past u het contrast aan (alleen       'Standaardinstellingen - kleur en belichting
afbeeldingen).                     aanpassen', p. 46. Het opslaan van een
  Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen   vastgelegde afbeelding kan langer duren als u de
afbeeldingen).                     instellingen voor zoomen, belichting of kleur
                            hebt gewijzigd.
De pictogrammen veranderen om de huidige status
van de instelling aan te geven.           ● Als u geheugen voor nieuwe foto's wilt
                            vrijmaken, kunt u met bijvoorbeeld een
De beschikbare opties variëren afhankelijk van de
                            compatibele USB-gegevenskabel bestanden naar
huidige opnamemodus en weergave. Zie 'Na het
                            een compatibele pc kopiëren en de bestanden
maken van een foto', p. 38. Zie 'Na het opnemen
                            van het apparaat verwijderen. Wanneer het
van een video', p. 44. De actieve werkbalk in
                            geheugen vol is, wordt een bericht weergegeven
Galerij heeft diverse opties. Zie 'Actieve
                            en wordt u gevraagd of u het gebruikte
werkbalk', p. 51.
                            geheugen wilt wijzigen.
                           Houd rekening met het volgende wanneer u een
                           foto maakt:
                                                       37
Camera  ● Gebruik beide handen om de camera stil te      Gebruik de zoomtoets van het apparaat om in of uit
      houden.                       te zoomen wanneer u een foto maakt.
     ● De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is      Tip: Druk tweemaal op      aan de zijkant
      lager dan die van een niet-gezoomde foto.         van het apparaat als u Galerij wilt openen om
     ● Als u een poosje niet op een toets drukt, wordt      de foto's te bekijken die u hebt gemaakt.
      de batterijspaarstand geactiveerd. Druk op de    Selecteer Opties > Tweede camera gebr. als u de
      opnametoets als u wilt doorgaan met het maken    camera aan de voorkant wilt activeren. Druk op de
      van foto's.                     bladertoets om een foto te maken. Druk de
     Neem als volgt een foto:                bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of
                                uitzoomen.
     1. Als de camera in de videomodus staat, selecteert
      u de afbeeldingsmodus op de actieve werkbalk.    Druk op   als u de camera op de achtergrond
     2. Druk de opnametoets                 geopend wilt houden en andere toepassingen wilt
      half in om de focus op               gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u
      een voorwerp vast te                wilt terugkeren naar de camera.
      zetten (alleen
      hoofdcamera, niet                  Na het maken van een foto
      beschikbaar in                   Selecteer de volgende optie op de actieve werkbalk
      landschap- en                    (alleen beschikbaar als u Opgenomen afb.
      sportscènes). U ziet het              weerg. > Aan hebt geselecteerd in de instellingen
      groene symbool voor de vergrendelde focus op    van de fotocamera):
      het scherm. Als de focusvergrendeling niet lukt,
                                ● Selecteer Verwijd. (  ) als u de foto niet wilt
      brandt het rode focussymbool. Laat de
      opnametoets los en druk deze nogmaals half in.    bewaren.
      U kunt ook foto's nemen zonder de focus te     ● Als u de afbeelding wilt verzenden als een
      vergrendelen.                     multimediabericht, e-mailbericht of via een
     3. Druk op de opnametoets om een foto te maken.     andere verbindingsmethode, bijvoorbeeld een
      Houd het apparaat stil tot de foto is opgeslagen.   Bluetooth-verbinding, drukt u op de beltoets of
 38                                selecteert u Zenden ( ). Zie 'Berichten invoeren
 en verzenden', p. 125. Deze optie is niet      Locatiegegevens
                                                        Camera
 beschikbaar tijdens een actief gesprek.
                            Voeg automatisch locatiegegevens aan foto's toe
 U kunt de foto ook tijdens een actief gesprek    wanneer u de foto's maakt. U kunt deze gegevens
 verzenden naar de ontvanger van de oproep.      bijvoorbeeld in Galerij gebruiken om de locatie te
 Selecteer Verzenden naar beller ( ) (alleen     bekijken waar de foto is gemaakt.
 beschikbaar tijdens een actieve oproep).
                            Selecteer Opties > Instellingen > Locatie
● Selecteer Toevoegen aan Print basket ( ) als
                            vastleggen > Ja om de camera zo in te stellen dat
 u afbeeldingen wilt toevoegen aan de
                            locatiegegevens aan foto's worden toegevoegd.
 afdrukwachtrij (Print basket) om ze later af te
 drukken.                       De volgende locatiegegevenssymbolen worden
                            onder in het scherm weergegeven:
● Selecteer  (alleen beschikbaar als u een
 account voor een compatibel online album hebt    ●   — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar.
 ingesteld) als u de afbeelding wilt verzenden     Als de GPS binnen enkele minuten een
 naar een compatibel online album. Zie         satellietverbinding vindt, verandert het symbool
 'Afbeeldingen en video's online delen', p. 58.     in . Het apparaat voegt de huidige
                             positioneringsgegevens toe aan alle foto's die u
Als u op een foto wilt inzoomen nadat u deze hebt    op dat moment maakt.
gemaakt, drukt u op     om de foto in de Galerij  ●   — Locatiegegevens zijn beschikbaar en
te openen, en selecteert u de zoomoptie in de lijst   worden toegevoegd aan alle foto's die u maakt.
met opties.
                            Zie 'Instellingen van fotocamera
Selecteer Opties > Instell. als achtergrond als u   aanpassen', p. 45.
de afbeelding als achtergrond in de modus Actief
                            In Galerij worden foto's met locatiegegevens
standby wilt gebruiken.
                            aangeduid met .
Selecteer Opties > Inst. als opr. afb. contct >
Toewijzen aan contact als u de afbeelding wilt
instellen als contactfoto voor een contactpersoon.
                            Flitser
                            De flitser is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.
Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar
de zoeker om een nieuwe afbeelding vast te leggen.   Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser     39
                            gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen
Camera  of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto  Als u van scène wilt veranderen, selecteert u
     maakt.                         Scènemodus op de actieve werkbalk en selecteert
     De camera van uw apparaat heeft een xenon-flitser    u een scène.
     voor omstandigheden met weinig licht. De xenon-     Ga naar Gebr. gedef. en selecteer Opties >
     flitser is niet beschikbaar in de sportscènemodus of  Wijzigen als u uw eigen scène geschikt wilt maken
     als Burst is geselecteerd in de reeksmodus.       voor een bepaalde omgeving. In de door de
     U kunt pas foto's maken wanneer de xenon-flitser    gebruiker gedefinieerde scène kunt u verschillende
     volledig is opgeladen, tenzij u de flitser hebt     belichtings- en kleurinstellingen aanpassen.
     ingesteld op Uit. Terwijl de flitser wordt opgeladen,  Selecteer Gebaseerd op modus en selecteer de
     knippert   in het display. Het opladen van de     gewenste scène als u de instellingen van een andere
     xenon-flitser duurt gewoonlijk slechts enkele      scène wilt kopiëren. Druk op Terug als u de
     seconden.                        wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de
                                 lijst met scènes. Als u uw eigen scène wilt activeren,
     De volgende flitsermodi zijn beschikbaar voor de    bladert u naar Gebr. gedef., drukt u op de
     camera: Automatisch ( ), Rde-ogenrd. ( ),        bladertoets en selecteert u Selecteren.
     Aan ( ) en Uit ( ).
     Selecteer in de actieve werkbalk de gewenste      Foto's nemen in een reeks
     flitsermodus als u de flitsermodus wilt wijzigen.
                                 De reeksmodus is alleen beschikbaar in de
                                 hoofdcamera.
     Scènes
                                 De xenon-flitser is alleen beschikbaar in de
     Scènes zijn alleen beschikbaar in de hoofdcamera.    reeksmodus als u een tijdsinterval opgeeft voor het
     Met een scène krijgt u automatisch de juiste      vastleggen van foto's.
     instellingen voor kleur en belichting voor de      Als u de camera wilt instellen om zes foto's of het
     huidige omgeving. De instellingen van elke scène    gewenste aantal foto's in een reeks te maken
     zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.    (indien er voldoende geheugen beschikbaar is),
     De standaardscène in de afbeeldingsmodus is       selecteert u Reeksmodus op de actieve werkbalk.
     Auto en in de videomodus Automatisch (beide
                                 Selecteer Burst als u zes foto's wilt maken. Druk op
 40   worden aangegeven met ).
                                 de opnametoets om de foto's te maken.
Selecteer de gewenste tijdsinterval als u twee of   Ga naar de actieve werkbalk en selecteer
                                                      Camera
meer foto's achter elkaar wilt maken. Druk op de    Zelfontspanner > 2 seconden, 10 seconden of
opnametoets als u foto's wilt maken met de       20 seconden om de vertraging voor de
geselecteerde tijdsinterval. Selecteer Annuleer als  zelfontspanner in te stellen.
u wilt stoppen met het maken van foto's. Het aantal
                            Selecteer Activeren als u de zelfontspanner wilt
gemaakte foto's hangt af van het beschikbare
                            activeren. U hoort een signaal wanneer de
geheugen.
                            zelfontspanner is geactiveerd, en vóór de opname
Nadat u de foto's in de burstmodus hebt gemaakt,    knippert de vierhoek. De foto wordt gemaakt
worden deze in een raster in het display        wanneer de geselecteerde vertraging is verstreken.
weergegeven. Als u een foto wilt bekijken, drukt u
                            Ga naar de actieve werkbalk en selecteer
op de bladertoets om de foto te openen. Als u een
                            Zelfontspanner > Uit om de zelfontspanner uit te
tijdsinterval hebt ingesteld, wordt alleen de laatst
                            schakelen.
gemaakte foto weergegeven. De andere foto's kunt
u bekijken in Afb. en video in Galerij.           Tip: Ga naar de actieve werkbalk en selecteer
                              Zelfontspanner > 2 seconden zodat u uw
U kunt de reeksmodus ook gebruiken in combinatie
                              hand stil kunt houden wanneer u een foto
met de zelfontspanner.
                              maakt.
Druk op de opnametoets als u terug wilt gaan naar
de zoeker in de reeksmodus.              Tips voor het maken van goede
Ga naar de actieve werkbalk en selecteer        foto's
Reeksmodus > Enkele opname als u de
reeksmodus wilt uitschakelen.             Beeldkwaliteit
                            Gebruik de juiste beeldkwaliteit. De camera heeft
Zelf op de foto met de                 diverse modi voor de beeldkwaliteit. Gebruik de
zelfontspanner                     hoogste instelling als u foto's wilt maken van de
                            allerbeste beeldkwaliteit. Er is echter ook meer
De zelfontspanner is alleen beschikbaar in de     geheugenruimte nodig voor foto's van een betere
hoofdcamera. Met de zelfontspanner kunt u een     beeldkwaliteit. Voor multimediaberichten (MMS) en
opname uitstellen zodat u zelf ook op de foto kunt   e-mailbijlagen moet u misschien de laagste      41
komen te staan.
Camera  beeldkwaliteitsmodus kiezen, die is           in het display staat, heeft de resulterende foto
     geoptimaliseerd voor MMS-verzending. U kunt de     mogelijk een te zwak contrast, is de foto te
     kwaliteit definiëren in de camera-instellingen. Zie   donker of bevat deze ongewenste lichteffecten.
     'Instellingen van fotocamera aanpassen', p. 45.    ● Onderwerp wordt van opzij belicht. Een sterke
     Achtergrond                       belichting van opzij geeft een dramatisch effect,
                                 maar is soms te schril, wat te veel contrast
     Gebruik een eenvoudige achtergrond. Voor
                                 oplevert.
     portretten en andere foto's met mensen, moet u
     erop letten dat het onderwerp zich niet tegen een   ● Lichtbron vóór het onderwerp. Fel zonlicht kan
     rommelige of complexe achtergrond bevindt,       tot gevolg hebben dat de personen hun ogen
     waardoor de aandacht van het onderwerp wordt      dichtknijpen. Bovendien is het contrast vaak te
     afgeleid. Verplaats de camera of het onderwerp als   groot.
     aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. Plaats    ● Optimale belichting vindt u in situaties met veel
     de camera dichter bij het object om duidelijkere    diffuus, zacht licht, bijvoorbeeld op een heldere
     portretten te maken.                  of lichtbewolkte dag of op een zonnige dag in de
     Diepte                         schaduw van bomen.
     Wanneer u landschappen fotografeert, kunt u
     diepte aan foto's toevoegen door objecten op de    Video-opname
     voorgrond te plaatsen. Als het object op de
     voorgrond zich te dicht bij de camera bevindt, kan  Voor het inschakelen van de hoofdcamera opent u
     het wazig worden.                   de lensdop via de camera-activeringsschakelaar.
     Lichtomstandigheden                  Als u de hoofdcamera wilt inschakelen als de
                                lensdop al is geopend, drukt u de opnametoets in
     Een verandering van de bron, hoeveelheid en
                                en houdt u deze even ingedrukt.
     richting van het licht kan een foto aanzienlijk
     beïnvloeden. Hier volgen enkele veelvoorkomende    Sluit de lensdop als u de hoofdcamera wilt sluiten.
     lichtomstandigheden:
     ● Lichtbron achter het onderwerp. Plaats het
 42    onderwerp nooit vóór een sterke lichtbron. Als
      de lichtbron achter het onderwerp of zichtbaar
Symbolen voor video-opnamen             8 — De symbolen voor het apparaatgeheugen ( )
                                                      Camera
                           en de geheugenkaart ( ) geven aan waar video's
In de videozoeker wordt het volgende         worden opgeslagen
weergegeven:
                           9 — De videostabilisatie is ingeschakeld (  ). Zie
                           'Video-instellingen', p. 47.
                           Selecteer Opties > Pictogram weergaven als u
                           alle zoekersymbolen wilt weergeven. Selecteer
                           Pictogram verbergen als u alleen de
                           videosymbolen en tijdens de opname de
                           beschikbare opnametijd, de zoombalk bij gebruik
                           van de zoomfunctie en de selectietoetsen wilt
                           weergeven.
1 — Symbool voor opnamemodus
2 — Symbool voor ingeschakelde geluiddemping     Video's opnemen
3 — Actieve werkbalk. Tijdens de opname wordt de   Denk aan het volgende voordat u een video
werkbalk niet weergegeven. Zie 'Actieve       opneemt:
werkbalk', p. 36.                  ● Blader door de actieve werkbalk om de
4 — Symbool voor batterijniveau            belichtings- en kleurinstellingen aan te passen.
5 — Symbool voor de videokwaliteit, dat aangeeft    Zie 'Standaardinstellingen - kleur en belichting
of de kwaliteit van de video TV hoge kwaliteit, TV   aanpassen', p. 46. Zie 'Scènes', p. 40.
normale kwaliteit, E-mail hoge kwalit., E-mail    ● Als u geheugen voor nieuwe videoclips wilt
norm. kwalit. of Kwaliteit voor delen is.       vrijmaken, kunt u met bijvoorbeeld een
6 — Het bestandstype van de videoclip         compatibele USB-gegevenskabel bestanden naar
                            een compatibele pc kopiëren en de bestanden
7 — De totale beschikbare tijd voor de video-     van het apparaat verwijderen. Wanneer het
opname. Tijdens de opname geeft het symbool voor    geheugen vol is, wordt een bericht weergegeven
de huidige videolengte ook de verstreken en      en wordt u gevraagd of u het gebruikte
resterende tijd aan.                  geheugen wilt wijzigen.               43
Camera  Ga als volgt te werk om een video op te nemen:   Na het opnemen van een video
     1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat,   Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert
      selecteert u de videomodus op de actieve     u het volgende op de actieve werkbalk (alleen
      werkbalk.                    beschikbaar als Opgenomen video tonen is
     2. Druk op de opnametoets om de opname te      ingesteld op Aan in de video-instellingen):
      starten. Het rode opnamepictogram ( ) wordt   ● Selecteer Afspelen ( ) als u de zojuist
      weergegeven en er klinkt een geluidssignaal om   opgenomen videoclip meteen wilt afspelen.
      aan te geven dat de opname is gestart.
                               ● Selecteer Verwijd. (  ) als u de video niet wilt
     3. U kunt de opname op elk gewenst moment
                                bewaren.
      onderbreken door op Pauze te drukken. De
      video-opname wordt automatisch gestopt als u   ● Als u de videoclip wilt verzenden als een
      de opname onderbreekt en gedurende één       multimediabericht, e-mailbericht of via een
      minuut niet op een toets drukt. Selecteer     andere verbindingsmethode, bijvoorbeeld een
      Doorgaan om de opname te hervatten.        Bluetooth-verbinding, drukt u op de beltoets of
                                selecteert u Zenden ( ). Zie 'Berichten invoeren
      Gebruik de zoomtoets van het apparaat als u op
                                en verzenden', p. 125. Zie 'Gegevens verzenden
      het onderwerp wilt in- of uitzoomen.
                                met behulp van Bluetooth-
     4. Selecteer Stop om de opname te stoppen. De     connectiviteit', p. 90. Deze optie is niet
      videoclip wordt automatisch opgeslagen in de    beschikbaar tijdens een actief gesprek.
      map Afb. en video van Galerij. De         Videoclips in MP4-indeling kunnen mogelijk niet
      maximumlengte van de videoclip hangt af van    als multimediabericht worden verzonden.
      het beschikbare geheugen.
                                U kunt de videoclip ook tijdens een actief gesprek
     Selecteer Opties > Tweede camera gebr. als u de    verzenden naar de ontvanger van het gesprek.
     camera aan de voorkant wilt activeren. Druk op de   Selecteer Verzenden naar beller ( ) (alleen
     bladertoets om het opnemen van een video te      beschikbaar tijdens een actieve oproep).
     starten. Druk de bladertoets omhoog of omlaag als
                               ● Selecteer  (alleen beschikbaar als u een
     u wilt in- of uitzoomen.
                                account voor een compatibel online album hebt
 44                              ingesteld) als u de videoclip wilt uploaden naar
 een compatibel online album. Zie 'Afbeeldingen     Normaal (resolutie van 2048 x 1536), Afdr. 2M
                                                       Camera
 en video's online delen', p. 58.            – Normaal (resolutie van 1600 x 1200), E-mail
● Druk op de opnametoets om terug te gaan naar      0,8M – Norm. (resolutie van 1024 x 768) of MMS
 de zoeker en een nieuwe videoclip op te nemen.     0,3M – Klein (resolutie van 640 x 480). Hoe hoger
                             de kwaliteit is, des te meer geheugenruimte de
                             afbeelding inneemt. Selecteer Afdr. 5M – Groot,
Camera-instellingen                   Afdr. 3M – Normaal of Afdr. 2M – Normaal als
                             u de afbeelding wilt afdrukken. Selecteer E-mail
U kunt twee soorten instellingen gebruiken voor de
                             0,8M – Norm. als u de afbeelding per e-mail wilt
camera: standaardinstellingen en
                             verzenden. Selecteer MMS 0,3M – Klein als u de
begininstellingen. Als u de camera sluit, worden de
standaardinstellingen voor video's weer hersteld,    afbeelding wilt verzenden als een
terwijl de begininstellingen gehandhaafd blijven     multimediabericht.
totdat u deze weer wijzigt. Gebruik de opties op de   Deze resoluties zijn alleen beschikbaar in de
actieve werkbalk als u de standaardinstellingen wilt   hoofdcamera.
wijzigen. Zie 'Standaardinstellingen - kleur en    ● Toevoegen aan album — Hiermee geeft u aan
belichting aanpassen', p. 46. Ga naar de         of u de foto wilt opslaan in een bepaald album in
afbeeldings- of videomodus en selecteer Opties >     Galerij. Als u Ja selecteert, wordt een lijst met
Instellingen als u de begininstellingen wilt       beschikbare albums geopend.
wijzigen.                       ● Locatie vastleggen — Selecteer Ja als u GPS-
                             locatiecoördinaten aan elk afbeeldingsbestand
Instellingen van fotocamera               wilt toevoegen. De ontvangst van een GPS-
                             signaal kan enige tijd in beslag nemen of het
aanpassen                        signaal is mogelijk niet beschikbaar.
Selecteer Opties > Instellingen in de         ● Opgenomen afb. weerg. — Selecteer Aan als
afbeeldingsmodus en maak een keuze uit de        u de vastgelegde afbeelding wilt bekijken nadat
volgende opties als u de begininstellingen wilt     u deze hebt gemaakt of selecteer Uit als u direct
wijzigen:                        wilt doorgaan met het maken van foto's.
● Afbeeldingskwaliteit — Selecteer Afdr. 5M –
 Groot (resolutie van 2592 x 1944), Afdr. 3M –                                45
Camera  ● Stand.naam afbeelding — Hiermee geeft u de     ● Flitsermodus ( ) (alleen
      standaardnaam voor de vastgelegde           afbeeldingen) — Hiermee selecteert u de
      afbeeldingen op.                   gewenste flitsermodus.
     ● Uitgebr. digitale zoom (alleen hoofdcamera)     ● Kleurtoon ( ) — Hiermee selecteert u een
      — Selecteer Aan (continu) als u traploos       kleureffect in de lijst.
      digitaal en uitgebreid digitaal wilt zoomen, Aan  ● Witbalans ( ) — Hiermee selecteert u de
      (onderbroken) als u in digitale en uitgebreide    huidige belichtingssituatie in de lijst. Met behulp
      digitale stappen wilt zoomen en Uit als u beperkt   van deze optie kunt u de kleuren van de camera
      wilt zoomen terwijl de beeldresolutie behouden    nauwkeuriger instellen.
      blijft.                       ● Belichtingscompensatie ( ) (alleen
     ● Opnametoon — Hiermee selecteert u de toon       afbeeldingen) — Als u een opname maakt van
      die moet klinken bij het maken van een foto.     een donker onderwerp tegen een zeer lichte
     ● Gebruikt geheugen — Hiermee geeft u op waar      achtergrond, zoals sneeuw, stelt u de belichting
      afbeeldingen moeten worden opgeslagen.        in op +1 of +2 om de helderheid van de
     ● Afbeelding roteren — Selecteer of u          achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2
      afbeeldingen die zijn genomen vanuit een       voor lichte voorwerpen tegen een donkere
      rechtopstaande positie van het apparaat wilt     achtergrond.
      draaien wanneer u deze in Galerij opent.      ● Scherpheid ( ) (alleen afbeeldingen) — Pas de
     ● Instellingen herstellen — Selecteer Ja als u de    scherpheid van de foto aan.
      camera weer wilt instellen op de          ● Contrast ( ) (alleen afbeeldingen) — Pas het
      standaardwaarden.                   verschil aan tussen de lichtste en donkerste
                                 delen van de foto.
     Standaardinstellingen - kleur en           ● Lichtgevoeligheid ( ) (alleen afbeeldingen)
     belichting aanpassen                   — Verhoog de lichtgevoeligheid bij weinig licht
                                 om de kans op te donkere afbeeldingen te
     Als u de kleuren en belichting van de camera      verminderen.
     nauwkeuriger wilt instellen of als u effecten wilt
                                De schermweergave wordt aangepast aan de
     toevoegen aan uw foto's of video's, bladert u over
                                nieuwe instellingen, zodat u ziet hoe de foto's of
 46   de actieve werkbalk en maakt u een keuze uit de
                                video's eruit komen te zien.
     volgende opties:
De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de    hoge kwaliteit of TV normale kwaliteit als u
                                                       Camera
geselecteerde camera.                   de videofilm op een compatibele televisie of pc
De instellingen zijn cameraspecifiek, dus als u de    wilt bekijken. U gebruikt dan de VGA-resolutie
instellingen van de tweede camera wijzigt, worden     (640 x 480) en de bestandsindeling .MP4.
de instellingen van de hoofdcamera niet gewijzigd.    Videoclips in MP4-indeling kunnen mogelijk niet
De instellingen zijn tevens opnamemodusspecifiek,     als multimediabericht worden verzonden. Als u
dus als u de instellingen in de afbeeldingsmodus     de videoclip wilt verzenden in een
wijzigt, worden de instellingen in de videomodus     multimediabericht, selecteert u Kwaliteit voor
niet gewijzigd. De gedefinieerde instellingen       delen, met een QCIF-resolutie en de
worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt       bestandsindeling .3gp.
tussen de modi.                    ●  Videostabilisatie — Selecteer Aan als u het
                             bewegen van de camera tijdens de video-
Wanneer u de camera sluit, worden de
                             opname wilt tegengaan.
standaardinstellingen weer actief.
                           ●  Geluidsopname — Selecteer Dempen als u
Als u een nieuwe scène selecteert, worden de kleur-    geen geluid wilt opnemen.
en belichtingsinstellingen vervangen door de     ●  Toevoegen aan album — Geef aan of u de
geselecteerde scène. U kunt de instellingen zo      opgenomen videoclip wilt toevoegen aan een
nodig wijzigen nadat u een scène hebt           bepaald album in Galerij. Selecteer Ja als u een
geselecteerd.                       lijst met beschikbare albums wilt openen.
                           ●  Opgenomen video tonen — Geef aan of u het
Video-instellingen                    eerste beeld van de opgenomen videoclip wilt
Selecteer Opties > Instellingen in de videomodus     weergeven zodra de opname is voltooid.
en maak een keuze uit de volgende opties als u de     Selecteer Afspelen op de actieve werkbalk
begininstellingen wilt wijzigen:             (hoofdcamera) of Opties > Afspelen (tweede
                             camera) als u de videoclip wilt bekijken.
● Videokwaliteit — Stel de kwaliteit van de
                           ●  Standaardnaam video — Geef de
 videoclip in op TV hoge kwaliteit, TV normale
                             standaardnaam voor de vastgelegde videoclips
 kwaliteit, E-mail hoge kwalit., E-mail norm.
                             op.
 kwalit. (standaardkwaliteit voor afspelen via uw
                           ●  Gebruikt geheugen — Hier geeft u op waar      47
 handset) of Kwaliteit voor delen. Selecteer TV
                             video's moeten worden opgeslagen.
Camera  ● Instellingen herstellen — Selecteer Ja als u de
      camera weer wilt instellen op de
      standaardwaarden.
 48
                                                      Galerij
Galerij
Druk op   en selecteer Galerij als u afbeeldingen,  U kunt mappen openen en
video- en geluidsclips en koppelingen naar       hierin bladeren. Daarnaast
streaming media wilt opslaan en indelen, of      kunt u items markeren,
bestanden wilt delen met andere compatibele      kopiëren en naar mappen
UPnP-apparaten (Universal Plug and Play) via een    verplaatsen. U kunt ook
WLAN.                         albums maken en items in
   Tip: Druk op     aan de zijkant van het   de albums markeren,
   apparaat als u zich in een andere toepassing   kopiëren en toevoegen.
   bevindt en de laatst opgeslagen foto of     Zie 'Albums', p. 52.
   videoclip in Galerij wilt bekijken. Druk     Bestanden die zijn
   nogmaals op de weergavetoets als u de      opgeslagen op de
   hoofdweergave van de map Afb. en video      compatibele
   wilt openen.                   geheugenkaart (indien geplaatst), worden
                            aangegeven met   .
Bestanden weergeven en                 Druk op de bladertoets om een bestand te openen.
organiseren                      Videoclips, RAM-bestanden en koppelingen naar
                            streaming-media worden geopend en afgespeeld
Druk op   en selecteer Galerij.           in RealPlayer, en muziek- en geluidsclips in
                            Muziekspeler. Zie 'RealPlayer ', p. 111. Zie
Selecteer Afb. en video , Tracks ,
                            'Muziekspeler', p. 98.
Geluidsclips , Streaming kop.   ,
Presentaties of Alle bestanden in Galerij en      Selecteer een bestand en selecteer Opties > Verpl.
druk op de bladertoets om het item te openen.     en kopiëren > Kop. naar geh.kaart of Verpl.
                            naar geh.kaart, of Kop. naar telef.geh. of Verpl.
                            naar telef.geh. als u bestanden wilt kopiëren of   49
Galerij  verplaatsen naar de geheugenkaart (indien
                                De bestanden met
     geplaatst) of naar het apparaatgeheugen.
                                afbeeldingen en
                                videoclips in Afb.
     Afbeeldingen en videoclips              en video worden
                                opeenvolgend op
     Afbeeldingen en video's                datum en tijd
                                weergegeven. Het
     weergeven                       aantal bestanden
     Als u uw afbeeldingen en videoclips wilt       wordt
     weergeven, drukt u op   en selecteert u Galerij >  weergegeven. Bekijk de bestanden één voor één
     Afb. en video.                    door naar links of rechts te bladeren met de
     Foto's die zijn gemaakt en videoclips die zijn    bladertoets. Als u de bestanden in groepen wilt
     opgenomen met de camera van uw apparaat,       weergeven, bladert u omhoog of omlaag met de
     worden opgeslagen in Afb. en video. Afbeeldingen   bladertoets.
     en videoclips kunnen ook naar u worden verzonden   Druk op de bladertoets om een bestand te openen.
     in een multimediabericht, als e-mailbijlage of via  Druk wanneer een afbeelding is geopend op de
     een Bluetooth-verbinding. Als u een ontvangen     zoomtoets aan de zijkant van het apparaat als u op
     afbeelding of videoclip in Galerij of in RealPlayer  de afbeelding wilt inzoomen. De zoomfactor wordt
     wilt kunnen weergeven, moet u deze eerst opslaan.   niet permanent opgeslagen.
     De videoclips die zijn opgeslagen in Nokia Video   Als u wilt dat de weergave automatisch op basis van
     Centre, worden niet weergegeven in Afb. en      de richting van het apparaat wordt gedraaid,
     video in Galerij. Zie 'Nokia Videocentrum', p. 94.  activeert u de weergaverotatie in de instellingen.
                                Zie 'Persoonlijke instellingen', p. 166.
                                Selecteer Opties > Bewerken als u een videoclip
                                of foto wilt bewerken. Zie 'Afbeeldingen
                                bewerken', p. 53.

 50
Als u wilt zien waar een afbeelding is vastgelegd die  Sommige opties zijn ook beschikbaar via de actieve
                                                       Galerij
is gemarkeerd met , selecteert u Opties >        werkbalk (beschikbaar wanneer u een afbeelding of
Tonen op kaart.                     videoclip opent). Zie 'Actieve werkbalk', p. 51.
Selecteer Opties > Afdrukken als u uw
afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele     Actieve werkbalk
printer of als afdrukbestand wilt opslaan op de     In de map Afb. en video kunt u de actieve werkbalk
geheugenkaart (indien geplaatst). Zie          gebruiken als een snelkoppeling naar verschillende
'Afbeeldingen afdrukken', p. 56. U kunt ook       taken. De actieve werkbalk is alleen beschikbaar
afbeeldingen toevoegen aan Print basket in Galerij   wanneer u een afbeelding of videoclip hebt
zodat u ze later kunt afdrukken. Zie 'Print       geselecteerd.
basket', p. 52.                     Navigeer in de actieve werkbalk omhoog of omlaag
                            naar verschillende items en selecteer deze door op
Afbeeldingen en video's                 de bladertoets te drukken. De beschikbare opties
organiseren                       variëren afhankelijk van de huidige status en het
                            feit of u een afbeelding of videoclip hebt
Selecteer Opties > Albums > Naar album als u      geselecteerd.
een afbeelding of videoclip wilt toevoegen aan een
album in Galerij. Zie 'Albums', p. 52.         De standaardinstellingen op de actieve werkbalk
                            worden hersteld zodra u de camera sluit.
Als u een afbeelding later wilt afdrukken, selecteert
u de afbeelding en Tv. aan afdr. wachtrij op de     Selecteer Opties > Pictogram weergaven als u de
actieve werkbalk . Zie 'Print basket', p. 52.      actieve werkbalk altijd in het display wilt
                            weergeven.
Als u een foto als achtergrondafbeelding wilt
gebruiken, selecteert u de foto en Opties >       Selecteer Opties > Pictogram verbergen als u de
Afbeelding gebruiken > Inst. als achtergrond.      actieve werkbalk alleen wilt weergeven wanneer u
                            deze nodig hebt. U kunt de actieve werkbalk
Als u een afbeelding of videoclip wilt verwijderen,   inschakelen door op de bladertoets te drukken.
selecteert u Opties > Verwijderen.
                            Maak een keuze uit de volgende opties:
                              Hiermee speelt u de geselecteerde videoclip af.  51
Galerij    Hiermee verzendt u de geselecteerde afbeelding  Ga naar een foto of videoclip en selecteer Opties >
     of videoclip.                    Albums > Naar album als u deze wilt toevoegen
       Hiermee laadt u de geselecteerde afbeelding of  aan een album in Galerij. Er verschijnt een lijst met
     videoclip naar een compatibel online album (alleen  albums. Selecteer het album waaraan u de
     beschikbaar als u een account voor een compatibel  afbeelding of videoclip wilt toevoegen. Het item dat
     online album hebt ingesteld). Zie 'Afbeeldingen en  u aan het album hebt toegevoegd, blijft zichtbaar
     video's online delen', p. 58.            in Afb. en video in Galerij.

       of  Hiermee voegt u een afbeelding toe aan of  Als u een bestand uit een album wilt verwijderen,
     verwijdert u deze uit de afdrukwachtrij (Print    opent u het album, bladert u naar het bestand en
     basket). Zie 'Print basket', p. 52.         drukt u op C. Het bestand wordt niet verwijderd uit
                                Afb. en video in Galerij.
       Hiermee drukt u de weergegeven afbeelding af.
       Hiermee start u een diavoorstelling van uw    Print basket
     afbeeldingen.
                                U kunt afbeeldingen toevoegen aan de
       Hiermee verwijdert u de geselecteerde       afdrukwachtrij (Print basket) en deze later
     afbeelding of videoclip.               afdrukken op een compatibele printer of in een
     De beschikbare opties kunnen variëren afhankelijk  compatibele afdrukkiosk, indien beschikbaar. Zie
     van de huidige weergave.               'Afbeeldingen afdrukken', p. 56. De toegevoegde
                                afbeeldingen worden aangeduid met    in Afb. en
     Albums                        video en de betreffende albums.
     U kunt afbeeldingen en videoclips eenvoudig     Selecteer een afbeelding en Tv. aan afdr.
     beheren in albums. Selecteer Afb. en video >     wachtrij in de actieve werkbalk als u een
     Opties > Albums > Albums weergeven als u de     afbeelding later wilt afdrukken.
     lijst met albums in Galerij wilt weergeven.     Als u de afbeeldingen in Print basket wilt
     Selecteer Opties > Nieuw album als u in de      weergeven, selecteert u   in Afb. en video (alleen
     lijstweergave voor albums een nieuw album wilt    beschikbaar wanneer u afbeeldingen aan Print
     maken.                        basket hebt toegevoegd) of Opties >
 52
                                Afdrukken > Print basket weerg..
Als u een afbeelding uit Print basket wilt       Instellingen en maak een keuze uit de volgende
                                                        Galerij
verwijderen, selecteert u een afbeelding in Afb. en  opties:
video of in een album en selecteert u Opties >     ● Muziek — Hiermee voegt u geluid toe aan de
Verwijd. uit basket.                   diavoorstelling. Selecteer Aan of Uit.
                            ● Nummer — Hiermee selecteert u een
Diavoorstelling                     muziekbestand in de lijst.
Als u uw afbeeldingen als een diavoorstelling wilt   ● Vertraging tussen dia's — Hiermee wijzigt u
weergeven, selecteert u een afbeelding in Galerij en   het tempo van de diavoorstelling.
selecteert u Diavoorstelling starten ( ) op de     ● Zoomen en pannen — Hiermee kunt u de dia's
actieve werkbalk. De diavoorstelling begint met het   soepel in elkaar laten overlopen en kunt u
geselecteerde bestand.                  willekeurig in- en uitzoomen op de afbeeldingen
                             in Galerij.
Als u alleen de geselecteerde afbeeldingen als een
diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u      Gebruik de volumetoets van het apparaat als u het
Opties > Markeringen aan/uit > Markeren om       volume tijdens de diavoorstelling wilt aanpassen.
afbeeldingen te markeren, en Opties >
Diavoorstelling > Starten om de diavoorstelling
te starten.
                            Afbeeldingen bewerken
Maak een keuze uit de volgende opties:         Afbeeldingseditor
● Onderbreken — Hiermee onderbreekt u de        Selecteer Opties > Bewerken als u foto's nadat
 diavoorstelling.                   deze zijn gemaakt of foto's die al zijn opgeslagen in
● Doorgaan — Hiermee hervat u de            de galerij wilt bewerken. De afbeeldingseditor
 diavoorstelling.                   wordt geopend.
● Einde — Hiermee sluit u de diavoorstelling.
                            Selecteer Opties > Effect toepassen om een raster
Blader naar links of rechts door de afbeeldingen met  te openen waarin u verschillende bewerkingsopties
de bladertoets.                    kunt selecteren aan de hand van kleine
U kunt de instellingen van de diavoorstelling     pictogrammen. U kunt de afbeelding bijsnijden en
wijzigen voordat u de diavoorstelling start.      draaien; de helderheid, de kleur, het contrast en de   53
Selecteer Opties > Diavoorstelling >
Galerij  resolutie aanpassen en effecten, tekst, illustraties  Rode ogen reduceren
     of een kader aan de foto toevoegen.
                                 Selecteer Opties > Effect toepassen > Rode-
                                 ogenreductie als u de roodheid van ogen in een
     Afbeeldingen bijsnijden                afbeelding wilt verminderen.
     Als u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u
                                 Verplaats het kruis naar het oog en druk op de
     Opties > Effect toepassen > Snijden en kiest u
                                 bladertoets. Er verschijnt een lus in het scherm.
     in de lijst een vooraf gedefinieerde
                                 Gebruik de bladertoets om het formaat van de lus
     beeldverhouding. Als u de afbeelding handmatig
                                 te wijzigen zodat het oog er precies in past. Druk op
     wilt bijsnijden, selecteert u Handmatig.
                                 de bladertoets om de roodheid te reduceren. Druk
     Als u Handmatig selecteert, wordt in de        op Gereed als u klaar bent met het bewerken van
     linkerbovenhoek van de afbeelding een kruis      de afbeelding.
     weergegeven. Gebruik de bladertoets om het
                                 Druk op Terug als u de wijzigingen wilt opslaan en
     gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden en
                                 wilt terugkeren naar Afb. en video.
     selecteer Instellen. Er verschijnt een tweede kruis
     in de rechterbenedenhoek. Selecteer wederom het
     gebied dat u wilt bijsnijden. Selecteer Terug als u  Handige sneltoetsen
     het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen.    U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het
     Tezamen vormen de geselecteerde gebieden een      bewerken van afbeeldingen:
     rechthoek ter grootte van de bijgesneden
                                 ● Druk op * voor een afbeelding op het volledige
     afbeelding.
                                  scherm. Druk nogmaals op * als u wilt terugkeren
     Als u een vooraf gedefinieerde beeldverhouding      naar de normale weergave.
     hebt gekozen, selecteert u de linkerbovenhoek van   ● Druk op 3 of 1 als u een afbeelding naar rechts of
     het gebied dat u wilt bijsnijden. Met de bladertoets   naar links wilt draaien.
     kunt u het formaat van het gemarkeerde gebied
     wijzigen. Druk op de bladertoets om het        ● Druk op 5 of 0 als u wilt in- of uitzoomen.
     geselecteerde gebied te bevriezen. Met de       ● Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links
     bladertoets kunt u het gebied binnen de foto       of naar rechts als u wilt schuiven in een
 54   verplaatsen. Druk op de bladertoets om het gebied    ingezoomde afbeelding.
     te selecteren dat u wilt bijsnijden.
Video's bewerken                    2. Verbind het andere uiteinde van de Nokia Video
                                                         Galerij
                              Connectivity-kabel met de Nokia AV-aansluiting
Als u de videoclips in Galerij wilt bewerken, gaat u    van het apparaat.
naar een videoclip en selecteert u Opties >       3. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.
Bewerken en een bewerkingsoptie.
                            4. Druk op   , selecteer Galerij > Afb. en video
De video-editor ondersteunt videobestanden in de      en selecteer het bestand dat u wilt weergeven.
indelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in de
indelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editor     De afbeeldingen
ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle        worden
kenmerken of alle variaties van             weergegeven in
bestandsindelingen.                   de


TV out-modus
U kunt opgenomen afbeeldingen en videoclips
                            afbeeldingsviewer en de videoclips worden
bekijken op een compatibele tv met behulp van een
                            afgespeeld in RealPlayer.
Nokia Video Connectivity-kabel.
                            Wanneer de Nokia Video Connectivity-kabel op het
Voordat u de afbeeldingen en videoclips op tv
                            apparaat is aangesloten, wordt alle audio (inclusief
weergeeft, moet u de TV out-instellingen voor het
                            de actieve oproepen, het stereogeluid van
betreffende televisiesysteem en de
                            videoclips, de toetstoon en de beltoon) naar de
beeldverhouding mogelijk configureren. Zie
                            televisie verzonden. U kunt de microfoon van het
'Instellingen voor toebehoren', p. 167.
                            apparaat normaal blijven gebruiken.
Ga als volgt te werk als u afbeeldingen en videoclips
                            Voor alle toepassingen in een andere map dan Afb.
op tv wilt weergeven:
                            en video in Galerij en RealPlayer, ziet u op de tv wat
1. Verbind de Nokia Video Connectivity-kabel met    wordt weergegeven in het scherm van het
  de video-invoeraansluiting van een compatibele    apparaat.
  tv.
                            De geopende afbeelding wordt in een volledig
                                                         55
                            scherm weergegeven op de tv. Wanneer u een
Galerij  afbeelding in de miniatuurweergave opent terwijl    Druk op 1 of 3 als u een afbeelding respectievelijk
     deze op de tv wordt weergegeven, is inzoomen niet   naar rechts of naar links wilt draaien. Druk op 7 of
     beschikbaar.                      9 als u de afbeelding 45 graden wilt draaien.
     Wanneer u een geselecteerde videoclip opent,      Druk op* als u wilt schakelen tussen een volledig en
     wordt deze door RealPlayer weergegeven in het     een normaal scherm.
     scherm van het apparaat en op de tv. Zie 'RealPlayer
     ', p. 111.
     U kunt afbeeldingen op de tv weergeven in de vorm
                                 Afbeeldingen afdrukken
     van een diapresentatie. Alle items in een album of
     gemarkeerde afbeeldingen worden in een volledig
                                 Afbeeldingen afdrukken
     scherm weergegeven op de tv terwijl de         Als u afbeeldingen wilt afdrukken via Afbeeldingen
     geselecteerde muziek wordt afgespeeld. Zie       afdrukken, selecteert u de gewenste afbeelding en
     'Diavoorstelling', p. 53.               vervolgens de afdrukoptie in Galerij, de camera, de
                                 afbeeldingseditor of de afbeeldingsviewer.

     Presentaties                      Gebruik Afbeeldingen afdrukken om uw
                                 afbeeldingen af te drukken met behulp van een
     Bij presentaties kunt u SVG-bestanden (Scalable    compatibele USB-gegevenskabel of Bluetooth-
     Vector Graphics) bekijken, zoals cartoons en      connectiviteit. U kunt ook afbeeldingen afdrukken
     kaarten. SVG-afbeeldingen blijven er hetzelfde     via een WLAN. Als een compatibele geheugenkaart
     uitzien wanneer deze worden afgedrukt of worden    beschikbaar is, kunt u de afbeeldingen opslaan op
     bekeken bij een andere schermgrootte of resolutie.   de geheugenkaart en afdrukken via een
                                 compatibele printer.
     Als u SVG-bestanden wilt bekijken, druk dan op
       en selecteer Galerij > Presentaties. Ga naar    U kunt alleen afbeeldingen in JPEG-indeling
     een afbeelding en selecteer Opties > Afspelen.     afdrukken. De foto's die met de camera worden
     Selecteer Opties > Onderbreken als u het        gemaakt, worden automatisch opgeslagen in JPEG-
     afspelen wilt onderbreken.               indeling.

     Druk op 5 als u wilt inzoomen. Druk op 0 als u wilt
 56   uitzoomen.
Printer selecteren                   Afdrukvoorbeeld
                                                        Galerij
Als u afbeeldingen wilt afdrukken via Afbeeldingen   Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de
afdrukken, selecteert u de gewenste afbeelding en   geselecteerde afbeeldingen weergegeven met
vervolgens de afdrukoptie in Galerij, de camera, de  vooraf gedefinieerde indelingen.
afbeeldingseditor of de afbeeldingsviewer.
                            Als u de indeling wilt wijzigen, drukt u de
Wanneer u Afbeeldingen afdrukken de eerste keer    bladertoets naar links of rechts om door de
gebruikt, wordt een lijst met beschikbare       beschikbare indelingen voor de geselecteerde
compatibele printers weergegeven nadat u de      printer te bladeren. Als de afbeeldingen niet op één
afbeelding hebt geselecteerd. Selecteer een printer.  pagina passen, drukt u de bladertoets omhoog of
De printer wordt ingesteld als de standaardprinter.  omlaag om de overige pagina's te bekijken.
Als u wilt afdrukken op een printer die compatibel   Afdrukinstellingen
is met PictBridge, sluit u de compatibele
                            De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de
gegevenskabel aan voordat u de afdrukoptie
                            mogelijkheden van de printer die u hebt
selecteert. Vervolgens controleert u of de
                            geselecteerd.
gegevenskabelmodus is ingesteld op Afb.
afdrukken of Vragen bij verbind.. Zie         Selecteer Opties > Standaardprinter als u een
'USB', p. 92. De printer wordt automatisch       standaardprinter wilt instellen.
weergegeven als u de afdrukoptie selecteert.      Selecteer Papierformaat, het gewenste
Als de standaardprinter niet beschikbaar is, wordt   papierformaat in de lijst en OK als u het formaat wilt
een lijst met beschikbare afdrukapparaten       selecteren. Selecteer Annuleer als u wilt
weergegeven.                      terugkeren naar de vorige weergave.
Selecteer Opties > Instellingen >
Standaardprinter als u de standaardprinter wilt    PrintOnline
wijzigen.                       Met PrintOnline kunt u online afdrukken van uw
                            afbeeldingen bestellen en direct laten bezorgen bij
                            u thuis of in een winkel waar u deze kunt ophalen.
                            U kunt ook verschillende producten met de         57
                            geselecteerde afbeelding bestellen, zoals mokken
Galerij  of muismatten. Welke producten beschikbaar zijn,   van de serviceprovider. Neem contact op met uw
     is afhankelijk van de serviceprovider.        serviceprovider voor details over het abonneren op
     Als u PrintOnline wilt gebruiken, moet minimaal    de dienst.
     één configuratiebestand van een afdrukservice zijn  Als u een bestand vanuit Galerij naar de online
     geïnstalleerd. U kunt de bestanden verkrijgen bij   dienst wilt uploaden, drukt u op   en selecteert u
     providers van afdrukdiensten die PrintOnline     Galerij > Afb. en video. Blader naar het gewenste
     ondersteunen.
                                bestand en selecteer Opties > Zenden > Posten
     Raadpleeg de handleidingen op de           naar web, of selecteer het bestand en vanuit de
     productondersteuningspagina's van Nokia of op uw   actieve werkbalk.
     lokale Nokia-website voor meer informatie over
                                Ga naar de productondersteuningspagina's van
     deze toepassing.
                                Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer
                                informatie over de toepassing en compatibele
     Afbeeldingen en video's                serviceproviders.

     online delen
                                Eigen netwerk
     U kunt afbeeldingen en videoclips delen in
     compatibele online albums, weblogs of andere     Informatie over het eigen
     compatibele online diensten op internet. U kunt
     inhoud uploaden, een niet-voltooide post opslaan
                                netwerk
     als concept en later doorgaan en de inhoud van de   Het apparaat is compatibel met de UPnP-
     albums weergeven. Welke inhoudstypen worden      architectuur (Universal Plug and Play). Met een
     ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.  WLAN-toegangspunt of -router kunt u een eigen
     Voordat u afbeeldingen en video's online kunt     netwerk maken en compatibele UPnP-apparaten op
     delen, moet u zich abonneren op de dienst via een   het netwerk aansluiten die WLAN's ondersteunen,
     serviceprovider voor het delen van online       zoals het apparaat, een compatibele pc, een
     afbeeldingen. Vervolgens moet u een nieuwe      compatibele printer, een compatibel
     account maken. U kunt zich meestal op de       geluidssysteem, een compatibele tv of een
 58   betreffende dienst abonneren via de webpagina     geluidssysteem of tv voorzien van een compatibele
                                draadloze multimedia-ontvanger.
Als u de WLAN-functie van het apparaat in een eigen  Belangrijke informatie over
                                                     Galerij
netwerk wilt gebruiken, hebt u een werkend LAN
nodig, moeten de andere apparaten geschikt zijn    beveiliging
voor UPnP en verbinding hebben met hetzelfde     Schakel bij het configureren van het eigen WLAN
netwerk. Zie 'WLAN', p. 85.              netwerk een coderingsmethode in op het
In het eigen netwerk worden de            toegangspunt en vervolgens op de andere
beveiligingsinstellingen van de WLAN-verbinding    compatibele apparaten die u op het eigen netwerk
gebruikt. Gebruik de voorziening voor het eigen    wilt aansluiten. Raadpleeg de documentatie van de
netwerk in een WLAN-infrastructuurnetwerk met     apparaten. Houd wachtwoorden geheim en bewaar
een WLAN-toegangspunt en ingeschakelde        deze op een veilige plek, afzonderlijk van de
codering.                       apparaten.
U kunt mediabestanden die zijn opgeslagen in     U kunt de instellingen van het WLAN-
Galerij, delen met andere compatibele UPnP-      internettoegangspunt in uw apparaat weergeven
apparaten via het eigen netwerk. Als u de       of wijzigen. Zie 'Toegangspunten', p. 175.
instellingen van het eigen netwerk wilt beheren,   Als u de ad-hocmodus gebruikt om een eigen
drukt u op   en selecteert u Instrumenten >    netwerk te maken met een compatibel apparaat,
Connect. > Eigen media. U kunt via het eigen     schakelt u een van de coderingsmethoden in
netwerk ook compatibele mediabestanden uit      WLAN-beveil.modus in wanneer u het
Galerij bekijken, afspelen, kopiëren of afdrukken.  internettoegangspunt instelt. Zie
Zie 'Mediabestanden weergeven en delen', p. 61.    'Verbindingsinstellingen', p. 174. Met deze stap
Het apparaat wordt alleen met het eigen netwerk    beperkt u het risico dat onbevoegden toegang
verbonden als u een verbindingsverzoek vanaf een   kunnen krijgen tot het ad hoc-netwerk.
ander compatibel apparaat accepteert of als u in   U krijgt een melding zodra met een ander apparaat
Galerij de optie selecteert voor het weergeven,    wordt geprobeerd verbinding te maken met het
afspelen, afdrukken of kopiëren van          apparaat en met het eigen netwerk. Accepteer geen
mediabestanden op het apparaat of naar andere     verbindingsaanvragen van een onbekend apparaat.
apparaten zoekt in de map Eigen netwerk.       Als u WLAN gebruikt in een netwerk zonder
                           codering, schakelt u het delen van bestanden met   59
                           andere apparaten uit of schakelt u het delen van
Galerij  privé-mediabestanden uit. Zie 'Instellingen voor     op de ondersteuningspagina's van het apparaat op
     eigen netwerk', p. 60.                  de Nokia-website.
                                  Instellingen configureren
     Instellingen voor eigen netwerk             Als u de instellingen voor eigen netwerk wilt
     Als u mediabestanden die u in Galerij hebt        configureren, selecteert u Instrumenten >
     opgeslagen, via WLAN wilt delen met andere        Connect. > Eigen media > Instellingen en
     compatibele UPnP-apparaten, moet u uw WLAN-       maakt u uw keuze uit de volgende opties:
     internettoegangspunt maken en configureren, en      ● Eigen toegangspunt — Selecteer Altijd
     vervolgens de instellingen voor eigen netwerk       vragen als u wilt dat het apparaat telkens naar
     configureren in de toepassing Eigen media. Zie       het thuistoegangspunt vraagt wanneer u
     'WLAN-internettoegangspunten', p. 87. Zie         verbinding maakt met het eigen netwerk, Nieuw
     'Verbindingsinstellingen', p. 174.             maken als u een nieuw toegangspunt wilt
     De opties met betrekking tot eigen netwerk zijn pas    opgeven dat automatisch wordt gebruikt
     in toepassingen beschikbaar wanneer de           wanneer u het eigen netwerk gebruikt, of
     instellingen in de toepassing Eigen media zijn       Geen. Als voor uw eigen netwerk geen
     geconfigureerd.                      beveiligingsinstellingen zijn ingeschakeld, krijgt
     Wanneer u de toepassing Eigen media voor het        u een beveiligingswaarschuwing. U kunt
     eerst gebruikt, wordt de installatiewizard gestart.    doorgaan en de beveiliging later inschakelen of
     Deze begeleidt u bij het instellen van de instellingen   het definiëren van het toegangspunt annuleren
     voor het eigen netwerk op het apparaat. Als u de      en eerst de beveiliging voor het WLAN
     installatiewizard later wilt gebruiken, gaat u naar    inschakelen. Zie 'Toegangspunten', p. 175.
     de hoofdweergave van Eigen media, selecteert u      ● Apparaatnaam — Geef een naam op voor het
     Opties > Wizard uitvoeren en volgt u de          apparaat. Deze naam is zichtbaar voor de andere
     instructies in het display.                compatibele apparaten in het netwerk.
                                  ● Kopiëren naar — Selecteer het geheugen
     Als u een compatibele pc wilt aansluiten op het      waarin u uw gekopieerde mediabestanden wilt
     eigen netwerk, moet u op de pc de gerelateerde       opslaan.
     software installeren. U vindt de software op de cd-
 60   rom of dvd-rom die bij het apparaat is geleverd, of
Delen inschakelen en inhoud             Mediabestanden weergeven en
                                                       Galerij
definiëren                      delen
Selecteer Instrumenten > Connect. > Eigen      Als u uw mediabestanden wilt delen met andere
media > Inhoud delen en maak een keuze uit de    UPnP compatibele apparaten in het eigen netwerk,
volgende opties:                   schakelt u het delen van inhoud in. Zie 'Delen
● Inhoud delen — Hiermee kunt u het delen van    inschakelen en inhoud definiëren', p. 61. Als het
 mediabestanden met compatibele apparaten      delen van inhoud in het apparaat is uitgeschakeld,
 toestaan of weigeren. Schakel het delen van    kunt u de mediabestanden die zijn opgeslagen in
 inhoud pas in nadat u alle andere instellingen   een ander apparaat in het eigen netwerk, nog wel
 hebt geconfigureerd. Als u het delen van inhoud  bekijken en kopiëren als dit op het andere apparaat
 inschakelt, kunnen de overige UPnP-compatibele   is toegestaan.
 apparaten in het eigen netwerk de bestanden    Mediabestanden weergeven die in het
 bekijken en kopiëren die u hebt geselecteerd    apparaat zijn opgeslagen
 voor delen in de map Afb. en video. Als u niet   Als u uw afbeeldingen, video's en geluidsclips op
 wilt dat de andere apparaten toegang hebben    een ander apparaat in het eigen netwerk wilt
 tot bestanden, schakelt u het delen van inhoud   weergeven, bijvoorbeeld op een compatibele tv,
 uit.                        gaat u als volgt te werk:
● Afbeeldingen en video — Hiermee selecteert u
 mediabestanden die u wilt delen met andere     1. Selecteer een afbeelding, videoclip of geluidsclip
 apparaten of bekijkt u de status voor het delen    in Galerij en selecteer Opties > Tonen via
 van afbeeldingen en video's. Selecteer Opties >    eigen netwerk.
 Inhoud vernieuwen als u de inhoud van de map    2. Selecteer een compatibel apparaat waarin het
 wilt bijwerken.                    mediabestand wordt weergegeven. De
● Muziek — Selecteer afspeellijsten die u met      afbeeldingen worden zowel op het andere
 andere apparaten wilt delen, of bekijk de inhoud   netwerkapparaat als op uw apparaat
 van gedeelde afspeellijsten. Selecteer Opties >    weergegeven en de video- en geluidsclips
 Inhoud vernieuwen als u de inhoud van de map     worden alleen afgespeeld op het andere
 wilt bijwerken.                    apparaat.                       61
Galerij  3. Selecteer Opties > Tonen stoppen als u het    6. Selecteer het apparaat waarin het bestand
       delen wilt stoppen.                 wordt weergegeven.
     Mediabestanden weergeven die in het         Blader naar links of rechts om het volume te regelen
     andere apparaat zijn opgeslagen           terwijl u een video of geluidsclip afspeelt.
     Ga als volgt te werk als u mediabestanden die op   Selecteer Terug of Stop (beschikbaar wanneer
     een ander apparaat in het netwerk zijn opgeslagen,  video en muziek wordt afgespeeld) om het delen
     wilt weergeven op uw apparaat (of bijvoorbeeld op  van het mediabestand te stoppen.
     een compatibele tv) wilt weergeven:
                                   Tip: U kunt afbeeldingen die u in Galerij hebt
     1. Druk op   en selecteer Instrumenten >         opgeslagen, via een eigen netwerk afdrukken
       Connect. > Eigen media > Zk in eigen          op een UPnP compatibele printer. Zie
       ntw.. Op het apparaat wordt gezocht naar        'Afbeeldingen afdrukken', p. 56. Het delen van
       andere compatibele apparaten. De namen van       inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.
       gevonden apparaten verschijnen op het scherm.
     2. Selecteer een apparaat in de lijst.        Mediabestanden kopiëren
     3. Selecteer het type media dat u wilt bekijken op  Als u mediabestanden wilt kopiëren of overbrengen
       het andere apparaat. De beschikbare        van het apparaat naar een ander compatibel
       bestandstypen zijn afhankelijk van de functies  apparaat, zoals een met UPnP compatibele pc,
       van het andere apparaat.             selecteert u een bestand in Galerij en selecteert u
       Selecteer Opties > Zoeken als u bestanden met   Opties > Verpl. en kopiëren > Kopie nr eig.
       andere criteria wilt zoeken. Selecteer Opties >  netw. of Verpl. nr eig. netw.. Het delen van inhoud
       Sorteren op als u de gevonden bestanden wilt   hoeft niet te zijn ingeschakeld.
       sorteren.                     Als u bestanden van het andere apparaat naar uw
     4. Selecteer het mediabestand of de mediamap die   apparaat wilt kopiëren of overbrengen, selecteert u
       u wilt weergeven.                 een bestand in het andere apparaat en selecteert u
     5. Druk op de bladertoets en selecteer Afspelen of  de gewenste kopieeroptie in de lijst met opties. Het
       Weergeven, en In apparaat of Via eigen      delen van inhoud hoeft niet te zijn ingeschakeld.
 62     netwerk.
                                                       Positionering (GPS)
Positionering (GPS)
Informatie over GPS                   ministerie van defensie van de Verenigde Staten
                            voor civiele doeleinden en wijzigingen in het
GPS (Global Positioning System) is een wereldwijd    Federal Radionavigation Plan. De accuratesse kan
radionavigatiesysteem dat bestaat uit 24        ook negatief worden beïnvloed door een
satellieten en hun grondstations waarmee de       gebrekkige satellietconfiguratie. De
werking van de satellieten in de gaten wordt      beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen
gehouden. Het apparaat heeft een interne GPS-      kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie,
ontvanger.                       gebouwen, natuurlijke obstakels en
Een GPS-terminal ontvangt zwakke radiosignalen     weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger
van satellieten en meet de afstand tussen de      alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van
terminal en de signalen. Op basis van de reistijd kan  GPS-signalen.
de GPS-ontvanger de locatie tot op enkele meters    GPS mag niet worden gebruikt voor exacte
nauwkeurig berekenen.                  plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de
De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in     locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele
graden en decimale graden op basis van het       radionetwerken vertrouwen voor positiebepaling
internationale coördinatensysteem WGS-84.        of navigatie.
Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt    Uw apparaat ondersteunt ook Assisted GPS (A-GPS).
onder het beheer van de regering van de Verenigde    Assisted GPS (A-GPS) wordt gebruikt om
Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de    ondersteuningsgegevens op te halen via een
nauwkeurigheid en het onderhoud van het         packet-gegevensverbinding. Deze gegevens
systeem. De accuratesse van de locatiegegevens     worden gebruikt bij de berekening van de
kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen     coördinaten van uw huidige locatie wanneer uw
door de regering van de Verenigde Staten met      apparaat signalen van satellieten ontvangen.
betrekking tot de GPS-satellieten, en is onderhevig   A-GPS is een netwerkdienst.               63
aan veranderingen in het GPS-beleid van het
Positionering (GPS)  Uw apparaat is vooraf geconfigureerd voor gebruik   een hoek van circa 45 graden en met een niet-
           van de A-GPS-dienst van Nokia als geen A-GPS-     geblokkeerd uitzicht, naar de lucht.
           instellingen van een specifieke serviceprovider
           beschikbaar zijn. De ondersteuningsgegevens      Het kan enkele
           worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-    seconden tot
           dienst opgehaald wanneer dat nodig is.         enkele minuten
                                       duren voordat
           U moet een internettoegangspunt voor packet-      een GPS-
           gegevens in het apparaat hebben gedefinieerd om    verbinding tot
           ondersteuningsgegevens te kunnen ophalen van de    stand is
           Nokia A-GPS-dienst. Als u een toegangspunt voor A-   gebracht. In de
           GPS wilt definiëren, drukt u op  en selecteert u   auto duurt dit
           Instrumenten > Instell. > Algemeen >          mogelijk langer.
           Positiebepaling > Positiebepalingsserver >
                                       De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de
           Toegangspunt. Voor deze dienst kan geen WLAN-
                                       GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk
           toegangspunt worden gebruikt. Wanneer GPS de
                                       sneller leeg.
           eerste keer in uw apparaat wordt gebruikt, wordt
           naar het internettoegangspunt voor packet-
           gegevens gevraagd.                   Over satellietsignalen
           Als u verschillende positiebepalingsmethoden,     Houd rekening met het volgende als het apparaat
           zoals Bluetooth GPS, wilt in- of uitschakelen, drukt  geen satellietsignaal kan detecteren:
           u op   en selecteert u Instrumenten >
           Instell. > Algemeen > Positiebepaling >        ● Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een
           Methoden pos.bepaling.                  beter signaal te ontvangen.
                                       ● Ga als u buiten bent naar een omgeving met
                                        minder obstakels.
           GPS-ontvanger
           De GPS-ontvanger bevindt zich boven in het
   64       apparaat. Wanneer u de ontvanger gebruikt, richt u
           het apparaat vanuit een rechtopstaande positie, in
                           Als uw apparaat
                                                      Positionering (GPS)
● Controleer of
 de GPS-                       satellieten heeft
 antenne van                     gevonden, wordt voor elke
 het apparaat                    satelliet een balk
 niet wordt                     weergegeven in de
 afgedekt door                    weergave met
 uw hand. Zie                    satellietgegevens. Hoe
 'GPS-                        langer de balk, des te
 ontvanger'                     sterker is het
 , p. 64.                      satellietsignaal. Wanneer
                           u voldoende gegevens van
● Slechte weersomstandigheden kunnen de        het satellietsignaal hebt
 signaalsterkte beïnvloeden.             ontvangen om de
● Als de energiespaarstand wordt ingeschakeld     coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de
 terwijl het apparaat een GPS-verbinding tot     balk zwart.
 stand probeert te brengen, wordt deze poging    In eerste instantie moet
 onderbroken.                    het apparaat signalen van
● Het kan enkele seconden tot enkele minuten     minstens vier satellieten
 duren voordat een GPS-verbinding tot stand is    ontvangen om de
 gebracht.                      coördinaten van uw locatie
Satellietstatus                    te kunnen berekenen.
                           Nadat een eerste
Als u wilt nagaan hoeveel satellieten uw apparaat   berekening is gemaakt,
heeft gevonden en of het apparaat satellietsignalen  kunnen verdere
ontvangt, drukt u op   en selecteert u       berekeningen van de coördinaten van uw locatie
Instrumenten > Connect. > GPS-gegevens >       mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In
Positie > Opties > Satellietstatus. Of selecteer   het algemeen is de berekening echter
Opties > Kaartweergave > GPS-info in de        nauwkeuriger als er meer satellieten worden
toepassing Kaarten.                  gevonden.                         65
Positionering (GPS)  Positieaanvragen                   instructies voor rijden en wandelen en een dienst
                                      voor verkeersinformatie.
           Het kan zijn dat uw positiegegevens worden      De functie Kaarten maakt gebruik van GPS. Zie
           aangevraagd door een netwerkdienst          'Positionering (GPS)', p. 63. In de
           Serviceproviders bieden mogelijk informatie over   apparaatinstellingen kunt u opgeven welke
           lokale onderwerpen, zoals weer of verkeer, op basis  positioneringsmethoden moeten worden gebruikt
           van de locatie van het apparaat.           op het apparaat. Zie 'Instellingen voor
           Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, wordt     positionering', p. 171. Voor de meest nauwkeurige
           een bericht weergegeven met de mededeling dat     locatiegegevens gebruikt u de interne GPS-
           de service deze gegevens heeft aangevraagd.      ontvanger of een compatibele externe GPS-
           Selecteer Accept. als u uw positiegegevens wilt    ontvanger.
           verzenden of Weigeren als u de aanvraag wilt     Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt,
           weigeren.                       moet u mogelijk een internettoegangspunt
                                      definiëren om kaartgegevens voor uw huidige
           Kaarten                        locatie te downloaden. Als u het
                                      standaardtoegangspunt later wilt wijzigen,
           Informatie over Kaarten                selecteert u in Kaarten Opties > Instrumenten >
                                      Instellingen > Internet >
           Druk op   en selecteer Kaarten.           Standaardtoegangspunt (wordt alleen
           Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart   weergegeven als u online bent).
           weergeven, over kaarten schuiven naar         Wanneer u naar een kaart in Kaarten bladert,
           verschillende steden en landen, naar adressen en   worden de kaartgegevens voor het gebied
           verschillende interessante locaties zoeken, routes  automatisch gedownload wanneer het apparaat
           tussen locaties plannen, verkeersinformatie      een internetverbinding heeft. Een nieuwe kaart
           weergeven en locaties als favorieten opslaan en    wordt alleen gedownload als u naar een gebied
           naar compatibele apparaten verzenden.         bladert dat niet valt onder de reeds gedownloade
           U kunt ook extra diensten aanschaffen, zoals     kaarten. Mogelijk zijn er al bepaalde kaarten op de
           gidsen, een navigatiedienst met gesproken       geheugenkaart van uw apparaat geplaatst.
   66
U kunt meer kaarten naar het apparaat downloaden   Schuiven over kaarten
                                                       Positionering (GPS)
met de Nokia Map Loader-software voor de pc. Zie
'Kaarten downloaden', p. 69.             De kaartdekking verschilt per land.
   Tip: U kunt kaarten ook downloaden via een    Wanneer u de toepassing Nokia Kaarten opent,
   draadloze LAN-verbinding.            wordt ingezoomd op de locatie die tijdens de
                           laatste sessie is opgeslagen. Als tijdens de laatste
Bij het downloaden van kaarten worden mogelijk    sessie geen positie is opgeslagen, zoomt de
grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van    toepassing Nokia Kaarten in op de hoofdstad van
de serviceprovider verzonden. Neem contact op met   het land waarin u zich bevindt, gebaseerd op de
uw serviceprovider voor meer informatie over de    gegevens die het apparaat ontvangt van het
kosten van gegevensoverdracht.            mobiele netwerk. Tegelijkertijd wordt de kaart van
Als u de toepassing Kaarten zodanig wilt instellen  de locatie gedownload als dat tijdens voorgaande
dat er automatisch een internetverbinding tot     sessies nog niet is gebeurd.
stand wordt gebracht wanneer u de toepassing     Uw huidige locatie
start, selecteert u Opties > Instrumenten >
Instellingen > Internet > Online gaan bij       Selecteer Opties > Mijn positie of druk op 0 om
opstarten > Ja in Kaarten.              een GPS-verbinding tot stand te brengen en op uw
                           huidige locatie in te zoomen. Als de
Als u een bericht wilt ontvangen wanneer het     energiespaarstand wordt ingeschakeld terwijl het
apparaat verbinding maakt met een ander netwerk    apparaat een GPS-verbinding tot stand probeert te
dan uw eigen mobiele netwerk, selecteert u      brengen, wordt deze poging onderbroken.
Opties > Instrumenten > Instellingen >
Internet > Roaming-waarschuwing > Aan         Op het scherm wordt een GPS-symbool
(wordt alleen weergegeven als u online bent).           weergegeven. Eén balk staat voor één
Neem contact op met uw netwerkprovider voor de    satelliet. Wanneer een poging wordt gedaan om
details en kosten van roaming.            een satelliet te vinden, is de balk geel. Als het
                           apparaat voldoende gegevens van de satelliet
Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal   ontvangt om een GPS-verbinding tot stand te
accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op  brengen, wordt de balk groen. Hoe meer groene
de cartografie die bij dit apparaat is meegeleverd.  balken er worden weergegeven, hoe sterker de GPS-     67
                           verbinding is.
Positionering (GPS)  Als de GPS-verbinding actief is, wordt uw huidige   Druk op * of # om in of uit te zoomen. Gebruik de
           locatie op de kaart aangeduid met .          schaalbalk om de afstand tussen twee plaatsen op
           Verplaatsen of in- en                 de kaart te schatten.
           uitzoomen                       De kaartweergave aanpassen
           Druk de bladertoets                  Selecteer Opties > Instrumenten >
           omhoog, omlaag, naar                  Instellingen > Kaart > Maatstelsel >
           links of naar rechts om                Metrisch of Engelse maten om het metrieke stelsel
           over de kaart te schuiven.               voor de kaarten in te stellen.
           De kaart is standaard naar               Selecteer Opties > Instrumenten >
           het noorden gericht. De                Instellingen > Kaart > Categorieën en de
           kompasroos geeft de                  gewenste categorieën om aan te geven welke
           richting van de kaart aan.               interessante locaties op de kaart moeten worden
           Wanneer de richting van                getoond.
           de kaart verandert, draait
           de kompasroos mee.                   Selecteer Opties > Kaartmodus > Kaart, 3D-
                                       kaart, Satelliet of Hybride om aan te geven of u
           Wanneer u over de kaart op het scherm schuift,
                                       tweedimensionale, driedimensionale of hybride
           wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload
                                       kaarten wilt gebruiken. Satellietbeelden zijn
           als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds
                                       mogelijk niet voor alle locaties beschikbaar.
           gedownloade kaarten valt. Deze kaarten zijn gratis,
           maar bij het downloaden worden mogelijk grote     Selecteer Opties > Instrumenten >
           hoeveelheden gegevens via het netwerk van de      Instellingen > Kaart > Kleuren > Dagmodus
           serviceprovider verzonden. Neem contact op met de   of Nachtmod. om aan te geven of u de kaart in de
           serviceprovider voor meer informatie over de      dag- of nachtmodus wilt weergeven.
           kosten voor gegevensoverdracht.            Selecteer Opties > Instrumenten >
           De kaarten worden automatisch opgeslagen op een    Instellingen als u andere instellingen voor
           compatibele geheugenkaart (indien deze kaart is    internetgebruik, navigatie of routebepaling of
           geplaatst en is ingesteld als standaardopslaglocatie  algemene kaartinstellingen wilt wijzigen.
   68       voor kaarten).
Kaarten downloaden                 gesproken instructies. Deze optie is alleen
                                                     Positionering (GPS)
                          beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart
Wanneer u in de toepassing Kaarten over de kaart  is geplaatst en als deze als standaardopslaglocatie
op het scherm schuift, wordt automatisch een    voor kaarten is ingesteld. Als het geheugen vol is,
nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied    worden de oudste kaartgegevens gewist. U kunt de
schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten   opgeslagen kaartgegevens wissen met de Nokia
valt. U kunt in de gegevensteller (kB) die op het  Map Loader-software voor de pc.
scherm wordt weergegeven, bekijken hoeveel
gegevens er worden overgebracht. De teller geeft  Nokia Map Loader
de hoeveelheid netwerkverkeer aan wanneer u     Nokia Map Loader is pc-software waarmee u
over kaarten schuift, routes maakt of online naar  kaarten van internet kunt downloaden en kunt
locaties zoekt. Bij het downloaden van       installeren op een compatibele geheugenkaart. U
kaartgegevens worden mogelijk grote         kunt de software ook gebruiken om bestanden met
hoeveelheden gegevens via het netwerk van de    gesproken instructies voor navigatie te
serviceprovider verzonden. Neem contact op met   downloaden.
uw serviceprovider voor meer informatie over de   U moet Nokia Map Loader eerst op een compatibele
kosten van gegevensoverdracht.           pc installeren voordat u het programma kunt
Als u wilt voorkomen dat er kaarten of andere    gebruiken. U kunt de software voor de pc
kaartgegevens die de extra diensten nodig hebben,  downloaden van internet op www.nokia.com/
automatisch van internet naar het apparaat     maps. Volg de instructies in het scherm.
worden gedownload, bijvoorbeeld wanneer u zich   U moet de toepassing Kaarten gebruiken en
buiten uw eigen mobiele netwerk bevindt,      minstens eenmaal kaarten hebben bekeken
selecteert u Opties > Instrumenten >        voordat u Nokia Map Loader kunt gebruiken. Nokia
Instellingen > Internet > Online gaan bij      Map Loader gebruikt de geschiedenisgegevens van
opstarten > Nee.                  kaarten om de versie van de kaartgegevens te
Selecteer Opties > Instrumenten >          controleren die moeten worden gedownload.
Instellingen > Kaart > Max. gebruikt geh. >     Nadat u de software voor de pc op uw pc hebt
Maximumgebr. geh.kaart om in te stellen hoeveel   geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk om kaarten
ruimte op de geheugenkaart mag worden gebruikt   te downloaden:                      69
voor het opslaan van kaarten of bestanden met
Positionering (GPS)  1. Sluit het apparaat via een compatibele USB-    Als u op basis van categorie door de plaatsen en
             gegevenskabel aan op de pc. Selecteer de USB-   attracties in uw nabijheid wilt bladeren, selecteert
             verbindingsmodus Gegevensoverdracht.        u Opties > Zoeken en selecteert u vervolgens een
           2. Open Nokia Map Loader op uw pc. Nokia Map     categorie. Als u op basis van een adres wilt zoeken,
             Loader controleert de versie van de        moet u de stad en het land opgeven. U kunt ook een
             kaartgegevens die gedownload moeten        adres gebruiken dat u in een contactkaart in
             worden.                      Contacten hebt opgeslagen.
           3. Selecteer de gewenste kaarten of          Als u een locatie als favoriete plaats wilt opslaan,
             spraakbestanden, en download en installeer ze   gaat u naar de gewenste locatie, drukt u op de
             op uw apparaat.                  bladertoets en selecteert u Toev. aan Mijn
                                      plaatsen. Voer een naam voor de plaats in en
              Tip: Met Nokia Map Loader bespaart u op de
                                      selecteer OK. U kunt de locatie ook als onderdeel
              kosten voor mobiele gegevensoverdracht.
                                      van een route of collectie opslaan. Selecteer
                                      Opties > Favorieten > Mijn plaatsen als u uw
           Een plaats zoeken                   opgeslagen plaatsen wilt weergeven.
           Als u op basis van trefwoord naar een locatie of   Als u een opgeslagen plaats naar een compatibel
           bezienswaardigheid wilt zoeken, voert u in de     apparaat wilt verzenden, drukt u in de weergave
           hoofdweergave de naam van de locatie of een      Plaatsen op de bladertoets en selecteert u
           trefwoord in het zoekveld in en selecteert u     Verzenden. Als u de plaats in een SMS-bericht
           Zoeken.                        verzendt, wordt de informatie omgezet in
           Selecteer Opties > Selecteren uit Contacten als u   onopgemaakte tekst.
           het adres van een locatie uit uw contactgegevens   Selecteer Opties > Instrumenten > Afb. van
           wilt importeren.                   kaart opslaan als u een screenshot van uw locatie
           Als u een locatie op de kaart wilt gebruiken,     wilt maken. De screenshot wordt opgeslagen in
           bijvoorbeeld als startpunt voor een zoekopdracht in  Foto's. Als u de screenshot wilt verzenden, opent u
           de buurt, om een route te plannen, om de details   Foto's en selecteert u de verzendoptie en de
           ervan te bekijken of om de navigatie te starten    gewenste methode op de actieve werkbalk of in het
   70       (extra dienst), drukt u op de bladertoets en     menu met opties.
           selecteert u de gewenste optie.
Als u uw bladergeschiedenis, de plaatsen die u op   gedownloade gidsen worden automatisch op het
                                                       Positionering (GPS)
een kaart hebt bekeken en de routes en collecties   apparaat opgeslagen.
die u hebt gemaakt, wilt weergeven, selecteert u    De licentie die u voor een gids of navigatie hebt
Opties > Favorieten en de gewenste optie.       aangeschaft kan naar een ander apparaat worden
Een route plannen                   overgebracht, maar u kunt een bepaalde licentie
                            slechts op één apparaat tegelijk gebruiken.
Als u een route naar een bestemming wilt plannen,
bladert u naar de gewenste bestemming, drukt u op   Verkeersinformatie, gidsinhoud en verwante
de bladertoets en selecteert u Toevoegen aan      diensten worden geleverd door derden die
route. De locatie wordt aan de route toegevoegd.    onafhankelijk zijn van Nokia. De informatie kan
                            onjuist, onvolledig of niet beschikbaar zijn. Zorg
Selecteer Opties > Routepunt toevoegen om       ervoor dat u nooit volledig op deze informatie en
meer locaties aan de route toe te voegen. De      de bijbehorende diensten vertrouwd.
bestemming die u als eerste hebt geselecteerd,
wordt als startpunt ingesteld. Als u de volgorde van  Navigatie
de bestemmingen wilt wijzigen, drukt u op de      Als u een navigatiedienst met gesproken instructies
bladertoets en selecteert u Verplaatsen.        voor rijden en lopen of alleen voor wandelen wilt
                            aanschaffen, selecteert u Opties > Extra's > 1
Extra diensten voor Kaarten              Rijden/lopen of 2 Lopen. U kunt de dienst betalen
U kunt een licentie kopen en verschillende gidsen   met een creditcard of u kunt het bedrag op uw
met informatie over allerlei steden en reizen     telefoonrekening laten zetten (als dit wordt
downloaden naar uw apparaat. U kunt ook een      ondersteund door de provider van de mobiele
licentie kopen voor een navigatiedienst met      netwerkdienst).
gesproken instructies voor rijden en wandelen en    Navigatiedienst voor rijden
een dienst voor verkeersinformatie die u in Kaarten
                            Selecteer Opties > Extra's > 1 Rijden/lopen als
kunt gebruiken. Een navigatielicentie is gekoppeld
                            u een navigatiedienst voor rijden en wandelen wilt
aan een regio (de regio die bij de aankoop van de
                            aanschaffen.
licentie is geselecteerd) en kan alleen voor het
geselecteerde gebied worden gebruikt. De        Wanneer u de navigatiedienst voor rijden voor de
                            eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van    71
Positionering (GPS)  de gesproken instructies te selecteren en de      wordt hervat wanneer de snelheid weer onder de
           bestanden met gesproken instructies in de        maximumsnelheid ligt.
           geselecteerde taal te downloaden. U kunt de       Bij de navigatiedienst voor wandelen zijn geen
           bestanden met gesproken instructies ook met       gesproken instructies beschikbaar. In plaats
           Nokia Map Loader downloaden. Zie 'Kaarten        daarvan verschijnen een grote pijl die de route
           downloaden', p. 69.                   aanduidt en een kleine pijl, onderaan in het scherm,
           Als u de taal later wilt wijzigen, selecteert u in de  die in de richting van de bestemming wijst. De
           hoofdweergave van Kaarten Opties >           satellietweergave is alleen bij navigatie voor
           Instrumenten > Instellingen > Navigatie >        wandelen beschikbaar.
           Gesproken begeleiding en een taal, en downloadt     Naar de gewenste bestemming navigeren
           u de bestanden met gesproken instructies in de
           geselecteerde taal.                   Als u de navigatie naar de gewenste bestemming
                                       met GPS wilt starten, selecteert u een locatie op de
           Navigatiedienst voor wandelen              kaart of in een lijst met resultaten en selecteert u
           Selecteer Opties > Extra's > 2 Lopen als u een     vervolgens Opties > Hierheen rijden of Hierheen
           navigatiedienst voor wandelen wilt aanschaffen.     lopen.
           Er zijn vele verschillen tussen de navigatiedienst   Druk de bladertoets naar links of rechts als u tijdens
           voor wandelen en de navigatiedienst voor rijden.    de navigatie tussen verschillende weergaven wilt
           Bij het bepalen van de wandelroute wordt        schakelen.
           bijvoorbeeld geen rekening gehouden met
                                       Druk op Stop als u de navigatie wilt stoppen.
           beperkingen voor autoverkeer, zoals
           eenrichtingsverkeer en het verbod om te keren, en    Druk tijdens de navigatie op Opties als u
           wordt bovendien gebruikgemaakt van           navigatieopties wilt selecteren. Als de navigatie
           voetgangersgebieden en parken. Bovendien        voor rijden actief is, verschijnt er een menu met
           hebben voetpaden en kleinere wegen de voorkeur     twaalf opties.
           en worden snelwegen en autowegen vermeden. De      Elke toets van het apparaat komt overeen met een
           lengte van een wandelroute is beperkt tot 50      optie. Druk op 2 om een gesproken instructie te
           kilometer. De maximumsnelheid is 30 km per uur.     herhalen, op 3 om tussen de dag- en nachtmodus
   72       Als de maximumsnelheid wordt overschreden,
           wordt de navigatie onderbroken. De navigatie
te schakelen, op 4 om de huidige locatie op te slaan  Navigatie > Updates voor verkeersinfo als u de
                                                       Positionering (GPS)
enzovoort.                       instellingen voor het automatisch bijwerken van de
                            verkeersinformatie wilt wijzigen.
Verkeersinformatie
                            Selecteer Opties > Instrumenten >
Als u een licentie voor een realtimedienst voor
                            Instellingen > Navigatie > Nieuwe route
verkeersinformatie wilt aanschaffen, selecteert u
                            vanwege verkeerssituatie > Automatisch als u
Opties > Extra's > Verkeersinfo. De dienst biedt
                            automatisch een alternatieve route wilt bepalen als
informatie over verkeerssituaties die uw reis
                            een bepaalde verkeerssituatie vertraging
kunnen beïnvloeden. Bij het downloaden van extra
                            veroorzaakt of ertoe leidt dat u uw bestemming
diensten worden mogelijk grote hoeveelheden
                            niet kunt bereiken.
gegevens via het netwerk van de serviceprovider
verzonden. Neem contact op met uw           Gidsen
serviceprovider voor meer informatie over de
                            Selecteer Opties > Extra's > 0 Gidsen als u
kosten van gegevensoverdracht.
                            andere gidsen wilt aanschaffen en downloaden
Selecteer Opties > Verkeersinfo als u informatie    naar uw apparaat, bijvoorbeeld gidsen met
wilt weergeven over verkeerssituaties die       informatie over andere steden en reizen.
vertragingen kunnen veroorzaken of ertoe leiden    De gidsen bevatten informatie over attracties,
dat u uw bestemming niet kunt bereiken. De       restaurants, hotels en andere interessante locaties.
gebeurtenissen worden op de kaarten aangeduid     U moet deze gidsen aanschaffen en downloaden
met waarschuwingsdriehoeken en lijnsymbolen. U     voordat u ze kunt gebruiken.
kunt de functie voor het automatisch bepalen van
een nieuwe route gebruiken om deze           Als u door een gedownloade gids wilt bladeren,
gebeurtenissen te vermijden.              selecteert u op het tabblad Mijn gidsen in Gidsen
                            een gids en een subcategorie (indien beschikbaar).
Druk op de bladertoets als u meer informatie over
een gebeurtenis en mogelijke opties voor nieuwe    Als u een nieuwe gids naar het apparaat wilt
routes wilt weergeven.                 downloaden, selecteert u in Gidsen de gewenste
                            gids en selecteert u vervolgens Download. > Ja.
Selecteer Verkeersinfo bijwerken als u de       Het aanschafproces wordt automatisch gestart. U
verkeersinformatie wilt bijwerken. Selecteer      kunt de gidsen betalen met een creditcard of u kunt    73
Opties > Instrumenten > Instellingen >         het bedrag op uw telefoonrekening laten zetten (als
Positionering (GPS)  dit wordt ondersteund door de provider van de     Ga naar een plaats en selecteer Opties >
           mobiele netwerkdienst).                Bewerken als u informatie wilt bewerken of
                                      toevoegen aan een opgeslagen plaats (bijvoorbeeld
           Selecteer twee keer OK om de aankoop te
                                      een adres). Ga naar het gewenste veld en voer de
           bevestigen. Als u per e-mail een bevestiging van uw
                                      gegevens in.
           aankoop wilt ontvangen, voert u uw naam en e-
           mailadres in en selecteert u vervolgens OK.      Selecteer Opties > Weergeven op kaart als u de
                                      plaats op de kaart wilt weergeven. Selecteer
                                      Opties > Navigeren met kaart als u een route
           Plaatsen                       naar de locatie wilt maken.
           Druk op  en selecteer Instrumenten >        U kunt uw plaatsen sorteren in vooraf ingestelde
           Connect. > Plaatsen.                 categorieën en nieuwe categorieën maken. Druk de
           Met Plaatsen kunt u de positiegegevens van      bladertoets naar rechts in Plaatsen en selecteer
           specifieke locaties opslaan in het apparaat. U kunt  Opties > Categor. bewerken als u nieuwe
           de opgeslagen locaties sorteren in verschillende   plaatscategorieën wilt bewerken en maken.
           categorieën, zoals bedrijven, en andere informatie  Ga naar een plaats in Plaatsen en selecteer Opties >
           daaraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw     Toev. aan categorie als u de plaats wilt toevoegen
           opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele     aan een categorie. Ga naar elk categorie waaraan u
           toepassingen, zoals GPS-gegevens en Kaarten.     de plaats wilt toevoegen en selecteer deze.
           De GPS-coördinaten worden uitgedrukt in graden    Selecteer Opties > Zenden als u een of meer
           en decimale graden op basis van het internationale  plaatsen naar een compatibel apparaat wilt
           coördinatensysteem WGS-84.              verzenden. De ontvangen plaatsen worden
           Selecteer Opties > Nieuwe plaats als u een      opgeslagen in de map Inbox in Berichten.
           nieuwe plaats wilt maken. Selecteer Huidige
           positie als u een nieuwe positioneringsaanvraag
           voor uw huidige locatie wilt maken. Selecteer     GPS-gegevens
           Handmatig opgeven als u de positiegegevens      GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te
           handmatig wilt invoeren.               bieden tot informatie over de route naar een
   74
                                      geselecteerde bestemming, positiegegevens over
uw huidige locatie en reisgegevens, zoals de     gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in
                                                        Positionering (GPS)
geschatte afstand tot de bestemming en de       de kompasring weergegeven.
geschatte reisduur.                  Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en
Druk op  en selecteer Instrumenten >        de kortste weg naar uw bestemming te tonen,
Connect. > GPS-gegevens.               gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg,
De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in    zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden
graden en decimale graden op basis van het      genegeerd. Bij het berekenen van de afstand
internationale coördinatensysteem WGS-84.       worden hoogteverschillen buiten beschouwing
                           gelaten. Route-instructies zijn alleen actief
Als u GPS-gegevens wilt gebruiken, moet de GPS-    wanneer u in beweging bent.
ontvanger van het apparaat aanvankelijk
positiegegevens ontvangen van minimaal vier      Selecteer Opties > Bestemming instlln en een
satellieten om de coördinaten van uw locatie te    plaats als bestemming of voer de coördinaten
kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is   (lengte- en breedtegraad) in als u de bestemming
gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de      van uw reis wilt instellen. Selecteer Navigatie
coördinaten van uw locatie mogelijk worden      stoppen als u de ingestelde bestemming wilt
uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is  wissen.
de berekening echter nauwkeuriger als er meer
satellieten worden gevonden.             Positiegegevens ophalen
                           Druk op  en selecteer Instrumenten >
Route-instructies                   Connect. > GPS-gegevens > Positie.
Druk op  en selecteer Instrumenten >        In de positieweergave kunt u de positiegegevens
Connect. > GPS-gegevens > Navigatie.         van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een
Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen  schatting van de juistheid van de locatie.
doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de   Selecteer Opties > Positie opslaan als u uw
benodigde informatie van de satellieten.       huidige locatie als plaats wilt opslaan. Plaatsen zijn
Bij route-instructies wordt een roterend kompas in  opgeslagen locaties met meer informatie. Ze
het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal  kunnen worden gebruikt in andere compatibele
                                                          75
geeft de richting van de bestemming aan en de
Positionering (GPS)  toepassingen en overgedragen tussen compatibele
           apparaten.

           Tripmeter
           Druk op  en selecteer Instrumenten >
           Connect. > GPS-gegevens > Tripafstand.
           Selecteer Opties > Starten als u de functie voor
           het berekenen van de reisafstand wilt inschakelen
           en Stoppen als u deze functie wilt uitschakelen. De
           berekende waarden worden permanent in het
           scherm weergegeven. Gebruik deze functie
           buitenshuis zodat u een beter GPS-signaal
           ontvangt.
           Selecteer Herstellen als u de reisafstand en -tijd en
           de gemiddelde en maximale snelheid op nul wilt
           instellen om een nieuwe berekening te starten.
           Selecteer Opnieuw starten als u de kilometerteller
           en totale tijd op nul wilt instellen.
           De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid
           en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De
           nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de
           beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.
   76
                                                      Webbrowser
Webbrowser
Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's      bronnen, zoals toepassingen die een Symbian-
(HyperText Markup Language) op internet       ondertekening dragen of die de Java VerifiedTM-test
weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn       hebben doorstaan.
ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's
                           Ga naar een webpagina door in de weergave
die specifiek zijn ontworpen voor mobiele
                           Bookmarks een bookmark te selecteren of het adres
apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup
                           in te voeren in het veld ( ) en op de bladertoets te
Language) of WML (Wireless Markup Language)
gebruiken.                      drukken.
Als u wilt browsen op het web, moet op uw         Tip: Via de bookmarks van Nokia die
apparaat een internettoegangspunt zijn           standaard in de bookmarkweergave
geconfigureerd.                      aanwezig zijn, kunt u informatie over de
                              verschillende diensten van Nokia weergeven.
                           Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten,
Op internet surfen                  bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen
Druk op   en selecteer Web.            kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel
                           geheugen beschikt. Als geen geheugen meer
   Sneltoets: Houd in de stand-by modus 0     beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke
   ingedrukt om de browser te starten.       pagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet
                           weergegeven.
   Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten
                           Wanneer u webpagina's zonder afbeeldingen wilt
die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en
                           bekijken om geheugenruimte te sparen, selecteert
bescherming tegen schadelijke software bieden.
                           u Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud
                           laden > Alleen tekst.
   Belangrijk: Installeer en gebruik alleen
                           Selecteer Opties > Ga naar webadres als u een      77
toepassingen en andere software van betrouwbare
                           nieuw webadres wilt invoeren dat u wilt bezoeken.
Webbrowser    Tip: Druk op 1 en selecteer een bookmark als   met opdrachten of acties voor de geopende pagina
         u een webpagina wilt bezoeken die als      wilt openen.
         bookmark is opgeslagen in de weergave
                                  Selecteer Opties > Venster > Pop-ups
         Bookmarks.
                                  blokkeren of Pop-ups toestaan als u wilt toestaan
       Selecteer Opties > Navigatieopties > Opnieuw     of voorkomen dat meerdere vensters automatisch
       laden als u de meest recente versie van de pagina   worden geopend.
       wilt ophalen vanaf de server.             Sneltoetsen tijdens het surfen over het
       Selecteer Opties > Opslaan als bookmark als u     internet
       het webadres van de huidige pagina wilt opslaan    ● Druk op 1 om uw bookmarks te openen.
       als bookmark.
                                  ● Druk op 2 om trefwoorden te zoeken op de
       Selecteer Terug (beschikbaar als            huidige pagina.
       Geschiedenislijst is ingesteld in de         ● Druk op 3 om terug te keren naar de vorige
       browserinstellingen en de huidige pagina niet de    pagina.
       eerste pagina is die u bezoekt) als u de visuele
       geschiedenis wilt gebruiken om tijdens het surfen   ● Druk op 5 om een lijst met alle open vensters
       snapshots van de bezochte pagina's te maken.      weer te geven.
       Selecteer de pagina als u naar een eerder bezochte  ● Druk op 8 om het paginaoverzicht van de huidige
       pagina wilt gaan.                    pagina weer te geven. Druk nogmaals op 8 als u
                                   wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de
       Selecteer Opties > Instrumenten > Pagina
                                   pagina te zien.
       opslaan als u een pagina wilt opslaan tijdens het
       bladeren.                       ● Druk op 9 om een nieuw webadres in te voeren.
       U kunt pagina's opslaan om deze later te lezen als  ● Druk op 0 om naar de homepage te gaan (indien
       u offline bent. U kunt deze opgeslagen pagina's ook   dit is gedefinieerd in de instellingen).
       groeperen in mappen. Selecteer Opties >        ● Druk op * en # om in en uit te zoomen op de
       Bookmarks > Opgeslagen pagina's om de          pagina.
       opgeslagen pagina's te openen.               Tip: Druk tweemaal op    of druk op de end-
  78    Selecteer Opties > Dienstopties (indien          toets als u wilt terugkeren naar de stand-by
       ondersteund door de webpagina) als u een sublijst
   modus terwijl de browser op de achtergrond
                           Navigeren over pagina's
                                                       Webbrowser
   is geopend. Keer terug naar de browser door
      ingedrukt te houden en de browser in de  De miniweergave en het paginaoverzicht helpen u
   lijst te selecteren.              bij het navigeren over pagina's die grote
                           hoeveelheden informatie bevatten.

Werkbalk in de browser                Wanneer de miniweergave is ingesteld in de
                           browserinstellingen en u een grote webpagina
Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte  weergeeft, wordt de miniweergave geopend met
browserfuncties selecteren.             een overzicht van de bezochte webpagina.
Houd de bladertoets ingedrukt op een lege plek van  Stel de miniweergave in door Opties >
een webpagina om de werkbalk te openen. Druk de   Instellingen > Algemeen > Miniweergave >
bladertoets naar links of naar rechts om over de   Aan te selecteren.
werkbalk te navigeren. Druk op de bladertoets om
                           Druk de bladertoets naar rechts, naar links, omhoog
een functie te selecteren.
                           of omlaag als u over de kaart wilt schuiven. Stop met
In de werkbalk kunt u de volgende opties       bladeren als u de gewenste locatie hebt bereikt. De
selecteren:                     miniweergave verdwijnt en u blijft op de
● Veelgebr. koppelingen — Hiermee geeft u een    geselecteerde locatie.
 lijst met vaak bezochte webadressen weer.     Wanneer u een pagina met een grote hoeveelheid
● Paginaoverzicht — Hiermee geeft u een       informatie bekijkt, kunt u ook Paginaoverzicht
 overzicht weer van de huidige webpagina.      gebruiken om te bekijken wat voor informatie de
● Zoeken — Hiermee kunt u trefwoorden zoeken     pagina bevat.
 op de huidige pagina.
                           Druk op 8 als u het paginaoverzicht van de huidige
● Opnieuw laden — Hiermee vernieuwt u de
                           pagina wilt weergeven. Druk de bladertoets
 pagina.
                           omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de
● Abonner. op webfeeds (indien
                           gewenste plaats op de pagina te vinden. Druk
 beschikbaar) — Hiermee opent u een lijst met
                           nogmaals op 8 als u wilt inzoomen om het
 beschikbare webfeeds op de huidige webpagina
                           gewenste gedeelte van de pagina te zien.
 en kunt u zich abonneren op een webfeed.                                   79
Webbrowser  Webfeeds en blogs                  multimedia, nieuwsfeeds en andere gegevens
                                 (zoals weerberichten) naar het apparaat worden
       Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die    verzonden. Geïnstalleerde widgets worden als
       worden gebruikt door de weblogcommunity en      afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map
       nieuwsorganisaties om de meest recente        Toepassingen.
       nieuwsberichten of tekst te delen, bijvoorbeeld   U kunt widgets met de toepassing Downloaden of
       nieuwsfeeds. Blogs of weblogs zijn dagboeken op   via internet downloaden.
       het web. De meeste webfeeds gebruiken RSS- en
                                 Voor widgets wordt het toegangspunt van de
       Atom-technologie. Webfeeds worden veel
                                 webbrowser gebruikt. In sommige widgets worden
       toegepast op web-, blog- en wikipagina's.
                                 gegevens automatisch bijgewerkt op uw apparaat
       De toepassing Web stelt automatisch vast of een   als de widgets actief zijn op de achtergrond.
       webpagina webfeeds bevat.
       Als u zich wilt abonneren op een webfeed,
       selecteert u Opties > Abonneren.
                                 Inhoud zoeken
       Selecteer in de weergave Bookmarks Webfeeds als   Als u op de huidige webpagina wilt zoeken naar
       u wilt bekijken op welke webfeeds u bent       trefwoorden, telefoonnummers of e-mailadressen,
       geabonneerd.                     selecteert u Opties > Zoeken en de gewenste
                                 optie. Druk de bladertoets omhoog om naar het
       Werk een webfeed bij door deze te selecteren en   vorige item te gaan. Druk de bladertoets omlaag om
       Opties > Vernieuwen te selecteren.          naar het volgende item te gaan.
       Selecteer Opties > Instellingen > Webfeeds als      Tip: Druk op 2 om trefwoorden te zoeken op
       u wilt opgeven hoe de webfeeds moeten worden       de pagina.
       bijgewerkt.

                                 Items downloaden en
       Widgets
                                 aanschaffen
       In de webbrowser wordt ondersteuning geboden
  80    voor widgets (netwerkdienst). Widgets zijn kleine,  U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's,
       downloadbare webtoepassingen waarmee         thema's en videoclips downloaden. Deze items
worden gratis aangeboden of u kunt deze         voltooide downloads wilt openen, opslaan of
                                                        Webbrowser
aanschaffen. Gedownloade items worden verder       verwijderen.
verwerkt door de bijbehorende toepassingen in het
apparaat. Een gedownloade foto of een MP3-
bestand kunt u bijvoorbeeld opslaan in Galerij.     Bookmarks
                             De weergave Bookmarks verschijnt als u de
   Belangrijk: Installeer en gebruik alleen      webtoepassing opent. U kunt webadressen
toepassingen en andere software van betrouwbare     selecteren in een lijst of in een verzameling
bronnen, zoals toepassingen die een Symbian-       bookmarks in de map Autom. bookmrks. U kunt
ondertekening dragen of die de Java VerifiedTM-test   de URL van de webpagina die u wilt bezoeken ook
hebben doorstaan.                    direct invoeren in het veld ( ).
Ga als volgt te werk om een item te downloaden:       duidt de startpagina aan die voor het
1. Selecteer de koppeling.                standaardtoegangspunt is gedefinieerd.
2. Selecteer de optie waarmee u het item         U kunt URL's opslaan als bookmarks terwijl u op
  aanschaft, bijvoorbeeld "Buy" ("Kopen").       internet surft. U kunt adressen die u in een bericht
                             hebt ontvangen, ook opslaan als bookmarks.
3. Lees alle informatie nauwkeurig door.         Daarnaast kunt u opgeslagen bookmarks
4. Selecteer de gewenste optie om door te gaan of    verzenden.
  om te stoppen met het downloaden,
                             Druk op 1 of selecteer Opties > Bookmarks als u
  bijvoorbeeld "Accept" of "Cancel" ("Accepteren"
                             de weergave Bookmarks wilt openen terwijl u aan
  of "Annuleren").
                             het surfen bent.
Als u het downloaden start, krijgt u een lijst te zien
van de lopende en voltooide downloads tijdens de     Selecteer Opties > Bookmarkbeheer >
huidige sessie.                     Bewerken als u de details van een bookmark wilt
                             bewerken, zoals de titel.
Als u de lijst wilt wijzigen, selecteert u Opties >
                             In de weergave Bookmarks kunt u ook andere
Downloads. Ga naar een item in de lijst en selecteer
                             browsermappen openen. Met de toepassing Web
Opties als u lopende downloads wilt annuleren of
                             kunt u tijdens het surfen webpagina's opslaan. In    81
                             de map Opgeslagen pagina's kunt u de inhoud
Webbrowser  bekijken van de pagina's die u offline hebt      Selecteer Opties > Privacyggvns wissen >
       opgeslagen.                      Cache wissen om de cache te wissen.
       De toepassing Web houdt ook bij welke pagina's u
       tijdens het surfen bezoekt. In de map Autom.
       bookmrks kunt u een lijst met bezochte
                                  De verbinding verbreken
       webpagina's weergeven.                Selecteer Opties > Instrumenten > Verbind.
       In Webfeeds kunt u opgeslagen koppelingen       verbreken als u de verbinding wilt verbreken en de
       weergeven naar webfeeds en blogs waarop u zich    browserpagina offline wilt weergeven. Selecteer
       hebt geabonneerd. Webfeeds worden vaak        Opties > Afsluiten als u de verbinding wilt
       gebruikt op webpagina's van belangrijke        verbreken en de browser wilt sluiten.
       nieuwsorganisaties, in persoonlijke weblogs, door   Druk eenmaal op de end-toets om de browser naar
       online community's die de meest recente koppen    de achtergrond te verplaatsen. Houd de end-toets
       bieden en in overzichten van artikelen. In webfeeds  ingedrukt om de verbinding te verbreken.
       wordt RSS- en Atom-technologie gebruikt.
                                  Selecteer Opties > Privacyggvns wissen >
                                  Verwijder cookies om de gegevens te verwijderen
       De cache wissen                    die de netwerkserver verzamelt over uw bezoeken
                                  aan verschillende webpagina's.
       De opgevraagde gegevens of diensten worden
       opgeslagen in het cachegeheugen van het
       apparaat.                       Beveiliging van de
       Een cache is een geheugenlocatie die wordt
       gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u
                                  verbinding
       toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke   Als tijdens een verbinding het beveiligingssymbool
       informatie waarvoor u een wachtwoord moet        wordt weergegeven, is de gegevensoverdracht
       opgeven, kunt u de cache van het apparaat na     tussen het apparaat en de internetgateway of -
       gebruik beter legen. De informatie of de diensten   server gecodeerd.
       waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in   Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de
  82    de cache opgeslagen.                 gegevensoverdracht tussen de gateway en de
                                  contentaanbieder (of de locatie waar de
aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De      ● Geschiedenislijst — Als u tijdens het surfen met
                                                       Webbrowser
serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht      Terug een lijst wilt weergeven met de pagina's
tussen de gateway en de contentaanbieder.         die u hebt bezocht tijdens de huidige sessie,
Voor een aantal diensten, zoals bankdiensten, zijn     schakelt u Geschiedenislijst in.
mogelijk beveiligingscertificaten vereist. Als de    ● Veiligheidswrschwngn — Hiermee verbergt of
identiteit van de server niet authentiek is of als u    toont u veiligheidswaarschuwingen.
niet over het juiste beveiligingscertificaat beschikt,  ● Java/ECMA-script — Hiermee schakelt u het
wordt een melding weergegeven. Neem voor meer       gebruik van scripts in of uit.
informatie contact op met uw serviceprovider.      Pagina-instellingen
                             ● Inhoud laden — Hiermee selecteert u of u
Webinstellingen                      afbeeldingen en andere objecten wilt laden
                              tijdens het surfen. Als u Alleen tekst hebt
Druk op   en selecteer Web.               geselecteerd, selecteert u Opties >
Selecteer Opties > Instellingen en maak een        Instrumenten > Afbeeldingen laden
keuze uit de volgende opties:               wanneer u afbeeldingen of objecten later tijdens
Algemene instellingen                   het surfen wilt laden.
                             ● Schermformaat — Hiermee schakelt u tussen de
● Toegangspunt — Hiermee wijzigt u het           volledige schermweergave en de normale
 standaardtoegangspunt. Sommige of alle          weergave met de optielijst.
 toegangspunten kunnen door de serviceprovider     ● Standaardcodering — Als teksttekens niet
 vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is     correct worden weergegeven, kunt u een andere
 wellicht niet mogelijk deze instellingen te       codering selecteren op basis van de taal voor de
 wijzigen of verwijderen of om nieuwe           huidige pagina.
 instellingen toe te voegen.              ● Pop-ups blokkeren — Hiermee staat u toe of
● Homepage — Hiermee definieert u de            voorkomt u dat verschillende pop-upvensters
 homepage.                        tijdens het surfen automatisch worden geopend.
● Miniweergave — Hiermee schakelt u de          ● Autom. opnieuw laden — Selecteer Aan als u
 miniweergave in of uit. Zie 'Navigeren over       wilt dat webpagina's automatisch worden
 pagina's', p. 79.                    vernieuwd tijdens het surfen.            83
Webbrowser  ● Lettergrootte — Hiermee geeft u de         instelling is alleen beschikbaar als
        lettergrootte voor webpagina's op.         Automatische updates is ingeschakeld.
       Privacy-instellingen
       ● Autom. bookmarks — Hiermee schakelt u het
        automatisch verzamelen van bookmarks in of
        uit. Selecteer Map verbergen als u de adressen
        van de bezochte webpagina's wilt blijven
        opslaan in de map Autom. bookmrks.
       ● Formulierggvns opslaan — Selecteer Uit als u
        niet wilt dat de gegevens die u op de
        verschillende formulieren van de webpagina
        invult, worden opgeslagen en de volgende keer
        worden gebruikt wanneer u de pagina bezoekt.
       ● Cookies — Hiermee schakelt u het ontvangen en
        verzenden van cookies in of uit.
       Instellingen voor webfeeds
       ● Automatische updates — Hiermee geeft u op
        of webfeeds automatisch moeten worden
        bijgewerkt en zo ja, hoe vaak dit moet gebeuren.
        Als u de toepassing zodanig instelt dat webfeeds
        automatisch worden opgehaald, kan dit ertoe
        leiden dat grote hoeveelheden gegevens via het
        netwerk van de serviceprovider worden
        verzonden. Neem contact op met uw
        serviceprovider voor meer informatie over de
        kosten van gegevensoverdracht.
       ● Toeg.p. voor autom. aanp. — Selecteer het
  84     gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze
                                                       Verbindingen
Verbindingen
Het apparaat bevat verschillende opties voor      Het apparaat ondersteunt de volgende WLAN-
verbindingen met internet of met andere         functies:
compatibele apparaten of pc's.             ● IEEE 802.11b/g standaard
                            ● Frequentie van 2,4 GHz
WLAN                          ● WEP-coderingsmethoden (Wired Equivalent
                             Privacy) met sleutels tot 128 bit, WPA-toegang
Het apparaat ondersteunt WLAN. Met WLAN kunt u
                             (Wi-Fi Protected Access) en 802.1x-
vanaf het apparaat verbinding maken met internet
                             coderingsmethoden. Deze functies kunnen
en compatibele apparaten die mogelijkheden
                             alleen worden gebruikt als het netwerk hiervoor
bieden voor WLAN.
                             ondersteuning biedt.
WLAN                          WLAN-verbindingen
Als u WLAN wilt gebruiken, moet dit beschikbaar
                            Als u WLAN wilt gebruiken, moet u een
zijn op uw locatie en moet het apparaat op het
                            internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik
WLAN zijn aangesloten.
                            het toegangspunt voor toepassingen die
In sommige gebieden, zoals Frankrijk, gelden      verbinding met internet moeten hebben. Zie
restricties op het gebruik van draadloos LAN.      'WLAN-internettoegangspunten', p. 87.
Raadpleeg de lokale autoriteiten voor meer
informatie.
                                Belangrijk: Schakel altijd een van de
Als functies gebruik maken van een WLAN of als     beschikbare encryptiemethoden in om de
dergelijke functies op de achtergrond mogen       beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te
worden uitgevoerd terwijl u andere functies       vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het
gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt  risico van onrechtmatige toegang tot uw gegevens.
de gebruiksduur van de batterij af.                                       85
Verbindingen  Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht      Als er bijvoorbeeld WLAN's zijn gedetecteerd, wordt
        als u een gegevensverbinding maakt met een        WLAN-netw. gevonden weergegeven. Als u een
        internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve      internettoegangspunt wilt maken en de
        WLAN-verbinding wordt verbroken als u de         webbrowser wilt starten met behulp van dit
        gegevensverbinding verbreekt.               toegangspunt, selecteert u de status en Browsen
        U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of     starten.
        wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met      Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u
        maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd       gevraagd om de betreffende wachtwoorden in te
        verbinding hebben, maar verschillende           voeren. Als u verbinding wilt maken met een
        toepassingen kunnen hetzelfde               verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam
        internettoegangspunt gebruiken.              invoeren (SSID, Service Set Identifier). Als u een
        Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat,  nieuw internettoegangspunt wilt maken voor een
        kunt nog steeds een WLAN gebruiken (indien        verborgen WLAN, selecteert u Nieuw WLAN.
        beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de      Als u verbonden bent met een WLAN, wordt de
        veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding      naam van het internettoegangspunt getoond.
        tot stand brengt en gebruikt.               Selecteer de status en selecteer Doorgaan met
           Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access    browsen als u dit internettoegangspunt wilt
           Control) voor het apparaat wilt controleren,    gebruiken voor de webbrowser. Als u de verbinding
           typt u #62209526# in de stand-bymodus.       in het WLAN wilt verbreken, selecteert u de status
                                     en WLAN-verb. verbrkn.
        De WLAN-wizard                      Als de scanfunctie voor WLAN's is uitgeschakeld en
        De WLAN-wizard helpt u om verbinding te maken       u geen verbinding hebt met een WLAN, wordt
        met een WLAN en uw WLAN-verbindingen te          WLAN-scan uit weergegeven. Als u de scanfunctie
        beheren.                         wilt inschakelen en wilt zoeken naar beschikbare
                                     WLAN's, selecteert u de status en drukt u op de
        De WLAN-wizard toont de status van uw WLAN-        bladerdtoets.
        verbindingen in de actieve stand-by modus. Ga naar
        de rij met de status en selecteer deze om de       Als u wilt zoeken naar beschikbare WLAN's,
  86     beschikbare opties weer te geven.             selecteert u de status en Zoeken naar WLAN. Als u
de WLAN-scanfunctie wilt uitschakelen, selecteert u  Bedieningsmodi
                                                      Verbindingen
de status en WLAN-scan uit.
                           Een WLAN heeft twee bedieningsmodi:
Druk op    en selecteer Instrumenten > WLAN-    infrastructuur en adhoc.
wiz. als u de WLAN-wizard in het menu wilt openen.
                           In de infrastructuurmodus zijn twee soorten
                           communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn
WLAN-internettoegangspunten              met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt
Druk op   en selecteer Instrumenten > WLAN-     of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten
wiz..                         via een WLAN-toegangspunt.
Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgende  In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling
opties:                        rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.
● WLAN-netwrkn filteren — Hiermee filtert u de
 WLAN's uit de lijst met gedetecteerde netwerken.
 De geselecteerde netwerken worden uitgefilterd
                           Verbindingsbeheer
 als de toepassing de volgende keer naar WLAN's   Actieve gegevensverbindingen
 zoekt.
● Details — Hiermee kunt u de details van een     Druk op  en selecteer Instrumenten >
 netwerk in de lijst weergeven. Als u een actieve  Connect. > Verb.beh. > Act. geg.verb..
 verbinding selecteert, worden de          In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt
 verbindingsdetails getoond.             u de geopende gegevensverbindingen bekijken:
● Toeg.punt definiëren — Hiermee maakt u een       gegevensoproepen
 internettoegangspunt in een WLAN.
● Toegangspunt bwrkn — Hiermee bewerkt u de       packet-gegevensverbindingen
 details van een bestaand internettoegangspunt.     WLAN-verbindingen
U kunt ook het verbindingsbeheer gebruiken om
internettoegangspunten te maken. Zie 'Actieve        Opmerking: De uiteindelijke gespreksduur
gegevensverbindingen', p. 87.             die door de serviceprovider in rekening wordt
                           gebracht kan variëren, afhankelijk van de
                                                       87
Verbindingen  netwerkfuncties, afrondingen, belastingen,
        enzovoort.
                                   Bluetooth-connectiviteit
        Selecteer Opties > Verb. verbreken als u een     Bluetooth-connectiviteit
        verbinding wilt verbreken. Selecteer Opties > Alle  U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen
        verb. verbrek. als u alle actieve verbindingen wilt  met andere compatibele apparaten door middel
        verbreken.                      van Bluetooth-connectiviteit. Dit kunnen apparaten
        Selecteer Opties > Gegevens als u de details van   zijn als mobiele telefoons en computers, en
        een verbinding wilt bekijken. Welke details worden  toebehoren als hoofdtelefoons en carkits. Met
        weergegeven, is afhankelijk van het type       Bluetooth-connectiviteit kunt u afbeeldingen,
        verbinding.                      notities en video-, muziek- en geluidsclips
                                   verzenden, een draadloze verbinding tot stand
        Beschikbare WLAN-netwerken              brengen met een compatibele pc (bijvoorbeeld voor
                                   bestandsoverdracht) of een verbinding tot stand
        Druk op  en selecteer Instrumenten >        brengen met een compatibele printer om
        Connect. > Verb.beh. > Beschk. WLAN.         afbeeldingen af te drukken met Afbeeldingen
        De weergave met beschikbare WLAN's bevat een     afdrukken.
        lijst met WLAN's binnen het bereik, de bijbehorende  Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-
        netwerkmodus (infrastructuur of ad hoc) en een    technologie communiceren via radiogolven, hoeft
        symbool voor de signaalsterkte. verschijnt voor    er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de
        netwerken met codering en    verschijnt als het  apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10
        apparaat een actieve verbinding heeft in het     meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de
        netwerk.                       verbinding wel hinder kan ondervinden van
        Selecteer Opties > Gegevens als u de details van   obstakels, zoals muren of andere elektronische
        een netwerk wilt bekijken.              apparaten.
        Selecteer Opties > Toeg.pt definiëren als u een    Het apparaat is compatibel met Bluetooth-
        internettoegangspunt in een netwerk wilt maken.    specificatie 2.0, die de volgende profielen
                                   ondersteunt: Advanced Audio Distribution, Audio/
  88                                Video Remote Control, Basic Imaging, Basic
                                   Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Hands-
Free, Headset, Human Interface Device, Object Push,   ● Bluetooth — Stel Bluetooth-connectiviteit eerst
                                                       Verbindingen
SIM Access en Synchronization. Gebruik door Nokia     in op Aan en maak vervolgens verbinding als u
goedgekeurde toebehoren voor dit model als u       een draadloze verbinding met een ander
verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere    compatibel apparaat wilt maken. Selecteer Uit
apparatuur die Bluetooth-technologie           als u Bluetooth-connectiviteit wilt uitschakelen.
ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van      ● Waarneembrh. tel. — Selecteer
andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit     Waarneembaar als het apparaat mag worden
apparaat.                         gedetecteerd door andere apparaten via
Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het      draadloze Bluetooth-technologie. Selecteer
gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de      Periode opgeven als u wilt instellen na hoeveel
lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer     tijd de zichtbaarheid wordt veranderd van
informatie.                        weergegeven in verborgen. Selecteer
                             Verborgen als u het apparaat wilt verbergen
Als functies gebruikmaken van Bluetooth-
                             voor andere apparaten.
technologie of als dergelijke functies op de
                            ● Naam van mijn telef. — Wijzig de naam die
achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere
functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit   wordt weergegeven aan andere apparaten die
en neemt de levensduur van de batterij af.        draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.
                            ● Externe SIM-modus — Selecteer Aan als u een
Als het apparaat is vergrendeld, kunt u Bluetooth-    ander apparaat wilt inschakelen, zoals een
connectiviteit niet gebruiken. Zie 'Telefoon en      compatibele carkit, om via de SIM-kaart in het
SIM', p. 168.                       apparaat verbinding te maken met het netwerk.
                             Zie 'Externe SIM-modus', p. 91.
Instellingen
Druk op  en selecteer Instrumenten >         Beveiligingstips
Bluetooth.                       Druk op  en selecteer Instrumenten >
Wanneer u de toepassing de eerste keer opent,      Bluetooth.
wordt u gevraagd een naam te definiëren voor het
                            Als u geen gebruik maakt van Bluetooth-
apparaat. U kunt de naam later wijzigen.
                            connectiviteit, selecteert u Bluetooth > Uit of     89
Maak een keuze uit de volgende opties:         Waarneembrh. tel. > Verborgen om te bepalen
Verbindingen  wie het apparaat kan detecteren en er verbinding      ander apparaat
        mee kan maken.                      Selecteer Stop als u de zoekopdracht wilt
        Accepteer geen verbindingsaanvragen van en        onderbreken.
        koppel het apparaat niet aan een onbekend       3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding
        apparaat. Zo beschermt u het apparaat tegen       wilt maken.
        schadelijke inhoud.
                                   4. Als koppeling met het andere apparaat vereist
                                    is, hoort u een geluidssignaal en moet u een
        Gegevens verzenden met behulp              wachtwoord opgeven. Zie 'Apparaten
        van Bluetooth-connectiviteit               koppelen', p. 90.
        Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen      Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt
        tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden    Gegevens worden verzonden.
        bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u       Tip: Het kan zijn dat bij het zoeken naar
        tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met een      apparaten voor sommige apparaten alleen de
        ander compatibel apparaat.                 unieke adressen worden weergeven
        1. Open de toepassing waarin het item dat u wilt      (apparaatadressen). Als u wilt weten wat het
         verzenden, is opgeslagen. Open bijvoorbeeld       unieke adres van uw apparaat is, geeft u de
         Galerij als u een afbeelding wilt verzenden naar    code *#2820# op in de stand-by modus.
         een ander compatibel apparaat.
        2. Selecteer het item en Opties > Zenden > Via    Apparaten koppelen
         Bluetooth.                     Als u een apparaat wilt koppelen aan compatibele
         Apparaten met draadloze Bluetooth-         apparaten en de gekoppelde apparaten wilt
         technologie die zich binnen het bereik bevinden,  bekijken, schuift u naar rechts in de hoofdweergave
         worden weergegeven. Dit zijn de          van Bluetooth-connectiviteit.
         apparaatpictogrammen:               Stel voordat u de koppeling uitvoert uw
           computer                    wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de
           telefoon                    eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde
  90                                wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder
           audio- of videoapparaat            gebruikersinterface wordt het wachtwoord
gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het    ● Niet geautoriseerd — Verbindingsverzoeken
                                                     Verbindingen
wachtwoord is voor eenmalig gebruik.         van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk
1. Selecteer Opties > Nw gekoppeld app. als u     worden geaccepteerd.
  het apparaat wilt koppelen aan een ander     Ga naar het apparaat en selecteer Opties >
  apparaat. Apparaten die zich binnen het bereik  Verwijderen als u een koppeling wilt annuleren.
  bevinden, worden weergegeven.
                          Selecteer Opties > Alle verwijderen als u alle
2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord  koppelingen wilt annuleren.
  in. Op het andere apparaat moet hetzelfde
  wachtwoord worden ingevoerd.
                          Gegevens ontvangen met behulp
3. Sommige audiotoebehoren maken na koppeling
  automatisch verbinding met het apparaat. Ga
                          van Bluetooth-connectiviteit
  anders naar het toebehoren en selecteer     Als u gegevens ontvangt via Bluetooth-
  Opties > Verb. met audioapparaat.        connectiviteit, hoort u een geluidssignaal en wordt
Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het   u gevraagd of u het bericht wilt ontvangen. Als u
symbool in de lijst met apparaten.         bevestigend antwoordt, verschijnt    en wordt
                          het item in de map Inbox in Berichten geplaatst.
Als u gekoppelde apparaten wilt instellen als    Berichten die zijn ontvangen via Bluetooth-
geautoriseerd of niet-geautoriseerd, gaat u naar  connectiviteit, worden aangeduid met .
het apparaat en maakt u een keuze uit de volgende
opties:
                          Externe SIM-modus
● Geautoriseerd — Uw apparaat en het
 geautoriseerde apparaat kunnen zonder uw     Voordat de externe SIM-modus kan worden
 medeweten verbinding maken. U hoeft de      geactiveerd, moeten de twee apparaten worden
 verbinding niet afzonderlijk te accepteren of   gekoppeld, waarbij de koppeling op het andere
 autoriseren. Gebruik deze optie voor uw eigen   apparaat wordt gestart. Gebruik voor de koppeling
 apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon   een 16-cijferig wachtwoord en geef het andere
 of pc of voor apparaten van mensen die u     apparaat de benodigde autorisatie.
 vertrouwt. geeft geautoriseerde apparaten     Als u de externe SIM-modus wilt gebruiken met een
 aan in de weergave voor gekoppelde apparaten.                               91
                          compatibele carkit, activeert u Bluetooth-
Verbindingen  connectiviteit en schakelt u het gebruik van de    Selecteer Vragen bij verbind. > Ja als u wilt dat
        externe SIM-modus in. Activeer de externe SIM-     instellen dat het doel van de verbinding telkens
        modus vanaf het andere apparaat.            moet worden opgegeven wanneer een compatibele
        Wanneer de externe SIM-modus is ingeschakeld op    gegevenskabel wordt aangesloten.
        het apparaat, wordt Externe SIM-modus         Als Vragen bij verbind. is uitgeschakeld en u de
        weergegeven in de stand-by modus. De verbinding    modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen,
        met het draadloze netwerk wordt uitgeschakeld,     selecteert u USB-modus en maakt u een keuze uit
        zoals wordt aangegeven met    in de aanduiding   de volgende opties:
        voor de signaalsterkte, en u kunt geen SIM-      ● PC Suite — Hiermee kunt u Nokia PC-
        kaartdiensten of -functies gebruiken die een mobiel   toepassingen gebruiken, zoals Nokia Nseries PC
        netwerk vereisen.                    Suite, Nokia Lifeblog en Nokia Software Updater.
        Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus   ● Gegevensoverdracht — Hiermee brengt u
        staat, kunt u alleen via een compatibele en       gegevens over tussen het apparaat en een
        aangesloten uitbreiding, zoals een carkit,        compatibele pc. U kunt in deze modus ook
        gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze      kaarten downloaden met de pc-toepassing
        modus geen nummers kiezen met uw draadloze        Nokia Map Loader.
        apparaat, behalve de alarmnummers die in het      ● Afb. afdrukken — Hiermee drukt u
        apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen     afbeeldingen af op een compatibele printer.
        met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus      ● Mediaspeler — Hiermee synchroniseert u
        verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de   muziek met Windows Media Player.
        beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.
        Druk op de aan/uit-toets en selecteer Externe SIM
        sluiten als u de externe SIM-modus wilt afsluiten.
                                   Pc-verbindingen
                                   U kunt het apparaat gebruiken met allerlei
                                   compatibele toepassingen voor pc-connectiviteit
        USB                          en gegevenscommunicatie. Met Nokia Nseries PC
        Druk op  en selecteer Instrumenten >         Suite kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen
        Connect. > USB.                    overbrengen tussen een apparaat en een
  92
                                   compatibele pc.
Maak altijd verbinding vanaf de pc als u wilt
                        Verbindingen
synchroniseren met het apparaat.
                          93
Nokia Videocentrum
           Nokia Videocentrum
           Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u
           videoclips downloaden en streamen vanaf
           compatibele internetvideodiensten die
           pakketgegevens of een WLAN (draadloos LAN)
           gebruiken. U kunt ook videoclips overbrengen vanaf
           een compatibele pc naar het apparaat en deze
           bekijken in Videocentrum.
           Videocentrum ondersteunt dezelfde
           bestandsindelingen als RealPlayer. Alle video's
           worden standaard in de liggende stand afgespeeld.
           Het apparaat bevat mogelijk vooraf gedefinieerde
           diensten.                        Het apparaat werkt de inhoud van de dienst bij,
           Serviceproviders kunnen inhoud gratis of tegen     waarna het wordt weergegeven.
           betaling bieden. Vraag de prijzen na bij de     3. Als u video's per categorie wilt weergeven
           serviceprovider.                    (indien beschikbaar), drukt u de bladertoets
                                       naar links of rechts om de andere tabbladen te
           Video's zoeken en                    bekijken.
                                     4. Selecteer Opties > Videodetails als u
           weergeven                        informatie over een video wilt bekijken.
           1. Druk op   en selecteer Videocentr..       5. Bepaalde videoclips kunnen als streamingvideo
                                       worden weergegeven, terwijl u andere clips
           2. Selecteer de gewenste videodienst door de
                                       eerst naar het apparaat moet downloaden.
            bladertoets naar links of rechts te drukken om
                                       Selecteer Opties > Downloaden als u een
   94         verbinding te maken met deze videodienst.
                                       videoclip wilt downloaden.
  Selecteer Opties > Afspelen als u een        Blader naar een feed en druk op de bladertoets als
                                                        Nokia Videocentrum
  streamingclip of een gedownloade clip wilt     u wilt bekijken welke video's in een feed
  weergeven.                     beschikbaar zijn.
6. Bedien de speler met de bladertoets en de      Selecteer Opties > Videodetails als u informatie
  selectietoetsen terwijl de clip wordt afgespeeld.  over een video wilt bekijken.
  Druk op de volumetoets om het volume te
                            Blader naar een video en selecteer Opties >
  regelen.
                            Downloaden als u deze wilt downloaden.
Clips worden verder op de achtergrond gedownload
als u de toepassing sluit. De gedownloade video's   Druk op de bladertoets om de gedownloade video
worden opgeslagen in Videocentr. > Mijn        af te spelen.
video's.
Selecteer Nieuwe diensten toev. als u een       Gedownloade video's
verbinding tot stand wilt brengen met internet om
te bladeren door beschikbare diensten die u kunt    afspelen
toevoegen aan de hoofdweergave.            De gedownloade video's worden opgeslagen in
                            Videocentr. > Mijn video's.
Internetvideo's                    Druk op de bladertoets om een gedownloade video
                            af te spelen.
Internetvideo's zijn videoclips die op internet
worden gedistribueerd via RSS-feeds. U kunt      Selecteer Opties > Afspelen via eigen netw. om
nieuwe feeds toevoegen aan Internetvideo's in de    een gedownloade video in uw eigen netwerk af te
instellingen.                     spelen. Eerst moet uw eigen netwerk zijn
                            geconfigureerd. Zie 'Informatie over het eigen
U kunt uw feeds bekijken in de map
                            netwerk', p. 58.
Internetvideo's in Videocentrum.
                            Bedien de speler met de bladertoets en de
Selecteer Opties > Feedabonnementen als u
                            selectietoetsen terwijl de clip wordt afgespeeld.
feeds wilt toevoegen of verwijderen.
                            Als er niet genoeg vrije ruimte beschikbaar is in het
                            apparaatgeheugen of op een compatibele           95
Nokia Videocentrum  geheugenkaart, worden automatisch enkele van de   4. Breng de video's over naar E:\Mijn video's op de
           oudste bekeken video's verwijderd wanneer        geheugenkaart.
           nieuwe video's worden gedownload. geeft aan       De overgebrachte video's verschijnen in de map
           dat video's binnenkort mogelijk worden         Mijn video's in Videocentrum. Videobestanden
           verwijderd.                       in andere mappen van uw apparaat worden niet
           Selecteer Opties > Beveiligen als u wilt        weergegeven.
           voorkomen dat een video automatisch wordt
           verwijderd ( ).
                                     Instellingen
                                     Selecteer Opties > Instellingen in de
           Video's overbrengen van uw              hoofdweergave van Videocentrum en kies een van
           pc                          de volgende opties:
                                     ● Videodienst selecteren — Hiermee selecteert
           Breng uw eigen video's over naar het videocentrum   u de videodiensten die u in de hoofdweergave
           vanaf compatibele apparaten via een compatibele    van de toepassing wilt weergeven. U kunt ook de
           USB-kabel.                       details van een videodienst bekijken.
           Ga als volgt te werk om video's vanaf een       Voor sommige diensten moet u een
           compatibele PC over te zetten naar de         gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Deze
           geheugenkaart in het apparaat:             gegevens ontvangt u van de serviceprovider.
           1. Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als  ● Standaardtoegangspunt — Hiermee
            massageheugenapparaat (E:\) waarnaar u       selecteert u de toegangspunten voor de
            gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u     gegevensverbinding. Als u
            verbinding via een compatibele USB-kabel.      pakketgegevensverbindingen gebruikt om
           2. Selecteer de verbindingsmodus            bestanden te downloaden, worden mogelijk
            Gegevensoverdracht. Er moet een compatibele     grote hoeveelheden gegevens verzonden via het
            geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.    netwerk van de serviceprovider. Neem contact
                                      op met uw serviceprovider voor meer informatie
           3. Selecteer de video's die u van uw pc wilt
   96                                   over de kosten van gegevensoverdracht.
            kopiëren.
● Ouderlijk toezicht — Hiermee activeert u het
                            Nokia Videocentrum
 kinderslot voor videodiensten.
● Voorkeursgeheugen — Hier geeft u aan of
 gedownloade video's moeten worden
 opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een
 compatibele geheugenkaart. Als het
 geselecteerde geheugen bijna vol is, wordt de
 inhoud opgeslagen in het andere geheugen,
 indien beschikbaar. Als er niet genoeg ruimte vrij
 is in het andere geheugen, worden automatisch
 enkele van de oudste video's verwijderd.
● Miniaturen — Hier geeft u aan of u miniaturen
 in videolijsten wilt bekijken.
                              97
Muziekmap
      Muziekmap
      Muziekspeler                     Een liedje of podcast-episode
                                 afspelen
         Waarschuwing: Luister naar muziek op een    U moet mogelijk de bibliotheken met muziek en
      gematigd geluidsvolume. Voortdurende         podcasts vernieuwen nadat u de selectie van liedjes
      blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw   of podcasts in uw apparaat hebt bijgewerkt.
      gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht   Selecteer Opties > Vernieuwen in de
      bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt,  hoofdweergave van Muziekspeler wanneer u alle
      aangezien het volume erg luid kan zijn.       beschikbare items aan de bibliotheek wilt
      Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen     toevoegen.
      zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. Music Player   Ga als volgt te werk om een liedje of podcast-
      ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle       episode af te spelen:
      kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties
                                 1. Druk op  en selecteer Muziek >
      van bestandsindelingen.
                                  Muziekspeler.
      U kunt Music player ook gebruiken om podcasts te
                                 2. Selecteer Muziek of Podcasts.
      beluisteren. Podcasts zijn de methode voor het
      aanleveren van audio- of video-inhoud via internet  3. Selecteer categorieën als u naar het nummer of
      waarbij RSS- of ATOM-technologie wordt gebruikt     de podcast wilt gaan waarnaar u wilt luisteren.
      om deze inhoud op mobiele apparaten en pc's af te  4. Druk op de bladertoets om de geselecteerde
      spelen.                         bestanden af te spelen.
      U kunt muziek van andere compatibele apparaten    Druk op de bladertoets om het afspelen te
      naar uw apparaat overbrengen. Zie 'Muziek      pauzeren. Druk opnieuw op de bladertoets om het
      overbrengen naar uw apparaat', p. 101.        afspelen te hervatten. Druk de bladertoets omlaag
 98                               als u het afspelen wilt stoppen.
Druk de bladertoets naar links of rechts en houd    Selecteer Opties > Audio-instellingen als u de
                                                       Muziekmap
deze ingedrukt als u snel vooruit wilt spoelen of    balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de lage
terug wilt spoelen.                   tonen wilt versterken.
Druk de                         Selecteer Opties > Visualisatie weergeven als u
bladertoets naar                    tijdens het afspelen een visualisatie wilt
rechts om naar het                   weergeven.
volgende item te                    Druk op de beëindigingstoets als u wilt terugkeren
gaan. Druk de                      naar de stand-by modus en de speler op de
bladertoets naar
                            achtergrond wilt laten spelen of houd  ingedrukt
links als u wilt
                            als u wilt schakelen naar een andere geopende
terugkeren naar
                            toepassing.
het begin van het
item. Druk de bladertoets binnen twee seconden     Selecteer Opties > Afsluiten om de muziekspeler
nadat een liedje of podcast is gestart opnieuw naar   te sluiten.
links als u naar het vorige item wilt gaan.
Wanneer u willekeurig afspelen   wilt in- of
                            Muziekmenu
uitschakelen, selecteert u Opties > Willekeurig     Druk op  en selecteer Muziek >
afspelen.                        Muziekspeler > Muziek.
Selecteer Opties > Herhalen wanneer u het        In het muziekmenu wordt de beschikbare muziek
huidige item ( ) of alle items ( ) wilt herhalen,    weergegeven. Selecteer de gewenste optie in het
of herhalen wilt uitschakelen.             muziekmenu om alle liedjes, gesorteerde liedjes of
                            afspeellijsten te bekijken.
Als u podcasts afspeelt, zijn willekeurig afspelen en
herhalen automatisch uitgeschakeld.           Als de muziekspeler op de achtergrond wordt
                            afgespeeld, opent u de weergave Afspelen door de
Druk op de volumetoets om het volume te regelen.    multimediatoets ingedrukt te houden.
Selecteer Opties > Equalizer als u de toon voor het
afspelen van muziek wilt wijzigen.
                                                        99
Muziekmap  Playlists                        Selecteer Opties > Liedjes toevoegen terwijl u de
                                  afspeellijst weergeeft als u later meer liedjes wilt
      Druk op  en selecteer Muziek >             toevoegen.
      Muziekspeler > Muziek.
                                  Selecteer een item en selecteer Opties > Toev. aan
      Ga naar het menu Muziek en selecteer          afspeellijst > Opgesl. afspeellijst of Nieuwe
      Afspeellijsten als u playlists wilt weergeven en    afspeellijst als u liedjes, albums, artiesten, genres
      beheren.                        en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen
      Selecteer Opties > Details afspeellijst als u de    vanuit de verschillende weergaven van het
      details van de afspeellijst wilt bekijken.       muziekmenu.
      Een playlist maken                   Selecteer Opties > Verwijderen als u een liedje uit
      1. Selecteer Opties > Afspeellijst maken.        een afspeellijst wilt verwijderen. Hiermee
                                  verwijdert u het nummer niet uit het apparaat,
      2. Voer een naam voor de playlist in selecteer OK.   maar alleen uit de playlist.
      3. Selecteer Ja om nu liedjes toe te voegen of
                                  Ga naar het liedje dat u wilt verplaatsen en selecteer
        selecteer Nee om de liedjes later toe te voegen.
                                  Opties > Lijst opnieuw ordenen als u de
      4. Wanneer u Ja selecteert, selecteert u artiesten   volgorde van liedjes in een afspeellijst wilt wijzigen.
        om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt  Gebruik de bladertoets als u nummers naar een
        opnemen. Druk op de bladertoets om items toe     nieuwe positie wilt slepen.
        te voegen.
        Druk de bladertoets naar rechts als u de lijst met  Podcasts
        liedjes onder de naam van een artiest wilt
                                  Druk op  en selecteer Muziek >
        weergeven. Druk de bladertoets naar links als u
                                  Muziekspeler > Podcasts.
        de lijst met liedjes wilt verbergen.
                                  In het podcastmenu worden de podcasts
      5. Selecteer Gereed wanneer u uw selecties hebt
                                  weergegeven die beschikbaar zijn in het apparaat.
        voltooid.
                                  Er zijn drie statuswaarden voor podcast-episodes:
        Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst,
                                  nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en
        wordt de playlist hierop opgeslagen.
 100                                volledig afgespeeld. Wanneer een episode
                                  gedeeltelijk is afgespeeld, wordt deze de volgende
keer vanaf de laatste afspeelpositie afgespeeld.   netw. om mediabestanden van uw apparaat naar
                                                       Muziekmap
Wanneer een episode nooit is afgespeeld of volledig  een ander compatibel apparaat in uw eigen
is afgespeeld, wordt deze vanaf het begin       netwerk te kopiëren of te verplaatsen. U hoeft in uw
afgespeeld.                      eigen netwerk niet in te stellen dat inhoud moet
                           worden gedeeld. Zie 'Delen inschakelen en inhoud
Eigen netwerk met music player            definiëren', p. 61.
U kunt gegevens die op uw Nokia-apparaat zijn
opgeslagen, op afstand afspelen op compatibele
                           Muziek overbrengen naar uw
apparatuur in een eigen netwerk. U kunt bestanden   apparaat
van uw Nokia-apparaat ook naar andere apparaten    U kunt muziek overbrengen vanaf een compatibele
kopiëren die op uw eigen netwerk zijn aangesloten.  pc of andere compatibele apparaten met behulp
Eerst moet uw eigen netwerk zijn geconfigureerd.   van een compatibele USB-kabel of via Bluetooth.
Zie 'Informatie over het eigen netwerk', p. 58.
                           Pc-vereisten voor muziekoverdracht:
Een nummer of podcast extern afspelen
                           ● Microsoft Windows XP (of hoger)
1. Druk op  en selecteer Muziek >
  Muziekspeler.                   ● Een compatibele versie van Windows Media
                            Player. Meer informatie over de compatibiliteit
2. Selecteer Muziek of Podcasts.            met Windows Media Player vindt u op de
3. Selecteer categorieën als u naar het nummer of    productpagina's van uw apparaat op de Nokia-
  de podcast wilt gaan waarnaar u wilt luisteren.   website.
4. Selecteer het gewenste liedje of de podcast van  ● Nokia Nseries PC Suite 1.6 of hoger
  uw keuze en selecteer vervolgens Opties >     Windows Media Player 10 kan afspeelvertragingen
  Afspelen > Via eigen netwerk.           veroorzaken in bestanden die zijn beveiligd met
5. Selecteer het apparaat waarin het bestand     WMDRM-technologie nadat ze naar uw apparaat
  wordt afgespeeld.                 zijn overgebracht. Raadpleeg de
Nummers of podcasts draadloos kopiëren        ondersteuningswebsite van Microsoft voor een
                           hotfix op Windows Media Player 10 of schaf een
Selecteer een bestand en Opties > Verpl. en      nieuwere, compatibele versie van Windows Media     101
kopiëren > Kopie nr eig. netw. of Verpl. nr eig.   Player aan.
Muziekmap  Muziek overbrengen vanaf de pc           geoptimaliseerd voor de overdracht van
      U kunt muziek overbrengen op drie verschillende   muziekbestanden. Zie voor informatie over de
      manieren:                      overdracht van muziekbestanden met Nokia Music
                                Manager de Help-functie in Nokia Nseries PC Suite
      ● Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als  of bezoek de ondersteuningspagina's van Nokia.
       massageheugenapparaat waarnaar u
       gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u    Muziek overbrengen met Windows
       verbinding via een compatibele USB-kabel of via  Media Player
       Bluetooth. Selecteer Gegevensoverdracht als
                                De synchronisatiefuncties voor muziek kunnen per
       verbindingsmethode wanneer u de USB-kabel
                                versie van Windows Media Player variëren. Zie de
       gebruikt. Er moet een compatibele
                                gebruikershandleiding en Help van Windows Media
       geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
                                Player voor meer informatie.
      ● Sluit de compatibele USB-kabel aan en selecteer
                                Handmatige synchronisatie
       Mediaspeler als verbindingsmethode wanneer
       u muziek wilt synchroniseren met Windows     Met handmatige synchronisatie kunt u de liedjes en
       Media Player. Er moet een compatibele       afspeellijsten selecteren die u wilt verplaatsen,
       geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.   kopiëren of verwijderen.
      ● Sluit de compatibele USB-kabel aan en selecteer  1. Nadat u het apparaat hebt verbonden met
       PC Suite als verbindingsmethode wanneer u      Windows Media Player, selecteert u het apparaat
       Nokia Music Manager in Nokia Nseries PC Suite    in het navigatiedeelvenster aan de rechterkant
       wilt gebruiken.                   wanneer er meer dan één apparaat is
                                  aangesloten.
      Met de modi Gegevensoverdracht en
      Mediaspeler brengt u bestanden over naar een    2. Blader in het linkernavigatiedeelvenster door de
      compatibele geheugenkaart.               muziekbestanden op uw pc die u wilt
                                  synchroniseren.
      Druk op  en selecteer Instrumenten >
      Connect. > USB > USB-modus als u de standaard    3. Versleep en plaats nummers naar de
      USB-verbindingsmodus wilt wijzigen.          synchronisatielijst aan de rechterzijde.

 102    Zowel Windows Media Player als Nokia Music
      Manager in Nokia Nseries PC Suite zijn
  U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in   de playlists die u hebt geselecteerd in Windows
                                                       Muziekmap
  het apparaat bekijken boven in de         Media Player. Als u geen afspeellijsten hebt
  synchronisatielijst.                geselecteerd, wordt de volledige
4. Als u nummers of albums wilt verwijderen,     muziekbibliotheek op de pc geselecteerd voor
  selecteert u een item in de synchronisatielijst.  synchronisatie. Wanneer er niet genoeg vrije
  Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop en    ruimte op uw apparaat aanwezig is, selecteert
  selecteert u Verwijderen uit lijst.        Windows Media Player automatisch de handmatige
                           synchronisatie.
5. Klik op Synchrn. starten om de synchronisatie
  te starten.                    Als u de synchronisatie wilt stoppen, klikt op de tab
                           Sync en selecteert u Synchronisatie met 'Nokia-
Automatische synchronisatie
                           toestel' stoppen.
1. Klik op de tab Sync om de automatische
  synchronisatiefunctie in Windows Media Player
  in te schakelen, selecteer Nokia Handset >     Nokia Muziekwinkel
  Synchronisatie intsellen en schakel het
                           In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt u
  selectievakje Dit apparaat automatisch
                           muziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om
  synchroniseren in.
                           te downloaden naar het apparaat. Om muziek te
2. Selecteer in het venster Beschikbare playlists   kunnen aanschaffen, moet u zich eerst voor deze
  de playlists die u automatisch wilt        dienst registreren.
  synchroniseren en klik op Toevoegen.
                           Kijk voor meer informatie over de beschikbaarheid
  De geselecteerde items worden overgebracht     van Nokia Muziekwinkel in uw land op
  naar het deelvenster Te synchroniseren       music.nokia.com.
  playlists.
                           Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet u
3. Klik op Voltooien als u de instelling van     beschikken over een geldig internettoegangspunt
  automatische synchronisatie wilt voltooien.    op het apparaat.
Als het selectievakje Dit apparaat automatisch    Druk op   en selecteer Muziek > Muziekwinkl
synchroniseren is ingeschakeld en u uw apparaat    als u Nokia Muziekwinkel wilt openen.
met de PC verbindt, wordt de muziekbibliotheek in                               103
het apparaat automatisch bijgewerkt op basis van
Muziekmap  Selecteer Opties > Zoeken in muziekwinkel voor
      meer muziek in de verschillende categorieën van       Waarschuwing: Luister naar muziek op een
      het muziekmenu.                    gematigd geluidsvolume. Voortdurende
                                 blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw
      Instellingen voor Nokia Muziekwinkel
                                 gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht
      De beschikbaarheid en het uiterlijk van de      bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt,
      instellingen voor Muziekwinkel kunnen variëren. De  aangezien het volume erg luid kan zijn.
      instellingen kunnen ook vooraf zijn gedefinieerd,   Wanneer u de radio voor de eerste keer opent, helpt
      waardoor u deze niet kunt bewerken. Wanneer de    een wizard u bij het opslaan van lokale
      instellingen niet vooraf zijn gedefinieerd, wordt u  radiostations (netwerkdienst).
      misschien gevraagd om het toegangspunt te
      selecteren dat u wilt gebruiken wanneer u een     Als u geen toegang hebt tot de dienst Visual Radio,
      verbinding tot stand brengt met Muziekwinkel.     ondersteunen de operators en radiozenders in uw
      Selecteer Std. toeg. punt om het toegangspunt te   gebied deze dienst mogelijk niet.
      selecteren.
                                 Naar de radio luisteren
      In Muziekwinkel kunt u mogelijk instellingen
      bewerken door Opties > Instellingen te        De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne
      selecteren.                      dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-
                                 radio functioneert alleen naar behoren als er een
                                 compatibele hoofdtelefoon of een compatibel
      Radio                         toebehoren op het apparaat is aangesloten.
      U kunt de radio als gewone FM-radio gebruiken met   Druk op   en selecteer Muziek > Radio.
      automatische afstemming en opgeslagen zenders     De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk
      of met parallelle visuele informatie over het     van de dekking van het radiozenders in het
      radioprogramma in het scherm als u afstemt op     betreffende gebied.
      zenders die de dienst Visual Radio ondersteunen.   U kunt iemand bellen of een inkomende oproep
      Voor de dienst Visual Radio worden packet-      normaal beantwoorden terwijl u naar de radio
      gegevens gebruikt (netwerkdienst).          luistert. De radio wordt gedempt wanneer er een
 104                               actieve oproep is.
Selecteer  of  om een zender te zoeken.      wilt weergeven. Voer de ID van de visuele dienst in
                                                       Muziekmap
Selecteer Opties > Handmatig afstemmen als u      als u deze niet hebt opgeslagen voor de zender of
de frequentie handmatig wilt wijzigen.         selecteer Ophalen als u hiernaar wilt zoeken in de
                            lijst met zenders (netwerkdienst).
Als u al eerder radiozenders hebt opgeslagen,
selecteert u   of  om naar de volgende of     Wanneer de verbinding met de visuele dienst tot
vorige opgeslagen zender te gaan.           stand is gebracht, wordt de huidige visuele inhoud
                            getoond.
Druk op de volumetoets om het volume te regelen.
Selecteer Opties > Luidspreker aan als u via de    Opgeslagen zenders
luidspreker naar de radio wilt luisteren.
                            Selecteer Opties > Zenders als u de lijst met
Selecteer Opties > Zenderoverzicht           opgeslagen zenders wilt openen.
(netwerkdienst) als u beschikbare zenders op basis
                            Selecteer Opties > Zender > Luisteren als u wilt
van de locatie wilt weergeven.
                            luisteren naar een opgeslagen zender. Selecteer
Selecteer Opties > Zender opslaan als u de       Opties > Zender > Visuele dienst starten als u
huidige zender wilt opslaan in de lijst met zenders.  de beschikbare visuele inhoud voor een zender wilt
Selecteer Opties > Zenders als u de lijst met     weergeven met de dienst Visual Radio.
opgeslagen zenders wilt openen.
                            Selecteer Opties > Zender > Bewerken als u de
Selecteer Opties > Afsp. in achtergrond als u wilt   details van een zender wilt wijzigen.
terugkeren naar de stand-by modus en de FM-radio
op de achtergrond wilt laten spelen.          Instellingen
                            Druk op   en selecteer Muziek > Radio.
Visuele inhoud weergeven
                            Selecteer Opties > Instellingen en maak een
Neem contact op met de serviceprovider als u meer   keuze uit de volgende opties:
wilt weten over de beschikbaarheid en kosten van
de dienst en als u zich hierop wilt abonneren.     ● Starttoon — Selecteer of u een toon wilt
                             afspelen wanneer de toepassing wordt gestart.
Selecteer   of Opties > Visuele dienst starten    ● Autostart dienst — Selecteer Ja om Visual Radio
als u de beschikbare visuele inhoud voor een zender   automatisch te starten als u een opgeslagen
                                                       105
Muziekmap   zender selecteert die de dienst Visual Radio   Instellingen
       aanbiedt.
      ● Toegangspunt — Selecteer het toegangspunt     Stel uw verbindings- en downloadinstellingen in
       voor de gegevensverbinding. U hebt geen      voordat u Nokia Podcasting gebruikt.
       toegangspunt nodig als u de toepassing wilt    De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN. Vraag
       gebruiken als normale radio.           bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en
      ● Huidige regio — Selecteer de regio waarin u    kosten voor gegevensdiensten voordat u andere
       zich momenteel bevindt. Deze instelling      verbindingen gebruikt. Bij een gegevensplan met
       verschijnt alleen als er geen netwerkdekking is  een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote
       wanneer de toepassing wordt opgestart.      hoeveelheden gegevens overbrengen tegen één
                                maandelijks bedrag.

      Nokia Podcasting                  Verbindingsinstellingen
                                Druk op   en selecteer Muziek > Podcasting >
      Met de toepassing Nokia Podcasting         Opties > Instellingen > Verbinding als u de
      (netwerkservice) kunt u podcasts zoeken,      verbindingsinstellingen wilt bewerken. Definieer
      beluisteren en downloaden en kunt u zich op     het volgende:
      podcasts abonneren. Daarnaast kunt u audio- en
                                ● Standaardtoeg. punt — Selecteer het
      videopodcasts afspelen, beheren en delen via uw
                                 toegangspunt om uw internetverbinding te
      apparaat.
                                 definiëren.
                                ● URL van zoekservice — Definieer de dienst voor
         Waarschuwing: Luister naar muziek op een
                                 het zoeken naar podcasts die u in
      gematigd geluidsvolume. Voortdurende
                                 zoekopdrachten wilt gebruiken.
      blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw
      gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht  Downloadinstellingen
      bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt,  Druk op  en selecteer Muziek > Podcasting >
      aangezien het volume erg luid kan zijn.       Opties > Instellingen > Downloaden als u de
                                downloadinstellingen wilt bewerken. Definieer het
                                volgende:
 106
● Opslaan in — Definieer de locatie waar u de    Selecteer Opties > Standaardinstellingen in de
                                                     Muziekmap
 podcasts wilt opslaan.               weergave Instellingen als u de
● Update-interval — Geef aan hoe vaak er een     standaardinstellingen wilt herstellen.
 update van de podcasts moet worden
 uitgevoerd.                    Zoeken
● Datum volgende update — Geef de datum van
                           Met Zoeken kunt u podcasts op trefwoord of titel
 de volgende automatische update op.
                           zoeken.
● Tijd volgende update — Geef het tijdstip van
 de volgende automatische update op.        De zoekfunctie gebruikt de podcastzoekservice die
                           u instelt in Podcasting > Opties >
 Automatische updates vinden alleen plaats als
                           Instellingen > Verbinding > URL van
 een specifiek standaardtoegangspunt is
                           zoekservice.
 geselecteerd en Nokia Podcasting wordt
 uitgevoerd. Als Nokia Podcasting niet wordt    Druk op   , selecteer Muziek > Podcasting >
 uitgevoerd, worden de automatische updates     Zoeken en voer de gewenste trefwoorden in om
 niet geactiveerd.                 podcasts te zoeken.
● Downloadlimiet (%) — Geef aan hoeveel          Tip: Er wordt naar podcasttitels en
 geheugen voor gedownloade podcasts wordt        trefwoorden in beschrijvingen gezocht, niet
 gebruikt.                        naar specifieke episoden. Algemene
● Als limiet is bereikt — Geef aan wat u wilt doen    onderwerpen, zoals voetbal of hip-hop,
 als de downloads de downloadlimiet           leveren meestal betere resultaten op dan een
 overschrijden.                     specifiek team of een specifieke artiest.
Het instellen van de toepassing om automatische   Selecteer Opties > Abonneren om een
podcasts binnen te halen, kan de overdracht van   abonnement te nemen op gemarkeerde kanalen en
grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van   deze aan uw podcasts toe te voegen. U kunt ook een
uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem     podcast toevoegen door er een te selecteren.
contact op met uw serviceprovider voor meer
informatie over de kosten van gegevensoverdracht.  Selecteer Opties > Opnieuw zoeken om een
                           nieuwe zoekopdracht te starten.
                                                      107
Muziekmap  Selecteer Opties > Webpagina openen om naar     een podcast, kunt u deze downloaden, beheren en
      de website van de podcast te gaan          afspelen in het podcastmenu.
      (netwerkservice).
                                 Selecteer Opties > Nieuw > Webmap of Map als
      Selecteer Opties > Beschrijving als u de details   u een nieuwe map wilt toevoegen. Selecteer een
      van een podcast wilt bekijken.            titel, een URL van het .opml-bestand (outline
                                 processor markup language) en Gereed.
      Selecteer Opties > Zenden om geselecteerde
      podcasts naar een ander compatibel apparaat te    Selecteer Opties > Bewerken om de
      verzenden.                      geselecteerde map, webkoppeling of webmap te
                                 bewerken.
      Mappen                        Selecteer Opties > OPML-best. importeren om
      In de mappen kunt u nieuwe podcast-episodes     een .opml-bestand te importeren dat op uw
      vinden waarop u zich kunt abonneren.         apparaat is opgeslagen. Selecteer de locatie van het
                                 bestand en importeer het.
      Druk op  en selecteer Muziek > Podcasting >
      Mappen als u mappen wilt openen.           Wanneer u een map als multimediabericht of via
                                 Bluetooth wilt verzenden, selecteert u de map en
      De inhoud van de mappen verandert. Selecteer de
                                 Opties > Zenden.
      gewenste map om deze bij te werken
      (netwerkservice). Wanneer de kleur van de map    Wanneer u een bericht met een .opml-bestand via
      verandert, drukt u opnieuw op de bladertoets om   Bluetooth ontvangt, opent u het bestand om het op
      de map te openen.                  te slaan in de map Ontvangen in de mappen. Open
                                 de map om een abonnement te nemen op een van
      In de mappen worden de podcasts gesorteerd op
                                 de koppelingen en deze aan uw podcasts toe te
      populariteit of in themamappen.
                                 voegen.
      Druk op de bladertoets om de gewenste themamap
      te openen. Er wordt een lijst met podcasts      Downloaden
      weergegeven.
                                 Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd,
      U kunt zich abonneren op een podcast door de titel  kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door
 108    te selecteren en op de bladertoets te drukken.    een URL in te voeren, in Podcasts episodes beheren,
      Nadat u zich hebt geabonneerd op de episodes van   downloaden en afspelen.
Selecteer Podcasting > Podcasts om de podcasts     Podcasts om de volledige episode af te spelen
                                                      Muziekmap
te bekijken waarop u zich hebt geabonneerd.      wanneer de podcast volledig is gedownload.
Selecteer het podcastbestand om de titels van     Selecteer Opties > Bijwerken om de
afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is   geselecteerde podcast of de gemarkeerde podcasts
een specifiek mediabestand van een podcast).      bij te werken voor een nieuwe episode.
Selecteer de episodetitel om te beginnen met      Selecteer Opties > Bijwerken stoppen om de
downloaden. Selecteer Opties > Downloaden of      update te stoppen.
Downloaden voortz. om geselecteerde of
                            Selecteer Opties > Nieuwe podcast om een
gemarkeerde episodes te downloaden of verder te    nieuwe podcast toe te voegen door de URL van de
gaan met het downloaden van deze episodes. U      podcast in te voeren. Neem contact op met uw
kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.
                            serviceprovider wanneer u niet over een
Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens  gedefinieerd toegangspunt beschikt of wanneer u
het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben    tijdens een pakketgegevensverbinding wordt
gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens   gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te
Opties > Voorbeeld afspelen.              voeren.
Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de   Selecteer Opties > Bewerken om de URL van de
map Podcasts maar worden pas weergegeven        geselecteerde podcast te bewerken.
nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.
                            Selecteer Opties > Verwijderen om een
                            gedownloade podcast of gemarkeerde podcasts
Podcasts afspelen en beheren              van uw apparaat te verwijderen.
Selecteer Opties > Openen om de beschikbare      Selecteer Opties > Zenden om de geselecteerde
episodes van de geselecteerde podcast weer te     podcast of gemarkeerde podcasts naar een ander
geven. Onder elke episode ziet u de          compatibel apparaat te verzenden als .opml-
bestandsindeling, de bestandsgrootte en de       bestand, als multimediabericht of via Bluetooth.
uploadtijd.
                            Selecteer Opties > Markeringen aan/uit,
Selecteer Podcasts > Opties > Afspelen, of druk    markeer de gewenste podcasts en selecteer
op   en selecteer Muziek > Muziekspeler >      Opties om de gewenste handeling te selecteren als  109
Muziekmap  u een groep geselecteerde podcasts in één keer wilt
      bijwerken, verwijderen en verzenden.
      Selecteer Opties > Webpagina openen wanneer
      u de website van de podcast wilt openen
      (netwerkservice).
      Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om met
      de makers te communiceren via het toevoegen van
      opmerkingen en door te stemmen. Selecteer
      Opties > Opmerkingen weerg. om hiervoor een
      verbinding te maken met internet.
 110
                                                      Mediamap
Mediamap
RealPlayer                       Gebruik de volumetoets als u het volume wilt
                            regelen.
Met RealPlayer kunt u videoclips of streaming
mediabestanden afspelen zonder dat u deze eerst    Streaming inhoud afspelen
in het apparaat hoeft op te slaan.
                            Bij veel serviceproviders moet u een
RealPlayer ondersteunt bestandsindelingen als .    internettoegangspunt gebruiken voor uw
3GP, .MP4 of .RM. RealPlayer ondersteunt echter niet  standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook
noodzakelijkerwijs alle bestandsindelingen of alle   serviceproviders bij wie u een WAP-toegangspunt
variaties van bestandsindelingen.           kunt gebruiken.
                            In RealPlayer kunt u alleen een webadres van het
Videoclips afspelen                  type rtsp:// openen. Als u echter een HTTP-
Druk op   en selecteer Toepass. > Media >      koppeling naar een RAM-bestand opent in een
RealPlayer.                      browser, speelt RealPlayer dit bestand af.
1. Selecteer Opties > Openen als u een         Als u streaming inhoud wilt afspelen
  opgeslagen mediabestand wilt afspelen. Maak     (netwerkdienst), selecteert u een streaming
  vervolgens een keuze uit de volgende opties:    koppeling die is opgeslagen in Galerij, wordt
  ● Recente clips — Hiermee speelt u een van     weergegeven op een webpagina of is ontvangen in
   de laatste zes bestanden af die zijn       een SMS- of multimediabericht. Voordat de live
   afgespeeld in RealPlayer.             streaming inhoud wordt afgespeeld, wordt
  ● Opgeslagen clip — Hiermee speelt u een      verbinding gemaakt met de site en wordt het laden
   bestand af dat is opgeslagen in de galerij.    van de inhoud gestart. De inhoud wordt niet
                            opgeslagen in het apparaat.
2. Ga naar een bestand en druk op de bladertoets
  als u dit wilt afspelen.                                         111
Mediamap  Instellingen voor RealPlayer             Nokia Lifeblog
      Druk op   en selecteer Toepass. > Media >     Met Nokia Lifeblog kunt u een multimediadagboek
      RealPlayer.                     bijhouden van de items die u met het apparaat hebt
      U kunt de instellingen van RealPlayer ontvangen in  verzameld. Met Lifeblog kunt u uw foto's, video's,
      een speciaal bericht van de serviceprovider. Neem  geluiden, SMS-berichten, multimediaberichten en
      voor meer informatie contact op met uw        weblog-items in chronologische volgorde
      serviceprovider.                   organiseren. Vervolgens kunt u bladeren, zoeken,
      Selecteer Opties > Instellingen en maak een     de gegevens delen en publiceren, en er back-ups
      keuze uit de volgende opties:            van maken.
      ● Video — Geef aan of videoclips automatisch     Lifeblog mobile houdt uw multimedia-items
       worden herhaald nadat ze zijn afgespeeld.     automatisch bij. Gebruik Lifeblog op het apparaat
      ● Streaming — Hiermee selecteert u of u een     om items te zoeken, deze naar anderen te versturen
       proxyserver gebruikt, wijzigt u het        of ze op het web te publiceren.
       standaardtoegangspunt en stelt u het        Om veiligheidsredenen kunt u een back-up van uw
       poortbereik in dat wordt gebruikt wanneer u    Nokia Lifeblog-database maken op de vaste schijf
       verbinding maakt. Neem contact op met uw      van uw compatibele pc, compatibele cd's, dvd's,
       serviceprovider voor de juiste instellingen.    verwisselbare schijven of een compatibel
                                netwerkstation. U kunt bovendien items naar uw
                                compatibele weblog (blog) posten.
      Adobe Flash Player                  Raadpleeg www.nokia.com/lifeblog voor meer
      Druk op  en selecteer Toepass. > Media >      informatie over weblogservices en de compabiliteit
      Flash-speler.                    hiervan met Nokia Lifeblog.
      Met Adobe Flash Player kunt u compatibele      Druk op   en selecteer Toepass. > Media >
      flashbestanden voor mobiele apparaten        Lifeblog. De tijdbalkweergave met uw multimedia-
      weergeven, afspelen en gebruiken.          items wordt geopend en weergegeven.
      Ga naar een flashbestand en selecteer dit om het   Selecteer Opties > Favorieten weergeven als u
 112    bestand te openen.                  uw opgeslagen favorieten wilt openen.
Activeringssleutels                  rechten om gebruik te maken van de inhoud
                                                        Mediamap
                            definieert.
Druk op   en selecteer Toepass. > Media >      Als uw apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat,
Act.sleutels als u activeringssleutels voor digitale  kunt u met de back-upfunctie van de Nokia PC Suite
rechten wilt bekijken.                 een back-up van zowel de activeringssleutels als de
Digital Rights Management (DRM)            inhoud maken. Andere overdrachtsmethoden
Content-eigenaren kunnen verschillende soorten     kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen
technologieën voor het beheer van digitale rechten   met de inhoud hersteld moeten worden niet
(DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom,     overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde
waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit      inhoud niet weer kunt gebruiken nadat u het
apparaat maakt gebruik van verschillende typen     apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet
DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-      mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de
beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang   bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.
tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM   Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat,
1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er    zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud
niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen     verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt
content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid    geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de
om met die DRM-software toegang te krijgen tot     activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als
nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken.    de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn
Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke   geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de
DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is     inhoud kan uw mogelijkheden beperken om
opgeslagen verhinderen. Het intrekken van       dezelfde inhoud op uw apparaat weer te gebruiken.
dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het   Neem voor meer informatie contact op met uw
gebruik van inhoud die is beveiligd met andere     serviceprovider.
typen DRM of het gebruik van niet door DRM       Sommige activeringssleutels kunnen worden
beveiligde inhoud.                   verbonden met een specifieke SIM-kaart en de
Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem   beveiligde inhoud kan alleen worden geopend als
voor digitale rechten (DRM) wordt een         de SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.
bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw                                 113
Mediamap  In de hoofdweergave kunt u de volgende opties   Met Dictafoon kunt u spraakmemo's en
      selecteren:                    telefoongesprekken opnemen.
      ● Geldige sleutels — Hiermee kunt u sleutels    Open Dictafoon tijdens een telefoongesprek als u
       bekijken die zijn gekoppeld aan mediabestanden  het gesprek wilt opnemen. Beide deelnemers horen
       die nog niet geldig zijn.            tijdens de opname elke vijf seconden een toon.
      ● Ong. sleutels — Hiermee kunt u sleutels
       bekijken die nog niet geldig zijn. De
       gebruiksperiode voor het mediabestand is
       verstreken of het apparaat bevat een beschermd
       mediabestand zonder de bijbehorende
       activeringssleutel.
      ● Niet-gebr. sl. — Hiermee kunt u sleutels
       bekijken waaraan geen mediabestanden zijn
       gekoppeld in het apparaat.
      Selecteer een ongeldige activeringssleutel en
      selecteer Opties > Nieuwe sleutel ophalen als u
      meer gebruikstijd voor een mediabestand wilt
      kopen. (Hiervoor moeten de webdienstberichten
      zijn ingeschakeld.) Zie 'Instellingen voor
      webdienstberichten', p. 135.
      Ga naar een activeringssleutel en druk op de
      bladertoets als u uitgebreide informatie wilt
      bekijken, zoals de geldigheidsstatus en de
      mogelijkheid het bestand te verzenden.


      Dictafoon
 114    Druk op  en selecteer Toepass. > Media >
      Dictafoon.
                                                       Het apparaat personaliseren
Het apparaat personaliseren
U kunt het apparaat personaliseren door de stand-    geheugenkaart zich niet in het apparaat bevindt.
by modus, het hoofdmenu, tonen, thema's of het     Als u de thema's die op de geheugenkaart zijn
lettertype te wijzigen. De meeste persoonlijke     opgeslagen zonder de geheugenkaart wilt
opties, zoals het wijzigen van het lettertype, zijn   gebruiken, moet u de thema's eerst opslaan in het
bereikbaar via de apparaatinstellingen. Zie       geheugen van het apparaat.
'Persoonlijke instellingen', p. 166.
                            Selecteer Menuweerg. als u de indeling van het
                            hoofdmenu wilt wijzigen.
Thema's                         Ga naar Algemeen of Menuweerg. en selecteer
                            Thema's downldn (netwerkdienst) als u een
Druk op   en selecteer Instrumenten >
                            browserverbinding wilt openen om meer thema's
Instell. > Algemeen > Persoonlijk >
                            te downloaden.
Thema's.
U kunt de schermweergave wijzigen, zoals de
                               Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten
achtergrond en pictogrammen.
                            die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en
Selecteer Algemeen als u een ander thema wilt      bescherming tegen schadelijke software bieden.
gebruiken voor alle toepassingen in het apparaat.
                            Selecteer Achtergrond om de achtergrond te
Selecteer Opties > Bekijken als u een thema wilt    wijzigen of Spaarstand om de energiebesparing te
bekijken voordat u dit activeert. Selecteer Opties >  wijzigen als u de achtergrond en de
Instellen als u het thema wilt activeren. Het actieve  energiebesparing van het huidige thema, die
thema wordt aangegeven met .              verschijnen in de stand-by modus, wilt bewerken.
Thema's die zijn opgeslagen op een compatibele
geheugenkaart (indien geplaatst), worden
aangegeven met   . De thema's op de                                     115
geheugenkaart zijn niet beschikbaar als de
Het apparaat personaliseren  Profielen - tonen instellen               Selecteer Opties > Aanpassen en stel Naam
                                            beller uitspr. in op Aan als u wilt dat de naam van
                                            de beller wordt uitgesproken wanneer u wordt
                                            gebeld. De naam van de beller moet zijn opgeslagen
               Druk op  en selecteer Instrumenten >          in Contacten.
               Profielen.
                                            Selecteer Opties > Nieuw maken als u een nieuw
               U kunt de beltonen, berichtensignaaltonen en
                                            profiel wilt maken.
               andere tonen voor verschillende gebeurtenissen,
               situaties of bellergroepen instellen en aanpassen.
               Selecteer een profiel en Opties > Activeren om het    3D-tonen
               profiel te wijzigen. U kunt een profiel ook wijzigen   Druk op  en selecteer Instrumenten >
               door in de stand-by modus te drukken op de aan/     Hulpprogr. > 3-D-tonen.
               uit-toets. Ga naar het profiel dat u wilt activeren en
               selecteer OK.                      Met 3D-tonen kunt u driedimensionale
                                            geluidseffecten inschakelen voor beltonen. Niet alle
                  Tip: Houd # ingedrukt als u in de stand-by     beltonen bieden ondersteuning voor 3D-effecten.
                  modus wilt schakelen tussen het algemene
                  en stille profiel.                 Selecteer 3-D-beltooneffecten > Aan als u 3D-
                                            effecten wilt inschakelen. Selecteer Beltoon en de
               Als u een profiel wilt aanpassen, gaat u naar het    gewenste beltoon als u deze wilt wijzigen.
               profiel en selecteert u Opties > Aanpassen. Ga
               naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op de   Selecteer Geluidsbaan en het gewenste 3D-effect
               bladertoets om de opties te openen. Tonen die zijn    als u een ander effect wilt toepassen op de beltoon.
               opgeslagen op een compatibele geheugenkaart       Maak een keuze uit de volgende instellingen als u
               (indien geplaatst), worden aangegeven met    .    het effect wilt wijzigen:
               In de lijst met tonen selecteert u Geluiden       ● Snelheid geluidsbaan — Druk de bladertoets
               downldn (netwerkdienst) om een lijst met          naar links of rechts als u de snelheid wilt
               bookmarks te openen. U kunt een bookmark          aanpassen waarmee geluid van richting
               selecteren en verbinding met een webpagina         verandert. Deze instelling is niet voor alle
   116           maken om meer tonen te downloaden.             beltonen beschikbaar.
                                            ● Galm — Selecteer het type echo.
● Doppler-effect — Selecteer Aan als u beltonen    modus wilt in- of uitschakelen. In de actieve stand-
                                                       Het apparaat personaliseren
 luider wilt weergeven wanneer u zich in de buurt   by modus worden
 van het apparaat bevindt en zachter wanneer u    snelkoppelingen naar
 verder weg staat. Wanneer u naar het apparaat    toepassingen en
 toeloopt, wordt de beltoon luider, terwijl de toon  gebeurtenissen in
 zachter wordt wanneer u wegloopt. Deze        toepassingen
 instelling is niet voor alle beltonen beschikbaar.  weergegeven, zoals de
                            agenda en de afspeler.
Selecteer Opties > Toon afspelen als u de beltoon
met het 3D-effect wilt beluisteren. Als u 3D-tonen   Selecteer
inschakelt zonder een 3D-effect te selecteren, wordt  Instrumenten >
stereoverbreding toegepast op de beltoon.       Instell. > Algemeen >
                            Persoonlijk > Standby-
Selecteer Instrumenten > Profielen > Opties >
                            modus om de
Aanpassen > Belvolume als u het volume van de
                            pictogrammen voor de snelkoppelingen voor
beltoon wilt aanpassen.
                            selectietoetsen in de actieve stand-by modus te
                            wijzigen. Sommige snelkoppelingen zijn vast en
Stand-by modus wijzigen                kunnen niet worden gewijzigd.
                            Druk op   en selecteer Toepass. > Klok >
Druk op   en selecteer Instrumenten >
                            Opties > Instellingen > Type klok als u een
Instell. > Algemeen > Persoonlijk > Standby-      andere klok in de stand-by modus wilt weergeven.
modus > Act. standby als u de actieve stand-by
                            U kunt ook de achtergrondafbeelding voor de
                            stand-by modus of de spaarstand wijzigen. Zie
                            'Thema's', p. 115.


                            Het hoofdmenu aanpassen
                            Ga naar het hoofdmenu en selecteer Opties >
                            Menuweergave wijzigen > Raster of Lijst als u       117
                            de weergave van het hoofdmenu wilt wijzigen.
Het apparaat personaliseren  Ga naar het hoofdmenu en selecteer Opties >
               Verplaatsen, Verplaats naar map of Nieuwe
               map als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen. U
               kunt minder vaak gebruikte toepassingen naar
               mappen verplaatsen en vaak gebruikte
               toepassingen in het hoofdmenu opnemen.
               Selecteer Opties > Pictogramanimatie > Aan in
               het hoofdmenu als u bewegende pictogrammen op
               uw apparaat wilt weergeven.
   118
                                                       Tijdmanagement
Tijdmanagement
Klok                          als u het apparaat wilt uitschakelen of Ja als u
                            gesprekken wilt voeren en oproepen wilt
Wekker                         ontvangen. Selecteer Ja niet wanneer het gebruik
                            van draadloze telefoons storingen of gevaar kan
Druk op   en selecteer Toepass. > Klok.       opleveren.
Selecteer Opties > Nieuw snel alarm als u een     Selecteer Opties > Alarm verwijderen als u een
nieuw snel alarmsignaal wilt instellen. Een snel    alarmsignaal wilt annuleren.
alarmsignaal wordt ingesteld voor de volgende 24
uur en kan niet worden herhaald.            Selecteer Opties > Instellingen als u de
                            instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt
Blader naar rechts naar het tabblad Alarm als u    wijzigen.
actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken.
Selecteer Opties > Nieuw alarm als u een nieuw     Selecteer Tijd via netw.operator > Autom.
alarmsignaal wilt instellen. Definieer desgewenst   aanpassen als u wilt dat de datum-, tijd- en
de herhaling. Als een alarmsignaal actief is, wordt  tijdzonegegevens op het apparaat worden
  weergegeven.                    bijgewerkt door het netwerk van de mobiele
                            telefoon (netwerkdienst).
Selecteer Stop als u het geluid van het alarmsignaal
wilt uitschakelen. Selecteer Snooze als u het     Wereldklok
alarmsignaal gedurende vijf minuten wilt stoppen.
                            Druk op   en selecteer Toepass. > Klok.
Als het tijdstip voor het alarmsignaal is
aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld,   Blader naar rechts naar het tabblad Wereldklok om
schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het     de weergave Wereldklok te openen. In de weergave
waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u Stop      Wereldklok kunt u de tijd in verschillende steden
selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet   zien. Selecteer Opties > Stad toevoegen als u
worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer Nee    steden wilt toevoegen aan de lijst. U kunt maximaal  119
                            15 steden aan de lijst toevoegen.
Tijdmanagement  Ga naar een stad en selecteer Opties > Instellen     ● Verjaardag — Hiermee maakt u een item
         als huidige stad als u uw huidige stad wilt        voor verjaardagen of andere speciale datums.
         instellen. De stad wordt weergegeven in de         (De items worden elk jaar herhaald.)
         hoofdweergave van de klok en de tijd op het       ● Taak — Hiermee maakt u een item voor een
         apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde       taak die op een specifieke datum moet
         stad. Controleer of de tijd juist is en overeenkomt    worden uitgevoerd.
         met de tijdzone.                   2. Vul de velden in. Selecteer Signaal > Aan en
                                     voer de tijd en datum op voor het signaal als u
         Agenda                          een alarmsignaal wilt instellen.
                                     Selecteer Opties > Beschrijving toevgn als u
         Een agenda-item maken                  een beschrijving voor een item wilt toevoegen.
         Druk op   en selecteer Toepass. > Agenda.      3. Selecteer Gereed als u een item wilt opslaan.
         1. Blader naar de                      Tip: Druk in de dag-, week- of
          gewenste datum,                     maandweergave op een willekeurige toets
          selecteer Opties >                    (1-0). Een afspraak wordt geopend en de
          Nieuw item en maak                    ingevoerde tekens worden toegevoegd aan
          een keuze uit een van                  het onderwerpveld. In de weergave Taken
          de volgende opties als                  wordt een taak geopend.
          u een nieuw agenda-                Wanneer u een alarmsignaal krijgt voor een
          item wilt toevoegen:                agendanotitie, kunt u het geluid uitschakelen door
          ● Vergadering                   Stil te selecteren. De tekst van de herinnering blijft
            — Hiermee wordt u                op het scherm staan. Selecteer Stop als u zowel de
           herinnerd aan een                herinnering als het signaal wilt uitschakelen.
           afspraak op een                 Selecteer Snooze als u het alarmsignaal wilt
           specifieke datum en tijd.            instellen op sluimeren.
          ● Memo — Hiermee maakt u een algemeen
           item voor een bepaalde dag.
 120
Agendaweergaven                    Als u een taak als voltooid wilt markeren, ga dan
                                                     Tijdmanagement
                           naar de taak in de taakweergave en selecteer
Selecteer Opties > Instellingen als u de begindag   Opties > Markeer: volbracht.
van de week wilt wijzigen of als u de weergave wilt
wijzigen die verschijnt wanneer u de agenda opent.  Met behulp van Nokia Nseries PC Suite kunt u uw
                           agenda synchroniseren met een compatibele pc.
Selecteer Opties > Ga naar datum als u naar een    Stel de gewenste synchronisatieoptie in wanneer u
bepaalde datum wilt gaan. Druk op # als u naar de   een agenda-item maakt.
huidige datum wilt gaan.
Druk op * als u wilt schakelen tussen de maand-,
week-, dag- en taakweergave.
Selecteer Opties > Zenden als u een agendanotitie
naar een compatibel apparaat wilt verzenden.
Als het apparaat niet compatibel is met UTC
(Coordinated Universal Time), worden de
tijdgegevens van ontvangen agenda-items
mogelijk niet correct weergegeven.
Selecteer Opties > Instellingen > Agenda-
alarmtoon, Standaardweergave, Week begint
met of Titel weekweergave als u de agenda wilt
wijzigen.

Agenda-items beheren
Ga naar de maandweergave en selecteer Opties >
Item verwijderen > Items voor: of Alle items als
u meerdere items tegelijk wilt verwijderen.

                                                      121
Berichten
      Berichten
      Alleen compatibele apparaten die deze functie   ●    Mailbox — Maak verbinding met de externe
      ondersteunen, kunnen multimediaberichten        mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder
      ontvangen en weergeven. De manier waarop een      opgehaalde e-mails offline te bekijken.
      bericht wordt weergegeven, kan verschillen,    ●    Ontwerpen — Deze map bevat
      afhankelijk van het ontvangende apparaat.       conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
                                ●    Verzonden — Deze map bevat de laatste
      Berichten, hoofdweergave                verzonden berichten, behalve berichten die zijn
                                  verzonden via Bluetooth-connectiviteit. U kunt
      Druk op  en selecteer Berichten           het aantal berichten wijzigen dat in deze map
      (netwerkdienst).                    wordt opgeslagen.
                                ●    Outbox — Berichten die moeten worden
      Selecteer Nieuw bericht als u een nieuw bericht
                                  verzonden, worden in de map Outbox geplaatst
      wilt maken.
                                  als het apparaat zich buiten het dekkingsgebied
      Berichten bevat de volgende mappen:          van het netwerk bevindt.
      ●  Inbox — Deze map bevat ontvangen       ●    Rapporten — U kunt bij het netwerk een
       berichten, behalve e-mails en            leveringsrapport aanvragen voor de SMS-
       infodienstberichten.                 berichten en multimediaberichten die u hebt
      ●  Mijn mappen — Hierin kunt u berichten       verzonden (netwerkdienst).
       onderbrengen.                  Selecteer Opties > Dienstopdracht in
         Tip: Met de teksten in de map Sjablonen in  hoofdweergave van Berichten als u
         Mijn mappen voorkomt u dat u dezelfde     dienstopdrachten (ook wel USSD-opdrachten
         tekst steeds opnieuw moet typen. U kunt ook  genoemd), zoals activeringsopdrachten voor
         uw eigen sjablonen maken en opslaan.     netwerkdiensten, wilt invoeren en verzenden naar
                                de aanbieder.
 122
Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten    Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt
                                                        Berichten
ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals    als de huidige letter, wacht u totdat de cursor
het weer of het verkeer. Informeer bij de       verschijnt (of drukt u de bladertoets naar rechts om
serviceprovider naar de beschikbare items en hun   de time-outperiode te beëindigen) en typt u de
nummers. Ga naar de hoofdweergave van Berichten    letter.
en selecteer Opties > Infodienst.
                           Voor een spatie drukt u op 0. Als u de cursor op een
U kunt geen infodienstberichten ontvangen in een   nieuwe regel wilt plaatsen, drukt u driemaal op 0.
UMTS-netwerk. Ook bij een packet-
gegevensverbinding kunt u mogelijk geen        Tekstvoorspelling
infodienstberichten ontvangen.
                           Met tekstvoorspelling kunt u iedere letter invoeren
                           door slechts eenmaal op de betreffende toets
Tekst invoeren                    drukken. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een
                           ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt
Het apparaat ondersteunt traditionele tekstinvoer   uitbreiden.
en tekstvoorspelling. Met tekstvoorspelling kunt u
iedere letter invoeren door slechts eenmaal op de   1. Als u teksvoorspelling wilt inschakelen voor alle
betreffende toets drukken. Tekstvoorspelling is     editors in het apparaat, drukt u tweemaal op #.
gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u      Als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen in
zelf kunt uitbreiden.                  de algemene instellingen, drukt u op    en
                             selecteert u Instrumenten > Instell. >
Wanneer u tekst invoert, geeft    aan dat u      Algemeen > Persoonlijk > Taal >
traditionele tekstinvoer gebruikt en    dat u    Tekstvoorspelling.
tekstvoorspelling gebruikt.
                           2. Druk op de toetsen 2-9 om het gewenste woord
                             te schrijven. Druk voor één letter slechts
Traditionele tekstinvoer                 eenmaal op elke toets. Als u bijvoorbeeld
Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1–9) totdat    "Nokia" wilt schrijven terwijl de Engelse
het gewenste teken verschijnt. Er zijn meer tekens    woordenlijst is geselecteerd, drukt u op 6 voor
beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets   N, 6 voor o, 5 voor k, 4 voor i en 2 voor a.
staan afgebeeld.                                                123
Berichten   Het voorspelde woord verandert na elke       Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op C. Als u
        toetsaanslag.                   meerdere tekens wilt verwijderen, houdt u C
      3. Als u het woord correct en volledig hebt      ingedrukt.
        ingevoerd, drukt u de bladertoets naar rechts   De meest gebruikte leestekens zijn beschikbaar
        om dit te bevestigen of drukt u op 0 om een    onder 1. Als u ze een voor een wilt doorlopen, drukt
        spatie toe te voegen.               u bij de gewone tekstinvoer herhaaldelijk op 1. Als
        Als het woord niet correct is, druk dan      u invoer met tekstvoorspelling gebruikt, drukt u op
        herhaaldelijk op * om de overeenkomstige      1 en vervolgens herhaaldelijk op *.
        woorden uit de woordenlijst weer te geven.     Als u een lijst met speciale tekens wilt openen,
        Als achter het woord een vraagteken verschijnt,  houdt u * ingedrukt.
        is het woord niet gevonden in de woordenlijst.      Tip: Als u verschillende speciale tekens in de
        Als u een woord wilt toevoegen aan de          lijst met speciale tekens wilt selecteren, drukt
        woordenlijst, selecteer dan Spellen, voer het      u na elk gemarkeerd teken op 5.
        woord in via de traditionele
        tekstinvoermethode en selecteer OK. Het woord   De invoertaal wijzigen
        wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de
        woordenlijst vol is, wordt het oudste       Wanneer u tekst schrijft, kunt u de invoertaal
        toegevoegde woord vervangen door het nieuwe    wijzigen. Als u bijvoorbeeld tekst schrijft in een
        woord.                       niet-Latijns alfabet en u Latijnse tekens wilt
                                 invoeren, zoals een internet- of e-mailadres, moet
      4. Begin met het schrijven van het volgende
                                 u de invoertaal wijzigen.
        woord.
                                 Als u de invoertaal wilt wijzigen, selecteert u
      Tips voor tekstinvoer                 Opties > Invoertaal en een invoertaal met
                                 Latijnse tekens.
      Houd de toets met het gewenste cijfer ingedrukt als
                                 Nadat u de invoertaal hebt gewijzigd en
      u in de lettermodus een cijfer wilt invoegen.
                                 bijvoorbeeld herhaaldelijk op 6 drukt om een
      Druk op # als u wilt schakelen tussen de       speciaal teken te selecteren, krijgt u in de
 124    verschillende tekenmodi.               gewijzigde invoertaal toegang tot deze tekens in
                                 een andere volgorde.
Tekst en lijsten bewerken               Informeer bij uw provider naar de maximale
                                                       Berichten
                            grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een
Houd # ingedrukt en druk de bladertoets naar links   e-mailbericht te verzenden dat de toegestane
of rechts als u tekst wilt selecteren om deze te    grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het
kopiëren en plakken. Houd # ingedrukt en selecteer   bericht in de map Outbox staan en probeert het
Kopiëren als u de tekst naar het klembord wilt     apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden.
kopiëren. Houd # ingedrukt en selecteer Plakken    Voor het verzenden van e-mail is een
als u de tekst in een document wilt invoegen.     gegevensverbinding vereist en bij herhaalde
Als u een item in een lijst wilt markeren, bladert u  pogingen om e-mail te verzenden kan uw
naar het item en drukt op #.              telefoonrekening oplopen. In de map Outbox kunt
                            u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen
Houd # ingedrukt en druk de bladertoets omhoog
                            naar de map Ontwerpen.
of omlaag om meerdere items in een lijst te
markeren. Stop met bladeren en laat # los als u de   1. Selecteer Nieuw bericht > SMS om een SMS-
selectie wilt beëindigen.                 bericht te verzenden, Multimediabericht om
                             een multimediabericht (MMS) te verzenden,
                             Audiobericht om een audiobericht (een
Berichten invoeren en                   multimediabericht met een geluidsclip) te
verzenden                         verzenden of E-mail om een e-mailbericht te
                             verzenden.
Druk op   en selecteer Berichten.
Voordat u een multimediabericht of e-mail kunt
maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld. Zie
'E-mailinstellingen definiëren', p. 128.
Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-
berichten limiteren. Als de omvang van de
ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan
de afbeelding door het apparaat worden verkleind
zodat deze via MMS kan worden verzonden.
                                                        125
Berichten  2. Druk in het veld Aan op                 Selecteer Dia als u een nieuwe dia wilt invoegen
        de bladertoets als u                  in het bericht.
        ontvangers of                      Selecteer Opties > Voorbeeld als u wilt
        contactgroepen wilt                   bekijken hoe het multimediabericht eruitziet.
        selecteren of voer het
        telefoonnummer of e-                 7. Selecteer Opties > Invoegen > Afbeelding,
        mailadres van de                    Geluidsclip, Videoclip, Notitie of Overige voor
        ontvanger in. Druk op                  andere bestandstypen als u een bijlage wilt
        * om een puntkomma                   toevoegen aan een e-mailbericht. E-
        (;) toe te voegen als                  mailbijlagen worden aangeduid met .
        scheidingsteken tussen                8. Selecteer Opties > Zenden of druk op de
        de ontvangers. U kunt                  beltoets om het bericht te verzenden.
        ook het nummer of
        adres kopiëren en plakken vanaf het klembord.       Opmerking: Het apparaat kan aangeven dat
      3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van     uw boodschap naar het nummer van de
        het multimedia- of e-mailbericht in. Selecteer    berichtencentrale dat in uw apparaat is
        Opties > Adresvelden als u wilt wijzigen       geprogrammeerd is verzonden. Het is mogelijk dat
        welke velden worden weergegeven.           het apparaat niet aangeeft of de boodschap op de
                                  bedoelde bestemming is ontvangen. Neem contact
      4. Toets in het berichtveld het bericht in. Selecteer
                                  op met uw serviceprovider voor meer informatie
        Opties > Invoegen of Object invoegen >
                                  over berichtdiensten.
        Sjabloon als u een sjabloon wilt invoegen.
                                  Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden
      5. Selecteer Opties > Object invoegen >
                                  verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor
        Afbeelding, Geluidsclip of Videoclip als u een
                                  één bericht. Langere berichten worden verzonden
        mediaobject wilt toevoegen aan een
                                  als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan
        multimediabericht.
                                  hiervoor de desbetreffende kosten in rekening
      6. Selecteer Nieuw invoegen > Afbeelding,        brengen. Tekens met accenten of andere symbolen
        Geluidsclip of Videoclip als u een nieuwe foto    en tekens in sommige taalopties nemen meer
 126      wilt maken of een geluid of videobeeld wilt     ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in
        opnemen voor een multimediabericht.         één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.
U kunt videoclips mogelijk niet verzenden als deze  bladertoets als u het bericht wilt openen. Selecteer
                                                      Berichten
zijn opgeslagen in de MP4-indeling of groter zijn  Opties > Antwoorden als u een ontvangen
dan de limiet voor multimediaberichten van het    bericht wilt beantwoorden.
draadloze netwerk.
   Tip: U kunt afbeeldingen, video, geluid en   Multimediaberichten
   tekst combineren in een presentatie en deze
   in een multimediabericht verzenden. Maak       Belangrijk: Wees voorzichtig met het
   eerst een multimediabericht en selecteer    openen van berichten. Objecten in
   vervolgens Opties > Presentatie maken.     multimediaberichten kunnen schadelijke software
   De optie wordt alleen weergegeven als MMS-   bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw
   aanmaakmodus is ingesteld op Met        apparaat of PC.
   begeleiding of Vrij. Zie 'Instellingen voor
   multimediaberichten', p. 131.          U kunt een melding ontvangen dat u een
                           multimediabericht kunt ophalen in de
                           multimediaberichtencentrale. Selecteer Opties >
Inbox met ontvangen                 Ophalen als u een packet-gegevensverbinding wilt
                           starten om een bericht op het apparaat ontvangen.
berichten                      Als u een multimediabericht opent ( ), kunt u
Berichten ontvangen                 tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een
                           bericht lezen.   geeft aan dat het bericht geluid
Druk op   en selecteer Berichten > Inbox.     bevat en   geeft aan dat het bericht video bevat.
In de map Inbox geeft een ongelezen SMS-       Selecteer het symbool als u het geluid of de video
bericht aan, een ongelezen multimediabericht,    wilt afspelen.
  een ongelezen audiobericht en   gegevens die
                           Selecteer Opties > Objecten als u de
via een Bluetooth-verbinding zijn ontvangen.     mediaobjecten wilt bekijken die in het
Wanneer u een bericht ontvangt, worden    en 1  multimediabericht zijn opgenomen.
nieuw bericht weergegeven in de stand-by modus.
                           Als het bericht een multimediapresentatie bevat,
Selecteer Tonen als u het bericht wilt openen. Ga
                           wordt weergegeven. Selecteer het symbool als u     127
naar een bericht in de Inbox en druk op de
                           de presentatie wilt afspelen.
Berichten  Gegevens, instellingen en               'Toegangspunten', p. 175. Zie 'E-
                                 mailinstellingen', p. 132.
      webdienstberichten
                                 U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben.
      Op het apparaat kunt u diverse soorten berichten   Volg de instructies van de serviceprovider voor uw
      ontvangen die gegevens bevatten, zoals        externe mailbox en internet.
      visitekaartjes, beltonen, logo's van de operator,
                                 Als u Mailbox selecteert in de hoofdweergave van
      agenda-items en e-mailmeldingen. U kunt ook
                                 Berichten zonder dat u uw e-mailaccount hebt
      instellingen van de serviceprovider of de afdeling
                                 ingesteld, wordt u gevraagd om dit te doen.
      voor informatiebeheer van uw bedrijf ontvangen in
                                 Selecteer Starten als u de e-mailinstellingen wilt
      een configuratiebericht.
                                 definiëren.
      Selecteer Opties en de betreffende optie als u de   Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt
      gegevens in het bericht wilt opslaan.         Mailbox in de hoofdweergave van Berichten
      Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld    vervangen door de toegewezen naam. U kunt
      van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of   maximaal zes mailboxen gebruiken.
      een koppeling bevatten. Informeer bij de
      serviceprovider naar de beschikbaarheid van      De mailbox openen
      dergelijke diensten.
                                 Druk op   en selecteer Berichten en een mailbox.
                                 Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of
      Mailbox                        u verbinding wilt maken met de mailbox
                                 (Verbinden met mailbox?).
      E-mailinstellingen definiëren
                                 Selecteer Ja als u verbinding wilt maken met de
         Tip: Gebruik de instellingswizard als u uw    mailbox om nieuwe e-mailkoppen of -berichten op
         mailboxinstellingen wilt definiëren. Druk op   te halen. Als u online berichten bekijkt, hebt u
           en selecteer Instrumenten >         onafgebroken verbinding met een externe mailbox
         Hulpprogr. > Inst.wizard.            via een gegevensverbinding.
      Als u e-mail wilt gebruiken, moet u beschikken over
                                 Selecteer Nee als u eerder opgehaalde e-mails
 128    een geldig internettoegangspunt in het apparaat
                                 offline wilt bekijken.
      en uw e-mailinstellingen correct definiëren. Zie
Selecteer Nieuw bericht > E-mail in de        3. Druk op de bladertoets als u een e-mail wilt
                                                       Berichten
hoofdweergave van Berichten of Opties > Bericht     openen. Als de e-mail niet is opgehaald en u in
maken > E-mail in uw mailbox als u een nieuwe      de offline modus bent, wordt u gevraagd of u dit
e-mail wilt maken. Zie 'Berichten invoeren en      bericht wilt ophalen uit de mailbox.
verzenden', p. 125.
                           Bekijk e-mailbijlagen door het bericht te openen en
                           het bijlagenveld te selecteren. Dit veld wordt
E-mails ophalen                    aangegeven met . Als het symbool voor een
Druk op   en selecteer Berichten en een mailbox.  bijlage licht gekleurd is, is de bijlage nog niet
Selecteer Opties > Verbinden terwijl u offline    opgehaald. Selecteer dan Opties > Ophalen om de
bent om verbinding te maken met de externe      bijlage op te halen.
mailbox.                       Selecteer Opties > E-mailinstellingen >
                           Automatisch ophalen als u berichten automatisch
   Belangrijk: Wees voorzichtig met het       wilt ophalen. Zie 'Automatisch ophalen
openen van berichten. Objecten in e-mailberichten   instellen', p. 134.
kunnen schadelijke software bevatten of        Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch
anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.  wordt opgehaald, worden mogelijk grote
1. Wanneer u een open verbinding hebt met een     hoeveelheden gegevens via het netwerk van de
  externe mailbox, selecteert u Opties > E-mail   serviceprovider verzonden. Neem contact op met
  ophalen > Nieuw om alle nieuwe berichten op    uw serviceprovider voor meer informatie over de
  te halen, Geselecteerd om alleen de        kosten van gegevensoverdracht.
  gemarkeerde berichten op te halen of Alle om
  alle berichten in de mailbox op te halen.     E-mail verwijderen
  Selecteer Annuleer als u het ophalen van      Druk op   en selecteer Berichten en een mailbox.
  berichten wilt stoppen.
                           Selecteer Opties > Verwijderen als u de inhoud
2. Selecteer Opties > Verbind. verbreken om de    van een e-mail wilt verwijderen van het apparaat
  verbinding te verbreken en de e-mails offline te  terwijl het bericht in de externe mailbox behouden
  lezen.                       blijft. Ga naar Verw. ber. uit: en selecteer Alleen   129
                           telefoon.
Berichten  In het apparaat worden dezelfde e-mailkoppen      Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze
      weergegeven als in de externe mailbox. De        kopiëren naar een map in het apparaat.
      berichtkop blijft dus zichtbaar in het apparaat nadat  1. Ga naar de hoofdweergave van Berichten en
      u de berichtinhoud hebt gewist. Als u de berichtkop    selecteer Opties > SIM-berichten.
      ook wilt verwijderen, moet u eerst het bericht uit
      uw externe mailbox verwijderen en opnieuw een      2. Selecteer Opties > Markeringen aan/uit >
      verbinding maken om de mailboxweergave in het       Markeren of Alle markeren om berichten te
      apparaat bij te werken.                  markeren.
                                  3. Selecteer Opties > Kopiëren. Er wordt een lijst
      Selecteer Opties > Verwijderen > Telefoon en
                                    met mappen weergegeven.
      server als u een e-mail wilt verwijderen van het
      apparaat en uit de externe mailbox.           4. Selecteer een map en OK om te beginnen met
                                    kopiëren. Open de map om de berichten te
      Ga naar een e-mail die u hebt gemarkeerd voor       bekijken.
      verwijdering tijdens de volgende verbinding ( ) en
      selecteer Opties > Verwijd. onged. mkn als u het
      verwijderen van het bericht van het apparaat en de   Instellingen voor berichten
      server wilt annuleren.
                                  De instellingen kunnen vooraf zijn geconfigureerd
                                  in uw systeem of worden toegestuurd in een
      De verbinding met de mailbox              bericht. Als u de instellingen handmatig wilt
      verbreken                        invoeren, vult u alle velden die zijn gemarkeerd met
                                  Te definiëren of een sterretje.
      Selecteer Opties > Verbind. verbreken terwijl u
      online bent als u de gegevensverbinding met de     Sommige of alle berichtencentrales of
      externe mailbox wilt verbreken.             toegangspunten kunnen vooraf zijn ingesteld voor
                                  het apparaat door de serviceprovider. Het is wellicht
                                  niet mogelijk om deze instellingen te wijzigen of
      Berichten op een SIM-kaart               verwijderen of om nieuwe instellingen toe te
      bekijken                        voegen.

 130    Druk op   en selecteer Berichten.
Instellingen voor SMS-berichten           ● Ant. via zelfde centr. — Selecteer of het
                                                     Berichten
                           antwoord moet worden verzonden via hetzelfde
Druk op   en selecteer Berichten > Opties >     nummer van de SMS-berichtencentrale
Instellingen > SMS.                  (netwerkdienst).
Maak een keuze uit de volgende opties:
● Berichtencentrales — Hiermee geeft u een lijst  Instellingen voor
 met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales   multimediaberichten
 weer.
● Ber.centrale in gebr. — Selecteer de       Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
 berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-   Instellingen > Multimediabericht.
 berichten.                    Maak een keuze uit de volgende opties:
● Tekencodering — Selecteer Beperkte        ● Grootte afbeelding — Bepaal de grootte van de
 onderst. als tekens moeten worden          afbeelding in een multimediabericht.
 geconverteerd naar een ander coderingssysteem   ● MMS-aanmaakmodus — Als u Met
 wanneer dit beschikbaar is.             begeleiding selecteert, ontvangt u een melding
● Rapport ontvangen — Selecteer of u bij het     wanneer u een bericht verzendt dat mogelijk niet
 netwerk een leveringsrapport voor uw berichten   door de ontvanger wordt ondersteund. Als u
 wilt aanvragen (netwerkdienst).           Beperkt selecteert, is het niet mogelijk om
● Geldigheid bericht — Selecteer hoelang moet     berichten te verzenden die niet worden
 worden geprobeerd het bericht opnieuw te      ondersteund. Selecteer Vrij als u inhoud in uw
 verzenden als de eerste poging mislukt       berichten zonder meldingen wilt opnemen.
 (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de  ● Toeg.punt in gebruik — Selecteer welk
 geldigheidsperiode kan worden verzonden,      toegangspunt wordt gebruikt als de
 wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.   voorkeursverbinding voor de
● Ber. verzonden als — Neem contact op met de     multimediaberichtencentrale.
 serviceprovider als u wilt weten of de      ● Multimedia ophalen — Selecteer hoe u
 berichtencentrale SMS-berichten in deze andere   berichten wilt ontvangen. Selecteer Aut. bij
 indelingen kan omzetten.              eigen ntwrk als u berichten automatisch wilt
● Voorkeursverbinding — Selecteer de         ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen    131
 verbinding die u wilt gebruiken.
Berichten   netwerk ontvangt u een melding als er een     E-mailinstellingen
       bericht is dat u kunt ophalen vanuit de
       multimediaberichtencentrale.           Mailboxen beheren
      Buiten uw eigen mobiele netwerk kost het mogelijk  Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
      meer om multimediaberichten te verzenden en     Instellingen > E-mail.
      ontvangen.                     Selecteer Mailbox in gebruik en een mailbox om
      Als u Multimedia ophalen > Altijd automatisch    op te geven welke mailbox u wilt gebruiken voor
      selecteert, wordt automatisch een actieve packet-  het verzenden van e-mail.
      gegevensverbinding tot stand gebracht om het    Selecteer Mailboxen, blader naar de gewenste
      bericht zowel binnen als buiten het eigen netwerk  mailbox en druk op C als u een mailbox inclusief de
      te ontvangen.                    berichten wilt verwijderen van het apparaat.
      ● Anonieme ber. toest. — Selecteer of u
                                Selecteer Opties > Nieuwe mailbox in
       berichten van een anonieme afzender wilt
                                Mailboxen als u een nieuwe mailbox wilt maken.
       weigeren.
                                In de hoofdweergave van Berichten wordt
      ● Advertent. ontvang. — Selecteer of u
                                Mailbox vervangen door de naam van de nieuwe
       advertenties in multimediaberichten wilt     mailbox. U kunt maximaal zes mailboxen
       ontvangen.                    gebruiken.
      ● Rapport ontvangen — Selecteer of u de status
       van het verzonden bericht in het logboek wilt   Selecteer Mailboxen en een mailbox om de
       weergeven (netwerkdienst).            instellingen voor verbindingen, gebruikers en het al
      ● Rapportz. weigeren — Selecteer of u        dan niet automatisch ophalen van e-mail te
       leveringsrapporten voor ontvangen berichten    wijzigen.
       wilt verzenden.
                                Verbindingsinstellingen
      ● Geldigheid bericht — Selecteer hoelang moet
       worden geprobeerd het bericht opnieuw te     Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
       verzenden als de eerste poging mislukt      Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox
       (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de  en Verbindingsinstellingen.
       geldigheidsperiode kan worden verzonden,
 132
       wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.
Selecteer Inkomende e-mail als u de instellingen   verzonden wanneer u verbinding maakt met de
                                                    Berichten
voor ontvangen e-mail wilt bewerken. Maak       mailbox.
vervolgens een keuze uit de volgende opties:    Selecteer Uitgaande e-mail als u de instellingen
● Gebruikersnaam — Voer de gebruikersnaam in    wilt bewerken voor e-mail die u verzendt. Maak
 die door de serviceprovider is verstrekt.     vervolgens een keuze uit de volgende opties:
● Wachtwoord — Voer uw wachtwoord in. Als u     ● Mijn e-mailadres — Voer het e-mailadres in dat
 dit veld niet invult, moet u een wachtwoord     u van uw serviceprovider hebt gekregen.
 opgeven wanneer u verbinding maakt met de     ● Server uitg. mail — Voer het IP-adres of de
 externe mailbox.                  hostnaam in van de mailserver waarmee uw e-
● Server inkom. mail — Voer het IP-adres of de    mail wordt verzonden. U kunt mogelijk alleen de
 hostnaam in van de mailserver waarmee uw e-     server voor uitgaande mail van de
 mail wordt ontvangen.                serviceprovider gebruiken. Neem voor meer
● Toegangsp. in gebr. — Selecteer een         informatie contact op met uw serviceprovider.
 internettoegangspunt. Zie
                          De instellingen voor Gebruikersnaam,
 'Toegangspunten', p. 175.
                          Wachtwoord, Toegangsp. in gebr., Beveiliging
● Mailboxnaam — Voer een naam voor de
                          (poorten) en Poort zijn hetzelfde als de
 mailbox in.
                          instellingen voor Inkomende e-mail.
● Mailboxtype — Definieer het e-mailprotocol dat
 door de serviceprovider van uw externe mailbox  Gebruikersinstellingen
 wordt aanbevolen. De opties zijn POP3 en
                          Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
 IMAP4. Deze instelling kan niet worden
                          Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox
 gewijzigd.                    en Gebruikersinstellingen.
● Beveiliging (poorten) — Selecteer de
 beveiliging voor de verbinding met de externe   Maak een keuze uit de volgende opties:
 mailbox.                     ● Mijn mailnaam — Voer uw eigen naam in. Uw
● Poort — Definieer een poort voor de verbinding.   e-mailadres in het apparaat van de ontvanger
● APOP beveil. inloggen (alleen voor         wordt vervangen door uw naam als deze functie
 POP3) — Gebruik deze optie bij het POP3-      door het apparaat van de ontvanger wordt
 protocol voor het coderen van wachtwoorden     ondersteund.                    133
 die naar de externe e-mailserver worden
Berichten  ● Bericht zenden — Bepaal hoe e-mail wordt     ● Pad IMAP4-map (alleen voor IMAP4) — Geef het
       verzonden vanaf het apparaat. Selecteer      pad op voor de mappen waarop u zich wilt
       Meteen voor het apparaat waarmee verbinding    abonneren.
       moet worden gemaakt met de mailbox wanneer    ● Mapabonnementen (alleen voor IMAP4)
       u Bericht zenden selecteert. Als u Bij vlgende   — Abonneer u op andere mappen in de externe
       verb. selecteert, wordt e-mail verzonden      mailbox en haal inhoud uit deze mappen op.
       wanneer de verbinding met de externe mailbox
       beschikbaar is.                 Automatisch ophalen instellen
      ● Kopie naar mij — Bepaal of u een kopie van de  Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
       e-mail wilt verzenden naar uw eigen mailbox.   Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox
      ● Handtek. opnemen — Bepaal of u een        en Automatisch ophalen.
       handtekening wilt toevoegen aan uw e-mails.   Maak een keuze uit de volgende opties:
      ● Melding nwe e-mail — Bepaal of u de
                                ● E-mailmeldingen — Selecteer Ontv. en aut.
       aanduidingen voor nieuwe e-mail, zoals een
                                 bijw. of Uitsl. eigen netwrk als u automatisch
       signaal of een melding, wilt ontvangen wanneer
                                 de koppen naar het apparaat wilt ophalen
       u nieuwe e-mail ontvangt in de mailbox.
                                 wanneer u nieuwe e-mail in uw externe mailbox
      Instellingen voor ophalen van e-mail         ontvangt.
                                ● E-mail ophalen — Selecteer Ingeschakeld of
      Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
                                 Uitsl. eigen netwrk als u automatisch op vaste
      Instellingen > E-mail > Mailboxen, een mailbox
                                 tijden de koppen van nieuwe e-mail wilt ophalen
      en Inst. voor ophalen.
                                 uit uw externe mailbox. Geef aan wanneer en
      Maak een keuze uit de volgende opties:        hoe vaak de berichten worden opgehaald.
      ● E-mail ophalen — Geef aan welk gedeelte van   E-mailmeldingen en E-mail ophalen kunnen niet
       de e-mails moet worden opgehaald: Alleen     tegelijkertijd actief zijn.
       headers, Groottelmt (POP3) of Ber. en
                                Als u het apparaat zo instelt dat e-mail automatisch
       bijlagen (POP3).
                                wordt opgehaald, worden mogelijk grote
      ● Aantal — Geef aan hoeveel nieuwe e-mails naar
                                hoeveelheden gegevens via het netwerk van de
       de mailbox moeten worden opgehaald.
 134                              serviceprovider verzonden. Neem contact op met
uw serviceprovider voor meer informatie over de    itemnummers en of de nieuwe nummers zonder
                                                    Berichten
kosten van gegevensoverdracht.            naam in de lijst moeten worden opgeslagen.

Instellingen voor                  Overige instellingen
webdienstberichten                 Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
Druk op   en selecteer Berichten > Opties >    Instellingen > Overige.
Instellingen > Dienstbericht.            Maak een keuze uit de volgende opties:
Selecteer of u dienstberichten wilt ontvangen.   ● Verzonden ber. opsl. — Selecteer of u in de map
Selecteer Ber. downloaden > Automatisch als u     Verzonden een kopie wilt opslaan van elk
de browser van het apparaat automatisch wilt     verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.
activeren en een netwerkverbinding tot stand wilt  ● Aantal opgesl. ber. — Geef aan hoeveel
brengen om inhoud op te halen wanneer u een      verzonden berichten tegelijkertijd worden
dienstbericht ontvangt.                opgeslagen in de map Verzonden. Wanneer de
                           limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht
Instellingen voor infodiensten            verwijderd.
                          ● Gebruikt geheugen — Selecteer het geheugen
Informeer bij de serviceprovider naar de       waarin u uw berichten wilt opslaan.
beschikbare items en bijbehorende nummers.
Druk op   en selecteer Berichten > Opties >
Instellingen > Infodienst.
Maak een keuze uit de volgende opties:
● Ontvangst — Selecteer of u infodienstberichten
 wilt ontvangen.
● Taal — Selecteer de talen waarin u berichten
 wilt ontvangen: Alle, Geselecteerd of Overige.
● Itemherkenning — Selecteer of automatisch
 moet worden gezocht naar nieuwe
                                                     135
Oproepen plaatsen
          Oproepen plaatsen
          Spraakoproepen                     Opties tijdens een oproep
          1. Voer in de stand-by modus het telefoonnummer     Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het
            in, inclusief het netnummer. Druk op C als u een   apparaat als u tijdens een oproep het volume wilt
            nummer wilt verwijderen.               regelen. U kunt ook de bladertoets gebruiken.
            Voor internationale oproepen drukt u tweemaal    Selecteer eerst Dmp oph. als u het volume hebt
            op * voor het teken + (duidt de internationale    ingesteld op Dempen.
            toegangscode aan). Vervolgens kiest u het      Selecteer Opties > MMS verzenden (alleen in
            landnummer, het netnummer (eventueel         UMTS-netwerken) als u een afbeelding of een
            zonder voorloopnul) en het abonneenummer.      videoclip in een multimediabericht naar de andere
          2. Druk op de beltoets om de oproep te plaatsen.    deelnemer van de oproep wilt verzenden. U kunt
                                      het bericht bewerken en de ontvanger wijzigen
          3. Druk op de end-toets als u de oproep wilt
                                      voordat u het verzendt. Druk op de beltoets om het
            beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).
                                      bestand te verzenden naar een compatibel
            Met de end-toets wordt altijd een oproep       apparaat (netwerkdienst).
            beëindigd, ook als er nog een andere toepassing
            actief is.                      Selecteer Opties > Standby als u een actieve
                                      oproep in de wachtstand wilt plaatsen om een
          Druk op   en selecteer Contacten als u wilt bellen  andere inkomende oproep te beantwoorden.
          vanuit Contacten. Ga naar de gewenste naam of      Selecteer Opties > Wisselen als u wilt schakelen
          voer in het zoekveld de eerste letters van de naam   tussen de actieve oproep en de oproep in de
          in. De gevonden namen worden getoond. Druk op      wachtstand.
          de beltoets om de oproep te plaatsen. Als u
          meerdere nummers hebt opgeslagen voor een        Selecteer Opties > DTMF verzenden als u DTMF-
          contact, selecteert u het gewenste nummer in de     tonen (bijvoorbeeld een wachtwoord) wilt
  136       lijst.                         verzenden. Voer de DTMF-reeks in of zoek naar de
reeks in Contacten. Als u een wachtteken (w) of een
                            Spraak- en videomailb.
                                                       Oproepen plaatsen
pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk
op *. Selecteer OK om de toon te verzenden. U kunt   Houd 1 in de stand-by modus ingedrukt en selecteer
DTMF-tonen toevoegen aan het telefoonnummer of     Voicemailbox of Videomailbox als u naar uw
de DTMF-velden in een contactkaart.          voice- of videomailbox wilt bellen
   Tip: Druk bij slechts één actieve oproep op de  (netwerkdiensten, videomailbox alleen
   beltoets als u deze in de wachtstand wilt    beschikbaar in het UMTS-netwerk).
   plaatsen. Druk nogmaals op de beltoets als u   Druk op   en selecteer Instrumenten >
   de oproep wilt activeren.            Hulpprogr. > Opr.mailbox, een mailbox en
Selecteer tijdens een actieve oproep Opties >     Opties > Nummer wijzigen als u het
Luidspreker insch. als u het geluid van de telefoon  telefoonnummer van uw voice- of videomailbox
via de luidspreker wilt weergeven. Selecteer      wilt wijzigen. Voer het nummer in (dit krijgt u van
Opties > Handsfree insch. als u het geluid wilt    de serviceprovider) en selecteer OK.
weergeven via een compatibele hoofdtelefoon met
Bluetooth-connectiviteit die u hebt aangesloten.
Selecteer Opties > Telefoon insch. als u weer wilt
                            Een oproep beantwoorden
terugschakelen naar de telefoon.            of weigeren
Selecteer Opties > Vervangen als u een actieve     Druk op de beltoets als u de oproep wilt
oproep wilt beëindigen en in plaats hiervan de     beantwoorden.
oproep in de wachtstand wilt beantwoorden.
                            Selecteer Stil als u bij een inkomende oproep de
Selecteer Opties > Alle oproep. beëind. als u     beltoon wilt dempen.
verschillende actieve oproepen hebt en deze
allemaal wilt beëindigen.               Druk op de end-toets als u een oproep niet wilt
                            beantwoorden. Als u de functie Doorschakelen >
Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een  Spraakoproepen > Indien bezet hebt
spraakoproep, zijn netwerkdiensten.          ingeschakeld om oproepen door te schakelen,
                            wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld
                            wanneer u deze weigert.                 137
Oproepen plaatsen  Wanneer u Stil selecteert om de beltoon van de     Selecteer Opties > Conferentie > Privé als u
          inkomende oproep te dempen, kunt u zonder de      een privé-gesprek wilt voeren met een van de
          oproep te weigeren een tekstbericht verzenden      deelnemers. Selecteer een deelnemer en
          waarin u de beller laat weten waarom u de oproep    selecteer Privé. Het conferentiegesprek wordt in
          niet kunt beantwoorden. Selecteer Opties > SMS     de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De
          verzenden. Selecteer Instrumenten > Instell. >     andere deelnemers kunnen ondertussen met
          Telefoon > Oproep > Opr. weig. met SMS als u      elkaar doorpraten. Selecteer Opties >
          deze optie wilt instellen en een            Conferentie nadat u het privé-gesprek hebt
          standaardtekstbericht wilt schrijven.          beëindigd om terug te keren naar het
                                      conferentiegesprek.

          Een conferentiegesprek                 Selecteer Opties > Conferentie > Deelnemer
                                      verwijd., ga naar een deelnemer en selecteer
          voeren                         Verwijd. als u de verbinding met deze
                                      deelnemer wilt verbreken.
          1. Bel de eerste deelnemer.
                                     4. Druk op de end-toets als u het actieve
          2. Selecteer Opties > Nieuwe oproep als u een
                                      conferentiegesprek wilt beëindigen.
            andere deelnemer wilt bellen. De eerste oproep
            wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
          3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt    Bellen met snelkeuze
            u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek
                                     Druk op   en selecteer Instrumenten >
            opnemen. Hiervoor selecteert u Opties >
                                     Instell. > Telefoon > Oproep > Snelkeuze als
            Conferentie.
                                     u deze functie wilt activeren.
            Herhaal stap 2 en selecteer Opties >
                                     Druk op   en selecteer Instrumenten >
            Conferentie > Toev. aan confer. als u een
                                     Hulpprogr. > Snelkeuze als u een
            nieuwe persoon aan het gesprek wilt
                                     telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de
            toevoegen. Conferentiegesprekken tussen
                                     cijfertoetsen (2-9). Ga naar de toets waaraan u het
            maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf)
                                     telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer
            worden ondersteund.
  138                                  Opties > Toewijz.. Toets 1 is gereserveerd voor de
voice- of videomailbox en voor het starten van de   zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. De
                                                       Oproepen plaatsen
webbrowser.                      gebruiker hoeft dus niet op voorhand spraaklabels
                            op te nemen. In plaats daarvan maakt het apparaat
Als u in de stand-by modus een oproep wilt
                            een spraaklabel voor de contactgegevens en
plaatsen, drukt u op de toegewezen sneltoets en op
                            vergelijkt het ingesproken spraaklabel daarmee. De
de beltoets.
                            spraakherkenning in het apparaat past zich aan de
                            stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de
Oproep in wachtstand                  spraakopdrachten beter worden herkend.

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een      Het spraaklabel voor een contact is de naam of
ander gesprek voert als u Oproep in wachtrij hebt   bijnaam die op de contactkaart is opgeslagen. Open
geactiveerd in Instell. > Telefoon > Oproep >     een contactkaart en selecteer Opties > Sprklabel
Oproep in wachtrij (netwerkdienst).          afspelen als u het samengestelde spraaklabel wilt
                            beluisteren.
Druk op de beltoets als u de oproep wilt
beantwoorden. De eerste oproep wordt in de
                            Bellen via een spraaklabel
wachtstand geplaatst.
                               Opmerking: Het gebruik van spraaklabels
Selecteer Wisselen als u wilt schakelen tussen de   kan moeilijkheden opleveren in een drukke
twee oproepen. Selecteer Opties >           omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus
Doorverbinden als u een inkomende oproep of een    onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van
oproep in de wachtstand met een actieve oproep     spraaklabels afhankelijk bent.
wilt verbinden en zelf de verbinding wilt verbreken.
Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt   Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt
beëindigen. Selecteer Opties > Alle oproep.      de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een
beëind. als u beide oproepen wilt beëindigen.     korte afstand van uw mond als u het spraaklabel
                            inspreekt.
                            1. Houd in de stand-by modus de
Spraakoproepen                      rechterselectietoets ingedrukt als u
Het apparaat ondersteunt uitgebreide           spraakgestuurd bellen wilt starten. Als u een
spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten      compatibele hoofdtelefoon met de toets voor de    139
                             hoofdtelefoon hebt aangesloten, houd dan de
Oproepen plaatsen   toets voor de hoofdtelefoon ingedrukt wanneer    Als u een videogesprek wilt voeren, moet u
            u spraakgestuurd bellen wilt starten.        beschikken over een USIM-kaart en zich binnen het
          2. U hoort een korte toon en de tekst Spreek nu    dekkingsgebied van een UMTS-netwerk bevinden.
            wordt weergegeven. Spreek duidelijk de naam     Informeer bij de serviceprovider naar de
            of bijnaam uit van de persoon zoals deze op de   beschikbaarheid van en abonnementen op
            contactkaart is opgeslagen.             diensten voor videogesprekken.
          3. Het apparaat speelt een samengesteld        Videogesprekken zijn alleen mogelijk tussen twee
            spraaklabel af voor het herkende contact in de   partijen. U kunt het videogesprek voeren naar een
            geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en   compatibel mobiel apparaat of een ISDN-client. U
            het nummer weer. Na een time-out van 2,5      kunt geen videogesprekken voeren wanneer er een
            seconde wordt het nummer gekozen. Mogelijk     andere spraak- of gegevensoproep, of een ander
            wordt niet het juiste contact herkend. Selecteer  videogesprek actief is.
            in dat geval Volgende als u een lijst met andere  Pictogrammen
            overeenkomsten wilt bekijken of Stoppen als u      U ontvangt geen videogegevens (de ontvanger
            spraakgestuurd bellen wilt annuleren.        verzendt geen videogegevens of deze worden niet
          Wanneer onder één naam meerdere nummers zijn      overgedragen door het netwerk).
          opgeslagen, wordt het standaardnummer           U hebt het verzenden van videobeelden vanaf
          geselecteerd als dit is ingesteld. Anders wordt het  het apparaat geweigerd. Selecteer
          eerste beschikbare nummer in een contactkaart     Instrumenten > Instell. > Telefoon >
          geselecteerd.
                                      Oproep > Afb. in video-oproep als u in plaats
                                      daarvan een foto wilt verzenden.
          Een video-oproep plaatsen               Zelfs als u de verzending van videoclips tijdens een
                                      videogesprek hebt geweigerd, wordt de oproep als
          Wanneer u een video-oproep plaatst
                                      videogesprek in rekening gebracht. Vraag de
          (netwerkdienst), kunnen u en de ontvanger van de
                                      prijzen na bij uw serviceprovider.
          oproep een videoclip rechtstreeks bekijken. Het live
          videobeeld of het videobeeld dat is vastgelegd met   1. Voer het telefoonnummer in de stand-by modus
          de camera in het apparaat wordt weergegeven aan      in of selecteer Contacten en een contact als u
  140                                    een videogesprek wilt voeren.
          de ontvanger van het videogesprek.
2. Selecteer Opties > Bellen > Video-oproep.     Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in-
                                                      Oproepen plaatsen
  De tweede camera aan de voorzijde wordt      of uitzoomen op uw afbeelding
  standaard gebruikt voor videogesprekken. Het    Selecteer Opties > Handsfree insch. als u het
  starten van een videogesprek kan enige tijd    geluid wilt afspelen via een compatibele
  duren. Wachten op videoafbeelding wordt      hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit die u
  weergegeven. Als de oproep mislukt,        op het apparaat hebt aangesloten. Selecteer
  bijvoorbeeld omdat videogesprekken niet      Opties > Telefoon insch. als u het geluid weer
  worden ondersteund door het netwerk of omdat    wilt afspelen via de luidspreker van het apparaat.
  het ontvangende apparaat niet compatibel is,
                           Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het
  wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt
                           apparaat als u het volume tijdens een videogesprek
  plaatsen of een SMS- of multimediabericht wilt
                           wilt regelen.
  verzenden.
  Het videogesprek is actief wanneer u twee     Selecteer Opties > Hoofdcamera om de
  video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via  hoofdcamera te gebruiken voor het verzenden van
  de luidspreker. De ontvanger van de oproep kan   videobeelden. Selecteer Opties > Tweede
  de verzending van video ( ) weigeren. In dat    camera als u weer wilt terugschakelen naar de
  geval hoort u alleen geluid en wordt er mogelijk  tweede camera.
  een foto of een grijze achtergrondafbeelding
  weergegeven.                    Een video-oproep
3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt
  beëindigen.                    beantwoorden of weigeren
                           Wanneer u een videogesprek ontvangt, wordt
Opties tijdens een                  weergegeven.

videogesprek                     Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt
                           beantwoorden. Verzenden videobericht naar
Selecteer Opties > Inschakelen of Uitschakelen    beller toestaan? wordt weergegeven. Selecteer
en de gewenste optie als u wilt schakelen tussen   Ja als u wilt beginnen met het verzenden van live
het weergeven van videobeelden of alleen geluid.   videobeelden.                      141
Oproepen plaatsen  Als u het videogesprek niet activeert, wordt het   en het netwerk en de kosten die aan het gebruik
          verzenden van videobeelden niet geactiveerd en    van deze dienst zijn verbonden.
          hoort u alleen het geluid van de beller. Het     Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:
          videobeeld wordt vervangen door een grijs scherm.
          Selecteer Instrumenten > Instell. > Telefoon >    ● Controleer of het apparaat is ingesteld voor
          Oproep > Afb. in video-oproep als u het grijze     verbindingen van persoon tot persoon.
          scherm wilt vervangen door een foto die is gemaakt  ● Controleer of u een actieve UMTS-verbinding hebt
          met de camera in het apparaat.             en zich binnen het UMTS-
                                      netwerkdekkingsgebied bevindt. Als u de
          Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt
                                      deelsessie begint binnen het UMTS-
          beëindigen.
                                      netwerkdekkingsgebied en een overdracht naar
                                      GSM plaatsvindt, wordt de deelsessie
          Video delen                       onderbroken, maar wordt de spraakoproep
                                      voortgezet. U kunt niet starten als u niet binnen
          Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens    het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bent.
          een spraakoproep live videobeelden of een
                                     ● Controleer of zowel de zender als de ontvanger
          videoclip van het mobiele apparaat naar een ander
                                      zijn geregistreerd bij het UMTS-netwerk. Als u
          compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.
                                      iemand uitnodigt voor een deelsessie en deze
          De luidspreker is actief wanneer u Video delen     persoon zich niet in het dekkingsgebied van het
          activeert. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken   UMTS-netwerk bevindt, Video delen niet hebt
          voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u   geïnstalleerd of geen verbindingen van persoon
          ook een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.      tot persoon heeft ingesteld, weet de ontvanger
                                      niet dat u een uitnodiging hebt verzonden. U
          Vereisten                        ontvangt een foutbericht met de melding dat de
                                      ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.
          Voor het delen van video is een UMTS-verbinding
          vereist. Of u video kunt delen, hangt af van de
          beschikbaarheid van het UMTS-netwerk. Neem
          contact op met uw serviceprovider voor meer
  142       informatie over de beschikbaarheid van de dienst
Instellingen                        Als u geen SIP-adres weet voor het contact, kunt
                                                        Oproepen plaatsen
                              u ook het telefoonnummer van de ontvanger
Als u Video delen wilt instellen, hebt u instellingen   inclusief het landnummer gebruiken om
voor verbindingen van persoon tot persoon en voor     videobeelden te delen (indien ondersteund door
UMTS-verbindingen nodig.                  de serviceprovider).
Instellingen voor verbindingen van persoon       UMTS-verbindingsinstellingen
tot persoon
                            Ga als volgt te werk als u de UMTS-verbinding wilt
Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook    instellen:
wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol)
                            ● Neem contact op met uw serviceprovider om een
genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het
                             overeenkomst op te stellen voor het gebruik van
apparaat worden geconfigureerd voordat u Video
                             het UMTS-netwerk.
delen kunt gebruiken. Vraag de serviceprovider
naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het  ● Controleer of de verbindingsinstellingen voor het
apparaat. De serviceprovider stuurt de instellingen    UMTS-toegangspunt van het apparaat correct
door de ether of geeft u een lijst met de benodigde    zijn geconfigureerd.
parameters.
Ga als volgt te werk om een SIP-adres aan een      Live videobeelden en videoclips
contactkaart toe te voegen:               delen
1. Druk op   en selecteer Contacten.         1. Wanneer een spraakoproep actief is, selecteert
2. Open de contactkaart (of begin een nieuwe kaart     u Opties > Video delen > Live video.
  voor die persoon).                   Selecteer Opties > Video delen >
3. Selecteer Opties > Detail toevoegen of         Opgenomen clip als u een videoclip wilt delen.
  Weergave delen.                     Er wordt een lijst geopend met videoclips die zijn
4. Voer het SIP-adres in met de indeling          opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de
  gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-        compatibele geheugenkaart. Selecteer een clip
  adres gebruiken in plaats van een            die u wilt delen. Selecteer Opties > Afspelen
  domeinnaam).                      als u een voorbeeld van de clip wilt bekijken.
                                                         143
Oproepen plaatsen  2. Als u live videobeelden deelt, verzendt het      beëindigd wanneer de actieve spraakoproep
            apparaat een uitnodiging naar het SIP-adres dat    eindigt.
            u hebt toegevoegd aan de contactkaart van de
                                     Selecteer Opslaan als antwoord op de vraag
            ontvanger.
                                     Gedeelde videoclip opslaan? als u de gedeelde
            Selecteer Opties > Uitnodigen als u een      live video wilt opslaan. De gedeelde video wordt
            videoclip deelt. Mogelijk moet u de videoclip   opgeslagen in de map Afb. en video in Galerij.
            converteren naar een geschikte indeling om
                                     Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het
            deze te kunnen delen. Clip moet worden
                                     delen van een videoclip, wordt de deelsessie
            geconverteerd voor delen. Doorgaan? wordt
                                     onderbroken. Selecteer vanuit de actieve stand-by
            weergegeven. Selecteer OK.
                                     modus Opties > Doorgaan als u wilt terugkeren
            Selecteer het gewenste adres of nummer als de   naar de weergave voor het delen van video om
            contactgegevens van de ontvanger zijn       verder te gaan met de deelsessie.
            opgeslagen in Contacten en het contact
            meerdere SIP-adressen of telefoonnummers
            heeft, inclusief de landcode. Voer het SIP-adres
                                     Een uitnodiging accepteren
            of telefoonnummer van de ontvanger in als dit   Wanneer iemand een uitnodiging voor het delen
            niet beschikbaar is en selecteer OK om de     van video naar u verzendt, wordt een
            uitnodiging te verzenden.             uitnodigingsbericht weergegeven waarin de naam
                                     of het SIP-adres van de afzender staat vermeld. Als
          3. Het delen start automatisch zodra de ontvanger
                                     het apparaat niet is ingesteld op Stil, hoort u de
            de uitnodiging heeft geaccepteerd.
                                     beltoon wanneer u een uitnodiging ontvangt.
          4. Selecteer Pauze als u de deelsessie wilt
                                     Als iemand een uitnodiging voor delen naar u
            onderbreken. Selecteer Doorgaan om de
                                     verzendt en u zich niet in een gebied met UMTS-
            deelsessie te hervatten. Druk de bladertoets
                                     netwerkdekking bevindt, weet u niet dat u een
            omhoog of omlaag als u de videoclip snel vooruit
                                     uitnodiging hebt ontvangen.
            of terug wilt spoelen. Druk op de end-toets om
            de clip opnieuw af te spelen.           Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kiest u een
                                     van de volgende opties:
          5. Selecteer Stop om de deelsessie te beëindigen.
  144         Druk op de end-toets om de spraakoproep te     ● Accept. — Hiermee activeert u de sessie voor
            beëindigen. Het delen van video wordt ook      delen.
● Weigeren — Hiermee wijst u de uitnodiging af.   Met uw apparaat kunt u gesprekken via het internet
                                                     Oproepen plaatsen
 De afzender ontvangt een bericht dat u de     (netgesprekken) voeren. Uw apparaat zal bij het
 uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de    kiezen van alarmnummers in de eerste plaats
 end-toets drukken om de deelsessie te weigeren   gebruikmaken van mobiele netwerken. Als het
 en de spraakoproep te beëindigen.         kiezen van een alarmnummer over een mobiel
                           netwerk niet gelukt is, zal uw apparaat proberen
Selecteer Dempen wanneer u een videoclip
                           het alarmnummer via uw provider te bellen.
ontvangt en u het geluid hiervan wilt dempen.
                           Vanwege de gevestigde aard van mobiele telefonie,
Selecteer Stop als u het delen van video wilt    moet u, indien mogelijk, gebruikmaken van
beëindigen. Het delen van video wordt ook      mobiele netwerken om een alarmnummer te
beëindigd wanneer de actieve spraakoproep      bellen. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon
eindigt.                       ingeschakeld is en gereed is om een nummer te
                           kiezen voordat u een alarmnummer belt, als er
Internetoproepen                   dekking van een mobiel netwerk beschikbaar is. De
                           mogelijkheid om via internettelefonie een
Met de internetgespreksdienst (netwerkdienst)    alarmnummer te bellen, hangt af van de
kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via      beschikbaarheid van een WLAN-netwerk en de
internet. Internetoproepen zijn mogelijk tussen   implementatie van alarmoproepmogelijkheden
computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een  van uw provider. Neem contact op met uw provider
VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. Als u  om na te gaan of het bellen van een alarmnummer
een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen,    via het internet mogelijk is.
moet uw apparaat verbinding hebben met een
internetgespreksdienst.               Een internetgespreksprofiel
Als u verbinding wilt maken met een         maken
internetgespreksdienst, moet uw apparaat zich
                           Voordat u internetoproepen kunt plaatsen, moet u
bevinden in het dekkingsgebied van een
                           een internetgespreksprofiel maken.
verbindingsnetwerk, zoals een WLAN-
toegangspunt.                    1. Druk op   , selecteer Instrumenten >
                            Instell. > Verbinding > SIP-instellingen >     145
                            Opties > Nieuw SIP-profiel en vul de
Oproepen plaatsen   gevraagde gegevens in. Zorg ervoor dat      met een internetgespreksdienst. Als u voor
            Registratie is ingesteld op Altijd aan. Neem   automatische aanmelding hebt gekozen, wordt het
            voor de juiste instellingen contact op met uw   apparaat automatisch verbonden met de
            provider van internetgesprekken.         internetgespreksdienst. Als u zich handmatig
          2. Selecteer Proxyserver > Overdrachtstype >     aanmeldt bij de dienst, selecteert u een beschikbaar
            Auto.                       netwerk in de lijst en Selecteer.
          3. Selecteer Terug totdat u weer in de        Wanneer u verbonden bent met een
            hoofdweergave met verbindingsinstellingen     internetgespreksdienst, wordt weergegeven in
            bent.                       de stand-by modus.
          4. Selecteer Internettelefoon > Opties >       De lijst met netwerken wordt automatisch elke 15
            Nieuw profiel. Vul een naam voor het profiel in  seconden vernieuwd. Als u de lijst handmatig wilt
            en selecteer het SIP-profiel dat u zojuist hebt  vernieuwen, selecteert u Opties > Vernieuwen.
            gemaakt.                     Gebruik deze optie als uw WLAN-toegangspunt niet
                                     wordt weergegeven.
          Druk op  en selecteer Instrumenten >
          Connect. > Internettel. > Voorkeursprofiel om    Selecteer Opties > Service wijzigen om een
          met het gemaakte profiel automatisch verbinding   internetgespreksdienst voor uitgaande gesprekken
          te maken met de internetgesprekdienst.        te selecteren als het apparaat met meerdere
                                     diensten is verbonden.
          Als u zich handmatig wilt aanmelden bij de
          internetgesprekdienst, selecteert u Registratie >  Selecteer Opties > Service configureren als u
          Wanneer nodig en Overdrachtstype > UDP of      nieuwe diensten wilt configureren. Deze optie
          TCP in de SIP-instellingen wanneer u een       verschijnt alleen als er niet-geconfigureerde
          internetgespreksprofiel maakt.            diensten zijn.
                                     Selecteer Opties > Netwerk opslaan om het
          Verbinding maken met de               netwerk op te slaan waarmee u momenteel bent
          internetgespreksdienst                verbonden. De opgeslagen netwerken worden
                                     aangeduid met een sterretje in de lijst met
          Als u een internetoproep wilt plaatsen of      netwerken.
  146       ontvangen, moet uw apparaat verbinding hebben
Selecteer Opties > Verborgen netwerk gebr. om     naar de gewenste persoon en selecteer Opties >
                                                       Oproepen plaatsen
verbinding te maken met een              Internetoproep.
internetgespreksdienst via een verborgen WLAN.
                            Als u een internetoproep wilt plaatsen vanuit het
Selecteer Opties > Verb. met serv. verbr. om de    logboek, druk dan op   ,
verbinding met de internetgespreksdienst te      selecteerInstrumenten > Logboek, ga naar de
verbreken.                       gewenste persoon en selecteer Opties >
                            Internetoproep.
Internetoproepen plaatsen
Als u de functie Internetoproepen hebt geactiveerd,
                            Instellingen voor diensten
kunt u een internetoproep plaatsen vanuit alle     Druk op   , selecteer Instrumenten >
toepassingen die u ook gebruikt voor normale      Connect. > Internettel. > Opties >
spraakoproepen. Blader bijvoorbeeld in Contacten    Instellingen en selecteer de standaardinstellingen
naar het gewenste contact en selecteer Bellen >    of dienstspecifieke instellingen.
Opties > Internetoproep.
                            Selecteer Standaardoproeptype >
Als u in de stand-by modus een internetoproep wilt   Internetoproep om internetoproepen in te stellen
plaatsen, voert u het telefoonnummer of webadres    als voorkeurstype voor alle uitgaande oproepen. Als
in en drukt u op de beltoets.             uw apparaat is aangesloten op een
                            internetgespreksdienst, worden alle oproepen
Als u een internetoproep wilt plaatsen naar een
adres dat niet begint met een cijfer, drukt u op een  geplaatst als internetoproepen.
willekeurige cijfertoets wanneer het apparaat zich   Selecteer Login-type > Automatisch om u
in de stand-by modus bevindt. Vervolgens houdt u    automatisch aan te melden bij de
# even ingedrukt om het scherm te wissen en over    internetgespreksdienst. Als u het automatische
te schakelen van de cijfermodus naar de        aanmeldtype voor WLAN's gebruikt, zoekt het
lettermodus. Voer het adres in en druk op de      apparaat regelmatig naar WLAN's. Dit vergt extra
beltoets.                       batterijcapaciteit en vermindert de gebruiksduur
Als u een internetoproep wilt plaatsen vanuit     van de batterij.
Contacten, druk dan op  , selecteerContacten, ga                               147
Oproepen plaatsen  Selecteer Login-type > Handmatig om u        Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen
          handmatig aan te melden bij de            geregistreerd als het netwerk deze functies
          internetgespreksdienst.               ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen
                                     het bereik van de netwerkdienst bevindt.
          Selecteer Opgeslagen verb. netw. om de
          netwerken die u hebt opgeslagen voor de       Selecteer Opties > Wis recente oproep. in de
          internetgespreksdienst en de netwerken die zijn   hoofdweergave met recente oproepen als u alle
          gedetecteerd door de internetgespreksdienst te    lijsten met recente oproepen wilt wissen. Open een
          bekijken.                      lijst met oproepen en selecteer Opties > Lijst
                                     wissen als u de lijst wilt wissen. Open een lijst, ga
          Selecteer Service-inst. bewerken om de
                                     naar een afzonderlijk item en druk op C als u dit wilt
          dienstspecifieke instellingen te definiëren. Deze
                                     wissen.
          optie is alleen beschikbaar als het apparaat een
          dienstspecifieke invoegtoepassing bevat.
                                     Gespreksduur
          Logboek                       Druk op
                                     Logboek.
                                           en selecteer Instrumenten >

          In het logboek wordt informatie bijgehouden over   Selecteer Duur oproep als u de gemiddelde duur
          de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste  van inkomende en uitgaande oproepen wilt
          en ontvangen oproepen worden alleen         bijhouden.
          geregistreerd als het netwerk deze functies
          ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen
                                        Opmerking: De uiteindelijke gespreksduur
          het bereik van de netwerkdienst bevindt.
                                     die door de serviceprovider in rekening wordt
                                     gebracht kan variëren, afhankelijk van de
          Recente oproepen                   netwerkfuncties, afrondingen, belastingen,
          Druk op   en selecteer Instrumenten >       enzovoort.
          Logboek.                       Selecteer Opties > Timers op nul als u de
          Selecteer Recente opr. als u de telefoonnummers   gespreksduurgegevens wilt wissen. U hebt hiervoor
          wilt bijhouden van gemiste en ontvangen oproepen   de blokkeringscode nodig.
  148
          en gekozen nummers voor spraakoproepen.
Packet-gegevens                  communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw
                                                     Oproepen plaatsen
                         mailbox, de multimediaberichtencentrale of
Druk op  en selecteer Instrumenten >      webpagina's worden weergegeven als packet-
Logboek.                     gegevensverbindingen.
Selecteer Packet-ggvns als u wilt controleren   Selecteer Opties > Opslaan in Contacten als u een
hoeveel gegevens er zijn verzonden en ontvangen  onbekend telefoonnummer in het logboek wilt
tijdens packet-gegevensverbindingen De kosten   toevoegen aan uw contact.
van packet-gegevensverbindingen worden
bijvoorbeeld mogelijk gebaseerd op de       Selecteer Opties > Filter en een filter als u het
hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.   logboek wilt filteren.
                         Selecteer Opties > Logboek wissen als u de
Alle                       inhoud van het logboek, de lijst met recente
                         oproepen en de leveringsrapporten definitief wilt
communicatiegebeurtenissen            wissen. Selecteer Ja ter bevestiging. Druk op C als u
controleren                    één enkele gebeurtenis wilt verwijderen uit een van
Druk op en selecteer Instrumenten >       de recente oproepenlogboeken.
Logboek > Recente opr..              Selecteer Opties > Instellingen > Duur
Het logboek bevat de volgende pictogrammen:    vermelding log als u wilt instellen hoe lang items
                         in het logboek worden bewaard. Als u Geen
  Inkomend
                         logboek selecteert, worden de lijst met recente
  Uitgaand                    oproepen, de leveringsrapporten van berichten en
  Gemiste communicatiegebeurtenissen      de volledige inhoud van het logboek definitief
                         verwijderd.
Druk de bladertoets naar rechts om het algemene
logboek te openen waarin u alle geregistreerde     Tip: In de detailweergave kunt u een
spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en      telefoonnummer naar het klembord kopiëren
WLAN-verbindingen kunt controleren.           en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht
Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in     plakken. Selecteer Opties > Nummer
delen wordt verzonden via een packet-          kopiëren.
                                                      149
gegevensverbinding, gelden als één
Oproepen plaatsen  Ga naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis
          die is aangeduid met Pack. en selecteer Opties >
          Gegevens bekijken als u op de packet-
          gegevensteller wilt weergeven hoeveel gegevens
          zijn overgedragen en hoelang een bepaalde packet-
          gegevensverbinding duurt.
  150
                                                       Contacten (adressenlijst)
Contacten (adressenlijst)
In Contacten kunt u contactgegevens opslaan en     Open een contactkaart en selecteer Opties >
bijwerken, zoals telefoonnummers, privé-adressen    Bewerken > Opties > Thumbnail toevoeg. als
of e-mailadressen van uw contacten. U kunt een     u een miniatuurweergave als bijlage wilt
persoonlijke beltoon of een miniatuur toevoegen    toevoegen aan de contactkaart. De miniatuur wordt
aan een contactkaart. U kunt ook contactgroepen    weergegeven zodra het bijbehorende contact belt.
maken, zodat u SMS- of e-mailberichten naar een
groot aantal ontvangers tegelijk kunt sturen.
                            Namen en nummers beheren
Namen en nummers opslaan                Selecteer Opties > Toev. aan groep (wordt alleen
                            weergegeven als u een groep hebt gemaakt) als u
en bewerken                      een contact aan een groep wilt toevoegen.
1. Druk op  en selecteer Contacten > Opties >     Selecteer een contact en Opties > Hoort bij
  Nieuw contact.                   groepen als u wilt controleren tot welke groepen
                            het contact behoort.
2. Vul de gewenste velden in en selecteer Gereed.
                            Selecteer een contactkaart en druk op C om de kaart
Ga naar de gewenste contactkaart en selecteer     te verwijderen.
Opties > Bewerken als u contactkaarten wilt
                            Als u meerdere contactkaarten tegelijk wilt
bewerken. U kunt ook zoeken naar het gewenste
                            verwijderen, druk dan op Opties > Markeringen
contact door de eerste letters van de naam in te
                            aan/uit om de contactkaarten te markeren en druk
voeren in het zoekveld. In het scherm verschijnt een
                            op C om deze te verwijderen.
lijst met contacten van wie de naam begint met de
betreffende letters.                  Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u
                            de kaart die u wilt verzenden, Opties > Zenden en
   Tip: Als u contactkaarten wilt toevoegen en
                            de gewenste optie.
   bewerken, kunt u ook Nokia Contacts Editor                                151
   in Nokia Nseries PC Suite gebruiken.
Contacten (adressenlijst)  Selecteer een contactkaart en Opties > Sprklabel
              afspelen als u het spraaklabel wilt beluisteren dat
                                         Beltonen toevoegen voor
              aan het contact is toegewezen.            contacten
                                         Druk op   en selecteer Contacten.
              Standaardnummers en -                 Ga als volgt te werk als u een beltoon wilt definiëren
              adressen                       voor een contact of een contactgroep:
                                         1. Druk op de bladertoets om een contactkaart te
              Druk op   en selecteer Contacten.           openen of ga naar de groepenlijst en selecteer
              U kunt standaardnummers of -adressen toewijzen      een contactgroep.
              aan een contactkaart. Als een contact dan meerdere  2. Selecteer Opties > Beltoon. Er wordt een lijst
              nummers of adressen heeft, kunt u gemakkelijk      met beltonen weergegeven.
              bellen of het contact een bericht sturen op een
              bepaald nummer of adres. Het standaardnummer     3. Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken voor
              wordt ook gebruikt als u spraakgestuurd belt.      het afzonderlijke contact of de leden van de
                                           geselecteerde groep.
              1. Selecteer een contact in de contactenlijst.
                                         Als een contact of groepslid u belt, wordt de beltoon
              2. Selecteer Opties > Standaardnummers.        voor die persoon afgespeeld (als het nummer van
              3. Selecteer een standaardnummer waaraan u een    de beller wordt meegezonden met de oproep en
                nummer of adres wilt toevoegen en selecteer    door het apparaat wordt herkend).
                Toewijz..
                                         Selecteer Standaard beltoon in de lijst met
              4. Selecteer het nummer of adres dat u als      beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.
                standaard wilt instellen.
              Het standaardnummer of -adres wordt
              onderstreept op de contactkaart.           Contacten kopiëren
                                         Als u namen en nummers vanaf een SIM-kaart naar
                                         het apparaat wilt kopiëren, drukt u op en
                                         selecteert u Contacten > Opties > SIM-
  152
contacten > SIM-telefoonb., de namen die u wilt   Selecteer Opties > Vaste nrs. activeren als u
                                                     Contacten (adressenlijst)
kopiëren en Opties > Kopie naar Contact..      oproepen vanaf het apparaat naar geselecteerde
                          telefoonnummers wilt beperken. U hebt uw PIN2-
Als u contacten naar de SIM-kaart wilt kopiëren,
                          code nodig om vaste nummers in en uit te schakelen
selecteert u de namen die u wilt kopiëren en
                          of om contacten met een vast nummer te bewerken.
Opties > Kopieer naar SIM of Opties >
                          Neem contact op met uw serviceprovider als u de
Kopiëren > Naar SIM-telef.boek. Alleen de
                          code niet hebt. Selecteer Opties > Nieuw SIM-
velden van de contactkaart die door de SIM-kaart
                          contact als u nieuwe nummers wilt toevoegen aan
worden ondersteund, worden gekopieerd.
                          de lijst met vaste nummers. Voor deze functies hebt
                          u de PIN2-code nodig.
SIM-telefoonboek en andere             Wanneer u vaste nummers gebruikt, zijn packet-
SIM-diensten                    gegevensverbindingen niet mogelijk, behalve
                          wanneer u SMS-berichten verzendt via een packet-
Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over   gegevensverbinding. In dit geval moeten het
beschikbaarheid en voor informatie over het     nummer van de berichtencentrale en het
gebruik van SIM-diensten. Dit kan de        telefoonnummer van de ontvanger worden
serviceprovider of een andere leverancier zijn.   opgenomen in de lijst met vaste nummers.
Selecteer Opties > SIM-contacten > SIM-       Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld,
telefoonb. als u wilt bekijken welke namen en    kunt u meestal nog wel het geprogrammeerde
nummers zijn opgeslagen op de SIM-kaart. In het   alarmnummer kiezen.
SIM-telefoonboek kunt u nummers toevoegen aan
of kopiëren naar contacten en kunt u deze nummers
bewerken. Bovendien kunt u van hieruit oproepen
                          Contactgroepen beheren
doen.                        Contactgroepen maken
Selecteer Opties > SIM-contacten > Nrs. vaste    1. Blader in Contacten naar rechts om de
contacten om de lijst met vaste nummers weer te    groepenlijst te openen.
geven. Deze instelling wordt alleen weergegeven   2. Selecteer Opties > Nieuwe groep.
als deze wordt ondersteund door de SIM-kaart.                                153
Contacten (adressenlijst)  3. U kunt de standaardnaam gebruiken of zelf een
                naam typen. Selecteer vervolgens OK.
              4. Selecteer de groep en kies Opties > Leden
                toevoegen.
              5. Ga naar een contact en druk op de bladertoets
                om dit te markeren. Herhaal dit voor alle
                contacten die u wilt toevoegen.
              6. Selecteer OK om de contacten aan de groep toe
                te voegen.
              Selecteer Opties > Naam wijzigen, voer de
              nieuwe naam in en selecteer OK om de naam van
              een groep te wijzigen.
              Leden uit een groep verwijderen
              1. Selecteer in de groepenlijst de groep die u wilt
                wijzigen.
              2. Ga naar het contact en selecteer Opties >
                Verwijder uit groep.
              3. Selecteer Ja om het contact uit de groep te
                verwijderen.
  154
                                                     Kantoormap
Kantoormap
Quickoffice                     Quickword
Met Quickoffice kunt u DOC-, XLS-, PPT- en TXT-   Met Quickword kunt u Microsoft Word-documenten
bestanden weergeven. Niet alle            weergeven op het apparaat.
bestandsindelingen of functies worden        Quickword ondersteunt de weergave van
ondersteund. Apple Macintosh wordt niet       documenten die zijn opgeslagen in DOC- en TXT-
ondersteund.                     indeling met Microsoft Word 97, 2000, XP en 2003.
Druk op   en selecteer Toepass. > Kantoor >    Niet alle variaties of functies van de genoemde
Quickoffice als u de QuickOffice-toepassingen wilt  bestandsindelingen worden ondersteund.
gebruiken. Er wordt een lijst met beschikbare    Als u wilt bijwerken naar een versie van Quickword
bestanden in de indeling DOC, XLS, PPT en TXT    die bewerkingen ondersteunt, selecteert u
weergegeven.                     Opties > Upgrade naar bewerken wanneer u een
Ga met de bladertoets naar de betreffende      bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten
tabbladen om Quickword, Quicksheet, Quickpoint of  verbonden.
Quickmanager te openen.
Als u problemen ondervindt met Quickword,      Quicksheet
Quicksheet, Quickpoint of Quickmanager, gaat u    Met Quicksheet kunt u Microsoft Excel-bestanden
naar www.quickoffice.com voor meer informatie. U   weergeven op het apparaat.
kunt ook een beroep doen op ondersteuning door    Quicksheet ondersteunt de weergave van
een e-mail te sturen naar              spreadsheetbestanden die zijn opgeslagen in XLS-
supportS60@quickoffice.com.             indeling met Microsoft Excel 97, 2000, XP of 2003.
                           Niet alle variaties of functies van de genoemde
                           bestandsindelingen worden ondersteund.
                                                      155
Kantoormap  Als u wilt bijwerken naar een versie van Quicksheet
       die bewerkingen ondersteunt, selecteert u
                                  Notities
       Opties > Schakel nr bwrk.modus wanneer u een     Druk op   en selecteer Toepass. > Kantoor >
       bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten   Notities.
       verbonden.
                                  Als u een notitie wilt maken, begint u de tekst in te
                                  voeren. De notitie-editor wordt automatisch
       Quickpoint                      geopend.
       Met Quickpoint kunt u Microsoft PowerPoint-      Ga naar een notitie en druk op de bladertoets als u
       presentaties weergeven op het apparaat.        de notitie wilt openen.
       Quickpoint ondersteunt de weergave van        Selecteer Opties > Zenden als u een notitie wilt
       presentaties die zijn opgeslagen in PPT-indeling in  verzenden naar andere compatibele diensten.
       Microsoft PowerPoint 2000, XP en 2003. Niet alle
       variaties of functies van de genoemde         Druk op C als u een notitie wilt verwijderen.
       bestandsindelingen worden ondersteund.           Tip: Als u meerdere notities wilt verwijderen,
       Als u wilt bijwerken naar een versie van Quickpoint     selecteer dan Opties > Markeringen aan/
       die bewerkingen ondersteunt, selecteert u          uit en de notities en druk op C.
       Opties > Upgrade naar bewerken wanneer u een     Selecteer Opties > Synchronisatie als u een
       bestand hebt geopend. Aan de upgrade zijn kosten   notitie wilt synchroniseren of synchronisatie-
       verbonden.                      instellingen voor een notitie wilt definiëren.
                                  Selecteer Starten om de synchronisatie te starten
       Quickmanager                     of Instellingen om de synchronisatie-instellingen
                                  te definiëren voor de notitie.
       Met Quickmanager kunt u software downloaden,
       waaronder updates, upgrades en andere handige
       toepassingen. U kunt de gedownloade bestanden     Adobe PDF Reader
       via uw telefoonrekening of met een creditcard
       betalen.                       Druk op  en selecteer Toepass. > Kantoor >
                                  Adobe PDF.
 156
Met de PDF-reader kunt u PDF-documenten lezen op   wisselkoersen toevoegen. De koers van de
                                                       Kantoormap
het apparaatscherm, zoeken naar bepaalde tekst in  basisvaluta is altijd 1.
de documenten, instellingen wijzigen zoals het
zoompercentage en paginaweergaven, en PDF-         Opmerking: Wanneer u de basisvaluta
bestanden verzenden via e-mail.           wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren,
                           aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul
Omrekenen                      worden teruggezet.

Druk op
Omreken..
     en selecteer Toepass. > Kantoor >
                           Zipmanager
Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen.     Druk op   en selecteer Toepass. > Kantoor >
                           Zip.
De functie Omrekenen is niet helemal nauwkeurig
en afrondingsfouten zijn mogelijk.          Met Zipmanager kunt u nieuwe archiefbestanden
                           maken om gecomprimeerde ZIP-bestanden op te
1. Selecteer in het veld Type de maateenheid die u
                           slaan; enkel- of meervoudige gecomprimeerde
  wilt gebruiken.
                           bestanden of mappen aan een archief toe te
2. Selecteer in het eerste veld Eenheid de eenheid  voegen; het archiefwachtwoord voor beveiligde
  die u wilt omrekenen.               archieven in te stellen, te wissen of te wijzigen; en
3. Selecteer in het volgende veld Eenheid de     instellingen te wijzigen zoals compressieniveau en
  eenheid waarnaar u wilt omrekenen.        bestandsnaamcodering.
4. Voer in het eerste veld Waarde de waarde in die
  u wilt omrekenen. Het andere veld Waarde geeft
  automatisch de omgerekende waarde aan.
                           Barcodelezer
Basisvaluta en wisselkoersen instellen        Druk op  en selecteer Toepass. > Kantoor >
                           Barcodelezer.
Selecteer Type > Valuta > Opties >
                           Gebruik de toepassing Barcodelezer als u
Wisselkoersen. Voordat u valuta's kunt
                           verschillende soorten codes (zoals codes in
omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en
                           tijdschriften) wilt decoderen. De codes kunnen      157
Kantoormap  informatie als URL-koppelingen, e-mailadressen en  Als de barcodelezer niet kan worden geactiveerd of
       telefoonnummers bevatten.              als er gedurende 1 minuut geen toetsen worden
       1. Als u een code wilt scannen, selecteert u Code  ingedrukt, wordt het apparaat teruggezet in de
        scannen.                     stand-bymodus om de batterij te sparen.
       2. Zorg ervoor dat de code op het scherm past.
        De toepassing probeert de code te scannen en te
        decoderen en de gedecodeerde informatie
        wordt in het scherm weergegeven.
        Wanneer u de gedecodeerde informatie
        weergeeft, worden de verschillende
        koppelingen, URL-koppelingen,
        telefoonnummers en e-mailadressen aangeduid
        door pictogrammen boven in het scherm
        overeenkomstig de richting waarin deze in de
        gedecodeerde informatie worden
        weergegeven.
       3. Selecteer Opties > Opslaan als u de gescande
        gegevens wilt opslaan.
        De gegevens worden in de BCR-indeling
        opgeslagen in de map Opgesl. ggvns.
        Selecteer Opties > Instellingen > Gebruikt
        geheugen om het geheugen te selecteren
        waarin de informatie wordt opgeslagen.
       4. Als u de gedecodeerde informatie wilt
        gebruiken, selecteert u Opties en de gewenste
        actie.
 158
                                                      Map Toepassingen
Map Toepassingen
Rekenmachine                     het geheugen om deze te gebruiken in een
                           berekening.
Druk op   en selecteer Toepass. > Rekenm..     Selecteer Opties > Laatste resultaat als u het
                           laatst opgeslagen resultaat wilt bekijken. Het
   Opmerking: Deze rekenmachine heeft een      geheugen wordt niet gewist als u de toepassing
beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor     Rekenmachine verlaat of het apparaat uitschakelt.
eenvoudige berekeningen.               De volgende keer dat u Rekenmachine opent, is het
Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste  laatst opgeslagen resultaat beschikbaar.
getal van de berekening in. Selecteer in het
functiegedeelte een functie, zoals optellen of
aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening
                           Toepassingsbeheer
in en selecteer =.                  In Toepassingsbeheer kunt u de softwarepakketten
De rekenmachine voert bewerkingen uit in de      zien die op het apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt
volgorde waarin deze zijn ingevoerd. Het resultaat  details van geïnstalleerde toepassingen bekijken,
van de berekening blijft in het bewerkingsveld    toepassingen verwijderen en installatie-
zodat het kan worden gebruikt als eerste getal van  instellingen definiëren.
een nieuwe berekening.                Druk op   en selecteer Toepass. > Toep.beh..
Selecteer Opties > Geheugen > Opslaan als u de    U kunt twee soorten toepassingen en software op
resultaten van een berekening wilt opslaan. Het    het apparaat installeren:
opgeslagen resultaat komt in de plaats van een    ● J2ME-toepassingen op basis van Java-
eerder opgeslagen resultaat in het geheugen.      technologie met de extensie .JAD of .JAR.
Selecteer Opties > Geheugen > Oproepen als u     ● Andere toepassingen en software die geschikt
de resultaten van een berekening wilt ophalen uit    zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de    159
                            extensie .SIS of .SISX.
Map Toepassingen  Installeer alleen software die specifiek is       Denk aan het volgende voordat u de installatie
          ontworpen voor het apparaat: Nokia N82. Software-    start:
          aanbieders verwijzen meestal naar het officiële     ● Selecteer Opties > Gegevens bekijken als u het
          modelnummer van dit product: Nokia N82-1.         type, het versienummer en de leverancier of de
                                       fabrikant van de toepassing wilt bekijken.
          Toepassingen en software                 Ga in Gegevens: naar Certificaten en selecteer
          installeren                        Gegevens bekijken als u de details van het
          Installatiebestanden kunnen naar het apparaat       beveiligingscertificaat voor de toepassing wilt
          worden overgedragen vanaf een compatibele pc,       bekijken. Zie 'Certificaatbeheer', p. 169.
          gedownload tijdens het browsen of ontvangen in     ● Als u een bestand installeert dat een update of
          een multimediabericht, als e-mailbijlage of via      fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u
          andere verbindingsmethoden zoals Bluetooth-        het oorspronkelijke programma alleen
          connectiviteit. Met Nokia Application Installer in    herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke
          Nokia Nseries PC Suite kunt u een toepassing       installatiebestand of een volledige back-up van
          installeren op het apparaat. Als u Microsoft       het verwijderde softwarepakket. Als u de
          Windows Verkenner gebruikt om een bestand over      oorspronkelijke toepassing wilt herstellen,
          te dragen, slaat u het bestand op een compatibele     verwijdert u de toepassing en installeert u deze
          geheugenkaart (lokale schijf) op.             opnieuw op basis van het oorspronkelijke
                                       installatiebestand of de back-up.
            geeft een SIS- of SISX-toepassing aan, een
          Java-toepassing,   dat de toepassing niet volledig   Het JAR-bestand is vereist voor de installatie van
          is geïnstalleerd en   dat de toepassing op de     Java-toepassingen. Als dit bestand ontbreekt,
          geheugenkaart is geïnstalleerd.              kunt u worden gevraagd het te downloaden. Als
                                       geen toegangspunt is opgegeven voor de
                                       toepassing, moet u dat alsnog selecteren. U moet
            Belangrijk: Installeer en gebruik alleen       mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord
          toepassingen en andere software van betrouwbare      opgeven om het JAR-bestand van de server te
          bronnen, zoals toepassingen die een Symbian-       kunnen downloaden. Informeer hiernaar bij de
          ondertekening dragen of die de Java VerifiedTM-test    leverancier of fabrikant van de toepassing.
  160
          hebben doorstaan.
Ga als volgt te werk om een toepassing of software
                                                        Map Toepassingen
te installeren:                       Belangrijk: Uw apparaat ondersteunt
1. Druk op   en selecteer Toepass. >        slechts één antivirusprogramma. Het gebruik van
  Toep.beh. als u naar een installatiebestand wilt  meer dan één toepassing met antivirus-
  zoeken. U kunt ook zoeken in het          functionaliteit kan een negatieve invloed hebben
  apparaatgeheugen of op een compatibele       op de prestatie en werking of ervoor zorgen dat het
  geheugenkaart (indien geplaatst) in        apparaat het niet meer doet.
  Bestandsbeheer, of in Berichten > Inbox een    Nadat u toepassingen op een compatibele
  bericht openen dat een installatiebestand bevat.  geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de
2. Selecteer Opties > Installeren in         installatiebestanden (.sis) in het geheugen van het
  Toepassingsbeheer. Ga in andere toepassingen    apparaat staan. De bestanden kunnen grote
  naar het installatiebestand en selecteer dit om  hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor
  de installatie te starten.             zorgen dat u niet nog meer bestanden kunt
                           opslaan. U kunt voldoende geheugenruimte
  Tijdens de installatie wordt op het apparaat
                           overhouden, als u gebruikmaakt van Nokia PC Suite
  informatie weergegeven over de voortgang van
                           om een back-up van de installatiebestanden op een
  de installatie. Als u een toepassing installeert
                           compatibele PC te plaatsen. Gebruik vervolgens het
  zonder een digitale handtekening of certificaat,
                           bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het
  wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de
                           geheugen van het apparaat te verwijderen. Als
  installatie alleen voort als u de herkomst en de
                           het .sis-bestand een bijlage bij een bericht is, dient
  inhoud van de toepassing vertrouwt.
                           u het bericht uit de lijst met binnengekomen
U start een geïnstalleerde toepassing door deze in  berichten te verwijderen.
het menu te selecteren. Als er geen standaardmap   Zie 'Bestandsbeheer', p. 163.
is gedefinieerd voor de toepassing, is deze
geïnstalleerd in de map Toepass. in het
hoofdmenu.
                           Toepassingen en software
Selecteer Opties > Logboek bekijken als u wilt
                           verwijderen
bekijken welke softwarepakketten zijn         Druk op   en selecteer Toepass. > Toep.beh..
geïnstalleerd of verwijderd.                                           161
Map Toepassingen  Ga naar een softwarepakket en selecteer Opties >   ● Standaardwebadres — Hiermee stelt u in welk
          Verwijderen. Selecteer Ja ter bevestiging.       standaardadres moet worden gebruikt wanneer
          Verwijderde software kan alleen opnieuw worden     online certificaten worden gecontroleerd.
          geïnstalleerd als u beschikt over het         Voor sommige Java-toepassingen moet mogelijk
          oorspronkelijke softwarepakket of een volledige    een bericht worden verzonden naar of een
          back-up van de verwijderde software. Als u een    netwerkverbinding worden gemaakt met een
          softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u     specifiek toegangspunt voor het downloaden van
          documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet      extra gegevens of onderdelen. Ga in de
          meer kunt openen.                   hoofdweergave van Toepassingsbeheer naar een
          Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het  toepassing en selecteer Opties > Openen als u de
          verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het   instellingen voor de betreffende toepassing wilt
          andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg   wijzigen.
          de documentatie bij het geïnstalleerde
          softwarepakket voor meer informatie.

          Instellingen
          Druk op   en selecteer Toepass. > Toep.beh..
          Selecteer Opties > Instellingen en maak een
          keuze uit de volgende opties:
          ● Software-installatie — Hiermee geeft u aan of
           Symbian-software zonder geverifieerde digitale
           handtekening mag worden geïnstalleerd.
          ● Online certif.controle — Hiermee geeft u aan
           of de online certificaten moeten worden
           gecontroleerd voordat een toepassing wordt
           geïnstalleerd.

  162
                                                      Map Instrumenten
Map Instrumenten
Bestandsbeheer                    Geheugenkaart
Druk op  en selecteer Instrumenten >        Er is mogelijk al een compatibele geheugenkaart in
Best.beh. om door de bestanden en mappen in het    het apparaat geplaatst.
geheugen te bladeren.                 Druk op  en selecteer Instrumenten >
Als u Bestandsbeheer opent, ziet u de weergave van  Hulpprogr. > Geheugen.
het apparaatgeheugen (   ). Schuif naar rechts om  Selecteer Opties > Gegevens geheugen als u wilt
de weergave van de geheugenkaart ( ) te        zien hoeveel geheugen door de verschillende
openen, indien beschikbaar.              gegevenstypen wordt gebruikt.
Selecteer Opties > Gegevens geheugen als u wilt    Selecteer Opties > Reservekopie als u een back-
zien hoeveel geheugen door de verschillende      up van gegevens uit het apparaatgeheugen wilt
gegevenstypen wordt gebruikt.             opslaan op een compatibele geheugenkaart. U
Als u naar een bestand wilt zoeken, selecteer dan   krijgt een waarschuwing als er onvoldoende vrije
Opties > Zoeken en het geheugen waarin u wilt     ruimte beschikbaar is om een back-up te maken.
zoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.    Selecteer Opties > Herst. vanaf kaart als u
Als u bestanden wilt markeren, selecteert u      gegevens vanaf de compatibele geheugenkaart wilt
Opties > Markeringen aan/uit > Markeren of      terugzetten naar het apparaatgeheugen.
Alle markeren. Selecteer Opties > Verplaats      Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd,
naar map of Kopiëren naar map als u bestanden     gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren.
wilt verwijderen of kopiëren.             Er zijn geheugenkaarten die vooraf geformatteerd
                           zijn en andere die u zelf eerst moet formatteren;
                           vraag ernaar bij uw winkelier. De geheugenkaart
                           die bij het apparaat is geleverd, hoeft niet te     163
                           worden geformatteerd.
Map Instrumenten  Selecteer Opties > Geh.kaart formatt. als u een    Selecteer Opties > Afspelen als u het
          geheugenkaart wilt formatteren en Ja om dit te     samengestelde spraaklabel wilt beluisteren.
          bevestigen.
                                     Selecteer Opties > Instellingen als u instellingen
                                     voor spraakopdrachten wilt wijzigen. Selecteer
          Spraakopdrachten                    Synthesizer > Uit als u de synthesizer wilt
                                     uitschakelen waarmee de herkende spraaklabels en
          Druk op  en selecteer Instrumenten >         opdrachten in de geselecteerde apparaattaal
          Hulpprogr. > Spraakopdr..               worden afgespeeld. Selecteer Spraakaanp.
          U kunt het apparaat besturen met behulp van      verwijderen als u het leren van spraakherkenning
          uitgebreide spraakopdrachten. Zie           opnieuw wilt instellen, bijvoorbeeld wanneer de
          'Spraakoproepen', p. 139.               hoofdgebruiker van het apparaat is veranderd.
          Als u uitgebreide spraakopdrachten voor het
          starten van toepassingen en profielen wilt       Synchronisatie
          activeren, moet u de toepassing Spraakopdrachten
          en de map Profielen openen. Het apparaat maakt     Druk op   en selecteer Instrumenten >
          spraaklabels voor de toepassingen en profielen. Als  Synchr..
          u uitgebreide spraakopdrachten wilt gebruiken,     Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items,
          houdt u de rechterselectietoets ingedrukt in de    SMS-berichten of contacten synchroniseren met
          stand-by modus en spreekt u de spraakopdracht in.   verschillende compatibele toepassingen op een
          De spraakopdracht is de naam van de toepassing of   compatibele computer of op internet.
          het profiel in de lijst.                U kunt synchronisatie-instellingen ontvangen in
          Als u meer toepassingen wilt toevoegen aan de lijst,  een speciaal bericht.
          selecteert u Opties > Nieuwe toepassing in de     In de hoofdweergave Synchronisatie kunt u de
          hoofdweergave van Spraakopdrachten. Als u een     verschillende synchronisatieprofielen bekijken. Een
          tweede spraakopdracht wilt toevoegen waarmee u     synchronisatieprofiel bevat de benodigde
          de toepassing kunt starten, selecteert u Opties >   instellingen om gegevens in het apparaat te
          Opdracht wijzigen en voert u de nieuwe         synchroniseren met een externe database op een
  164       spraakopdracht als tekst in. Vermijd heel korte    server of in een compatibel apparaat.
          namen, afkortingen en acroniemen.
Selecteer Opties > Synchroniseren om gegevens     Ga naar het profiel en druk op C als u een
                                                  Map Instrumenten
te synchroniseren. Selecteer Annuleer om de      serverprofiel wilt verwijderen.
synchronisatie tussentijds af te breken.


Apparaatbeheer
Druk op  en selecteer Instrumenten >
Hulpprogr. > App.beh..
Gebruik Apparaatbeheer als u verbinding wilt
maken met een server en configuratie-instellingen
voor het apparaat wilt ontvangen om nieuwe
serverprofielen te maken of om bestaande
serverprofielen te bekijken en te beheren.
U ontvangt mogelijk serverprofielen en
verschillende configuratie-instellingen van uw
serviceproviders of afdeling voor informatiebeheer
van uw bedrijf. Deze configuratie-instellingen
kunnen bijvoorbeeld verbindingsinstellingen zijn
die door verschillende toepassingen in het apparaat
worden gebruikt.
Ga naar een serverprofiel, selecteer Opties en maak
een keuze uit de volgende opties:
● Configuratie starten — Hiermee maakt u
 verbinding met de server en ontvangt u
 configuratie-instellingen voor het apparaat.
● Nieuw serverprofiel — Hiermee maakt u een
 serverprofiel.
                                                   165
Instellingen
        Instellingen
        Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de   Met Tonen kunt u de tonen van de agenda, de klok
        serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat.   en het actieve profiel wijzigen.
        U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.      Scherm
                                   ● Lichtsensor — Druk de bladertoets naar links of
        Algemene instellingen                  naar rechts als u de lichtsensor wilt aanpassen
                                    waarmee de hoeveelheid licht wordt
        In Algemene instellingen kunt u de algemene       gecontroleerd en als u de helderheid van het
        instellingen van het apparaat bewerken of de      scherm wilt aanpassen. Bij weinig licht kan het
        oorspronkelijke standaardinstellingen herstellen.    scherm gaan flikkeren door de lichtsensor.
        U kunt de datum- en tijdinstellingen ook in de klok  ● Lettergrootte — Hiermee past u de grootte van
        aanpassen. Zie 'Klok ', p. 119.             de tekst en symbolen in het scherm aan.
                                   ● Time-out spaarstand — Hiermee selecteert u
        Persoonlijke instellingen                de time-outperiode waarna de energiebesparing
                                    wordt geactiveerd.
        Druk op   en selecteer Instrumenten >
                                   ● Welkomstnotitie/logo — Telkens wanneer u
        Instell. > Algemeen > Persoonlijk.
                                    het apparaat inschakelt, wordt de welkomsttekst
        U kunt instellingen voor het scherm, de stand-by    of het logo kort weergegeven. Selecteer
        modus en algemene apparaatfuncties bewerken.      Standaard als u de standaardafbeelding wilt
        Met Thema's kunt u de weergave van het scherm      gebruiken, Tekst als u een welkomstbericht wilt
        aanpassen. Zie 'Thema's', p. 115.            schrijven of Afbeelding als u een afbeelding wilt
        Met Sprkopdrachten opent u de instellingen voor     selecteren uit de galerij.
        de toepassing Spraakopdrachten. Zie          ● Time-out verlichting — Selecteer een time-out
        'Spraakopdrachten', p. 164.               waarna de achtergrondverlichting van het
                                    scherm wordt uitgeschakeld.
 166
● Scherm draaien — Wijzig de instelling voor     Taal
                                                       Instellingen
 automatische weergaverotatie. In de meeste     De instellingen voor de scherm- of invoertaal
 toepassingen roteert de weergave automatisch    beïnvloeden elke toepassing op het apparaat en
 tussen de modus Staand en Liggend, afhankelijk   blijven actief totdat u deze opnieuw wijzigt.
 van de stand van het apparaat. Houd het
                           ● Displaytaal — Hiermee wijzigt u de taal van de
 apparaat rechtop als u wilt controleren of de
 automatische weergaverotatie functioneert.      schermtekst op het apparaat. Hierdoor worden
 Automatische rotatie functioneert niet als u de   ook de datum- en tijdnotatie en de gebruikte
 instellingen daarvoor handmatig in een        scheidingstekens in bijvoorbeeld berekeningen
 toepassing hebt gewijzigd. Wanneer u de       gewijzigd. Met Automatisch wordt de taal
 toepassing afsluit, wordt automatische rotatie    geselecteerd overeenkomstig de informatie op
 weer ingeschakeld.                  de SIM-kaart. Nadat u de taal van de
                            schermteksten hebt gewijzigd, wordt het
Stand-by modus                     apparaat opnieuw gestart.
● Act. standby — Activeer snelkoppelingen voor    ● Invoertaal — Hiermee wijzigt u de invoertaal.
 toepassingen in de stand-by modus.          Hierdoor veranderen de tekens die beschikbaar
● Snelkopp. — Hiermee wijst u een snelkoppeling    zijn bij het invoeren van tekst en wordt een
 toe aan selectietoetsen in de stand-by modus.    andere woordenlijst gebruikt voor
 Als de actieve stand-by is uitgeschakeld, kunt u   tekstvoorspelling.
 tevens snelkoppelingen via toetsen toewijzen    ● Tekstvoorspelling — Hiermee schakelt u
 voor de verschillende drukmogelijkheden van de    tekstvoorspelling in of uit voor alle editors in het
 bladertoets.                     apparaat. Tekstvoorspelling met woordenlijst is
● Toep. actief standby — Als actieve stand-by is    niet voor alle talen beschikbaar.
 ingeschakeld, selecteert u de snelkoppelingen
 naar toepassingen die u wilt weergeven in de    Instellingen voor toebehoren
 actieve stand-by modus.              Druk op   en selecteer Instrumenten >
● Operatorlogo — Deze instelling is alleen      Instell. > Algemeen > Toebehoren.
 beschikbaar als u een operatorlogo hebt
                           Bij sommige connectoren wordt aangegeven welk
 ontvangen en opgeslagen. Selecteer Uit als u het
                           type toebehoren is aangesloten op het apparaat.      167
 logo niet wilt weergeven.
                           Zie 'Schermsymbolen', p. 22.
Instellingen  De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het  ● Tv-systeem — Hiermee selecteert u het analoge
        type toebehoren. Selecteer een toebehoren en       videosignaal dat compatibel is met de tv.
        maak een keuze uit de volgende opties:         ● Filter tegen flikkeren — Selecteer Aan als u de
        ● Standaardprofiel — Hiermee kunt u het profiel     beeldkwaliteit van het tv-scherm wilt
         instellen dat moet worden geactiveerd wanneer     verbeteren. Het filter tegen flikkeren kan
         u een bepaald compatibel toebehoren aansluit      mogelijk niet de beeldflikkering op alle tv-
         op het apparaat.                    schermen verminderen.
        ● Autom. antwoorden — Hiermee kunt u
         instellen dat inkomende oproepen na vijf       Beveiligingsinstellingen
         seconden automatisch worden beantwoord. Als     Telefoon en SIM
         het beltoontype is ingesteld op Eén piep of Stil,
         is automatisch antwoorden uitgeschakeld.       Druk op   en selecteer Instrumenten >
        ● Verlichting — Hiermee kunt u instellen of de     Instell. > Algemeen > Beveiliging > Telefoon
         verlichting ingeschakeld moet blijven of moet    en SIM-kaart.
         worden uitgeschakeld na de time-out. Deze      ● PIN-code vragen — Als deze optie actief is, moet
         instelling is niet voor alle toebehoren        u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de
         beschikbaar.                      PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie
        Instellingen voor TV Out                 bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.
                                   ● PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode — U
        Selecteer Tv-uitvoer als u de instellingen voor een   kunt de blokkeringscode, PIN-code en PIN2-code
        TV Out-verbinding wilt wijzigen. Maak vervolgens     wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit
        een keuze uit de volgende opties:            cijfers van 0 t/m 9.
        ● Standaardprofiel — Hiermee stelt u het profiel     Neem contact op met uw serviceprovider als u de
         in dat moet worden geactiveerd wanneer u een      PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact
         Nokia Video Connectivity-kabel aansluit op het     op met een Nokia Care-centrum of uw
         apparaat.                       serviceprovider als u de blokkeringscode bent
        ● Formaat tv-scherm — Hiermee selecteert u de      vergeten.Zie 'Toegangscodes', p. 16.
         beeldverhouding van de tv: Normaal of
         Breedbeeld voor breedbeeldtelevisies          Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die
 168                                  afwijken van de alarmnummers, om te
 voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer    ● CUG — Hiermee kunt u een groep mensen
                                                      Instellingen
 kiest.                        opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen
● Per. autom. blokk. ttsnb. — Selecteer of het     (netwerkdienst).
 toetsenblok wordt vergrendeld wanneer het     ● SIM-diensten bevest. — Hiermee kunt u een
 apparaat gedurende een bepaalde tijd niet is     bevestigingsbericht laten weergeven wanneer u
 gebruikt.                      een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).
     Tip: Als u het toetsenblok handmatig wilt
                           Certificaatbeheer
     vergrendelen of ontgrendelen, drukt u op
     de linkerselectietoets en op *.       Druk op   en selecteer Instrumenten >
● Per. autom. blokk. telefn — Als u ongeoorloofd   Instell. > Algemeen > Beveiliging >
 gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out    Certificaatbeheer.
 instellen waarna het apparaat automatisch     Digitale certificaten vormen geen waarborg voor de
 wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat    veiligheid. Ze worden gebruikt om de oorsprong
 kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste    van software te verifiëren.
 blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer Geen als  In de hoofdweergave van Certificaatbeheer ziet u
 u deze automatische blokkering wilt        een lijst met de autoriteitscertificaten die in het
 uitschakelen.                   apparaat zijn opgeslagen. Druk de bladertoets naar
    Tip: Als u het toetsenblok handmatig wilt  rechts als u een lijst met persoonlijke certificaten
    vergrendelen, drukt u op de aan/uit-toets.  wilt weergeven, indien beschikbaar.
    Er wordt een lijst met opdrachten      U moet digitale certificaten gebruiken als u
    weergegeven. Selecteer Blokkeer       verbinding wilt maken met een online bank of een
    telefoon.                  andere site of externe server voor acties waarbij
● Blok. als SIM-krt gewijz. — U kunt instellen dat  vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld.
 er naar de blokkeringscode wordt gevraagd als   Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt
 een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt   als u virussen of andere kwaadaardige software
 geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst     zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt
 bijgehouden met SIM-kaarten die worden       kunnen zijn dat de software die u downloadt en
 herkend als kaarten van de eigenaar.        installeert, betrouwbaar is.
                                                       169
Instellingen                              Ga naar het certificaat en selecteer Opties >
           Belangrijk: Hoewel het gebruik van        Certificaatgegevens als u de gegevens van een
        certificaten de risico's van externe verbindingen en   certificaat wilt controleren. Wanneer u de
        de installatie van software aanzienlijk beperkt,     certificaatgegevens weergeeft, wordt de
        moet u de certificaten wel op de juiste wijze      geldigheid van het certificaat gecontroleerd en
        gebruiken om te kunnen profiteren van een        wordt mogelijk een van de volgende berichten
        verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een     weergegeven:
        certificaat biedt op zichzelf geen enkele        ● Certificaat niet vertrouwd — U hebt nog geen
        bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd      toepassing ingesteld voor het certificaat.
        als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd   ● Geldigheid certificaat verstreken — De
        zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid.     geldigheidsperiode van het geselecteerde
        Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen    certificaat is verlopen.
        of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat  ● Certificaat nog niet geldig — De
        geldig zou moeten zijn, controleert u of de huidige    geldigheidsperiode van het geselecteerde
        datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.    certificaat is nog niet begonnen.
        Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u    ● Certificaat beschadigd — Het certificaat kan
        controleren of de eigenaar van het certificaat kan     niet worden gebruikt. Neem contact op met de
        worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk      uitgever van het certificaat.
        van de opgegeven eigenaar afkomstig is.         De vertrouwensinstellingen wijzigen
        De authenticiteit van certificaten            Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u
        controleren                       controleren of de eigenaar van het certificaat kan
        U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een    worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk
        server als de handtekening en de geldigheidsduur     van de opgegeven eigenaar afkomstig is.
        van het betreffende servercertificaat zijn
                                    Ga naar een autoriteitscertificaat en selecteer
        gecontroleerd.
                                    Opties > Inst. Vertrouwen. Afhankelijk van het
        Als de identiteit van de server niet authentiek is of  certificaat wordt een lijst weergegeven met de
        als u niet over het juiste beveiligingscertificaat    toepassingen die u met het certificaat kunt
 170     beschikt, wordt een melding weergegeven.         gebruiken. Voorbeeld:
● Symbian-installatie: Ja — Het certificaat kan  U kunt de oorspronkelijke waarden van sommige
                                                    Instellingen
 aangeven of de oorsprong van een nieuwe     instellingen herstellen. U hebt hiervoor echter de
 toepassing voor een Symbian-           blokkeringscode nodig.
 besturingssysteem betrouwbaar is.        Nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, kan
● Internet: Ja — Het certificaat kan aangeven of  het inschakelen van het apparaat langer duren. Dit
 servers betrouwbaar zijn.            heeft geen effect op documenten en bestanden.
● Toep.installatie: Ja — Het certificaat kan
 aangeven of de oorsprong van een nieuwe     Instellingen voor positionering
 Java™-toepassing betrouwbaar is.
                          Druk op   en selecteer Instrumenten >
Selecteer Opties > Inst. Vertrouw bew. als u de  Instell. > Algemeen > Positiebepaling.
waarde wilt wijzigen.
                          Methoden voor positionering
Beveiligingsmodule                 ● Geïntegreerde GPS — Hiermee gebruikt u de
Druk op   en selecteer Instrumenten >       geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.
Instell. > Algemeen > Beveiliging >        ● Assisted GPS — Hiermee gebruikt u Assisted GPS
Beveiligingsmodule.                 (A-GPS).
Ga naar de beveiligingsmodule en druk op de    ● Bluetooth GPS — Hiermee gebruikt u een
bladertoets als u een beveiligingsmodule (indien   compatibele externe GPS-ontvanger met
beschikbaar) wilt bekijken of bewerken.       Bluetooth-connectiviteit.
                          ● Op basis van netwrk — Hiermee gebruikt u
Ga voor meer informatie naar een           informatie van het mobiele netwerk
beveiligingsmodule en selecteer Opties >       (netwerkdienst).
Beveiligingsgegevens.
                          Positioneringsserver
Oorspronkelijke instellingen            Selecteer Positiebepalingsserver om een
                          toegangspunt en een positioneringsserver voor A-
herstellen                     GPS te definiëren. De positioneringsserver is
Druk op   en selecteer Instrumenten >      mogelijk vooraf ingesteld door uw serviceprovider.
Instell. > Algemeen > Fabrieksinstell..      U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.      171
Instellingen  Telefooninstellingen                   selecteert, wordt u niet gewaarschuwd, maar
                                    krijgt u een melding over gemiste oproepen.
        In Telefooninstellingen kunt u instellingen voor   ●  Stndrdgesprekstype — Selecteer
        telefoongesprekken en het netwerk bewerken.       Internetoproep om internetoproepen in te
                                    stellen als standaardtype voor uitgaande
        Oproepinstellingen                    oproepen. Als er geen internetgespreksdienst
                                    beschikbaar is, wordt in plaats daarvan een
        Druk op   en selecteer Instrumenten >
                                    gewone spraakoproep geplaatst.
        Instell. > Telefoon > Oproep.
                                  ●  Opr. weig. met SMS — Selecteer Ja als u een
        ● Identificatie verz. — U kunt instellen dat uw     SMS-bericht naar een beller wilt sturen met de
         telefoonnummer wordt weergegeven aan (Ja) of      reden waarom u de oproep niet kon
         verborgen voor (Nee) de persoon naar wie u belt.    beantwoorden.
         De waarde kan ook worden ingesteld door uw     ●  Berichttekst — Typ een tekst die moet worden
         serviceprovider wanneer u een abonnement        verzonden in een SMS-bericht wanneer u een
         afsluit (Ingst. door netw.) (netwerkdienst).      oproep weigert.
        ● Oproep in wachtrij — Als u deze functie hebt    ●  Afb. in video-oproep — Als er tijdens een
         geactiveerd (netwerkdienst), wordt u          videogesprek geen videobeelden kunnen
         gewaarschuwd als er een nieuwe oproep         worden verzonden, kunt u een afbeelding
         binnenkomt terwijl u een gesprek voert. Schakel    selecteren die wordt weergegeven in plaats van
         de functie in (Activeren) of uit (Annuleer) of     de videobeelden.
         controleer of de functie is geactiveerd      ●  Autom. herkiezen — Als u Aan selecteert,
         (Controleer status).                  wordt maximaal tien keer geprobeerd de
        ● Wachtende internetopr. — Selecteer           verbinding tot stand te brengen. Druk op de end-
         Geactiveerd als u op de hoogte wilt worden       toets om het automatisch opnieuw bellen te
         gesteld wanneer er tijdens een lopend gesprek     stoppen.
         een nieuwe internetoproep binnenkomt.       ●  Gespreksduur tonen — Activeer deze instelling
        ● Melding internetopr. — Selecteer Aan als u op     als u wilt dat de gespreksduur tijdens het
         de hoogte wilt worden gesteld wanneer er een      gesprek wordt weergegeven.
 172      nieuwe internetoproep binnenkomt. Als u Uit    ●  Snelkeuze — Als u Aan selecteert, kunt u de
                                    nummers die zijn toegewezen aan de
 nummertoetsen (2 t/m 9) kiezen door de toets    Oproepen doorschakelen
                                                       Instellingen
 ingedrukt te houden. Zie 'Bellen met
 snelkeuze', p. 138.                 Druk op   en selecteer Instrumenten >
● Aannem. willek. toets — Als u Aan selecteert,    Instell. > Telefoon > Doorschakelen.
 kunt u inkomende oproepen beantwoorden       Met Doorschakelen kunt u inkomende oproepen
 door kort op een willekeurige toets van het     doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander
 toetsenblok te drukken, met uitzondering van de   telefoonnummer. Neem contact op met uw
 linker- en rechterselectietoets, de aan/uit-toets  serviceprovider voor meer informatie.
 en de end-toets.                  Geef aan welke oproepen u wilt doorschakelen en
● Lijn in gebruik — Deze instelling          selecteer de gewenste doorschakeloptie. Schakel de
 (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als    optie in (Activeren) of uit (Annuleer) of controleer
 de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee       of de optie is geactiveerd (Controleer status).
 abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke
 telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en    Er kunnen meerdere doorschakelingsopties tegelijk
 SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide    actief zijn. Wanneer alle oproepen worden
 lijnen kunnen altijd worden beantwoord,       doorgeschakeld, wordt     weergegeven in de
 ongeacht de geselecteerde lijn. Als u Lijn 2    stand-by modus.
 selecteert en niet bent geabonneerd op deze
 netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren.    Oproepblokkering
 Wanneer u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt
                           Druk op   en selecteer Instrumenten >
 weergegeven in de stand-by modus.
                           Instell. > Telefoon > Blokkeren.
     Tip: U kunt tussen de telefoonlijnen
                           Met oproepblokkering (netwerkdienst) kunt u de
     schakelen door # ingedrukt te houden in
                           oproepen beperken die worden geplaatst of
     de stand-by modus.
                           ontvangen met het apparaat. Als u de instellingen
● Lijn wijzigen — Selecteer Uitschakelen als u
                           wilt wijzigen, moet u een blokkeringswachtwoord
 lijnselectie (netwerkdienst) wilt voorkomen
                           aanvragen bij uw serviceprovider.
 (indien ondersteund door uw SIM-kaart). U hebt
 de PIN2-code nodig om deze instelling te
 wijzigen.                                                  173
Instellingen  Spraakoproepen blokkeren                als deze wordt ondersteund door de
                                    serviceprovider.
        Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en schakel
                                   ● Operatorselectie — Selecteer Automatisch als
        deze in (Activeren) of uit (Annuleer) of controleer
                                    u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk
        of de optie is ingeschakeld (Controleer status).
                                    zoekt en selecteert of Handmatig als u
        Oproepblokkering is van invloed op alle oproepen,
                                    handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de
        inclusief gegevensoproepen.
                                    verbinding met het handmatig geselecteerde
        Internetoproepen blokkeren               netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en
        Schakel Anonieme opr. blokkrn in of uit om te      wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te
        bepalen of anonieme oproepen via internet zijn     selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een
        toegestaan.                       roaming-overeenkomst met uw eigen mobiele
                                    netwerk hebben gesloten.
        Netwerkinstellingen                   Een roaming-overeenkomst is een
                                    overeenkomst tussen meerdere serviceproviders
        Druk op   en selecteer Instrumenten >
                                    die gebruikers van verschillende netwerken in
        Instell. > Telefoon > Netwerk.
                                    staat stelt om gebruik te maken van de diensten
        Het apparaat kan automatisch schakelen tussen      van andere serviceproviders.
        GSM- en UMTS-netwerken. Het GSM-netwerk wordt     ● Weergave info dienst — Selecteer Aan als u
        in de stand-by modus aangegeven met . Het        wilt dat wordt aangegeven wanneer het
        UMTS-netwerk wordt aangegeven met    .        apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk
        ● Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u        op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular
         wilt gebruiken. Als u Dual mode selecteert,      Network) en als u de ontvangst van relevante
         wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch      informatie wilt activeren.
         geselecteerd op basis van de netwerkparameters
         en de roaming-overeenkomsten tussen de
         serviceproviders. Neem contact op met uw
                                   Verbindingsinstellingen
         netwerkprovider voor de details en kosten van
         roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven
 174                                In Verbindingsinstellingen kunt u toegangspunten
                                   en andere connectiviteitsinstellingen bewerken.
U kunt de instellingen voor Bluetooth-connectiviteit  ● Internettoegangspunten, voor het verzenden en
                                                      Instellingen
ook bewerken in de toepassing Bluetooth-         ontvangen van e-mail en om verbinding te
connectiviteit. Zie 'Instellingen', p. 89.        maken met internet.
U kunt de instellingen voor               Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt
gegevenskabelverbindingen ook bewerken in de      u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken.
USB-toepassing. Zie 'USB', p. 92.            Neem contact op met uw serviceprovider voor meer
                            informatie over de beschikbaarheid van en
Gegevensverbindingen en                 abonnementen op diensten voor packet-
                            gegevensverbindingen.
toegangspunten
Het apparaat ondersteunt packet-            Toegangspunten
gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS
in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat       Een nieuw toegangspunt maken
gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer     Druk op   en selecteer Instrumenten >
gegevensverbindingen tegelijk actief zijn en      Instell. > Verbinding > Toegangspunten.
kunnen toegangspunten een gegevensverbinding      U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt
delen. In het UMTS-netwerk blijven           mogelijk in een bericht van een serviceprovider.
gegevensverbindingen actief gedurende          Sommige of alle toegangspunten kunnen door de
spraakoproepen.                     serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het
U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één    apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze
WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn,  instellingen te wijzigen of verwijderen of om
maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde    nieuwe instellingen toe te voegen.
internettoegangspunt gebruiken.              geeft een beschermd toegangspunt aan.
Voor een gegevensverbinding hebt u een           geeft een toegangspunt voor packet-gegevens
toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten    aan.
toegangspunten definiëren, zoals:
                              geeft een WLAN-toegangspunt aan.
● MMS-toegangspunten, voor het verzenden en
 ontvangen van multimediaberichten;             Tip: U kunt internettoegangspunten in een
                               WLAN maken met de WLAN-wizard.         175
Instellingen  Selecteer Opties > Nieuw toegangspunt als u         gegevensverbinding en wordt doorgaans
        een nieuw toegangspunt wilt maken.             verstrekt door de serviceprovider.
                                    ●  Vraag om wachtw. — Selecteer Ja als u bij
        Selecteer Opties > Bewerken als u de instellingen
        van een toegangspunt wilt bewerken. Volg de         aanmelding op de server telkens een nieuw
        instructies van de serviceprovider.             wachtwoord moet invoeren of als u het
                                      wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
        ● Naam verbinding — Voer een beschrijvende       ●  Wachtwoord — Een wachtwoord kan nodig zijn
         naam voor de verbinding in.                bij het maken van een gegevensverbinding en
        ● Drager gegevens — Selecteer het type           wordt doorgaans verstrekt door de
         gegevensverbinding.                    serviceprovider.
        Afhankelijk van de geselecteerde            ●  Verificatie — Selecteer Beveiligd om uw
        gegevensverbinding zijn alleen bepaalde velden       wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden of
        beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van    Normaal om uw wachtwoord indien mogelijk
        een rood sterretje of de aanduiding Te           gecodeerd te verzenden.
        definiëren. De overige velden hoeft u alleen in te   ●  Homepage — Voer het webadres of het adres
        vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.         van de multimediaberichtencentrale in,
        Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet      afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.
        uw serviceprovider deze functie ondersteunen en     Selecteer Opties > Geavanc. instell. als u de
        zo nodig activeren op de SIM-kaart.           volgende instellingen wilt wijzigen:
                                    ● Netwerktype — Selecteer het
        Toegangspunten voor packet-gegevens
                                     internetprotocoltype om gegevens over te
        Druk op   en selecteer Instrumenten >          dragen van en naar het apparaat. De andere
        Instell. > Verbinding > Toegangspunten >         instellingen zijn afhankelijk van het
        Opties > Bewerken of Nieuw toegangspunt.         geselecteerde netwerktype.
        Volg de instructies van de serviceprovider.       ● IP-adres telefoon (alleen voor IPV4) — Voer het
        ● Naam toegangspunt — U krijgt de naam van        IP-adres van het apparaat in.
         het toegangspunt van de serviceprovider.       ● DNS-adres — Voer de IP-adressen van de
        ● Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan         primaire en secundaire DNS-servers in als uw
 176
         nodig zijn bij het maken van een
 serviceprovider deze vereist. Neem voor deze    hocnetwerken) of WPA/WPA2. Als u Open
                                                    Instellingen
 adressen contact op met uw internetprovider.    netwerk kiest, wordt geen codering gebruikt. De
● Proxyserveradres — Voer het adres van de      coderingstypen WEP, 802.1x en WPA kunnen
 proxyserver in.                   alleen worden gebruikt als deze door het
● Proxypoortnummer — Voer het poortnummer       netwerk worden ondersteund.
 van de proxyserver in.
                          Selecteer WLAN-beveil.instell. om de instellingen
WLAN-internettoegangspunten             voor de geselecteerde beveiligingsmodus in te
                          voeren.
Druk op   en selecteer Instrumenten >
Instell. > Verbinding > Toegangspunten >      Beveiligingsinstellingen voor WEP
Opties > Bewerken of Nieuw toegangspunt.      ● WEP-sleutel in gebr. — Selecteer het WEP-
Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.   sleutelnummer (Wired Equivalent Privacy). U
                           kunt maximaal vier WEP-sleutels maken.
● WLAN-netwerknaam — Selecteer Handmat.
                           Dezelfde instellingen moeten worden ingevoerd
 opgeven of Netw.namen zken. Als u een
                           in het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
 bestaand netwerk selecteert, worden WLAN-
                          ● Verificatietype — Selecteer Open of Gedeeld
 netwerkmodus en WLAN-beveil.modus
                           voor het verificatietype tussen uw apparaat en
 bepaald aan de hand van de instellingen van het   het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
 toegangspuntapparaat.               ● Instell. WEP-sleutel — Voer WEP-codering
● Netwerkstatus — Hiermee geeft u aan of de
                           (lengte van de sleutel), Indeling WEP-sleutel
 naam van het netwerk wordt weergegeven.
                           (ASCII of Hexadecimaal) en WEP-sleutel (de
● WLAN-netwerkmodus — Selecteer Ad-hoc als
                           WEP-sleutelgegevens in de geselecteerde
 u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten
                           indeling) in.
 rechtstreeks gegevens moeten kunnen
 verzenden en ontvangen. Een WLAN-         Beveiligingsinstellingen voor 802.1x en
 toegangspunt is niet nodig. In een ad-      WPA/WPA2
 hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde     ● WPA/WPA2 — Hiermee selecteert u de
 WLAN-netwerknaam gebruiken.             verificatiemethode: EAP als u een EAP-
● WLAN-beveil.modus — Selecteer de gebruikte     invoegtoepassing (Extensible Authentication
 codering: WEP, 802.1x (niet voor ad-        Protocol) wilt gebruiken of Vooraf ged. sleutel  177
Instellingen   als u een wachtwoord wilt gebruiken. Leg de   ● Proxypoortnummer — Voer het nummer van
         gewenste instellingen vast:            de proxypoort in.
         ● Instell. EAP-plug-in — Voer de instellingen
          in volgens de instructies van de       Instellingen voor packet-
          serviceprovider.               gegevens
         ● Vooraf ged. sleutel — Voer een wachtwoord
          in. Hetzelfde wachtwoord moet worden     Druk op   en selecteer Instrumenten >
          ingevoerd in het apparaat voor het WLAN-   Instell. > Verbinding > Packet-ggvns.
          toegangspunt.                 De instellingen voor packet-gegevens gelden voor
        ● Alleen WPA2 (modus) — Alleen apparaten die    alle toegangspunten waarvoor een packet-
         WPA2 gebruiken kunnen in deze modus een     gegevensverbinding wordt gebruikt.
         verbinding tot stand brengen.          ● Packet-ggvnsverb. — Als u Autom. bij
        Geavanceerde WLAN-instellingen            signaal selecteert en u zich in een netwerk
        Selecteer Opties > Geavanc. instellingen en     bevindt dat packet-gegevens ondersteunt,
        maak een keuze uit de volgende opties:        wordt het apparaat geregistreerd bij het
                                  netwerk voor packet-gegevens. Het starten van
        ● IPv4-instellingen — Vul het IP-adres van uw    een actieve packet-gegevensverbinding verloopt
         apparaat, het IP-adres van het subnet, de     sneller, bijvoorbeeld voor het verzenden en
         standaardgateway en de IP-adressen van de     ontvangen van e-mail. Als er geen dekking is voor
         primaire en secundaire DNS-servers in. Neem    een packet-gegevensverbinding, wordt
         voor deze adressen contact op met uw        regelmatig geprobeerd deze verbinding tot
         internetprovider.                 stand te brengen. Als u Wanneer nodig
        ● IPv6-instellingen — Definieer het type DNS-    selecteert, wordt GPRS alleen gebruikt als u een
         adres.                       toepassing of bewerking start waarvoor een
        ● Ad-hoc kanaal (alleen voor Ad-hoc)         packet-gegevensverbinding nodig is.
         — Selecteer Door gebr. gedef. als u handmatig  ● Toegangspunt — U moet de naam van het
         een kanaalnummer (1-11) wilt invoeren.       toegangspunt invullen als u het apparaat wilt
        ● Proxyserveradres — Voer het adres van de      gebruiken als packet-gegevensmodem voor de
 178      proxyserver in.                  computer.
● Snelle toeg. packet-geg. — Hiermee schakelt     Instellingen voor
                                                     Instellingen
 u het gebruik van HSDPA (netwerkdienst) in
 UMTS-netwerken in of uit.              internetoproepen
                           Druk op   en selecteer Instrumenten >
WLAN-instellingen                   Instell. > Verbinding > Internettelefoon.
Druk op   en selecteer Instrumenten >        Selecteer Opties > Nieuw profiel als u een nieuw
Instell. > Verbinding > Wireless LAN.         internetgespreksprofiel wilt maken.
● Beschkbrhd WLAN tonen — Selecteer of        Selecteer Opties > Bewerken als u een bestaand
 wordt weergegeven in de stand-by modus       profiel wilt bewerken.
 wanneer een WLAN beschikbaar is.
● Zoeken naar netwerken — Als u Beschkbrhd      Configuraties
 WLAN tonen instelt op Ja, selecteert u hoe vaak
                           Druk op   en selecteer Instrumenten >
 het apparaat zoekt naar beschikbare WLAN's en
                           Instell. > Verbinding > Configuraties.
 het symbool wordt bijgewerkt.
                           U ontvangt mogelijk vertrouwensinstellingen voor
Selecteer Opties > Geavanc. instellingen als u    de server van de serviceprovider in een
geavanceerde instellingen wilt weergeven. Het     configuratiebericht. U kunt deze instellingen
wordt niet aanbevolen geavanceerde instellingen    opslaan, weergeven of verwijderen in
voor het WLAN te wijzigen.              Configuraties.

SIP-instellingen                   Naamcontrole toegangspunt
Druk op   en selecteer Instrumenten >        Druk op   en selecteer Instrumenten >
Instell. > Verbinding > SIP-instellingen.       Instell. > Verbinding > Tgpt.namen bhr..
SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn  Met de naamcontroledienst voor toegangspunten
nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken.   kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en
U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-    het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde
bericht van de serviceprovider. U kunt deze      toegangspunten voor packet-gegevens worden
instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken  gebruikt.                      179
in SIP-instellingen.
Instellingen  Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-
        kaart de controledienst van het toegangspunt
        ondersteunt.
        Selecteer Opties en de betreffende optie als u de
        controledienst wilt in- of uitschakelen of als u de
        toegestane toegangspunten wilt wijzigen. U hebt
        de PIN2-code nodig als u de opties wilt wijzigen.
        Neem voor de code contact op met uw
        serviceprovider.


        Instellingen voor
        toepassingen
        Druk op   en selecteer Instrumenten >
        Instell. > Toepassingen als u de instellingen van
        enkele toepassingen in het apparaat wilt bewerken.
        U kunt de instellingen ook bewerken als u in elke
        toepassing Opties > Instell. selecteert.
 180
                                                       Problemen oplossen
Problemen oplossen
Bezoek de ondersteuningspagina's op          V: Waarom zien de afbeeldingen er zo
www.nseries.com/support om veelgestelde vragen     vlekkerig uit?
over uw apparaat te bekijken.
                            A: Controleer of het afdekvenster van de cameralens
V: Wat is mijn wachtwoord voor de           schoon is.
blokkerings-, PIN- of PUK-code?
                            V: Waarom verschijnen er steeds
A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem     ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op
contact op met een Nokia Care-centrum of uw      het scherm als ik het apparaat aanzet?
serviceprovider als u de blokkeringscode bent
vergeten of kwijtgeraakt. Als u de PIN- of PUK-code  A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige
niet (meer) weet of als u deze code(s) kwijt bent,   displays kunnen pixels of puntjes bevatten die
neemt u contact op met de netwerkprovider. Neem    voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen
contact op met de leverancier van het toegangspunt   fout.
(bijvoorbeeld de internetserviceprovider of de     V: Waarom kan mijn apparaat geen GPS-
netwerkprovider) voor informatie over         verbinding tot stand brengen?
wachtwoorden.
                            A: In deze gebruikershandleiding vindt u meer
V: Hoe sluit ik een toepassing die niet        informatie over GPS, GPS-ontvangers,
reageert?                       satellietsignalen en locatiegegevens. Zie
A: Houd   ingedrukt. Blader naar een toepassing   'Positionering (GPS)', p. 63.
en druk op C als u de toepassing wilt sluiten. Music  V: Waarom wordt het apparaat van mijn
Player wordt niet afgesloten als u op C drukt.     vriend niet gevonden via de Bluetooth-
Selecteer Muziekspeler in de lijst en kies Opties >  verbinding?
Afsluiten als u deze toepassing wilt sluiten.
                            A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn,
                            Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de      181
                            verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast
Problemen oplossen  mag de afstand tussen beide apparaten niet groter    V: Waarom wordt mijn compatibele pc niet
           zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of    weergegeven op het apparaat in het eigen
           andere obstakels tussen de apparaten bevinden.     netwerk?
           V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding        A: Als u een firewall gebruikt op uw compatibele pc,
           niet verbreken?                     controleer dan of Home Media Server de externe
           A: Als een ander apparaat verbonden is met het     verbinding mag gebruiken. (U kunt Home Media
           apparaat, kunt u de verbinding verbreken vanaf het   Server toevoegen aan de lijst met toegestane
           andere apparaat of door Bluetooth uit te schakelen.   toepassingen van de firewall.) Controleer in de
           Druk op   en selecteer Instrumenten >        instellingen van de firewall of verkeer naar de
           Bluetooth > Bluetooth > Uit.              volgende poorten is toegestaan: 1900, 49152,
                                       49153 en 49154. Sommige apparaten met een
           V: Waarom kan het andere apparaat niet zien
                                       WLAN-toegangspunt hebben een ingebouwde
           welke bestanden op het apparaat in mijn         firewall. Controleer in dergelijke gevallen of de
           eigen netwerk zijn opgeslagen?             firewall in het toegangspuntapparaat het verkeer
           A: Controleer of u het eigen netwerk hebt ingesteld,  naar de volgende poorten niet blokkeert: 1900,
           het delen van inhoud is ingeschakeld op het       49152, 49153 en 49154. Controleer of de WLAN-
           apparaat en het andere apparaat compatibel is met    instellingen hetzelfde zijn op het apparaat en op de
           UPnP.                          compatibele pc.
           V: Wat kan ik doen als de verbinding van mijn      V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor
           eigen netwerk niet meer werkt?             een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me
                                       binnen het bereik bevind?
           A: Schakel de WLAN-verbinding (draadloos LAN) van
           uw compatibele pc en het apparaat uit en weer in.    A: Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt een
           Start de compatibele pc en het apparaat opnieuw     verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen
           op als dit niet helpt. Stel het WLAN opnieuw in op   toegang krijgen tot netwerken waarvoor een
           de compatibele pc en het apparaat als de        verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID
           verbinding nog steeds niet werkt. Zie          kent en een WLAN-internettoegangspunt voor het
           'WLAN', p. 85. Zie 'Verbindingsinstellingen', p. 174.  netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.
  182
V: Hoe schakel ik WLAN uit op het Nokia-       V: Hoe kan ik mijn gegevens opslaan voordat
                                                      Problemen oplossen
apparaat?                      ze worden verwijderd?
A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt         A: Maak, als u gegevens wilt opslaan, met Nokia
uitgeschakeld wanneer u niet probeert om       Nseries PC Suite een reservekopie van alle gegevens
verbinding te maken, geen verbinding hebt met een  en sla deze op een compatibele computer op.
ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent    Verzend afbeeldingen naar uw e-mailadres en sla
naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt  de afbeeldingen vervolgens op uw computer op. Of
sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak  verzend gegevens via Bluetooth naar een
moet worden gezocht naar beschikbare netwerken    compatibel apparaat. U kunt gegevens ook op een
op de achtergrond. WLAN wordt uitgeschakeld     compatibele geheugenkaart opslaan.
tussen scans op de achtergrond.           V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor
Ga als volgt te werk om de instellingen voor scans  mijn bericht selecteren?
op de achtergrond te wijzigen:
                           A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer,
1. Druk op   en selecteer Instrumenten >      adres of e-mailadres. Druk op   , selecteer
  Instell. > Verbinding > Wireless LAN.       Contacten en pas het visitekaartje aan.
2. Pas de tijd aan in Zoeken naar netwerken om    V: Hoe kan ik de gegevensverbinding
  de tijdsinterval voor een achtergrondscan te   verbreken als telkens opnieuw verbinding
  vergroten. Selecteer Beschkbrhd WLAN       wordt gemaakt?
  tonen > Nooit als u de achtergrondscans wilt
  stoppen.                     A: Er wordt geprobeerd een multimediabericht op
                           te halen uit de multimediaberichtencentrale. Als u
3. Druk op Terug als u wijzigingen wilt opslaan.
                           het tot stand brengen van een gegevensverbinding
  Wanneer Zoeken naar netwerken is ingesteld    in het apparaat wilt stoppen, drukt u op  en
  op Nooit, wordt het pictogram voor de       selecteert u Berichten > Opties > Instellingen >
  beschikbaarheid van een WLAN niet         Multimediabericht > Multimedia ophalen.
  weergegeven in de stand-by modus. U kunt     Selecteer vervolgens Handmatig om de
  echter nog steeds handmatig zoeken naar      multimediaberichtencentrale de berichten te laten
  beschikbare WLAN's en hiermee normaal       opslaan, zodat deze later kunnen worden         183
  verbinding maken.                 opgehaald, of Uit om alle binnenkomende
Problemen oplossen  multimediaberichten te negeren. Wanneer u        (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen
           Handmatig selecteert, ontvangt u een bericht       echter niet doorschakelen naar een ander
           wanneer u een nieuw multimediabericht kunt        telefoonnummer.
           ophalen in de multimediaberichtencentrale.
           Wanneer u Uit selecteert, wordt geen verbinding
           meer gemaakt met het netwerk voor
           multimediaberichten. Als u het apparaat zo wilt
           instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding
           wordt opgezet als u een toepassing of bewerking
           start waarvoor een packet-gegevensverbinding
           nodig is, drukt u op   en selecteert u
           Instrumenten > Instell. > Verbinding >
           Packet-ggvns > Packet-ggvnsverb. > Wanneer
           nodig. Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en
           weer in.
           V: Waarom kan ik geen verbinding tot stand
           brengen tussen mijn apparaat en de pc?
           A: Controleer of u de nieuwste versie van Nokia
           Nseries PC Suite hebt en of deze op uw compatibele
           pc is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Raadpleeg
           voor meer informatie over het gebruik van Nokia
           Nseries PC Suite de Help-functie van Nokia Nseries
           PC Suite of ga naar de Nokia-
           ondersteuningspagina's.
           V: Kan ik mijn apparaat als faxmodem
           gebruiken met een compatibele pc?
           A: U kunt het apparaat niet als faxmodem
  184        gebruiken. Door oproepen door te schakelen
                                                          Informatie over de batterij
Informatie over de batterij
Opladen en ontladen                    scherm wordt weergegeven en u weer met het
                              apparaat kunt bellen.
Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De     Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor
batterij kan honderden keren worden opgeladen en      deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde
ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.   lader of batterij.
Wanneer de gesprekstijd en stand-by tijd
                              Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de
aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de
                              batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer
batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die
                              een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of
door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij
                              pen direct contact maakt met de positieve (+) en
alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn
                              negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze
goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.
                              klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan
Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt   bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een
of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is  reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting
het mogelijk dat u de lader moet aansluiten,        van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan
ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet           de batterij of aan het voorwerp waarop deze is
aansluiten om het opladen te starten.           aangesloten.
Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze      De capaciteit en de levensduur van de batterij
niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen      nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen
batterij gekoppeld aan de lader omdat de          bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer
levensduur van de batterij kan afnemen wanneer       of in winterse omstandigheden). Probeer de
deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen      batterij altijd te bewaren op een temperatuur
batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop    tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat
van tijd automatisch ontladen.               met een warme of koude batterij kan gedurende
Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele    bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de      185
minuten duren voordat de batterij-indicator op het     batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties
Informatie over de batterij  zijn met name beperkt in temperaturen beduidend     batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw
               onder het vriespunt.                  batterij geen echte, originele Nokia-batterij is,
               Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen     gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar
               kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook      de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service
               ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk      Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of
               batterijen in overeenstemming met de lokale       Service Point zal de echtheid van de batterij
               regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in    controleren. Als de echtheid niet kan worden
               voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het    vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de
               huishoudafval.                     plaats van aankoop.
               Ontmantel of sloop de geheugencellen of batterijen
               niet. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat
                                           De echtheid van het hologram
               de vloeistof niet in contact komt met de huid of    controleren
               ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen   1. Wanneer u het hologram op
               onmiddellijk met water uitspoelen of medische       het label bekijkt, hoort u
               hulp zoeken.                        vanuit de ene hoek het
                                             Nokia-symbool met de
               Richtlijnen voor het                    handen te zien, en vanuit de
                                             andere hoek het Nokia
               controleren van de echtheid                Original Enhancements-
               van Nokia-batterijen                    logo.
                                           2. Wanneer u het hologram
               Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw     onder een hoek naar links,
               veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele      rechts, omlaag en omhoog
               Nokia-batterij koopt door de batterij bij een       houdt, hoort u op iedere
               officiële Nokia-dealer te kopen en het           kant respectievelijk 1, 2, 3 en
               hologramlabel volgens de onderstaande stappen te      4 stippen te zien.
               inspecteren:
   186           Een succesvolle uitvoering van deze stappen biedt
               geen totale garantie voor de echtheid van de
Wat als de batterij niet origineel
                             Informatie over de batterij
is?
Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast
te stellen of de Nokia-batterij met het
hologramlabel een originele Nokia-batterij is.
Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële
Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het
gebruik van een batterij die niet door de fabrikant
is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot
gebrekkige prestaties en beschadiging van het
apparaat of de toebehoren. Het kan ook de
goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig
maken.
Kijk voor meer informatie over originele Nokia-
batterijen naar www.nokia.com/battery
                               187
Behandeling en onderhoud
              Behandeling en onderhoud
              Uw apparaat is een product van toonaangevend     ● Probeer het apparaat niet open te maken op een
              ontwerp en vakmanschap en moet met zorg        andere manier dan in deze handleiding wordt
              worden behandeld. De volgende tips kunnen u      voorgeschreven.
              helpen om de garantie te behouden.          ● Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud
              ● Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid    niet met het apparaat. Een ruwe behandeling
               en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen   kan de interne elektronische schakelingen en
               mineralen bevatten die corrosie van         fijne mechaniek beschadigen.
               elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt   ● Gebruik geen agressieve chemicaliën,
               het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij   oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om
               en laat het apparaat volledig opdrogen voordat    het apparaat schoon te maken.
               u de batterij terugplaatst.
                                        ● Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende
              ● Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige,   onderdelen van het apparaat blokkeren en de
               vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en      correcte werking belemmeren.
               elektronische onderdelen kunnen beschadigd
               raken.                       ● Maak de lenzen, zoals de cameralens,
                                         nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een
              ● Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het    zachte, schone, droge doek.
               heet is. Hoge temperaturen kunnen de
               levensduur van elektronische apparaten       ● Gebruik alleen de meegeleverde of een
               bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde     goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-
               kunststoffen doen vervormen of smelten.       goedgekeurde antennes, aanpassingen of
                                         toebehoren kunnen het apparaat beschadigen
              ● Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het    en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met
               koud is. Wanneer het apparaat weer de normale    betrekking tot radioapparaten.
               temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat
                                        ● Gebruik laders binnenshuis.
  188           vocht ontstaan, waardoor elektronische
               schakelingen beschadigd kunnen raken.
● Maak altijd een back-up van alle gegevens die u   afvalverwerking, nationale organisaties voor de
                                                    Behandeling en onderhoud
 wilt bewaren, zoals contactpersonen en       verantwoordelijkheid van producenten of uw
 agendanotities.                   lokale Nokia-vertegenwoordiger. Meer informatie
● U kunt het apparaat zo nu en dan weer tot een    vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-
 optimale prestatie resetten door de stroom uit te  Verklaring of bij de landspecifieke informatie.
 schakelen en de batterij te verwijderen.
Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de
lader en andere toebehoren. Neem contact op met
het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig
apparaat niet goed werkt.


Verwijdering
   Het symbool met de doorgestreepte container
   op uw product, documentatie of verpakkingen
   dient om u eraan te herinneren dat binnen de
   Europese Unie alle elektrische en
elektronische producten, batterijen en accu's voor
gescheiden afvalverzameling moeten worden
aangeboden aan het einde van hun levensduur.
Bied deze producten niet aan bij het gewone
huisvuil.
Retourneer de producten voor inzameling om
mogelijke schade aan het milieu of de publieke
gezondheid als gevolg van het wegdoen van afval
zonder toezicht te voorkomen en om duurzaam
hergebruik van materialen te bevorderen.
Inzamelingsinformatie is verkrijgbaar bij de                                189
leverancier van het product, lokale instanties voor
Aanvullende veiligheidsinformatie
                  Aanvullende veiligheidsinformatie
                  Kleine kinderen                   bovenstaande afstandsrichtlijnen in acht tot de
                                             gegevensoverdracht is voltooid.
                  Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine       Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch.
                  onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van  Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken
                  kleine kinderen.                   door het apparaat. Houd creditcards en andere
                                             magnetische opslagmedia uit de buurt van het
                  Gebruiksomgeving                   apparaat, omdat de gegevens die op deze media
                                             zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.
                  Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor
                  blootstelling aan RF-signalen wanneer het op
                  normale wijze tegen het oor wordt gehouden of    Medische apparatuur
                  wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2   Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van
                  cm (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het  draadloze telefoons, kan het functioneren van
                  apparaat op het lichaam wordt gedragen in een    onvoldoende beschermde medische apparatuur
                  draagtasje, riemclip of houder, moeten deze     nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de
                  hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het    fabrikant van het medische apparaat om vast te
                  apparaat zich op de bovengenoemde afstand van    stellen of het apparaat voldoende is beschermd
                  het lichaam bevinden.                tegen externe RF-energie of als u vragen hebt.
                  Voor het overbrengen van databestanden of      Schakel het apparaat uit in instellingen voor
                  berichten moet dit apparaat kunnen beschikken    gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven
                  over een goede verbinding met het netwerk. In    wordt door ter plaatse aangegeven instructies.
                  sommige gevallen kan het overbrengen van       Ziekenhuizen en andere instellingen voor
                  databestanden of berichten vertraging oplopen tot  gezondheidszorg kunnen gebruik maken van
                  een dergelijke verbinding beschikbaar is. Neem de  apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.
   190
Geïmplanteerde medische               medisch apparaat, raadpleegt u een instelling voor
                                                     Aanvullende veiligheidsinformatie
                          gezondheidszorg.
apparatuur
Fabrikanten van medische apparatuur bevelen aan   Gehoorapparaten
dat minimaal 15,3 centimeter (6 inches) afstand
                          Sommige digitale draadloze apparaten kunnen
wordt gehouden tussen een draadloos apparaat en
                          storingen in bepaalde gehoorapparaten
geïmplanteerde medische apparatuur, zoals een
                          veroorzaken. Neem contact op met uw
pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator, om
                          serviceprovider als u last hebt van dergelijke
mogelijke storing aan de medische apparatuur te
                          storingen.
vermijden. Mensen die zulke apparaten dragen,
moeten:
● Altijd het draadloze apparaat op meer dan 15,3  Voertuigen
 centimeter (6 inches) afstand houden van de
                          RF-signalen kunnen van invloed zijn op
 medische apparatuur wanneer het draadloze
                          elektronische systemen in gemotoriseerde
 apparaat is ingeschakeld.
                          voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of
● Het draadloze apparaat niet in een borstzak    onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld
 dragen.                      elektronische systemen voor brandstofinjectie,
● Houd het draadloze apparaat bij het oor aan de  elektronische antislip- of antiblokkeer-
 andere zijde van het lichaam dan de zijde waar  remsystemen, systemen voor elektronische
 de medische apparatuur zich bevindt, om de    snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg
 kans op storingen te minimaliseren.        de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw
● Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit  voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur,
 als er enige reden is om aan te nemen dat er   voor meer informatie.
 storing optreedt.                 Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel
● Lees en volg de aanwijzingen van de fabrikant   worden onderhouden of in een auto worden
 van de geïmplanteerde medische apparatuur.    gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie
                          kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel
Als u vragen hebt over het gebruik van het     van toepassing is op het apparaat doen vervallen.
draadloze apparaat met een geïmplanteerd                                   191
                          Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur
Aanvullende veiligheidsinformatie  in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar    dergelijke plaatsen een explosie of brand
                  behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen      veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden
                  brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve      kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij
                  materialen in dezelfde ruimte als die waarin het    benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor
                  apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren    het gebruik van radioapparatuur in
                  daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de    brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of
                  airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen.     op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.
                  Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde    Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar
                  of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte     niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder
                  boven de airbag of waar de airbag wordt         andere om scheepsruimen, chemische overslag- of
                  opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is    opslagplaatsen en gebieden waar de lucht
                  geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt       chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld
                  opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen        graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact
                  veroorzaken.                      op met de fabrikanten van voertuigen die
                  Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is    gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en
                  verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een    butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan
                  vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze     worden gebruikt in de omgeving van deze
                  telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de      voertuigen.
                  werking van het vliegtuig, kan het draadloze
                  telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.
                                              Alarmnummer kiezen
                  Explosiegevaarlijke                      Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit
                  omgevingen                       apparaat, maken gebruik van radiosignalen,
                                              draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de
                  Schakel het apparaat uit als u op een plaats met    gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor
                  explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en    kunnen verbindingen niet onder alle
                  instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld  omstandigheden worden gegarandeerd. U moet
   192              plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de     nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon
                  motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op    voor het tot stand brengen van essentiële
communicatie, bijvoorbeeld bij medische          Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor
                                                        Aanvullende veiligheidsinformatie
noodgevallen.                       toestemming hebt gekregen.
Een alarmnummer kiezen:
1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is      Informatie over certificatie
  gebeurd. Controleer of de signaalontvangst
  voldoende is.                     (SAR)
  In sommige netwerken kan een geldige, correct     Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen
  geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.        voor blootstelling aan radiogolven.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het    Dit mobiele apparaat is een radiozender en -
  scherm leeg te maken en het apparaat gereed te     ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor
  maken voor een oproep.                 blootstelling aan radiogolven die worden
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar     aanbevolen door internationale richtlijnen niet
  u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per      worden overschreden. Deze richtlijnen zijn
  locatie.                        ontwikkeld door de onafhankelijke
                             wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten
4. Druk op de beltoets.
                             veiligheidsmarges om de veiligheid van alle
Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat   personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en
u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u     gezondheidstoestand.
een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in
                             De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele
het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel
                             apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid
wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat
                             SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de
u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze
                             richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/
handleiding of uw serviceprovider voor meer
                             kilogram) gemiddeld over tien gram
informatie.
                             lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de
Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig     standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in
mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw      alle gemeten frequentiebanden het hoogst
draadloze apparaat is mogelijk het enige         toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke
communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk.     SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de     193
                             maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is
Aanvullende veiligheidsinformatie  ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt
                  dan nodig is om verbinding te maken met het
                  netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan
                  wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals
                  de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.
                  De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen
                  voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,35 W/
                  kg.
                  Het gebruik van accessoires en toebehoren met het
                  apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden.
                  SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van
                  nationale rapportage-eisen, testeisen en de
                  netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u
                  vinden onder bij de productinformatie op
                  www.nokia.com.
   194
Index
                                            Index
A                algemene informatie 15   webbrowser 82
aanpassen 115, 166       Apparaatbeheer 165     WEP 177
accessoires           audioberichten 125     WPA 177
    Zie toebehoren      automatisch bijwerken,  beveiligingscode 16
achtergrond 115         datum/tijd 119      beveiligingsmodule 171
achtergrondverlichting, time-              Beveiliging van de SIM-
                B            kaart 168
out 166
actieve stand-by modus 117,   barcodes 157       bijlagen 127, 129
167               batterij         blogs 80, 112
actieve werkbalk          energie besparen 17  blokkeringscode 16
  in camera 36          energiebesparing,   Bluetooth-connectiviteit
  in galerij 51          instelling 166      appaaat, zichtbaarheid 89
activeringssleutels 113     beantwoorden,        apparaatadres 90
adressenlijst          oproepen 137        beveiliging 89
                beëindigen, alle      gegevens verzenden 90
    Zie contacten
afbeeldingen          oproepen 139        in-/uitschakelen 89
                beltonen 116        instellingen 89
  afdrukken 56, 57
                berichten          koppelen, apparaten 90
  bewerken 53
                  e-mail 128        ontvangen, gegevens 91
  online delen 58
afdrukken             instellingen 130   bookmarks 81
  afbeeldingen 56         mappen voor 122    browser
  Print basket 52         multimedia 127      beveiliging 82
agenda 120             pictogram voor      bookmarks 81
alarmsignaal,           inkomend 127       browsen door pagina's 77,
agendanotitie 120, 121       voice 137        79
albums, media 52        beveiliging         cachegeheugen 82      195
                  certificaten 169     downloads 80
Index    instellingen 83      groepen 153       externe mailbox 128
      widgets 80         kopiëren 152       externe SIM-modus 91
                    opslaan 151
    C               spraaklabels 152     F
    cachegeheugen 82        standaardgegevens 152  fabrieksinstellingen
    camera             synchroniseren 164    herstellen 171
      afbeeldingskwaliteit 45   verwijderen 151     feeds, nieuws 80
      afbeeldingsmodus 37     verzenden 151      Flash Player 112
      belichting 46       contactgegevens 15     FM-radio 104
      flash 39         copyrightbescherming 113  foto's
      geolabels 39                        Zie camera
      instellingen 45      D
      kleur 46         datum en tijd 119     G
      locatiegegevens 39    dempen, geluid 137     galerij 49
      reeksmodus 40       diavoorstelling 53     games 26
      scènes 40         dienstberichten 128    gedeelde video 142
      videokwaliteit 47     dienstopdrachten 122    gegevensverbindingen
      videomodus 43       documenttoepassingen 155   Apparaatbeheer 165
      zelfontspanner 41     downloads 80         kabel 92
    certificaten 169       draadloos LAN,        pc-connectiviteit 92
    computerverbindingen 92   instellingen 179       synchronisatie 164
        Zie ook        DRM (Digital Rights    geheugen
       gegevensverbindingen  Management) 113        vrijmaken 18
    conferentiegesprekken 138  duur van gesprekken 148    webcache 82
    configuratie                      geheugenkaarten
       Zie instellingen    E             formatteren 163
    contacten          eigen netwerk 58      gekozen nummers 148
     afbeeldingen in 151    e-mails 128        GPS (Global Positioning
     beltonen 152        energiebesparing 166    System) 63
196    bewerken 151        Excel, Microsoft 155    grafieken, spreadsheet 155
H                  positionering 171       Zie ook browser
                                              Index
handtekening, digitaal 170     RealPlayer 112
                  scherm 166        J
helderheid, scherm 166
Help-toepassing 15         SIP 179         J2ME Java-toepassing,
hoofdmenu 117            snelkoppelingen 167   ondersteuning 159
hoofdtelefoon 32          stand-by 167       Java-scripts/-
HSDPA (high-speed downlink     taal 167         toepassingen 159
packet access) 23          toebehoren 167
                  toegangspunt,      K
I                  naamcontrole 179     Kaarten 66
inbox, berichten 127        toegangspunten 175    kabelverbinding 92
infodienstberichten 123       toepassingen 180     klantenservice 15
installeren,            TV Out 168        klembord, kopiëren
toepassingen 160          Videocentrum 96     naar 125
instellingen            video delen 143     klok 117, 119
                  webbrowser 83      kopiëren, tekst naar het
  aanpassen 166
                  WLAN 178, 179      klembord 125
  Bluetooth-connectiviteit 89
  camera 45            WLAN-
                  internettoegangspunte  L
  certificaten 169
                  n 177          leestekens, tekstinvoer 124
  configuratie 179
                 instellingen voor      lettertype, instellingen 166
  doorschakelen,
                 toebehoren 167       lichtinstellingen 166
  oproepen 173
                 instellingswizard 20    lijstweergave van
  eigen netwerk 60
                 internetoproepen 145, 147  menu's 117
  internetoproep 179
                  instellingen 179     locatiegegevens 39, 63
  netwerk 174
                  plaatsen 147       luidspreker 33
  oproepblokkering 173
                  profielen 145, 179
  oproepen 172
                  verbinding maken 146   M
  packet-gegevens 178
                 internettoegangspunten 87  mailbox
  packet-gegevens,                                     197
                 internetverbinding 77     e-mail 128
  toegangspunten 176
Index   video 137         nummers 98          overdragen, gegevens 20
      voice 137
    media             O               P
      Flash Player 112      offline modus 33       packet-gegevensverbinding
      Muziekspeler 98      omrekenen            instellingen 178
      radio 104           valuta 157          tellers 149
      RealPlayer 111       ondersteuning 15         toegangspunt,
      spraakopnamen 114     ontgrendelen,          instellingen 176
      streaming 111       toetsenblok 24, 169      paginaoverzicht 79
    memonotities 120, 156     operatorlogo 167       PDF-reader 156
    microfoon en luidspreker 33  opnamemodi, camera 40     persoonlijke
    mijn nummers 151       opnemen            certificaten 169
    miniweergave 79         geluiden 114        PictBridge 57
    MMS (Multimedia Message     oproepen 114        PIN2-code 16
    Service) 125, 127       opnieuw bellen, functie 172  PIN-code 16
    multimediaberichten 125,   oproepen 136         plaatsen 74
    127               beantwoorden 137      positionering,
    multimediamenu 25        conferentie 138      instellingen 171
    Muziekspeler 98         duur 148          positioneringsgegevens 63
                     instellingen 172      PowerPoint, Microsoft 156
    N                internetoproepen 147    presentaties,
    navigatiehulpmiddelen 63     logboek voor 149      multimedia 56, 127, 156
    netwerkinstellingen 174     opnemen 114        problemen oplossen 181
    N-Gage 26            opties tijdens 136     productondersteuningspagin
      instellingen 32        weigeren 137        a's 15
    N-Gage-weergaven 27      oproep in wachtstand 139   profielen
    nieuwsfeeds 80        opties, menu voor        internetgespreksprofiel 145
    Nokia-contactgegevens 15   oproepen 136           , 179
    Nokia Lifeblog 112      outbox, berichten 122      offline beperkingen 33
198   notities 156         overbrengen, muziek 101    proxy-instellingen 177
PUK-codes 16          SIM-berichten 130     time-out voor
                                             Index
                verzenden 125       achtergrondverlichting 166
Q              snelkeuze 138        toegangscodes 16
Quickmanager 156      snelkoppelingen 167     toegangspunten 87, 175
Quickpoint 156       softwaretoepassingen 159   toepassingen 159
Quicksheet 155       software-update 16      toepassingsbeheer 159
Quickword 155        speciale tekens,       toetsenblok 24, 169
              tekstinvoer 124       tonen
R              spraakopdrachten 139, 164    beltonen 116
radio 104          spraakopnamen 114        instellingen 166
rasterweergave van     spraakoproepen        tv-configuratie 168
menu's 117            Zie oproepen      tv out-modus 55
RealPlayer 111       spraaktoepassingen 164
rekenmachine 159      stand-by modus 117, 167   U
roaming 174         streaming media 111     UPIN-code 16
              Symbian-toepassingen 159   UPnP (Universal Plug and Play
S              symbolen en         architecture) 58
scènes, foto en video 40  pictogrammen 22       UPUK-code 16
scherminstellingen 166   synchronisatie van      USB-kabelverbinding 92
SIM-kaart          gegevens 164
  berichten 130                     V
  contacten 153      T              valuta
SIP 179           taalinstellingen 167      omrekenen 157
sjablonen, bericht 126   tekencodes 124        verbindingsbeheer 87
SMS (Short Message     tekstinvoer 123       vergaderingen instellen 120
Service) 125        tekstvoorspelling,      vergadernotities 120
SMS-berichten        invoermodus 123       vergrendelen
  beantwoorden 127     thema's 115           toetsenblok 24, 169
  instellingen 131     tijd en datum 119      vergrendeling 24, 169
  ontvangen en lezen 127  tijdzone, instellingen 119  verjaardagnotities 120     199
Index  vertrouwensinstellinge   WPA 177
    n 170
    verzonden berichten,    Z
    map 122          zelfontspanner, camera 41
    videoclips         zipmanager 157
      gedeeld 142       zoomen 38, 44
    videoclips opnemen 43
    videogesprekken 140, 141
      opties tijdens 141
    Visual Radio 104
    voice over IP 147
    voice over IP (VoIP) 145
    VoIP (voice over IP) 147
    volumeregeling 33

    W
    weblogs 80, 112
    webverbinding 77
    weekinstellingen,
    agenda 121
    weigeren, oproepen 137
    wekker 119
    welkom 20
    welkomstbericht 166
    WEP 177
    wereldklok 119
    werkbalk 36, 51
    widgets 80
    WLAN 85
200   Word, Microsoft 155

				
DOCUMENT INFO
moradhammer8811 moradhammer8811 http://
About