Docstoc

Download - The United Republic O

Document Sample
Download - The United Republic O Powered By Docstoc
					TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA AHADI ZA SERIKALI
     BUNGENI KWA KIPINDI CHA
       MWAKA 2005 - 2006
                OFISI YA WAZIRI MKUU

NA.       AHADI                     UTEKELEZAJI
 1. Serikali itaendelea kudhibiti     Marekebisho ya Sheria ya Udhibiti wa dawa za kulevya
  uingizaji na utumiaji wa dawa za    yamekamilika na kuwasilishwa kwa Mwanasheria Mkuu wa
  kulevya nchini kwa kuelimisha     Serikali.
  jamii kuhusu madhara na athari     Tume imeratibu mafunzo kwa watendaji wa vyombo vya
  zake. Aidha, itajenga uwezo wa     dola mipakani yaliyofanyika Tanga mwezi Februari, 2006.
  watendaji kwa kutoa mafunzo      Aidha mafunzo ya uhamasishaji yametolewa katika shule
  kwa Wakala na Idara za Serikali    tano za mkoa wa Dar es Salaam.
  za Forodha, Uhamiaji na Polisi
  wa mipakani, Viwanja vya Ndege     Elimu kwa umma imeendelea kutolewa kupitia sikukuu za
  na Bandari. Tiba na ushauri      kitaifa kama vile Nane nane, Wiki ya Vijana na Mwenge wa
  nasaha pia vitaendelea kutolewa.    Uhuru. Aidha Tume imeandaa mtaala wa kufundisha
                      wakufunzi ambao utatumika kufundishia.
                      Waathirika wa dawa za kulevya wameendelea kupatiwa
                      matibabu katika hospitali ya Amana. Vilevile programu ya
                      tiba kwa waathirika hao inaendelea kutekelezwa.
 2.  Serikali kupitia Msajili wa Vyama  Kanuni za Maadili ya Vyama vya Siasa zimeshaandaliwa na
   itahakikisha Kanuni za Maadilii ya  Msajili wa Vyama vya Siasa kwa kushirikiana na Wadau
   Vyama vya Siasa zinatumika      wote wa Demokrasia ya vyama vingi vikiwamo Vyama vya
   kujenga misingi ya siasa za     Siasa.
   kistaarabu.             Serikali imesharidhia baada ya kuona kuwa zinafaa kuanza
                      kutumika kama sehemu ya Sheria ya Vyama vya Siasa
                      Namba 5 ya 1992 ili kujenga misingi ya Siasa za kistaarabu.
                      Marekebisho ya Sheria ya Vyama vya Siasa namba 5 ya
                      mwaka 1992 kifungu cha 22 yatamwezesha Waziri mwenye
                      dhamana ya masuala ya Vyama vya Siasa kutunga Kanuni za
                      Maadili ya Vyama vya Siasa ili zianze kutumika kama
                      ilivyoshauriwa na Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
                      Marekebisho hayo ya Sheria yamepangwa kuingizwa katika
                      muswada wa Written Laws Miscellaneous Amendments
                      Act utakaowasilishwa Bungeni katika mkutano wa nne wa
                      Bunge la bajeti.
 3.  Serikali itashirikiana na Ofisi ya  Ujenzi wa Ukumbi Mpya wa Bunge, Dodoma:
   Bunge kuhakikisha miradi ya      Kazi ya ujenzi wa Ukumbi Mpya wa Bunge uliokuwa
   maendeleo inayotekelezwa na     ukisimamiwa na Mifuko ya Hifadhi ya Jamii, ambayo ndiyo
   Bunge     inaendelea    na  iliyolipia gharama ya ujenzi imekamilika mwezi Mei, 2006.
   kukamilishwa    kwa  wakati.  Ukumbi huo umekabidhiwa Serikalini kupitia Ofisi ya Bunge
   Miradi hiyo ni ya ujenzi wa     kwa matumizi ya Shughuli za Bunge.
   ukumbi mpya wa Bunge mjini      Upanuzi na Ukarabati wa Ofisi Ndogo za Dar es
   Dodoma, upanuzi na ukarabati     Salaam na Zanzibar
   wa Ofisi ndogo za Dar es Salaam   Ujenzi wa Ofisi Ndogo ya Bunge Zanzibar iliyopo Tunguu
   na Zanzibar.             ulikamilika mwezi Agosti, 2005 na kuanza kutumika. Kazi
                      inayoendelea ni uwekaji wa samani mpya ambazo ziliagizwa
                      toka nje.
                           1
NA.       AHADI                    UTEKELEZAJI
                    Kazi ya upanuzi na ukarabati katika Ofisi Ndogo ya Dar es
                    salaam unaendelea kukamilishwa. Uwekaji wa samani
                    utakamilika mwezi Juni, 2006. Ufungaji wa mashine ya
                    umeme (Generator) pia umekamilika.
 4.  Kuhakikisha Uchaguzi Mkuu wa   Uchaguzi Mkuu wa 2005, umefanyika kwa mafanikio. Kwa
   tarehe 30 Oktoba, 2005      mara ya pili tokea kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi
   unafanyika katika mazingira ya  ya siasa nchini, Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani
   uhuru, amani na haki kwa     ulifanyika kwa pamoja. Uchaguzi huo ulifanyika tarehe 14
   kushirikisha wadau wote, yaani  Desemba, 2005 badala ya tarehe 30 Oktoba, 2005
   Vyama vya Siasa, Vyombo vya    kutokana na kifo cha Bw. Jumbe Rajab Jumbe aliyekuwa
   Habari, Tume za Uchaguzi (NEC   mgombea mwenza wa Mgombea Urais kwa tiketi ya
   na ZEC), NGO‟s, Asasi za Kiraia  CHADEMA.
   na Wananchi kwa ujumla.      Idadi ya majimbo ya Uchaguzi ni 232 na Kata ni 2552.
                    Serikali imefanikiwa kuanzisha Daftari la Kudumu la Wapiga
                    Kura ambalo lilitumika katika Uchaguzi Mkuu wa 2005.
                    Kwa ujumla kuanzishwa kwa Daftari la Kudumu la Wapiga
                    Kura kumekidhi makusudio ya kuwepo kwake.
                    Vyama vya Siasa vilivyo na Usajili kamili vilishiriki katika
                    Uchaguzi kama ifuatavyo: Vyama 10 vilishiriki katika
                    Uchaguzi wa Rais; Vyama vyote 18 vilishiriki katika
                    Uchaguzi wa Wabunge na Madiwani.
                    Matokeo ya Uchaguzi:
                    Katika Uchaguzi wa Rais, Chama cha CCM kilipata ushindi.
                    Katika Uchaguzi wa Wabunge, Vyama vya Siasa vilipata
                    idadi ya wabunge kama ifuatavyo:-
                    CCM viti 206, CHADEMA viti 5, CUF viti 19, TLP
                    kiti 1, UDP kiti 1.
                    Wabunge wa Viti Maalum:
                    Tume imewatangaza wabunge wanawake 75 wa viti maalum
                    waliopatikana kutokana na uwiano wa kura ambazo kila
                    chama kilipata katika Uchaguzi wa Wabunge. Idadi ya
                    wabunge hao ni:
                    CCM viti 58, CUF viti 11 na CHADEMA viti 6.
                    Idadi ya wabunge hao wa viti maalum imeongezeka kutoka
                    48 ya awali kufuatia mabadiliko ya 14 ya Katiba ya Jamhuri
                    ya Muungano wa Tanzania.
                    Madiwani wa Viti Maalum:
                    Tume iliwatangaza madiwani 988 wa viti maalum
                    waliopatikana kutokana na uwiano wa viti ambavyo kila
                    chama kilipata katika Uchaguzi wa Madiwani na Wabunge.
                    Idadi ya Madiwani hao kwa Vyama vya Siasa husika ni:
                    CCM viti 885; CHADEMA Viti 35; CUF viti 31; NCCR viti
                    9; PPT – MAENDELEO kiti 1; TLP viti 18 UDP viti 9.
                         2
NA.        AHADI                     UTEKELEZAJI
5.  Serikali itaendeleza jitihada zake  Tume ya Kudhibiti UKIMWI iliingia mkataba na mawakala
   za kudhibiti maambukizi ya virusi  (RFAs) wa mikoa kama ifuatavyo:
   vya UKIMWI kwa kuhakikisha      ST Associates (Arusha na Manyara), CARE International in
   Wakala zilizoteuliwa kusaidia    Tanzania (Tabora na Kigoma), The Consortium of Koshika
   Mamlaka za Serikali za Mitaa     Women‟s Group, RAO Hospital, na Utegi Technical
   zinashirikisha Asasi za Kijamii,   Enterprises (T) Limited (Dar es salaam, Mara na Shinyanga),
   NGOs na sekta binafsi zilizoko    Action Aid Tanzania (Dodoma, Singida, Morogoro na
   katika maeneo yao ili kuimarisha   Pwani), TANESA (Mwanza na Kagera), GTZ International
   mwitikio wa wananchi dhidi ya    Services (Rukwa na Mbeya), NCL/SACHITA Association
   UKIMWI.               (Iringa na Ruvuma), GFA Medical (Tanga na Kilimanjaro)
                      na DAC/ED Consult (Lindi na Mtwara).

                      Mawakala hao wako katika hatua mbalimbali za utekelezaji
                      wa mkataba kwa kufanya utambuzi wa asasi za kiraia,
                      ugawaji wa fedha kwa asasi za kiraia (CSOs) ambazo
                      zimekamilisha utaratibu wa kisheria kwa mujibu wa
                      mikataba husika.
                      Mawakala walioanza kazi mwezi April 2005, walishatoa kiasi
                      cha fedha kwa asasi za kiraia 747 awamu ya kwanza kama
                      ifuatavyo;
                      ACTION AID - Morogoro na Pwani(141)-Tshs 360, 712, 800
                           - Dodoma na Singida (103)- Tshs 333,208,830.

                      GFA MEDICAL-Tanga  na Kilimanjaro (118)-Tshs. 321,525,890.

                      KOSHIKA- Dar es Salaam (75)- Tshs 463,492,600.

                      GTZ- Mbeya (48)- Tshs 245,833,490.

                      SACHITA- Iringa na Ruvuma (99) - Tshs. 395,640,780.

                      DAC/ED - Lindi na Mtwara (163) - Tshs.266, 181,600.

                      Zoezi la kugawa fedha kwa asasi husika ni endelevu
                      kulingana na maombi yanayowasilishwa kutoka kwenye
                      asasi zilizopo kwenye halmashauri zote nchini.
                           3
                OFISI YA WAZIRI MKUU -
              TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

NA.         AHADI                      UTEKELEZAJI
 1.  Kuanzisha Halmashauri za Jiji la    Serikali imeanzisha Halmashauri za Majiji, Manispaa, Miji na
   Arusha, Tanga na Mbeya,        Wilaya kama ifuatavyo:- Jiji la Mbeya, Arusha na Tanga;
   Halmashauri za Manispaa za       Manispaa za Mtwara/Mikindani, Songea, Sumbawanga,
   Mtwara/Mikindani,     Songea,   Kigoma/Ujiji, Bukoba, Musoma na Singida; Miji ya Mpanda
   Sumbawanga,      Kigoma/Ujiji,  na Njombe pamoja na Halmashauri za Wilaya ya
   Bukoba, Musoma, Singida na       Namtumbo, Kilolo, Kilindi, Kishapu na Mvomero.
   Arumeru Halmashauri ya Mji wa
   Mpanda na Halmashauri za
   Wilaya za Namtumbo, Kilolo,
   Mvomero, Kilindi na Kishapu.
 2.  Sh. 2.8 billioni zitapelekwa katika  Jumla ya Sh. 2,594,560,000/= kati ya Sh.2,800,000/=
   Halmashauri 16 zilizosalia kati ya   zilizotarajiwa ndizo zimepelekwa katika Halmashauri 16
   114 zinazotekeleza Mpango wa      zinazotekeleza Mpango wa Ukarabati wa Vituo vya Kutolea
   Ukarabati wa Vituo vya kutolea     Huduma za Afya kama ifuatavyo:-
   Huduma za Afya ifikapo tarehe     Maswa(140,500,000); Arumeru (218,000,000); Karatu
   30 Juni 2005.             (88,000,0000); Mtwara DC (167,500,000); Newala
                       (106,500,000);   Kondoa    (192,000,000);   Mpwapwa
                       (152,000,000);   Lindi   (M)   (30,000,000);   Kilosa
                       (126,060,000); Hai (137,000,000); Moshi (V) (138,000,000);
                       Mwanga(184,000,000); Rombo (125,500,000); Same
                       (149,000,000); Mpanda (239,500,000); Sumbawanga
                       (350,500,000).
 3.  Siku ya Serikali za Mitaa       Siku ya Serikali za Mitaa ilizinduliwa rasmi tarehe 1 Julai
   itazinduliwa   rasmi   na    2005 na uamuzi kuwa siku hiyo itasherehekewa kila mwaka
   Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya     lakini haitakuwa siku ya mapumziko.
   Muungano wa Tanzania tarehe 1
   Julai, 2005.
 4.  Kuendelea na zoezi la kuboresha    Kazi iliyofanyika ni kufanya mapitio katika muundo wa
   Mipango Mikakati iliyoandaliwa     Sekretarieti za Mikoa na kujaza nafasi za Makatibu Tawala
   na Sekretariet za Mikoa.        Wasaidizi. Hivyo kwa mwaka wa fedha 2006/2007 Mpango
                       Mkakati katika kila Mkoa utafanyiwa mapitio ili kuingiza
                       muundo huo unaotumika sasa.
 5.  Kuwapatia mafunzo viongozi na     Mafunzo yametolewa kwa ajili ya kuboresha taaluma, ujuzi
   Watumishi Serikali za Mitaa,      na stadi za kazi kwa watumishi wapya 55 Makao Makuu,
   Sekretarieti    za  Mikoa,    Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI. Mafunzo ya stadi za kazi
   Halmashauri, Kata, Vijiji na      kwa Maafisa Utumishi kutoka Halmashauri zote na Maafisa
   Vitongoji ili kuboresha taaluma,    Tawala kutoka Sekretariati za Mikoa yote ya Tanzania Bara
   ujuzi na stadi zao.          yametolewa kwa awamu sita katika Chuo cha ESAMI-
                       Arusha. Mafunzo yenye kuzingatia mtazamo wa hifadhi ya
                       mazingira endelevu, mapambano dhidi ya rushwa, jinsia,
                       utawala bora, fursa na vikwazo kwa maendeleo na udhibiti
                       wa UKIMWI yametolewa kwa wawezeshaji wakufunzi 860
                       na Wenyeviti wapya wa Vijiji, Vitongoji na Mitaa.
 6.  Kutoa mafunzo ya Utawala Bora     Mafunzo hayo yametolewa katika Mikoa husika kati ya Julai
   kwa Makatibu Tarafa katika       na Oktoba, 2005. Washiriki walikuwa ni Makatibu Tarafa
   Mikoa ya Manyara na Arusha.      48 na Makatibu Tawala wa Wilaya 10.
 7.  Kuwasilisha       serikalini   Utafiti wa kuangalia jinsi ya kuufanya Mfuko wa Akiba ya
   mapendekezo    ya  kuufanya    Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa kutoka “Provident Fund”
   Mfuko wa Akiba ya Wafanyakazi     na kuwa wa Pensheni ulifanyika na mapendekezo
   wa Serikali za Mitaa kuwa Mfuko    yalitolewa. Kuufanya mfuko huo kuwa wa Pensheni Serikali
   wa pensheni.              inatakiwa kuchangia shilingi bilioni 107.3 kwa awamu ya
                            4
NA.       AHADI                      UTEKELEZAJI
                     shilingi bilioni 10 kwa mwaka ili Mfuko uwe endelevu.
                     Itahitajika sheria mpya ya kukidhi mahitaji hayo ya sasa na
                     Baraza la Mawaziri limesharidhia kutungwa kwa Sheria hiyo
                     ya Mfuko wa Pensheni wa Serikali za Mitaa.
 8.  Kufanya zoezi la kutathmini hali  Zoezi la kutathmini hali ya barabara za Halmashauri nchini
   ya barabara za Halmashauri ili   lilianza mwezi Julai kwa kushirikiana na Benki ya Dunia,
   kuweza kujua urefu wa mtandao   chini ya Mradi unaojulikana kama “Local Government Road
   wote   wa   barabara  kwa  Inventory and Condition Survey (LG-RICS), ambao pamoja
   kushirikiana na Benki ya Dunia   na kupima urefu wa barabara, pia unahesabu na kuyapiga
                     picha madaraja na makalvati yote yaliyomo kwenye
                     barabara husika.
                     Mpaka kufikia Machi 2006 yafuatayo yalikwisha fanyika:-
                     Tathmini ya urefu na hali ya barabara katika Wilaya 65 kati
                     ya 121. Barabara zenye urefu Km.28,445 ziliishatathminiwa.

                     Takwimu za madaraja 1,513       na makalvati 12,547
                     zilishakusanywa, Zoezi la kufanya uchunguzi/tathmini kwa
                     Wilaya nyingine zilizobaki linaendelea.
                          5
      OFISI YA RAIS – MENEJIMENTI YA UTUMISHI WA UMMA
               NA UTAWALA BORA

 NA         AHADI                   UTEKELEZAJI
1.  Kusimamia utekelezaji wa shughuli za   Katika kipindi cha mwaka 2005, jumla ya
   Serikali na kufanya uchambuzi wa     nyaraka 54 kutoka Wizara mbalimbali
   masuala mbalimbali ya kisera na     zilichambuliwa katika ngazi ya Cabinet
   miswada ya sheria kwa lengo la      Secretariat. Nyaraka 56 zilichambuliwa katika
   kumshauri Rais na Baraza la Mawaziri.  ngazi ya Interministerial Technical Committee
                        (IMTC) na nyaraka 53 ziliwasilishwa kwenye
                        Baraza la Mawaziri (BLM).
 2.  Kukamilisha sera ya mawasiliano kwa   Sera ya Mawasiliano kwa Umma ilijadiliwa na
   umma.                  kupitishwa na Baraza la Mawaziri mwaka 2005.
                        Idara ya Mawasiliano Serikalini inaendelea na
                        utayarishaji wa mkakati wa utekelezaji wa Sera
                        ya Mawasiliano Serikalini.
 3.  Kuratibu utendaji kazi wa vyombo vya   Ofisi ya Rais inaendelea na uratibu wa utendaji
   dola kuhusu usalama wa Taifa.      kazi wa vyombo vya dola kuhusu usalama wa
                        Taifa.
 4.  Kutoa mafunzo mbalimbali kwa       Jumla ya watumishi 58 wamejiunga na masomo
   watumishi kwa ajili ya kuboresha     ya Sekondari, aidha watumishi 45 wamepatiwa
   utendaji kazi.              mafunzo ya kujiendeleza katika fani mbalimbali.
 5.  Kuanza rasmi utekelezaji wa mpango    Serikali imeandaa utekelezaji wa MKURABITA
   wa kurasimisha Rasilimali na Biashara  katika hatua nne ambazo ni :- Awamu wa
   za wanyonge Tanzania (Mkurabita) kwa   Tathmini (Utafiti) (Diagnostic Study); Awamu ya
   kuandaa mfumo wa kitaifa wa umiliki   Utayarishaji ya Maboresho (Reform Design
   mali   na  uendeshaji  biashara  Stage);
   utakaoimarisha na kuboresha kanuni na  Awamu ya Utekelezaji wa Maboresho
   taratibu zinazotumiwa na kuwa na     (Implementation Stage); Awamu ya Kuimarisha
   mfumo mmoja wa kisheria.         Mitaji na Utawala Bora (Capital Formation and
                        Good Governance).
                        Awamu ya kwanza ya Tathmini ilishakamilika na
                        taarifa yake kuzinduliwa rasmi na Rais Mstaafu,
                        Mheshimiwa Benjamini Mkapa tarehe 5 Oktoba,
                        2005. Malengo ya hatua ya utafiti yalifikiwa
                        vizuri kwani taswira ya uchumi wa sekta isiyo
                        rasmi Tanzania, kwa lengo la kuelezea ukubwa
                        wake na taratibu zinazotumika iliweza
                        kupatikana.
                        Awamu ya Pili ya maboresho imeshaanza na
                        tathmini inabainisha kuwa maboresho ni lazima
                        yalenge kukidhi azma ya kurasimisha utawala wa
                        sheria, kukuza uchumi na kupunguza umaskini
                        na ni lazima yawe shirikishi yakilenga kuwezesha
                        walengwa kisheria na kiuchumi.
 6.  Kupendekeza marekebisho ya sheria au   Mfumo mpya utaunganisha sheria za sasa
   utayarishaji wa sheria mpya za umiliki  zilizorekebishwa na kanuni/desturi za sasa katika
   mali na uendeshaji wa biashara.     sekta isiyo rasmi zilizorekebishwa ili kutoa
                        uwezo wa kisheria kuweza kufanya biashara
                        katika soko pana lenye mtandao mpana zaidi.
 7  Kupendekeza mfumo wa utekelezaji,    Mfumo wa utekelezaji wa maboresho utatokana
   kubaini taasisi husika na kugawa     na   maboresho   yatakayopendekezwa    na
   majukumu.                kukubalika. Hata hivyo maandalizi ya awali
                        yamependekeza mfumo wa majukumu wakati
                        wa utekelezaji wa maboresho na katika awamu
                        6
NA          AHADI                    UTEKELEZAJI
                         ya kukuza mitaji na kuimarisha utawala bora.
                         Inakusudiwa kuzindua mjadala nchini juu ya
                         mapendekezo yaliyo kwenye mfumo rasmi.
8.  Kuandaa  mfumo  wa  ushirikishwaji  Moja ya majukumu ya utekelezaji ndani ya
   wadau.                   awamu ya pili yaani awamu ya maboresho ni
                         kuandaa mfumo wa ushirikishwaji wa wadau.
                         Walengwa kwa kupitia asasi zao kama VIBINDO
                         wanashirikishwa   katika   mchakato    wa
                         kurasimisha kwa kupewa taarifa na mafunzo
                         muhimu kujenga uwezo wao, kuanzisha na
                         kufanya biashara kwa mujibu wa sheria. Kwa
                         mfano, tayari warsha ya elimu juu ya
                         MKURABITA     na   utunzaji  wa   vitabu
                         imeshafanywa kwa wana VIBINDO (yaani jumuia
                         ya wenye Viwanda na Biashara ndogondogo)
                         wilayani Temeke kwa vikundi zaidi ya 20.
9.  Kutathmini gharama za utekelezaji wa    Kwa kutumia mpango kazi uliopangwa kuanza
   mpango mzima wa urasimishaji na      Julai 2006 mpaka Juni, 2009 gharama za
   kuweka vigezo au viashiria vya       utekelezaji wa awamu hii ya mpango zitakuwa
   kutathmini matokeo.            jumla ya dola za Marekani 13, 767,082.90. Hata
                         hivyo, gharama za utekelezaji kwa mwaka
                         mmoja unaoishia Juni, 2007 zitakuwa jumla ya
                         dola za Marekani 4, 582,954.45. Tafakuri za
                         awali za kuandaa taratibu za kugharamia shughuli
                         za MKURABITA zinaandaliwa tayari kwa
                         kuwasilishwa Serikalini katika mwaka wa fedha
                         wa 2007/2008.
10.  Kuendelea na uchunguzi wa majalada     Katika kipindi cha Julai, 2005 hadi Januari, 2006
   3,643 na mengine yatakayofunguliwa     jumla ya majalada mapya 319 yalifunguliwa kwa
   kutokana    na    malalamiko     ajili ya kushughulikiwa sambamba na majalada
   yatakayopokelewa.             3,643 ya nyuma.     Jumla ya majalada 158
                         yalishughulikiwa na kukamilika na kati yake 52
                         kufikishwa Mahakamani.
11.  Kukamilisha   majalada  yanayohusu   Katika kipindi cha Julai, 2005 hadi Januari, 2006
   uchunguzi maalamu wa mapunjo ya      jumla ya watuhumiwa 21 wamefikishwa
   mishahara ya walimu dhidi ya baadhi ya   mahakamani na kufanya idadi ya watuhumiwa 91
   Watumishi wa Tawala za Mikoa na      ambao wamefikishwa Mahakamani kutokana na
   Serikali za Mitaa na Wizara ya Elimu.   uchunguzi maalum wa mapunjo ya mishahara ya
   Pia kuendelea na uchunguzi wa MMEM.    walimu. Awali ni watuhumiwa 70 tu waliokuwa
                         wamefikishwa Mahakamani.
                         Aidha, katika uchunguzi MMEM ambao
                         TAKURU inafuatilia matumizi ya Bilioni 241.9
                         zilizotolewa na wafadhili. Hadi sasa uchunguzi
                         unaendelea katika mikoa yote ya Tanzania Bara
                         na katika baadhi ya maeneo imekwishabainika
                         kuwepo kwa ubadhilifu wa kiasi cha Tsh.2,
                         668,708,397.
12.  Kuendesha    kesi  188   zilizopo  Katika kipindi cha Julai 2005 hadi Januari, 2006
   mahakamani      pamoja      na  jumla ya kesi 240 ziliendeshwa Mahakamani
   zitakazofunguliwa kwa kipindi hicho.    ikiwa ni pamoja na kesi 52 na kesi 188 za
                         nyuma. Kesi 36 zilitolewa maamuzi ambapo
                         jumla ya kesi 6 zilishinda, kesi 23 zilishindwa,
                         kesi 5 ziliondolewa Mahakamani kutokana na
                         sababu mbali mbali na kesi 2 zilihamishiwa polisi.
                         7
NA         AHADI                      UTEKELEZAJI
                        Aidha, kesi 13 kati ya 23 zilizoshindwa
                        zimekatiwa rufaa.
13.  Kuendelea kufuatilia kampeni za      TAKURU ilitekeleza jukumu hili nchini kote
   uchaguzi mkuu 2005 ili kubaini vitendo  Tanzania Bara kupitia Ofisi za Wilaya, Mikoa na
   vya rushwa katika shughuli za kampeni.  Makao Makuu. Lengo hasa lilikuwa kubaini
                        vitendo vya rushwa ili kuzishauri mamlaka
                        husika katika mchakato wa kuteua wagombea
                        safi. Kazi hii ilihusisha kukusanya taarifa kwa siri
                        bila kuwabughudhi wagombea au vyama vya
                        siasa.
                        Taarifa ya kina iliyotokana na ufuatiliaji wa
                        Uchaguzi huo Mkuu ilishaandaliwa kwa ajili ya
                        kuishauri Serikali mapungufu yaliyojitokeza
                        kwenye Uchaguzi Mkuu 2005.
14.  Kufanya tafiti kuhusiana na shughuli   Udhibiti wa mianya ya rushwa katika uagizaji,
   mbalimbali zenye lengo la kuziba     uingizaji na ukaguzi wa madawa ya binadamu na
   mianya ya rushwa na kuondoa kero     vipodozi. Utafiti huu ulilenga pia kutoa ushauri
   mbalimbali kwa wananchi.         wa kuboresha utendaji wa mamlaka husika
                        (Mamlaka ya Chakula na Dawa) na ulihusisha
                        Mikoa ya Mwanza, Mara, Kagera, Arusha, Tanga,
                        Kilimanjaro, Mbeya na Rukwa.         Utafiti
                        umekamilika na taarifa yake iko katika hatua za
                        mwisho.
                        Utafiti kuhusu taratibu za ajira katika
                        makampuni ya kigeni kwa wananchi pamoja na
                        waajiriwa wanaotoka nje ya nchi ulifanywa
                        katika mikoa kumi na nne (14) ya Tanzania Bara
                        ambayo       ilitambuliwa   kuwa     na
                        makampuni/mashirika ya kigeni. Mikoa hiyo ni
                        Arusha, Manyara, Mara, Iringa, Mbeya, Dar es
                        Salaam, Morogoro, Pwani, Tanga, Dodoma,
                        Kigoma na Tabora. Utafiti huu umekamilika na
                        taarifa yake iko katika hatua za mwisho za
                        kutolewa.
                        Utafiti kuhusu tuhuma za rushwa katika utoaji
                        wa zabuni za vitalu vya kujenga mahoteli katika
                        Hifadhi za Katavi, Gombe na Mahale, ulionyesha
                        kuwa katika Hifadhi za Gombe, Katavi na
                        Mahale kuna hoteli zisizo za kudumu (Tented
                        Camps) tisa na nne kati ya hizi zinamilikiwa na
                        Kigoma Hiltop Hotel. Taarifa ya utafiti wa awali
                        ilitayarishwa na matayarisho ya hatua nyingine ya
                        utafiti yanafanywa.
15.  Kutoa mafunzo ya awali (Basic       Mafunzo ya awali ya Uchunguzi (BIC) kwa
   Investigation Course) kwa wachunguzi   maofisa 130 yaliendeshwa kwa kipindi cha miezi
   wapya 130 na mafunzo ya kati       sita (6) kuanzia Juni – Desemba, 2005 kwa
   (Intermediate Investigation Course)    awamu mbili. Aidha Ofisi iliendesha mafunzo
   kwa wachunguzi 150.            kwa wachunguzi wasaidizi (Induction Course for
                        Assistant Investigators) 144 yaliyoendeshwa kwa
                        awamu mbili. Kila awamu ilihusisha washiriki
                        72 kwa wiki mbili mbili, mafunzo ya kati yaani
                        (Intermediate course) kwa ajili ya Maofisa
                        Uchunguzi 130 yalianza mwezi Machi, 2006.
16.  Kuendelea kuelimisha na kuhamasisha    TAKURU ilishiriki maonyesho na maadhimisho
                        8
 NA          AHADI                    UTEKELEZAJI
    umma juu ya haki zao, madhara ya      mbalimbali ya Kitaifa na Kimataifa na kutumia
    rushwa na jinsi ya kupambana na      nafasi hiyo kuielimisha jamii juu ya madhara ya
    kujiepusha na vitendo vya rushwa.     rushwa. Miongoni mwa maadhimisho hayo ni
                         Maonyesho ya Kimataifa ya Biashara Saba saba,
                         Wiki ya Vijana na kuzima Mwenge yaliyofanyika
                         kitaifa mkoani Singida, Maonyesho ya Sikukuu ya
                         Nanenane yaliyofanyika kikanda mkoani Mbeya,
                         Wiki ya Mazingira nchini ambayo yalifanyika
                         Kitaifa mkoani Iringa; Wiki ya Nenda kwa
                         Usalama Barabarani iliyofanyika Kitaifa mkoani
                         Ruvuma; Wiki ya Serikali za Mitaa yaliyofanyika
                         kwa mara ya kwanza na kufikia kilele Julai Mosi
                         na kuhutubiwa na Mhe. Rais mstaafu Benjamini
                         Mkapa; Miaka mitano ya Chuo cha Utumishi wa
                         Umma yaliyofanyika katika viwanja vya
                         KARIMJEE na Maadhimisho ya SCOUTS
                         yanayojulikana kama TANZAREE yaliyofanyika
                         Gezaulole – Kigamboni, Dar es Salaam.
 17.  Kuchapisha    kalenda    135,000,  Kalenda 135,000 zilichapishwa na kugawiwa kwa
    vipeperushi 1,200,000 “stickers” 5,000,  wadau. Vipeperushi 650,000 vilichapishwa na
    “posters” 25,000 na vijarida 1,460,000.  kusambazwa kwa wadau. Pia „stickers‟ 5,000
    Aidha, TaasisI itaandaa matangazo 96    zilichapwa na kusambazwa. Aidha vipeperushi
    ya kukemea rushwa kwenye magazeti,     5,000 vilichapishwa na kusambazwa kwa
    matangazo 208 kwenye television na     wananchi. Matangazo 36 ya kukemea rushwa
    208 kwenye redio.             yalitolewa katika magazeti mbalimbali na
                         matangazo 102 yalishatolewa katika vituo
                         mbalimbali vya televisheni nchini. Pia matangazo
                         50 ya kukemea vitendo vya rushwa yalitolewa
                         katika redio mbalimbali nchini.
 18.  Kutangaza vipindi 416 Radio Tanzania    Vipindi 195 vilirushwa kupitia redio zifuatazo na
    Dar es Salaam, Radio Maria Songea,     idadi ya vipindi kwenye mabano:- Radio
    Radio Country Fm na Radio Kwizera     Tanzania Dar es Salaam (26), Radio Maria
    Ngara pamoja na Radio zingine nchini.   Songea (26), Radio Faraja Shinyanga (26), Radio
    Aidha, TAKURU itarusha vipindi vya     Kwizera Ngara (26), Radio Sauti ya Injili Moshi
    moja kwa moja (live) wakati wa       (26), Radio Chemchem Sumbawanga (26), Radio
    maonyesho ya Kitaifa ya Sabasaba      Mbeya FM (12), Radio Victoria FM Musoma (9),
    kupitia televisheni.            na Radio Free Africa Mwanza (18).
                         Vile vile, vilirushwa vipindi 4 kupitia vituo vya
                         ITV, TVT, Star TV na Channel Ten wakati wa
                         maadhimisho ya siku ya Maadili, kipindi kimoja
                         kupitia Radio One wakati wa maadhimisho ya
                         siku ya Maadili.
19.  Kukamilisha uwekaji wa mifumo ya      Zoezi la uwekaji wa mifumo ya uboreshaji
    utendaji kazi (Performance         utendaji kazi katika mikoa 21 ya Tanzania bara
    Management Sytems) katika mikoa na     lilikamilika. Kutokana na zoezi hilo mikoa yote
    Idara nyingine za Serikali.        hivi sasa ina Mipango Mkakati, Mikataba ya
                         Huduma kwa Mteja na watumishi wanapimwa
                         utendaji kazi kwa mfumo wa OPRAS. Zoezi hili
                         lilikamilika mwezi Agosti 2005.
 20.  Kufuatilia utekelezaji na uimarishaji wa  Ufuatiliaji na uhuishaji wa Mipango Mkakati ya
    mifumo ya utendaji kazi (PSM) katika    Wizara kumi na tano (15) zilizoundwa na
    Wizara na Idara zinazojitegemea.      serikali ya awamu ya nne ulikamilishwa mwezi
                         Januari 2006. Pia Wizara, Idara zinazojitegemea,
                         Wakala na Mikoa kumi na tisa (19) ziliwezeshwa
                         9
 NA          AHADI                     UTEKELEZAJI
                         kupata vifaa vya ofisi na vya teknolojia ya habari,
                         mafunzo na msaada wa kitaalamu katika
                         kuimarisha mifumo ya utendaji kazi katika taasisi
                         hizo.
 21.  Kubadilisha Idara nyingine 4 za Serikali  Idara mbili (2) kati ya nne (4) tayari zilianza
    kuwa wakala pamoja na kuendelea      kufanya kazi kama wakala. Mbili (2) zilizobaki
    kuimarisha wakala ambazo tayari      zinasubiri uteuzi wa Watendaji Wakuu ili ziweze
    zimezinduliwa.               kuanza kazi rasmi. Wakala zilizoanza kazi ni
                         Tanzania Electrical, Mechanical and Electronics
                         Services Agency (TEMESA) chini ya Wizara ya
                         Miundombinu na “Geological Survey of
                         Tanzania” (GST) chini ya Wizara ya Nishati na
                         Madini. Pia     Wakala zilizokwishazinduliwa
                         zimeendelea kuimarishwa kwa kuziwekea
                         mifumo ya kompyuta kwa ajili ya matumizi na
                         utunzaji wa fedha kwa njia za kibiashara na ya
                         kisasa; kuziwezesha kupata vitendea- kazi kwa
                         lengo la kuboresha mazingira ya kufanyia kazi;
                         mafunzo na utaalamu mbalimbali ili kuongeza
                         ufanisi na tija.
 22.  Kuendelea na mipango ya kushirikisha    Mafunzo ya Upembuzi Yakinifu kwa Mikoa 12,
    Sekta binafsi katika utoaji huduma     Hospitali za Mikoa na Rufaa 12, Wizara na Idara
    katika Wizara, Idara zinazojitegemea,   za Serikali 27 yalikamilishwa, kama hatua
    wakala wa Serikali na hospitali za Rufaa  muhimu katika mpango wa kushirikisha Sekta
    na Mikoa.                 Binafsi katika kutoa huduma kwa umma. Katika
                         hatua hiyo Wizara tisa (9), Hospitali za Mikoa
                         mbili (2) tayari zina mikataba ya huduma
                         (service contracts) na watoa huduma wa Sekta
                         Binafsi. Huduma hizo ni pamoja na usafi wa ofisi
                         na mazingira, mapokezi ya wageni na ulinzi wa
                         majengo ya ofisi na chakula kwa ajili ya
                         wagonjwa wanaolazwa.
23.  Kuendelea na utekelezaji wa Sera ya    Marekebisho ya mishahara kwa mwaka 2006/07,
    muda wa kati ya mishahara kwa       yatazingatia Sera ya Muda wa Kati ya Malipo ya
    madhumuni ya kuboresha maslahi ya     Mishahara kwa watumishi wa Umma pamoja na
    Watumishi.                 maazimio ya Serikali ya kuwianisha muundo wa
                         mshahara na Sera ya Muda wa Kati ya Malipo ya
                         Mshahara kwa watumishi wa Umma.
                         Aidha, Menejimenti ya Utumishi wa Umma
                         inajiandaa kufanya utafiti (Salary Survey) kuhusu
                         ulinganifu wa mishahara ya Watumishi na kuona
                         ni kwa jinsi gani Serikali itaweza kushindana
                         katika soko la Ajira ili kupata watumishi ambao
                         imekuwa    na  matatizo   ya  kuwavutia,
                         kuwamotisha na kuwabakiza katika Utumishi wa
                         Umma.
24.  Kuboresha usimamizi wa matayarisho     Serikali kupitia mfumo wa pamoja na Taarifa za
    ya ikama na bajeti ya mishahara kwa    kiutumishi na mishahara (Integrated Human
    kutumia Teknolojia mpya katika       Resource and Paryoll System), inaendelea
    kutunza kumbukumbu za Watumishi.      kukusanya na kutunza taarifa za kiutumishi na
                         mishahara katika mtandao wa Kompyuta.
                         Taarifa hizo zilitumika katika kuandaa Ikama na
                         mishahara    ya  watumishi   waliopo  na
                         watakaohitajika (Staff Specification and Salary
                         10
 NA         AHADI                    UTEKELEZAJI
                         Grade) kwa mwaka wa fedha 2006/07.
25.  Kuratibu utoaji wa vibali vya ajira na   Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa
   usahihi wa malipo ya mishahara.      Umma, iliendelea kuratibu vibali vya ajira mpya
                         na mbadala na malipo ya mishahara kwa
                         kuhakikisha watumishi wapya wanaoajiriwa na
                         Taasisi mbalimbali za Umma, ni wale wenye sifa
                         kwa mujibu wa miundo yao ya Utumishi na
                         kwamba wanaajiriwa kulingana na nafasi
                         zilizoidhinishwa pamoja na kutengewa fedha
                         katika mwaka unaohusika.
26.  Kuanzisha  mifumo  ya  kutunza    Mifumo ya kutunza kumbukumbu hai na tuli
   kumbukumbu hai na tuli (Current and    ilianzishwa katika Wizara mbili na Idara
   Semi-Current) katika Wizara na Idara    zinazojitegemea tatu kama ifuatavyo :- Wizara
   zinazojitegemea.              ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Wizara
                         ya Habari, Utamaduni na Michezo; Idara ya
                         Mkaguzi Mkuu wa Serikali; Taasisi ya kuzuia
                         Rushwa pamoja na Tume ya Utumishi wa
                         Umma. Aidha kazi ya kuhuisha kumbukumbu
                         za watumishi kwa kuzipiga picha za kielektroniki
                         na kuzihifadhi katika mifumo ya Kompyuta
                         ilifanyika katika Wizara sita (6) na Idara moja.
                         Wizara hizo na Idara husika ni kama ifuatavyo.-
                         Ofisi ya Rais- Menejimenti ya Utumishi wa
                         Umma; Wizara ya Fedha; Wizara ya Afya na
                         Ustawi wa Jamii; Wizara ya Elimu na Mafunzo ya
                         Ufundi, Wizara ya Maliasili na Utalii; Wizara ya
                         Kilimo, Chakula na Ushirika na Idara ya
                         Mahakama.
28.  Kujenga  kituo  cha  Taifa  cha   Upembuzi yakinifu ulikwishafanyika na michoro
   Kumbukumbu (NRC) na kuanzisha       ya kituo iliandaliwa. Aidha Zabuni ya usimamizi
   kituo cha Waasisi wa Taifa la Tanzania   wa ujenzi wa kituo hicho ilitangazwa. Taratibu
   (Establishment of Founders of the     za kumchagua msimamizi huyo zilifanyika.
   Nation Centre).
                         Kanuni za Sheria Na. 18 ya mwaka 2004
                         iliyohusu Kuwaenzi na Kutunza Kumbukumbu za
                         Waasisi wa Taifa la Tanzania ziliundwa na
                         kuchapishwa.
                         Zabuni ya kumpata mshauri mwelekezi wa
                         uanzishwaji wa kituo cha Waasisi wa Taifa
                         ilitangazwa, taratibu za kumchagua mshauri huyo
                         zilifanyika.
29.  Kujenga   kituo  cha  “Network    Mkandarasi wa ujenzi alipatikana na kazi ya
   Management Centre” kwa ajili ya      ujenzi imeanza.    Aidha, kazi ya kutandaza
   kusimika vifaa mbalimbali vya Serikali   mtandao ilianza na hadi sasa Wizara 6 zilianza
   mtando (e-govt).              kuunganishwa kwa ajili ya matumizi ya takwimu
                         na sauti.   Kazi hii inategemewa kukamilika
                         Machi, 2007.
30.  Kuwezesha    Wizara   na   Idara  Rasimu ya kwanza ya Sera ya Mafunzo katika
   zinazojitegemea  katika  suala  la  Utumishi    wa umma imekamilika. Mchakato
   kuendeleza Rasilimali watu.        wa kutayarisha taratibu na mwongozo
                         utakaofuatwa katika kutayarisha Mipango ya
                         Rasilimali Watu na kuzijengea Wizara na Idara
                         uwezo ili ziweze kuendelea kufanya kazi hiyo
                         imeanza.
                         11
 NA         AHADI                   UTEKELEZAJI
                        Mfumo wa kuandaa Maofisa wa kushika nafasi
                        mbalimbali katika Utumishi wa Umma
                        (Succesion Planning) umeshaanza kutayarishwa.
                        Tathmini ya mahitaji ya mafunzo kwa watumishi
                        wa Serikali na Idara hii kubaini mahitaji halisi ya
                        mafunzo na kutengeneza mpango wa mafunzo
                        wenye kuzingatia haki na usawa imeanza.
31.  Kuanzisha utaratibu wa kushughulikia    Mkakati kwa ajili ya kushughulikia kero na
   malalamiko ya wananchi dhidi ya      malalamiko    mbalimbali   ya   wananchi
   Utumishi wa Umma kwa lengo la       umeandaliwa na mtaalam aliyepewa kazi hiyo na
   kuchochea mwamko kuhusu maadili ya     kujadiliwa na wadau. Mkakati huo utafanyiwa
   kiutumishi katika utumishi wa Umma.    majaribio kwenye Wizara chache kabla ya
                         utekelezaji wake kuanza kwenye Wizara zote,
                         Idara zinazojitegemea, Mikoa, Wakala na
                         Serikali za Mitaa.
32.  Kuendelea kugharamia mafunzo ya      Mwaka 2005/06 ni mwaka wa pili kugharamia
   shahada ya pili kwa wanawake 40.      mafunzo ya shahada ya pili kwa watumishi
                         wanawake. Kipindi hicho jumla ya watumishi 40
                         wamejiunga na vyuo mbalimbali vya hapa nchini.
                         Hadi sasa jumla ya watumishi 90 wamenufaika
                         na mafunzo hayo. Hadi kufikia Juni, 2006, jumla
                         ya wanawake 38 watakuwa wamemaliza
                         mafunzo yao.
33.  Kutoa mafunzo ya ujuzi mbalimbali kwa   Mafunzo mbalimbali yaliyotolewa kwa watumishi
   wanawake 150, mafunzo ya jinsia kwa    ni kama ifuatavyo:-
   Watumishi wapya 25 pamoja na       Watumishi 165 walipata mafunzo ya utekelezaji
   kuwapatia mafunzo maalum Watumishi    shughuli za UKIMWI sehemu za kazi; Waratibu
   75 wanaoshughulikia masuala ya Jinsia   25 wa kushughulikia UKIMWI wa wizara
   katika Wizara, Idara zinazojitegemea na  walipatiwa mafunzo ya kubuni mipango ya
   wakala.                  UKIMWI sehemu za kazi; Wanawake wataalam
                        wa fani mbalimbali za kitaalamu walipata
                        mafunzo ili waweze kuchaguliwa kwenye ngazi
                        za uongozi; Watumishi 50 (wanawake 38 na
                        wanaume 12) walipata mafunzo ya kuhakikisha
                        haki na usawa katika kupanda cheo, ajira, na
                        mafunzo kwa watumishi wa umma unazingatiwa.
                        Watumishi 25 wa wizara wanaoshughulikia jinsia
                        wamepata mafunzo ya uingizaji masuala ya jinsia
                        katika mipango, utaratibu, sheria na sera ili
                        kuwapa ujuzi wa kuingiza masuala ya jinsia
                        wanapotekeleza shughuli zao.
34.  Kuandaa Sera ya UKIMWI katika       Rasimu ya awali ya Sera ya kudhibiti UKIMWI
   Utumishi wa Umma.             katika Utumishi wa Umma imekamilika. Rasimu
                        imesambazwa kwa Wadau wanaoshughulikia
                        UKIMWI ili kutoa maoni yao. Sera imekamilika
                        tayari kwa kuwasilishwa Cabinet.
35.  Kukamilisha utafiti wa masuala ya     Utafiti wa “Diversity Issues” katika Utumishi wa
   “diversity” katika Utumishi wa Umma.   Umma umekamilika. Mambo muhimu ambayo
                        yamejitokeza na yanayohitaji kushughulikiwa ni:-
                        Watumishi    wenye   ulemavu   (Diversity);
                        UKIMWI (HIV/AIDS); JINSIA (Gender); Ujuzi
                        (Skills) kuimarisha ujuzi kwa Watumishi wa
                        Umma.
                        Kwa kipindi hiki Sera ya watu wenye ulemavu
                        12
 NA          AHADI                    UTEKELEZAJI
                          inaandaliwa na Mtaalamu aliyeteuliwa.
 36.  Kuimarisha Chuo cha Utumishi wa       Upanuzi na ukarabati wa chuo pamoja na
    Umma kwa kukijengea uwezo wa         kuendeleza wakufunzi waliopo ili kutoa huduma
    rasilimali watu na miundo mbinu ili     bora, unaendelea.
    kiweze kutoa mafunzo ya Uongozi,
    Utawala na Menejimenti kwa Utumishi
    wa Umma wa ngazi zote na wadau
    wengine.
37.  Kuchunguza malalamiko toka kwa        Hadi tarehe 31 Desemba, 2005 jumla ya
    wananchi dhidi ya viongozi mbalimbali    malalamiko 28 yalipokelewa na kuchunguzwa.
    wanaotuhumiwa kukiuka maadili ya       Kati ya hayo malalamiko 19 yalipokelewa na
    viongozi.                  Idara ya Utumishi wa Umma na malalamiko 9
                          yalipokelewa na Idara ya Viongozi wa Siasa.
 38.  Kupokea na kuhakiki tamko la mali na     Hadi kufikia tarehe 30 Januari, 2006 jumla ya
    madeni ya viongozi wa Umma kwa        Viongozi 4460 kati ya 6165 walitumiwa fomu.
    mujibu wa Sheria.              Kati yao ni viongozi 1595 walirejesha fomu hizo.
                          Hii ni sawa na asilimia 36.     Fomu zote
                          zilizopokelewa mpaka sasa zimehakikiwa.
 39.  Kutoa elimu ya maadili ya uongozi wa     Hadi Desemba, 2005 vipindi vya redio 40
    Umma na viongozi kwa njia ya Redio,     vilitangazwa na Redio Tanzania na vipindi 27
    semina na machapisho mbalimbali.       vilivyotangazwa na Radio One.
                          Nakala 4000 za Sheria za Maadili zilichapishwa
                          na kusambazwa.
                          Zilichapishwa nakala 1000 za Mkataba wa
                          Huduma kwa Mteja, nakala 7000 za baramu
                          (posters) za maadili, nakala 6000 za kalenda ya
                          mwaka 2006, nakala 3600 za kipeperushi cha
                          maswali na majibu kuhusu Sheria ya Maadili.
                          Zilifanyika Semina nne ambazo ziliwahusisha
                          watumishi wa Wizara ya Maliasili na Utalii
                          (Wanyamapori), Mahakimu wa Mahakama za
                          Mwanzo.    Idara za Usalama wa Taifa, na
                          Waheshimiwa Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya
                          Muungano.
 40.  Kuajiri watumishi wapya, kununua       Jumla ya Watumishi wapya 34 waliajiriwa hadi
    vitendea kazi na samani kwa ajili ya ofisi  kufikia Desemba, 2005. Vitendea kazi
    za Sekretarieti ya Maadili Kanda za     vilivyonunuliwa kwa ajili ya Ofisi za Kanda hadi
    Tabora, Mtwara na Mwanza.          kufikia Desemba, 2005 vilijumuisha magari 3,
                          kompyuta, meza, viti, viyoyozi, kabati za vitabu
                          pamoja na simu za mezani.
 41.  Kuwapatia mafunzo watumishi wa        Watumishi waliopata mafunzo ni kama
    Sekretarieti ili kuboresha utendaji wao   ifuatavyo:- Maafisa Uchunguzi –2 (Mafunzo ya
    wa kazi.                   Uzamili; Kozi fupi kwa Maafisa Uchunguzi – 6,
                          Makatibu Mahsusi – 2 (Masomo ya stashahada
                          Chuo cha Watumishi wa Umma), Katibu
                          Mahsusi – 1, Dereva – 1, Mhasibu – 1, Afisa
                          Ugavi -1 na Wasaidizi wa kumbukumbu – 1.
 42.  Kushughulikia rufaa za Watumishi,      Rufaa 61 zilishughulikiwa na kufanyiwa maamuzi.
    waajiri na mamlaka za nidhamu        Wahusika walijulishwa uamuzi na sababu za
                          kufikia uamuzi huo.
 43.  Kuwaelimisha Watumishi na Wadau       Mafunzo mbalimbali yalitolewa kwa watumishi
    kuhusu majukumu ya Tume ya          na wadau kama ifuatavyo: Wasaidizi wa DAP wa
    Utumishi wa Umma.              Wizara na Idara zinazojitegemea;
                          Wanasheria wa Serikali za Mitaa na Idara ya
                          13
NA          AHADI                    UTEKELEZAJI
                         Utumishi wa Walimu wa Kanda ya Kaskazini na
                         Kanda ya Ziwa; Makatibu wa Afya wa Hospitali
                         za Rufaa, Hospitali za Mikoa na Serikali za Mitaa;
                         Maofisa Uhamiaji, Zimamoto na Uokoaji;
                         Safari za Makamishna Mikoani.
44.  Kutoa miongozo mipya kuhusu masuala    Miongozo ifuatayo ilitolewa na kusambazwa;
   mbalimbali ya Utumishi wa Umma.      Mwongozo kuhusu Mashauri ya Nidhamu na
                         Rufaa kwa Watumishi (Toleo Na. 1 mwaka
                         2005) na Mwongozo kuhusu Taarifa za
                         kuwasilisha Tume (Toleo Na. 1 Mwaka 2005).
45.  Kufanya ufuatiliaji, ukaguzi na tathmini  Ufuatiliaji na ukaguzi ulifanyika katika mamlaka
   ya uzingatiaji wa Miongozo ya Ajira na   za ajira na nidhamu 24 (Wizara 14, Serikali za
   nidhamu.                  Mitaa 8 na Idara zinazojitegemea 2).
46.  Kuandaa mafunzo kwa Watumishi wa      Watumishi wa Tume walipatiwa mafunzo ya
   Tume ili kuwajengea uwezo.         muda mrefu na muda mfupi kama ifuatavyo:
                         Mafunzo ya muda mrefu – 16; Mafunzo ya
                         muda mfupi - 87.
47.  Kutoa Elimu kwa Umma kuhusu        Vipindi vya “Ijue Idara ya Utumishi wa Walimu”
   shughuli za Tume kupitia vyombo vya    vinavyoandaliwa na Tume ya Utumishi wa
   habari.                  Umma hurushwa hewani na Radio Tanzania Dar
                         es Salaam kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12.45
                         hadi saa 1.00 usiku. Aidha makala ya “Ijue Tume
                         ya Utumishi wa Umma” hutolewa kila siku ya
                         Ijumaa katika gazeti la Mtanzania.
                         14
                OFISI YA MAKAMU WA RAIS

NA.         AHADI            UTEKELEZAJI
 1.  Kuandaa kanuni za sheria ya mazingira,   Kanuni za Tathmini ya Athari kwa Mazingira na
   kujenga uwezo wa wadau ili waweze      Ukaguzi wa Mazingira, pamoja na Kanuni za
   kuisimamia ipasavyo na kukuza weledi    Uandikishwaji wa Wataalam wa Mazingira zote
   kwa wananchi ili waielewe na        za mwaka 2005 ziliandaliwa na kuanza kutumika
   kuitekeleza sheria hii.           rasmi Oktoba 2005. Maaandalizi kwa ajili ya
                         kuandaa kanuni nyingine pamoja na miongozo
                         yako katika hatua za mwisho;
                         Maandalizi ya programu ya kujenga uwezo wa
                         wadau ili waweze kuitekeleza Sheria ya
                         Mazingira kikamilifu yako katika hatua za
                         mwisho.
2.  Kukamilisha mradi wa kujenga uwezo     Maandalizi ya mradi yalikamilika na kuanza
   na kupiga vita umaskini kupitia       kutekelezwa.
   utekelezaji wa pamoja wa Mikataba ya
   kimataifa ya Mazingira (Multilateral
   Environmental Agreements – MEAs).
3.  Kuunda na kuanza kufanya kazi kwa      Kamati hiyo iliundwa na imeshaanza kufanya
   kamati ya kitaifa ya kuratibu utekelezaji  kazi.
   wa MEAs.
4.  Kuratibu upatikanaji wa fedha kwa      Miradi midogo midogo kumi na tano ya
   NGOs    na   asasi   mbalimbali  mazingira na kupambana na umaskini ya vikundi
   zinazoshughulika na kupiga vita       vya jamii imepatiwa fedha kupitia GEF-UNDP
   umaskini na utunzaji wa mazingira.     Small Grants Programme. Jumla ya dola za
                         Kimarekani 366,920 zimetumika katika kusaidia
                         vikundi hivi.
                         Miradi midogo 2 ya mazingira na kupambana na
                         umaskini ya vikundi vya jamii imepata ufadhili
                         kutoka katika mradi wa kujenga uwezo wa
                         kupiga vita umaskini kupitia utekelezaji wa
                         pamoja wa mikataba ya kimataifa ya mazingira;
                         Miradi midogo 6 ya mazingira na kupambana na
                         umaskini ya vikundi vya jamii imepata ufadhili
                         kutoka katika programu ya kujumuisha masuala
                         ya umaskini katika mchakato wa kupambana na
                         umaskini.
5.  Kukamilisha  Mpango wa Taifa wa      Warsha ya kitaifa ya wadau ya kukamilisha
   kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi   NAPA imefanyika na maoni yao kuzingatiwa
   (NAPA).                   kwenye rasimu ya mwisho ya mpango;
                         Mradi wa kuainisha maeneo ya kipaumbele
                         katika kutekeleza NAPA uliandaliwa na
                         unafadhiliwa na DANIDA. Aidha utekelezaji wa
                         mradi huu unategemewa kuanza mwaka 2006.
6.  Kuendesha warsha mbalimbali kwa ajili    Warsha ya wadau ya kuandaa mradi ilifanyika.
   ya kukuza weledi kuhusu miradi ya      Warsha hiyo ilijumuisha washiriki kutoka sekta
   “Clean Development Mechanism” -       mbalimbali za Serikali, Mashirika Yasiyo ya
   CDM na Mkataba wa mabadiliko ya       Kiserikali, vyombo vya habari na sekta binafsi.
   Tabianchi kwa ujumla.
7.  Kukamilisha maandalizi ya Ripoti ya pili  Mradi wa kuandaa ripoti ya pili ya kitaifa kuhusu
   ya kitaifa (Second Initial National     utekelezaji wa Mkataba wa Mabadiliko ya
   Communication) kuhusu utekelezaji wa    Tabianchi umeandaliwa na kuwasilishwa
   mkataba wa mabadiliko ya Tabianchi.     UNEP/GEF kwa ajili ya ufadhili. Utekelezaji wa
                         mradi huu utaaanza mara baada ya fedha
                         15
                         kupatikana.
 8.  Kukamilisha mradi wa kuimarisha       Mradi huu utakamilishwa mwaka huu wa 2006.
   uwezo wa Serikali katika kupambana na    Maafisa mazingira kutoka wilaya 9 za Singida,
   hali ya kuenea kwa jangwa na ukame     Manyoni, Iramba, Magu, Kwimba, Misungwi,
   nchini.                   Shinyanga, Kishapu na Meatu walipewa mafunzo
                         juu ya ujumuishaji wa Mpango wa Taifa wa
                         kupiga vita kuenea kwa hali ya jangwa na ukame.
 9.  Kuratibu uboreshaji wa miundombinu     Kazi ya matengenezo ya barabara katika Hifadhi
   katika    hifadhi  na    maeneo   za Taifa za Tarangire na Manyara imekamilika.
   yanayozunguka hifadhi za Tarangire na
   Manyara.
10.  Kuratibu mipango ya matumizi bora ya    Warsha ya ushirikishwaji kwa ajili ya kuandaa
    ardhi, na hifadhi za jamii Wildlife    Mipango ya Matumizi Bora ya Ardhi kwa vijiji
    “Management Areas”(WMAs) katika      sita katika Wilaya ya Simanjiro ilifanyika. Aidha
    vijiji vinavyozunguka   hifadhi za   Eneo la Jumuia la Hifadhi ya Wanyamapori
    Tarangire, Manyara na Hifadhi ya      (WMAs) ya kijiji cha Boringe wilayani Babati
    Akiba ya Ugalla.              imeanzishwa.
11.  Kuendesha warsha kwa wataalamu       Warsha kwa Wabunge na wataalamu wa sekta
   kutoka sekta husika, Serikali za Mitaa   mbalimbali kuhusu Sheria ya Mazingira na kanuni
   na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya       zake ilifanyika.
   Maliasili na Mazingira kuhusu Sheria ya
   Mazingira na kanuni zake.
12.  Kufuatilia upatikanaji wa fedha kutoka   Fedha kwa ajili ya kuandaa Mradi wa Kuhifadhi
   Mfuko wa Mazingira Duniani -“Global     Mazingira katika Bonde la Mto Kagera; na Mradi
   Environmental Facility” (GEF) kwa ajili   wa  Kupunguza   Athari  kwa  Mazingira
   ya shughuli za miradi iliyokwisha      zinazotokana na Utalii wa Pwani zimepatikana.
   wasilishwa na mipya itakayoandaliwa,
   na kuandaa taarifa ya mwaka ya
   utekelezaji wa shughuli za Mfuko.
13.  Kuendelea kudhibiti magugumaji Ziwa     Jumla ya mbawakavu 36 milioni walizalishwa
   Victoria kwa kuzalisha na kusambaza     katika vituo 13 na kusambazwa katika maeneo
   mbawakavu wapatao milioni 42 na       kando kando ya ziwa na mto Kagera. Juhudi za
   katika mto Kagera. Aidha utafiti wa     kuondoa magugu kwa mikono kwa kutumia zana
   kina utafanyika kudhibiti magugumaji    nyepesi uliendelea hususan katika mialo na
   kwa kuzishirikisha nchi za Rwanda na    sehemu za kuvutia maji. Aidha nchi za Rwanda
   Burundi.                  na Burundi zinaendelea kushirikishwa katika
                         mikakati ya kudhibiti magugumaji.
14.  Kuimarisha ulinzi dhidi ya uvuvi haramu   Kwa kushirikiana na vikundi vya doria dhidi ya
   Ziwa Victoria na kusambaza kwa       uvuvi haramu, ulinzi umezidi kuimarika. Zaidi ya
   wafugaji vifaranga vya samaki vilivyo    zana haramu za uvuvi 1144 zilikamatwa na
   bora zaidi.                 wahalifu 217 walikamatwa.
                         Jumla ya vifaranga 1000 vilisambazwa kwa
                         wakulima wa Igunga Tabora.
                         Mwongozo wa ufugaji bora uliandaliwa kwa ajili
                         ya kusambazwa. Aidha wataalamu walitoa
                         ushauri wa ufugaji bora kwa wafugaji mikoa ya
                         Mwanza, Mara na Kagera.
15.  Kuendelea na utafiti katika Ziwa      Utafiti umeendelea kufanyika hususan kwenye
   Victoria kuhusu ubora wa maji katika    maeneo 18 yaliyoathirika na shughuli za
   vituo 126 vilivyojengwa.          binadamu yaliyoko Bukoba (6), Mwanza (6), na
                         Musoma (6). Utafiti wa maji machafu yaingiayo
                         ziwani uliendelea kwenye mito ya Kagera na
                         Mara.
16.  Kufuatilia utekelezaji wa uzalishaji bora  Kituo cha uzalishaji bora viwandani (Cleaner
   viwandani (Cleaner Production) katika    Production Centre) kinafuatilia kwa karibu
                         16
   viwanda vinavyotekeleza Programu ya    utekelezaji wa dhana ya uzalishaji bora
   Hifadhi ya Mazingira ya Ziwa Victoria.   viwandani. Viwanda 12 vilivyoko Mwanza Kagera
                         na Mara vilipatiwa mafunzo ya dhana hii chini ya
                         Programu ya hifadhi ya mazingira Ziwa Victoria.
17.  Kuelimisha na kuhamasisha wananchi     Mkazo wa Elimu na uhamasishaji wa wananchi
   waishio maeneo ya Ziwa Victoria juu    umetiliwa zaidi katika kuhifadhi misitu asili na
   ya kuhifadhi misitu asilia, ardhi owevu  kutoa mafunzo ya uhifadhi wa udongo. Miti 3.1
   na mmomonyoko wa udongo, kukuza      milioni ilipandwa, kati ya hiyo 2.4 milioni ilipona
   miche milioni 1.6 na kuisambaza.      ambayo ni sawa na asilimia 79. Jumla ya
                         wanavijiji 378 wa maeneo ya Mayega, Lamadi na
                         Nyitundu wameelimishwa kuhusu hifadhi ya
                         udongo na matumizi sahihi ya madawa ya kilimo
18.  Kukarabati maeneo owevu kwa        Semina na warsha zilizowahusisha wanavijiji
   kushirikiana na wanavijiji wa Ziwa     kuhusu hifadhi ya maeneo oevu zilifanyika. Aidha
   maeneo ya ziwa Victoria.          mipango ya kukarabati na kusimamia maeneo
                         oevu ilifanyika katika maeneo oevu ya mto
                         Rubana kwa kupanda miti ambapo hadi sasa
                         miche 55,000 imepandwa.
19.  Kukamilisha miradi midogo midogo 14    Miradi (4) ya ujenzi wa madarasa ya shule; ujenzi
   inayoendelea Ziwa Victoria na       wa visima vifupi vya maji (3); zahanati (4) na
   kuhamasisha wananchi upandaji wa      miradi ya kuvuna maji ya mvua katika shule (3)
   miti ipatayo 50,000 kwenye maeneo ya    imekamilika.
   miradi.
20.  Kuendelea kugharimia    mafunzo ya   Mwanafunzi (1) anaendelea na mafunzo ya
   wanafunzi wanaoendelea na masomo      udaktari wa Falsafa na mwanafunzi (1)
   ya shahada ya uzamili na Falsafa kupitia  anaendelea na mafunzo ya Uzamili.
   mradi wa Ziwa Victoria.
21.  Kuwaelimisha    na kuwahamasisha    Wadau wote wameendelea kuelimishwa na
   wadau wote wa kanda ya Ziwa        kuhamasishwa kwa njia ya redio, luninga,
   Victoria, juu ya hifadhi ya mazingira   warsha, magazeti, vijarida na vipeperushi.
   kwa njia ya redio, luninga, warsha,
   magazeti, vijarida na vipeperushi.
22.  Kukuza weledi kwa wananchi kuhusu     Maandalizi ya utekelezaji wa programu ya hifadhi
   masuala ya mazingira ya Ziwa        ya mazingira ya ziwa Tanganyika yalikamilika kwa
   Tanganyika.                kuwashirikisha wadau wa mradi husika.
23.  Kutekeleza programu ya ukusanyaji na    Maandalizi ya Programu hii ya ukusanyaji na
   uteketezaji wa madawa chakavu kwa     uteketezaji wa madawa chakavu nchini (African
   mikoa yote ya Tanzania Bara chini ya    Stockpile Programme-ASP) imeanza, ambapo
   usimamizi wa Baraza la Taifa la      mazungumuzo kati ya serikali na Benki ya Dunia
   Usimamizi na Hifadhi ya Mazingira     yamefanyika Aprili 2006, ili kutia saini mkataba.
   (NEMC).                  Utekelezaji wa programu hii utaanza katika
                         kipindi cha 2006/07.
24.  Kutekeleza mradi wa utafiti wa udhibiti  Utafiti wa udhibiti wa uchafuzi wa bonde la
   wa uchafuzi wa Bonde la mto        Msimbazi unatarajiwa kufanywa na wadau
   Msimbazi.                 mbalimbali ikiwa ni pamoja na NEMC, Chuo
                         Kikuu cha Dar es Salaam, na NGOs. Mradi
                         utaanza katika kipindi cha 2006/2007 mara fedha
                         zitakapopatikana toka UNEP. Aidha taratibu za
                         kuandaa eneo la majaribio la mradi zimefanyika.
25.  Kutoa mafunzo kwa wasusi wanaoishi     Jumla ya wasusi 46 walipatiwa mafunzo na
   mwambao mwa Ziwa Victoria ili       wataalamu toka Kenya juu ya ususi wa kutumia
   waondokane na umasikini.          mazao yatokanayo na maeneo oevu (papyrus).
26.  Kuwezesha wilaya za mwambao wa       Wilaya zinazozunguka mwambao wa ziwa
   Ziwa Victoria kutekeleza mikakati ya    Victoria zimejengewa uwezo wa hifadhi ya
   kuhifadhi maeneo owevu.          maeneo oevu na zimehusishwa katika mchakato
                         17
                         wote wa kupanga mipango na utekelezaji wa
                         mikakati ya hifadhi ya maeneo oevu. Hadi sasa
                         wilaya za Magu, Musoma, Geita na Bunda
                         zinaendelea na zoezi la kutengeneza mikakati
                         hiyo. Aidha juhudi za kuziwezesha wilaya
                         zilizosalia zitaendelea.
28.  Kuratibu ushirikishwaji wa wananchi    Kupitia mradi wa hifadhi ya pwani na bahari
   wa mwambao wa bahari ya Hindi katika    mipango ya uwiano kwa Wilaya tatu za Pangani,
   kuandaa mipango ya uwiano wa        Bagamoyo, na Mkuranga imeandaliwa. Utoaji wa
   kuhifadhi maeneo ya Pwani na mpango    tunzo umefanyika katika wilaya zote za pwani.
   wa Tuzo ya hifadhi ya mazingira.
29.  Kuendeleza Kituo cha Tekinolojia na    Kituo kimepatiwa jengo ambalo litakuwa Ofisi
   Maendeleo Endelevu (CPCT) ili kiweze    ya kudumu, maeneo ya Masaki, mtaa wa
   kufanya kazi zake kwa ufasaha zaidi.    Mahando Dar es salaam.
30.  Kuendesha warsha juu ya mafanikio ya    Kituo kiliendelea kufuatilia na kuhamasisha
   utekelezaji wa mbinu za uzalishaji bora  utekelezaji wa dhana ya uzalishaji bora katika
   na semina ya kukuza ufahamu wa dhana    viwanda vya miji ya Arusha, Tanga na Mwanza.
   ya uzalishaji bora na matumizi endelevu
   kwa wadau mbali mbali.
31.  Kuendelea kuratibu shughuli za       Kituo kimeendelea kuratibu shughuli za
   Sekretariati ya “African Roundtable on   sekretariati ya „African Roundtable on
   Sustainable    Consumption    and  Sustainable Consumption and Production‟, na
   Production”; na kufanya tathimini ya    kufanya tathmini ya uzalishaji bora na matumizi
   uzalishaji bora na matumizi bora ya    bora ya nishati viwandani.
   nishati    (Cleaner    Production
   Assessments) viwandani.
32.  Kuhamasisha    wafanyabiashara  na  Uhamasishali ulifanyika kupitia maonyesho
   watumiaji wa kemikali mbalimbali      yaliyofanyika wakati wa maadhimisho ya siku ya
   katika kupunguza uingizaji na utumiaji   kimataifa ya kuhifadhi ukanda wa Ozoni, ambayo
   wa kemikali zinazomong‟onyoa Ukanda    hufanyika kila mwaka tarehe 16 Septemba, na
   wa Ozoni na kuingiza kwa wingi       kwa njia ya warsha na kukuza weledi.
   kemikali mbadala.
33.  Kutoa mafunzo kwa mafundi mchundo     Taratibu za kupata fedha kutoka kwa wafadhili
   na maafisa forodha kuhusu Utekelezaji   kwa ajili ya mafunzo zinaendelea kukamilishwa.
   wa Itifaki ya Montreal.
34.  Kuandaa kanuni za kemikali         Warsha ya wadau ya kupitia rasimu ilifanyika
   zinazomong‟onyoa ukanda wa hewa ya     mwezi Desemba 2005 jijini Dar es Salaam.
   Ozoni.                   Wadau walitoa mapendekezo mbalimbali ya
                         masuala ya kuzingatiwa katika kanuni za kemikali
                         zinazomong‟onyoa ukanda wa hewa ya Ozoni.
35.  Kutoa mafunzo kwa wadau juu ya       Mafunzo kwa wadau juu ya mbinu hizo za kisasa
   mbinu za kisasa za kuzima moto       yametolewa jijini Dar es Salaam.
   zisizotegemea gesi aina ya “halons”.
36.  Kuendesha Warsha ya kitaifa juu ya     Warsha ya Kitaifa ilifanyika mwezi Januari 2006,
   mkakati wa kupenyeza teknolojia      ambapo wadau walijadili mkakati na kuupitisha.
   nadhifu katika sekta zilizobainishwa
   katika uchunguzi wa mwaka 2004.
37.  Kuandaa Warsha ya Kanda ya Afrika     Warsha ilifanyika Arusha mwezi Oktoba 2005.
   kwa nchi za SADC hapa nchini ili      Mikakati na mipango ya kikanda kuhusu
   kujadili matokeo ya uchunguzi wa      usimamizi, upatikanaji wa kemikali na tekinolojia
   kemikali aina ya Polychlorinated      mbadala, mafunzo kwa mafundi umeme, na
   Biphenyls (PCBs) na kuweka mikakati    uboreshaji wa sheria na kanuni na utekelezaji wa
   na mipango ya kikanda kuhusu        mipango ya kikanda ilijadiliwa.
   usimamizi wake, upatikanaji wa
   kemikali na tekinolojia mbadala,
                         18
   mafunzo kwa mafundi umeme, na
   uboreshaji wa sheria na kanuni na
   utekelezaji wa mipango ya kikanda.
38.  Kukamilisha taratibu za kuridhia      Waraka wa Baraza la Mawaziri kuhusu kuridhia
   Mkataba wa kuundwa Kituo cha Kanda     Mkataba wa kuundwa Kituo cha Kanda cha
   cha Mafunzo na Usambazaji wa        Mafunzo na Usambazaji wa Tekinolojia katika
   Tekinolojia katika utekelezaji wa     utekelezaji wa Mkataba wa Basel umeandaliwa
   Mkataba wa Basel. Kituo kitashughulikia  na unaendelea kujadiliwa na Serikali.
   mikakati ya upatikanaji wa fedha
   (Resource mobilization strategy) kwa
   ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya
   usimamizi wa taka za sumu; mafunzo
   kuhusu usimamizi wa taka zenye sumu
   kwa maofisa wa Idara na Taasisi za
   Serikali na viongozi wa ngazi za juu
   serikalini.
39.  Kushughulikia masuala ya Muungano     Sekta ya fedha imeandaa mkakati wa pamoja wa
   kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya     misaada Tanzania (JAS) ambao maandalizi yake
   Muungano wa Tanzania, pamoja na      yameshirikisha pande zote za Muungano na
   kutafuta ufumbuzi wa kero mbalimbali    wafadhili.
   za Muungano kama zilivyoainishwa      Utaratibu wa kudumu wa mgao wa misaada na
   katika kamati ya Shellukindo.       mikopo toka nje kwa Zanzibar unafanyiwa kazi
                         na Tume ya Pamoja ya Fedha, ambapo Mshauri
                         mwelekezi aliyepewa kazi hii ameshaikamilisha
                         na sasa Tume inachambua taarifa hiyo ili
                         kuwasilisha mapendekezo kwa Serikali zetu
                         mbili za Muungano.
                         Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) ni chombo
                         cha muungano na imeendelea kutimiza jukumu
                         lake la kusimamia ukusanyaji wa mapato
                         kutokana na vyanzo vya mapato vya Muungano.
                         Bodi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) ina
                         wajumbe toka pande zote za Muungano na
                         inatimiza majukumu yake ipasavyo.
                         Watumishi katika wizara, idara na asasi za
                         muungano wameendelea kuajiriwa       bila
                         upendeleo kwa kuzingatia usaili wa wazi na
                         ushindani.
                         Kamati ya kudhibiti madeni ya nchi inajumuisha
                         wajumbe kutoka Serikali ya Mapindizi ya
                         Zanzibar akiwemo Katibu Mkuu Wizara ya
                         Fedha na Mhasibu Mkuu wa Serikali ya Mapindizi
                         ya Zanzibar. Maombi ya mikopo ya Zanzibar
                         yanazingatiwa ipasavyo.
                         Benki Kuu ya Tanzania ni Asasi ya Muungano na
                         mtaji wake ulitolewa na Hazina ya Serikali ya
                         Muungano wa Tanzania. Kutokana na muafaka
                         wa mwaka 1994 Serikali ya Mapindizi ya
                         Zanzibar inapokea mgao wa asilimia 4.5
                         inayotokana na faida.
                         19
                        Mambo ya nchi za nje yameendelea kuratibiwa
                        na Serikali ya Muungano wa Tanzania.
                        Watumishi katika Wizara na Balozi za Tanzania
                        nje ya nchi wanatoka katika sehemu zote za
                        Muungano ambapo kwa upande wa Zanzibar
                        kuna Naibu Waziri mmoja, mabalozi wanne, na
                        watumishi 26.
                        Suala la utafutaji na uchimbaji wa mafuta na
                        gesi asilia limeendelea kuwa la Muungano na
                        Serikali zote mbili zimekuwa mstari wa mbele
                        kuhakikisha hoja zilizojitokeza zinafanyiwa kazi ili
                        mikataba iliyosainiwa na Serikali ya Muungano
                        wa Tanzania na makapuni ya ANTRIM na SHELL
                        inatekelezwa.
                        Utekelezaji wa Sheria ya Mamlaka ya Uvuvi
                        Katika Bahari Kuu ilishughulikiwa na pande zote
                        za Muungano zimekubaliana kurekebishwa kwa
                        Sheria hii na mapato yatakayopatikana asilimia
                        hamsini itatumika kugharamia shughuli za
                        Mamlaka na itakayobakia itagawanywa kwa
                        uwiano wa asilimia 60 kwa Serikali ya Muungano
                        wa Tanzania na 40 kwa Serikali ya Mapinduzi ya
                        Zanzibar.
                        Suala la haki za binadamu ni la kikatiba na ni
                        suala la Muungano kama inavyoonekana katika
                        Nyongeza ya Kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya
                        Muungano wa Tanzania
                        Sheria ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala
                        Bora, Sheria Na. 7 ya mwaka 2001 inatakiwa
                        kutumika pande zote za Muungano. Serikali
                        imeagiza wataalam husika toka pande zote za
                        Muungano kuhuisha sheria hiyo ili      iweze
                        kutumika pande zote za Muungano na kuleta
                        hadhi kwa Tanzania kimataifa.
                        Serikali imechukua hatua za makusudi
                        kuhakikisha kuwa     miradi ya Muungano
                        inaandaliwa na kutekelezwa katika pande zote za
                        Muungano hii ikiwa ni pamoja na mradi wa
                        Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF), SELF,
                        MMES na MMEM ili kuweza kuweka uwiano
                        mzuri wa maendeleo kwa pande zote za
                        Muungano.
42.  Kuendeleza ujenzi wa jengo la Ofisi ya  Jengo jipya la Ofisi ya Makamu wa Rais Tanzania
   Makamu wa Rais Tanzania Bara, pamoja   Bara linatarajiwa kukamilika mwezi Septemba
   na kukamilisha maandalizi ya ujenzi wa  2006.
   jengo la Ofisi ya Makamu wa Rais na
   makazi ya Makamu wa Rais Zanzibar.    Kuhusu ujenzi wa Ofisi na makazi ya Makamu
                        wa Rais upande wa Zanzibar, Ofisi tayari
                        imepatiwa kiwanja cha kujenga Ofisi eneo la
                        Tunguu – Zanzibar. Aidha, Serikali ya Mapinduzi
                        Zanzibar inaendelea kutafuta eneo kwa ajili ya
                        Makazi ya Makamu wa Rais na mara vyote
                        vikikamilika ujenzi utaanza kwenye mwaka wa
                        fedha 2006/2007.
                        20
           WIZARA YA AFYA NA USTAWI WA JAMII

NA         AHADI                      UTEKELEZAJI
 1.  Kuendeleza ukarabati na ujenzi katika    Kazi zinaendelea katika hatua mbalimbali;
   Hospitali ya Taifa - Muhimbili, na     MNH – Kazi imefikia hatua ya “finishing”.
   Hospitali za Rufaa na Maalumu za      Ghorofa ya chini inatumika.
   Mbeya, Mirembe, Kibongoto, na Ocean     Hospitali za rufaa: Miradi inaendelea, ambapo
   Road.                    kazi katika hospitali za Kibong‟oto na Mirembe
                         zitaisha mwishoni mwa Juni 2006. Hospitali ya
                         Rufaa Mbeya ujenzi wa hosteli na maabara
                         umefikia asilimia 15. Kazi ilianza Januari 2006.
 2.  Kutoa   mchango    wa   Serikali  Fedha hizi zimekuwa zikitolewa kadiri kazi
   (Counterpart funds) kwa ajili ya      inavyoendelea, katika Tsh.1.2 bilioni iliyotengwa,
   kuendeleza ukarabati wa majengo       mpaka sasa serikali imeshatoa kiasi cha Tsh 620
   Hospitali mpya ya Taifa Muhimbili,     millioni
   Maalum Dar es salaam kwa kushirikiana    MNH & DUHF – Wodi za Kibasila na Sewahaji
   na TOKUSHUKAI Japan na maandalizi      zimekamilika. Majengo mengine yapo katika
   ya ujenzi wa hospitali ya rufaa kanda ya  hatua za kati na za mwisho.
   kusini – Mtwara.
                         Ukarabati wa hospitali na zahanati za Kinondoni
                         na Ilala umeisha. Kazi katika wilaya ya Temeke
                         zinaendelea.
                         Mtwara eneo la ujenzi na maandalizi ya awali
                         yameisha kamilika.
 3.  Kukamilisha ujenzi wa maabara ya      Ujenzi umeendelea baada ya mkataba mpya
   kudhibiti ubora (quality control      kusainiwa Oktoba 2005.     “Subcontractors”
   laboratory) Makao Makuu ya Wakala      wameishaidhinishwa     na    wanaendelea
   wa Mkemia Mkuu wa Serikali na        kukamilisha sehemu yao. Ujenzi unategemewa
   ununuzi wa vifaa na kemikali kwa      kukamilika ifikapo Julai 2006, kwa mujibu wa
   maabara ya Mwanza.             “Consultant” (UCLAS).
                         Vitendea kazi vimenunuliwa na kutumika (kama
                         mitambo ya kuzuia na kupambana na moto,
                         computer, printer, generator, glassware,
                         kemikali na labware). Pia tenda ya kununua
                         kemikali, vifaa na mitambo ya kimaabara vyote
                         vya Mwanza ilifunguliwa Machi 2006.
 4.  Ukarabati wa majengo ya vituo vya      Ukarabati wa NIMR Gonja unaendelea na
   Utafiti wa magonjwa ya binadamu,      umefikia asilimia 50.
   jengo la ofisi za Mfuko wa Taifa wa     Kazi ya uthamini na tathmini imefanyika kwa ajili
   Bima ya Afya na kuendeleza ukarabati    ya Jengo la Bima ya Afya.
   wa vyuo vya afya.
                         Ukarabati wa vyuo unaendelea katika maeneo
                         yote.
 5.  Kununua vifaa vya tiba kwa hospitali za   Ununuzi wa vifaa unaendelea.
   rufaa na hospitali maalum.
 6.  Kuelimisha     na   kuhamasisha   Kalenda zenye jumbe zinazoelimisha wananchi
   Halmashauri na jamii kuhusu haki na     kuhusu mabadiliko katika sekta ya Afya na
   wajibu wao katika mabadiliko katika     Ustawi wa Jamii zimeandaliwa na kusambazwa.
   Sekta ya Afya.               Maandalizi yanafanyika kwa ajili ya kuelimisha
                         watumishi wa Halmashauri na jumuiya kwenye
                         vyuo vya mafunzo ya afya. Kazi hii nayo
                         imefanyika.
 7.  Kutoa mafunzo ya njia bora za kufanya    Kazi hii imefanyika mwezi wa Aprili, 2006 na
   makisio ya makusanyo ya fedha za      iliwalenga Waratibu na Wahasibu wa CHF wa
   mfuko wa jamii, kuhamasisha jamii na    Halmshauri.
   kutoa mafunzo kuhusu utunzaji na
                         21
    matumizi bora ya fedha za Mfuko
    (CHF) kwa kufuata miongozo.
 8.  Kushirikiana na mikoa kuteua waratibu   Utaratibu unakamilishwa kwa kushirikiana na
    wa CHF wa mikoa na Halmashauri      Waganga Wakuu wa Mikoa.
    chini ya kamati za uendeshaji huduma
    za afya za mikoa.
 9.  Kuhamasisha    na   kuziwezesha   Maandalizi yamekamilika na kazi hiyo imeanza
    Halmashauri zote za Miji/Manispaa/Jiji  mapema mwezi Mei 2006.
    kuanzisha mpango wa Tiba kwa Kadi –
    TIKA.
 10.  Kuanza kutekeleza mpango mkakati wa    Mpango wa miaka mitano ulianza kutekelezwa
    miaka mitano    unaolenga  katika  kuanzia Julai, 2005. Hadi Desemba 2005 vituo
    upatikanaji wa huduma za matibabu     vipya 35 vya madhehebu ya dini vilivyoko vijijini
    hususan vijijini ambapo wanachama wa   vilisajiliwa na hivyo kufanya jumla ya vituo
    Mfuko wa Bima ya Afya zaidi ya asilimia  iliyosajiliwa kufikia 3913 ikilinganishwa na vituo
    70 wanaishi. Kuongeza idadi ya      3848 vilivyokuwepo mwezi Juni 2005.
    wanufaika na kuboresha kitita cha     Kazi zingine zilizofanyika ni pamoja na:-
    mafao pamoja na upatikanaji wa mafao   Kuongeza ukaguzi wa vituo hasa vya vijijini;
    hayo.                   Kutoa elimu kwa watoa huduma iliyofanywa
                         kupitia ofisi za kanda za Mfuko na kuangalia
                         uwezekano     wa   kuwapatia    mikopo
                         midogomidogo ya vifaa tiba watoa huduma wa
                         ngazi ya zahanati na vituo vya Afya waliopo
                         vijijini.
11.  Kuanzisha mashindano na kutoa tuzo    Mfuko unaendelea na utafiti kwa kuwashirikisha
    kwa vituo vya matibabu vitakavyotoa    wadau wake pamoja na viongozi ili kupata
    huduma bora kwa wanachama wa Bima     utaratibu bora na vigezo vya kuvishindanisha
    ya Afya.                 vituo vya matibabu. Utaratibu mzima
                         utatangazwa kabla ya kuanza kutumika. Mfuko
                         unategemea kuanza kuvishindanisha vituo vya
                         matibabu na kutoa tuzo kuanzia mwaka wa
                         fedha wa 2006/2007.
12.  Kuboresha mfumo wa kukusanya       Mfumo wa kompyuta makao makuu tayari
    takwimu za afya katika ngazi ya wilaya  umeishaunganishwa.     Hatua inayofuata ni
    na makao makuu ya Wizara na        kuunganisha mfumo wa kompyuta wa makao
    kuiunganisha     ili  kurahisisha  makuu na ofisi za Waganga Wakuu wa Mikoa na
    ubadilishanaji wa taarifa.        baadhi ya hospitali. Baadaye hapo wilaya nazo
                         zitaunganishwa.
13.  Kudhibiti magonjwa ya kuambukiza na    Kitengo cha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa
    ya milipuko na kutoa mafunzo kwa     kimeimarisha shughuli za udhibiti wa magonjwa
    wataalam kuhusu ufuatiliaji na udhibiti  katika ngazi mbalimbali.Wizara ya afya
    wa magonjwa.               imeendelea kusambaza chanjo za kuzuia
                         ugonjwa wa kichaa cha mbwa, homa ya manjano
                         na homa ya uti wa mgongo pamoja na dawa na
                         vifaa vya kudhibiti ugonjwa wa kipindupindu.
                         Mafunzo yametolewa kwa kamati za afya za
                         wilaya kwa wajumbe 30 juu ya namna ya
                         kufuatilia na kudhibiti magonjwa ya kuambukiza.
14.  Kufanya maandalizi ya kubadilisha     Maandalizi ya kuwaelimisha wananchi kuhusu
    matibabu ya malaria kutoka dawa ya SP   mabadiliko ya dawa kwa kupitia vyombo vya
    kwenda   dawa   ya  mseto  ya   habari yanaendelea na kazi ya uelimishaji ilianza
    Artemether/Lumefantrine.         mwezi wa Juni, 2006. Aidha watoa huduma
                         katika vituo vya kutolea huduma wanaendelea
                         kuelimishwa katika nchi nzima.
                         22
15.  Kuendeleza kampeni za kutokomeza     Kampeni ya kutokomeza Ukoma imeendeshwa
   ukoma katika mikoa ya Ruvuma,      katika mikoa ya Tanga na Ruvuma. Kwenye
   Morogoro na Tanga pamoja na       kampeni hii mikoa hii ilipata wagonjwa wapya
   kuhuisha rejesta za wagonjwa wa     552 ambao ni zaidi ya asilimia 100% ya
   ukoma.                  wagonjwa wa ukoma wanaopatikana kwa
                        mwaka kabla ya kampeni hizo. Vile vile mpango
                        uliweza kuendesha kampeni huko Zanzibar na
                        kufanikiwa kuwapata wagonjwa wapya 124.
                        Kiwango cha wagonjwa waliogunduliwa wakiwa
                        tayari wamepata ulemavu kimeonekana kuwa
                        chini ya asilimia 4. Wagonjwa wote hawa
                        walianzishiwa matibabu mara tu baada ya
                        kugunduliwa.
                        Kampeni katika mkoa wa Morogoro na wilayani
                        Masasi mkoani Mtwara zimefanyika mwezi Mei
                        2006. Zoezi la kuhuisha rejesta za wagonjwa wa
                        ukoma limeendelea vizuri katika vituo vyote vya
                        kutolea huduma za ukoma nchini kote. Kwa
                        kupitia   zoezi   hili  wagonjwa  3722
                        wameondolewa katika rejesta ambao walikuwa
                        tayari wamemaliza matibabu yao na kupona.
16.  Kuimarisha huduma za pamoja za      Mpango umeendelea kuimarisha huduma za
   kudhibiti Kifua Kikuu na UKIMWI na    pamoja za kudhibiti Kifua kikuu na UKIMWI
   Kifua Kikuu sugu kisienee nchini.    katika wilaya za Temeke, Korogwe na Manispaa
                        ya Iringa. Huduma ya ushauri na vipimo vya hiari
                        vya virusi vya UKIMWI imeanza kutolewa kwa
                        wagonjwa wote wa Kifua kikuu ili wale
                        wanaostahili kupata dawa za kupunguza makali
                        ya UKIMWI waweze kupewa matibabu hayo
                        mapema. Hadi kufikia sasa wagonjwa wa Kifua
                        Kikuu 3209 wamepimwa na asilimia 46.3 kati
                        yao tayari wamewekwa katika dawa za
                        kupunguza makali ya UKIMWI. Maandalizi ya
                        kupanua huduma hizi katika wilaya nyingine
                        kumi ifikapo mwezi Juni mwaka huu
                        yanaendelea.
17.  Kuendelea kuagiza na kusambaza dawa   Usambazaji wa dawa za kifua kikuu na ukoma
   za kifua kikuu na ukoma katika vituo   uliendelea vizuri kwa kushirikiana na MSD na
   vyote vya matibabu nchini na       hakuna wilaya yoyote iliyopata upungufu wa
   kuelimisha jamii jinsi ya kujikinga na  dawa katika kipindi hiki. Aidha wizara
   maambukizi, kutambua mapema dalili    imeanzisha mpango wa kutumia dawa mseto
   za ugonjwa na taratibu za kufuata    (Fixed Dose Combination - FDC) katika wilaya
   wakati wa matibabu.           41 katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam,
                        Iringa, Mbeya, Morogoro, Shinyanga na Tanga.
                        Mikoa iliyobaki itaingia katika utaratibu wa
                        kutumia dawa za mseto kwa awamu na
                        tunatarajia ya kuwa nchi nzima itakuwa
                        imefikiwa katika kipindi cha mwaka mmoja.
                        Elimu kwa Umma juu ya kujikinga na
                        maambukizi pamoja na taratibu sahihi za
                        matibabu ya kifua kikuu zimendelea kutolewa
                        kupitia vipeperushi, redio, televisheni, mikutano
                        na wakati wa siku maalum za kifua kikuu na
                        ukoma. Aidha mafunzo kwa waganga ya
                        kujikinga na maambukizi pamoja na taratibu
                        23
                        sahihi za matibabu ya kifua kikuu yameendelea
                        kutolewa katika wilaya nyingine 20 na zoezi hili
                        bado linaendelea mpaka kumaliza mikoa yote na
                        wilaya zake zote za Tanzania Bara na Visiwani.
                        Zoezi hili tayari limeendeshwa katika wilaya 83
                        na limekamilika katika wilaya zote za Tanzania
                        visiwani.
18.  Kufuatilia mwenendo wa maambukizi    Shughuli hizo ziliendelea kutekelezwa kwa
   ya virusi vya UKIMWI katika jamii na   kukusanya takwimu kutoka kliniki za Afya ya
   kukamilisha mwongozo wa ufuatiliaji   mama na mtoto katika mikoa 15 ya Tanzania
   wa usugu wa virusi vinavyosababisha   Bara. Mikoa hiyo ni pamoja na Arusha, Dar es
   ugonjwa wa UKIMWI kwa dawa        Salaam, Dodoma, Iringa, Kagera, Kilimanjaro,
   zinazotumika hivi sasa kupunguza     Kigoma, Lindi, Mbeya, Mara, Morogoro,
   makali ya UKIMWI na kuanzisha      Mtwara, Shinyanga, Tanga na Tabora.
   ufuatiliaji wa wagonjwa katika mkoa wa  Shughuli ya ukusanyaji takwimu na sampuli za
   Dar es Salaam ambapo dawa hizi      damu ilifanyika kwa kipindi cha miezi mitatu
   zilianza kutumika mwanzo.        mfululizo kuanzia Novemba 14, 2005 hadi
                        Februari 10, 2006.
                        Upimaji wa damu iliyokusanywa ulifanyika kwa
                        kuhusisha maabara tatu za rufaa kitaifa
                        zilizopima idadi ya damu hizo kama ifuatavyo:
                        Hospitali ya Rufaa ya Bugando (8,750), Hospitali
                        ya Rufaa ya Mbeya (11,054) na Maabara ya Chuo
                        Kikuu Kishiriki cha Muhimbili (10,500).
                        Zoezi la ukusanyaji wa takwimu kwa ajili ya
                        ufuatiliaji wa usugu wa virusi vinavyosababisha
                        ugonjwa wa UKIMWI kwa dawa zinazotumika
                        kwa hivi sasa ili kupunguza makali ya UKIMWI
                        ulifanyika katika kliniki 6 za Afya ya mama na
                        mtoto zilizoko katika Mkoa wa Dar es Salaam.
                        Jumla ya akinamama 1,172 kati ya 3,563
                        walijumuishwa katika zoezi hili.      Wale
                        akinamama wenye umri zaidi ya miaka 25 na
                        kuendelea ndiyo hawakuhusishwa.
                        Damu yote iliyokusanywa katika kliniki hizi sita
                        iliwasilishwa katika Maabara ya Chuo Kikuu
                        Kishiriki cha Muhimbili (MUCHS) kila siku baada
                        ya saa za kliniki kwa ajili ya kuhifadhiwa katika
                        majokofu maalum kabla ya kusafirisha kila siku
                        ya Ijumaa kwa njia ya TNT kupelekwa katika
                        maabara ya CDC Atlanta, Marekani.
19  Kununua na kusambaza dawa za       Wizara ya Afya imekwishapokea fedha kiasi cha
   kupunguza makali ya UKIMWI, vifaa    Shilingi 30,457,068,528 kutoka vyanzo mbali
   tiba katika vituo 198 vilivyoteuliwa   mbali kupitia Hazina (Wizara ya Fedha). Kiasi
   kutoa huduma hiyo pamoja na kutoa    hiki cha fedha kiliwasilishwa Bohari Kuu ya
   ushauri nasaha na upimaji wa hiari.   Madawa (MSD) kwa ajili ya ununuzi na
                        usambazaji wa dawa za kupunguza makali ya
                        UKIMWI. Vyanzo hivi vya fedha ni pamoja na
                        Serikali ya Tanzania (Tshs. 7,367,097,753), SIDA
                        (Tshs.7, 829,623,966), Global Fund round 3
                        (Tshs.2, 688,148,542), Global Fund Round 4
                        (15,260,346,809).
                        24
Hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Januari,
2006, wagonjwa wapatao 25,840 walikuwa
wanaendelea kupata dawa za kupunguza makali
ya UKIMWI zilizokuwa zinapatikana katika vituo
96 vya kutolea huduma hii.
Vituo vingine vipya 104 vinaendelea kuandaliwa
kwa kutoa dawa hizi kukiwa na lengo kwamba
ifikapo Juni 2006, vituo vyote 200 vitakuwa
vinatoa huduma ya dawa za kupunguza makali ya
UKIMWI nchini kote Tanzania Bara.
Fedha zilizotolewa na Serikali ya Norway kiasi
cha Tshs. 3,276,494,684 katika kipindi hiki bado
zinashughulikiwa na Wizara ya Fedha na
hatimaye itaziwasilisha Wizara ya Afya.
Mashine na vifaa vilivyokwisha kununuliwa ni
kama ifuatavyo: CD4 Count Machine (FACS
Count) (28), Mashine kuhusu upimaji wa
mchanganuo wa damu (haematology) (71),
Madawa ya kupimia CD 4 kwa wagonjwa
(77,600) na vipimo (Rapid Tests) vya kupimia
walioathirika na maambukizi ya virusi vya
UKIMWI.
Tests 600,000 kwa ajili ya kipimo cha kwanza
(capillus) na tests 200,000 kwa ajili kipimo cha
pili (Determine). Vipimo vya walioathirika na
virusi vya UKIMWI (Elisa tests) Kits 300 ambazo
ni sawa na tests 57,600 pia zilinunuliwa kwa ajili
ya mpango wa damu salama.
Kuhusu usambazaji wa vifaa hivi hospitali zote za
mikoa zimepata Mashine za CD4, Haematology
na Clinical Chemistry. Wilaya 53 zimepata
mashine za Haematology na Clinical Chemistry.
Wahisani tunaoshirikiana katika vita dhidi ya
UKIMWI kupitia mashirika yao ya Kimataifa
wamenunua mashine kwa ajili ya Wilaya 5.
Ununuzi wa mashine kwa hospitali zingine za
Wilaya zilizobaki unaendelea.

Manunuzi yanaendelea kuhusu vifaa vyenye
uwezo wa kupima vipimo vya uwingi katika
Maabara ya Hospitali za Rufaa za KCMC, Mbeya
na Bugando. Maabara ya Hospitali ya Taifa ya
Muhimbili tayari ina vifaa hivyo vilivyotolewa
kwa ushirikiano wa Abbott/Axios.
25
20  Kuongeza wilaya 10 zaidi (Kongwa,     Wilaya 10 zote zilizosalia kati ya wilaya 50 zenye
   Kilosa, Meatu, Iramba, Singida vijijini,  ugonjwa wa vikope (trakoma) ziliingizwa katika
   Igunga, Simanjiro na Mkuranga) katika   mpango wa Taifa wa udhibiti wa ugonjwa huo.
   mpango wa kudhibiti ugonjwa wa       Wakurugenzi watendaji pamoja na waganga
   vikope. Aidha kugawa dawa ya        wakuu wa wilaya hizo husika walihudhuria
   “Mectizan” kwa ajili ya tiba ya ugonjwa  semina ya uhamasihaji iliyofanyika Bagamoyo
   wa usubi katika vijiji 690 vilivyopo    tarehe 14-15 Februari, 2006 ambayo Katibu
   katika wilaya 15 za Ulanga, Kilombero,   Mkuu, Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii
   Kilosa, Songea, Mbinga, Tunduru,      alikuwa ndiye mgeni rasmi.
   Ludewa, Rungwe, Kyela, Muheza,       Katika mwaka huu wa 2006 wilaya hizo kumi
   Mvomero, Morogoro vijijini, Korogwe,    zitafanyiwa utafiti wa kuangalia ukubwa wa
   Lushoto na Ileje.             tatizo la vikope ili zile wilaya zitakazokuwa na
                        asilimia 10 % au zaidi, zifanyiwe ugawaji wa dawa
                        ya Zithromax kwa wilaya nzima. Hali kadhalika
                        watendaji katika wilaya hizo watafanyiwa
                        mafunzo ya upasuaji mdogo wa vikope.
                        Mpango wa Taifa wa kudhibiti ugonjwa wa
                        Usubi umeweza kugawa dawa ya “Mectizan” ya
                        kutibu ugonjwa huo katika vijiji 738 vilivyopo
                        katika wilaya za Ulanga, Kilombero, Kilosa,
                        Songea, Mbinga, Tunduru, Ludewa, Rungwe,
                        Kyela, Muheza, Korogwe, Lushoto, na Ileje.
                        Aidha Mpango bado unaendelea na ugawaji wa
                        dawa hizo katika vijiji 146 vilivyopo katika wilaya
                        za Mvomero na Morogoro vijijini.

                        Mkoa wa Tanga kwa miaka miwili sasa dawa hii
                        inagawiwa sambamba na utekelezaji wa mpango
                        wa taifa wa kutokomeza matende.
21  Kuendelea kuboresha huduma za afya     Dawa za uzazi wa mpango zenye thamani ya
   ya uzazi na mtoto bila malipo katika    bilioni 2.8 zitanunuliwa na kusambazwa nchini
   vituo vya Serikali vya kutolea huduma   kulingana na mahitaji.
   ikiwa ni pamoja na matibabu kwa      Wahudumu wapatao 28 (FANC), 27 (BLSS)
   watoto wenye umri chini ya miaka      walipata mafunzo
   mitano, chanjo, uzazi wa mpango na     Huduma zinaendelea kutolewa bila malipo kwa
   huduma kwa wanawake wajawazito.      wahusika.
   Aidha kuendelea kununua pamoja na
   kusambaza dawa za uzazi wa mpango
   nchi nzima.
22  Kutekeleza mkakati wa IMCI ili       Wakufunzi 64 wa IMCI walifundishwa kutoka
   kupunguza vifo vya watoto wenye umri    maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Pwani,
   chini ya miaka mitano kwa kutoa      Arusha, Kilimanjaro, Iringa, Rukwa, Songea,
   mafunzo ya stadi za kutibu watoto kwa   Dodoma, Tanga na Morogoro.
   watoa huduma za afya katika ngazi ya    Huduma za mama na mtoto zimeendelea
   Zahanati na Vituo vya Afya. Aidha     kutolewa kwa gharama za Serikali bila mteja
   wakufunzi 60 watafundishwa ili       kulipia.
   waendelee kutoa mafunzo katika
   Halmashauri zao.
23  Kuendelea kusimamia huduma za       Usimamizi wa huduma za chanjo umefanyika
   chanjo katika ngazi ya wilaya kwa     katika mkoa wa Mara. Ununuzi wa mafriji 279
   kushirikiana na mikoa. Aidha Wizara    umefanyika na taratibu za kununua nyingine
   itatoa vitendea kazi na chanjo ili     zimeshaanza. Ununuzi wa chanjo na sindano za
   kuhakikisha watoto wote wanaostahili    shilingi 1,409,374,323.60 ulifanyika. Chanjo
   chanjo wanapata chanjo.          zilisambazwa mikoani kote kwa kuzingatia
                        mahitaji. Ukarabati wa majokofu ya chanjo
                        26
                         umefanyika Mtwara na Lindi. Mkutano wa
                         mwaka wa kutathmini huduma za chanjo nchini
                         ulifanyika na baadhi ya mapendekezo yameanza
                         kufanyiwa kazi.
24  Kutoa mafunzo kwa waratibu wa afya     Mafunzo kuhusu Huduma ya kwanza ya mbinu
   shuleni wa ngazi ya wilaya na mikoa ya   shirikishi za elimu ya afya yalitolewa kwa
   Rukwa, Mbeya na Iringa. Aidha kwa      waratibu wa afya shuleni ngazi za mikoa na
   kushirikiana na Ofisi ya Rais, Tawala za  wilaya wapatao 160 kutoka mikoa 13 ya Rukwa,
   Mikoa na Serikali za Mitaa na Wizara ya   Mbeya, Iringa, Manyara, Morogoro, Dodoma,
   Elimu kadi za kupima afya za wanafunzi   Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Shinyanga, Mwanza,
   zitachapishwa na kusambazwa.        Tabora,Singida na Halmashauri 77. Aidha
                         mafunzo kuhusu udhibiti wa minyoo na
                         kichocho kwa viongozi, waganga na waalimu
                         wapatao 20,000 katika Halmashauri 63 za mikoa
                         11 ya Mwanza, Mara, Kagera, Tabora, Shinyanga,
                         Kigoma, Tanga, Pwani, DSM, Lindi na Mtwara
                         yalitolewa. Vile vile dawa za kutibu magonjwa
                         haya zilitolewa kwa wanafunzi wa shule za
                         msingi wapatao 3,500,000.
25  Kuanzisha   mpango    maalum  wa   Mwongozo wa udhibiti taka zinazozalishwa
   kudhibiti taka zinazozalishwa hospitalini  hospitali umeandaliwa. Mwongozo wa usimamizi
   ili kudhibiti hali ya uambukizo kwa     wa shughuli za ukusanyaji, hifadhi, usafirishaji na
   watoa huduma, wateja na jamii kwa      utupaji   taka   zinazozalishwa   hospitali
   ujumla.                   umeandaliwa. Mwongozo wa kuendeshea
                         mafunzo kwa wafanyakazi wa vituo vya kutolea
                         huduma za afya na kwa wahudumu wa taka
                         umeandaliwa ili kutoa uwezo kwa wafanyakazi
                         kudhibiti maambukizo. Kanuni na taratibu za
                         udhibiti taka kwa viwango vinavyotakiwa
                         zimeandaliwa. Mkutano wa wadau mbalimbali
                         umefanyika kupitia miongozo na kanuni
                         zilizotajwa hapo juu. Uteuzi wa kamati ya
                         kudhibiti taka zinazozalishwa katika vituo vya
                         huduma za afya umefanyika. Mratibu wa mpango
                         ameshateuliwa.
26  Kuendelea kuimarisha utendaji kwa      Watumishi watatu wa afya sehemu za bandari
   vituo vya mipakani ili kuhakikisha     na mipakani wamepatiwa mafunzo kuhusu njia
   magonjwa ya kuambukiza yanadhibitiwa    mbalimbali za kujiandaa na majanga hasa ya
   kwa kufuata sheria za afya.         milipuko ya magonjwa nchini Zambia na
                         Swaziland.    Vituo vya Afya bandarini na
                         mipakani ambavyo ni Kigoma, Sirari na Tarakea
                         vimepatiwa pikipiki tatu. Pikipiki hizo zitasaidia
                         sana katika ukaguzi wa vyakula na vitu vingine
                         ambavyo vinaingizwa nchini kwa njia zisizo halali.
                         Aidha mafunzo mbalimbali yamefanyika kwa
                         watumishi 50 wa afya bandari ambayo yalihusu
                         mafunzo ya sheria za kimataifa, mbinu za ukaguzi
                         wa vyakula na uchukuzi wa sampuli na mbinu
                         mbalimbali za udhibiti wa magonjwa.
27  Kuratibu shughuli za kitaifa za utoaji   Katika kampeni iliyofanyika miezi ya Julai na
   matone ya vitamin A na vidonge vya     Agosti 2005, jumla ya watoto 6,322,675 (sawa
   kutibu minyoo kwa watoto chini ya      asilimia 98 ya watoto walengwa) walipata
   miaka mitano katika mikoa yote ya      matone ya vitamini A. Watoto 5,633,367 yaani
   Tanzania Bara.               asilimia 97 ya walengwa walipatiwa dawa za
                         minyoo.
                         27
                          Katika kampeni ya kitaifa ya mwezi Desemba
                          2005 jumla ya watoto 5,534,206 sawa na asilimia
                          94.9 walipata matone ya vitamin A na watoto
                          4,792,638 sawa na asilimia 92.6 walipata dawa za
                          minyoo.
28  Kufuatilia na kutoa mafunzo na mkazo     Maeneo 106 katika wilaya 19 kati ya 22
   juu ya uwekaji wa madini joto kwenye     zinazozalisha chumvi yalifuatiliwa ili kubaini
   chumvi, kufikia asilimia 90 pamoja na    matatizo   na   kupewa    ushauri  kuhusu
   kufanya utafiti kuhusu tatizo la       uchanganyaji madini joto katika chumvi.
   upungufu wa damu kwa nchi nzima ili     Wazalishaji chumvi wadogo1800 katika maeneo
   kuwa na takwimu sahihi za hali halisi ya   hayo walipewa mafunzo ya uchanganyaji madini
   tatizo hilo.                 joto kwenye chumvi na kuhamasishwa. Pia
                          vipeperushi na vijarida vinavyoelekeza njia bora
                          za uchanganyaji wa chumvi na madini joto
                          vilisambazwa.
29  Kuchapisha vitabu 10,000 vyenye kutoa    Nakala 6,900 za Mwongozo wa kitaifa kuhusu
   elimu kwa wananchi kuhusu lishe bora     huduma na matunzo kwa watu wanaoishi na
   kwa wenye UKIMWI pia elimu kwa        VVU na nakala 3,100 za kijitabu cha Mwongozo
   umma itatolewa kuhusu lishe bora ili     wa ulaji bora kwa watu wanaoishi na VVU na
   kuepukana na magonjwa sugu yenye       wenye UKIMWI zilitolewa na kusambazwa.
   uhusiano na ulaji usiozingatia lishe bora.  Aidha vipindi 2 vya redio kuhusu ulaji
                          usiozingatia Lishe bora vimetayarishwa na
                          kurushwa kupitia Radio Times FM.
30  Kufanya tafiti mbalimbali zinazohusiana   Ili kukidhi mahitaji ya utafiti yanayolingana na hali
   na magonjwa ya binadamu.           ya sayansi na teknolojia, Taasisi imeweka
                          mkakati wa kutoa uwezo zaidi kwa kila kituo
                          kufanya kazi za kiutafiti zinazolingana na
                          vipaumbele vya kisayansi. Hatua iliyochukuliwa
                          kukidhi azma hiyo ni kuandaa vituo vya utafiti 8
                          chini ya Taasisi vitakavyofanya kazi kulingana na
                          uwezo wa kitaaluma na vitendea kazi vilivyopo.
31.  Kusambaza dawa na vifaa katika        Usambazaji wa dawa na vifaa tiba muhimu katika
   zahanati na vituo vya afya kupitia      Zahanati na Vituo vya Afya kote nchini kupitia
   Bohari ya Madawa (MSD) na          Bohari ya Madawa na Kanda zake umeendelea
   kuendesha majaribio ya mfumo wa       kufanyika.
   „Integrated Logistics System‟ katika     Aidha, majaribio ya mfumo wa „Integrated
   mikoa ya Dodoma na Iringa.          Logistics System‟ yalifanyika katika mikoa ya
                          Dodoma na Iringa. Mfumo huu ni maboresho ya
                          „Indent System‟ ambao utawezesha ukusanyaji
                          wa takwimu za mahitaji na matumizi ya dawa na
                          vifaa tiba muhimu.
32.  Kuhakikisha mashine za „X-ray‟,       Mafunzo kwa watoa huduma ya mionzi 92 na
   „Ultrasound‟ na vifaa vingine chini ya    “Ultrasound” 188 na mafundi wa kutengeneza
   mradi wa kuimarisha huduma za        vifaa tiba vya kutolea huduma za afya 15
   uchunguzi wa magonjwa zinadumu kwa      yametolewa kufikia Desemba 2005. Pia mafunzo
   kuwapatia watumiaji mafunzo ya        yametolewa kwa mafundi sanifu maabara 26.
   kuzitumia, kuzitunza na kuzifanyia      Madaktari 6 wamepata mafunzo ya uzamili na
   ukaguzi na matengenezo ya mara kwa      kuwa madaktari bingwa wa mionzi (radiologists).
   mara ili zidumu.               Madaktari bingwa 9 pia wamepata mafunzo ya
                          ukufunzi kuhusu matumizi ya “Ultrasound”.
33.  Kuendelea kuimarisha huduma za        Ili Maabara za Mikoa ziweze kufanya vipimo vya
   maabara kwa kuagiza mashine na vifaa     kufuatilia wagonjwa wanaopatiwa dawa za
   vya maabara kwa ajili ya kufuatilia     kusaidia kupunguza makali ya UKIMWI, Maabara
   wagonjwa wanaopatiwa dawa za         zote za Mikoa 21 zimepatiwa mashine za
   kusaidia kupunguza makali ya UKIMWI.     kupimia CD4, Clinical chemistry na haematology.
                          28
                        Aidha Maabara 13      za wilaya zimepatiwa
                        mashine za Clinical chemistry na haematology.
34.  Kukamilisha ujenzi wa kituo cha Kanda  Mpango wa kitaifa wa upatikanaji wa damu
   ya Mashariki cha damu salama.      salama umeanzishwa kwa kujenga vituo 3 vya
                        kanda kama ifuatavyo: - Kanda ya nyanda za juu
                        kusini (Mbeya), kanda ya kaskazini (Kilimanjaro)
                        na kanda ya ziwa (Mwanza) ambavyo vimeanza
                        kutoa huduma. Aidha ujenzi wa kituo cha kanda
                        ya mashariki (Dar es Salaam) umekamilika
                        mwaka huu. Pia Ujenzi unaendelea katika kanda
                        za Kusini (Mtwara) na kati (Tabora).
35.  Kuimarisha na kupanua huduma za     Mafunzo kwa wakufunzi juu ya lishe ya watoto
   kuzuia maambukizi ya virusi vya     wachanga na wadogo na UKIMWI yalifanyika
   UKIMWI kutoka kwa mama kwenda      kwa watoa huduma ya afya 75 toka wilaya za
   kwa mtoto.                Muheza, Iringa Mjini, Moshi Mjini, Karatu na
                        Mbulu. Pia mafunzo juu ya lishe ya watoto
                        wachanga na watoto wadogo na UKIMWI
                        yalifanyika kwa watoa huduma ya afya wa jamii
                        kutoka wilaya za Kilombero na Arumeru.
                        Sheria ndogo ya kitaifa inayosimamia uuzaji na
                        usambazaji wa maziwa na vyakula mbadala vya
                        watoto ya 1994 ilidurusiwa na rasimu ya awali
                        imetolewa na kusambazwa kwa wadau
                        mbalimbali ili kupata maoni kabla ya kukamilika.
                        Aidha maandalizi ya mwongozo wa sera juu ya
                        lishe ya watoto wachanga na wadogo yameanza.
36  Kuendelea kuimarisha ushirikiano kati  Serikali imeendelea kusimamia na kuratibu
   ya sekta binafsi na ile ya umma katika  huduma za afya zinazotolewa na Mashirika ya
   utoaji wa huduma za afya.        kujitolea, Dini na Watu Binafsi. Aidha, ruzuku
                        imeendelea kutolewa kwa Mashirika ya
                        Kujitolea/Dini ambayo yametoa huduma katika
                        maeneo ambayo Serikali haikuweza kuweka
                        vituo vya kutolea huduma za afya.
37.  Kuendelea kuimarisha huduma katika    Hospitali za Rufaa na Maalum zimepewa nyezo
   hospitali za Rufaa            za kutolea huduma za kibingwa, mafunzo na
                        utafiti. Hospitali hizo ni pamoja na: Hospitali ya
                        Taifa Muhimbili, Hospitali ya Saratani Ocean
                        Road, MOI, Mbeya Rufaa, Bugando, KCMC,
                        Mirembe, Isanga na Kibong‟oto.
38.  Kuendelea kutoa kipaumbele katika    Mafunzo kuhusu “Performance Management”
   kuimarisha na kuboresha uwezo wa     yalitolewa kwa maafisa waandamizi wa wizara.
   utendaji kazi kwa watumishi ili     Aidha jumla ya watumishi 99 waliajiriwa na
   kuimarisha na kuongeza tija na kuajiri  wizara. Hadi kufikia mwezi April, 2006, jumla
   watumishi wapya kwa mujibu wa Ikama   ya watumishi wa kada za afya wapatao 916
   iliyoidhinishwa.             walipangiwa vituo vya kazi katika mikoa na
                        halmashauri za wilaya na wizara mbalimbali
39.  Kuboresha na kupanua huduma ya      Chuo kipya cha Madaktari Wasaidizi (Assistant
   mafunzo ili kuongeza idadi ya watoa   Medical Officers) kilianzishwa huko Ifakara.
   huduma za afya. Aidha wizara       Chuo hiki kimechukua wanafunzi 20 kwa mwaka
   itaendelea   kutoa  mafunzo  ya  huu wa masomo. Aidha jumla ya mitaala mitatu
   kujiendeleza ili kutoa huduma bora.   (Clinical Officers, Optometry na Vyuo vya
                        sayansi ya Afya na Uuguzi) imepitiwa ili
                        kuboresha   taaluma   inayotolewa vyuoni.
                        Mafunzo na mbinu kuhusu utoaji wa huduma ya
                        matibabu ya watoto kwa uwiano (Integrated
                        29
                        Management of Childhood Illiness- IMCI)
                        yalitolewa kwa waalimu 32 wa vyuo vya
                        mafunzo. Vile vile mafunzo ya kujiendeleza
                        (Continuous Professional Development) kwa
                        watumishi sehemu za kazi yamepewa
                        kipaumbele ili kutoa huduma bora na endelevu.
                        Jumla ya watumishi 60 kutoka Timu za
                        Uendeshaji Huduma za Afya za mikoa (Regional
                        Health Management Teams) ya Mwanza, Mara,
                        Kagera, Shinyanga, Morogoro, Pwani, Tanga na
                        Dodoma walipatiwa mafunzo ya kuimarisha
                        utendaji.
40.  Kuendelea kusimamia huduma za      Mafunzo ya namna ya kukabiliana na dharura na
   dharura na maafa na kutoa mafunzo ya   maafa yametolewa kwa wataalamu wa afya
   namna ya kukabiliana na dharura na    hususan Timu za Uendeshaji Huduma za Afya ya
   maafa.                  Mkoa (Regional Health Management Teams).
                        Mafunzo hayo yametolewa pia kwa wataalamu
                        walio katika mstari wa mbele (First Responders)
                        katika kuokoa maisha ikitokea dharura au maafa
                        yenye kuathiri maisha ya jamii katika hospitali za
                        Rufaa na Mikoa.
41.  Kusambaza nakala 8,000 za mwongozo    Nakala za Mwongozo wa jinsi ya kutoa huduma
   wa jinsi ya kutoa huduma kwa       kwa wagonjwa walioathirika na UKIMWI katika
   wagonjwa walioathirika na UKIMWI     Halmashauri zote nchini zimesambazwa kupitia
   katika Halmashauri zote nchini.     kwa Wauguzi Wakuu wa Mikoa.
42.  Kusimamia ubora na usalama wa      Hadi kufikia Machi 2006 Mamlaka ilikamilisha
   vyakula, dawa, vipodozi, vifaa tiba na  kazi zifuatazo; usajili wa dawa 919 za binadamu,
   kuimarisha mfumo wa usajili na      80 za mifugo, 6 za asili, aina 19 za vyakula
   kuendelea na ukaguzi wa maduka,     vyenye virutubisho vya nyongeza na vyakula 133
   viwanda vya nje na ndani na vituo vya  vilivyofungashwa. Vilevile vyakula 18,425
   mipakani.                vilivyofungashwa vilitambuliwa (notification).
                        Aidha jumla ya sampuli 790 ambapo kati ya hizo
                        486 zikiwa za dawa, 291 za vyakula na 13 za
                        vipodozi zilichukuliwa sokoni na kufanyiwa
                        uchunguzi wa kimaabara. Sampuli 1 ya dawa
                        haikukidhi viwango na hivyo ilitolewa sokoni na
                        kuteketezwa.
                        Mamlaka ilikagua jumla ya maeneo 760 ya kuuzia
                        vyakula, maduka 1,229 ya dawa, vipodozi na
                        vifaa tiba, viwanda 681 vya vyakula, na viwanda
                        vya 45 vya dawa nchi za nje na 7 vya nchini.
                        Jumla ya shehena 3,109 ambapo 1401 zilikuwa
                        za vyakula na 1708 za dawa. Shehena 9
                        hazikuruhusiwa kwa kutokidhi viwango.
43.  Kuendelea kuimarisha uwezo wa      Vitendea kazi (kama kompyuta, printa,
   Wakala wa Maabara ya Mkemia Mkuu     „glassware‟, „labware‟) na kemikali vilinunuliwa
   wa Serikali ili utoe huduma za      na kutumika katika kuimarisha uwezo wa
   uchunguzi wa kimaabara kwa ufanisi    wakala. Aidha wataalam wa maabara wamepewa
   zaidi. Kununua kemikali na vitendea   mafunzo ya muda mfupi na mrefu katika nyanja
   kazi na pia kutoa mafunzo kwa      mbalimbali.
   wataalamu katika nyanja mbalimbali
   zitakazosaidia utoaji wa huduma.
                        30
           WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI

NA.       AHADI                       UTEKELEZAJI
 1.  Kukamilisha ukarabati wa jengo litakalo  Utandazaji wa bomba na nyaya za umeme
   kuwa Ofisi ya Makao Makuu ya        unaendelea, kazi iliyofanyika ni asilimia
   Magereza.                 themanini. Ufunguaji wa “lift” ya zamani na
                         maandalizi ya njia (shaft) kwa ajili ya kufunga
                         “lift” mpya yanaendelea. Taratibu za ununuzi wa
                         “lift” na mitambo ya viyoyozi umefanyika. Aidha
                         ujenzi wa wigo na jengo la “canteen” kwa
                         huduma za wafanyakazi unaendelea. Ufungaji wa
                         mabomba ya maji safi na taka upo katika hatua
                         za mwisho za ukamilishaji. Taratibu za zabuni
                         kwa ajili ya ufungaji mfumo wa kompyuta zipo
                         katika hatua za mwisho.
 2.  Kuendelea na ukarabati wa Magereza     Ukarabati wa mabweni mawili uko katika hatua
   yenye Ulinzi mkali ya Butimba, Maweni,   za mwisho. Ufungaji wa “Main Control” ya
   Ukonga na Keko.              umeme na “Power Supply” ya Tanesco
                         vimekamilika. Ujenzi wa mabweni mawili kwa
                         ajili ya kuhamishia wafungwa unaendelea.
 3.  Kuendelea kukamilisha viporo vya      Ukamilishaji wa nyumba za askari na maofisa
   nyumba 28 za Askari na mabweni 20 ya    unaendelea. Ujenzi wa mabweni ya wafungwa
   wafungwa.                 katika magereza hayo uko katika hatua
                         mbalimbali za ukamilishaji.
 4.  Kuendelea na Ujenzi wa Magereza ya     Ujenzi wa mabweni mawili yenye uwezo wa
   Mahabusu ya Wilaya za Mbarali, Igunga   kuhifadhi    wahalifu  100  huko  Mbarali
   na Mbinga.                 umekamilika, bweni moja kwa ajili ya wahalifu 50
                         gereza la Igunga na Mabweni mawili moja la
                         wanaume na moja la wanawake yenye uwezo
                         wa kuhifadhi watuhumiwa 50 kila moja
                         yamekamilika huko Mbinga.
 5.  Kuendelea na upimaji wa maeneo ya     Ulipaji wa fidia ya mazao na mali za wananchi
   Magereza sita na ulipaji wa fidia.     katika eneo litakalojengwa Gereza Karatu
                         umefanyika. Maeneo ya magereza ya Babati,
                         Kibiti, Ilagala, Msalato na Ludewa yamepimwa.
 6.  Kuimarisha miradi 4 ya Kilimo na      Kazi ya ukarabati wa bwawa la kumwagilia
   Mifugo na miradi 6 ya viwanda vidogo    mpunga Gereza      la Bagamoyo imekamilika,
   vidogo.                  uchimbaji wa mabwawa manne ya kunywea maji
                         mifugo Gereza la Ubena unaendelea. Taratibu
                         za ununuzi wa mashine mbalimbali za Kiwanda
                         cha viatu Gereza la Karanga – Moshi na
                         Ushonaji Ukonga zimekamilika. Aidha katika
                         utekelezaji wa ununuzi wa mashine za viwanda
                         vya Samani vya Ukonga, Arusha, Uyui na Kanda
                         vimekosa pesa kutokana na bei za tenda kuwa
                         juu kuliko makadirio.
 8.  Kununua magari 49 na pikipiki 14.     Magari 41 ya aina mbalimbali na pikipiki 13
                         zimenunuliwa.
 9.  Kuimarisha Shirika la Magereza ili Jeshi  Mapato ya shirika kutokana na uzalishaji mali
   la Magereza lianze kujitegemea.      katika miradi 23 katika kipindi cha kuanzia Julai
                         2005, hadi Februari, 2006 ni T.shs.490,404,490
                         mapato kutoka miradi       ya ujenzi ni
                         T.shs.1,128,313,960.00. Jumla ya mapato yote
                         ni T.shs.1,618,718,450 Matumizi ya Shirika
                         kipindi cha Julai 2005 hadi Februari, 2006 katika
                         31
                         miradi ya uzalishaji mali ni T.shs.277,089,830,
                         matumizi   ya  miradi   ya   ujenzi  ni
                         T.shs.971,363,210, jumla ya matumizi yote ni
                         T.shs.1,248,453,040.
10.  Kuendeleza mapambano     dhidi  ya  Mpango mkakati wa kupambana na rushwa
   rushwa na janga la Ukimwi.         ndani ya Jeshi umeandaliwa na kusambazwa
                         kwenye vituo vyote kwa utekelezaji.
                         Elimu endelevu kuhusu kujikinga na janga la
                         UKIMWI imetolewa kwa watumishi, wafungwa
                         na familia zao. Aidha mafunzo kwa waelimishaji
                         rika yamefanyika.
11.  Kuhakikisha kuwa Sera ya Taifa ya     Mchakato umeanza. Rasimu ya Taifa ya moto na
   moto inakamilika na kuanza kutumika.    Uokoaji imejadiliwa na wadau kwenye mkutano
                         uliofanyika Bagamoyo Hoteli ya Livingstone
                         kuanzia tarehe 19/4/2006 hadi 20/4/2006
                         kwenye mkutano huo pamoja na kujadili Sera ya
                         moto ya Taifa pia kulijadiliwa “Service Scheme”
                         ya Zimamoto na ile ya Uhamiaji. Utaratibu wa
                         kuiwasilisha mbele unafanywa.
12.  Kununua magari ya zimamoto kwa ajili    Utaratibu wa zabuni unaendelea kwa ununuzi
   ya Halmashauri za Lindi, Dodoma,      wa magari hayo ya Zimamoto kwa mikoa husika
   Moshi, Singida, Morogoro, Kibaha na    katika kipindi cha mwaka wa fedha 2005/2006
   Bukoba.                  Zabuni iliyokamilika ni ya Bukoba na Moshi.
13.  Kuendelea kutoa mafunzo kwa Askari     Mafunzo yametolewa kwa Waajiriwa wapya 50,
   wa Zimamoto, kwa watumishi wa       Fire Constable 34, Sajini 12 na Wakaguzi
   Serikali, Viwanda   na  Mashirika   Wasaidizi 4. Pia mafunzo yametolewa kwa
   mbalimbali ya Umma na binafsi juu ya    watumishi wa umma juu ya elimu ya kinga na
   tahadhari na kinga za moto.        tahadhari ya moto kwenye maeneo yao.
14.  Ukaguzi wa tahadhari na kinga za moto   Ukaguzi wa tahadhari na kinga za moto kwenye
   kwenye maeneo mbalimbali litaendelea.   maeneo mbalimbali unaendelea.      Jumla ya
                         maeneo 10,199 yamekaguliwa ikiwemo Petrol
                         Station, Maduka, Magari, Viwanda, Mashule,
                         Pharmacy.
15.  Ili kukabiliana na athari za Wakimbizi,  Utekelezaji wa awamu ya kwanza wa mradi huo
   kwa msaada wa Serikali ya Denmark     ambayo ilikuwa ya miaka mitatu (Juni, 2003 Mei,
   Serikali itaendelea kuimarisha miradi ya  2006) umekamilika. Baada ya tathmini ya mradi
   mafunzo ya ufundi stadi, maji, kilimo,   huo kuonyesha mafanikio Serikali ya Denmark
   hifadhi ya mazingira, ardhi, misitu, na  itagharimia awamu ya pili ya mradi wenye
   maliasili katika Mkoa wa Kigoma na     gharama ya sh.10.9 bilioni kwa kipindi kingine
   Wilaya ya Ngara Mkoani Kagera.       cha miaka mitatu (Juni, 2006 – Mei, 2009).
16.  Kukarabati majengo katika makazi ya    Ukarabati wa majengo unafanyika taratibu
   Wakimbizi ya Katumba, Mishano na      kutokana na ufinyu wa bajeti. Kwa sasa Wizara
   Ulyankulu.                 inao mkakati wa kutafuta wafadhili ili kugharamia
                         ukarabati husika.
17.  Kuendelea na zoezi la kuwarudisha     Utekelezaji wa zoezi la kuwarejesha wakimbizi
   makwao Wakimbizi wa Burundi na       wa Burundi na Kongo bado unaendelea. Hadi
   Kongo (D.R.C.)               kufikia tarehe 30/04/2006 Wakongo 16,169 na
                         Warundi 49,191 walirejea makwao.
18.  Kuwasilisha Bungeni Muswada wa       Maandalizi   ya   rasimu   ya   Muswada
   Mabadiliko ya Sheria ya Wakimbizi     hayakukamilika kwa sababu ya kutoa nafasi zaidi
   Na.9 ya mwaka 1998 na kutunga       ya ushirikishwaji Wadau.     Muswada huo
   Kanuni zake.                unategemea kuwasilishwa Bungeni mwaka ujao.
19.  Kupima na kuweka mipaka iliyo wazi na   Shughuli hiyo itatekelezwa na kukamilishwa
   kutangaza mipaka ya makazi ya       katika mwaka ujao.
   Katumba kwa lengo la kuzuia
                         32
   Wakimbizi kuvamia maeneo ya nje ya
   mipaka ya maeneo yao.
20.  Kuanzisha kutumika kwa Sheria ya      Sheria ya Huduma kwa Jamii inatekelezwa katika
   Huduma kwa jamii katika Mikoa ya Dar    mikoa sita ya majaribio (Dar es Salaam,
   es Salaam, Kilimanjaro, Mwanza,       Kilimanjaro, Mwanza, Dodoma, Mbeya na
   Dodoma, Mbeya na Mtwara.          Rukwa). Wizara itapanua huduma hii kwenda
                         katika mikoa mingine sita mwaka 2006/07.
21.  Kukarabati vituo vya Manyovu,        Ukarabati wa ofisi Ex NBC Kilimanjaro, ofisi ya
   Mabamba, Sirari, D‟Salaam (Mtoni      Kigoma umekamilika, ukarabati wa majengo ya
   Kijichi), Ex – NBC Kilimanjaro na      makazi pamoja na chuo unaendelea.
   kuendelea kukarabati Ofisi ya Uhamiaji
   Kigoma.
22.  Kuendelea na uwekaji wa mtandao wa     Kazi ya uwekaji mtandao katika vituo vya
   Kompyuta katika vituo mbalimbali na     kuingilia wageni vya Namanga, Tunduma,
   Ofisi za Mikoa.               Uwanja wa Ndege Mwalimu J.K. Nyerere,
                         Uwanja wa Ndege Zanzibar na Makao Makuu
                         umekamilika. Zoezi bado linaendelea katika
                         mikoa na vituo vingine.
23.  Kuanza ujenzi wa Ofisi za Uhamiaji     Serikali imekarabati paa la ofisi ya Uhamiaji
   Mikoa ya Manyara na Dar es Salaam na    mkoa wa Kigoma. Aidha maandalizi ya ujenzi
   Kituo cha Kagunga, Mkoani Kigoma      wa ofisi Dar es Salaam, Manyara na kituo cha
   pamoja na ukarabati wa vituo        Kagunga bado haujaanza. Hata hivyo michoro
   mbalimbali nchini.             ya   kujenga   majengo    hayo   mapya
                         imekwishapatikana.
21.  Serikali kutenga Shilingi bilioni 2.3 kwa  Serikali imetenga Shilingi bilioni 3.0 katika bajeti
   ajili ya matayarisho ya awali ya utoaji   ya mwaka 2006/2007 kwa ajili ya maandalizi ya
   wa vitambulisho vya kitaifa kwa ujenzi   kutekeleza mradi wa vitambulisho vya uraia.
   wa Ofisi, Elimu kwa Umma, vitendea     Upembuzi yakinifu kuhusu mradi huu
   kazi na matayarisho ya Zabuni mara     umekamilika   na maandalizi yanafanyika ya
   upembuzi yakinifu utakapomalizika.     kutangaza tenda ili kupata Kampuni yenye ujuzi
                         wa kutekeleza kazi hii. Matarajio ya Serikali ni
                         kwamba    vitambulisho vitaanza kutolewa
                         2007/2008.
22.  Kuajiri maafisa Uhamiaji 322 wapya na    Wizara ilifanikiwa kuajiri maafisa 330 na
   kuwapeleka watumishi 137 kwenye       kuwapeleka watumishi 137 kwenye kozi
   kozi mbalimbali za muda mrefu na      mbalimbali za muda mrefu na muda mfupi.
   muda mfupi.
23.  Kununua magari 30, pikipiki 30, boti    Mzabuni wa ununuzi wa magari na pikipiki
   mbili, jenereta 10 na Kompyuta 28.     amekwishapatikana, boti 2 zinatengenezwa na
                         injini zimekwisha nunuliwa.
24.  Kuendelea kulipia majengo ya Ofisi na    Deni la CRDB limelipwa.
   makazi ya watumishi yaliyonunuliwa
   toka CRDB.
25.  Kuendesha misako na doria ili        Serikali kupitia Wizara hii iliwatia mbaroni
   kuhakikisha kuwa wageni wote waliopo    wahamiaji haramu 1,016 kati ya Julai 2005 na
   nchini wanaishi kihalali na wanaendesha   Aprili 2006.
   shughuli zao chini ya udhibiti wa Sheria
   ya Uhamiaji Na. 7 ya mwaka 1995 na
   kanuni zake za mwaka 1997.
26.  Kuanza zoezi la kutoa “Visa Stickers”    Zoezi la kutoa “Visa Stickers“ limeshaanza
   kwa baadhi ya vituo vya kuingilia      katika Vituo vya Uwanja wa Ndege Mwalimu
   wageni nchini.               J.K. Nyerere na Uwanja wa Ndege Zanzibar na
                         maandalizi katika vituo vingine 17 yanaendelea.
27.  Kuendeleza mapambano dhidi      ya  Semina 2 kwa maafisa 340 waliokuwepo vyuoni
   rushwa na janga la UKIMWI.         CCP – Moshi na Chuo cha Magereza Kiwira za
                         33
Ukimwi na Rushwa zilifanyika. Aidha semina ya
kupambana na janga la ukimwi kwa maafisa 115
na wenza wao wa ndoa ilifanyika kuadhimisha
siku ya Ukimwi ya Wizara tarehe 19 Novemba,
2005.
34
              WIZARA YA USALAMA WA RAIA

NA.       AHADI                      UTEKELEZAJI
 1.  Kukamilisha ujenzi wa majengo ya      Ujenzi wa majengo unaendelea kama ifuatavyo:
   Makamanda wa Polisi wa Mikoa ya      Jengo la RPC Tabora limefikia hatua ya
   Tabora, Mwanza na Ruvuma.         kupauliwa; Jengo la RPC Ruvuma limefikia hatua
                         ya “finishing” ya ufungaji milango na madirisha,
                         kupiga lipu, kuweka dari na kupaka rangi; Jengo
                         la RPC Mwanza limefikia hatua ya kupauliwa.
 2.  Kukamilisha ujenzi wa nyumba za askari   Ujenzi wa nyumba 32 umekamilika.
   Kunduchi.
 3.  Kukamilisha ujenzi wa vituo vya Polisi   Ujenzi wa Kituo cha Katesh – Hanang
   vya Morogoro na Hanang           umekamilika; Ujenzi wa Kituo cha Morogoro
                         upo katika hatua ya uwekaji wa “slab” ghorofa
                         ya kwanza.
 4.  Kukamilisha ujenzi wa nyumba za FFU    Ujenzi wa nyumba za FFU Finya Pemba
   Finya – Zanzibar.             unaendelea kama ifuatavyo: Ujenzi wa mabweni
                         mawili umekamilika; Kazi ya kufunga umeme
                         kwenye nyumba hizo imeanza.
 5.  Ununuzi na ukarabati wa mashua za     Mashua mbili za doria zimenunuliwa kwa ukanda
   doria.                   wa Bahari ya Hindi. Moja ipo Pemba na nyingine
                         Dar es Salaam. Mashua za doria katika Ziwa
                         Nyasa zinaendelea kukarabatiwa.
 6.  Kukarabati mabweni ya wanafunzi CCP    Ukarabati wa mabweni mawili ya wanafunzi
   Moshi na Chuo cha Polisi Dar es      katika Chuo cha Polisi DSM umekamilika. Hivi
   Salaam.                  sasa ukarabati unaendelea wa bweni la tatu.
 7.  Kukamilisha ukarabati wa nyumba za     Ukarabati wa nyumba za Tunguu na majengo ya
   askari za Tunguu ( Unguja ) na Chuo    Chuo cha Polisi Zanzibar unaendelea.
   cha Polisi Zanzibar.
 8.  Kuanza ujenzi wa Chuo cha CID       Ujenzi haujaanza kwa kuwa michoro yake bado
   Dodoma.                  haijakamilika.
 9.  Kuanza kujenga vyumba vya mahabusu     Ujenzi   haujaanza kwa  kuwa  michoro
   kwa ajili ya watoto, wanawake na      haijakamilika.
   walemavu na kwa kuanzia vitajengwa
   Mkoa wa Dar es Salaam.
10.  Kuendelea kuimarisha mawasiliano      Mawasiliano yanaendelea kuboreshwa. Redio
   katika Jeshi la Polisi.          zipatazo 199 na mitambo ya aina mbalimbali ya
                         redio ilinunuliwa na kusambazwa katika vituo
                         vya Polisi nchini.
11.  Kuendesha mafunzo ya askari wapya     Mafunzo ya askari wapya 2000 yaliendeshwa
   na mafunzo kazini.             CCP Moshi na kufungwa tarehe 21/4/2006.
                         Mafunzo kwa ajili ya Wakaguzi na Maofisa
                         yanaendelea katika Chuo cha Polisi DSM. Aidha,
                         askari wapatao 576 wameruhusiwa kujiunga na
                         vyuo mbalimbali hapa nchini kusomea taaluma
                         zinazotolewa katika vyuo hivyo.
12.  Kuendesha operesheni za kupambana     Operesheni zimeendeshwa na zinaendelea
   na uhalifu wa dawa za kulevya, ugaidi na  katika Mikoa yote nchini kupambana na uhalifu
   wizi wa magari.              wa dawa za kulevya, wizi wa magari n.k.
                         Aidha, operesheni iliyohusisha Maofisa wa Polisi
                         wa Tanzania, Afrika Kusini, Kenya, Uganda na
                         Interpol Kanda ya Nairobi ilifanyika kuanzia
                         tarehe 11/8/2005 hadi tarehe 12/8/2005 kwa
                         madhumuni ya kukamata magari ya wizi,
                         madawa ya kulevya na silaha haramu. Matokeo
                         35
                       ya operesheni hiyo yalikuwa kama ifuatavyo:
                       Magari 49 yalikamatwa kwa makosa mbalimbali
                       kama vile kuibwa na kufutwa namba.
                        Madawa ya kulevya     yaliyokamatwa: Heroin
                       11 grams Bangi ( cannabis satira ) 75,773.6 kgs;
                       Silaha haramu zilizokamatwa:
                       (Magobore    - 150, Sub Machine Gun -
                       1,Bastola – 1, Airgun -1, Rocket Launcher – 1,
                       Hand grenade – 1, Short guns - 9,
                       Rifles - 3 na Mark 4 – 2.
                       Risasi zilizokamatwa: Risasi za SMG – 34, Risasi
                       za Bastola – 7 na Baruti iliyokamatwa ni 144 kgs.
13.  Kuendeleza vita dhidi ya rushwa na   Vita dhidi ya rushwa vimeimarishwa katika Jeshi
   ukimwi ndani ya Jeshi la Polisi.    la Polisi kwa kushirikiana na TAKURU. Aidha,
                       kampeni dhidi ya ukimwi zimeendelea
                       kuimarishwa ndani ya Jeshi.
14.  Kuunga mkono juhudi za wananchi za   Maombi hayo yanafanyiwa kazi kuzingatia uwezo
   kujenga vituo vya Polisi na nyumba za  kifedha.
   askari.
                       36
             WIZARA YA MALIASILI NA UTALII

NA.        AHADI            UTEKELEZAJI
 1. Kuendelea na maandalizi ya rasimu ya   Wizara iliendelea kutayarisha Sera ya Mambo ya
   Sera ya Mambo ya Kale na kuanza      Kale kwa kupata maoni ya wadau kutoka katika
   maandalizi ya kurekebisha Sheria ya    kanda sita za Tanzania bara na kuyaingiza katika
   Mambo ya Kale.              rasimu ya Sera iliyokuwa imeandaliwa na
                        kuandaa Waraka wa Baraza la Mawaziri.
                        Sera hiyo inatarajiwa kuwasilishwa Bungeni
                        mwaka wa 2006/07 pamoja na kuanza
                        mchakato wa kufanya marekebisho ya Sheria
                        iliyopo ili iendane na    Sera itakayokuwa
                        imepitishwa.
  2. Kuandaa kanuni za kuendesha na      Rasimu ya kanuni za kuendesha na kusimamia
   kusimamia utalii wa picha na kanuni za  utalii wa picha imeandaliwa. Kikao cha wadau
   kutekeleza mkataba wa Kimataifa na    kinaandaliwa ili kuipitia rasimu hiyo na
   biashara ya wanyama na mimea iliyo    kuwasilishwa kwa Mwanasheria Mkuu wa
   hatarini kutoweka.            Serikali ili kutangazwa kwenye Gazeti la Serikali.
                        Kanuni za kutekeleza Mkataba wa Kimataifa wa
                        Biashara ya wanyama na mimea iliyo hatarini
                        kutoweka (CITES) zilikamilika na kutangazwa
                        kwenye Gazeti la Serikali Na. 22 la tarehe
                        5/8/2005.
  3. Kuanzisha vikundi vya usimamiaji wa    Katika kipindi cha 2005/2006 vikundi (BMUs)
   rasilimali ya uvuvi katika Bwawa la    29 vilivyoanzishwa Bwawa la Mtera viliendelea
   Nyumba ya Mungu na Ziwa Rukwa.      kuimarishwa ili viweze kudhibiti uvuvi haramu.
                        Aidha, mkutano kati ya Wizara na wadau wa
                        Bwawa la Mtera ulifanyika tarehe 24/03/2006.
                        Utaratibu wa kuanzisha BMU‟s katika Bwawa la
                        Nyumba ya Mungu unaendelezwa. Mikutano ya
                        kuhamasisha wavuvi na viongozi wa halmashauri
                        za wilaya zinazopakana na Bwawa la Nyumba ya
                        Mungu Mwanga, Moshi na Simanjiro kuhusu
                        uundaji wa vikundi vya usimamizi wa rasilimali ya
                        uvuvi inaendelea kufanyika.
                        Taratibu za uundaji wa vikundi katika Ziwa
                        Rukwa zimeanza mwezi Mei 2006.
  4. Kutekeleza mpango wa usimamizi      Mpango huu umekwishatekelezwa katika hatua
   shirikishi wa misitu katika Wilaya 15.  mbalimbali kama ifuatavyo; Kuanzishwa misitu ya
                        vijiji; Kuweka mipaka na kupima maeneo
                        yaliyokwishatengwa; Kuandaa mipango ya
                        kusimamia    misitu  (management   plan);
                        Kusimamia utungaji wa sheria ndogo za kulinda
                        misitu na kuhamasisha wananchi kushiriki katika
                        shughuli za ufugaji wa nyuki na samaki
  5. Kuendelea   kuhamasisha   wananchi  Elimu imetolewa kuhusu Kanuni za Maeneo ya
   katika uhifadhi wa Wanyamapori na    Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori kwa
   kutoa elimu kuhusu kanuni za maeneo   wajumbe wa Jumuiya za Jamii (Community
   ya jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori.  Based Organization – CBO) katika Maeneo ya
                        majaribio ya Jumuiya ya Hifadhi za
                        Wanyamapori (Wildlife Management Areas –
                        (WMAs) kama ifuatavyo:- Ukutu- wajumbe 66;
                        Wami – Mbiki – wajumbe 48;
                        Makame     – wajumbe 30;
                        Tunduru wajumbe 60; Songea - wajumbe 35
                        37
                        Elimu ya Uhifadhi Wanyamapori imetolewa
                        ambapo:- vipindi 14 vya muda wa dakika 15
                        vilirushwa na Radio Tanzania Dar es Salaam;
                        Sinema za kuelimisha wananchi kuhusu uhifadhi
                        wa wanyamapori zilioneshwa katika vijiji 7
                        vinavyozunguka Pori la Akiba Selous, vijiji 8
                        katika Pori Tengefu la Ruvu - Masai na vijiji 10
                        vinavyozunguka Pori la Akiba Maswa.
                        Jarida la Kakakuona linalochapishwa na Mfuko
                        wa Kuhifadhi Wanyamapori Tanzania (TWPF)
                        limechangia pia katika kuelimisha wananchi
                        shughuli za Uhifadhi wa Wanyamapori hapa
                        nchini.
6.  Kuandaa mwongozo wa Utalii wa      Kazi ya kuandaa mwongozo huo imeanza
   Utamaduni na kukamilisha zoezi la    ambapo hadidu za rejea pamoja na mpango wa
   kutathmini shughuli za utalii wa     ukamilishaji wa kazi hiyo vimekamilika. Jumla ya
   utamaduni kwa lengo la kubaini      Moduli (maeneo) 24 zilifanyiwa tathmini katika
   mchango halisi kiuchumi na kijamii.   wilaya zifuatazo:
                        Arumeru, Babati, Hanang, Monduli, Iringa,
                        Morogoro, Temeke, Mwanga, Hai, Moshi,
                        Mbeya, Ileje, Rungwe, Kyela, Pangani, Same na
                        Lushoto.
                        Idara kwa kushirikiana na Bodi ya Utalii na
                        UNWTO (Shirika la Utalii Duniani) iliendesha
                        zoezi la kubainisha maeneo yanayoweza
                        kusaidiwa kuanzisha miradi ya utalii „STEP
                        Initiative‟ (Utalii Endelevu Unaolenga Kupunguza
                        Umaskini Nchini).     Maeneo hayo ni katika
                        Wilaya za Ileje, Kyela, Morogoro, Mbeya na
                        Rungwe.
 7.  Kuendelea kuelimisha jamii juu ya     Maandalizi ya kuanza uhamasishaji yanaendelea.
   uhifadhi  na   uendelezaji   wa   Zabuni ya kufanya kazi hiyo ilitangazwa na
   kumbukumbu za njia ya kati ya biashara  wazabuni walijitokeza. Mtaalam mshauri wa
   ya Utumwa na Vipusa.           kufanya kazi hiyo atapatikana ifikapo Agosti,
                        2006.    Aidha, semina mbili za uhamasishaji
                        zilifanyika mjini Kigoma tarehe 24 – 27/06/2006.
 8.  Kuongeza na kuimarisha doria mipakani   Ili kuongeza na kuimarisha doria, vituo sita (6)
   katika Ziwa Victoria, Doria za kawaida  vya doria vimeanzishwa Mbegani, Bukoba,
   50 zitaendeshwa katika bahari, Ziwa    Mwanza, Musoma, Kigoma na Tanga. Vituo hivi
   Victoria na Tanganyika.          vimepatiwa maboti, watumishi na radio za
                        mawasiliano;
 9.  Mienendo ya vyombo vya uvuvi       Mfumo wa kudhibiti mienendo ya meli za uvuvi
   baharini itadhibitiwa kwa kutumia    katika bahari kuu umewekwa katika ofisi za
   mfumo wa kuratibu mienendo ya Meli    makao makuu ya Idara. Mfumo huo ujulikanao
   (Vessel Monitoring System).       kama “ARGOS SYSTEM” unawezesha kuratibu
                        mienendo ya meli za Kijapani.
                        Mfumo     mwingine    unaojulikana  kama
                        “INMMASART-C” utafungwa katika ofisi ya
                        makao makuu ya Idara ya Uvuvi na kampuni ya
                        Blue Finger ya Uingereza kudhibiti meli ambazo
                        sio za Kijapani.
                        38
10.  Injini 20 zenye ukubwa wa “horse     Taratibu za kufanya manunuzi ya injini hizo
   power” 25 zitanunuliwa kwa ajili ya    zinaendelea. Mikataba ya manunuzi imepelekwa
   vikundi mbalimbali vya ulinzi wa     kwa Mwanasheria na baada ya kukamilika
   rasilimali zilizopo Ziwa Victoria na   watapewa maafisa wa ugavi ili waweze
   Bwawa la Mtera.              kukamilisha taratibu za ununuzi wa injini hizo.

11.  Kuimarisha uwezo wa kuendesha doria    Doria iliimarishwa kwa kuwapatia askari
   kwa kutumia vitendea kazi vya kisasa na  vitendea kazi vya kisasa kama simu za upepo
   kuwapatia watumishi mafunzo kuhusu    (HF - radios) 10, Global Positioning System
   mbinu mbalimbali za kupambana na     (GPS) 66, “Tape recorder” 5, vifaa vya
   majangili.                kuchunguzia meno ya tembo (Mole Ivory
                        Detectors) 2, pingu 317, mahema 47 na magari
                        16. Aidha, watumishi 65 walipatiwa mafunzo
                        yanayohusu mbinu mabalimbali za kupambana na
                        majangili. Wizara pia inaendelea na utaratibu wa
                        kununua bunduki za kisasa 500.
                        Katika doria zilizofanyika watuhumiwa 1,750
                        walikamatwa kwa makosa mbalimbali. Nyara za
                        Serikali zikiwemo meno ya tembo mazima 3 na
                        vipande 130 yenye jumla ya uzito wa kilo 91.
                        Jumla ya bunduki 201 zikiwemo Rifle 22 S/Gun
                        31 na gobore 148. Pia silaha zingine kama
                        mikuki 13, mishale 297, panga 109, shoka 62,
                        visu 93 na nyaya 2210 zilikamatwa. Aidha, jumla
                        ya magari 2 Landrover Defender Na .T669
                        AFG, Landrover 109 Na. TZ 9940, Pikipiki Na.
                        STK 1459, Baiskeli 87, mbao 9059, ndoano 3262
                        na ng`ombe 13,213 ambazo zilihusika kwenye
                        ujangili zilikamatwa.
12.  Kurusha vipindi 104 vya redio, 21 vya   Vipindi vya radio 58 na 3 vya televisheni
   televisheni pamoja na kuchapisha      vimerushwa, yamechapishwa majarida ya Misitu
   majarida, vipeperushi na mabango.     ni Mali 2,500. Vipeperushi 12,000 kuhusu
                         Ubora wa asali, Fursa zilizopo za uwekezaji
                         katika ufugaji nyuki, Njia rahisi ya kutambua
                         asali iliyo bora, mabango 6,000 ya Kilio cha Mti
                         na    Usimamizi  shirikishi  wa   misitu
                         yamechapishwa na kusambazwa.
                        Vipindi vya elimu kwa umma kuhusu uvuvi
                        viliandaliwa kama ifuatavyo: Vipindi 10 kupitia
                        RTD;
                        Vipindi 8 vya Televisheni vilirushwa hewani
                        kupitia Televisheni ya Taifa (TVT); na Vipindi 9
                        vya maigizo mafupi vya TV viliandaliwa.
13.  Kushirikisha vijiji katika hifadhi ya   Vijiji vimeshirikishwa katika kuhifadhi misitu ya
   misitu ya lindimaji na mikoko, ikiwa ni  lindimaji na mikoko kwa kusimamia utungaji wa
   pamoja na kutoa elimu ya mazingira    sheria ndogondogo 51 ambazo zimepitishwa na
   katika shule 60 na kupanda hekta 200   kuanza kutumika.
   za   mikoko    katika  maeneo   Elimu ya ugani jinsi ya kuthibiti moto, ulinzi wa
   yaliyoathirika.              pamoja wa misitu ilitolewa kwa wanavijiji 53
                        vinavyozunguka misitu ya lindimaji katika Mikoa
                        ya Morogoro, Arusha, Kilimanjaro na Tanga.
                        39
                        Elimu ya uhifadhi wa mazingira ilitolewa katika
                        shule 45. Jumla ya hekta 140 zimepandwa miti
                        katika chanzo cha mto Rufiji. Miche 582,654 ya
                        miti ilikuzwa na kupandwa kwenye kingo za
                        misitu, mashamba ya wananchi na ndani ya
                        hifadhi.
14.  Kuendelea kupanua mtandao wa       Kilometa za barabara 430 zimekarabatiwa katika
   barabara katika mapori ya akiba kwa    Mapori ya Akiba ya Lukwika – Lumesule,
   kulima kilometa 500 za barabara mpya   Mkomazi, Burigi – Biharamulo, Kimisi, Pande na
   na kukarabati barabara zenye urefu wa   Ikorongo/Grumeti.
   kilomita 500.
15.  Kukamilisha mipango ya uendeshaji wa
   (GMP) mapori ya akiba ya Selous  Pori la Selous mpango umekamilika na
   Moyowosi – Kigosi, Burigi – umeidhinishwa kutumika. Moyowosi – Kigosi
   Biharamulo, Rukwa – Lukwati na utayarishaji umekamilika kwa 50%. Mtaalamu
   Ibanda – Rumanyika na kuweka alama (Technical Advisor) aliyeacha kazi kabla ya
   za kudumu katika mapori hayo.        mkataba wake alisababisha mpango huu
                         usikamilike. Sasa utakamilishwa kabla ya
                         Desemba, 2006. Burigi – Biharamulo mpango
                         umekamilika utasainiwa 2006/2007.
                         Rukwa – Lukwati umekamilika pia utasainiwa
                         2006/2007. Ibanda – Rumanyika
                         umekamilika vile vile utasainiwa katika kipindi
                         hicho.
                         Kilomita za barabara zipatazo 300 zilisafishwa
                         katika Pori la akiba la Selous. Aidha, 22.7
                         mpya zilitengenezwa wakati kilomita 85
                         zilikarabatiwa katika Pori la akiba la Kimisi.
                         Jumla ya vigingi 616 vipo tayari kwa ajili ya
                         kuimarisha alama ya mpaka katika Pori la Akiba
                         ya Selous. (Miguruwe 99, Kingupira 80, Ilonga
                         62, Likuyu Sekamaganga 182, Kalulu 268 na
                         Liwale 95).
16.  Ada mbalimbali za uwindaji wa kitalii Ada mbalimbali za uwindaji wa kitalii
   zitaongezwa ili kuongeza mapato ya zimeongezwa na kutangazwa kwenye Gazeti la
   serikali kutoka sh. Bilioni 10.7 za sasa Serikali Na 312 la tarehe 29/7/2005. Ada hizo
   hadi kufikia sh. bilioni 12.0 kwa mwaka. tayari zimeanza kutumika kuanzia msimu wa
                        uwindaji wa mwaka 2005. Hadi kufikia Aprili
                        2006, jumla ya Shilingi bilioni 13.5 zilikusanywa.
17.  Kuendelea kuboresha takwimu za uvuvi “Database” ya kuchambua takwimu za wavuvi
   kwa kutoa mafunzo kwa wakusanyaji wadogo wadogo iliandaliwa. Watumishi 19
   takwimu na kufanya sensa ya uvuvi walipewa mafunzo ya matumizi ya “Database”
   katika ukanda wa Pwani na Bwawa la hiyo.
   Mtera.
                        Sensa ya uvuvi ilifanyika katika ukanda wa Pwani
                        na Bwawa la Mtera mwezi Mei 2005 na taarifa
                        zimeandaliwa.
                        Aidha, chini ya Mradi wa „Integrated Fisheries
                        Management Project‟ (IFMP), Sensa ya Uvuvi
                        ilifanywa katika Ziwa Victoria mwezi Machi,
                        2006. Uchambuzi wa takwimu hizo na
                        maandalizi ya taarifa yanaendelea.
18.  Kuboresha ufugaji samaki kwa kufanya Maeneo yanayofaa kwa ajili ya kufuga samaki
   majaribio ya kufuga samaki aina ya kwenye uzio (cage) ni ya Ghuba lakini ukame
   perege na Sangara kwenye uzio katika wa muda mrefu ulioikubwa nchi ulisababisha
   Ziwa Victoria.               kupungua kwa kina cha maji maeneo hayo kwa
                        40
                         hali hiyo zoezi la majaribio halikufanyika.
19.  Kufanya majaribio ya kisayansi ya     Majaribio ya kisayansi ya kuboresha mbegu ya
   kuboresha mbegu ya samaki aina ya     samaki aina ya Perege na Kambale yamefanyika
   perege na kambale.             kwenye kituo cha Kingolwira na yanaendelea
                         kuboreshwa. Katika majaribio hayo wasimamizi
                         wa vituo vya uzalishaji wa mbegu ya samaki
                         vituo vya Mbarali (Mbeya) na Sikonge (Tabora)
                         walijifunza mbinu za kuzalisha mbegu bora.
20.  Kuanza kutekeleza mradi wa uhifadhi    Mradi wa MACEMP ulianza rasmi tarehe 12
   wa mazingira ya Baharini na matumizi   Desemba 2005. Utekelezaji wa Mradi tayari
   endelevu ya Rasilimali za Bahari     umekwishaanza kwa kuufahamisha mradi kwa
   (Marine and Coastal Environmental     wadau kama ifuatavyo:
   Management Project - MACEMP).       Katika ngazi ya watendaji wa Halmashauri za
                        Wilaya zote zitakazotekeleza Mradi (Kilwa,
                        Mafia na Rufiji);
                        Ufahamishaji   unaendelea   kufanyika  kwa
                        Waheshimiwa Madiwani na Wabunge wa Wilaya
                        tatu za Mradi, hatua hii inaendelea hivi sasa
                        ambapo utambulisho tayari umefanyika tatika
                        Wilaya za Rufiji na Kilwa;
                        Wilaya zote tatu zimeteua wawakilishi (focal
                        person) pamoja na kufungua akaunti maalumu za
                        Mradi. Aidha Mradi umepeleka fedha TASAF
                        kwa ajili ya kuanza utekelezaji.
                        Mikataba ya makubaliano kati ya Wizara ya
                        Maliasili na Utalii na watekelezaji washiriki
                        inakamilishwa ili fedha zianze kupelekwa kwa
                        watekelezaji.
21.  Viwanda 18 vya kuchakata mazao ya     Jumla ya viwanda 18 vya kuchakata mazao ya
   uvuvi na meli 31 za uvuvi vitakaguliwa.  uvuvi na meli 21 za uvuvi vilikaguliwa katika
                        kipindi hicho.
22.  Sampuli 546 za samaki, 46 za matope    Sampuli 150 za minofu ya samaki, maji na
   na 92 za maji kutoka katika maeneo ya   matope zilifanyiwa uchunguzi kwa ajili ya kubaini
   uvuvi   katika  Ziwa   Victoria  mabaki ya dawa za kuua wadudu (pesticide
   zitachunguzwa.              contamination) katika maabara ya SAABS Afrika
                        Kusini.
23.  Kuendelea kuhakikisha ubora wa      Jumla ya kaguzi 889 za ubora wa samaki na
   mazao ya uvuvi yanayosafirishwa nje ya  mazao ya uvuvi zilifanyika.
   nchi kwa kuyafanyia uchunguzi wa     Sampuli 1,000 za mazao ya samaki zilifanyiwa
   vimelea haribifu ambapo sampuli 546 za  uchunguzi wa vimelea haribifu (microbial
   samaki, 46 za matope na 92 za maji    contamination) katika maabara ya Tanzania
   zitachunguzwa.              Bureau of Standards (TBS) na Nyegezi Mwanza.
24.  Kuendelea kufanya utafiti wa karibu ili  Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi (TAFIRI) iliendelea
   kubaini wingi wa kamba na hatimaye    kufanya utafiti wa kubaini uwingi wa kamba kwa
   kuwezesha Serikali kuamua idadi ya    kutumia meli za uvuvi wa kamba wakati wa
   leseni zitakazotolewa kwa msimu ujao.   msimu wa uvuvi. Utafiti uliathiriwa na ukame wa
                        miaka mitatu (3) mfululizo, hivyo kazi inatarajia
                        kuendelea msimu huu kulingana na mvua.
25.  Kufanya utafiti katika maziwa makuu    Katika kipindi husika utafiti umeendelea katika
   (Nyasa, Tanganyika na Victoria) na     Ziwa Victoria chini ya Mradi wa IFMP – CAS,
   maziwa madogo, mabwawa na mito       Frame survey.
   mikubwa ya Tanzania.           Katika Ziwa Tanganyika utafiti wa kuona athari
                        za mabadiliko ya hali ya hewa kwa uzalishaji wa
                        samaki unaendelea chini ya mradi wa „Clean Fish
                        Project‟.
                        41
                         Katika Ziwa Nyasa utafiti wa uwingi wa samaki
                         katika maji ya ndani (inshore waters)
                         unaendelea kufanyika. Aidha, matayarisho ya
                         kufanya utafiti wa kufuga samaki katika uzio
                         (Cages) yanaendelea.
26.  Kushirikiana na wadau kutekeleza      Taasisi kwa kushirikiana na wadau wa Hifadhi ya
   usimamizi wa Hifadhi ya Ghuba ya      Bahari ya Ghuba ya Mnazi na maingilio ya Mto
   Mnazi na Maeneo Tengefu ya D‟salaam     Ruvuma na Maeneo Tengefu ya Dar es Salaam
   pamoja na mwongozo wa uwekezaji       imekamilisha kazi ya utayarishaji wa mipango
   katika Visiwa vidogovidogo vilivyopo    itakayohusika na usimamizi endelevu wa
   ukanda wa Pwani.              rasilimali za bahari na mwambao yaani „General
                         Management Plan‟ (GMP).
                         Rasimu ya uundaji wa Mwongozo wa Uwekezaji
                         katika maeneo ya Hifadhi za Bahari na Maeneo
                         Tengefu (Investment Guidelines) imekamilika.
                         Mwongozo huu utasaidia kuboresha mpango wa
                         uwekezaji katika maeneo haya ikiwa ni pamoja
                         na kuharakisha utekelezaji wa maombi ya
                         wawekezaji kwa muda muafaka, kushirikiana na
                         taasisi mbalimbali zinazogusa sekta ya Utalii na
                         kufanya uwekezaji kuwa endelevu.
27.  Magogo yenye mita za ujazo 32,293      Hadi mwezi Aprili, 2006 zimevunwa mita za
   katika misitu ya asili na mita za ujazo   ujazo 803,900. Aidha, uvunaji katika misitu ya
   630,000 katika mashamba ya miti       asili hadi kufikia Aprili, 2006 kwenye mikoa 3,
   yatavunwa.                  wilaya 2 na vizuia 2 mita za ujazo 17,300
                          zimepatikana.
28.  Sekta binafsi kuuza mazao ya misitu nje   Kutokana na uvunaji usio endelevu katika
   ya nchi yenye thamani ya shilingi bilioni  maeneo ya misitu ya asili, Serikali ilisitisha
   11.                     uvunaji na usafirishaji wa mazao ya misitu nje ya
                          nchi.    Hivyo kiwango kilichokadiriwa
                          hakitafikiwa.
29.  Kutoa huduma za ugavi katika wilaya 10    Huduma za ugani ili kupata mazao bora ya nyuki
   ili kupata mazao bora ya nyuki.       zimetolewa katika wilaya 12 ambazo ni: Kibaha,
                          Morogoro Vijijini, Kilosa, Moshi Vijijini,
                          Korogwe, Njombe, Mbarali, Mpwapwa,
                          Kongwa, Kahama, Uyui na Songea Vijijini
                          ikihusisha wafugaji wa nyuki pamoja na
                          watendaji katika ngazi za Vijiji, Kata na Tarafa
                          na jumla yao ikiwa ni 880.
30.  Kuweka viwango vya ubora wa mazao      Kazi iliyokwishafanyika mpaka sasa kwa
   ya nyuki.                  kushirikiana na Shirika la Viwango Tanzania
                         (TBS) ni kukusanya takwimu kutoka kwenye
                         maeneo ya ufugaji nyuki, kuchambua takwimu
                         hizo pamoja na kutayarisha rasimu ya kwanza ya
                         viwango hivyo.
31.  Taasisi ya Utafiti wa Misitu itaendeleza   Katika mradi wa Bioteknolojia ya Mikaratusi
   na kupanua utafiti wa mikaratusi,      Tanzania; mashamba ya majaribio zaidi
   kilimo, misitu, utambuzi wa miti na     yameanzishwa katika Mikoa ya Kagera, Pemba
   kuboresha miti kwa ajili ya mazao bora.   Kaskazini na Ruvuma. Utafiti huu unahusu
                          vyanzo vya mikaratusi inayokua haraka na kazi
                          ya kufuatilia mwenendo wa ukuaji bado
                          inaendelea. Utafiti juu ya uchumi jamii na
                          uhifadhi wa miti umebaini kuwepo kwa aina sita
                          za miti ya Commiphora ambapo kila aina hutoa
                          zao lake kama vile mafuta (dawa), mbao, gundi,
                         42
                        kujengea wigo na polishi kwa kung‟arishia
                        mbao. Utafiti unaonesha kwamba teknolojia za
                        kilimo misitu zinazotumika ni chache pamoja na
                        kwamba mchanganuo wa matokeo ya tafiti
                        zilizokusanywa Usambara Magharibi bado
                        unaendelea.
32.  Wakala wa mbegu utaendeleza        Wakala wa mbegu wamekusanya kilo 11,567 za
   upatikanaji na usambazaji wa mbegu    mbegu bora (105% ya ahadi), kukuza kilo 7,150
   bora za miti kwa kukusanya kilo 11,000  za mbegu bora ( 65% ya ahadi) humu nchini,
   na kuziuza nchini na kilo 55 za nje;   kuuza kilo 199.5 nchi za nje (363% ya ahadi) na
   pamoja na kusambaza miche 13,000     kusambaza miche 29,224 (225% ya ahadi) humu
   humu nchini.               nchini.
33.  Kuendeleza ulinzi wa maisha na mali za  Kuanzia Julai 2005 hadi Desemba 2005 jumla ya
   wananchi dhidi ya wanyamapori; kutoa   siku 3,234 za doria zilitumika kusaka
   elimu na kuhamasisha wananchi walio   wanyamapori wakali na waharibifu katika wilaya
   katika maeneo yeye wanyama wakali na   17 zilizovamiwa na wanyamapori wakali na
   waharibifu jinsi ya kujikinga.      waharibifu. Jumla ya risasi 36,507 za aina
                        mbalimbali zilinunuliwa.   Aidha, risasi 1881
                        zilitolewa katika vituo vya Wizara na
                        Halmashauri za Wilaya kwa ajili ya kudhibiti
                        wanyamapori wakali na waharibifu.
                        Askari wanyamapori wa vijiji (Village Game
                        Scouts) vinavyoshirikishwa kwenye miradi ya
                        majaribio ya uhifadhi wa wanyamapori (Wildlife
                        Management Areas (WMAs) walipewa mafunzo
                        ya kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu.
                        Aidha, askari hao waliendelea kushirikiana kwa
                        karibu na askari wanyamapori, chini ya Wizara
                        na wale walioko katika Halmashauri za Wilaya
                        kufanya ulinzi wa maisha na mali za wananchi
                        dhidi ya wanyamapori wakali na waharibifu.
34.  Kuendelea kuruhusu uwindaji wa      Wizara inaendelea kuruhusu uwindaji wa
   mamba katika maeneo yenye matatizo    mamba kila mwaka katika maeneo yenye
   ili kuwaondolea wananchi kero.      matatizo ili kuwaondolea wananchi kero.
                        Uwindaji wa mamba kwa mwaka 2006 umeanza
                        tarehe   24/4/2006 na utaendelea hadi
                        31/12/2006.
35.  Kukamilisha mkakati wa usimamizi wa   Kazi za kuandaa mkakati wa usimamizi wa
   ardhioevu na kuanza utekelezaji wake.  Ardhioevu nchini inaendelea. Warsha mbili (2)
                        za kanda zimefanyika kati ya nne zilizopangwa.
                        Rasimu ya kwanza ya mkakati huo
                        imeshaandaliwa na itajadiliwa katika kikao cha
                        wadau kitakachofanyika mwishoni mwa mwezi
                        Juni 2006.
36.  Kuandaa Mpango Kamambe wa         Ziwa Natron–Tenda ilitangazwa tena na
   Usimamizi wa “Ramsar Sites” za Ziwa    kufunguliwa tarehe 07/12/2005. Taratibu za
   Natron na Bonde la Kilombero.       kumpata mzabuni zinaendelea.
                        Kilombero – Kazi ya kuandaa mpango huu
                        inatarajiwa kuanza mara tu baada ya Serikali ya
                        Ubelgiji na Belgium Technical Cooperation
                        (BTC) HQs watakapokamilisha taratibu za
                        kusaini mkataba wa utekelezaji mwishoni mwa
                        Juni 2006.
                        43
37.  Taasisi ya Wanyamapori itaendelea      Katika kipindi hicho, Taasisi iliendelea kufanya
   kuhesabu wanyamapori ndani na nje ya     sensa za wanyamapori katika maeneo ya Hifadhi
   maeneo yaliyohifadhiwa.           ya Taifa ya Serengeti na Mapori ya Akiba ya
                          Maswa, Moyowosi na Kigosi. Taasisi pia ilifanya
                          sensa kwenye eneo la Ardhioevu ya Malagarasi
                          – Moyowosi.
   Itaendesha tafiti za mbwa mwitu katika    Utafiti wa Mbwa Mwitu Serengeti na
   maeneo ya Serengeti na Ngorongoro.      Ngorongoro ulianza Julai 2005 na unaendelea.
                          Hadi sasa, kwenye eneo hili ambalo mbwa
                          mwitu walikuwa wametoweka na sasa
                          wameanza   kurudi,  wameshaonekana    na
                          kutambuliwa mbwa mwitu 38. Utafiti unalenga
                          kujua wanyama hao wanakotoka na kufuatilia
                          jinsi wanavyoanza maisha upya katika eneo hilo.
   Mahusiano ya tembo na watu katika      Utafiti kuhusu mahusiano ya tembo na watu
   maeneo ya Magharibi mwa Hifadhi ya      Magharibi mwa Serengeti ulianza Julai 2005 na
   Serengeti.                  unaendelea. Katika kipindi hiki, kumekuwepo na
                          uvamizi na uharibifu wa mazao ya wananchi
                          uliosababishwa na tembo. Kwa mfano, katika
                          kipindi cha Novemba 2005 mpaka Machi 2006
                          jumla ya tembo 673 walivamia mashamba. Kati
                          yao, saba (7) waliuawa na 666 walifukuzwa.
                          Pamoja na uharibifu huo, tembo waliua watu
                          watatu na ng‟ombe wawili katika vijiji vya Misisi,
                          Changuge na Kiloleli.
   Itakamilisha utafiti wa masoko ya      Utafiti wa masoko ya mazao ya nyuki
   mazao ya nyuki katika mikoa yote       umefanyika katika mikoa yote ya Tanzania bara
   nchini   na kuendeleza   mafunzo    pamoja na visiwani na matokeo yanaonesha
   mbalimbali ya ufugaji nyuki kwa njia ya   yafutayo: Ufahamu wa mazao ya nyuki kwa
   kisasa.                   wananchi ni mkubwa, Upatikanaji wa mazao
                          hayo ni mdogo katika masoko, Asali inatumika
                          sana kama chakula na dawa, Mkoa wa Tabora ni
                          mzalishaji mkubwa wa mazao ya nyuki nchini,
                          Bei ya mazao ya nyuki ni kubwa kwa upande wa
                          Unguja Magharibi ukilinganisha na mikoa
                          mingine, Vifaa vinavyotumika kuuzia asali katika
                          masoko na maduka makubwa vilikuwa na ubora
                          wa juu ukilinganisha na kwenye masoko na
                          maduka madogo, Matangazo ya faida na
                          matumizi ya mazao ya nyuki yalipatikana katika
                          mikoa mitano. Mafunzo mbalimbali ya ufugaji
                          nyuki kwa kutumia njia bora na sahihi
                          yamefanyika katika Wilaya za Arumeru, Nzega,
                          Biharamulo, Tarime na Musoma.
38.  Mfuko wa uhifadhi wa wanyamapori       Hadi kufikia Machi 2006, Mfuko wa Uhifadhi
   unatarajia kukusanya shilingi bilioni 4.5.  wa Wanyamapori (Tanzania Wildlife Protection
   Fedha hizo zitatumika kuimarisha doria,   Fund) ulikusanya Shilingi bilioni 4.8.
   utafiti na mafunzo ya uhifadhi.
39.  Shirika la Hifadhi za Taifa litaendelea   Zoezi la kuandaa mpango wa uendeshaji wa
   kuandaa mipango ya uendeshaji ya       Hifadhi za Serengeti, Mahale na Kilimanjaro
   hifadhi, kuimarisha doria, kuboresha     lilikamilka. Mipango ya Hifadhi za Ruaha na
   miundo mbinu kwa ajili ya Utalii na     Mikumi imekamilika kwa asilimia 70. Kazi ya
   kutekeleza miradi kwa ajili ya ujirani    kuandaa mipango hii miwili inatarajiwa
   mwema.                    kukamilika katika mwaka ujao wa fedha.
40.  Shirika litaendelea kushiriki kwenye     Shirika lilishiriki katika maonesho 17 ya nje ya
                          44
   maonyesho mbalimbali ya utalii pamoja   nchi na maonyesho 2 ndani ya nchi (Sabasaba na
   na kupanua wigo wa shughuli za watalii  Nanenane) ya kutangaza Hifadhi za Taifa
   kwa lengo la kuwavutia watalii zaidi
   kuzitembelea hifadhi.
41.  Mamlaka ya Ngorongoro itaanza       Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro inaendelea
   kujenga jengo la kitega uchumi mjini   na utaratibu wa zabuni ya kumchagua Mhandisi
   Arusha. Itatengeneza barabara ya     Mshauri atakayefanya tathmini ya aina ya jengo
   Osinoni-Kakesio. Aidha itajenga shule   la kitega uchumi litakalofaa kujengwa katika
   mpya ndani ya tarafa ya Ngorongoro na   eneo lililopatikana jijini Arusha.
   kuweka umeme wa „Grid” ya Taifa      Barabara ya Osinoni – Kakesio ipo katika
   katika eneo la Hifadhi.          matengenezo. Usafishaji wa barabara umekwisha
                        fanyika. Hatua inayofuata ni kufanya „grading‟ na
                        kuweka „murram‟.
                        Mawasiliano na TANESCO yanaendelea.
                        Aidha, mchakato wa kumchagua Mhandisi
                        mshauri atakaye andaa michoro ya kupitisha
                        umeme chini ya ardhi na hatimaye kusimamia
                        uwekaji umeme unaendelea.
42.  Kukamilisha maandalizi ya programu ya   Rasimu ya awamu ya kwanza ya Programu hiyo
   uendelezaji utalii ambayo itaainisha   imekamilika. Aidha, awamu ya pili inayo fanywa
   dhima ya kila sekta katika utekelezaji  kwenye   idara/taasisi   na  sekta  zingine
   wa Sera ya Utalii.            zinazohusiana na sekta ya utalii ili kuona jinsi
                        sekta hizo zitakavyoweza kuchangia maendeleo
                        ya utalii nchini imeanza, ambapo baadhi ya stadi
                        hizo zilikamilika.
43.  Kubaini vivutio na maeneo ya       Idara imebaini vivutio vya utalii katika Mikoa ya
   uwekezaji katika Mikoa ya Rukwa,     Rukwa na Pwani. Taarifa za kazi hizo zilikamilika.
   Morogoro na Pwani.
44.  Kufanya semina za uhamasishaji kuhusu   Idara imefanya warsha ya wadau wa utalii wa
   utalii, ikolojia na utalii wa utamaduni  utamaduni mwezi Oktoba 2005. Warsha hiyo
   katika mikoa mitatu.           ilijumuisha wadau wakuu wa utalii wa utamaduni
                        toka Mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Arusha,
                        Kilimanjaro, Iringa, Mbeya na Morogoro.
45.  Kufanya vikao viwili vya “Tourism     Hadi kufikia Mei 2006, Wizara imefanya vikao
   Facilitation Committee” na mkutano    viwili vya “Tourism Facilitation Committee‟‟
   mmoja wa Mashirikiano na Zanzibar.
46.  Kuendelea kudumisha ushirikiano wa    Hadi kufikia Mwezi Mei, 2006 Wizara imeshiriki
   kitaifa na kimatafia katika utalii na   katika mikutano mitano ya kimataifa ikiwemo
   kuhakikisha kuwa maslahi ya Taifa     miwili ya uwekezaji huko Urusi na Dubai na
   yanazingatiwa na kulindwa.        miwili ya Shirika la Utalii Duniani huko Dakar-
                        Senegal, Mahe-Seychelles na mmoja wa Chama
                        kinachotangaza nchi za Afrika huko Amerika
                        (African Travel Association - ATA) uliofanyika
                        huko Accra - Ghana. Vilevile, Wizara imeshiriki
                        kwenye mikutano sita ya kikanda ikiwemo ile ya
                        Jumuiya ya nchi za Afrika ya Mashariki na SADC.
47.  Kuendelea na zoezi la kuhakiki hoteli   Zoezi hilo limeendelea kama ilivyokuwa
   katika Mikoa 10.             imepangwa, ambapo hoteli katika mikoa 10
                        zilihakikiwa. Mikoa hiyo ni Dar es Salaam,
                        Pwani, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Mara,
                        Mwanza, Tanga, Dodoma na Morogoro.
48.  Bodi ya Utafiti itaendeleza ushirikiano  Bodi ya Utalii Tanzania kwa kushirikiana na
   na sekta binafsi na taasisi nyingine   Taasisi za ndani na nje ya nchi kama OICOS ya
   katika kueneza utalii wa ndani ikiwa ni  Italy, SNV ya Uholanzi na zile za ndani za
   pamoja na utalii wa fukwe, utalii wa   TANAPA na Ngorongoro na Serikali za Mitaa,
                        45
   majini na utalii wa kitamaduni.       imeandaa taarifa ya vivutio mbalimbali vya utalii
                         wa utamaduni na kuziweka katika tovuti ya Bodi
                         ya Utalii. Aidha, Taasisi za OICOS na SNV
                         zimetoa mafunzo kwa vikundi mbalimbali
                         kuhusu biashara ya Utalii wa utamaduni, na
                         kuchapisha vipeperushi 4,000 vinavyotangaza
                         maeneo ya utalii wa utamaduni.
49.  Kuendeleza masoko mapya kama vile      Bodi ya Utalii kwa kushirikiana na Taasisi za
   China, Urusi, Japan, Korea na Afrika ya   TANAPA na Ngorongoro imetangaza utalii
   Kusini.                   kwenye masoko ya China, Japan, Afrika ya
                         Kusini na Urusi. Aidha majarida na vipeperushi
                         katika lugha husika yamesambazwa katika
                         masoko hayo. Vile vile, Bodi ilialika waandishi
                         wa habari na wapiga picha kutoka China, Urusi
                         na Afrika ya Kusini kutembelea vivutio vyetu ili
                         kuvitangaza kwenye nchi zao.
50.  Kuendeleza ujenzi wa Chuo cha Taifa     Hatua za awali za kupata “Architectural
   cha Utalii ambacho kinajengwa katika    consultant” zinaendelea na mkataba kati ya
   Mtaa wa Shaaban Robert, jijini Dar es    Wizara na kampuni itakayoshinda zabuni hiyo
   Salaam.                   unatarajiwa kutiwa saini Julai 15, 2006.
51.  Kuanza maandalizi ya uboreshaji wa     Wizara kwa kushirikiana na Halmashauri ya Jiji la
   Kituo cha Mapango ya Amboni Mkoani     Tanga imetambua mipaka ya kituo na kuainisha
   Tanga.                   gharama za upimaji wa mipaka hiyo. Aidha,
                         gharama za kuweka umeme na maji kwenye
                         kituo hicho zimeainishwa. Mikataba ya
                         utekelezaji wa kazi hizo inaandaliwa.
52.  Kuendelea na uimarishaji wa magofu ya     Unesco kwa kushirikiana na Serikali ya Norway
   kale Kilwa Kisiwani na Songo Mnara.      waliendelea kuisaidia Serikali ya Tanzania kwa
                          kutoa kiasi cha Dola za Kimarekani 200,000
                          kuendeleza uimarishaji wa magofu. Aidha, kazi
                          zilizofanyika ni ukarabati mdogo mdogo wa
                          magofu, kutengeneza chokaa, kupanda mikoko
                          ili kuimarisha kingo ya bahari katika eneo la
                          Kilwa Kisiwani ili kuzuia mmomonyoko wa
                          ardhi usiathiri magofu yaliyo kandoni mwa
                          bahari, kuchapisha vipeperushi vya kulitangaza
                          eneo la Kilwa kisiwani na Kilwa Kivinje na
                          kuandaa kitabu cha kuwaongoza watalii.
53.  Kuendelea kufanya utafiti wa akiolojia   Utafiti wa Akiolojia umefanyika Mkoani
   kwenye Mireshe, Wilaya ya Moshi       Kilimanjaro kwa kutumia wataalam waliopo.
   Vijijini.                  Lengo la utafiti ilikuwa ni kubaini kumbukumbu,
                         kuhifadhi pamoja na kubaini matumizi ya
                         Mireshe hiyo kutoka kwa wenyeji na kushauri
                         jinsi ya kuyaendeleza kwa ajili ya utalii.
                         Matokeo ya utafiti huo yanaonyesha kwamba
                         Mireshe ni sehemu muhimu sana katika historia
                         ya Wachaga. Maeneo hayo yakiendelezwa
                         yatakuwa moja ya vivutio vya utalii nchini.
54.  Kuratibu na kusimamia tafiti za akiolojia  Vilitolewa vibali vya utafiti na kuratibu tafiti hizo
   nje ya nchi kwa mujibu wa Sheria na     katika Mikoa ya Tanga; Kilimanjaro; Kilima cha
   Kanuni.                   Kyamaliko - Nyamebe na kijiji cha Sikilo -
                         Mkoani Mara; eneo la Mwanduwarwa - Mkoani
                         Shinyanga; eneo la Kibugila - Ngerengere,
                         Mkoani Morogoro; eneo la Mafia Archipelago na
                         kijiji cha Mkiu, Mkoani Pwani; na Kandokando
                         46
                        mwa Ziwa Eyasi, Mkoa wa Manyara.
55.  Shirika la Makumbusho ya Taifa      Kutokana na jukumu la Uchaguzi Mkuu na
   litaendelea    kuhamasisha    na  maandalizi ya sherehe za kilele za mbio za
   kuzishirikisha jamii za Mkoa wa Singida  mwenge ki-taifa, mkoa wa Singida uliomba
   ziweze kuandaa tamasha lao.        kuahirisha tamasha hilo. Badala yake mkoa wa
                        Morogoro umehamasishwa kufanya tamasha
                        katika mwaka 2006/2007.
56.  Kuendeleza ukarabati katika kituo cha   Katika Makumbusho ya Azimio la Arusha
   Makumbusho ya Azimio la Arusha.      ulifanyika ukarabati wa ofisi, vyoo, maktaba na
                        kupaka rangi ukumbi wa maonesho. Aidha,
                        maandalizi ya ujenzi wa uzio yalifanyika. Hadi
                        kufikia wakati wa kuandika taarifa hii kazi ya
                        ujenzi wa uzio ilianza na imefikia asilimia 90.
57.  Kuendelea  na  utafiti  wa  viumbe  Utafiti wa viumbe wa baharini wasio na uti wa
   baharini.                 mgongo uliendelezwa na kitabu kuhusu
                        matokeo ya utafiti uliofanyika mwambao mwa
                        Tanzania kinapigwa chapa Chuo Kikuu cha Dar
                        es Salaam.
58.  Kuajiri watumishi wapya 142.       Wizara ilipata kibali cha kuajiri watumishi wapya
                        34 na taratibu za ajira zinaendelea. Aidha
                        maombi ya kujaza nafasi 94 yameshawasilishwa
                        Utumishi.
59.  Kupandisha watumishi 350 cheo.      Hatua mbalimbali zilichukuliwa kuhakikisha kuwa
                        watumishi wote waliokaa katika cheo kimoja
                        kwa muda mrefu bila kupandishwa cheo na
                        wenye    sifa  za   kupandishwa    cheo
                        wanapandishwa.    Kwa mfano: mwaka 2005
                        watumishi 199 walipandishwa cheo kwa kufuata
                        utaratibu wa ushindani. Aidha, watumishi 457
                        waliorundikana    katika   cheo    kimoja
                        watapandishwa cheo mwezi Julai 2006 baada ya
                        Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa
                        Umma kukubali na kuidhinisha orodha hiyo na
                        fedha kutengwa katika bajeti ya mwaka
                        2006/2007.
60.  Kupeleka watumishi 669 wa Kada      Watumishi 619 wamepelekwa katika mafunzo
   mbalimbali mafunzoni na kuanza      ya muda mrefu na mfupi ndani na nje ya nchi.
   kutekeleza mpango wa mafunzo kwa
   watumishi wote.
                        47
    WIZARA YA MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA

NA.          AHADI                   UTEKELEZAJI
 1.  Kuratibu na kutekeleza mpango      Kwa kupitia mikutano ya Mabalozi ya Kikanda,
   kabambe wa Sera Mpya ya Mambo ya     Wizara imefanikiwa kuendelea kutangaza
   Nje na majukumu mengine ya Wizara    maeneo    ya  uwekezaji  vitega uchumi
   (Ministerial Strategic Plan) ikiwa mi  tulivyonavyo nchini mwetu; kutafuta masoko ya
   pamoja na kutangaza maeneo ya      bidhaa zetu nje na kuvutia watalii. Jitihada
   uwekezaji vitega uchumi, kutafuta    kubwa zilizofanywa na wawakilishi wetu nchi za
   masoko ya bidhaa zetu nje, kuvutia    nje ziliwezesha kuongezeka kwa wawekezaji na
   watalii na kuendeleza kampeni ya     watalii. Baadhi ya mafanikio yaliyopatikana ni
   kupata misaada zaidi na msamaha wa    pamoja na kupatikana kwa mwekezaji binafsi
   madeni.                 katika sekta ya ufugaji wa samaki; tumepokea
                        wawekezaji katika maeneo ya utalii (Hotels),
                        kilimo, afya, elimu, uchimbaji wa madini na
                        masuala ya kibenki kutoka nchi za Libya, Misri,
                        Afrika Kusini na Falme za Kiarabu; na Wizara
                        imepokea mialiko mbalimbali ya kushiriki katika
                        maonyesho ya biashara ambayo yatatoa fursa
                        kwa Tanzania kuwashirikisha wadau mbalimbali
                        katika kutangaza bidhaa zetu na kutafuta
                        masoko nje. Maonyesho haya ni pamoja na
                        “Thailand International Trade Fair” na kampeni
                        ya “One Village One Product” inayoandaliwa na
                        Japan inayopigania kupatikana kwa soko la
                        bidhaa za Afrika.
                        Tanzania     imeweza   kushiriki  katika
                        makongamano na maonyesho ya biashara ya
                        kimataifa yenye lengo la kutangaza vivutio vya
                        utalii vilivyopo nchini na maeneo ya uwekezaji.
                        Maonyesho hayo ni pamoja na Moscow
                        International Stone Exhibition yaliyofanyika
                        tarehe 25- 27 Januari, 2006 na International
                        Tourism Fair Berlin yaliyofanyika tarehe 8 – 12
                        Machi, 2006.
                        Serikali imeendelea kufanya mazungumzo na
                        nchi wahisani na kupitia mikataba mbalimbali
                        kati ya Tanzania na nchi hizo ili kuongeza
                        misaada kwa madhumuni ya kuondoa umaskini
                        nchini.
                        Balozi zetu zimefanya kazi kubwa ya kutafuta
                        misaada na unafuu wa madeni kwa nchi yetu, na
                        tunaendelea kuwahimiza kufuatilia kwa karibu
                        juu ya mianya yote ya kuongezewa misaada toka
                        nchi tajiri.
                       48
2.  Kushiriki katika utatuzi wa migogoro  Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika
   katika nchi jirani.           usuluhishi wa migogoro yote inayotokea katika
                       nchi jirani. Tangu nchi za Kanda ya eneo la
                       Maziwa Makuu zilipokasimu Tanzania jukumu la
                       kuzikutanisha pande zinazohasimiana nchini
                       Burundi (kikundi cha PALIPEHUTU- FNL na
                       serikali) jitihada zimeendelezwa kumaliza
                       tofauti kwa njia ya mazungumzo.

                        Tanzania tayari ilikwisha zikutanisha pande hizo
                        kwa hatua za mwanzo za mazungumzo ambapo
                        mwishoni mwa mkutano zilitoa tamko la
                        pamoja na kusitisha uhasama. Hata hivyo,
                        mapigano ya hapa na pale yameendelea tangu
                        wakati huo. Kikundi cha PALIPEHUTU- FNL
                        tayari kimeleta timu yake ili kuendelea na
                        mazungumzo.
3.  Kushiriki katika mikutano muhimu ya   Wizara imefanikiwa kusimamia na kuratibu
   Kikanda na Kimataifa.          ushiriki wa nchi katika mashirika ya Kikanda,
                       Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola, na Umoja
                       wa nchi Zisizofungamana na Upande Wowote.
                       Baadhi ya mikutano muhimu ambayo Tanzania
                       ilishiriki kwa kikamilifu ni pamoja na mikutano
                       ya Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC), Jumuiya
                       ya Uchumi Kusini mwa Afrika (SADC), SINO-
                       AFRICA Cooperation Forum (China-Afrika),
                       “Tokyo International Conference on African
                       Development (TICAD), “African Growth
                       Opportunity    Act”   (AGOA),    EU-ACP,
                       FRANCO-AFRICA na NORDIC-AFRICA.
                       Tanzania imeshiriki katika Mkutano wa Ubia
                       Nadhifu   (Smart   Partnership   Dialogue)
                       uliofanyika mjini Maseru, Lesotho 9 – 13
                       Novemba 2005. Mkutano huu umesaidia
                       kuanzishwa kwa mabaraza ya biashara katika
                       mikoa kumi na tatu ya Tanzania Bara na miwili
                       ya Zanzibar. Yote haya ni katika kuratibu
                       shughuli za wafanya biashara kujenga mazingira
                       mapya ya kibiashara kwa kushirikiana na Serikali.
                       Tumeshiriki katika mkutano wa nchi za Bahari
                       ya Hindi uliofanyika nchini Iran tarehe 14-22
                       Februari, 2006.Mkutano huu umefungua fursa ya
                       milango ya mashirikiano baina ya nchi zipatazo
                       18 zinazopakana na bahari ya Hindi na kujenga
                       mahusiano mapya katika elimu, biashara,
                       uwekezaji na utalii. Tayari wafanya biashara
                       kutoka nchi hizi wanafanya biashara na wenzao
                       wa Tanzania na kila siku mahusiano yao
                       yanaimarika. Katika sekta ya utalii kuna
                       mwamko mkubwa wa maeneo ya vivutio vya
                       nchi yetu katika nchi za bahari ya Hindi na hivyo
                       kufanya kuimarika kwa sekta ya utalii.
                      49
                        Tanzania ilishiriki katika Mkutano wa Wakuu wa
                        Nchi za Jumuiya ya Madola uliofanyika Malta
                        mnamo tarehe 22 – 27 Novemba, 2005.
                        Ujumbe wa Tanzania katika mkutano huo
                        uliongozwa na Rais wa Awamu ya Tatu wa
                        Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa
                        Benjamin William Mkapa.
                        Tumeshiriki mikutano ya viongozi wa Umoja wa
                        Afrika (UA) ambapo vikao muhimu viwili
                        vilifanyika katika nchi za Libya, Sirte (Julai 2005)
                        na Sudan, Khartoum (Januari 2006). Ushiriki wa
                        Tanzania katika mikutano ya UA umetuwezesha
                        kupata nafasi ya kuwa mwenyeji wa Mahakama
                        ya Afrika.
4.  Kuratibu ziara za nje za Viongozi wa    Wizara ilifanikisha kuratibu ziara za nje
   Kitaifa na zile za Viongozi Wakuu wa    zilizofanywa na Rais Mstaafu wa Awamu ya Tatu
   mataifa   mengine   wanaotembela   Mheshimiwa Benjamin William Mkapa kwa ajili
   Tanzania.                 ya kuaga wakati wa kumaliza muda wake kama
                        Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
                        Aidha, tuliratibu ziara za Rais wa Awamu ya
                        Tatu alizohudhuria Mkutano wa Umoja wa
                        Mataifa (UN General Assembly) uliofanyika
                        New York, mwezi Septemba, 2005 na Mkutano
                        wa Wakuu wa Jumuiya ya Madola uliofanyika
                        nchini Malta mwezi Septemba, 2005.
                        Katika kipindi hiki cha uongozi wa Serikali ya
                        Awamu ya Nne, Wizara imefanikisha kuratibu
                        ziara za Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete,
                        Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
                        nchini Kenya, Uganda, Rwanda, Namibia, Afrika
                        Kusini, Botswana, Lesotho, Swaziland na
                        Msumbiji.   Lengo la ziara hizi lilikuwa ni
                        kumwezesha Mheshimiwa Rais kujitambulisha
                        kwa viongozi wa nchi za jirani.
5.  Kuajiri watumishi wapya.          Ili kuleta ufanisi na kuboresha utendaji wa
                        kazi, Wizara ilifanikiwa kuajiri watumishi
                        wapya 20 ambao ni:- Maofisa wa Mambo
                        ya Nje kumi na moja (11), Makatibu Muhtasi
                        wanne (4), Madereva wanne (4) na Afisa
                        Habari mmoja (1).
6.  Kuwapatia mafunzo muhimu watumishi     Katika kuboresha utendaji wa watumishi,
   wa Wizara.                 Wizara imeweza kuwapatia mafunzo ya kozi
                        ndefu “Master Program” watumishi 6, na kozi
                        za muda mfupi kwa watumishi 30.
7.  Kuimarisha uwakilishi wetu nchi za nje.  Katika kutekeleza Sera Mpya ya Mambo ya Nje,
                        Wizara imetekeleza, jukumu la kuimarisha
                        uwakilishi wetu nchi za nje kwa kuongeza idadi
                        ya watumishi waliopo Makao Makuu na
                        kuwahamishia wengine kwenda katika Balozi
                        zetu kwa kuzingatia mahitaji ya kila ubalozi
                        katika fani mbalimbali za taaluma.
8.  Kununua majengo na magari kwa ajili ya   Katika kutekeleza mpango wa miaka 15 wa
   baadhi ya Balozi zetu.           kupata majengo yanayomilikiwa na Serikali
                        katika maeneo yetu ya uwakilishi, Wizara
                        imefanikiwa kununua majengo ya ofisi katika
                        50
                         Balozi zetu za London (1), Brussels (1), Berlin
                         (1), Rome (1), New Delhi (1), Stockholm (1) na
                         Nairobi (1) na nyumba za kuishi katika Balozi
                         zetu za London (1), Washington (2), Lilongwe
                         (5), Kampala (1), Pretoria (2), New Delhi (1) na
                         Nairobi (3).    Kutokana na jitihada kubwa
                         zilizofanyika hivi sasa Wizara inajivunia kumiliki
                         ofisi za majengo 17 na nyumba za kuishi 64
                         katika Balozi zetu nje.
                         Wizara imeweza kutekeleza ahadi ya kununua
                         magari kwa ajili ya Balozi zilizokuwa na matatizo
                         makubwa ya usafiri ambazo ni Harare, Ottawa,
                         Kampala, Maputo, Abuja na Berlin. Ni dhamira
                         ya Wizara kuendelea kununua magari kulingana
                         na uwezo wa bajeti kwa ajili ya makao makuu na
                         ofisi za ubalozi.
9.  Kukusanya maduhuli ya Serikali.       Wizara ilipanga kukusanya maduhuli yanayofikia
                         shilingi 9,169,600,000 kutokana na mauzo ya
                         viza, pasi za kusafiria na vyanzo vingine vya
                         mapato. Hadi kufikia tarehe 31 Disemba, 2005
                         kiasi cha shilingi 5,096,714,142.85 kilikuwa
                         kimekusanywa, kiwango ambacho ni asilimia
                         55.6 (55.6%) cha makisio yote ya makusanyo ya
                         maduhuli ya Serikali kwa kipindi cha mwaka
                         mmoja.
10.  Kuboresha miundombinu ya Chuo cha      Mikakati ya kuanzisha mbinu mpya za ufundishaji
   Diplomasia kwa lengo la kukidhi mbinu    imetekelezwa na Chuo kwa kuendesha kozi 2
   mpya na za kisasa katika ufundishaji na   maalum kwa walimu 30 iliyokuwa na nia
   kuongeza idadi ya wanafunzi wanawake    kuwawezesha kuwa na mbinu mpya na za kisasa
   wanaojiunga na Chuo hicho kutoka      katika ufundishaji. Kozi zote mbili ziliendeshwa
   wastani uliopo sasa wa asilimia arobaini  na “Centre for Continuing Education (CCE) ya
   na mbili (42%) ya wanafunzi wote hadi    Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
   asilimia hamsini (50%) au zaidi katika    Hivi sasa Chuo kina wanafunzi 241; kati ya hao
   mwaka 2005/2006 na kuendelea.        wanaume ni 111 sawa na asilimia 46.1 (46.1%)
                         na wanawake ni 130 ambao ni sawa na asilimia
                         53.9 (53.9%).    Ongezeko hili ni kubwa
                         ikilinganishwa na asilimia 34.3% ya wanawake
                         mwaka 2004/2005. Ni dhamira na nia ya Chuo
                         kuendelea kutoa nafasi zaidi za upendeleo kwa
                         wanawake wakati wa zoezi zima la kusajili
                         wanafunzi.
11.  Kutoa taarifa inayohusu uanachama wa    Tanzania iliingia katika Baraza la Usalama la
   Tanzania katika Baraza la Usalama la    Umoja wa Mataifa Januari 1, 2005, kama
   Umoja wa Mataifa.              mwanachama asiye wa kudumu kwa kipindi cha
                         miaka miwili hadi Disemba 2006. Ikiwa katika
                         Baraza hilo Tanzania imeshirikiana vema na
                         wanachama wengine kushughulikia migogoro
                         mbalimbali ili kuweza kupata ufumbuzi wa
                         kudumu. Tanzania iliweza pia kuitisha mkutano
                         maalum mwezi Januari, 2006 ikiwa kama Rais
                         wa Baraza hilo ili kujadili suala la amani na
                         usalama katika eneo la Kanda ya Maziwa Makuu
                         ambao ulikuwa wa mafanikio makubwa.
                         51
12.  Kuimarisha na kufanya tathmini ya     Serikali imeimarisha mahusiano ya Tume za
   utekelezaji wa masuala ya Tume ya     Pamoja na Ushirikiano (JPCs) ambayo
   Pamoja na Ushirikiano.          yamewezesha nchi yetu kunufaika kutokana na
                        makubaliano yaliyopo katika mikataba ya
                        pamoja. Wizara itaendelea kufanya tathmini za
                        Tume za Pamoja na Ushirikiano ili tuweze kujua
                        mchango halisi wa ushirikiano katika uchumi
                        wetu. Aidha, Wizara ipo katika hatua za
                        mwisho za kuanzisha Tume ya Pamoja na
                        Ushirikiano na Brazil na mipango ipo mbioni
                        kuanzisha Tume ya Pamoja na Ushirikiano na
                        nchi za Czech na Indonesia.
                        Jitihada zinaendelezwa kufufua Tume zetu na
                        nchi za Algeria, Falme za Kiarabu (UAE), Iran,
                        Libya, Msumbiji, Namibia, Nigeria, Zimbabwe,
                        Korea ya Kaskazini na Yemen kwa kufanya
                        mikutano na nchi hizo.
13.  Kushirikiana na Wizara ya Elimu katika  Ili kufanikisha lengo la kukuza lugha ya Kiswahili
   kufuatilia utekelezaji wa pendekezo la  Kamati ya Kitaifa ya Wataalam wa matumizi ya
   kuanzishwa kwa vituo vya kufundisha    Kiswahili katika Umoja wa Afrika ambayo
   Kiswahili nje ya nchi yetu.        imeundwa na wajumbe kutoka Wizara ya
                        Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa,
                        Elimu na Mafunzo ya Ufundi, Habari, Utamaduni
                        na Michezo na Elimu ya Juu, Sayansi na
                        Teknolojia na wengine kutoka Vyuo Vikuu,
                        Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili (TUKI),
                        Baraza la Kiswahili Tanzania (BAKITA) na
                        Taasisi ya Kiswahili na Lugha za Kigeni
                        (TAKILUKI) imekwishaanza kulifanyia kazi
                        pendekezo hili. Hatua za awali ni kuweza
                        kufungua kwanza kituo cha namna hiyo Makao
                        Makuu ya AU Addis Ababa, kisha baadaye
                        kusambaza huduma hiyo kwa nchi nyingine
                        Wanachama wa AU. Inategemewa kwamba
                        zoezi hilo litakamilika katika mwaka wa fedha
                        wa 2006/07. Serikali inaendelea kuwasiliana na
                        nchi wanachama wa AU zilizoomba kupatiwa
                        walimu wa Kiswahili kuweza kuwafundisha
                        wananchi wake katika ngazi mbalimbali ili
                        tuweze kutumia fursa hii ipasavyo. Nchi hizo
                        ambazo ni pamoja na Nigeria, Misri, Libya na
                        Burundi zimeahidi kuleta mahitaji yake kamili ili
                        kukamilisha mchakato huo.
14.  Kufanya marekebisho ya Muundo wa     Tayari Rasimu ya mapendekezo ya muundo
   Wizara.                  mpya wa Wizara imewasilishwa Ofisi ya Rais,
                        Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa hatua
                        za mwisho za utekelezaji.
15.  Kufanya marekebisho ya Kanuni za     Mapendekezo ya Marekebisho ya Kanuni za
   Utumishi wa Mambo ya Nje pamoja na    Utumishi wa Mambo ya Nje yamefanyika ili
   posho za watumishi wanaofanya kazi    Kanuni hizi ziendane na mabadiliko ya
   nje.                   kiutumishi Serikalini, kwa kuwa Menejimenti ya
                        Utumishi wa Umma imepitia mabadiliko kutoka
                        Sheria ya Utumishi wa Umma ya mwaka 1989.
                        Kanuni hizi (FSR 1979) tayari zimerekebishwa
                        na ziko kwenye hatua ya mwisho kwa
                        Mwanasheria Mkuu wa Serikali.       Aidha,
                        52
 mapendekezo ya marekebisho ya posho za
 utumishi wa nje ili yaendane na hali halisi ya kila
 nchi tayari yametekelezwa na yako kwenye
 hatua za mwisho kwenye mamlaka husika kama
 vile Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa
 Umma na Wizara ya Fedha kwa hatua zaidi za
 utekelezaji.
53
       WIZARA YA ELIMU YA JUU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA

NA           AHADI                   UTEKELEZAJI
 1.  Kudhamini watumishi 49 mafunzo ya     Watumishi 59 wamelipiwa gharama za mafunzo
    muda mrefu na mfupi ndani na nje ya    ili kuongeza ujuzi na maarifa na wengine kupata
    nchi.                   sifa zinazohitajika katika Utumishi.
   Kuendesha mafunzo ya kompyuta na      Watumishi 70 wamepata mafunzo ya kompyuta
   mifumo ya habari (IT) kwa watumishi    na mifumo ya habari (IT) ndani na nje ya nchi.
   150 katika sehemu za kazi (in-house
   training).
   Kushirikisha sekta binafsi katika utoaji  Makampuni binafsi matatu yaliyopatikana kwa
   wa huduma zisizo rasmi (no-core      njia ya ushindani yanatoa huduma ya ulinzi, usafi
   functions) katika Vyuo vya Ufundi     na chakula vyuoni badala ya watumishi ambao
   Mbeya na Arusha hususan huduma za     wamepunguzwa kazini.
   ulinzi, usafi na chakula.
   Kutekeleza mfumo wa uwazi wa        Utaratibu wa utoaji mafunzo kwa watumishi
   upimaji utendaji kazi kwa watumishi    wote kuhusu zoezi la upimaji utendaji kazi kwa
   (Open Performance Review and        uwazi (OPRAS), unaendelea kukamilishwa.
   Appraisal System).
   Kuajiri watumishi 73 kwa ajili ya Makao  Utekelezaji wa Ajira mpya na mbadala za
   Makuu ya Wizara, Vyuo vya Ufundi      watumishi 75 wa kada mbalimbali hapa Makao
   Mbeya na Arusha.      Aidha, wizara  Makuu ya wizara na vyuo vya Mbeya na Arusha
   inatarajia kuajiri wanataaluma na     ulikamilishwa. Vyuo Vikuu na Taasisi zilizoko
   watumishi wengine 405 kwa ajili ya     chini ya Wizara ziliajiri watumishi 405 kwa lengo
   Vyuo Vikuu na Taasisi zake kwa lengo    la kupunguza uhaba wa wafanyakazi.
   la kupunguza uhaba wa wafanyakazi.
   Kuhamasisha watumishi kupima afya     Mpango wa mafunzo kwa watumishi wote
   zao   na   kutoa   huduma  kwa  sehemu za kazi uliandaliwa katika maeneo
   watakaojitokeza kwa hiari yao.       yafuatayo;
                         Watumishi wapatao 119 wamepangwa katika
                         makundi matano (5) ya watu wasiopungua
                         ishirini (20) kila kundi watakaofundishwa na
                         AMREF Consultant kuhusu faida ya kupima kwa
                         hiari. Lishe na ulaji bora kwa watu waishio na
                         VVU (Virus vya UKIMWI). Upatikanaji wa
                         madawa ya kurefusha maisha (ARV). Kuandaa
                         mwongozo    (Internal  guide  lines)  wa
                         kuwahudumia watumishi walioathirika na
                         watakaojitokeza kwa hiari.
   Kuendelea kutekeleza mkakati wa      Wizara imeendelea kuweka msisitizo kwa
   kuwaelimisha wananchi na watumishi     watumishi   kuhusu   kuvaa  vitambulisho
   kupitia vyombo vya habari kuhusu      vinavyowatambulisha kwa wateja wa wizara
   taratibu za kupata huduma zitolewazo    waokuja kupata huduma zinazohitajika.
   na Wizara kwa lengo la kupiga vita
   rushwa.
2.  Tume ya Unesco
   Kuandaa, kwa kushirikiana na asasi za   Tume ya Taifa ya UNESCO ilishirikiana
   kiserikali na zisizo za kiserikali,    kikamilifu na asasi zilizotajwa katika zoezi la
   Programu na Bajeti ya UNESCO kwa      kuandaa Bajeti na Programu ya UNESCO kwa
   kipindi cha 2006-2007.           kipindi cha 2006 – 2007.
                         54
   Kuratibu utekelezaji na kufanya      Tume ilifanya tathmini na kuratibu utekelezaji
   tathmini ya miradi inayoendelea na ile  wa miradi ifuatayo;
   itakayoidhinishwa kwa kipindi cha     Mradi wa vifaa vya ICT vya kufundishia SUA na
   2006-2007 kama itakavyoamuliwa na     Taasisi ya Habari, Zanzibar; Mradi wa kuboresha
   Kikao cha 33 cha Mkutano Mkuu wa     maktaba ya Southern and Eastern Africa Mineral
   UNESCO.                  Centre, Kunduchi, Dar es salaam; Mradi wa
                        kuweka kumbukumbu za ukombozi wa bara la
                        Africa.
                        Aidha Tume ilifanya tathmini kwenye miradi
                        ifuatayo;
                        Mradi wa Elimu ya UKIMWI kwa watumishi wa
                        Tume ya Walimu, Kanda ya Ziwa; Mradi wa
                        kumbukumbu ya miaka 100 ya seminari ya
                        Mtakatifu Maria, Rubya, Bukoba
   Kuifanyia mapitio Katiba ya Tume ya    Kwa kushirikiana na wataalam pamoja na wadau
   UNESCO kwa lengo la kuipa Tume na     husika Katiba ilifanyiwa mapitio ili kukidhi
   Sekretarieti yake nguvu zaidi za     malengo yaliyokusudiwa. Maoni ya wataalam na
   kiutendaji.                wadau yaliwasilishwa wizarani kwa uchambuzi
                        zaidi kabla ya kupelekwa ngazi nyingine
3.  Elimu ya Juu
   Kuelimisha wanafunzi na umma kwa     Uelimishaji umefanyika kupitia vyombo vya
   ujumla kuhusu nafasi za elimu ya juu   habari   (magazeti),  tovuti   ya  Wizara
   nchini na nje ya nchi.          www.msthe.go.tz,     kupitia    matangazo
                        yanayowekwa katika ubao wa matangazo wa
                        Wizara na ushauri wa ana kwa ana kwa wadau.
   Kuelimisha wadau kuhusu upatikanaji    Uelimishaji umefanyika kupitia:-
   wa mikopo kupitia Bodi ya Mikopo ya    Mkutano wa Wizara na uongozi wa wanafunzi
   Wanafunzi wa taasisi za Elimu ya Juu na  wa Vyuo vya elimu ya Juu nchini; Mkutano wa
   Ufundi.                  Wizara na Taasisi zilizo chini yake; Mkutano kati
                        ya Wizara, Kamati ya Bunge ya huduma za jamii,
                        Uongozi wa Wanafunzi na taasisi zilizo chini ya
                        Wizara; Kupitia vyombo vya habari (magazeti)
                        tovuti vya Wizara na ushauri wa ana kwa ana
   Kutathmini Sera ya Elimu ya Juu na    Baadhi ya wadau wametoa maoni yao ya awali.
   kutoa mapendekezo ya kuiboresha.     Hivi sasa timu ya wataalamu Waelekezi wa
                        “Burea of Education Research and Evaluation” –
                        Chuo Kikuu cha Dare s Salaam wanaendelea na
                        kazi hii iliyopangwa kufanyika kuanzia Aprili –
                        Desemba 2006.
   Kuendeleza ushirikiano wa kielimu     Wizara imeshiriki mikutano na kutoa mchango
   katika Jumuiya ya Afrika Mashariki,    wake katika maamuzi. Aidha, inalipa michango
   Jumuiya ya Madola, Ushirika wa      yake ya kila mwaka kama ilivyokubalika katika
   Maendeleo ya Nchi zilizo Kusini mwa    Jumuiya hizo.
   Afrika na nchi mbalimbali zilizo na
   ushirikiano wa kielimu na Tanzania
   Kuendelea kudhamini wanafunzi wa     Serikali imeendelea kudhamini wanafunzi wa
   Shahada ya Kwanza ya Udaktari. Kwa    Udaktari 412 katika vyuo vikuu binafsi na 800
   mwaka 2005/2006, wizara itadhamini    katika Chuo Kikuu Kishiriki cha Sayansi za Afya
   wanafunzi 1,427 (1,060 katika Chuo    Muhimbili Jumla wanafunzi 1,212.
   Kikuu Kishiriki cha Sayansi za Afya
   Muhimbili na 367 katika Vyuo Vikuu
   nchini.
                        55
   Kudhamini    wafanyakazi    na   Katika mikakati ya kudhamini wafanyakazi na
   wanataaluma 209 katika vyuo vikuu     wanataaluma waendeshaji wizara imeanza kwa
   kwa shahada za Uzamili na Shahada za   kudhamini wanataaluma 80 wa shahada ya
   juu za Falsafa              uzamili katika vyuo vikuu vya umma kwa mwaka
                        2005/2006.
4.  Sayansi na Teknolojia
   Kuhuisha Sheria Na. 7 ya Tume ya     Hadidu za rejea zinaendelea kuboreshwa.
   Taifa ya Sayansi na Teknolojia.
   Kukamilisha mipango ya kuanzisha     Mawasiliano yamefanyika na nchi mbalimbali
   vituo vya sayansi (Science Parks).    ambazo zimeshaanzisha vituo vya Sayansi mfano
                        nchini Zambia na Mauritius. Aidha wizara
                        itawasiliana na serikali ya India ili kupata uzoefu
                        zaidi. Upembuzi yakinifu umefanyika kupitia
                        makala na mtandao wa kompyuta ili kupata
                        taarifa muhimu.
   Kuanzisha Kituo cha Millenium Science   Waraka wa Baraza la Mawaziri (WBLM)
   Initiative (MSI)             umeshawasilishwa Sekretarieti ya Baraza la
                        Mawaziri. Aidha mawasiliano na wahisani
                        watakaofadhili mradi huu yamefanyika.
   Kukamilisha mashirikiano kati ya     Makubaliano (Memorandum of Understanding)
   Serikali ya Tanzania na Serikali ya    kuhusu Mradi ya Nishati ya Jua kati ya Serikali ya
   Jamhuri ya Watu wa China kuhusu      Tanzania na Serikali ya Jamhuri ya watu wa
   Mradi   wa   Nishati   ya Jua   China mapendekezo yametolewa kati ya pande
   utakaotekelezwa katika Kijiji cha     zote mbili, kinachosubiriwa ni kusaini na kuanza
   Mwasayi, Wilayani Maswa.         utekelezaji.
   Kukamilisha uanzishwaji wa kamati za   Waraka    wa    Baraza    la   Mawaziri
   sayansi na teknolojia nchini.       umeshawasilishwa sekretarieti ya BLM kwa
                        maamuzi zaidi.
   Kuanzisha Taasisi ya kujenga uwezo wa   Taasisi ya Benki ya Dunia imependekeza na
   maarifa na kuendeleza sayansi na     itagharamia mradi wa kuangalia/ kutathmini hali
   teknolojia nchini itakayojulikana kwa   halisi ya sayansi nchini Tanzania.
   jina la Taasisi ya Nelson Mandela
   Arusha.
   Kuendelea na maandalizi ya kutunga    Rasimu ya kwanza ya Sera ya Taifa ya Utafiti ya
   Sera ya Taifa ya Utafiti.         Sayansi na Teknolojia inatarajia kukamilika
                        mwezi wa sita, 2006.
   Kuandaa mikakati ya utekelezaji wa    Mikakati ya utekelezaji itaanza kuandaliwa baada
   Sera ya Taifa ya Bioteknolojia.      ya Waraka kupitishwa na Baraza la Mawaziri.
   Kuendelea na ufuatiliaji wa utekelezaji  Serikali imepewa mwaliko na serikali ya Uswiss
   wa   makubaliano   na  mikataba  “The Secretary of State” kutembelea taasisi za
   mbalimbali ya kikanda na Kimataifa    utafiti nchini humo, na kutambua maeneo
   katika Sayansi na Teknolojia mfano ni   muhimu    yatayopewa  kipaumbele   katika
   mkataba kati ya serikali ya Tanzania na  ushirikiano.
   Uswiss.
   Kutoa mapendekezo ya kuweka        Nakala za mikataba mbalimbali zimeanza
   utaratibu wa kufuatilia na kutathmini   kukusanywa ili kuzifanyia tathmini na kisha kutoa
   utekelezaji wa mashirikiano na kutoa   mapendekezo.
   mapendekezo ya kuboresha.
   Kuendelea kuandaa mwongozo na       Mwongozo uliandaliwa na kujadiliwa na wadau
   kutunga sera ya wabunifu;‟ wagunduzi   mbalimbali. Aidha sera ya Wabunifu na
   na wavumbuzi.               Wagunduzi inatarajiwa kutungwa katika kipindi
                        cha mwaka wa fedha 2006/ 2007.
                        56
   Kuendelea kuelimisha jamii kupitia    Vipindi 53 vilirushwa hewani kupitia RTD, mada
   radio na televisheni kuhusu sayansi na  zilizohusika ni pamoja na Nishati mbadala;
   teknolojia.                Wagunduzi; Tuzo kwa wanafunzi wa kike; IP &
                        T day; teknolojia mbalimbali pamoja na Sera za
                        Wizara.
   Kuendelea kutoa msukumo kwa        Wasichana 11 waliomaliza kidato cha IV 2005,
   wasichana wachukue masomo ya       Wanafunzi wa kike 28 waliomaliza digrii ya
   sayansi na teknolojia kwa kutoa zawadi  Kwanza mwaka 2004/2005, walitunukiwa Tuzo
   na kuwalipia karo.            na Mhe. Waziri wa Elimu ya Juuu, Sayansi na
                        Teknolojia tarehe 13/5/2006.
   Kuandaa nyaraka za kuridhia mikataba
   iliyo chini ya IAEA kama ifuatavyo;
   Joint Convention on the Safety of     Waraka uliandaliwa na kuwasilishwa katika ngazi
   Spent Fuel Management;          husika. Tanzania ilisaini mkataba huo tarehe
   Africana Nuclear Weapon Free       11/4/1996 na Bunge la Jamhuri kuridhia tarehe
   (Pelindaba Treaty)            27/5/1998.
5.  Elimu ya Ufundi
    Kununua vitabu vya kiada na rejea kwa  Vitabu 100 vya thamani ya Tshs. 4,950,000/=
    Chuo cha Ufundi Arusha.         vilinunuliwa.

   Kugharimia mafunzo maalum ya ualimu    Kibali cha ajira ya Waalimu na Wahandisi 23
   kwa walimu wahandisi watakaoajiriwa    kinafuatiliwa Ofisi ya Rais, Menejimenti ya
   katika chuo cha ufundi Arusha.      Utumishi wa Umma.
   Kutoa mafunzo maalum kwa wasichana    Wasichana 13 wamejiunga na mafunzo ya
   katika mpango maalum wa kujiunga na    „Access Course‟ katika chuo cha Ufundi Arusha.
   elimu ya ufundi katika chuo cha ufundi
   Arusha.
   Kugharamia mafunzo ya watumishi 9     Wizara inagharamia mafunzo ya watumishi kama
   wa chuo cha ufundi Arusha na makao    ifuatavyo: 1 shahada ya Uzamili kutoka Makao
   makuu katika ngazi ya udaktari wa     Makuu, 5 Shahada ya Uzamili, 1 Udaktari wa
   falsafa (30, shahada ya uzamili (1),   Falsafa kutoka Chuo cha Ufundi Arusha.
   Diploma ya uzamili na stashahada ya
   juu ya uhandisi (5).
6.  Chuo Kikuu cha Dar Es Salaam
   Kudahili wanafunzi 3,440 wa Shahada   Chuo kilidahili wanafunzi 4700 wa shahada ya
   ya Kwanza na 420 wa Stashahada ya    kwanza.     Udahili  katika stashahada
   Ualimu.                 haukutekelezwa.
   Kukamilisha ujenzi wa madarasa      Ujenzi wa madarasa mapya mawili, sehemu ya
   makubwa mawili yenye uwezo wa kila    Mlimani, yenye uwezo wa kukaa wanafunzi 1000
   moja kukaliwa na wanafunzi 1,000.     kila mmoja ulianza tarehe 25 Agosti, 2005.
   Kuendeleza   Sehemu   ya  Buyu    Ujenzi wa majengo mapya ya Taasisi ya Sayansi
   iliyotolewa na Serikali ya Mapinduzi   za Bahari sehemu ya Buyu ulianza mwezi wa
   Zanzibar.                 Machi, 2006 chini ya kampuni ijulikanayo Ms.
                        China Railways Jianchang Engineering Co. Ltd.
                        Mradi huu utagharimu shilingi za Kitanzania 6,
                        291, 056,100.
   Kuanzisha Chuo Kikuu Kishiriki cha    Chuo Kishiriki cha Elimu cha Dar es Salaam
   Elimu cha Dar es Salaam.         kilianzishwa kwa amri ya Rais Namba 202
                        iliyotangazwa kwenye gazeti la Serikali tarehe
                        22/7/2005.
                        57
Kuanzisha programu za Stashahada na    Chuo Kikuu kishiriki kilianzishwa baada ya
Shahada za Ualimu kwenye Chuo       kuamua kupandisha hadhi chuo cha walimu
Kikuu Kishiriki cha Elimu cha Dar es    Chang‟ombe (Dares Salaam) ili kuongeza uwezo
Salaam.                  wa kufundisha waalimu wa sekondari kukabiliana
                      na ongezeko la mahitaji yaliyojitokeza hasa
                      baada ya kutekeleza SEDP.
Kuboresha huduma ya maji kwenye      Tathmini ya mahitaji mahali pa kuchukua maji na
Mabweni ya Mabibo.             njia ya kupitisha bomba kubwa umeshafanywa na
                      “Dar es Salaam Water and Sanitaion
                      Cooperation”.     (DAWASCO).      Aidha
                      (DAWASCO)      wameshatoa    idhini   ya
                      kuunganisha maji katika njia zinazoleta maji jijini
                      Dar es Salaam kutoka Ruvu juu na Ruvu chini.
                      Makadirio yanaonyesha kuwa mradi huu
                      utagharimu shilingi za Tanzania 116,287, 790.
                      Chuo Kikuu cha Dar es salaam watachangia
                      Tshs. 58,434,440.
Kutoa elimu ya ujasiriamali    kwa   Elimu ya ujasiriamali inatolewa kama sehemu ya
wanafunzi wengi chuoni.          masomo kwa wanafunzi wote katika vitivo na
                      idara zifuatazo: Uhandisi, Biashara na Uongozi
                      na Elimu.
Kuanzisha ukarabati wa Chuo Kikuu     Kazi ya kukarabati majengo ya Mkwawa, Iringa
cha Elimu cha Chang‟ombe na        ilianza tarehe 5/10/2005. Kwa ujumla ukarabati
Mkwawa.                  wa Chuo cha Mkwawa unakadiriwa kugharimu
                      shilingi 8,000,000,000.     Fedha ambazo
                      zimeshatolewa na serikali ni sh. 3,300,000,000.
Kutoa   mafunzo    maalum    kwa  Zoezi hilo lilishafanyika    isipokuwa   kwa
wadahiliwa wa kike kwenye fani za     wanafunzi wa fani ya uchumi.
Sayansi, Teknolojia, Uchumi na
Takwimu kwa lengo la kuongeza
wahitimu wa kike kwenye fani hizo.
Kuchapisha na kusambaza matokeo ya     Wataalam walioko Chuo Kikuu cha Dar es
utafiti kwa wadau kupitia majarida     salaam Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (CKD)
mbali mbali ya ndani na nje ya nchi.    wameendelea kuchapisha mada katika majarida
                      ya hapo chuoni kama vile uhandisi journal,
                      Papers in Education n.k. Wataalam hao
                      wameweza pia kuandika na kuchapisha mada
                      katika majarida ya kimataifa.
Kushirikiana na taasisi zingine ndani na  Chuo Kikuu cha Dar es salaam kina ushirikiano
nje ya nchi katika kufanya utafiti.    wa karibu katika maeneo yafuatayo; mafunzo ya
                      muda mfupi na mrefu kwa wafanyakazi na
                      wanafunzi. Mafunzo ya Elimu ya Juu(Masters &
                      PhD).
Kuendelea kutoa elimu juu ya UKIMWI    Kamati ya kudhibiti UKIMWI ya Chuo Kikuu
na ushauri nasaha kwa jumuiya ya Chuo   cha Dar es Salaam {CKD} kwa kushirikiana na
Kikuu cha Dar es salaam (CKD).       makundi mbalimbali ndani na nje iliendelea
                      kutekeleza yafuatayo:
                      Kuendesha warsha, makongamano, mikutano na
                      mihadhara kwa makundi mbalimbali ya
                      wanajumuiya ya Chuo Kikuu cha Dsm {CKD}.
                      Kuandika, kuchapisha na kusambaza vipeperushi,
                      mabango na vijitabu vya elimu ya UKIMWI.
                      Michezo ya kuigiza inayohusu mapambano ya
                      UKIMWI iliyotayarishwa na idara ya Sanaa za
                      Maonyesho ya Chuo Kikuu cha Dsm {CKD}.
                      58
                      Uhamasishaji juu ya umuhimu wa upimaji virusi
                      vya UKIMWI kwa hiyari, ushauri nasaha pia
                      matibabu kwa wenye virusi vya UKIMWI na
                      wagonjwa wa UKIMWI.
                      Kuhitimisha kuandika sera ya UKIMWI ya Chuo
                      Kikuu cha Dar es Salaam {CKD}, tayari kwa
                      kuiwasilisha kwenye Baraza la Chuo.
Chuo Kikuu Kishiriki cha Ardhi na
Usanifu Majengo.
Kuendelea na utayarishaji wa Sera na    Katika kipindi cha kati ya Julai-Desemba 2005,
program katika kuboresha ufanisi wa     Chuo kimeweza kuandaa sera na program
uendeshaji wa Chuo.             zifuatazo ambazo tayari zimepitishwa na Bodi ya
                      Utawala ya Chuo;
                      Sera nautaratibu wa utoaji wa huduma ya
                      matengenezo ya nyumba na mali (miliki za chuo
                      yaani ”Operational Policy and Procedures for
                      Estate Services”.
                      Mpango kabambe wa matumizi Bora ya Ardhi ya
                      “University College of Lands and Architectural
                      Studies {UCLAS} yaani “UCLAS Landuse Master
                      Plan”.
                      Sera na taratibu za kusimamia motisha na
                      marupurupu kwa wafanyakazi wa Chuo yaani
                      “Operational Policy and Procedures for
                      Remuneration and Incentives in various sectors
                      at UCLAS”.
                      Sera na taratibu za kukitangaza Chuo katika
                      soko la ndani na mje ya nchi yaani “Operational
                      Policy and Procedures for Marketing and Public
                      Relations at UCLAS”.
Kuongeza udahili wa wanafunzi, kufikia   Katika mwaka wa masomo wa 2004/2005, Chuo
350 sawa na ongezeko la asilimia 40.    kilidahili jumla ya wanafunzi 1,045. Mwaka huu
                      wa masomo wa 2005/06, Chuo kimedahili jumla
                      ya wanafunzi 1,179. Hili ni sawa na ongezeko la
                      asilimia 12.
Kuendelea kurekebisha mitaala ili      Mapendekezo ya muundo mpya wa Idara na
kuruhusu kozi nyingi za msingi na      vitivo, muundo mpya wa mitaala ikiwa ni pamoja
zingine zinazofanana zifundishwe kwa    na uanzishwaji wa kozi mpya na mfumo wa
pamoja katika idara mbalimbali ili     uendeshaji wa kozi za msingi zinazofanana
kuimarisha ufanisi wa utoaji mafunzo.    yamekamilika na yatajadiliwa na Wadau wa chuo
                      Januari 2006.
Kuendeleza  wafanyakazi  wa  Chuo   Jumla ya Wafanyakazi 5 wanataaluma
kimasomo.                  wamehitimu digrii za Falsafa (PhD) na 25
                      wanajiendeleza katika digrii za Falsafa.
                      Wafanyakazi 4 waendeshaji wamehitimu katika
                      fani zao na 14 wanajiendeleza katika fani
                      mbalimbali.
Kuimarisha uwiano kati ya wanawake     Uandaaji wa sera ya jinsia unaendelea na tayari
na wanaume kwa kukamilisha na        taarifa ya awali imekamilika na itaanza kujadiliwa
kutekeleza   Sera   ya    Jinsia  katika vyombo mbalimbali vya uwakilishi chuoni.
itakayosimamia shughuli za jinsia.     Mwaka jana 2004/2005 kulikuwa na wanafunzi
                      wa kike 176 na mwaka huu wa 2005/06 kuna
                      wanafunzi wa kike 200 sawa na ongezeko la
                      asilimia 13.
                      59
   Kuimarisha mahusiano na taasisi      Chuo kimeendelea kujenga mahusiano mapya na
   mbalimbali za kitaifa na kimataifa     kuimarisha mahusianao yaliyopo pamoja na
   zinazohusiana na taaluma za makazi na   Taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa kama
   mazingira.                 vile Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (sehemu ya
                        Mlimani), Oslo School of Architecture,
                        Norwegian University of Science and
                        Technology (Norway), Dortmund University
                        (Ujerumani), KTH (Sweden), ITC (Uholanzi),
                        Africans Urgan Risk Analysis Network
                        (AURAN), ENRECA (Denmark), University of
                        Capetown, (Afrika Kusini), Hampton University
                        (USA).
   Kuimarisha na kuratibu matumizi ya     Chuo kimeanzisha utaratibu wa kutoa mafunzo
   teknolojia na mawasiliano (ICT) katika   kwa wafanyakazi na wanafunzi juu ya matumizi
   shughuli za ufundishaji na uendeshaji wa  bora ya teknolojia na mawasiliano ya kompyuta.
   chuo.
   Kujenga madarasa makubwa sita yenye    Kwa kutumia wataalam wa ndani, Chuo
   uwezo wa wanafunzi 200 kila moja.     kimepokea mapendekezo ya michoro ya
                        madarasa. Tathmini ya mapendekezo imeanza
                        kufanywa ili kubaini mchoro bora. Maombi ya
                        mkopo wa jumla ya shilingi milioni 900
                        yamewasilishwa Mamlaka ya Elimu Tanzania
                        (TEA) kwa ajili ya ujenzi wa madarasa.
8.  Chuo Kikuu Kishiriki cha Sayansi
   za Afya Muhimbili
   Kuendeleza ukarabati wa nyumba       Zabuni kumpata mkandarasi wa kufanya
   zilizonunuliwa kwa ajili ya matumizi ya  ukarabati ilitangazwa mwezi Novemba 2005.
   hosteli za wanafunzi zilizopo Barabara   Kampuni iliyofuzu kupata mradi huo inatarajiwa
   ya Chole, Dar es Salaam.          ianze kazi 2006/2007.
   Kujenga kumbi kubwa mbili za kisasa za   Zabuni ya kumpata mkandarasi ilitangazwa
   kufundishia, zenye uwezo wa kuchukua    mwezi Oktoba 2005, na mzabuni aliyefuzu
   wanafunzi 350 kila moja, ambazo pia    kupata kazi hiyo ataanza ujenzi 2006/2007.
   zitakuwa na jumla ya vyumba 40 vya
   ofisi.
   Kuendelea na upanuzi wa maktaba,      Mkandarasi (B.H. Landwa) alishakabidhiwa jengo
   kuweza kuhudumia watumiaji 600 kwa     na kuanza ujenzi tarehe 19 Desemba 2005. Kazi
   wakati mmoja, ikilinganishwa na uwezo   kwa mujibu wa makabidhiano itagharimu Tshs.
   wa watumiaji 200 hivi sasa.        857,018,600.
   Kuanza kuendeleza ardhi ya Chuo      “Topographical    survey”   ya   ardhi
   iliyoko Kibamba/Kisarawe.         imefanyika.“Zoning plan” ya eneo imefanyika.
                        Chuo kimetoa tangazo kwenye magazeti na
                        tovuti yake mwezi Mei 2005 kukaribisha
                        wawekezaji. Wataalam kutoka “Business School
                        ya University of “Dartmouth – USA walifika
                        kuangalia uwezekano wa kuandika Business Plan
                        ili kukaribisha wawekezaji kujenga kiwanda cha
                        kutengeneza madawa.
9.  Taasisi ya Uandishi wa Habari na
   Mawasiliano ya Umma
   Kuongeza madarasa matano yenye       Taasisi haikuweza kuongeza madarasa (lecture
   uwezo wa kutumika na wanafunzi 2480.    theatre) kama ilivyokua imetarajia kwenye ahadi
                        za malengo yake kutokana na kutopewa fedha za
                        maendeleo katika mwaka wa fedha 2005/2006.
                        60
   Kudahili wanafunzi 100, kati yao 80     Jumla ya wanafunzi 100 katika mwaka wa fedha
   kwa udhamini wa serikali 20 udhamini    2005/06 wamedahiliwa kama ilivyokuwa
   binafsi.                  imeahidi, kati yao 20 wakiwa wa udhamini
                         binafsi na 80 kwa udhamini wa serikali.
   Kuzungusha ukuta katika eneo la       Michoro imeshakamilika, vile vile “BOQ” kutoka
   Taasisi ili kuimarisha usalama wa mali   kwa wasanifu zimeshakamilika na sasa tupo
   na vifaa vya taasisi.            kwenye hatua za mwisho za kuanza ujenzi.
   Kuendeleza tafiti mbalimbali na kutoa    Kwenye ahadi hii taasisi haikuweza kufanya
   ushauri.                  utafiti wa kina kutokana na kutopata fedha za
                         kutosha za kufanyia utafiti. Katika ushauri,
                         taasisi ikishirikiana na ofisi ya Makamu wa Rais
                         imeelimisha waandishi wahabari juu ya masuala
                         ya kupunguza umaskini ili waweze kuielimisha
                         jamii walizungumzie suala la MKUKUTA katika
                         jamii.
   Kuimarisha kituo cha Redio kwa       Taasisi imeweza kununua “Outside Broadcasting
   kununua “Outside Broadcasting Van-     unit and OB Van na vile vile imenunua Radio
   OBVAN” na “transmitter (Radio        transmitter ambayo iko kwenye matayarisho ya
   Mlimani FM) ili matangazo yake yaweze    kufungwa kwenye mnara unaojengwa wilayani
   kusikika sehemu nyingi nchini.       Kisarawe, Mkoa wa Pwani.
10.  Chuo Kikuu cha Sokoine cha
   Kilimo
   Kuendelea kushirikiana na wahisani     Mwaka 2005 Chuo kiliendelea kushirikiana na
   pamoja na serikali katika kutoa huduma   wahisani na serikali katika kuhakikisha huduma
   za ushauri wa kilimo, utunzaji wa mali   za ushauri wa Kilimo, utunzaji wa mali ya asili,
   ya asili, misitu na ufugaji kwa wakulima  misitu na ufugaji kwa wakulima na wafnayakazi
   na wafanyakazi.               umefanyika. Kwa mfano serikali za Norway na
                         Ubelgili zilitoa kiasi cha Tshs 1,408,111,000 kwa
                         ajili ya utafiti, ushauri na kuwawezesha wakulima
                         (farmer empowerment).
   Kudahili wanafunzi 1,000 wa Shahada     Mwaka 2005 Chuo kimedahili wanafunzi 750 wa
   za Kwanza na wanafunzi 300 wa        shahada za kwanza na wanafunzi 300 wa
   Shahada za Juu.               Shahada za juu. Chuo hakikuweza kudahili
                         wanafunzi 1,000 wa Shahada za kwanza
                         kutokana na ukosefu wa vifaa na vyumba vya
                         kutosha kwa ajili ya kufundishia. Aidha Chuo
                         kilidahili wanafunzi wa Shada za juu 300 kama
                         ilivyoahidiwa.
   Kuendeleza miradi ya utafiti kama      Chuo kiliendelea na shughuli za utafiti katika
   ifuatavyo:-                 miradi mbalimbali ipatayo 100 ya utafiti wa
   Miradi inayojumuisha utafiti na mafunzo   mambo mbalimbali katika kuboresha kilimo,
   ya mbinu bora za kilimo kwa wakulima.    mifugo na maliasili ili kuchangia mpango wa
   Kushirikiana na vyuo vingine vya nchi    kitaifa wa kupunguza umaskini. Aidha tafiti hizo
   zilizoendelea na zinazoendelea katika    zilijumuisha kufundisha wakulima juu ya mbinu
   utafiti na kutoa taarifa za utafiti ndani  bora za kilimo, urutubishaji wa ardhi na hifadhi
   na nje ya nchi.               ya mazingira ambayo kwa pamoja vimeongeza
                         uzalishaji kwa asilimia kati ya 50 hadi 100 katika
                         maeneo husika. Kwa mfano matumizi ya kilimo
                         mseto kwa kutumia miti aina ya Tephrosia,
                         Glinciadia na Seshania yaliwawezesha wakulima
                         wa Cairo kuongeza uzalishaji wa mahindi kutoka
                         tani 1.5 hadi kufikia tani 4.4 kwa hekta.
                         61
   Kuendeleza miradi ya maendeleo kama
   ifuatavyo:-
   kuanza ujenzi wa mabweni 10 ya      Maandalizi ya ujenzi wa mabweni yamekamilika.
   wanafunzi yenye uwezo wa kulaza     Aidha shughuli za ujenzi zitaanza rasmi
   wanafunzi 3,000; kukamilisha uwekaji   mwanzoni mwa mwezi wa sita 2006. Ujenzi wa
   wa Mtandao wa Kompyuta (LAN)       mabweni hayo utaanza kwa awamu kulingana na
   katika Kampasi ya Solomon Mahlangu;   upatikanaji wa fedha.   Awamu ya kwanza
   Kukarabati vyumba 25 na mtandao wa    itahusisha ujenzi wa mabweni mawil; Uwekaji
   mabomba ya maji chuoni; Kuanza      wa mtandao wa kompyuta (LAN) katika
   ujenzi wa vyumba viwili vya mihadhara  kampasi ya Solomon Mahlangu utakamilika
   vyenye uwezo wa wanafunzi 500 kila    mwishoni mwa mwezi wa sita 2006; Vyumba 10
   moja; Kuboresha mazingira ya kusomea   vya kusomea vimekarabatiwa. Ukarabati wa
   na kufundishia; Kukamilisha upanuzi wa  mtandao wa mabomba ya maji chuoni utafanyika
   maktaba iliyopo Solomon Mahlangu ili   mwakani kutokana na ukosefu wa fedha;
   kuongeza uwezo wa kuhudumia       Ujenzi wa vyumba viwili vya mihadhara utaanza
   watumiaji kutoka 300 hadi 1,000;     mwakani; Chuo kimeendelea kuboresha
   Kukamilisha ujenzi wa Kituo cha     mazingira ya kufundishia kwa kununua vifaa
   Ujasiriamali na Biashara; Kukamilisha  mbalimbali vya kufundishia.    Aidha chuo
   ujenzi wa Maabara ya Patholojia ya    kimeendelea kuboresha mazingira ya kusomea
   Mimea.                  kwa kuongeza vitabu kwenye maktaba na
                        kuweka mtandao wa kompyuta kwenye maktaba
                        (computerization). Ujenzi wa jengo la kituo cha
                        ujasiriamali umekamilika; Ujenzi wa Maabara
                        hiyo umekamilika kama ilivyokusudiwa.
11.  Chuo Kikuu Kishiriki cha Ushirika
   na Stadi za Biashara.
   Kuboresha miundo mbinu kwa kuweka    Mikataba ya consultant (ESRF) na contractor
   mtandao wa kisasa kwenye maktaba na   (University Computing Centre - UCC)
   kutengeneza upya mpango kabambe wa    imesainiwa; - contractor UCC anakamilisha
   Chuo.                  bank guarantee ili TEA watoe fedha aanze
                        kununua vifaa.
   Kuendeleza mafunzo ya walimu 10 ili   Walimu 10 wako katika hatua mbalimbali za
   wafikie kiwango cha Udaktari wa     kuandaa mapendekezo ya rasimu (proposal),
   Falsafa.                 kuanza utafiti, waliokamilisha utafiti na sasa
                        wanaandika na waliobakiza kukamilisha utafiti na
                        sasa wanaandika na waliobakiza kukamilisha
                        kujibu hoja za wasimamizi wao ili waweze
                        kuwasilisha kwenye vyuo husika.
   Kufanya tafiti ndogo 10 na kubwa 4.   Tafiti ndogo 2 zimekamilika na tafiti kubwa
                        barua za kualika waandishi zimetolewa. Journal 1
                        tayari iko kwa mchapishaji; Research Report
                        Series 1 iko tayari imepelekwa kwa mchapishaji;
                        Research abstract series 1 iko tayari
                        imekamilika.     Wahadhiri   wanakamilisha
                        maandalizi ya manual (draft); Vipeperushi vya
                        utafiti na ushauri vimetengenezwa na
                        kusambazwa.
   Kuboresha kiwango cha huduma za     Warsha     ya   Microfinance Management
   uelekezi na ushauri           Programme kwa walimu 40 imefanyika na
                        walimu 20 wa vituo vya mikoa watapata
                        mafunzo ya kuendesha mpango wa asasi za
                        fedha vijijini na mijini.
                        Kazi ya ushauri ya kuboresha “Tanzania
                        Federation of Cooperatives” na kuandaa Benki
                        ya Ushirika imekamilika
                        62
   Kuongeza udahili wa wanafunzi kutoka     2005/06 udahili 850 (kwa tarehe 10/10/2005)
   721 kufikia 1,500.
12.  CHUO KIKUU HURIA CHA
   TANZANIA
   Kuongeza    idadi  ya   wanafunzi  Chuo kilidahili wanafunzi 21,987 baada ya
   waliodahiliwa kufikia 21,429 baada ya    kuondoa waliohitimu ama kuondoka chuoni kwa
   kuondoa waliohitimu ama kuondoka       sababu mbalimbali.
   chuoni kwa sababu mbalimbali.
   Kuongeza uwiano wa idadi ya         Uwiano wa idadi ya wanafunzi wa kike
   wanafunzi wa kike kutoka asilimia      imeongezeka kutoka asilimia ishirini na saba hadi
   ishirini na saba ya sasa kufikia asilimia  kufikia asilimia thelathini na moja nukta tano.
   thelathini.
   Kuanzisha programu mbili mpya:        Shahada ya kwanza ya sayansi ya kompyuta
   Shahada ya Kwanza ya Sayansi ya       imeanzishwa rasmi tarehe 15 Machi 2006.
   Kompyuta (Bsc. Computer Science); na     Shahada ya Sayansi ya Mazingira imeahirishwa
   Shahada ya Uzamili ya Sayansi na       hadi mwaka 2007.
   Manzingira    (MSc.   Environmental
   Studies);
   Kuimarisha ofisi za kanda ama kwa      Chuo kimefanya jitihada ya kupata majengo ya
   kununua majengo au kushawishi mkoa      kudumu ya vituo vya Mikoa kwa nia ya kupanua
   kukipatia Chuo majengo ya kudumu ili     huduma kwa wanafunzi, kuweka vituo vyenye
   kupunguza mzigo wa kodi ya pango na     maabara za Kompyuta na Maktaba ndogo
   kuweka mazingira mazuri ya kusoma;      pamoja na kuongeza idadi ya walimu mikoani.
                          Vituo vifuatavyo vimepata majengo ya kudumu;
                          Mbeya, Singida, Iringa, Kilimanjaro na Ruvuma.
   Kuimarisha matumizi ya mawasiliano ya    Ujenzi wa maabara ya pili ya Kompyuta makao
   kompyuta (ICT) ili kuboresha mafunzo,    makuu umekamilika na unasubiri vifaa kutoka
   mawasiliano na kumiliki takwimu.       African Virtual University (AVU).
   Katika hili Chuo kinatarajia kufanya     Vituo vitano tayari vina maabara za Kompyuta
   yafuatayo:                  na vitano vingine havijapatiwa. Hii inatokana na
   kujenga maabara ya pili ya kompyuta     gharama za “bandwith” kuwa kubwa sana na
   Makao Makuu;                 hivyo kusababisha kompyuta mbili au tatu tu
   Kuimarisha matumizi ya kompyuta       kuungwa kwenye mtandao ili kupunguza
   katika kuandaa nyaraka za taaluma      gharama.
   (study materials), kumbukumbu za
   wanafunzi (Student records) na
   utawala.
   Kushirikiana  na  African  Virtual
   University (AVU) kuanzisha kituo cha
   kuratibu na kuendesha mafunzo kwa
   walimu kwa kutumia mitandao ya
   mawasiliano ya kompyuta kama
   sehemu ya mpango wa NEPAD wa
   kuboresha taaluma za Waalimu wa
   Shule za Msingi na Sekondari nchini;
   Kuweka mtandao wa ndani (LAN)        Maabara tano zimefunguliwa. Zoezi la
   katika vituo vya mikoa kufikia 10      kuunganisha LAN limeahirishwa hadi mwaka
   (kumi); Aidha kuunganisha mtandao      2007.
   mpana (WAN) kati ya Makao Makuu
   na vituo vya mikoa 10
   Kuwa na jukwaa la electronic         Mafunzo yanayotumia jukwaa la elektroniki
   (electronic teaching and learning      (electronic teaching and learning platform)
   platform) la kuboresha kutoa na       yameanza kwa waalimu kwa awamu. “A-Tutor”
   kupokea taaluma kutoka mbali;        ndio Jukwaa la elektroniki liilochaguliwa.
                          63
   Kuboresha mazingira ya kazi na hasa    Uboreshaji wa mazingira ya kazi na hasa ofisi za
   ofisi za wafanyakazi Makao Makuu na    wafanyakazi Makao Makuu na katika mikoa
   katika mikoa;               unaendelea pamoja na maktaba kuu.
   Kukamilisha kutengeneza mipango ya    Mpango wa matumizi ya Ardhi ya chuo (Land-
   matumizi ya ardhi ya Chuo (land use    use plan) umekamilika.
   plan).
13.  Baraza la Ithibati la Elimu ya Juu
   Kuratibu na kusimamia mipango na
   taratibu mpya za kuanzisha, kusajili na  Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania iliendelea
   kudhibiti vyuo vikuu, programu za     kutumia miongozo iliyowekwa na Baraza la
   masomo na udahili wa wanafunzi chini   Ithibati la Elimu ya Juu kuratibu usajili, ithibati na
   ya vyuo vikuu.              ubora wa mitaala na programu za masomo
                        katika vyuo vikuu.
   Kukamilisha mpango mkakati (strategic   Tume ya vyuo Vikuu Tanzania imekamilisha
   plan) wa kutekeleza Sheria mpya ya    Mpango Mkakati (Strategic Plan) wa miaka
   Vyuo Vikuu iliyounda Kamisheni ya     mitano (2005/2010) wenye kuzingatia majukumu
   Vyuo Vikuu.                ya Tume ilivyoainishwa kwenye mipango ya
                        jumla (Master Plan) ya Sekta ya Elimu ya Juu,
                        Sayansi na Teknolojia.
   Kukamilisha   vigezo   vya ubora   Kanuni za uanzishwaji na usajili wa vyuo vikuu
   (standards) wa majengo, vifaa na     zimekamilika na kanuni za uthibiti wa ubora wa
   huduma katika vyuo vikuu na kuratibu   vyuo, programu na uendeshaji wa vyuo (Quality
   uzingatiaji wa vigezo hivyo.       assurance) zinatarjaiwa kukamilika kabla ya
                        mwezi Septemba 2006.
   Kuandaa na kuratibu maonyesho       Maonyesho ya kwanza ya vyuo vikuu
   (exhibition) ya vyuo vikuu.        yaliyoongozwa na kauli mbiu Sayansi na
                        teknolojia kwa maendeleo endelevu yalifanyika
                        katika ukumbi wa Diamond Jubilee tarehe 22-24
                        Agosti 2005.
   Kuendelea kutoa machapisho ya       Pamoja na kutoa taarifa mbalimbali kupitia
   kuelimisha umma kuhusu mipango na     magazeti na vyombo vingine vya habari Tume
   taratibu za kupata na kuthibiti ubora   ilichapisha na kusambaza vijitabu viwili
   wa elimu katika vyuo vikuu.        vifuatavyo:
                        “Criteria for establishment and recognition of
                        centres of excellence” pamoja na Degree mills.
   Kuanza ukarabati wa jengo la ofisi za   Kazi haijaanza kutokana na kuharibika sana kwa
   kudumu za Baraza.             jengo lililotarajiwa kufanyiwa ukarabati na
                        kutokupatikana kwa jengo jingine la kukarabati
                        au kiwanja cha kujenga ofisi za Taasisi hii.
   Kuendelea kuhamasisha wafanyakazi     Semina ya mapambano dhidi ya UKIMWI kwa
   kuhusu ugonjwa hatari wa UKIMWI na    ajili ya wafanyakazi ilifanyika mwezi Aprili 2006.
   magonjwa  mengine   pamoja na    Aidha Semina ya elimu dhidi ya rushwa
   mapambano dhidi ya rushwa.        itafanyika mwezi Juni 2006.
                        64
14.  Mamlaka ya Elimu Tanzania          Mamlaka ya Elimu iliwasiliana na Taasisi zifuatazo
   Kuendelea kuhamasisha na kuelimisha     kwa njia ya barua, vipeperushi na majadiliano ya
   wadau kuchangia na kuwekeza kwenye     ana kwa ana kwa madhumini ya kuzifahamisha
   miradi ya elimu na kupanua wigo wa     malengo na majukumu ya Mfuko wa Elimu na
   uchangiaji katika Mfuko wa Elimu kwa    kuzihamasisha kuchangia Mfuko huo kwa hali na
   kushirikisha wadau katika ngazi ya     mali.
   Wilaya. Aidha, Mamlaka itaendelea      Taasisi zote za fedha ikiwa ni pamoja na
   kuishauri serikali juu ya kupanua wigo   mabenki, makampuni ya Bima na Mifuko ya
   wa vyanzo vya mapato ya Mfuko wa      Pensheni;
   Elimu.                   Shirikisho la wenye viwanda nchini (CTI);
                         Chamber of Minerals and Energy”; tandao wa
                         Elimu Tanzania (TAMNET); umuiya ya Tawala za
                         Mitaa Tanzania (ALAT); Tanzania Investiment
                         Cetre”.
   Kuingia na kuimarisha mashirikiano na    Menejimenti ya Mamlaka ya Elimu ilifuatana na
   Mifuko ya Elimu ya Halmashauri za      waziri wa Elimu ya Juu, Sayansi na Teknolojia
   Wilaya ili kuchochea uchangiaji.      kwenye mkutano wa kuwaelimisha na
                         kuwahamasisha wadau wa elimu mkoani Rukwa.
   Kuendelea kutoa ruzuku na mikopo,      Mamlaka ilipendekeza kwa Serikali marekebisho
   kwa vyuo na shule kwa ajili ya miradi    ya Sheria ya Mfuko wa Elimu ili kuwapatia nafuu
   mbalimbali ya kuboresha elimu.       ya kodi wafanyakazi wanaochangia Mfuko wa
                         Elimu.
                         Katika kipindi cha Juni 30 hadi Novemba 10,
                         2005, rukuzu ya jumla ya shilingi 4,594,212,570
                         na dola za Marekani 248,897 na mikopo ya
                         shilingi 1,392,846,375 imetolewa kwa Vyuo
                         Vikuu, Taasisi za Ufundi, Shule za Sekondari,
                         Shule za Msingi na Taasisi nyingine za Elimu.
                         Jumla ya Taasisi 127 zilipokea ruzuku, na Taasisi
                         12 zilipata mikopo.
   Kuanzisha mashirikiano na jumuiya za    Mamlaka iliandaa sherehe ya kutunuku Hati za
   wananchi, mashirika yasiyo ya kiserikali,  Utambuzi wa Elimu kwa wachangiaji 86 wa
   mashirika ya dini na asasi mbalimbali    Mfuko wa Elimu tarehe 6/9/2005.
   katika kuhamasisha wadau kuchangia     Mamlaka imekubaliana na ALAT kushirikiana
   Mfuko wa Elimu na kushirikiana       katika kuhamasisha uanzishaji wa Mfuko wa
   kugharamia miradi ya elimu nchini.     Elimu ya Halmashauri na kuielekeza mifuko hiyo
                         kuingia mashirikiano na Mamlaka ya Elimu kwa
                         madhumuni ya kuiwezesha kufanya kazi kwa
                         ufanisi zaidi.
                         65
                         Mamlaka ilishirikiana na Mifuko ya Elimu ya
                         Halmashauri zifuatazo katika kuhamasisha
                         uchangiaji:-
                         Manispaaa ya Kindondoni; Manispaa ya Musoma;
                         Wilaya ya Mwanga; Wilaya ya Same
                         Mamalaka ya Elimu Tanzania imeingia
                         mashirikiano na Mifuko ya Elimu ya Halmashauri
                         za Manispaa za Kinondoni na Musoma. Juhudi
                         zinaendelea ili kuingia mashirikiano na
                         Halmashauri zote nchini.
                         Mamlaka iliwasiliana na mashirika 25 yasiyo ya
                         kiserikali  kwa  madhumuni   ya  kuingia
                         mashirikiano katika kuhamasisha wadau wa
                         Elimu na Umma kwa jumla kuchangia Mfuko wa
                         Elimu na Mfuko wa Elimu ya Halmashauri.
                         Mamlaka inaandaa mkutano na mashirika hayoi
                         ili kuainisha maeneo ya mashirikiano na kuandaa
                         taratibu za mashirikiano hayo.
                         Mamlaka inaendelea kukusanya taarifa ya
                         mashirika ya kidini na jumuiya za wananchi
                         zilizoandikishwa ili kuiwezesha Mamlaka
                         kuwasiliana na asasai hizo kwa minajili ya
                         kushirikiana nazo katika uhamasishaji umma
                         kuchangia Mfuko wa Elimu.
15.  Taasisi ya Teknolojia Dar es
   Salaam.
   Kuanza mafunzo ya uhandisi migodi     Mitaala imeandaliwa ipo katika hatua za mwisho
   katika ngazi ya ufundi sanifu. Aidha    za kupata ithibati ili ianze kutumika mwaka
   kuanza   kutumia   mitaala   mipya  2006/2007. Mitaala hiyo mipya imeanza
   inayozingatia umahiri na kutoa vyeti vya  kutumika rasmi katika mwaka huu 2005/2006
   “National Technical Awards (NTA4-     katika fani zote katika ngazi ya Ufundi sanifu
   6)” katika ngazi ya Ufundi Sanifu.
   Kuanza kutoa mafunzo ya Shahada ya     Mafunzo hayo yalianza kutolewa rasmi katika
   Uhandisi ya Kompyuta (Bachelor of     mwaka 2005/2006.
   Engineering in Computer Engineering).
   Kuendesha mashindano ya Ubunifu      Mashindano yalianza baada ya kuzinduliwa rasmi
   katika Fani ya Teknolojia ya Habari na   tarehe 12/12/2005.
   Mawasiliano yaitwayo “Tanzania ICT
   Challenge Award” kwa msaada wa
   TCRA, SIDA na Kampuni ya Erickson
   ya Sweden.
   Kuendeleza mkataba na serikali ya     Watumishi wawili wa Taasisi walienda na
   Watu wa China kwa kupeleka         kuhudhuria mafunzo ya ICT nchini China katika
   watumishi China kwa ajili ya mafunzo    mwaka 2005/2006.
   ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano
   (ICT).
   Kuendesha kozi ya Shahada ya Uzamili    Kozi ya Shahada ya Uzamili inaendelea vizuri.
   “MSc. in Facilities Management” kwa
   ushirikiano na Chuo Kikuu cha Leeds
   Metropolitan    (Uingereza)  kwa
   udhamini   wa   “Association of
   Commonwealth Universities”.
                         66
   Kuendeleza mkataba na Shirika la      Maombi ya kuongeza mkataba yamepelekwa
   Maendeleo la Sweden (SIDA) wa       (SIDA). Tunaendelea kusubiri majibu toka
   kukuza Teknolojia ya Habari na       kwao.
   Mawasiliano (ICT).
   Kuendeleza mradi wa utafiti juu ya taka  Mradi   unaendelea  vizuri na  mipango
   ngumu (Solid Waste Management)       iliyoainishwa katika mkataba inatekelezwa
   chini ya udhamini wa British Council.   ipasavyo.
   Kuendeleza ushirikiano na Cape       Mipango ya pamoja (Joint activities) inasubiri
   University of Technology kwa kupitia    kukamilika kwa muungano wa Peninsula
   mikutano kati ya vyuo husika na      Technkikon na Cape Technikon zinaunda Cape
   kubadilishana watumishi kwa muda      University of Technology.
   mfupi.
16.  Taasisi ya Sayansi na Teknolojia
   Mbeya
   Kununua na kufunga mashine na       Mashine na mitambo yenye thamani ya shilingi
   mitambo kwa lengo la kuboresha       305,690,012 ilinunuliwa na kufungwa.
   mafunzo yatolewayo.
    Kugharamia mafunzo maalum ya       Kibali cha ajira ya Waalimu na Wahandisi 23
    ualimu   kwa   walimu  wahandisi  kinafuatiliwa Ofisi ya Rais, Menejimenti ya
    watakaoajiriwa pamoja na kununua     Utumishi wa Umma. Aidha shilingi milioni 24
    vitabu vya kiada na rejea.        zimetumika kununulia vitabu

   Kugharamia mafunzo ya watumishi 24     Walimu 2 wanachukua shahada ya kwanza, 5
   katika ngazi ya Udaktari wa Falsafa (6),  mafunzo ya Shahada ya Uzamili (UDSM), 2
   Shahada ya Uzamili (10), Diploma ya    Mafunzo ya Falsafa ya Udaktari na 1, Stashahada
   Uzamili na Stashahada ya Juu ya      ya Juu ya Uhandisi.
   Uhandisi (8).
   Kuendeleza ushirikiano wa Vyuo vya     Wajumbe mbalimbali wamekuwa wakihudhuria
   Ufundi barani Afrika chini ya utaratibu  mikutano mbalimbali iliyofanyika Oman na
   wa “Commonwealth Association of      Mombasa.
   Polytechnics in Africa” (CAPA).
17.  Taasisi ya Kumbukumbu ya
   Mwalimu Nyerere
   Kukamilisha mitaala mitatu ya Shahada   Chuo kilikamilisha mitaala ya shahada ya Sayansi
   ya Kwanza katika fani za Sayansi Jamii,  ya Jamii (Social Studies), masuala ya jinsia
   Jinsia katika Maendeleo na Maendeleo    (Gender Issues) na maendeleao ya uchumi
   ya Uchumi.                 (Economic    Development    Studies)  na
                         kuiwasilisha kwenye Baraza la Taifa la Elimu ya
                         ufundi (NACTE) kwa kuidhinishwa. NACTE
                         imeidhinisha kuanza kutumika kwa mitaala ya
                         Sayansi na maendeleo ya uchumi. NACTE
                         imekiagiza chuo kuifanyia marekebisho mitaala
                         ya masuala ya jinsia kabla ya kuidhinishwa.
   Kupata hadhi ya ithibati kamili kutoka   Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE)
   Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi.    limekipatia Chuo Ithibati kamili.
   Kudahili wanafunzi 250 katika kiwango   Chuo kilifanikiwa kudahili wanafunzi 187 katika
   cha Stashahada (210) na Cheti (40.     kiwango cha stashahada na 57 katika kiwango
                         cha cheti katika kazi za vijana.    Jumla ya
                         wanafunzi waliodahiliwa ni 244 sawa na asilimia
                         97.6 ya lengo.
                         67
   Kukarabati jengo la utawala, madarasa   Kampuni ya Co-architecture ilipewa na Chuo
   4 na maktaba 1.              kazi ya kutayarisha “Bills of Quantities” kwa ajili
                        ya ukarabati wa jengo la utawala, madarasa 4 na
                        maktaba 1. Ukarabati unategemewa kukamilisha
                        katika robo mwaka ya mwisho ya mwaka
                        2005/2006.
   Kuanza kuendesha mafunzo katika tawi   Maandalizi kwa ajili ya kuendesha mafunzo
   la Taasisi- Zanzibar.           katika Tawi la KASS – Zanzibar yanaendelea
                        vizuri. Kozi maalum kwa walengwa (Tailor –
                        made courses) zinategemewa kuanza katika
                        robo mwaka ya mwisho ya mwaka 2005/2006.
18.  Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi
   Kukagua na kutathmini kwa ajili ya    Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi (NACTE)
   ithibati uwezo wa uendeshaji na uhakiki  lilitathimini na kutoa Ithibati kamili (Full
   wa ubora wa mafunzo katika taasisi 20   Accreditation) kwa vyuo 9. Aidha NACTE
   za ufundi;                imekwisha fanaya ukaguzi wa awali na kutoa
                        miongozo na ushauri kwa vyuo 21 kwa lengo la
                        kuvitayarisha kwa ithibati.   Vyuo hivyo 21
                        vimepewa ngazi ya ithibati andalizi (Candidates
                        of Accreditation) ili vikamilishe masharti ya
                        kupewa ithibati ifikapo mwezi June 2006.
                        Orodha ya vyuo hivyo imefungashwa kama
                        Kiambatanisho Na. 1.
   Kusajili vyuo 15 vyenye uwezo wa     Baraza lilikagua vyuo 22 ambapo vyuo 20
   kutoa elimu na mafunzo ya ufundi;     vilisajiliwa. Vyuo 8 vimepata usajili kamili na 12
   Kuandaa, kukuza na kuidhinisha mitaala  usajili wa muda.      Orodha ya vyuo
   ya program za mafunzo 30 yenye      vilivyokaguliwa na kupewa usajili na Baraza
   kuzingatia umahiri na mahitaji ya soko  imefungashwa kama Kiambatanisho Na. 2.
   la ajira.                 Baraza limetoa miongozo na maelekezo ya
                        kutayarisha na kukuza mitaala kwa vyuo vya
                        ufundi 10 na hatimaye kuidhinisha mitaala 18
                        ilitayarishwa na vyuo hivyo kwa kufuata
                        miongozo ya NACTE.
   Kuweka viwango vya mafunzo (Setting    Baraza lilipanga kuweka viwango vya mafunzo
   Standards of Training Programmes)     kwa programu nne zifuatazo, katika fani ya
   kwa ajili ya programu 20 za mafunzo;   uhandisi ifikapo Desemba 31, 2005; “Land
                        management, valuation and administration;
                        Cartography; “Graphic Arts and Printing na
                        “Land surveying..
   Kusajili walimu wa ufundi na wataalamu  Baraza limekwisha weka taratibu na kanuni za
   wengine 1,000 katika vyuo vya ufundi;   usajili wa walimu, Baraza liliandaa semina katika
                        kanda saba. Semina hizo zilishirikisha wakuu wa
                        vyuo na wakuu wa Idara kama ifuatavyo;
                        Kanda ya kati – Dodoma; Kanda ya kaskazini –
                        Arusha; Kanda ya Kusini – Mtwara na Kanda ya
                        Nyanda za Juu Kusini – Mbeya.
                        Semina hizi ziliendeshwa kati ya mwezi April –
                        Mei, 2005.Aidha, Baraza limeweza kuandaa
                        mkutano wa wakurugenzi wa mafunzo na
                        wamiliki binafsi wa vyuo vya ufundi uliofanyika
                        tarehe 2 Desemba 2005 katika kituo cha
                        mikutano ya kimataifa, Dar es Salaam.
                        68
   Kusimamia na kuhakiki ubora wa       Baraza lilisimamia na kuhakiki ubora wa mafunzo
   mafunzo (Quality control and quality    kwa vyuo 39 vyenye ithibati. Vyuo hivyo
   assurance) katika taasisi za ufundi;    vimeanzisha mifumo ya kuhakiki ubora wa
                         mafunzo (Quality control and Quality
                         Assurance systems) na vimeendelea kuboresha
                         mitaala na ufundishaji wake.
   Kuweka    mfumo    wa   uwekaji  Baraza limekamilisha uwekaji wa mfumo wa
   kumbukumbu za mitihani kwa njia ya     kumbukumbu za mitihani kwa njia ya kompyuta
   kompyuta (examinations database) kwa    na mfumo huo umeanza kutumika. Hadi mwezi
   ajili ya mitihani yote itakayotolewa na  wa Novemba 2005, Baraza limekamilisha
   kuidhinishwa na Baraza kuhusiana na    uwekaji wa kumbukumbu za mitihani ya vyuo
   elimu na mafunzo ya ufundi.        viwili vilivyopwea mamlaka ya kuendesha
                         yenyewe mitihani ya vyuo vyao. Vyuo hivyo
                         pamoja na aina ya kumbukumbu za mitihani
                         zilizyowekwa kwenye mfumo wa kompyuta na
                         Baraza imeambatanishwa kama Kiambatanisho
                         Na. 5.
   Kuimarisha ushirikiano na baadhi ya    Baraza liliendeleza uhusiano na Taasisi za Baraza
   taasisi za ndani na nje zilizo na     la Afrika zinazoshughulika na kutathmini
   majukumu yanayofanana na ya Baraza     maendeleo ya elimu (association for educational
   hili.                   assessment in Africa) pamoja na umoja wa
                         Taasisi za Ufundi za nchi za Afrika zilizo
                         wanachama    wa   jumuiya  ya   Madola
                         (Commonwealth association of polytechnics in
                         Africa - CAPA) na kuanzisha uhusiano na Umoja
                         wa Taasisi za Tathmini ya Elimu Ulimwenguni
                         (International Association for Educational
                         Assessment).
19.  Tume ya Taifa ya Sayansi na
   Teknolojia
   Kusambaza teknolojia ya matumizi ya    Mashine ya kutengeneza makaa ya mawe
   makaa ya mawe yaliyoboreshwa kwa      yaliyoboreshwa kwa ajili ya matumizi ya
   matumizi ya nyumbani kwa kushirikiana   nyumbani (kutumia majiko na sufuria za
   na Shirika la Viwanda Vidogo Vidogo    kawaida) imekamilika. Hadi sasa zaidi ya kilo
   (SIDO) na watu binafsi.          2,000 zimesambazwa.
   Kuhawilisha matumizi ya gesi ya samadi   Mkakati unaendelea namna ya kuwashauri
   kwenye magereza pamoja na jiko bora    Magereza wakubali kutumia gesi ya samadi
   la mkaa kwenye wilaya 6 za mikoa ya    badala ya kuni.
   kati.
   Kuhawilisha teknolojia ya matumizi ya   Majiko bora ya mkaa hivi sasa yanatengenezwa
   nishati ya jua na upepo kwa kuweka     Dar es Salaam, Dodoma, Singida, Mbeya na
   mtambo mmoja unaofanya kazi kutumia    Manyara.   Mafunzo yataendelezwa pia kwa
   jua na upepo kwa pamoja huko Olduvai    Mikoa ya Shinyanga, Rukwa, Mtwara, Iringa,
   Gorge (Mary Leakey‟s Camp).        Mara, Songea kutokana na maombi yao. Mpaka
                         sasa zaidi ya majiko 3,000 yametengenezwa.
   Kuhawilisha jiko bora ka mkaa kwenye    Tume ya Sayansi kwa kushirikiana na Wizara ya
   Wilaya 6 za mikoa ya kati.         Maliasili na Utalii na Idara ya Makumbusho ya
                         Taifa na Shirika la TEMDO wamekamilisha
                         tathmini ya mahitaji ya mradi huo (zinahitajika
                         Tshs. 15m). Idara ya Makumbusho ya Taifa
                         inakamilisha taratibu za kugharamia mradi huu
                         kufuatana na matakwa ya Sheria ya Manunuzi.
                         69
   Kuhawilisha teknolojia ya ujenzi wa    Tume ya Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana
   nyumba kwa gharama nafuu.         na wakala wa Taifa wa utafiti wa nyumba bora
                         na vifaa vya ujenzi (NHBRA) wametekeleza
                         jukumu hili kwa kutoa elimu kwa wadau
                         mbalimbali.
   Kusimamia ufufuaji upya wa chama cha    Tume ilisaidia kuitisha mkutano mkuu tarehe 2-
   Wagunduzi                 3 Juni 2005, mkutano huu pamoja na mengine
                         ulipitisha katiba ya STAURT, mpango wa
                         shughuli (plan of activity) na pia wajumba
                         walichagua “STAURT National Executive
                         Committee” kikao kilichagua pia wawakilishi wa
                         STAURT katika “zone” ya Kaskazini, Kusini,
                         Magharibi na Mashariki. Mkutano huu
                         ulihudhuriwa na walimu 83 wa sayansi kutoka
                         kote nchini.
   Kuunganisha ugunduzi wa pampu       Hadi sasa pampu tatu zimewekwa mkoani Dar
   inayoendeshwa kwa mkono na nishati     es salaam na Pwani. Fundi mchundo mmoja
   ya upepo ya gharama nafuu.         anaendelea kuziboresha zaidi na kuangalia
                         namna ya kuvuta maji toka visima virefu.
   Kuimarisha asasi mpya ya mambo ya     Tume na Taasisi ya chakula na Lishe kwa pamoja
   asilia.  LINKS –Local/Indigenous     zikishirikiana na taasisi zingine na wakereketwa
   Knowledge System Trust.          wa mambo ya asili, wameunda chombo huru
                         kitakachoshughulikia masuala yote yahusuyo
                         maarifa ya asili. Msukumo wa kuanzisha mfuko
                         (Trust Fund) ulihusisha kundi muhimu la
                         wataalamu, wakiwemo wanasheria, wakulima,
                         madaktari, wana mazingira, wana lishe,
                         madaktari wa mifugo, wahandisi na waganga wa
                         kienyeji.
   Kuendeleza masijala ya utafiti.      (Masijala ya Taifa Utafiti (MTU) iliendelea
                         kuongezea rekodi za miradi katka tovuti yake.
                         Kiasi cha TShs. 2,400,000 zilitumika katika kazi
                         hii.   Lakini “server” ya tovuti iliyoko
                         www.research.or.tz imeharibika.       Juhudi
                         zinafanywa kufufua tovuti hiyo.
   Kuendelea kufadhili miradi ya utafiti na  Tume ya Sayansi imefanya mafunzo kwa mafundi
   kutoa mafunzo kwa watafiti juu ya     mchundo toka Dar es Salaam, Ifakara, Kyela,
   utayarishaji wa miradi ya utafiti.     Musoma, Tarime, Kigoma na Mwanza kwa ajili
                         ya kujenga uwezo wa kusambaza Teknolojia
                         hiyo nchini. Tayari watu binafsi wameonyesha
                         kuvutiwa na mtambo huu kwa ajili ya kilimo cha
                         umwagiliaji kwa kutumia maji ya mito na ziwa
                         kwa ajili ya kilimo, ufugaji wa mifugo na samaki.
20.  Chuo Kikuu cha Mzumbe
   Kuanza    ujenzi  wa  mabweni    Serikali ilitoa fedha za kuanza ujenzi huo mwezi
   yatakayoweza kuchukua wanachuo       Novemba, 2005.     Ujenzi ulianza baada ya
   1,000, ofisi za waalimu 100 na ukumbi   kumaliza taratibu za ununuzi, Februari, 2006.
   mmoja wa mihadhara.
   Kuendeleza ujenzi wa maktaba ya chuo    Utaratibu wa ununuzi ulianzishwa ili kupanua
   pamoja na kuweka samani na kuanza      maktaba iliyopo, kwa kuwa fedha za ujenzi wa
   masomo kwenye kampasi ya Dar es       maktaba mpya hazijapatikana Uwekaji wa
   Salaam; Kukabarati, kuweka samani na    samani za msingi umekamilika na masomo
   kuanza masomo kwenye kampasi ya       yalianza rasmi tarehe 17 Oktoba, 2005.
   Mbeya.
                         70
Kusomesha walimu Saba katika ngazi ya  Walimu saba wanasomeshwa katika ngazi ya
udaktari wa falsafa (PhD) na walimu   udaktari wa falsafa na walimu nane
sita katika ngazi ya Uzamili.      wanasomeshwa katika ngazi ya Uzamili.
Kudahili wanafunzi wa shahada ya    Jumla ya wanafunzi 1,393 walidahiliwa katika
kwanza 893.               mwaka wa masomo wa 2005/2006 kama
                    ifuatavyo:
                     707   Shahada ya kwanza walidahiliwa katika
                     kampasi ya Mzumbe; 380 wanataajiwa
                     kudahiliwa katika kampasi ya Mbeya ifikapo
                     tarehe 3 Januari, 2006; 143 wa masomo ya
                     Uzamili walidahiliwa kwenye kampasi ya DSM
                     na 158 wa Uzamili walidahiliwa Mzumbe; 5 wa
                     Udaktari wa Falsafa walidahiliwa katika kampasi
                     ya Mzumbe.
                    71
                WIZARA YA NISHATI NA MADINI

NA          AHADI                     UTEKELEZAJI
 1.  Kuendeleza zoezi la ubinafsishaji ili    Serikali ilifanya mazungumzo na kampuni binafsi
   kufufua uzalishaji na kufuatilia uwekezaji  ya Artumas kutoka Canada yenye lengo la
   katika maeneo ya Ukanda wa          kuiwezesha kampuni kuzalisha umeme wa gesi
   Maendeleo wa Mtwara, na miradi ya      kwa ajili ya mikoa ya Mtwara na Lindi. Serikali
   makaa ya mawe ya Mchuchuma na        pia inaendelea na majadiliano na wawekezaji
   chuma cha Liganga.              katika mradi wa Mchuchuma na imewataka
                          iiruhusu NDC na washirika wake kutafuta soko
                          zaidi la umeme ili kuwezesha utekelezaji mradi
                          huo wenye uwezo wa megawati 400.
 2.  Kuweka vivutio muhimu katika vyombo     Serikali iliondoa kodi ya ongezeko la thamani
   au mitambo itakayoingizwa nchini       (VAT) kwa vyombo au mitambo ya umeme nuru
   kutumika kuzalisha nishati mbadala.     na upepo inayoingia nchini. Utekelezaji wake
   (kwa mfano nguvu ya mionzi ya jua na     ulianza rasmi tarehe 1/7/2005. Aidha, kuondoa
   upepo).                   vizuizi vinavyodumaza soko la umeme nuru
                          nchini kupitia mradi unaofadhiliwa na
                          UNDP/GEF. Yaliyotekelezwa ni pamoja na
                          kutoa mafunzo kwa mafundi; kuongeza weledi
                          (awareness creation) kwa wananchi; kukomaza na
                          kusaidia sekta binafsi njia za kuendeleza
                          teknolojia za umeme nuru na upepo; na
                          kuangalia njia bora za kuwezesha wananchi
                          kupata mikopo.

 3.  Kuendelea na maandalizi ili Wakala na    Sheria ya kuanzisha Wakala wa Nishati na
   Mfuko wa Nishati Vijijini uanze kazi.    Mfuko wake ilipitishwa na Bunge tangu mwaka
                          2005. Hatua inayofuata ni kuunda Bodi ya
                          Wakala. Majina ya wajumbe watakaounda bodi
                          hiyo yamepokelewa kutoka taasisi na wadau.
                          Hivi sasa Mtaalam Mshauri anapitia majina hayo.
                          Baada ya hatua hii, nafasi ya Mkurugenzi Mkuu
                          itatangazwa na hatimaye nafasi za watumishi
                          wengine wa wakala.
 4.  Mradi wa Gesi ya Mnazi Bay          Majadiliano kati ya Serikali na Kampuni ya
   utaendelezwa ili uweze kukamilishwa     Artumas kutoka Canada ambaye ni mwekezaji
   na hivyo kutoa umeme kwa wananchi      wa mradi yanakaribia ukingoni. Utekelezaji wa
   wa mikoa ya Mtwara na Lindi.         mradi unatarajiwa kuanza mwezi Juni, 2006
                          baada ya kufikia makubaliano na mwekezaji
                          huyo.
 5.  Kuendelee kupanua matumizi ya gesi ya    Matumizi ya gesi ya Songo Songo yanaendelea
   Songo Songo ili kuongeza idadi ya      kuongezeka siku hadi siku. Hii inatokana na
   viwanda Jijini   Dar  es Salaam     gharama yake kuwa ndogo kuliko mafuta na
   vitakavyotumia gesi hiyo.          umeme. Hadi sasa kuna viwanda vikubwa 10
                          vinavyotumia gesi vikiwemo vile vya TBL, Twiga
                          Cement Wazo, Kioo limited, na Aluminium
                          Africa. Maombi ya Kampuni nyingine 20
                          yanafanyiwa kazi. Aidha, bajeti ya mitambo
                          mingine ya umeme yenye uwezo wa kuzalisha
                          MW 245 imekasimiwa katika bajeti ya mwaka
                          2006/07 tayari kwa kutekelezwa.
 6.  Kuendelea kuboresha uhusiano kati ya     Uhusiano kati ya wachimbaji wadogo na
   wachimbaji wadogo na wachimbaji       wakubwa uliboreshwa kwa kuendelea kutoa
   wakubwa ili waweze kutoa mchango       huduma za ugani na mafunzo (extension
                          72
   wao katika kuendeleza sekta ya madini.  services) kwa kuwaelimisha wahusika na kuwapa
                        fursa wachimbaji wadogo na wakubwa kukutana.
                        Mwezi Oktoba, 2005 mafunzo yalifanyika kanda
                        ya Kusini, wilayani Masasi na mwezi Februari,
                        2006wilayani Geita. Mfano wa mahusiano
                        mazuri yaliyofikiwa ni pamoja na baadhi ya
                        makampuni makubwa kuanza kufanya utafiti wa
                        madini kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo
                        kwa makubaliano.
 7.  Kuboresha shughuli za uchimbaji ili    Ukaguzi wa uharibifu na utunzaji wa mazingira
   ziweze kufanyika kwa usalama na      ulifanyika katika kanda ya kusini Magharibi
   kuzingatia hifadhi ya mazingira.     ambao wahusika walishauriwa juu ya hatua za
                        kuchukua dhidi ya uharibifu wa mazingira. Aidha
                        mradi    wa  Global  Mercury  umekuwa
                        ukiwaelimisha wachimbaji wadogo namna ya
                        kutumia zebaki kukamatisha dhahabu bila
                        madhara.
 8.  Juhudi zitafanyika ili kuhamasisha    Mkandarasi atakayeendesha kituo cha „Arusha
   uanzishwaji wa viwanda vya kukata na   Gemstone Carving Centre‟anaandaa mfumo wa
   kusanifu vito.              kuendesha kituo hicho. Aidha, ufungaji wa
                        baadhi ya mitambo ya kukata na kusanifu vito
                        unaendelea.
 9.  Kuendelea na juhudi za kukuza,      Serikali imeandaa Mpango Kabambe wa
   kuboresha na kusambaza huduma za     kupeleka umeme vijijini. Mpango huo unaangalia;
   umeme mijini na vijijini.Vilevile,    kutumia vyanzo vingine vya umeme kama vile
   mikakati itawekwa kuongeza ufanisi na   upepo, minihydro na thermal kwa lengo la
   kuruhusu ushindani katika Sekta ya    kupeleka umeme kwenye maeneo yaliyo mbali
   Nishati; pamoja na kuimarisha na     na gridi ya Taifa; kuendeleza gridi ya taifa
   kuendeleza juhudi za tafiti za nishati  kwenye     mikoa   ambayo  hadi   sasa
   nchini.                  haijaunganishwa; na kuboresha njia za
                        usambazaji umeme kwenye miji yenye matatizo
                        ya upatikanaji umeme. Kasi ya kupeleka umeme
                        vijijini itaongezeka mara baada ya Wakala wa
                        Umeme Vijijini na mfuko wake kuanza kazi kabla
                        ya mwisho wa mwaka 2006.
10.  Miradi ya upelekaji umeme katika     Miradi ya kupeleka umeme kwenye makao
   makao makuu ya wilaya itaendelea     makuu ya wilaya nne inaendelea. Serikali
   kutekelezwa.               inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuzipatia
                        umeme wilaya 14 zilizobaki.
11.  Kutangaza na kusimamia maeneo yenye    Serikali kwa kushirikiana na Shirika la
   shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi  Maendeleo ya Petroli Tanzania (TPDC)
   nchini.                  inaendelea kutangaza na kusimamia utafutaji wa
                        mafuta. Hivi sasa jumla ya leseni 10 za utafutaji
                        mafuta zimeidhinishwa pamoja na leseni moja ya
                        uzalishaji.
12.  Kukusanya    maduhuli,  kugharimia  TANESCO iliongeza juhudi katika kukusanya
   malipo ya mitambo ya uzalishaji wa    maduhuli ya umeme, hadi sasa wastani wa
   umeme unaofanywa na wawekezaji      makusanyo yanafikia kati ya asilimia 96 hadi 98
   binafsi ikiwemo IPTL na usimamizi wa   ya mauzo. Hata hivyo makusanyo hayo
   sekta ya nishati kwa ujumla.       hayatoshi kugharimia uendeshaji hasa ulipaji wa
                        gharama za IPTL na Songas. li kudhibiti bei za
                        umeme zisipande zaidi serikali imekuwa inaisadia
                        TANESCO kulipia sehemu ya gharama za IPTL
13.  Kuimarisha mfumo wa kusimamia       Mradi wa „Mining Cadastre Information
   utoaji leseni, utafutaji na uchimbaji   Management System‟ utakaorahisisha usimamizi
                        73
   madini na sekta ya madini kwa ujumla.  na utoaji leseni za madini na ufuatiliaji wa
                        makusanyo ya maduhuli uko katika hatua za
                        majaribio kabla ya kuanza kutumika rasmi.
14.  Kuweka programu za mafunzo kwa      Programu ya mafunzo kwa watumishi
   watumishi na bajeti ya kutosha kutenga  iliandaliwa. Katika pogramu hiyo kuna watumishi
   kutekeleza programu hizo.        waliohudhuria/ watakaohudhuria kozi fupi na
                        ndefu.
15.  Sekta ya Madini itaonyesha aina ya    Serikali iliandaa „Bill of Quantity and Standard
   miradi inayoweza kutekelezwa na jamii  Drawings‟   kama   mwongozo   wa  vifaa
   na ambayo itachangiwa na TASAF.     vinavyohusika katika kazi ya uchimbaji mdogo na
                        uchimbaji mkubwa
                        74
              WIZARA YA KATIBA NA SHERIA

NA         AHADI                   UTEKELEZAJI
 1.  Kuimarisha Mfumo wa Utoaji
   Haki
   Kuanzisha mfumo wa Maafisa Tawala    Uanzishwaji Muundo mpya wa Utumishi katika
   wa Mahakama (Court Administrators).   Mahakama ya Tanzania ambao utatoa mgawanyo
                        wa kazi za utawala chini ya ‟Chief Court
                        Administrator‟ na za Kimahakama chini ya
                        Msajili wa Mahakama ya Rufani utekelezaji wake
                        uko kwenye hatua za kukamilishwa.
   Kuziimarisha Kamati za Kusukuma kesi   Kamati ya kusukuma kesi (Case Flow
   (Case Flow Management Committee);    Management Committee) za ngazi zote (Kitaifa,
                        Kikanda, kimkoa, na kiwilaya) zimeimarishwa
                        kwa kupatiwa fedha na vitendea kazi kwa
                        kuziwezesha kukutana mara moja kwa kila robo
                        mwaka.
   Kuimarisha utaratibu wa kumuwezesha   Utaratibu wa kila Mhe. Jaji na Hakimu kujipangia
   kila Jaji na Hakimu kujipangia Ratiba  ratiba yake ya usikilizaji wa mashauri
   yake ya    usikilizaji wa mashauri  umeendelea kutumika kwa majaji na mahakimu
   (Individual Calendar);          wote. Umeimarishwa kwa kupatiwa vitendea
                        kazi na fedha ili Majaji na Mahakimu wafanye kazi
                        kwa ufanisi.
   Mahakama kuajiri Mahakimu wakazi 63,   Taratibu za kuajiri Mahakimu wakazi 63 na
   na Mahakimu wa Mahakama za        Mahakimu wa Mahakama za mwanzo 40 zipo
   Mwanzo 40.                kwenye hatua za mwisho kukamilishwa.
   Kuongeza mzunguko wa Ukaguzi wa     Mkakati wa ukaguzi wa ofisi za kanda za Ofisi ya
   Ofisi za Kanda za Ofisi ya Mwanasheria  Mwanasheria Mkuu wa Serikali mara mbili kwa
   Mkuu wa Serikali             mwaka ulitekelezwa na kukamilishwa ipasavyo.
                        Kanda 3 zilitembelewa ili kuona hali halisi ya
                        ofisi na majengo ya mahakama, kuongea na
                        watumishi wote juu ya matatizo na mafanikio
                        yao   na   kushauri   ipasavyo.  Kanda
                        zilizotembelewa ni Tabora (Tabora na
                        Shinyanga), Dar es salaam (Dar es salaam, Tanga
                        na Morogoro).
   Kitengo cha Biashara cha Mahakama    Masjala ya kuandikisha mashauri ya Biashara
   kufungua masjala ya kuandikisha     kwenye Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza, chini
   mashauri  ya  Biashara   kwenye  ya mradi wa BEST inatarajiwa kufunguliwa
   Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza chini    mapema mwanzo wa mwaka wa fedha
   ya Mradi wa BEST {Business        2006/2007.
   Environment   Strengthening   for
   Tanzania}.
2.  Mfumo wa Huduma za Sheria
   Kuimarisha Ukaguzi wa Ofisi za Kanda;  Utaratibu wa ukaguzi wa kanda uliendelea
                        kutekelezwa katika kuhakikisha ubora na ufanisi
                        wa kazi. Kwa kipindi cha 2005/06 jumla ya
                        Kanda 13 zilikaguliwa, pia ukaguzi wa ofisi za
                        Kanda za Wakuu wa Upelelezi wa Makosa ya
                        Jinai ulifanyika.
   Kuajiri Mawakili wa Serikali 35;     Mawakili wa Serikali 30 waliajiriwa na
                        kusambazwa kwenye ofisi za Kanda.
                        75
   Kukamilisha taratibu za Mawakili wa   Taratibu zinaendelea kukamilishwa. Maandalizi
   Serikali kuendesha kesi za jinai hadi  ya kuwaajiri Mawakili 104, kununua magari 6 na
   ngazi ya Mahakama za Wilaya;      kununua majengo ya ofisi 6 kwa mikoa ya Dar
                       es Salaam, Arusha, Shinyanga-Bariadi, Mwanza,
                       Tanga, Ruvuma-Songea na kununua vitendea
                       kazi zinafanyika.
   Uimarishaji wa Tume ya Kurekebisha   Tume ya Kurekebisha Sheria imeimarishwa kwa
   Sheria.                 kupatiwa vitendea kazi kwa mfano Kompyuta,
                       kuajiri watumishi, kuwapatia mafunzo na
                       kuboresha mazingira ya kazi. Aidha , magari
                       matatu (3) yamenunuliwa.
   Uendelezaji wa mabadiliko katika    Wizara iliunda Kamati ya Wataalam ambayo
   Sheria ya Mienendo ya Mashauri ya    imepitia vifungu vyote   muhimu na kutoa
   Madai na jinai kwa lengo la kuboresha  mapendekezo ya jinsi ya kuviboresha. Aidha
   ”upatikanaji wa haki kwa wakati chini  mapendekezo hayo sasa yanatafasiriwa katika
   ya Mradi wa BEST.            vifungu vya Sheria ili kuwezesha kutungwa kwa
                       Sheria ya marekebisho ya vifungu hivyo na
                       kuwasilishwa Bungeni katika kikao cha mwezi
                       wa Novemba 2006.
3.  Haki za Binadamu
   Kuimarisha Utoaji wa Elimu kwa Umma   Hadi kufikia Machi, 2006 Tume iliweza
   juu ya Haki za Binadamu kwa lengo la  kutembelea vituo na Taasisi mbalimbali katika
   kuwaelewesha wananchi na watendaji   wilaya 17 Tanzania Bara kwa lengo la
   kuhusu haki za msingi na uzingatiaji  kuwaelimisha wananchi na watendaji juu ya haki
   wake.                  za msingi na uzingatiaji wake. Mikoa na Wilaya
                       zilizotembelewa ni kama zinavyoonyeshwa
                       katika Mikoa 9 ya Kigoma (Kibondo na
                       Kasulu), Mara (Musoma na Tarime), Ruvuma
                       (Tunduru na Namtumbo), Tanga (Handeni,
                       Korogwe na Muheza, Pwani (Kisarawe na
                       Mkuranga), Mbeya (Kyela na Ileje), Rukwa
                       (Sumbawanga), Arusha (Arusha) na Shinyanga
                       (Maswa na Meatu).
   Kuandaa na kutoa taarifa zinazohusu   Tume imeendelea kutembelea wilaya mbalimbali
   utekelezaji wa Mikataba mbalimbali ya  za Tanzania Bara na kukutana na Sekretarieti za
   Kimataifa kuhusu Haki za Binadamu;   wilaya na Viongozi mbalimbali wa Wilaya, Vyama
                       vya kisiasa, Viongozi wa dini na asasi mbalimbali.
                       Utaratibu huu uliiwezesha Tume kuwafahamisha
                       wananchi kupitia viongozi hao shughuli
                       zinazofanywa na Tume.
   Kuratibu masuala ya Katiba na Haki za  Kutokana na ziara hizo Tume inapata
   Binadamu pamoja na kuendesha      ushirikiano mzuri hivyo kurahisisha kazi
   mashauri ya Kikatiba Mahakamani.    mbalimbali zinazofanywa na Tume na hasa zile
                       za malalamiko yanayotoka kwenye wilaya
                       zilizotembelewa na Tume. Aidha Tume
                       ilitembelea Tarafa, Kata na Vijiji mbalimbali na
                       kufanya mikutano ya hadhara kwa lengo la
                       kuwaelimisha wananchi     kuhusu huduma
                       zitolewazo na Tume ya Haki za Binadamu na
                       Utawala Bora. Aidha Tume imeendelea kutoa
                       vipeperushi na matangazo kwenye vyombo vya
                       habari kama vile magazeti, radio na televisheni
                       kwa lengo    la kuwaelimisha wananchi kwa
                       ujumla juu ya haki za Binadamu pia kuitangaza
                       Tume.
                       76
                        Rasimu ya taarifa mbili (2) za Utekelezaji wa
                        Mikataba ya Haki za binadamu zimeandaliwa na
                        kukamilishwa. Utaratibu wa masuala ya Haki za
                        Binadamu unafanyika.
   Mashauri yanayosikilizwa na Tume ya    Jumla ya mashauri 18 ya Kikatiba yaliendeshwa
   Haki za Binadamu na haki za watu      Mahakamani Mashauri 3 kati ya 18 yalimalizika.
   Barani Afrika pamoja na kwenye Tume
   zilizoundwa  chini  ya  Mikataba
   mbalimbali ya Haki za Binadamu ya
   umoja wa Mataifa;
   Tume ya Haki za Binadamu na Utawala    Idara ya Katiba na Haki za Binadamu imesimamia
   Bora kuongeza     kasi kuchunguza   chunguzi 4 zinazoendeshwa na Tume ya Haki za
   malalamiko ya wananchi           Binadamu na Utawala Bora.
                        Wizara ya Katiba na Sheria kupitia haki za
                        Binadamu haikusimamia Shauri lolote katika
                        Tume ya Haki za Binadamu na Haki za watu ya
                        Afrika na kwenye Tume zilizoundwa chini ya
                        Mikataba ya Umoja wa Mataifa kwa vile hakuna
                        mashauri yaliyowasilishwa kutoka Tanzania.
   Kuisimamia Serikali katika chunguzi    Hadi kufikia tarehe 31Machi, 2005 Tume
   zinazoendeshwa na Tume ya Haki za     ilishughulikia jumla ya malalamiko10,641 na kati
   Binadamu na Utawala Bora;         ya hayo    malalamiko 4,621 yalifungwa na
                        walalamikaji   waliostahili haki  mbalimbali
                        walizipata. Uchunguzi wa malalamiko 5,884
                        (Tanzania Bara) yaliyobaki mbele ya Tume uko
                        katika hatua mbalimbali. Malalamiko 136 ya
                        Tanzania Zanzibar bado hayajashughulikiwa
                        kutokana na taratibu za kisheria.    Sheria ya
                        Tume ya Haki za Binadamu haijaridhiwa na
                        Baraza la wawakilishi Zanzibar.
   Kutembelea Magereza na vituo vya      Hadi kufikia 31 Machi, 2006 Tume ilikuwa
   Polisi kwenye ngazi ya Wilaya ili     imetembelea Magereza 14, Kambi za Magereza
   kuhimiza na kuona kama Haki za       4 na Vituo vya Polisi 33 katika wilaya 15 za
   Binadamu na misingi ya Utawala Bora    Tanzania Bara kwa lengo la kukagua na kujionea
   zinaheshimiwa na kulindwa.         hali za wafungwa na mahabusu waliopo. Baadhi
                        ya wafungwa na mahabusu walipata nafasi ya
                        kutoa malalamiko yao mbele ya Tume, na Tume
                        inayafanyia kazi. Aidha Tume inaendelea na
                        zoezi la kukagua vituo vya Polisi na Magereza.
4.  Kuimarisha Miundo Mbinu ya
   Utoaji Haki kwa:
   Kuboresha mazingira ya kazi katika ofisi  Mahakama za Mwanzo 13 zimejengwa na 40
   zote zilizo chini ya Wizara;        zimekarabatiwa.
   Kutekeleza Mpango endelevu wa       Mahakama zote za Mwanzo zimepatiwa vitendea
   Mahakama za Mwanzo;            kazi muhimu kama karatasi na vifaa muhimu vya
                        kutendaji kazi.
   Kuziimarisha Mahakama za Mwanzo      Taratibu zinafanyika kuwapatia mikopo ya
   kwa kuzipatia vitendea kama ifuatavyo:   pikipiki kwa masharti nafuu Mahakimu wote
   Vifaa vya Ofisi; Usafiri; Ofisi; na    toka Kampuni ya Hyundai East Africa Ltd.
   Majengo.                  Ukarabati wa Jengo la Makao ya muda ya
                        Mahakama ya     Rufani unaendelea vizuri na
                        jengo hilo linatarajiwa kukabidhiwa mwezi Juni,
                        2006.
                        Ujenzi wa Majengo ya Mahakama ya Wilaya Hai,
                        Mpwapwa na Bunda unaendelea vizuri.
                        77
                        Ujenzi wa Jengo la Mahakama Kuu Bukoba
                        imeanza.
                        Ukarabati wa Uwanja wa Haki (Judicial Square)
                        Iringa uko kwenye hatua za mwisho za
                        kukamilika.
                        Awamu ya kwanza ya Ukarabati wa Jengo la
                        Mahakama Kuu Moshi umekamilisha.
                        Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali
                        imekarabati ofisi mbili (2) za Kanda na Majengo
                        mawili yamenunuliwa huko Songea na Mtwara.
                        Juhudi za kuyafanyia ukarabati majengo hayo
                        zinafanyika ili ofisi hizi ziweze kutumika.
5.  Kufanya Utafiti na Uandishi na
   Sheria
   Kuandika miswaada na Sheria ndogo     Mtambo wa kuboresha uandaaji na uchapishaji
   pamoja na kuboresha uandaaji na      wa miswada umefungwa na unafanya kazi.
   uchapishaji wa miswaada kwa kutumia    Mtambo huu umeunganisha ofisi ya Mwandishi
   mtambo maalum wa uchapishaji ambao    Mkuu wa Serikali na Mpiga Chapa wa Serikali.
   umeunganishwa kati ya Ofisi ya      Jumla ya miswaada 6 imeandikwa na kupitishwa
   Mwandishi Mkuu wa Sheria na Mpiga     na Bunge .    Aidha sheria ndogo 305
   Chapa wa Serikali; Aidha kutafsiri    zimehakikiwa na kuchapishwa katika Gazeti la
   Sheria mbalimbali kwa lugha   ya    Serikali.
   Kiswahili;
   Tume ya Kurekebisha Sheria itatafiti   Tume ya Kurekebisha Sheria, imefanya utafiti,
   kuchambua na kuhuisha Sheria mbali    kuchambua na kuhuisha sheria mbalimbali
   mbali zikiwamo:              zifuatazo:
   Sheria ya vyombo vya Habari (Media    Mapendekezo ya Sheria ya vyombo vya Habari
   Law).                   (Media Law); Sheria hii ipo tayari kwa
                        kuwasilishwa kwa mujibu wa Sheria.
   Sheria ya e-Commerce na Sheria ya e-   Mapendekezo ya Sheria ya e-Commerce na
   Government,                Sheria ya e-Government yapo tayari kwa
                        kuwasilishwa kwa mujibu wa Sheria.
   Sheria ya Uraia wa nchi mbili (Dual    Mapendekezo ya Sheria ya Uraia wa nchi mbili
   Citizenship Act).             (Dual Citizenship Act) yapo tayari kwa
                        kuwasilishwa kwa mujibu wa sheria.
   Sheria ya kuthibiti Ukimwi        Sheria ya kudhibiti UKIMWI; “Discussion paper”
                        ya Sheria hii ipo tayari na utafiti unaendelea.
6.  Madai na Sheria za Kimataifa
   Kuimarisha utoaji wa ushauri wa      Ushauri wa Kisheria kwa Wizara, Idara za
   Kisheria kwa Serikali na Asasi zake    Serikali na Asasi zake umeendelea kutolewa kila
   katika nyanja za:             inapohitajika;
   (a) Madai ya Sheria za Kimataifa;     Kutoa ushauri katika mikataba mbali mbali ya
   (b) Mikataba ya ndani na Kimataifa.    ndani na ya Kimataifa;
      Pia kuiwakilisha Serikali katika  Kuiwakilisha Serikali katika mashauri mbali mbali
      mashauri ya Mahakamani na      Mahakamani na kwenye Mabaraza kwa mfano
      kwenye Mabaraza.          Mabaraza ya Nyumba;
7.  Programu ya Kuboresha Sekta ya
   Sheria (Legal Sector Reform
   Programme)
   Chini ya Mkakati wa Kati wa 2005/06-
   2007/08 wa Programu hii, yafuatayo
   yatafanyika;
   Kuandaa mwongozo wa kusimamia       Mwongozo wa kusimamia rasilimali za Programu
   rasilimali za Programu (Financial     (Financial Management Manual) uliandaliwa.
   Management Manual).
                        78
   Kutekeleza mradi utakaojulikana kama   Mradi wa kuboresha mfumo wa utoaji haki kwa
   “Improving the Legal Framework for    maendeleo ya taifa “Improving the Legal
   Economic Development” wenye lengo     Framework for Economic Development””
   la kujenga uwezo wa kuratibu       umeanza kutekelezwa kwa kutoa mafunzo kwa
                        wakuu wa taasisi zinazotekeleza Mradi huo.
   kusimamia miradi ya maendeleo katika   Sekta ya Sheria ”Change Management”.
   Sekta ya Sheria;             Mafunzo haya yaligharimiwa na Serikali ya
                        Tanzania kwa kushirikiana na Serikali     ya
                        Ujerumani kupitia Shirika lake la GTZ.
   Kuandaa mwongozo wa usimamizi wa     Mwongozo wa usimamizi wa Programu ya
   Programu ya Kuboresha Sekta ya      kuboresha sekta ya Sheria yaani Legal Sector
   Sheria yaani „Legal Sector Reform     Reform Programme; Monitoring and Evaluation
   Programme‟    (Monitoring  and    Manual uliandaliwa.
   Evaluation Manual).            Mafunzo ya usimamizi wa Programu yametolewa
                        kwa Waratibu (Link Officers) wa Programu
                        katika Taasisi na asasi zinazotekeleza programu.
                        Waratibu wa programu kutoka katika Taasisi na
                        asasi zinazotekeleza programu wamenunuliwa
                        Kompyuta ndogo (Lap Tops) ili kuwarahisishia
                        utekelezaji wa majukumu yao.
   Kutekeleza mradi utakaojulikana kama   Maandalizi ya utekelezaji wa Mradi huu
   “Strengthening Good Governance in     yamefanyika chini ya Mdradi wa ATIP
   the Delivery of Justice” wenye lengo la  (Accountability, Intergrity Project). upembuzi
   kuboresha utawala bora katika utoaji   yakinifu (Feasibility study) umefanyika kwa ajili
   wa haki;                 ya kuboresha miundo Mbinu ya Mahakama na
                        Ujenzi waMakao Makuu ya Ofisi ya Mwanasheria
                        Mkuu wa Serikali.
   Kujenga  ukumbi   wa  mihadhara   Ujenzi wa kumbi mbili za mihadhara katika
   (Lecture theatre) chini ya Mpango wa   Chuo cha Mahakama (IJA) Lushoto unaendelea
   Upanuzi wa Chuo cha Uongozi wa      vizuri, hadi sasa msingi umekamilika na kuta
   Mahakama Lushoto.             zimesimamishwa.
8.  Mafunzo   na   Maendeleo   ya
   Watumishi Chini ya Mradi wa
   BEST.
   Kuwapa mafunzo ya vitendo Majaji;     Mafunzo ya muda mrefu na mfupi yameendelea
   Mahakimu Wakazi; Mahakimu wa       kutolewa kwa Watumishi wa ngazi zote katika
   Wilaya na Mahakimu wa Mahakama za     fani mbali mbali. Jumla ya wafanyakazi 23
   Mwanzo; Watumishi mbali mbali wa     wameshapata mafunzo kati ya hao wanawake ni
   Wizara;                  11 na wanaume ni 12(Chini ya Mradi wa BEST).

   Kuongeza viwango vya elimu kwa      Mahakimu 8 wa mahakama za Mwanzo
   Mahakimu wa Mahakama za Mwanzo;      wamehudhuria    mafunzo   ya stashahada,
   Makarani wa Mahakama;           makarani wa Mahakama 18 wamehudhuria
                        mafunzo.
   Kusomesha Mawakili wa Serikali katika   Mawakili wa Serikali 34 wamehudhuria mafunzo
   Viwango vya Shahada ya uzamili pamoja   yaliyotolewa  kwa watumishi wote kuhusu
   na Mafunzo ya muda mfupi.         uboreshaji wa huduma za Haki za Binadamu.

   Kutoa mafunzo ya nyongeza kwa       Mafunzo yametolewa kwa makamishna na
   watumishi wa Haki za Binadamu       watumishi wengine wa Tume ya Haki za
   kuhusu namna ya kuboresha huduma za    Binadamu.
   Haki za Binadamu.
                        79
   Sera ya Taifa ya Sekta ya Sheria
   Kukamilisha maandalizi ya Sera ya Taifa  Uandaaji wa Sera hii umeendelea vizuri. Rasimu
   ya Sekta ya Sheria.            ya Kwanza ya Sera iko tayari, hatua inayofuata
                        fedha zikipatikana ni kuandaa Mkakati na
                        Mpango wa Utekelezaji wa Sera, kuandaa
                        Waraka wa Sera na kuiwasilisha kwenye ngazi za
                        maamuzi. Sera hii itakamilika ifikapo Juni mwaka
                        2007.
9.  Kutoa elimu ya ukimwi kwa watumishi    Katika kukabiliana na janga la UKIMWI Warsha
   wa Wizara; Aidha ushirikiana na      zimefanyika kwa   baadhi ya watumishi wa
   Wizara ya Afya katika kuandaa Sheria   Wizara Makao Makuu na      kwenye Kanda.
   ya kuthibiti uenezaji wa Ukimwi;     Aidha, Taarifa ya hali ya    Maambukizi ya
                        UKIMWI kwa wizara ya Katiba na Sheria
                        imezinduliwa tarehe 24 Machi 2006 na Mpango
                        wa Utekelezaji wa taarifa hii umeandaliwa na
                        utatekelezwa pindi fedha zikipatikana. Warsha
                        zitaendelea kutolewa kwa watumishi wote wa
                        Wizara.
   Kutekeleza Mkakati wa Kupambana na    Warsha na mafunzo yemetolewa kwa watumishi
   Rushwa   kupitia  Warsha  kwa     Makao Makuu na kwenye Kanda kuhusu
   wafanyakazi;               madhara ya rushwa.
   Kuhifadhi na kutunza mazingira;      Uhifadhi wa mazingira unazingatiwa kwenye
                        ofisi za Makao Makuu na za Kanda hususan
                        Mahakama za ngazi zote kwa kupanda miti maua
                        na kuzingatia usafi.
   Kutoa umuhimu kwa masuala ya Jinsia.   Masuala ya Jinsia yanazingatiwa hususan
                        kupeleka watumishi katika mafunzo ya muda
                        mrefu na mfupi.
                        80
     WIZARA YA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI

NA.          AHADI                    UTEKELEZAJI
 1.  Kuongeza makusanyo ya kodi ya pango     Lengo lilikuwa kukusanya jumla ya Shilingi
   la ardhi, ada zinazotokana na uthamini   9,043,330,000 kutokana na vyanzo mbalimbali.
   wa ardhi na mali mbalimbali na ada     Hadi kufikia tarehe 30 Aprili, 2006 Wizara
   zingine zinazotokana na sekta ya ardhi.   ilikusanya Shilingi 7,833,157,835 ambazo ni sawa
                         na asilimia 87 ya lengo. Kati ya makusanyo hayo,
                         Shilingi 6,995,069,482 ni kodi ya pango la Ardhi
                         itokanayo na viwanja na mashamba ambayo ni
                         asilimia 77 ya makusanyo.
2.  Kukagua maeneo yenye migogoro sugu     Ukaguzi wa maeneo yenye migogoro mikubwa
   ya ardhi na mashamba katika Mikoa ya    ya ardhi na inayohitaji maamuzi ya haraka
   Mara, Mtwara, Mbeya na Tabora.       ulifanyika. Maeneo hayo ni: -
                         Pwani- Mloganzila, Kange,-Mafia na Chole mjini;
                         Arusha –Maeneo ya nyumba za Serikali kudaiwa
                         kugawiwa kwa watu binafsi;
                         Kilimanjaro- Eneo la ushirika Uru kati na
                         mwekezaji;
                         Tanga-Shamba la Kilulu-Muheza; na
                         Mara na Mtwara.
3.  Kutayarisha na kusaini hatimiliki      Jumla ya hati 5,156 ziliandaliwa. Hati 4,825
   zilizoandaliwa wizarani na zilizotoka    ziliandaliwa katika Halmashauri na 331
   kwenye Halmashauri za Ma-Jiji,       ziliandaliwa wizarani. Kati ya hati zilizoandaliwa
   Manispaa, Miji na Wilaya. Aidha kusajili  jumla ya hati 4,489 zilisainiwa na Kamishna wa
   hati za kumiliki ardhi chini ya Sheria ya  Ardhi. Hati 592 zilisahihishwa Wizarani na
   Usajili wa Ardhi Sura Na. 334 (Land     kukamilishwa na hati 667 zilirejeshwa katika
   Registration Ordinance Cap. 334) na     Halmashauri kwa ajili ya masahihisho.
   Usajili wa nyaraka za aina mbalimbali    Hati 4,288 za kumiliki ardhi na Nyaraka
   chini ya Sheria ya Usajili wa Nyaraka    nyinginezo 6,552 zilisajiliwa. Pia, Vyeti vya Vijiji
   Sura Na. 117 (Cap.117). Pia,        202 vilitolewa na hatimiliki za kimila 1,262
   kushughulikia   usajili wa  rehani  zilitolewa kwa wanavijiji.
   zinazohamishika chini ya Sheria ya
   Usajili wa Rehani zinazohamishika Sura
   Na. 210 (Chattels Transfers Ordinance
   Cap. 210).
4.  Kutayarisha na kutoa vyeti vya ardhi ya   Masjala za Ardhi za mfano ziliasisiwa katika
   vijiji na kuratibu ujenzi wa masjala za   Wilaya za Handeni na Babati. Katika ngazi ya
   ardhi za mfano katika ngazi za Wilaya    vijiji, kazi hii ilifanyika kwa Wilaya ya Handeni na
   na Kijiji.                 Kilindi (Tanga), na Babati (Manyara).
5.  Kuanzisha Hifadhi ya Kumbukumbu za     Maandalizi ya awali ya “valuation data bank”
   Uthamini   (valuation  data  bank)  yalifanyika. Aidha, marekebisho ya Sheria ya
   itakayowezesha uthamini kufanyika      Usajili wa Ardhi, usajili wa Nyaraka “Registration
   kulingana na bei ya soko la mali      of Documents Act,” na Chattels Transfer Act
   zinazofanana na kuchapisha kitabu      yameanza kufanyiwa kazi na rasimu ya Muswada
   kinachoelezea uthamini huo.         wa Sheria ya Uthamini (The Draft Bill for
                         Valuation Act) imeandaliwa.
                         81
6.  Kutoa elimu kwa umma kuhusu Sera,    Wizara imeendelea kutoa elimu kwa Umma
   Sheria za Ardhi, Kanuni na miongozo   kuhusu Sera na Sheria za Ardhi kwa njia
   kwa kutumia Mkakati wa kufundisha    mbalimbali. Makundi yaliyopatiwa elimu hiyo ni
   Sheria hizo ulioandaliwa mwaka      pamoja na; Waheshimiwa Wabunge katika
   2004/2005  (Strategic  Plan  for  semina iliyofanyika Millennium Tower Dar es
   Implementation of Land Laws-SPILL).   Salaam Aprili, 2006, wawakilishi wa asasi zisizo
                        za kiserikali waliohudhuria semina kuhusu
                        tathmini ya utekelezaji wa Sheria za Ardhi,
                        Viongozi wa ngazi za Mkoa, Wilaya na
                        Halmashauri katika Mikoa ya Iringa, Tanga na
                        Manyara. Viongozi na wanavijiji katika Wilaya za
                        Handeni na Babati walipatiwa mafunzo kuhusu
                        Sera na Sheria za Ardhi.     Vile vile kwa
                        kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii
                        elimu ya Sheria za Ardhi ilitolewa kwa baadhi ya
                        jamii zinazohusika na uhifadhi wa wanyama na
                        maliasili katika Wilaya za Kiteto, Liwale,
                        Namtumbo, Tunduru, Morogoro na Songea. Pia
                        kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya ya
                        Ukerewe, Wizara ilitoa elimu ya Sheria hizo
                        kwa watendaji 105 wa Vijiji vyote katika Wilaya
                        hiyo.
7.  Kujenga mitandao ya mawasiliano (Local  Mitandao ya mawasiliano ya kompyuta katika
   Area Network - LAN) na Wide Area     Kanda za Msajili wa Hati Mwanza, Dodoma,
   Network (WAN) katika ofisi za usajili  Moshi na Mbeya kuwa mmoja (Wide Area
   wa hati za kanda.            Network – WAN) imeunganishwa.
   Kufanya utambuzi wa wamiliki wa     Mfumo wa kompyuta wa ukadiriaji na utunzaji
   viwanja vilivyopimwa katika Mikoa ya   wa kumbukumbu za kodi ya pango la ardhi
   Mwanza, Morogoro, Mbeya, Arusha na    umeunganishwa katika Halmashauri za Jiji la
   Kilimanjaro.               Mbeya, Arusha na Mwanza na Manispaa za
                        Morogoro na Moshi. Mfumo huu umeziwezesha
                        Halmashauri husika kuongeza makusanyo kwa
                        kiasi kikubwa. Hadi kufikia Mei 2006 jumla ya
                        Shilingi  1,360,955,668    zilikusanywa na
                        Halmashauri hizo, sawa na asilimia 119 ya
                        makusanyo ya mwaka 2004/05.
8.  Kukamilisha kutolea maamuzi kwa     Mashauri 3,566 yalifunguliwa katika Mabaraza ya
   mashauri 28 ya migogoro ya nyumba na   Ardhi na Nyumba ya Wilaya, kati ya hayo,
   211 ya usuluhishi wa ardhi yaliyobaki  mashauri 2,565 yalisikilizwa na kutolewa
   kabla ya kuanza kutumika Sheria Na. 2  maamuzi.
   ya Mwaka 2002. Aidha, kusikiliza na   Mashauri 131 kati ya 211 yaliyokuwepo katika
   kutolea maamuzi mashauri ya ardhi na   Baraza la Usuluhishi wa Ardhi yalisikilizwa na
   nyumba yaliyopokelewa tangu kuanza    kutolewa   maamuzi.   Pia,   mashauri 51
   kutumika kwa Sheria Na. 2 ya Mwaka    yaliyokuwepo katika Mahakama ya Rufaa ya
   2002 katika Mabaraza ya Ardhi na     Nyumba yamesikilizwa na kutolewa uamuzi.
   Nyumba ya Wilaya.
9.  Kuunda mabaraza ya ardhi na nyumba    Kazi hii haikufanyika kutokana na dharura ya
   ya wilaya katika wilaya saba (7) zenye  janga la njaa.
   migogoro mingi.
   Kukarabati ofisi za Mabaraza ya Ardhi  Ukarabati ulifanyika kwa Wilaya za Iringa na
   na Nyumba ya Wilaya katika Wilaya za   Singida. Baraza la Ardhi na Nyumba Mkoani
   Iringa, Manyara, Mwanza na Lindi.    Manyara linatumia jengo la kupanga.
10.  Kujenga uwezo wa matumizi ya       Teknolojia ya kisasa imeendelea kutumika katika
   teknolojia ya kisasa katika upimaji na  upimaji wa viwanja Jijini Dar es Salaam.
   utayarishaji wa ramani na upimaji    Teknolojia hizo pia zimefundishwa katika upimaji
                        82
    majini.                   wa viwanja katika Jiji la Mwanza na Mbeya na
                          Manispaa ya Morogoro. Andiko la Mradi wa
                          upimaji majini limepelekwa “International
                          Hydrographic Organization” kwa ajili ya kufikiriwa
                          kupatiwa fedha za kutekeleza kwa vile ni kiasi
                          kikubwa.
11.  Kuchora ramani za msingi katika miji     Utayarishaji wa ramani za msingi kwa miji 40
    30 iliyopigwa picha za anga na kupima    katika mikoa ya Mwanza, Shinyanga, Mara na
    picha (photo control) katika Kanda ya    Kagera umekamilika.
    Ziwa.
    Kufanya ground photo control ya picha za   Ground Photo Control ilifanyika katika Mikoa
    anga za miji 35 katika Kanda ya       ya Iringa (miji 6) Mbeya (miji 11), Kagera (miji
    Magharibi.                  3), Kigoma miji 10), Tabora (miji 9) na Rukwa
                          (miji 4).
    Kuongeza kasi ya kutayarisha ramani     Ramani za miji 38 iliyoko Kanda ya Ziwa
    kwenye kompyuta na kuzihuisha ramani     zilihuishwa na kuingizwa kwenye Kompyuta.
    za zamani.
12.  Kuingiza kwenye kompyuta ramani       Kazi ya kuwianisha picha na ardhi katika miji 35
    zote za nchi za skeli ya 1:50,000. Aidha   kanda ya Magharibi pia imekamilika. Aidha, miji
    kuchora ramani za msingi za miji 35     4 zaidi katika Mkoa wa Mbeya ilifanyiwa
    katika Kanda ya Magharibi na kuongeza    uwianishaji wa ardhi na picha kwa kutumia picha
    uwezo wa kutayarisha ramani kwa       za anga za mwaka 1999 za mradi wa Usangu
    kompyuta.                  Wetlands Catchment Area. Kwa sasa, kazi hii
                          imefikia hatua ya uchoraji wa ramani za miji
                          hiyo. Wizara imetoa tenda kwa Kampuni ya
                          kimataifa, kupiga picha za anga na kutayarisha
                          „digital orthophotos‟kwa eneo lote la Jiji la Dar es
                          Salaam. Mkandarasi alipiga picha nusu tu ya eneo
                          la Dar es Salaam. Kazi hii ilisitishwa kusubiri
                          msimu wa upigaji picha mwezi Juni hadi
                          Oktoba, 2006.
13.  Kuandaa Sera ya Upimaji na          Rasimu ya Sera ya hiyo iliandaliwa kwa
    Utayarishaji Ramani itakayoendana na     kushirikiana na mpango wa „BEST‟ (Business
    hali halisi ya sasa katika sekta ya ardhi.  Environment Strengthening for Tanzania.
14.  Kuratibu upimaji wa viwanja na        Wizara iliendelea kushirikiana na Halmashauri za
   mashamba katika Halmashauri za Ma-jiji,    Majiji ya Mwanza na Mbeya pamoja na Manispaa
   Manispaa, Miji na Wilaya kwa kutumia     ya Morogoro ambapo jumla ya viwanja 15,000
   fedha kutoka mfuko wa mzunguko (Plot     vinapimwa (Mwanza viwanja 6,000, Mbeya
   Development Revolving Fund – PDRF).      viwanja 5,000 na Morogoro viwanja 5,000). Kazi
                          hizi zinaendelea.

15.  Kupima mipaka ya vijiji katika Mikoa ya    Vijiji 119 vilipimwa katika Mkoa wa Iringa.
   Tabora, Kigoma, Iringa na Mbeya.       Njombe (44), Mafinga (13), Iringa vijijini (54) na
                          Kilolo (8).
    Kutoa ushauri wa kitaalam utakaosaidia    Mkutano ulifanyika mjini Bukoba mwezi Machi,
    kutatua migogoro ya mipaka kati ya      2005 ambapo wadau wote (TAMISEMI, Mambo
    Mikoa ya Mwanza na Kagera; Kagera na     ya Nje, Maji na Mifugo, Waziri Mkuu, Mikoa ya
    Shinyanga; na Kilimanjaro na Arusha.     Mwanza, Kagera na Shinyanga) ambapo wizara
                          ilitoa ushauri wa kitaalam uliosaidia utatuzi wa
                          migogoro hii. Suala hili limekwisha malizika na
                          hakuna migogoro tena.
16.  Kuongeza alama za mipaka ya Kimataifa    Ukaguzi wa mpaka kati ya Ziwa Victoria hadi
    na kukarabati alama zilizobomolewa au    Bahari ya Hindi ulifanyika na ilibainika kuwa kati
    kung‟olewa hasa katika mpaka kati ya     ya alama 465 zilizowekwa, alama 123
    Tanzania na Kenya; Tanzania na        zimeharibiwa, na alama zilizobaki (342) zinahitaji
                          83
   Zambia.                    kukarabatiwa. Aidha, uwekaji wa alama
                          zilizoharibika na ufyekaji wa mipaka hiyo
                          unafanyika kwa kushirikiana na nchi majirani.
   Kuratibu na kutafuta fedha za         Mkutano wa wafadhili kwa ajili ya kutafuta fedha
   kutekeleza Mradi wa Programu ya        za kutekeleza miradi iliyoainishwa kwenye
   Maendeleo ya Bonde la Mto Songwe       Programu ya Bonde la Mto Songwe ulifanyika
   (Songwe River Basin Development        nchini Malawi mwezi Mei, 2006. Nchi zote mbili
   Programu) yenye lengo la kudhibiti      zinaendelea kutafuta wafadhili kwa ajili ya
   mafuriko ya Mto Songwe.            kutekeleza miradi kwenye Bonde la Mto
                          Songwe.
17.  Kukamilisha uhakiki wa vipande vya      Waraka umeandaliwa wa kupeleka kwenye
   ardhi 415 vilivyotambuliwa Mikoani      kamati ya makatibu wakuu (IMTC) ili kufikisha
   (Tanzania Bara) na kutambua maeneo      rasmi Serikalini mapendekezo ya timu ya
   mengine yanayofaa kwa ajili ya        wataalam waliofanya tathmini ya hivi vipande
   kuingizwa kwenye Hazina ya Ardhi       415 vya ardhi.
   (Land Bank).
18.  Kuhuisha Sheria ya Mipangomiji na Vijiji   Sheria ya Mipango miji na Vijiji (Sura Na. 378 ya
   Sura Na. 378 ya mwaka 1956 na Sheria     Mwaka 1956 na Sheria ya Tume ya Matumizi
   ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi Na. 3     Bora ya Ardhi Na. 3 ya Mwaka 1984
   ya Mwaka 1984.                zilizofanyiwa mapitio, na kuandaliwa Sheria
                          Mpya ya kupanga Miji na Vijiji na inatarajiwa
                          kuwasilishwa Bungeni hivi karibuni.
   Kuandaa rasimu ya Sheria ya Kusajili     Rasimu ya Sheria ya kusimamia taaluma ya
   wataalam wa fani ya mipangomiji na      mipangomiji na Vijiji imeandaliwa na inatarajiwa
   vijiji.                    kuwasilishwa Bungeni wakati muafaka ukifika.
   Kuandaa Sheria ya Nyumba (Housing       Rasimu ya Sheria ya Nyumba nchini imeandaliwa
   Act 2006) nchini.               kwa kushirikiana na Benki ya Dunia.

19.  Kuandaa Mipango ya Kimkakati ya Miji     Mipango ya Kimkakati ya Uendelezaji Miji
   ya Lushoto na Masasi.             (Strategic Urban Development Plans) kwa Miji
                          ya Lushoto na Masasi imekamilika, na kwa Mji
                          wa Bukoba takwimu zote zimekusanywa.
                          Mpango wa Kuboresha Mji wa Chalinze
                          umekamilika na mpango wa kupima viwanja
                          umeandaliwa tayari kwa utekelezaji.
   Kuandaa mipango ya kuendeleza         Mipango ya uendelezaji upya maeneo ya katikati
   maeneo ya kati ya miji ya Tanga na      ya miji ya Tanga na Singida imefanyika kwa
   Singida.                   kukamilisha ukusanyaji wa takwimu zinazohusu
                          hali halisi ya uendelezaji wa maeneo ya katikati
                          ya miji hiyo (environmental and development
                          profiles), kuandaa ripoti pamoja na kuhuisha
                          ramani msingi za maeneo hayo.
20.  Kutoa mafunzo kwa wataalam juu ya       Mipango ya Muda Mfupi ya matumizi ya ardhi
   uandaaji wa mipangomiji (Interim Land     mijini (Interim Urban Land Use Plans) katika miji
   Use Plans) katika Mikoa ya Singida,      ya Babati, Mererani, Ushirombo, Misungwi,
   Tabora, Kigoma, Shinyanga, Mtwara,      Tandahimba, Tunduru, Masasi na Namtumbo
   Lindi na Ruvuma.               imeandaliwa na kukamilika na itawasilishwa
                          kwenye mamlaka husika kwa utekelezaji.
21.  Kuandaa michoro ya mipangomiji        Michoro 102 ya mipangomiji yenye jumla ya
   kwenye maeneo ambayo hayajapangwa       viwanja 42,390 ilipokelewa na kuidhinishwa
   na hayana huduma muhimu za makazi       kutoka katika Halmashauri za Majiji, Manispaa na
   katika Mikoa ya Tabora, Mwanza,        Miji mbalimbali.
   Mbeya na Moshi.
22.  Kutambua zaidi ya nyumba 200,000       Miliki 220,131 za makazi katika maeneo
   zilizojengwa kiholela katika Jiji la Dar es  yaliyojengwa kiholela Jijini Dar es Salaam
                          84
   Salaam na kuwapatia leseni za makazi    zilitambuliwa   ambapo    wamiliki  30,241
   wamiliki wa nyumba zilizotambuliwa.    ziliandaliwa na kusajiliwa na walipatiwa leseni za
                         makazi.
23.  Kuandaa michoro mbalimbali ya ujenzi    Uandaaji wa Sampuli za ramani za nyumba
   wa nyumba na kuziuza kwa kushirikiana   kupunguza tatizo la upatikanaji wa vibali vya
   na mikoa husika. Michoro hiyo       ujenzi umefanyika na kukamilika katika Miji ya
   itaandaliwa katika Mikoa ya Dar es     Mwanza, Tabora, Dar es Salaam, Dodoma na
   Salaam, Lindi, Ruvuma, Tabora,       Mbeya. Jumla ya sampuli 40 za nyumba
   Dodoma, Mwanza na Mbeya.          ziliandaliwa katika jiji la Dar es Salaam na 16
                         katika miji ya Tabora na Mwanza.
24.  Kutoa mikopo kwa ajili ya ujenzi na    Watumishi 260 wa Serikali walioomba na
   ununuzi wa nyumba kwa watumishi wa     kukamilisha taratibu za kukopa waliidhinishiwa
   Serikali kutoka kwenye mfuko wa      mikopo yenye jumla ya Sh. 1,187,715,960
   “Revolving Housing Loan Fund” na      kutoka kwenye Mfuko wa Mikopo ya Nyumba
   kuratibu  marejesho   ya   fedha  kwa Watumishi wa Serikali (Revolving Housing
   zilizotolewa kutoka kwenye mfuko      Loan Fund).
   huo.
25.  Kuratibu uandaaji wa mipango shirikishi  Tume imewezesha Halmashauri za Nkansi,
   ya matumizi bora ya ardhi katika ngazi   Mbozi, Kilwa, Masasi, Same, Iringa na Kilolo
   za wilaya na vijiji kwa kushirikiana na  kuunda timu za wilaya za upangaji wa matumizi
   timu za wapangaji na waandaaji wa     bora ya Ardhi. Timu hizi zilipewa mafunzo juu
   mipango hiyo zilizoundwa.         ya Sheria ya Ardhi ya Vijiji na utayarishaji wa
                         mipango shirikishi ya matumizi bora ya ardhi
                         vijijini na utekelezaji wake. Kutokana na
                         mafunzo hayo wilaya hizo zimeanzisha mchakato
                         wa utayarishaji wa mipango ya matumizi bora ya
                         ardhi katika vijiji vya; Mtenga (Nkasi),Halungu
                         (Mbozi), Kisangi (Kilwa), Lukuledi (Masasi),
                         Ruvu Jiungeni (Same),Kiwere, Mfyomi , Igula na
                         Itagutwa (Iringa), Lulanzi (Kilolo) na Msindo
                         (Namtumbo).
   Kuchapisha na kusambaza Mwongozo      Rasimu ya Mwongozo huu imekamilika. Kwa
   wa utayarishaji wa mipango shirikishi ya  sasa imewasilishwa kwa wadau ili kupata maoni
   matumizi bora ya ardhi vijijini.      yao.
26.  Kuendesha semina za uhamasishaji wa    Semina za uhamasishaji na mafunzo ya vitendo
   ujenzi wa nyumba bora na za gharama    kuhusu ujenzi wa nyumba bora na za gharama
   nafuu katika wilaya tatu.         nafuu zilifanyika katika Wilaya za Mvomero,
                         Babati, Handeni, Kilindi, Namtumbo, Kasulu,
                         Kinondoni, Temeke na Ileje.
   Kutoa mafunzo kwa vitendo kupitia     Uhamasishaji wa ujenzi wa nyumba bora na za
   semina na uhamasishaji katika wilaya.   gharama nafuu ulifanyika katika wilaya zifuatazo:
                         Wilaya ya Mvomero – walishiriki watu 30
                         Wilaya ya Babati – walishiriki wanavijiji 105
                         Wilaya ya Handeni na Kilindi – walishiriki
                         wananchi 420 kutoka katika vijiji 6.
                         Wilaya ya Namtumbo – walishiriki wahandisi
                         wawili (2) na Maafisa 4 kutoka Kijiji cha Msindo
                         Wilaya Kasulu – walishiriki watu 30 ambao ni
                         Maafisa mbalimbali wilayani.
   Kutangaza na kusambaza teknolojia za    Wizara ilishiriki katika maonyesho ya kitaifa
   ujenzi kwa njia mbalimbali ikiwa ni    kama vile Saba Saba, Nane Nane na Siku ya
   pamoja na kushiriki katika maonyesho    Utumishi (Utumishi Day). Pia, kujitangaza katika
   ya Kitaifa.                vyombo vya habari kama Televisheni, Redio,
                         Magazeti, Majarida na vipeperushi.
                         85
   Kufanya utafiti na upimaji udongo     Utafiti na upimaji udongo kwenye maabara na
   kwenye maabara na kutoa ushauri      kutoa ushauri kuhusu ujenzi wa gharama nafuu
   kuhusu ujenzi wa gharama nafuu nchini.  nchini umefanyika katika Halmashauri za Miji na
                        Wilaya.
27.  Kuongeza kasi ya kukusanya kodi ya    Shirika la Nyumba la Taifa limeweza kuvuka
   pango la nyumba za Shirika la Nyumba   lengo la kukusanya kodi ya pango kutoka Sh.
   la Taifa ili kulipatia shirika uwezo wa  11,300,000,000/=zilizotarajiwa    kukusanywa
   kujenga nyumba katika maeneo       mwaka    2005/06    na  kufikia  Tshs.
   mengine nchini.              14,694,114,000/=. Pia, nyumba mpya 148
                        zilijengwa katika maeneo ya Boko na Mbezi
                        beach Jijini Dar es Salaam na Kijenge Jijini
                        Arusha.
   Kuzifanyia matengenezo nyumba 1,300    Nyumba 1,201 za Shirika la Nyumba la Taifa
   zilizo chini ya Shirika (NHC).      sawa na asilimia 92 ya nyumba zake (1,300)
                        zilizochakavu zilifanyiwa matengenezo.

   Kukamilisha uuzaji wa nyumba 612     Nyumba 303 kati ya 512 za Shirika la Nyumba
   ndogo ndogo na za kati kwa wapangaji   zilizoidhinishwa kuuzwa zilipatiwa wateja.
   wanaoishi kwenye nyumba hizo.       Nyumba zilizobakia zinaendelea kulipiwa kwa
                        awamu.
28.  Kujenga nyumba 154 za makazi kwa     Shirika limekamilisha ujenzi wa nyumba 148 za
   ajili ya kuuza katika maeneo ya Boko,   kuuza katika Mikoa ya Dar es Salaam (Boko, na
   Tuangoma na Mbweni J.K.T (Jijini Dar   Mbezi Beach) na Arusha (Kijenge). Aidha,
   es Salaam); Isamilo (Jijini Mwanza); na  Shirika limekamilisha majengo mawili (2) ya ofisi
   Kijenge na Mwandamo (Jijini Arusha).   katika Mikoa ya Mwanza na Mtwara.
   Kujenga majengo makubwa 11 ya vitega   Shirika kwa kushirikiana na wabia lilikamilisha
   uchumi katika Mikoa ya Dar es Salaam,   ujenzi wa majengo sita (6) ya vitega uchumi na
   Dodoma na Arusha.             majengo mengine 14 yaliyo katika mikoa ya Dar
                        es Salaam, Arusha, Dodoma, Iringa, na
                        Morogoro yako katika hatua mbalimbali za
                        ujenzi.
29.  Kuongeza mapato yanayotokana na      Marekebisho ya Sheria hiyo yanalenga
   kodi za pango la nyumba za Shirika    kuliwezesha Shirika kujiendesha kibiashara. Mara
   (NHC) kwa kusimamia utekelezaji wa    baada ya marekebisho hayo Shirika lilijiwekea
   Sheria ya Shirika la Nyumba la Taifa ya  lengo la kukusanya kodi ya pango sh.
   Mwaka 1990 iliyofanyiwa marekebisho    11,300,000,000/= kwa mwaka 2005/2006.
   na Bunge Juni, 2005 kwa lengo la     Katika kipindi cha Julai 2005 hadi Machi 2006
   kuwabana wanaokwepa kulipa kodi      limekusanya Sh. 14,700,000,000/=. Shirika
   hiyo.                   limevuka lengo kutokana na makusanyo ya
                        malimbikizo ya kodi hiyo kutoka kwa wapangaji
                        waliokuwa wamefungua kesi mahakamani
                        kutolewa maamuzi, na kuamuliwa kulipa madeni.
30.  Kuajiri watumishi 80 wa fani mbalimbali  Watumishi 84 wa kada mbalimbali wameajiriwa
   wakiwemo maafisa ardhi, wapima na     katika kipindi husika. Kati yao, watumishi 48
   maafisa mipangomiji.           wameajiriwa katika masharti ya kudumu na
                        malipo ya uzeeni, 4 wameajiriwa kwa masharti
                        ya Operation Service na 32 wako katika kipindi
                        cha majaribio.
   Kutoa mafunzo kwa watumishi 122      Watumishi 135 wamehudhuria mafunzo ya
   katika fani mbalimbali hasa za sekta ya  muda mfupi na mrefu ndani na nje ya nchi.
   ardhi wakiwemo watumishi 10 kutoka
   Halmashauri za miji na wilaya.
31.  Kutoa mafunzo kwa wanafunzi 128      Vyuo vya Ardhi vya Tabora na Morogoro
   katika fani zifuatazo Diploma in     vinaendelea kutoa mafunzo ya Diploma katika
   Cartography,    Certificate   in  fani za Urasimu Ramani, Upimaji Ardhi na Cheti
                        86
Cartography, Certificate in Land    katika fani za Umiliki Ardhi na Uthamini,
Management,    Valuation  and  Uchapaji Ramani na Upimaji Ardhi. Fani hizi ni
Registration, Certificate in Graphic  muhimu kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya soko la
Arts and Printing yanayotolewa na   mafundi sanifu wa ardhi. Katika mwaka wa fedha
Chuo Cha Ardhi Cha Tabora na      2005/06 idadi ya wahitimu ilikuwa 128 kati yao
mafunzo ya fani za Diploma in Land   55 walitoka Chuo cha Ardhi Morogoro na 73
Survey, Certificate in Land Survey,  walitoka Chuo cha Ardhi Tabora.
yanayotolewa na Chuo Cha Ardhi Cha
Morogoro.
                    87
               WIZARA YA MIUNDOMBINU

NA.          AHADI                  UTEKELEZAJI
 1.  Kuzifanyia matengenezo Barabara Kuu   Kilometa 8,500 za Barabara kuu na madaraja
   zenye jumla ya km 8.930 na madaraja   1100 vimefanyiwa matengenezo.Hadi kufikia
   1,141 pamoja na Barabara za Mikoa    mwezi Desemba, 2005 kilometa 5,454.5 za
   zenye jumla ya KM 17,897 na madaraja   barabara za Mikoa zimetengenezwa na madaraja
   1,026.                  398 yametengenezwa.
2.  Kuendelea na utekelezaji wa Mradi    Barabara hizo zimejengwa na kukamilika kwa
   Maalum wa ujenzi wa Barabara Kuu     kiwango cha lami kama ifuatavyo;
   zifuatazo kwa kiwango cha lami:     Nangurukuru – Mbwemkulu (km. 40);
    Nangurukuru – Mbwemkulu (Km. 95);    Mbwemkulu – Mingoyo (km.70); Dodoma –
   Mbwemkulu – Mingoyo (km, 95);      Manyoni(km.55); Manyoni – Singida (km. 25.
   Dodoma – Manyoni (km. 127);
   Manyoni – Singida (km. 119)
3.  Kuendelea na ukarabati wa barabara ya   Barabara ilikarabatiwa kwa asilimia 80.
   Morogoro – Dodoma (Km. 256).
4.  Kuendelea na ujenzi wa barabara ya    Ujenzi unaendelea ambapo asilimia 20 ya kazi
   Singida – Shelui (km 110 kwa kiwango   imefanyika.
   cha lami.
5.  Kuanza ujenzi wa barabara ya Nelson   Zabuni za ujenzi ziliitishwa Mwezi Aprili, 2006.
   Mandela (km. 16.8).
6.  Kuendelea na ujenzi wa barabara ya    Kilometa 120 zimekamilika.
   Ilula – Tinde na Nzega – Tinde – Isaka
   (km 169) kwa kiwango cha lami.
7.  Kukamilisha ukarabati wa sehemu ya    Ukarabati umekamilika.
   barabara ya Songwe – Tunduma (km.
   70)
8.  Kukamilisha kazi ya ujenzi wa barabara  Kazi hii imekamilika.
   ya Shelui - Nzega (km 108) kwa
   kiwango cha lami.
9.  Kukamilisha ujenzi wa barabara ya    Kazi hii ilikamilika tangu mwezi Desemba, 2005.
   Mutukula – Muhutwe (km 112).
10.  Kuanza upanuzi wa barabara ya Dsm –   Kazi ya usanifu imeanza na inaendelea.
   Mbagala (Kilwa Road km. 12).
11.  Kuendelea na ukarabati kwa kiwango    Ukarabati unaendelea ambapo kilometa 30
   cha lami sehemu ya barabara ya      zimekamilika.
   Mkuranga (Kitonga) – Kibiti (km 45).
12.  Kuendelea na ujenzi wa barabara ya    Ujenzi wa barabara kati ya Tarakea – Kamwanga
   Marangu – Tarakea – Rongai –       unaendelea. Zabuni kati ya Marangu – Tarakea
   Kamwanga/Sanyajuu (km 173).       zimeitishwa.
13.  Kuendelea na ujenzi wa barabara ya    Kazi ya ujenzi inaendelea.
   Mwandiga – Manyovu (km 43).
14.  Kuendelea na ukarabati wa barabara ya  Kazi hii imekamilika.
   Mwanza – Shinyanga Border (km.10).
15.  Kuanza ujenzi wa barabara ya Mbeya –   Zabuni kwa ajili ya kazi hii imeitishwa.
   Makongolosi (km 115) kwa kiwango
   cha lami.
16.  Kuendelea na Ujenzi wa barabara ya    Mkataba umesainiwa na maandalizi ya ujenzi
   Kigoma – Lusahunga (km. 154) kwa     yanakamilishwa.
   kiwango cha lami.
17.  Kukamilisha upembuzi Yakinifu na     Usanifu umekamilika.
   Usanifu wa barabara ya Mkumbara –
   Same – Korogwe (km. 165).
18.  Kukamilisha upembuzi yakinifu wa     Upembuzi yakinifu umekamilika.
                        88
   Barabara ya Sumbawanga –Kigoma –
   Nyakanazi (km 865).
19.  Kukamilisha Upembuzi Yakinifu na      Upembuzi yakinifu umefutwa na badala yake
   Usanifu wa Barabara ya Dodoma –      unafanyika usanifu wa kina.
   Iringa (km.267).
20.  Kukamilisha upembuzi yakinifu na      Kazi ya upembuzi yakinifu umekamilika.
   Usanifu wa Barabara ya Dodoma –
   Babati (km 261).
21.  Kukamilisha Usanifu na kuandaa       Usanifu uko katika hatua za kukamilika.
   Nyaraka za zabuni za ujenzi wa
   barabara ya Tunduma – Sumbawanga
   (km 231) kwa kiwango cha lami.
22.  Kukamilisha usanifu wa kina wa       Usanifu umekamilika.
   barabara ya Arusha –Namanga (km
   105).
23.  Kufanya Upembuzi Yakinifu wa Daraja     Kazi ya upembuzi yakinifu inaendelea.
   la Kirumi lililoko mto Mara.
24.  Kuanza Usanifu na kuandaa Nyaraka za    Usanifu umekamilika.
   zabuni za ujenzi wa barabara ya Tanga
   – Horohoro (km 65).
25.  Kukamilisha Usanifu na kuanza ujenzi    Ujenzi umeanza na unaendelea.
   wa Daraja la Umoja.
26.  Kukamilisha Usanifu na kuandaa       Usanifu umekamilika na kazi ya kuitisha zabuni
   Nyaraka za zabuni za ujenzi wa       inaendelea.
   barabara ya Makutano – Fort Ikoma
   (140km).
27.  Kukamilisha Usanifu wa kuandaa       Kazi ya usanifu bado inaendelea.
   Nyaraka za zabuni kwa ajili ya ujenzi wa
   Barabara ya Masasi – Songea – Mbamba
   Bay (km 649) kwa kiwango cha lami.
28.  Kukamilisha Usanifu wa barabara ya     Usanifu umekamilika.
   Singida – Babati - Minjingu (km 223).
29.  Kuanza Ujenzi wa Daraja jipya la Ruvu.   Mkataba umesainiwa na maandalizi ya ujenzi
                         yanaendelea.
30.  Kuanza ujenzi wa barabara kati ya     Nyaraka za zabuni zimekamilishwa na zabuni
   Msimba-Mto Ruaha (Mbuyuni) – (km      zinategemewa kuitishwa mwezi Juni, 2006.
   37) na Ikokoto - Mafinga (km 130).
31.  Kuendelea na ujenzi wa tuta la       Usanifu unaendelea na mandalizi ya zabuni za
   barabara sehemu ya Ilunde –Malagarasi   ujenzi wa tuta yanafanyika.
   pamoja na kuandaa Usanifu na Nyaraka
   za zabuni za ujenzi wa barabara ya
   Kigoma – Uvinza (km 25) na Kaliua –
   Tabora (km 126).
32.  Kukamilisha Usanifu na Maandalizi ya    Kazi ya usanifu inaendelea.
   Nyaraka za Zabuni za ujenzi sehemu ya
   barabara ya Usagara – Bwanga –
   Biharamulo/Kyamiyorwa (km 120) na
   kuanza kazi ya ujenzi wa barabara ya
   Kyamiyorwa – Buzirayombo (km 100).
33.  Kukamilisha Usanifu na kuitisha zabuni   Zabuni zimeitishwa mwezi Aprili, 2006.
   za ujenzi wa sehemu ya barabara ya
   Ndundu – Somanga (km 60).
34.  Kuweka taa katika Daraja la Mkapa na    Kazi ya kuweka taa imekamilika.
   kukamilisha ujenzi wa kituo cha Polisi
   katika eneo la daraja.
                         89
35.  Kuanza upanuzi wa barabara ya Sam      Mkataba wa upembuzi umesainiwa.
   Nujoma (km.4)
36.  Kukamilisha ujenzi wa barabara ya      Kazi ya ujenzi wa barabara hii imekamilika.
   Kidatu-Ifakara (km 30).
37.  Kuendelea na ukarabati wa barabara ya    Zabuni ziliitishwa mwezi Aprili, 2006.
   Chalinze-Segera-Tanga (km 248).
38.  Kuendelea na ukarabati wa Barabara za    Hadi kufikia mwezi Desemba 2005 jumla ya
   Mikoa (km. 1,709).             kilometa 341 zilikarabatiwa. Kazi zinaendelea.

39.  Kufanya mapitio ya Sheria na Kanuni     Mapitio ya sheria za alama za barabarani,
   mbalimbali kama vile Sheria za Alama    udhibiti wa uzidishaji uzito na ukaguzi wa magari
   za Barabarani, Udhibiti wa Uzidishaji    na kutoa mapendekezo yanayolenga kuboresha
   uzito na Ukaguzi wa Magari na kutoa     usalama barabarani na udhibiti wa uzito, ziko
   mapendekezo    ya   marekebisho    katika hatua za mwisho.
   yanayolenga  kuboresha    Usalama   Mapitio ya kanuni za njia, mwongozo wa
   Barabarabi na Udhibiti wa Uzito       kujifunza udereva, mwongozo wa ukaguzi wa
                         magari na mwongozo wa alama za barabarani
                         ziko katika hatua za mwisho.

                         Ujenzi wa mzani wa kisasa katika eneo la
                         Mpemba (Tunduma) umekamilika na unaendelea
                         na shughuli za udhibiti wa uzito wa magari.
   Kukamilisha mapitio ya Kanuni za njia    Maandalizi ya kujenga mizani mingine maeneo ya
   (Highway   code),  Mwongozo   wa   Nangurukuru na Mingoyo mkoani Lindi pamoja
   kujifunza Udereva (Leaner’s Drivers     na Dodoma yanaendelea.
   Manual), Mwongozo wa Ukaguzi wa
   Magari (Vehicles Inspectors Manuals) na
   Mwongozo wa Alama za Barabarani
   (Traffic Device Control Manual).
40.  Kuandaa Sera ya Taifa ya Matumizi ya     Maandalizi ya kumpata mtaalam mshauri
   Teknolojia ya Nguvu Kazi kwenye kazi     yanaendelea na sera inatarajiwa kuandaliwa
   mbalimbali   za  miundombinu   ili  kuanzia mwezi Julai, 2006.
   kuwashirikisha wananchi kama njia ya
   kuwapatia ajira ya kupunguza umaskini.

   Kuimarisha “Labour Based Techonology “    Tayari watendaji wa kitengo wameteuliwa na
   (LBT) ili kitengo hiki kiweze kusimamia   wameanza kutekeleza majukumu yao.
   utekelezaji wa mpango wa “Taking
   Labour Based Technology (LBT) to Scale”
41.  Kuendesha mafunzo ya kuwajengea       Mafunzo ya waratibu kwa Mikoa iliyo tajwa
   uwezo Waratibu wa Vitengo vya        yamefanyika.
   Ushirikishwaji wa Wanawake katika
   kazi za barabara wa Mikoa ya Mtwara,
   Rukwa, Kilimanjaro, Dodoma, Kagera,
   Iringa, Pwani, Mbeya, Singida na
   Tabora
   Kuhamasisha na kuendeleza vikundi vya    Wanawake wakandarasi 24 wamepatiwa
   wanawake vinavyofanya kazi za        mafunzo. Semina ya tathmini ya utekelezaji kwa
   barabara ili viandikishwe daraja la 7, na  walimu waliopewa mafunzo ya mbinu za
   kufanya semina ya kutathmini kwa      kuhamasisha wanafunzi wa kike kupenda
   makini walimu waliopatiwa mafunzo na    masomo ya sayasi inaandaliwa.
   mbinu mbali mbali za kuhamasisha
   wasichana kusoma masomo ya sayansi.
                         90
42.  Kuhakikisha kwamba taratibu za       Kamati ya uanzishwaji wa wakala wa Bohari Kuu
   kuanzishwa kwa Wakala wa Bohari      ya Serikali ilianza mafunzo rasmi ya uanzishaji
   Kuu ya Serikali zinaanza.         wakala mwezi Februari, 2006.

                         Hadi sasa imefanya mafunzo ya “Change
                         Management” na “Business Analysis”.

                         Taarifa ya semina hizo mbili zimekwisha
                         andaliwa na kupelekwa Ofisi ya Rais,
                         Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa ajili ya
                         kuidhinishwa.
   Kuanzisha Bohari ya Mkoa wa Manyara    Bohari ya Mkoa imeanzishwa na kwa sasa
   kwa kuanza ujenzi wa maghala na ofisi.   inafanya shughuli zake kwenye majengo ya
                         Halmashauri ya mji wa Babati. Aidha,
                         Halmashauri ya mji wa Babati imeipatia Bohari
                         kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa ofisi na maghala,
                         ujenzi unatarajiwa kuanza mwaka 2006/2007.
43.  Kukamilisha upatikanaji na ununuzi wa   Vifaa vyote vimewasili na ujenzi wa Kivuko
   Kivuko cha Kigongo-Busisi mkoani      umeanza jijini Mwanza ambao unategemewa
   Mwanza.                  kukamilika ifikapo Desemba, 2006.
   Ununuzi wa kivuko kipya cha Ruhuhu     Taratibu za kumtafuta mzabuni wa kuleta kivuko
   chenye uwezo wa kubeba tani 50       hicho zinaendelea
   ambacho kinaunganisha wilaya za
   Ludewa Mkoani Iringa na Mbinga
   Mkoani Ruvuma.
   Kusimamia ukarabati wa Vivuko vya     Zabuni ya ukarabati wa Vivuko 3 vya mv
   M.V. Kigamboni – (DSM), MV Rufiji –    Sengerema, MV Rufiji na MV Kigamboni tayari
   (Pwani), MV Kilombero – (Morogoro)     imetangazwa na zabuni ya ununuzi wa vivuko 2
   MV Pangani – (Tanga) na MV         vya MV Pangani na MV Kilombero tayari
   Sengerema – (Mwanza).           zimefunguliwa na kazi ya uchambuzi wa zabuni
                         inaendelea.
   Kusajili magari 1,750, pikipiki 1,300 na  Kuanzia Julai, 2005 hadi kufikia Aprili, 2006
   mitambo 150 kwa namba za Serikali.     magari 1,215, pikipiki 623 na mitambo 42
                         imekwishasajiliwa kwa namba za Serikali kama
                         ifuatavyo:
                         Magari : ST(513), DFP ( 284), PT (259), SM (57)
                              SU (102). Jumla 1,215

                         Pikipiki : ST (230), DFP (224), PT (24), SU (77)
                                SM (68).  Jumla 605

                         Mitambo : CW(13), DFP (10), SU (8), SM(11)
                              Jumla 42.
44.  Wakala wa Majengo (TBA) kukusanya     Hadi kufikai Machi, 2006, wakala umeweza
   jumla ya Tshs. 11,426 milioni kutokana   kukusanya kiasi cha asilimia 50 ya kiasi hicho.
   na uuzaji wa nyumba kwa watumishi wa
   umma.
                         91
   Kukamilisha ujenzi wa Nyumba 300 za   Ujenzi wa nyumba 300 za Serikali Dodoma
   Serikali Dodoma,   Nyumba 10 za    ulianza mnamo Mei, 2005. Ujenzi wa nyumba 10
   gharama nafuu mkoani Manyara, 10    za gharama nafuu mkoani Manyara ulikamilika
   mkoani Singida na 7 mkoani Kagera.   mwezi Februari, 2005. Ujenzi wa nyumba 10 za
   Pia kujenga nyumba 38 mikoani na    gharama nafuu mkoani Singida umekamilika
   nyumba 91 Dar es Salaam.        mwezi Januari, 2005. Ujenzi wa nyumba 7 za
                       gharama nafuu mkoani Kagera unaendelea
                       ambapo nyumba 3 za Chato zimekamilika na
                       nyumba 4 za Bukoba zitakamilika Mei, 2006.
                       Ujenzi wa nyumba 38 za viongozi Mikoani
                       ulianza tangu 2001 na zilitegemewa kukamilika
                       tarehe Julai, 2005. Kwa ujumla, nyumba zote
                       zimekamilika kwa asilimia 99. Maandalizi ya
                       ujenzi wa nyumba 2 za Arusha yanaendelea.
                       Ujenzi wa nyumba 91 Dar es Salaam ulianza
                       tangu 2001 ambapo nyumba 50, hazijakabidhiwa
                       rasmi, ingawa zimeanza kutumika tangu Machi,
                       2006.
                       Nyumba 32 za Mikocheni zimekamilika kwa
                       asilimia 75. Nyumba 1 ya Mkuu wa Wilaya
                       Temeke, ipo kwenye hatua ya mwisho.
                       Maandalizi ya ujenzi wa nyumba 2 za Wakuu wa
                       Wilaya wa Ilala na Kinondoni pamoja na nyumba
                       za Msasani Peninsula yanaendelea.
   Kujenga nyumba 100 za watumishi     Ujenzi wa nyumba 100 za watumishi katika
   katika mikoa yote ya Tanzania Bara.   mikoa yote ya Tanzania Bara ulianza mwezi
                       Novemba, 2005, kwa kujenga nyumba za
                       watumishi katika Wilaya mpya za Chato
                       (nyumba 12), Mkinga (nyumba 10), Nanyumbu
                       (nyumba 10) na Siha (nyumba 10).
                       Ujenzi wa nyumba unatarajiwa kukamilika
                       mwezi Julai, 2006
   Ujenzi wa majengo 3 za ghorofa     Ujenzi wa majengo 3 ya ghorofa mkoani Dar es
   mkoani Dar es Salaam pamoja na ujenzi  Salaam ulianza mwezi Aprili, 2006 na
   wa nyumba 226 mikoani.         yanatarajiwa kukamilika katika vipindi tofauti
                       tofauti.
                       Nyumba za Masaki zinatarajiwa kukamilika
                       Machi, 2007 na nyumba za Kinondoni Desemba,
                       2006.
                       Maandalizi ya ujenzi wa nyumba 226 mikoani
                       yanaendelea.   Zabuni   zilifunguliwa na
                       wakandarasi walianza kazi mwezi Mei, 2006.
45.  Bodi ya Mfuko wa Barabara kukusanya   Hadi kufikia mwezi Aprili, 2006, Bodi ya Mfuko
   jumla ya Tshs. 80,413 milioni katika  wa Barabara ilikusanya kiasi cha TShs.
   mwaka wa fedha wa 2005/2006 na     52,662,761,106.85 na kuzigawa kwa wakala na
   kuzigawa kwa Wakala na watumiaji    watumiaji wengine kwa ajili ya matengenezo ya
   wengine kwa ajili ya matengenezo ya   barabara kama ifuatavyo:
   Barabara.                Wizara      ya     Miundombinu(TShs.
                       3,644,018,257.13);    TAMISEMI    (TShs.
                       15,617,221,101.95);   TANROADS     (TShs.
                       32,798,164,314.12); Bodi ya Mfuko wa Barabara
                       (TShs. 605, 357,433.65
                       92
46.  Bodi ya Usajili wa Wahandisi kusajili   Katika kipindi cha mwaka 2005/06 Bodi ilisajili
   Wahandisi 620 na Kampuni za Ushauri    wahandisi 452 katika ngazi mbalimbali hadi
   wa Kihandisi 20.             kufikia mwezi Aprili, 2006. Usajili huu unafanya
                        jumla ya wahandisi waliosajiliwa kuwa 6,979.
                        Katika kipindi hiki, makampuni ya ushauri wa
                        kihandisi 14 yalisajiliwa na kufanya jumla ya
                        makampuni yaliyosajiliwa kuwa 130.
47.  Bodi ya Usajili wa Wabunifu Majengo    Bodi ilisajili wataalamu 25 na wenye sifa za kati
   na Wakadiriaji Majengo (AQRB) kusajili  5.Hii imetokana na kuchelewa kulipia gharama
   wataalamu 35 na wale wenye sifa za    za usajili kwa wataalamu wenye sifa za kusajiliwa
   kati 67.                 pamoja na kutojitokeza kwa wataalamu wenye
   Kusajili kampuni za kitaalamu 22 na    sifa za kati.
   kuwatahini wataalamu watarajiwa 66.    Bodi ilisajili kampuni za kitaalamu 12 na
                        iliwatahini wataalamu 62.
   Kuendelea kutoa Mafunzo Maalum ya     Bodi ilitoa mafunzo ya vitendo kwa wataalamu
   Vitendo kwa wataalam wahitimu 143 ili   wahitimu 40 ili waweze kusajiliwa. Upungufu
   waweze kusajiliwa.            uliojitokeza ulitokana na uhaba wa fedha .
   Kutembelea na kukagua sehemu 300 za    Bodi ilitembelea na kukagua sehemu za majenzi
   ujenzi nchi nzima.            285.   Maandalizi ya kutembelea mikoa ya
                        Morogoro na Ruvuma yanaendelea.
48.  Bodi ya Usajili wa Makandarasi (CRB)   Jumla ya makandarasi wapya 645 walisajiliwa na
   kusajili jumla ya Makandarasi wapya    Bodi katika mwaka 2005. Idadi hii ni pungufu ya
   767.                   lengo la mwaka kutokana na waombaji wengi
                        kutokidhi viwango vya kusajiliwa hususan
                        kutokuwa na Mkurugenzi wa Ufundi (Mtaalam
                        wa masuala ya Ujenzi).
   Kufanya ukaguzi wa miradi 850 katika   Miradi ya Ujenzi 790 ilikaguliwa katika mwaka
   sehemu mbalimbali nchini.         2005. Kati ya miradi hiyo, miradi 312 ambayo ni
                        sawa na 39% ilikuwa na mapungufu kama vile
                        kutokuwa na mkandarasi, kutofuata kanuni za
                        afya na usalama kazini n.k. Waliopatikana na
                        makosa, walichukuliwa hatua kwa mujibu wa
                        sheria.
   Kuendesha warsha kwa Makandarasi ya    Bodi iliendesha kozi fupi 6 chini ya mpango
   jinsi ya kufanya kazi kwa Ubia ili    endelevu wa mafunzo ya makandarasi katika
   kujenga uwezo wao.            mikoa ya Shinyanga, Ruvuma, Mbeya,
                        Kilimanjaro na DSM. Kozi hizi zilihudhuriwa na
                        jumla ya makandarasi 287.
   Kuendesha kozi kwa Makandarasi      Bodi iliendesha warsha mbili kwa ajili ya
   kuhusu muundo mpya wa manunuzi ya     kuwawezesha makandarasi kufanya kazi kwa
   kazi za ujenzi wa Buni – Jenga (Design  ubia (Joint Venture). Warsha ya kwanza
   & Build) ili kujenga uwezo wao wa     ilifanyika DSM na kuhudhuriwa na Makandarasi
   kushindania kazi.             130, na ya pili ilifanyika Mwanza na kuhudhuriwa
                        na makandarasi 46. Aidha Bodi imeandaa
                        miongozo kwa makandarasi wanaopenda
                        kujiunga katika ubia. Mafunzo ya Makandarasi
                        kuhusu muundo wa mikataba ya Buni – Jenga
                        (Design and Build) yalifanyika Arusha na
                        kuhudhuriwa na washiriki 180.
49.  Chuo cha Ujenzi Morogoro (MWTI)      Mafundi sanifu 57 wameshapata mafunzo na
   kufundisha Mafundi Sanifu (Technicians)    madereva mahiri 14 wamehitimu hadi kufika
   80 na Madereva Mahiri 30.           mwezi Disemba, 2005.
50.  Kukusanya jumla ya Tshs, 489,949,794   Jumla ya TShs. 223,855,000 zimekusanywa
   kutokana na vianzio vyake mbalimbali.   kutoka katika vianzio vifuatavyo:
                        Utawala (Tshs.3, 505,000); Ufundi na Umeme
                        93
                         (TShs. 45,350,000);      Ugavi na Huduma
                         (TShs. 175,000,000).
51.  Kusimamia vyombo vya udhibiti, wakala   Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Nchi kavu na
   na kampuni za kisekta ili kuhakikisha   Majini (Surface and Marine Transport
   kuwa zinatoa huduma kwa kuzingatia     Regulatory Authority- SUMATRA) inaendelea
   viwango na gharama zinazokubalika.     na zoezi la ukaguzi barabarani kwa lengo la
                         kuwabaini wasio na leseni na wenye leseni
                         bandia. Ukaguzi huo utakuwa ni wa mara kwa
                         mara na utarajia kuanza rasmi Julai, 2006.
52.  Serikali inafanya juhudi za kuanzisha   Wizara inaendelea na maandalizi ya kuanzishwa
   mfuko wa Maendeleo ya Huduma za      kwa mfuko wa maendeleo ya huduma za
   Mawasiliano    ambao   utasaidia   Mawasiliano nchini. Rasimu ya sheria ya
   kurekebisha uwiano wa mgawanyiko      kuanzishwa kwa mfuko huu imesomwa Bungeni
   wa simu kote nchini.            kwa mara ya kwanza mwezi Machi, 2006.
                         Inatarajiwa kwamba, Bunge litaipitisha Sheria
                         hiyo mwezi Oktoba, 2006.
53.  Kuhakikisha kuwa kunakuwa na        Mamlaka ya Hali ya Hewa imepewa jukumu la
   chombo cha kufuatilia na kuratibu     kutoa tahadhari ya majanga yatokanayo na hali
   majanga ili kupunguza athari zake katika  mbaya ya hewa. Kwa sasa, mamlaka ni kituo cha
   nchi yetu.                 kutoa tahadhari ya tsunami. Hata hivyo ili
                         Mamlaka iweze kufanya shughuli hiyo kikamilifu,
                         inahitaji kuwa na vituo vya hali ya hewa zaidi ya
                         hamsini (50) nchi kavu na vitano (5) baharini,
                         rada za hali ya hewa zipatazo saba (7) na vituo
                         vine (4) vya kupima hali ya hewa anga za juu.
54.  Kuhakikisha kuwa Sera ya Taifa ya     Wizara imeendelea kuitangaza Sera ya Taifa ya
   Uchukuzi pamoja na mikakati yake      Uchukuzi kwa wananchi kupitia Wiki ya
   inatekelezwa ipasavyo ili kuboresha    Uchukuzi.
   miundombinu.                Serikali imeendelea kutimiza azma yake ya
                         kuboresha usafirishaji wa reli kwa kubinafsisha
                         huduma za reli nchini.
                         Nchi yetu iliridhia programu ya Kimataifa ya
                         uboreshaji wa Usafiri wa anga kwa ajili ya
                         kuimarisha usalama wa usafiri wa anga na
                         kuvutia wawekezaji nchini, hivyo, kuongeza pato
                         la Serikali.
                         Wizara inakamilisha Programu ya Sekta ya
                         Uchukuzi (Transport Sector Investment
                         Programme-TSIP) na inatarajiwa kujadiliwa na
                         wadau pamoja na wafadhili kabla ya kuanza
                         utekelezaji wake Julai, 2006.
55.  Kuendelea kutoa ushirikiano ili      Jumla ya kilometa 341 zimefanyiwa ukarabati,
   kuhakikisha kuwa wananchi wa vijijini   matengenezo jumla ya kilometa 5,454.5 za
   wanapata huduma bora ya usafiri.      barabara za mikoa na madaraja 398
                         yametengenezwa na kazi zinaendelea. Barabara
                         hizo ambazo zipo katika mikoa yote 21 ya
                         Tanzania Bara zinapita katika vijiji mbalimbali
                         hivyo kuboresha usafirishaji wa abiria na mizigo
                         kwa kutumia magari yanayopita kwenye
                         barabara hizo. Wizara inaandaa Programu ya
                         Sekta ya Uchukuzi (Transport Sector
                         Investment   Programme-    TSIP)  ambayo
                         inakusudia kuboresha miundombinu na huduma
                         mbalimbali za kijamii zikiwemo barabara za
                         vijijini.
                         94
56.  Serikali itaendelea na jitihada za    Utekelezaji wa suala hili unafanyika kwa hatua
   kuboresha huduma za usafiri mijini kwa  zifuatazo:-
   kuandaa utaratibu wa watumishi wa     Mamlaka ya Mapato (TRA) wanaandaa utaratibu
   umma.                   wa kutoa leseni mpya ambazo hazitaghushiwa
                        kwa urahisi na pia zitakuwa na taarifa zote
                        muhimu za dereva anayehusika. Utekelezaji uko
                        katika hatua za mwisho na inatarajiwa leseni
                        hizo zianze kutumika mwezi Julai, 2006.
                        Chuo cha Usafirishaji (NIT) kimeandaa mitaala
                        kwa ajili ya mafunzo ya madereva ambapo kila
                        dereva kabla ya kupata leseni mpya atalazimika
                        kupitia mafunzo hayo. Mafunzo hayo yataanza
                        mara baada ya leseni hizo kuwa tayari (Julai,
                        2006) kwa madereva wanaoendesha magari ya
                        abiria.
                        SUMATRA itatoa elimu kwa umma kwa njia ya
                        vipeperushi na vyombo vingine vya habari kama
                        redio, magazeti, televisheni n.k. Elimu hiyo
                        itaanza kutolewa mwezi Julai, 2006, sambamba
                        na zoezi la utoaji wa leseni mpya
                        Mitakataba ya ajira kati ya wamiliki wa magari ya
                        abiria,   madereva   na  wasaidizi  wao
                        imeshaandaliwa na itaanza kutumika mwezi Julai,
                        sambamba na zoezi la utoaji wa leseni.
57.  Kufanya    mapitio   ya   sheria  Utekelezaji wake unafanyika kwa hatua
   zinazosimamia utoaji wa huduma na     zifuatazo:
   kukidhi matakwa ya kisera. Mamlaka ya   Mamlaka ya Mapato (Tanzania Revenue
   udhibiti wa usafiri wa nchi kavu na    Authority- TRA) inaandaa leseni mpya ambazo
   majini (SUMATRA) itaendelea na      hazitaghushiwa kwa urahisi na pia zitakuwa na
   mpango wa kufanya ukaguzi wa mara     taarifa zote muhimu za dereva muhusika.
   kwa mara wa leseni za barabarani ili   Utekelezaji wa suala hili uko katika hatua za
   kubaini wasio na leseni na wenye leseni  mwisho na inatarajiwa kuwa leseni hizo zitaanza
   bandia ili waweze kuchukuliwa hatua.   kutumika ifikapo mwezi Julai, 2006.
                        Chuo cha Usafirishaji (National Institute of
                        Transport- NIT) kinaandaa mitaala kwa ajili ya
                        mafunzo ya madereva ambapo kila dereva
                        anayeendesha gari la abiria (PSV) kabla ya kupata
                        leseni mpya atalazimika kupitia mafunzo hayo.
                        Mafunzo haya yataanza rasmi baada ya leseni
                        hizo kuwa tayari (Julai, 2006).
                        Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Nchi kavu na
                        Majini (Surface and Marine Transport
                        Regulatory Authority- SUMATRA) inaandaa
                        utaratibu wa kutoa elimu kwa umma kwa njia ya
                        vipeperushi na vyombo vingine vya habari kama
                        vile redio, televisheni n.k. Elimu hii itaanza
                        kutolewa mwezi Julai, 2006 sambamba na zoezi
                        la utoaji wa leseni mpya.
                        Mikataba ya ajira kati ya wamiliki wa magari,
                        madereva na wasaidizi wao inaandaliwa na
                        itaanza kutumika rasmi mwezi Julai, 2006
                        sambamba na zoezi la utoaji wa leseni mpya.
58.  Kufanya   mapitio   ya  sheria   Mapitio ya sheria zinazosimamia utoaji wa
   zinazosimamia utoaji wa huduma na     huduma zinazokidhi matakwa ya kisera
   kukidhi matakwa ya kisera. Mamlaka ya   yameanza na yanatarajiwa kukamilika mwezi
                        95
   Udhibiti wa Usafiri wa Nchi Kavu na     Desemba, 2006.
   Majini (SUMATRA) itaendelea na
   mpango wa kufanya ukaguzi wa mara
   kwa mara wa leseni za barabarani ili
   kuwabaini wasio na leseni na wale
   wenye leseni bandia ili waweze
   kuchukuliwa hatua.
59.  Serikali itaendelea na juhudi za      SUMATRA inatayarisha kanuni za utayarishaji
   kuhakikisha kuwa ajali za reli       wa mipango na mikakati ya usalama wa reli
   zinapungua.   SUMATRA itabuni na     (railway  safety  plans).  Katika  mwaka
   kuweka taratibu thabiti zaidi ya namna   2006/2007), SUMATRA itafanya ukaguzi wa
   ya kukabiliana na tatizo hili.       mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba mikakati
                         hiyo inatekelezwa.
60.  Mamlaka ya Bandari Tanzania (TPA) ina    Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania
   mpango wa kushiriki katika kuanzisha    (Tanzania Ports Authority-TPA) ni mjumbe wa
   maeneo ya uzalishaji bidhaa nje (EPZ) ili  Kamati ya Kitaifa ya uanzishaji, uendeshaji na
   kuongeza kiwango cha mauzo nje       utekelezaji wa programu ya maeneo maalum ya
   pamoja na ubora na thamani zaidi      uzalishaji bidhaa za kuuza nje (EPZ) chini ya
   (Value Added):   Hii ni pamoja na     uratibu wa Shirika la Maendeleo la Taifa (NDC).
   uanzishaji wa bandari za nchi kavu ili   Hatua za utekelezaji zilizokwishafikiwa hadi sasa
   kurahisishia na kuwapunguzia watumiaji   ni kama ifuatavyo:
   wakubwa wa nchi jirani adha ya bandari   Katika kipindi cha 2006/2007, Mamlaka
   ya Dar es Salaam na hivyo kuongeza     imepanga kutekeleza Mradi wa utafiti wa jinsi
   chachu ya maendeleo ya kiuchumi       ya kuendeleza Bandari za      Mwambao na
   katika maeneo husika.            Maziwa (Port Master Plan Study) chini ya
                         ufadhili wa Benki ya Dunia. Pamoja na mambo
                         mengine, utafiti huu   utapendekeza maeneo
                         muhimu ya uwekezaji wa EPZ katika bandari
                         zote.
                         Mamlaka imetenga maeneo maalum katika
                         bandari zake kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji
                         wa programu ya EPZ.
                         Eneo la Bandari ya Mtwara limepanuliwa toka
                         hekari 71 za sasa hadi hekari 2,646.

                         Katika Bandari ya Tanga, Mamlaka imetenga
                         ardhi ya hekari 400 katika eneo la Mwambani
                         Bay.
                         Katika Bandari ya Dar es Salaam, kazi ya
                         kubainisha maeneo mapya kwa ajili ya upanuzi
                         inaendelea.
                         Mamlaka inashirikiana na wadau wengine
                         kuendeleza maeneo ya bandari za nchi kavu
                         hususan Isaka, Shinyanga    na Malawi Cargo
                         Centres, Dar es Salaam na Mbeya.
61.  Mamlaka ya Viwanja vya ndege        Mwanza: Awamu ya kwanza ya ujenzi wa uzio
   inaendelea na juhudi za kuinua viwango   ilikamilika na awamu ya pili imepangwa kuanza
   vya usalama na kuimarisha ulinzi kwa    katika mwaka 2006/2007.
   kujenga uzio katika viwanja vya       Mtwara: Mradi wa ujenzi wa uzio uko katika
   Mwanza, Mtwara, Kigoma, Moshi,       hatua ya maandalizi ya Bill of Quantities (BOQ).
   Bukoba, Lake Manyara, Musoma na
   Dodoma.                   Kigoma: Awamu ya kwanza ya ujenzi wa uzio
                         ambayo ililenga kujenga uzio wenye urefu wa
                         kilometa mbili (2) imekamilika. Awamu ya pili
                         inatarajiwa kufanyika katika mwaka 2006/2007.
                         96
                        Moshi: Awamu ya kwanza ya ujenzi wa uzio
                        wenye urefu wa meta 580 imekamilika.
                        Bukoba: Awamu ya kwanza ya ujenzi wa uzio
                        ambayo ililenga kujenga uzio wenye urefu wa
                        kilometa mbili 1.5 imekamilika. Awamu ya pili
                        ambayo inalenga kujenga uzio wenye urefu wa
                        kilometa 1.0 imepangwa kufanyika katika mwaka
                        2006/2007.
                        Lake Manyara: Awamu ya kwanza ambayo
                        ililenga kujenga uzio wenye urefu wa meta 580
                        imekamilika. Awamu ya pili ambayo inalenga
                        kujenga uzio wenye urefu wa kilometa mbili
                        (2.0) iko katika hatua ya ununuzi wa tenda na
                        itafanyika katika mwaka huu wa fedha,
                        2006/2007.
                        Musoma: Ujenzi wa awamu ya kwanza ambayo
                        ililenga kujenga uzio wenye urefu wa kilometa
                        2.5 imekamilika. Awamu ya pili ambayo inalenga
                        kujenga uzio wenye urefu wa kilometa 2.0
                        imepangwa kufanyika katika mwaka 2006/2007.
                        Dodoma: Awamu ya kwanza ya ujenzi wa uzio
                        wenye urefu wa meta 250 imekamilika.Awamu
                        ya pili ambayo inalenga kujenga uzio wenye
                        urefu wa kilometa 1.0 itafanyika katika mwaka
                        2006/2007.
62.  Mtambo maalum wa kuona kwa njia ya    Kampuni ya Securiport ya Marekani ilileta
   Television (CCTV) utawekwa katika    pendekezo la kuusimika, kuumiliki na
   Kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam.   kuuendesha mfumo wa CCTV. Baada ya
                        kuwakilisha pendekezo hili, ilionekana ni vigumu
                        kupata fedha za kugharamia mfumo huo
                        kutokana na makusanyo ya abiria tu. Hii ni kwa
                        sababu sehemu kubwa ya mfumo huo ni kwa ajili
                        ya usalama wa Taifa kwa ujumla na sehemu
                        ndogo iliyobakia ni kwa usalama wa usafiri wa
                        anga.
                        Baada ya uchambuzi yakinifu wa awali, ilibainika
                        kuwa gharama za mradi huu ni kubwa sana
                        ambazo Mamlaka ya Viwanja vya Ndege
                        isingeweza kuzimudu peke yake. Kwa kuzingatia
                        ukubwa wa gharama hizo na unyeti wa mradi
                        huu, suala hili liliamuliwa lisimamiwe na Wizara
                        ya Miundombinu.
63.  Vifaa/vyombo maalum vya doria ikiwa   Taratibu za ununuzi wa pikipiki mbili (2) kwa ajili
   ni pamoja na magari, pikipiki na     ya doria kwa kiwanja cha ndege cha Mwalimu
   darubini maalum vitanunuliwa kwa ajili  J.K.Nyerere ziko katika hatua za mwisho.
   ya viwanja vitano vya DIA, Arusha,    Ununuzi wa magari ya doria kwa ajili ya kiwanja
   Mwanza na Dodoma.            cha ndege cha Mwalimu J.K.Nyerere, pamoja na
                        ununuzi wa darubini maalum kwa ajili ya kiwanja
                        cha Mwalimu J.K.Nyerere, Arusha, Mwanza na
                        Dodoma umepangwa kufanyika katika mwaka
                        ujao wa fedha (2006/2007).
                        97
64.  Mamlaka ya Mawasiliano inatarajia     Mamlaka ya Mawasiliano imekamilisha kufanya
   kufanya utafiti kuhusu mahitaji ya    yafuatayo katika kutekeleza azma hii ya serikali:
   huduma za msingi za Posta nchini     Kutengeneza hadidu za rejea (Terms of
   (mapping the demand for postal      reference) za utafiti huu.   Imekwishaandaa
   services in Tanzania).          matangazo yatakayotolewa magazetini kuomba
                        makampuni ya ushauri yaonyeshe nia ya kufanya
                        kazi hii. Kulingana na taratibu za tenda,
                        makampuni yatakaribishwa kuomba kufanya
                        utafiti huu.
                        Kwa kuzingatia utaalamu unaotakiwa, kazi hii
                        inatarajiwa kufanyika katika kipindi cha mwaka
                        2006/2007.
65.  Kampuni ya simu (TTCL) itapanua      Njia kuu (backbone digital microwave link) ya
   mtambo uliopo Dodoma ambao ni wa     Dodoma hadi Mbeya kupitia Iringa na Nyololo
   zamani, kutoka njia 1,900 kwenda njia   inaboreshwa kwa kuondoa mitambo ya zamani
   3,800.                  aina ya digital yenye njia 1900 na kuweka
                        mitambo mipya ya kisasa aina ya digital yenye
                        njia 3800 ili kukidhi mahitaji ya sasa. Mkataba
                        ulishasainiwa na mkandarasi amekwishapatikana.
                        Ujenzi wa mitambo yote unategemewa
                        kukamilika ifikapo mwezi Agosti, 2006.
66.  Shirika la Posta litaboresha majengo ya  Majengo ya Posta yameboreshwa kwa kufanyiwa
   Posta na vitendea kazi na litaongeza   ukarabati na marekebisho kama ifuatavyo:
   idadi ya magari ya kusambazia mifuko   Kupanua na kuezeka upya paa la Posta kuu
   ya barua.                 Tanga; Matengenezo ya paa la Posta kuu Mbeya.
                        Kuweka umeme katika Posta za Ngara na
                        Chato; Marekebisho makubwa ya Posta ya
                        Konde, Pemba; Ukarabati mkubwa wa Posta ya
                        Kaliua.; Ukarabati na upanuzi wa Posta ya
                        Kibaigwa, Dodoma; Marekebisho ya paa la
                        Babati Post Office; Upanuzi wa Posta ya
                        Njombe na kuongeza masanduku ya barua;
                        Marekebisho ya paa la Posta kuu ya Iringa,
                        kujenga uzio na maegesho; Ukarabati mdogo wa
                        Posta kuu ya shinyanga pamoja na kujenga
                        chumba kwa ajili ya internet Café; Marekebisho
                        ya Posta kuu Tabora ili kupata chumba cha
                        internet Café; Ukarabati wa Posta ya Kiomboi;
                        Ukarabati wa paa la Posta ya Sumbawanga;
                        Marekebisho ya mfumo wa umeme Posta kuu
                        Zanzibar; Matengenezo ya kawaida na kupaka
                        rangi Posta ya Kongwa; Ukarabati wa kawaida
                        Posta kuu ya Morogoro;Marekebisho ya mfumo
                        wa maji taka na landscaping Posta ya Upanga;
                        Ujenzi wa Posta mpya Kawe; Ujenzi wa uzio
                        Posta ya Soni, Tanga; Ukarabati Posta za Wete
                        na Chakechake, Pemba; +Upanuzi wa ofisi ya
                        EMS, Arusha; Ukarabati mkubwa Posta ya
                        Shangani, Zanzibar; Ujenzi wa Posta mpya ya
                        Mpanda.

                        Aidha, Shirika limenunua vitendea kazi
                        vifuatavyo kwa lengo la kuboresha huduma kwa
                        wananchi:
                        Fax machines 36 kwa ajili ya huduma ya Money
                        98
                       Fax; Photocopy machines 10; Kompyuta 68 kwa
                       ajili ya matumizi ya ofisi na internet café;
                       Power generators 8 kwa ajili ya ofisi za kanda na
                       zile zenye matatizo ya umeme; Mifuko ya
                       kusafirishia barua; Funguo za masanduku ya
                       kupokelea barua; Ununuzi na ukarabati wa
                       mizani (scales).
                       Shirika limenunua pia magari yafuatayo kwa ajili
                       ya kukusanya na kusambaza barua na vifurushi:
                       Isuzu trucks 4, Toyota pickups 4, Toyota RAV4
                       1. Aidha, magari yaliyokuwepo yamefanyiwa
                       ukarabati ili aweze kutoa huduma bora zaidi.
67.  Kukamilisha tathmini ya mkongo wa   Ili kuhakikisha kuwa nchi inakuwa na mhimili wa
   kitaifa (national backhorne) ambao   Teknolojia ya Habari na Mawasiliano wa kisasa
   utatumia “fibre optic cable” kama   na wenye uwezo mkubwa, Serikali, kwa
   nyenzo   muhimu  ya  kusambaza  kuihusisha Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, na
   mawasiliano nchini.          wadau wengine ilifanya upembuzi yakinifu wa
                       mpitio wa mhimili unaotumia “Fibre Optic” na
                       gharama za kuujenga. Hatua inayofuata ni
                       kuhakikisha kuwa mhimili huo unajengwa,
                       unasimamiwa na kuendeshwa kwa ufanisi.
                       Sambamba na mhimili huo, kutakuwa na njia ya
                       kuunganishwa kimataifa kwa kutumia mtandao
                       wa “Fibre Optic Cable” itakayotandazwa
                       baharini kupitia mradi wa East African
                       Submarine Cable System (EASSy) ambao TTCL,
                       Zantel Ltd na SatCom Africa Networks (T) Ltd
                       ni wadau (MoU Signatories) kwa upande wa
                       Tanzania.
68.  Kuanzishwa kwa Tanzania Institute of  TILT ilianzishwa rasmi mnamo tarehe 9/10/2003
   Logistics and Transport (TILT)     na kupata usajili toka Wizara ya Mambo ya
   kutakiwezesha National Institute of  Ndani ya Nchi na kupewa namba ya usajili SO
   Transport (NIT) kuwa chachu ya     No. 11793.
   maendeleo ya taaluma katika sekta ya  Uanzishwaji wa taasisi hii umewezesha jumla ya
   usafirishaji na uchukuzi nchini na   watu arobaini na wawili (42) kusajiliwa na
   kuendelea kutumia kikamilifu nafasi  “Chartered Institute of Logistics and Transport”
   yake ya kuwa chuo pekee Mashariki na  ya Uingereza ambayo inatambulika duniani.
   Kusini mwa Afrika kwa kuendesha
   mafunzo ya aina hiyo.         TILT inawasaidia wataalamu wa shughuli za
                       usafiri na usafirishaji pamoja na shughuli
                       zinazohusiana na usafirishaji (Logistics and
                       Transport Professionals) wakati wa kuomba kazi
                       sehemu mbalimbali.
                       Waalimu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji
                       waliosajiliwa na TILT imewasaidia kuwaongezea
                       sifa za kusajiliwa na Mamlaka ya Udhibiti wa
                       Vyuo vya Ufundi (National Council for
                       Technical Education- NACTE).
                       Ili taasisi hii iwe na nguvu na iweze kuleta
                       mabadiliko, inategemea sana uanzishaji wa bodi
                       ya Usajili wa wataalamu katika usafiri na
                       usafirishaji na shughuli zote zinazohusiana na
                       hayo.
69.  Chuo cha Hali ya Hewa – Kigoma     Mafunzo ya (WMO Class II) yameshaanza chini
   kinatarajia kuimarisha utendaji wake  ya Chuo cha Hali ya Hewa, Kigoma, katika tawi
                       99
kwa kuanzisha mafunzo ya “World     la Uwanja wa Ndege wa Kimataifa JKNIA- Dar
Meteorology Organization” (WMO)     es Salaam.
Class II kwa ajili ya wafanyakazi wa  Mafunzo hayo yanafanyika kwa awamu ambapo
Mamlaka na nchi jirani zikiwemo     awamu ya kwanza imeanza na wafanyakazi wa
Angola, Burundi, Rwanda, Zimbabwe,   Mamlaka za hapa nchini wapatao ishirini na
Malawi na Zambia.            watano (25). Mipango zaidi inaandaliwa ili
                    awamu zinazofuata zihusishe na wataalamu wa
                    asasi nyingine nchini na nchi jirani.
                    100
                    WIZARA YA MAJI

NA.           AHADI             UTEKELEZAJI
1.    Kuandaa Programu za kuendeleza na      Katika kuhakikisha Sera ya Taifa ya Maji ya 2002
     kusimamia rasilimali za maji; na       inatekelezwa, wizara imekamilisha uandaaji wa
     Programu ya kuendeleza utoaji wa       mkakati wa kuendeleza Sekta ya Maji. Mkakati
     huduma za maji vijijini na mijini. Pia    huo unaainisha majukumu mbalimbali ya wadau
     kupitia sheria zinazohusu matumizi,     ikiwa ni pamoja na muundo wa kisekta,
     utunzaji wa rasilimali ya maji na utoaji   mabadiliko ya sheria na uwekezaji unaohitajika ili
     huduma za maji ili ziendane na        kufikia malengo ya muda wa kati na mrefu.
     mabadiliko ya Sera ya Maji na        Mkakati huo pia, umeainisha maeneo ya
     kuoanisha na sheria za sekta nyingine ili  kipaumbele katika kuendeleza Sekta ya Maji,
     kuondoa migongano.              mbinu zitakazotumika kukabiliana na matatizo
                            sugu katika Sekta. Aidha, sheria zinazohusu
                            matumizi na utunzaji wa rasilimali za maji
                            pamoja na utoaji wa huduma za maji zimepitiwa
                            upya ili kuwa na Sheria ya Maji itakayoendana
                            na Sera.
   2.  Kuimarisha mtandao wa vituo vya       Jumla ya vituo 45 vya mtandao wa kukusanya
     kukusanya   takwimu   na  taarifa   takwimu na taarifa mbalimbali za rasilimali za
     mbalimbali za rasilimali za maji katika   maji katika mabonde ya maji ya Mto Ruvuma,
     mabonde ya maji ya Mto Ruvuma, Ziwa     Ziwa Nyasa, Rukwa, Tanganyika, Victoria na
     Nyasa, Rukwa, Tanganyika, Victoria na    Bonde la Kati vimekarabatiwa.
     Bonde la Kati.
   3.  Kuziimarisha Ofisi za mabonde matatu     Wizara imekamilisha uundaji wa Bodi za Maji za
     ya maji ya Mto Ruvuma, Ziwa Nyasa na     Mabonde ya Maji ya Ziwa Tanganyika na Bonde
     Tanganyika.                 la Mto Ruvuma na hivyo kukamilisha uundwaji
                            wa Bodi za Mabonde yote tisa nchini
   4.  Kutekeleza awamu ya pili ya Mradi wa     Serikali kwa kushirikiana na nchi za Kenya na
     Hifadhi ya Mazingira ya Ziwa Victoria    Uganda, iliendelea kutekeleza Mradi wa Hifadhi
     kwa kushirikiana na Serikali za Kenya    ya Mazingira ya Ziwa Victoria ambapo takwimu
     na Uganda,                  zinazohusu ubora wa maji zilikusanywa kwa ajili
                            ya kuzichambua na taarifa inayoonyesha hali ya
                            usafi na ubora wa maji wa Ziwa Victoria
                            imekamilika
   5.  Kudhibiti uchafuzi na uharibifu wa      Serikali imeunda Bodi za Maji za Mabonde ya
     vyanzo vya maji nchini.           Maji ya Ziwa Tanganyika na Bonde la Mto
                            Ruvuma na hivyo kukamilisha uundwaji wa Bodi
                            za Mabonde yote tisa nchini. Aidha, Ofisi za
                            mabonde zimetoa jumla ya hati za kutumia maji
                            235 kwa watumiaji maji na kuongeza mapato ya
                            Ofisi za Mabonde hayo kutoka Sh. 440,453,099
                            mwaka 2004/2005 hadi kufikia Sh. 522,499,325
                            mwezi Mei mwaka 2005/2006. Ongezeko hili la
                            fedha limewezesha Ofisi za Maji za Mabonde
                            kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi
                            ikiwa ni pamoja na Kudhibiti uchafuzi na
                            uharibifu wa vyanzo vya maji nchini.
   6.  Kufuatilia ubora wa maji katika vyanzo    Hadi kufikia Mei 2006 jumla ya sampuli 420
     mbalimbali na kuziimarisha maabara za    zilikuwa zimekusanya na kufanyiwa uchunguzi
     maji.                    wa kimaabara. Maabara za Kanda za Shinyanga,
                            Songea, Mwanza na maabara Kuu dar es salaam
                            ilipatiwa vifaa na nyenzo
                           101
7.  Kufanya usanifu wa miradi ya maji ya    Serikali kwa kushirikiana na Halmashauri za
   miji ya Muleba, Urambo, kijiji cha     Wilaya imeendelea kuboresha huduma za maji
   Nyakagomba (Geita) na awamu ya pili     vijijini kwa kukarabati miradi ya maji ya Muleba,
   ya mradi wa Chalinze. Pia, kuendelea    Urambo na kijiji cha Nyakagomba (Geita).
   na upembuzi yakinifu wa miradi ya maji   Aidha, upembuzi yakinifu wa kupanua Mradi wa
   vijijini katika mikoa ya Mwanza na     Maji wa Chalinze (Awamu ya Pili) ambapo jumla
   Mara.                    ya vijiji 108 vinatarajiwa kupatiwa maji kwa
                         kushirikia na Benki ya Kiaarabu kwa Maendeleo
                         ya Afrika (BADEA) umeanza.
                         Kushirikiana na Serikali ya Japan (JICA) katika
                         kuendeleza upembuzi yakinifu wa miradi ya maji
                         vijijini katika mikoa ya Mwanza na Mara. Tayari
                         uchunguzi wa kihaidrolojia umekamilika na
                         uchunguzi wa ubora wa maji nao umekamilika.
8.  Kuanza awamu     ya kwanza ya     Kwa kushirikiana na Serikali ya Ujerumani na
   kukarabati na kupanua miradi 30 ya     Halmashauri ya Wilaya ya Moshi vijijini
   maji katika Wilaya ya Moshi Vijijini na   umekamilisha upembuzi yakinifu kwa ajili ya
   kutekeleza awamu ya nne ya mradi wa     kukarabati na kujenga miradi ya maji katika vijiji
   maji wa Wilaya ya Hai.           122. Pia kwa kushirikiana na Serikali ya
                         Ujerumani imendelea kutekeleza Awamu ya
                         Nne ya Mradi wa Maji Wilaya ya Hai kwa
                         kupanua mradi katika eneo la Kingori na KIA
9.  Kuendelea na utekelezaji wa programu     Serikali kwa kushirikiana na     Serikali ya
   ya maji na usafi wa mazingira vijijini    Uholanzi na Halmashauri za Wilaya za Mkoa wa
   inayohusisha wilaya za mkoa wa        Shinyanga, iliendelea kutekeleza Programu ya
   Shinyanga.                  Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini inayohusisha
                          wilaya zote za mkoa huo      kwa kuchimba
                          visima virefu 15 na vifupi 52; ukarabati na ujenzi
                          wa miradi ya bomba 5 na uchimbaji wa
                          mabwawa 2. Ujenzi wa tanki la kuhifadhia maji
                          katika mji wa Maswa umekamilika.
10.  Kuendeleza huduma za maji kwenye      Serikali kwa kushirikiana na Serikali ya Ufaransa
   miji midogo tisa ya Utete, Ikwiriri,    kupitia Shirika lake la Maendeleo AFD iliendelea
   Kibiti, Turiani, Mvomero, Kilosa, Gairo,  na utekelezaji wa Miradi ya maji katika Miji
   Kibaigwa na Mpwapwa.            midogo tisa (9) ya Utete, Ikwiriri, Kibiti,
                         Mvomero, Turiani, Kilosa, Gairo, Kibaigwa na
                         Mpwapwa. Upembuzi yakinifu na michoro ya
                         miradi imekamilishwa katika miji hiyo na
                         utekelezaji wa miradi rasmi utaanza kutekelezwa
                         katika mwaka wa fedha 2006/2007.
11.  Kuendelea na ujenzi wa skimu za maji    Serikali kwa kutumia fedha za ruzuku kutoka
   katika Wilaya ya Monduli, na Mikoa ya    Benki ya Maendeleo ya Africa – ADB
   Lindi na Mtwara.              imeendelea kukarabati na kupanua huduma ya
                         maji katika Wilaya ya Monduli kwa kuchimba
                         visima    virefu 32   na  ukarabati   wa
                         mabwawa.Aidha, kwa kushirikiana na Shirika la
                         Maendeleo la Japan – JICA, imeendelea na mradi
                         wa ujenzi wa visima virefu 52 katika vijiji vya
                         Mikoa ya Lindi na Mtwara.
12.  Kujenga skimu za maji katika vijiji 94   Zimejengwa skimu 40 za maji wilaya za
   vya wilaya 11 za Morogoro Vijijini,     Morogoro Vijijini, Mvomero, Handeni, Kilindi,
   Mvomero, Handeni, Kilindi, Kiteto,     Kiteto, Kondoa, Manyoni, Singida vijijini, Iramba,
   Kondoa, Manyoni, Singida vijijini,     Igunga na Kongwa, na pia katika miji midogo 4
   Iramba, Igunga na Kongwa, na pia      ya Igunga, Kiomboi, Kondoa na Kongwa chini ya
   katika miji midogo 4 ya Igunga,       Mradi wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini
                         102
   Kiomboi, Kondoa na Kongwa chini ya     unaogharamiwa na mkopo nafuu kutoka Benki
   Mradi wa Maji na Usafi wa Mazingira    ya Dunia.
   Vijijini unaogharamiwa na mkopo nafuu
   kutoka Benki ya Dunia,.
13.  Kuendelea na majadiliano na wafadhili   Kuanzia Mwezi Machi 2005 serikali ilianza
   ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia;     mazungunzo na wafadhili ikiwa ni pamoja na
   Benki ya Maendeleo ya Afrika; Umoja    Benki ya Dunia; Benki ya Maendeleo ya Afrika;
   wa Nchi za Ulaya; Serikali ya Uholanzi;  Umoja wa Nchi za Ulaya; Serikali ya Uholanzi;
   Ujerumani; Japan na Ufaransa ili kupata  Ujerumani; Japan na Ufaransa ili kupata fedha za
   fedha za kutekeleza Programu ya      kutekeleza Programu ya Kitaifa ya Maji na Usafi
   Kitaifa ya Maji na Usafi wa Mazingira   wa Mazingira Vijijini. Hadi sasa benki ya Dunia
   Vijijini.                 imeahidi kutoa Sh. Bilioni 150 na Benki ya
                         Maendeleo ya Afrika imekubali kuchangia Sh.
                         Bilioni 50. Nchi nyingine ikiwa ni pamoja na
                         Uholanzi na Ujerumani zimeonyesha nia ya
                         kuchangia. Programu hiyo itaanza kutekelezwa
                         mwezi Julai 2006.
14.  Kuendelea na ujenzi wa bwawa la      Wizara kupitia Wakala wa Kuchimba Visima na
   Mugumu na kukarabati mitambo        Ujenzi wa Mabwawa (DDCA) imeendelea na
   chakavu ya kuchimba visima na ujenzi    ujenzi wa bwawa la maji la Mugumu ikiwa ni
   wa mabwawa na kununua mitambo       pamoja na kufanya uchunguzi wa mwamba na
   mipya ili kuimarisha utoaji huduma za   kutayarisha wa vifaa zaidi vya kutosha kuendelea
   uchimbaji wa visima na ujenzi wa      na ujenzi awamu ya pili katika kipindi cha
   mabwawa.                  2006/07. Ujenzi wa utoro wa maji katika bwawa
                         hili umekamilika. Pia mitambo chakavu 3 ya
                         kuchimba visima imekarabatiwa pamoja na
                         mitambo 4 ya ujenzi wa mabwawa iliyopo
                         katika ofisi za Kanda mjini Dodoma, Mwanza
                         Dar es salaam na Arusha.
15.  Kuanza majadiliano na Serikali ya     Wizara kwa kushirikiana na Serikali ya Ufaransa
   Ufaransa kupitia AFD ili kupata fedha   kupitia Shirika lake la Maendelea (AFD)
   za ujenzi wa miradi ya majisafi na     ilikamilisha uchunguzi wa miradi ya maji safi na
   majitaka katika miji ya Bukoba, Musoma   majitaka katika miji ya Bukoba, Musoma na
   na Misungwi.                Misungwi. Aidha, utekelezaji wa ukarabati wa
                         miradi ya maji katika miji ya Musoma na Bukoba
                         itaanza katika kipindi cha mwaka 2006/2007.
16.  Kuimarisha huduma za majisafi na      Serikali kwa kushirikiana na Jumuiya ya Nchi za
   uondoaji wa majitaka katika jiji la    Ulaya (EU) na Benki ya Maendeleo ya
   Mwanza na jiji Mbeya na Manispaa ya    Ujerumani (KfW) iliendelea kuimarisha huduma
   Iringa.                  za majisafi na uondoaji wa majitaka katika Jiji la
                         Mwanza; na Manispaa za Mbeya, Songea na
                         Iringa.
17.  Kuziimarisha Mamlaka za Maji Mijini    Serikali imekarabati na kupanua huduma za maji
   kwa kukarabati na kupanua miradi ya    katika manispaa za Tabora, Morogoro na miji ya
   maji safi kwenye miji ya Sumbawanga,    Mtwara, Babati, Lindi na Sumbawanga. Vile vile,
   Songea, Shinyanga, Babati, Singida na   Wizara kwa kushirikiana na Benki ya Kiarabu ya
   Lindi na mifumo ya majitaka katika miji  Maendeleo ya Afrika BADEA na OPEC
   ya Dodoma na Morogoro.           iliendelea na utekelezaji wa mradi wa maji wa
                         Mji wa Singida.
18.  Kuendelea na ujenzi wa mradi mkubwa    Serikali inaendelea na ujenzi wa mradi mkubwa
   wa kutoa maji Ziwa Victoria kwenda     wa kutoa maji Ziwa Victoria kwenda miji ya
   miji ya Kahama na Shinyanga.        Kahama na Shinyanga na vijiji 54 katika mikoa ya
                         Mwanza na Shinyanga.
                         Kutokana na ukubwa wa mradi huo, utekelezaji
                         wake uligawanywa katika kandarasi nne ili
                        103
                        kuharakisha zoezi hilo. Hadi kufikia mwezi Aprili
                        2006 asilimia 80 ya kazi za mradi katika
                        kandarasi namba. 1, 2 na 4 zilikuwa
                        zimekamilika. Kazi za kandarasi namba 3 zilianza
                        kutekelezwa mwezi Machi 2006.
19.  Kuhakikisha huduma za maji mijini     Tathimini iliyofanywa inaonyesha kuwa upotevu
   zinatolewa kwa ufanisi na kwa gharama   mwingi wa maji unatokana na mabomba kuvuja
   nafuu kwa kufanya tathmini ya upotevu   na matumizi yasiyo na kipimo kutokana na
   wa maji katika miji ya Musoma, Kigoma,  ukosefu wa dira za maji (water metres).
   Morogoro, Lindi, Mtwara na Tabora.    Mamlaka kwa sasa zinaendelea na jitihada za
                        kufunga dira za maji ili wateja walipe kulingana
                        na matumizi halisi. Aidha, Mamlaka hizo za miji
                        ya Musoma, Kigoma, Morogoro, Lindi, Mtwara
                        na Tabora zimeshauriwa kufunga kompyuta
                        zenye uwezo wa kuweka na kutunza
                        kumbukumbu ili kutoa ankara zilizo sahihi.
                        Mamlaka hizo pia zimeshauriwa kuanzisha
                        Kitengo cha Huduma kwa Wateja (Customer
                        Care) pamoja na Ofisi za Kanda ili kushughulikia
                        kwa haraka uharibifu wa mabomba na
                        malalamiko ya wateja.
20.  Kuboresha huduma za maji kwa Jiji la   Serikali kwa kutumia mkopo wa Benki ya Dunia,
   Dar es Salaam na Miji ya Kibaha na    Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya
   Bagamoyo chini ya usimamizi wa      Rasilimali ya Ulaya inaendelea na utekelezaji wa
   DAWASA kwa kukarabati mabwawa       Mradi wa Kuboresha Huduma za Maji kwa Jiji la
   ya majitaka na vituo vya kusukuma     Dar es Salaam na Miji ya Kibaha na Bagamoyo.
   majitaka na pia kukarabati na kupanua   Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na kukarabati
   miundombinu ya majisafi.         mitambo ya kuzalisha maji kutoka vyanzo vya
                        Ruvu Juu na Ruvu Chini, na kulaza mabomba
                        makuu mapya yanayosafirisha maji kutoka
                        mitambo hiyo. Pia, Serikali imeanza upembuzi
                        yakinifu wa ujenzi wa Bwawa la Kidunda katika
                        mto Ruvu Mkoani Morogoro ili kuongeza
                        upatikanaji wa maji katika Jiji la Dar es salaam
                        na miji ya Kibaha na Bagamoyo.
21.  Kuboresha hali ya watumishi wa Sekta   Jumla ya watumishi 15 wamepelekwa masomoni
   ya Maji na kuinua viwango vya taaluma   kuinua viwango vya taaluma kwa lengo la
   kwa lengo la kuongeza ufanisi       kuongeza ufanisi. Aidha    wizara imeandaa
                        kiwango cha chini cha sifa na mahitaji ya
                        watumishi katika ngazi ya Halmashauri ya
                        Wilaya, mahitaji hayo yaliwasilishwa Ofisi ya
                        Waziri Mkuu – TAMISEMI, ikiwa ni mwongozo
                        kwa ajili ya kuajira wataalam wa Sekta ya Maji
                        katika ngazi ya Halmashauri za Wilaya.
22.  Kukusanya, kuchambua, kuhifadhi na    Wizara ya Maji kwa kushirikiana na Ofisi za
   kusambaza   takwimu  na  taarifa   Maafisa Tawala wa Mikoa walitembelea Wilaya
   zinazohusiana na maendeleo ya Sekta    za Mikoa ya Singida, Dodoma, Arusha, Manyara,
   ya Maji.                 Tanga, Kilimanjaro Pwani na Morogoro kukagua
                        utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwa ni
                        pamoja na kukusanya taarifa na takwimu
                        zinazohusiana na maendeleo ya Sekta ya Maji.
                        Aidha, katika kuimarisha mawasiliano kati ya
                        Wizara ya Maji na watendaji wa Sekta ya maji
                        katika Halmashauri za Wilaya, Wizara inaweka
                        mfumo wa kupashana habari katika Wilaya zote
                        104
                         kwa   kutumia   mtandao  wa   kompyuta
                         (Management Information System). Wizara
                         inafanya ukaguzi wa kitaalam (Technical Audits)
                         na kutoa ushauri kwa miradi ya maji ngazi za
                         Wilaya kwa kushirikiana na ofisi za Makatibu
                         Tawala wa Mikoa.
23.  Kutekeleza mkakati wa jinsia pamoja na   Serikali imeendaa Mkakati kwa ajili ya Wizara ya
   mpango wa kuongeza ushiriki wa       Maji pamoja na mpango wa kuongeza ushiriki wa
   wanawake katika maamuzi kulingana na    wananwake katika maamuzi kulingana na
   mwongozo wa Tume ya Utumishi wa       mwongozo wa Tume ya Utumishi wa Umma
   Umma.                    kwa kuainisha mambo muhimu yanayotakiwa
                         ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo ya ufundi.
24.  Kuendelea na jitihada za kudhibiti     Serikali iliendelea kutoa elimu juu ya kujikinga
   UKIMWI.                   dhidi ya maambukizo ya UKIMWI kwa
                         watumishi wa ngazi zote kupitia semina na
                         warsha mbalimbali ikiwa ni pamoja na kugawa
                         kondomu zaidi ya 11,000 katika maeneo ya kazi.
25.  Kuziba mianya ya rushwa na kuboresha    Wizara iliendelea na uhamashishaji , kuzuia
   huduma kwa wateja ili kufikia malengo    rushwa na pia iliandaa warsha kwa wakuu wa
   yaliyoainishwa katika Mkakati wa Kitaifa  Idara na Vitengo kuwaelimisha juu ya Sheria
   wa Kuzuia Rushwa na mipango         Mpya ya fedha na Manunuzi.
   iliyowekwa kutekelezwa kisekta.
                         105
             WIZARA YA MAENDELEO YA MIFUGO

NA.         AHADI                      UTEKELEZAJI
 1.  Kuifanyia mapitio Sera ya Kilimo na      Sera ya Kilimo na Mifugo ya mwaka 1997
   Mifugo ya mwaka 1997 ili hatimaye       ilifanyiwa mapitio. Aidha, Sera mpya ya Taifa ya
   kuwa na Sera kamili ya Mifugo.        Mifugo (National Livestock Policy) iliandaliwa.
                          Waraka wa Baraza la Mawaziri kuhusu Sera hii
                          mpya umejadiliwa katika ngazi ya Sekretarieti ya
                          Baraza la Mawaziri. Utaratibu unaandaliwa wa
                          kuwasilisha Waraka katika ngazi ya Makatibu
                          Wakuu (IMTC) na katika Baraza la Mawaziri.
                          Baada ya Sera kupitishwa, mkakati wa
                          utekelezaji wa Sera hiyo utaandaliwa.
2.  Kukarabati na kujenga miundombinu ya     Miundombinu ya masoko ya mifugo katika
   masoko ya mifugo ili kupanua biashara     mikoa iliyoko Kusini mwa Reli ya Kati
   ya mifugo kusini mwa reli ya kati katika   imefanyiwa ukarabati. Ukarabati ulihusu minada
   Mikoa ya Morogoro, Iringa, Mbeya,       ya upili ya Uyole (Mbeya), Mikongeni
   Rukwa, Ruvuma, Lindi na Mtwara.        (Morogoro) na kituo cha kupumzikia mifugo cha
                          Mparange (Pwani).     Vile vile ukarabati
                          umekamilika katika Vituo vidogo vya mifugo vya
                          Ngudu, Nyanguge, Magu, Gengesaba na
                          Nyarwanzaraja (Mwanza), Dabili, Dongobesh na
                          Kisima cha Mungu (Manyara), Bukombe na
                          Bariadi (Shinyanga) vikarabatiwa
                          Aidha, ujenzi wa Minada ya Mkongeni
                          (Morogoro),    Mlowa    (Iringa  Vijijini),
                          Wanging‟ombe (Njombe), Rujewa (Mbarali)
                          Mitengo (Mtwara Mjini), Ngongo (Lindi)
                          unaendelea.
3.  Kukamilisha maandalizi ya Muswada wa     Muswada wa Sheria ya Nyama (The Meat
   Sheria ya Nyama – „The Meat Industry     Industry Act 2006) uliwasilishwa kwenye
   Act 2006.                   Kamati ya Bunge ya Kilimo na Ushirika tarehe
                          4/4/2006.     Waheshimiwa      Wabunge
                          wameupeleka Muswada huu kwa wananchi ili
                          kupata maoni yao. Kamati itaujadili tena
                          Muswada huu baada ya kupata maoni.
4.  Kufanyia marekebisho Sheria ya Ngozi     Waraka wa Baraza la Mawaziri kuhusu
   Sura 544 ya mwaka 1969 ili kukidhi      Mapendekezo ya kuifanyia marekebisho Sheria
   mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea.     ya Ngozi Na 30 Sura ya 120 ya mwaka 1965
                          umeandaliwa kwa kuwasilishwa Serikalini.
5.  Kuwapatia mafunzo watumishi 400 juu      Mafunzo yalitolewa kwa wachunaji ngozi 40 wa
   ya ukaguzi wa ngozi.             Mkoa wa Dar es Salaam. Mafunzo kwa wakaguzi
                          yatatolewa mwezi Mei na Juni 2006. Aidha,
                          machinjio na mabanda katika mikoa ya Dodoma,
                          Singida, Tabora na Jiji la     Dar es Salaam
                          yalikaguliwa na ushauri ulitolewa kuhusu
                          uzingatiiaji wa usafi wa machinjio.
6.  Kuchangia ujenzi na ukarabati wa       Wizara ilichangia jumla ya Shilingi milioni 50
   malambo 60 kwa lengo la kupunguza       katika ujenzi na ukarabati wa malambo katika
   tatizo la upatikanaji wa maji kwa ajili ya  wilaya za Bukombe (malambo 4), Misungwi
   mifugo katika Wilaya 25 nchini.        (malambo 2), Dodoma Mjini (malambo 2) na
                          Tarime (malambo 2).
7.  Kukamilisha marekebisho ya Sheria ya     Waraka wa Baraza la Mawaziri kuhusu
   Mbolea na Vyakula vya Mifugo Sura ya     Mapendekezo ya kutunga Sheria mpya ya
   467 ya mwaka 1962 kwa lengo la        Vyakula vya Mifugo umeandaliwa. Kwa
                          106
   kusimamia ubora wa vyakula vya       kuwasilisha Serikalini.
   mifugo.
8.  Kufanya uchunguzi wa dalili za ugonjwa   Sampuli 4,120 za ng‟ombe, mbuzi na kondoo
   wa Sotoka ili kuweza kuthibitisha      zilichukuliwa na Vituo vya Uchuguzi wa
   utokomezwaji wa ugonjwa huo nchini.     Magonjwa ya Mifugo vya kanda za Kaskazini na
                         Ziwa na 38 kutoka wanyamapori ilichukuliwa
                         na kuwasilishwa kwenye maabara kwa ajili ya
                         kufanyiwa uchunguzi. Vipimo vya maabara
                         vimeonesha hakuna dalili za ugonjwa wa Sotoka
                         nchini.
9.  Kuwapatia mafunzo watumishi 100 juu     Jumla ya wanavijiji 351 wa Wilaya ya Mpanda,
   ya utumiaji wa teknolojia mpya ya      Mkoani Rukwa walifundishwa mbinu shirikishi
   kudhibiti mbung‟o na kutokomeza       za kudhibiti mbung‟o, ndigana na malale ambapo
   ugonjwa wa ndigana.             walitengeneza na kuweka vyambo (targets) 248.
10.  Kushirikisha sekta binafsi katika utoaji  Sekta binafsi imeendelea kuhamasishwa kuhusu
   huduma za afya ya mifugo.          utekelezaji wa kanuni 10 zinazosimamia utoaji
                         wa huduma za afya mifugo.
                         Wataalam wasaidizi wa sekta binafsi ya umma
                         wamehamasishwa kuunda umoja wao.
                         Madaktari wa mifugo 22 wamesajiliwa,
                         wataalamu    wasaidizi   stashahada  158
                         wameandikishwa na wa astashahada 125
                         wameorodheshwa. Aidha, vituo vya kutoa
                         huduma 29 vya sekta binafsi vimesajiliwa.
11.  Kuimarisha vituo vya uchunguzi wa      Ofisi za Vituo vya Mpwapwa, Arusha, Tabora na
   magonjwa ya mifugo pamoja na vituo     Mtwara zimekarabatiwa. Vilevile madawa na
   vya ukaguzi wa mifugo.           vifaa vya ofisi vimenunuliwa. Umeme, maji na
                         simu zimeendelea kulipwa ili vituo viendelee
                         kufanya kazi kwa ufanisi. Aidha, kazi zifuatazo
                         zimefanyika:
                         Uchunguzi wa ugonjwa wa Miguu na Midomo:
                         sampuli zilizochukuliwa zilionyesha kuwepo kwa
                         virusi vya FMD aina ya O, A, SAT I na SAT II.
                         Kwa Homa ya Mapafu ya ng‟ombe utaratibu wa
                         chanjo wa „roll back plan‟ unafanyika mikoa ya
                         Iringa, Mbeya, Rukwa, Tabora na Kigoma. Jumla
                         ya ng‟ombe 5,866,574 walichanjwa 2005.
                         Mpango wa “Roll back Plan” unaendelea.
                         Programu ya kudhibiti magonjwa ya mlipuko
                         katika nchi za SADC kwa ufadhili wa ADB
                         imeandaliwa. Tunasubiri ADB watume wataalam
                         kuboresha mradi na kutoa fedha za utekelezaji.
                         Chanjo ya mdondo (I-2); dozi milioni moja
                         imezalishwa na ADRI na kusambazwa. Uchanjaji
                         unaendelea kuhimizwa hasa kwa kuku wa
                         kienyeji.
                         107
                       Kushiriki katika Kamati za Ushauri (National
                       Task Force) na Wataalam (Technical Experts
                       Group) kuhusu majanga ya mafua makali ya
                       ndege. Kazi zifuatazo zimefanyika.
                       Vipindi vya redio, luninga, makala za magazeti,
                       mabango na vipeperushi vimetayarishwa;
                       Sampuli 1062 za ndege pori na 1400 za kuku
                       zimepimwa na kuonekana hakuna ugonjwa;
                       Mpango Mkakati umeandaliwa na kuwasilishwa
                       Ofisi ya Waziri Mkuu kwa ajili ya kuomba fedha
                       za maafa za kufanya tafiti zaidi na ufuatiliaji.
12.  Kuendelea na utafiti wa kuboresha    Ngombe aina ya Mpwapwa
   ng‟ombe aina ya Mpwapwa, mbuzi aina  Kituo cha Utafiti   Mpwapwa Kimetafiti na
   ya mchanganyiko (Blended) na kuku.   kimezalisha ng‟ombe bora wa aina ya Mpwapwa
                       (pure breed) 364;
                       Usambazaji wa madume bora kutoka taasisi ya
                       utafiti. Jumla ya madume 146 yamesambazwa
                       kwa wakulima mbalimbali nchini.
                       Ndama chotara 746 wamezalishwa kwa kutumia
                       madume bora ya Mpwapwa.
                       Mbuzi aina ya mchanganyiko
                       Vituo vya utafiti vimetafiti na vimezalisha mbuzi
                       bora 593 na wamesambazwa kwa wafugaji.
                       Vituo vina idadi ya mbuzi mchanganyiko wa
                       utafiti kama ifuatavyo:
                       Mpwapwa (240); Kongwa (246);
                       West Kilimanjaro (123).
                       Utafiti wa mbuzi katika kanda nyingine
                       utaendelea katika mwaka 2006/2007.
                       Ujenzi wa mabanda ya mbuzi wa utafiti
                       umekamilika kama ifuatavyo:
                       Kituo    Idadi ya Mbuzi wa utafiti
                       Naliendele (300); Kongwa (350);
                       West Kilimanjaro (800).
                       Utafiti wa Kuboresha uzalishaji wa kuku
                       wa asili
                       Utafiti na matumizi ya kinga ya ugonjwa wa
                       mdondo     “Thermo    torelant   vaccine”
                       imepunguza vifo vya kuku toka 90% hadi 10%.
                       Utafiti na matokeo ya matumizi ya kinga ya
                       mdondo yamefanyika katika Mikoa ya Mtwara,
                       Dodoma, Mbeya na Arusha.
                       Kitengo cha utafiti na usambazaji wa chanjo ya
                       mdondo kitaimarishwa ili kuongeza uzalishaji wa
                       chanjo kufikia dozi mikloni kumi. Uzalishaji na
                       usambazaji wa chanjo hap nchini utapunguza
                       gharama za uzalishaji kwa wafugaji.
                       Utafiti wa kuku: Banda kwa ajili ya utafiti wa
                       kuku wa asili limekamilika katika kituo cha
                       Naliendele. Utafiti wa kutathimini na kuboresha
                       kuku wa asili unaendelea kanda ya katika Taasisi
                       ya Mpwapwa kanda ya kati.
                      108
                        Mwelekeo/Mtazamo wa Utafiti
                        Kuunda vikundi vya uzalishaji wa mifugo vijijini.
                        Vikundi vitasaidia kubuni mbinu endelevu za
                        kuzalisha ng‟ombe, kuku na mbuzi katika
                        maeneo husika.
                        Vituo vya utafiti katika kanda vitaendelea
                        kutunza wanyama wa mbegu ng‟ombe na mbuzi
                        (nucleus herd) na kuendelea kutafiti. Vilevile
                        kusambaza technologia sahihi za ufugaji
                        kuendelea kwa wakati. Kila kanda itafanya utafiti
                        wa kutathimini ubora na kuendeleza uzalishaji
                        wa kuku wa asili. Lengo ni kuboresha na
                        kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai.
13.  Kuboresha hali ya watumishi wa Sekta   Chini ya iliyokuwa Wizara ya Maendeleo ya
   ya Mifugo na kuinua viwango vya      Mifugo, katika mwaka 2005/06 watumishi
   taaluma kwa lengo la kuongeza ufanisi.  wapatao 60 wa Sekta ya Mifugo waliweza
                        kupata mafunzo ya muda mrefu na mfupi katika
                        taaluma mbalimbali. Aidha, Wizara imeandaa
                        mpango wa mafunzo kwa ajili ya sekta ya mifugo
                        kwa mwaka 2006/2007. Vile vile, katika bajeti ya
                        mwaka 2006/2007 Wizara imetenga kiasi cha
                        shilingi 800,000,000 kwa ajili ya kutekeleza
                        mpango wa mafunzo kwa ajili ya sekta ya
                        mifugo.
14.  Kukusanya, kuchambua, kuhifadhi na    Takwimu za magonjwa ya mifugo zimeendelea
   kusambaza   takwimu  na  taarifa   kukusanywa na kuhifadhiwa. “Data base” ya
   zinazohusiana na maendeleo ya Sekta    Wizara hadi tarehe 20 Aprili ilikuwa na
   ya Mifugo kwa wadau.           “records” 19,745 zinazohusu magonjwa ya
                        mifugo nchini.
                        Takwimu hizi zimechambuliwa kuonyesha
                        mienendo ya magonjwa hapa nchini. Taarifa
                        mrejesho kwa wadau zinatolewa kwa kutumia
                        jarida la wizara (Animal Health Newsletter) na
                        barua za kawaida.
                        Taarifa kwa mashirika ya kimataifa kama SADC,
                        AU-IBAR, na FAO zinatolewa kila mwezi
                        isipokuwa taarifa kwa OIE hutolewa kila baada
                        ya miezi sita.
                        Takwimu kuhusu uzalishaji wa mifugo na mazao
                        yake zimekusanywa, kuchambuliwa, kuhifadhiwa
                        na kusambazwa kwa wadau kwa matumizi ya
                        mbalimbali ikiwemo kuandaa Pato la Taifa.
15.  Kutekeleza Mkakati wa Jinsia pamoja na  Jumla   ya   watumishi    wanawake    70
   Mpango wa kuongeza ushiriki wa      walihamasishwa kujiendeleza katika taaluma
   wanawake katika maamuzi kuligana na    mbalimbali ili waweze kushiriki katika ngazi
   mwongozo wa Tume ya Utumishi wa      mbalimbali za uongozi, pindi nafasi zinapotokea.
   Umma.                   Aidha, waratibu wa masuala ya Jinsia katika
                        Idara na Vitengo vya Wizara walipatiwa
                        mafunzo.
                        Kumekuwepo na usimamizi wa karibu katika
                        masuala ya ajira ili kuhakikisha Jinsia inazingatiwa
                        katika hatua zote zinazohusu ajira mpya za
                        watumishi ikiwa ni pamoja na kuzingatia usawa
                        katika viwango vya elimu na uzoefu wa kazi.
                        109
16.  Kuendelea na jitihada za kudhibiti     Iliyokuwa Wizara ya Maji na Maendeleo ya
   UKIMWI.                   Mifugo iliweza kuandaa “HIV/AIDS Strategy for
                         2004-2007.” Kuanzia Januari, 2006 ilipoundwa
                         Wizara ya Maendeleo ya Mifugo, Wizara
                         imeanza kuandaa dira yake kuhusiana na
                         Mpango Mkakati wa kuthibiti/kuzuia UKIMWI
                         kwa kuzingatia mpango wa Taifa wa kudhibiti
                         UKIMWI. Wizara imeunda kamati ya UKIMWI
                         ya Wizara ambayo itaratibu masuala ya
                         UKIMWI katika sekta ya Mifugo.
17.  Kuziba mianya ya rushwa na kuboresha    Wizara imeunda kamati ya Ajira inayolenga
   huduma kwa wateja ili kufikia malengo    kupunguza kwa kiasi kikubwa mianya ya rushwa
   yaliyoainishwa katika Mkakati wa Kitaifa  kwa kuwa ajira zote zitafanyika kwa uwazi,
   wa Kuzuia Rushwa na mpango         ushindani na bila upendeleo. Aidha, imeundwa
   uliowekwa kutekelezwa kisekta.       Bodi ya Zabuni ili manunuzi yote yaidhinishwe
                         na Bodi hiyo kwa mujibu wa Sheria ya Manunuzi
                         ya mwaka 2004 (The Public Procurement Act,
                         2004) pamoja na kanuni zake. Kwa sasa Wizara
                         inaandaa Mpango Mkakati wa kuzuia/kudhibiti
                         rushwa ili kuendeleza na kusimamia utawala
                         bora katika sekta ya mifugo.
                         110
               WIZARA YA ULINZI NA JKT

 NA        AHADI                    UTEKELEZAJI
1.  Mafunzo ya Uongozi wa Mgambo       Hadi sasa jumla ya viongozi 240 wamepata
   kuanza kutolea mwaka wa fedha      mafunzo.
   2005/2006.
2.  Makambi ya JKT kuanzishwa kila      Mahitaji kwa ajili ya makambi ili kutekeleza zoezi
   Wilaya.                 hili yameanishwa. Aidha ili kupunguza gharama
                        utekelezaji utaanza kwa kutumia makambi ya
                        zamani kwa kuyafanyia ukarabati ili kuongeza
                        idadi ya vijana wa kupatiwa mafunzo ya JKT.
3.  Kuendelea na ukarabati wa Kiwanda    Juhudi zinaendelea kutafutwa kuhusu namna ya
   cha Mzinga.               kuendelea na ukarabati wa Kiwanda hiki baada
                        ya mkataba uliokuwepo kati ya Serikali ya
                        Tanzania na kampuni ya Ubelgiji kuvunjika.
4.  Kukamilisha ukarabati wa Hospitali ya  Ujenzi wa Jengo kuu la Hospitali unaogharimiwa
   Bububu Zanzibar.             na Serikali ya Ujerumani unaendelea. Jengo
                        limeezekwa na kazi za kumalizia zimeanza.
                        Maandalizi ya ukarabati wa majengo mengine
                        utakaogharamiwa na Serikali ya Tanzania
                        yamekamilika, na ukarabati utaanza baada ya
                        kumpata mzabuni.
5.  Kuendelea kukamilisha ujenzi    wa  Ujenzi umeendelea katika maeneo mbalimbali
   nyumba za kuishi wanajeshi.       kama inavyoelezwa katika kipengele cha 20 - 24
                        cha taarifa hii.
6.  Kukamilisha ujenzi wa mabweni kwa
   ajili ya wanajeshi katika Mikoa ya
   Arusha, Mara, Iringa, Morogoro, Tanza  Ujenzi wa mabweni katika Mikoa ya Tanga na
   na Zanzibar.               Bububu - Zanzibar upo katika hatua za mwisho.
7.  Ujenzi wa Hanga la kuegesha ndege.    Awamu ya kwanza ya ujenzi kuwezesha ndege
                        kuegeshwa umekamilika. Awamu ya pili ya
                        kuwezesha matengenezo ya ndege ipo katika
                        hatua ya maandalizi.
8.  Ujenzi/Uimarishaji wa  maghala  na  Ujenzi na ukarabati wa maghala umekamilika.
   ukarabati wa mabwalo.          Ujenzi wa bwalo la Maafisa 83 Regiment Kibaha
                        umekamilika.
9.  Kuendelea na upimaji wa maeneo ya    Upimaji wa makambi yafuatayo umekamilika:-
   Jeshi katika Mikoa ya Arusha, Kagera,   Kagera: Kaboya, Rwamishenye, Kyaka, Bunazi,
   Kigoma, Lindi, Mara, Mbeya, Tanga,         Rwaminyora Heroes Monument na
   Pemba na Unguja.                  Mutukula.
                        Arusha: Mto Wa mbu, 303 KV Monduli
                        Mbeya: Itaka, Mbalizi
                        Tanga: Kabuku
                        Lindi: Old Camp – Mtwara, Majimaji –
                            Nachingwea, Medium Workshop -
                            Nachingwea.
10.  Kuendelea kulipa fidia za wananchi wa  Jumla ya shilingi 762 milioni zililipwa kwa
   Tondoroni – Pwani.            wafidiwa wote na zoezi liliendeshwa vizuri.
11.  Kukamilisha ulipaji wa fidia kwa
   wananchi wa Oldonyo Sambu –       Ulipaji wa fidia umekamilika. Jumla ya shilingi
   Arusha.                 793 milioni zilitumika katika zoezi hili.
12.  Kukamilisha ujenzi wa mabweni ya     Mabweni ya askari Kaboya, Kigoma na Rukwa
   askari Rukwa, Kigoma, Kaboya, Tanga   yamekamilika. Mabweni ya askari Tanga yapo
   na Mtwara.                katika hatua za mwisho.
13.  Ukamilishaji wa Hospitali ya Jeshi    Ujenzi unaendelea na upo katika hatua za
                       111
   Mtwara.                   mwisho na umepangwa kukamilishwa mwisho
                         wa Mei, 2006.
14.  Ukarabati wa mifumo ya Majitaka       Ukarabati wa mifumo ya majitaka Keko, Lugalo
   Keko, Navy –Kigamboni, Lugalo, Kambi    na Ihumwa umekamilika.
   ya Mirambo – Tabora na Ihumwa –       Ukarabati wa mifumo ya majitaka Mirambo na
   Dodoma.                   Kigamboni unaendelea.
15.  Ukamilishaji wa ujenzi wa Mahanga ya
   Zana huko Shinyanga, Dodoma na       Ujenzi unaendelea na umepangwa kukamilishwa
   Pwani.                   mwezi Juni, 2006.
16.  Ukamilishaji wa majengo ya Ofisi 38 KJ
   – Pwani.                  Ujenzi wa majengo hayo umekamilika.
17.  Kukamilisha ujenzi wa VIP Ward na
   bwalo ndani ya Kambi ya Kiabakari
   Musoma.                   Ujenzi umekamilika kama ilivyopangwa.
18.  Ukamilishaji wa miradi ya maji, Mwanza   Kazi inaendelea na inategemewa kukamilishwa
   (Hospitali), Kyela na Kisarawe.       Juni, 2006.
19.  Ukamilishaji wa nyumba za kuishi
   Maafisa huko Mkalama – Dodoma.       Ujenzi unaendelea na utakamilika Juni, 2006.
20.  Kukamilisha ujenzi wa nyumba za kuishi   Nyumba 44 zinaendelea kukamilishwa na zipo
   askari Makambako – Iringa.         katika hatua mbalimbali kama ifuatavyo:-
                         Nyumba 39 zimeezekwa; Nyumba 5 zinaendelea
                         kupauliwa.
21.  Kukamilisha ujenzi wa nyumba za kuishi   Nyumba 6 zimeezekwa; Nyumba 4 zimepigwa
   askari Lugalo Dar es Salaam.        lipu na sakafu; Nyumba 5 zimefungwa fremu za
                         milango na madirisha.
22.  Ukamilishaji wa Mtandao wa Majitaka     Mtandao wa majitaka kwa ajili ya nyumba 10 za
   Nguvumali – Tanga.             kuishi familia 4 kila moja umekamilika.
23.  Kukamilisha ujenzi wa Bwalo la askari
   Monduli – Arusha.              Ujenzi umekamilika.
24.  Ujenzi wa nyumba za kuishi askari      Nyumba 9 za kuishi familia 4 kila moja zipo
   Zanzibar.                  katika hatua ya kuezekwa huko Pemba.
25.  Kuendelea na utekelezaji wa Awamu ya    Awamu ya Tatu ya utekelezaji wa Mradi huu
   Tatu ya Mradi wa Mtandao wa         imeendelea kutekezwa ikiwa ni pamoja na
   Mawasiliano ya Pekee.            kuuboresha mtandao huo ili uweze kutumika
                         katika kutekeleza Mfumo wa Serikali Elektroni
                         (e - Government).
26.  Kuendelea na juhudi za kuimarisha      Juhudi zimeendelezwa ikiwa ni pamoja na
   shughuli za uzalishaji na utafiti katika  kushirikisha nchi marafiki na hatua kubwa
   Mashirika ya Mzinga na Nyumbu.       imepigwa.
27.  Kuendelea na upimaji na umilikishwaji    Kwa makambi yote yaliyokwishapimwa na
   rasmi wa maeneo ya Jeshi.          kuthibitishwa taratibu za kupata Toleo la Serikali
                         zimeanza kwa kuanzia na makambi yaliyoko
                         Mikoa wa Dar es Salaam na pwani.
28.  Kujenga Mitambo ya Mawasiliano chini    Kambi ya Potoa ni moja ya maeneo
   ya awamu ya tatu ya Mradi wa ITN      yatakayowekewa mitambo hiyo. Maeneo
   katika Kambi ya Potoa            mengine utekelezaji bado unaendelea.
29.  Kuanza kutoa Vyeti vya wahitimu wa     Vyeti vimeendelea kutolewa katika ngazi
   Mgambo kuanzia mwaka 2005.         zifuatazo:-Mgambo anapohitimu mafunzo ya
                         awali; Mgambo anapohudhuria na kuhitimu
                         mafunzo ya Uongozi wa Mgambo.
                         112
       WIZARA YA KAZI, AJIRA NA MAENDELEO YA VIJANA

Na.          AHADI                     UTEKELEZAJI

1.  Idara ya Kazi.
   Kusimamia utekelezaji wa marekebisho ya    Hatua   mbalimbali  zimechukuliwa   katika
   sheria za kazi awamu ya kwanza kwa       kufanikisha uundaji wa Taasisi mbalimbali za kazi
   kukamilisha uundaji wa Taasisi za kusimamia  ikiwa ni pamoja na Baraza la Kazi, Uchumi na
   kazi, kutoa mafunzo kwa Maafisa Kazi na    Masuala ya Kijamii (LESCO), kuanzishwa kwa
   uundaji wa Bodi za kima cha chini cha     Kanseli ya kuweka Kima cha Chini cha
   Mishahara Kisekta.               Mishahara kwa sekta ya huduma za majumbani
                           (Domestic Service Sector Wage Council). Hadi
                           sasa kumefanyika vikao 3 vya LESCO ili kujadili
                           kwa madhumuni ya kumshauri Waziri kuhusu
                           kanuni, taratibu za Kamisheni ya Usuluhishi na
                           Uamuzi wa Muundo wa Kamisheni hiyo, vile vile
                           Muundo wa Utumishi (Scheme of Service) na
                           kanuni na taratibu za Mahakama ya Kazi ambazo
                           zitatumika mara baada ya kukamilishwa kwa
                           taratibu na kanuni hizo.
   Kukamilisha uandaaji wa mikakati ya      Mikakati ya utekelezaji wa Sera ya Hifadhi ya
   utekelezaji wa Sera ya Hifadhi ya Jamii, na  Jamii ulianza na mpaka sasa Rasimu ya mikakati
   pia kufanya utafiti katika Mikoa ya jinsi ya  hiyo imekamilika.
   kupanua wigo wa huduma za Hifadhi ya      Ili kupanua wigo wa huduma za Hifadhi ya Jamii,
   Jamii nchini. Aidha itapanga mikakati ya    kumefanyika kazi ya kuandaa Rasimu za Sheria
   kuwaelimisha wananchi juu ya utaratibu wa   za Hifadhi ya Jamii na ile ya Fidia. Rasimu ya
   Hifadhi ya Jamii.               Sheria ya Hifadhi ya Jamii imekwisha wasilishwa
                           kwa Mwanasheria Mkuu na ile ya Fidia
                           imekwishajadiliwa katika ngazi ya Sekretarieti ya
                           Baraza la Mawaziri. Maandalizi ya Waraka wa
                           Baraza la Mawaziri kuhusu sheria ya Hifadhi ya
                           Jamii yameanza.
                           Sera ya Taifa ya Hifadhi ya Jamii imechapishwa
                           na kusambazwa kwa wadau. Aidha, kazi ya
                           kutafsiri Sera hii katika lugha ya Kiswahili
                           imekamilika na hatua iliyobaki ni kuelimisha jamii
                           kupitia Vyombo vya Habari.
   Kukamilisha na kuendelea kushughulikia     Taarifa za jumla ya rufaa zilizopokelewa katika
   migogoro ya kikazi, rufaa, maombi ya      mabaraza ya usuluhishi na Waziri wa Kazi ni
   malipo ya fidia, na malalamiko ya wadau.    137, ambapo Rufaa 89 zilishughulikiwa, ikiwa ni
                           pamoja na za kipindi cha nyuma.

                           Migogoro ya kikazi iliyopokelewa ni 46 na
                           iliyoshughulikiwa na kupelekwa Mahakamani ni
                           39, ikijumuisha na ya kipindi cha nyuma.
                           Taarifa zilizopokelewa Makao Makuu katika
                           kipindi hiki, juu ya idadi ya malalamiko ya
                           kawaida ni 8 na ya madai ni 16, ambapo madai 6
                           na malalamiko ya kawaida 6 yalishughulikiwa.
                           Mikataba ya hiari iliyopokelewa ni 10 ambapo 4
                           ilishughulikiwa na kupelekwa Mahakama ya Kazi
                           kwa usajili.
                           Jumla ya Kaguzi za Kazi 16 zimefanyika, Kaguzi
                           za jumla zikiwa ni 4 na Mishahara ni 12 kwa
                           vituo vilivyoleta taarifa mpaka kufikia mwezi
                           Februari, 2006.
                       113
   Kusimamia mpango wa ukarabati wa        Mkandarasi amekabidhiwa Ofisi ya Arusha na
   majengo ya ofisi tatu za kazi unaofanywa    D‟Salaam. Kazi za kukarabati zimekwishaanza
   kwa msaada wa Serikali ya Denmark.       Arusha, Dar es Salaam kuanzia tarehe
                           20/4/2006.
   Kushirikiana na Shirika la Kazi Duniani na   Majadiliano ya kupata Ofisi za Kamisheni ya
   Serikali za Mitaa katika utekelezaji wa     Usuluhishi na uamuzi ikiwa pamoja na
   mpango wa kukomesha ajira ya watoto,      Mahakama ya Kazi yanaendelea kati ya Wizara
   kuendelea kuratibu kampeni za kitaifa dhidi   ya Kazi na Wizara ya Miundo Mbinu. Aidha
   ya ajira ya mtoto na aina mbaya za ajira ya   jitihada za awali za kupata jengo lililokuwa la
   mtoto na kuangalia ukubwa wa shughuli za    DTRC zimefanyika katika ngazi ya majadiliano
   biashara za watoto katika mipaka minane     kati ya Wizara na DRTC ambao ndiyo wenye
   ya nchi yetu                  jengo.
                           Kazi ya kutafsiri katika lugha ya Kiswahili
                           mikakati ya kuzuia ajira ya mtoto na kuifanya
                           ieleweke kwa urahisi ilishakamilika. Wizara
                           imeendelea kusimamia utekelezaji wa matakwa
                           ya mkataba wa Shirika la Kazi Duniani Na. 182
                           unaopiga vita utumikishwaji watoto katika kazi
                           za hatari.
   Kusimamia uandaaji wa mabaraza ya        Uundaji wa Mabaraza ya wafanyakazi ulifanyika
   wafanyakazi na kuelimisha vyombo vya      kwenye Taasisi na Asasi zifuatazo; DAWASCO
   ushirikishwaji ili kuwezesha kuwepo kwa     (Mabaraza ya Kanda na Baraza Kuu), Wizara ya
   majadilinao kati ya wafanyakazi na waajiri.   Kazi, Ajira Maendeleo ya Vijana na Michezo.
                           Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam, Mamlaka ya
                           Uendelezaji wa Bonde la Mto Rufiji (RUBADA),
                           Taasisi ya Teknologia Dar es Salaam (DIT),
                           Mamlaka ya Chakula na Dawa (TFDA), Ofisi ya
                           Mpiga Chapa Mkuu wa Serikali, Shirika la
                           Chakula na Lishe, Halmashauri ya manispaa ya
                           Ilala, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Benki ya
                           Posta na Tume ya Utumishi wa Umma.
2.  Kukamilisha marekebisho ya Sera ya Ajira.    Maandalizi ya kukamilisha Sera ya Ajira
                           yanaendelea na inatarajiwa kukamilishwa katika
                           mwaka huu wa fedha
   Kuendelea kufanya tafiti katika sekta      Mameneja wa Takwimu wa Mikoa walipatiwa
   mbalimbali ili kupima kasi ya ukuaji wa ajira  mafunzo kufuatia makubaliano ya kuuganisha
   nchini na ule wa nguvu kazi pamoja na ajira   “Job Vacancy Survey and Employment Earning
   ya watoto.                   Survey” na Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Vile vile
                           matayarisho ya Utafiti wa nguvu kazi
                           yanaendelea vizuri na umepangwa kuanza
                           kufanyika Aprili, 2006.

   Kuendeleza awamu ya pili ya marekebisho     Katika awamu hii sheria zifuatazo zinaendelea
   ya sera na sheria za kazi na ajira pamoja na  kufanyiwa marekebisho;
   kuandaa mikakati ya utekelezaji.        Fidia  kwa   Wafanyakazi    (Worker’s
                           Compensation:
                           Rasimu ya Sheria hii imekwishakamilika na
                           Waraka wa Baraza la Mawaziri kuhusu
                           kutungwa kwa sheria mpya ya fidia umekwisha
                           kuwasilishwa na kujadiliwa katika ngazi ya
                           Sekretarieti ya Baraza la Mawaziri.
                           Usalama    na   Afya   sehemu   za
                           kazi(Occupational Safety and Health):
                           Rasimu ya Sheria hii nayo imekamilika baada ya
                           kufanyiwa marekebisho.
                       114
                          Hifadhi ya Jamii (Social Security -
                          Employmeny Based):
                          Sheria hii iliwasilishwa katika Kamati ya Kitaifa
                          ya ushauri wa masuala ya Kazi, Uchumi na
                          Kijamii (Labour) Economic and Social Council –
                          LESCO) mwezi Novemba 2005 kupata maoni
                          zaidi ili Wizara iweze kuendelea na hatua za juu
                          katika kukamilisha hatua za kupitishwa kwa
                          marekebisho ya sheria hii. Waraka wa BLM wa
                          Sheria unaandaliwa ili uweze kuwasilishwa katika
                          ngazi husika.
   Kuendelea kutathimini na kutafuta njia ya   Mojawapo ya juhudi za kuboresha na kupanua
   kuboresha na kuwawezesha wananchi       wigo wa huduma za ajira ni pamoja na kuanzisha
   kunufaika na nafasi za kazi zinazopatikana  tawi la LEC jijini Mwanza. Katika hatua hiyo
   katika soko la ajira pamoja kupanua wigo   upembuzi yakinifu ulikwishafanyika na mchoro
   wa huduma za ajira kwa kuanzisha tawi la   wa jengo la kituo hicho umekwisha kamilika na
   kituo cha ajira Jijini Mwanza.        hatua inayo fuatia ni kufanya ukarabati wa jengo
                          hilo ili ofisi iweze kufunguliwa kabla ya mwisho
                          wa mwaka huu wa fedha.
3.  Idara ya Maendeleo na Vijana
   Kuchapisha Sera ya Maendeleo ya Vijana    Mapitio ya Sera ya Maendeleo ya Vijana
   iliyofanyiwa mapitio na kuisambaza kwa    yamefanywa kwa kushirikisha wadau mbalimbali
   vijana na wadau wengine katika ngazi zote   ikiwa na vijana wenyewe. Sasa hivi rasimu ya
   na kuandaa mikakati ya utekelezaji wa sera  Sera ipo kwenye utaratibu wa kupitishwa katika
   hiyo.                     ngazi ya Baraza la Mawaziri. Aidha mkakati wa
                          utekelezaji utaandaliwa pindi Sera ya Vijana
                          itakapokuwa tayari imepitishwa.
   Kuandaa taratibu za kisheria za kuanzisha   Uundaji wa Baraza la Vijana la taifa ni sehemu ya
   Baraza la Vijana la Taifa.          utekelezaji wa Sera ya Maendeleo ya Vijana.
                          Hivyo uundaji wa BAVITA utafanyika pindi Sera
                          ya Maendeleo ya Vijana itakapopitishwa rasmi.
                          Hata hivyo maandalizi yameanza kwa
                          kuwahamasisha vijana kote nchini kusajili vikundi
                          vyao ambavyo vitawawezesha kushiriki katika
                          Baraza hili katika ngazi zote.
   Kuendelea na ukusanyaji wa takwimu za     Idara inaendelea na mazungumzo na wahisani
   vijana na shughuli zao kwa wilaya 43     kwa lengo la kuwazesha zoezi hili kukamilika.
   zilizobakia. Aidha zoezi la uundaji wa    UNICEF wameonyesha nia ya kuendelea
   orodha ya vikundi vya vijana Youth,      kuwezesha zoezi hili kukamilika.
   Directory) utakamilishwa.
   Kuendeleza ukarabati wa vituo vya mafunzo   Ukarabati unaendelea katika vituo hivyo kama
   vya Ilonga, Sasanda na Marangu na pia     ifuatavyo:-
   kuendelea kuimarisha kituo cha mtandao    Ilonga:      Ukarabati wa madarasa 2 na
   wa Mawasiliano (Tovuti ya Vijana) kilichopo  ukarabati wa mtambo     wa kusambaza maji
   Ilonga na kuwahamasisha vijana wengi zaidi  unaendelea.
   kukitumia.                  Sasanda: Ukarabati wa daraja linalounganisha
                          kituo na maeneo mengine umeanza.
                          Marangu: Jengo la Nyumba ya Mkuu wa Kituo
                          hicho linaendelea kujengwa.
                      115
                         Mafunzo ya Kompyuta na utumiaji wa Intenet
                         yanaendelea kufanywa kwa vijana waishio
                         maeneo ya karibu na kituo cha mafunzo ya
                         Vijana cha Ilonga ili kuwawezesha kupata habari
                         na kubadilishana habari mbalimbali zinazohusu
                         maendeleo yao na vijana wa maeneo/Mikoa na
                         nchi nyingine.
   Kuendelea kuratibu Mbio za Mwenge wa    Wizara iliendelea kuratibu Mbio za Mwenge wa
   Uhuru, Wiki ya Vijana na Kilele       Uhuru zilizozinduliwa huko Kigoma tarehe
   kilichofanyika Singida tarehe 14/10/2005.  8/6/2005 na Kilele kilifanyika Mkoani Singida
                         uwanja wa Mandela kwa wiki moja kuanzia
                         tarehe 8/10 – 14/10/2005. Katika shughuli za
                         Mwenge mafanikio makubwa yalipatikana.
                         Jumla ya miradi 1547 ilizinduliwa au kuwekewa
                         jiwe la msingi. Miradi hivyo ina thamani ya Shs.
                         54,818,437,403.80. Aidha wananchi walichangia
                         kiasi cha shilingi 500,210,388.70 kwa ajili ya
                         miradi ya maendeleo ya wananchi kote nchini.
4.  Shirika la Taifa la Hifadhi ya Jamii
   (NSSF)
   Kukusanya jumla ya shs. Bilioni 202.5    Shirika lilikusanya kiasi cha shilingi milioni
   kutoka katika vyanzo vyake mbalimbali vya  115,488.8 kutoka katika vyanzo vyake
   mapato.                   mbalimbali na kutumia kiasi hicho hicho kulipia
                         mafao ya wanachama, kuwekeza kwenye vitega
                         uchumi mbalimbali, gharama za uendeshaji na
                         miradi ya maendeleo. Hii ni asilimia 97.5% ya
                         lengo la kukusanya shilingi milioni 118,419.5
                         katika kipindi hicho.
   Kujenga vituo vya kuweka kumbukumbu     Fedha zimekwisha kutengwa na maandalizi
   katika mikoa ya Mbeya, Iringa na Tabora.  yamekamilika kwa ajili ya kuanza ujenzi wa vituo
                         hivyo katika Mikoa ya Mbeya na Iringa. Kwa
                         kuzingatia mahitaji Shirika liliamua kujenga vituo
                         vya kutunzia rekodi kwanza katika Mikoa ya
                         Mtwara, Morogoro na Mwanza ujenzi ambao
                         umekwisha kamilika na hivyo kutenga fedha kwa
                         ajili ya Mkoa wa Tabora pindi zitakapopatikana
   Kujenga Ofisi katika Jiji la Mwanza, Mkoa  Mkandarasi wa ujenzi wa jengo la Ofisi katika Jiji
   wa Kagera na Wilaya za Mbozi na Njombe.   la Mwanza alichaguliwa na kupewa michoro ya
                         jengo na gharama, kazi ilianza mwezi Julai 2005
                         na inaendelea vizuri kwa kuzingatia mahitaji.
                         Shirika limetenga fedha kwa ajili ya kujenga
                         majengo ya Ofisi kama kitega uchumi katika
                         Mkoa wa Kagera na Wilaya ya Mbozi. Katika
                         Wilaya ya Njombe, hatua za ujenzi zimekwisha
                         kamilika hata hivyo zimekwamishwa na mgogoro
                         wa kiwanja kilichotakiwa kujengwa. Hatua zaidi
                         zinachukuliwa kumaliza tatizo hilo.
   Kuendelea na ujenzi wa “Mafuta House” na  Ukamilishaji wa ujenzi wa jengo la Mafuta House
   “Ex – Tazara”.               unaendelea. Ujenzi wa „Ex-Tazara Project‟
                         umekamilika.
5.  Wakala wa Usalama na Afya mahali
   pa kazi (OSHA):
   Kufanya kaguzi 2,500 za kawaida na kaguzi  Mikoa iliyotembelewa kwa ajili ya ukaguzi ni:-
   3,035 maalum za usalama na afya sehemu za  Shinyanga (vilikaguliwa Vyama sita) Mtwara na
   kazi.                    Lindi (vilikaguliwa Vyama tisa); Arusha na
                     116
                           Manyara (vilikaguliwa Vyama sita).
   Kutoa mafunzo ya afya na usalama mahali pa   Mafunzo ya usalama, afya na mazingira
   kazi kwa kutumia njia mbalimbali zikiwemo    yalitolewa kwa njia ya semina katika Mikoa ya
   redio, televisheni, magazeti na vipeperushi   Kilimanjaro na Iringa katika sehemu 5 za kazi.
   ili kuwafikia walengwa kwa wingi zaidi, hili  Wakala pia ulitoa mafunzo kwa njia ya
   litafanyika chini ya msaada wa DANIDA      vipeperushi katika sehemu mbalimbali za kazi.
   Kuendelea na taratibu za ukarabati       Ukarabati wa jengo la ofisi sehemu ya maabara,
   wa jengo la ofisi sehemu ya maabara, kliniki,  kliniki, chumba cha mafunzo, mikutano na
   chumba cha mafunzo, mikutano na maktaba     maktaba ulianza kama ilivyotarajiwa kwa msaada
                           wa DANIDA.
6.  Shirika la Tija la Taifa (NIP):
   Kutoa mafunzo 80 ya kuboresha ufanisi Mafunzo 50 yametolewa. Hii ni asilimia 83 ya
   na tija kwa watu 1000 kutoka katika lengo lililopangwa, washiriki 545 wamepatiwa
                      mafunzo hayo.
   taasisi za umma na binafsi.
   Kufanya utafiti wa mishahara kwa sekta na    Makubaliano ya utafiti yamefikiwa kati ya NIP na
   kada mbalimbali (Tanzania Remuneration     Taasisi ya wahandisi Tanzania (IET)
   Survey) na utafiti wa ubora wa huduma      Majadiliano yanaendelea na Taasisi ya Taifa ya
   (Tanzania Customer Satisfaction Survey)     Wahasibu na Wakaguzi wa Mahesabu.
   kwa sekta mbalimbali.
7.  Mahakama ya Kazi:
   Kuhakikisha sheria za kazi zinazingatia     Katika kuhakikisha Sheria za Kazi zinazingatia
   uhusiano wa usawa na haki katika masuala     haki na usawa Mahakama ya Kazi iliendelea
   ya kikazi na kwenye vyombo vingine vya      kutekeleza majukumu yake kama ifuatavyo:-
   kazi.                      Iliamua Migogoro ya Kikazi 2 kati ya 6
                           iliyokuwepo; Migogoro ya uchunguzi 56 kati ya
                           141 iliyokuwepo; ilisajili Mikataba ya hiari 3 kati
                           ya 7 iliyokuwepo; Iliamua maombi ya marejeo 7
                           kati ya 70 yaliyokuwepo. Ilikaza Mashauri 6 kati
                           ya 14 yaliyokuwepo.
   Kuhakikisha uwajibikaji katika kutoa haki    Katika kuzingatia uhusiano, jinsia na usawa
   makazini kati ya waajiri na waajiriwa ili    Mahakama ya Kazi ilishirikiana na vyombo
   kuzuia rushwa, kuendeleza usawa wa       vingine vya kazi, kama ATE, Vyama vya
   kijinsia na kudhibiti ukimwi kwa watumishi   wafanyakazi, watu na makampuni binafsi. Pia
                           ilishiriki katika mkutano wa majaji na
                           waungwana Wazee wa Baraza wa Mahakama za
                           Kazi za Afrika ya Mashariki na kuendeleza
                           uhusiano wa kindugu na Mahakama ya Kazi ya
                           Denmark ili kujenga uzoefu na kuboresha
                           utendaji wa nia ya kuleta ufanisi katika
                           utekelezaji wa majukumu yake.
                           Mahakama ilizingatia sheria mbalimbali zikiwemo
                           za manunuzi kwa kutangaza tenda kwa ajili ya
                           kupata huduma mbalimbali pamoja na kuzingatia
                           maagizo, kanuni na nyaraka mbali mbali za
                           serikali kwa ajili ya kuendeleza utawala bora.
                           Aidha, ilifanya Semina ya Wafanyakazi wote
                           Tanga kuzungumzia masuala ya jinsia, UKIMWI,
                           maadili ya kazi na malalamiko yanayohusu
                           utawala.
8.  Idara ya Utawala na Utumishi
   Kuendelea kutoa mafunzo ya OPRAS,        Idara ilitoa mafunzo ya Ukimwi kwa watumishi
   maadili, madhara ya ugonjwa wa ukimwi na    129 wa Wizara. Wizara imeomba fedha katika
   sera mpya ya utumishi wa umma kwa        Mfuko wa PIF “Performance Improvement
   watumishi wa Wizara.              Fund” kutoka PO-PSM ili kuweza kutekeleza
                       117
                      mafunzo OPRAS katika mwaka wa fedha
                      2006/2007.
Kuandaa mchakato wa kushirikisha sekta   Mwongozo wa “PSP” yaani “Private Sector
binafsi katika utoaji wa huduma kwa umma.  Participation” wa Wizara umekamilika na
                      utekelezaji wake unategemewa kuanza katika
                      mwaka wa fedha 2006/2007.
Kuzindua mkataba wa huduma kwa wateja    Kazi ya kutafsiri mkataba kwa Lugha ya Kiswahili
(Clients Service Charter) baada ya     imekamilika na unategemewa kuzinduliwa katika
kukamilika kwa sheria ya kazi na sera    mwaka wa fedha 2006/2007.
mbalimbali za Wizara.
Kuhakikisha sera ya mafao ya uzeeni na   Idara imeshaainisha majina ya watumishi
pensheni kwa watumishi wanaostaafu     wanaostaafu hadi 2009 na Sera ya mafao ya
inatekelezwa ili kuondoa kero kwa      Uzeeni inatekelezwa bila kero yoyote ndani ya
watumishi wastaafu.             Wizara.
                   118
          WIZARA YA KILIMO, CHAKULA NA USHIRIKA

NA.           AHADI                   UTEKELEZAJI
 1.  Wizara kwa kushirikiana na Halmashauri za   Utekelezaji umeendelea katika wilaya 27 ambazo
   Wilaya itaendelea kutekeleza mradi      ni Masasi, Nachingwea, Morogoro, Iringa, Hai,
   shirikishi wa Maendeleo ya Kilimo na     Arumeru, Hanang‟, Singida, Mbulu, Babati,
   Uwezeshaji katika wilaya 29 za Tanzania    Kiteto, Karatu, Iramba, Urambo, Uyui na
   Bara na 5 za Visiwani kwa:          Sikonge. Wilaya zingine ni Kilindi, Handeni,
                          Korogwe, Lushoto, Moshi, Rombo, Same,
                          Monduli, Ulanga na Kilombero ambazo zimeanza
                          utekelezaji mwaka 2005/2006.

   Kutekeleza   miradi  midogo  1,001   Shughuli zifuatazo zimetekelezwa:
   iliyoibuliwa na kuandaliwa mwaka wa 2003   Miradi midogo 1004 imeendelea kutekelezwa na
   hadi 2005                   ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Katika
                          kipindi cha robo ya kwanza, jamii/vijiji 196 na
                          vikundi vya wakulima 732 vimewezeshwa
                          kutekeleza mipango yao ya utekelezaji miradi
                          waliyoiibua.
   Kuwezesha jamii kutekeleza miradi 1,170    Hadi sasa vijiji vipya vilivyoanza utekelezaji Julai
   mipya itakayoibuliwa mwaka wa 2005/2006    2005/2006 vimewezeshwa kuibua na kutayarisha
                          miradi mipya 442.
   Kutoa mafunzo ya mbinu shirikishi kwa     Mafunzo yametolewa kwa wawezeshaji wa
   wawezeshaji wa Taifa, wilaya na kata ili   wilaya wapatao 220. Aidha, wahasibu na maafisa
   kujenga uwezo wa kushirikisha jamii katika  mradi wa wilaya kutoka wilaya 16 za awamu ya
   kupanga mipango ya kuendeleza kilimo na    kwanza na ya pili wamehudhuria mafunzo ya
   ufugaji                    rejea kuhusu uwajibikaji katika matumizi ya
                          fedha na manunuzi ya bidhaa na huduma
                          mbalimbali. Jumla ya washiriki 32 walihudhuria
                          mafunzo hayo.
2.  Kufanikisha utoaji wa huduma za        Programu imefanyiwa tathmini ya kina mwezi
   ugani kupitia mradi wa ASS          Machi, 2006 na itaanza kutekelezwa mwaka
   kwa wakulima kupitia vikundi kwa:-      2006/07.
   Uwezeshaji wa wakulima kupitia vikundi
   vyao kwa kuwapatia elimu na uwezo wa
   kubaini na kuomba kupatiwa huduma na
   teknolojia wanazohitaji.

   Kushirikisha sekta binafsi katika utoaji wa
   huduma za ugani.
   Kurekebisha mfumo wa utoaji utafiti ili
   uzingatie zaidi mahitaji ya walengwa.
3.  Kwa kushirikiana na Halmashauri za Wilaya   Uzinduzi rasmi wa mradi ulifanyika tarehe 17
   kuanza kutekeleza mradi wa DASIP kwa     Januari 2006. Uzinduzi huu ulihudhuriwa na
   kuzindua mradi katika wilaya 25 za mwanzo,  wahusika wakuu wa mradi ambao ni wajumbe
   kuunda timu za wawezeshaji za wilaya na    kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, wajumbe
   kata na kujenga uwezo wa kuandaa miradi,   wa Kamati ya Kiufundi ya Mradi, Ofisi ya uratibu
   kufuatilia  utekelezaji,  usimamizi  na  wa Mradi (PCU), Wataalam kutoka Wizara za
   uwajibikaji katika matumizi ya fedha.     Kilimo, Chakula na Ushirika, na Fedha. Lengo la
                          uzinduzi huu lilikuwa ni kuwawezesha wataalam
                          wa mradi kufahamu taratibu na kanuni za
                          kuendesha miradi inayogharamiwa na Benki ya
                          Maendeleo ya Afrika.
                       119
                          Warsha ya uhamasishaji na uzinduzi wa mradi
                          kitaifa ilifanyika tarehe 13/4/2006 Jiji Mwanza
                          ambayo ilijumuisha wanasiasa, wataalam katika
                          ngazi za Wilaya, Mkoa na Taifa, Mashirika yasiyo
                          ya Kiserikali, pamoja na Miradi mingine ya Sekta
                          ya Kilimo kutoka katika wilaya 25. Lengo
                          lilikuwa kuwafahamisha washiriki majukumu ya
                          kila mdau na kubadilishana uzoefu kutoka katika
                          miradi mingine yenye malengo yanayofanana na
                          mradi wa DASIP.
4.  Kuratibu na kusimamia mipango ya        Mipango na mikakati ya kuendeleza mazao ya
   maendeleo ya mazao makuu ya biashara      biashara imeingizwa kwenye Mipango ya
   ambayo ni chai, kahawa, korosho, katani,    Maendeleo ya Kilimo ya Wilaya (DADPs) na
   pamba, pareto, sukari na tumbaku        utekelezaji wake utaanza katika mwaka wa fedha
                          wa 2006/07 kwa kutumia fedha zitakazotengwa
                          katika utaratibu wa “basket funding”.
5.  Kuhakikisha uzalishaji, tija na ubora wa    Tumbaku
   mazao   unaongezeka.   Aidha  Wizara  Mkazo umewekwa katika matumizi ya teknolojia
   itahakikisha kuwa uuzaji wa mazao ya      bora za ukaushaji wa zao la tumbaku kwa
   biashara unafanyika kwa kufuata madaraja,   kutumia mabani bora yenye majiko yanayotumia
   vipimo na katika vituo vilivyoidhinishwa kwa  kiasi cha asilimia 45-50 ya kuni. Aidha, ujio wa
   mujibu wa Sheria na Kanuni zilizopo      aina mpya ya mabani yajulikanayo kama
                          chongololo ambayo yameanza kutumika mkoani
                          Iringa kusaidia kuongeza ubora wa tumbaku na
                          kukausha tumbaku nyingi kwa wakati mmoja.
                          Wakulima wameendelea kuhamasishwa kutumia
                          aina mpya za mbegu na mbolea za tumbaku na
                          kupewa mafunzo mbalimbali juu ya kanuni za
                          kilimo bora cha tumbaku. Kilimo cha tumbaku
                          mkoani Iringa kilichokuwa kimeanza kulegalega,
                          kimefufuliwa na uzalishaji kuongezeka kutoka
                          tani 900 msimu wa 2002/03 hadi tani 2,000
                          msimu wa 2004/2005.
                          Chai
                          Kampeni za kufufua mashamba ya wakulima
                          wadogo wa chai yaliyokuwa yametelekezwa
                          katika wilaya za Lushoto, Korogwe, Bukoba,
                          Muleba    na  Njombe   ziliendelea  kwa
                          kuwashirikisha wadau wote wa zao hili. Ufufuaji
                          wa mashamba makubwa ya chai ya Ambangulu
                          na Dindira wilayani Korogwe ulikamilika na hivi
                          sasa mikakati Imeelekezwa katika kufufua na
                          kukarabati viwanda vya kusindika chai vya
                          mashamba hayo.
                          Wizara kupitia Wakala wa Maendeleo ya
                          Wakulima Wadogo wa Chai ilianza kutekeleza
                          mradi wa kuanzisha na kuendeleza kilimo cha
                          chai wilayani Tarime kwa kupanda jumla ya
                          hekta 1.2 za mashamba ya michai mama
                          (mother bushes) yatakayokuwa chanzo cha
                          vikonyo bora kwa ajili ya uanzishaji vitalu vya
                          miche bora ya chai katika vijiji itakakopandwa
                          chai.
                       120
   Pamba
   Hatua za kukabiliana na visumbufu vya zao la
   pamba ziliendelea kuchukuliwa kwa kununua na
   kusambaza jumla ya lita 240,000 za viuatilifu na
   vinyunyizi 10,000., kwa kutumia fedha za mfuko
   wa maendeleo ya zao la pamba.
   Korosho
   Jumla ya wakulima 1,000 walipewa mafunzo juu
   ya teknolojia mbalimbali za uzalishaji wa
   korosho kupitia mtandao wa uendelezaji wa zao
   la korosho unaofadhiliwa na mfuko wa
   Common Fund for Commodities. Mafunzo
   yalitolewa katika nyanja za upandaji wa miche
   bora ya korosho na uboreshaji wa mikorosho
   iliyopo; utambuzi na ung‟oaji mikorosho ya
   zamani isiyozaa tena; upogoleaji na upunguzaji
   wa matawi ya mikorosho.
   Serikali ilibuni mkakati wa kuwawezesha
   wajasiriamali wadogo na wa kati kuanzisha
   viwanda vya ubanguaji wa korosho kwa
   kuanzisha mfuko maalum utakaotoa dhamana ya
   mikopo kupitia mabenki na taasisi za fedha hapa
   nchini. Aidha, Serikali iliingia mkataba wa
   maridhiano na wamiliki wa viwanda vikubwa vya
   kubangua korosho nchini ili katika kipindi cha
   miaka mitano wawe wameongeza usindikaji wa
   korosho kutoka tani 20,000 hadi tani 100,000.
   Kahawa
   Aina mpya sita za mibuni zilizotolewa na taasisi
   ya utafiti wa zao la kahawa nchini (TACRI)
   zilianza kuzalishwa na kusambazwa kwa
   wakulima. Kuwepo kwa aina hizi mpya za mibuni
   ambazo zina ukinzani dhidi ya magonjwa hatari
   ya kahawa ya chulebuni na kutu ya majani
   kutasaidia kumpunguzia gharama za uzalishaji
   mkulima wa kahawa zinazotokana na matumizi
   ya madawa katika kudhibiti magonjwa hayo.
   Inakadiriwa kwamba kwa kutumia aina mpya za
   mibuni gharama za kuzalisha kahawa zitapungua
   kwa karibu asilimia 60.
   Wakulima wadogo wa kahawa wameendelea
   kuhamasishwa     kujiunga   katika vikundi
   vinavyojishughulisha na uzalishaji na uuzaji wa
   kahawa yenye ubora maalum (specialty coffee).
   Baadhi ya vikundi hivi vimeweza kuuza kahawa
   yao moja kwa moja kwenye mnada wa Moshi na
   hata kuuza nje ya nchi kutokana na kupanda kwa
   mwonjo wa kahawa kutoka 8 hadi 4-5 (class).
   Hadi sasa vikundi zaidi ya 250 vimesajiliwa na
   vinaendesha shughuli za uzalishaji na uuzaji wa
   kahawa yenye ubora maalum hapa nchini.
   Baadhi ya vikundi vilivyosajiliwa vimeweza
   kusajili   Bodi   za   wadhamini  jambo
   linaloviwezesha kukopa kutoka mabenki na
   taasisi nyingine za fedha nchini.
121
                         Mkonge
                         Sekta   ndogo  ya  mkonge   imeendelea
                         kuwashirikisha wakulima wadogo katika kilimo
                         cha zao hilo katika mkoa wa Tanga na maeneo
                         ya kanda ya ziwa Viktoria katika mikoa ya Mara
                         na Mwanza. Mradi wa matumizi mbadala ya
                         mkonge hususan katika utengenezaji wa karatasi,
                         mbolea na uzalishaji wa nishati uliendelea
                         kutekelezwa kwa ufadhili wa Arab Development
                         Bank, CFC na UNIDO. Utafiti juu ya namna ya
                         kuzalisha miche bora ya mkonge kwa njia ya
                         chupa (tissue culture) umeendelea kufanyika
                         katika kituo cha utafiti wa kilimo cha Mlingano-
                         Tanga.
                         Pareto
                         Usindikaji wa pareto ulipata msukumo mpya
                         baada ya kampuni ya Pyrethrum Processing and
                         Marketing Company Ltd (PPMCo) kumpata
                         mbia, kampuni ya Kimarekani ya McLaughlin
                         Gormley King (MGK). Kampuni ya MGK
                         imesaidia kulipa madeni yote ya nyuma ambayo
                         kampuni ya PPMCo ilikuwa ikidaiwa na Benki.
                         Hali hii ndiyo imechangia katika kuamsha ari ya
                         wakulima wa pareto katika mikoa ya Iringa,
                         Mbeya, Arusha na Kilimanjaro kuanza kupanua
                         mashamba yao ya zao hilo. Aidha, kampuni ya
                         MGK imeahidi kuanza kuingia mikataba na
                         wakulima na kujenga uwezo wa kituo cha utafiti
                         wa kilimo cha Uyole ili kuweza kuzalisha miche
                         na aina bora za pareto zinazoweza kutoa
                         marambili ya sumu ikilinganishwa na miche
                         inayotumika hivi sasa.
                         Sukari
                         Kuongezeka kwa wakulima wa miwa wa nje
                         (cane outgrowers) katika viwanda vya
                         Kilombero na Mtibwa kutoka wakulima 4414
                         msimu wa 2000/2001 hadi wakulima 9559
                         msimu wa 2005/2006. Kuanza kwa uzalishaji wa
                         sukari katika kiwanda cha Kagera katika msimu
                         wa 2004/2005 kutachangia katika kuongeza
                         uzalishaji wa sukari nchini.Upanuaji na ukarabati
                         wa viwanda vya kusindika sukari uliendelea
                         kufanyika.
6.  Kuhimiza matumizi ya mbolea na madawa   Mashamba ya mfano yanayolenga kuhamasisha
   ya kuulia wadudu katika maeneo       matumizi ya mbolea katika kilimo cha zao la
   yanayozalisha pamba Kanda ya Magharibi na  pamba yataanzishwa katika wilaya za mikoa ya
   kuhimiza upanuaji wa maeneo yanayolima   Shinyanga, Mwanza, Mara na Kagera. Mpango
   pamba, Kanda ya Mashariki.         huu utaanza katika msimu wa kilimo cha pamba
                         wa 2005/2006, unasimamiwa na kuratibiwa na
                         Bodi ya Pamba kwa kushirikiana na Kituo cha
                         Utafiti cha Ukiriguru na Wizara ya Kilimo
                         Chakula na Ushirika.

                         Kampeni za kuhamasisha kilimo cha pamba
                         ambazo zimekuwa zikiendelea nchini kote
                     122
                         zinaihusisha pia kanda ya Mashariki. Jitihada za
                         kuwashawishi wawekezaji ili wajenge vinu vya
                         kuchambulia pamba (ginneries) na kuanzisha
                         mashamba makubwa ya pamba katika Kanda ya
                         Mashariki zinafanyika.
7.  Kwa kushirikiana na Idara ya Magereza,   Maeneo yamekwishaainishwa katika jumla ya
   kuanzisha mashamba ya kudumu ya       Magereza 20 (10 ya msimu wa 2004/2005 na
   kuzalisha vipando bora milioni 4 vya    mapya 10 ya msimu wa 2005/2006). Magereza
   muhogo                   mapya ni Nachingwea (Lindi), Namajani na
                         Likungu (Mtwara), Kitai (Ruvuma), Kigongoni
                         (Pwani),   Tabora   B  Serengeti  (Mara),
                         Kasungamile (Mwanza), Kanegele (Shinyanga),
                         Urambo Mahabusu (Tabora) na Kibondo
                         (Kigoma). Magereza ya zamani ni Malya
                         (Shinyanga), Kitengule (Kagera), Butundwe
                         (Mwanza), Ilagala (Kigoma), Kiabakari (Mara),
                         Urambo (Tabora), Msalato (Dodoma), Ushora
                         (Singida), Rufiji (Pwani) na Handeni (Tanga).
8.  Kutoa mafunzo ya uzalishaji vipando,    Mada zimeandaliwa; jumla ya wataalam 22
   usindikaji na matumizi ya muhogo kwa    (Kilimo na Magereza) watafundishwa juu ya
   wataalamu wa Idara ya Magereza na      uzalishaji bora wa vipando vya muhogo
   Halmashauri za Wilaya
9.  Kuzalisha mbegu za mahindi lishe kwa    Kilo 600 za mahindi lishe (Lishe K 1) toka ARI
   kutumia mashamba ya Serikali na sekta    Selian zimepelekwa mkoani Kigoma. Mahindi
   binafsi; pia kushirikiana na Idara ya    hayo yatapandwa katika ekari 60 katika
   Magereza ya Kibondo na Kigoma na shamba   Magereza ya Kibondo na Ilagala katika wilaya za
   la Bugaga kuzalisha tani 150 za mbegu za  Kigoma Vijijini na Kibondo katika msimu wa
   mahindi lishe zenye ubora wa kuazimiwa   kilimo wa 2005/2006. Kila Gereza litalima na
                         kupanda ekari 30 zinazotegemewa kuzalisha
                         jumla ya tani 60 zitakazo sambazwa katika mkoa
                         wa Kigoma na mikoa ya jirani msimu wa
                         2006/2007.
10.  Kuzalisha tani 500 za soya za kiwango cha  Jumla ya wakulima 250 wa wilaya tano za mikoa
   kuazimiwa katika Nyanda za juu kusini na   ya Mbeya (Ileje), Iringa (Njombe), Rukwa
   mikoa mingine yenye sifa na uwezo wa     (Sumbawanga Vijijini), Ruvuma (Namtumbo) na
   kuzalisha zao hilo nchini ili kuwa chanzo  Morogoro (Vijijini) watahusika katika uzalishaji
   cha mbegu kwa wakulima wengine        wa mbegu za soya. Jumla ya kilo 4,000 za
                          mbegu za soya toka ARI Uyole na kilo 1,000
                          toka kwa wazalishaji wa Songea zimeandaliwa
                          kwa ajili ya kupanda ekari 250. Aidha, jumla ya
                          wakulima 100 (40 Sumbawanga (V), 20 Mbeya
                          (V) na 40 Singida Vijijini) wanategemea
                          kuzalisha jumla ya tani 250 kutokana na mbegu
                          za soya walizozalisha msimu wa 2004/2005.
                          Katika musimu wa 2005/2006, matarajio ni
                          kuzalisha jumla ya tani 500 za mbegu za soya
                          zenye ubora wa daraja la kuazimiwa (quality
                          declared seed – QDS) katika maeneo hayo.
                      123
11.  Kutoa mafunzo ya kilimo na Matumizi ya       Kikao cha kuhamasisha wasindikaji wa vyakula
   soya kwa wataalam na wakulima ili kukuza     vya binadamu na mifugo kutumia soya kilifanyika
   soko na matumizi ya soya nchini         ambapo wasindikaji sita walihudhuria. Mojawapo
                            ya maazimio katika kikao hicho ni kwa
                            wasindikaji na wazalishaji wa soya kuwa na
                            chombo cha kuwaunganisha na kurahisisha
                            mawasiliano kati ya pande mbili ili kuendeleza
                            zao hilo.
                            Kongamano la wadau wa zao la soya nchini
                            liliandaliwa kwa ajili ya kuaandaa mikakati ya
                            kuendeleza uzalishaji na matumizi ya zao hilo
                            nchini. Kongamano hilo lilifanyika tarehe 10 na
                            11 mwezi wa Novemba, 2005. Washiriki wa
                            kongamano hilo ni watafiti wa zao hilo toka
                            kanda zote, makampuni ya kusindika vyakula vya
                            soya kwa matumizi ya binadamu, wakulima na
                            wanyama na wataalamu wa ugani. Mada zilihusu
                            taarifa ya tathmini ya uzalishaji na matumizi ya
                            soya nchini, utafiti wa zao na matumizi ya soya
                            kwa chakula cha binadamu na wanyama.
12.  Kusambaza   Machipukizi 154,000  ya     Miche 20,000 iliyozalishwa kwa njia ya chupa
   migomba yaliyozalishwa kwa chupa (tissue     itasambazwa katika mikoa ya Mwanza na Mara
   culture) katika wilaya nne za mikoa ya      na miche 154,000 itasambazwa katika wilaya za
   Mwanza na Mara                  Kilosa, Kilombero, Morogoro, Mvomero, na
                            Manispaa za Ilala, Temeke na Kinondoni mkoani
                            Dar es Salaam
13.  Kuhamasisha na kuwezesha wakulima        Jumla ya miche 1,000 kwa ajili ya kubebeshea
   kuanzisha hekta 25 za uzalishaji wa vikonyo   (root stock) imenunuliwa na vibebesheo
   na miche bora ya miembe katika mikoa ya     (scions) 1,000 toka Kenya vimeagizwa.
   Morogoro, Pwani na Dodoma na kueneza       Matangi matano ya maji na pampu nne za kuvuta
   teknolojia ya kilimo cha vanilla katika     maji vimenunuliwa
   maeneo mengine nchini kwa kuanzisha       Mkakati wa kuendeleza mazao ya vanilla, katika
   ekari 20 za mashamba ya kudumu ya        halmashauri za wilaya za Morogoro Vijijini na
   uzalishaji wa vipando vya vanilla katika     Muheza imeandaliwa. Mafunzo kwa wakulima 50
   Halmashauri za Wilaya za Morogoro vijijini    na wataalamu 10 yamefanyika mwezi wa
   na Muheza.                    Novemba 2005. Wakulima hao wataanzisha
                            bustani za kuzalisha vipando ili kurahisisha
                            upatikanaji wake na kueneza teknolojia kwa
                            wakulima wengine.
14.  Kuagiza aina nne bora za mazao ya matunda    Maandalizi yanafanywa kuagiza miche hiyo
   ya aina ya michungwa, miparachichi,       kutoka Kenya, Uganda, Afrika ya Kusini na
   matofaa na mananasi kutoka Kenya na       Israel. Taratibu za karantini ili kuagiza miche
   Afrika ya Kusini. Aidha miche 400,000 ya     hiyo zinafanywa na wataalam wa karantini nchini
   matunda ya viungo inatarajiwa kuzalishwa     na katika nchi zinakoagizwa.
   katika bustani za Jaegetal, Bugaga, Mpiji,    Mawasiliano ya awali juu ya upatikanaji wa
   Igurusi, Songa na Malindi            mananasi zimefanywa nchini Uganda
15.  Kuimarisha utoaji elimu ya mbinu za       Elimu ya kueneza mbinu bora za kilimo cha
   uzalishaji bora wa mazao mapya yenye       mazao yenye thamani ilifanyika kwa mazao ya
   thamani na yenye soko la uhakika.        vanilla, soya na mazao ya matunda na viungo.
16.  Kuainisha   utaratibu   utakaohakikisha   Wizara kupitia Programu ya Kuendeleza Sekta
   kwamba juhudi za Serikali hususan za       ya Kilimo “Agricultural Sector Development
   kuendeleza kilimo chini ya Programu ya      Programme    (ASDP)  inaandaa   utaratibu
   Maendeleo    ya  Sekta  ya   Kilimo,  utakaohakikisha utekelezaji wa huduma za ugani
   hazikwamishwi kutokana na ukosefu wa       unasimamiwa katika ngazi ya utekelezaji. Chini
   usimamizi katika ngazi ya utekelezaji.      ya utaratibu huu muundo wa usimamizi
                        124
                           utafanyiwa marekebisho katika ngazi ya
                           Halmashauri ili kuainisha majukumu ya
                           watekelezaji na mahusiano yao kuanzia ngazi ya
                           mkoa, wilaya, kata na kijiji.
17.  Kufanya uchambuzi wa kina wa mfumo       Wizara itafanya uchambuzi wa kina kuhusu
   uliopo wa utoaji huduma za ugani na       mifumo shirikishi ifaayo kwa ajili ya utoaji wa
   mafunzo ya kilimo bora kwa wakulima, ili    huduma za ugani.Vilevile itafanya tathmini juu ya
   kusimamia utekelezaji wa majukumu ya      mafunzo bora ya kilimo kwa wakulima.Chini ya
   wahusika mbalimbali katika utoaji huduma    Programu hii ambayo utekelezaji wake utaanza
   za ugani na mafunzo ya kilimo bora.       mwaka 2006/07, wakulima watawezeshwa
                           kuunda vikundi na mitandao ambayo itasaidia
                           katika kubaini mahitaji halisi ya utaalam katika
                           maeneo mbalimbali.
                           Kipengele muhimu katika Programu hii ni
                           ushirikishwaji wa sekta binafsi katika utoaji wa
                           huduma za ugani.Wizara ikisaidiana na
                           Halmashauri itaandaa mafunzo kwa sekta binafsi
                           na kuweka taratibu za mikataba na usimamizi ili
                           sekta binafsi watoe huduma hii kwa wakulima.
18.  Kutoa mafunzo kwa vikundi 300 vya        Maandalizi ya kuanzisha mashamba darasa 300
   wakulima katika wilaya 25 za mikoa ya      yameanza.    Kiasi cha sh. 104,400,000/=
   Dodoma, Tabora, Morogoro na Pwani.       zimetumwa kwenye Halmashauri za wilaya 20,
   Aidha    mashamba   darasa  300     ambapo kila Halmashauri itaanzisha mashamba
   yatakayohusisha   wakulima   7,500     darasa 15. Halmashauri hizo ni Bagamoyo,
   yataanzishwa na kuhudumiwa katika wilaya    Kibaha, Mafia, Mkuranga, Rufiji na Kisarawe
   hizo. Aidha wakulima 200 watapata        mkoa wa Pwani; Dodoma (V), Kongwa, Kondoa
   mafunzo ya kilimo bora katika vyuo vya     na Mpwapwa mkoa wa Dodoma; Morogoro (V),
   wakulima vya Bihawana, Dodoma; Ichenga,     Kilombero, Mvomero, Ulanga na Kilosa mkoa
   Njombe; Inyala, Mbeya na Mkindo,        wa Morogoro; Uyui, Igunga, Nzega, Sikonge na
   Morogoro.                    Urambo mkoa wa Tabora.
19.  Kuimarisha kitengo cha Ukulima Wa Kisasa    Utaratibu wa maandalizi kwa ajili ya ununuzi wa
   makao makuu na kwenye kanda kwa         vifaa umekamilika. Vifaa hivyo ni:-
   kununua vifaa vya kazi kama kompyuta,      Kamera 8 za picha za mnato, video projectors 2,
   kamera za video, mashine za kurekodia      kamera za video 3, kompyuta za kuhariri
   sauti na runinga.                mikanda ya video 2, vinasa picha za video 2,
                           kompyuta 4 na CD/DVD/Recorder 2. Tenda ya
                           ununuzi wa vifaa hivyo iko kwenye hatua ya
                           kutangazwa. Vifaa hivyo vinakisiwa kugharimu
                           shs. 62,800,000/=.
20.  Kuongeza uzalishaji wa mbegu za msingi     Aina mbalimbali za mbegu zimepandwa Katika
   kwa kuzalisha tani 30 za mahindi, tani 80 za  kanda za utafiti 7 kwenye vituo mbalimbali vya
   maharage, tani 17 za mpunga, tani mbili za   utafiti vinavyoshughulika na mazao hayo.
   ufuta, tani moja ya karanga na tani 2.6 za
   kunde.
21.  Kuzalisha na kutunza mbegu mama za       Mazao kwa ajili ya kuzalisha mbegu mama tayari
   mazao ya jamii ya nafaka, mikunde na      yamepandwa na yako shambani yanaendelea
   mbegu za mafuta ambapo mbegu tani 11.3     vizuri.
   ni za mpunga, tani 0.55 za mahindi, tani 0.66
   za mtama, tani 0.07 za ufuta, tani 0.2 za
   karanga na tani 4.36 za mbaazi.
22.  Kutathmini aina tano za mbegu ya nafaka,    Utafiti wa mazao yanayohusika unaendelea na
   aina tano za mbegu ya jamii ya mikunde, na   mazao hayo tayari yamepandwa mashambani.
   aina tatu za mbegu za mafuta zenye sifa za   Takwimu mbalimbali zinazohitajika kwa ajili ya
   kuzaa sana, kustahimili ukame, magonjwa na   uchambuzi wa kina zinaendelea kuchukuliwa
   visumbufu vya mimea.              mashambani.
                       125
23.  Kuzalisha kwa wingi vipando bora vya aina    Mbegu jamii ya mizizi zilizalishwa kwa kutumia
   tatu za mazao jamii ya mizizi na aina nne ya  umwagiliaji wakati wa kiangazi. Vipando
   mazao ya biashara katika kanda zake zote za   2,268,000 vya Muhogo, 894,800 vya Viazi
   utafiti.                    vitamu, vilizalishwa. Pia vipando 21,961 vya
                           Pareto, vikonyo 55,960 vya Korosho na vipando
                           18,000 vya Mkonge vilizalishwa.
24.  Kufanya maonyesho ya usindikaji na       Maonyesho    ya usindikaji   wa  muhogo
   matumizi ya mazao ya jamii ya mizizi,      yamefanyika katika mikoa ya Mwanza, Mara,
   mikunde, na mbegu za mafuta katika vijiji    Pwani na Mtwara katika baadhi ya vijiji vya
   vilivyopendekezwa.               mikoa hiyo.
26.  Kuendeleza na kuimarisha shughuli za      Ukusanyaji wa mazao mbalimbali kwa ajili ya
   kitengo cha hifadhi ya nasaba za mimea     hifadhi katika nasaba za mimea unaendelea.
   (National Plant Genetic Resourse Centre)
27  Kubuni, kutathmini na kusambaza mbinu      Mazao yanayohusika tayari yamepandwa
   tano bora na endelevu za kuzalisha mazao    mashambani. Takwimu mbalimbali zinazohitajika
   ya jamii za nafaka, mikunde, ndizi, minazi na  kwa ajili ya uchambuzi wa kina zinaendelea
   zabibu katika kanda saba za utafiti wa     kuchukuliwa mashambani.
   kilimo.
28.  Kubuni mbinu za uvunaji maji ya mvua ili    Utafiti wa uvunaji maji unafanyika katika Vituo
   kuboresha uzalishaji wa mazao katika      vya Utafiti vya Uyole na Hombolo. Kwa kipindi
   maeneo yenye uhaba wa mvua na kufanya      cha Novemba kituo cha Uyole kilipanda mazao
   utafiti wa miti kwa ajili ya kutumika kwa    kwenye mashamba ya majaribio. Utafiti wa
   Kilimo Mseto.                  kilimo mseto unafanyika katika vituo vya utafiti
                           vya Uyole, Ukiriguru na Tumbi.      Shughuli
                           muhimu iliyofanyika ni kupanda na kupalilia
                           mashamba ya majaribio.
29.  Kuendeleza utafiti wa wanyamakazi na zana    Kupitia mradi wa “Farm Africa” watafiti wa
   mbalimbali za kilimo katika kutayarisha     Uyole wameunda vikundi vya wakulima katika
   mashamba, kupanda, kupalilia na kubeba     wilaya za Sumbawanga na Njombe. Zana za
   mizigo kwa kushirikisha wakulima katika     kilimo zinazokokotwa na Ng‟ombe zinajaribiwa
   mashamba yao.                  kwenye mashamba ya wakulima. Zana hizo ni
                           zile za kulimia, na kupalilia. Mwezi wa pili
                           mwaka huu Kituo cha Utafiti cha Uyole
                           kilitayarisha mashindano ya kutumia zana za
                           kupalilia kwa kutumia Ng‟ombe baina ya vikundi
                           mbalimbali katika vijiji vya Mayale na Utiga,
                           Wilaya ya Sumbawanga, mkoa wa Rukwa.
                           Madhumuni ya mashindano hayo yalikuwa
                           kuwahamasisha wakulima kutumia zana za kilimo
                           katika shughuli zao za kilimo.
30.  Kuendeleza utafiti wa mbinu shirikishi na    Tafiti za sayansi jamii na uchumi zimefanywa
   wa sayansi jamii katika kanda mbalimbali za   katika Kanda za Mashariki kusini, Ziwa,
   utafiti, na kuratibu mikutano itakayohusisha  Magharibi na Nyanda za Juu Kusini. Tafiti kama
   wakulima, watafiti na wadau mbalimbali     hizi kwa kanda ya Kaskazini zinaendelea
   katika kanda zote saba za utafiti        kufanywa. Mikutano itakayowahusisha wadau
                           mbalimbali kwenye kanda itafanyika katika robo
                           ya nne.
31.  Kuweka utaratibu wa kutangaza matokeo      Katika mwaka wa fedha wa 2005/06 Wizara
   ya utafiti na kuwazawadia watafiti       imetenga fedha kiasi cha shilingi milioni 20 kwa
   waliohusika, na kuwapatia sehemu ya       lengo la kuwazawadia watafiti waliotoa matokeo
   mapato yatakayotokana na haki miliki baada   mazuri katika miaka mitatu iliyopita. Aidha,
   ya ugunduzi huo kusajiliwa. Aidha        Wizara imeanza kutekeleza sheria ya Hatimiliki
   kuboresha huduma za utoaji habari za utafiti  ya Mbegu Mpya (Plant Breeders Rights Act of
   kwa wadau, kupitia machapisho na mtandao    2002) ambapo watafiti wataweza kunufaika
   wa internet                   kimapato kutokana na usajili wa ugunduzi wao.
                       126
32.  Kuandaa maonyesho ya utafiti kwa kanda      Maonyesho ya shughuli za utafiti yalifanyika
   zote saba kuhusu teknolojia mbalimbali      katika kanda mbalimbali wakati wa sikukuu ya
   zilizofanyiwa utafiti.              Nane Nane.
33.  Kuandaa     utaratibu    madhubuti    Maandalizi ya Sera na mikakati ya umwagiliaji
   unaosimamiwa na sheria, utakao hakikisha     yameanza Machi 2006 chini ya mpango wa
   uendelezaji wa Kilimo cha Umwagiliaji Maji    ushirikiano wa kitaaluma unaotekelezwa na
   mashambani unafuata taratibu na kanuni za    shirika la chakula na kilimo (FAO).
   kitaalam na kuhusisha sekta binafsi katika    Maandalizi ya Programu ya umwagiliaji yameanza
   kilimo hicho.                  Februari 2006 chini ya Programu ya Maendeleo
                            ya Sekta ya Kilimo.
                            Maandalizi ya muswada wa sheria ya umwagiliaji
                            yamekamilika.
34.  Kuweka mfumo bora wa matumizi ya         Idara imeanzisha kitengo cha utunzaji wa
   takwimu zilizotayarishwa chini ya Mpango     takwimu    za  umwagiliaji na   wataalam
   Kabambe wa Kilimo cha Umwagiliaji Maji      wamekwishapewa mafunzo na baadhi ya
   mashambani. Aidha kutayarisha mwongozo      vitendea kazi. Shughuli ya kukusanya takwimu
   utakaotumika katika kutathmini gharama za    imeanza.
   utayarishaji wa miradi ya umwagiliaji chini ya  Mwongozo utakao tumika katika kuibua na
   DADPs.                      kutathimini miradi ya umwagiliaji maji
                            mashambani umekamilika na suala la kuelekeza
                            namna ya kuutumia litaanza kabla ya mwisho wa
                            mwaka 2005/2006.
35.  Kuendeleza skimu 92 zenye jumla ya hekta     Skimu 36 zenye jumla ya hekta 8,230 zime
   18,912 Chini ya Mpango Kabambe wa        karabatiwa na skimu 72 zenye hekta 9,770 zipo
   Umwagiliaji Maji mashambani.           katika hatua mbalimbali za uendelezaji.
36.  Kujengea miundo mbinu mashamba ya        Maandalizi ya ujenzi wa miundo mbinu ya
   serikali ya mbegu, na kujenga mabwawa      mashamba ya Dabaga (Kilolo) na Arusha
   yenye uwezo wa kumwagilia hekta 1,700      yamekamilika kwa upimaji na usanifu. Ujenzi
   katika wilaya za Iramba, Musoma, Serengeti,   unangojea kukamilika kwa taratibu za tenda.
   Nzega, Urambo, Uyui, Kilosa, Bagamoyo na     Mabwawa yenye uwezo wa kumwagilia Jumla ya
   Muheza.                     hekta 2,147 yamekarabatiwa/jengwa kwenye
                            Wilaya za Iramba, Musoma, Bagamoyo, Nzega,
                            Muheza, Chamwino, Singida, Monduli na Kigoma
                            Vijijini. Ujenzi wa miundombinu katika miradi
                            mingine utafanyika baada ya kupata fedha.
37.  Kulima hekta 2,498 katika skimu 12 chini ya   Eneo lenye ukubwa wa hekta 4,927 limelimwa
   Programu Husishi ya Kilimo cha Umwagiliaji    chini ya Programu Husishi ya Kilimo cha
   Maji mashambani na skimu zingine 10 zenye    Umwagiliaji mashambani.
   ukubwa wa hekta 2,871.
38.  Kwa kushirikiana na Halmashauri za Wilaya,    Miradi 30 yenye ukubwa wa hekta 5,000
   kuendeleza miradi 30 yenye eneo la hekta     imeanza kutekelezwa na imekwishafikia hatua
   5,000 chini ya DADPs.              mbalimbali za utekelezaji kwa kushirikiana na
                            Halmashauri za Wilaya chini ya mpango wa
                            DADPs.Aidha malambo 5 yamejengwa na 7
                            yamekarabatiwa.    Pia  majosho    81
                            yamekarabatiwa na 3 yamejengwa.chini ya
                            mpango huu.
39.  Kuendelea kujenga skimu ya Umwagiliaji      Ujenzi wa skimu umekamilika, na wananchi
   Maji ya Naming‟ongo Wilayani Mbozi yenye     wanaendelea na uzalishaji.
   ukubwa wa hekta 1,000.
40.  Kukarabati skimu 7 zenye hekta 1,350 chini    Ujenzi wa skimu 4 zenye ukubwa wa hekta
   ya Mfuko wa Pamoja wa Tanzania na Japan     1,050 chini ya JFACF umekamilika na mingine
   wa Msaada wa Chakula (JFACF).          ipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji.
41.  Kuendeleza hekta 100 katika mwambao wa      Kazi za kuendeleza hekta 100 mwambao mwa
   Ziwa Viktoria na hekta 100 katika        Ziwa Viktoria na hekta 100 mwambao mwa
                        127
    mwambao wa Ziwa Nyasa.             Ziwa Nyasa unaendelea kwenye hatua
                            mbalimbali za utekelezaji.
 42.  Kutoa mafunzo kwa wakulima yanayohusu      Mafunzo juu ya mgawanyo wa majukumu,
    matumizi bora ya maji, uendeshaji na      kijinsia na uimarishaji wa Vikundi vya watumiaji
    usimamizi wa skimu za umwagiliaji maji     maji (Water User Association - WUA)
    mashambani.                   zimefanyika kwa mfano Buigiri, Ikoa, na Kisere.
 43.  Wizara itatoa mafunzo kwa wakulima kwa:-    Kazi ya kutoa mafunzo kwa wakulima
    1. Kufundisha kilimo bora cha mazao na     imetekelezwa katika vyuo vya Igurusi, Ilonga,
     mbinu za kuongeza ubora wa mazao       Mlingano, Mtwara, Ukiriguru, Uyole na KATC
     hayo;                    Moshi. Jumla ya wakulima 4,742 (wanawake
    2. Kuandaa vitini vya “modules” za mazao    1,715) walihudhuria mafunzo hayo ya muda
     mbalimbali ili kukidhi mahitaji ya      mfupi. Mgharamiaji mkuu alikuwa ni Wizara
     wakulima;                  (MAFC). Wafadhili wengine ni pamoja na
    3. Kufundisha matumizi ya mboji ili       PADEP, Halmashauri za Wilaya, NEMC, KKKT,
     kupunguza matumizi ya kemikali katika    EZCORE, FAO, JICA na PLAN International.
     kilimo;                   Maudhui ya mafunzo hayo yalihusisha mada
    4. Kufundisha   matumizi   bora   ya   zifuatazo:Matumizi ya jiko sanifu; Matumizi ya
     wanyamakazi katika vyuo vinne vya      wanyamakazi katika kilimo; Hifadhi ya mazingira;
     kilimo;                   Kuendesha miradi ya biashara; Kilimo cha
    5. Kufundisha matumizi ya majiko sanifu     umwagiliaji maji mashambani; Kilimo cha mazao
     yenye kutumia nishati ndogo ili       ya mahindi, maharage, mpunga na mboga;
     kupunguza ukataji holela wa miti kwa ajili  Ufugaji wa ng‟ombe wa maziwa;Ufugaji wa
     ya nishati.                 mbuzi wa maziwa; Ufugaji wa kuku; Utawala
                            bora na Fursa na vikwazo katika maendeleo.
 44.  Kutoa mafunzo kwa maafisa ugani kwa:-      Jumla ya maafisa ugani 550 wamefadhiliwa
    Kutoa mafunzo ya muda mrefu ngazi ya      kuchukua mafunzo ya kilimo kwenye vyuo vya
    Stashahada kwa maafisa ugani 200 wa       Igurusi, Ilonga, Mlingano, Tumbi, Ukiriguru na
    mwaka wa kwanza na maafisa 250 mwaka      Uyole. Kati yao 250 ni wa mwaka wa pili na 300
    wa pili;                    ni wa mwaka wa kwanza.
    Kuandaa vitini vya kufundishia mazao      Kazi hii haikufanyika kama ilivyopangwa.
    mbalimbali, hususan mazao ya biashara      Kutokana na hali ya mtiririko wa mgao wa fedha
    yanayolimwa nchini na pia yale yenye      kutoka Wizara ya Fedha, kitengo kimelazimika
    thamani kubwa;                 kutoa umuhimu wa kwanza kwa fedha za
                            kuendesha mafunzo ya muda mrefu vyuoni kwa
                            wanafunzi 450 wa stashahada mwaka wa kwanza
                            na wa pili wanaogharamiwa na Serikali. (Boarding
                            & lodging charges).
    Kutoa mafunzo ya muda mfupi yanayohusu     Kazi hii itatekelezwa na vyuo vya Ilonga na
    matumizi bora ya ardhi na maji ili       Igurusi.   Vyuo hivi vitatoa mafunzo kwa
    kupunguza uharibifu wa ardhi na kuongeza    wakulima yanayohusu umwagiliaji. Aidha, hatua
    uzalishaji wa mazao.              ya kuandaa mashamba ili maji yasipotee kwa
                            kutumia “levelling” rahisi inaendelea.
                            Sambamba na umwagiliaji, maeneo yaliyoinuka
                            yanafanyiwa marekebisho kwa kupanda miti,
                            kujenga makinga maji na kupanda majani kwa
                            mistari katikati ya mashamba ili kuzuia kasi ya
                            maji ya mvua na hivyo kuhifadhi ardhi.
45.  Kutoa mafunzo kwa Wataalam kwa         Jumla ya wakufunzi 8 wanagharimiwa mafunzo
    kugharamia mafunzo katika ngazi ya shahada   ya shahada ya uzamili mafunzo hayo yanatolewa
    ya uzamili kwa wakufunzi sita na mafunzo    na SUA. Pia mkufunzi mmoja anagharimiwa kwa
    katika ngazi ya shahada ya udaktari wa     mafunzo ya shahada ya falsafa.
    falsafa kwa mkufunzi mmoja.
                        128
   Kugharamia mafunzo ya muda mfupi ya     Kutokana na maombi ya wakuu wa vyuo,
   mbinu za kufundishia kwa waalimu 50 ili   mafunzo haya yalisogezwa mbele hadi Mei – Juni
   kuinua viwango na mbinu za kutoa elimu.   2006 kipindi ambacho ni mwisho wa mwaka wa
                         masomo 2005/2006, na kwa hiyo kazi za
                         ufundishaji zitakuwa zimepungua. Mwaka mpya
                         wa masomo unaanza Agosti 2006.
46.  Kuendelea na usimamizi na huduma kwa:-
   Kuendelea na uchapishaji wa nakala za    Nakala 700 za kitabu cha Agribusiness
   vitabu rejea vitakavyouzwa kwa bei nafuu  zilichapishwa na tayari zimesambazwa kwa
   kwa wagani na wanachuo           walengwa.


   Kulipia ada vyuo saba ili viweze kupata   Ada kwa vyuo vya Igurusi, Ilonga, Mtwara na
   usajili wa Baraza la Mitihani la Taifa;   Ukiriguru ililipwa.Chuo cha Tumbi bado kipo
                          katika hatua za awali za mchakato wa
                          kusajiliwa.
   Kusimamia Bodi za Mitihani na kuhakiki   Zoezi la kuhakiki maandalizi ya mitihani kwa
   utoaji wa mitihani na matokeo kwa      vyuo vya Igulusi, Ilonga, Mtwara, Mlingano,
   kuzingatia miongozo iliyowekwa;       Tumbi, Ukiriguru na Uyole lilifanyika kwa
                         ushirikiano na idara ya Utafiti na Mafunzo, katika
                         Wizara ya Maendeleo ya Mifugo. Kazi ya
                         kuhakiki matokeo ya mitihani itafanyika mwezi
                         Mei 2006 baada ya mitihani kufanyika na
                         kusahihishwa.
   Kuandaa mkutano mkuu wa mwaka wa       Mkutano ulifanyika Mwezi Novemba (28-30,
   wadau wa kilimo na mifugo ili kutathmini   2005) kama ulivyopangwa katika kisiwa cha
   utoaji wa taaluma vyuoni na jinsi ya     Unguja, (Zanzibar) kwenye Hoteli ya Bwawani
   kuuimarisha.                 ambapo vyuo vyote vya Kilimo, vyuo vya
                          mifugo na Chuo cha Kilimo cha Kizimbani
                          Zanzibar vilishiriki.
47.  Kuweka vivutio vitakavyochochea kupanuka  Matumizi ya mbolea nchini kutokana na utoaji
   kwa soko la ndani na matumizi ya pembejeo  wa ruzuku kulipia usafirishaji yameongezeka
   za kilimo.                 kutoka tani 77,557 mwaka wa 2002/2003 hadi
                         tani 112,000 mwaka wa 2004/05 sawa na
                         ongezeko la asilimia 19. Hadi tarehe 24/04/2006
                         jumla ya tani 241,753 za aina mbali mbali za
                         mbolea zimepatikana na kufidiwa gharama za
                         usafirishaji na hivyo kupunguza gharama za
                         uendeshaji kwa watumiaji wa mbolea hizo.
                         Aidha ushuru wa forodha pamoja na kodi ya
                         ongezeko la thamani vimeondolewa kwenye
                         pembejeo. Suala lingine ni kuwekwa ushuru kwa
                         uuzaji nje korosho ghafi ili kupanua soko la zao
                         hilo la ndani.
48  Kuendelea kufidia usafirishaji wa mbolea  Matumizi ya mbolea yameongezeka kwa asilimia
   kwa nchi nzima na madawa ya korosho     19 (kipengele 46) katika kipindi cha miaka 2
   katika mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma,   ambayo serikali ilitekeleza mpango wa ruzuku.
   Pwani, Tanga, Morogoro na Dar es Salaam.  Aidha, madawa ya korosho ya aina nne
                         yaliwekwa katika utaratibu wa ruzuku mwaka
                         wa 2004/05. Madawa hayo ni Thiovit Jet tani
                         475.475, Bayfidan lita 12,634, Selecron lita 1,470
                         na Karate lita 10,083. Hadi tarehe 31/12/2005
                         kiasi chote hiki cha madawa kilichogharimiwa
                         katika mikataba kiliuzwa.
49  Kuendesha  mikutano  ya  kuhamasisha  Kazi hii ilitekelezwa kama ilivyopangwa kwa
                      129
   Makatibu   Tawala   wa  Mikoa  21,     mikoa yote.
   Wakurugenzi Watendaji wa Wilaya114 na
   Washauri wa Kilimo wa Mikoa 21 juu ya
   utaratibu wa kutekeleza mpango wa ruzuku
   ya mbolea na madawa ya korosho.
50.  Kugharamia mafunzo ya ukusanyaji wa        Matayarisho ya kuendesha mafunzo haya tayari
   takwimu za pembejeo za kilimo kwa         yamekamilika ikiwa ni pamoja na kuandaa vifaa
   watakwimu 60 katika wilaya na mikoa ya      vya kufundishia (teaching materials), kilicho baki
   Kigoma, Tabora, Shinyanga Mwanza,         ni kuwakusanya watakwimu wa Wilaya husika
   Kagera, Mara, Lindi na Mtwara.          kwa ajili ya mafunzo. Hata hivyo mafunzo haya
                            yatafanyika katika robo ya nne endapo
                            yatapangiwa fedha kwani fedha kidogo
                            zilizotengwa awali zimeelekezwa kwenye
                            udhibiti wa mlipuko wa Viwavi jeshi na
                            uanzishwaji wa TOSCI.
51.  Kuzalisha mbegu katika hekta 1,000 za       Jumla ya hekta 860.7 zililimwa na kuzalisha tani
   mashamba ya mbegu ya Serikali           997.4 za mbegu aina ya Mahindi (tani 344.2),
                            Mpunga (tani 197.6), jamii ya mikunde (tani
                            114), mbegu za mafuta (tani 9.4), Ngano (tani
                            332.2).
52.  Kutoa mafunzo ya ukaguzi wa mbegu kwa       Maafisa ugani 35 kutoka wilaya 35 walipatiwa
   maafisa ugani 50 kutoka wilaya 50 za       mafunzo juu ya ukaguzi na udhibiti wa mbegu za
   Tanzania Bara na kuratibu mpango wa        mazao kuweza kufanya ukaguzi wa mbegu katika
   uzalishaji mbegu kwa wakulima wadogo       wilaya zao kwa niaba ya TOSCI.
   vijijini katika wilaya 6 ili wazalishe mbegu za  Jumla ya wakulima 240 kutoka vijiji 120 za wilaya
   daraja la kuazimiwa.               za Ruangwa, Nachingwea (Lindi), Mtwara,
                            Masasi (Mtwara), Mvomero na Morogoro
                            (Morogoro) wamehusishwa katika uzalishaji wa
                            mbegu za daraja la kuazimiwa.
53.  Kuwezesha ukarabati wa matrekta 114 na      Jumla ya maombi 42 ya mikopo ya kukarabati
   ununuzi wa matrekta mapya 28.           matrekta ilitathminiwa na matrekta 13
                            yalikarabatiwa kwa kipindi cha mwaka
                            2005/2006.
                            Jumla ya maombi 124 kwa ajili ya kununua
                            matrekta na zana zake yalipokelewa, matrekta
                            50 mapya na zana zake yalikopeshwa chini ya
                            utaratibu wa Mfuko wa Pembejeo. Jumla ya
                            shilingi bilioni 1.3 zimetumika kwa ajili ya
                            mikopo ya kununua na kukarabati matrekta
                            hayo.
                            Waombaji wengi wa mikopo ya kununua
                            matrekta mapya wameshindwa kutimiza sharti la
                            dhamana, kwani wengi wao hawana hati miliki ya
                            mali isiyohamishika (nyumba au ardhi) na
                            wengine wanaweka dhamana ya mali yenye
                            thamani chini ya mikopo wanayoomba. Hatua
                            iliochukuliwa kusaidia wakulima hawa ni
                            kuwashauri kudhaminiwa na vyama vyao vya
                            kuweka na kukopa.
54.  Kukamilisha ukarabati wa vituo 30 vya       Vituo hivyo vilivyokarabatiwa viko chini ya
   maksai na kuvipatia zana bora kwa ajili ya    Halmashauri za Wilaya 28. Jina la kituo na wilaya
   kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wakulima.      kwenye mabano ni kama ifuatavyo: Katumba
                            (Sumbawanga), Kate (Nkansi), Mapogoro (Ileje),
                            Ngana na Ipinda (Kyela), Ngimu (Singida V),
                            Mwamapalala (Bariadi), Negezi (Shinyanga),
                        130
                          Gairo (Kilosa), Sikonge (Sikonge), Upuge (Uyui),
                          Mwanhala (Nzega), Kipalapala (Tabora mjini),
                          Malya (Kwimba),     Kishinda (Sengerema),
                          Inonelwa (Misungwi), Chigulwe (Geita), Chato
                          (Biharamulo), Malagarasi (Kigoma), Kitowo
                          (Iringa), Kisilo (Njombe), Katesh (Hanang),
                          Mifipro (Mwanga), Konje (Handeni), Utiri
                          (Mbinga), Masonya (Tunduru), Lyangu na Mayale
                          (Njombe), Kibakwe (Mpwapwa) na Bangayega
                          (Manyoni). Sehemu muhimu zinazofanyiwa
                          ukarabati ni pamoja na ofisi, nyumba ya
                          mtumishi, stoo ya zana, zizi na darasa.
55.  Maafisa ugani 300 kutoka wilaya 30      Jumla ya maafisa ugani 300 walipewa mafunzo
   watapata mafunzo kwa vitendo ili wakatoe   juu ya matumizi ya zana bora za wanyama kazi
   mafunzo katika vikundi, aidha vikundi 100  ikiwepo jembe la palizi, jembe la matuta na
   vyenye wakulima kati ya 10 na 20 wa kilimo  kipandio. Jumla ya vikundi 87 vya wakulima wa
   cha maksai vitaanzishwa na vitafundishwa   kilimo cha wanyamakazi vimeanzishwa kwenye
   matumizi ya zana kwa vitendo, chini ya    wilaya 30. Vikundi hivi vina jumla ya wakulima
   usimamizi wa maafisa ugani.         816. Wakulima hawa wamehamasishwa kutumia
                          zana zilizotolewa kwenye mashamba yao na
                          kuwafudisha wakulima wengine walio jirani nao.
56.  Kutoa  mafunzo  juu ya matumizi,     Wizara ilipokea msaada wa matrekta makubwa
   utengenezaji na utunzaji wa matrekta     3 na zana zake, madogo ya mkono 7 na zana
   makubwa na madogo ya mkono kwa        zake, pampu 2 za umwagiliaji maji mashambani
   maafisa ugani 50 na waendesha matrekta    na vinu 2 kwa ajili ya kukoboa mpunga; kutoka
   20.                     Jamhuri ya Watu wa China, zenye thamani ya
                          shilingi milioni 141. Zana hizi zitatumika kwenye
                          mashamba ya serikali ya mbegu na skimu za
                          umwagiliaji. Wataalam 2 kutoka Jamhuri ya
                          Watu wa China walitoa mafunzo namna ya
                          kuunganisha matrekta na zana zake, pampu na
                          vinu hivyo kwa wataalam wa zana wanane
                          kutoka makao makuu ya Wizara (4), Wilaya za
                          Mkuranga (1), Kisarawe (1), Bagamoyo (1) na
                          Mvomero (1).
                          Maafisa Zana 24 kutoka katika Wilaya za Ngara,
                          Dodoma Mjini na vijijini, Kibaha, Sumbawanga
                          Vijijini, Mbeya Mjini na Vijijini, Njombe,
                          Kisarawe, Mkuranga, Kilosa, Tarime, Bukoba,
                          Kongwa, Karagwe, Bariadi, Mbozi, Ileje, Mpanda,
                          Same, Serengeti na Iringa Vijijini walipatiwa
                          mafunzo juu ya utunzaji na matengenezo ya
                          matrekta madogo ya mkono (power tiller).
                          Maafisa Zana hawa wanaendelea kutoa ushauri
                          wa kiufundi kwa wakulima wenye matrekta haya
                          kwenye maeneo yao. Maafisa wengine 25
                          watapata mafunzo katika robo ya nne ya mwaka
                          wa fedha 2005-06.
57.  Kutoa mafunzo ya uendeshaji wa mashine    Matayarisho ya nyenzo muhimu katika
   ndogo za kubangua korosho, kusindika     utekelezaji wa ahadi hii yamekamilika na
   muhogo na kukamua alizeti kwa maafisa    mafunzo yamefanyika kwa Wilaya 20. Wilaya
   ugani 40.                  hizo ni Kondoa, Dodoma vijijini, Dodoma Mjini,
                          Mpwapwa, Kongwa, Singida Vijijini, Singida mjini,
                          Manyoni, Iramba, Tabora Mjini, Urambo, Uyui,
                          Nzega, Igunga, sikonge, Morogoro vijijini, Kilosa,
                          Kilombero, Ulanga na Mvomero. Aidha,
                      131
                          mafunzo kwa maafisa ugani 20 kwa wilaya
                          zilizosalia yatafanyika kufikia mwanzoni mwa
                          mwezi Juni 2006.
58  Vikundi 50 vya kinamama kutoka        Vikundi 50 vya wakulima watapatiwa mafunzo ya
   Halmashauri za Wilaya 15 watafundishwa    matumizi ya teknolojia mbalimbali za hifadhi
   kuhusu matumizi ya majiko sanifu na nishati  ikiwemo ukaushaji wa mboga na matunda kwa
   mbadala katika ukaushaji wa mazao.      kutumia kaushio la jua (solar driers) pamoja na
                          usindikaji. Maandalazi ya awali yanafanyika,
                          mafunzo hayo yatatolewa katika robo hii ya nne
                          ya mwaka wa fedha 2005/2006.
59.  Kuendelea kutoa mikopo kwa ajili ya      Katika kipindi cha Julai hadi Machi 2006, Mfuko
   kununulia pembejeo na zana za kilimo     tayari umetoa jumla ya mikopo 162 yenye
   kupitia mabenki na Shirikisho la Vyama vya  thamani ya shilingi 5,123,328,398/= Katika
   Kuweka na Kukopa (SCCULT).          mikopo hii:
                          Mikopo    14 yenye thamani ya shilingi
                          52,920,000/= kwa ajili ya kukarabati matrekta;
                          Mikopo 65 yenye thamani ya shilingi
                          2,942,195,130/= kwa ajili ya ununuzi wa
                          pembejeo za kilimo na mifugo; Mikopo 45
                          yenye thamani ya shilingi 1,462,200,768/= kwa
                          ajili ya ununuzi wa matrekta mapya; Maombi 28
                          ya Vikundi vya Kuweka na Kukopa (SACCOS)
                          yenye thamani ya shilingi 552,200,000/= kwa ajili
                          ya pembejeo na zana yaliwasilishwa SCCULT;
                          Maombi haya yameshughulikiwa na mikopo
                          imetolewa kama ilivyokusudiwa.
60.  Kuboresha utaratibu na mtandao wa       Mfuko kwa sasa unatambua vikundi mbalimbali
   usambazaji wa pembejeo. Aidha, kukusanya   vya uzalishaji mali ili mikopo iwafikie walengwa
   madeni ya miaka ya nyuma ikiwa ni pamoja   wengi zaidi. Mfuko umeingia mkataba na Benki
   na uuzaji wa dhamana za wadaiwa.       ya Wananchi Mbinga ili kuboresha mtandao wa
                          utoaji mikopo. Katika kipindi hiki marejesho ya
                          mikopo iliyotolewa kipindi cha 1996 – 1999 ni
                          shilingi 47,942,000/=
61.  Kuhifadhi ardhi kwa: -            Kazi ya kuhifadhi vyanzo vya maji katika skimu
   Kuhifadhi vyanzo vya maji vya skimu za    za umwagiliaji vya Lumuma (Kilosa) na
   umwagiliaji mashambani vya Madibira,     Kikavuchini (Hai) zimeendelea kufanyika kuanzia
   Mbarali, Lumuma, Kilosa na Kikavuchini,    robo ya kwanza ya mwaka, ambapo wakulima
   Hai ili kudhibiti mmomonyoko wa udongo    wamefundishwa    namna   ya  kutengeneza
   mashambani.                  makingamaji na kilimo mseto.
   Kupima mashamba katika maeneo ya kilimo    Upimaji wa mashamba katika maeneo ya kilimo
   kwenye wilaya za Singida, Songea na      uliendelea kwa kupima mashamba ya wakulima
   Morogoro Vijijini.               100 katika wilaya ya Kilosa, mashamba 240
                           yanayomilikiwa na wakulima 167 katika wilaya
                           ya Singida. Aidha kazi za kuhakiki mipaka ya
                           vijiji inaendelea katika wilaya za Songea na
                           Morogoro Vijijini.
   Kupanua maeneo ya mfano wa kudhibiti      Upanuzi wa maeneo ya mfano wa kudhibiti
   mmomonyoko wa udongo mashambani        mmomonyoko wa udongo mashambani
   katika wilaya 36 za mikoa ya Dodoma,      umefanyika katika wilaya za Mwanga, Hai
   Singida, Shinyanga, Tabora, Kigoma,      Korogwe, Mbarali, Mbeya Vijijini, Karatu,
   Mwanza,   Mara,  Manyara,  Arusha,    Babati, Tarime, Mpwapwa, Kilosa, Geita na
   Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Iringa na    Dodoma Vijijini.
   Ruvuma.
                       132
   Kutoa mafunzo kwa maafisa ugani kutoka     Mafunzo juu ya utengenezaji wa makinga-maji,
   wilaya 80 juu ya hifadhi ya udongo na     kilimo-mseto, kilimo cha matuta, udhibiti wa
   matumizi bora ya ardhi ili waweze       mmomonyoko wa udongo na hifadhi ya maji
   kuwaelimisha wakulima walioko kwenye      mashambani yaliyojumuisha Mabwanashamba 40
   maeneo yao ya kazi.              kutoka wilaya 11 [Mbeya (V), Mbozi, Mbarali,
                           Njombe, Kilosa, Morogoro (V), Korogwe,
                           Muheza, Mwanga, Hai na Moshi (V)] yalifanyika
                           kati ya tarehe 23 – 27/01/2006 kinadharia na ki-
                           vitendo katika Milima ya Uluguru Mkoani
                           Morogoro.
 62  Kuelimisha wakulima kuhusu matumizi ya     Mafunzo ya mbinu mbali mbali za Udhibiti
   mbinu ya udhibiti husishi wa visumbufu vya   Husishi (IPM) yametolewa katika wilaya za
   mimea kwa mikoa ya Kigoma, Singida,      Misungwi, Bariadi, Maswa, Meatu, Karagwe,
   Mtwara, Lindi, Morogoro, Shinyanga,      Bukoba Vijijini, Babati, Mbulu, Karatu, Kiteto,
   Arusha, Kilimanjaro, Tanga na mikoa ya     Kilindi, Moshi, Rombo, Mwanga, Hanang,
   kanda ya Ziwa.                 Korogwe, Lushoto, Hai, Handeni, Iramba,
                           Singida Vijijini, Mvomero, Mahenge, Ifakara,
                           Ulanga, Kilolo, Iringa, Masasi, Nachingwea na
                           Urambo.
63  Kuendelea kudhibiti visumbufu kwa       Ukaguzi wa mazalio ya nzige katika mbuga za
   kushirikiana na Serikali za Mitaa na taasisi  Wembere, Malagarasi, Iku/Katavi, Ziwa Rukwa
   mbalimbali ikiwa ni pamoja na taasisi za    na Bahi yalifanyika. Jumla ya makundi 154
   kimataifa kudhibiti Nzige na kwelea kwelea,  yalibainika yakiwa yametanda katika eneo la
   kukagua maeneo ya mazalio ya visumbufu     hekta 19,130. Makundi haya yalinyunyiziwa
   hao na kuwadhibiti.              sumu kiasi cha lita 9,320 na hivyo kuuawa.
                           Udhibiti wa kwelea kwelea umefanyika katika
                           wilaya za Hanang,     Moshi, Hai Mvomero,
                           Dodoma vijijini na Kondoa. Kiasi cha ndege
                           milioni 37.4 wameuawa na lita 1312 za sumu
                           zimetumika.
   Kuimarisha utabiri wa milipuko kwa baadhi   Mtaalam wa Wizara wa kukarabati mitego ya
   ya visumbufu kama viwavijeshi na panya     kunasa nondo wa viwavijeshi ameanza
   Kuchunguza udhibiti wa gugumaji        kuzungukia mikoa ya Mtwara, Lindi, Pwani,
   Kutoa mafunzo kwa wakulima kuhusu njia     Mbeya, Iringa, Morogoro, Pwani, Dodoma,
   za kudhibiti inzi wa matunda aliyebainika   Arusha,   Kilimanjaro,   Manyara,   Singida,
   kuenea sehemu kubwa ya nchi.          Shinyanga, Tabora na Mwanza kwa ajili ya
                           kukarabati mitego hiyo.
                           Udhibiti wa panya umefanyika katika wilaya za
                           Nzega, Lindi Vijijini na Lindi Mjini. Jumla ya kilo
                           21,756 zimegawiwa kwa wakulima wapatao
                           17,868 Uchunguzi umefanyika nchi nzima
                           kubaini sehemu alipo      mdudu huyu na
                           amebainika kuwepo katika mikoa ya Dar es
                           Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha,
                           Morogoro, Dodoma, Singida, Tabora, Shinyanga,
                           Kagera, Kigoma, Mwanza, Mara, Lindi, Iringa,
                           Mbeya na Ruvuma. Aidha mafunzo ya kumdhibiti
                           nzi huyo wa matunda yamefanyika yakihusisha
                           wataalam 44 katika wilaya 22 za mikoa 4 ya
                           Tanga, Pwani, Dar es salaam na Morogoro.Jumla
                           ya posta 968 na leaflets 773 zimesambazwa
                           katika mikoa iliyofanyiwa mafunzo pamoja na
                           mikoa    ya    Kilimanjaro,Arusha,Manyara,
                           Tabora,Mwanza, shinyanga, Mtwara, Ruvuma,
                           Iringa na Kigoma.
                       133
                          Mafunzo ya kumtambua na kumdhibiti nzi huyo
                          yalifanyika pia kwa wakaguzi 25 wa mazao.
                          Uchunguzi wa sababu zinazofanya wadudu
                          wanaodhibiti gugumaji kibaiolojia washindwe
                          kudhibiti gugu hilo katika mto Kagera
                          umefanyika na takwimu zinachambuliwa. Aidha
                          kiasi cha wadudu milioni 8 wamezalishwa na
                          wamesambazwa katika Ziwa Viktoria kuendelea
                          kudhibiti gugumaji.
                          Batobato kali la mihogo linadhibitiwa kwa
                          kutumia mbegu kinzani (Resistant varieties).
                          Katika kudhibiti mnyauko wa migomba katika
                          mkoa wa Kagera, migomba inayoonyesha dalili
                          za ugonjwa huo inaendelea kung‟olewa ili
                          kupunguza kasi ya ueneaji.
64  Kuboresha mfumo wa ukusanyaji takwimu     Kampeni ya hifadhi na ukadiriaji wa chakula cha
   na taarifa za chakula nchini.         kutosheleza mahitaji ya kaya kwa wataalam ngazi
                          ya mkoa na Halmashauri yamefanyika katika
                          mikoa ya Morogoro, Tanga, Pwani, Iringa,
                          Mbeya, Ruvuma, Mtwara, Lindi, Rukwa, Kigoma
                          na Kagera.
65  Kukusanya taarifa za mvua na mazao na     Idara iliendelea kuimarisha    mtandao wa
   kufanya tathmini ya kaya zilizoathirika na   upatikanaji wa takwimu na taarifa za mvua kwa
   upungufu wa chakula.              kununua vifaa (vipima mvua 100, slinda 100) na
                          vitendea kazi (mabuti 100 na makoti ya mvua
                          100) kwa ajili ya vituo vya kukusanya taarifa za
                          kupima mvua.
66  Kuendesha kampeni ya ukadiriaji na hifadhi  Wataalam 222 kutoka katika Halmashauri za
   ya chakula cha kutosha katika ngazi ya kaya  mikoa hiyo walipatiwa mafunzo juu ya mbinu za
   kwa mikoa 11 ya Iringa, Mbeya, Rukwa,     ukadiriaji na hifadhi ya Chakula cha kutosheleza
   Ruvuma, Morogoro, Pwani, Kagera,       mahitaji ya kaya kwa mwaka.
   Kigoma, Mtwara, Lindi na Tanga        Jumla ya nakala 3800 za mwongozo wa
                          mabwana shamba na nakala       16,250 za
                          mwongozo wa wakulima kuhusu ukadiriaji wa
                          chakula cha kutosha ngazi ya kaya zilisambazwa
                          katika Halmashauri 65 zilizoshiriki mafunzo
                          hayo.
67  Kufuatilia utekelezaji wa mikataba ya mauzo  Kinu cha Kurasini:-
   ya Mashirika yaliyobinafsishwa ambayo ni   Hati ya Utekelezaji wa ubinafsishaji wa kinu cha
   Viwanda vya Sukari, vinu vya kampuni ya    mpunga cha Kurasini ilijadiliwa tarehe
   kuchambua pamba ya Manawa, mashamba      28/07/2005. Serikali ilikubali 21st Century Food
   ya  mkonge,   mashamba   yaliyokuwa  & Packaging auziwe kinu na mali nyingine husika
   yanamilikiwa na NAFCO na mashamba na     kwa dola za Kimarekani milioni 7.5 na kurejea
   kiwanda cha pareto cha Iringa         Makubaliano ya Awali ya 1999. PSRC
                          ikishirikiana na Wizara ya Kilimo, Chakula na
                          Ushirika na Hazina wameanza utekelezaji wa
                          maamuzi hayo kwa kufanya majadiliano na
                          mwekezaji.

                          Kinu cha pamba cha Manawa:-
                          Hati ya utekelezaji ya uuzaji wa hisa za Serikali
                          asilimia 33 ilijadiliwa na Kamati ya FT ya BLM.
                          Serikali ilikubali Kampuni ya “Nyanza Cotton
                          Oil Ltd” iuziwe hisa hizo kwa bei ya shilingi
                          milioni 135. PSRC wanaendelea kutekeleza agizo
                      134
                         hilo.
                         Mali za Katani Ltd:-
                         Hati ya utekelezaji ya mkataba kati ya Serikali na
                         Kampuni ya Katani Ltd. iliwasilishwa na
                         kujadiliwa na BLM (FT) tarehe 28/06/2005
                         ambapo makubaliano yaliyosainiwa mwezi Machi
                         2005 ya mwafaka yalipitishwa kwa utekelezaji.
                         Kamati ya kutekeleza makubaliano hayo
                         imeundwa na kazi imeanza.
68  Kubinafsisha mali za Mashirika na mashamba  Shamba la mahindi la Namtumbo:-
   ambayo bado hayajabinafsishwa.        Shamba la Mahindi la Namtumbo lilitangazwa
                          kuuzwa kwa mara ya tatu mwezi Juni, 2005
                          ambapo    Mwekezaji    mmoja,    Mohamed
                          Enterprises Ltd. alijitokeza kununua shamba
                          hilo lakini hakushinda zabuni kwa sababu bei
                          aliyotoa ya shilingi milioni 75 ilikuwa chini sana
                          ya bei dira. Tume itatangaza tena ubinafsishaji
                          wa shamba hilo baada ya uthamini unaofanywa
                          kukamilika.
                         Shamba la mahindi la Mbozi:-
                          Shamba la Mahindi la Mbozi lilitangazwa
                          kuuzwa mwezi wa Aprili, 2004 na kupata
                          mwekezaji Mzizima Millers Ltd. aliyetoa bei ya
                          juu ya shilingi milioni 966 na kushindwa kulipia.
                          Wizara iliwasilisha Hati ya Baraza la Mawaziri
                          (BLM) ya utekelezaji tarehe 28/07/2005 ili
                          kupata kibali cha Serikali cha kumwuzia
                          “Amalgamated Farms Co. Ltd”, mshindi wa pili
                          wa zabuni, shamba hilo kwa bei ya shilingi
                          milioni 523. Serikali     iliamua kuahirisha
                          uwasilishaji wa hati hiyo mpaka hapo
                          uchambuzi zaidi kuhusu shamba hilo
                          utakapofanyika.
                         Mashamba ya Mpunga ya Mbarali na
                         Kapunga:-
                          Mashamba ya mpunga ya Mbarali na Kapunga
                          yalitangazwa kuuzwa mwezi Agosti, 2004 na
                          kupata wawekezaji. Wizara iliwasilisha hati ya
                          kuomba kibali cha Serikali cha kuwauzia
                          kampuni ya “Highlands Estate Ltd”. Shamba la
                          Mbarali kwa bei ya shilingi bilioni 3.5 na
                          kampuni ya “Caspian Ltd”. Shamba la Kapunga
                          kwa bei ya Dola za Kimarekani milioni 3.0.
                          Kamati ya BLM ya Fast Track, katika kikao
                          chake cha tarehe 28 Julai, 2005 iliahirisha
                          uwasilishaji wa hati hii ili Serikali ipate fursa ya
                          kuitafakari zaidi hasa kwa sababu uuzaji wa
                          mashamba hayo unagusa maslahi ya wananchi
                          wanaoishi karibu nayo. Hati hiyo itawasilishwa
                          tena kwenye Kamati ya BLM ya Fast Track
                          baada ya uchaguzi.
                      135
   Viwanda vya Korosho:-
   Viwanda vya Korosho vya Mtama na
   Nachingwea vimepata mwekezaji Lindi Farmers
   Company Limited na Kamati ya BLM ya FT
   katika kikao chake cha tarehe 28, Julai, 2005
   imekubali mwekezaji auziwe Viwanda hivyo kwa
   shilingi milioni 30.0 kila kimoja. Mwekezaji
   ameshakabidhiwa    kiwanda   hicho  kama
   walivyokubaliana na PSRC.
   Kiwanda cha Korosho cha TANITA II
   kimeamuliwa kuuzwa kwa Bunda Oil Industrial
   Limited kwa bei ya shilingi milioni 650. PSRC
   hawajaanza kutekeleza maamuzi hayo kutokana
   na kampuni ya Mohamed Enterprises kuweka
   pingamizi (sanction) mahakamani kwa kudai
   kuwa yeye ndiye anayestahili kuuziwa kiwanda
   hicho.
   Kiwanda cha Korosho cha Mtwara kimeamuliwa
   kuuzwa kwa “Equal Opportunity for all Trust
   Fund (EOTF)” kwa bei ya shilingi milioni 81.15.
   PSRC wanaendelea na taratibu za kukamilisha
   ubinafsishaji wa kiwanda hicho na hatimaye
   kikabidhiwe kwa mwekezaji.
    Kiwanda   cha  Korosho   cha  Tunduru
   kilitangazwa tena kuuzwa mwezi Juni, 2005.
   Uchambuzi wa zabuni umekwishafanyika.
   Matokeo ya uchambuzi huo yamewasilishwa
   Tume kwa maamuzi.
   Cashew nut Shell Liquid Depot Limited (CNSL):
   Serikali imeamua kuwa depot hiyo iuzwe kwa
   lengo la kuendeleza matumizi yake ya kuhifadhi
   mafuta. Wizara ya Kilimo na Chakula kwa
   kushirikiana na PSRC wanatekeleza agizo la
   Serikali la kufanya mazungumzo na Cashew nut
   Processors au mwekezaji yeyote aliyenunua
   kiwanda/ viwanda vya korosho ili apatikane
   mnunuzi atakayetumia depot hiyo kuhifadhi
   mafuta yatokanayo na ubanguaji wa korosho
   kama ilivyokusudiwa.
   Maghala ya Likombe::-
   Ghala la Likombe I limeuzwa kwa Olam
   International Tanzania Limited, kwa bei ya
   shilingi milioni 450. Mwekezaji amekwishalipa
   asilimia 25 ya bei ya ununuzi, hivyo Mkataba wa
   Awali wa Mauzo umekwishasainiwa na taratibu
   za mauzo zinaendelea kukamilishwa ili
   mwekezaji akabidhiwe ghala.
136
                           Ghala la Likombe II: Hati ya utekelezaji wa
                           ubinafsishaji wa ghala la Likombe II iliwasilishwa
                           kwenye Kamati ya FT ya BLM tarehe
                           28/07/2005. Kiwanda hicho kimeuzwa kwa
                           Kampuni ya Olam Tanzania Ltd. ambaye awali
                           alikikodisha, kwa bei ya shilingi milioni 200.
                           Mwekezaji amekwishalipa fedha zote na
                           kukabidhiwa kiwanda.
69  Kutekeleza yafuatayo kuhusu kurekebisha     Rasimu ya mwisho ya muswada wa Sheria ya
   na kuhuisha sheria.               Mbolea imekamilika na kupitiwa na Wadau
   Kuendelea kusimamia Sheria na Kanuni za     katika sekta. Wizara inakamilisha Waraka wa
   sekta ya kilimo ili kuhakikisha malengo     Baraza la Mawaziri ili kuwezesha kuwasilishwa
   yaliyosababisha kutungwa kwa sheria hizo    kwa muswada wa Sheria ya Mbolea katika
   yanafikiwa.                   kamati mbalimabli za Serikali.
   Kukamilisha utaratibu wa kupata kibali cha   Ili kuwezesha usimamizi mzuri wa Sheria za bodi
   Serikali cha kuleta muswada wa sheria ya    za Mazao, Kanuni za Sheria zifuatazo
   Mbolea Bungeni, unakamilishwa.         zimetungwa. Kanuni za Sheria ya Sukari, 2005,
                           Kanuni za Sheria ya Korosho, 2005 ,Kanuni za
                           Sheria ya Tumbaku, 2005.
                           Wizara pia imeandaa rasimu ya awali ya
                           marekebisho ya Sheria ya Usalama wa Chakula
                           (Food Security Act, 1991).
   Kurekebisha sheria ya udhibiti wa Viumbe    Marekebisho ya kuwezesha kuhuisha Sheria ya
   Waharibifu wa Mimea na Mazao ya mwaka      Visumbufu vya Mimea (Plant Protection Act,
   1997 ili itumike kutekeleza Mikataba ya     1997 na Sheria ya Taasisi ya Viuatilifu (Tropical
   Kimataifa ambayo Serikali imeridhia ikiwa ni  Pesticides Research Institute Act, 1979)
   pamoja na Mkataba wa Kimataifa wa        yamependekezwa na maandalizi yanaendelea ya
   Kulinda Mimea na Mazao, wa mwaka wa       kuwakutanisha wadau ili kuweza kujadili
   1952. Aidha kurekebisha sheria iliyoanzisha   mapendekezo ya marekebisho katika sheria hizo
   Taasisi ya Utafiti wa Viuatilifu ya mwaka wa  juu.
   1989 na sheria ya Usalama wa Chakula ya
   mwaka 1991 kurekebishwa.
70  Kufanya uchunguzi wenye lengo la kutunga    Utaratibu unaendelea wa kupitia Sheria za
   sheria ya kulinda ardhi inayotumika kwa ajili  kisekta zinazogusa na kusimamia ardhi kwa ajili
   ya kilimo ili itumiwe kwa njia endelevu.    ya kilimo. Katika hatua za awali, Wizara
   Aidha itachunguzwa kuhusu uwezekano wa     imeandaa rasimu ya muswada wa Sheria ya
   kuwa na sheria maalum ya kusimamia taasisi   Umwagiliaji (irrigation Act) ambayo italinda
   za utafiti wa kilimo.              maeneo ya Kilimo cha Umwagiliaji
71  Kutoa mafunzo kwa watumishi ili kukidhi     Mafunzo yametolewa kwa watumishi kulingana
   mahitaji ya miundo mipya ya utumishi na     na mpango wa mafunzo.
   kuimarisha uwezo wao wa utendaji. Aidha
   kutoa mafunzo kuhusu sheria mpya za kazi,
   kanuni na taratibu za uendeshaji kazi
   Serikalini, uzingatiaji wa Sheria ya Utumishi
   wa Umma, namba 8 ya mwaka 2002 na
   Mpango wa Uboreshaji Kazi Serikalini
   (PSRP).
72  Kupandisha vyeo watumishi kulingana na     Mapendekezo   ya   kupandisha   vyeo
   Sera ya Menejimenti na Ajira katika       yaliyoandaliwa na wizara yamejumuishwa
   Utumishi wa Umma.                kwenye makadirio ya bajeti ya mishahara ya
                           watumishi kwa kipindi cha 2006/2007 na
                           kuwasilishwa PO-PSM. Mapendekezo na
                           makadirio ya mishahara yamewasilishwa PO-
                           PSM kwa utekelezaji. Aidha watumishi 260
                           wamepandishwa vyeo katika kipindi cha kuanzia
                       137
                         Julai 2005 hadi Aprili 2006.
                         Katika kipindi cha Julai – Septemba 2005 jumla
                         ya watumishi 164 wamepandishwa vyeo kwa
                         ngazi mbalimbali.
73  Kuajiri watumishi wapya 131 ili kuboresha  Kibali cha kuajiri watumishi wapya wa kada
   utendaji kazi katika Idara na Vitengo    mbalimbali131 kiliombwa UTUMISHI. Hata
   mbalimbali.                 hivyo kibali kilichotolewa ni cha kuajiri
                         watumishi 47 tu. Aidha, utaratibu wa kuajiri
                         unaendelea na nafasi hizo zinatangazwa kwenye
                         magazeti ili Watanzania wenye sifa waweze
                         kuomba.
74  Kuwawekea watumishi vitendeakazi bora    Wizara, chini ya mpango wa PIF imenunua
   kwa kuzingatia bajeti na malengo       kompyuta 33 “Printers” 10, “Scanners” 9, na
   yaliyowekwa                 “Photocopiers tano” (5) kwa ajili ya
                         kuwawezesha watumishi kufanya kazi kwenye
                         mazingira yaliyoboreshwa. Baadhi ya ofisi
                         zimekarabatiwa na kuwekewa vitendea kazi
                         kama simu,”file cabinet”, meza, viti pamoja na
                         viyoyozi.
75  Kukusanya na kukagua taarifa za watumishi  Kazi hii inatarajiwa kukamilika mwishoni mwa
   (Human Resource Audit) wa Wizara.      robo ya nne ya mwaka huu wa fedha kutokana
                         uchache wa watumishi wanaofanya kazi hii.
76  Kuendelea kutoa mafunzo kwa watumishi    Mafunzo yametolewa kwa watumishi wa idara
   kuhusu matumizi ya fomu ya wazi ya      na yanaendelea kutolewa kulingana na mpango
   mapitio na upimaji utendaji kazi wa     wa mafunzo. Aidha, mafunzo ya OPRAS
   wafanyakazi (OPRAS).             yametolewa kwa watumishi wote wa wizara.
77  Kuhamasisha watumishi kuhusu utekelezaji   Warsha za uhamasishaji zimefanyika kwa
   wa Mkakati wa Kitaifa wa Kudhibiti Rushwa  watumishi wa Kanda ya Nyanda za juu Kusini na
   (NASCAP).                  Kanda ya Mashariki(Mlingano Tanga).
78  Kuendelea kutoa mafunzo kwa watumishi    Mafunzo yamefanyika kwanza kwa Sekretarieti
   waliopo vituoni kuhusu lishe bora kwa watu  ya Kamati ya UKIMWI ya Wizara. Aidha,
   wanaoishi na virusi vya UKIMWI na jinsi ya  mafunzo kwa watumishi wengine yamepangwa
   kujikinga na maambukizo mapya ya virusi   kufanyika robo ya mwisho ya mwaka 2005/06
   vya UKIMWI.
79  Kufuatilia kuhusu uanzishwaji wa benki ya  Serikali imeibadilisha Benki ya Kitega Uchumi
   wakulima ili fedha za mifuko mbalimbali   (Tanzania Investment Bank) kuwa Benki ya
   ikiwemo Mfuko wa Pembejeo kwa ajili ya    Maendeleo ambayo pamoja na mambo mengine
   wakulima zipitie katika benki hiyo.     itahudumia wakulima.
80  Kutumia maji ya mito na kuvuna maji ya    Wizara kupitia ofisi yake ya kanda ya
   mvua katika sehemu za ukame ili yatumike   Umwagiliaji Manyara imefanya uchunguzi kwa
   na mifugo, binadamu na umwagiliaji. Aidha  kuwasiliana na Mkurugenzi wa Wilaya ya Iramba
   wataalam wa umwagiliaji watachunguza kwa   na kutaarifiwa kuwa hakuna bwawa la
   nini kuna uvujaji wa maji yaliyovunwa    umwagiliaji au malambo yanayovuja maji.
   Iramba.                   Upungufu wa maji kwenye malambo yaliyopo
                         unatokana na kukosekana kwa mvua ya kutosha
                         na kukauka baada ya kiangazi kirefu.
81  Kukamilisha kulipa madeni yote yaliyotaka  Serikali imelipa madeni makubwa ya wadai wa
   kusababisha mali za Bodi ya Pamba kuuzwa.  nje ambayo yangesababisha mali za Bodi ya
                         Pamba ziuzwe. Aidha, baadhi ya madeni
                         yamesamehewa.
82  Kutoa ruzuku kwa madawa ya pamba na     Ruzuku ya Madawa ya Korosho pekee ndio
   dawa za mazao mengine.            imepangiwa fedha katika bajeti ya mwaka wa
                         fedha wa 2005/2006. Kutokana na ufinyu wa
                         bajeti, madawa ya pamba na mazao megine
                         hayakupangiwa fedha.
                      138
83  Kuhakikisha mbolea ya ruzuku kwa        Katika mwaka wa 2004/05 mkoa wa Kigoma
   wakulima wa Kigoma inawafikia walengwa.    ulitumia tani 578.3 za aina mbalimbali za mbolea
                           yenye ruzuku. Utaratibu wa ruzuku umeanza
                           mapema kuliko mwaka jana ikiwa ni pamoja na
                           kuitisha mkutano wa wasambazaji wa mbolea,
                           kuandaa mkakati wa ruzuku ya mbolea na
                           kuandaa nyaraka muhimu zitakazotumika katika
                           utekelezaji ikiwepo mikataba. Makampuni yenye
                           miundo mbinu katika mikoa ya Kigoma na
                           Kagera ikiwemo Kampuni ya mbolea (TFC)
                           yataingia mikataba na Serikali kupeleka mbolea
                           mapema (Oktoba) katika mikoa ya Kigoma na
                           Kagera.
84  Kuanzisha “Tanzania Seed Agency” kwa      Wakala wa serikali wa mbegu za mazao
   kuzalisha mbegu bora nchini za ubora na    unaanzishwa kwa mujibu wa sheria ya wakala wa
   zinazozingatia mazingira yetu katika hali ya  serikali Na. 30 ya mwaka 1997. Mchakato wa
   “quality declared seed” Aidha, kulinda     uanzishwaji wa wakala ambao ulikuwa na hatua
   mbegu hizo.                  11 muhimu umekamilika. Aidha, uzalishaji wa
                           mbegu za kuazimiwa utaendelea chini ya
                           mpango wa kuzalishwa na wakulima wadogo.
                           Kazi ya kulinda ubora wa mbegu utafanywa na
                           Taasisi ya Ukaguzi na Udhibiti wa Ubora wa
                           Mbegu (TOSCI).
85  Kuwagawia wakulima shamba lililokuwa la    Serikali iliamua kwamba kati ya mashamba 7 ya
   NAFCO la Kilimanjaro. Aidha, wakulima     ngano ya West Kilimanjaro yanayobinafsishwa,
   watakaogawiwa vijishamba hivyo itabidi     shamba moja la Roselyn litagawiwa kwa
   wavilipie.                   wananchi waliovamia na kuishi katika msitu wa
                           asili wa Kilimanjaro. Katika kutekeleza maamuzi
                           hayo, shamba hilo lilipimwa upya na PSRC
                           ambapo vijishamba 1,190 vyenye ukubwa
                           mbalimbali vilipatikana na shamba hilo
                           lilikabidhiwa kwa Halmashauri ya Wilaya ya Hai
                           ili waligawe kwa wahusika kama ilivyokusudiwa.
86  Kupeleka watafiti wa ngano Lushoto kwa     Kituo cha utafiti cha Selian kinaendelea na
   utafiti kuzalisha ngano kulingana na      mpango wa kupeleka kilo 300 za ngano huko
   mazingira. Aidha mbegu kiasi za ngano     Lushoto kwa ajili ya majaribio kwenye
   zitapelekwa kwa muda Lushoto ili        mashamba ya wakulima.
   waendelee kuzalisha ngano kwa ushauri wa
   maafisa ugani walio nao.
87.  Kufanya mapitio ya muundo wa wizara na     Iliyokuwa Wizara ya Ushirika na Masoko
   kuurekebisha ili ukidhi mahitaji ya wakati,  ilimteua Mshauri mwelekezi kufanya mapitio ya
   hususan katika kutekeleza Programu       muundo wa Wizara hiyo na kuwasilisha
   kabambe ya Mageuzi na modenaizesheni ya    mapendekezo ya marekebisho serikalini.
   Ushirika nchini na katika kutoa huduma za   Mapendekezo ya Mshauri mwelekezi yalikwisha
   kisasa zinazohitajika kwa masoko ya ndani   pokelewa na Wizara hiyo. Hata hivyo
   na nje ya nchi.                mapendekezo hayo yatawianishwa na mabadiliko
                           ya hivi karibuni ya muundo wa Serikali ambapo
                           Idara ya Maendeleo ya Ushirika ni sehemu ya
                           Wizara ya Kilimo Chakula na Ushirika.
88.  Kuendeleza mchakato wa kuchagua        Mchakato wa kuchagua viongozi wapya katika
   viongozi wapya katika Vyama vya Ushirika    vyama vya Ushirika unaendelea kwa kufanya
   wenye sifa na maadili kulingana na matakwa   uchaguzi katika ngazi ya Vyama vya Msingi na
   ya Sheria ya Vyama vya Ushirika ya Mwaka    Vyama Vikuu vya Ushirika. Jumla ya Vyama 1938
   2003.                     (vyenye   sifa  kati ya  vyama   2600)
                           vimekwishafanya uchaguzi kama ifuatavyo:-
                       139
                          Mkoa wa Kagera (295) Mwanza, (345),
                          Shinyanga (413), Mara (159), Manyara (45),
                          Kilimanjaro (251), Tanga (100), Arusha (96),
                          Dodoma (69), Tabora (105), Kigoma (37) na
                          Singida (23). Zoezi linaendelea katika mikoa ya
                          Pwani, Morogoro na Dar es Salaam kabla ya
                          tarehe 30 Mei, 2006 na ifikapo tarehe 30 Agosti
                          2006 inatarajiwa zoezi litakuwa limekamilika
                          katika mikoa iliyobaki (Iringa, Mbeya, Rukwa,
                          Lindi, Ruvuma na Mtwara).
89.  Kukamilisha utaratibu wa kuanzisha Benki   Rasimu imeaandaliwa ya Waraka wa Baraza la
   ya Ushirika ya Taifa (National Cooperative  Mawaziri kuhusu utaratibu wa kuanzisha Benki
   Bank).                    ya Ushirika ya Taifa. Mawasiliano yanaendelea
                          kuhusu hatua zitakazofuata.
90.  Kuendelea na utekelezaji wa Programu     Programu hiyo imeanza kutekelezwa kuanzia
   kabambe ya kurekebisha Uendeshaji wa     Januari, 2005. Miongoni mwa mabadiliko
   Vyama vya Ushirika (Cooperative Reform    yanayoendelea kutekelezwa ni pamoja na
   and Modernization Programme)         utaratibu mpya wa kuwachagua viongozi wa
                          vyama vya Ushirika, kazi ambayo inaendelea
                          katika mikoa 12 hivi sasa. Utekelezaji wa
                          Programu kwa sasa unagharamiwa na Serikali.
                          Aidha, mafunzo ya kujasirisha wanachama
                          yataendelezwa.
91.  Kuendelea kuvikutanisha Vyama vya      Utaratibu wa kuvikutanisha Vyama vya Ushirika
   Ushirika na Benki za Biashara kwa lengo la  na Benki za Biashara umeendelea na
   kuviwezesha kupata mikopo kwa ajili ya    umeviwezesha vyama husika kushiriki katika
   kuendeshea   shughuli  muhimu,hususan   biashara za mazao na shughuli nyingine muhimu.
   ukusanyaji na uuzaji wa mazao ya       Utaratibu huu licha ya kuvikutanisha Vyama
   wakulima.Pia kuimarisha mitaji ya ndani ya  Vikuu, pia umepanua wigo kwa kuvishirikisha
   Vyama vya Ushirika kwa njia mbali mbali   Vyama vya Msingi katika biashara.
   ikiwa ni pamoja na kuhamasisha na
   kuimarisha SACCOS na kuweka utaratibu
   mzuri wa matumizi ya sehemu ya ziada ya
   mwaka.
92.  Kwa kutumia shirika la ukaguzi na      Serikali imeendelea kuimarisha COASCO kwa
   Usimamizi wa Hesabu za Vyama vya       kusaidia kuwasomesha baadhi ya wataalam wake
   Ushirika (COASCO) kuendelea kutekeleza    na kutoa vitendea kazi ili kuinua ufanisi wa
   programu ya ukaguzi wa Vyama vya       kiutendaji.  Hivi  karibuni pameonekana
   Ushirika na kuhakikisha kuwa taarifa za   mwelekeo wa ongezeko la Vyama vya Ushirika
   ukaguzi zinawasilishwa kwa wanachama     vinavyowasilisha kwa wanachama wao hesabu
   kama inavyotakiwa kwa wakati.        zilizokaguliwa kwa wakati.

                          Vyama vilivyokaguliwa viko 1384. Kati ya hivyo:
                          Vikuu 19,Vyama vya mazao 770,SACCOS 535,
                          Vingine mchanganyiko (uvuvi, wanawake nk.) 40

                          Idadi hii ni asilimia 25 ya vyama vyote. Ukaguzi
                          unafanyika mwezi Aprili wakati vyama vingine
                          vinafunga hesabu zao baada ya mwezi Aprili.
                          Aidha, fedha za ukaguzi pia huwa zinachelewa
                          kutoka hazina.
93.  Kwa kushirikiana na Chuo Kikuu Kishiriki   Ushirikiano kati ya Wizara na Chuo Kikuu
   cha Ushirika na Stadi za Biashara cha Chuo  Kishiriki  (MUCCoBS)    umeendelea  kwa
   cha Sokoine cha Kilimo kuendekea kutoa    kutambua fursa iliyonayo Chuo hicho katika
   elimu  ya  Ushirika  Shirikishi kwa  utoaji wa elimu ya Ushirika Shirikishi. Wizara
                      140
    Wanachama wa Vyama vya Ushirika kwa      itatumia fursa ya kutoa mafunzo kwa Bodi za
    lengo la kuwajasirisha ili wamiliki na    Vyama vya Ushirika kwa kukishirikisha Chuo
    kuviendesha vyama vyao.            ambacho kina matawi kote nchini.
 94.  Kuendelea kutoa miongozo ya uendeshaji ili  Miongozo iliyoandaliwa ni pamoja na unaohusu
    kusaidia kuboresha Utendaji wa Vyama vya   uendeshaji wa SACCOS, ambao Serikali
    Ushirika, hususan Vyama vya msingi.      itausimamia kwa karibu. Maandalizi ya miongozo
                           hiyo yatakwenda pamoja na mafunzo kwa
                           wahusika.
 95.  Kutoa mafunzo ya upangaji mipango ya     Vyama vya Ushirika kwa sasa vinapata uzoefu wa
    Bajeti katika Wilaya na Vyama vya Ushirika  kuandaa mipango na mikakati. Katika mchakato
    yenye mtazamo wa ushiriki wa kijinsia kwa   wa   kuandaa   mikakati  hiyo,  vyama
    watendaji wa ngazi zote.           vinahamasishwa kujenga mtazamo wa Ushirika
                           wa kijinsia.
 96.  Kuendelea kuwawezesha Maafisa Ushirika    Utaratibu huo umeendelea kutekelezwa kwa
    Wilayani kutekeleza kazi zao ikiwa ni     kuendelea kununua pikipiki kwa matumizi ya
    pamoja na kuwapatia mafunzo na vitendea    maafisa Ushirika katika Wilaya. Jumla ya Pikipiki
    kazi kama vile pikipiki na kompyuta.     75 zimeweza kugawiwa Wilayani kwa
                           madhumuni hayo.
 97.  Kuendelea kuratibu kazi ya kuhuisha      Kazi ya awali ya tathmini ya Washauri waelekezi
    Muundo na Uendeshaji wa Shirikisho la     imefanyika na kwa sasa Wizara inayafanyia kazi
    vyama vya Ushirika Tanzania (Tanzania     mapendekezo ya washauri hao ikiwa ni pamoja
    Federation of Cooperatives-TFC) na      na kuwashirikisha wadau kupata maoni yao.
    Muungano wa Vyama vya Ushirika wa Akiba
    na Mikopo Tanzania (Savings and Credit
    Co-operative Union League of Tanzania-
    SCCULT).
 98.  Kuunda Baraza la Ushauri wa Vyama vya     Mapendekezo ya muundo wa jinsi ya kuendesha
    Ushirika la Kimataifa (National Cooperative  shughuli za „Tanzania Cooperative Advisory
    Advisory Council) ambalo kazi zake      Council‟ yalishaandaliwa na kamati iliyoundwa
    zitakuwa ni pamoja na kutoa ushauri katika  (task-force). Mapendekezo hayo yanafanyiwa
    masuala ambayo yataleta sura mpya katika   kazi na Serikali kabla ya uamuzi wa mwisho.
    uendashaji wa Vyama vya Ushirika.
99.  Kuendelea kuimarisha na kuendeleza      Mafunzo ya ukusanyaji wa takwimu yametolewa
    mfumo wa ukusanyaji,uchambuzi na       kwa Maafisa wa Wilaya na Mikoa ambako ni
    usambazaji wa taarifa na takwimu za      chanzo kikuu cha takwimu. Aidha, mafunzo ya
    Ushirika na Masoko,kwa kuzingatia mahitaji  kutumia teknolojia ya kisasa katika utunzaji na
    ya Wadau/wa                  usambazaji wa taarifa/takwimu yanaendelea
    Tumiaji.                   kufanyika kwa maafisa wanaohusika.
100.  Kuendesha mafunzo ya muda mfupi kwa      Mafunzo juu ya utendaji kazi na UKIMWI
    watumishi wa ngazi zote yakiwemo ya      yameendeshwa kwa watumishi wote . Vikao vya
    kikazi na yale ya kupiga vita rushwa na    baraza la wafanyakazi na mikutano mingine ya
    UKIMWI sehemu za kazi.            watumishi imekuwa ikitanguliwa na vipimdi vya
                           kuzuia rushwa na UKIMWI.
101.  Kuendeleza watumishi kitaaluma kwa      Watumishi 109 wanahudhuria mafunzo ya
    kuwapatia mafunzo mbalimbali ya muda     MUCCOBs na wengine 5 wanahudhuria
    mfupi na mrefu ndani na nje ya nchi.     mafunzo Mzumbe.
102.  Kuimarisha utendaji kazi na upimaji wa    Mafunzo yamepangwa kufanyika kwa watumishi
    malengo   (Performance    Management  wa ngazi ya kati ili waweze kuingia katika mfumo
    System) kulingana na maelekezo ya       huu.
    programu ya umwagiliaji wa Utumishi wa
    Umma.
 103  Kwa kushirikiana na wadau wengine       Mawasiliano  na Wizara nyingine yameanza ili
    kuendelea kuhamasisha wananchi kwa kasi    kuunganisha  ushirika wao katika majukumu
    zaidi katika kuanzisha vyama vya Ushirika   hayo. Mfano  Wizara ya kazi, Ajira na Maendeleo
    katika sekta mbali mbali za kiuchumi. Lengo  ya Vijana na  Maliasili na Utalii zimeshirikiana na
                       141
ikiwa ni kuhamasisha jamii kuhusu Ushirika  Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika katika
kama   chombo    cha  kumkomboa    kutoa semina za uhamasishaji. Hatua hizi
mwananchi/mkulima/mfanyakazi n amfanya    zitaendelezwa kwa wadau wengine.
biashara mwenye kipato kidogo katika
kupunguza umaskini. Mkazo utawekwa
kwenye shughuli za uvuvi, uchimbaji madini,
ufugaji, umwagiliaji maji mashambani na
viwanda vidogo vidogo vya usindikaji.
                    142
         WIZARA YA VIWANDA, BIASHARA NA MASOKO

NA.          AHADI                       UTEKELEZAJI
 1.  Kutangaza na kuhamasisha zaidi shughuli za    Wizara iliendesha warsha za kuhamasisha
   Tume ya Ushindani na Baraza la Ushindani     shughuli za Tume ya ushindani na Baraza la
   pamoja na Baraza la Ushauri la walaji.      Ushindani pamoja na Baraza la Ushauri. Sheria
                            ya Ushindani na Baraza la Ushindani pamoja na
                            Baraza la Ushauri imechapishwa ili isambazwe
                            kwa wadau. Aidha, Sheria hizo zinatafsiriwa
                            katika lugha ya Kiswahili ili ziweze kueleweka
                            kwa wananchi walio wengi.
 2.  Kuhamasisha uanzishaji wa viwanda vidogo     Shirika la Maendeleo ya Viwanda Vidogo (SIDO)
   vijijini hasa vya kusindika mazao ya kilimo na  limeweza    kuanzisha viwanda vipya vidogo
   misitu.                     vidogo 199 ambavyo vimeajiri watu 406. Aidha,
                            SIDO imetoa Kozi 8 za Usindikaji wa vyakula
                            (food processing), zilitolewa kwa washiriki 160
 3.  Kuweka msisitizo katika kutoa huduma za     SIDO imetoa jumla ya mikopo 831 ambayo
   kiufundi, kuendeleza ujasiriamali, masoko,    ilitolewa katika mikoa 11 yenye dhamani ya
   mawasiliano na huduma za kifedha kwa ajili    Tshs.556 millioni kwa miradi yenye ajira ya watu
   ya mitaji.                    4,100.
                            Kozi 11 za Ujasiriamali katika uongozi wa fedha
                            na masoko, zimetolewa kwa washiriki 275
                            ambao watajiajiri wenyewe.
                            Mafunzo ya ufundi katika kozi 59 yametolewa
                            kwa washiriki 2,254 ambao watajiajiri wenyewe
                            Taasisi ya Uhandisi na Usanifu Mitambo
                            (TEMDO) imetoa mafunzo kwa wajasiriamali 8
                            wa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Mbeya na
                            Morogoro kuhusu teknolojia ya kutengeneza
                            mashine za kusindika mafuta ya alizeti na mafuta
                            ya mawese pamoja na mashine za kupukuchua
                            mahindi
                            Chuo cha Elimu ya Biashara (CBE) kilitoa
                            Mafunzo ya kuendeleza SMEs, kwa wakufunzi 15
                            kuhusu mbinu za kisasa za ujasiriamali; Kwa
                            wakufunzi wasaidizi (Junior trainers) 20 juu ya
                            ujasiriamali katika Mikoa ya Arusha, Manyara,
                            Kilimanjaro, Tanga, Mbeya, Rukwa, Ruvuma na
                            Iringa; Kwa viongozi 10 wa umoja wa vikundi 10
                            vya Mkoa wa Dar es Salaam unaoitwa
                            ‟Developers of Sustainable Community – Based
                            Associations (DESCOBA)‟ kuhusu mbinu za
                            ujasiriamali; Kwa viongozi 30 wa ushirikiano wa
                            SACCOS Mkoani Morogoro kuhusu mbinu za
                            ujasiriamali.
                            Mafunzo yalitolewa na (CAMARTEC) kwa
                            wakulima na wajasiriamali 23 kutoka mikoa ya
                            Arusha,     Manyara, na Singida kuhusu
                            utengenezaji wa zana za kilimo na zana za
                            uchukuzi vijijini, na  wajasiriamali 10 kuhusu
                            jinsi ya kutengeneza na kutumia teknolojia ya
                            udongo-saruji katika ujenzi wa nyumba bora
                            zenye gharama nafuu vijijini.
                        143
4.  Kuwaendeleza wajasiriamali kwa lengo la  Mradi ujulikanao kama MIT/ILO - “Gender
   kutekeleza programu ya MKUKUTA.      Mainstreaming Project” (GMP) kwa awamu ya
                        kwanza uliwezesha shughuli zifuatazo kufanyika;
                        Kutoa mafunzo juu ya uboreshaji ushiriki katika
                        maonyesho ya biashara “Training on Improve
                        Your Exhibition Skills‟ – (IYES)” kwa
                        wajasiriamali 24. Wakufunzi 36 waliandaliwa ili
                        kutoa mafunzo hayo.
                        Kutoa mafunzo juu ya maendeleo ya
                        wajasiriamali wanawake (Training on Women
                        Entrepreneurship Development) kwa watu 60.
                        Kutoa mafunzo juu ya kujenga uwezo wa
                        jumuiya na vyama vya wajasiriamali (training on
                        association capacity building). Jumuia 3 zilifaidika
                        na mafunzo hayo ambazo ni TAFOPA, AWEZA
                        na FAWETA.
                        SIDO   kupitia   kitengo   cha  “Women
                        Entrepreneurship Development – (WED)
                        imekuwa ikiendesha mradi wa usindikaji wa
                        vyakula tangu mwaka 1993. Hadi kufikia Machi
                        2005, mradi ulikuwa umeshatoa mafunzo kwa
                        wajasiriamali 3800 na kwa wakufunzi 150
                        amabapo   asilimia   70  ya  wajasiriamali
                        waliofundishwa wameweza kuanzisha miradi
                        katika sekta ya usindikaji.
                        Aidha, mradi huo kwa kushirikiana na wadau
                        wengine ulifadhili na kuwezesha warsha 5 za
                        kikanda zilizofanyikia katika miji ya Dar-es
                        Salaam, Mbeya, Mwanza, Moshi na Kibaha.
                        Lengo la warsha hizo lilikuwa ni kuhamasisha juu
                        ya ubunifu, hati miliki, njia za usambazaji na
                        uzingatiwaji wa ubora katika uzalishaji,
                        ufungashaji (packaging) na matumizi ya “E-
                        commerce” kama hatua ya kuelekea kukidhi
                        matakwa ya soko la nje ili kuhimili hali ya sasa ya
                        kuongezeka kwa ushindani na kuenea kwa
                        utandawazi.
5.  Kutathmini matatizo ya wenye viwanda na  Ziara za viwandani zimefanyika nchi nzima kwa
   kuyatafutia ufumbuzi.           lengo la kukutana na wamiliki na viongozi wa
                        kila   kiwanda  ili  kujua  maendeleo,
                        changamoto/matatizo ya viwanda, kisha kutoa
                        mapendekezo na mikakati ya ufumbuzi wa
                        changamoto kwa kushirikiana na wadau na
                        taasisi husika.
                    144
   6.  Kuendelea kutekeleza na kubuni sera na    Sera ya Maendeleo Endelevu ya viwanda
     mikakati ya kuendeleza sekta ya viwanda na  ambayo inazingatia malengo ya Dira ya Taifa
     biashara.                  (National vision 2025) na ya Ilani ya uchaguzi
                            (2005-2010) inaendelea kutekelezwa. Aidha
                            kuongezeka kwa bidhaa za viwanda vyetu
                            kwenye maduka zikishindana na bidhaa kutoka
                            nje ni moja ya mafanikio ya Sera hii. Aidha, sera
                            na mikakati inaendelea kuandaliwa kusimamia
                            Biashara ya chuma chakavu ambayo inatarajiwa
                            kumalizika Juni 2006 ikilenga pamoja na mambo
                            mengine kuvipatia viwanda vya bidhaa za chuma
                            malighafi (chuma chakavu) ya kutosha.
                            Sera ya Maendeleo Endelevu ya viwanda ambayo
                            inazingatia malengo ya Dira ya Taifa (National
                            vision 2025) na ya Ilani ya uchagizi (2005-2010)
                            inaendelea kutekelezwa. Aidha kuongezeka kwa
                            bidhaa za viwanda vyetu kwenye maduka
                            zikishindana na bidhaa za kutoka nje ni moja ya
                            mafanikio ya Sera hii.
                            Sera ya zao la mkonge inaandaliwa ili kuwezesha
                            wawekezaji kuwekeza katika viwanda vya
                            kutengeneza bidhaa zitokanazo na zao hilo, k.v
                            magunia.
7.    Kuweka mazingira ya uwezeshaji kwa      Hadi sasa muswada wa sheria mpya
     wafanyabiashara kwa kuhamasisha wadau    umeandaliwa kwa kushirikisha wadau wote
     wote wanaohusika na utekelezaji wa Sheria  wakiwemo Wizara ya Viwanda, Biashara na
     mpya ya Uandikishaji wa Biashara nchini;   Masoko, Wizara ya Mipango, Uchumi na
                            Uwezeshaji, Ofisi ya Waziri Mkuu (Tawala za
                            Mikoa na Serikali za Mitaa), Wizara ya Sheria na
                            Mambo ya Katiba, Wizara ya Fedha, BRELA,
                            Asasi za Wafanyabiashara zikiwemo Tanzania
                            Private Sector Foundation na Tanzania Business
                            Council. Muswada huu umekwishapitishwa
                            katika ngazi za awali na utasomwa Bungeni
                            wakati wowote. Wizara ya Viwanda na Biashara
                            inafanya maandalizi ya kuandaa kanuni
                            (Regulations) ili kuwezesha utekelezaji wa
                            wadau mbalimbali utafanyika nchi nzima ili kutoa
                            elimu kuhusu sheria mpya na namna ya
                            kuitekeleza.
     Kuanza utekelezaji wa uandikishaji wa    Zoezi la Uandikishaji wa Biashara badala ya
     biashara kwa taratibu zilizorahisishwa    utaratibu wa zamani wa utoaji wa leseni za
     badala ya utaratibu wa zamani wa utoaji wa  Biashara bado halijaanza kutekelezwa isipokuwa
     leseni za biashara;              taratibu za kurahisisha zilishafanywa ambapo
                            mauzo kwa mfanyabiashara anayeendeleza
                            Leseni yake, ambaye mauzo ya bidhaa au
                            huduma zake zinafikia au kuzidi Tshs.
                            20,000,000 analipa ada ya leseni Tshs 20,000 na
                            kwa wale ambao mauzo au huduma ni chini ya
                            kiwango hicho hupewa Leseni bure, vile vile
                            kwa wale wanaoanza Biashara kwa mara ya
                            kwanza yaani Biashara Mpya anapewa Leseni
                            bure. Leseni zote zilizotajwa zikishatolewa
                            mara moja huwa hazina tena ukomo.
                        145
   Kufuatilia uelewa wa sheria mpya kwa     Zoezi la kufuatilia uelewa halijaweza kuwa sheria
   kulinganisha hali ya utekelezaji na matakwa   kwa kuwa muswada wa Sheria husika bado
   ya Sheria yenyewe;               haijapitishwa.
8.   Kuwapatia mafunzo ya Shahada ya Uzamili   Katika mwaka 2005, wizara kwa kushirikiana na
    wa Biashara ya Kimataifa watumishi wanne   Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na DANIDA,
    wa Wizara na ishirini toka idara na Wizara  ilianzisha mafunzo ya Shahada ya Uzamili wa
    nyingine kwa kushirikiana na DANIDA.     Biashara ya Kimataifa katika Chuo Kikuu cha
                          Dar es Salaam.
                          Mwaka wa kwanza wa mafunzo hayo ulianza
                          mwaka jana 2005 na unamalizika mwezi wa sita
                          mwaka 2006. Jumla ya Idadi ya wanafunzi katika
                          programu hiyo ni 28, kati ya hao 24
                          wanafadhiliwa na DANIDA na waliobaki, yaani
                          wanne (4) hawafadhiliwi na DANIDA au Wizara
                          yetu. Katika mwaka huo, Wizara hii imewapatia
                          mafunzo hayo watumishi wanne (4) kwa
                          kushirikiana na DANIDA.
   Kuweka mazingira mazuri ya kazi; na      Wizara imekwishapata vibali viwili vya ajira
   Kuajiri watumishi wa kada mbalimbali     mbadala na ajira mpya vya kuajiri watumishi 23
   kulingana na muundo wa Wizara.        wa kada mbalimbali na Wizara inaandaa
                          matangazo ya kazi na ajira hizo hivi sasa
                          zinatarajiwa kukamilika kabla ya mwisho wa
                          mwaka wa Fedha 2005/2006.
                          Watumishi waliopo wataendelea kupatiwa
                          mafunzo katika mwaka ujao wa fedha. Aidha,
                          Serikali inaendelea na marekebisho ya mifumo
                          ya ajira ili kuboresha mazingira ya kazi.
9.  Kuzindua rasmi Mkataba wa Huduma kwa     Mkataba wa Huduma kwa Wateja umekwisha
   wateja kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais   andaliwa na kufanyiwa marekebisho kufuatia
   Menejimenti ya Utumishi wa Umma.       muundo mpya wa Wizara. Mkataba huo sasa
                          utafikishwa mbele ya Menejimenti ya Wizara
                          kupata kibali ili uweze kupelekwa Ofisi ya Rais,
                          Menejimenti ya Utumishi wa Umma kwa
                          uzinduzi.
10.  Kukamilisha zoezi la kuboresha utendaji    Kwa usimamizi na maelekezo kutoka Ofisi ya
   kazi wa masjala ili kuimarisha mawasiliano  Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma (Idara
   ndani ya Wizara.               ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa) zoezi la
                          kuchambua majalada na makabrasha ya nyaraka
                          chakavu kwa nia ya kuhuisha na kuweka utunzaji
                          mzuri wa kumbukumbu za Wizara linaendelea.
11.  Kuandaa Mkakati wa Kutekeleza Sera ya     Hadidu za Rejea kwa ajili ya maandalizi ya
   Masoko ya mazao ya kilimo.          Mkakati wa kutekeleza Sera ya Masoko ya
                          mazao utaanza kuandaliwa baada ya Rasimu ya
                          Sera ya Masoko ya Mazao kupitishwa na Serikali.
12.  Kuandaa Kanuni na Taratibu za Sheria ya    Rasimu ya kanuni (Regulations) za sheria ya
   Kusimamia mfumo wa stakabadhi ya mazao    kusimamia mfumo wa stakabadhi za mazao
   kwenye maghala (The Warehouse Receipt     imekamilika. Kanuni hizi zitapitishwa baada ya
   Act No. 10 of 2005) ili kuwezesha sheria   kupokea maoni toka kwa wadau.
   hiyo ianze kutekelezwa kwa ufanisi.
                       146
13.  Kuendeleza kutekeleza programu ya       Wizara ilishiriki katika kuandaa miradi ya
   kuendeleza sekta ya Kilimo (Agricultural    kutekeleza ASDP katika ngazi ya Wilaya
   Sector Development Programme- ASDP)      (District Agricultural Development Plans-
   kwa kuanisha miradi ya maendeleo, hususan   DADPs).
   Mipango ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo
   katika  Wilaya  (District Agricultural
   Development Plans- DADPs).
14.  Kutoa elimu kupitia warsha/semina katika    Mafunzo yalitolewa kwa wadau kupitia njia
   kuhamasisha wakulima, wazalishaji na      zifuatazo:-
   wafanyabiashara wadogo wadogo jinsi ya     Mafunzo kwa watoa taarifa za masoko (market
   kutumia taarifa mbalimbali za masoko ili    monitors) kutoa katika miji mikuu ya mikoa
   kuendeleza   kukuza/kununua   mazao   pamoja na baadhi ya wilaya.
   kulingana na mahitaji ya soko.
                           Warsha ya wadau wa mazao ya mihogo na
                           mtama ilifanyika TEC-Dar es Salaam ili kuweka
                           mikakati ya kuwaunganisha wadau wa mazao
                           hayo na masoko.
                           Maonesho ya Nane Nane katika vituo vya
                           Morogoro na Mbeya kwa kutumia vipeperushi
                           kuhusu umuhimu wa taarifa za masoko,
                           usindikaji mazao ya kilimo n.k.
                           Programu ya kuendeleza Mifumo ya Masoko ya
                           mazao ya kilimo (AMSDP) inaendelea kutoa
                           mafunzo kwa vikundi vya wakulima, wasindikaji
                           na wafanyabishatra juu ya umuhimu na jinsi ya
                           kupata taarifa za masoko ya mazao.
15.  Kuelimisha na kuhamasisha wakulima na     Wizara inashirikiana na Taasisi zisizo za
   wazalishaji juu ya matumizi ya vipimo sahihi  Kiserikali kama DaiPesa na FaidaMali katika
   wakati wa kuuza mazao kwenye magulio na    kuhamasisha wakulima na wazalishaji juu ya
   vituo/masoko ili kuepuka udanganyifu.     umuhimu wa kuuza mazao kutumia vipimo
                           sahihi.
16.  Kuhamasisha na kuwezesha wakulima,       Warsha ya wadau kuhusu uongezaji thamani
   wasindikaji na wafanyabiashara juu ya     kwa mazao ya muhogo na nafaka ilifanyika TEC
   umuhimu wa kusindika mazao kabla ya      Dar es Salaam. Warsha nyingine za aina hiyo
   kuyauza ili kuongeza ubora na thamani.     zimepangwa kufanyika kanda ya ziwa na kanda
   Lengo likiwa ni kupata bei nzuri, mazao ya   ya Magharibi kulingana na upatikanaji wa fedha.
   pamba, korosho, matunda na nafaka.       Programu ya kuendeleza Mifumo ya Masoko ya
                           Mazao AMSDP inaendelea kutoa mafunzo ya
                           umuhimu wa kuongeza thamani ya mazao kwa
                           kuyasindika na pia kuviunganisha vikundi vya
                           wasindikizaji na Taasisi za Fedha ili kupata mitaji
                           ya kuendeleza usindikaji wa mazao.
17.  Kuwezesha Halmashauri za wilaya kuwa na    Mafunzo kuhusu ukusanyaji, uchambuzi na
   vitendea kazi vya kukusanya, kuchambua na   usambazaji wa taarifa za masoko ya mazao
   kutunza taarifa za masoko katika maeneo    yaliyotolewa kwa wakusanyaji wa Taarifa za
   yao. Vitendea kazi hivi ni pamoja na vifaa   masoko (Market Monitors) walioko katika miji
   vya kukusanyia takwimu/taarifa, vyombo vya   mikuu ya mikoa pamoja na baadhi ya Wilayani.
   usafiri na kompyuta ambazo zitawezesha
   kujenga ‟benki‟ za takwimu za masoko      Aidha vitendea kazi vya kukusanyia taarifa za
   zitakazotumika kwa manufaa mbalimbali.     masoko ya mazao viligawiwa wakati wa mafunzo
                           hayo. Maandalizi ya kununua Kompyuta na
                           vyombo vya usafiri yanaendelea kwa watoa
                           taarifa za masoko yanaendelea.
                       147
18.  Kuendelea  kushiriki  katika   shughuli  Wizara imeshiriki katika mikutano mbalimbali ya
   mbalimbali kutoa elimu ya kanuni na      kuboresha biashara ya mazao kati ya nchi yetu
   taratibu za masoko ya nchi mbalimbali za    na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika
   nje, hususan nchi za Jumuiya ya Afrika     Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za
   Mashiriki mwa Afrika (SADC), Amerika na    Kusini mwa Afrika (SADC).
   nchi  za  umoja   wa   ulaya   kwa  Semina za uhamasishaji kuhusu kanuni na
   wafanyabiashara ili waweze kuzingatia kwa   taratibu za masoko ya Jumuiya ya Afrika
   urahisi wanapoamua kufanya biashara katika   Mashariki zilifanyika katika Kanda mbili ambazo
   masoko ya nchi hizo.              ni Mikoa ya Kanda ya Ziwa ambayo ilifanyika
                           Mwanza na Mikoa ya Kanda ya Masharika
                           ambayo ilifanyika Zanzibar.
                           Elimu ya biashara kwa nchi wanachama wa
                           EAC, SADC, SADC, AGOA na EU ilitolewa
                           kwa washiriki wa maonesho ya Nane Nane
                           (Vipeperushi na video documentary).
19.  Kuendelea kufanya tafiti kuhusu gharama za   Taratibu za kufanya utafiti kuhusu ununuzi na
   kuuza na kununua mazao (Marketing Costs)    uuzaji wa zao la kahawa mkoani Kagera
   kwa lengo la kupendekeza njia za        zimekamilika.      Mshauri   mwelekezi
   kupunguza gharama zisizo za lazima.      (consultant),ambaye ni Taasisi ya Utafiti ya
                           Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine Morogoro
                           itafanya utafiti huo.
                           Utafiti wa gharama za kuzalisha zao la tumbaku
                           umefanyika na ushauri upo kwenye taarifa ya
                           utafiti huo.
20.  Kuratibu na kufanya tathmini ya ujenzi na   Taratibu za kufanya tathmini ya ujenzi wa
   uboreshaji wa miundombinu ya masoko      masoko katika maeneo ya Segera na
   katika sehemu maalun. Tathmini itaanzia na   Makambako     zinaandaliwa. Kutokana  na
   ujenzi wa soko la mboga mboga za matunda    kuongezeka kwa mahitaji ya ujenzi wa masoko
   katika mji mdogo wa segera na soko la     ya kisasa katika miji mbalimbali nchini, wizara
   nafaka na bidhaa mchanganyiko katika mji    inaanda utaratibu wa kufanya tathmini ya
   mdogo wa Makambako.              maeneo yote muhumu kwa lengo la
                           kuyaendeleza.
21.  Kuendelea na juhudi bora wa kuendesha na    Kamati maalum ya kuimarisha soko la ndani la
   kusimamia miundo mbinu ya masoko ikiwa     mazao imeundwa na imeshaanza kutekeleza
   ni pamoja na kutathmini uwezekano wa      majukumu yake.
   kutumia kampuni maalum za Menejimenti.
22.  Kuandaa utaratibu bora wa kuendesha na     Utafiti unaendelea kufanyika. Mifano mizuri (best
   kusimamia miundo mbinu ya masoko ikiwa     practices) kutoka nchi nyingine (Afrika ya
   ni pamoja na kutathmini uwezekano wa      Kusini, China) imefanyika utafiti. Matumizi ya
   kutumia kampuni maalum za Menejimenti.     Makampuni maalumu ya Menejimenti yameanza
                           kutumika katika katika soko la mahindi la
                           Kibaigwa (Dodoma), Nyandira, Tandai na Kinole
                           (Morogoro).
23.  Kuendelea kuratibu shughuli za vikundi na   Uratibu wa kutoa elimu kwa wakulima juu ya
   Taasisi zisizo za Kiserikali (NGO‟s, CBO‟s   faida za kilimo cha mikataba unaendelea
   na Makampuni) zinazojishighulisha na      kufanywa. Wizara ilipata ushirikiano toka
   ununuzi, usindikaji na uuzaji wa mazao na   Kampuni ya Gomba Estate Limited (GEL)
   bidhaa   za  kilimo,   zikiwemo zile  ambayo imeanza utaratibu wa kuwahusisha
   zinazowaunganisha wakulima na masoko      wakulima wadogo katika kilimo cha mkataba
   kwa kutumia kilimo cha mkataba (contract    ambapo mazao yao yatauzwa moja kwa moja
   farming).                   soko la ulaya.
24.  Kuendeleza mazungumzo yaliyokwishaanza     Wizara iliendelea mazungumzo kati ya
   na Makampuni makubwa ya nchi za nje kwa    Makampuni ya Ununuzi na Wazalishaji hasa
   lengo la kufanya nao biashara ya moja kwa   vikundi na vyama vya Ushirika ili mazao yao
   moja kwa kuanzia na mazao ya Pamba,      yaweze kuuzwa moja kwa moja.
                       148
   Kahawa, Chai na Korosho. Kampuni ya
   Migros na ” Cooperative Marketing Chain”
   ya Uswisi kwa ajili ya bidhaa mbalimbali na
   Makampuni ya Uholanzi kwa ajili ya
   Korosho.
25.  Kukamilisha   taratibu   za   kisheria,  Kwa kushirikiana na Mradi wa kuendeleza
   uhamasishaji na kutoa mafunzo kwa wadau     Biashara ya Mazao ya kahawa na Pamba, Wizara
   ili kuwezesha matumizi ya Stakabadhi za     imeikamilisha Sheria ya Matumizi ya Stakabadhi
   mazao yaliyopo ghalani kama dhamana ya     za mazao Ghalani kutumika kama dhamana.
   mikopo kutoka katika vyombo vya fedha.     Kanuni na taratibu za matumizi ya mfumo wa
                           Stakabadhi za mazao yaliyoko ghalani
                           zinaandaliwa (Rasimu ya mwisho imekamilika).
26.  Kuendeleza juhudi za kuimarisha ubora wa    Wizara iliendelea kutekeleza majukumu yake
   mazao ya kahawa na Pamba.            kuongeza ubora wa zao la Pamba na Kahawa
                           chini ya Mradi wa kuendeleza Biashara ya
                           Mazao ya kahawa na Pamba.
27.  Kupitia na kuboresha Sheria, kanuni na     Uorodheshaji wa sheria, kanuni na taratibu za
   Taratibu za ununuzi wa mazao ili zikidhi    ununuzi umeanza kwa kushirikiana na kituo cha
   mahitaji mbalimbali ya mfumo wa soko      utafiti (ERB) cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.
   uliopo hivi sasa.                Mapitio ya Sheria, Kanuni na taratibu za ununuzi
                           wa mazao yatafanyika baada ya kupitishwa kwa
                           Sera ya Masoko ya Mazao. Rasimu ya mwisho ya
                           Sera ya Masoko ya Mazao imekamilika.
28.  Kuboresha uwezo wa vikundi vya uzalishaji,   Mafunzo yametolewa kwa vikundi vya
   usindikaji na vya wafanyabiashara kwa lengo   wazalishaji, wafanyabishara na wasindikaji kwa
   la kuviunganisha vikundi hivyo na masoko    lengo la kuwajengea uwezo na hatimaye
   maalum.                     kuwaunganisha na masoko maalum. Aidha,
                           wizara imeandaa rasimu ya ”Agri-business
                           Directory” kwa lengo la kuwaunganisha wadau
                           wa masoko nje na ndani ya nchi.
29.  Kujenga na kuimarisha miundombinu ya      Kazi ya kuimarisha miundombinu ya masoko
   masoko katika wilaya ambazo Programu ya     inaendelea kama ifuatavyo:
   kuboresha Mifumo ya Masoko na Mazao ya     Barabara : Ukarabati umekamilika katika
   Kilimo ya Masoko na Mazao ya Kilimo       wilaya za Mbeya vijijini, Sumbawanga, Muheza,
   itatekelezwa.                  Babati, Arumeru, Hai, Mufindi na Songea
                           umekamilika. Ujenzi umeanza katika wilaya za
                           Rombo na Same. Maandalizi ya ujenzi katika
                           wilaya za Mbulu, Monduli, Hanang, Lushoto,
                           Ludewa, Mbarali, Rungwe na Mbinga yapo katika
                           hatua za mikataba ya ujenzi na hivyo ujenzi
                           utaanza hivi karibuni. Zabuni za ujenzi katika
                           Wilaya za Mbozi, Nkasi na Arumeru
                           zimetangazwa. Aidha, mafunzo ya utunzaji na
                           ukarabati  wa barabara    zinazoendelezwa
                           yametolewa kwa vijiji vipatavyo 40. Jumla ya
                           watu 130 wamepata mafunzo hayo.
                            Maghala : Ghala moja lilijengwa (Magugu,
                           Babati) na maghala manne kukarabatiwa;
                           maghala hayo ni Qash (Babati), Matai
                           (Sumbawanga), Iwindi (Mbeya) na Chimala
                           (Mbarali).
                        149
   Masoko : Ujenzi wa masoko unaendelea katika
   wilaya za Babati, Arumeru, Hai, Muheza, Mbeya
   vijijini, na Sumbawanga. Taratibu za kuanza
   ujenzi wa Masokokatika wilaya za mufindi na
   songea zinaendelea.
150
        WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI

NA          AHADI                    UTEKELEZAJI
1.  Idara ya Elimu ya Msingi:
   Kutoa Ruzuku ya Maendeleo ya sh.      Jumla ya Tshs. 8,345,200,000 zilitolewa kwa ajili ya
   5,556,000,000/- kwa ajili ya ujenzi wa   Ruzuku ya Maendeleo ya ujenzi wa madarasa na
   madarasa na sh.3, 312,000,000/- kwa     Tshs. 6,681,600,000 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba
   ajili ya ujenzi wa nyumba za walimu.    za walimu.
   Kutoa Ruzuku ya Uendeshaji wa        Hadi kufikia Machi, 2006, jumla ya Tshs.
   shule ya sh.62, 145,000,000/- kwa      37,769,928,754 zilitolewa kwa ajili ya Ruzuku ya
   ajili ya kununulia vifaa vya kufundishia  Uendeshaji.
   na kujifunzia.
   Kuajiri walimu wapya 7,286.         Jumla ya walimu wanafunzi 10,510 walimaliza
                         mafunzo na kupangwa katika vituo vya kufanyia
                         mazoezi Machi, 2006.
   Kutoa nafasi za mafunzo tarajali kwa    Jumla ya nafasi 5,400 za mafunzo tarajali kwa walimu
   walimu 9,000 wa Daraja la A.        wa daraja A zilitolewa.
   Kuendelea kutekeleza “Mpango wa        Jumla ya vituo 7,751 kwa kundi rika la I na II
   Elimu ya Msingi kwa Walioikosa”        vilitoa elimu kwa watoto 357,490 walio nje ya
   (MEMKWA) nje ya mfumo rasmi wa         Mfumo Rasmi wa Elimu.
   elimu na kuimarisha Mpango wa         Jumla ya Tshs.1, 217,777,728 zilipelekwa katika
   Uwiano kati ya Elimu ya Watu          Halmashauri kwa ajili ya kununulia vifaa vya
   Wazima na Jamii MUKEJA.            kufundishia na kujifunzia. Jumla ya wawezeshaji
                          1,166 na waratibu Elimu ya Watu Wazima 115
                          walipatiwa mafunzo kuhusu uanzishaji na
                          uendeshaji wa MUKEJA.
                          Vituo vya MUKEJA vilianzishwa katika kila
                          Halmashauri na vina jumla ya washiriki watu
                          wazima 1,800,000.
                          Seti 2,280 za moduli za MUKEJA zilichapwa na
                          kusambazwa katika Halmashauri.
                          Waraka Na.3 wa mwaka 2006 unaotoa vigezo
                          vitakavyotumika katika uanzishaji, uendeshaji na
                          ulipaji wa Honoraria kwa wawezeshaji wa
                          MUKEJA na MEMKWA         uliandaliwa na
                          kusambazwa.
   Kuendelea kuimarisha utoaji wa        Ununuzi wa mtambo wa kuchapia vitabu vya
   Elimu Maalumu kwa watoto wenye         wasioona (PED. 30, Type writers, Braillers and
   ulemavu katika ngazi ya Elimu ya        Shimesikio) kwa jumla ya Tshs. 145,000,000
   Msingi.                    umefanyika; Aina 13 za vitabu vya mitaala
                          vimechapwa katika Braille; Kisawidi cha
                          mwongozo wa kufundishia Elimu Jumuishi
                          kimekamilika; Walimu 467 wasio na taaluma ya
                          Elimu Maalum walipatiwa mafunzo ya Elimu
                          Jumuishi kwa jumla ya Tshs. 153,924,000.
                          Walimu wataalam 68 wa Elimu Maalum
                          walipatiwa mafunzo ya muda mfupi katika fani zao
                          kwa jumla ya Tshs. 73,826,000.
                          Hojaji za kukusanyia taarifa za utoaji wa Elimu
                          Maalum katika wilaya ziliandaliwa na kutumika.
                          Jumla ya Tshs. 70,000,000 zilitumika kwa zoezi
                          hilo.
                        151
                       Jumla ya shule na vitengo 96 vya wanafunzi wenye
                       ulemavu vilipewa ruzuku kwa ajili ya ukarabati na
                       ujenzi wa miundo mbinu na madarasa. Jumla ya
                       Tshs. 497,250,000/= zilipelekwa katika Halmashauri.
2.  Idara ya Elimu ya Sekondari
   chini ya Mpango wa Maendeleo
   ya Elimu ya Sekondari (MMES):
   Kujenga madarasa mapya 427        Ujenzi wa madarasa, nyumba za walimu na maabara
   kwenye shule za sekondari ngazi ya    ulitegemea fedha kutoka Benki ya Dunia. Fedha hiyo
   kawaida na 128 ngazi ya juu na      imeingia kwenye Akaunti yetu mwezi Aprili, 2006.
   madarasa 1,210 kwenye shule za      Maandalizi ya kutuma fedha katika shule mbalimbali
   ngazi ya kawaida zinazojengwa na     nchini yanaendelea.
   wananchi.
    Kujenga nyumba za walimu 427
    kwenye shule za sekondari
    zilizopo na 573 katika shule mpya
    za kawaida.
    Kujenga maabara 88 katika shule
    zilizopo ngazi ya kawaida na juu.
    Kukarabati miundo mbinu kwenye
    shule 6 za wanafunzi wenye
    ulemavu.
    Kugharamia Elimu ya Sekondari     Serikali imetoa kiasi cha Tshs. 3,621,475,019 katika
    kwa wanafunzi 24,000 wa kidato    mwaka huu wa fedha kugharamia Elimu ya Sekondari
    cha 1 na 2 wa familia zenye kipato  kwa wanafunzi 21,679 kutoka familia zenye kipato
    cha chini.              duni.
3.  Idara ya Elimu ya Ualimu:

   Kuanzisha  miundo  mbinu  na    Chuo cha Ualimu Morogoro ni chuo Kiongozi
   mtandao wa Teknolojia ya Habari na    ambacho tayari kina maabara: Kompyuta na Mtandao
   mawasiliano katika Vyuo vya Ualimu    wa Internet tayari vimefungwa katika chuo hicho;
   vyote kwa ajili ya kufundishia na    Wakufunzi 16 wamepatiwa mafunzo ya ufundi wa
   kujifunzia.               kompyuta; Timu ya wataalam wa mradi imeteuliwa
                       na Ununuzi wa vifaa unaendelea kwa vyuo vyote.
   Kutenganisha Vyuo vya Stashahada     Vyuo tayari vimetenganishwa. Vyuo vya Stashahada
   na Daraja A. Vyuo vya Stashahada     vipo 14 na Daraja A vipo 18. Vyuo vilivyokuwa na
   vitakuwa 14 na Daraja A vitakuwa     uwezo mdogo vimepanuliwa kufikia uwezo wa
   18.   Aidha vyuo vyenye uwezo     kuchukua wanachuo 350 sasa. Upanuzi unaendelea.
   mdogo vitapanuliwa kufikia uwezo
   wa kuchukua wanachuo 600.
   Kufuatilia uandaaji wa muhtasari wa   Rasimu ya muhtasari imekamilika.
   Teknolojia ya Habari na Mawasiliano
   kwa ajili ya Vyuo vya Ualimu.
   Kuandaa Mkakati wa kuboresha       Rasimu ya mkakati imeandaliwa.
   Menejimenti na Elimu ya Ualimu.
4.  Idara ya Ukaguzi wa Shule:
   Kufanya ukaguzi wa asasi mbalimbali   Jumla ya asasi 8,202 zilikaguliwa kama ifuatavyo:
   za Elimu 19,905.             Shule za awali 1,668, shule za msingi 3,058, vituo vya
                       EWW 3,058, vituo vya ufundi stadi 28, vituo vya
                       elimu maalum 32, shule za sekondari 352 na vyuo
                       vya mafunzo ya ualimu 10. Utekelezaji huu ni sawa
                       na asilimia 41 ya malengo yaliyowekwa.
   Kununua magari 18 kwa ajili ya      Ununuzi wa magari 18 umefanyika.
   ukaguzi.
                       152
   Kutoa mafunzo kwa Wakaguzi wa       Mafunzo ya awali ya ukaguzi wa shule yametolewa
   shule wapya 127.              kwa Wakaguzi wa shule wapya 127.
   Kuendesha mafunzo ya mbinu         Mafunzo kuhusu uchambuzi wa mihtasari na mbinu
   shirikishi za ufundishaji kwa wakaguzi   shirikishi katika ufundishaji na ujifunzaji yametolewa
   wa   masomo    ya:-  Kiingereza,  kwa Wakaguzi wa shule wa masomo ya Kiingereza,
   Kiswahili, Fizikia, Kemia, Biolojia na   Kiswahili, Fizikia, Kemia, Biolojia na Ualimu.
   Ualimu.
   Kuendesha mafunzo ya Menejimenti      Mafunzo ya manejimenti yametolewa kwa Wakaguzi
   kwa Wakaguzi Wakuu wa shule wa       Wakuu wa shule wa wilaya 120.
   Wilaya.
 5.  Idara ya Utawala na Utumishi
   Kuajiri walimu 3,524 wa Sekondari     Hadi Mei, 2006 Idara ya Utawala na Utumishi ilishughulikia
   na Vyuo vya Ualimu pamoja na        ajira ya walimu wapya wa shule za Sekondari na Vyuo vya
   Watumishi wengine wasio Walimu       Ualimu 2,872 na watumishi wasio walimu 170 waliajiriwa.
   170.                    Walimu wenye shahada (231) ; Walimu wa stashahada
                         (2,211) ; Walimu mbadala wa sekondari (58) ; Waalimu
                         wanafunzi (370) ; Walimu daraja A mbadala (2) ;

                         Watumishi Wasio Walimu:
                         Walinzi(10); Maafisa Maghala Wasaidizi(58); Afisa Tawala
                         Mkuu(1); Mkutubi(1); Wasaidizi wa Hesabu na
                         Wahasibu(54); Madereva(1); Katibu Mahususi(12); Afisa
                         Utumishi II(4); Wapishi(13); Fundi sanifu Msaidizi(3);
                         Wasaidizi wa ofisi(10); Msaidizi wa Kumbukumbu(1);
                         Wakili wa Serikali(2).
   Kupeleka Watumishi 100 kwenye       Watumishi wote 150 walipelekwa Mafunzo ya Muda
   Mafunzo ya muda mrefu na 50 ya       mrefu na muda mfupi kwa kutumia fedha za MMEM,
   muda mfupi ndani na nje ya nchi.      MMES na PIF. Watumishi wengine 1,520
                         wanahudhuria mafunzo ya muda mrefu kama
                         ifuatavyo: Cheti (1029); Shahada (435); Stashahada
                         ya uzamili (47) na shahada ya uzamili (10).
                         Watumishi 186 wamehudhuria mafunzo mbalimbali
                         ya muda mfupi ndani na nje ya nchi.
   Kutekeleza majukumu ya Programu      Wizara imeendelea kushirikisha Sekta Binafsi katika
   ya maboresho (PSRP).            kutoa huduma za Usafi, Ulinzi na Mapokezi Makao
                         Makuu ya wizara.
   Kutekeleza mpango wa mwaka wa       Mafunzo kuhusu tathmini ya utendaji kazi (OPRAS)
   tathmini ya utendaji kazi wa        yameendeshwa kwa wakuu wa shule 710 wakiwemo
   Watumishi kwa utaratibu mpya        wa Kanda ya Mashariki, Kati na Kusini. Pia wakuu wa
   unaolenga kuweka malengo na        vyuo 34 na watumishi wa Makao Makuu.
   matokeo katika utendaji kazi        Mkataba wa Huduma kwa Mteja unaendelea
   (Performance Management System)      kufanyiwa mapitio ili kuuboresha zaidi.
   kwa Watumishi wa Wizara.
6.  Wakala wa Maendeleo ya
   Uongozi wa Elimu (ADEM)
   Kutoa mafunzo mbalimbali kwa        Wanafunzi 98 wameandikishwa na wanaendelea na
   viongozi watendaji wa elimu 21,394.    mafunzo. Walimu Wakuu 224 tu wamehudhuria
   Stashahada ya Uongozi 100; Cheti      mafunzo hayo kwenye vyuo vya ualimu 7
   cha Uongozi na Uendeshaji wa        (Morogoro, Butimba, Bunda, Tabora, Katoke,
   Walimu Wakuu wa shule za msingi      Mandaka na Korogwe). Ufadhili wa Halmashauri kwa
   2,520.                   mafunzo hayo ni mdogo.
   Mafunzo mafupi kwa Waratibu wa       Waratibu Kata 228 tu kutoka wilaya 9 wamepatiwa
   Elimu Kata 2,800.             mafunzo. Fedha zilizotolewa kwa ajili ya mafunzo
                         hayo ni kidogo.
                        153
   Uongozi kwa Wakaguzi wa Shule        Wakaguzi wa Shule 256 wamepatiwa mafunzo hayo.
   200.
   Uongozi wa Shule za Sekondari 200.     Wakuu wa Shule za Sekondari na wasaidizi 128
                         wamepatiwa mafunzo.
   Wajumbe 11,000 wa Bodi za Shule       Mafunzo hayakutolewa. Wizara haikutenga fedha
   za Sekondari,                kwa mafunzo hayo.
7.  Idara ya Sera na Mipango:
   Kufanya utafiti, ufuatiliaji na tathmini  Hadidu za rejea za kufuatilia ununuzi wa vitabu na
   ya matumizi ya fedha.            vifaa vya kielimu zimeandaliwa.
   Kusimamia na kuratibu ukarabati wa     Majengo ya shule za sekondari 15 na vyuo vya ualimu
   Shule za Sekondari na Vyuo vya       5 yamekarabatiwa.
   Ualimu.                   Ujenzi wa ofisi za kanda za matengenezo ya shule –
                         Kanda ya Mashariki na Kanda ya Nyanda za Juu
                         Kusini Mashariki unaendelea. Aidha, ukarabati wa
                         ofisi makao makuu pamoja na jengo la Press A
                         unaendelea.
   Kuimarisha mfumo wa menejimenti       Mfumo mpya wa database umewekwa (migration
   na mawasiliano ya kielimu (Education    from COBOL to MYSQL – PHP web based system).
   Management Information System         Upanuzi wa mtandao wa kompyuta na Internet
   EMIS).                     unaendelea Makao Makuu ya Wizara.
                          Kompyuta 126, printers 106, UPS 126 na flash
                           disks 126 zimenunuliwa na kusambazwa kwa
                           mikoa 21 na wilaya 115.
                          Mafunzo ya kompyuta yametolewa kwa Maafisa
                           elimu wa mikoa na wilaya na watumishi wa
                           Makao Makuu ya Wizara.
9.  Ofisi ya Afisa Elimu Kiongozi
   Kufuatilia utoaji wa mafunzo kwa      Jumla ya wawezeshaji 1,166 na waratibu wa elimu ya
   wawezeshaji wa vikundi vya Elimu ya     watu wazima 115 walipatiwa mafunzo kuhusu
   Watu Wazima na MUKEJA katika        uanzishaji na uendeshaji wa MUKEJA.
   Halmashauri.
   Kupanua MUKEJA kufikia vituo 1,140     Vituo 10 vya MUKEJA vimeanzishwa katika kila
   na kusimamia utekelezaji wake katika    Halmashauri nchini na kuandikisha washiriki watu
   Halmashauri zote.              wazima 1,800,000.
   Kuchapa na kusambaza moduli 2,280      Seti za Moduli 2,280 za MUKEJA zilichapwa na
   za kufundishia na kujifunzia EWW      kusambazwa katika kila Halmashauri.
   katika Halmashauri zote.
   Kuendesha semina kwa walimu wa       Maofisa 17 wa Elimu ya Watu Wazima wa
   Elimu ya Watu Wazima ili kufufua      Halmashauri zote za mikoa ya Morogoro, Dodoma
   CHEWATA     katika  mikoa  ya    na Pwani walipatiwa mafunzo kuhusu ufufuaji na
   Morogoro, Dodoma, Pwani na         uendeshaji wa CHEWATA.
   Singida.
   Kuchapa aina 30 za vitabu          Aina 13 za vitabu vya mtaala vimechapwa katika
   vinavyohusu mtaala katika Breli       breli.
   nakala 24,000 kwa ajili ya wanafunzi
   wasioona.
   Kuandaa kisawidi cha pili cha        Kisawidi cha mwongozo wa kufundishia Elimu
   mwongozo wa mafunzo kwa walimu        Jumuishi kimekamilika.
   wataalamu wa Elimu Maalumu.
   Kuendesha mafunzo ya Elimu          Walimu 467 wasio na taaluma ya Elimu Maalum na
   Jumuishi kwa walimu 1,000 wasio na      viongozi wa elimu ngazi ya wilaya walipatiwa
   fani ya Elimu Maalumu na viongozi      mafunzo ya Elimu Jumuishi.
   wa elimu ngazi ya Wilaya.
                        154
Kuendesha mafunzo mafupi kwa         Walimu wataalam 68 wa Elimu Maalum
walimu wataalamu 300.             wamepatiwa mafunzo ya muda mfupi katika fani
                       zao.
Kufanya tathmini katika Wilaya 56 ili    Hojaji iliandaliwa na kutumika kukusanyia taarifa za
kubainisha takwimu za wanafunzi       utoaji   wa   Elimu  Maalum    katika  wilaya
wenye ulemavu, mahitaji ya kielimu     zilizotembelewa. Aidha, ununuzi wa vifaa vya
kwa wanafunzi na walimu.          wasioona na viziwi (PED. 30, Type writers, Braillers
                      na Shimesikio) umefanyika.
Kusajili shule zisizo za Serikali 150 na  Shule 104 zisizo za Serikali zimesajiliwa, kati ya hizo
shule za wananchi za sekondari za      Awali 1, Awali na Msingi 41, Msingi 4, Sekondari 54
kutwa 170.                 na Vyuo 4 vya Ualimu. Aidha Shule za Sekondari za
                      kutwa 426 zilizojengwa kwa nguvu za wananchi
                      zimesajiliwa.
Kusajili walimu walio kazini, kutoa     Zoezi la usajili wa walimu walio kazini linaendelea na
leseni ya kufundisha kwa waombaji      lipo katika hatua ya ukusanyaji wa taarifa kutoka
400 na kuchapa nakala 400,000 za      Wilaya zote. Taarifa kutoka Wilaya 99
vyeti vya usajili wa walimu.        zimepokelewa, Wilaya 17 bado hazijawasilisha.

                      Waombaji 665 walipewa leseni za kufundisha kama
                      ifuatavyo; Shahada ya Uzamili 33, Shahada ya kwanza
                      168, Stashahada 29, Cheti cha Ualimu 34 na Kidato
                      cha Nne 401.

                      Nakala 400,000 za vyeti vya usajili wa walimu
                      hazikuchapwa kwa sababu ya ufinyu wa bajeti.
Kuendesha warsha kwa Waratibu wa      Watendaji 213 wakiwemo Waratibu wa Elimu Kata,
Elimu wa Kata, Wakaguzi Wakuu wa      Wakaguzi Wakuu wa Shule Kanda/Wilaya, Maafisa
Shule na Maafisa Elimu 200 wa        Elimu Mkoa/Wilaya kutoka mikoa ya Dar es Salaam,
Wilaya kuhusu taratibu za usajili wa    Arusha na Mwanza walishiriki warsha ya taratibu za
shule.                   Usajili wa Shule na Walimu.
Kuandaa na kutangaza vipindi 52 vya     Viliandaliwa na kutangazwa kwa ushirikiano na RTD
redio „Boresha Elimu‟ ili kuhamasisha    vipindi 52 vya redio “Boresha Elimu”; ili kuhamasisha
jamii juu ya utekelezaji wa MMEM na     jamii juu ya utekelezaji wa MMEM na MMES; Vipindi
MMES, vipindi 52 vya redio         52 vya “Ufundishaji” vinavyoelezea mbinu shirikishi
„Ufundishaji na vipindi 216 vya       za ufundishaji kwa walimu, na vipindi 216 vya
masomo ya Kiingereza, Maarifa ya      masomo ya Kiingereza, Maarifa ya Jamii na Kiswahili
Jamii na Kiswahili kwa Darasa la V, VI   kwa Darasa la V, VI na VII.
na VII.
Kukamilisha mada za Elimu dhidi ya     Kazi ya Kuingiza Mada za Elimu ya UKIMWI katika
UKIMWI kwa ajili ya kuingizwa        Mitaala ya Masomo Chukuzi ya Elimu ya Ualimu
kwenye masomo chukuzi ya Elimu ya      imekamilika.
Ualimu.
Kutayarisha vifaa vya elimu ya       Jumla ya vitabu 2,200 vimetayarishwa kama ifuatavyo:
UKIMWI kwa ajili ya mafunzo ya       Kiongozi cha Mwalimu Darasa la V – VII vitabu 400,
Elimu Maalum (Wasioona na Viziwi).     Mwongozo wa kutoa elimu ya UKIMWI kwa
                      Wasioona vitabu 600, vitabu vya wanafunzi wa
                      Darasa la V vitabu 400, Darasa la VI vitabu 400 na
                      Darasa la VII vitabu 400.
Kuchapa aina nne za vitabu vya       Ufuatiliaji wa utekelezaji wa Elimu ya Familia katika
masomo chukuzi ya Elimu ya Familia     Kanda ya Kati, Magharibi na Kaskazini Magharibi
na kutoa nakala 20,000 na kufuatilia    umefanyika. Vitabu havikuchapwa kutokana na
utekelezaji wa Elimu hiyo katika      mabadiliko ya mitaala.
shule za sekondari.
                      155
10.  Taasisi ya Elimu Tanzania
   (TET):-
   Kuchapisha na kusambaza Mfumo wa     Mfumo wa Taifa wa Ukuzaji Mitaala umehaririwa.
   Taifa wa Ukuzaji Mitaala.
   Kuandika miongozo mitatu ya       Miongozo yote imeandikwa.
   kufundishia kwa ajili ya shule za
   Msingi na miongozo kwa ajili ya shule
   za Awali na Elimu Maalumu.
   Kufanya tathmini ya ufundishaji wa    Tathmini ya ufundishaji wa masomo ya MEMKWA
   masomo sita ya MEMKWA katika       imefanyika.
   Halmashauri sita za majaribio za
   Ngara, Kisarawe, Musoma (V),
   Makete, Songea (V) na Masasi.
   Kufanya semina za kitaaluma kwa     Semina za kitaaluma kwa wakuza mitaala kuhusu
   wakuza mitaala kuhusu matumizi ya    matumizi   ya TEHAMA  zimefanyika  kama
   Teknolojia ya Habari na Mawasiliano   ilivyokusudiwa.
   (TEHAMA) na kuandaa muhtasari wa
   TEHAMA kwa ajili ya Vyuo vya
   Ualimu.
   Kutoa mafunzo kwa walimu wa shule    Mafunzo kwa walimu wa shule za msingi na
   za Msingi na Sekondari na Vyuo vya    wakufunzi yametolewa katika Kanda zote za Elimu.
   Ualimu kuhusu ufundishaji wa
   masomo yaliyomo katika mitaala
   iliyorekebishwa.
11.  Taasisi ya Elimu ya Watu
   Wazima (TEWW):
   Kuendesha mafunzo ya stashahada ya    Mafunzo ya stashahada ya Elimu ya Watu Wazima
   Elimu ya Watu Wazima kwa         kwa utaratibu wa masomo ya jioni ulianzishwa
   utaratibu wa masomo ya jioni katika   Septemba, 2005. Jumla ya wanafunzi 50 wakiwemo
   mkoa wa Dar es Salaam.          wanawake 17 na wanaume 33 walisajiliwa na
                        wanategemewa kumaliza mwaka wa kwanza Mei,
                        2006. Taasisi imetoa mafunzo ya Elimu Masafa kwa
                        walengwa 12,600.
   Kutoa masomo ya Elimu kwa masafa     Zoezi la uandikishaji walengwa bado linaendelea hasa
   kwa walengwa 15,000.           kwa wale waliokosa nafasi za kujiunga na masomo ya
                        sekondari katika shule za serikali.
                        Utambuzi na uandikishaji wa wanafunzi wa aina hiyo
                        hufanywa pia na Wakufunzi Wakazi Mikoani.
   Kuandika na kurekebisha masomo ya    Jumla ya masomo 7 ya Elimu Masafa hatua ya I sawa
   Elimu ya Masafa matano mapya hatua    na Kidato cha 1 na 2 na hatua ya II sawa na Kidato
   ya tatu katika mfumo wa moduli kwa    cha 3 na 4 yalirekebishwa kuwa katika mfumo wa
   masomo ya Kiingereza, Kiswahili,     moduli. Masomo haya ni Uraia, Kiswahili, Kiingereza,
   Jiografia, Historia na Hisabati.     Historia, Jiografia, Hisabati na Biolojia.
   Kuongeza idadi ya wanafunzi wa      Mafunzo ya Cheti cha Sheria yametolewa kwa
   cheti cha sheria toka 188 hadi 250 na  wanafunzi 168 tu. Wafanyakazi 8 wakiwemo 6
   kutoa mafunzo mbalimbali ya muda     wanasomeshwa katika mafunzo ya shahada ya uzamili
   mrefu kwa watumishi 162 wa Taasisi    na 2 ngazi ya stashahada. Aidha wafanyakazi wengine
   ya Elimu ya Watu Wazima.         100 walipewa mafunzo mbalimbali ya muda mfupi ili
                        kuboresha huduma na hivyo kuongeza tija.
   Kufanya ukarabati wa majengo ya     Ukarabati umefanyika kwenye majengo ya maktaba
   Taasisi katika vituo vya mikoa ya    za Tabora na Dar es salaam, kwa mkoa wa Mbeya
   Mbeya, Tabora na Dar es Salaam.     ukarabati haujafanyika kutokana na mgogoro wa
                        umiliki wa nyumba za Mbeya baina ya Taasisi ya
                        Elimu ya Watu Wazima na Chuo Kikuu cha Dar es
                       156
                        Salaam ambao uko mahakamani.
12.  Bodi ya Huduma za Maktaba
   Tanzania (BOHUMATA):
   Kuimarisha na kuboresha huduma za     Bodi iliongeza machapisho 14,509 yakiwemo
   Maktaba kwa kuongeza machapisho      Majarida na Magazeti 5,762 na Vitabu 8,747.
   40,000 katika mikoa 18 na kutoa
   nakala 2 za Tanzania National
   Bibliography (TNB).
   Kuendeleza ujenzi wa Maktaba ya      Tshs.45, 000,000 zilitolewa kwa ajili ya kuendeleza
   Mkoa wa Dodoma na ujenzi wa        ujenzi wa Maktaba ya Mkoa wa Dodoma awamu ya
   Chuo cha Ukutubi na Uhifadhi       3. Tshs.31,500,000 zilitolewa kwa ajili ya ujenzi wa
   Nyaraka Bagamoyo.             Chuo cha Ukutubi na Uhifadhi Nyaraka Bagamoyo
   Kuweka mfumo wa kisasa wa         Bodi imepata kompyuta 10 ambazo zimeanza
   kutumia teknolojia katika kutoa      kutumika katika kutoa huduma Maktaba Kuu.
   huduma.
   Kutoa mafunzo ya Ukutubi katika      Bodi imeendeleza jumla ya watumishi 17 kati yao:
   ngazi ya cheti, stashahada na mafunzo   Shahada ya Uzamili (2); Shahada ya Ukutubi (2);
   ya muda mfupi.              Shahada ya Sheria (2); Shahada ya Elimu (1); Shahada
                        ya Biashara (2); Stashahada ya Ukutubi (7); na
                        Stashahada ya Sheria (1).
   Kuendesha semina, warsha na hema     Semina kuhusu UKIMWI, athari za madawa ya
   za kusomea kuhusu UKIMWI kwa       kulevya, pombe na sigara zilifanyika katika vituo vya
   watumishi.                Mbeya, Mbozi, Arusha, Tanga na Ilala.
                        Hema la kusomea vitabu vya UKIMWI liliendeshwa
                        Machi – Aprili 2006 katika vituo vya Morogoro,
                        Arusha, Kigoma, Mbeya na Sumbawanga.
                        Semina kwa viongozi wa Wizara kitaifa ilifanyika
                        Arusha.
   Kuendesha Tamasha la wiki ya Vitabu    Tamasha la wiki ya Vitabu liliendeshwa katika mikoa
   katika vituo 10 na kambi za        10 vituo vya Bagamoyo, Kagera, Kigoma,
   kujisomea katika vituo 4 nchini.     Kilimanjaro, Mtwara, Morogoro, Rukwa, Shinyanga
                        na Tabora. Hema za kusomea jumuiya ziliendeshwa
                        katika vituo 5 vya Bagamoyo, Dodoma, Kigoma,
                        Kilimanjaro na Mtwara.
13.  Baraza la Mitihani la Tanzania
      (NECTA)
    Baraza   litaendelea  kutekeleza
    jukumu lake la kutunga na
    kuendesha mitihani yote ya kitaifa
    kwa ufanisi na kuendesha na
    kusimamia mitihami itolewayo na
    Bodi 9 za mitihani kama ifuatayo:-
   Kufanya utafiti, tathmini, usanifu, na  Kanuni za Mitihani ziliandikwa upya ili kukidhi
   kuinua ubora wa mitihani mbalimbali    mahitaji ya sasa.
   ya kitaifa.
   Kuendesha Mitihani ya Kumaliza      Utekelezaji ulifikia hatua ya kutoa matokeo kwa
   Elimu ya Msingi (Primary School      Mitihani ya Kumaliza Elimu ya Msingi (PSLE) na
   Leaving Examinations – PSLE),       Maarifa (QT). Aidha mitihani mingine ilifikia hatua ya
   Maarifa (Qualifying Test – QT)      kutunuku Stashahada na vyeti kwa waliofaulu.
   Kidato cha 4 na 6 na kuhitimu Elimu
   ya Ualimu Daraja la A na Stashahada.
   Kuendesha Mitihani ya Cheti cha      Utekelezaji ulifikia hatua ya kutunuku Stashahada na
   Ufundi Sanifu (Full Technician      vyeti kwa waliofaulu.
   Certificate – FTC) na stashahada ya
   uhandisi.
                        157
   Kusimamia   mitihani  ya nje    Mitihani ya Nje ilifanyika kwa ufanisi. Watahiniwa
   inayofanywa na watahiniwa binafsi    632 walishiriki mitihani ya Bodi 7 za mitihani hiyo.
   hapa nchini
    Kuendeleza ujenzi wa Kituo cha     Awamu ya kwanza imekamilika kwa asilimia 95
    kusahihishia mitihani cha Mbezi    ikijumuisha jengo la usahihishaji, bwalo, mabweni
    Wani.                 mawili na kisima cha maji. Awamu ya pili itahusu
                       ujenzi wa mabweni matatu ya kulala wasahihishaji.
   Kuendeleza programu ya kompyuta     Programu hiyo imekamilika.
   itakayowezesha utoaji wa matokeo
   ya Kidato cha 4 na uchaguzi wa
   wanafunzi kuingia Kidato cha 5.
14.  Mamlaka ya Elimu na Mafunzo
   ya Ufundi Stadi (VETA).
   Kufunga vifaa vya kufundishia katika  Matayarisho ya “Bidding documents” kwa ajili ya
   vyuo vya ufundi stadi vya Mara,     ununuzi wa vifaa yamekamilika. Vifaa hivyo
   Kagera, Mikumi, Songea, Oljoro na    vitanunuliwa Oktoba, 2006. Kazi ya kutayarisha
   Kigoma.                 “Tender documents” inaendelea kwa kuwatumia
                       Wataalamu Washauri na itakamilika Juni, 2006.
   Kuendelea na kazi ya kukarabati na   Wataalamu Washauri wamepatikana kwa ajili ya
   kupanua vyuo vya ufundi stadi vya    vyuo vya Shinyanga, Mpanda, Tabora, Ulyankulu,
   Shinyanga, Mpanda, Tabora na      Arusha na Singida na michoro ya awali
   Ulyankulu, na kuanza ujenzi wa vyuo   imetayarishwa na kupitishwa na wafadhili.
   vipya vya Arusha, Singida, Pwani,
   Manyara, Lindi na Kituo cha Habari
   na Mawasiliano (ICT) Chang‟ombe –
   Dar es Salaam.
   Kuendelea kuongeza idadi ya       Wataalamu Washauri kwa ajili ya ujenzi wa vyuo
   wasichana wanaojiunga na vyuo vya    vipya Pwani, Manyara, Lindi na Kituo cha Habari na
   ufundi stadi.              Mawasiliano (ICT) Dar es Salaam watapatikana
                       mwezi Julai, 2006.
   Kuimarisha, kuboresha na kuinua     Nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi
   mafunzo ya ualimu wa ufundi stadi    zimeongezwa kufuatana na mahitaji katika soko la
   kwa kuanzisha kozi ya stashahada    ajira kwa kuongeza kozi mpya. Uchaguzi wa
   katika Chuo cha Ualimu wa Ufundi    wanafunzi unazingatia kuongezeka kwa idadi ya
   Morogoro na kuanzisha mpango wa     wasichana wakati wa usaili. Kati ya wanafunzi wote
   kuendeleza walimu wa ufundi stadi    80,000 walio katika vyuo vya VETA na vilivyosajiliwa
   kitaaluma (Skills upgrading and     na VETA wasichana ni asilimia 45.
   updating).
   Kuendelea kuimarisha utekelezaji wa   Mpango wa kuanzisha mafunzo ya stashahada
   mfumo mpya wa mafunzo kwa        umeandaliwa unasubiri kupitishwa na Bodi ya VETA.
   kuimarisha mafunzo ya walimu,
   ukarabati wa karakana na uboreshaji    Mpango wa kuwaendeleza walimu wa ufundi
   vifaa vya kufundishia.           kitaaluma (Skills upgrading and updating) umeanza
                         kwa kushirikisha walimu 64 kutoka vyuo vya
                         ufundi 16 katika viwanda 9 kwenye maeneo 8
                         (skills areas).

                         Mpango huu unaratibiwa na Chuo cha Ualimu wa
                         Ufundi Morogoro kwa majaribio “pilot”,
                         utakapokamilika utaendelezwa nchi nzima.

                         Jumla ya Tshs. 436,000,000 zimetolewa kwa vyuo
                         vilivyosajiliwa na VETA kwa ajili ya kununulia vifaa
                         vya mafunzo ili kuboresha ufundishaji kulingana na
                         mahitaji ya mfumo mpya wa mafunzo.
                       158
    WIZARA YA MAENDELEO YA JAMII, JINSIA NA WATOTO

NA.           AHADI                   UTEKELEZAJI
 1.  Kuboresha mazingira ya Chuo cha       Ukarabati wa mabweni matatu umekamilika,
   Maendeleo ya Jamii cha Tengeru kwa      „recreation halls‟ zimekarabatiwa na kuwa
   kujenga ukumbi wa mihadhara, kuweka     vyumba vya kulala wanafunzi, pia Wizara
   mtandao wa mawasiliano (Intaneti), huduma  imeweza kuweka samani katika mabweni hayo
   ya usafiri na kuunda Bodi ya uendeshaji wa  kulingana na mahitaji.
   Chuo.                     Huduma ya maji imeboreshwa kutokana na
                           kuchimbwa kisima kirefu.
                           Wizara imeunda Bodi kwa ajili ya uendeshaji
                           wa shughuli za chuo cha Maendeleo ya Jamii
                           Tengeru. Bodi ilizinduliwa rasmi tarehe 8
                           Disemba, 2005.
2.  Kutoa mafunzo na stadi za aina mbali mbali  Jumla ya wananchi 16,868 wamepatiwa mafunzo
   kwa wananchi wapatao 25,000 katika Vyuo   na stadi katika ufundi, ususi, ufumaji, ufinyanzi,
   vya Maendeleo ya Wananchi (FDC‟s).      stadi za maisha, kilimo na ujasiriamali.
3.  Kuweka mitambo ya umeme inayotumia      Taratibu za Tenda zimekamilika isipokuwa Bodi
   nguvu ya jua kwenye vyuo (8) ambayo     ya Wizara imeshauri idadi ya wazabuni
   havijafikiwa na umeme wa gridi na kupima   iongezwe.
   maeneo ya Vyuo vya Wananchi (8).
4.  Kuorodhesha Idadi ya majumba ya       Zoezi la kufuatilia majumba ya maendeleo
   Maendeleo    (Community    Centres)  limefanyika katika mikoa saba ambayo
   yaliyokuwepo na kuyapatia majumba hayo    Mbeya   8, Dodoma 6,Morogoro 6,Tanga
   nyenzo muhimu kama majarida, luninga,    3,Ruvuma 3,Rukwa 2 na Kilimanjaro 3.
   kanda na kompyuta.
5.  Kushirikiana na Mikoa ya Iringa na Mbeya   Vyuo vya maendeleo ya Jamii na Vyuo vya
   katika kuwahamasisha wananchi wa mikoa    Maendeleo ya Wananchi vilivyoko kandokando
   hiyo katika kampeni dhidi ya uharibifu wa  ya Mto Ruaha vilipanda jumla ya miti 7,876 kama
   mazingira katika vyanzo vya mto Ruaha.    ifuatavyo: Rungemba CDTI (miti 700); Uyole
                          FDC (miti 120); Ruaha FDC (miti 2,500); Ilula
                          FDC (miti 4,500); Ulembwe FDC (miti 56).
6.  Kuhamasisha na kuwawezesha wanafunzi     Mafunzo ya maarifa na stadi yametolewa kwa
   ambao hawakumaliza elimu ya msingi au    makundi mbalimbali katika jamii katika mikoa
   Sekondari  kushiriki katika shughuli   mitano. Jumla ya wananchi 17,353 wamepatiwa
   zitakazowaongezea kipato katika mikoa    mafunzo hayo wakiwemo wanawake 7,940 na
   saba ya Tanzania.              wanaume 9,413. Aidha yametolewa mafunzo
                          mbalimbali ya stadi za kazi na ujasiliamali kwa
                          wasichana waliozaa katika umri mdogo 237.
7.  Kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu kutoa  Kazi hii haijatekelezwa kutokana na ukosefu wa
   elimu kwa wataalam wa Maendeleo ya Jamii   fedha katika bajeti ya mwaka huu unaoishia
   wa Halmashauri kuhusu mbinu shirikishi ya  2005/2006.
   kukabiliana na maafa.
8.  Kutoa mafunzo kwa wataalam wa        Jumla ya wataalam wa maendeleo ya Jamii
   Maendeleo ya Jamii wa Halmashauri ya     Ufundi 37 kutoka Halmashauri 18 za Dodoma
   kuandaa mipango shirkishi ya kupambana na  manispaa, Bariadi, Bukombe, Kahama, Meatu,
   UKIMWI ngazi ya kijiji.           Shinyanga manispaa, Shinyanga vijijini, Kishapu,
                          Sikonge, Uyui, Igunga, Tabora manispaa, Nzega,
                          Iramba, Manyoni, Singida manispaa, na Singida
                          vijijini walipatiwa mafunzo ya kuwawezesha
                          kuandaa mipango shirikishi na kupambana na
                          janga la UKIMWI katika jamii na sehemu zao za
                          kazi.
9.  Kuwapatia pikipiki moja moja maafisa     Jumla ya pikipiki 10 zimenunuliwa na kupelekwa
   Maendeleo ya Jamii wa Halmashauri 20.    kwenye Halmashauri za Manispaa ya Morogoro
                      159
                           na Wilaya ya Rombo, Handeni, Muheza, Rufiji,
                           Iringa, Songea, Singida, Shinyanga, na Tabora.
10.  Kutoa mafunzo kwa watendaji (100) wa      Mafunzo kuhusu Mkakati wa Taifa kuhusu
   Dawati la jinsia kuhusu mwongozo wa      Maendeleo ya Jinsia, unaotoa Mwongozo kwa
   kutekeleza maendeleo ya kijinsia.       wadau kuhusu utekelezaji wa Sera ya Maendeleo
                           ya Wanawake na Jinsia pia kuzingatia
                           MKUKUTA yametolewa kwa Watendaji 30 wa
                           Dawati la Jinsia kutoka kwenye Wizara na Idara
                           zinazojitegemea Novemba, 2005 na 30 kutoka
                           ngazi ya Mkoa mwezi Februari, 2006.
11.  Kuchapisha nakala 2,000 za Mpango wa      Mpango umekamilika na taratibu za uchapishaji
   Taifa wa Kuondoa aina Zote za Ukatili     zimeshakamilika.
   Dhidi ya Wanawake na kuzisambaza.
12.  Kutoa mafunzo kwa Maafisa 114 wa        Mafunzo yalitolewa kwa Maafisa Maendeleo ya
   Maendeleo ya Jamii ya kuwawezesha kutoa    Jamii 54, Waliobaki watapatiwa mafunzo hayo
   ushauri nasaha kwa walioathirika na vitendo  katika mwaka ujao wa fedha.
   vya ukatili.
13.  Kuandaa majarida na vipeperushi kwa lugha   Majarida na vipeperushi kwa lugha nyepesi
   nyepesi na kuvisambaza ili jamii iweze     yaliandaliwa kwa sasa yapo katika hatua za
   kuelimika kuhusu sheria ya makosa ya      uchapishaji.
   kujamiiana ya mwaka 1998, sheria ya Ardhi
   ya mwaka 1999 na sheria ya Ardhi ya Vijiji
   ya mwaka 1999.
14.  Kuendelea kuratibu, kusimamia na kufuatilia  Tathmini hii ilifanyika kuanzia tarehe 29/3/2006
   uendeshaji wa mfuko wa Maendeleo wa      hadi 27/3/2006 katika mikoa ya Mwanza,
   Wanawake (WDF).                Kilimanjaro, Tanga, Iringa na Lindi. Rasimu ya
                           Taarifa hiyo inafanyiwa kazi.
15.  Kuwawezesha wanawake wajasiriamali       Jumla ya wanawake wajasiriamali 127 kutoka
   kushiriki katika maonyesho ya biashara ya   mikoa ya Tanzania Bara na Zanzibar walishiriki
   nje na ndani na pia kupanua wigo wa      katika maonesho ya 29 ya Biashara ya Kimataifa
   masoko na ubora wa bidhaa zao.         yaliyofanyika mwezi Julai, 2005 katika viwanja
                           vya Mwl. J. K. Nyerere
16.  Kudurusu mtaala wa mafunzo ngazi ya jamii   Rasimu ya kitini imekamilika na iko tayari kwa
   ili Elimu ya Idadi ya watu na maisha ya    kupitiwa na wadau mbalimbali kabla ya kwanza
   familia iwepo.                 kutumika.
17.  Kutayarisha taarifa ya kwanza ya utekelezaji  Rasimu ya kwanza ya taarifa hii imeandaliwa.
   wa Mkataba wa Afrika kuhusu Haki na
   Ustawi wa Mtoto na kuiwasilisha Umoja wa
   Afrika Addis Ababa.
18.  Kutoa elimu ya malezi na maendeleo ya     Mafunzo yalitolewa kwa Mafisa Maendeleo ya
   awali ya mtoto kwa jamii zinazozunguka     Jamii na Wakuu wa vyuo vya Mikoa ya Iringa,
   Vyuo vya Maendeleo ya Jamii (FDC) vinne.    Dodoma, Singida, Pwani, Arusha, Tanga,
                           Kilimanjaro, Arumeru, na Dar es salaam ili
                           watoe elimu ya malezi ya maendeleo ya awali ya
                           mtoto.
19.  Kufanya utafiti wa awali kuhusu usafirishaji  Kazi hii ilipangwa kutekelezwa katika kipindi cha
   wa watoto ndani na nje ya nchi (human     robo ya nne ya mwaka 2005/2006.
   trafficking).
20.  Kubaini matatizo yanayozikabili kaya      Dodoso la kubaini matatizo kwa watoto hao
   zinazoongozwa na watoto yatima na       limeandaliwa. Aidha maeneo yanayovizunguka
   walioathirika kwa UKIMWI katika maeneo     Vyuo vya Maendaleo ya Wananchi (FDCs ) vya
   yanayovizunguka Vyuo vya Maendeleo ya     Mamtukuna    (Wilaya ya Rombo) Msinga
   Wananchi.                   (Wilaya ya Moshi Vijijini), Monduli (Wilaya ya
                           Monduli), Msingi (Wilaya ya Singida Vijijini),
                           Nzovwe (Wilaya ya Mbeya Mjini), Katumba
                       160
                           (Wilaya Rungwe), Mlale (Wilaya ya Songea
                           Vijijini), Mbinga (Wilaya ya Mbinga) na Tango
                           (Wilaya ya Mbulu) yamefanyiwa utafiti wa awali.
 21.  Kutayarisha programu ya kupunguza       Kazi hii inafanyika kwa kushirikiana na ILO na
    utumikishwaji wa watoto katika kazi za    wadau wengine.
    hatari.
 22.  Kutayarisha mpango wa Kitaifa wa Elimu ya   Rasimu    ya Mkakati   huo  imeandaliwa.
    Malezi ya Watoto wadogo chini ya umri wa   Ukamilishaji wa Mkakati huo utafanyika katika
    miaka mitano.                 kipindi cha robo ya nne ya mwaka 2005/2006.
 23.  Kwa kushirikiana na mikoa 7, kuziwezesha   Zoezi hili limekamilika. Hali halisi ya watoto
    jamii zilizoathirika zaidi na ongezeko la   wanaoishi katika mazingira magumu zaidi katika
    watoto yatima kuandaa mipango shirikishi   Mikoa hiyo imetambuliwa na       itapewa
    ya jamii kwa kubaini maeneo ya kufanyia    kipaumbele katika mpango ya mwaka wa fedha
    kazi na wajibu wa makundi mbali mbali.    2006/2007.
 24.  Kuzindua na kuanza rasmi utekelezaji wa    Mkataba wa Huduma kwa Mteja umepitishwa na
    Mkataba wa Huduma kwa Mteja.         Menejimenti ya Wizara na kukubaliwa na Ofisi
                           ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma.
                           Mkataba umerudishwa Wizarani ili Waziri wa
                           Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto akamilishe
                           kusaini sehemu yake na kisha uzinduliwe rasmi
                           kwa kuwashirikisha wadau wa Wizara.
 25.  Kuendelea kutekeleza mkakati wa Kitaifa    Mwongozo wa Utekelezaji wa Kupambana na
    Dhidi ya Rushwa na Mpango wa utekelezaji.   Rushwa unaohusu uendeshaji wa warsha na
                           semina za kuzuia rushwa, maadili na utawala
                           bora umeandaliwa.
 26.  Kuwezesha wafanyakazi kubaini masuala     Kamati ya UKIMWI ya Wizara imeundwa
    yanayochochea maambukizi ya UKIMWI na     ambayo inajumuisha Wakurugenzi na Kamati ya
    kutoa misaada ya dawa na ushauri nasaha    Ufundi ya UKIMWI (TAC) inayohusisha
    kwa watumishi waliathirika.          Watendaji wengine. Aidha Wizara imetangaza
                           na kupata mapendekezo (proposals) ya taasisi
                           tatu ambazo zimeomba kufanya utambuzi wa
                           hali halisi ya maambukizi.
27   Kusimamia utekelezaji wa Sera ya Taifa ya   NGOs 812 zimesajiliwa chini ya Sheria ya
    NGOs Na. 24 ya mwaka 2002 kwa         NGOs Na. 24 ya mwaka 2002. Kati ya hizi 133
    kushirikiana na Bodi ya Taifa ya Uratibu wa  ni katika ngazi ya Wilaya, 101 ngazi ya Mkoa,
    NGOs, Baraza la Taifa la NGOs na Wasajili   524 ngazi ya Taifa na 54 ni za Kimatifa. Aidha,
    wasaidizi                   kati ya NGOs 812 zilizosajiliwa kwa mara ya
                           kwanza ni 540 na zilizopewa cheti cha ukubalifu
                           ni 540.
                           Mikataba ya Mashirikiano kati ya Serikali na
                           Skills Share (NGO) na World Society for the
                           Protection of Animals (WSPA) imesambazwa
                           kwa wadau kwa kutolewa maoni.
                           Mkakati uliwekwa kuimarisha mawasiliano kati
                           ya Bodi ya Taifa ya Uratibu wa NGOs na
                           Baraza la Taifa la NGOs pamoja kubuni mbinu
                           za kuimarisha Baraza la Taifa la NGOs ili liweze
                           kuendesha shughuli zake kwa ufanisi na hivyo
                           kuendeleza sekta ya NGOs nchini.
                       161
                       Baraza la Taifa la NGOs tayari limeandaa rasimu
                       ya Kanuni za Maadili kwa NGOs na kuzisambaza
                       kwa wadau ili kutoa maoni kabla ya kuziwasilisha
                       rasmi kwenye Bodi ya Taifa ya Uratibu wa
                       NGOs kwa hatua zaidi. Kanuni hizi zitazisaidia
                       NGOs kuwa na maadili ya utendaji kazi na hivyo
                       kujidhibiti zenyewe kabla ya Serikali kuingilia
                       kati. Aidha, maelekezo na ushauri kwa wadau
                       kuhusu taratibu za usajili wa NGOs katika ngazi
                       ya Wilaya, Mkoa na Taifa yameendelea
                       kutolewa.
28  Kuimarisha utunzaji wa kumbukumbu ya  NGOs 812 zilihakikiwa na kuingiza taarifa zao
   orodha ya NGOs, utoaji wa taarifa za  kwenye benki ya Takwimu.
   mwaka za kazi na matumizi ya fedha za
   NGOs nchini.
                   162
          WIZARA YA HABARI, UTAMADUNI NA MICHEZO

NA           AHADI                      UTEKELEZAJI
 1.  Serikali itaendelea kuratibu utekelezaji wa   Utoaji wa habari Serikalini umeimarika sana
   Sera ya Habari na Utangazaji kwa        kutokana na maagizo ya Rais kwa viongozi wa
   kuimarisha utoaji wa habari na kukamilisha   serikali kutoa habari,. Rasimu ya kwanza ya
   Muswada wa Sheria ya Uhuru wa Habari.      Muswada wa Sheria ya Uhuru wa Habari,
                           ilikamilika Mei, 2006.
2.  Serikali itapanua huduma za Televisheni ya   Ujenzi wa vituo vya kurushia matangazo ya
   Taifa na Radio Tanzania kwa kukamilisha     televisheni huko Tanga, Lindi, Mbeya, Tabora na
   ujenzi wa minara katika vituo vya Tabora,    Kigoma, Bukoba na Musoma umekamilika.
   Kigoma, Bukoba, Musoma, Lindi, Mbeya na     TUT imeomba kutengewa zaidi ya Sh. 14 bilioni
   Tanga.    Ukamilishaji wa vituo hivyo    katika bajeti ya 2006/07 kwa ajili ya ujenzi wa
   utawezesha matangazo kupatikana katika     vituo katika mikoa minane zaidi (Ruvuma, Iringa,
   eneo kubwa zaidi la nchi.            Morogoro, Manyara, Kilimanjaro, Singida,
                           Shinyanga na Rukwa).
3.  Serikali itahakikisha demokrasia nchini     Serikali imekutana na Wamiliki na Wahariri wa
   inadumishwa na kuendelezwa, hususan       vyombo vyote vikuu vya habari kwa madhumuni
   kupitia vyombo vya habari vya umma na      ya kushauriana, kuelimishana pamoja na
   binafsi   kwa    machapisho   na    kuzungumzia maadili yanayohusu vyombo vya
   matangazoyanayozingatia uwiano mzuri na     habari hapa nchini. Aidha vyombo vya habari
   yanaepuka ushabiki, uchochezi, kashfa na    12 jijini vilitembelewa.
   matusi, mambo ambayo yanaweza kuathiri
   misingi imara iliyopo ya umoja, amani na
   mshikamano wa Taifa.
4.  Kuandaa na kuendesha Mkutano Mkuu wa      Mkutano ulifanyika tarehe 23-28 Januari 2006
   mwaka wa Sekta ya Utamaduni.          Mkoani Morogoro.
5.  Kuendesha tamasha Maalum la utamaduni      Tamasha  lilifanyika tarehe  14/10/2005-
   lenye lengo la kuimarisha Umoja, amani,     16/10/2005 Mkoani Dodoma.
   mshikamano na upendo miongoni mwa
   Watanzania.
6.  Kuendesha Mafunzo ya Stashahada kwa       Mafunzo yalifanyika na kupata ongezeko la
   washiriki 90 na mafunzo ya muda mfupi      wanafunzi wa stashahada ya sanaa kutika 84
   kwa wasanii 120 walio kazini katika Chuo    mwaka 2004/05 hadi 100 kwa mwaka 2005/06.
   cha Sanaa Bagamoyo.               Ongezeko hili ni sawa na asilimia 19.
7.  Kuandaa na kuendesha Tamasha la Sanaa la    Tamasha hilo lilifanyika kuanzia tarehe
   Kimataifa.                   26/9/2005-2/10/2005 kwa mafanikio makubwa.

8.  Kuendesha mafunzo ya mbinu za Utawala      Mafunzo yaliendeshwa kwa mfumo wa kanda
   na uendeshaji wa shughuli za Utamaduni     nne – kati, ziwa, kaskazini na Nyanda za Juu
   kwa maafisa Utamaduni 60 wa Wilaya, Miji    (ambapo walikamilisha mpango wa mafunzo kwa
   Manispaa na Majiji.               kipindi cha 2005/06.
9.  Kuendesha Utafiti katika Mikoa 10 wa      Utafiti huo unafanyika kwa kujumuisha mikoa
   kubaini mila na desturi nzuri zinazoweza    mitatu ambayo ni pamoja na Lindi, Kagera na
   kuimarisha ufanisi katika vita dhidi ya VVU   Mbeya. Zoezi hilo bado linaendelea kwa sasa.
   na UKIMWI, umaskini, rushwa na ubaguzi
   wa kijinsia. Aidha, mila na desturi ambazo
   ni kikwazo katika vita hivi zitabainishwa ili
   kuwatanabaisha wananchi kuachana nazo.
10.  Kukuza matumizi ya Kiswahili sanifu na     Jitihada zimeendelea kufanywa kwa kuandaa
   fasaha katika Wizara, Idara, Mashirika na    warsha na semina mbalimbali zilizojumuisha
   Vyombo vya Habari.               wadau wa lugha ya kiswahili vikiwemo vyombo
                           vya habari.
11.  Kuimarisha   vikundi  mbalimbali   vya  Utratibu unaendelea kutekelezwa kwa kufanya
   Utamaduni.                   usajili, kutoa mafunzo na kuvishirikisha katika
                       163
                           matamasha.
12.  Kuendelea kusimamia ujenzi wa uwanja wa     Uwanja wa kisasa umeendelea kujengwa kwa
   kisasa unaojengwa jijini Dar es Salaam na    mujibu wa ratiba ya makubaliano. Inategemewa
   kukamilisha ukarabati wa uwanja wa zamani    kwamba uwanja huo utakuwa umekamilika
   ifikapo oktoba 2005.              kufikia Januari 2007 na kukabidhiwa kwa Serikali
                           mwezi Februari 2007.
                           Ukarabati wa Uwanja wa zamani kwa awamu ya
                           kwanza ulikamilika mwezi Oktoba, 2005 kama
                           ilivyopangwa. Ulitumika kwa matukio makubwa
                           katika nchi yetu kama vile Kuapishwa kwa Rais
                           wa Awamu ya Nne, Maadhimisho ya Sherehe za
                           Uhuru na Jamhuri pamoja na zile za Muungano.
                           Aidha, mashindano ya michezo ya ligi ya Taifa
                           (Vodacom League) na mashindano ya Kombe la
                           Kagame kwa vilabu vya nchi za Afrika ya
                           Mashariki yalifanyika katika uwanja huo kwa
                           ufanisi mkubwa kutokana na uwanja kuwa katika
                           hali nzuri.
13.  Kuziwezesha timu za taifa za michezo      Timu ya taifa iliyojumuisha wachezaji 21 wa
   mbalimbali kushiriki michezo ya Jumuiya ya   Riadha, Ngumi za Ridhaa na Kunyanyua uzito
   madola itakayofanyika Australia.        kwa Watu Wenye Ulemavu iliandaliwa na
                           kushiriki katika michezo hiyo. Timu ilipata
                           medali mbili (ya dhahabu katika mbio za
                           Marathon na ya shaba katika mbio za M.
                           10,000), hivyo kushika nafasi ya 21 kati ya nchi
                           72 zilizoshiriki.
14.  Kutoa mafunzo ya utaalamu wa ukocha,      Mafunzo kwa wataalamu 380 yalitolewa katika
   uamuzi, uongozi na huduma ya kinga na tiba   Chuo cha maendeleo ya Michezo – Malya na
   ili kuinua viwango vya ufundishaji, uamuzi na  vituo vya michezo vya Arusha na Songea. Aidha,
   utawala bora katika vyama na vilabu.      mafunzo ya kwanza ya Diploma ya Mpira wa
                           Mikono yalitolewa katika Chuo Cha Malya
                           yakijumuisha jumla ya washiriki 30 kutoka
                           Tanzania, Kenya na Uganda. Pia wakufunzi
                           walitoka katika nchi hizo.
15.  Kuwawezesha Watu Wenye Ulemavu         Jumla ya wachezaji watatu wa Paralimpiki
   kushiriki mashindano ya kimataifa na kitaifa,  walishiriki Mashindano ya Jumuiya ya Madola
   ambapo timu ya Paralimpiki itashiriki      huko Australia. Aidha, mashindano ya Taifa ya
   mashindano ya Jumuiya ya Madola huko      Olimpiki Maalumu ilifanyika Jijini Mbeya mwezi
   Australia na Olimpiki Maalumu itashiriki    Machi 2006, ikijumuisha jumla ya wachezaji 550
   mashindano ya Taifa huko Mbeya, ikiwa ni    na Makocha 100 kutoka mikoa 19 na Zanzibar.
   sehemu ya maandalizi ya kushiriki        Kutokana na Mashindano hayo, jumla ya
   mashindano ya kimataifa huko China mwaka    wachezaji 24 walichaguliwa kuunda timu ya Taifa
   2007.                      itakayoshiriki   mashindano    ya   Dunia
                           yatakayofanyika Shanghai - China mwaka 2007.
16.  Kupima afya za wanamichezo, kutoa        Jumla ya wanamichezo 1428 walipimwa afya zao
   matibabu na ushauri wa kuboresha afya zao.   katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Iringa
   Aidha, kushirikana na chama cha madaktari    na walipewa ushauri wa kinga na matibabu kwa
   wa michezo (TASMA) itafungua matawi       ajili ya kuboresha afya zao kupitia michezo.
   mikoani  ili  huduma  hii  iwafikie
   wanamichezo wengi zaidi nchini.
17.  Kuanzisha utaratibu wa kuhusisha jamii     Uhamasishaji wa wananchi kushiriki mazoezi ya
   kuhusika na michezo au vikundi vya       viungo na michezo kwa afya zao. Vilabu vingi vya
   michezo  katika  maeneo   wanayoishi   mbio za pole vimeanzisha hasa jijini Dae es
   (Community Sports) kama njia bora ya      Salaam, ambapo wanachama wanaongezeka siku
   kuiwezesha jamii kuweka misingi imara ya    kwa siku na kila Jumapili asubuhi vilabu hivi
                        164
   kushiriki katika michezo, kugharamia    hushiriki mbio za pole kupitia mitaa mbalimbali.
   shughuli za michezo na kuibua vipaji vya  Pia, vilabu vingi vya mazoezi ya viungo (keep fit
   michezo ya kulipwa.            clubs na Gyms) vimeanzisha na kusajiliwa katika
                         nchi nzima hasa mijini. Hii ni hatua ya awali
                         katika kuanzisha Community Sports.
18.  Kuhamasisha jamii, wafanyabiashara na   Baraza la Michezo la Taifa limekutana na NGOs
   umma kwa ujumla kuona uwezekano wa     zote zinzojihusisha na michezo kuangalia
   kuanzisha vilabu vya michezo ya kulipwa.  uwezekano wa kusaidia kuanzisha klabu za
                         kulipwa. Wafanyabiashara wanahamasishwa
                         kuona umuhimu na uwezekano wa kuwa na
                         klabu hizo. Baadhi ya vilabu vya mpira wa miguu
                         vinao wachezaji wa kulipwa kutoka ndani na nje
                         ya nchi lakini bado havijajisajili rasmi kama vilabu
                         vya kulipwa.
                     165
        WIZARA YA MIPANGO, UCHUMI NA UWEZESHAJI

NA           AHADI                     UTEKELEZAJI
 1.  Serikali itaendelea kuwa na hisa katika     Serikali inaendelea kuwa makini katika
   ubinafsishaji wa mashirika ya miundo mbinu   kubinafsisha shughuli za biashara kwa mashirika
   na huduma kama vile Reli, Bandari, Maji na   ya miundombinu na huduma kwa kubaki kuwa
   Umeme.                     mmiliki wa miundo mbinu ya mashirika hayo na
                           kuwapata wawekezaji kwa njia ya ukodishaji kwa
                           kipindi cha kati ya miaka 10 hadi 25, kutegemea
                           na Shirika husika. Shirika la Umeme
                           (TANESCO) halitabinafsishwa, litaendelea kuwa
                           chini ya serikali. Iwapo mwekezaji yeyote katika
                           mashirika    yaliyobinafsishwa   ataonyesha
                           kushindwa kuboresha huduma kwa wananchi
                           serikali hatosita kusitisha mkataba husika na
                           kurejesha umiliki kwa umma. Mfano baada ya
                           kampuni ya CITY WATER Ltd kushindwa
                           kuindesha DAWASA kwa ufanisi serikali
                           ilichukua hatua ya kuirejesha kwa umma chini ya
                           kampuni ya DAWASCO (Shirika la Umma
                           linaloendeshwa na wananchi wa Tanzania).
2.  Kuandaa ratiba ya utekelezaji (road map) ya   Utafiti wa awali wa kuboresha njia za usafirishaji
   jinsi uchumi utakavyowekwa mikononi mwa     wa bidhaa na huduma katika baadhi ya maeneo
   Watanzania.                   ya mijini na vijijini unaendelea sambamba na
                           Program ya MKUKUTA, MKURABITA na SMEs
                           kwa kutolewa mikopo midogo midogo kupitia
                           mabenki. Hatua hiyo itasaidia kutambua makazi
                           ya wananchi na kuweza kuwapatia huduma za
                           uhakika hatua kwa hatua.
3.  Kuandaa mkakati wa kuongeza mapato ya      Uchambuzi wa kutayarisha maeneo maalum ya
   ndani kwa lengo la kupunguza utegemezi wa    uwekezaji ambao unaendana na “Tanzania Mini-
   misaada katika bajeti hatua kwa hatua.     Tiger Plan 2020” unaendelea kwa baadhi ya
                           mikoa sambamba na kutoa elimu kwa walengwa.
4.  Kuharakisha uanzishaji wa viwanda vya      Serikali ina mpango wa kuanzisha viwanda vya
   almasi na Tanzanite kwa madhumuni ya      kusindika madini nchini.
   kuzuia uuzaji na usafirishaji wa madini ghafi
   nje.
5.  Kuendeleza “Agro-processing Industries”,    Serikali inaendelea na uchambuzi wa maeneo ya
   ili kuongeza thamani ya mazao katika soko    kuanzishwa viwanda hivyo nchini kwa
   la nje pamoja na ajira hasa kwa mazao ya    kushirikiana na wadau mbalimbali na taasisi za
   korosho, pamba, karafuu na samaki.       kifedha pia inaendana na mpango wa
                           MKUKUTA katika kuinua hali ya uchumi kwa
                           kasi zaidi kwa kuanzisha “Mini Tager Plan 2020”.
6.  Kuhakikisha ukuaji wa uchumi unakwenda     Serikali inaendelea kutekeleza MKUKUTA na
   sambamba na ukuaji wa uchumi wa         Programu za miradi mbalimbali, kwa lengo la
   wananchi.                    kuondoa umaskini miongoni mwa wananchi.
                           Programu za miradi hii ni kama vile MKUKUTA
                           na SMEs. Vile vile, serikali imeandaa sera ya
                           Uwezeshaji kuhakikisha wananchi wanashiriki
                           katika kukuza uchumi.
7.  Kuanzisha maeneo maalum ya      uchumi   Kwa kuanzia serikali imezindua eneo la kwanza
   (SEZs) nje Dar.                 Mabibo external tarehe 8 Novemba 2005 na
                           taratibu za kuanzisha Eneo lingine Mkoani
                           Tanga, zimeshaanza. Maeneo haya yataanzishwa
                           nchini kwa awamu.
                       166
8.  Program za ukimwi kulenga pia nje ya       Pamoja na mafunzo ya utoaji huduma kwa
   sehemu ya kazi kwa wasiokuwa na ajira.      walengwa, Serikali ikishirikiana na Mashirika
                            yasiyo ya kiserikali (NGOs) imeongeza idadi ya
                            vituo 12 na kuwapatia dawa za kurefusha
                            maisha/dawa za kupunguza makali ya ukimwi
                            (ARVs) katika baadhi ya mikoa kwa wenye ajira
                            na wasio na ajira kwa maeneo hayo. Mfano
                            Mikoa ya Iringa, Arusha, Dodoma na Dar es
                            Salaam.
9.  Ufuatiliaji na Usimamizi wa Miradi ya      Ofisi inaendelea na maandalizi ya ufuatiliaji na
   Maendeleo katika kuhakikisha ubora wa      usimamizi wa Miradi ya Maendeleo katika
   Maendeleo.                    Wizara na mikoa kwa maafisa kutembelea
                            miradi hiyo kikanda na hatimaye kufanya mapitio
                            ya miradi hiyo (project reviews) na kutoa
                            taarifa.
10.  Kurejeshwa serikalini viwanda/mashirika     Serikali  imeanza   kuchukua   hatua  za
   yaliyobinafsishwa ambayo hayajafanya kazi;    kuwanyang‟anya     wawekezaji     ambao
   kama vile MOPROCO na Embassy Hotel na      wanashindwa kuyaendeleza mashirika hayo
   kubinafsishwa upya.               mfano Mikumi Hotel na Mashamba ya Mkonge
                            Group”. Pia, Ofisi hii imezitaka Wizara zenye
                            mashirika ya aina hiyo kuwasilisha maoni yao ili
                            hatua zaidi ziweze kuchukuliwa. Taarifa hii
                            inafanyiwa kazi na Mipango na Ubinafsishaji.
11.  Kufanya utafiti kwa sekta isiyorasmi kwa ajili  Serikali imefanya tafiti tatu muhimu ikiwemo
   ya kuongeza uzalishaji.             MKURABITA, kutambua ukubwa wa sekta iliyo
                            rasmi (1995) na utafiti wa nguvu kazi (2000/01).
                            Matokeo ya tafiti hizi yanaendelea kuboresha
                            programu mbalimbali katika kufahamu mchango
                            wa sekta binafsi katika pato la Taifa. Zoezi hili
                            linaendelea.
12.  Kuwapatia ardhi ya kutosha wananchi wasio    Serikali inaendelea na upimaji upya wa maeneo
   na ardhi maeneo yaliyo jirani na mashamba    ya mashamba ya Mkonge ili sehemu ya ardhi
   ya Mkonge Tanga.                 iliyo na wananchi wapewe bila kikwazo.
13.  Serikali itaongeza kasi ya utekelezaji wa    Sheria ya Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi Na.
   Sera ya Taifa ya Uwezeshaji wa Wananchi     16 ya 2004(National Economic Empowerment
   kiuchumi kupitia Sheria ya Uwezeshaji      Act No. 16/2004 ilianza kutumika rasmi mwezi
   iliyopitishwa na Bunge.             Februari   2005   kwa  kuanzishwa   kwa
                            MKURABITA, Mfuko wa Udhamini wa Mikopo
                            kwa Mauzo ya Nje, Mfuko wa Kudhamini
                            Mabenki na taasisi za Fedha kwa miradi midogo
                            midogo na ya Kati (SMEs), Dhamana ya
                            uwekezaji Tanzania, Unity Trust of Tanzania na
                            Kuboresha shughuli za micro-finance.
14.  Kufuatilia na kuhakikisha kuwa takwimu      Ofisi ya Taifa ya Takwimu iliendelea na
   muhimu zilizopangwa kufanyika katika       majukumu ya kukusanya, kuchambua na
   mwaka wa fedha ujao ambazo ni: Savei ya     kusambaza takwimu. Pamoja na tafiti zilizotajwa
   Hali ya Mapato na Matumizi ya Kaya (HBS),    hapo juu. Ofisi ilifanya tafiti nyingine nyingi
   na Hali ya Ajira (LFS), zinakusanywa na     ambazo ziko katika hatua mbalimbali za
   kuchambuliwa.                  utekelezaji ambazo ni pamoja na Uchambuzi wa
                            Sensa ya Kilimo na Mifugo ya mwaka 2003 –
                            2005; na uzalishaji Mali Viwandani kwa kila robo
                            mwaka.    Aidha, utafiti na Uchambuzi wa
                            Nguvukazi 2005/06 (Integrated Labour Force
                            Survey) ulifanyika.
                        167
15.  Kufanya mapitio ya mfumo wa awali wa     Mapitio ya Mfumo wa Taifa wa Ufuatiliaji
   ufuatiliaji na kuandaa Mpango Kabambe wa   Umasikini (Poverty Monitoring Master Plan)
   Ufuatiliaji wa Hali ya Umaskini nchini    yalifanyika na kufanyiwa marekebisho ili iweze
   utakaofuatilia utekelezaji wa malengo ya   kwenda sambamba na mahitaji ya MKUKUTA
   MKUKUTA.                   ambayo ni mapana na ni mengi zaidi. Matokeo
                          ya mchakato huo imekuwa ni kuanzishwa kwa
                          Mfumo wa Taifa wa kufuatilia MKUKUTA
                          (MKUKUTA Monitoring Master Plan).
16.  Utekelezaji wa Kampeni ya Elimu kwa     Mkakati   wa mawasiliano wa MKUKUTA
   Umma kuhusu Mkakati wa Kukuza Uchumi     umeandaliwa.    Semina iliendeshwa    kwa
   na Kupunguza Umaskini (MKUKUTA).       wataalam wa mawasiliano ili waweze kufikisha
                          ujumbe wa MKUKUTA kwa wadau mbalimbali
                          kama inavyokusudiwa.    Katika kipindi cha
                          mwaka wa fedha 2006/07, mpango umekwisha-
                          andaliwa na utekelezaji wa mkakati wa
                          mawasiliano wa MKUKUTA. Hii ni pamoja na
                          ufikishaji wa dhana ya MKUKUTA katika ngazi
                          za chini ili wananchi walio wengi waielewe na
                          waweze kushiriki katika utekelezaji wake.
                          Maandalizi ya MKUKUTA kwa lugha rahisi
                          yalifanyika na tayari zimechapishwa nakala za
                          kutosha kwa lugha rahisi ya Kiswahili na
                          Kiingereza.
17.  Kuratibu utekelezaji wa MKUKUTA kwa     Mwongozo wa utekelezaji wa MKUKUTA
   kushirikiana na wadau katika sekta zote.   umeandaliwa. Madhumuni ya mwongozo huu ni
                          kuongoza utekelezaji wa MKUKUTA. Pia katika
                          kipindi hicho Wizara imeshiriki katika maandalizi
                          ya mwongozo kwa ajili ya matumizi ya sekta ya
                          umma wa jinsi ya kuoanisha malengo mahususi
                          na mipango yao ya kitaasisi (Strategic Plans)
                          pamoja na bajeti (MTEF).

                          Mafunzo kwa nia ya kuoanisha malengo ya
                          MKUKUTA katika mwongozo wa maandalizi ya
                          Bajeti ya Serikali kwa kuzingatia vipaumbele vya
                          mfumo wa bajeti ya Serikali (MTEF) yatatolewa
                          kuanzia mwaka wa fedha 2006/07. Kutokana na
                          zoezi hilo michakato mbalimbali katika ngazi ya
                          Taifa imeoanishwa kama vile, mchakato wa
                          mapitio ya matumizi ya serikali (Public
                          Expenditure Review – PER), mchakato wa
                          kuoanisha misaada ya wafadhili (JAS), mchakato
                          wa ufuatiliaji umaskini (MKUKUTA Monitoring
                          Master Plan) na mfumo wa Bajeti ya Serikali
                          (MTEF).
18.  Kuandaa taarifa ya mwaka ya utekelezaji wa  Wizara inaendelea kuandaa taarifa mbalimbali
   MKUKUTA.                   zinazohusu jitihada za Serikali za kupambana na
                          umaskini ikiwa ni pamoja na taarifa ya
                          utekelezaji wa MKUKUTA (MKUKUTA
                          Implementation   Progress   Report) kama
                          ilivyokuwa wakati wa utekelezaji wa Mkakati wa
                          Kupunguza Umaskini na taarifa ya hali ya
                          umaskini (Poverty and Human Development
                          Report). Taarifa zote hizo zitasambazwa kwa
                          wananchi ikiwa ni pamoja na kuweka kwenye
                          tovuti ya mfumo wa ufuatiliaji hali ya umaskini
                      168
                         (www.provertymonitoring.go.tz), tovuti ya
                         Wizara (www.mpee.go.tz) na Tovuti ya Taifa
                         (www.tanzania.go.tz) ikiwa ni njia mojawapo ya
                         kutekeleza Mkakati wa Mawasiliano wa
                         MKUKUTA.
19.  Kuendelea kupanua huduma ya mikopo     Mradi wa SELF ulianza mwaka 1999 kwa
   inayotokana na mradi wa SELF katika mikoa  kuhusisha mikoa mitano (5) ya Tanzania Bara,
   14 iliyo chini ya mradi huo.        Mikoa hiyo ni Singida, Dodoma, Pwani,
                         Morogoro, Mtwara na Lindi. Aidha, mradi huu
                         ulijumuisha pia Unguja na Pemba. Hadi kufikia
                         mwaka 2005 mikoa mingine minane (8), ilikuwa
                         imekwishaingizwa katika utaratibu wa SELF.
                         Mikoa hiyo ni Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Mara,
                         Mwanza, Iringa, Mbeya na Ruvuma. Lengo la
                         Serikali ni kusambaza huduma ya SELF katika
                         mikoa yote hapa nchini ili kuwafikia wananchi
                         walioko vijijini.

                         Serikali itaendelea kuendesha mafunzo kwenye
                         taasisi zinazotoa mikopo chini ya mradi huu na
                         kutoa mikopo kwenye taasisi za fedha zinatoa
                         mikopo midogo midogo kwa wananchi pamoja
                         na kufuatilia na kufanya tathmini ya mradi wa
                         SELF kwa walengwa.

                         Kwa kutambua umuhimu wa mradi, Serikali
                         inaendelea kujadiliana na wafadhili kutoka Benki
                         ya Maendeleo ya Afrika (AFDB), kwa ajili ya
                         upanuzi zaidi wa shughuli za mradi.
20.  Kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya    Katika mwaka 2005/06 Programu ya Taifa ya
   utekelezaji wa miradi ya NIGP.       Kuongeza Kipato (NIGP) iliendelea na
                         utekelezaji wa mradi wa Chumvi Pemba, mradi
                         wa Mama Lishe Dar es Salaam na miradi ya
                         nyuki Rufiji na Dodoma Vijijini. Baadhi ya
                         shughuli zilizofanyika ni pamoja na kuendelea
                         kutoa mafunzo kwa wafugaji nyuki kuhusu
                         utunzaji na uvunaji bora wa asali. Aidha, NIGP
                         iliendelea na ukarabati wa jengo la kuhifadhia
                         chumvi lililoko Chakechake, Pemba pamoja na
                         ununuzi wa machine za mikono za kuzalishia
                         chumvi.
                         Katika kipindi hicho, Serikali ilitenga kiasi cha
                         shs. 210 milioni kwa ajili ya ukamilishaji wa
                         miradi ya NIGP pamoja na kulipia gharama za
                         uendeshaji. NIGP itaendelea kukamilisha miradi
                         inayoendelea pamoja na kutekeleza miradi
                         mipya, katika kipindi cha mwaka 2006/07 NIGP
                         itakamilisha kutoa mafunzo kwa Mama Lishe
                         kwa mkoa wa Da es Salaam kwa kupitia Jumuiya
                         yao iitwayo Umoja wa Mama Lishe Dar es
                         Salaam (UMANTIDA).
                      169
                    WIZARA YA FEDHA

   Na          AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
   1.  Kukuza uchumi wetu kwa kiwango cha      Uchumi umekua kwa asilimia 6.8 mwaka 2005
     asilimia 7.2 mwaka 2006.           ikilinganishwa na asilimia 6.7 mwaka 2004.
                            Mwenendo huu wa ukuaji wa uchumi licha ya
                            janga la ukame lililojitokeza ambalo lilisababisha
                            uhaba mkubwa wa chakula na upungufu mkubwa
                            wa maji kwa ajili ya kuendesha mitambo
                            inayozalisha umeme ni wa kuridhisha.
                             Nchi ilikabiliwa na tatizo la kupanda kwa bei
                               ya mafuta ya petroli katika soko la dunia
                               kulikosababisha kupanda kwa gharama za
                               uzalishaji viwandani na bei ya huduma
                               mbalimbali.

                              Kutokana na janga la ukame ambao kwa
                              kiasi kikubwa limeathiri kilimo na uzalishaji
                              wa bidhaa na huduma viwandani inatarajiwa
                              kuwa kiwango cha ukuaji wa uchumi
                              kitashuka hadi kufikia asilimia 5.8 katika
                              mwaka 2006, ikilinganishwa na kiwango cha
                              asilimia 6.8 kilichofikiwa 2005.
2.    Kukusanya mapato ya ndani yasiyopungua    Kulingana na mwenendo wa bajeti ya Serikali
     shilingi 2,066,751 milioni sawa na asilimia  kwa kipindi cha Julai 2005 hadi Machi 2006,
     14.3 ya pato la Taifa ifikapo Juni, 2006.   Serikali inatumaini kuwa malengo ya sera za
                            mapato yatafikiwa kama ilivyopangwa. Mapato
                            ya ndani yanatarajiwa kufikia Shilingi milioni
                            2,066,751 sawa na asilimia 14.3 ya Pato la Taifa.
                            Hii inatokana mwenendo wa kuridhisha wa
                            utekelezaji wa sera za kodi kama vile
                            marekebisho ya Kodi ya Mapato, marekebisho
                            ya Sheria ya Ushuru wa Bidhaa, marekebisho ya
                            Mfumo wa Kodi ya Ongezeko la Thamani
                            (VAT), Marekebisho ya Ushuru wa Forodha, na
                            marekebisho ya mfumo wa Leseni za Biashara
                            kwa mwaka 2005/2006.
3.    Kudhibiti mfumuko wa bei hadi asilimia 4   Kutoka 2000 hadi 2004 na katika nusu ya
     ifikapo Juni, 2006.              kwanza ya mwaka 2005 Tanzania imeshuhudia
                            mserereko wa kupungua kwa mfumuko wa bei
                            kwa mwaka kutoka asilimia 5.9 mwaka 2000
                            hadi kufikia asilimia 4.1 mwaka 2004.
                            Mfumuko wa bei kwa mwaka uliyoishia Januari,
                            2005 ulikuwa asilimia 4.0 na kuendelea kubakia
                            katika kiwango hiki kwa mwaka uliyoishia
                            Februari na Machi 2005. Mserereko mkubwa wa
                            ongezeko la mfumuko wa bei ulionekana kwa
                            mara ya kwanza Aprili 2005 na uliendelea kukua
                            hadi kufikia kiasi cha asilimia 6.9 kwa kipindi cha
                            mwaka uliyoishia Aprili 2006.
                            Sababu kubwa za kuongezeka kwa mfumuko wa
                            bei kwa miezi kumi na mbili iliyopita ni pamoja
                            na kuongezeka kwa bei ya chakula (11.2%)
                            kutokana na ukame, na mafuta ya petroli
                         170
   Na          AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
                             kutokana na ongezeko la bei ya bidhaa hizi
                             katika soko la dunia. Kwa kuzingatia kwamba
                             chakula kinachangia asilimia 56 ya ‟kapu la
                             bidhaa‟ linalotumika kupima mfumuko wa bei,
                             kiwango cha asilimia 6.9 kinaashiria kwamba bei
                             za bidhaa nyinginezo nyingi zilipungua katika
                             miezi 12 iliyoishia Aprili 2006.
4.    Kuwa na fedha za kigeni za kuweza       Kiasi cha fedha za kigeni kwa ajili ya kuweza
     kugharamia mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na  kugharamia mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na
     huduma toka nje kwa kipindi kisichopungua   huduma toka nje kilikuwa kutoka Dola za
     miezi saba 7.                 Kimarekani milioni 974 mwishoni mwa mwaka
                             2001 sawa na miezi 5 ya kuweza kuagiza bidhaa
                             na huduma kutoka nje hadi Dola za Kimarekani
                             milioni 2,296.1 mwaka 2004 sawa na uwezo wa
                             kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje kwa miezi
                             8.4.
                             Kiasi hiki kilishuka na kufikia Dola za Kimarekani
                             milioni 2,066.0 mwishoni mwa Desemba, 2005
                             ambacho ni sawa na uwezo wa kuagiza bidhaa
                             na huduma kutoka nje kwa muda wa miezi 7.2
                             na baadaye kupanda tena hadi kufikia kiasi cha
                             Dola za Kimarekani milioni 2,095.2 mwishoni
                             mwa mwezi Aprili 2006 sawa na miezi 7.5.
                             Upungufu huu ulichangiwa zaidi na bei kubwa ya
                             mafuta ya petroli katika soko la dunia, na
                             mahitaji ya chakula kufuatia ukame hapa nchini.
                             Hii inamaanisha kuwa, kiasi cha fedha za kigeni
                             kwa ajili ya kuweza kugharamia mahitaji ya
                             uagizaji wa bidhaa na huduma toka nje
                             kiliendelea kubakia juu ya malengo ya miezi 7
                             kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita.
5.    Kupunguza kiwango cha utegemezi wa       Mkakati wa kupunguza utegemezi ni kuongeza
     bajeti ya Serikali kinachofikia asilimia 41  ukusanyaji wa mapato ya ndani. Kwa ajili hii,
     ifikapo Juni, 2006.              Serikali inaendelea na mpango wake wa
                             kuboresha makusanyo ya ndani kwa kwa
                             kupanua uwigo wa kodi na kuimarisha
                             ukusanyaji mapato kutoka kwa walipa kodi
                             wakubwa.Katika bajeti ya 2006/07, kiwango cha
                             utegemezi kimepungua hadi asilimia 39 ya
                             matumizi yote, hasa kwa kuzingatia msamaha wa
                             madeni ya IMF (MDRI).
6.    Kutenga zaidi ya asilimia 50 ya bajeti kwa   Bajeti ya 2006/07 imetenga asilimia 57 ya
     ajili ya utekelezaji wa vipaumbele       rasilimali zote kwa ajili ya utekelezaji wa
     vilivyoainishwa katika MKUKUTA.        MKUKUTA, ikilinganishwa na asilimia 54 mwaka
                             2005/06.
                         171
   Na          AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
7.    Kutenga kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya  Wizara iliendelea kutenga kiasi kikubwa cha
     sekta za huduma za uchumi na jamii.      fedha kwa ajili ya Sekta muhimu za huduma za
                             uchumi na jamii. Hadi kufikia Machi, 2006,
                             matumizi katika sekta hizi yalikuwa asilimia 47 ya
                             matumizi yote bila mfuko mkuu wa Serikali
                             (CFS).
                              Katika bajeti ya 2006/07, fedha kwa ajili ya
                              sekta za kipaumbele za huduma za jamii
                              zimeongezeka kwa asilimia 25, kutoka Shilingi
                              milionii 1,924.0 mwaka 2005/06 hadi Shilingi
                              milioni 2,409.7.
8.    Kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya     Kiasi cha Shilingi 40,948,203,700. Kilitengwa
     Uchaguzi Mkuu Oktoba, 2005.          kwa ajili ya Uchaguzi Mkuu Oktoba, 2005
                             ambao ulifanyika kwa ufanisi.
9.    Kutenga asilimia 4.5 ya misaada ya bajeti   Serikali ilihakikisha kuwa asilimia 4.5 ya misaada
     kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.      ya bajeti kutoka kwa wahisani imetengwa na
                             kupelekwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
                             Hadi kufikia Machi, 2006 kiasi cha shilingi milioni
                             13,542 zilikuwa zimetolewa.
10.    Kutenga fedha za kununulia madawa ya      Kiasi cha shilingi 26.9 bilioni kilitengwa katika
     kusaidia kurefusha maisha kwa waathirika    bajeti ya 2005/06 kwa ajili ya kununulia dawa
     wa ugonjwa wa ukimwi.             hizo (ARVs).
11.    Kutenga fedha za malipo ya mafao ya      Kiasi cha Shilingi 117 bilioni kilitengwa kwa ajili
     waliokuwa watumishi wa Jumuiya ya Afrika    ya malipo ya mafao ya waliokuwa watumishi wa
     Mashariki.                   Jumuiya ya Afrika Mashariki katika bajeti ya
                             mwaka 2005/06.
12.    Kutenga fedha zaidi kwa ajili ya malipo ya   Kiasi cha shilingi 54,208,545,200 kilitengwa
     yanayotokana na ongezeko la wanafunzi wa    katika bajeti ya mwaka 2005/06 kwa ajili ya
     elimu ya juu.                 malipo ya wanafunzi wa elimu ya juu, kiasi hiki
                             kinajumuisha malipo ya ongezeko la wanafunzi
                             wa elimu ya juu (Double entry).       Aidha
                             maombi ya nyongeza ya shilingi 9.2bilioni
                             yanashughulikiwa.
13.    Kutenga 1/8 ya ada ya Ufundi Stadi [Skills
     Development Levy] kwa ajili ya Mfuko wa    Hatua hii imezingatiwa katika bajeti ya 2006/07.
     Elimu unaosimamiwa na Mamlaka ya Elimu
     Tanzania (Tanzania Education Authority -
     TEA).
14.    Kutenga fedha kwa ajili ya mishahara ya    Kiasi cha shilingi 11.7 bilioni kilitengwa katika
     Maafisa Watendaji wa Vijiji (Village      bajeti ya mwaka 2005/06 kwa ajili ya mishahara
     Executive Officers – VEO).           ya watendaji wa Vijiji.
15.    Mamlaka ya usafiri wa anga na mamlaka ya    Mamlaka ya viwanja vya ndege (TAA)
     viwanja vya ndege zitapatiwa mapato yote    wameruhusiwa    kutumia   mapato   yote
     yatokanayo na ada ya viwanja vya ndege.    yanayotokana na ada za huduma kwa abiria wa
                             ndege (Passenger Service Charge).
16.    Kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa   Kiasi cha Shilingi 865 milioni kilitengwa katika
     mkakati wa Taifa wa kupambana na rushwa    bajeti ya mwaka 2005/06 kwa ajili ya kutekeleza
     na kuboresha mfumo wa mahakama nchini.     mkakati wa Taifa wa kupambana na rushwa.
                             Suala hili limeendelea kuzingatiwa kwa umuhimu
                             huo huo katika bajeti ya 2006/07.
17.    Kutenga angalau asilimia 15 ya mapato ya    Bajeti ya 2005/06 ilitenga asilimia 18 ya
     ndani kwa ajili ya matumizi ya maendeleo.   makadirio ya mapato ya ndani kwa ajili ya bajeti
                             ya maendeleo. Hadi kufikia Aprili, 2006 kiasi cha
                         172
 Na           AHADI               MAELEZO YA UTEKELEZAJI
                           shilingi milioni 271,100 kilitolewa sawa na
                           asilimia 16 ya mapato ya ndani. Aidha katika
                           Bajeti ya 2006/07 imetengwa asilimia 26 ya
                           mapato ya ndani kwa ajili ya matumizi ya
                           maendeleo.
18.  Kufanya marekebisho katika maeneo       Sheria ya Kodi ya Mapato imefanyiwa
    yafuatayo ya kodi na taratibu za ukusanyaji  marekebisho na taratibu za ukusanyaji mapato
    mapato:                    kama ilivyopendekezwa na utekelezaji wake
    Sheria ya kodi ya mapato.           umefanywa kwa kufanya mabadiliko katika
                           Jedwali la kwanza la Sheria ya Mapato
                           yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya mwaka 2005
                           kifungu namba 10 iliyoingiza viwango hivyo
                           vipya. Mabadiliko hayo yameanza kutumika
                           kuanzia tarehe 1 Julai 2005.
    Sheria ya kodi ya ongezeko la thamani.     Sheria ya Kodi ya Ongezeko la Thamani
                           imefanyiwa marekebisho na taratibu za
                           ukusanyaji mapato kama ilivyopendekezwa na
                           utekelezaji wake umefanywa kwa kufanya
                           mabadiliko katika vifungu vinavyohusu Sheria ya
                           Ongezeko la Thamani yaliyofanywa na Sheria ya
                           Fedha ya mwaka 2005 kifungu namba 23, 24 na
                           25. Mabadiliko hayo yameanza kutumika kuanzia
                           tarehe 1 Julai 2005.
    Sheria ya ushuru wa bidhaa.          Sheria ya Ushuru wa bidhaa imefanyiwa
                           marekebisho na taratibu za ukusanyaji mapato
                           kama ilivyopendekezwa na utekelezaji wake
                           umefanywa kwa kufanya mabadiliko katika
                           Jedwali la kwanza ya Sheria ya Ushuru wa
                           Bidhaa yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya
                           mwaka 2005 kifungu namba 7. Mabadiliko hayo
                           yameanza kutumika kuanzia tarehe 1 Julai 2005.
                           Ada ya leseni za usafirishaji zimefanyiwa
    Ada ya leseni za usafirishaji.         marekebisho kama ilivyopendekezwa na
                           utekelezaji wake umefanywa kwa kufanya
                           mabadiliko kwenye kifungu namba 11 cha Sheria
                           ya Usafirishaji yaliyofanywa na Sheria ya Fedha
                           ya mwaka 2005 kifungu namba 16 iliyoingiza
                           mabadiliko hayo. Mabadiliko hayo yameanza
                           kutumika kuanzia tarehe 1 Julai 2005
    Sheria ya ushuru wa stempu.          Sheria ya ushuru wa Stempu imefanyiwa
                           marekebisho na taratibu za ukusanyaji mapato
                           kama ilivyopendekezwa na utekelezaji wake
                           umefanywa kwa kufanya mabadiliko kwenye
                           Jedwali la Sheria ya Ushuru wa Stampu
                           yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya mwaka 2005
                           kifungu namba 12. Mabadiliko hayo yameanza
                           kutumika kuanzia tarehe 1 Julai 2005.
                        173
 Na           AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
    Sheria ya mfuko wa elimu            Sheria ya mfuko wa elimu imefanyiwa
                            marekebisho kama ilivyopendekezwa na
                            utekelezaji wake umefanywa kwa kufanya
                            mabadiliko kwenye kifungu namba 12 cha Sheria
                            hiyo yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya mwaka
                            2005 kifungu namba 4 iliyoingiza mabadiliko
                            hayo mapya. Mabadiliko hayo yemeanza
                            kutumika kuanzia tarehe 1 Julai 2005.
19.  Kufanya marekebisho katika Jedwali la Tatu   Sheria ya Fedha 2005 Sehemu ya VIII
    la sheria ya kodi ya Ongezeko la Thamani ili  imetekeleza hili.
    kuingiza kwenye msamaha huo vipuri vya
    treni na vifaa vingine vinavyotumika katika
    treni.
20.  Kufanya marekebisho katika Jedwali la Pili la  Suala hili limetekelezwa kwa Sheria ya Fedha
    sheria ya kodi ya Ongezeko la Thamani ili    2005 kifungu cha 24 (d).
    kuingiza kwenye msamaha huo mafuta ya
    ndege kwa wenye ndege za kibiashara au
    huduma za jamii hapa nchini.
21.  Kufanya marekebisho katika Jedwali la Tatu   Imetekelezwa kwa Sheria ya Fedha 2005
    la sheria ya kodi ya Ongezeko la Thamani ili  sehemu ya vii (Kifungu 25 (a).
    kuingiza kwenye msamaha wa VAT magari
    yanayotumika kutoa huduma za afya
    [Mobile health Clinic].
22.  Kufanya marekebisho katika Jedwali la Tatu   Marekebisho hayakufanyika, kifungu cha 7 cha
    la sheria ya kodi ya Ongezeko la Thamani    Jedwali kilibaki ili kutoa muda kwa Serikali
    kwa kuondoa kifungu cha sasa kinachotoa     kutafakari zaidi kuhusu misamaha ya kodi kwa
    msamaha wa kodi kwa shughuli za uchimbaji    sekta ya madini.
    wa madini.
23.  Kutoa msamaha wa ushuru wa bidhaa        Ushuru wa bidhaa kwenye mafuta ya Ndege (Jet
    kwenye mafuta ya ndege [Jet A-1].        A–1) umefutwa kama ilivyopendekezwa na
                            utekelezaji wake umefanywa kwa kufanya
                            mabadiliko katika Jedwali la kwanza la Sheria ya
                            Ushuru wa Bidhaa yaliyofanywa na Sheria ya
                            Fedha ya mwaka 2005 kifungu namba 7
                            kilichofuta kiwango kilichokuwepo. Mabadiliko
                            hayo yameanza kutumika kuanzia tarehe 1 Julai
                            2005.
24.  Kurekebisha ushuru wa bidhaa kwa asilimia    Ushuru wa vinyaji baridi umeongezwa kutoka
    5 kwa bidhaa zifuatazo;             shilingi 39.40 kwa lita hadi shilingi 41.50 kwa lita
                            kama ilivyopendekezwa na utekelezaji wake
     Vinywaji baridi kutoka shilingi 39.4 kwa   umefanywa kwa kufanya mabadiliko katika
       lita hadi shilingi 41.5 kwa lita;    Jedwali la kwanza la Sheria ya Ushuru wa Bidhaa
                            yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya mwaka 2005
                            kifungu namba 7 iliyoingiza kiwango hicho kipya.
                            Mabadiliko hayo yameanza kutumika kuanzia
                            tarehe 1 Julai 2005.
     Bia kutoka shilingi 243 kwa lita hadi     Ushuru wa bia umeongezwa kutoka shilingi
       shilingi 256 kwa lita;          243.0 kwa lita hadi shilingi 256.0 kwa lita kama
                            ilivyopendekezwa    na  utekelezaji   wake
                            umefanywa kwa kufanya mabadiliko katika
                            Jedwali la kwanza la Sherial ya Ushuru wa
                            Bidhaa yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya
                            mwaka 2005 kifungu namba 7 iliyoingiza
                        174
 Na           AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
                            kiwango hicho kipya. Mabadiliko hayo yameanza
                            kutumika tarehe 1 Julai 2005.
     Mvinyo uliotengenezwa kwa zabibu       Ushuru wa mvinyo uliotengenezwa kwa zabibu
     inayozalishwa nje ya nchi kwa kiwango     inayozalishwa nje ya nchi kwa kiwango
     kinachozidi asilimia 25,kutoka shilingi    kinachozidi asilimia 25 umeongezwa kutoka
     780 kwa lita hadi shilingi 820 kwa lita.   shilingi 780 kwa lita hadi shilingi 820.0 kwa lita
                            kama ilivyopendekezwa na utekelezaji wake
                            umefanywa kwa kufanya mabadiliko katika
                            Jedwali la kwanza la Sheria ya Ushuru wa Bidhaa
                            yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya mwaka 2005
                            kifungu namba 7 iliyoingiza kiwango hicho kipya.
                            Mabadiliko hayo yameanza kutumika tarehe 1
                            Julai 2005.
     Vinywaji vikali kutoka shilingi 1,158 kwa   Ushuru wa vinywaji vikali umeongezwa kutoka
     lita hadi shilingi 1,216 kwa lita.      shilingi 1,158 kwa lita hadi shilingi 1,216 kwa lita
                            kama ilivyopendekezwa na utekelezaji wake
                            umefanywa kwa kufanya mabadiliko katika
                            Jedwali la kwanza la Sheria ya Ushuru wa Bidhaa
                            yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya mwaka 2005
                            kifungu namba 7 iliyoingiza kiwango hicho kipya.
                            Mabadiliko hayo yameanza kutumika tarehe 1
                            Julai 2005.
25.  Kufuta ada za leseni za usafirishaji      Suala hili limetekelezwa kwa Sheria ya fedha
    zinazotozwa na mamlaka mbalimbali za      2005 (Sehemu ya VII).
    leseni   za  usafirishaji  kwa   magari
    yasiyochukua abiria.
26.  Kuongeza kiwango cha ada ya gari kutoka     Marekebisho yalifanyika kupitia tangazo      la
    shilingi 10,000/= hadi shilingi 20,000/= kwa  Serikali (G.N).
    gari kwa mwaka.
28.  Kupunguza kiwango cha ushuru wa stempu    Kiwango cha ushuru wa stempu kwenye
    kwenye    utambuzi    wa   madeni utambulizi wa madeni (acknowledgement)
    [acknowledgement of debt] kutoka asilimia  umepunguzwa kutoka asilimia 4 na kuwa shilingi
    4 na kuwa shilingi 500.           500 kama ilivyopendekezwa na utekelezaji wake
                          umefanywa kwa kufanya mabadiliko katika
                          Jedwali la Sheria ya Ushuru wa Stempu
                          yaliyofanywa na Sheria ya Fedha ya mwaka 2005
                          kifungu namba 12 iliyoingiza kiwango hicho
                          kipya. Mabadiliko hayo yameanza kutumika
                          tarehe 1 Julai 2005.
29.  Kufuta ada ya leseni ya ukazi katika hifadhi Hatua hii ilitekelezwa kupitia Wizara ya Maliasili
    [license to reside in a forest reserve].   na Utalii kwa njia ya Tangazo la Serikali
                          (Government Notice).
30.  Kufuta ada ya leseni ya kulima kwenye Utekelezaji umefanywa na Wizara ya Maliasili na
    msitu wa Serikali au kampuni [license to Utalii kupitia Tangazo la Serikali (Government
    cultivate in a forest reserve].       Notice)
31.                       a.
    Kutoa leseni moja tu kwenye uendeshaji wa Utekelezaji umefanywa kupitia Tangazo la
    biashara katika misitu.            Serikali (Government Notice) na Wizara ya
                           Maliasili na Utalii.
32.  Kuendelea na utaratibu wa cash budget. b. Vikao vya kamati ya mgao wa fedha kwa wizara
                           na idara za Serikali zinazojitegemea (monthly
                           ceiling) kwa kila mwezi vilifanyika kwa kipindi
                           chote hadi Aprili 2006.
                        175
 Na         AHADI               MAELEZO YA UTEKELEZAJI
33.  Kuimarisha utendaji na usimamizi katika  Idara ya Forodha inaboreshwa ili iwe ya kisasa
    idara ya forodha.             na inayotoa huduma zenye viwango vya ubora
                         wa kimataifa. Msisitizo uko kwenye urahisishaji
                         wa biashara na udhibiti ili kuongeza ridhaa ya
                         kulipa kodi. Katika kufanikisha hayo mamlaka
                         imetekeleza yafuatayo:
                         Mobile scanner ambayo inatoa huduma tangu
                         mwezi Julai 2004 hutumika kukagua makontena
                         ya mizigo kwa kutumia mionzi yaliyowekwa
                         katika daraja la njano kutegemea risk. Kama
                         kutakuwa na mgongano kati ya kile kilicho
                         kwenye kumbukumbu za forodha na kile
                         ambacho mashine imeona, basi kontena itabidi
                         lifunguliwe kwa ukaguzi, kama hakuna tatizo basi
                         kontena litaruhusiwa kupita baada ya
                         kukamilisha taratibu husika.
                         ASYCUDA++ ni mfumo wa kisasa unaotumika
                         kupokea, kupeleka na kutunza kumbukumbu za
                         kiforodha ulioanzishwa mwezi Juni 2005. Mfumo
                         huu unatumika katika Uwanja wa Ndege wa
                         Mwl. J K Nyerere, kituo cha huduma za forodha
                         cha Dar es salaam na katika Bandari ya Dar es
                         salaam. Mfumo huu umeongeza kasi ya utoaji wa
                         mizigo katika vituo vyetu vya forodha. Mfumo
                         huu hupanga mizigo katika madaraja ya kijani,
                         njano na nyekundu kutegemea risk na
                         unatumika sambamba na scanner. Aidha,
                         takwimu huingizwa kwenye mfumo wa
                         ASYCUDA++ moja kwa moja na walipa kodi
                         kwa kutumia kompyuta zao au kwa kutumia
                         mkandarasi ambaye ofisi zake zipo kwenye
                         maeneo ya Idara ya Forodha kuonana uso kwa
                         uso na walipa kodi.
                         Vile vile, uingizaji wa bidhaa za mafuta KOJ
                         unadhibitiwa kwa kutumia vifaa aina ya “flow
                         masters” ambazo huonyesha kiasi kamili cha
                         mafuta yaliyoingia nchini na hivyo kukusanya
                         kodi stahili.
                         Mfumo mzima wa forodha unahusisha wadau
                         wengi zikiwemo taasisi mbalimbali za Serikali
                         kama Mamlaka ya Bandari, Tanzania Container
                         Terminal Services (TICTS), SUMATRA pamoja
                         na taasisi zilizo chini ya Wizara mbalimbali kama
                         Kilimo na Afya. Ili kuhakikisha kuwa mfumo
                         mzima unaboreshwa, “Time Release Study”
                         imefanyika mwaka 2005 ambayo ilihusisha
                         wadau hawa ili kuweza kufahamu muda halisi wa
                         kupitisha mizigo katika vituo vyetu vya forodha.
                         Kutokana na za zoezi hilo, kila mdau husika
                         ametayarisha    mpango   wa   utekelezaji
                         utakaotumika kuongeza ufanisi na kupunguza
                         muda wa kupitisha mizigo.
                     176
 Na          AHADI               MAELEZO YA UTEKELEZAJI
34.  Kurekebisha muundo wa Mamlaka ya       Ili kutoa huduma yenye ubora wa hali ya juu na
    Mapato (TRA) ili kuboresha zaidi usimamizi  ya kuvutia mteja, Mamlaka imefungamanisha
    wa vyanzo vya ndani.             shughuli za Kodi ya Ongezeko la Thamani yaani
                          VAT na Kodi ya Mapato kwa nia ya kuboresha
                          utendaji kazi na kuongeza ufanisi. Hii ikiwa na
                          maana kwamba idara sasa zimejipanga kwa
                          majukumu na si kwa aina ya kodi kama
                          ilivyokuwa hapo awali. Utaratibu mpya ni kama
                          ifuatavyo:
                            Idara ya Kodi za Ndani ilianzishwa mwezi
                            Juni 2005 na inasimamia ukusanyaji wa kodi
                            za ndani kutoka kwa walipa kodi wa kati na
                            wadogo katika Mikoa na Wilaya. Mikoa yote
                            nchini hivi sasa ina ofisi moja tu.

                           Ofisi   za  Wilaya   zilizofungamanishwa,
                           zilianzishwa mwaka 2004 na hivi sasa tuna
                           ofisi za Wilaya 72. Ofisi hizi zinatoa huduma
                           zote za kodi katika jengo moja.

                           Kuimarisha “block management system”
                           ambayo inaiwezesha Mamlaka kufahamu
                           walipa kodi walipo na aina ya shughuli
                           wanazofanya ili kuboresha ukusanyaji wa kodi
                           na kupambana na ukwepaji kodi.

                            Kuanzishwa kwa utekelezaji wa mfumo mpya
                            wa utoaji leseni za udereva mwezi Juni 2006.
                            Aidha, kuanzishwa kwa mfumo wa kisasa wa
                            usajili wa magari mwaka 2003, kumefanikisha
                            kuweka kumbukumbu za magari na hivyo
                            kupunguza kwa kiasi kikubwa usajili wa
                            magari usio halali.
                            Kuanza kutumia mtandao mpana wa
                            mawasiliano (Wide Area Network) ili
                            shughuli za Mamlaka ziweze kufanyika kwa
                            ufanisi zaidi.
                          Mamlaka imeboresha mifumo ya utendaji kazi
                          kwa kutumia mifumo ya kompyuta katika nyanja
                          za ukadiriaji kodi na uhasibu. Hatua hii
                          imeongeza uwazi katika ukadiriaji kodi na
                          kupunguza makutano ya moja kwa moja kati ya
                          wakadiriaji na walipa kodi.Aidha utaratibu wa
                          ulipaji wa kodi kupitia mabenki ya biashara
                          ambao ulianzishwa mwezi Julai 2004 kwa kiasi
                          kikubwa umepunguza gharama za ukusanyaji
                          kodi.
                       177
 Na          AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
35.  Kuimarisha Idara ya Walipakodi Wakubwa    Ili kuhakikisha kwamba Idara ya walipa Kodi
    (Large Taxpayers Department – LTD) ili    wakubwa inahudumia watu wengi na kukusanya
    ihudumie watu wengi zaidi.          asilimia 70 ya makusanyo ya Kodi za ndani
                          Mamlaka ina mpango wa kuhakikisha kwamba
                          idadi ya walipa kodi wakubwa inaongezwa
                          kutoka 286 hadi kufikia walipa kodi 370 ifikapo
                          Juni 2006. Hivi sasa hii inakusanya asilimia 68 ya
                          makusanyo ya kodi za ndani. Aidha, Mamlaka pia
                          imeweka mikakati ya kuongeza idadi ya walipa
                          kodi wa idara ya Kodi ya Ndani kutoka
                          walipakodi 369,239 mwezi Desemba 2005 hadi
                          walipakodi 384,193 ifikapo mwezi Juni 2006.

                           Mamlaka imeanzisha utekelezaji wa utoaji
                            huduma na utendaji kazi wa ubora wa ISO
                            9001:2000 kwa Iidara ya Walipakodi
                            Wakubwa kuanzia Juni 2006.
36.  Kuimarisha ukusanyaji wa taarifa za mapato  Ukusanyaji wa maduhuli kutoka wizara na Idara
    kutoka Wizara na Idara mbalimbali.      mbalimbali hasa zile zilizo kwenye utaratibu wa
                          „retention‟ uliimarishwa. Hadi kufikia mwezi
                          Machi, 2006 jumla ya shilingi milioni 1,544,366
                          zilikuwa zimekusanywa sawa na asilimia 100.5 ya
                          lengo la kipindi hicho.

37.  Kuwianisha ongezeko la ujazi wa fedha [M3]  Hadi kufikia Machi, 2006 kiasi cha ukuaji wa
    na malengo ya ukuaji uchumi na kasi ya    ujazi wa fedha ulikuwa ni asilimia 30 kiwango
    upandaji wa bei.               ambacho kilikwenda sambamba na malengo ya
                          ukuaji uchumi na kasi ya upandaji wa bei.
38.  Kuendeleza mafunzo ya utumiaji wa mfumo   Maofisa 42 kutoka ofisi za Makatibu Tawala
    wa Medium Term Expenditure Framework     Mikoa pamoja na Maofisa 158 kutoka Serikali za
    [MTEF].                   Mitaa walihudhuria mafunzo ya (Linking NSGRP
                          na MTEF). Pia Maofisa 42 kutoka katika ofisi za
                          Makatibu Tawala Mikoa na 228 kutoka
                          Halimashauri za Wilaya na Miji walihudhuria
                          mafunzo yaliyoendeshwa kikanda kuhusu
                          (MKUKUTA and its Harmonisation to MTEF,
                          Strategic Plans and the Budgeting Process.
39.  Kuendelea  kuimarisha  ufuatiliaji wa  Ukaguzi wa Miradi ya maendeleo ya Kitaifa na
    utekelezaji wa bajeti    [Expenditure  Ki-Mkoa ulifanyika katika Mikoa 15.
    Tracking].
                       178
 Na          AHADI               MAELEZO YA UTEKELEZAJI
40.  Kurekebisha usimamizi wa Idara ya Forodha  Ili kupunguza muda wa utoaji mizigo bandarini,
    kwa lengo la kupunguza muda wa kupitisha   kila mdau (taasisi) anatakiwa kutekeleza
    bidhaa.                   mapendekezo yaliyomo katika „Time Release
                          Study‟. Mamlaka imeandaa mpango wa
                          utekelezaji  (Implementation   Plan)  wa
                          mapendekezo ya utafiti huo. Ripoti ya
                          utekelezaji wa Mpango huo itatolewa kila baada
                          ya kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwisho wa
                          mwezi Aprili 2006.

                           Ili kuhakikisha kwamba hakuna msongamano
                            na ucheleweshaji wa utoaji mizigo bandarini,
                            Mamlaka ya Mapato Tanzania imeongeza saa
                            za kazi za shughuli za Forodha ili
                            kushughulikia kadhia/mizigo kwa siku za
                            kawaida kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa
                            moja usiku. Aidha, siku ya Jumamosi
                            imeongezwa kama siku ya utendaji kazi
                            kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa kumi na
                            moja jioni. Vile vile kwa upande wa milango
                            inayoruhusu utoaji mizigo nje ya bandari
                            baada ya kukamilisha taratibu zote sasa iko
                            wazi masaa 24 tofauti na awali ilivyo kuwa
                            wazi kwa masaa 12 tu.
41.  Kuimarisha utaratibu wa kukusanya mapato   Ili kuimarisha utaratibu wa kukusanya mapato
    yote kwenye kituo kimoja [One Stop      yote kwenye kituo kimoja, Mamlaka ya Mapato
    Centre].                   ilianzisha utaratibu wa kuwa na kituo kimoja cha
                          kulipa kodi (One Stop Centre) katika Wilaya
                          zote na baadaye kwenye Mikoa. Mpaka kufikia
                          Machi 2006, jumla ya Wilaya 66 zilikuwa na ofisi
                          za aina hii. Aidha, TRA imefanya mchanganuo
                          yakinifu kwa Wilaya 15 zilizobaki ili kuona kama
                          zinaweza kuwa One Stop Centre. Kati ya hizo
                          Wilaya 6 tu ndizo zilizoonekana kuwa na
                          manufaa ya kiuchumi. Wilaya hizi zitaanza
                          kufanya kazi kama One Stop Centres hivi
                          karibuni na hivyo kufanya jumla ya Wilaya 72
                          katika nchi nzima kuwa na One Stop Centres
                          Ofisi zote za Mikoani zimekuwa One Stop
                          Centre kuanzia tarehe 1 Julai 2005 ambazo ni
                          ofisi 23. Mabadiliko ya Sheria yaliyopelekea
                          kuongezeka kwa kianzio cha malipo ya VAT
                          (VAT Threshold) kutoka shilingi 20 milioni hadi
                          40 milioni mwezi Julai 2004, na kufutwa kwa
                          ushuru wa stampu kwenye stakabadhi,
                          imepelekea jumla ya Mikoa 10 kuwa One Stop
                          Centres baada ya kuonekana kuwa na walipa
                          kodi wasiozidi 100.
42.  Kuendelea kutumia „fuel flow meter‟ katika  Mamlaka ikishirikiana na Mamlaka ya Bandari
    bandari ya Dar es salaam.          Tanzania imejiwekea mikakati ya pamoja
                          kuhakikisha utendaji wa“flow meter“ ni wa
                          kiwango cha kimataifa. Aidha, ripoti ya udhibiti
                          wa ubora itatolewa mara moja baada ya miezi
                          mitatu kuanzia mwezi Juni 2006. Ripoti hii
                       179
 Na          AHADI              MAELEZO YA UTEKELEZAJI
                         itaonyesha kiasi cha mafuta kilichopokelewa kwa
                         aina ya mafuta katika vituo vya Dar es salaam,
                         Tanga na Mwanza ili kuonisha na kiasi cha kodi
                         kilicholipwa kwenye mafuta hayo. Ili kuirmarisha
                         udhibiti wa mafuta yaendayo nchi jirani (Transit)
                         Mamlaka kuanzia mwezi Juni 2006, itatumia
                         mtambo wa kisasa wa kompyuta wa udhibiti
                         uitwao Electronic cargo tracking system.
43.  Kuongeza idadi ya walipakodi wakubwa    Mamlaka ya Mapato ilianzisha idara ya walipa
    [large taxpayers].             kodi wakubwa mwaka 2001 ikiwa na walipa kodi
                         100 ambao wliongezeka na kufikia walipa kodi
                         286 Mwezi Machi 2006. Lengo ni kuhakikisha
                         kuwa idara husika inahudumia walipa kodi wengi
                         zaidi na kuwa na uwezo wa kukusanya kiwango
                         cha asilimia 70 ya makusanyo ya kodi za ndani.
                         Hivi sasa idara inakusanya asilimia 68 ya
                         makusanyo ya kodi za ndani.

                          Mamlaka ina mpango wa kuhakikisha kwamba
                           idadi ya walipa kodi wakubwa inaongezwa
                           kutoka 286 hadi kufikia walipa kodi 370
                           ifikapo Juni 2006.
44.  Kutoa elimu kwa walipa kodi ili kuongeza  Hadi kufikia mwezi Machi 2006, vipindi vya
    ridhaa ya kulipa kodi na kupunguza     elimu kwa mlipakodi vilivyorushwa hewani
    ukwepaji wa kodi.             vilikuwa 180 na hadi tarehe 31 Juni 2006 vipindi
                         240 vitakuwa vimerushwa hewani.

                          Mamlaka ya Mapato Tanzania imebadili
                          muundo wa utendaji kazi ili kukidhi mahitaji
                          halisi ya walipakodi na hadi mwezi Desemba,
                          2005 Mikoa 21 ilikwishateuliwa maofisa wa
                          kudumu ambao kazi yao ni kueliemisha
                          walipa kodi tu. Wilaya zote pia zimekuwa
                          zikitoa huduma hiyo kupitia wakuu wa vituo
                          ambao ni wataalamu wliosoma kodi zote
                          zinazosimmiwa na Mamlaka.

                          Hadi kufikia mwezi Machi 2006, semina 225
                           za walipa kodi ziliendeshwa Mikoani kote na
                           hadi mwezi Juni 2006 tunatarajia kuendesha
                           jumla ya semina 300.
                           Mamlaka ya Mapato imekuwa ikiweka taarifa
                           mbalimbali za kodi, zikiwemo Sheria, katika
                           tovuti yake (www.tra.go.tz), ambapo
                           walipakodi na wananchi wamekuwa wakipata
                           taarifa na elimu kupitia njia hiyo.

                         Hadi kufikia mwezi Machi, 2006 zaidi ya nakala
                         100,000 za vijarida vya masuala ya kodi
                         vilichapishwa na kusambazwa Mikoani kote
                         kupitia ofisi za TRA. Aidha, Mamlaka imeongeza
                         uandaaji na urushaji wa vipindi vya Televisheni
                         ambavyo vinawezesha walipakodi kupata
                         ufafanuzi na taarifa mbalimbali za kodi (Quartely
                      180
 Na          AHADI               MAELEZO YA UTEKELEZAJI
                          Live Programmes).
45.  Kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa     Mamlaka hutoa mafunzo kwa wafanyakazi wake
    mamlaka ya mapato kwa kutoa mafunzo,    ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa
    vifaa na kuboresha mazingira ya kazi.    ufanisi zaidi. Ili kuhakikisha kuwa Mamlaka
                          inafanya kazi zake kwa viwango vya Kimataifa, na
                          inapimwa na kujipima ipasavyo, vipimo vya
                          ufanisi vimewekwa ambavyo hufuatiliwa kwa
                          karibu sana na wadau wote wa Mamlaka.
46.  Kuendelea kufanya mazungumzo na       Wizara ilishiriki mikutano ya „Spring‟ ya Benki ya
    wafadhili mbalimbali kwa lengo la kupata  Dunia na IMF ambapo Tanzania iliwakilishwa na
    misaada na mikopo nafuu.          Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Wakati wa
                          mikutano hiyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha
                          alikutana na wawakilishi wa Bodi za wakurugenzi
                          watendaji wa vyombo vya Fedha (Benki ya
                          Dunia na IMF); Mkurugenzi wa Idara ya Afrika
                          katika IMF; Naibu Mkurugenzi mtendaji wa IMF,
                          makamu wa Rais wa Benki ya Dunia kanda ya
                          Afrika, wawakilishi wa USAID, Timu ya MCC;
                          waziri wa Fedha wa Marekani, waziri wa mambo
                          ya Nchi za Nje wa Sweden; waziri wa Fedha wa
                          Uingereza na wengine wengi.
                          Katika vikao hivi, Wahisani walionyesha nia ya
                          kuendelea kuisaidia Tanzania hasa katika
                          kupambana na tatizo la chakula kutokana na
                          ukame, kuimarisha upatikanaji wa nishati ya
                          uhakika ya umeme kwa kukubali Tanzania itumie
                          msamaha wa madeni (MDRT) katika kuimarisha
                          sekta hiyo.

                           MCC walionyesha nia ya kuendelea kusaidia
                            Tanzania katika maeneo ya barabara, maji na
                            Afya. Hali hii nzuri ya ushirikiano iliwafanya
                            wafadhili kuendelea kupatia Serikali misaada
                            na mikopo yenye masharti nafuu.
47.  Kuendelea kushiriki katika mikutano yote  Wizara iliendelea kushiriki kikamilifu katika
    ya kikanda na kimataifa katika masuala ya  mikutano ya Kikanda hususan ile ya Jumuiya ya
    fedha.                   Afrika ya Mashariki na ile ya SADC kufuatana na
                          ratiba zilizowekwa. Aidha, mikutano ya
                          Kimataifa hasa ile ya Mwaka ya Benki ya Dunia
                          na IMF iliyofanyika Washington DC mwezi
                          September, 2005 na ile ya ADB iliyofanyika
                          huko Bourkina Faso Mwezi Mei, 2006.
                      181
 Na          AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
48.  Kutafuta mikopo kutoka vyanzo vyenye     Katika kipindi cha Julai, 2005 hadi Machi, 2006
    masharti nafuu ambayo inalenga katika     misaada na mikopo ya masharti nafuu ilifikia
    kutusaidia kujenga uwezo wetu wa       Shilingi milioni 1,364,244 (Shilingi trilioni 1.36)
    kujitegemea.                 ukilinganisha na makadirio ya shilingi 1,443,580
                           katika kipindi hicho. Kati ya hizo, misaada na
                           mikopo inayopitia kwenye bajeti ya Serikali
                           jumla ya shilingi millioni 575,956 zilipatikana
                           ukilinganisha na makisio ya shilingi milioni
                           589,913. Mikopo na misaada ya miradi ya
                           maendeleo ifikia shilingi milioni 731,711
                           ikilinganishwa na shilingi milioni 783,467
                           zilizotengwa.
49.  Kufanya mazungumzo na nchi wahisani      Hadi kufikia Machi, 2006 mazungumzo
    ambazo bado hazijapa misamaha ya madeni    mbalimbali, yamefanyika na Serikali za nchi za
                           Libya, Hungary na Japan ili kuweza kupata
                           msamaha wa madeni. Serikali ilifanikiwa kupata
                           msamaha wa madeni kutoka nchi hizo.
                           Bado mazungumzo yanaendelea kwa nchi
                           ambazo bado hazijatoa msamaha huo.
50.  Tume ya Pamoja ya Fedha (JFC) itatoa     JFC ilimuajiri Mtaalamu Mwelekezi (Consultant)
    ushauri wake kwa Serikali baada ya kupitia  kufanya utafiti kuhusu gharama za Muungano na
    taarifa zake za kazi pia Tume itatoa semina  kupendekeza namna ya kuchangia gharama hizo.
    kwa wabunge wa bunge la Jamhuri ya      Utafiti huu utabaini pia vyanzo vya mapato ya
    Muungano wa Tanzania na Baraza la       Muungano na gharama zake kwa kipindi cha
    Wawakilishi. Zanzibar ili kupata maoni yao.  miaka kumi iliyopita jambo ambalo litapelekea
                           kuja na kanuni (formula) ya kugawana mapato
                           na gharama za Muungano na baadaye
                           kuanzishwa kwa     Acccount ya pamoja ya
                           Serikali ya Muungano na jinsi ya kuchangia katika
                           account hii. Utafiti huu, utakamilika Julai, 2006.
                           Mshauri Mwelekezi huyo amekwisha wasilisha
                           taarifa yake kwa JFC ambayo sasa inaichambua
                           kable ya kupeleka mapendekezo kwa Serikali
                           zote mbili. Aidha, semina iliyopangwa kufanyika
                           haikufanyika, na sasa imepangwa kufanyika katika
                           mwaka wa fedha 2006/07.
51.  Kuendelea na udhibiti na kuboresha mapato   Utaratibu wa kutumia Sticker Visas ulianza
    yatokanayo na visa.              katika vituo muhimu, ikiwa ni pamoja na Uwanja
                           wa Ndege wa Mwl J K Nyerere, na baadhi ya
                           Ofisi za Balozi zetu nje ya nchi.
52.  Kuendelea Kuboresha mtandao wa IFMS na    Uboreshaji unaendelea. Hivi sasa minara
    kuhakikisha vifaa vinavyotumika kwa      inajengwa kenye DRSILE ili kuweza kuwa na
    tahadhari pindi mtandao uliopo ukipata    „alternative data base‟ wakati wa dharura. Aidha,
    matatizo [Disaster Recovery System]      vifaa vingine vyote ikiwa ni pamoja na furniture
    vinafanya kazi ipasavyo.           vimenunuliwa.
53.  Kuendelea kuwapanga na kuratibu shughuli   Kazi hii inaendelea. Hivi sasa Wizara
    za Wahasibu Serikalini kwa lengo la      imewapangia vituo Wahasibu wapya 480 katika
    kuimarisha kada ya Uhasibu na Ukaguzi wa   Wizara mbalimbali. Aidha, zoezi la kuwapanga
    ndani.                    Wahasibu na Wakaguzi zaidi ya 700 katika
                           Halmashauri nalo linaendelea.
54.  Kuanzisha kada ya Wataalam wa Ununuzi     Mapendekezo ya kuunda kada ya Wataalam wa
    Serikalini [Procurement Cadre].        Ununuzi Serikalini yalijadiliwa na kuidhinishwa
                           na Bodi ya Wakurugenzi ya PPRA katika kikao
                       182
 Na          AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
                           chake cha tarehe 11 Mei, 2006. Sekretariati ya
                           Bodi itawasilisha mapendekezo hayo Wizarani
                           baada ya kuingiza marekebisho machache
                           yaliyopendekezwa na Bodi.
55.  Kuanzishwa kwa vitengo vya ununuzi      Mapendekezo ya muundo wa vitengo vya
    [Procurement Management Units] katika     ununuzi katika Wizara, Idara na Taasisi za
    Wizara, Idara na Taasisi za Umma.       Umma yamekamilishwa na kuidhinishwa na Bodi
                           ya Wakurugenzi ya PPRA katika kikao chake cha
                           tarehe 11 Mei, 2006. Sekretariati itawasilisha
                           mapendekezo hayo Wizara ya Fedha na Ofisi ya
                           Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma baada
                           ya   kuingiza   marekebisho    machache
                           yaliyopendekezwa na Bodi.
56.  Kuandaa utaratibu wa mafunzo kwa       Utaratibu wa mafunzo kwa watumishi
    watumishi wanaoshughulika na manunuzi     wanaoshughulika na manunuzi ya Umma
    [Procurement Audit] yanayofanywa na      umeanza tangu Julai, 2005 na unaendelea hadi
    Serikali na Taasisi zake.           sasa. Tangu mafunzo hayo yaanze zaidi ya
                           watumishi elfu moja kutoka Serikali Kuu na
                           Taasisi zake wanaoshughulika na ununuzi wa
                           umma wamepata mafunzo hayo.
57.  Bodi na Baraza ya Rufaa za kodi zitaendelea  Jumla ya Rufaa 81 zilifunguliwa katika Bodi na
    kusikiliza   na   kupokea    rufaa  Baraza kwa kipindi cha kuanzia Julai, 2005 hadi
    zitakazofunguliwa na kuzitolea maamuzi    Mei, 2006. Rufaa zilizosikilizwa na kutolewa
    mapema iwezekanavyo.             maamuzi kwa kipindi hicho ni 56. Rufaa
                           zilizobaki 25 zinaendelea kusikilizwa na maamuzi
                           yatatolewa mara baada ya ushahidi kumalizika.
58.  Kuendelea kuelimisha wananchi katika     Semina za kuelimisha wananchi kuhusu namna
    Mikoa na Wilaya juu ya utaratibu mzima wa   ya kufungua Rufaa kwa mujibu wa Sheria za kodi
    ufunguaji Rufaa katika vyombo hivi.      ziliendeshwa katika Mikoa ya Tabora, Shinyanga,
                           Kagera, Mara, Singida, na Mwanza. Semina kama
                           hizo zilikwishafanyika katika Mikoa na Wilaya
                           nyingine kipindi kilichopita. Hata hivyo kwa
                           baadhi ya Wilaya ambazo semina kama hizo
                           hazijafanyika Bodi na Baraza wataendelea
                           kufanya hivyo kadri bajeti itakavyoruhusu. Kwa
                           sasa nguvu kubwa imeelekezwa katika kusikiliza
                           kwa haraka mashauri ambayo yamefunguliwa.
59.  Kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa Bodi     Semina moja juu utekelezaji wa Sheria mpya ya
    na Baraza la Rufaa za Kodi ili kuongeza    kodi ya 2004 iliendeshwa Arusha kwa wajumbe
    ufanisi.                   wote wa Baraza na wajumbe wote wa Bodi wa
                           Mkoa wa Dar es salaam. Watumishi 5 wa Bodi
                           na Baraza wamehudhuria mafunzo mbalimbali
                           nje na ndani ya nchi ili kuongeza ufanisi wa kazi.
60.  Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Serikali itakagua  Hesabu zilizokaguliwa kwa kipindi hicho ni kama
    hesabu 47 za Wizara na Idara za Serikali,   ifuatavyo:
    Mikoa 21 ya Tanzania Bara, Halmashauri    Serikali Kuu; Wizara na Idara za Serikali 47 na
    117 za Miji na Wilaya na Balozi 10 za     Mikoa ya Tanzania Bara    21.
    Tanzania.
                            Balozi za Tanzania Nje ya Nchi 10.
                            Serikali za Mitaa (Local Authorities):
                            Halmashauri za Jiji (2);Halmashauri za
                            Manispaa(12);Halmashauri     za  Miji
                            (10); Halmashauri za Wilaya (93).
                       183
 Na          AHADI                MAELEZO YA UTEKELEZAJI
61.  Mfuko wa Akiba ya Wafanyakazi Serikalini    Mfuko umekamilisha taratibu za kumpata
    unakamilisha taratibu zitakazowezesha     mzabuni wa kuweka mfumo wa kompyuta wa
    wanachama wake kupata taarifa kuhusu      kutunza na kuchambua kumbukumbu za
    akiba zao katika mfuko kila mwaka       wanachama. Mzabuni huyo tayari amekwisha
    zikionyesha michango ya mwajiri na faida    anza kazi na anategemea kukamilisha kazi hiyo
    iliyotolewa na mfuko kutokana na uwekezaji   ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni, 2006.Taarifa
    kuanzia robo ya tatu ya mwaka 2005/2006.    za wanachama wote zitaanza kuingizwa katika
                           kompyuta kuanzia robo ya kwanza ya mwaka
                           2006/2007 na kutoa taarifa za akiba ya
                           wanachama kuanzia robo ya pili ya mwaka wa
                           fedha wa 2006/2007.
62.  Mfuko wa Pensheni kwa watumishi wa       Katika kuboresha utendaji na kurahisha utoaji
    Umma utaendelea kupanua wigo wa        wa huduma kwa wanachama, Mfuko umeweka
    wanachama wake, kuanzisha mafao mapya     mifumo mbalimbali ya kompyuta kwa ajili ya kazi
    kama mafao ya elimu        [Education  za kila siku. Mifumo iliyopo ni katika ukokotoaji
    Benefit], kushiriki katika mipango ya     wa mafao, utunzaji wa kumbukumbu za
    kuendeleza makazi, kutumia tekinolojia ya   michango ya mwanachama, na katika utunzaji wa
    kisasa ili kurahisisha utoaji wa huduma na   nyaraka zote za wanachama na za Ofisi.
    kujenga majengo ya biashara na kushirikisha
    wanachama katika shughuli za mfuko katika    Mfuko pia una mifumo ya kuwezesha utoaji
    mwaka 2005/2006.                 wa taarifa za mahesabu ya mwaka na utoaji
                            salama wa hundi. Vilevile, kuna mtandao wa
                            ndani   (Internet)  ambao   huwezesha
                            mawasiliano ya ndani na Tovuti (www.pspf-
                            tz.org) ambayo hurahisisha mawasiliano ya
                            nje ya Mfuko. Hatua hii ya kuboresha mifumo
                            iliyopo inawezesha mfuko kutoa huduma kwa
                            haraka na hivyo kutimiza azma ya Serikali
                            katika kuondoa kero ya kupata mafao ya
                            kustaafu kwa wakati kwa wafanyakazi wake.

                             Mfuko wa Pensheni kwa watumishi wa
                             Umma katika jitihada zake za kuendeleza
                             makazi na maisha bora umeanza kutoa
                             mikopo kwa wanachama ambao wanakusudia
                             kujenga nyumba. Mojawapo ya njia
                             zinazotumiwa na Mfuko katika kuwashirikisha
                             wanachama katika shughuli zake ni kwa
                             kupitia semina mbalimbali ambapo Mfuko
                             huchukua    mawazo  yanayotolewa   na
                             kuyafanyia kazi.
63.  Kuelimisha wananchi kuhusu Sera na       Taarifa ya mwenendo wa madeni (Quarterly
    Mikakati wa Taifa wa Madeni, pamoja na     Debt Report) imeendelea kuandaliwa kila robo
    wajibu wa Wizara ya Fedha, katika       mwaka na kusambazwa kwa wadau, ikiwemo
    usimamizi wa deni laTaifa.           kupitia mtandao „website’ wa Wizara, kwa lengo
                           la kufikisha taarifa kwa wananchi. Aidha uliandaa
                           mikutano maalumu na vyombo vya habari ili
                           kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali ndani ya
                           sekta ya fedha.
64.  Kutoa   mafunzo    kwa    maafisa   Mkakati wa utoaji wa mafunzo hayo kwa Idara
    wanaoshughulikia jinsia kwa kila Idara za   zote za Wizara ya Fedha umeandaliwa na
    Wizara ya Fedha ili kuimarisha utendaji    umeanza kutekelezwa katika robo ya nne ya
    wao.                      mwaka wa fedha 2005/06.
65.  Kuendelea kuweka mazingira mazuri ili     Wizara imeendele kusimamia utekelezaji wa
                        184
Na          AHADI              MAELEZO YA UTEKELEZAJI
   kuhamasisha ongezeko la Mikopo na Mitaji  Mpango wa Awamu ya Pili ya Maboresho ndani
   kwa Sekta Binafsi kutoka katika Mabenki.  ya Sekta ya Fedha (Second Generation Financial
                        Sector Reforms) unaoratibiwa na Benki Kuu.
                        Aidha: Mikopo kwa sekta binafsi imekuwa
                        ikiongezeka kwa wastani wa asilimia 30 kwa
                        kipindi cha miaka mitano iliyopita.
                        Kwa kipindi cha mwaka uliyoishia Machi 2006
                        mikopo kwa sekta binafsi ilikuwa kwa asilimia
                        33.5. Ongezeko hili la kukuwa kwa kiasi cha
                        mikopo kwa sekta binafsi linakwenda sambamba
                        na kupanuka kwa uchumi na kuongezeka kwa
                        uchumi unaotumia fedha pamoja na kutokuwa
                        na msukumo mkubwa wa mfumuko wa bei
                        katika uchumi.
                     185
        WIZARA YA USHIRIKIANO WA AFRIKA MASHARIKI

 NA.          AHADI               MAELEZO YA UTEKELEZAJI

1.   Kushiriki katika Mikutano ya Kikanda.     Kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje
                           na Ushirikiano wa Kimataifa, Wizara iliweza
                           kushiriki kikamilifu katika Mikutano ya Jumuiya
                           ya Afrika Mashariki (EAC) iliyofanyika katika
                           kipindi chote tangu Wizara hiyo ilipoundwa
                           mapema Januari, 2006.
                        186

				
DOCUMENT INFO