Dreamweaver CS3 kelpaa tosiscriptaajalle

Document Sample
Dreamweaver CS3 kelpaa tosiscriptaajalle Powered By Docstoc
					  Pikatestit
Dreamweaver CS3
kelpaa tosiscriptaajalle
Adobe Dreamweaver CS3-versio on ammattimai-
seen nettisivujen tekoon tarkoitettu ohjelma.
Css-tukea ja web 2.0 -ominaisuuksia on parannet-
tu. Myös mobiililaitteet on huomioitu.A
    dobe Dreamweaver CS3:n     kattavaksi (alt+tuplaklikkaus). Jos
    myötä GoLiven kehitys on    Dreamweaverin rinnalla on käy-
    päättynyt. Vuoden 2005     tössä Photoshop, ominaisuus on
Macromedia-kauppojen jälkeen      näppärä.
ratkaisu oli odotettu, sillä kahden    Microsoft toi jokin aika sitten
samoja toimintoja sisältävän oh-    markkinoille Expression Web -pa-   Dreamweaver CS3:n käyttöliittymä muistuttaa hyvin pitkälti edellisen version
jelman rinnakkainen kehittämi-     ketin. Molemmat ovat tasaväkisiä   käyttöliittymää.
nen tuhlaa resursseja. CS3 on en-   vaihtoehtoja standardeihin perus-
simmäinen Adobe-nimellä kulke-     tuvan koodinsa vuoksi ja css-omi-   Macilla. Uudesta versiosta on iloa      ti tuo nopeutta erityisesti Intel-
va Dreamweaver-versio.         naisuuksiensa puolesta. Vaikka Ex-  erityisesti Intel Macin käyttäjille,     laitteisiin. ■
  Päivityksen myötä Dreamwea-    pression Web tukee asp-sivusto-    sillä uusi universaali binääripaket-     NIKO JAKOBSSON
ver toimii myös Windows Vistas-    ja, jäävät Dreamweaverin tämän
sa.                  ohella hallitsemat php- ja coldfu-
  Dreamweaver CS3 muistut-      sion-palvelintekniikat tuen ulko-    Adobe Dreamweaver CS3
taa edeltävää 8-versiota. Suurin    puolelle. Myös sftp-tuki tiedosto-
                                        Valmistaja:      Adobe, www.adobe.fi
muutos on tapahtunut pinnan al-    jen siirtoa varten on vain Dream-    Edustaja:       Software Explosion Oy, www.ohjelmistot.com
la. Ohjelman css-tyylituki on pa-   weaverissa.               Ominaisuudet:     Monipuolinen web-editori, css- ja ajax-tuki.
rantunut ja xml-ominaisuuksia       Lisäksi uuden version mukana     Vaatimukset:     Windows XP/Vista, MacOS X 10.4.8.
                                        Hinta:        579 euroa, päivitys 252 euroa.
on laajennettu vastamaan web      tulee Adobe Device Central CS3
2.0 -kehitystarpeita. Spy Frame-    -ohjelma, jonka avulla sivuja voi
work -laajennus tuo Ajax-tuen kä-   tutkia suoraan eri mobiililaittei-
den ulottuville, jolloin javascript-  den ruudulla, jolloin ohjelmoija ei
ja xml-tekniikoiden yhdistäminen
on entistä helpompaa.
                    jää vain oman tai työkaverinsa ka-
                    pulan varaan.
                                       Lukujen valtias
  Vaikka Ajaxia voi kirjoit-
                                       Matlab on erinomainen työkalu laskennallisiin
taa millä web-editorilla tahansa,   Dereamweaverin valtti      on
Dreamweaverissa tekniikka sisäl-    edelleen sen soveltuvuus am-     tarpeisiin työpöydillä.
tyy käyttöliittymään ja interak-    mattikäyttöön. Erityisesti parem-                                       M
tiivisten tekniikoiden hyödyntä-    pi palvelintekniikkatuki, Ajax-yh-        atlab on numeerisen        kuvaajan Matlabilla Excel saattaa
minen Spry-komponenttien avus-     teensopivuus ja mobiilitoiminnot         laskennan ohjelmisto        lähinnä hymyilyttää.
tuksella on helpompaa.         ovat erinomaiset.                ja ohjelmointikieli. Sen        Toiminnot datan tuontiin ja
                      Peruskäyttäjälle ohjelma on    käyttö on yllättävän helppo aloit-      vientiin ovat kehittyneet uusim-
CS3-uudistuksen myötä Drea-      edelleen turhan tyyris ja vaikeasti  taa. Toisaalta kielenä Matlabissa       missa versioissa. Keskeisiä ovat
mweaver lähentyy Photoshopia.     lähestyttävä. Expression Web on    on rajoituksensa.               Excel- ja eritoten xml-tuki, jotka
Kuvia voi kopioida Photoshopis-    Frontpagen seuraajana edelleen      Matlab on siitä erikoinen oh-       toimivat molempiin suuntiin. Va-
ta suoraan Dreamweaveriin, jol-    parempi vaihtoehto satunnaiseen    jelmisto, että sitä käytetään näp-      litettavasti nämä toimivat komen-
loin kuvan perustiedot taltioitu-   web-päivittelyyn.           päimistöllä. Komennot syötetään        toriviltä, eikä käyttäjän ole kovin
vat erilliseen tekstitiedostoon.      Expression Webin käyttöliit-   suoraan konsoliin tai tallennetaan      helppo valikoida tuotavaa tietoa.
Kohdekuvan tallennus hoituu sii-    tymä on pelkistetympi ja graafi-   skriptitiedostoon. Hiiri ja graafi-      Lisäksi Matlabissa on sisäänraken-
nä ohessa ja pientä hienosäätöä-    sine ikoneineen houkuttelevam-    nen käyttöliittymä ovat vain apu-       netut ftp- ja http-asiakkaat.
kin voi vielä tehdä.          pi. Koodivirhetapauksissa Expres-   välineitä. Tätä ei pidä pelästyä,         Toiminnallisuutta voidaan laa-
  Jos kuva on rajattu Photosho-   sion Web osaa antaa konkreetti-    käyttö on nopeaa ja peruskomen-        jentaa erikseen ostettavilla funk-
pissa osana suurempaa kuvaa ja     sen neuvon virheen korjaamiseen.   not oppii muutamassa päivässä.        tiokirjastoilla, toolboxeilla, joi-
kopioitu työpöydälle, Dreamwea-    Dreamweaver osaa kertoa vain,       Käyttäjän suhde matriisei-        ta on finanssilaskennasta neuro-
ver muistaa alkuperäisen kuvan     missä vika on ja ohjaa Adoben si-   hin tulee myös muuttumaan, sillä       verkkoihin. Näistä erityisesti mai-
lähteen, jolloin kuvan saa Drea-    vuille lisäohjeita varten. Dream-   Matlab suorittaa käytännöllisesti       nittakoon Symbolic Toolbox, joka
mweaverista auki (windowsissa     weaverissa koodia voi rikkoa il-   katsoen kaiken matriisilaskentana.      mahdollistaa symbolisen lasken-
ctrl+tuplaklikkaus) suoraan Pho-    man, että ohjelma havahtuu on-    Halusit ratkaista osittaisdifferen-      nan perustuen Maple-ohjelmiston
toshopiin. Myös Dreamweaverissa    gelmaan.               tiaaliyhtälön tai lineaarialgebran      ytimeen.
näytillä oleva rajattu kuva avau-     CS3-versio toimii Windowsin    ongelman, sopiva funktio löytyy
tuu halutessa Photoshopissa muo-    ohella sekä Intel- että PowerPC-   varmasti. Piirrettyään muutaman        Ohjelmointikieli on skriptaava

60 MikroPC 8 / 2007                                                         W W W . M I K R O P C . N E T
                                                                         Pikatestit
eli koodi etenee rivi riviltä aivan
kuten komentotulkkiin kirjoitet-
tuna. Tämän lisäksi määritellään
                        ta yleiskielenä Matlab on epäele-
                        gantti ja puutteellinen.           Teratavullinen
toki funktioita, jotka tallennetaan
kääntämättöminä omiin tiedos-
                        Matlab on laaja ohjelmisto, ja
                        kokeneempikin käyttäjä tarvitsee
                                              tallennustilaa
toihinsa. Käyttöliittymiä voi luoda      ohjetta silloin tällöin. Matlabin
hiirellä ja GUIDE-työkalulla.         ohje on ensisijaisesti funktioiden      Hitachi teki sen: 1 teratavun kiintolevyn.
  Matlabin kielioppi on varsin        hakuteos, jollaisena se on toimiva.
löyhä, ja tietotyypitkin poikkea-       Tarvitsemaansa funktiota voi kui-
vat totutuista. Tämä lienee tie-        tenkin toisinaan olla vaikea löy-                               aa serial-ata-liitäntää, joka pys-
toinenkin valinta: Matlabin käyt-       tää. Osaamista voi kartuttaa lu-                                tyy teoriassa kolmen gigabitin se-
töön ei tarvita ohjelmointikoke-        kuisista Matlab-kirjoista, nettiop-                              kuntivauhtiin. Desktarin tehot ei-
musta. Toisaalta huonolaatuisen        paista, ja valmistajan järjestämil-                              vät jää pelkäksi teoriaksi, sillä se
koodin kirjoittaminen on petolli-       lä kursseilla.                                         kellotti MikroPC:n sisarlehden PC
sen helppoa.                    Matlab on erinomainen työ-                                 Worldin testeissä (find.pcworld.
  Matlabissa on joitain kehitty-       kalu laskennallisiin tarpeisiin työ-                              com/57074) hyviä tuloksia lähes
neitä ominaisuuksia, kuten rajalli-      pöydillä. Monesti kysymys ei kuu-                               jokaisessa testiosiossa.
nen mahdollisuus olio-ohjelmoin-        lu, mikä ohjelmisto hankkia, vaan                                 Varsinkin levyn lukutestit oli-
tiin. ”Kääntäjäkin” on olemas-         hankkiako ohjelmistoa ylipäätään.                               vat huippuluokkaa. Levyllä ol-
sa, joskaan se ei todellisuudessa       Lisenssien hintoja on pudotet-                                 leesta 11,7 gigabitin aineistosta
käännä mitään, vaan kryptaa koo-        tu, mutta yhden Matlabin hinnal-                                Deskstar löysi haetun tekstiosion
din ajettavaksi ilmaisella Matlab-       la saa edelleen pari uutta kannet-                               151 sekunnissa, mikä on alansa
tukikirjastolla. Kirjaston koko on       tavaa. Kun käytön opetteluunkin                                kärkitulos testattujen levyjen jou-
valitettavasti lähes 200 megata-        kuluu väistämättä aikaa, kynnys                                kossa. ■
vua.                      Matlabin käyttöönottoon ei ole                                 KIMMO SEPPÄLÄ
  Matlabia voi harkita hieman        aivan matala.
laajempien ja mahdollisesti levi-         MathWorksin kotisivuilta voi
tettävien ohjelmistojen tekoon.        ladata kokeiluversion, johon on
Siihen on silti suhtauduttava va-       syytä tutustua ennen ostopäätös-
rauksin.
  Monimutkaiset algoritmit ovat
                        tä. Verkosta löytyy myös runsaas-
                        ti valmista Matlab-koodia moniin
                                              Hitachi on jakanut teratavun viidelle
                                              200 gigatavun levytasolle.
                                                                         Bitit pystyyn
toki paljon helpompia toteut-         käyttötarkoituksiin. ■                                       Hitachi on kehittänyt le-                                              H
taa kuin perinteisillä kielillä, mut-     LAURI SUORANTA                     itachin Desktar 7K1000:           vynsä kapasiteettia no-
                                                   lla saa ainakin naapurin          peutta ottamalla vihdoin
                                                   pojan kateelliseksi. Kaksi         3,5-tuumaisissa levyis-
                                              500 megaista kiintolevyä ei enää           sä käyttöön perpendicu-
                                              kuullosta miltään, kun koneeseen-           lar- eli pystymagnetoinnik-
                                              sa voi asentaa yhden teratavun            si nimetyn tekniikan. Pys-
                                              levyn.                        tymagnetointi on levytek-
                                                Teratavun kokoisesta levystä           niikka, jolla levylle voidaan
                                              tilasta joutuu maksamaan hieman            ahtaa enemmän tietoa.
                                              ekstraa, sillä kaksi 500 megaista             Perinteisissä kiintole-
                                              levyä saa 270 eurolla. Deskstaris-          vyissä magneettiset ele-
                                              ta 7K1000:sta joutuu pulittamaan           mentit makaavat levyn-
                                              350 euroa. Gigatavulle kertyy siis          pinnalla. Pystymagnetoi-
                                              hintaa 0,35 euroa.                  dulla levyllä bitit nostetaan
                                                Paljonko teratavu oikein on?           pystyyn, jolloin yksittäinen
                                              Yksi teratavu on 1 000 gigtavua ja          bitti vie vähemmän tilaa.
                                              miljoona megatavua. Yhdelle te-              Nykyisellä pystymag-
                                              ratavun levylle mahtuu 330 000            netointitekniikalla pääs-
                                              korkearesoluutiokuvaa (3 Mt/kap-           tään noin kaksinkertaiseen
Matlabin käyttöliittymä on muuttunut vuosien saatossa vain vähän. Taustalla pääikku-    pale) tai 150 hd-elokuvaa mpeg4-           datatiheyteen. ■
na, etualalla koodieditori, ohje sekä kolmiulotteinen kuvaaja.               formaatissa.
                                                Hitachin uutuus käyttää nope-

  Matlab R2007A
  Valmistaja:      MathWorks, USA, www.mathworks.com                   Hitachi Desktar 7K1000
  Ominaisuudet:     Numeerisen laskennan ohjelmisto ja ohjelmointikieli.
             Ympäristöt Windows 32- ja 64-bittisenä, Mac OS X, linux ja muut    Valmista:       Hitachi, www.hitachi.com
             unix-johdannaiset. Funktiokirjasto erityisesti lineaarialgebran    Maahantuoja:      Verkkokauppa.com
             operaatioihin, laajennettavissa erityisalueille toolboxeilla.     Ominaisuudet:     1 000 Gt; 3,5”; serial-ata-liitäntä (3 Gbit/s);
  Hinta:        Yksittäislisenssi noin 2 000 euroa, sisältää vuoden päivitykset.               32 Mt välimuisti; 7 200 kierrosta/min.
             Useimmat toolboxit 1 100 euroa, hinta vaihtelee.           Hinta:         349 euroa.W W W . M I K R O P C . N E T                                                                   MikroPC 8/2007  61

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:8/5/2010
language:Finnish
pages:2