Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

F rs ljnings och leveransvillkor Sales and Delivery Terms Date of delivery

VIEWS: 15 PAGES: 8

F rs ljnings och leveransvillkor Sales and Delivery Terms Date of delivery

More Info
									Försäljnings- och
leveransvillkor

Sales and Delivery
Terms
        169
Försäljnings- och leveransvillkor
 Priser

 Priserna gäller fritt vår fabrik i Åtvidaberg (Incoterms 2000), exklusive emballage, om ej annat anges.
 Samtliga priser gäller exklusive lagstadgad mervärdeskatt, s.k. moms.
 För importerade produkter är priset baserat på dagens valutakurs. Vi förbehållare oss rätten att ändra
 dess produkters pris enligt vid leveransdagen gällande kurs.

 Betalningsvillkor

 30 dagar netto från fakturadatum, om ej annat överenskommits och angivits.
 Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 12% från förfallodagen.

 Transporter

 Vi ansvarar inte för eventuella transportskador. Alla transporter sker på köparens ansvar och risk.
 Transportskador skall av köparen alltid reklameras till transportören.

 Leveransvillkor

 För våra leveranser gäller i Norden Sveriges Verkstadsindustriers Allmänna Leveransbestämmelser
 NL 92 respektive NLM 94 + SSG’s checklista, om ej andra villkor överenskommits och skriftligt bekräf-
 tats.

 Garanti

 Assalub AB garanterar att levererade produkter (inkl. dokumentation) är av hög kvalitet och fria från fel i
 konstruktion, material, tillverkning och utförande. Garantin gäller generellt under 12 månader efter
 ibruktagandet hos kunden, dock max 18 månader efter leveransen. För vissa produkter gäller längre
 garantitid, vilken tillsammans med övriga villkor framgår av respektive produkts garantisedel som levere-
 ras med dokumentationen. Andra garantivillkor än dessa skall vara skriftligt överenskomna och bekräf-
 tade för att gälla.
                  ASSALUB AB, kontaktuppgifter

                  Postadress: (för brev)
                  Box 240
                  597 26 Åtvidaberg

                  Leveransadress: (för paket)
                  Prästängsvägen 15
                  597 30 Åtvidaberg

                  Telefon: 0120-358 40
                  Fax: 0120-152 11
                  Email: info@assalub.se
                  Web: www.assalub.se
170
                                  Sales and Delivery Terms
Prices

Prices are valid ex works Åtvidaberg (Incoterms 2000), packing exklusive, if not other is agreed and
noted.
All prices are exclusive of value added tax, prescribed by law.
Prices of imported products are based on today’s exchange rate. We reserve the right to adjust the
prices of these products according to the exchange rate of the delivery date.

Payment terms

30 days net from date of invoice, if not other terms have been agreed and confirmed. Late payment
will entail a delay interest of 12% being charged from the due date.

Transports

We accept no responsibility for damages during transport. All transports are for the responsibility and
risk of the buyer, who shall claim any transport damages occured to the forwarder.

Delivery terms

General Cond... 188 + Addendum 1992 and General Cond... 188A + Addendum 1987 respectively
are applied for deliveries to all countries outside of Scandinavia, if not other terms have been agreed
and confirmed in writing.

Warranty

Assalub AB warrants that delivered products (documentation inluded) are of high quality and free
from any defects and deficiencies in design, material, manufacture and workmanship. The warranty
is generally valid during 12 months from the date of start of operation by the client, but not exceeding
18 month from the date of delivery. A longer warranty time may be valid for certain products. This,
together with all other warranty conditions, is clear from the warranty certificate of each product
being delivered with the documentation. Other warranty conditions than those referred to above will
be valid only if they have been agreed and confirmed in writing.


                 ASSALUB AB. How to contact us:

                 Postal address: (for sending letters)
                 P.O. Box 240
                 SE-597 26 Åtvidaberg

                 Delivery address: (for sending goods)
                 Prästängsvägen 15
                 SE-597 30 Åtvidaberg

                 Phone: +46 120 358 40
                 Fax: +46 120 152 11
                 E-mail: info@assalub.se
                 Web: www.assalub.com
                                                      171
Anteckningar
172
Notes
  173
Anteckningar
174
Notes
  175
Anteckningar
176

								
To top