The American University, Washington D.C.,

Document Sample
The American University, Washington D.C., Powered By Docstoc
					ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ

ΟΝΟΜΑTEΠ ΝΥΜΟ        :   ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΝ ΛΙΑ
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ       :   Έγγαµος, 2 παιδιά
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΤΗΛ       :   Καραολή & ∆ηµητρίου 80, Πανεπιστήµιο Πειραιώς


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
• 2004
 Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, µε βαθµό «άριστα».
• 1988
 The American University, Washington D.C., ΗΠΑ
 Μ. Α. στην Αναπτυξιακή Τραπεζική (Development Banking). µε ειδίκευση σε financing &
 econometric models. (Πράξη Αναγνώρισης ∆ΟΑΤΑΠ 2005)
• 1986
 DEREE COLLEGE, Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας
 Β.Α. στα Οικονοµικά (Economics) µε ειδίκευση σε applied econometrics.
ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ
 • Eurordis (Rare Diseases Europe) Summer School για «Βιοστατιστική: Κλινικές ∆οκιµές
  και Ανάπτυξη Φαρµάκων» (clinical trials and drug development). Hospital Sau Pau,
  Barcelona, Spain. 32 hours of training, 15-19 Ιουνίου 2008.
  • Προγράµµατα Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων, DOOR Training, Φεβρουάριος 2004
   & Ιούνιος 2004, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


ΞΕΝΕΣ ΓΛ ΣΣΕΣ
 • Αγγλικά (Proficiency of Michigan “honors”)
  • Γαλλικά (Dipl. d' Etudes Superieures)
  • Ισπανικά (Diploma Inicial).


ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Γνωρίζει τις γλώσσες προγραµµατισµού BASIC, FORTRAN και C++, τα στατιστικά
προγράµµατα SAS & SPSS, τα οικονοµετρικά προγράµµατα: AREMOS, LIMDEP, καθώς και
άλλα προγράµµατα λογισµικού όπως LOTUS 1-2-3, VOLKSWRITER3, WORDPERFECT,
HARVARD GRAPHICS, FRAMEWORK III, DBASE IV, AMIPRO, EXCEL & WORD.
Ευρύτατη χρήση Προγραµµάτων SPECISOFT: BUSINESS PLAN RISK, 1257/99, 2601/98.
Business Plan της SUCCESS inc., Marketing Plan PLAN IT.
Σ. Μανωλιά, 30.09.2009                                  Σελ.1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χρονικό ∆ιάστηµα     : Ιούλιος 2006 - σήµερα
Τόπος          : Πειραιάς
Εκπαιδευτικό Ιδρυµα   : Πανεπιστήµιο Πειραιώς,
Τµήµα          : Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης
Περιγραφή        : Παροχή εργαστηριακού διδακτικού έργου ως µέλος ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ του
              τµήµατος. ∆ιδάσκει τα µαθήµατα: «Εργαστήριο Η/Υ» 1ου
              εξαµήνου µε εφαρµογές σε Περιγραφική Στατιστική, «Στατιστικά
              Προγράµµατα» 7ου εξαµήνου µε το SPSS, 12 ενότητες µε θεωρία
              και εφαρµογές σε στατιστικά προβλήµατα, «Η Γλώσσα C
              Προγραµµατισµού» 2ου εξαµήνου µε εφαρµογές σε Αριθµητική
              Ανάλυση και Στατιστικά Προβλήµατα και «Ανάλυση
              Παλινδρόµησης» 6ου εξαµήνου. ς βοηθός στο µάθηµα
              «Εφαρµοσµένη Ανάλυση ∆εδοµένων» (Σεµιναριακό µάθηµα 8ου
              εξαµήνου), ασχολείται µε την ηλεκτρονική παρακολούθηση e-class
              του µαθήµατος, τη διόρθωση εργασιών και διάφορες
              εργαστηριακές εφαρµογές µε το πακέτο SPSS, όπου εφαρµόζονται
              τεχνικές και µεθοδολογίες που διδάσκονται στο θεωρητικό µέρος
              του µαθήµατος.


Χρονικό ∆ιάστηµα     : Οκτώβριος 2005- Ιούνιος 2006
Τόπος          : Λάρισα
∆ηµόσιο Σχολείο     : Γενικό Λύκειο Γιάννουλης, (Ν.Λάρισας)
Περιγραφή        : Ενισχυτική ∆ιδασκαλία Γ’ Λυκείου «Αρχές Οικονοµικής
              Θεωρίας» για το σχολικό έτος 2005-2006. Φροντιστηριακό
              µάθηµα ενίσχυσης των µαθητών στα πλαίσια της συµµετοχή τους
              σε Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια
              Εκπαίδευση.


Χρονικό ∆ιάστηµα     : 1996 - 2004
Τόπος          : Μανδηλαρά 19, Λάρισα
Επωνυµία Εταιρίας    : Ευρωγνώση ΕΠΕ
Περιγραφή        : Ασχολήθηκε µε την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε
              θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης επενδυτικών έργων για
              βιοµηχανικές µονάδες. Ειδικά θέµατα που έχει χειριστεί είναι: η
              σύνταξη & εφαρµογή επιχειρηµατικών σχεδίων, η ανάλυση και
              αξιολόγηση ισολογισµών Ανωνύµων Εταιριών, ο συντονισµός
              εκταµιεύσεων από επιχορηγήσεις Κοινοτικών & Εθνικών
              Προγραµµάτων (ΚΑΝ 866/90, 1892/90), η προώθηση επενδύσεων
              για την ευελιξία και τη διασφάλιση ποιότητας, µελέτες
              εξοικονόµησης ενέργειας, η σύσταση κοινοπραξιών στα πλαίσια
              του PHARE-JOPP και σύνταξη και εφαρµογή προτάσεων για την

Σ. Μανωλιά, 30.09.2009                                    Σελ.2
              έρευνα και ανάπτυξη µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης
              υπήρξε υπεύθυνη του προγράµµατος «πρακτικής άσκησης» των
              τελειόφοιτων ΤΕΙ Λάρισας για τρία (3) συνεχόµενα έτη.
              Συµµετείχε στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της εταιρίας
              καθώς πήρε µέρος και σε προγράµµατα επιµόρφωσης στελεχών
              επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν ιδιωτικά από την εταιρία
              DOOR.


Χρονικό ∆ιάστηµα     : 1992 - 1996
Τόπος          : Αθήνα
Επωνυµία Εταιρίας    : Λ∆Κ Σύµβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Εργων
Περιγραφή        : Εργάστηκε ως οικονοµολόγος στο τµήµα Αναπτυξιακού
              Σχεδιασµού της εταιρίας. Εχει πάρει µέρος σε µελέτες
              προσδιορισµού  αναπτυξιακών  δυνατοτήτων   σε  τοπικό,
              περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, έχει αποτελέσει
              βασικό στέλεχος οµάδων εργασίας για µελέτες ενεργειακού
              σχεδιασµού. ς υπεύθυνη έργου (project manager) έχει συντονίσει
              την προετοιµασία φακέλων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόµο
              2234/94, άρθρα 23α & β και στη συνέχεια την αξιολόγηση
              επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην ΓΓΒ του ΥΒΕΤ.
              Ακολουθεί κατάλογος µε τα κυριότερα έργα στα οποία έχει
              συµµετάσχει.


Στον τοµέα των αναπτυξιακών και βιοµηχανικών έργων:
  Σκοπιµότητα εφαρµογής και Χρηµατοδότησης πιλοτικού έργου Ανανεώσιµης Πηγής
  Ενέργειας µέσω της Χρηµατοδότησης από Τρίτους (TPF) στην Ελλάδα, Γ∆ XVII,
  πρόγραµµα Altener, 1996-97.
  Συντονισµός της Αξιολόγησης Επιχειρηµατικών Σχεδίων και Ειδικών Επενδύσεων Ν.
  2234/94, ΥΒΕΤ, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, Ιούλιος 1995.
  Σύνταξη Φακέλου αίτησης υπαγωγής της εταιρίας ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. στις ειδικές
  επενδύσεις του Αρθρου 23β του Ν. 2234/94, Μάρτιος 1995.
  Συµµετοχή στο Πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών Συµβούλου ∆ιαχείρισης ΜΟΠ/ΠΕΠ του
  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Περιφέρεια Σ. Ελλάδας, 91-94.
  Πρόγραµµα "Βελτιστοποίησης του τρόπου ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης και ∆ιανοµής Πρώτων
  Υλών και Προϊόντων σε ΜΜΕ", ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
  1994.
  Εκπόνηση ∆ιαγνωστικών Μελετών για τη Μείωση του Κόστους Φυσικής ∆ιανοµής των
  ΜΜΕ πρόγραµµα παροχής τεχνικής βοήθειας από ΕΟΜΜΕΧ, ΜΟΠ ∆υτ. Ελλάδας και
  Πελοποννήσου, 1992-94.
  Μελέτες Σκοπιµότητας για τη δηµιουργία ελεύθερων αποθηκών και εµπορευµατικών
  κέντρων διανοµής σε τέσσερις περιοχές: Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Λαύριο, Πάτρα, ΕΤΒΑ,
  1992.


Σ. Μανωλιά, 30.09.2009                                   Σελ.3
  ∆υνατότητες Μεταφοράς και ∆ιανοµής Ελληνικών Προϊόντων σε Χώρες της Ανατολικής
  Ευρώπης, ΕΤΒΑ, 1991.
Στον τοµέα των ενεργειακών & αναπτυξιακών έργων:
  Εκτίµηση Κοινωνικών & Οικονοµικών φελειών από το πρόγραµµα ανάπλασης της
  Παράχθιας Ζώνης ποταµού Αράχθου, ∆ήµος Αρτας, 1996.
  Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της Ερευνας & Ανάπτυξης στον τοµέα της βιοµάζας στην
  Ευρωπαϊκή Ενωση, Γ∆ XΙΙΙ, 1996.
  Ορθολογική Xρήση Ενέργειας στην Ελλάδα µε αφορµή την Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου,
  ∆ραστηριότητες ΟΠΕΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ∆ XVII, 1994-95.
  ∆υνατότητες Αξιοποίησης Οικιακών και Βιοµηxανικών Αποβλήτων στην περιοxή της
  Λαµίας για ενεργειακούς σκοπούς", ∆ήµος Λαµιέων, 1994-95.
  Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα για την πόλη της Καβάλας, ∆ήµος Καβάλας,
  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική ∆ιεύθυνση XVII, 1993.
  Μελέτη - Υπόδειγµα που συµπεριλήφθηκε σε Εγxειρίδιο για την Οικονοµική Αξιολόγηση
  Σxεδίων Εξοικονόµησης Ενέργειας, ETSU, ∆ράση του OPET I79, Σεπτέµβριος 1993.
  Μελέτη Σxεδιασµού του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της ∆ΕΦΑ, 1992-93.
  "Συντονισµένη Σύσταση ∆ηµοτικών Επιxειρήσεων Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα".
  Υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ στη µελέτη που εντάσσεται στο πρόγραµµα Περιφερειακού και
  Αστικού Ενεργειακού Σxεδιασµού της Γ∆ XVII, 1992.
Χρονικό ∆ιάστηµα     : Μάιος 1990 - Μάιος 1991
Τοπος          : WASHINGTON D.C., ΗΠΑ
Επωνυµία Εταιρίας    : INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, Τµήµα
              Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Περιγραφή        : Ασχολήθηκε µε την ανάπτυξη και προετοιµασία µακροοικονοµικών
              µοντέλων για τις Χώρες της Λατινικής Αµερικής µε τη χρήση
              πακέτων λογισµικού όπως το AREMOS (Wharton Econometrics).
              Ελαβε µέρος σε ειδική αποστολή στη Χιλή προκειµένου να παραστεί
              σε συζητήσεις µε εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας και του
              Υπουργείου Οικονοµικών για θέµατα Μακροοικονοµικής Πολιτικής.
              Τα πορίσµατα αυτής της αποστολής εκδόθηκαν από την τράπεζα µε
              σκοπό να χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό των νέων Χρηµατο-
              οικονοµικών αναγκών της Χώρας.


Χρονικό ∆ιάστηµα     : Σεπτ. 1989 - Απρ. 1990
Τόπος          : WASHINGTON D.C., ΗΠΑ
Επωνυµία Εταιρίας    : Εκτελεστικό Γραφείο Προέδρου των ΗΠΑ,
              Τµήµα ∆ιοίκησης και Προϋπολογισµού


Σ. Μανωλιά, 30.09.2009                                    Σελ.4
Περιγραφή        : Εργάστηκε για τον Προϋπολογισµό της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης
              των ΗΠΑ. Τα καθήκοντά της περιελάµβαναν την ανάπτυξη,
              διατήρηση και ενηµέρωση των µοντέλων υπολογιστών, φακέλων
              δεδοµένων, την εκτέλεση οικονοµικών και στατιστικών αναλύσεων
              καθώς και την προετοιµασία σχετικών γραπτών παρουσιάσεων.


Χρονικό ∆ιάστηµα     : Μάιος 1988 - Αύγ. 1988
Τόπος          : Βρυξέλλες, Βέλγιο
Επωνυµία Εταιρίας    : WHARTON ECONOMETRICS FORECASTING ASSOCIATES
              (WEFA)
Περιγραφή        : Κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών της σπουδών στις Η.Π.Α,
              επιλέχθηκε να συµµετάσχει σε καλοκαιρινό πρόγραµµα πρακτικής
              εξάσκησης (µε αµοιβή) στην Ευρώπη, που βαθµολογήθηκε µε άριστα.
              Για το σκοπό αυτό απασχολήθηκε σε µεγάλο συµβουλευτικό
              πρόγραµµα που περιελάµβανε θεωρητική έρευνα, οικονοµετρική
              ανάλυση µε τη χρήση του προγράµµατος λογισµικού AREMOS,
              καθώς και συµµετοχή σε συνελεύσεις οµάδας εργασίας και
              παρουσιάσεις. Οι προβλέψεις αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν
              από την Εθνική Οµοσπονδία της Κατασκευαστικής Βιοµηχανίας του
              Βελγίου για την προώθηση σηµαντικών αποφάσεων.


ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  Εισαγωγή στη Μέθοδο Doman-Delacato για την Εκπαίδευση Παιδιών µε Μαθησιακές
  ∆υσκολίες. 50 ώρες εκπαίδευσης: Πίζα, Ιταλία, 28 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2008.
  Ηµερίδα µε θέµα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) και Πληροφοριακά Συστήµατα
  ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems): Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα
  Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, 28 Φεβρουαρίου 2000.
  Ανάλυση Ισολογισµών & Αποτελεσµάτων Χρήσης, Σεµινάριο ΕΕ∆Ε, Νοε. '95.
  Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001, Λ∆Κ, Ιουλ. '95.
  ∆ιηµερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσµάτων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ερευνας
  & Τεχνολογίας ΕΠΕΤ 1, ΓΓΕΤ. Συµµετοχή σε Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα τη ∆ιάχυση
  Ερευνητικών & Τεχνολογικών Πληροφοριών. 14-15 Απρ. 1994.
  "Τεχνολογίες Ενεργειακής Αξιοποίησης Αστικών Απορριµµάτων στην Ελλάδα και Αλλες
  Βαλκανικές ΄ώρες", ΚΑΠΕ, δράση του Προγράµµατος THERMIE - OPET, Αθήνα 3-4
  Ιουνίου 1993.


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
  " Πώς να γράφετε Προτάσεις & Εκθέσεις που να έχουν αποτέλεσµα" (How to write proposals
  and reports that get results). Ενδοεπιχειρησιακό Σεµινάριο στα πλαίσια επιµόρφωσης
  προσωπικού Λ∆Κ, Φεβ. 1996.
  Η Χρηµατοδότηση µέσω Τρίτων (TPF) και ο ρόλος των ESCOs, Σεµινάριο για ∆ιοικητικά
  στελέχη οργανισµών της Αλβανίας, Λ∆Κ, ∆εκ. 1995.
Σ. Μανωλιά, 30.09.2009                                    Σελ.5
  "Η Χρηµατοδότηση των Εργων ∆ιανοµής Ενέργειας - ∆ίκτυα ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου",
  Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Συµβούλων Τοπικής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ, 13-17 Σεπτεµβρίου
  1993.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Μεταπτυχιακές
  Εκπρόσωπος Φοιτητών στην Υπο-επιτροπή Συγκλήτου για την εξέταση και γνωµοδότηση σε
  θέµατα σχετικά µε τα καλοκαιρινά προγράµµατα, 1988. (American University, Washington
  D.C)
Πτυχιακές
  Κατάλογος Πρύτανη, 1985-1986. (GPA senior year 3.6)
  Εκπρόσωπος Σπουδαστών στην Επιτροπή Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Εγκυκλίου
  Προγράµµατος Σπουδών, 1985-1986. (GPA senior year 3.6)
  Πρόεδρος του Πανεπιστηµιακού Συλλόγου Οικονοµολόγων (Economics Society), 1985-
  1986. (ύστερα απο εκλογές των φοιτητών µε ειδικότητα economics)


ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) από το έτος 2009.
  Εθελοντική συµµετοχή σε Task Force της EURORDIS (The European Organization of Rare
  Diseases) για τα Ορφανά Φάρµακα από το έτος 2009.
  Μέλος ∆.Σ του Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου «Το Μέλλον» Σύλλογος Ατόµων µε Γενετικά
  Προβλήµατα, από το έτος 2006 έως σήµερα.
  Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος από το έτος 2004.
  Ενεργό µέλος των study groups µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος µε συναντήσεις
  εβδοµαδιαίως για την καλύτερη εµπέδωση της ύλης, 1987 και 1988. ( American University,
  Washington D.C.)
  Ενεργό µέλος του Hellenic Cosmos Club (Σύλλογος Ελλήνων και Κυπρίων φοιτητών) µε
  συνεργασίες από όλα τα Πανεπιστήµια της Washington D.C, Maryland και Virginia, 1987-
  1991.
  Εθελοντική Συµµετοχή στην εβδοµάδα Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας (Career Week),
  Ιούνιος 1986. (Deree College)
Σ. Μανωλιά, 30.09.2009                                   Σελ.6