In Dari - WUW Print Job _1

Document Sample
In Dari - WUW Print Job _1 Powered By Docstoc
					    zycnzj.com/ www.zycnzj.com                 ÔAieA eBn¯


              Å¿j·B@kËi ÅmÌm :ÊfÄnÍÌÃ
        ½Í ÆÌNÄÇÌ{ ,ÓmBÎm Â̼§ ¤J¨q Ë ¶Ì´Y Ó¦ÄÇÌ{ie eBNmA


,ËeiAË oλÌ{ ¾ÌÀq ÉI ,ÓN¿Ì¸Y ÅÍiÌ¿D¿Ë ÆAiAfÀNmBÎm ¡mÌM ÔiAeA eBn¯ ÉI ¾B¬NqA
            í
É·eÌrο ÉNnÃAe KmBÄ¿ ,ÕBÄI .fÄ· ËjIËi ©ÃAÌ¿ BI Ai ÓmAj·Ì¿e eBVÍA ÔAjI tÝM fÃAÌNο
ÆE ½Y ÉI Ë Êfq ÓÍBmBÄq ½¸r¿ ÅÍA BM eÌq ½¿Bq ÆBNnÃB¬¯A ÓmBmA ÆÌÃB³ ie ÓÍBÇ Êj´¯
ÆÌÃB³ie eBn¯ fy ÓnλB{ PBÎÖlU ÂBÀM ÆfÎÃBVă ,ÁÍj„ÄI ÉÃBÄÎJ¨³AËjƒA ,B¿A .eÌq ÉNaAej{
,fqBI OÍB°¸ÎI PAiAeA Ë BÈÎnλB{ ¤VÎNà ÔiAeA eBn¯ jƒA ,ÁÈÄÍBI .OnÎà jÍh{ ÆB¸¿A ÓmBmA
É· Ai Ó¼¿A̧ fÍBIfÄĸο ÔiAhƒ ÆBÎÄI AiiÌr· ÓmBmA ÆÌÃB³ ÓÍAfNIA iBNaBm É· ÓÃBÃE o{
½aAe ie ÓÍBz³ Ë ¹ÎMAj·ËjÎI ,ÓmBÎm ÓÍBÇfÄIËek fÄÃB¿ ,eÌrο ÔiAeAeBn¯ S§BI
ÆÌÃB³ ,O»Ëe iBNaBm ÉI ¢ÌIj¿ ÔeBÎÄI ½ÍBn¿ jI ÊËݧ .fÃj΄I j¤Ãie ,O¿Ì¸Y PB·Ì“
\Íju PiÌu ÉIAi ÔiAeAeBn¯ ¾ËjNÄ· OλÛn¿ É· fqBI ÓÍBÇ Êj´¯ ½¿BqfÃAÌNο ÓmBmA
                               .eiAh„I O»Ëe tËe ÉI


fÄÃAÌNο ÓN»Ëe ÅÍiÌ¿D¿ BÈÃE ¤¼ÎmË ÉI É· eÌrο Ó³Ëj ɼn¼m ¹Í ½¿Bq "eBn¯" `ÝñuA
.fÄÍBÀà ÊeB°NmAÛm sÍÌa ÂB´¿ kA ÆBq ÓmBÎm ÅÍfZN¿ BÍ eÌa ÓÃÌÃB³jΫ ©¯BÄ¿ ÔAjI
½¿Bq ÓN»Ëe Ë ÓmBÎm PB¿B´¿ ÉUÌN¿ BÈÄM fÍBJà ÔiAeAeBn¯ ¾ËjNÄ· jI ÓÄJ¿ ÓÍBÈrqÌ·
¾B¬NqA iB· ÉI ÓuÌva iÌN¸mie É· ej΄IjIie ÁÇ Ai ÓÃBn· ɸ¼I ,eej ƒ O¿Ì¸Yie
            zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
haA Ë Bñ§A ½¿Bq ÔiAeA eBn¯ .fÃÌrο ÓÃÌÃB³ jΫ PEAjUAiBNmAÌa ÊÌqi ÔBñ§ABIË fÃiAe
ÊËݧ .jÎa BÍ OmA ÆÌÃB³ ÉI µIBñ¿ Êfq ÂBVÃA ½À§ É· ÅÍA kA j¤Ä¯ju ,eÌrο ÊÌqi
ÂkAÌ» Ë PÝÎÈnM ,ÉÍB¿jmkA ÊeB°NmAÛm Ë ÔiB¸JÍj¯ ½¿Bq ÆBÄ”ÀÇ ÔiAeAeBn¯ ,ÊÌqijI
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comÅÍA ÉI ¡JMj¿ B¿A ÉÃBƒAfU ªÌyÌ¿ ©¯BÄ¿ eBzM 0eÌrο lÎà Óvbq eB°¿ jBa ÉI É¿B§
Ó»B¿ ¹À· Ë ÓmBÎm LAlYA ½ÍÌÀM ,ÆBÄ”ÀÇ 0eÌq eËfZ¿ Ë wÎbrMfÍBI É· OmA ½¸r¿
fÍBÀà \yAË fÍBI ÆÌÃB³Ë OnÍj„Íe l΄ÃA SZI Ë ÁÈ¿ iBÎnI ªÌyÌ¿ ÓMBIBbNÃA PAkiBJ¿ie
,ªÌyÌ¿iBvNaAjBa ÉI .OmA ÓÃÌÃB³ jΫ O³Ë É“ Ë kBV¿ O³Ë ÉU BȸÀ· ÅÎÄ“ É·
B¿A ,ÁÍÌ„ÎÀà ÔlΓ ÅÍA kA jNrÎI ÓmBÎm LAlYA ÉI Ó»B¿ ¹À· Ë ©¯BÄ¿eBzM ÉI ÉñIAiie
   .fÄÇeiAj³ sÍÌa ÉUÌMeiÌ¿ fÍBI ÓmBmA ÆÌÃB³ fÍÌnM ¤NÎÀ· É· fÃA ÓMB§ÌyÌ¿ BÈÄÍA


,fĸο ÆBÎI Ai ÓN»Ëe PB¿B´¿Ë ªBJMA ÔBÈNλÛn¿ Ë ¶Ì´Y É· ÓmBmA ÆÌÃB³ sbI ÆEie
¤mËj{jI Óĸq ÆÌÃB³ Ë ÔiAeA eBn¯ ɸλBYie" :eÌÀà ɯByA Ai iAj³ ÅÍAkA ÓÍ Êj´¯ ÆAÌNο
fÃiAe OλÛn¿ ,ÓIBvNÃA BÍfÄqBI KbNÄ¿ ÊAÌa ,ÓN»Ëe PB¿B´¿ ,fĸοeiAË ÉÀñ» ¹ÎMAj·Ì¿e
        Ð
kA fÍBI BÈÃE ,Ahȼ¯ ".fÄÄ· ÔËjÎ{ O³AfuË ÔiB¸NmAi Ó»B§ ÔBÇiBΨ¿ kA Âej¿BI ɼ¿B¨¿ieBM
ÆE µÍj kA É· fÄÃlI ÓÍBÇiB· ÉI Ome fÍBJÃ Ë ÊeÌÀà ÔiAeeÌa ÊÌqi ÔBñ§A BÍ ¾ÌJ³
OλÛn¿ ÓMiBVM ¤nmÛ¿Ë É¨JMjÇ .fÄÍBÀà PËjQ Âej¿ Ë O»Ëe ©¯BÄ¿ ÉI Æek ÉÀñ»BI AieÌa
                 í
ÔBÇ É¼ÎmË ejIiB· Ë ÊÌqi ÆeAe kA ,ÕBÄI , 0fÄ· ɼ¿B¨¿ ²BvÃA ie kA O»Ëe BI BM eiAe
ÅÍA ".fÍE ½À§ ÉI ÔiAeeÌa fÄ· eiAË jÎQDM Âej¿ ÉI ¢ÌIj¿ ÁοBvM jI É· Ôj„Íe ÓÃÌÃB³jΫ
,B¿A ,eÌI fÇAÌa ÓN»Ëe PBnmÛ¿ ÔBÇ ÉNmAÌa j„ÃBÎI ÅÍA ÉI ÉIBr¿ Ôj„Íe £j´¯ BÍ Ë Êj´¯
            .eÌq jNvbr¿ fÍBI Ôj„Íe ÔBÇ Êij´¿ gB°ÃABI Ë ÆB¿k OqhƒBI


kA f¨I É· ÔjÎMBmeË PAiij´¿ ie ÔiAeAeBn¯fy Ó¿ÌÀ§ ÓnλB{ PÝÎv°M Ë PBÎÖlU
PB¿B´¿ ¾B¬NqA ªÌyÌ¿ B¿A ,fÃAÌNο Êfq ½¿Bq fq fÇAÌa h¯Bà ÓmBmA ÆÌÃB³ KÍÌvM
   í
ÅÍA ,Af¨I ,ÆE jΫie AjÍk eÌq ÊeAeBU ÓmBmA ÆÌÃB³ ie fÍBI ÔiAeAeBn¯ie ÓN»Ëe ¤ÍB{ fļI
             zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
.fÄÃBmjI KÍÌvM ÉI eiÌ¿ ÅÍAie Ai ÔfÍfq PAiAj´¿ BM OqAe fÄÇAAÌbà Ӽλe PB¿B´¿
ie O³Afu ÉI ¢ÌIj¿ É· ÓmBmA ÆÌÃB³ Ó¿ÌÀ§ sbI ¹Í ie ÆAÌNο Ai ÔiAeAeBn¯ ¤¼×n¿
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comÆej· eËfZ¿ jBa ÉI Ó¨m ,fÄÃB¿ Ó¼ÍBn¿ fÍBI sbI ÅÍA .eÌÀà ½¿Bq fqBI É¿B§ iÌ¿A
BÍ fÄqBI KbNÄ¿ ÊAÌa ,ÓN»Ëe PB¿B´¿ ¡mÌM ÔiB¸JÍj¯ ,Óvbq ©¯BÄ¿ ,ÊÌqi ¾ÌJ³ BÍ Bñ§A
ÓÀmi ±ÍB£Ë BI ÓN»Ëe PB¿B´¿ Óvbq ©¯BÄ¿ É·Ai ÓMÜBY ,ÓĨÍ) ©¯BÄ¿ eBzM Ë ,ÓIBvNÃA
KÍÌvM Ai ÔjN¯e eBVÍAfÃAÌNο ÓmBmA ÆÌÃB³ .ej΄I jI ie (eÌrο ©³AË eBzM ie ÆBq
,Ó»B¿ iÌ¿A sÎN°M ,ÓN»ËeiÌ¿Aie O³Afu Ë ÔiB¸NmAi jI PiB¤Ã tA É°Î£Ë É· fÍBÀÃ
£j¿kËi ÔBÈNλBȯkA fÍBI jN¯e ÅÍA .fqBI ÔiAeAeBn¯ ÉI ¾B¬NqA ÆBÄ”ÀÇ Ë PBIBbNÃA OÎÃÌÃB³
ÊfÄÍBÀà O»Ëe ie ½¿Bq LAlYA kA fÍBI sÍBmÚi LBvNÃA B¿A ,fqBI ½´Nn¿Ë AlV¿ O»Ëe
ÓÍBÈ¿B´¿ ÉI Ai BÍBz³ Ë fÄ· ©yË Ai Ôj„Íe ÔBÇAlUË ÉÀÍjU fÃAÌNο iÌ·h¿ jN¯e .fÄ· Óƒ
ÓmBmA ÆÌÃB³kA É· ÓÍBÈ»eÌ¿ ÅÎÄ“ kA Ó¸Í ,½Ígie .fÍBÀà ©UAi fÄĸο ÉÀ·BZ¿ Ai ÁÍAjU É·
                      .eÌrο ÁÍf´M OmA Êfq ÉN¯jƒ fļÍBM fÍfU


ÆÌÃB³ £eÌn¿ É· ÓuBbqA ,(ÔiAeAeBn¯ sbI) ÓmBmA ÆÌÃB³ sbI ÅÍA ÅNqÌÃ ÂB„ÄÇ
ÆÌÃB³ j„Íe ÔBÈrbI BI sbI ÅÍA É· fÄÄ· ÉUÌM ÉN¸Ã ÅÍA ÉI fÍBI fÄÇfÄο KÎMjM Ai ÓmBmA
ÅÎÀÈN¿ O£B°Y Ë ÁÍAjU ÆÌÃB³ BI É· ÓÍBÈrbI .fqBI ÉNqAe fÍBI ¢BJMiA ÉÃÌ„“ ÓmBmA
ÓÃÌÃB³ O£B°Y ÅÎÄ“ f³B¯ ÔiÌr· jƒA .OmAiAeiÌajI ÓuBa OÎÀÇA kA ej΄ο ¢BJMiA
ÁÈN¿ ÔiAeA eBn¯ ie ÅNqAe ÁÈm ÉI Aij„ÍfÀÇ fÄÃAÌNο ÓÃBmE ÉI ÓmBÎm Åΰ»Bb¿ ,fqBI
            í
jI fÍfq ÅÎÃA̳jI ÊËݧ ,ÕBÄI .jÎa BÍ fÃiAe O´Î´Y ÊeiAË PB¿BÈMA ɸÄÍA kA j¤Ä¯ju ,fÄÄ·
¤Îz³ ¤¼vί BMË fÃÌq Ó´¼M ÊBă ÓI fÍBI ÁÍAjU ÆÌÃB³ pBm A ÉI ÅÎÀÈN¿ ,ÔiAeA eBn¯ Éμ§
                      í              í
ÆÌÃB³ µÎJñM jI É· ÔiAeA eBn¯ fy ÅÎÃA̳ ,BMËݧ .fÃj΃iAj³ O£B°Y eiÌ¿ BÃÌÃB³ ÆBq
kA ÓñÍAjq .fqBJο lÎà ¶eBu Ë f¨Nn¿ ÔBÇÓyB³ Ë ÆÜAÌÃiB− Âl¼Nn¿ OmA Ó¸N¿ ÁÍAjU
              .fqBJà eÌUÌ¿ ÆBNnÃB¬¯A ie jyBY
            zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/    ¾BY ie fÍBq ½ÎJ³ ÅÍA


,OnÎà eÌUÌ¿ ÆBNnÃB¬¯Aie ÁÍAjU ÆÌÃB³ ÂBM Ë ÂB§ µÎJñM ¤Äοk ÆÌ“ ,ÅÍA jI ÊËݧ
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comÔBÇ Êl΄ÃAfÃAÌNο É· ÓmBmA ÆÌÃB³ ÔiBNaBm KÃAÌU ÉI BM ÁÍBÀÄο µÍÌrM Ai ÆAiAh„ÃÌÃB³
KÃAÌU ÅÍA .fÄÍBÀÃ ÉUÌM frbI eBÍekA ÁÇ BÍË fÄ· eËfZ¿ BÍ Ai ÔiAeAeBn¯ ÉI ½uÌM
,É¿B§ PB¿fa ÉI ¢ÌIj¿ iÌ¿A BI É· eÌrο ÓÍBÈrbI ½¿Bq ÓmBmA ÆÌÃB³ iBNaBm ±¼Nb¿
,iÌ¿A ¤ÃÝ´Nn¿ sÎN°M ,fÄÃB¿) eiAeiB·Ëjm ,eÌq ÂBVÃA ÉÃÜÛn¿ Ë \yAË PiÌu ÉIfÍBI É·
ÉIÓƒ ÊfÎmi jN¯e eBVÍA ,ÅοAj¯ Ë ÅÎÃA̳ ÔiBJUA ©J ,PB¿Ì¼¨¿ ÔeAkE ÉI ¢ÌIj¿ ÅÎÃA̳
Ôj΄IBnY ÔAjI É· ÓMAiAeA .(ÓN»Ëe iÌ¿A ejJrÎ{ ÔBÇiBΨ¿ Ë ½´Nn¿ ÓÍBz³ £Ì³ ,PBÍB¸q
¾BÀNYA ,Onbà .fÃkBm ÊeiËEjI Ai ÊfÀ§ ²fÇ Ëe fÍBI fÃÌrο eBVÍA iÌ¿A ÉI Óƒ ÊfÎmi Ë
  Ð
,Ahȼ¯ .fÃBÀI Ó¸N¿ iBÎnI ÓUiBa Ó»B¿ ÔBȸÀ· jI ¾Bm ÅÍfÄ“ ÔAjI ÆBNnÃB¬¯A É· eËjο
ÓÃBmE ÉI fÄÃAÌNI BÇÓUiBa ÆE ¤¨Íig É· eiËBÎI eÌUË ÉI Ai ÓÀNnÎm ¹Í ÆBÄ“ fÍBI O¿Ì¸Y
ÔeB§ Âej¿ ÔAjI ÓmAj·Ì¿e ɸÃE ÔAjI ,ÂËe .fmjο ²jv¿ ÉI ÉÃÌ„“ ÆBq ¾Ì{ É· fÄÀÈ°I
Ouj¯ Âej¿ ÉI É· eÌq ÉN¯jƒiB· Ôj΄IBnY ÔBÈqËi ÆBÄ“ kA fÍBI ,fqBI ÉNqAe Ó¿ÌÈ°¿
PAiAeA É· OmBĨ¿ ÆAfI ÅÍA .fÄÍÌ„I Ai ÆBq PBÍB¸q pAjÇ ÉÃ̃ jÇ ÆËfI BMfÇ fI
    í
jQA jÍk Ý¿B· É· eÌq ½Î¸rM ÔiÌ fÍBI ÓMiÌr¿ Ó¼Z¿jMB¯e Ë PBÍB¸q ÉI Óƒ ÊfÎmi
                                .fqBJÃ Ó¼Z¿ ÆAjJÇi


                                        Ð
¹Í ie .eÌq ©ÃB¿ BÍËfÄ· µÍÌrM BÍ Ai ÔiAeAeBn¯ fÃAÌNο ÓN»Ëe iBNaBm ÅÍjM ÓÍAfNIA ÓNY
Ome ÉI Pif³ ÆEie É· Ó¿B¤Ã ÉÃÌ„“ ,waA PiÌu ÉI ,É· ÂA ÊeÌÀà \ÎyÌM ÂjÎaA ¤»B´¿
Ai ÉÄοk fqBI Êfq LBbNÃA pÌ°Ã KmBÄM pBmA ÉI (ÆBÀ»iB{) ÉÄÄ´¿ £Ì³Ë ÊeÌI iÌÈÀU oÎÖi
:OmA iAj³ ÅÍA kA ÂA Êej· ÉÖAiA eiÌ¿ ÅÍA ie É· Ó»ÜfNmA .fĸο BÎÈ¿ ÔiAeA eBn¯ ÔAjI
ÔCi ¡mÌM Ë ÊeÌI ÓIlY ÆAjJÇi ÉI Ó¸N¿ KbNÄ¿ ÆBƒ ÊfÄÍBÀà ,Ó¿B¤Ã ÅÎÄ“ ie ,OnbÃ
fÄÃAÌNο ÓÃBmE ÉI O»Ëe oÎÖi Ë ÓIlY ÆAjJÇi ,ɸÄÍA ÂËe .fÃÌrÎÀà ¾ËjNÄ· ÆBƒ ÊfÄÇe
            zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
fÇfο ÆBrà Êf¿E Ome ÉI WÍBNà .fÄÍBÀà ÊeB°NmAÛm ÆBq ÔBÈ¿B´¿ kA Ë fÄÄ· tkBm ÁÇBI
LBbNÃA ÆBƒ ÊfÄÇe ÔCi ¤¨Íig ÆBÀ»iB{ ÔBz§A ÆE ie É· ÓMBIBbNÃA ÁNnÎm tkiA É·
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comfÃA Êfq LBbNÃA BU ÆE kA É· ÓÍBÇ ÊkÌY ½IB´¿ ie KbNÄ¿ ÔBz§A É· OnÃEie fÃÌrο
ÓÃBn· .fÃj΄I ÉÈJU ÁÇ eÌa LlY ½IB´¿ ie BM fÃÌrο KΫjM Ë ÊeÌÀà OλÛn¿ pBnYA
¤Äοk É· ÓN»Ëe PÝθrM KÃAÌU ÆE ÉI fÍBI fÄÇfο KÎMjM Ai ÓmBmA ÆÌÃB³ £eÌn¿ É·
                      .fÄÍBÀà ÉUÌM fĸο BÎÈ¿ PB¿B´¿ ÉI AieBn¯


PB¿B´¿ ¤À·BZ¿Ë ±r· ÉI ÉUÌM ±ñ§ ÔAjI ÓIÌa ¤ÃÌÀà fļÍBM 1997 ¾Bm ÓmBmA ÆÌÃB³
Ë PÝÎv°M kA ̼À¿ ÆÌÃB³ ÅÍA ,B¿A . eÌrο Ó´¼M fÄÃlο ÔiAeAeBn¯ ÉI Ome É·ÓÍ ÉÍB{ fļI
.eÌÀà \ÎyÌM Ôf¨I £fÄÄ· ½ÎÀ¸M ÅÎÃA̳ ¤¨ÍigAi ÆE ÆAÌNο ÆBNnÃB¬¯Aie É· OmA ÓMBÎÖlU
ÔBÈrbI) ÁÇe ½v¯kA fÄMiBJ§ ,ej΄ο ¢BJMiA ÔiAeA eBn¯ ªÌyÌ¿ ÉI É· ÓÍBÈrbI
OmA Ó¿kÜ ÁÇe ½v¯ µÎJñM ÔAjI É· Ai ÔjÎMBme PBÍÌNZ¿ É·) 331 sbI Ë (311@291
(1) kA fÄMiBJ§ É· OmA OÀn³ sbI iBÈ“ ÔAiAe j¤Ã eiÌ¿ ½v¯ .(ekBnο wbr¿
Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· (2) ,fÃA ÓN»Ëe ÂB´¿ ÔAiAe É· ÓÃBn· ¤¨Íig ÓÍAiAe ÉI ¢ÌIj¿ BÈIBnY ÂݧA
Æej·eiAË ¤mËj{ (Q) Ë ÓN»Ëe PB¿B´¿ ÔiBÄ·jI ÉI ©UAi PAij´¿ (3) ,ÔiAeAeBn¯ fy
ÆÌÃB³ kA É· Ai ÓÍBÇ ÊeB¿ kA ÓÍ ÉNme Å¿ ,½Ígie .ÓmBÎm PB¿B´¿ Éμ§jI Ó¿jU PB¿BÈMA
Ai ÓmBmA ÆÌÃB³ £eÌn¿ É· ÓuBbqA .Áĸο s¸rÎ{ OmA Êfq ÉN¯jƒ fļÍBM ÓmBmA
,BU ÅÍAie .fÄÄ· ɨUAj¿ ÆE ÆBƒ ÊfÄÄ· KÎMjMË ÓmBmA ÆÌÃB³ Ó¼uA ½´Ã ÉI ,fÄÇfο KÎMjM
@ ej΄ο ¢BJMiA PAij´¿ µÎJñM ÉI É· ÓMÝÎv°MkA ÔiBÎnI ²hY kA f¨I AiBÇ ÊeB¿ ÅN¿ Å¿
       í
ÂA ÊeAe jÎάM BÀn³ AiBÇ ÊeB¿ PBÍÌNZ¿ ÆBÄ”ÀÇ .ÂA Êej· jNÇBMÌ· @ÓmBmA ÆÌÃB³ ÅN¿ ÉÃ
                              .OmA Êf¿E ÅÎm̳ ie É·


Ë BÈÎÍAiAe PBÎÖlU ÆeAe ÆBrà BI ÓÍAiAe ÉI ¢ÌIj¿BÈIBnY ÂݧA :¾ËA OÀn³
          zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
                             (29S@291 ÔBÈrbI)BÈÎÇfI
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comfļI ÔBÈ¿B´¿ ÉIBÍ fÃÌrο LBbNÃA ÓN»Ëe ÔBÈ¿B´¿ ÉI É· ÓÃBn· ÂBÀM ,É°Î£Ë ¾B¬qA kA f¨I"
ÔBÇeÜËAË jnÀÇ ,eÌa ÔBÈÎÇfI Ë BÈÎÍAiAe LBnY PiÌu fÃÌrο LBvNÃA ÓmBÎm ¤ÍB{
Ë iBI ¹Í ¾Bm Ëe jÇ ie tiAlƒ ÅΧ .fÄÄ· ÉÖAiA ÔiAeA eBn¯ fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· ÉI Ai ÆBq
ÉI ¢ÌIj¿ PBqiAlƒ ÅÍA .eÌq ÊeAe ÁμnM ÆÌÎnÎÀ· ÉI fÍBI ÓN»Ëe ¤°Î£Ë ÂBNNaA kA f¨I BÍ
        ".O¯jƒ fÇAÌa iAj³ ÂÌÀ§ pjNme ÉI ÓN»Ëe ÔBÇ ÊËlU ie jrà BI ÓÍAiAe


ÉI ÉñIAiie ÕAikË Ë Á¤§Aifu ¡mÌM Êfq ÉÖAiA ÔBÈqiAlƒ BM fJ¼ñο fļÍBM ÓmBmA ÆÌÃB³]
ÂkÜ ÆÌÃB³ .eÌq ÕBr¯A ÆBq ÔBÈ¿B´¿ kAjYA BI ÆB¿lÀÇ ÆBq ÓÍAiAe Ë LBnY PiÌu
ÓqiAlƒ ,ÓN»Ëe PB¿B´¿ ÂBÀM ±ÍB£Ë ÂBNNaA kA f¨I ,eBn¯ fy Ó¼¿ £iAeA BM OmA ÉNnÃAe
                í
        [.fÃBmjI jrà ÉI Bļ§ Ai PB¿B´¿ ÅÍA ÔBÈÎÍAiAe ie OmB·Ë Á· ÉI ©UAi


           (302@297 ÔBÈrbI) ÔiAeAeBn¯ fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· :ÂËe OÀn³


fÍBI ÆBq ¤ÀÇ É· Ìz§ iBÈ“ Ë oÎÖi ¹Í kA OmA ½ÀNr¿ ÔiAeAeBn¯fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ·"
ÌÃAjr¿ [ÁVÄ|@ ÉmBÍ] ÂÌn@Ëe O´¯AÌ¿ BI O»Ëe oÎÖi ¡mÌMË ÊeÌI iÌÈr¿ O³Afu ÉI
£iËe ÁNa ËkB«E BI É· É»Bm WÄ{ Pf¿ ¹Í ÔAjI BÈÃE .fÃÌq ij´¿ [ɃjUÓn»ËBÍ] ɃjU
ÉI fÄÃAÌNο j„ÍeiBI ¹Í ÔAjI ²ju Ë .fq fÄÇAÌa ±£Ì¿ fqBJà ÆB¿lÀÇ Ó¿ÌÀ§ PBIBbNÃA
ÆBq ÅÎrÃBU ij´M BM fÍBI ,fÃËjοiBÄ· ÆBq ¤°Î£Ë kA É· ÓMiÌuie .fÃÌq ij´¿ É°Î£Ë ÅÍA
¤UeÌI Ë ½´Nn¿ PÝθrM ÔAiAe ÔiAeAeBn¯fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· .fÄÇfI É¿AeA É°Î£Ë ÉI
                                "eÌI fÇAÌa ÉÃBƒAfU
            zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
¹Í Ë Ìz§ OrÇ ÔAiAe ÔiAeAeBn¯ fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· ,fļÍBM ÓmBmA ÆÌÃB³ pBmA ÉI]
eBÍk Ó¼Îa jQÛ¿ PiÌu ÉI iÌ¿A ejJrÎ{ ÔAjI Bz§A eAf¨M É· fÍBÀÄο ÅÎÄ“ .fqBJο oÎÖi
    zycnzj.com/ www.zycnzj.com²fÇ ,ªÌyÌ¿ PBÎÖlU kA j¤Ä¯ju ,fÄĸο O¿fa É»Bm Éà Pf¿ ¹Í ÔAjI Bz§A .OmA
ÉI ÓÃBn· Ë Êfq ¥°Y ÓmBÎm ÆkAÌM É· fqBI ÆBÄ“ fÍBIBz§A LBvNÃA ¤mËj{ É· OnÃE
,ÆBNnÃB¬¯A ÉI ÉñIAiie .fÄqBI iÌÈr¿ ÔiB¸NmAi ÉI Ë ÊeÌI ²jñÎI É· fÃÌq ÉNqBÀƒ iB·
ÉI .fÄqBI ÉÀÇ ¾ÌJ³ eiÌ¿ ÆAfÍfÃB· BM eÌq µÍfvM BÇ ÉƒjU kA Ó¸Í ¡mÌM fÍBI Bz§A ij´M
Ôfγ ÅÎÄ“ ½ÎÀZM ,¾BY ÅΧ ie ,B¿A.OmA Ó¿kÜ ij´M ÔAjI ÕAiE OÍjR·A ÆeiËE Ome
ÊiËe ¹Í ÔAjI ÆÌÎnÎÀ· ÔBz§A LBvNÃA .eÌq ÁÇ OÍB°· BI xBbqA ij´M ©ÃB¿ fÃAÌNο
   í
£iËe ,ÕBÄI ,fqBI ÉNqAe ¶j¯ fÄĸο kB«E iB· ÉI ÉÄÄ´¿ £Ì³ Ë iÌÈÀU oÎÖi É· ÔiËe BI fÍBI
                          .OmA eBÈÄrÎ{ ¹Í ²ju É»Bm WÄ{


"ÓmBmA ÆÌÃB³ Ó»B§jN¯e" ¹Í É· fÇfο ÆBrà ÉλËA PAeBÈÄrÎ{ ,ÂiAe PB¿Ì¼¨¿ É· ÓÍBUBM
Óƒ ÊfÎmi ej΄ο PiÌu ÓmBmA ÆÌÃB³kA É· ÓÍBÈ°¼bM ÉI BM eÌrο ½Î¸rM ÆBNnÃB¬¯Aie
fÃAÌNο ¶Ì¯ jN¯e ,eÌq ÊfÎÃBVă ÓmBmA ÆÌÃB³ ie ÔiAeAeBn¯ ªÌyÌ¿ ÊBƒjÇ .fÄ·
Ìz§ 11 ÔAiAe jN¯e ÅÍA ,PB¿Ì¼¨¿ pBmA ÉI .fÃBr¸I ÉÀ·BZ¿ ÉI Ai ÆE ÉI ¢ÌIj¿ ÔBÍBz³
                                í
ÉI BÍE É· OnÄÍA ÁÈ¿ ¾AÛm ,eÌq eBVÍA ÔjN¯e ÅÎÄ“ ÊBƒjÇ .OmA eBÍk BNJnà ɷ eÌI fÇAÌa
¹q Å¿ .fÄ· Óƒ ÊfÎmi ÔiAeAeBn¯ ÉI ¢ÌIj¿ ÔBÍBz³ ÉI BM eÌrο ÊeAe ÓÃÌÃB³ Pif³jN¯e
ÅÍA kA B¿A ,ejJI sÎ{ ÉI Ai ÔiB· ÅÎÄ“ É· fqBI ½À§ ¾Ý´NmA if´ÃE ÔAiAe jN¯e ÅÍA É· ÂiAe
Ë ÓmikBI PAiAeA BM eiAfà Ӹ¼n¿ xBbqA Ó¯B· if³ ÉI ÆBNnÃB¬¯A É· ÁNnÇ ÊBƒE ÁÇ
                                [.fÄ· eBVÍA Ai PiB¤Ã


         :fqBJο ½Íg ÔBÈNλÛn¿ Ë Pif³ ÔAiAe ÔiAeAeBn¯fu Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ·"
            zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
ie ÂÌm OÀn³ pBmA ÉI ;fÇe KÎMjM Ai ÉÎz³ kA ÓÍ ÉuÝa ;fmj|I µÍB´Y £iBIie @1
        .fÄ· ÊeB¿E [ɃjU ÌÃAjr¿ BÈÄM fÍBqBÍ] AiÌq ÔAjI Ai tj¤Ã ,eiÌ¿ie ,½Íg
    zycnzj.com/ www.zycnzj.com
ÉI ÉÖAiA ÔAjI Ai tj¤Ã Ë fÇe KÎMjM Ai ÉÎz³ kA ÓÍ ÉuÝa ;fÄ· ÌVNnU Ai µÍB´Y @2
               .fÍBÀà ÉÎÈM [½Íg ie ÂiBÈ“ OÀn³ pBmA ÉI] ÓÍBÄU ¤À¸Z¿


Ë jÎa BÍ OmA Êfq fÄÀMËjQ ÉJ³jN¿ jΫ iÌ ÉI O»Ëe ÓÀmiiÌ¿D¿ BÍE É· fÍBÀà µÎ´ZM @3
ÉI µIBñ¿ ,eiÌ¿ie .Éà BÍ OmA Êej· Óĸq ÆÌÃB³ BÍ Êek ÔiAeA eBn¯ ÉI Ome É· ÅÍA BÍ
                .ej΄I PiÌu fÍBI ÂkÜ PB¿Af³A ÔiAeAeBn¯ fy ÆÌÃB³


Êf¿E ÆEie ¾ËA OÀn³ ÉI µIBñ¿ É· ÓMAjάM Ë BÈÎÇfI Ë ÉÍB¿jm jI ÓÄJ¿ ÔBÈqiAlƒ @Q
                            .ej΃ iAj³ sÎN°M eiÌ¿ OmA


          .fÍBÀà ÁÍf´M O»Ëe oÎÖi Ë AiÌq ÉI AieÌa ÔBÇiB· ¤ÃÜBm tiAlƒ @R


PB¿B´¿ fļÍBM ÓmBmA ÆÌÃB³ie] ".ejJI sÎ{ ÉI ÆÌÃB³ fÍe ÂËl» ÉI µIBñ¿ Ai iÌ¿A jÍBm @S
                                 í
S £iBÀq ɸÍeÌUËBI fÃj΄ο iAj³ ÓuBa ÉUÌM eiÌ¿ ,KbNÄ¿ PB¿B´¿ BuÌvb¿ ,ÉÍB{ fļI
ÆÌ¿AjÎ{ Ai ÓrbI fÃAÌNο ÆBNnÃB¬¯A ÉÄÄ´¿ £Ì³ B¿A ,OnÎà ÓuBa ªÌyÌ¿ ÂAf· £iBIie
              [.fÄ· ɯByA ÆE ie O»Ëe (ÂiB°Íi) PBYÝuA Ë ÔiAeA eBn¯


ÔBÈrbI) Ó¿jU ÂBÈMA Æej·eiAË ¤mËj{ Ë ÂB´¿ kA ÔiBÄ·jI :ÂiBÈ“ Ë ÂÌm ÔBÈNÀn³
                                    (307@303
            zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/
jÍBm Ë ÓmBÎm ¤ÍB{ fļI ÔBz§A ÉÃÌ„“ fļÍBM ÔBÄm o¼V¿ É· fÍBÀÄο \ÎyÌM sbI ÅÍA]
ÔiAeAeBn¯ ÉI wNb¿ BÈÄM É· ,±¼Nb¿ ÔBÈÎĸqiB· jBa ÉI Ai BÇÓyB³ fÄÃB¿ ,PB¿B´¿
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comÔBz§A BÍ Ë ÆE ÔBz§A ÂiBÈ“ @ ¹Í É· ÓMiÌuie ,BÄm o¼V¿ .fÄ· iBÄ·jI iB·kA ,OnÎÃ
              í
PB´Î´ZM iBNmAÌafÄÍBÀà OÍB¸q BÀmi ,ÆBƒ ÊfÄÇe ÐCi iAlÇ ÊBVÄ{ ½³A fY BÍ ,ÆBÀ»iB{
,PB´Î´ZM ÂBVÃA kA f¨I .eÌrο ÉÎz³ ÆÌ¿AjÎ{ ÔiAeAeBn¯fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· ¡mÌM
ÓÀÎÀvM .jÎa BÍ eÌq ©UAi Á·BZ¿ ÉI ÉÎz³ BÍE É· fĸο ÂݧA eBn¯ fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ·
Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· ¡mÌM ɼvί £iBIie Êij´¿ ÅN¿ B¿A ,OmA ÓÍBÈà ÉÎz³ ¤À·BZ¿ Âf§ jI ÓÄJ¿
Ai tiÌ{Ai eBn¯ fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· É· ÓÃB¿k ,¾BY ÅΧie .fÍÌ„ÎÀà ÔlΓ ÔiAeAeBn¯fy
ÆE ¤À·BZ¿ eiÌ¿ie BM fĸο ©UAi ÁÇ ¾AÌÃiB− ÉIAi ÉÎz³ ,fĸο ÁÍf´M BÄm o¼V¿ ÉI
ÓÍ ÉNÎÀ· ,OnÎà ÉÀ·BZ¿ ½IB³ ÉÎz³ É· ej΄I ÁÎÀvM ¾AÌÃiB− ÊBƒjÇ .eÌq ÉN¯jƒ ÁÎÀvM
    í
fļÍBM ,BMËݧ .fÍBÀÄο µ¼¬¿ iBÎnI PB¿Af³A ÅÍA ÂBÀM .eÌrο ½Î¸rM ªÌyÌ¿ ½Y OÈU
.fqBJο fÃA ÓmBÎm ÔBÈ¿B´¿ ÔAiAe É· ÓuBbqA ÉI wNb¿ ÓÍBÄU £iAeA ¹Í ÔAiAe
          í
Å¿ É· Ai ÓÍBÇ ÊeB¿ ,ÕBÄI ,fqBI ÉNqAfà Ai ÓÍ ÊAiAeA ÅÎÄ“ ½Î¸rM ÓÍBÃAÌM fÍBq ÆBNnÃB¬¯A
                                í
ÊeiËEjI Ai ²AfÇA ÅΧ B¿A ,eiAe ¶j¯ fļÍBM ÓmBmA ÆÌÃB³ ÅN¿ kA Ý¿B· ÂA Êej· ÉÎuÌM
                                      [.ekBnο


ÉI ¾B¬NqA .ÉÍB{fļI PB¿B´¿j„Íe Ë KbNÄ¿ PB¿B´¿ ¡mÌM ÓÃÌÃB³ ±¼bM" :ÂÌm OÀn³
ÉI ¾B¬NqA j„ÃBÍBÀà ɷ ÉJ³jN¿jΫ PiÌu ÉI Æfq fÄÀMËjQ + kA OmA ½ÀNr¿ ÔiAeAeBn¯
BÍ ÆÌÃB³ jÎMBme ²ÝajI Pif³ kA ÔfÀ§ £eB°NmAÛm BÍ ,jN¯eie ÓĸqiB· ,fqBI eBn¯
   í
haA BÄÎ´Í B¿A ,fÃÌq ±Íj¨M ¹ÎÃBƒiA ÅÎÃA̳ ie fÍBI ¶Ì¯ PAiBJ§ ÔBĨ¿] (.ÓmBmA ÆÌÃB³
¹Í É· ÓMiÌuie [.eÌrο BÈÃE ÓÃB¨¿ ½¿Bq Âej¿ ÆBU OÀγ ÉI PËjQ ÅNaËfÃAË ÊÌqi
ÊfÄÇeÔCi ªBJMA iAlÇ ÊBVÄ{ ½³A fY BÍ ÉƒjU ÌÃAjr¿ BÍ ÉƒjUÓn»Ë ÔBz§A ÂiBÈ“
             ,fÍBÀÄI Ai ÓÍ ÉÎz³ ÆÌ¿AjÎ{ PB´Î´ZM
ÆÌÎnÎÀ· kA fÍBI ÂB´¿ ÅÍAzycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ ÔByB´M ɃjU ÌÃAjr¿kA
fyÓ¼¿ ÆÌÎnÎÀ· ,sMB´Î´ZMkB«EkAf¨I .fÇe ÂBVÃA Ai ÔiB· ÅÎÄ“ BM fJ¼ñI eBn¯fy Ó¼¿
.efÄJI Ai ÉÎz³ É· ej΄I ÁÎÀvM fÃAÌNο ,PB¿Ì¼¨¿ËeBÄmA ÆeÌI Ó¯B·Bà PiÌuie ,eBn¯
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comÉÖAiA ¾AÌÃiB− Ë ÉƒjU ÌÃAjr¿ ÉI Ai ÓqAlƒ fÍBI eBn¯ fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· ,PB´Î´ZM kA f¨I
                             í
fÄ· tËf¸Jm tA É°Î£Ë kA Ai j¤Ã eiÌ¿ ÂB´¿ BÍE É· fÇfο ÔCi Af¨I ɃjU ÌÃAjr¿ .fÄ·
Bz§A ÁVÄ{ @ Ém fÍBI ,ej΃ iAj³ AjUA eiÌ¿ ɃjU ÌÃAjr¿ ÁÎÀvM É· ÅÍA ÔAjI .jÎaBÍ
iBÄ·jI tA É°Î£Ë kA j¤Ã eiÌ¿ wbq ,ɃjU ÌÃAjr¿ ÁÎÀvM kA f¨I .fÄÇfI µ¯AÌ¿ ÔCi
             ".fÄ· iB· ÓN»Ëe PAiAeA ie eiAfà µY j„Íe ¾Bm WÄ{ BM Ë Êfq


ɃjU ÌÃAjr¿ ÉI Ai sqiAlƒeBn¯ fy Ó¼¿ ÆÌÎnÎÀ· ÓN³Ë ,ÆB¿k ÅΧie" :ÂiBÈ“ OÀn³
.fNmj°I lÎà (ÓmBmA ÆÌÃB³ Ó»B§ jN¯e ÉI fÍBq BÍ) ¾AÌÃiB− ÉI Ai ÆE ½´Ã ¹Í ,eiAfο ÉÖAiA
É· ,ÓÍBÄU ÆÌÃB³ PB·Ì“ie É· eiAe Ai ÆE iBÎNaA ¾AÌÃiB− ,ÉÎz³ ¤À·BZ¿ ÉI ÉñIAiie
.jÎa BÍ OmA ÉÀ·BZ¿ ½IB³ ÉÎz³ BÍE É· ej΄I ÁÎÀvM ,fÍBÀÄο wbr¿ Ai ÔiAeAeBn¯
ÉÀ·BZ¿ kA fÍBJà O»Ëe ¤ÍB{ fļI ÔBz§A ,fqBI ÔiAeA eBn¯ £fÃj΃jIie ÓÍ ÉÎz³ ÊBƒjÇ
B¿A ,eÌq Ó´¼M ÂjU fÍBJà ÉJ³jN¿ jΫ iÌ ÉI PËjQ ÅNaËfÃA ,Å¿j¤Ã ÉI] " .fÄqBI ÆÛv¿
É· OmA ÁÈ¿ ÅÍA ,ÆBÄ”ÀÇ .fqBI ¾AÌÃiB− ¡mÌM jNrÎI ÓÍÌUkBI ÔAjI Ӽλe fÃAÌNο ÅÍA
,ÓuBa £iAeA ¡mÌM ɸÄÍA BÍ fÃÌq ɼvί ÔeB§ Á·BZ¿ ¡mÌM BÍBz³ ÅÍA É· eÌq wbr¿
jN¯e ÉI ¢ÌIj¿ iÌ¿A eiÌ¿ ie ÆÌ“ .fÃj΃ iAj³ iÌ« eiÌ¿ ,"ÓmBmA ÆÌÃB³ Ó»B§jN¯e" fÄÃB¿
Ó¯B· PB¿Ì¼¨¿ ,Éà BÍ eiB· fÇAÌa ½À§ ÉÃB¯jñÎI ÊiAeA ÅÍA É· ÅÍA Ë ÓmBmA ÆÌÃB³ Ó»B§
                                    í
                    [.ÁÄ· j¤Ã kAjIA eiÌ¿ie ÁÇAÌbÎÀà ÕBÄI ,ÂiAfÃ


    :fqBI ÉNqAe sbI Ém fÃAÌNο ÔiAeAeBn¯ ÉI ÉñIAiie ÓmBmA ÆÌÃB³ ¡ÎnIiBNaBm


            ÓmBÎmË ÔiAeA eBn¯ kA ÓqBà Pݸr¿
ÓmAj·Ì¿e eBVÍA ÊAiieAizycnzj.com/http://www.zycnzj.com/ É· Ó¿B§ £j´¯ ¹Í @1
            .fÄ· ±Íj¨M ÂB§ PiÌu ÉI Ai ÆE ÉI ¢ÌIj¿ ÁÍAjUË ÊeÌÀà \ÎyÌM
    zycnzj.com/ www.zycnzj.comÓnÃj|nÃAjMË Ôj΄IBnY ÉI ¢ÌIj¿ ½ÍBn¿ É· eÌq ÆÌÃB³ ½¿Bq ÓÍBÇ Êj´¯ @2
Âej¿ O·jq ,PB¿B´¿ kA PB¿Ì¼¨¿Ë ÓÇB°q iBn°NmA ÉI ¢ÌIj¿ PAij´¿ , (transparency)
                      .ej΄IjI ie Ai PiB¤Ã Ë ½ÍBn¿ ÅÍA ie

         í
ÉI ¢ÌIj¿ ½ÍBn¿ BI Bvbr¿ É· ,fļÍBM ÓmBmA ÆÌÃB³ ÁÇe ½v¯ fÄÃB¿ ,ÓuBa ½v¯ ¹Í (3)
ÆÌÃB³ ½¿Bq fqBI ÉNqAe iB·Ëjm O»Ëe ¤ÍB{ fļI PB¿B´¿ ¡mÌM ÔiAeAeBn¯ ÉI ¾B¬NqA
                                 .eÌq ÓmBmA
           zycnzj.com/http://www.zycnzj.com/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:8/8/2010
language:Icelandic
pages:11