MARC INSTITUCIONAL ANDORRÀ I ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES by dxu18403

VIEWS: 8 PAGES: 2

									         MARC INSTITUCIONAL ANDORRÀ I ACTIVITATS
             FÍSIQUES I ESPORTIVES


El marc institucional ha de permetre al futur iniciador de conèixer millor
l'ordenament jurídic andorrà per tal de situar la seva acció dins l'entorn
institucional i reglamentari.


VOLUM HORARI: 12 hores


OBJECTIUS GENERALS:

1.- Conèixer i respectar l'ordenament jurídic que regula la pràctica de les
activitats físiques i esportives
2.- Analitzar la situació de l'esport a Andorra, les seves mancances i les seves
possibilitats en el futur
3.- Conèixer i identificar els diferents àmbits d'aplicació de l'esport (escolar,
comunal...) i les seves particularitats


PROGRAMA:

TEMA 1: INCIDÈNCIES DE L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL EN LA
PRÀCTICA DE LES ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
  1.1 Evolució de les pràctiques esportives
  1.2 La Constitució i els canvis que ha implicat
  1.3 L'estructura administrativa de l'esport
  1.4 L'estructura privada de l'organització de l'esport

TEMA 2: ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LES ACTIVITATS            FÍSIQUES   I
ESPORTIVES
  2.1 Estructura de la pràctica de les AFE
  2.2 Esports de formació
  2.3 Esports de lleure
  2.4 Esports de competició i esports d’alt nivell
  2.5 Esport professional
  2.6 Règim jurídic esportiu

TEMA 3: REGLAMENTACIÓ I RESPONSABILITAT
   3.1 La reglamentació en el sector professional de l’educador esportiu
   3.2 La responsabilitat de l’educador esportiu


AVALUACIÓ:

L'avaluació de marc institucional constarà de dos tipus d'avaluació que són les
següents:
   - L'avaluació formativa, que se centrarà en l'avaluació d'un treball
   realitzat a partir d'un cas pràctic debatut a classe per grups. Aquesta
   avaluació correspondrà a un percentatge determinat de la nota final.
   - L'avaluació sumativa, que es basarà en la valoració d'un examen final
   en forma de resolució d'un cas pràctic a argumentar mitjançant els
   coneixements adquirits en aquesta formació. Aquesta avaluació
   equivaldrà a un un percentatge determinat de la nota final.


METODOLOGIA:

Els procediments que utilitzarem per transmetre els continguts d’aquesta
matèria són:
    . Cursos magistrals
    . Treball pràctic de casos per resoldre


BIBLIOGRAFIA:

Lleis, decrets i reglaments que regulen l’esport Andorrà.

								
To top