Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

Document Sample
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra Powered By Docstoc
					67
   Any 21
   21.9.2009
               Butlletí
   Av. Santa Coloma 91
   Ad500 Andorra la Vella
   Tel. 724 400
   www.bopa.ad
               Oficial del
               Principat
               d’Andorra
               Andorra la Vella, 21 de setembre del 2009
               Número 67    any 21
               Índex


                3539   Sumari


                3540   Tractats internacionals.  Lleis ordinàries
                     Lleis. Sentències del    Legislació delegada
                     Tribunal Constitucional
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009    Butlletí Oficial del Principat d’Andorra  3539

                         SumariTractats internacionals.
Lleis. Sentències del
Tribunal Constitucional
Llei 3/2009 del 7-9-2009 d’intercanvi
d’informació en matèria fiscal amb sol-
licitud prèvia.
     Any 21 / núm. 67 / pàg. 3540

Correcció d’errata del 16-9-2009 per
la qual s’esmenen els errors de trans-
cripció constatats en el Decret del 9-9-
2009, de publicació del text refós de
la Llei de cooperació penal interna-
cional i de lluita contra el blanqueig
de diners o valors producte de la de-
linqüència internacional i contra el fi-
nançament del terrorisme, del 29 de
desembre del 2000, modificada per la
Llei 28/2008, de l’11 de desembre.
     Any 21 / núm. 67 / pàg. 3544
3540                 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra           Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009


             Tractats internacionals. Lleis.
           Sentències del Tribunal Constitucional


                       d’aixecar el secret bancari en casos     mesures de retenció sobre rendiments,
Lleis                    d’intercanvi d’informacions en el marc    com alternativa a aquestes formes d’in-
                       d’acords bilaterals d’intercanvi d’infor-  tercanvi d’informació.
ordinàries                  macions fiscals convinguts amb els seus
                                               Alhora, la Llei 28/2008, de l’11 de
                       interlocutors.
                                             desembre, de modificació de la Llei de
                        Està disposat a agafar aquesta via i   cooperació penal internacional i de lluita
Llei 3/2009,                 a fer aprovar pel Govern un projecte     contra el blanqueig de diners o valors
del 7 de setembre,              de llei en aquest sentit abans del pri-   producte de la delinqüència internacio-
                       mer de setembre del 2009, en vistes a    nal, del 29 de desembre del 2000, ja va
d’intercanvi d’informació          una adopció pel Parlament andorrà, el    introduir en la legislació andorrana -mit-
en matèria fiscal amb            més tard el 15 de novembre del 2009. El   jançant les disposicions finals primera i
sol·licitud prèvia              Principat d’Andorra proposarà aleshores   segona- el reconeixement de l’intercanvi
                       als seus interlocutors, i en primer lloc a  d’informació en matèria tributària.
 Atès que el Consell General en la seva   França, la signatura en aquella mateixa
                                               D’altra banda la Llei estableix clara-
sessió del dia 7 de setembre del 2009    data d’un acord bilateral d’intercanvi
                                             ment una exoneració de responsabilitat,
ha aprovat la següent:            d’informacions fiscals.
                                             judicial i extrajudicial, dels dirigents i
 llei 3/2009, del 7 de setembre, d’in-    El Principat d’Andorra proposa, d’altra  apoderats de les entitats bancàries i fi-
tercanvi d’informació en matèria fiscal   banda, a França negociar el més ràpi-    nanceres que trametin informació dels
amb sol·licitud prèvia            dament possible i concloure, quan les    seus clients amb sol·licitud prèvia de
                       condicions es donin, un conveni fiscal    l’autoritat financera andorrana en el
Exposició de motius             que elimini la doble imposició. Aquest    marc dels convenis d’intercanvi d’infor-
  L’evolució de la crisi financera i eco-  conveni substituirà, quan arribi el mo-   mació.
nòmica internacional i la reunió del     ment, l’acord d’intercanvi d’informacions
                                               De fet en aquesta Llei s’està recollint
G20 el 2 d’abril del 2009 a Londres     conclòs segons les modalitats més amunt
                                             i precisant diverses disposicions que ja
han assenyalat una clara voluntat de     esmentades.”.
                                             existien en l’ordenament jurídic andor-
la comunitat internacional adreçada a     L’evolució dels treballs de l’OCDE i del  rà.
avançar en la transparència de l’activitat  conjunt de la comunitat internacional
financera. Aquesta voluntat comporta                             Tal era el cas de l’exoneració de cap
                       en el període abril-juliol 2009 i la pre-
una correlativa pressió sobre els països                         mena de responsabilitat judicial que
                       paració de la nova reunió del G20 que
que no disposin de normes i procedi-                           ja apareixia en l’article 4 de la Llei del
                       se celebrarà als Estats Units d’Amèrica
ments adreçats a fer possible i facilitar                         règim disciplinari del sistema financer,
                       el 24 de setembre del 2009 aconsellen
l’intercanvi d’informacions tributàries i                         després de la modificació establerta en
                       avançar ràpidament en l’acompliment
fiscals amb sol·licitud prèvia.                              la Llei 14/2003 del 23 d’octubre.
                       dels compromisos establerts a París el
  En aquest escenari internacional el    10 de març del 2009.              I també cal tenir present, com a an-
Consell General assumeix, amb l’apro-                           tecedent legislatiu, el redactat inicial
                        Amb aquesta voluntat el Consell Ge-
vació de la present Llei, la “Declaració                         de l’article 50 de la Llei de cooperació
                       neral aprova la present Llei destinada a
del Principat d’Andorra”, que l’aleshores                         penal internacional i de lluita contra el
                       una modificació parcial de la normativa
cap de Govern Albert Pintat Santolària                          blanqueig de diners o valors producte
                       que protegeix el secret professional i, en
va signar a París en data 10 de març del                         de la delinqüència internacional, que
                       conseqüència, el secret bancari.
2009. Declaració que suposava un ferm                           exonerava els subjectes obligats i el seu
compromís d’establir ràpidament acords     La Llei estableix així una nova modu-   personal de qualsevol responsabilitat,
d’intercanvi d’informació en matèria     lació del secret bancari que, tal i com ja  de tot tipus, per causa de violació de
fiscal que permetin l’intercanvi, amb    té declarat el Tribunal Constitucional en  les normes del secret i confidencialitat
sol·licitud prèvia de les autoritats dels  el seu Aute de 13 de juliol del 2001, “...  tant de caràcter general com de caràcter
Estats concernits, recollint els principis  no és ni molt menys absolut a Andorra,    contractual.
del model OCDE d’acords d’intercanvi     ni únicament pot ser aixecat per l’article
                                               Amb la present Llei es tracta ara
d’informació.                145 del Codi penal.”.
                                             d’adoptar els principis per a l’intercanvi
  La Declaració del Principat d’Andorra    Cal recordar que la Llei 11/2005, de   d’informació en matèria tributària contin-
del 10 de març del 2009, que va perme-    13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre   guts al model de conveni fiscal redactat
tre que l’OCDE deixés constància oficial,  el Principat d’Andorra i la Comunitat Eu-  per l’OCDE. La Llei recull com a principis
el mes d’abril del 2009, que Andorra     ropea relatiu a l’establiment de mesures   inspiradors els que estableix l’article 26
s’havia compromès a fer evolucionar el    equivalents a les previstes a la Directiva  d’aquell model de conveni, en el seu text
seu marc legal, deia així:          2003/48/CE del Consell en matèria de     del 17 de juliol del 2008.
                       fiscalitat dels rendiments d’estalvi en
 “... el Principat d’Andorra és cons-                            Aquest article estableix les modali-
                       forma de pagament d’interessos, ja té
cient que la seva legislació ha de ser                          tats dels intercanvis d’informació entre
                       establert unes formes d’intercanvi d’in-
prèviament reformada amb la finalitat    formació, amb la possibilitat d’optar per
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009      Butlletí Oficial del Principat d’Andorra                          3541
els estats contractants, amb unes regles   com a primer pas per a la signatura dels    a) L’expressió autoritat competent de-
estrictes de confidencialitat i secret.    corresponents convenis per eliminar les     signa en el cas del Principat d’An-
                       dobles imposicions i sortir de la llista    dorra, el ministeri encarregat de les
 Comporta que, abans de la seva apli-
                       fosca de l’OCDE i de les llistes de para-    finances, i en el cas de l’Estat tercer
cació, l’estat que no ho hagi fet encara
                       disos fiscals dels nostres veïns.        concernit, l’autoritat competent esta-
ha de modificar la seva legislació o les
                                               blerta per aquest.
seves pràctiques administratives que re-     Aquesta Llei confirma així, tal i com es
presenten un obstacle per a una correcta   diu en el darrer paràgraf de la Declaració   b) El terme persona designa una per-
aplicació dels principis establerts.     del 10 de març del 2009, que “el Principat   sona física o una persona jurídica o
                       d’Andorra desitja continuar amb l’OCDE     qualsevulla agrupació d’aquestes per-
  La Llei també té present la jurispru-
                       i els Estats membres, una relació basada    sones.
dència del Tribunal Europeu dels Drets
                       en el respecte i la confiança mútua, que
Humans, que s’ha pronunciat reiterada-                            c) El terme informació designa qualse-
                       li permeti una adaptació progressiva de
ment sobre la invalidesa de les proves                            vol fet, declaració, document o fitxer,
                       la seva legislació als estàndards interna-
obtingudes en procediments adminis-                              sigui quina sigui la seva forma.
                       cionals més exigents.”.
tratius tributaris si són emprades amb
                                              Article 4
la finalitat de perseguir penalment al    Article 1
                                              Petició d’intercanvi d’informació en
contribuent requerit.             Objecte i àmbit d’aplicació
                                              matèria fiscal amb sol·licitud prèvia
  Aquest és el sentit de diverses dis-     Aquesta Llei regula els principis gene-
                                                1. La petició d’intercanvi d’informació
posicions de la Llei. Així, l’apartat d)   rals d’aplicació en el marc de l’intercanvi
                                              en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia
de l’article 5 estableix una limitació a   d’informació en matèria fiscal amb sol-
                                              formulada per una Part contractant és
l’intercanvi d’informació que es volgu-    licitud prèvia entre el Principat d’Andor-
                                              el més detallada possible i precisa, per
és obtenir per mitjà de la petició d’una   ra i els Estats amb els quals es conclou ja
                                              escrit, almenys:
informació que l’Estat requeridor no po-   sigui un acord d’intercanvi d’informació,
gués obtenir en virtut de la seva pròpia   a nivell administratiu, en matèria fiscal    a) La identitat de la persona objecte
legislació en base a l’aplicació de la seva  o bé un conveni per eliminar les dobles     de la petició.
legislació tributària.            imposicions, amb clàusules d’intercanvi     b) El període objecte de la petició.
  D’igual manera el darrer paràgraf de    d’informació. La Llei segueix els principis
                       de transparència i intercanvi d’informa-    c) La natura de la informació sol-
l’article 8 assenyala clarament que el                            licitada.
procediment establert, que és adminis-    ció desenvolupats per l’Organització de
tratiu, no suposa cap menyscabament      Cooperació i de Desenvolupament Eco-      d) La finalitat per a la qual, en apli-
ni exclusió de les garanties del proce-    nòmics (OCDE) i, en particular, els que     cació de la normativa fiscal de la Part
diment penal andorrà, que es mantenen     estableix l’article 26 del Model OCDE      requeridora, es demanen les infor-
a tots els efectes.              de conveni relatiu a la tributació de la    macions.
                       renda i el capital, en el seu text del 17
 Formalment aquesta Llei s’estructura    de juliol del 2008.               e) Els motius i els elements que per-
en deu articles, una disposició deroga-                            meten pensar que la informació sol-
tòria i tres disposicions finals.       Article 2                    licitada pugui previsiblement resultar
                       Impostos objecte de l’intercanvi        d’interès per a l’administració i l’aplica-
  Es tracta d’un text que recull en el    d’informació amb sol·licitud prèvia       ció de les disposicions fiscals de l’Es-
seu articulat l’evolució dels estàndards                           tat requeridor, en relació a la persona
internacionals en matèria de cooperació     L’intercanvi d’informació en matèria
                       fiscal amb sol·licitud prèvia s’aplica als   mencionada a l’apartat a).
internacional en la transparència de l’ac-
tivitat financera i la cooperació en l’àm-  impostos definits en cada respectiu con-    f) Els motius i els elements que per-
bit de la lluita contra l’evasió fiscal.   veni d’intercanvi d’informació o conveni    meten pensar que la informació sol-
                       per eliminar les dobles imposicions, se-    licitada està a l’abast de l’autoritat
  La finalitat de la Llei és també que An-  guint sempre les condicions prescrites     competent o en la seva possessió o
dorra pugui estar en situació, el 24 de se-  en el model de conveni redactat per       bé que pugui ser obtinguda per una
tembre del 2009, de presentar a l’OCDE    l’Organització de Cooperació i de De-      persona que es troba sota la seva ju-
i a la comunitat internacional una clara   senvolupament Econòmic (OCDE), en el      risdicció.
i concreta evolució en l’assumpció dels    seu text de 17 de juliol del 2008.
seus compromisos de fer possible una                             g) En la mesura en què siguin cone-
cooperació en l’intercanvi d’informació    Article 3                    guts, el nom i la direcció de la perso-
fiscal amb sol·licitud prèvia, així com que  Definicions                   na de la qual es pot pensar que tindria
el Govern, abans d’aquesta data, estigui     Als efectes de la present Llei i dels    en la seva possessió o al seu abast la
en situació de signar en nom d’Andorra    acords d’intercanvi d’informació en       informació sol·licitada.
acords d’intercanvi d’informació en ma-    matèria fiscal, així com dels convenis     h) Una declaració que certifiqui que
tèria fiscal amb sol·licitud prèvia amb un  per eliminar les dobles imposicions que     la petició és conforme a les disposi-
mínim de 12 jurisdiccions, sempre que     s’atorgaran en execució de la mateixa:     cions legislatives i reglamentàries així
els terminis de negociació ho permetin,
3542                  Butlletí Oficial del Principat d’Andorra            Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009
 com a les pràctiques administratives      legislació o dins el marc de la seva    deriven de l’examen i el tractament de la
 de l’Estat requeridor.             pràctica administrativa normal.       petició d’informació amb sol·licitud prè-
                                               via formulada per l’Estat requeridor.
 i) Una declaració que certifiqui que      c) Comunicar informació que desvet-
 l’Estat requeridor ha utilitzat, per ob-    llaria un secret comercial, industrial,   Article 8
 tenir la informació sol·licitada, tots els   professional o un procediment co-      Procediment de notificació i
 mitjans disponibles en el seu propi      mercial, així com informació la co-     d’oposició
 territori, salvat aquells que li puguin    municació de la qual seria contrària
                                                Una vegada rebuda i qualificada po-
 comportar dificultats desproporcio-      a l’ordre públic.
                                               sitivament per l’autoritat competent an-
 nades.
                         d) Obtenir o proporcionar informació    dorrana, després de la verificació de les
 2. L’autoritat competent acusa recepció    que l’Estat requeridor no pogués ob-    condicions que estableix l’article 4, la
de la demanda de l’Estat requeridor i      tenir en virtut de la seva pròpia legis-  petició d’intercanvi d’informació amb
porta a terme totes les actuacions ne-      lació, als efectes de l’administració o   sol·licitud prèvia en matèria fiscal es
cessàries per a transmetre la informació     l’aplicació de la seva legislació tribu-  notifica a la persona concernida, en la
sol·licitada en els més breus terminis.     tària, o en resposta a un requeriment    forma prevista al Codi de l’Administra-
                         vàlid realitzat en circumstàncies simi-   ció. A l’ensems, la petició es notifica,
  3. En el cas que la informació sol-
                         lars per l’Estat andorrà.          en la mateixa forma, a la persona pos-
licitada per l’Estat requeridor no es trobi
directament a l’abast de l’autoritat com-     La possibilitat de denegar una petició   seïdora de la informació sol·licitada, si
petent de l’Estat requerit, aquesta adopta   d’informació amb sol·licitud prèvia no    procedeix.
totes les mesures adequades de recer-     pot fonamentar-se únicament en la man-      En els tretze dies naturals posteriors a
ca de la informació amb la finalitat de    ca d’interès de l’Estat andorrà, en el marc  la notificació, tant la persona concerni-
respondre a la demanda administrativa,     de la seva pròpia legislació fiscal.     da com la posseïdora de la informació
fins i tot en el cas que l’Estat requerit no                         poden formular davant de l’autoritat
                        Article 6
necessiti aquesta informació en el marc                           competent un recurs d’oposició degu-
                        Confidencialitat
de la seva pròpia legislació fiscal.                             dament motivat. L’autoritat competent
                         La informació tramesa a l’Estat requeri-  dicta la seva resolució en els tretze dies
  4. En el cas que l’Estat requerit sigui
                        dor en aplicació de la present Llei roman   naturals que segueixen a la formalització
el Principat d’Andorra, aquest deté la
                        confidencial, de la mateixa manera que    de l’oposició.
potestat d’obtenir i transmetre, atenent
                        la informació obtinguda en aplicació
a una sol·licitud prèvia, la informació de                           La decisió de l’autoritat competent
                        de la legislació interna d’aquell Estat,
la qual disposen les entitats bancàries i                          pot ésser recorreguda, en el termini de
                        i només pot ser comunicada a les per-
financeres que tenen la seva seu social,                           tretze dies naturals, davant la Secció
                        sones i autoritats, inclosos els tribunals
o un establiment legalment autoritzat,                            Administrativa de la Batllia d’Andorra,
                        i els òrgans administratius, competents
en el seu territori. La tramesa d’aquesta                          la qual, després del tràmit d’audiència
                        en la determinació o el cobrament dels
informació en el marc dels procediments                           de la persona concernida, de l’entitat
                        impostos definits en l’acord d’intercanvi
regulats per aquesta Llei, no comporta                            posseïdora de la informació i de l’au-
                        d’informació o en el corresponent con-
ni constitueix una violació del secret                            toritat competent, dicta resolució en un
                        veni per eliminar les dobles imposicions,
professional ni tampoc conculca les res-                           termini màxim de tretze dies naturals,
                        respecte dels procediments relatius a
triccions sobre revelació d’informació i,                          a comptar de la interposició del recurs
                        aquests impostos o per les reclamacions
consegüentment, no comporta respon-                             jurisdiccional.
                        o les resolucions de recursos relatius
sabilitat de cap tipus, ni de caràcter ge-
                        als mateixos.                  La resolució judicial és recurrible da-
neral ni de caràcter contractual. Aquesta
                                               vant la Sala Administrativa del Tribunal
potestat compren també la sol·licitud       Aquestes persones o autoritats només
                                               Superior de Justícia, en els tretze dies na-
d’informació a organismes o registres     poden utilitzar la informació amb la fina-
                                               turals posteriors a la seva notificació.
públics.                    litat assenyalada. No obstant això, poden
                        desvetllar aquesta informació en el de-     Escoltada la persona concernida, l’enti-
Article 5
                        curs de procediments judicials públics    tat posseïdora de la informació i l’autori-
Possibilitat de denegar una petició
                        o en resolucions judicials.          tat competent, la Sala Administrativa del
d’informació amb sol·licitud prèvia
                                               Tribunal Superior dicta resolució ferma i
                        Article 7
  Les disposicions de l’article 4 no es                           definitiva en un termini màxim de tretze
                        Despeses
poden interpretar en el sentit d’imposar                           dies naturals, a comptar de la formulació
a l’Estat andorrà l’obligació de:        L’Estat requeridor satisfà a l’Estat re-  del recurs.
                        querit les despeses directes que com-
 a) Adoptar mesures administratives                              La interposició del recurs d’oposi-
                        porti proporcionar la informació objecte
 que deroguin la seva legislació i la                            ció inicial i del recurs jurisdiccional de
                        de la petició.
 seva pràctica administrativa.                               primera i de segona instància suspèn
                         La definició de despesa directa exclou   l’execució de la decisió de l’autoritat
 b) Comunicar informació que no po-
                        les despeses d’administració ordinària    competent.
 dria ser obtinguda en base de la seva
                        així com les despeses generals que es
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009     Butlletí Oficial del Principat d’Andorra                           3543
 En el cas que no es formuli oposi-      100.000 euros, quan no hagi compa-     Disposició final primera
ció a la decisió positiva de l’autoritat    regut o no hagi facilitat la documenta-
competent, o que el recurs interposat     ció, les dades o la informació exigides    Aquesta Llei no modifica el règim
sigui desestimat per resolució ferma i     en el termini establert en el tercer    d’intercanvi d’informació que regula la
definitiva, l’autoritat competent porta a   requeriment notificat a aquest efec-    Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació
terme les actuacions destinades a com-     te. En el cas de persones que no du-    de l’Acord entre el Principat d’Andorra
plimentar la petició d’informació amb     guin a terme activitats econòmiques,    i la Comunitat Europea relatiu a l’esta-
sol·licitud prèvia.              s’imposa una sanció per un import      bliment de mesures equivalents a les
                        de 10.000 euros. No obstant això, si    previstes a la Directiva 2003/48/CE del
  El procediment administratiu esta-                           Consell en matèria de fiscalitat en rendi-
                        abans que s’acabi el procediment san-
blert en aquest article no suposa cap                           ments de l’estalvi en forma de pagament
                        cionador es compleix totalment el re-
menyscabament ni exclusió de les garan-                          d’interessos.
                        queriment, la sanció corresponent és
ties que el procediment penal andorrà
                        de 5.000 euros.                Les sol·licituds d’intercanvi d’infor-
estableix en cas de delicte, que es man-
tenen a tots els efectes, i especialment    La infracció i la sanció regulades en   mació en matèria fiscal formulades per
per preservar els drets constitucionals a  aquest article prescriuen al cap de tres   estats membres de la Comunitat Europea
no declarar-se culpable i a no declarar   anys comptats des del final del termini    que siguin part d’un Conveni o Acord
contra si mateix.              fixat per atendre el requeriment o des    en els termes que estableix l’article 1,
                       de la imposició de la sanció.         s’han de regir per les disposicions del
Article 9                                         corresponent Conveni o Acord i les
Procediment de resolució de conflictes    Disposició derogatòria            d’aquesta Llei.
 Els acords d’intercanvi d’informació en   Queden derogades les disposicions
matèria fiscal o els convenis per eliminar
                                              Disposició final segona
                       legals d’igual o inferior rang en allò que
les dobles imposicions amb clàusules     quedin afectades per aquesta Llei, i en     Aquesta Llei és d’aplicació per les pe-
d’intercanvi d’informació, que signi el   particular, les següents:           ticions d’informació cursades en mèrits
Principat d’Andorra amb Estats tercers,                          dels acords d’intercanvi d’informació o
han de preveure un procediment de re-     a) La disposició addicional tercera     dels convenis per eliminar les dobles
solució de conflictes en relació amb la    (intercanvi d’informació en matèria     imposicions que s’atorguin després de
interpretació i/o aplicació dels esmentats   tributària) de la Llei de bases d’orde-   la seva entrada en vigor i que facin re-
acords o convenis.               nament tributari del 19 de desembre     ferència a exercicis fiscals que comencin
                        de 1996, introduïda per la disposició    amb posterioritat a la data de signatura
Article 10                   final primera de la Llei 28/2008, de    dels esmentats instruments o a obliga-
Infracció i sancions              l’11 de desembre, de modificació de     cions fiscals generades a comptar de la
 Constitueix infracció a les disposicions   la Llei de cooperació penal internaci-   mateixa data.
d’aquesta Llei el fet que tota persona de-   onal i de lluita contra el blanqueig de
gudament requerida per l’autoritat com-    diners o valors producte de la delin-    Disposició final tercera
petent desatengui el requeriment rebut     qüència internacional, del 29 de de-     Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà
o no aporti la informació sol·licitada.    sembre del 2000.              de la seva publicació al Butlletí Oficial
Aquesta infracció se sanciona de la ma-    b) La disposició transitòria cinquena de  del Principat d’Andorra.
nera següent:                 la Llei de bases d’ordenament tributari
                        del 19 de desembre de 1996, introduï-    Casa de la Vall, 7 de setembre del 2009
 a) Multa pecuniària fixa de 300 eu-
                        da per la disposició final segona de la   Josep Dallerès Codina
 ros, si no compareix o no facilita la                          Síndic General
 documentació, les dades o la infor-     Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de
 mació exigides en el termini establert    modificació de la Llei de cooperació     Nosaltres els coprínceps la sancionem
 en el primer requeriment notificat a     penal internacional i de lluita contra   i promulguem i n’ordenem la publica-
 aquest efecte.                el blanqueig de diners o valors pro-    ció en el Butlletí Oficial del Principat
                        ducte de la delinqüència internacional,   d’Andorra.
 b) Multa pecuniària fixa de 1.500 eu-    del 29 de desembre del 2000.        Nicolas Sarkozy     Joan Enric Vives Sicília
 ros, si no compareix o no facilita la                          President de la
 documentació, les dades o la infor-     c) Qualsevol disposició contrària a les   República Francesa        Bisbe d’Urgell
                                              Copríncep d’Andorra    Copríncep d’Andorra
 mació exigides en el termini establert    disposicions d’aquesta Llei relativa a
 en el segon requeriment notificat a     la informació de la qual disposin les
 aquest efecte.                entitats bancàries i financeres amb seu
                        social en el territori andorrà, que figu-
 c) Multa pecuniària proporcional, d’un    ri en el Codi penal i a la Llei de coo-
 import màxim del dos per cent de la     peració penal internacional i de lluita
 xifra de negoci del subjecte infractor    contra el blanqueig de diners o valors
 de l’any natural anterior a l’any en què   producte de la delinqüència internaci-
 s’hagi produït la infracció, amb un mí-   onal, del 29 de desembre del 2000.
 nim de 10.000 euros i un màxim de
3544                 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra            Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009
                       perquè en el termini de tres (3) mesos
Legislació delegada             a partir de la data d’entrada en vigor     Text refós de l’articulat de
                       de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del
                       Principat d’Andorra, mitjançant el decret   la Llei de cooperació penal
                       corresponent, el text refós de l’articulat   internacional i de lluita
Correcció                  de la Llei esmentada, incloent-hi totes    contra el blanqueig de
d’errata                   les modificacions i addicions aportades
                                              diners o valors producte
                       per la Llei de modificació;
 Vist que s’han constatat diversos errors                         de la delinqüència
                        A proposta del cap de Govern, el Go-
de transcripció en el Decret del 9 de
setembre 2009, de publicació del text
                       vern, en la sessió del 9 de setembre del    internacional i contra
                       2009, ha aprovat el Decret següent:
refós de la Llei de cooperació penal                            el finançament del
internacional i de lluita contra el blan-  Article únic                  terrorisme
queig de diners o valors producte de      S’ordena la publicació al Butlletí Ofici-
la delinqüència internacional i contra    al del Principat d’Andorra del text refós   Llei de cooperació penal
el finançament del terrorisme, del 29    de l’articulat de la Llei de cooperació
de desembre del 2000, modificada per
                                              internacional i de lluita
                       penal internacional i de lluita contra el
la Llei 28/2008, de l’11 de desembre,    blanqueig de diners o valors producte     contra el blanqueig de
publicat al BOPA núm. 65, any 21, del    de la delinqüència internacional i con-    diners o valors producte
16 de setembre del 2009, s’esmena i per   tra el finançament del terrorisme, mo-     de la delinqüència
seguretat jurídica es torna a publicar    dificada per la Llei 28/2008, de l’11 de    internacional i contra el
íntegrament l’esmentada norma.        desembre.                   finançament del terrorisme
 Cosa que es fa pública per a coneixe-    Disposició final
ment general.
                        Aquest Decret entra en vigor el mateix
Andorra la Vella, 16 de setembre del     dia de ser publicat al Butlletí Oficial del  Títol I. Organització
2009                     Principat d’Andorra.              de l’ajuda judicial
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern
                       Cosa que es fa pública per a coneixe-     internacional
                       ment general.
                                              Capítol preliminar. Camp
                       Andorra la Vella, 9 de setembre del      d’aplicació
Decret de publicació             2009                      Article 1
del text refós de la Llei          Jaume Bartumeu Cassany
                       Cap de Govern
                                               El present títol s’aplica a tots els pro-
                                              cediments relatius a la cooperació inter-
de cooperació penal                                     nacional en matèria penal.
internacional i de lluita                                  Capítol I. Condicions de l’ajuda
contra el blanqueig de                                   judicial
diners o valors producte                                  Secció primera. Condicions
de la delinqüència                                     generals
internacional i contra                                   Article 2
el finançament del                                      Les comissions rogatòries internacio-
                                              nals, excepte pel que fa a les notificaci-
terrorisme, del 29 de                                    ons i les citacions, han de precisar:
desembre del 2000,
                                                L’autoritat que la transmet i l’autoritat
modificada per la Llei                                   a la qual va dirigida.
28/2008, de l’11 de                                      Una exposició suficient dels fets ob-
desembre                                          jecte del procediment i una exposició
                                              del motiu de la demanda.
 Vista la disposició addicional segona
de la Llei 28/2008, de l’11 de desembre,                           El delicte o els delictes que s’investi-
de modificació de la Llei de cooperació                           guen o es persegueixen amb còpia tra-
penal internacional i de lluita contra el                          duïda dels mateixos.
blanqueig de diners o valors producte                             Sempre que sigui possible, l’estat civil,
de la delinqüència internacional, del 29                          l’adreça i la nacionalitat de les perso-
de desembre del 2000, que estableix una                           nes afectades per la mesura i també la
delegació legislativa a favor del Govern
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009      Butlletí Oficial del Principat d’Andorra                           3545
informació més àmplia sobre els béns      Article 5                    les autoritats de l’estat demandant que
objecte de la demanda.              Cap informació obtinguda de les auto-    hagin estat expressament facultades a
                        ritats andorranes per via d’ajuda judicial   aquest efecte.
Article 3
                        no pot ser utilitzada en l’estat demandant
  En el cas que la demanda no contingui                            Article 11
                        per a altres finalitats que les que hagin
els requisits previstos en l’article 2, el                            Quan l’objecte de la comissió rogatòria
                        estat precisades en la comissió rogatòria
batlle pot, segons l’índole dels defectes,                           comporti una citació a judici en qualitat
                        i, més especialment, per a altres infracci-
demanar a l’autoritat del país demandant                            d’inculpat, de perjudicat, de pèrit o de
                        ons o fets punibles que els que hi hagin
que la completi o refusar l’execució de                            testimoni, la comissió es pot fer directa-
                        estat indicats i pels quals el jutge andorrà
la comissió rogatòria per aute motivat                             ment per exhort adreçat a la Batllia o fins
                        hagi pogut valorar la procedència en el
i retornar les actuacions a la part de-                            i tot per carta certificada si la legislació
                        sentit de la llei andorrana.
mandant.                                            de l’estat demandant ho permet.
                        Article 6
Article 4                                           Article 12
                         Tenint en compte la naturalesa de la
 L’ajuda judicial està supeditada en                               Qualsevol persona detinguda provisi-
                        demanda d’ajuda, les autoritats judicials
tots els casos a les condicions prèvies                            onalment o presa a Andorra la compa-
                        andorranes poden condicionar llur co-
següents:                                           reixença de la qual és demanada per un
                        operació al compromís previ de l’estat
                                                estat estranger en qualitat de testimoni
 a) Que el procediment a l’estranger si-   demandant de respectar el principi re-
                                                pot ser transferida temporalment al ter-
 gui conforme als principis constitucio-   collit a l’article 5.
                                                ritori d’aquest estat sempre que la per-
 nals del Principat referint-se als drets i
                        Article 7                    sona interessada ho accepti, que la seva
 les llibertats garantits en el capítol III
                         Si l’acte imputat a una persona és cas-   presència no sigui necessària a Andorra
 del títol II de la Constitució.
                        tigat per diverses disposicions penals de    per raó d’un procediment penal en curs,
 b) Que la mesura sol·licitada no sigui    dret de l’estat requeridor, la comissió     que el transferiment no tingui per efecte
 contrària als principis fonamentals de    rogatòria només pot ser executada pel      perllongar innecessàriament la seva de-
 l’ordenament jurídic andorrà.        que fa a les infraccions per a les quals    tenció o que raons pràctiques o de fons,
 c) Que no existeixin raons suficients    no existeix cap causa d’improcedència      a criteri de l’autoritat judicial andorrana,
 per fer suposar que el procediment      en el sentit de la present Llei.        no s’hi oposin. Les autoritats andorra-
 ha estat promogut contra una perso-                             nes poden exigir de l’estat requeridor
                        Article 8
 na per raó de les seves opinions polí-                            el compromís del retorn de la persona
                         En tot cas, a criteri de l’autoritat judi-
 tiques, de la seva qualitat de membre                            de la qual demana la compareixença. El
                        cial, es pot acordar l’ajuda judicial quan,
 d’un grup social determinat, de la seva                           consentiment de la persona interessada
                        amb l’acord de l’imputat, els actes sol-
 raça, de la seva religió o de la seva                            ha de ser recollit d’acord amb el que
                        licitats tenen per finalitat exculpar la
 nacionalitat.                                        disposa l’article 207.3 apartats 1, 2 i 4
                        persona imputada.
                                                del Codi de procediment penal.
 d) Que tots els delictes sobre els quals   Secció segona. Procediment
 es basa la comissió rogatòria siguin                             Article 13
 penalment castigats per la llei andor-    Article 9                     Les comissions rogatòries són execu-
 rana com a delicte.               Correspon al ministeri titular de re-    tades gratuïtament excepte en el cas en
                        lacions exteriors rebre les peticions i     què una exigència processal de l’estat
 e) Que la persona objecte de la de-     retornar-les un cop formalitzades. Quan     demandant provoqui despeses anor-
 manda no hagi estat condemnada per      el ministeri titular de les relacions exteri-  mals.
 sentència ferma al Principat i hagi com-   ors rep una petició, la cursa al president
 plert la pena o que no hagi estat absol-                           Article 14
                        del Tribunal de Batlles i en tramet una      Les despeses de viatge i altres con-
 ta a Andorra pels mateixos fets.       còpia al Ministeri Fiscal.           ceptes dels testimonis i els pèrits van
 f) Que els fets que motiven la deman-    Article 10                   sempre a càrrec de l’estat demandant,
 da no siguin de caràcter polític o la      En cas d’urgència, les peticions de les   així com les despeses de trasllat previstes
 demanda no es faci amb una finali-      autoritats judicials de l’estat demandant    en l’article 12.
 tat política.                poden adreçar-se a les autoritats judicials
 g) Que els fets que motiven la deman-    andorranes, ja sigui per via diplomàtica,    Secció tercera. Dret
 da, encara que constitutius de delicte    ja sigui directament, ja sigui mitjançant    aplicable
 segons la llei andorrana, tinguin la im-   l’Organització Internacional de Policia     Article 15
 portància suficient per justificar la in-  Criminal (Interpol).               Les diligències que es practiquin en
 tervenció de la justícia andorrana.      Les autoritats judicials andorranes re-    compliment dels exhorts, les comissions
 h) Que la comunicació de la informa-     tornen les comissions rogatòries, exe-     rogatòries i altres peticions han de se-
 ció no perjudiqui la sobirania, la segu-   cutades o no segons el cas, per la via     guir les lleis processals andorranes. Les
 retat, l’ordre públic o altres interessos  diplomàtica amb caràcter urgent, sense     demandes de convocatòries han de ser
 essencials del Principat.          perjudici que també es pugui trametre      rebudes per l’autoritat andorrana amb
                        mitjançant Interpol o bé lliurada a mà a    una antelació mínima d’un mes abans
3546                  Butlletí Oficial del Principat d’Andorra           Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009
de la data indicada, llevat d’urgència    confiscació o comís, el batlle també pot   més enllà d’un termini raonable ateses la
manifesta.                  ordenar les mesures cautelars adequa-     gravetat de la infracció i la complexitat
                       des, com el bloqueig de comptes o l’em-    de l’assumpte, i han de posar en conei-
Article 16
                       bargament preventiu, prohibir qualsevol    xement de l’estat demandant el termini
  A l’efecte d’un jurament d’un testimoni
                       operació o qualsevol alienació de qual-    dictat pel batlle al moment del retorn
o d’un pèrit demanat expressament per
                       sevol bé que pugui ésser objecte d’un     de la comissió rogatòria, sense perjudi-
l’estat demandant, la promesa s’assimila
                       comís ulterior segons les legislacions    ci per a l’estat demandant de demanar
al jurament de conformitat amb el dret
                       andorrana o estrangera.            l’ampliació del termini per motius greus.
andorrà.
                                              En aquest cas, el batlle ho aprecia.
                        El Batlle ha de notificar, en el termini
Article 17
                       màxim de 30 dies hàbils, les resolucions    B) Denúncia de delicte o delegació
  Les diligències practicades per l’auto-
                       preses en la matèria, a totes les persones   de l’acció penal
ritat judicial o qualsevol altra peça de-
                       afectades i resoldre sobre les demandes
manada per una comissió rogatòria són                            Article 25
                       d’aixecament de les mesures en un ter-
lliurades en fotocòpies certificades au-                            A demanda de l’estat on ha estat co-
                       mini màxim de quinze dies hàbils, des-
tenticades per la Secretaria de la Batllia,                         mesa una infracció penal, les autoritats
                       prés d’oir el Ministeri Fiscal i les parts.
excepte en el cas que l’estat demandant                           judicials andorranes poden incoar un
                       Contra l’aute del batlle es pot interposar
formuli una demanda motivada de trans-                           procediment penal contra qualsevol res-
                       recurs, segons el previst a l’article 194
missió d’originals que sigui apreciada                           ponsable de la infracció, si el presumpte
                       del Codi de procediment penal.
pel batlle.                                         responsable de la infracció es troba en
                       Article 21                  territori andorrà i si l’extradició de la
Article 18
                         A demanda de l’estat demandant els     persona no és possible o si la persona
 L’autoritat judicial andorrana pot per-
                       instruments, objectes, documents i valors   ja està detinguda a Andorra per causa
metre als agents de l’autoritat estrangers
                       poden ser embargats per les autoritats    d’infraccions més greus.
d’assistir a l’execució de la comissió ro-
                       judicials andorranes i tramesos a l’es-
gatòria.                                          Article 26
                       tat demandant si es tracta de peces de
                                               En qualsevol cas, l’estat demandant
Article 19                  convicció o si presenten un interès obvi
                                              ha de donar la garantia de renunciar a
 Malgrat el que disposa l’article 15,    en la causa penal instruïda a l’estranger.
                                              exercir una acció penal pels mateixos
quan una demanda faci esment d’una      Prèviament s’informa l’estat demandant
                                              fets després que hagi estat dictada una
obligació processal exigida per la legis-   que, en tots els casos, si el procediment
                                              resolució ferma a Andorra o bé ha de
lació de l’estat demandant, l’autoritat    penal s’acaba per un arxiu, un sobre-
                                              justificar l’existència de textos legals en
judicial andorrana complirà aquest im-    seïment o l’absolució de la persona in-
                                              aquest sentit.
peratiu sempre que l’acte sol·licitat no   teressada, aquests objectes han de ser
sigui contrari als principis fonamentals   retornats a llurs propietaris per l’estat   Article 27
del dret andorrà i que no s’hi oposin     demandant quan esdevingui ferma la        La demanda de l’estat demandant és
raons pràctiques importants.         resolució que tanqui el procediment.     sempre tramesa per la via diplomàtica
                                              sense perjudici que, en cas d’urgència,
 Aquest article s’aplica a les demandes   Article 22
                                              s’enviï simultàniament al Ministeri Fiscal
que sol·licitin la presència de lletrats de   Els altres objectes, documents o valors
                                              acompanyada dels elements útils per al
la defensa i de l’acusació així com del    fruit d’una infracció penal poden ser res-
                                              procediment a incoar.
representant del Ministeri Fiscal estran-   tituïts immediatament per les autoritats
ger, i a la facultat de fer preguntes o    judicials andorranes a llurs propietaris o    El Ministeri Fiscal exerceix aleshores
contrapreguntes per mitjà del batlle.     titulars fins i tot fora de tot procediment  l’acció penal, de conformitat amb el Codi
                       penal incoat a l’estranger.          de procediment penal si concorren els
Secció quarta. Procediments                                 requisits legals i, en cas contrari, retor-
particulars                  Article 23
                                              na la demanda precisant els motius del
                        Quan qualsevol comissió rogatòria re-
 A) Mesures cautelars                                   refús.
                       buda per les autoritats judicials andorra-
Article 20                  nes faci aparèixer béns, diners o valors   Article 28
  El Batlle pot adoptar, en qualsevol    que provenen d’una infracció penal o      El dret penal andorrà és aplicable als
moment d’un procediment intern, les      no tenen propietaris legítims identifi-    fets denunciats i les penes dictades són
resolucions que consideri adequades a     cats, el batlle n’ordena l’embargament    les previstes pel Codi penal andorrà.
fi de garantir la restitució dels objectes  preventiu.                  Article 29
sostrets i la preservació de les proves, i  Article 24                    En cap cas no es pot iniciar ni continu-
també per assegurar les responsabilitats    Quan es tracti d’executar una demanda    ar un procediment penal per delegació
tant civils com penals que dimanin del    d’embargament preventiu que es formuli    d’un altre estat si la persona contra qui
delicte.                   com a conseqüència d’un procediment      s’adreça el procediment es troba en si-
 A petició d’un estat estranger que     penal obert, les autoritats judicials an-   tuació de rebel·lia processal.
ha incoat un procediment penal i for-     dorranes poden condicionar aquesta me-
mulat una demanda d’embargament,       sura al fet que l’embargament no duri
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009      Butlletí Oficial del Principat d’Andorra                          3547
Article 30                   tat demandant que ordeni les mesures      d’apel·lació en les formes i els terminis
  Quan hi hagi indicis de criminalitat    esmentades en l’article anterior.       de l’article 194 del Codi de procediment
contra una persona per un delicte co-                             penal.
                        Article 34
mès a Andorra i que no pugui ser loca-
                         A la vista de l’objecte i del motiu de   Capítol II. Disposicions especials
litzada al Principat, especialment quan
                        la demanda, i abans de comunicar els      en matèria de criminalitat
la seva extradició no sigui possible per
                        enregistraments o les transcripcions a
raons de dret intern del país estranger,                            A) Comisos
                        l’estat demandant, el batlle ha de destruir
el Ministeri Fiscal, amb l’acord previ del                          Article 38
                        o fer destruir per un agent de l’autori-
batlle instructor o, si escau, del Tribunal                           En cas de sol·licitud de comís per
                        tat judicial designat a aquest efecte, les
competent, pot trametre les actuacions                            una autoritat judicial estrangera d’ins-
                        parts d’aquells enregistraments o trans-
a l’estat demandant perquè la persona                             truments del delicte o de llurs produc-
                        cripcions que no presenten interès per
hi sigui jutjada.                                       tes, diners, valors o béns adquirits amb
                        al procediment penal per raó del qual
 C) Antecedents penals            s’han demanat les mesures.           aquests o llur contrapartida a què es
                                               refereix l’article 147 del Codi penal o
Article 31                   Article 35
                                               procedents de qualsevol altre delicte
 Les autoritats judicials andorranes lliu-    Si un document escrit comporta, a
                                               major, la demanda és presentada pel
ren, a demanda de les autoritats judicials   més de les informacions que poden ser
                                               Ministeri Fiscal al Tribunal de Corts, el
estrangeres, certificats dels antecedents   comunicades a l’estranger, elements que
                                               qual, després d’audiència prèvia de les
penals de les persones que resideixen a    entren en l’àmbit dels secrets previstos
                                               parts interessades, decideix per aute que
Andorra sota les condicions següents:     en els articles 190, 191 i 192 del Codi
                                               pot ser objecte de recurs davant el Tri-
                        penal, el batlle pot establir o fer establir
 - Que la persona hagi estat proces-                             bunal Superior de Justícia.
                        per un agent de policia judicial delegat
 sada o convocada a judici en qualitat
                        a aquest efecte una còpia o fotocòpia       El Tribunal no pot revisar ni modificar
 d’inculpada.
                        autenticada en què s’ometin les indicaci-   la decisió de comís estrangera si bé ha
 - Que la demanda sigui per raó d’una     ons que poden afectar persones alienes     de resoldre sobre les reivindicacions de
 infracció penalment castigada a An-     al procediment o que poden afectar el     tercers de bona fe que no hagin estat
 dorra.                    mateix interessat però que no tenen re-    resoltes en la decisió esmentada.
 - Que no hi hagi cap raó per suposar     lació amb la demanda, sempre que no       El mateix procediment és aplicable
 una infracció eventual dels drets de la   revelin actuacions delictives castigades    de manera general, d’ofici o a petició
 persona tal com es precisa en l’article   en el dret penal andorrà.           de l’estat demandant, als béns, diners o
 5 de la present Llei.             E) Execució de sentències estrange-     valors procedents de qualsevol infracció
 - Que els antecedents penals no ha-      res                     penal que no tenen propietaris legítims
 gin estat objecte d’una decisió judicial                          identificats.
                        Article 36
 de dispensa d’inscripció o de cancel-      En absència de tractat internacional    Article 39
 lació.                    específic, les sentències estrangeres       Sense perjudici de convenis o acords
 D) Demandes que afecten el dret a      dictades per tribunals penals no són,     internacionals que disposin altrament,
 la intimitat                 en cap cas, executòries a Andorra i no     els comisos sempre s’efectuen en bene-
                        s’admet la petició d’execució a Andorra    fici de l’Estat andorrà.
Article 32                   de les disposicions penals d’aquest tipus
  Les comissions rogatòries que es                               B) Formes especials de cooperació
                        de sentències, excepte pel que fa a les     policial
refereixen als comptes bancaris i a la     decisions de comís dels instruments o
intercepció dels mitjans personals de     productes del delicte comès a l’estran-    Article 40
comunicació com telèfon, teleescriptors    ger que es trobin en territori andorrà,      En el marc de la cooperació judicial
i altres mitjans anàlegs són executades    tal com es disposa en l’apartat A del     internacional, el batlle pot acordar la
pel batlle o el Tribunal competent,      capítol II.                  circulació o l’entrada vigilada de droga
després d’oir el Ministeri Fiscal i amb                            o d’altres productes o objectes així com
la verificació prèvia de la conformitat     F) Recursos                 la participació d’un agent encobert, en
de la demanda amb la llei andorrana,      Article 37                   els termes previstos en el Codi de pro-
sense perjudici de preservar el secret      Qualsevol oposició o incident en el     cediment penal.
bancari.                    curs d’un procediment d’ajuda judici-
Article 33                   al ha de ser resolt immediatament per
  Les demandes han de contenir els ele-    aute de l’autoritat judicial encarregada de
ments suficients per permetre apreciar     la mesura. Aquest aute és executori de
la legalitat del control sol·licitat d’acord  manera immediata sempre que, a criteri
amb la llei andorrana, i s’hi ha d’adjuntar  del jutge, la seva execució no causi con-
la decisió de l’autoritat judicial de l’es-  seqüències irreparables, com la tramesa
                        de les informacions a l’estranger. Con-
                        tra aquest aute es pot presentar recurs
3548                  Butlletí Oficial del Principat d’Andorra            Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009
                         disposar que una altra persona exer-     a les que preveu aquesta Llei per a la
Títol II. Lluita contra el            ceixi les dites funcions           prevenció del blanqueig de capitals i
                                               finançament del terrorisme.
blanqueig i el finançament            - facilitar una adreça social o comer-
                         cial, postal o administrativa          Si existeix cap diferència substanci-
del terrorisme                                        al en matèria de blanqueig de capitals
                         - exercir funcions de fiduciari en ne-
Capítol III. Camp d’aplicació                                 i finançament del terrorisme entre la
                         gocis jurídics de fideïcomís i altres es-
                                               normativa andorrana i estrangera, les
Article 41                    tructures fiduciàries vàlides d’acord
                                               entitats mencionades en l’apartat ante-
 A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:    amb la legislació andorrana.
                                               rior hauran d’aplicar la normativa més
 a) Infracció de blanqueig o de finan-     g) Veritable drethavent o beneficiari    exigent sempre que les normes locals
 çament del terrorisme, la comissió de     efectiu, persona o persones físiques     ho permetin.
 qualsevol dels actes tipificats així en    que controlin en últim terme el client
                                                En el cas que les entitats de l’apar-
 el Codi penal.                 i/o la persona física per compte de la
                                               tat anterior no puguin complir amb
                         qual es realitza la transacció o l’acti-
 b) UIF: Unitat d’Intel·ligència Finan-                           la normativa andorrana en matèria de
                         vitat. El veritable drethavent inclou,
 cera d’Andorra                                       blanqueig de capitals i finançament del
                         com a mínim:
                                               terrorisme per causa d’incompatibilitats
 c) Subjecte obligat financer, perso-      - En el cas de les persones jurídiques    amb les normes locals, ho han de comu-
 nes físiques o jurídiques subjectes a     amb forma societària, la persona o les    nicar a la UIF.
 les obligacions definides per aquesta     persones físiques que en últim terme
 Llei que pertanyen a alguna de les se-                           Capítol IV. Sistema de prevenció
                         controlin la persona jurídica a través
 güents categories:                                     del blanqueig i del finançament del
                         de la propietat o el control, directe
                                               terrorisme
 - Components operatius del sistema       o indirecte, d’un percentatge sufici-
 financer.                   ent en el seu capital social o del seus   Secció cinquena. Subjectes
                         drets de vot. A aquest efecte es con-
 - Companyies d’assegurances que es-
                         sidera suficient un percentatge supe-
                                               obligats i obligació de
 tan autoritzades a operar en el ram
                         rior al 25%.                 declarar
 de vida.
                         - En el cas d’altres entitats jurídiques,  Article 45
 - Institucions de gir postal.                                 Estan subjectes a les obligacions de-
                         negocis jurídics de fideïcomís i altres
 d) Banc pantalla, entitat de crèdit o en-   estructures fiduciàries que adminis-     finides per la present Llei els subjectes
 titat amb activitat similar constituïda en   trin i distribueixin fons, la persona o   obligats financers així com les altres
 un país sense tenir una presència física    les persones físiques que controlin un    persones físiques o jurídiques que, en
 que permeti exercir una verdadera di-     percentatge superior al 25% dels fons    l’exercici de la seva professió o activi-
 recció o gestió i que no sigui una filial   o dels seus drets de vot.          tat empresarial, realitzen, controlen o
 d’un grup financer sotmès a regulació                            aconsellen operacions de moviments
                        Article 42                   de diners o valors que podrien ser sus-
 equivalent a la d’aquesta Llei.
                         Llevat dels preceptes específicament    ceptibles d’utilitzar-se per al blanqueig
 e) Persona políticament exposada, per-    aplicables als subjectes obligats esmen-    o finançament del terrorisme, i en par-
 sones físiques que desenvolupen o han    tats en l’article 45, la present Llei abasta  ticular:
 desenvolupat funcions públiques im-     totes les persones físiques o jurídiques
 portants, així com els seus familiars    qualsevol acte econòmic de les quals       a) professionals comptables externs,
 més propers i persones reconegudes      pugui canalitzar o facilitar una opera-     assessors fiscals, auditors, economis-
 com a afins. L’abast dels termes “fun-    ció de blanqueig o de finançament del      tes i gestors;
 cions públiques importants”, “familiars   terrorisme.                   b) notaris, advocats i membres d’al-
 més propers” i “persones reconegudes                             tres professions jurídiques indepen-
                        Article 43
 com a afins”, s’ha de determinar regla-                            dents quan participin en l’assistència
                         Els qui actuïn per compte d’un tercer
 mentàriament.                                         de la planificació o execució d’opera-
                        estan obligats a informar-se degudament
 f) Proveïdors de serveis a societats i fi-  de l’origen dels fons que rebin i de la     cions per als seus clients dins el marc
 deïcomisos, tota persona física o jurídi-  identitat del seu veritable drethavent, a fi   de les activitats següents:
 ca que presti amb caràcter professional   d’evitar qualsevol operació de blanqueig     - compra i venda de béns immobles
 els serveis següents a tercers:       o de finançament del terrorisme.         o empreses comercials;
 - constitució de societat o altres per-   Article 44                    - manipulació de diners, títols o altres
 sones jurídiques                Els subjectes obligats financers han de    actius dels clients;
                        vetllar perquè les seves sucursals, filials
 - exercir de funcions de direcció o                              - obertura o gestió de comptes ban-
                        amb participació majoritària o delega-
 secretaria d’una societat, soci d’una                             caris, d’estalvi o títols;
                        cions situades a l’estranger, que tinguin
 associació o funcions similars en re-
                        per objecte operacions comercials o fi-
 lació amb altres persones jurídiques o
                        nanceres, apliquin mesures equivalents
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009      Butlletí Oficial del Principat d’Andorra                         3549
 - organització de les aportacions ne-    on s’hagi comès o es pugui cometre el     confidencialitat dels clients. La violació
 cessàries per a la creació, gestió o di-  presumpte delicte de blanqueig o de      del secret en l’àmbit laboral i del secret
 recció de societats;            finançament del terrorisme, o d’on pro-    professional, llevat de causa legal de
                       cedeixin o vagin destinats els fons.     justificació, és constitutiva de delicte en
 - constitució, gestió o direcció de so-
                                              els termes previstos en el Codi penal.
 cietats, de fidúcies o d’estructures si-   La declaració ha de ser efectuada
 milars; o bé quan actuïn per compte     abans que el subjecte obligat hagi exe-     Els subjectes obligats financers només
 dels seus clients en qualsevol transac-   cutat l’operació financera o econòmica    poden facilitar informació relativa a les
 ció financera o immobiliària;        dubtosa. En aquest cas, si la UIF estima   relacions amb els seus clients dins del
                       que existeixen indicis suficients, ordena   marc d’un procediment judicial i amb
 c) venedors d’articles de gran valor,
                       provisionalment el bloqueig de l’ope-     instrucció prèvia escrita d’un batlle, i en
 com pedres, metalls preciosos, quan
                       ració.                    els supòsits específicament establerts per
 el pagament es faci en efectiu i per un
                                              la legislació andorrana.
 import igual o superior a 30.000 eu-      Aquest bloqueig no pot excedir cinc
 ros, o l’equivalent en qualsevol altra   dies, termini màxim en el qual la UIF      Les declaracions de les operacions
 unitat monetària;              ha d’aixecar-lo si aquests indicis s’han   que siguin sospitoses de blanqueig de
                       desvirtuat, i autoritzar l’execució de    capitals o finançament del terrorisme
 d) proveïdors de serveis a societats i
                       l’operació o, en cas contrari, trametre    fetes a la UIF pels subjectes obligats no
 fideïcomisos no inclosos en un altre
                       les actuacions al Ministeri Fiscal.      són de cap manera incompatibles amb
 apartat d’aquest article;
                                              l’obligació de preservar el secret que
                        En tot cas, la UIF no té responsabilitat
 e) establiments de jocs d’atzar;                             protegeix la confidencialitat de la seva
                       pels danys causats per bloqueig de ca-
 f) agents immobiliaris que realitzin ac-                         clientela. Per consegüent, la comunicació
                       pitals realitzats dintre de l’àmbit de les
 tivitats relacionades amb la compra-                           d’informació a aquesta unitat exonera
                       seves funcions.
 venda d’immobles.                                     els subjectes obligats i el seu personal
                         L’emissió de la declaració de sospita   de qualsevol responsabilitat de tot tipus,
  No obstant l’exposat anteriorment,     i de qualsevol altra informació comple-    tant de caràcter general com de caràcter
els subjectes obligats anomenats als     mentària no comporta cap responsabi-     contractual, fins i tot en el cas en què la
apartats a) i b) d’aquest article no estan  litat per a l’emissor ni tan sols si es fa  denúncia d’una activitat il·legal feta per
subjectes a les obligacions definides en   sense saber exactament quin tipus de     sospita no es confirmi realment.
la present Llei quan es refereixi a infor-  delicte o activitat il·legal s’ha comès.
mació rebuda d’un dels seus clients o                             Excepte en aquells supòsits previs-
                         La UIF adopta totes les mesures adi-    tos en altres disposicions de la present
bé obtinguda sobre un dels seus clients
                       ents per protegir els subjectes obligats   Llei, el deure de secret esmentat en el
quan determinin la situació jurídica del
                       envers qualsevol amenaça o acció hostil    segon paràgraf d’aquest article no és
seu client o quan desenvolupin la seva
                       derivada del compliment de les obligaci-   oposable a la UIF. En cas d’oposició o
missió de defensa o de representació
                       ons que imposa aquesta Llei. En particu-   d’incident en el desenvolupament de
d’aquest client en procediments judicials
                       lar, es manté la confidencialitat sobre la  les seves investigacions i prerrogatives,
o en relació amb aquests, amb inclusió
                       identitat de l’emissor de les declaracions  la UIF sotmet el cas al batlle de guàrdia,
de l’assessorament relatiu a la incoació
                       de sospita en tots els procediments admi-   que resol després d’audiència prèvia del
o a la forma d’evitar un procediment,
                       nistratius i judicials amb origen o relació  Ministeri Fiscal i les parts interessades
independentment que hagin rebut o ob-
                       amb les declaracions emeses.         en el termini de 48 hores per aute im-
tingut aquesta informació abans, durant
o després d’aquests procediments.       Article 48                  mediatament executori.
                         En cap cas no es pot informar de      Secció sisena. Altres
Article 46
                       l’existència de la declaració la persona
 Els subjectes obligats tenen l’obligació
                       o les persones afectades ni tercers, ni
                                              obligacions dels subjectes
de declarar a la UIF, a l’efecte pertinent,                         obligats
                       donar-los informació sobre el tràmit en
qualsevol operació o projecte d’operació
                       curs. Tampoc es pot informar de l’exis-    Article 49
relatiu a diners o valors respecte dels
                       tència o el contingut de qualsevol tipus   Mesures de diligència deguda
quals hi hagi sospites d’un acte de blan-
                       de comunicació procedent de la UIF,
queig o de finançament del terrorisme.                            1. Els subjectes obligats han de respec-
                       excepte si hi ha consentiment exprés
La declaració ha d’anar acompanyada de                           tar també les obligacions següents:
                       per escrit d’aquesta Unitat.
tota la documentació necessària.
                        Els administradors, dirigents i emple-    a) Els subjectes obligats han de tenir
 Amb posterioritat a la declaració de                            una especial vigilància de totes les ope-
                       ats dels subjectes obligats tenen l’obli-
sospita, el subjecte ha de trametre a la                           racions, encara que no siguin sospito-
                       gació de guardar secret respecte a la
UIF qualsevol element nou de què tingui                            ses, quan estiguin tipificades com a
                       informació que afecta els seus clients
coneixement relatiu a la declaració.
                       dins el marc de la seva activitat. A aquest   susceptibles de comportar operaci-
Article 47                  efecte, han d’adoptar totes les mesures    ons de blanqueig o de finançament del
 L’obligació de declarar s’ha de complir,  de prudència i cautela que siguin conve-   terrorisme i qualificades d’especial vigi-
amb independència de quin sigui el país    nients amb vista a la salvaguarda de la
3550                  Butlletí Oficial del Principat d’Andorra            Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009
lància per la UIF, mitjançant comunicats    3. Els subjectes obligats financers han     5. Les transferències transfrontereres
tècnics.                   d’adoptar mesures constants de vigilàn-     per un import superior a 1.000 euros
                       cia quant a les noves tecnologies per tal    realitzades pels subjectes obligats finan-
 b) Facilitar a la UIF tota la informació
                       d’evitar qualsevol acció que          cers han d’incloure informació completa
 que sol·liciti en l’exercici de les seves
                                               sobre l’ordenant. La informació completa
 competències.                 provoqui una falsa identificació del
                                               sobre l’ordenant ha d’incloure les dades
                       client en totes les transaccions realitza-
 c) Els subjectes obligats han de co-                            següents:
                       des a distància.
 nèixer la identitat dels seus clients i
                                                a) Nom de l’ordenant.
 dels veritables drethavents mitjançant     4. Queden prohibits els comptes o les
 la presentació d’un document oficial    llibretes d’estalvi anònims.           b) Número de compte d’origen de la
 en el moment d’establir qualsevol re-                             transferència.
                       Article 49
 lació de negoci.
                       bis                        En absència de número de compte,
 - Si el client és una persona física, el                          el subjecte obligat financer ha d’acom-
                         1. Els subjectes obligats han de verifi-
 subjecte obligat s’ha d’assegurar de                            panyar la transferència amb un núme-
                       car amb diligència, la identitat del client
 la identitat del client, del seu domici-                          ro d’identificació de la transacció que
                       i, si escau, dels veritables drethavents,
 li i de la seva activitat professional. A                          permeti el seu seguiment fins a l’orde-
                       abans d’establir cap transacció o relació
 aquest efecte, li ha d’exigir l’exhibició                          nant.
                       de negoci.
 d’un document d’identitat oficial pro-
                                                c) Adreça de l’ordenant. L’adreça pot
 veït d’una fotografia i n’ha de conser-    2. No obstant l’establert a l’apartat an-
                                                ser reemplaçada pel lloc i la data de
 var una còpia.               terior, la comprovació de la identitat del
                                                naixement de l’ordenant, pel seu nú-
                       client o del veritable drethavent es pot
 - Si el client és una persona jurídica,                            mero de client o pel seu número na-
                       realitzar amb posterioritat a la primera
 el subjecte obligat ha d’exigir:                               cional d’identitat.
                       relació de negoci, quan sigui necessari
  * Document fefaent acreditatiu de     per no posar obstacles al desenvolupa-       En les transferències nacionals de
  la seva denominació, forma jurídica,   ment de l’operació sempre que el risc de    qualsevol import, la informació es pot
  domicili i objecte social.        blanqueig o del finançament del terroris-    limitar al número de compte d’origen de
                       me sigui feble. El procés d’identificació    la transferència o a un número d’iden-
  * Justificació, de la mateixa manera
                       s’ha de concloure tan aviat com sigui      tificació de la transacció, sempre que el
  que ho preveu l’apartat c) primer
                       possible. En el cas que es desenvolupi     subjecte obligat financer que executa
  guió d’aquest article, de la identitat
                       una operació sense la prèvia compro-      la transferència pugui proporcionar la
  de la persona física que, d’acord
                       vació de la identitat del client o del ve-   informació completa sobre l’ordenant a
  amb la documentació presentada, té
                       ritable drethavent, i de forma prèvia a     l’entitat destinatària de la transferència
  poders de representació de l’entitat i
                       la seva realització, caldrà redactar una    o a la UIF, en un període de tres dies
  dels poders i les facultats atorgats.
                       memòria descriptiva de les circumstàn-     hàbils.
 d) L’obtenció d’informació sobre el     cies que impedeixen la identificació, de      Els subjectes obligats financers han
 propòsit de la relació de negoci amb    les dades que es coneixen del client o     d’informar degudament sobre el règim
 el client.                 drethavent així com de la operació, deta-    de transmissió de dades relatives als
 e) Les dades recollides han d’estar     llant aquells aspectes necessaris per a un   ordenants de transferències, amb ante-
 actualitzades en termes que perme-     posterior seguiment dels diners objecte     rioritat a la seva execució.
 tin la identificació correcta dels cli-   de la transacció o per a una correcta
                       traçabilitat dels negocis jurídics realitzats   Els subjectes obligats financers han
 ents en el moment d’establir la relació
                       pel client.                   d’adoptar les mesures de diligència re-
 de negoci o dur a terme una transac-
                                               forçada a què es refereix l’article 49 qua-
 ció susceptibles de comportar opera-      3. En l’àmbit de les assegurances de     ter en funció d’una anàlisi del risc, quan
 cions de blanqueig o de finançament     vida, la comprovació de la identitat es     siguin destinataris de transferències que
 del terrorisme.               pot realitzar amb posterioritat a la con-    no incloguin la informació sobre l’orde-
  2. Els subjectes obligats han d’aplicar  tractació de la pòlissa sempre que aques-    nant que requereix aquest article.
les mesures detallades a l’apartat anteri-  ta es faci abans del desembossament
                       o del moment en què el beneficiari es       6. En cas que la identificació del client
or sobre diligència deguda respecte del
                       proposi exercir els drets que la pòlissa    no es pugui realitzar d’acord amb l’arti-
client, però poden determinar el grau
                       li atorga.                   cle 49, els subjectes obligats financers no
d’aplicació en funció del risc i, depe-
                                               poden establir una relació de negoci o
nent del tipus de client, de la relació     4. Es pot procedir a l’obertura de      efectuar operacions o transaccions.
de negoci, del producte o de la trans-    comptes bancaris abans de la identi-
acció. Els subjectes obligats han d’estar   ficació del client sempre que hi hagi       En el cas de relacions ja iniciades, s’ha
en condicions de demostrar a la UIF,     garanties que el client o qualsevol altre    de posar fi a la relació de negoci i va-
que les mesures adoptades tenen l’abast    en nom seu, no efectuarà operacions       lorar la transmissió d’una comunicació
adequat respecte del risc de blanqueig o   fins que s’hagin complert els deures      a la UIF.
de finançament del terrorisme.        d’identificació.
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009      Butlletí Oficial del Principat d’Andorra                          3551
  7. Els subjectes obligats financers han    comunicat tècnic de la UIF aplicat a      - Respecte dels comptes de transfe-
d’aplicar també els procediments de dili-    cada cas.                   rència de pagaments en altres places
gència deguda respecte dels clients exis-                            (payable-through accounts), han de te-
                        Article 49
tents, en el moment oportú en funció de                             nir garanties que l’entitat corresponsal
                        quater. Mesures de diligència deguda
l’anàlisi del seu risc.                                     estrangera ha comprovat la identitat i
                        reforçada
                                                aplicat en tot moment les mesures de
Article 49
                         1. Els subjectes obligats, a més de les    diligència deguda respecte dels clients
ter. Mesures de diligència deguda
                        mesures establertes en l’article 49, han     que tenen accés directe a comptes de
simplificada
                        d’aplicar, en funció d’una anàlisi del risc,   l’entitat corresponsal andorrana.
  1. No obstant l’establert en els articles  mesures de diligència reforçada en les
                                                c) En relació amb les transaccions o
anteriors, els subjectes obligats no estan   situacions que per la seva naturalesa
                                                relacions de negoci amb persones po-
subjectes a les obligacions establertes    poden presentar un risc elevat de blan-
                                                líticament exposades que resideixin
en l’article 49 de la present Llei sempre   queig o de finançament del terrorisme i
                                                a l’estranger, correspon als subjectes
que el client sigui un subjecte obligat    almenys en les situacions següents:
                                                obligats financers:
financer sotmès a la present Llei o una
                         a) Quan el client no hagi estat física-
entitat de crèdit o financera establerta                            - Disposar de procediments adequats
                         ment present per a la seva identificació
en un país de l’OCDE que imposi requi-                             en funció del risc a fi de determinar
                         s’han d’adoptar mesures específiques i
sits equivalents als d’aquesta Llei i sigui                           si el client és una persona política-
                         adequades per compensar l’increment
supervisada per garantir el compliment                             ment exposada.
                         de risc, per exemple a través d’una o
d’aquests requisits.                                      - Obtenir l’autorització de la direcció
                         més de les mesures següents:
 2. No obstant l’establert en els articles                           per establir una relació de negoci amb
                         - Garantir la determinació de la iden-
anteriors, els subjectes obligats finan-                            els dits clients.
                         titat del client a través de documents,
cers no estan subjectes a les obligacions                            - Adoptar les mesures adequades per
                         dades o informacions addicionals.
establertes en l’article 49 en els casos                            determinar l’origen del patrimoni i els
següents:                    - Adoptar mesures complementàries
                                                fons objecte de la relació de negoci
                         per tal de comprovar o certificar els
 a) Les pòlisses d’assegurança de vida                             o transacció.
                         documents aportats o demanar una
 amb una prima anual que no superi                               - Realitzar una supervisió reforçada i
                         certificació de confirmació emesa per
 els 1.000 euros o amb una prima única                             permanent de la relació de negoci.
                         un subjecte obligat financer subjecte a
 que no superi els 2.500 euros.
                         la present Llei o una entitat de crèdit o   2. Queda prohibit establir o mantenir
 b) Les pòlisses d’assegurança per a      financera establerta en un país de l’OC-   relacions de corresponsalia amb bancs
 plans de pensions, sempre que no in-      DE que imposi requisits equivalents     pantalla. S’han d’adoptar les mesures
 cloguin clàusula de rescat ni puguin      als d’aquesta Llei i sigui supervisada    adequades per assegurar que no s’es-
 servir de garantia per a un préstec.      per garantir-ne el compliment.        tableixen o es mantenen relacions de
 c) Els plans de pensions, jubilació o     b) En les relacions de corresponsa-     corresponsalia amb bancs dels quals
 similars que incloguin l’abonament de     lia bancària amb entitats estrangeres,    es coneix que permeten l’ús dels seus
 prestacions de jubilació als empleats,     correspon a les entitats de crèdit cor-   comptes per part de bancs pantalla.
 sempre que les cotitzacions es facin a     responsals andorranes:             3. En els productes o les transaccions
 través de deduccions en el salari i les                           favorables a l’anonimat, s’han de prendre
                         - Reunir informació suficient sobre
 normes del pla no permetin la cessió                            mesures adequades per tal d’impedir
                         l’entitat corresponsal estrangera per
 de la seva participació.                                  que s’utilitzin per al blanqueig de capi-
                         comprendre la naturalesa de la seva
 d) El diner electrònic quan l’import      activitat i determinar, a partir d’in-    tals o el finançament del terrorisme.
 màxim d’emmagatzemament no supe-        formacions de domini públic, la seva     Article 49
 ri els 150 euros si aquest no és recar-    reputació i la qualitat de la seva su-    quinquies
 regable, o l’import total disponible en    pervisió.
 un any natural estigui limitat a 2.500                            1. Els subjectes obligats han d’adoptar
                         - Avaluar els controls contra el blan-
 euros, excepte quan el portador de-                             les mesures necessàries per tal que el
                         queig de capitals i el finançament del
 mani el reembossament d’una quan-                              seu personal tingui coneixements sufici-
                         terrorisme de què disposi l’entitat cli-
 titat igual o superior a 1.000 euros en                           ents de les disposicions legals en matèria
                         ent.
 un mateix any.                                       de prevenció i lluita contra el blanqueig i
                         - Obtenir l’autorització de la direcció   contra el finançament del terrorisme.
 e) Altres productes o transaccions que
                         abans d’establir noves relacions de
 suposin un baix risc de blanqueig o                              2. Els subjectes obligats han de dur
                         corresponsalia bancària.
 de finançament del terrorisme d’acord                            a terme programes específics de for-
 amb els comunicats tècnics de la UIF.     - Documentar les responsabilitats res-    mació permanent del seu personal per
 En tot cas, caldrà acompanyar l’ex-      pectives de cada entitat.          ajudar-los a detectar les operacions que
 pedient de cada operació amb una                              puguin estar relacionades amb el blan-
 breu nota identificant i justificant el
3552                  Butlletí Oficial del Principat d’Andorra            Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009
queig de capitals i el finançament del     pliment de les disposicions d’aquesta     i de finançament del terrorisme, i el seu
terrorisme.                  Llei.                     pressupost va a càrrec del pressupost
                                               de l’Estat.
 3. La UIF, bé mitjançant programes      Article 52
de formació bé mitjançant comunicats       1. Els subjectes obligats financers han    2. La UIF té les funcions d’instrucció,
tècnics, informa els subjectes obligats    de:                      de decisió i de proposició següents:
sobre les pràctiques actuals dels autors
                         a) Contractar anualment una audito-      a) Dirigir i impulsar les activitats de
de blanqueig de capitals o finançament
                         ria externa independent per tal de ve-    prevenció i de lluita contra la utilitza-
del terrorisme i sobre els indicis que per-
                         rificar el compliment dels preceptes     ció de les entitats del sistema financer
meten detectar pràctiques sospitoses.
                         d’aquesta Llei i trametre una còpia      o d’una altra naturalesa del país per al
 4. La UIF informa, sempre que sigui      de l’informe emès a aquests efectes      blanqueig o el finançament del terro-
possible, els subjectes obligats respecte    a la UIF.                   risme, mitjançant els procediments i les
a l’eficàcia i el seguiment de les seves                            normes tècniques instrumentals que
                         b) Designar l’òrgan de control intern i
declaracions de sospita.                                    siguin necessàries. A aquest efecte, la
                         comunicació encarregat de l’organitza-
                                                UIF pot emetre comunicats tècnics que
Article 50                    ció i vigilància del compliment de les
                                                són de compliment obligatori.
  Als efectes del compliment de les       normes contra la lluita del blanqueig
obligacions contemplades a l’article       de capitals i finançament del terroris-    b) Demanar qualsevol informació o do-
49 d’aquesta Llei, els subjectes obligats    me i notificar-ho a la UIF.          cuments als subjectes obligats per veri-
financers o no financers poden dele-                              ficar l’aplicació de la present Llei.
                         c) Establir procediments de control i
gar la seva aplicació efectiva en tercers
                         d’auditoria interna.             c) Realitzar inspeccions in situ per ve-
subjectes obligats. No obstant això, el
                                                rificar l’aplicació de la present Llei.
subjecte obligat delegant continua sent     La UIF ha d’establir mitjançant co-
responsable del compliment d’aquestes     municats tècnics els criteris a seguir en    d) Demanar i rebre de les autoritats
obligacions.                  matèria d’auditories.              judicials competents certificats d’an-
                                                tecedents penals.
Article 51                    2. Els subjectes obligats no financers
 Sense perjudici del compliment de les    que siguin entitats jurídiques han de      e) Recollir, reunir i analitzar les de-
normes generals que regulen l’obligació    designar l’òrgan de control intern i co-    claracions dels subjectes obligats així
de conservació dels documents comp-      municació encarregat de l’organització i    com totes les comunicacions escri-
tables i contractuals, els subjectes obli-   vigilància del compliment de les normes     tes o verbals rebudes i fer una valo-
gats han de conservar la documentació     contra la lluita del blanqueig de capitals   ració dels fets.
referida en el present article durant un    i finançament del terrorisme i ho han de
                                                f) Demanar i rebre qualsevol informa-
període mínim de cinc anys, des de:      notificar a la UIF.
                                                ció al Servei de Policia o a qualsevol
 a) La data de finalització de les se-      Els subjectes obligats no financers per-   organisme oficial dins els límits de la
 ves relacions comercials amb els cli-    sones físiques titulars de les activitats    seva missió.
 ents habituals.               que determinen la seva condició de sub-
                                                g) Cooperar amb altres organismes es-
                        jectes obligats, tenen la condició d’òrgan
 b) Des de la data de la transacció en                            trangers equivalents d’acord amb les
                        de control intern i comunicació.
 cas de clients ocasionals.                                  normes fixades en la secció vuitena.
                         3. No obstant el que disposa l’apart
 c) Des de la data en què es faci qualse-                           h) Sancionar les infraccions adminis-
                        anterior, la UIF, mitjançant comunicat
 vol declaració de sospita a la UIF.                             tratives lleus establertes per aques-
                        tècnic, pot designar l’organisme auto-
                                                ta Llei.
  Entre aquests documents necessària-     regulador o el col·legi professional de
ment s’han d’incloure les informacions     l’activitat de què es tracti com l’orga-    i) Trametre a l’autoritat administra-
sobre la identitat del client, la naturalesa  nisme a qui s’ha d’informar en primera     tiva competent els dossiers instruïts
i la data de la transacció, el tipus de    instància en lloc de la UIF. En aquest cas,   en què apareixen fets que poden ser
moneda i la quantitat de la transacció i    correspon als organismes autoreguladors     constitutius d’una infracció adminis-
també sobre el propòsit i la intenció de    efectuar les comunicacions correspo-      trativa greu i molt greu, acompanyats
la relació comercial amb el client.      nents a la UIF.                 d’una proposta de sanció.
 Els subjectes han de vetllar perquè     Secció setena. Òrgan de             j) Sotmetre al Ministeri Fiscal, a l’efec-
aquesta documentació i informació esti-                            te oportú, els casos en què apareixen
gui a disposició de les autoritats compe-
                        prevenció del blanqueig             sospites raonables de la comissió d’una
tents tan aviat com sigui requerida.      i del finançament del              infracció penal.
                        terrorisme                   k) Arxivar els casos restants i conser-
 Els subjectes obligats també han de
vetllar per la veracitat dels documents,    Article 53                   var-ne els dossiers durant un període
informacions i qualsevol altres dades      1. La UIF és un òrgan independent       mínim de deu anys.
requerides als seus clients per al com-    que té per missió impulsar i coordinar
                        les mesures de prevenció del blanqueig     l) Informar l’òrgan que exerceix el
                                                poder disciplinari sobre el sistema
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009      Butlletí Oficial del Principat d’Andorra                          3553
 financer de totes les trameses de dos-     3. El Govern determina per reglament    Article 58
 siers, sigui al Ministeri Fiscal, sigui al  les modalitats relatives a l’organització i   Les infraccions es classifiquen en molt
 Govern quan hi estan implicades en-     al funcionament de la UIF.           greus, greus i lleus, com segueix:
 titats del sistema financer. Aquesta in-
                         4. Els membres de la UIF i el seu per-     1. Són infraccions molt greus:
 formació comprèn el nom de l’entitat
                        sonal administratiu adscrit estan sotme-
 financera, una relació dels fets obser-                            a) L’omissió de l’obligació de declarar
                        sos al secret en l’àmbit laboral i al secret
 vats així com els comptes relacionats                             per part dels subjectes obligats.
                        professional sota les penes previstes al
 en el dossier.                                        b) La infracció de la prohibició esta-
                        Codi penal, tant durant la vigència de la
 m) Sotmetre al Govern propostes le-     relació amb la UIF com un cop acabada      blerta en l’article 48.
 gislatives o reglamentàries relatives a   aquesta relació.                 c) La negativa, l’excusa i la resistència
 la lluita contra el blanqueig i el finan-                           a facilitar informació a la UIF prevista
 çament del terrorisme.            Secció vuitena. Cooperació
                                                en l’apartat b de l’article 49, excepte
 n) Elaborar les estadístiques suficients
                        entre unitats d’informació            en els casos previstos al darrer parà-
 per tal d’avaluar l’eficàcia de la preven-  financera (FIU)                 graf de l’article 45.
 ció i la lluita contra el blanqueig i con-  Article 55                    d) La reiteració d’una infracció greu
 tra el finançament del terrorisme.       La UIF coopera amb els altres orga-      en el mateix any.
 o) Designar l’organisme autoregulador    nismes estrangers equivalents.
                                                2. Són infraccions greus:
 o el col·legi professional de l’activitat  Article 56
 de què es tracti com l’organisme a qui     La tramesa d’informació relativa a      a) No assegurar-se de la identitat dels
 els subjectes obligats no financers han   operacions o projectes d’operacions       clients en els termes previstos en l’arti-
 d’informar en primera instància.       relacionades amb el blanqueig de di-       cle 49 o no haver exigit els documents
                        ners, el finançament del terrorisme i la     requerits en l’article 51.
Article 54
 1. La composició de la UIF és la se-     delinqüència internacional, inclosos els     b) La verificació insuficient del verita-
güent:                     extractes de registre d’antecedents, a      ble drethavent de l’operació que s’ha
                        altres organismes estrangers equivalents     d’executar segons l’article 49 bis.
 - un màxim de tres persones de com-     pot ser efectuada per la UIF per iniciativa
 petència reconeguda en l’àmbit finan-    pròpia o a demanda d’aquests organis-      c) La falta de conservació dels docu-
 cer nomenades pel ministre titular de    mes, sempre amb l’autorització prèvia      ments durant el temps fixat per l’ar-
 finances;                  del màxim responsable de la UIF, i està     ticle 51.
 - un batlle nomenat pel Consell Supe-    supeditada al fet que la part receptora     d) No tenir procediments interns ade-
 rior de la Justícia;             de la informació acrediti prèviament a      quats i suficients de control i comuni-
                        la tramesa que reuneix les condicions      cació interna, a fi de prevenir i impedir
 - un màxim de tres membres del Cos      següents:                    operacions de blanqueig o de finan-
 de Policia nomenats pel ministre titu-                            çament del terrorisme, i no efectuar
 lar d’interior a proposta del director     a) la reciprocitat en l’intercanvi d’in-
                         formació;                   l’auditoria específica prevista en l’ar-
 de la Policia.                                        ticle 52.
 Els ministres d’Interior i de Finances     b) el compromís, per part de l’estat
                         receptor, de no utilitzar la informació    e) La reiteració d’una infracció lleu en
designen conjuntament el màxim res-                               el mateix any.
ponsable entre els membres de la UIF       per a cap altra finalitat que no sigui la
nomenats per ells.                que persegueix la present Llei;        3. Són infraccions lleus:
  2. Els membres nomenats pel ministre     c) que els serveis estrangers recep-      a) La no comunicació a la UIF de les
titular d’interior i pel ministre titular de   tors de la informació estiguin sotme-     persones habilitades previstes en l’ar-
finances han de dedicar-se a ple temps      sos, sota sanció penal, al manteniment     ticle 52.
a les funcions encomanades i no poden      del secret professional.
                                                b) Qualsevol infracció de les normes
dedicar-se a cap altra activitat pública o
privada. El batlle, ultra les seves funcions
                        Secció novena.                  de la present Llei no previstes en els
                        Responsabilitats                 apartats anteriors.
jurisdiccionals pròpies, exerceix en el
marc de la UIF les funcions de vetllar     administratives                Article 59
per la integritat jurídica dels dossiers                             Les infraccions lleus són sancionades
                        Article 57
presentats, de facilitar els contactes amb                          amb amonestació escrita i multa de sis-
                         Les sancions derivades de les infrac-
l’administració de justícia i altres ma-                           cents a sis mil euros; les greus, amb la
                        cions greus o molt greus que s’establei-
gistrats, i de trametre els dossiers sobre                          prohibició d’efectuar determinats tipus
                        xen en aquest capítol són declarades i
operacions sospitoses a les autoritats                            d’operacions financeres o comercials i/o
                        imposades pel Govern, a proposta de la
competents.                                          amb la suspensió temporal de dirigents
                        UIF. Les sancions derivades de les infrac-
                                               de l’entitat o el professional de què es
                        cions lleus són declarades i imposades
                                               tracti, d’un a sis mesos i multa de sis mil
                        per la UIF.
                                               un a seixanta mil euros, i les infraccions
3554                  Butlletí Oficial del Principat d’Andorra       Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009
molt greus, amb la suspensió temporal      han d’estar a disposició dels responsa-
de dirigents de l’entitat o el professio-    bles del Registre d’Associacions, i també
nal de què es tracti, fins a tres anys o    dels òrgans administratius o judicials
amb suspensió definitiva de dirigents      amb competències en l’àmbit de la pre-
de l’entitat o el professional de què es    venció o persecució del terrorisme.
tracti, i multa de seixanta mil un a sis-
                          2. Les obligacions establertes a l’apar-
cents mil euros.
                        tat 1 anterior són aplicables a les fun-
 Per graduar les sancions dins dels lí-    dacions o a altres organismes sense
mits establerts, cal atenir-se a la gravetat  ànim de lucre, amb el benentès que en
del cas, la falta de vigilància, les carènci-  aquests casos correspon al protectorat,
es o insuficiències dels mecanismes de     patronat o a l’òrgan de representació
previsió i la intencionalitat o el grau de   pertinent que gestioni els interessos de
negligència en què s’hagi incorregut.      l’organització, el compliment d’aquesta
                        disposició.
Secció desena. Normes
                         3. L’abast de les obligacions establertes
complementàries                 en aquesta disposició es pot desenvolu-
Article 60                   par reglamentàriament.
  Com a norma general, les infraccions
prescriuen al cap de tres anys. Si hi ha    Andorra la Vella, 9 de setembre del
hagut actes destinats a dissimular-les als   2009
òrgans de control, la prescripció té lloc
al cap de deu anys.
 El termini de la prescripció comença
a comptar-se des de la data en què la
infracció hagi estat comesa. Per a les
infraccions que es produeixin en una
activitat continuada, la data d’inici és la
de la fi de l’activitat o la de l’últim acte
constitutiu de la infracció.
  La prescripció s’interromp per la in-
iciació de l’expedient sancionador cor-
responent.

Disposició addicional
primera. Associacions i
altres entitats sense ànim de
lucre
  1. La Junta Directiva de les associaci-
ons que es regeixen per la Llei qualifi-
cada d’associacions, del 29 de desembre
del 2000, i el seu personal amb respon-
sabilitats de gestió, han de vetllar perquè
aquestes associacions no siguin utilitza-
des per canalitzar fons o recursos a les
persones i entitats vinculades a grups o
organitzacions terroristes, d’acord amb
el previst en la legislació reguladora de
la prevenció i bloqueig del finançament
del terrorisme.
  A aquest efecte, totes les associacions
han de conservar durant cinc anys regis-
tres amb la identitat de totes les persones
que rebin fons o recursos de l’associació,
així com els llibres registre a què es re-
fereix l’article 28 de la Llei qualificada
d’associacions. Aquests llibres i registres
Núm. 67 - Any 21 - 21.9.2009  Butlletí Oficial del Principat d’Andorra  3555
       Preu de l’exemplar  Dipòsit legal          ISSN 1013-7777
Butlletí   1,07 €        And-15-1989           Any 21
Oficial del  Subscripció anual  Els documents que contenen dades de caràcter personal es publiquen
Principat   56,82 €       al BOPA en compliment d’una norma vigent. És il·legal indexar
                  o incorporar aquesta informació a fitxers de dades. Qualsevol
d’Andorra             recollida o tractament de dades personals ha de dur-se a terme en
                  les condicions previstes per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, de
                  protecció de dades personals.